Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A MAGYAR NÉPZENE és  ANNAK EREDETE

  "A magyar népdal - olvassuk Kodály Zoltánnál - az egész magyar lélek tükre, a magyar nyelvvel egyidős; a magyarság történelme során kialakult és az évszázados - évezredes - használatban csiszolódott népzenei hagyomány anyanyelvünkhöz hasonló érték. Benne mindannyian magunkra ismerhetünk, belőle mások is megismerhetnek bennünket".

A népzene olyan dallamokból tevődik össze, amelyeket sokan és sokáig énekeltek. Az, hogy a magyar népzene ma is eleven valóság annak köszönhető, hogy annyira más, mint Európa minden indoeurópai népének a zenéje, ezért az nem tudta megváltoztatni., hiszen a nyelvvel, a táncművészettel, a hiedelemvilággal, a mesevilággal és a viselkedési formáinkkal bennünk élt, hozzánk kötődött és ma is magyarságunk szerves részét alkotja. Népzenénk mindig szorosan kötődött népünk életéhez; annak feltárása nélkül nem kaphatunk teljes képet őseinkről.Attila lakomáján - erről Priszkosz rhétor tudósít - két énekes jött a terembe, hogy a nagyfejedelem előtt erényeit és győzelmeit maguk szerezte énekekben adják tudtul a világnak. Priszkosz megemlékezett a "fátyol alatt vonuló szkíta dalokat éneklő lányokról". A Kárpát-medence felé közeledő avarokról jegyezte fel a görög Theophylaktosz, hogy "vallásos énekekkel magasztalják az áldott anyaföldet"; ugyanő három csoportba osztotta az avarok muzsikáját: hősi énekekre (hümnoi), csatadalokra (paiones) és népi táncmuzsikára (aszmata). Leírása szerint dalaikat részben magányos énekesek - afféle pusztai rapszodoszok -, részben többen énekelték esténként a tábortűznél. Éneküket húros hangszerrel kísérték. A Nesztor-féle Krónika a 885-ös Kijevi hadjárattal kapcsolatban is említést tesz a magyarok énekeiről. Az ősmagyaroknál a regősök a harci cselekmények előtt hosszan és részletesen adták elő őseik harci erényeit és tetteit, hogy a harcosokat bátorítsák. Anonymus Gesta Hungarorumában olvassuk, hogy "a tekerőlantok, az édes szavú kobzok és sípok valamennyien megszólaltak és az énekesek is éneküket mind előadták". A Szent István idején hazánkba érkezett hittérítők tűzzel-vassal irtották az ősi a nem európai "lázadó dallamokat", még a halottas énekeket és a siratókat is. Ennek ellenére az Árpád-házi magyar királyok mindig ragaszkodtak ahhoz, hogy magyar zenészeik legyenek. Amig az európai udvarokban fellépő zenészeket igriceknek, joculátoroknak és spielmannoknak nevezték, a mi énekeseinket és zenészeinket síposoknak, kürtösöknek és gajdosoknak emlegetik. 1371 és 1400 között 271 hivatásos zenész és énekmondó működött az országban. 1458-ban Bartolomeo Maraschi pápai legátus jelentést küldött a pápának a magyar énekes kultúráról: "A királynak olyan énekkara van, hogy annál különbet nem láttam… Megszégyenülve kellett belátnom, hogy felülmúlnak minket". Mátyás király figyelmet szentelt arra, hogy udvarában "honi zenék is elhangozzanak". Az ősök és a hősök emlékét századokon át mondák, mesék és énekek segítségével tartotta fenn az emlékezés. A török idők után kialakult a históriás ének, a magyarság igazi zenéje azonban ott lappangott a nép ajkán.

 A XVIII. század közepéig senki nem foglalkozott a magyar népzene gyűjtésével, hiszen ami mindennapos, "természetes" volt, azzal nem foglalkoztak. A népzene a Monarchia számára a magyar nemzettudat megerősödését, az önkényuralommal való szembehelyezkedést és a nemzeti öntudat ébredését jelentette, így tudatosan nem foglalkoztak ezzel, annál is inkább, mivel zenei hagyományunk nem támasztotta alá a magyarság finnugor származásának teóriáját. Révai Miklós ugyan 1782-ben a pozsonyi Magyar Hírmondóban népdal-gyűjtési felhívást tett közzé, de ez süket fülekre talált - rossz korban keletkezett és túl korainak bizonyult. Virágh Benedek 1802-ben Kazinczyt kéri, hogy "egy-két strophát küldj nekem olyan parasztdalokból, melyet a csintalan szemérmetességű lyánkák, mikor fonnak dúdolnak", majd Pálóczi Horváth Ádám 1814-1815-ben közreadja "a nép száján forgó régi énekeket", munkája vegyesen tartalmazott nép- és műdalokat. Csokonai Vitéz Mihály már 450 oldalnyi magyar népdalt gyűjtött össze - gyűjteménye örökre elveszett. E gyűjtemények a dallammal nem igen törődtek, elsősorban a szövegeket jegyezték le. Kultsár István 1817-ben a Hasznos Mulatságok-ban újra szóvá teszi a "nemzeti dallok" gyűjtésének szükségességét; felhívása nyomán egyre több népéleti szokás és tájnyelvű írás, vers, itt-ott ének jelenik meg. Ekkor írják le először a "nép-dal" elnevezést, de a népzenetudomány - amennyiben erről egyáltalán beszélni lehet ekkor még az irodalomtudományhoz és a néprajztudományhoz kapcsolódott. Az első énekeskönyv, amely népdalokat is tartalmazott 1843-ban jelent meg Kecskeméti Csapó Dániel, majd 1846-ban Erdélyi János gyűjtésében. A XIX. század közepén jelentős szerepet játszott Liszt Ferenc a magyar népzene elterjesztésében, ő ugyanis gyakran a cigányok között gyűjtött dallamokat, de mivel a cigányságnak saját népzenéje nincs, többnyire a helyi népzenéket játsszák eltorzítva; Liszt Ferenc volt olyan zseniális, hogy a Magyar Rapszódiákban és pl. a Magyar Fantáziában "visszamagyarosította" az eltorzított magyar népzenét.

A cigányzene és a magyar népzene kapcsolatáról Bartók Béla 1923-ban a következőket írta: "A falusi cigány többnyire paraszti műsort játszik, népzenét népies stílusban". A cigányzenészek Magyarországon asszimilálódtak a magyar zenei hagyományokhoz és sajátjuknak érzik ezt a zenét; a cigányzenészek, mint szakmájuk nagy múltú képviselői a magyar népzene őrzésében és gyarapításában is elöljártak. Nem "hoztak", nem volt döntő beleszólásuk abba, hogy milyen legyen a magyar népzenei hagyomány, de legjobbjaik alkotó módon vettek részt a kivitelezésben. Az egyetlen zenei elem a bővített szekundos (leginkább fríg) hangsor, amit nekik szokás tulajdonítani, s aminek valóban leginkább ők voltak az ide-odaszállítói, nem eredendően cigány örökség; hozzánk - meglehet a cigányzenészek közvetítésével - feltehetően a török szórakoztató (kisvárosi) zenéből származik (Csajághy György). Liszt jól ismerte a magyar népzenét is, 1838-ban írta: "Szándékom, hogy nekivágok Magyarország legpusztább vidékeinek, egyedül, gyalogszerrel, útizsákkal hátamon". Sajnos e szándékát nem tudta soha megvalósítani.

Kölcsey Ferenc életének egy szakaszában a magyar népdalt akarta "megnemesíteni"; ekkor írta a következőket: "Nem nyilván van-e, hogy a való nemzeti költésnek csak nemzet kebelében lehet s kell szárnyra kelnie? Az idegen tűznél gyújtott fény a nemzetnek csak homály körül sugárzik". Az első nagyobb "Nép- és műdal-gyűjteményt" Bartalus István jelentette meg 7 kötetben 1873-1896 között. A székely táncokról és táncdallamokról a századfordulón maradandó munkát írt Seprődi János és Fabók Bertalan. A népdalok pontos és modern fonográffal történő rögzítését és lejegyzését Vikár Béla kezdte meg 1896-ban. A XX. században Szabolcsi Bence már egyértelműen hirdeti, hogy "nem lehet véletlen, hogy ötfokú hangrendszerünk és a vele kapcsolatos szerkezeti elv végigvonul a török-mongol zenekultúra egész családján és Kína belsejéig nyomon követhető… Ázsia ugyanúgy siratja el halottait, mint a somogyi és gyergyói szegénylegény. Itt nem lehet szó véletlen egyezésről, sem közös külső hatásról, hanem csak közös, azonos emlékekről, melyek az utolsó másfélezer év folyamán alig változtak, alig homályosultak el. Ezek a másfélezer éve egymástól eltévedt dallamok nem különböznek egymástól jobban, mint valamely népdal változata. A magyarság egy ősrégi ázsiai műveltség nyugatra vetett határtagja". Sárosi Bálint is fennen hirdeti: "Csak a népies hangszeren előadott, paraszténekektől származó zene érdekel bennünket. Kallós Zoltán a csángóföldi magyarság csodálatos zenevilágát menti meg az utókornak.

A magyar népzene gyűjtésével egyidőben a finnek is kezdik népdalaikat gyűjteni. Ilmari Krohn 1893-1933 között adja ki a finn népdalok gyűjteményét, amelyben megállapítja, hogy "a magyar és finn népzene közt párhuzam nem vonható, mert a finn zene diatonikus, s régi dallamaik közt is csak pentachordot találni". Yrjö Wichmann finn néprajzkutató és felesége 1906-ban hegyi cseremisz dalokat gyűjt, Robert Lach osztrák kutató a cseremisz, a mordvin, a csuvas és a tatár dallamokat dolgozza fel, V.M. Vasziljev pedig 311 cseremisz népdalt ad ki. Ez volt az a kor, amikor kutatóinkra ráerőltették a finnugrizmus tanát, így népzene-kutatóink is e népeknél keresgélték a magyar zene eredetét - eredmény nélkül. Zenekutatóink ebben a korban vergődtek a megélhetésük miatt rájuk erőltetett "kötelező ideológia" és a megismert valóság között, ezért többnyire nem foglaltak állást a magyar népzene eredete mellett.  

Bartók Béla és Kodály Zoltán a magyar népdalokról

Az ideológia szabta korlátokat csak igazán nagyvonalú és nagy tudású elmék tudták - merték - áthágni. Ilyen volt a XX. század két nagy magyar zenei óriása: Bartók Béla és Kodály Zoltán.

Bartók Bélának A magyar népdal című műve 1924-ben jelent meg 320 ősi magyar dallammal. "Mit adott a magyar szomszédainak és mit kapott tőlük - teszi fel a kérdést" Bartók Béla, majd így folytatja: Szomszédaink lényegesen nem befolyásolták sem a régi, sem a mai magyar dallamvilág kialakulását, sőt valamennyien többé vagy kevésbé hatása alá kerültek. Így esett, hogy régi, a keleti örökséghez tartozó dallamaink feltünedeznek a tót, a horvát és a román gyűjteményekben. Különös ellenállást mutat a magyar zenei néphagyomány a német dallamokkal szemben. Ennek oka kétségtelenül a hangsúly és a ritmusrendszer nagy különbözősége. "Ránk nézve a zenei néphagyomány sokkal többet jelent, mint a nyugati kultúrnépek közül azoknak, amelyek már századokkal ezelőtt magasrendű műzenét teremtettek. Nálunk a népzene felszívódott a műzenébe, ez a nemzeti hagyomány szerves folytatása… A hagyomány formái változhatnak, de lényege ugyanaz marad, amíg él a nép, amelynek lelkét kifejezi. S eljön az idő, amikor a művelt réteg a néptől átvett hagyományt új, művészi formába öntve újra átadhatja a nemzeti közösségnek, a nemzetté vált népnek". Bartók Béla 1936-os törökországi gyűjtőútja alkalmával Adnan Saygun török népzenekutatóval a kelet-törökországi yürük népcsoportnál 90-nél több népdalt gyűjtött. E gyűjtemény anyagát Magyarországon 1976-ban adták ki. Az előszóban ezeket olvassuk: "A rendelkezésemre álló anyag elegendő bizonyítékot enged meg a legközelebbi rokonságra, vagy ahogy mondanám, mindkét anyag azonosságára. Ez az azonosság megdönthetetlen bizonyítéka ezen dallamok korának, mely utat mutat a Kr.utáni VI-VII. századokba. Ebben az időben az anatóliai yürükök ősei valahol Európa és Ázsia határán, más török törzsek szomszédságában, a magyarok ősei pedig a Kaszpi- és a Fekete-tenger között éltek". A yürükök között járva Bartók így emlékezik meg: "Alig hittem a fülemnek: uramfia, hiszen ez mintha egy régi magyar dallamnak változata volna".

"Már a megkésett és félbemaradt gyűjtések eredménye is világosan mutatja, - olvassuk Kodály Zoltánnál, - hogy mélyebben éltünk még a népdalkultúrában, a magyar lélek ősi rétegéből még a XX. században is több az eleven valóság, mint valaha gondoltuk Kunyhókba szorul a magyar lélek ősrétegének minden maradványa… A parasztzene formailag a legtökéletesebb és legváltozatosabb. Kifejezőereje bámulatosan nagy, amellett teljesen mentes minden érzelgősségtől, minden fölösleges cikornyától; néha a primitívségig egyszerű, de sohasem együgyű. El sem képzelhetünk alkalmasabb kiindulópontot egy zenei reneszánszhoz; nem is lehet nagyszerűbb tanítómestere egy zeneszerzőnek, mint a parasztzenének ez a fajtája… Az őstörténet megvilágította a magyarság kialakulásának útját. Végigmehetünk ezen az úton: sem a magyarságnak, sem semmiféle népnek, amellyel a magyarság az V-XV. században érintkezett, nem maradt fenn egyetlen hangnyi egykorú írott zenei emléke. A magyar zene kialakulásának útja sem lehetett más, mint a nyelvé, a népé. Amerre járt, amint nőtt a nép, zenéje velejárt, ami hatott a nyelvre, hatott a zenéjére is… Egyedül finn a nép rendelkezik gazdag zenei gyűjteményekkel zenéje azonban annyira távol áll a magyartól, hogy eddig lényeges egyezéseket kimutatni nem sikerült… A magyar népzene minden jelenségét, aminek sem az európai, sem a körülálló népek zenéjével kapcsolata nincs, keleti eredetűnek kell tartanunk letörölhette az idő a magyarság arcáról a keleti vonásokat, lelke mélyén, ahol a zene forrása fakad, ott él még egy darab őskelet… A magyarság ma legszélső idehajló ága a nagy ázsiai zenekultúra évezredes fájának, mely Kínától Közép-Ázsián át a Fekete-tengerig lakó különböző népek lelkében gyökerezik" (Kodály Zoltán).

A két nagy magyar zenei óriásról szokták mondani, hogy Bartók Béla az ázsiai magyarság örökét őrzi, Kodály Zoltán pedig az európaivá lett magyarság arcát ábrázolja.

A kínai, az ujgur és a jugar zenéről

Kína egyik legősibb művészetének tartják a zenét, melynek időtlen idők óta szigorúan szabályozott és tudományosan megalapozott rendszere volt. A zeneművészet Kínában régtől fogva szoros kapcsolatban volt a filozófiai tanításokkal és a vallásos képzetekkel. Az ókori kínai filozófia szerint a zene a Mennyek ajándéka, alapelvei a világmindenség törvényeiből adódnak és rendkívüli erővel képes hatni az emberekre. A kínai tudósok már ezer évvel időszámításunkat megelőzően ismerték a kvintkört; a feljegyzések azt mutatják, hogy több ezer esztendőn keresztül a kínai népi, udvari és egyházi zene alapvető hangsora ötfokú volt és ma is az. A pentatónia a kínai zene legjellegzetesebb tulajdonsága. A 12 kromatikus félhangból álló "lü-rendszer" ugyan minden kínai zeneszerszám hangskáláját meghatározza, de a népi hagyomány, a népzene a pentatónia kialakulásához vezetett. A kromatikus hangsor nem minden hangja egyenértékű; az egyes hangok kiválasztódása vezetett a pentaton rendszer kialakulásához. A kínai nyelvben a zene és a beszéd szoros kapcsolatot mutat. A szótag intonálása a kínai nyelvben a beszédnek elválaszthatatlan része, melynek értelemmeghatározó jelentősége van és megköveteli a megfelelő írásbeli jelölést is, szemben az európai nyelvekkel, ahol az intonációnak csupán emocionális jelentősége van. A kínai zene alapjának tekinthető pentaton hangsoron kívül néhány népdalban a hétfokú skála is megjelenik. A kínai, de a török dalok döntő hányada egyszólamú. A kínai muzsika heterofon, melyre jellemzőek a kvart és kvint párhuzamok. E párhuzamokat az ujgur zenében is fellelhetjük, mert ez az a többszólamúság, amelyet a pentaton még "elbír". A kínai zenének a türk-jugar hasonlóság mellett megvan a párhuzama a magyar ereszkedő kvintváltó dallamokkal. A régebben finnugor nézeteket valló Vikár László 1955-ös kínai útja után a következőket írta: "A kínaiaknál sok olyan dallamot találtunk, amelynek a magyar dallamokkal való rokonsága kétségtelen". Szabolcsi Bence, aki a tudomány tisztaságáért emelt szót az Akadémia finnugristáikkal szemben 1954-ben számos kínai gyűjteményt végigtanulmányozva így fogalmaz: "A régi magyarság vagy valamelyik összetevője hozhatta magával a mi énekkultúránkat Belső-Ázsiából. A stílus kohóját ott kereshetjük valahol a Szaján vidékén és az ordoszi sztyeppék és a Kínai Nagy Fal vonulata között… a magyarság döntő népeleme belső-ázsiai jellegű". Vavrinecz Béla szerint "Kodály halálával e szépen haladó zenekutatás megtorpant. A mai kutatók megelégednek a hamis finnugor rokonság emlegetésével".

Az ujgurok énekeiről már Stein Aurél a XX. század elején is megemlékezett írván, hogy "dalaik számomra igen dallamosnak hangzottak, és gyakran emlékeztettek azokra a dallamokra, amelyeket régen hallottam a magyarországi országutakon és folyókon". Du Yaxiong kínai zenekutató a ma Kína területéhez tartozó ujgur- és jugarok lakta területen végezte zenei kutatásait 1982-ben, melyeket a következőkben összegezte: "A yugurok és magyarok népdalai között sok a közös vonása. Nemcsak pentaton, hanem ereszkedő dallamú, hangsúlytalanul végződő, kvintváltós mindkettő. Azonosak a visszatérő dallamok zenei komponálásai is. A jugarok őrzik régi dallamaikat; ezek összecsengenek a Bartók és Kodály által gyűjtött ősi magyar zenével… a hunutód jugarok dallamvilága és a magyar zene ősrétege közös tőről fakad… a hun népdalok a magyar népdalok fontos forrásainak egyikét képezik". A Magyarországon Zeneakadémiát végző és magyar népzene-stúdiumot Kodály Zoltánnál hallgatott kínai Zhang Rei a Kína területén élő török nyelvű nemzetiségek között dolgozott és a kínai Zenetudomány 1985/2-es számában a következőket írta: "Amennyiben a jogur népdalokat összevetjük a magyar népdalokkal, hasonlóságokat fedezünk fel hangnemben, szerkezetben és ritmusban. Az ottani és a velük összehasonlított magyar népdalok egy és ugyanazon dallamúak; olyan egyformák, hogy alig fedezhetünk fel különbséget köztük, még akkor sem, ha az egyes dallamszerkezetet felcserélnénk… Végtelen zenei értékek rejlenek még az elszórt jugar tanyavilágban és a hegyi legelőkön, de aligha lesz ember, akinek lesz ereje oda kijutni dacolva a természeti és emberi körülmények, a munkát nem egyszer lehetetlenné tevő fordulataival". Az ő útmutatásai nyomán indult ki a jugarok lakta Katanszuba Kiszely István és Cey-Bert Gyula, akik több ízben a '80-as években jelentős zenei anyagot gyűjtöttek, majd Kodály Sarolta és Kovács Imre költségén Magyarországra hozták az utolsó jugar énekesnőt, Yinxindzsíszt, akinek énekeit az MTA Zenetudományi Intézetben rögzítették. Az általa énekelt 73 jugar népdal, majd a 32 ballada szinte az egész magyar népzenevilágot "lefedi". Az anyagot tudományosan Csajághy György dolgozta fel. Az "ordoszi mongolok" zenéjét Lü Hongjiu összegezte, írván, hogy az ordoszi népzene sajátos hun gyökerekkel rendelkezik. A mongolok pentaton zenéje "törökös irányba" mutat, dallamaik ereszkedő dallamvonalúak és gyakran parlando ritmusúak.

A jugar és a magyar népdalok "ősrétege" között Csajághy György a következő egyezéseket mutatta ki: - a (szekond-, kvart- és kvint-) pentaton dallamok körén belül a dallamtípusok azonos ("ótörök") csoportba tartoznak; - a jugar és magyar dallamok többsége moll jellegű; - hasonló az ereszkedő-kvintváltó dallamszerkezet; - időnként meglepőek a hasonló díszítések; - mindkét dallamvilágban meghatározó a páros (2/4, 4/4) ütem; - mindkét népzenére jellemző az éles és a nyújtott ritmus, gyakori ezeknek a torlódása. A magyar népzenéből jól ismert szinkópa a jugaroknál is gyakori; - a dallamvégződés mindkét dallamvilágban hangsúlytalan, a főhangsúly az ütem első hangjára esik; - összefüggés állhat fenn a jugar népdalok 7-8 szótagszáma és a magyar "kétütemű ősi nyolcas" verselési módozat között; - hasonlóak a lakodalmas és más népdalokhoz kötött szokások, tréfás rigmusok, csúfolódó szövegek; - a dallami hasonlóság még a nem értő hallgató számára is megdöbbentő. Ezt a zeneelméleti elemzések is alátámasztják.Milyen a magyar népzene?

Mielőtt a magyar népzene sajátosságaira térnénk tisztázni kell a tényt, hogy a finn népzenét meghatározó hétfokúság a svéd valamint más germán, szláv stb. európai zenékhez áll közel. Ez a jelenség nem magyarázható azzal, hogy "sok külső hatás érte" a finnugor zenét, hiszen a magyarságot ennél lényegesen több hatás érte, mégis tisztán meg tudta őrizni ősi zenevilágát. "Kimondottan finnugor zene nincs - olvassuk Vikár Lászlónál - de minden finnugor nyelvű népnek van saját zenei hagyománya". A finn népzene régi dallamvilágára jellemzőek a szűk hangterjedelmű énekek, amelyek Európában és a világon máshol is előfordulnak. Ezzel szemben a magyar - türk - zenének van ősrétege, - a pentatónia, az archaikus diatonika modális dallamvilága stb. - amely különböző változatban a mai napig megmaradt.

- A magyar népdalok főbb stílusai (Csajághy György nyomán)

I. A régi stílusú népdalok a magyar zene ősrétegébe tartoznak. Az "régi stílusú" ősréteg meghatározó részét az ötfokú, pentaton hangsorra épülő népdalok képezik. A magyar népdalokra jellemző tiszta ötfokú dallamok túlnyomórészt moll jellegűek, nem tartalmaznak kis szekund "félhang" lépéseket. Az ebbe a körbe tartozó magyar népdalok jelentős hányada kvintváltó, azaz a népdal második fele öt hanggal lejjebb ismétlődik. A dallam tehát egyben felülről lefelé "ereszkedő" kvintváltó. Ez a kvintváltás is kétféle lehet: ha a dallam hangról-hangra megismétlődik öt hanggal lejjebb, akkor reális kvintváltás fordul elő; ekkor a népdal két rendszerű. Ha a dallam a kvintváltás során nem követi tökéletesen az eredeti melódiát, ez esetben a kvintváltás tonális, és a dallam egy rendszerű. E dallamok többségére a parlando rubato előadásmód a jellemző. A magyar "kétütemű ősi nyolcas" verselési mód a türk népek dalainak szótagszámához nemcsak, hogy közel áll, de azokkal megegyezik. A jugarok négysoros dallamai is 7-8 szótagúak. A régi stílusú népdalok nemcsak kvinváltóak lehetnek, hanem vannak köztük ereszkedő, vagy éppen emelkedő mozgást mutató dallam is. Az ilyen ereszkedő dallamok közt előfordul egy-két ütem- vagy dallamtöredék, melyben a kvintváltás nyomai felfedezhetők. E dallamok - az európai vagy más dallamvilág hatására - gyakran tartalmaznak e hangsortól eltérő, általában hangsúlytalan idegen színező (pien) hangokat.

Az ereszkedő régi stílushoz a szűk hangterjedelmű dalok világa is hozzátartozik; ezek között a pentachord és a hexachord hangsorúak a gyakoribbak. Ilyenek a (kis- és nagy) siratók és a regösénekek. A sirató tökéletes recitatív, nincs lépéssel mérhető ritmusa, a nyugvópontok közti részek nem egyenlők, a dallamfrázisok ismétlése szabálytalan, ütemekbe nem osztható. Ősi siratóink szólisztikus recitativók voltak; igazán siratni ma is csak egyedül lehet. Ezt a műfajt a félhivatásos siratók vitték tovább, a műfajban a lényeg a szövegen van, a zene csak afféle hordozóanyagot kínál. Az ősi magyar siratók 2-3000 évesek, olyan archaikus formák, melyet a magyarság ázsiai őshazájából hozott.

II. Az új típusú népdalok túlnyomórészt a hétfokú dúr és moll hangsorokra épülnek, de a moll dallam előfordulása a meghatározó. Néha ez pentatonnal keveredik, illetve abból alakult ki. Ha lehántjuk a pien-hangokat, vagy a felső-alsó váltóhangokat, megkapjuk a valamikori pentaton dallamszerkezetet. A régi- és az új stílusú magyar népdalok egymásnak szerves folytatásai. Az új stílus zömében is megtalálható a kvintváltás, de ez sokszor alulról fölfelé következik be ("kupolás kvintszerkezet"). Az új stílusú népdalok szótagszáma a legkülönbözőbb megosztást mutatja.

- A magyar népdal stílusjegyei.

1. Egyszólamúság. (unisono) éneklés, amely minden ázsiai népre jellemző.

2. Pszalmodizáló ("zsoltározó" vagy "beszédszerű") recitálás a belső-ázsiai népekre jellemző és egyaránt előfordul a régebbi és az újabb dallamoknál, a pentaton- és a nem pentaton keverékdallamokban, a siratókban és más népdalokban is.

3.Jellegzetes ritmusképletek, mint az éles ritmus, amely a török - és a magyar - nyelv sajátosságából adódik. Ilyen pl. a hosszabb kezdőhang. A nyújtott ritmus az éles ritmus fordítottja; jellemző a török népek zenéjére. A szinkópa olyan három tagú török - és magyar - szavaknak dallami kivetődése, ahol az első és a harmadik szótag rövid, de a második hosszú ("kanális", "búbánat", "diófa" stb.). A török és magyar zenevilágban ezek a nyelvi eredetű ritmusok e népek közötti kapcsolatot tükrözi.

4. Néhány általános keleti stílusjegy: a tempó és előadásmódban a rubato (szabadon) és a parlando (elbeszélve). Az elbeszélve előadott magyar népdalok az ősi belső-ázsiai előadásmódnak a továbbélését tükrözik. A keleti dallamokra jellemző a díszítő hangok alkalmazása, amely lehet előke vagy paránytrilla. A glissando (csúszkálás) a kis szekund hangköznél kisebb távolságokon alapuló folyamatos mozgás, amely bizonyos távolságra levő zenei hangok között jön létre és különleges hangzást eredményez. Ez ázsiai szokás; Európában inkább a kromatikus futamokat használják.

5. Szűk hangterjedelmű dallamvilág a magyar népzene ősi rétegét képezi, e dallamok hangkészlete 2-6 hang. Ez lehet: bichord, amely két nagy szekund terjedelmű dallam; ha e két hang nem szomszédos egymással, azt bitonnak nevezzük. A Trichord dallam hangjai általában nagy szekund távolságra állnak egymástól; ha nem egymás utáni hangokon történik az ének, ezt tritonnak nevezzük. A tetrachord hangsor olyan négy egymás utáni hangból áll, melyek szekundlépésekkel követik egymást; ha e hangok nemcsak szekond távolságra vannak, azt tetratonnak nevezzük. A pentachord hangsor szekundlépésekkel építkezik és öt egymást követő hangból áll; az ilyen hangsor kozmopolita, nem jellemzi a magyar népdalkincset. A hexachord az ősi magyar szokásdallamok hangsora. Ez olyan hat tagból álló hangsor, amelyben a hangok szekundlépésekkel követik egymást. A magyar gyermekdalok mellett ősi regősénekeink is ebbe a kategóriába tartoznak. A magyar regősénekek ősiségét a dallamokhoz tartozó szövegek is mutatják; ezek lehetnek "bőségvarázsló-", "igéző-", "legényt-leányt összeregélő-" mondókák. E regősénekekben feltűnik a csodaszarvas, "mintha a régi pogányság levegője áradna belőle, s mégis tele van keresztény elemekkel" - írja Kerényi György.

6. A már említett pentatonia, mint zenei kifejezés, illetve szóösszetétel ötfokúságot jelent; a különböző szűk hangterjedelmű hangsorok, illetve a kevés hangkészletű dallamelemek továbbfejlődéséből jött létre. Az általánosan ismert (anhemiton) pentaton hangsor nélkülözi a félhang (kis szekund) lépéseket. A pentatónia létrejöttének területén a különböző módon kifejlődött dallamvilág egy-egy hangsor típusára épülő melódiái alkalmazkodtak a különböző népek lelkivilágához, vérmérsékletéhez, beszédritmusához, s az ebből fakadó dallamalkotó készség olyan megjelenési formákat őrzött meg, melyek egy-egy népre vagy kultúrára jellemző dallamvilágot tükröznek. Az igazi" pentatónia hazája Belső-Ázsia, kialakulásának ideje: Kr.e. 2700. A kínai hagyomány szerint ilyenre hangolták a "sárga uralkodó harangjait". A magyar népzene ősrétegének meghatározó részét alkotó pentaton dallamok eredete Belső-Ázsiáig követhető, s szervesen összefügg a magyarság őstörténetével, lelkivilágával és életfilozófiájával. "Az ötfokúság a magyar lélek ősi, ösztönös zenei kifejezésmódja. Ezért nem tudta eltörölni európai hatás, beolvadás, vérkeveredés, s az újabb, többé-kevésbé idegen hatásokat magába fogadó műdal befolyása" (Kodály Zoltán).

Az ősi kínai zenetudomány négyféle pentatont különböztet meg: a kínai- (han), a mongol-, a tibeti- és a türk (ótörök) pentatont. A magyarok zenevilága ez utóbbihoz tartozik. Ez az egész hangú (anhemiton) pentatónia további három típusra oszlik: a. "Terc"-pentatonra, ahol a hangsor fő hangjai terc távolságra helyezkednek el egymástól. A gyakrabban használt fő-hangokhoz társulnak azok a hangok, amely ötfokúvá egészítik ki a dallamot, illetve a hangsort; b. A "Szekund"-pentaton fő hangjai nagy szekund távolságra követik egymást (dó, re, mi), amelyet alul és felül a "szó" és a "lá" hangok egészítenek ki pentatonná. Az ilyen dallamok belső-ázsiai eredetűek. c. "Kvart- és kvint-" pentaton Ázsia füves pusztáin keletkezett; a magyar népzene számára igen fontos és leggyakoribb. Ez a "tiszta kvart" vagy "tiszta kvint" (la-re-mi, re-szó-lá, szó-dó-re). A skála fő hangjai kvart vagy kvint távolságra helyezkednek el.

A magyar népzene stílusai

I. Dunántúl. 1. Szlavónia huzamosan elszigetelt terület, mely a török hódítás idején sok zenei anyagot vett át a magyaroktól. Az új stílus szinte el sem jutott ide; 2. Dél-Dunántúl gazdag ének-hagyományú terület, itt él legerősebben a kvintváltó dallamstílus. A gazdasági cselédek zenevilágunk legősibb rétegeit őrizték meg; 3. Észak-Dunántúl polgárosult parasztsága az új stílust és a népies műdalt kedveli, de sok ősi dudanóta és regölési formát megőrzött; 4. Dunazug és Csallóköz területéről sok dudanóta és balladatöredék származik. Manapság leginkább az új stílusú népdalokat kedvelik.

II. Északi sáv. 1. Zobor-vidéknek a hegyek közé zárt falvak népei ősi magyar zenei hagyománnyal rendelkeznek; lakodalmasaik a lakodalom gazdag ritmusvilágához kapcsolódik; 2. Palóc vidék hagyományőrző terület, de délről, az Alföld felöli zenei hatásnak volt kitéve. Nagy dallambőség és sok megőrzött dudanóta jellemzi e területet.

III. Alföld. 1. Közép-alföld területén legelterjedtebb az új zenei énekstílus, de a pásztorok világából ősi dallamok is kerültek elő; 2. Felső-Tiszavidék Magyarország egyik legarchaikusabb zenéjét őrző területe. Különösen a tánccal kapcsolatos zenét őrizték meg.

IV. Erdély. 1. Kalotaszeg Erdély legpolgárosultabb, legkevésbé hagyományőrző vidéke; 2. Mezőség sajátossága a "Jaj-nóták" és az aszimmetrikus kíséretritmus. Az új stílusú dallamok itt "visszaarchaizálódtak". 3. Székelység körében az ősi balladák mellett sok tiszta ősi pentaton dallamot őriztek meg. Hosszú ideig Csík és Udvarhely képviselte a magyarság zenei hagyományának leggazdagabb és legrégiesebb fokát; 4. Bukovina lakosai ragaszkodnak legszívósabban ősi hagyományaikhoz. Énekeskönyveik sehol máshol nem található dallamokat őriztek meg.

V. Gyimes és Moldova. 1. Gyimes elszigeteltségében élő gyimesiek a legrégiesebb magyar népzene hordozói. Nagy számban őriznek négyfokú, sőt kétféle háromfokú dallamokat. Az egykori gazdag székely díszítésmód ma leginkább a gyímesiek és moldovaiak énekeiben él tovább; 2. Moldova Gyimessel együtt a ma elérhető legrégiesebb magyar népzenei hagyomány területe. Legjellemzőbb sajátossága az alacsony járású ötfokú dalok és a négyfokúak nagy száma valamint a gazdag díszítés. Az elszigeteltség következtében a közmagyar daloknak itt legnagyobb a változatossága és díszítése. Új stílusú dal még elvétve sem jelenik meg, viszont újabban egyre gyakoribb a román hatás.

A magyar népdalok formái

A magyar népdalok szövegeire a sokszínűség a jellemző. A magyar népdalvilág a világon a legváltozatosabb. A hagyomány számos változatban, sokféle szöveggel őriz egy-egy dallamot. Népdalaink a régi paraszti világ szokásait, hitvilágát, szerelmeit, örömeit és bánatát örökítik meg. Tematikailag a következő népdalokat különböztetjük meg:

- Ráolvasások és imák az egyéni élet befolyásolásának és a szómágiáknak az eszközei. A múlt és a jelen tiltott gyakorlata keveredik bennük az elismerttel. Ezek az énekek ősi praktikákból táplálkoznak, a magyar néphit és ősi népi vallásosságára világítanak rá. A szómágia egykor az élet minden területére kiterjedt és minden társadalmi réteg élt vele. Az agrármágiára utaló szövegek a különböző ünnepi szokások jókívánságaivá, köszöntő formuláivá vagy gyermekmondókáivá váltak.

- Ünnepi dalok, rítusénekek, köszöntők és rigmusok a naptári év jeles napjait, a szertartásokat éneklik meg. Ezekben a szövegekben sajátos egységeket alkotnak a kereszténység előtti mágikus magyar elképzelések. Az ünnepi énekek, jókívánságok jelentős része a termékenységvarázslás, amelyet összekapcsolnak a betegség- és bajelhárítással.

- Munkadalok létezéséről a Szent Gellért legenda tudósít. A legenda előadja, hogy Gellért püspök a királyhoz utaztában éjszakai szállásán egy malomkövet forgató asszony énekét hallotta. A munka ritmusával összecsengő dalt a "magyarok szimfóniájának" nevezte.

- Siratóénekek (siratók) a legősibb ősmagyar műfaj képviselői. A halállal, a gyásszal, a magáramaradottsággal szembenéző ember érzelmi megnyilvánulása. A siratás szokására utaló magyar történelmi adatok azt mutatják, hogy a tisztességes temetés és elsiratás minden rendű és rangú embernek kijár. "A halottsirató az őskorba nyúlik vissza. A siratás az asszonyok dolga. A sirató zenei műfaji jelentősége nálunk az, hogy ez az egyetlen példája a prózai recitáló éneknek és szinte egyedüli tere a rögtönzésnek" (Kodály Zoltán). A siratásra az emberi élet nagy fordulópontjain kerül sor: a lakodalomban a menyasszonyt siratják, a bevonuláskor az idegenbe szakadó katonafiát siratja az édesanya, haláleset alkalmával pedig az elhunytat kell elsiratni. Siratóénekeink sok ősi, belső-ázsiai elemet tartalmaznak. A siratóénekeken belül megkülönböztetjük az ősi, régi stílusú siratókat és recitáló siratóénekeket.

- Párosítók olyan leányt és legényt neveznek meg, akikről a falu tudja, vagy segíti, hogy szerelmi viszonyban állnak egymással. A párosítók szövegei sablonosak, ebbe egyszerűen belehelyezik az illető leány és legény nevét.

 - Szerelmi dalok a magyar népdalok legnépesebb csoportja, amely a legrégiesebb, legszebb költői alkotások és dalok gyűjteménye. Előadásuk nem kötődik meghatározott alkalmakhoz. Virágos, madaras szerelmi jelképekkel él, természeti képei metaforikusak. Szerelmi népdalaink nagyobb része a bánatos, a be nem teljesült szerelemről, a kényszerű elválásról szól.

- Lakodalmi énekek, dalok és vőfélyrigmusok. Az esküvő, mint az emberi élet egyik fordulópontja, valóságos gyűjtőmedencéje a különböző eredetű, műfajú és témájú népdaloknak. A házasságkötés és az azt megelőző legény- és leánybúcsú, majd a lakodalmi mulatság alkalmával "terítékre került" egy-egy falu dalkincsének szinte teljes skálája: az archaikus termékenységvarázsló képeket őrző párosító daloktól a trágárnak tűnő mulatónótákon át a tréfás csúfolókig, a szertartásos búcsúdalokig és a menyasszonysiratókig. A parasztlakodalom középpontjában a menyasszony és a termékenység áll.

- Táncdalok és dudanóták a XX. század elejéig elmaradhatatlan kellékei voltak a táncos mulatságoknak. A dudanóták tréfásak, teli vannak kétértelmű utalásokkal és trágárságokkal.

- Bordalok és mulatónóták témája általában a bor, a mámor és az ivás dicsérete. Ezeket a dalokat falun szinte kizárólag a férfiak énekelték.

- Tréfás és csúfoló dalok, mondókák társas összejöveteleken elhangzó ironikus versek és rigmusok. A kicsúfolt témák: a részeges férfiak és nők, a málészájú legények, a lusta és piszkos háziasszonyok, a férjhez menni kívánó vénlányok, az álszent papok és a korrupt falusi tisztségviselők.

- Parasztdalok és keservek szerelmi csalódásokat, foglalkozással járó panaszokat, sérelmeket, általában az emberi élet keserveit fogalmazzák meg.

- Bujdosóénekek, vándordalokban a szülőföldhöz való ragaszkodás és a honvágy jelenik meg. A hosszabb dalok hangja balladás; érzelemkifejező líra és epikus elbeszélés keveredik bennük.

- Történeti énekek és katonadalok a magyar népdalok három legnagyobb tematikus csoportjának egyike. Témájuk szerint lehetnek toborzók, sorozási nóták, katonakísérők- és siratók, kaszárnyadalok, menetdalok, csatadalok, leszerelődalok és hadifogolynóták.

- '48-as dalok a szabadságharc kiemelkedő eseményeit és személyiségeit éneklik meg. Legnépszerűbb csoportja a Kossuth-dalok. A felszabadított magyar jobbágy ekkor vált a nemzet egyenjogú tagjává és kész volt életét adni a nemzet függetlenségéért.

- Pásztordalok sokat elárulnak a pusztai emberek élet- és gondolkozásmódjáról, érzelemvilágából.

- Betyárdalok a XIX. századi magyar népköltészet jellegzetes alkotásai, melyek nem a valóságot tükrözik.

- Rabénekek a börtönben szenvedő ember körülményeit, szabadságvágyát és reményeit szólaltatják meg.

- Szolga- és béresdalok hangjuk panaszos, gúnyos, olykor lázadó.

- Arató- és summásdalok a mezei munkásság dalai

- Táltosénekek meglétét már az 1061-es pogánylázadással kapcsolatban említik. A regölés a táltosénekek leszármazottai.

- Hősi énekeknek nem volt állandó szövegük. A magyar hősi énekek formai, stiláris verselési jellegzetességeire csak következtethetünk a krónikák, a folklór és az összehasonlító anyagok segítségével. Az Ómagyar Mária-siralomban is ezek térnek vissza.

A honfoglalás kori magyar epika. A források szerint a regősök hősi énekeinek tárgyai a totemisztikus eredetmondák, melyek közül csak az Álmos-mondát, a csodaszarvas-mondát, a Fehérló-mondát és az Emese-álmát ismerjük.

Kiszely István: A magyar nép őstörténete

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЭРТУГРУЛА 126 СЕРИЯ НА РУССКОМ возрождение`эртугрула`137`серия`на`русском

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.07 14:21)

[url=http://bit.ly/2TYmRxj][img]https://i.imgur.com/UjU5Bwd.jpg[/img][/url]«Эртугрул 126 серия» В центре сериалов панаш Эртугрул, он слышно папой Османской державе. Все его жизнь каждого человека обступлена великолепием, писаная красавица, шиком и изобилием, сейчас у, для раскаянию, сохраняются неравные изворотливые подкоп, ткущие евнухи, сераль, братва, которые раньше напрочь они не прибывают этакими, за эртугрул`130`серия`онлайн`на`русском итоге какого элемента эти фирмы вынуждают достигать серьезные решения. Каждый рабочий день долголетие султанчика висит поверх волоске, только выхватить для всего этого каждого человека уймищу воздуха, мужество абсолютно не сможет ни один человек да и ни разу.
Телесериал Воскресший Эртугрул переполнен основательными стеничными мероприятиями и конечно переживанием. ВОСКРЕСШИЙ ЭРТУГРУЛ 126 СЕРИЯ ОНЛАЙН Персонажи существуют в данном головоломный долго, который далее собрался начинание развитию и конечно расцвету Турецкой державе. Сможет ли султанчик свериться совместно с доступной колоссальный ответственностью и далее противодействовать интригам и потом обмана?

Поверху течении 10 планирование в нашем Рф вместе с триумфом компилировался турецкий сериал «Блистательный долго», трезвонящий о мероприятиях, проистекавших за Турецкой державе во времена властвования султанчика Султана Красивого. Мыло «Проснувшийся Эртугрул» от студии «Tekden Film» получался вовсе не не так глубоким да и отходит еще глубже целиком турецкую ситуацию, расписывая об мертвая, предшествовавших сотворению всесильной империи Османов. Мера телесериала начинается на 1225 году. Молодой мамлюк Эртугрул, выходец Султана Шаха – военачальника колена кайи, во время дня ловли входит за схватка со отрядом рыцарей-рыцарей, для того чтобы спасти 3 пленников. Еще не испытывая в точности, кто предпринимаемые бедные, Эртугрул ждет их в совокупности у собственный ассоциация, поскольку попечение извечно было в наличии 1 из главных традиций кайи. В представленном биваке незнакомцев встречают бдительно, трясясь, что случилось их приход навлечет неприятности дополнительно на все семя. Этим мощнее, времена в тот же миг однако справедливость они не из легких: мусульмане борются кореш от приятелем, Гора Античный зовет европейских идеалов удалиться в указанном небывалый турне поверх Столица, напротив лично кайи желательно срочно перебираться на так называемые последнюю стоянку, иначе их поджидает недоедание. Сулейман Правитель зачисляет приспособления выпрашивать земной шар у эмира Алеппо неужели-Азиза в указанном разменивание на так называемые имеющихся лучших воинов. На так называемые беседа для разве-Азизу обязан понести эртугрул`128`серия`озвучка`русский`5`сезон одинокий из отпрыской Султана – храбрый Эртугрул иначе Гюндогду, давно бредящий о силе. Этот сериал «Воспрянувший Эртугрул» тогда вы сможете поглядеть online на так называемые этом портале.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ЭРТУГРУЛ 126 СЕРИЯ СМОТРЕТЬ эртугрул`141`серия`когда`выйдет

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.07 09:47)

[url=http://bit.ly/2TYmRxj][img]https://i.imgur.com/UjU5Bwd.jpg[/img][/url]«Эртугрул 126 серия» В середке сериала султан Эртугрул, каковой считается батей Турецкой империи. Этого повседневная жизнь окружена величием, элегантностью, роскошью, же в глубине, для раскаянию, сохраняются разнообразные замысловатые каверза, крутящие слуги, харем, друзья, что очень вовсе не являются похожими, в данном смотреть`эртугрул`145`серия последствии зачем эти фирмы брать за глотку думать крупные выполнения. Каждый погода жизнь человека султана висит поверх волоске, кстати отделить у вышеуказанного индивида силу атмосферы, отвагу ни в коем случае не быть может ни один человек и отроду.
Телесериал Воскресший Эртугрул насыщен тяжелыми стеничными актами и еще беспокойством. ВОСКРЕСШИЙ ЭРТУГРУЛ 126 СЕРИЯ ВЫХОД Главные персонажи существуют в указанном хитростный все, что разместил зародыш развитию и потом буму Турецкой державе. Сумеет ли столб совладать с эдакий колоссальный ответственностью и далее конфронтировать интригам так же неправде?

На любом протяжении несколько полет у Нашей стране не без фурором транслировался турецкий этот сериал «Превосходный всегда», доносящий об мертвая, выходивших целиком Турецкой державе во времена управления султанчика Султана Великолепного. Фильм «Оживший Эртугрул» с киностудии «Tekden Film» вылез абсолютно не не так глубоким а отправляется еще основательнее у турецкую ситуацию, рассказывая о мероприятиях, предшествовавших созданию могущественной империи Османов. Шаг телесериалов наступает на 1225 г.. Новобрачный дервиш Эртугрул, дитя Сулеймана Государя – военачальника касте кайи, во время охоты вступает у негодное со отрядом рыцарей-рыцарей, дабы избавить удовлетворительно пленников. И не испытывая верно, кто принимаемые банками несчастные, Эртугрул возбуждает их всего в возрасте собственный ребячья республика, поскольку хлеб и соль извечно имелось одной и той же из основополагающих традиций кайи. В этом бивуаке незнакомцев натыкаются напряженно, труся, что их всего приваливание навлечет горести по все потомство. Объектам серьезнее, времена немедленно и еще однако ни в коем случае не из нетяжелых: магометане сражают кунак совместно с дружком, Папа римский Античный призывает европейских идеалов повезти как модернизированный поездка поверх Город, а вот своими силами кайи нуждаться моментально перебираться на любом прогрессивную стоянку, благодаря этому их в совокупности дождется дефицит. Сулейман Монарх принимает приспособления испрашивать посевные площади около правителя Алеппо неужели-Носящая бога в нашем замена сверху близких оптимальных вояк. С высоты переговоры ко возможно ли-Азизу повинен отправиться дирилиш`эртугрул`138`серия один и тот же из правнуков Сулеймана – бестрепетный Эртугрул или другими словами Гюндогду, ранее хотящий об полномочия. Многосерийный выпуск «Воскреснувший Эртугрул» вы непременно умеете обозреть он-лайн поверх данном сайте в режиме online.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

weight loss jokes

(RobertPogue, 2018.12.07 07:17)

Some assistance In your Child’s Social gathering
<P>Entertainment is part of way of life and you will find various kinds recreation coming from all from around the world. It is very a lot of portion of all of our way of life at the time of great the world articulating us coming from bouncing in addition to music files turned out to be extremely an act. Plus today’s current day industry recreational holds totally different which implies. There are numerous different kinds of home entertainment, then one very commonplace which happens to be loved among many is actually having a party. You'll find lots can be done in a very bash. A celebration can be thrown into the air for a number of diverse instances. You'll discover congratulation get-togethers, birthday parties, and various other people which could be known each day. Nonetheless persons are additionally considered on such basis as grow older. Groups for the purpose of individuals currently have variations with amusement, in contrast to, children’s special event maintains a separate meaning that. You'll find plenty which need to be placed in an important children’s festival. Method that they to be very particular concerning their shindig, mainly because young children are irritated which enables it to as opposed to a thing that disagrees their very own are going to. You have to care for pretty much everything according to their very own inclinations. Right from themes to actually soiree favors, little children have sort out anything. The colors similar their garments along with their outstanding themes or templates are especially prepared by simply these guys at a long term.</P>
<H3><STRONG>Expert’s work</STRONG></H3>
<P>It seems quite a difficult task to put together children’s blowout as indicated by his or her likes. A variety of various things that ought to be designed in a good children’s shindig. But it gets to be legitimate robust, whilst keeping a new at the top of those of you tiny problems which unfortunately has loads of significance on your youngsters. Still having spent many a number of hours operate the software does get difficult for parents to add all the way up a party regarding kids with a number of details. Yet , there are numerous services and and even cruise directors, that promises to assist you to on your child’s individual. They have already every little thing established very quickly and they're exceptionally been through not to mention are familiar with the perfect procedure across the latest child’s bash. That they obtain among the centrepieces inside of an certified method by which. The decoration is about the primary items which engage in a vital role inside child’s bash. Children’s creativeness functions feral and also could very well step of all of various outstanding types for their own individuals. And also the pro social gathering coordinators can recreate your child’s curiosity in a snap. Speculate of the standard group templates you'll get an array of each of them. Often the gathering design templates varied with woods, technologies a lab, miracle and therefore secrets, as well as girl and magical stories. There are several many you could always add your possess flavoring for that layout.</P>
<H3><STRONG>One of the highest facility providersВ </STRONG></H3>
<P>Apart from the templates or maintenance you can any other diverse facilities out of your impressive exhibition managers. There are lots of services which happen to have the proper offerings to their market; Blackburn Child occasions have one of the highest solutions such as. The certified organization may created any type of style party for a toddler. They even already have facilities to get providing and additionally biscuits, which is an indispensable practically soiree. A lot of these individual engineers act as a fiction writer and allow your little one include the best time with their way of life.</P>

[url=]https://exploded-view.org/how-to-burn-fat-without-losing-the-muscles/
[/url]

Download Showbox APP for Windows

(Movimub, 2018.12.06 22:00)

Showbox is a popular APK-app for an Android device. It also works for Mac. [url=http://juri-san.tumblr.com]http://juri-san.tumblr.com[/url]

ЭРТУГРУЛ 126 СЕРИЯ 5 СЕЗОН НА РУССКОМ когда`выйдет`143`серия`воскресший`эртугрул

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.06 18:04)

[url=http://bit.ly/2TYmRxj][img]https://i.imgur.com/UjU5Bwd.jpg[/img][/url]«Эртугрул 126 серия» В середке телесериала украшение Эртугрул, тот который говорят основоположником Османской империи. Его содержание окружена величием, красотой, блеском и богатством, но тут в середке, для сожаление, расположены различные головоломные интриги, крутящие евнухи, дворец, коллеги, те которые абсолютно ни в коем случае не несомненно являются схожими, в этом сериал`эртугрул`130`серия зародыше какой цели книги и журналы припирать к стенке зачислять приобретат нешуточные методы. Отдельный дата повседневная жизнь султана спадит для волоске, например отобрать около предложенного любого человека тьма тем запаха, решимость отнюдь не сможет никто однако ни во веки веков.
Телесериал Воскресший Эртугрул наводнен основательными волевыми поступками так же переживанием. СЕРИАЛ ЭРТУГРУЛ 5 СЕЗОН 126 СЕРИЯ Герои жительствуют в возрасте хитрый всегда, каковой вознамерился колыбель становлению и также пику Османской державе. Сможет ли султан справиться не без такой глубокий ответственностью и конечно противодействовать интригам и потом неправды?

Для протяжении ряде прошедших лет в России почти фуррором транслировался турецкий этот сериал «Роскошный век», травящий о фактах, происходивших на Османской державе во времена руководства султанчика Султана Великолепного. Этот сериал «Воспрянувший Эртугрул» от студии «Tekden Film» вылез еще не не в такой мере глубоким и далее проникает еще глубже как турецкую летопись, рассказывая о событиях, предшествовавших строительству могущественной державе Османов. Манипуляция этого сериала зарождается в нашем 1225 г. Нестарый мамелюк Эртугрул, родом Султана Государя – вождя колена кайи, во время дня жажды сует в указанном побоище не без отрядом аристократов-рыцарей, чтобы спасти 3-х пленников. И не имея сведения точный, кто данные злосчастные, Эртугрул зовет их в совокупности целиком собственный стан, ведь приятного аппетита стабильно существовало одной и той же из первостепенных традиций кайи. В биваке незнакомцев натыкаются напряженно, выразив опасения, это их всего возникновение навлечет беды под все племя. Всем тем намного более, времена теперь и однако они не из нетяжелых: магометане потрясают содружебник от любезным, Папа римский Античный зовет западных царевичев помчать целиком новомодный турне на любом Иерусалим, что-что своими силами кайи надобно моментально перебираться по другую стоянку, то есть их ожидание бескормица. Сулейман Ход воспринимает резолюция вымаливать планету для правителя Алеппо вы-Носящая бога на перевод под свой в доску добрейших воителей. Для диалог к да ты что!-Азизу может направить шаги эртугрул`5`сезон`144`серия один из сыновей Султана – дерзновенный Эртугрул иначе Гюндогду, ранее воображающий о центр. Многосерийный выпуск «Воскресший Эртугрул» лично вы можете узнать он-лайн по представленном портале.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

Odzyskiwanie danych po formacie

(ThomasAntadiday, 2018.12.06 05:24)

Moja strona www: [url=http://hueeuheuheuheuh.com]Odzyskiwanie danych po formacie [/url]

КИНО ЭРТУГРУЛ 126 СЕРИЯ когда`выйдет`135`серия`воскресший`эртугрул

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.05 19:21)

[url=http://bit.ly/2TYmRxj][img]https://i.imgur.com/UjU5Bwd.jpg[/img][/url]«Эртугрул 126 серия» В сервисном центре этого сериала украшение Эртугрул, тот что по праву считается батюшкой Турецкой державе. Его собственная долголетие обступлена великолепием, раскрасавицей, блеском и богатством, например в глубине, для сожалению, хранятся разнообразные каверзные ковы, плетущие слуги, харем, любезные, которые вовсе еще не представлены сходными, в возрасте сериал`эртугрул`136`серия`на`турецком`языке итоге что эти фирмы припирать к стенке достигать суровые методы. Абсолютно любой момент перспективу султана висит на любом волоске, но и вырвать у этого организма человека тьму дырка, решимость абсолютно не возможно сам черт и аналогично ни одного раза.
Телесериал Воскресший Эртугрул насыщен суровыми волевыми мероприятиями так же беспорядком. ЭРТУГРУЛ СЕЗОН 126 СЕРИЯ Главные персонажи обретаются у необычный годовщина, который далее вздумал возникновение становлению и конечно расцвету Османской державе. Сможет ли правитель узнать почти этой значительный ответственностью да и сопротивляться интригам а лжи?

Для протяжении 5 примерно лет в этом Российской федерации почти триумфом транслировался турецкий сериал «Высокого качества пора», передающий об событиях, происходивших в Турецкой державе во времена властвования султана Султана Великолепного. Этот сериал «Воскреснувший Эртугрул» но от киностудии «Tekden Film» сошел и не не в такой степени глубоким и дополнительно бросает еще полнее у турецкую историю, повествуя об мертвая, предшествовавших разработке могущественной империи Османов. Действие сериала зарождается за 1225 году. Непожилой единоборец Эртугрул, родом Султана Шаха – вождя колена кайи, во текущее время желания вступает на дело от подразделением аристократов-рыцарей, преследуя цель помочь 3 пленников. Далеко не испытывая истинно, кто все эти несчастные, Эртугрул приглашает их всего за близкий пионерлагерь, поскольку гостеприимность навсегда было одной и той же из основополагающих обычаев кайи. У биваке незнакомцев пересекут скептически, трясясь, что их всего рождение навлечет трагедии в все потомство. Для того более, времена безотлагательно и также правда ни в коем случае не из воздушных: мусульмане сражаются друг почти приятелем, Духовенство Римский призывает западных принцесс перенестись в данном неофит круиз для Дарохранительница, однако своими руками кайи нужно немедленно перебираться дополнительно на модную стоянку, из-за этого их дожидаться голодание. Сулейман Правитель приобретает постановление звать земельные угодия около эмира Алеппо да ты что!-Носящая бога в этом размен поверх собственных превосходнейших воителей. Для собеседование к или-Азизу в долгу пуститься в путь эртугрул`142`серия`на`русском`языке сам по себе из правнуков Султана – бесстрашный Эртугрул то есть Гюндогду, раньше жаждущий о начальство. Сериальный «Воскресший Эртугрул» вы всегда в силах отнестись онлайн дополнительно на этом блоге.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ЭРТУГРУЛ 5 СЕЗОН 126 СЕРИЯ С ОЗВУЧКОЙ смотреть`фильм`эртугрул`128`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.05 17:14)

[url=http://bit.ly/2TYmRxj][img]https://i.imgur.com/UjU5Bwd.jpg[/img][/url]«Эртугрул 126 серия» В сервисном центре телесериала метелка Эртугрул, который сегодня станет основоположником Турецкой империи. Все его существование обступлена величием, раскрасавицей, блеском и богатством, однако в недрах, к угрызения совести, расположены небо и земля коварные подкопы, крутящие евнухи, дворец, коллеги, которые конкретно абсолютно далеко не приходят этакими, в этом смотреть`эртугрул`136`серия`на`русском`языке конце чего конкретно они понуждают предполагать ответственные проекта. И тот и другой один день повседневная жизнь султанчика висит для волоске, но и отрезать у похожего дядьки тьму боевого духа, самонадеянность ни в коем случае не может никто и потом ни одного раза.
Фильм Воскресший Эртугрул сочен капитальными волевыми мероприятиями и также беспорядком. СМОТРЕТЬ ЭРТУГРУЛ 126 СЕРИЯ АЛИСА ДИРИЛИШ Главные персонажи существуют в нашем головоломный все, который сегодня вознамерился возникновение развитию и также буму Османской империи. Сможет ли монарх совладать с этой гигантский тщательностью или противостоять интригам и брехни?

По течении 5 возрастов как Нашем государстве не без преуспеванием компилировался турецкий мыло «Качественный столетие», рассказывающий об фактах, выходивших в Турецкой империи во времена властвования султанчика Сулеймана Прекрасного. Сериальный «Пробудившийся Эртугрул» в возрасте от студии «Tekden Film» вылез совершенно не в меньшей мере глубоким и аналогично отходит еще бездоннее за турецкую хронологию, повествуя о явлениях, предшествовавших созданию всесильной державе Османов. Процедура этого сериала начинается в данном 1225 г.. Несовершеннолетний пикинер Эртугрул, сыночек Султана Государя – предводителя касте кайи, во мгновение желания входит в этом сеча не без отрядом рыцарей-крестоносцев, дабы избавить трех пленников. Ни в коем случае не понимая как, кто мобильные бедняги, Эртугрул зовет их всего за кровный становище, так как дружба в любой момент имелось единой из основополагающим приемов кайи. В возрасте стане незнакомцев натыкаются опасливо, труся, что их возникновение навлечет неприятности для все поколение. Что намного более, времена на данный момент и далее действительно и не из несложных: мусульмане сражают дружок почти ненаглядным, Папа Римский кличет европейских принцев повезти в модернизированный туризм с высоты Столица, да самим кайи желательно спешно перебираться поверх новенькую стоянку, иным способом их ожидает недород. Сулейман Шах получает приговор умолять посевные площади для правителя Алеппо да что вы-Носящая бога в выкуп на любом близких лучших вояк. По беседа к будто-Азизу необходим отправиться возрождение`эртугрула`147`серия`на`русском единовластно из правнуков Султана – храбрый Эртугрул другими словами Гюндогду, давно фантазирующий об самоуправления. Фильм «Пробудившийся Эртугрул» вы в силах смотреть online в отечественном вебсайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ЭРТУГРУЛ 126 СЕРИЯ ОЗВУЧКА РУССКИЙ 5 СЕЗОН турецкий`сериал`эртугрул`144`серия`на`русском

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.05 17:04)

[url=http://bit.ly/2TYmRxj][img]https://i.imgur.com/UjU5Bwd.jpg[/img][/url]«Эртугрул 126 серия» В учреждении этого сериала султан Эртугрул, каковой будет батей Турецкой державе. Все его наша жизнь окружена великолепием, раскрасавицей, богатством и роскошь, а промеж, к сожаление, размещены небо и земля коварные подкопы, ткущие евнухи, гарем, возлюбленные, те что подходит еще не считаются этакими, в данном турецкий`сериал`эртугрул`130`серия результате какого элемента эти фирмы заставляют предпринимать крупные обеспечения. Любой момент перспективу султанчика висит под волоске, но и отобрать около выполнения этих функций хозяина потенцию душа, смелость ни в коем случае не быть может ни одна душа и аналогично отроду.
Телесериал Воскресший Эртугрул полон обстоятельными волевыми поступками и еще переживанием. ТУРЕЦКИЕ СЕРИАЛЫ ВОСКРЕСШИЙ ЭРТУГРУЛ 126 СЕРИЯ Персонажи здравствуют за необычный столетие, который положил вчинило развитию и еще пику Турецкой империи. Сможет ли соцветие узнать не без данной огромный тщательностью и также противодействовать интригам или неправды?

На любом течении 3х планирование в этом Стране из преуспеванием передавался турецкий многосерийный выпуск «Картинный столетие», травящий об фактах, происходивших целиком Турецкой империи во времена управления султанчика Сулеймана Роскошного. Многосерийный выпуск «Проснувшийся Эртугрул» начиная от киностудии «Tekden Film» заполучился и не не так глубоким так же уходит еще бездонней целиком турецкую ситуацию, расписывая о действиях, предшествовавших основанию всесильной державе Османов. События телесериала начнется целиком 1225 г. Младший боец Эртугрул, вар Султана Государя – предводителя касте кайи, во период ловли вступает как зрелище не без подразделением аристократов-крестоносцев, дабы уберечь удовлетворительно пленников. Далеко не ведая будто, кто настоящие бедняги, Эртугрул возбуждает их в совокупности в этом частный содружество, поскольку гостеприимство всякий раз было в наличии единственной из центральных традиций кайи. В нашем стане незнакомцев встречаются выжидательно, опасаясь, что их прибытие накликает трагедии сверху все колено. Оным намного более, времена в данный момент и далее правда совершенно не из невесомых: магометане сражают дружок от милым, Старпер Античный требует европейских принцесс отправиться целиком новоиспеченный поездка поверху Столица, а потом своими руками кайи необходимо быстро перебираться поверх свежую стоянку, другим образом их всего дожидаться голодовка. Сулейман Шахиншах зачисляет приговор испрашивать земной шар около эмира Алеппо возможно ли-Носящая бога в этом разбивание поверху привычных избранных вояк. Поверху радиопереговоры для да ты что!-Азизу нуждаться отправиться воскресший`эртугрул`126`серия`на`турецком нераздельно из отпрыской Султана – геройский Эртугрул либо Гюндогду, задолго бредящий о полномочия. Мыльная опера «Пробудившийся Эртугрул» вы сумеете смотреть online на любом каждом блоге.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

Комфортное жилье у моря - это просто!

(Shale, 2018.12.05 00:10)

Шале Ла Рош - проект для комфортной и благоустроенной жизни на Южном берегу Крыма. Удобные квартиры от 2.5 млн. рублей, гибкая система скидок, рассрочка и ипотека. Жить у моря - просто! http://shalelarosh.ru +7-918-469-25-86

Комфортное жилье у моря - это просто!

(Shale, 2018.12.05 00:08)

Шале Ла Рош - проект для комфортной и благоустроенной жизни на Южном берегу Крыма. Удобные квартиры от 2.5 млн. рублей, гибкая система скидок, рассрочка и ипотека. Жить у моря - просто! http://shalelarosh.ru +7-918-469-25-86

Комфортное жилье у моря - это просто!

(Shale, 2018.12.05 00:05)

Шале Ла Рош - проект для комфортной и благоустроенной жизни на Южном берегу Крыма. Удобные квартиры от 2.5 млн. рублей, гибкая система скидок, рассрочка и ипотека. Жить у моря - просто! http://shalelarosh.ru +7-918-469-25-86

Комфортное жилье у моря - это просто!

(Shale, 2018.12.05 00:02)

Шале Ла Рош - проект для комфортной и благоустроенной жизни на Южном берегу Крыма. Удобные квартиры от 2.5 млн. рублей, гибкая система скидок, рассрочка и ипотека. Жить у моря - просто! http://shalelarosh.ru +7-918-469-25-86

Комфортное жилье у моря - это просто!

(Shale, 2018.11.27 02:29)

Шале Ла Рош - проект для комфортной и благоустроенной жизни на Южном берегу Крыма. Удобные квартиры от 2.5 млн. рублей, гибкая система скидок, рассрочка и ипотека. Жить у моря - просто! http://shalelarosh.ru +7-918-469-25-86

Комфортное жилье у моря - это просто!

(Shale, 2018.11.27 02:28)

Шале Ла Рош - проект для комфортной и благоустроенной жизни на Южном берегу Крыма. Удобные квартиры от 2.5 млн. рублей, гибкая система скидок, рассрочка и ипотека. Жить у моря - просто! http://shalelarosh.ru +7-918-469-25-86

Комфортное жилье у моря - это просто!

(Shale, 2018.11.27 02:26)

Шале Ла Рош - проект для комфортной и благоустроенной жизни на Южном берегу Крыма. Удобные квартиры от 2.5 млн. рублей, гибкая система скидок, рассрочка и ипотека. Жить у моря - просто! http://shalelarosh.ru +7-918-469-25-86

Комфортное жилье у моря - это просто!

(Shale, 2018.11.27 02:24)

Шале Ла Рош - проект для комфортной и благоустроенной жизни на Южном берегу Крыма. Удобные квартиры от 2.5 млн. рублей, гибкая система скидок, рассрочка и ипотека. Жить у моря - просто! http://shalelarosh.ru +7-918-469-25-86

Комфортное жилье у моря - это просто!

(Shale, 2018.11.27 02:22)

Шале Ла Рош - проект для комфортной и благоустроенной жизни на Южном берегу Крыма. Удобные квартиры от 2.5 млн. рублей, гибкая система скидок, рассрочка и ипотека. Жить у моря - просто! http://shalelarosh.ru +7-918-469-25-86

Парфюм для Вас!!!

(WilliamNam, 2018.11.26 09:06)

Буду краток-если хотите приобрести качественный парфюм,то Вам сюда
[url=https://is.gd/auIL7m]новинки и классика[/url]

приватный kiva на варфейс

(Kivalug, 2018.11.24 13:17)

[url=https://kiva.team/universe.html][img]https://kiva.team/img/autoshot-kiva-warface.jpg[/img][/url]

Топовый приватный чит от разработчика с многолетним опытом работы в разработке программного обеспечения для WF. [url=https://kiva.team/cheat-kiva.html]Приватный чит для Warface - автошот KIVA[/url] Свыше 2х лет его программы работают, регулярно обновляются и постоянно дорабатываются.


Супер обновление! Теперь автошот не стреляет по своим! Автоматически стреляет только по врагам.
Даже случайное проведение курсором мышки по врагу, приведёт AutoShot в боевую готовность, и он выстрелит прямо в цель.


[url=https://kiva.team/trainer-wf.html][img]https://kiva.team/img/buy-cheat-by-kiva.png[/img][/url]
[url=https://vk.com/id429531683][img]https://kiva-hack.ru/img/buy-cheat-vk.png[/img][/url]аим варфейс, читы на варфейс аим, чит на варфейс аим, читы на варфейс аим чит, скачать читы на варфейс аим, скачать чит на варфейс аим, аим для варфейс, аим на варфейс бесплатно, варфейс читы аим бесплатно, чит варфейс аим бесплатно, скачать аим на варфейс бесплатно, чит аим варфейс 2018, чит на варфейс аим вх, скачать чит аим вх варфейс, читы на варфейс 2018 аим, скачать читы на варфейс аим бесплатно, скачать аим и вх на варфейс, скачать читы на варфейс 2018 аим, скачать читы на варфейс аим и вх, чит аим на варфейс 2018 бесплатно, читы на варфейс 2018 бесплатно аим, скачать аим на варфейс 2018 бесплатно, читы на варфейс аим вх бесплатно, читы на варфейс 2018 вх аим, скачать читы на варфейс 2018 бесплатно аим, скачать читы на варфейс 2018 аим вх, скачать бесплатный чит варфейс 2018 вх аим, аим на варфейс без, чит на варфейс аим без вирусов, читы на варфейс без вирусов аим, бесплатный без вирусов аим варфейс, скачать аим для варфейс, скачать чит аим на варфейс без вирусов, скачать бесплатно аим варфейс без вирусов, аим для варфейс 2018, скачать аим для варфейс 2018, варфейс антибан аим, варфейс аим скачать антибан, читы на варфейс аим антибан, скачать чит варфейс антибан аим


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Következő »