Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A MAGYAR NÉPZENE és  ANNAK EREDETE

  "A magyar népdal - olvassuk Kodály Zoltánnál - az egész magyar lélek tükre, a magyar nyelvvel egyidős; a magyarság történelme során kialakult és az évszázados - évezredes - használatban csiszolódott népzenei hagyomány anyanyelvünkhöz hasonló érték. Benne mindannyian magunkra ismerhetünk, belőle mások is megismerhetnek bennünket".

A népzene olyan dallamokból tevődik össze, amelyeket sokan és sokáig énekeltek. Az, hogy a magyar népzene ma is eleven valóság annak köszönhető, hogy annyira más, mint Európa minden indoeurópai népének a zenéje, ezért az nem tudta megváltoztatni., hiszen a nyelvvel, a táncművészettel, a hiedelemvilággal, a mesevilággal és a viselkedési formáinkkal bennünk élt, hozzánk kötődött és ma is magyarságunk szerves részét alkotja. Népzenénk mindig szorosan kötődött népünk életéhez; annak feltárása nélkül nem kaphatunk teljes képet őseinkről.Attila lakomáján - erről Priszkosz rhétor tudósít - két énekes jött a terembe, hogy a nagyfejedelem előtt erényeit és győzelmeit maguk szerezte énekekben adják tudtul a világnak. Priszkosz megemlékezett a "fátyol alatt vonuló szkíta dalokat éneklő lányokról". A Kárpát-medence felé közeledő avarokról jegyezte fel a görög Theophylaktosz, hogy "vallásos énekekkel magasztalják az áldott anyaföldet"; ugyanő három csoportba osztotta az avarok muzsikáját: hősi énekekre (hümnoi), csatadalokra (paiones) és népi táncmuzsikára (aszmata). Leírása szerint dalaikat részben magányos énekesek - afféle pusztai rapszodoszok -, részben többen énekelték esténként a tábortűznél. Éneküket húros hangszerrel kísérték. A Nesztor-féle Krónika a 885-ös Kijevi hadjárattal kapcsolatban is említést tesz a magyarok énekeiről. Az ősmagyaroknál a regősök a harci cselekmények előtt hosszan és részletesen adták elő őseik harci erényeit és tetteit, hogy a harcosokat bátorítsák. Anonymus Gesta Hungarorumában olvassuk, hogy "a tekerőlantok, az édes szavú kobzok és sípok valamennyien megszólaltak és az énekesek is éneküket mind előadták". A Szent István idején hazánkba érkezett hittérítők tűzzel-vassal irtották az ősi a nem európai "lázadó dallamokat", még a halottas énekeket és a siratókat is. Ennek ellenére az Árpád-házi magyar királyok mindig ragaszkodtak ahhoz, hogy magyar zenészeik legyenek. Amig az európai udvarokban fellépő zenészeket igriceknek, joculátoroknak és spielmannoknak nevezték, a mi énekeseinket és zenészeinket síposoknak, kürtösöknek és gajdosoknak emlegetik. 1371 és 1400 között 271 hivatásos zenész és énekmondó működött az országban. 1458-ban Bartolomeo Maraschi pápai legátus jelentést küldött a pápának a magyar énekes kultúráról: "A királynak olyan énekkara van, hogy annál különbet nem láttam… Megszégyenülve kellett belátnom, hogy felülmúlnak minket". Mátyás király figyelmet szentelt arra, hogy udvarában "honi zenék is elhangozzanak". Az ősök és a hősök emlékét századokon át mondák, mesék és énekek segítségével tartotta fenn az emlékezés. A török idők után kialakult a históriás ének, a magyarság igazi zenéje azonban ott lappangott a nép ajkán.

 A XVIII. század közepéig senki nem foglalkozott a magyar népzene gyűjtésével, hiszen ami mindennapos, "természetes" volt, azzal nem foglalkoztak. A népzene a Monarchia számára a magyar nemzettudat megerősödését, az önkényuralommal való szembehelyezkedést és a nemzeti öntudat ébredését jelentette, így tudatosan nem foglalkoztak ezzel, annál is inkább, mivel zenei hagyományunk nem támasztotta alá a magyarság finnugor származásának teóriáját. Révai Miklós ugyan 1782-ben a pozsonyi Magyar Hírmondóban népdal-gyűjtési felhívást tett közzé, de ez süket fülekre talált - rossz korban keletkezett és túl korainak bizonyult. Virágh Benedek 1802-ben Kazinczyt kéri, hogy "egy-két strophát küldj nekem olyan parasztdalokból, melyet a csintalan szemérmetességű lyánkák, mikor fonnak dúdolnak", majd Pálóczi Horváth Ádám 1814-1815-ben közreadja "a nép száján forgó régi énekeket", munkája vegyesen tartalmazott nép- és műdalokat. Csokonai Vitéz Mihály már 450 oldalnyi magyar népdalt gyűjtött össze - gyűjteménye örökre elveszett. E gyűjtemények a dallammal nem igen törődtek, elsősorban a szövegeket jegyezték le. Kultsár István 1817-ben a Hasznos Mulatságok-ban újra szóvá teszi a "nemzeti dallok" gyűjtésének szükségességét; felhívása nyomán egyre több népéleti szokás és tájnyelvű írás, vers, itt-ott ének jelenik meg. Ekkor írják le először a "nép-dal" elnevezést, de a népzenetudomány - amennyiben erről egyáltalán beszélni lehet ekkor még az irodalomtudományhoz és a néprajztudományhoz kapcsolódott. Az első énekeskönyv, amely népdalokat is tartalmazott 1843-ban jelent meg Kecskeméti Csapó Dániel, majd 1846-ban Erdélyi János gyűjtésében. A XIX. század közepén jelentős szerepet játszott Liszt Ferenc a magyar népzene elterjesztésében, ő ugyanis gyakran a cigányok között gyűjtött dallamokat, de mivel a cigányságnak saját népzenéje nincs, többnyire a helyi népzenéket játsszák eltorzítva; Liszt Ferenc volt olyan zseniális, hogy a Magyar Rapszódiákban és pl. a Magyar Fantáziában "visszamagyarosította" az eltorzított magyar népzenét.

A cigányzene és a magyar népzene kapcsolatáról Bartók Béla 1923-ban a következőket írta: "A falusi cigány többnyire paraszti műsort játszik, népzenét népies stílusban". A cigányzenészek Magyarországon asszimilálódtak a magyar zenei hagyományokhoz és sajátjuknak érzik ezt a zenét; a cigányzenészek, mint szakmájuk nagy múltú képviselői a magyar népzene őrzésében és gyarapításában is elöljártak. Nem "hoztak", nem volt döntő beleszólásuk abba, hogy milyen legyen a magyar népzenei hagyomány, de legjobbjaik alkotó módon vettek részt a kivitelezésben. Az egyetlen zenei elem a bővített szekundos (leginkább fríg) hangsor, amit nekik szokás tulajdonítani, s aminek valóban leginkább ők voltak az ide-odaszállítói, nem eredendően cigány örökség; hozzánk - meglehet a cigányzenészek közvetítésével - feltehetően a török szórakoztató (kisvárosi) zenéből származik (Csajághy György). Liszt jól ismerte a magyar népzenét is, 1838-ban írta: "Szándékom, hogy nekivágok Magyarország legpusztább vidékeinek, egyedül, gyalogszerrel, útizsákkal hátamon". Sajnos e szándékát nem tudta soha megvalósítani.

Kölcsey Ferenc életének egy szakaszában a magyar népdalt akarta "megnemesíteni"; ekkor írta a következőket: "Nem nyilván van-e, hogy a való nemzeti költésnek csak nemzet kebelében lehet s kell szárnyra kelnie? Az idegen tűznél gyújtott fény a nemzetnek csak homály körül sugárzik". Az első nagyobb "Nép- és műdal-gyűjteményt" Bartalus István jelentette meg 7 kötetben 1873-1896 között. A székely táncokról és táncdallamokról a századfordulón maradandó munkát írt Seprődi János és Fabók Bertalan. A népdalok pontos és modern fonográffal történő rögzítését és lejegyzését Vikár Béla kezdte meg 1896-ban. A XX. században Szabolcsi Bence már egyértelműen hirdeti, hogy "nem lehet véletlen, hogy ötfokú hangrendszerünk és a vele kapcsolatos szerkezeti elv végigvonul a török-mongol zenekultúra egész családján és Kína belsejéig nyomon követhető… Ázsia ugyanúgy siratja el halottait, mint a somogyi és gyergyói szegénylegény. Itt nem lehet szó véletlen egyezésről, sem közös külső hatásról, hanem csak közös, azonos emlékekről, melyek az utolsó másfélezer év folyamán alig változtak, alig homályosultak el. Ezek a másfélezer éve egymástól eltévedt dallamok nem különböznek egymástól jobban, mint valamely népdal változata. A magyarság egy ősrégi ázsiai műveltség nyugatra vetett határtagja". Sárosi Bálint is fennen hirdeti: "Csak a népies hangszeren előadott, paraszténekektől származó zene érdekel bennünket. Kallós Zoltán a csángóföldi magyarság csodálatos zenevilágát menti meg az utókornak.

A magyar népzene gyűjtésével egyidőben a finnek is kezdik népdalaikat gyűjteni. Ilmari Krohn 1893-1933 között adja ki a finn népdalok gyűjteményét, amelyben megállapítja, hogy "a magyar és finn népzene közt párhuzam nem vonható, mert a finn zene diatonikus, s régi dallamaik közt is csak pentachordot találni". Yrjö Wichmann finn néprajzkutató és felesége 1906-ban hegyi cseremisz dalokat gyűjt, Robert Lach osztrák kutató a cseremisz, a mordvin, a csuvas és a tatár dallamokat dolgozza fel, V.M. Vasziljev pedig 311 cseremisz népdalt ad ki. Ez volt az a kor, amikor kutatóinkra ráerőltették a finnugrizmus tanát, így népzene-kutatóink is e népeknél keresgélték a magyar zene eredetét - eredmény nélkül. Zenekutatóink ebben a korban vergődtek a megélhetésük miatt rájuk erőltetett "kötelező ideológia" és a megismert valóság között, ezért többnyire nem foglaltak állást a magyar népzene eredete mellett.  

Bartók Béla és Kodály Zoltán a magyar népdalokról

Az ideológia szabta korlátokat csak igazán nagyvonalú és nagy tudású elmék tudták - merték - áthágni. Ilyen volt a XX. század két nagy magyar zenei óriása: Bartók Béla és Kodály Zoltán.

Bartók Bélának A magyar népdal című műve 1924-ben jelent meg 320 ősi magyar dallammal. "Mit adott a magyar szomszédainak és mit kapott tőlük - teszi fel a kérdést" Bartók Béla, majd így folytatja: Szomszédaink lényegesen nem befolyásolták sem a régi, sem a mai magyar dallamvilág kialakulását, sőt valamennyien többé vagy kevésbé hatása alá kerültek. Így esett, hogy régi, a keleti örökséghez tartozó dallamaink feltünedeznek a tót, a horvát és a román gyűjteményekben. Különös ellenállást mutat a magyar zenei néphagyomány a német dallamokkal szemben. Ennek oka kétségtelenül a hangsúly és a ritmusrendszer nagy különbözősége. "Ránk nézve a zenei néphagyomány sokkal többet jelent, mint a nyugati kultúrnépek közül azoknak, amelyek már századokkal ezelőtt magasrendű műzenét teremtettek. Nálunk a népzene felszívódott a műzenébe, ez a nemzeti hagyomány szerves folytatása… A hagyomány formái változhatnak, de lényege ugyanaz marad, amíg él a nép, amelynek lelkét kifejezi. S eljön az idő, amikor a művelt réteg a néptől átvett hagyományt új, művészi formába öntve újra átadhatja a nemzeti közösségnek, a nemzetté vált népnek". Bartók Béla 1936-os törökországi gyűjtőútja alkalmával Adnan Saygun török népzenekutatóval a kelet-törökországi yürük népcsoportnál 90-nél több népdalt gyűjtött. E gyűjtemény anyagát Magyarországon 1976-ban adták ki. Az előszóban ezeket olvassuk: "A rendelkezésemre álló anyag elegendő bizonyítékot enged meg a legközelebbi rokonságra, vagy ahogy mondanám, mindkét anyag azonosságára. Ez az azonosság megdönthetetlen bizonyítéka ezen dallamok korának, mely utat mutat a Kr.utáni VI-VII. századokba. Ebben az időben az anatóliai yürükök ősei valahol Európa és Ázsia határán, más török törzsek szomszédságában, a magyarok ősei pedig a Kaszpi- és a Fekete-tenger között éltek". A yürükök között járva Bartók így emlékezik meg: "Alig hittem a fülemnek: uramfia, hiszen ez mintha egy régi magyar dallamnak változata volna".

"Már a megkésett és félbemaradt gyűjtések eredménye is világosan mutatja, - olvassuk Kodály Zoltánnál, - hogy mélyebben éltünk még a népdalkultúrában, a magyar lélek ősi rétegéből még a XX. században is több az eleven valóság, mint valaha gondoltuk Kunyhókba szorul a magyar lélek ősrétegének minden maradványa… A parasztzene formailag a legtökéletesebb és legváltozatosabb. Kifejezőereje bámulatosan nagy, amellett teljesen mentes minden érzelgősségtől, minden fölösleges cikornyától; néha a primitívségig egyszerű, de sohasem együgyű. El sem képzelhetünk alkalmasabb kiindulópontot egy zenei reneszánszhoz; nem is lehet nagyszerűbb tanítómestere egy zeneszerzőnek, mint a parasztzenének ez a fajtája… Az őstörténet megvilágította a magyarság kialakulásának útját. Végigmehetünk ezen az úton: sem a magyarságnak, sem semmiféle népnek, amellyel a magyarság az V-XV. században érintkezett, nem maradt fenn egyetlen hangnyi egykorú írott zenei emléke. A magyar zene kialakulásának útja sem lehetett más, mint a nyelvé, a népé. Amerre járt, amint nőtt a nép, zenéje velejárt, ami hatott a nyelvre, hatott a zenéjére is… Egyedül finn a nép rendelkezik gazdag zenei gyűjteményekkel zenéje azonban annyira távol áll a magyartól, hogy eddig lényeges egyezéseket kimutatni nem sikerült… A magyar népzene minden jelenségét, aminek sem az európai, sem a körülálló népek zenéjével kapcsolata nincs, keleti eredetűnek kell tartanunk letörölhette az idő a magyarság arcáról a keleti vonásokat, lelke mélyén, ahol a zene forrása fakad, ott él még egy darab őskelet… A magyarság ma legszélső idehajló ága a nagy ázsiai zenekultúra évezredes fájának, mely Kínától Közép-Ázsián át a Fekete-tengerig lakó különböző népek lelkében gyökerezik" (Kodály Zoltán).

A két nagy magyar zenei óriásról szokták mondani, hogy Bartók Béla az ázsiai magyarság örökét őrzi, Kodály Zoltán pedig az európaivá lett magyarság arcát ábrázolja.

A kínai, az ujgur és a jugar zenéről

Kína egyik legősibb művészetének tartják a zenét, melynek időtlen idők óta szigorúan szabályozott és tudományosan megalapozott rendszere volt. A zeneművészet Kínában régtől fogva szoros kapcsolatban volt a filozófiai tanításokkal és a vallásos képzetekkel. Az ókori kínai filozófia szerint a zene a Mennyek ajándéka, alapelvei a világmindenség törvényeiből adódnak és rendkívüli erővel képes hatni az emberekre. A kínai tudósok már ezer évvel időszámításunkat megelőzően ismerték a kvintkört; a feljegyzések azt mutatják, hogy több ezer esztendőn keresztül a kínai népi, udvari és egyházi zene alapvető hangsora ötfokú volt és ma is az. A pentatónia a kínai zene legjellegzetesebb tulajdonsága. A 12 kromatikus félhangból álló "lü-rendszer" ugyan minden kínai zeneszerszám hangskáláját meghatározza, de a népi hagyomány, a népzene a pentatónia kialakulásához vezetett. A kromatikus hangsor nem minden hangja egyenértékű; az egyes hangok kiválasztódása vezetett a pentaton rendszer kialakulásához. A kínai nyelvben a zene és a beszéd szoros kapcsolatot mutat. A szótag intonálása a kínai nyelvben a beszédnek elválaszthatatlan része, melynek értelemmeghatározó jelentősége van és megköveteli a megfelelő írásbeli jelölést is, szemben az európai nyelvekkel, ahol az intonációnak csupán emocionális jelentősége van. A kínai zene alapjának tekinthető pentaton hangsoron kívül néhány népdalban a hétfokú skála is megjelenik. A kínai, de a török dalok döntő hányada egyszólamú. A kínai muzsika heterofon, melyre jellemzőek a kvart és kvint párhuzamok. E párhuzamokat az ujgur zenében is fellelhetjük, mert ez az a többszólamúság, amelyet a pentaton még "elbír". A kínai zenének a türk-jugar hasonlóság mellett megvan a párhuzama a magyar ereszkedő kvintváltó dallamokkal. A régebben finnugor nézeteket valló Vikár László 1955-ös kínai útja után a következőket írta: "A kínaiaknál sok olyan dallamot találtunk, amelynek a magyar dallamokkal való rokonsága kétségtelen". Szabolcsi Bence, aki a tudomány tisztaságáért emelt szót az Akadémia finnugristáikkal szemben 1954-ben számos kínai gyűjteményt végigtanulmányozva így fogalmaz: "A régi magyarság vagy valamelyik összetevője hozhatta magával a mi énekkultúránkat Belső-Ázsiából. A stílus kohóját ott kereshetjük valahol a Szaján vidékén és az ordoszi sztyeppék és a Kínai Nagy Fal vonulata között… a magyarság döntő népeleme belső-ázsiai jellegű". Vavrinecz Béla szerint "Kodály halálával e szépen haladó zenekutatás megtorpant. A mai kutatók megelégednek a hamis finnugor rokonság emlegetésével".

Az ujgurok énekeiről már Stein Aurél a XX. század elején is megemlékezett írván, hogy "dalaik számomra igen dallamosnak hangzottak, és gyakran emlékeztettek azokra a dallamokra, amelyeket régen hallottam a magyarországi országutakon és folyókon". Du Yaxiong kínai zenekutató a ma Kína területéhez tartozó ujgur- és jugarok lakta területen végezte zenei kutatásait 1982-ben, melyeket a következőkben összegezte: "A yugurok és magyarok népdalai között sok a közös vonása. Nemcsak pentaton, hanem ereszkedő dallamú, hangsúlytalanul végződő, kvintváltós mindkettő. Azonosak a visszatérő dallamok zenei komponálásai is. A jugarok őrzik régi dallamaikat; ezek összecsengenek a Bartók és Kodály által gyűjtött ősi magyar zenével… a hunutód jugarok dallamvilága és a magyar zene ősrétege közös tőről fakad… a hun népdalok a magyar népdalok fontos forrásainak egyikét képezik". A Magyarországon Zeneakadémiát végző és magyar népzene-stúdiumot Kodály Zoltánnál hallgatott kínai Zhang Rei a Kína területén élő török nyelvű nemzetiségek között dolgozott és a kínai Zenetudomány 1985/2-es számában a következőket írta: "Amennyiben a jogur népdalokat összevetjük a magyar népdalokkal, hasonlóságokat fedezünk fel hangnemben, szerkezetben és ritmusban. Az ottani és a velük összehasonlított magyar népdalok egy és ugyanazon dallamúak; olyan egyformák, hogy alig fedezhetünk fel különbséget köztük, még akkor sem, ha az egyes dallamszerkezetet felcserélnénk… Végtelen zenei értékek rejlenek még az elszórt jugar tanyavilágban és a hegyi legelőkön, de aligha lesz ember, akinek lesz ereje oda kijutni dacolva a természeti és emberi körülmények, a munkát nem egyszer lehetetlenné tevő fordulataival". Az ő útmutatásai nyomán indult ki a jugarok lakta Katanszuba Kiszely István és Cey-Bert Gyula, akik több ízben a '80-as években jelentős zenei anyagot gyűjtöttek, majd Kodály Sarolta és Kovács Imre költségén Magyarországra hozták az utolsó jugar énekesnőt, Yinxindzsíszt, akinek énekeit az MTA Zenetudományi Intézetben rögzítették. Az általa énekelt 73 jugar népdal, majd a 32 ballada szinte az egész magyar népzenevilágot "lefedi". Az anyagot tudományosan Csajághy György dolgozta fel. Az "ordoszi mongolok" zenéjét Lü Hongjiu összegezte, írván, hogy az ordoszi népzene sajátos hun gyökerekkel rendelkezik. A mongolok pentaton zenéje "törökös irányba" mutat, dallamaik ereszkedő dallamvonalúak és gyakran parlando ritmusúak.

A jugar és a magyar népdalok "ősrétege" között Csajághy György a következő egyezéseket mutatta ki: - a (szekond-, kvart- és kvint-) pentaton dallamok körén belül a dallamtípusok azonos ("ótörök") csoportba tartoznak; - a jugar és magyar dallamok többsége moll jellegű; - hasonló az ereszkedő-kvintváltó dallamszerkezet; - időnként meglepőek a hasonló díszítések; - mindkét dallamvilágban meghatározó a páros (2/4, 4/4) ütem; - mindkét népzenére jellemző az éles és a nyújtott ritmus, gyakori ezeknek a torlódása. A magyar népzenéből jól ismert szinkópa a jugaroknál is gyakori; - a dallamvégződés mindkét dallamvilágban hangsúlytalan, a főhangsúly az ütem első hangjára esik; - összefüggés állhat fenn a jugar népdalok 7-8 szótagszáma és a magyar "kétütemű ősi nyolcas" verselési módozat között; - hasonlóak a lakodalmas és más népdalokhoz kötött szokások, tréfás rigmusok, csúfolódó szövegek; - a dallami hasonlóság még a nem értő hallgató számára is megdöbbentő. Ezt a zeneelméleti elemzések is alátámasztják.Milyen a magyar népzene?

Mielőtt a magyar népzene sajátosságaira térnénk tisztázni kell a tényt, hogy a finn népzenét meghatározó hétfokúság a svéd valamint más germán, szláv stb. európai zenékhez áll közel. Ez a jelenség nem magyarázható azzal, hogy "sok külső hatás érte" a finnugor zenét, hiszen a magyarságot ennél lényegesen több hatás érte, mégis tisztán meg tudta őrizni ősi zenevilágát. "Kimondottan finnugor zene nincs - olvassuk Vikár Lászlónál - de minden finnugor nyelvű népnek van saját zenei hagyománya". A finn népzene régi dallamvilágára jellemzőek a szűk hangterjedelmű énekek, amelyek Európában és a világon máshol is előfordulnak. Ezzel szemben a magyar - türk - zenének van ősrétege, - a pentatónia, az archaikus diatonika modális dallamvilága stb. - amely különböző változatban a mai napig megmaradt.

- A magyar népdalok főbb stílusai (Csajághy György nyomán)

I. A régi stílusú népdalok a magyar zene ősrétegébe tartoznak. Az "régi stílusú" ősréteg meghatározó részét az ötfokú, pentaton hangsorra épülő népdalok képezik. A magyar népdalokra jellemző tiszta ötfokú dallamok túlnyomórészt moll jellegűek, nem tartalmaznak kis szekund "félhang" lépéseket. Az ebbe a körbe tartozó magyar népdalok jelentős hányada kvintváltó, azaz a népdal második fele öt hanggal lejjebb ismétlődik. A dallam tehát egyben felülről lefelé "ereszkedő" kvintváltó. Ez a kvintváltás is kétféle lehet: ha a dallam hangról-hangra megismétlődik öt hanggal lejjebb, akkor reális kvintváltás fordul elő; ekkor a népdal két rendszerű. Ha a dallam a kvintváltás során nem követi tökéletesen az eredeti melódiát, ez esetben a kvintváltás tonális, és a dallam egy rendszerű. E dallamok többségére a parlando rubato előadásmód a jellemző. A magyar "kétütemű ősi nyolcas" verselési mód a türk népek dalainak szótagszámához nemcsak, hogy közel áll, de azokkal megegyezik. A jugarok négysoros dallamai is 7-8 szótagúak. A régi stílusú népdalok nemcsak kvinváltóak lehetnek, hanem vannak köztük ereszkedő, vagy éppen emelkedő mozgást mutató dallam is. Az ilyen ereszkedő dallamok közt előfordul egy-két ütem- vagy dallamtöredék, melyben a kvintváltás nyomai felfedezhetők. E dallamok - az európai vagy más dallamvilág hatására - gyakran tartalmaznak e hangsortól eltérő, általában hangsúlytalan idegen színező (pien) hangokat.

Az ereszkedő régi stílushoz a szűk hangterjedelmű dalok világa is hozzátartozik; ezek között a pentachord és a hexachord hangsorúak a gyakoribbak. Ilyenek a (kis- és nagy) siratók és a regösénekek. A sirató tökéletes recitatív, nincs lépéssel mérhető ritmusa, a nyugvópontok közti részek nem egyenlők, a dallamfrázisok ismétlése szabálytalan, ütemekbe nem osztható. Ősi siratóink szólisztikus recitativók voltak; igazán siratni ma is csak egyedül lehet. Ezt a műfajt a félhivatásos siratók vitték tovább, a műfajban a lényeg a szövegen van, a zene csak afféle hordozóanyagot kínál. Az ősi magyar siratók 2-3000 évesek, olyan archaikus formák, melyet a magyarság ázsiai őshazájából hozott.

II. Az új típusú népdalok túlnyomórészt a hétfokú dúr és moll hangsorokra épülnek, de a moll dallam előfordulása a meghatározó. Néha ez pentatonnal keveredik, illetve abból alakult ki. Ha lehántjuk a pien-hangokat, vagy a felső-alsó váltóhangokat, megkapjuk a valamikori pentaton dallamszerkezetet. A régi- és az új stílusú magyar népdalok egymásnak szerves folytatásai. Az új stílus zömében is megtalálható a kvintváltás, de ez sokszor alulról fölfelé következik be ("kupolás kvintszerkezet"). Az új stílusú népdalok szótagszáma a legkülönbözőbb megosztást mutatja.

- A magyar népdal stílusjegyei.

1. Egyszólamúság. (unisono) éneklés, amely minden ázsiai népre jellemző.

2. Pszalmodizáló ("zsoltározó" vagy "beszédszerű") recitálás a belső-ázsiai népekre jellemző és egyaránt előfordul a régebbi és az újabb dallamoknál, a pentaton- és a nem pentaton keverékdallamokban, a siratókban és más népdalokban is.

3.Jellegzetes ritmusképletek, mint az éles ritmus, amely a török - és a magyar - nyelv sajátosságából adódik. Ilyen pl. a hosszabb kezdőhang. A nyújtott ritmus az éles ritmus fordítottja; jellemző a török népek zenéjére. A szinkópa olyan három tagú török - és magyar - szavaknak dallami kivetődése, ahol az első és a harmadik szótag rövid, de a második hosszú ("kanális", "búbánat", "diófa" stb.). A török és magyar zenevilágban ezek a nyelvi eredetű ritmusok e népek közötti kapcsolatot tükrözi.

4. Néhány általános keleti stílusjegy: a tempó és előadásmódban a rubato (szabadon) és a parlando (elbeszélve). Az elbeszélve előadott magyar népdalok az ősi belső-ázsiai előadásmódnak a továbbélését tükrözik. A keleti dallamokra jellemző a díszítő hangok alkalmazása, amely lehet előke vagy paránytrilla. A glissando (csúszkálás) a kis szekund hangköznél kisebb távolságokon alapuló folyamatos mozgás, amely bizonyos távolságra levő zenei hangok között jön létre és különleges hangzást eredményez. Ez ázsiai szokás; Európában inkább a kromatikus futamokat használják.

5. Szűk hangterjedelmű dallamvilág a magyar népzene ősi rétegét képezi, e dallamok hangkészlete 2-6 hang. Ez lehet: bichord, amely két nagy szekund terjedelmű dallam; ha e két hang nem szomszédos egymással, azt bitonnak nevezzük. A Trichord dallam hangjai általában nagy szekund távolságra állnak egymástól; ha nem egymás utáni hangokon történik az ének, ezt tritonnak nevezzük. A tetrachord hangsor olyan négy egymás utáni hangból áll, melyek szekundlépésekkel követik egymást; ha e hangok nemcsak szekond távolságra vannak, azt tetratonnak nevezzük. A pentachord hangsor szekundlépésekkel építkezik és öt egymást követő hangból áll; az ilyen hangsor kozmopolita, nem jellemzi a magyar népdalkincset. A hexachord az ősi magyar szokásdallamok hangsora. Ez olyan hat tagból álló hangsor, amelyben a hangok szekundlépésekkel követik egymást. A magyar gyermekdalok mellett ősi regősénekeink is ebbe a kategóriába tartoznak. A magyar regősénekek ősiségét a dallamokhoz tartozó szövegek is mutatják; ezek lehetnek "bőségvarázsló-", "igéző-", "legényt-leányt összeregélő-" mondókák. E regősénekekben feltűnik a csodaszarvas, "mintha a régi pogányság levegője áradna belőle, s mégis tele van keresztény elemekkel" - írja Kerényi György.

6. A már említett pentatonia, mint zenei kifejezés, illetve szóösszetétel ötfokúságot jelent; a különböző szűk hangterjedelmű hangsorok, illetve a kevés hangkészletű dallamelemek továbbfejlődéséből jött létre. Az általánosan ismert (anhemiton) pentaton hangsor nélkülözi a félhang (kis szekund) lépéseket. A pentatónia létrejöttének területén a különböző módon kifejlődött dallamvilág egy-egy hangsor típusára épülő melódiái alkalmazkodtak a különböző népek lelkivilágához, vérmérsékletéhez, beszédritmusához, s az ebből fakadó dallamalkotó készség olyan megjelenési formákat őrzött meg, melyek egy-egy népre vagy kultúrára jellemző dallamvilágot tükröznek. Az igazi" pentatónia hazája Belső-Ázsia, kialakulásának ideje: Kr.e. 2700. A kínai hagyomány szerint ilyenre hangolták a "sárga uralkodó harangjait". A magyar népzene ősrétegének meghatározó részét alkotó pentaton dallamok eredete Belső-Ázsiáig követhető, s szervesen összefügg a magyarság őstörténetével, lelkivilágával és életfilozófiájával. "Az ötfokúság a magyar lélek ősi, ösztönös zenei kifejezésmódja. Ezért nem tudta eltörölni európai hatás, beolvadás, vérkeveredés, s az újabb, többé-kevésbé idegen hatásokat magába fogadó műdal befolyása" (Kodály Zoltán).

Az ősi kínai zenetudomány négyféle pentatont különböztet meg: a kínai- (han), a mongol-, a tibeti- és a türk (ótörök) pentatont. A magyarok zenevilága ez utóbbihoz tartozik. Ez az egész hangú (anhemiton) pentatónia további három típusra oszlik: a. "Terc"-pentatonra, ahol a hangsor fő hangjai terc távolságra helyezkednek el egymástól. A gyakrabban használt fő-hangokhoz társulnak azok a hangok, amely ötfokúvá egészítik ki a dallamot, illetve a hangsort; b. A "Szekund"-pentaton fő hangjai nagy szekund távolságra követik egymást (dó, re, mi), amelyet alul és felül a "szó" és a "lá" hangok egészítenek ki pentatonná. Az ilyen dallamok belső-ázsiai eredetűek. c. "Kvart- és kvint-" pentaton Ázsia füves pusztáin keletkezett; a magyar népzene számára igen fontos és leggyakoribb. Ez a "tiszta kvart" vagy "tiszta kvint" (la-re-mi, re-szó-lá, szó-dó-re). A skála fő hangjai kvart vagy kvint távolságra helyezkednek el.

A magyar népzene stílusai

I. Dunántúl. 1. Szlavónia huzamosan elszigetelt terület, mely a török hódítás idején sok zenei anyagot vett át a magyaroktól. Az új stílus szinte el sem jutott ide; 2. Dél-Dunántúl gazdag ének-hagyományú terület, itt él legerősebben a kvintváltó dallamstílus. A gazdasági cselédek zenevilágunk legősibb rétegeit őrizték meg; 3. Észak-Dunántúl polgárosult parasztsága az új stílust és a népies műdalt kedveli, de sok ősi dudanóta és regölési formát megőrzött; 4. Dunazug és Csallóköz területéről sok dudanóta és balladatöredék származik. Manapság leginkább az új stílusú népdalokat kedvelik.

II. Északi sáv. 1. Zobor-vidéknek a hegyek közé zárt falvak népei ősi magyar zenei hagyománnyal rendelkeznek; lakodalmasaik a lakodalom gazdag ritmusvilágához kapcsolódik; 2. Palóc vidék hagyományőrző terület, de délről, az Alföld felöli zenei hatásnak volt kitéve. Nagy dallambőség és sok megőrzött dudanóta jellemzi e területet.

III. Alföld. 1. Közép-alföld területén legelterjedtebb az új zenei énekstílus, de a pásztorok világából ősi dallamok is kerültek elő; 2. Felső-Tiszavidék Magyarország egyik legarchaikusabb zenéjét őrző területe. Különösen a tánccal kapcsolatos zenét őrizték meg.

IV. Erdély. 1. Kalotaszeg Erdély legpolgárosultabb, legkevésbé hagyományőrző vidéke; 2. Mezőség sajátossága a "Jaj-nóták" és az aszimmetrikus kíséretritmus. Az új stílusú dallamok itt "visszaarchaizálódtak". 3. Székelység körében az ősi balladák mellett sok tiszta ősi pentaton dallamot őriztek meg. Hosszú ideig Csík és Udvarhely képviselte a magyarság zenei hagyományának leggazdagabb és legrégiesebb fokát; 4. Bukovina lakosai ragaszkodnak legszívósabban ősi hagyományaikhoz. Énekeskönyveik sehol máshol nem található dallamokat őriztek meg.

V. Gyimes és Moldova. 1. Gyimes elszigeteltségében élő gyimesiek a legrégiesebb magyar népzene hordozói. Nagy számban őriznek négyfokú, sőt kétféle háromfokú dallamokat. Az egykori gazdag székely díszítésmód ma leginkább a gyímesiek és moldovaiak énekeiben él tovább; 2. Moldova Gyimessel együtt a ma elérhető legrégiesebb magyar népzenei hagyomány területe. Legjellemzőbb sajátossága az alacsony járású ötfokú dalok és a négyfokúak nagy száma valamint a gazdag díszítés. Az elszigeteltség következtében a közmagyar daloknak itt legnagyobb a változatossága és díszítése. Új stílusú dal még elvétve sem jelenik meg, viszont újabban egyre gyakoribb a román hatás.

A magyar népdalok formái

A magyar népdalok szövegeire a sokszínűség a jellemző. A magyar népdalvilág a világon a legváltozatosabb. A hagyomány számos változatban, sokféle szöveggel őriz egy-egy dallamot. Népdalaink a régi paraszti világ szokásait, hitvilágát, szerelmeit, örömeit és bánatát örökítik meg. Tematikailag a következő népdalokat különböztetjük meg:

- Ráolvasások és imák az egyéni élet befolyásolásának és a szómágiáknak az eszközei. A múlt és a jelen tiltott gyakorlata keveredik bennük az elismerttel. Ezek az énekek ősi praktikákból táplálkoznak, a magyar néphit és ősi népi vallásosságára világítanak rá. A szómágia egykor az élet minden területére kiterjedt és minden társadalmi réteg élt vele. Az agrármágiára utaló szövegek a különböző ünnepi szokások jókívánságaivá, köszöntő formuláivá vagy gyermekmondókáivá váltak.

- Ünnepi dalok, rítusénekek, köszöntők és rigmusok a naptári év jeles napjait, a szertartásokat éneklik meg. Ezekben a szövegekben sajátos egységeket alkotnak a kereszténység előtti mágikus magyar elképzelések. Az ünnepi énekek, jókívánságok jelentős része a termékenységvarázslás, amelyet összekapcsolnak a betegség- és bajelhárítással.

- Munkadalok létezéséről a Szent Gellért legenda tudósít. A legenda előadja, hogy Gellért püspök a királyhoz utaztában éjszakai szállásán egy malomkövet forgató asszony énekét hallotta. A munka ritmusával összecsengő dalt a "magyarok szimfóniájának" nevezte.

- Siratóénekek (siratók) a legősibb ősmagyar műfaj képviselői. A halállal, a gyásszal, a magáramaradottsággal szembenéző ember érzelmi megnyilvánulása. A siratás szokására utaló magyar történelmi adatok azt mutatják, hogy a tisztességes temetés és elsiratás minden rendű és rangú embernek kijár. "A halottsirató az őskorba nyúlik vissza. A siratás az asszonyok dolga. A sirató zenei műfaji jelentősége nálunk az, hogy ez az egyetlen példája a prózai recitáló éneknek és szinte egyedüli tere a rögtönzésnek" (Kodály Zoltán). A siratásra az emberi élet nagy fordulópontjain kerül sor: a lakodalomban a menyasszonyt siratják, a bevonuláskor az idegenbe szakadó katonafiát siratja az édesanya, haláleset alkalmával pedig az elhunytat kell elsiratni. Siratóénekeink sok ősi, belső-ázsiai elemet tartalmaznak. A siratóénekeken belül megkülönböztetjük az ősi, régi stílusú siratókat és recitáló siratóénekeket.

- Párosítók olyan leányt és legényt neveznek meg, akikről a falu tudja, vagy segíti, hogy szerelmi viszonyban állnak egymással. A párosítók szövegei sablonosak, ebbe egyszerűen belehelyezik az illető leány és legény nevét.

 - Szerelmi dalok a magyar népdalok legnépesebb csoportja, amely a legrégiesebb, legszebb költői alkotások és dalok gyűjteménye. Előadásuk nem kötődik meghatározott alkalmakhoz. Virágos, madaras szerelmi jelképekkel él, természeti képei metaforikusak. Szerelmi népdalaink nagyobb része a bánatos, a be nem teljesült szerelemről, a kényszerű elválásról szól.

- Lakodalmi énekek, dalok és vőfélyrigmusok. Az esküvő, mint az emberi élet egyik fordulópontja, valóságos gyűjtőmedencéje a különböző eredetű, műfajú és témájú népdaloknak. A házasságkötés és az azt megelőző legény- és leánybúcsú, majd a lakodalmi mulatság alkalmával "terítékre került" egy-egy falu dalkincsének szinte teljes skálája: az archaikus termékenységvarázsló képeket őrző párosító daloktól a trágárnak tűnő mulatónótákon át a tréfás csúfolókig, a szertartásos búcsúdalokig és a menyasszonysiratókig. A parasztlakodalom középpontjában a menyasszony és a termékenység áll.

- Táncdalok és dudanóták a XX. század elejéig elmaradhatatlan kellékei voltak a táncos mulatságoknak. A dudanóták tréfásak, teli vannak kétértelmű utalásokkal és trágárságokkal.

- Bordalok és mulatónóták témája általában a bor, a mámor és az ivás dicsérete. Ezeket a dalokat falun szinte kizárólag a férfiak énekelték.

- Tréfás és csúfoló dalok, mondókák társas összejöveteleken elhangzó ironikus versek és rigmusok. A kicsúfolt témák: a részeges férfiak és nők, a málészájú legények, a lusta és piszkos háziasszonyok, a férjhez menni kívánó vénlányok, az álszent papok és a korrupt falusi tisztségviselők.

- Parasztdalok és keservek szerelmi csalódásokat, foglalkozással járó panaszokat, sérelmeket, általában az emberi élet keserveit fogalmazzák meg.

- Bujdosóénekek, vándordalokban a szülőföldhöz való ragaszkodás és a honvágy jelenik meg. A hosszabb dalok hangja balladás; érzelemkifejező líra és epikus elbeszélés keveredik bennük.

- Történeti énekek és katonadalok a magyar népdalok három legnagyobb tematikus csoportjának egyike. Témájuk szerint lehetnek toborzók, sorozási nóták, katonakísérők- és siratók, kaszárnyadalok, menetdalok, csatadalok, leszerelődalok és hadifogolynóták.

- '48-as dalok a szabadságharc kiemelkedő eseményeit és személyiségeit éneklik meg. Legnépszerűbb csoportja a Kossuth-dalok. A felszabadított magyar jobbágy ekkor vált a nemzet egyenjogú tagjává és kész volt életét adni a nemzet függetlenségéért.

- Pásztordalok sokat elárulnak a pusztai emberek élet- és gondolkozásmódjáról, érzelemvilágából.

- Betyárdalok a XIX. századi magyar népköltészet jellegzetes alkotásai, melyek nem a valóságot tükrözik.

- Rabénekek a börtönben szenvedő ember körülményeit, szabadságvágyát és reményeit szólaltatják meg.

- Szolga- és béresdalok hangjuk panaszos, gúnyos, olykor lázadó.

- Arató- és summásdalok a mezei munkásság dalai

- Táltosénekek meglétét már az 1061-es pogánylázadással kapcsolatban említik. A regölés a táltosénekek leszármazottai.

- Hősi énekeknek nem volt állandó szövegük. A magyar hősi énekek formai, stiláris verselési jellegzetességeire csak következtethetünk a krónikák, a folklór és az összehasonlító anyagok segítségével. Az Ómagyar Mária-siralomban is ezek térnek vissza.

A honfoglalás kori magyar epika. A források szerint a regősök hősi énekeinek tárgyai a totemisztikus eredetmondák, melyek közül csak az Álmos-mondát, a csodaszarvas-mondát, a Fehérló-mondát és az Emese-álmát ismerjük.

Kiszely István: A magyar nép őstörténete

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Кубань фото

(Inga, 2020.11.20 11:14)


[url=https://kuban.photography/]фотографии кубанские[/url]

What have you been up to? Talking about covid

(rambointox, 2020.11.09 09:45)

What have you been up to? I am fascinated about covid19. Can you talk about it? If the same thread is opened please redirect my post :). Thanks :).
I wrote once again - i cant see answer:)
PS: I don't know any people with covid and you? rambo :D

Whomia etetle

(LowellDuerm, 2019.11.03 23:56)

[url=http://healthek.eu/]http://healthek.eu/[/url] WaFOdosugswedscado

Exactly How I Began Fucking A Younger Male Behind My Partner's Back

(Jasonzer, 2019.06.05 00:23)

I am 37 years old and a gladly married female. My other half is named Bobby and also he is 42. We have 2 kids, 2 children, 14 and 11 years of ages. I was an instructor that concentrated on collection scientific research however I left showing to remain at house with the kids. We have an extremely wonderful and comfortable life. My hubby is an exec with a big firm and also he offers well for us. Our sex life was constantly been good as well as satisfying. Although the regularity of our encounters has actually wound down a little as the youngsters have grown and as Bobby has ended up being a lot more busy at work. I am always driving the kids to one activity or another. We still find time on the weekend breaks to make love, however it is often simply quickies and I frequently don't leave. I am 5' 5 ″ with a wonderful collection of buoyant boobs at 36C as well as a butt which Bobby claims is my finest possession. In 2015 we determined that kids were old enough for me to get a part-time task. I applied at the regional 4 year college and also as luck had it they had a 3 day a week opening in the university collection which was just right for me. I was considering getting my Masters Level in Library Science. I was happy to return in the operating world as well as felt rejuvenated with all the young people around me at the college. The problem stared regarding 6 months ago. I was placing some publications away one early morning when this really great looking boy approached me with an appearance of problem on his face. He informed me that his name was James and also he had a significant issue as he needed a ...
publication today for a paper he needed to write. It was an old version memoir which we had just one copy of. He was in a panic as well as required to send his paper in the following week as well as can not find the copy or get it from Amazon. I discovered that the duplicate we had was lent out about 2 weeks back and also was due back soon. I told James that I would certainly try as well as get it back prior to the weekend. Without advising he just hugged me as well as kissed me on the check and said that if I could do that for him, he would take me to lunch. I did not think excessive about the lunch day but was stunned momentarily by the limited hug. It made me flush which kind of surprised me. I made the phone call to the current trainee that had the book and also pretty much pressured her to return guide or run the risk of a fine. Why was I doing this much for James? It type of thrilled me to do something for a great looking child. I texted his number he had left me and told him guide was back. Well the following day James was available in as well as obtained his book. This time around I was expecting and had not been let down when I obtained one more hug. As we separated James was trying to give me a kiss on my cheek and also I had turned my head at just the wrong time and an innocent peck on the cheek developed into a kiss on the lips. He said sorry but I was not complaining. I was shocked when I felt the wetness between my legs. That night I was randy and also struck my hubby in bed. He was surprised yet happily obliged with passionate love production. I had actually never ever strayed in our marital relationship or evenhttps://maps.google.co.ao/url?q=http://www.opositive.net/
https://images.google.com.ng/url?q=http://www.opositive.net/
https://images.google.com.vc/url?q=http://www.opositive.net/
https://images.google.com.np/url?q=http://www.opositive.net/
https://www.google.ws/url?q=http://www.opositive.net/

Chris Stapleton Concert Dates

(ChrisVal, 2019.06.01 14:55)

Chris Stapleton is my favourite country singer. His powerful takes me away from all problems of this planet and I start enjoy my life and listen songs created by his mind. Now the singer is on a All-American Road Show Tour started in May of 2019. The concerts scheduled for the whole 2019, up to the second of November. Tickets are available for all men and women with different income. If you love country music as mush as I, then you must visit at least one of his concert. All tour dates are available at the [url=https://christapletontour.com]Chris Stapleton tour Ottawa[/url]. Visit the website and make yourself familiar with all Chris Stapleton concerts in 2019!

Miranda Lambert Concerts

(MiraVal, 2019.05.31 19:03)

Miranda Lambert is my favourite country singer. She is young, beautiful and charming woman in her 30s. Her voice takes me away from all troubles of this world so I can enjoy my life and listen songs created by her mind. Now the singer is on a Roadside Bars & Pink Guitars Tour started in September of 2019 featuring Maren Morris, Ashley McBride and others. The concerts scheduled for this year, up to the end of November. Tickets are available for all men and women with different income. If you love country music as mush as I, then you must visit at least one of her concert. All tour dates are available at the [url=https://mirandalambertconcertdates.com]Miranda Lambert concert tour[/url]. Visit the website and make yourself familiar with all Miranda Lambert concerts in 2020!

ремонт в квартире москве

(MixalichVab, 2019.05.29 21:09)


[b] ремонт квартиры смета москва
[/b]
Вы приучились отличаться исключительно лучшее и не хотите, чтобы ваша квартира была как две капли воды схожа на квартиру ваших соседей? Вдобавок вы спите и видите, чтобы ваше квартира довольно роскошным, многофункциональным и комфортабельным ради жизни? Мы превосходно понимаем вас и готовы поддержат!

Студия дизайна «[url=https://remont-studiya.ru/]Ремонт студия[/url]» призывает специфические мысли в интересах планов и красивейшие усовершенствованные материалы, с целью совершить вашу квартиру необычной, образ которой будет подчёркивать вашу самостоятельность и безукоризненный жанр.

Самые новомодные дизайнерские веяния и нешаблонные решения, слаженная работа талантливых дизайнеров, архитекторов, декораторов - для тех, кто хочет добавить в свою жизнь радость. В портфолио нашей компании есть образцы осуществления самых многообразных проектов - от произведения интерьеров ресторанов, престижных гостиниц до фешенебельных коттеджей и апартаментов.

Мы занимаемся своим делом более 10 лет. За этот период времени сумели приобрести большой опыт работы и завести достоверных поставщиков материалов отделки для ремонта помещений бизнес-класса.

[url=https://remont-studiya.ru/]Евроремонт квартиры под ключ[/url] - это небезвыгодно.

Доверив нам ремонт помещения под ключ, у вас есть возможность заняться своими процессами, не тревожась о качестве работ и моментах. Все, что ему надо совершить - высказать свои приветствия и принять участие в обсуждении дизайнерских разработок. Все остальное выработают мастаки.

Избирая совокупный [url=https://remont-studiya.ru/]ремонт квартир под ключ[/url] в нашей фирме, вы отвязываетесь от необходимости:

• выискивать бригаду серьезных строителей;
• заказывать единичный дизайнерский проект; или [url=https://remont-bath.ru/]Ремонт в ванной[/url].
• беспокоиться, что работы будут сделаны любительски, а все увлекательные задумки не удастся осуществить, оттого что строители не имеют довольной квалификации.

[b]Что мы хотим предложить своим заказчикам[/b]

Организованный в нашей студии план свободно получит все требуемые согласования, а вы освободитесь от казенной волокиты, доверяя нам ремонт квартиры. Не об этом ли грезит каждый здоровый человек, инициируя капитальный ремонт с перепланировкой?

[b]Рубежи ремонта[/b]

На всяком стадии работ делается авторская контролирование соблюдения проектных выводов художником, отвечающим за использование технологических установлений и прорабом, ответствующим за качество проводимых служб.

• Любой капитальный ремонт домов начинается с составления сметы. Наши профессионалы выедут на место, оценят объем работ, выслушают просьбы клиента и составят предварительный проект.
• Все подсчеты будут исполнены прямо и чисто, чтобы у Вас не осталось сомнений в том, что заказать единый ремонт более выгодно, чем заключать договоры в различных компашках, а потом приобрести навал недоделок и обстановку, когда виновного отыскать не вышло.
• Авторское моделирование с визуализацией в программе 3D MAX, согласование проекта с заказчиком и качественное исполнение.
• Мы склонны взять на себя ответственность за свою работу, поэтому заручимся, что Вы останетесь довольны итогом, какой бы ни была наша задача: надо совершить вип ремонт в великолепном загородном участке или целомудренный [url=https://oboi-kley.ru/]поклейка обоев[/url] и ремонт комнаты под ключ.

Почему стоит выбрать [url=https://remont-studiya.ru/]косметический ремонт квартиры под ключ[/url] в нашей студии.

Эти все уникальные возможности посетитель обретает, заказывая услугу [url=https://remont-studiya.ru/]ремонта ванной[/url] в студии дизайна …. Уточнить условия можно, позвонив по телефонам, показанным на веб-сайте организации.
https://remont-studiya.ru/

paid online surveys

(Robertbak, 2019.05.29 04:05)

Hi there, tired of sitting with no money?
I was just a poor student, and now i make 800$ - 1200$ every day here: http://9binaryoptions.net/uploads/reviews/make-money-now.htm - earn money at home online
It works! Checked. Good luck to all!

This method of earnings is available in all countries! These articles will help you:
http://9binaryoptions.net/uploads/reviews/best-ways-to-make-money-on-the-internet.htm [b] best ways to make money on the internet [/b]
[b] Бинарные опционы мнение [/b] http://9binaryoptions.net/ru
Start Now!

быстро похудел живот

(Tommyset, 2019.05.29 04:04)

Привет всем участникам! прикольный у вас сайт!
Нашел интересную инфу: [url=http://sportmanlife.ru/]для мужчин для потенции препараты[/url]
Тут: [url=http://sportmanlife.ru/kak-bistro-nakachat-myshcy/]как максимально быстро накачать пресс[/url] нарастить мышцы ребенку
Тут: [url=http://sportmanlife.ru/72-goji-cream-krem-dlya-omolozheniya.html]Годжи крем ягоды годжи для похудения[/url] Годжи крем ягоды годжи для похудения отзывы
Тут: Ekstraslim быстрое похудение за неделю в домашних условиях http://sportmanlife.ru/78-ekstraslim.html

смотреть фильмы 2018 лучшие мелодрамы

(AngelHip, 2019.05.28 01:37)

Приветствую! класный у вас сайт!
Нашел русскую базу кино: [url=http://inspacefilm.ru/]ужасы 2018 онлайн самые лучшие фильмы[/url]
Здесь: [url=http://inspacefilm.ru/semeynyy/]смотреть лучшие семейные фильмы[/url] смотреть лучший семейный фильм онлайн бесплатно список 2019
Тут: [url=http://inspacefilm.ru/serialy/]новые русские сериалы смотреть в хорошем качестве[/url] рейтинг российских сериалов 2018 2019 топ лучших список 2019
Тут: [url=http://inspacefilm.ru/triller/]триллеры лучшие скачать торрент бесплатно[/url] Лучшие триллеры смотреть онлайн список 2019
Здесь: http://inspacefilm.ru/2015-top-gir-top-gear-uk-sezon-5-2004.html [b] Смотреть Топ Гир / Top Gear UK (Сезон 5) (2004) онлайн бесплатно [/b]
Тут: http://inspacefilm.ru/10374-dikaprio-hochet-sygrat-putina.html

Прикольные новости

(JasonJat, 2019.05.23 13:17)

Привет всем!
Нашел приколы за день на этом сайте: http://limonos.ru :
[url=http://limonos.ru/krasivye_devushki/]красивые девушки в нижнем белье[/url] красивые девушки
[url=http://limonos.ru/interesnoe/]интересные интернет статьи[/url] новости слухи плюс интересные цитаты интернета
http://limonos.ru/4666-evolyuciya-krossovok-za-vsyu-istoriyu-ih-suschestvovaniya.html [b] Эволюция кроссовок за всю историю их существования [/b]
[url=http://limonos.ru/4770-minimalisticheskie-recepty-ot-mikkel-jul-hvilshj.html] Минималистические Рецепты От Mikkel Jul Hvilshoj [/url] [b] Минималистические Рецепты От Mikkel Jul Hvilshoj [/b]
http://limonos.ru/3743-svadebnaya-kollekciya-reem-acra-leto-2016.html

фэнтези смотреть бесплатно в хорошем качестве hd

(JimmyGuere, 2019.05.23 05:11)

Привет всем участникам форума! интересный у вас сайт!
Нашел обширную базу кино: [b] смотреть комедии гайдая в хорошем качестве [/b] [url=http://kinovalenok.tv/]http://kinovalenok.tv/[/url]
Тут: семейный фильм онлайн бесплатно в хорошем качестве http://kinovalenok.tv/semeynyy/ рейтинг 2018
Здесь: [url=http://kinovalenok.tv/serialy/]смотреть лучшие сериалы 2018[/url] сериал бригада в хорошем качестве hd 1080 список 2018
Тут: [url=http://kinovalenok.tv/triller/]Смотреть онлайн лучшие триллеры[/url] триллеры список лучших смотреть онлайн рейтинг 2018
Тут: http://kinovalenok.tv/11018-dzheremi-ayrons-podderzhal-kritikov-betmena-protiv-supermena.html [b] Джереми Айронс поддержал критиков "Бэтмена против Супермена" [/b]
Тут: [url=http://kinovalenok.tv/7347-moy-bezbashennyy-sosed-tonari-no-kaibutsu-kun-2012.html] Смотреть Мой безбашенный сосед / Tonari no Kaibutsu-kun (2012) онлайн бесплатно [/url] [b] Мой безбашенный сосед / Tonari no Kaibutsu-kun (2012) [/b]

Tales From The Loft: The Hunters

(LesterUniva, 2019.05.14 21:23)

"Oh I'm so sorry!" Jesse exclaimed as she met us at the door. "You guys are all spruced up! Were you going out?" She offered us huge hugs as well as we attempted to comfort her, telling her it was no big deal. She was instead anxious regarding her mommy, yet her buddies were rallying around her and she seemed relatively okay.

We swung and joked a bit with the youngsters, yet we really did not intend to trample on their fun. These were rather strange children, they weren't really drinking. Only two or 3 out of the thirty or so had beers. But they were still having a good time vocal singing and also laughing as well as ... doing whatever the fuck else unpopular children do.

I took care of Mel and myself up a couple of triple vodka alcoholic drinks as well as we drifted around my brother's big house. He owned an industrial landscaping business as well as did effectively. The wood floorings carried the noise all over, however, and it was grating on our nerves a little. Not having children, we weren't made use of to this type of consistent hullabaloo.

I responded my head in the direction of the staircase. Together with the several bed rooms, Robert had a research up there that was open to the downstairs location. I figured we could hang around up there in relative tranquility while still being able to maintain an ear out for even more busted legs, etc. I adhered to Mel up the staircases, seeing her butt persuade every action of of the method. She offered me some added jiggle, she understands me pretty damn well.

We sat in the big comfy chairs and also enjoyed our drinks, and Mel proceeded her story of how her large busts got her in trouble in senior high school.

" So, like I was saying, I'm standing there in my wet tee, instead unaware to the scenario. All of a sudden, the boys all quit and just stared at me, at my chest. I resembled, 'What?' you know? Then they laughed as well as the girls angered at me, and also I overlooked and my nipples are trying to poke out of my t-shirt. Tommy, my crush, came by to me as well as stated 'allow's obtain you right into something else'. We went inside Brooke's residence where I thought he was mosting likely to help me. Instead, he just lifted up my t shirt and also ordered my boobs as well as--".https://images.google.com.my/url?q=http://www.hostiex.com/
https://maps.google.ru/url?q=http://www.hostiex.com/
https://images.google.ac/url?q=http://www.hostiex.com/
https://images.google.com.sg/url?q=http://www.hostiex.com/
https://images.google.com.gi/url?q=http://www.hostiex.com/
https://maps.google.co.il/url?q=http://www.hostiex.com/
https://images.google.com.mt/url?q=http://www.hostiex.com/

Stories From The Loft Space: The Hunters

(LesterUniva, 2019.05.14 21:16)

"Oh I'm so sorry!" Jesse said loudly as she fulfilled us at the door. "You individuals are all dressed up! Were you going out?" She gave us huge hugs as well as we attempted to comfort her, telling her it was no big deal. She was rather anxious concerning her mommy, but her good friends were rallying around her and also she appeared relatively all right.

We waved and also joked a little bit with the kids, however we didn't want to violate their fun. These were quite strange youngsters, they weren't really alcohol consumption. Just two or 3 out of the thirty approximately had beers. But they were still having fun vocal singing as well as laughing and ... doing whatever the fuck else unpopular kids do.

I took care of Mel and myself up a couple of three-way vodka cocktails and also we wandered around my brother's huge residence. He possessed a business landscaping organisation and did quite possibly. The wood floors lugged the sound all around, however, and also it was bothering our nerves a little bit. Not having youngsters, we weren't made use of to this kind of consistent commotion.

I responded my head in the direction of the stairs. Along with the numerous bed rooms, Robert had a research study up there that was open to the downstairs location. I figured we might socialize up there in loved one tranquility while still having the ability to keep an ear out for more damaged legs, etc. I complied with Mel up the staircases, viewing her butt guide every action of of the method. She gave me some extra jiggle, she understands me rather damn well.

We sat in the large comfortable chairs and appreciated our drinks, and also Mel proceeded her tale of just how her big busts got her in difficulty in high school.

" So, like I was claiming, I'm standing there in my damp tee, rather unconcerned to the circumstance. All of a sudden, the children all quit and just stared at me, at my upper body. I resembled, 'What?' you understand? After that they chuckled and also the ladies got mad at me, as well as I looked down and my nipples are trying to poke out of my t-shirt. Tommy, my crush, came to me and stated 'let's get you into something else'. We went inside Brooke's residence where I assumed he was going to assist me. Rather, he simply lifted up my t-shirt and grabbed my boobs and--".https://maps.google.co.ck/url?q=http://www.hostiex.com/
https://www.google.mn/url?q=http://www.hostiex.com/
https://www.google.nl/url?q=http://www.hostiex.com/
https://images.google.com.vn/url?q=http://www.hostiex.com/
https://maps.google.ro/url?q=http://www.hostiex.com/
https://maps.google.com.cy/url?q=http://www.hostiex.com/
https://images.google.sm/url?q=http://www.hostiex.com/

Tales From The Loft Space: The Seekers

(LesterUniva, 2019.05.14 21:09)

"Oh I'm so sorry!" Jesse said loudly as she fulfilled us at the door. "You men are all dressed up! Were you heading out?" She gave us huge hugs and we attempted to comfort her, telling her it was no big deal. She was instead distressed regarding her mama, however her close friends were rallying around her as well as she seemed fairly okay.

We swung and joked a little bit with the kids, yet we didn't intend to violate their fun. These were rather weird kids, they weren't actually drinking. Only 2 or 3 out of the thirty or so had beers. But they were still enjoying vocal singing and also laughing and ... doing whatever the fuck else nerdy youngsters do.

I fixed Mel and myself up a number of triple vodka cocktails and also we drifted around my bro's big house. He owned a commercial landscaping organisation and did very well. The hardwood floors carried the noise around, however, and also it was grating on our nerves a little bit. Not having children, we weren't made use of to this type of continuous hullabaloo.

I nodded my head towards the staircase. In addition to the many rooms, Robert had a research study up there that was open to the downstairs location. I figured we might hang around up there in family member peace while still having the ability to maintain an ear out for more damaged legs, and so on. I complied with Mel up the staircases, enjoying her ass persuade every step of of the way. She offered me some added jiggle, she knows me rather damn well.

We sat in the big comfortable chairs as well as enjoyed our beverages, and also Mel continued her tale of exactly how her huge busts got her in difficulty in high school.

" So, like I was claiming, I'm standing there in my damp t-shirt, instead oblivious to the scenario. Instantly, the kids all stopped as well as simply stared at me, at my breast. I resembled, 'What?' you know? Then they chuckled as well as the ladies got mad at me, and I looked down and my nipples are trying to poke out of my t shirt. Tommy, my crush, came over to me as well as claimed 'let's get you into something else'. We went inside Brooke's residence where I assumed he was mosting likely to help me. Rather, he just raised my t-shirt and ordered my boobs and--".https://maps.google.co.vi/url?q=http://www.hostiex.com/
https://maps.google.com.ar/url?q=http://www.hostiex.com/
https://maps.google.al/url?q=http://www.hostiex.com/
https://images.google.bs/url?q=http://www.hostiex.com/
https://images.google.nu/url?q=http://www.hostiex.com/
https://images.google.co.ls/url?q=http://www.hostiex.com/
https://www.google.ie/url?q=http://www.hostiex.com/

Tales From The Loft: The Seekers

(LesterUniva, 2019.05.14 21:02)

"Oh I'm so sorry!" Jesse exclaimed as she satisfied us at the door. "You individuals are all spruced up! Were you heading out?" She gave us huge hugs and we attempted to comfort her, informing her it was immaterial. She was rather anxious regarding her mama, however her pals were rallying around her and she appeared relatively alright.

We waved and also joked a bit with the kids, however we didn't wish to trample on their fun. These were rather odd kids, they weren't really alcohol consumption. Only two or three out of the thirty or so had beers. But they were still having a good time vocal singing and laughing and also ... doing whatever the fuck else unpopular youngsters do.

I fixed Mel and also myself up a couple of triple vodka alcoholic drinks as well as we wandered around my brother's large residence. He possessed a commercial landscaping company and also did very well. The wood floorings brought the audio around, however, as well as it was grating on our nerves a bit. Not having kids, we weren't utilized to this sort of continuous racket.

I nodded my head towards the staircase. In addition to the several bed rooms, Robert had a study up there that was open to the downstairs location. I figured we could hang around up there in relative peace while still having the ability to maintain an ear out for more broken legs, and so on. I complied with Mel up the stairways, seeing her ass persuade every step of of the means. She provided me some extra jiggle, she knows me rather damn well.

We sat in the huge comfortable chairs as well as appreciated our beverages, as well as Mel proceeded her tale of just how her big busts got her in trouble in secondary school.

" So, like I was claiming, I'm standing there in my damp tee shirt, instead unaware to the situation. All of a sudden, the children all quit and simply looked at me, at my breast. I was like, 'What?' you recognize? After that they chuckled and the women got mad at me, as well as I overlooked and my nipple areas are trying to poke out of my shirt. Tommy, my crush, came to me as well as said 'allow's get you into something else'. We went inside Brooke's home where I assumed he was mosting likely to aid me. Rather, he just raised my t shirt and got my boobs and also--".https://www.google.co.ls/url?q=http://www.hostiex.com/
https://images.google.co.tz/url?q=http://www.hostiex.com/
https://maps.google.no/url?q=http://www.hostiex.com/
https://maps.google.com.my/url?q=http://www.hostiex.com/
https://www.google.td/url?q=http://www.hostiex.com/
https://images.google.ad/url?q=http://www.hostiex.com/
https://www.google.co.id/url?q=http://www.hostiex.com/

Tales From The Loft Space: The Seekers

(LesterUniva, 2019.05.14 20:46)

"Oh I'm so sorry!" Jesse exclaimed as she fulfilled us at the door. "You men are all dressed up! Were you heading out?" She gave us big hugs and also we attempted to comfort her, telling her it was no big deal. She was rather distressed about her mama, yet her close friends were rallying around her as well as she appeared relatively fine.

We swung and also joked a little bit with the kids, yet we didn't want to trample on their enjoyable. These were quite strange kids, they weren't really alcohol consumption. Only two or three out of the thirty or two had beers. But they were still having a good time singing and laughing and ... doing whatever the fuck else nerdy kids do.

I took care of Mel as well as myself up a couple of triple vodka alcoholic drinks and also we drifted around my bro's large residence. He had a commercial landscaping business as well as did quite possibly. The hardwood floorings brought the sound all over, however, as well as it was vexing our nerves a little. Not having children, we weren't used to this kind of constant ruckus.

I responded my head in the direction of the stairs. In addition to the lots of bedrooms, Robert had a research up there that was open to the downstairs area. I figured we might socialize up there in loved one peace while still being able to keep an ear out for more busted legs, etc. I complied with Mel up the stairways, enjoying her ass sway every step of of the way. She gave me some added jiggle, she knows me rather damn well.

We sat in the large comfy chairs and also enjoyed our beverages, and also Mel continued her story of how her huge breasts obtained her in trouble in senior high school.

" So, like I was stating, I'm standing there in my wet t-shirt, rather unaware to the scenario. Suddenly, the boys all stopped and also simply stared at me, at my upper body. I resembled, 'What?' you understand? After that they laughed and also the ladies got mad at me, as well as I looked down and my nipple areas are trying to poke out of my shirt. Tommy, my crush, came to me and also claimed 'allow's get you into something else'. We went inside Brooke's residence where I assumed he was mosting likely to assist me. Instead, he simply raised my t-shirt and got my boobs and--".https://images.google.com.na/url?q=http://www.hostiex.com/
https://www.google.co.uz/url?q=http://www.hostiex.com/
https://images.google.ru/url?q=http://www.hostiex.com/
https://images.google.co.tz/url?q=http://www.hostiex.com/
https://maps.google.co.ma/url?q=http://www.hostiex.com/
https://images.google.jo/url?q=http://www.hostiex.com/
https://maps.google.com.mt/url?q=http://www.hostiex.com/

Tales From The Loft Space: The Seekers

(LesterUniva, 2019.05.14 20:35)

"Oh I'm so sorry!" Jesse exclaimed as she fulfilled us at the door. "You men are all dressed up! Were you heading out?" She gave us huge hugs and also we tried to comfort her, telling her it was no big deal. She was instead distressed regarding her mother, but her friends were rallying around her as well as she appeared rather all right.

We swung as well as joked a little bit with the children, yet we really did not wish to trample on their enjoyable. These were quite weird youngsters, they weren't really drinking. Only two or 3 out of the thirty or two had beers. But they were still having a good time vocal singing and laughing and ... doing whatever the fuck else nerdy kids do.

I repaired Mel and myself up a number of triple vodka cocktails as well as we drifted around my sibling's big residence. He owned a business landscaping service and did quite possibly. The hardwood floors brought the audio all over, however, and it was grating on our nerves a little bit. Not having kids, we weren't used to this sort of consistent commotion.

I responded my head in the direction of the staircase. In addition to the lots of bedrooms, Robert had a study up there that was open to the downstairs area. I figured we could hang around up there in loved one peace while still being able to keep an ear out for even more broken legs, etc. I complied with Mel up the staircases, enjoying her ass sway every step of of the way. She offered me some extra jiggle, she knows me quite damn well.

We beinged in the huge comfortable chairs and also appreciated our drinks, and Mel proceeded her tale of just how her large breasts obtained her in trouble in high school.

" So, like I was saying, I'm standing there in my wet tee shirt, rather unaware to the circumstance. Suddenly, the young boys all quit and simply looked at me, at my chest. I resembled, 'What?' you understand? After that they laughed and also the women got mad at me, and also I looked down as well as my nipples are attempting to poke out of my t-shirt. Tommy, my crush, came by to me and said 'let's obtain you into something else'. We went inside Brooke's residence where I assumed he was going to help me. Instead, he simply lifted up my t shirt and also grabbed my boobs as well as--".https://maps.google.ad/url?q=http://www.hostiex.com/
https://www.google.rw/url?q=http://www.hostiex.com/
https://maps.google.bg/url?q=http://www.hostiex.com/
https://images.google.com.tj/url?q=http://www.hostiex.com/
https://maps.google.ms/url?q=http://www.hostiex.com/
https://images.google.ws/url?q=http://www.hostiex.com/
https://www.google.co.mz/url?q=http://www.hostiex.com/

Seo Agentur Stuttgart

(СITenlKado, 2019.05.14 07:53)

Seo Agentur Stuttgart

Seo Agentur Heilborn: Ein umfassender Einsatz fur die Webforderung
Wir arbeiten mit verschiedenen Projekten. Die Seo Agentur Heilborn seocialmedia.de bietet kompetente Werbung und Unterstutzung fur das Online-Geschaft. Wir werden Ihre Webseite in die TOP-Positionen der Suchmaschinen bringen und auf dem deutschen Markt wiedererkennbar machen.

Heilborn Seo Agentur: Ein komplexer Ansatz fur Ihre Forderung
Webseiten Optimierung besteht aus mehreren Prozessen. Ihr Ziel besteht darin, die?Suchmaschinen Roboter?dazu zu?bringen?die Webseite zu lieben. Um ein positives Ergebnis zu erzielen, sollten Sie jedoch die Arbeit den Profis anvertrauen. In Heilborn kann man die Webforderung bei der Seo Agentur seocialmedia.de in Auftrag geben. Die Bereitstellung umfassender Marketingdienstleistungen - ist die Hauptspezialisierung des Unternehmens.
Die Arbeit an SEO beginnt mit der Vorbereitung. In dieser Etappe wird die Struktur der Webseite erstellt. Die Webmaster der Agentur seocialmedia.de analysieren und bearbeiten das Design und die Vorlage des Projekts, stellen Analysesysteme ein und beheben technische Probleme. Dadurch erhoht sich die Downloadgeschwindigkeit. Dieser Indikator ist wichtig fur die SEO-Promotion.
Des Weiteren wird ein Keywordportfolio gebildet. Die Spezialisten der Agentur analysieren die Thematik der Webseite und anhand dieser Daten werden die Schlusselworter ausgewahlt, aus denen die wichtigsten gefiltert und anschlie?end genutzt werden. Je nachdem, wie gut diese Arbeit durchgefuhrt wird ist mit einem eher besserem bzw. schlechterem Ergebnis zu rechnen.
Seo Agentur Heilborn : Wir wenden effektive Wege der Werbung an
- SEO Agentur Heilborn
https://seocialmedia.de/seo-blog/132-seo-agentur-heilborn-ein-umfassender-einsatz-f-r-die-webf-rderung


[url=https://seocialmedia.de/seo-blog/132-seo-agentur-heilborn-ein-umfassender-einsatz-f-r-die-webf-rderung]SEO Agentur Heilborn[/url]
<a href=https://seocialmedia.de/seo-blog/132-seo-agentur-heilborn-ein-umfassender-einsatz-f-r-die-webf-rderung>SEO Agentur Heilborn</a>

Техосмотр онлайн - Диагностическая карта ОСАГО от 300 руб

(chuprites, 2019.05.12 12:09)

Компания tekhosmotronlain.com является современной фирмой, которая представлена на рынке страховых услуг, включая [url=https://tekhosmotronlain.com/]диагностическая карта оформление[/url]

Ее цель – это предоставление качественных услуг за оптимальную сумму. В компании работают только квалифицированные и компетентные специалисты, которые стремятся понизить необходимость участия клиентов в оформлении документов. Именно поэтому диагностическая карта оформляется в минимальные сроки и официально. Компания предлагает несколько курьеров, которые работают по городу и доставляют карты непосредственно по адресу. Если обратитесь за помощью в данную компанию, то точно можете быть уверены, что документ будет получен точно в сроки, установленные фирмой.

Каждый клиент сможет рассчитывать на легальную и официальную помощь. Партнерами являются только проверенные, надежные станции, которые отличаются наличием официальной аккредитации. Уже длительное время сервис занимается оформлением карт, поэтому компетентные специалисты получили бесценный опыт в этом направлении. Процедура оформления занимает не более 10 минут. Диагностические карты отличаются наличием официального статуса, поэтому не возникнут проблемы, связанные с выплатой страховки.

Вы гарантированно сможете рассчитывать на высокое качество работы, потому как с вами будут работать лучшие и надежные специалисты.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Következő »