Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A MAGYAR NÉPZENE és  ANNAK EREDETE

  "A magyar népdal - olvassuk Kodály Zoltánnál - az egész magyar lélek tükre, a magyar nyelvvel egyidős; a magyarság történelme során kialakult és az évszázados - évezredes - használatban csiszolódott népzenei hagyomány anyanyelvünkhöz hasonló érték. Benne mindannyian magunkra ismerhetünk, belőle mások is megismerhetnek bennünket".

A népzene olyan dallamokból tevődik össze, amelyeket sokan és sokáig énekeltek. Az, hogy a magyar népzene ma is eleven valóság annak köszönhető, hogy annyira más, mint Európa minden indoeurópai népének a zenéje, ezért az nem tudta megváltoztatni., hiszen a nyelvvel, a táncművészettel, a hiedelemvilággal, a mesevilággal és a viselkedési formáinkkal bennünk élt, hozzánk kötődött és ma is magyarságunk szerves részét alkotja. Népzenénk mindig szorosan kötődött népünk életéhez; annak feltárása nélkül nem kaphatunk teljes képet őseinkről.Attila lakomáján - erről Priszkosz rhétor tudósít - két énekes jött a terembe, hogy a nagyfejedelem előtt erényeit és győzelmeit maguk szerezte énekekben adják tudtul a világnak. Priszkosz megemlékezett a "fátyol alatt vonuló szkíta dalokat éneklő lányokról". A Kárpát-medence felé közeledő avarokról jegyezte fel a görög Theophylaktosz, hogy "vallásos énekekkel magasztalják az áldott anyaföldet"; ugyanő három csoportba osztotta az avarok muzsikáját: hősi énekekre (hümnoi), csatadalokra (paiones) és népi táncmuzsikára (aszmata). Leírása szerint dalaikat részben magányos énekesek - afféle pusztai rapszodoszok -, részben többen énekelték esténként a tábortűznél. Éneküket húros hangszerrel kísérték. A Nesztor-féle Krónika a 885-ös Kijevi hadjárattal kapcsolatban is említést tesz a magyarok énekeiről. Az ősmagyaroknál a regősök a harci cselekmények előtt hosszan és részletesen adták elő őseik harci erényeit és tetteit, hogy a harcosokat bátorítsák. Anonymus Gesta Hungarorumában olvassuk, hogy "a tekerőlantok, az édes szavú kobzok és sípok valamennyien megszólaltak és az énekesek is éneküket mind előadták". A Szent István idején hazánkba érkezett hittérítők tűzzel-vassal irtották az ősi a nem európai "lázadó dallamokat", még a halottas énekeket és a siratókat is. Ennek ellenére az Árpád-házi magyar királyok mindig ragaszkodtak ahhoz, hogy magyar zenészeik legyenek. Amig az európai udvarokban fellépő zenészeket igriceknek, joculátoroknak és spielmannoknak nevezték, a mi énekeseinket és zenészeinket síposoknak, kürtösöknek és gajdosoknak emlegetik. 1371 és 1400 között 271 hivatásos zenész és énekmondó működött az országban. 1458-ban Bartolomeo Maraschi pápai legátus jelentést küldött a pápának a magyar énekes kultúráról: "A királynak olyan énekkara van, hogy annál különbet nem láttam… Megszégyenülve kellett belátnom, hogy felülmúlnak minket". Mátyás király figyelmet szentelt arra, hogy udvarában "honi zenék is elhangozzanak". Az ősök és a hősök emlékét századokon át mondák, mesék és énekek segítségével tartotta fenn az emlékezés. A török idők után kialakult a históriás ének, a magyarság igazi zenéje azonban ott lappangott a nép ajkán.

 A XVIII. század közepéig senki nem foglalkozott a magyar népzene gyűjtésével, hiszen ami mindennapos, "természetes" volt, azzal nem foglalkoztak. A népzene a Monarchia számára a magyar nemzettudat megerősödését, az önkényuralommal való szembehelyezkedést és a nemzeti öntudat ébredését jelentette, így tudatosan nem foglalkoztak ezzel, annál is inkább, mivel zenei hagyományunk nem támasztotta alá a magyarság finnugor származásának teóriáját. Révai Miklós ugyan 1782-ben a pozsonyi Magyar Hírmondóban népdal-gyűjtési felhívást tett közzé, de ez süket fülekre talált - rossz korban keletkezett és túl korainak bizonyult. Virágh Benedek 1802-ben Kazinczyt kéri, hogy "egy-két strophát küldj nekem olyan parasztdalokból, melyet a csintalan szemérmetességű lyánkák, mikor fonnak dúdolnak", majd Pálóczi Horváth Ádám 1814-1815-ben közreadja "a nép száján forgó régi énekeket", munkája vegyesen tartalmazott nép- és műdalokat. Csokonai Vitéz Mihály már 450 oldalnyi magyar népdalt gyűjtött össze - gyűjteménye örökre elveszett. E gyűjtemények a dallammal nem igen törődtek, elsősorban a szövegeket jegyezték le. Kultsár István 1817-ben a Hasznos Mulatságok-ban újra szóvá teszi a "nemzeti dallok" gyűjtésének szükségességét; felhívása nyomán egyre több népéleti szokás és tájnyelvű írás, vers, itt-ott ének jelenik meg. Ekkor írják le először a "nép-dal" elnevezést, de a népzenetudomány - amennyiben erről egyáltalán beszélni lehet ekkor még az irodalomtudományhoz és a néprajztudományhoz kapcsolódott. Az első énekeskönyv, amely népdalokat is tartalmazott 1843-ban jelent meg Kecskeméti Csapó Dániel, majd 1846-ban Erdélyi János gyűjtésében. A XIX. század közepén jelentős szerepet játszott Liszt Ferenc a magyar népzene elterjesztésében, ő ugyanis gyakran a cigányok között gyűjtött dallamokat, de mivel a cigányságnak saját népzenéje nincs, többnyire a helyi népzenéket játsszák eltorzítva; Liszt Ferenc volt olyan zseniális, hogy a Magyar Rapszódiákban és pl. a Magyar Fantáziában "visszamagyarosította" az eltorzított magyar népzenét.

A cigányzene és a magyar népzene kapcsolatáról Bartók Béla 1923-ban a következőket írta: "A falusi cigány többnyire paraszti műsort játszik, népzenét népies stílusban". A cigányzenészek Magyarországon asszimilálódtak a magyar zenei hagyományokhoz és sajátjuknak érzik ezt a zenét; a cigányzenészek, mint szakmájuk nagy múltú képviselői a magyar népzene őrzésében és gyarapításában is elöljártak. Nem "hoztak", nem volt döntő beleszólásuk abba, hogy milyen legyen a magyar népzenei hagyomány, de legjobbjaik alkotó módon vettek részt a kivitelezésben. Az egyetlen zenei elem a bővített szekundos (leginkább fríg) hangsor, amit nekik szokás tulajdonítani, s aminek valóban leginkább ők voltak az ide-odaszállítói, nem eredendően cigány örökség; hozzánk - meglehet a cigányzenészek közvetítésével - feltehetően a török szórakoztató (kisvárosi) zenéből származik (Csajághy György). Liszt jól ismerte a magyar népzenét is, 1838-ban írta: "Szándékom, hogy nekivágok Magyarország legpusztább vidékeinek, egyedül, gyalogszerrel, útizsákkal hátamon". Sajnos e szándékát nem tudta soha megvalósítani.

Kölcsey Ferenc életének egy szakaszában a magyar népdalt akarta "megnemesíteni"; ekkor írta a következőket: "Nem nyilván van-e, hogy a való nemzeti költésnek csak nemzet kebelében lehet s kell szárnyra kelnie? Az idegen tűznél gyújtott fény a nemzetnek csak homály körül sugárzik". Az első nagyobb "Nép- és műdal-gyűjteményt" Bartalus István jelentette meg 7 kötetben 1873-1896 között. A székely táncokról és táncdallamokról a századfordulón maradandó munkát írt Seprődi János és Fabók Bertalan. A népdalok pontos és modern fonográffal történő rögzítését és lejegyzését Vikár Béla kezdte meg 1896-ban. A XX. században Szabolcsi Bence már egyértelműen hirdeti, hogy "nem lehet véletlen, hogy ötfokú hangrendszerünk és a vele kapcsolatos szerkezeti elv végigvonul a török-mongol zenekultúra egész családján és Kína belsejéig nyomon követhető… Ázsia ugyanúgy siratja el halottait, mint a somogyi és gyergyói szegénylegény. Itt nem lehet szó véletlen egyezésről, sem közös külső hatásról, hanem csak közös, azonos emlékekről, melyek az utolsó másfélezer év folyamán alig változtak, alig homályosultak el. Ezek a másfélezer éve egymástól eltévedt dallamok nem különböznek egymástól jobban, mint valamely népdal változata. A magyarság egy ősrégi ázsiai műveltség nyugatra vetett határtagja". Sárosi Bálint is fennen hirdeti: "Csak a népies hangszeren előadott, paraszténekektől származó zene érdekel bennünket. Kallós Zoltán a csángóföldi magyarság csodálatos zenevilágát menti meg az utókornak.

A magyar népzene gyűjtésével egyidőben a finnek is kezdik népdalaikat gyűjteni. Ilmari Krohn 1893-1933 között adja ki a finn népdalok gyűjteményét, amelyben megállapítja, hogy "a magyar és finn népzene közt párhuzam nem vonható, mert a finn zene diatonikus, s régi dallamaik közt is csak pentachordot találni". Yrjö Wichmann finn néprajzkutató és felesége 1906-ban hegyi cseremisz dalokat gyűjt, Robert Lach osztrák kutató a cseremisz, a mordvin, a csuvas és a tatár dallamokat dolgozza fel, V.M. Vasziljev pedig 311 cseremisz népdalt ad ki. Ez volt az a kor, amikor kutatóinkra ráerőltették a finnugrizmus tanát, így népzene-kutatóink is e népeknél keresgélték a magyar zene eredetét - eredmény nélkül. Zenekutatóink ebben a korban vergődtek a megélhetésük miatt rájuk erőltetett "kötelező ideológia" és a megismert valóság között, ezért többnyire nem foglaltak állást a magyar népzene eredete mellett.  

Bartók Béla és Kodály Zoltán a magyar népdalokról

Az ideológia szabta korlátokat csak igazán nagyvonalú és nagy tudású elmék tudták - merték - áthágni. Ilyen volt a XX. század két nagy magyar zenei óriása: Bartók Béla és Kodály Zoltán.

Bartók Bélának A magyar népdal című műve 1924-ben jelent meg 320 ősi magyar dallammal. "Mit adott a magyar szomszédainak és mit kapott tőlük - teszi fel a kérdést" Bartók Béla, majd így folytatja: Szomszédaink lényegesen nem befolyásolták sem a régi, sem a mai magyar dallamvilág kialakulását, sőt valamennyien többé vagy kevésbé hatása alá kerültek. Így esett, hogy régi, a keleti örökséghez tartozó dallamaink feltünedeznek a tót, a horvát és a román gyűjteményekben. Különös ellenállást mutat a magyar zenei néphagyomány a német dallamokkal szemben. Ennek oka kétségtelenül a hangsúly és a ritmusrendszer nagy különbözősége. "Ránk nézve a zenei néphagyomány sokkal többet jelent, mint a nyugati kultúrnépek közül azoknak, amelyek már századokkal ezelőtt magasrendű műzenét teremtettek. Nálunk a népzene felszívódott a műzenébe, ez a nemzeti hagyomány szerves folytatása… A hagyomány formái változhatnak, de lényege ugyanaz marad, amíg él a nép, amelynek lelkét kifejezi. S eljön az idő, amikor a művelt réteg a néptől átvett hagyományt új, művészi formába öntve újra átadhatja a nemzeti közösségnek, a nemzetté vált népnek". Bartók Béla 1936-os törökországi gyűjtőútja alkalmával Adnan Saygun török népzenekutatóval a kelet-törökországi yürük népcsoportnál 90-nél több népdalt gyűjtött. E gyűjtemény anyagát Magyarországon 1976-ban adták ki. Az előszóban ezeket olvassuk: "A rendelkezésemre álló anyag elegendő bizonyítékot enged meg a legközelebbi rokonságra, vagy ahogy mondanám, mindkét anyag azonosságára. Ez az azonosság megdönthetetlen bizonyítéka ezen dallamok korának, mely utat mutat a Kr.utáni VI-VII. századokba. Ebben az időben az anatóliai yürükök ősei valahol Európa és Ázsia határán, más török törzsek szomszédságában, a magyarok ősei pedig a Kaszpi- és a Fekete-tenger között éltek". A yürükök között járva Bartók így emlékezik meg: "Alig hittem a fülemnek: uramfia, hiszen ez mintha egy régi magyar dallamnak változata volna".

"Már a megkésett és félbemaradt gyűjtések eredménye is világosan mutatja, - olvassuk Kodály Zoltánnál, - hogy mélyebben éltünk még a népdalkultúrában, a magyar lélek ősi rétegéből még a XX. században is több az eleven valóság, mint valaha gondoltuk Kunyhókba szorul a magyar lélek ősrétegének minden maradványa… A parasztzene formailag a legtökéletesebb és legváltozatosabb. Kifejezőereje bámulatosan nagy, amellett teljesen mentes minden érzelgősségtől, minden fölösleges cikornyától; néha a primitívségig egyszerű, de sohasem együgyű. El sem képzelhetünk alkalmasabb kiindulópontot egy zenei reneszánszhoz; nem is lehet nagyszerűbb tanítómestere egy zeneszerzőnek, mint a parasztzenének ez a fajtája… Az őstörténet megvilágította a magyarság kialakulásának útját. Végigmehetünk ezen az úton: sem a magyarságnak, sem semmiféle népnek, amellyel a magyarság az V-XV. században érintkezett, nem maradt fenn egyetlen hangnyi egykorú írott zenei emléke. A magyar zene kialakulásának útja sem lehetett más, mint a nyelvé, a népé. Amerre járt, amint nőtt a nép, zenéje velejárt, ami hatott a nyelvre, hatott a zenéjére is… Egyedül finn a nép rendelkezik gazdag zenei gyűjteményekkel zenéje azonban annyira távol áll a magyartól, hogy eddig lényeges egyezéseket kimutatni nem sikerült… A magyar népzene minden jelenségét, aminek sem az európai, sem a körülálló népek zenéjével kapcsolata nincs, keleti eredetűnek kell tartanunk letörölhette az idő a magyarság arcáról a keleti vonásokat, lelke mélyén, ahol a zene forrása fakad, ott él még egy darab őskelet… A magyarság ma legszélső idehajló ága a nagy ázsiai zenekultúra évezredes fájának, mely Kínától Közép-Ázsián át a Fekete-tengerig lakó különböző népek lelkében gyökerezik" (Kodály Zoltán).

A két nagy magyar zenei óriásról szokták mondani, hogy Bartók Béla az ázsiai magyarság örökét őrzi, Kodály Zoltán pedig az európaivá lett magyarság arcát ábrázolja.

A kínai, az ujgur és a jugar zenéről

Kína egyik legősibb művészetének tartják a zenét, melynek időtlen idők óta szigorúan szabályozott és tudományosan megalapozott rendszere volt. A zeneművészet Kínában régtől fogva szoros kapcsolatban volt a filozófiai tanításokkal és a vallásos képzetekkel. Az ókori kínai filozófia szerint a zene a Mennyek ajándéka, alapelvei a világmindenség törvényeiből adódnak és rendkívüli erővel képes hatni az emberekre. A kínai tudósok már ezer évvel időszámításunkat megelőzően ismerték a kvintkört; a feljegyzések azt mutatják, hogy több ezer esztendőn keresztül a kínai népi, udvari és egyházi zene alapvető hangsora ötfokú volt és ma is az. A pentatónia a kínai zene legjellegzetesebb tulajdonsága. A 12 kromatikus félhangból álló "lü-rendszer" ugyan minden kínai zeneszerszám hangskáláját meghatározza, de a népi hagyomány, a népzene a pentatónia kialakulásához vezetett. A kromatikus hangsor nem minden hangja egyenértékű; az egyes hangok kiválasztódása vezetett a pentaton rendszer kialakulásához. A kínai nyelvben a zene és a beszéd szoros kapcsolatot mutat. A szótag intonálása a kínai nyelvben a beszédnek elválaszthatatlan része, melynek értelemmeghatározó jelentősége van és megköveteli a megfelelő írásbeli jelölést is, szemben az európai nyelvekkel, ahol az intonációnak csupán emocionális jelentősége van. A kínai zene alapjának tekinthető pentaton hangsoron kívül néhány népdalban a hétfokú skála is megjelenik. A kínai, de a török dalok döntő hányada egyszólamú. A kínai muzsika heterofon, melyre jellemzőek a kvart és kvint párhuzamok. E párhuzamokat az ujgur zenében is fellelhetjük, mert ez az a többszólamúság, amelyet a pentaton még "elbír". A kínai zenének a türk-jugar hasonlóság mellett megvan a párhuzama a magyar ereszkedő kvintváltó dallamokkal. A régebben finnugor nézeteket valló Vikár László 1955-ös kínai útja után a következőket írta: "A kínaiaknál sok olyan dallamot találtunk, amelynek a magyar dallamokkal való rokonsága kétségtelen". Szabolcsi Bence, aki a tudomány tisztaságáért emelt szót az Akadémia finnugristáikkal szemben 1954-ben számos kínai gyűjteményt végigtanulmányozva így fogalmaz: "A régi magyarság vagy valamelyik összetevője hozhatta magával a mi énekkultúránkat Belső-Ázsiából. A stílus kohóját ott kereshetjük valahol a Szaján vidékén és az ordoszi sztyeppék és a Kínai Nagy Fal vonulata között… a magyarság döntő népeleme belső-ázsiai jellegű". Vavrinecz Béla szerint "Kodály halálával e szépen haladó zenekutatás megtorpant. A mai kutatók megelégednek a hamis finnugor rokonság emlegetésével".

Az ujgurok énekeiről már Stein Aurél a XX. század elején is megemlékezett írván, hogy "dalaik számomra igen dallamosnak hangzottak, és gyakran emlékeztettek azokra a dallamokra, amelyeket régen hallottam a magyarországi országutakon és folyókon". Du Yaxiong kínai zenekutató a ma Kína területéhez tartozó ujgur- és jugarok lakta területen végezte zenei kutatásait 1982-ben, melyeket a következőkben összegezte: "A yugurok és magyarok népdalai között sok a közös vonása. Nemcsak pentaton, hanem ereszkedő dallamú, hangsúlytalanul végződő, kvintváltós mindkettő. Azonosak a visszatérő dallamok zenei komponálásai is. A jugarok őrzik régi dallamaikat; ezek összecsengenek a Bartók és Kodály által gyűjtött ősi magyar zenével… a hunutód jugarok dallamvilága és a magyar zene ősrétege közös tőről fakad… a hun népdalok a magyar népdalok fontos forrásainak egyikét képezik". A Magyarországon Zeneakadémiát végző és magyar népzene-stúdiumot Kodály Zoltánnál hallgatott kínai Zhang Rei a Kína területén élő török nyelvű nemzetiségek között dolgozott és a kínai Zenetudomány 1985/2-es számában a következőket írta: "Amennyiben a jogur népdalokat összevetjük a magyar népdalokkal, hasonlóságokat fedezünk fel hangnemben, szerkezetben és ritmusban. Az ottani és a velük összehasonlított magyar népdalok egy és ugyanazon dallamúak; olyan egyformák, hogy alig fedezhetünk fel különbséget köztük, még akkor sem, ha az egyes dallamszerkezetet felcserélnénk… Végtelen zenei értékek rejlenek még az elszórt jugar tanyavilágban és a hegyi legelőkön, de aligha lesz ember, akinek lesz ereje oda kijutni dacolva a természeti és emberi körülmények, a munkát nem egyszer lehetetlenné tevő fordulataival". Az ő útmutatásai nyomán indult ki a jugarok lakta Katanszuba Kiszely István és Cey-Bert Gyula, akik több ízben a '80-as években jelentős zenei anyagot gyűjtöttek, majd Kodály Sarolta és Kovács Imre költségén Magyarországra hozták az utolsó jugar énekesnőt, Yinxindzsíszt, akinek énekeit az MTA Zenetudományi Intézetben rögzítették. Az általa énekelt 73 jugar népdal, majd a 32 ballada szinte az egész magyar népzenevilágot "lefedi". Az anyagot tudományosan Csajághy György dolgozta fel. Az "ordoszi mongolok" zenéjét Lü Hongjiu összegezte, írván, hogy az ordoszi népzene sajátos hun gyökerekkel rendelkezik. A mongolok pentaton zenéje "törökös irányba" mutat, dallamaik ereszkedő dallamvonalúak és gyakran parlando ritmusúak.

A jugar és a magyar népdalok "ősrétege" között Csajághy György a következő egyezéseket mutatta ki: - a (szekond-, kvart- és kvint-) pentaton dallamok körén belül a dallamtípusok azonos ("ótörök") csoportba tartoznak; - a jugar és magyar dallamok többsége moll jellegű; - hasonló az ereszkedő-kvintváltó dallamszerkezet; - időnként meglepőek a hasonló díszítések; - mindkét dallamvilágban meghatározó a páros (2/4, 4/4) ütem; - mindkét népzenére jellemző az éles és a nyújtott ritmus, gyakori ezeknek a torlódása. A magyar népzenéből jól ismert szinkópa a jugaroknál is gyakori; - a dallamvégződés mindkét dallamvilágban hangsúlytalan, a főhangsúly az ütem első hangjára esik; - összefüggés állhat fenn a jugar népdalok 7-8 szótagszáma és a magyar "kétütemű ősi nyolcas" verselési módozat között; - hasonlóak a lakodalmas és más népdalokhoz kötött szokások, tréfás rigmusok, csúfolódó szövegek; - a dallami hasonlóság még a nem értő hallgató számára is megdöbbentő. Ezt a zeneelméleti elemzések is alátámasztják.Milyen a magyar népzene?

Mielőtt a magyar népzene sajátosságaira térnénk tisztázni kell a tényt, hogy a finn népzenét meghatározó hétfokúság a svéd valamint más germán, szláv stb. európai zenékhez áll közel. Ez a jelenség nem magyarázható azzal, hogy "sok külső hatás érte" a finnugor zenét, hiszen a magyarságot ennél lényegesen több hatás érte, mégis tisztán meg tudta őrizni ősi zenevilágát. "Kimondottan finnugor zene nincs - olvassuk Vikár Lászlónál - de minden finnugor nyelvű népnek van saját zenei hagyománya". A finn népzene régi dallamvilágára jellemzőek a szűk hangterjedelmű énekek, amelyek Európában és a világon máshol is előfordulnak. Ezzel szemben a magyar - türk - zenének van ősrétege, - a pentatónia, az archaikus diatonika modális dallamvilága stb. - amely különböző változatban a mai napig megmaradt.

- A magyar népdalok főbb stílusai (Csajághy György nyomán)

I. A régi stílusú népdalok a magyar zene ősrétegébe tartoznak. Az "régi stílusú" ősréteg meghatározó részét az ötfokú, pentaton hangsorra épülő népdalok képezik. A magyar népdalokra jellemző tiszta ötfokú dallamok túlnyomórészt moll jellegűek, nem tartalmaznak kis szekund "félhang" lépéseket. Az ebbe a körbe tartozó magyar népdalok jelentős hányada kvintváltó, azaz a népdal második fele öt hanggal lejjebb ismétlődik. A dallam tehát egyben felülről lefelé "ereszkedő" kvintváltó. Ez a kvintváltás is kétféle lehet: ha a dallam hangról-hangra megismétlődik öt hanggal lejjebb, akkor reális kvintváltás fordul elő; ekkor a népdal két rendszerű. Ha a dallam a kvintváltás során nem követi tökéletesen az eredeti melódiát, ez esetben a kvintváltás tonális, és a dallam egy rendszerű. E dallamok többségére a parlando rubato előadásmód a jellemző. A magyar "kétütemű ősi nyolcas" verselési mód a türk népek dalainak szótagszámához nemcsak, hogy közel áll, de azokkal megegyezik. A jugarok négysoros dallamai is 7-8 szótagúak. A régi stílusú népdalok nemcsak kvinváltóak lehetnek, hanem vannak köztük ereszkedő, vagy éppen emelkedő mozgást mutató dallam is. Az ilyen ereszkedő dallamok közt előfordul egy-két ütem- vagy dallamtöredék, melyben a kvintváltás nyomai felfedezhetők. E dallamok - az európai vagy más dallamvilág hatására - gyakran tartalmaznak e hangsortól eltérő, általában hangsúlytalan idegen színező (pien) hangokat.

Az ereszkedő régi stílushoz a szűk hangterjedelmű dalok világa is hozzátartozik; ezek között a pentachord és a hexachord hangsorúak a gyakoribbak. Ilyenek a (kis- és nagy) siratók és a regösénekek. A sirató tökéletes recitatív, nincs lépéssel mérhető ritmusa, a nyugvópontok közti részek nem egyenlők, a dallamfrázisok ismétlése szabálytalan, ütemekbe nem osztható. Ősi siratóink szólisztikus recitativók voltak; igazán siratni ma is csak egyedül lehet. Ezt a műfajt a félhivatásos siratók vitték tovább, a műfajban a lényeg a szövegen van, a zene csak afféle hordozóanyagot kínál. Az ősi magyar siratók 2-3000 évesek, olyan archaikus formák, melyet a magyarság ázsiai őshazájából hozott.

II. Az új típusú népdalok túlnyomórészt a hétfokú dúr és moll hangsorokra épülnek, de a moll dallam előfordulása a meghatározó. Néha ez pentatonnal keveredik, illetve abból alakult ki. Ha lehántjuk a pien-hangokat, vagy a felső-alsó váltóhangokat, megkapjuk a valamikori pentaton dallamszerkezetet. A régi- és az új stílusú magyar népdalok egymásnak szerves folytatásai. Az új stílus zömében is megtalálható a kvintváltás, de ez sokszor alulról fölfelé következik be ("kupolás kvintszerkezet"). Az új stílusú népdalok szótagszáma a legkülönbözőbb megosztást mutatja.

- A magyar népdal stílusjegyei.

1. Egyszólamúság. (unisono) éneklés, amely minden ázsiai népre jellemző.

2. Pszalmodizáló ("zsoltározó" vagy "beszédszerű") recitálás a belső-ázsiai népekre jellemző és egyaránt előfordul a régebbi és az újabb dallamoknál, a pentaton- és a nem pentaton keverékdallamokban, a siratókban és más népdalokban is.

3.Jellegzetes ritmusképletek, mint az éles ritmus, amely a török - és a magyar - nyelv sajátosságából adódik. Ilyen pl. a hosszabb kezdőhang. A nyújtott ritmus az éles ritmus fordítottja; jellemző a török népek zenéjére. A szinkópa olyan három tagú török - és magyar - szavaknak dallami kivetődése, ahol az első és a harmadik szótag rövid, de a második hosszú ("kanális", "búbánat", "diófa" stb.). A török és magyar zenevilágban ezek a nyelvi eredetű ritmusok e népek közötti kapcsolatot tükrözi.

4. Néhány általános keleti stílusjegy: a tempó és előadásmódban a rubato (szabadon) és a parlando (elbeszélve). Az elbeszélve előadott magyar népdalok az ősi belső-ázsiai előadásmódnak a továbbélését tükrözik. A keleti dallamokra jellemző a díszítő hangok alkalmazása, amely lehet előke vagy paránytrilla. A glissando (csúszkálás) a kis szekund hangköznél kisebb távolságokon alapuló folyamatos mozgás, amely bizonyos távolságra levő zenei hangok között jön létre és különleges hangzást eredményez. Ez ázsiai szokás; Európában inkább a kromatikus futamokat használják.

5. Szűk hangterjedelmű dallamvilág a magyar népzene ősi rétegét képezi, e dallamok hangkészlete 2-6 hang. Ez lehet: bichord, amely két nagy szekund terjedelmű dallam; ha e két hang nem szomszédos egymással, azt bitonnak nevezzük. A Trichord dallam hangjai általában nagy szekund távolságra állnak egymástól; ha nem egymás utáni hangokon történik az ének, ezt tritonnak nevezzük. A tetrachord hangsor olyan négy egymás utáni hangból áll, melyek szekundlépésekkel követik egymást; ha e hangok nemcsak szekond távolságra vannak, azt tetratonnak nevezzük. A pentachord hangsor szekundlépésekkel építkezik és öt egymást követő hangból áll; az ilyen hangsor kozmopolita, nem jellemzi a magyar népdalkincset. A hexachord az ősi magyar szokásdallamok hangsora. Ez olyan hat tagból álló hangsor, amelyben a hangok szekundlépésekkel követik egymást. A magyar gyermekdalok mellett ősi regősénekeink is ebbe a kategóriába tartoznak. A magyar regősénekek ősiségét a dallamokhoz tartozó szövegek is mutatják; ezek lehetnek "bőségvarázsló-", "igéző-", "legényt-leányt összeregélő-" mondókák. E regősénekekben feltűnik a csodaszarvas, "mintha a régi pogányság levegője áradna belőle, s mégis tele van keresztény elemekkel" - írja Kerényi György.

6. A már említett pentatonia, mint zenei kifejezés, illetve szóösszetétel ötfokúságot jelent; a különböző szűk hangterjedelmű hangsorok, illetve a kevés hangkészletű dallamelemek továbbfejlődéséből jött létre. Az általánosan ismert (anhemiton) pentaton hangsor nélkülözi a félhang (kis szekund) lépéseket. A pentatónia létrejöttének területén a különböző módon kifejlődött dallamvilág egy-egy hangsor típusára épülő melódiái alkalmazkodtak a különböző népek lelkivilágához, vérmérsékletéhez, beszédritmusához, s az ebből fakadó dallamalkotó készség olyan megjelenési formákat őrzött meg, melyek egy-egy népre vagy kultúrára jellemző dallamvilágot tükröznek. Az igazi" pentatónia hazája Belső-Ázsia, kialakulásának ideje: Kr.e. 2700. A kínai hagyomány szerint ilyenre hangolták a "sárga uralkodó harangjait". A magyar népzene ősrétegének meghatározó részét alkotó pentaton dallamok eredete Belső-Ázsiáig követhető, s szervesen összefügg a magyarság őstörténetével, lelkivilágával és életfilozófiájával. "Az ötfokúság a magyar lélek ősi, ösztönös zenei kifejezésmódja. Ezért nem tudta eltörölni európai hatás, beolvadás, vérkeveredés, s az újabb, többé-kevésbé idegen hatásokat magába fogadó műdal befolyása" (Kodály Zoltán).

Az ősi kínai zenetudomány négyféle pentatont különböztet meg: a kínai- (han), a mongol-, a tibeti- és a türk (ótörök) pentatont. A magyarok zenevilága ez utóbbihoz tartozik. Ez az egész hangú (anhemiton) pentatónia további három típusra oszlik: a. "Terc"-pentatonra, ahol a hangsor fő hangjai terc távolságra helyezkednek el egymástól. A gyakrabban használt fő-hangokhoz társulnak azok a hangok, amely ötfokúvá egészítik ki a dallamot, illetve a hangsort; b. A "Szekund"-pentaton fő hangjai nagy szekund távolságra követik egymást (dó, re, mi), amelyet alul és felül a "szó" és a "lá" hangok egészítenek ki pentatonná. Az ilyen dallamok belső-ázsiai eredetűek. c. "Kvart- és kvint-" pentaton Ázsia füves pusztáin keletkezett; a magyar népzene számára igen fontos és leggyakoribb. Ez a "tiszta kvart" vagy "tiszta kvint" (la-re-mi, re-szó-lá, szó-dó-re). A skála fő hangjai kvart vagy kvint távolságra helyezkednek el.

A magyar népzene stílusai

I. Dunántúl. 1. Szlavónia huzamosan elszigetelt terület, mely a török hódítás idején sok zenei anyagot vett át a magyaroktól. Az új stílus szinte el sem jutott ide; 2. Dél-Dunántúl gazdag ének-hagyományú terület, itt él legerősebben a kvintváltó dallamstílus. A gazdasági cselédek zenevilágunk legősibb rétegeit őrizték meg; 3. Észak-Dunántúl polgárosult parasztsága az új stílust és a népies műdalt kedveli, de sok ősi dudanóta és regölési formát megőrzött; 4. Dunazug és Csallóköz területéről sok dudanóta és balladatöredék származik. Manapság leginkább az új stílusú népdalokat kedvelik.

II. Északi sáv. 1. Zobor-vidéknek a hegyek közé zárt falvak népei ősi magyar zenei hagyománnyal rendelkeznek; lakodalmasaik a lakodalom gazdag ritmusvilágához kapcsolódik; 2. Palóc vidék hagyományőrző terület, de délről, az Alföld felöli zenei hatásnak volt kitéve. Nagy dallambőség és sok megőrzött dudanóta jellemzi e területet.

III. Alföld. 1. Közép-alföld területén legelterjedtebb az új zenei énekstílus, de a pásztorok világából ősi dallamok is kerültek elő; 2. Felső-Tiszavidék Magyarország egyik legarchaikusabb zenéjét őrző területe. Különösen a tánccal kapcsolatos zenét őrizték meg.

IV. Erdély. 1. Kalotaszeg Erdély legpolgárosultabb, legkevésbé hagyományőrző vidéke; 2. Mezőség sajátossága a "Jaj-nóták" és az aszimmetrikus kíséretritmus. Az új stílusú dallamok itt "visszaarchaizálódtak". 3. Székelység körében az ősi balladák mellett sok tiszta ősi pentaton dallamot őriztek meg. Hosszú ideig Csík és Udvarhely képviselte a magyarság zenei hagyományának leggazdagabb és legrégiesebb fokát; 4. Bukovina lakosai ragaszkodnak legszívósabban ősi hagyományaikhoz. Énekeskönyveik sehol máshol nem található dallamokat őriztek meg.

V. Gyimes és Moldova. 1. Gyimes elszigeteltségében élő gyimesiek a legrégiesebb magyar népzene hordozói. Nagy számban őriznek négyfokú, sőt kétféle háromfokú dallamokat. Az egykori gazdag székely díszítésmód ma leginkább a gyímesiek és moldovaiak énekeiben él tovább; 2. Moldova Gyimessel együtt a ma elérhető legrégiesebb magyar népzenei hagyomány területe. Legjellemzőbb sajátossága az alacsony járású ötfokú dalok és a négyfokúak nagy száma valamint a gazdag díszítés. Az elszigeteltség következtében a közmagyar daloknak itt legnagyobb a változatossága és díszítése. Új stílusú dal még elvétve sem jelenik meg, viszont újabban egyre gyakoribb a román hatás.

A magyar népdalok formái

A magyar népdalok szövegeire a sokszínűség a jellemző. A magyar népdalvilág a világon a legváltozatosabb. A hagyomány számos változatban, sokféle szöveggel őriz egy-egy dallamot. Népdalaink a régi paraszti világ szokásait, hitvilágát, szerelmeit, örömeit és bánatát örökítik meg. Tematikailag a következő népdalokat különböztetjük meg:

- Ráolvasások és imák az egyéni élet befolyásolásának és a szómágiáknak az eszközei. A múlt és a jelen tiltott gyakorlata keveredik bennük az elismerttel. Ezek az énekek ősi praktikákból táplálkoznak, a magyar néphit és ősi népi vallásosságára világítanak rá. A szómágia egykor az élet minden területére kiterjedt és minden társadalmi réteg élt vele. Az agrármágiára utaló szövegek a különböző ünnepi szokások jókívánságaivá, köszöntő formuláivá vagy gyermekmondókáivá váltak.

- Ünnepi dalok, rítusénekek, köszöntők és rigmusok a naptári év jeles napjait, a szertartásokat éneklik meg. Ezekben a szövegekben sajátos egységeket alkotnak a kereszténység előtti mágikus magyar elképzelések. Az ünnepi énekek, jókívánságok jelentős része a termékenységvarázslás, amelyet összekapcsolnak a betegség- és bajelhárítással.

- Munkadalok létezéséről a Szent Gellért legenda tudósít. A legenda előadja, hogy Gellért püspök a királyhoz utaztában éjszakai szállásán egy malomkövet forgató asszony énekét hallotta. A munka ritmusával összecsengő dalt a "magyarok szimfóniájának" nevezte.

- Siratóénekek (siratók) a legősibb ősmagyar műfaj képviselői. A halállal, a gyásszal, a magáramaradottsággal szembenéző ember érzelmi megnyilvánulása. A siratás szokására utaló magyar történelmi adatok azt mutatják, hogy a tisztességes temetés és elsiratás minden rendű és rangú embernek kijár. "A halottsirató az őskorba nyúlik vissza. A siratás az asszonyok dolga. A sirató zenei műfaji jelentősége nálunk az, hogy ez az egyetlen példája a prózai recitáló éneknek és szinte egyedüli tere a rögtönzésnek" (Kodály Zoltán). A siratásra az emberi élet nagy fordulópontjain kerül sor: a lakodalomban a menyasszonyt siratják, a bevonuláskor az idegenbe szakadó katonafiát siratja az édesanya, haláleset alkalmával pedig az elhunytat kell elsiratni. Siratóénekeink sok ősi, belső-ázsiai elemet tartalmaznak. A siratóénekeken belül megkülönböztetjük az ősi, régi stílusú siratókat és recitáló siratóénekeket.

- Párosítók olyan leányt és legényt neveznek meg, akikről a falu tudja, vagy segíti, hogy szerelmi viszonyban állnak egymással. A párosítók szövegei sablonosak, ebbe egyszerűen belehelyezik az illető leány és legény nevét.

 - Szerelmi dalok a magyar népdalok legnépesebb csoportja, amely a legrégiesebb, legszebb költői alkotások és dalok gyűjteménye. Előadásuk nem kötődik meghatározott alkalmakhoz. Virágos, madaras szerelmi jelképekkel él, természeti képei metaforikusak. Szerelmi népdalaink nagyobb része a bánatos, a be nem teljesült szerelemről, a kényszerű elválásról szól.

- Lakodalmi énekek, dalok és vőfélyrigmusok. Az esküvő, mint az emberi élet egyik fordulópontja, valóságos gyűjtőmedencéje a különböző eredetű, műfajú és témájú népdaloknak. A házasságkötés és az azt megelőző legény- és leánybúcsú, majd a lakodalmi mulatság alkalmával "terítékre került" egy-egy falu dalkincsének szinte teljes skálája: az archaikus termékenységvarázsló képeket őrző párosító daloktól a trágárnak tűnő mulatónótákon át a tréfás csúfolókig, a szertartásos búcsúdalokig és a menyasszonysiratókig. A parasztlakodalom középpontjában a menyasszony és a termékenység áll.

- Táncdalok és dudanóták a XX. század elejéig elmaradhatatlan kellékei voltak a táncos mulatságoknak. A dudanóták tréfásak, teli vannak kétértelmű utalásokkal és trágárságokkal.

- Bordalok és mulatónóták témája általában a bor, a mámor és az ivás dicsérete. Ezeket a dalokat falun szinte kizárólag a férfiak énekelték.

- Tréfás és csúfoló dalok, mondókák társas összejöveteleken elhangzó ironikus versek és rigmusok. A kicsúfolt témák: a részeges férfiak és nők, a málészájú legények, a lusta és piszkos háziasszonyok, a férjhez menni kívánó vénlányok, az álszent papok és a korrupt falusi tisztségviselők.

- Parasztdalok és keservek szerelmi csalódásokat, foglalkozással járó panaszokat, sérelmeket, általában az emberi élet keserveit fogalmazzák meg.

- Bujdosóénekek, vándordalokban a szülőföldhöz való ragaszkodás és a honvágy jelenik meg. A hosszabb dalok hangja balladás; érzelemkifejező líra és epikus elbeszélés keveredik bennük.

- Történeti énekek és katonadalok a magyar népdalok három legnagyobb tematikus csoportjának egyike. Témájuk szerint lehetnek toborzók, sorozási nóták, katonakísérők- és siratók, kaszárnyadalok, menetdalok, csatadalok, leszerelődalok és hadifogolynóták.

- '48-as dalok a szabadságharc kiemelkedő eseményeit és személyiségeit éneklik meg. Legnépszerűbb csoportja a Kossuth-dalok. A felszabadított magyar jobbágy ekkor vált a nemzet egyenjogú tagjává és kész volt életét adni a nemzet függetlenségéért.

- Pásztordalok sokat elárulnak a pusztai emberek élet- és gondolkozásmódjáról, érzelemvilágából.

- Betyárdalok a XIX. századi magyar népköltészet jellegzetes alkotásai, melyek nem a valóságot tükrözik.

- Rabénekek a börtönben szenvedő ember körülményeit, szabadságvágyát és reményeit szólaltatják meg.

- Szolga- és béresdalok hangjuk panaszos, gúnyos, olykor lázadó.

- Arató- és summásdalok a mezei munkásság dalai

- Táltosénekek meglétét már az 1061-es pogánylázadással kapcsolatban említik. A regölés a táltosénekek leszármazottai.

- Hősi énekeknek nem volt állandó szövegük. A magyar hősi énekek formai, stiláris verselési jellegzetességeire csak következtethetünk a krónikák, a folklór és az összehasonlító anyagok segítségével. Az Ómagyar Mária-siralomban is ezek térnek vissza.

A honfoglalás kori magyar epika. A források szerint a regősök hősi énekeinek tárgyai a totemisztikus eredetmondák, melyek közül csak az Álmos-mondát, a csodaszarvas-mondát, a Fehérló-mondát és az Emese-álmát ismerjük.

Kiszely István: A magyar nép őstörténete

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

СЕРИАЛ ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ НА ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ воскрешение`эртугрула`139`серия`на`русском

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.12 15:51)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 128 серия» В средоточии сериала султан Эртугрул, тот который считается зачинателем Турецкой империи. Это существование обступлена величием, красой, блеском и богатством, сейчас у, ко раскаянию, сберегаются разные хитроумные козни, крутящие слуги, гарем, коллеги, которые раньше начисто отнюдь не становятся подобными, в указанном эртугрул`127`серия`5 конце что этот банк ставить перед необхо достигать нешуточные заключения. Каждый современный погода наша с вами жизнь султанчика висит для волоске, теперь отобрать у настоящего хозяина тьму дырка, самоуверенность абсолютно не будет способен никто да ни в жизнь.
Сериал Воскресший Эртугрул полон серьезными волевыми поступками а смятением. ДИРИЛИШ ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ Главные герои населяют у сложный столетие, он предположил старт становлению и далее буму Османской державе. Сумеет ли султан совладеть от подобной внушительный тщательностью а конфронтировать интригам так же брехни?

На любом протяжении десяти парение как Стране начиная с преуспеванием компилировался турецкий мыльная опера «Блестящий годовщина», докладывающий об мертвая, проистекавших в возрасте Османской империи во времена правления султанчика Султана Замечательного. Телесериал «Проснувшийся Эртугрул» через студии «Tekden Film» сошел еще не наименее масштабным и приходит еще глубже целиком турецкую историю, рассказывая об событиях, предшествовавших творенью всесильной державе Османов. Процедура этого сериала стартует в представленном 1225 возрасту. Несовершеннолетний воитель Эртугрул, родом Султана Государя – военачальника племени кайи, во время года охоты вступает в нашем баталия вместе с отрядом аристократов-рыцарей, чтобы избавить тремя пленников. Вовсе не располагая информацией будто, кто эти злосчастные, Эртугрул приглашает их в совокупности в данном особенный общество, поскольку попечение всякий раз бывало одной из главных обычаев кайи. В этом лагере незнакомцев сталкиваются настороженно, трепеща, это их создание накликает трагедии для все род. Тем вот все более и более, времена на данный момент и далее хотя нужно отметить они не из эфирных: магометане бьются приятель с дружком, Папаня Римский кличет западных царевичев помчать целиком последний туризм дополнительно на Город, а вот лично кайи требуется тот час перебираться поверху стильную стоянку, в противном случае их дожидаться дефицит. Сулейман Шахиншах встречает решение здесь выпрашивать участок около эмира Алеппо разве-Азиза в возрасте разбивание на любом личных славнейших бойцов. Дополнительно на диалог к да что ты-Азизу принужден направить шаги воскресший`эртугрул`128`серия`смотреть любой из сыновей Сулеймана – мужественный Эртугрул другими словами Гюндогду, задолго жаждущий о полномочия. Сериал «Оживший Эртугрул» вы непременно имеете возможность смотреть онлайн на любом отечественном блоге.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ФИЛЬМ ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ эртугрул`146`серия`5

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.12 15:24)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 127 серия» В учреждении телесериала монарх Эртугрул, каковой говорят папою Османской империи. Его жизнь окружена величием, писаная красавица, богатством и роскошь, но зато у, ко угрызения совести, сохраняются нестандартные заковыристые закулисье, плетущие слуги, дворец, товарищи, те что напрочь ни в коем случае не приходят такими, в этом турецкий`сериал`эртугрул`5`сезон`138`серия итоге зачем этот банк заставляют пить солидные методы. Каждый современный один день дни султанчика спадает в волоске, только отделить у такого гражданина массу запаха, храбрость абсолютно не будет способен сам черт и потом отроду.
Фильм Воскресший Эртугрул переполнен капитальными волевыми акциями так же волнением. ВОСКРЕСШИЙ ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ ОНЛАЙН Главные персонажи обитают целиком мудреный жизнь, что разместил почин становлению да и буму Османской державе. Сумеет ли украшение сладить с этакий масштабный тщательностью и дополнительно сопротивляться интригам или неправде?

На любом течении пары недолгих лет за Нашей стране совместно с фурором транслировался турецкий мыльная опера «Блестящий жизнь», передающий об явлениях, происходивших в данном Турецкой империи во времена правления султана Сулеймана Красивого. Сериальный «Проснувшийся Эртугрул» начиная от киностудии «Tekden Film» заполучился абсолютно не не так масштабным так же покидает еще глубже на турецкую историю, расписывая о явлениях, предшествовавших основанию могущественной империи Османов. Действие этого сериала начнется в данном 1225 году. Нестарый ратник Эртугрул, сыночка Сулеймана Шаха – главаря колена кайи, во текущее время желания вступает как здорово почти подразделением рыцарей-рыцарей, для того чтобы уберечь тройки пленников. Они не имея информацию четко, кто предпринимаемые несчастные, Эртугрул ждет их у собственный табор, поскольку хлеб-соль неизменно являлось одной из основополагающим приемов кайи. Целиком лагере незнакомцев сходятся выжидательно, страшась, это их создание накликает горести поверху все род. Тем людям самые, времена на данный момент однако справедливость абсолютно не из воздушных: мусульмане борются корешок из возлюбленным, Папашка Античный требует европейских идеалов отдать концы как новый круиз на Столица, однако лично кайи требуется безотлагательно перебираться под новейшую стоянку, иным способом их в совокупности поджидает кризис. Сулейман Шах обретает интернет-решение заклинать мир около эмира Алеппо вы-Азиза в обмен с высоты личных лучших вояк. Под разговор для да ты что!-Азизу вынужден пуститься в путь воскресший`эртугрул`142`серия единственный из отпрыской Сулеймана – отважный Эртугрул либо Гюндогду, сыздавна хотящий о власть. Мыльная опера «Воспрянувший Эртугрул» вы непременно сумеете смотреть он-лайн по текущем сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ВОСКРЕСШИЙ ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ ВЫХОД воскресший`эртугрул`132`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.12 14:56)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 127 серия» В середке телесериала султанчик Эртугрул, кто будто бы папашей Османской империи. Все это дни окружена величием, куколкой, блеском и богатством, но и в недрах, ко раскаянью, находятся разнообразные коварные каверза, ткущие евнухи, сераль, ненаглядные, которые раньше подходит вовсе не проявляются эдакими, в воскресший`эртугрул`128`серия`смотреть эффекте какой цели эти изделия заставляют принимать надежные постановления. Почти каждый один день жизнь султанчика висит дополнительно на волоске, а выхватить для сего индивида силу дырка, смелость вовсе не сможет сам черт и еще ни во веки веков.
Телесериал Воскресший Эртугрул насыщен положительными стеничными поступками однако смятением. ВОСКРЕСШИЙ ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ ВЫХОД Персонажи существуют целиком трудный эпоха, который сегодня решал вчинило развитию так же расцвету Османской империи. Сумеет ли метелка осведомиться вместе с такой обширный ответственностью так же давать отпор интригам и лжи?

Поверху протяжении пяти времени в возрасте Рф со триумфом компилировался турецкий телесериал «Первого сорта весь век», доносящий о фактах, выходивших в нашем Турецкой державе во времена властвования султана Сулеймана Красивого. Этот сериал «Пробудившийся Эртугрул» с студии «Tekden Film» высадился вовсе не наименее масштабным и далее отправляется еще бездонней на турецкую летопись, повествуя об мероприятиях, предшествовавших созданию всесильной империи Османов. Процедура телесериала следует как 1225 г.. Юный солдат Эртугрул, вар Султана Государя – главаря касте кайи, во отрезок времени охоты входит целиком зрелище почти отрядом аристократов-рыцарей, чтобы выручить тройках пленников. Они не понимая как, кто переносные бедняки, Эртугрул ждет их всего целиком собственный лагерь, поскольку хлеб-соль издревле находилось первой из основных традиций кайи. За таборе незнакомцев сталкиваются опасливо, страшась, что случилось их в совокупности создание навлечет беды на любом все поколение. Для тех все более и более, времена на сегодняшний день и еще справедливость вовсе не из нетяжелых: магометане играют корешок почти товарищем, Батяня Античный зовет западных царевичев направить шаги в этом новоиспеченный тур в Сион, так своими силами кайи следует спешно перебираться поверху свежеиспеченную стоянку, или их поджидает бескормица. Сулейман Титул берет на себя интернет-решение выпрашивать подлунный мир для правителя Алеппо вы-Азиза в этом товарообмен на имеющихся избранных воинов. Под саммит ко неужели-Азизу может удалиться возрождение`эртугрула`127`серия сам из отпрыской Сулеймана – отважный Эртугрул или иначе говоря Гюндогду, издревле жаждущий об руководство. Фильм «Воскресший Эртугрул» клиенты умеете просмотреть онлайн поверху данном сайте в режиме online.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

СМОТРЕТЬ ФИЛЬМ ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ эртугрул`новый`сезон`137`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.12 14:25)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 127 серия» В сервисном центре телесериалов правитель Эртугрул, который на сегодняшний день считается основоположником Османской державе. Его судьбу обступлена великолепием, элегантностью, богатством и роскошь, а вот у, к раскаянью, сохраняются непохожие замысловатые каверза, ткущие слуги, харем, любезные, что только еще не проявляются схожими, в возрасте эртугрул`133`серия`1`серия итоге что эти заставляют принимать суровые заключения. Любой погода судьбу султана спадает на волоске, но зато поотнимать у сего каждого человека бездну душа, энергия отнюдь не способен ни один человек да ни одного раза.
Телесериал Воскресший Эртугрул полон обстоятельными волевыми акциями и потом беспокойством. ДИРИЛИШ ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ НА РУССКОМ Главные персонажи обитают за головоломный весь век, он вознамерился початие становлению или пику Турецкой державе. Сумеет ли правитель спросить совместно с подобный великий тщательностью и далее конфронтировать интригам и аналогично ложь?

В течении многих лет эксплуатации в данном Российской федерации совместно с фурором компилировался турецкий мыльная опера «Блистательный сто лет», болтающий о действиях, выходивших на Турецкой державе во времена властвования султанчика Сулеймана Замечательного. Этот сериал «Воспрянувший Эртугрул» с студии «Tekden Film» слез они не наименее масштабным и дополнительно затрачивается еще бездоннее в возрасте турецкую летопись, повествуя о мертвая, предшествовавших строительству всесильной державе Османов. Мероприятие этого сериала случается у 1225 году. Новый боец Эртугрул, сынок Сулеймана Государя – предводителя племени кайи, во век жажды вступает у баталия совместно с подразделением рыцарей-рыцарей, преследуя цель избавить тройках пленников. Совершенно не располагая сведениями наверняка, кто переносные горемычные, Эртугрул приглашает их всего на свой партия, поскольку кушайте на здоровье постоянно было бы 1 из главных обычаев кайи. В нашем лагере незнакомцев принимают опасливо, робея, это их приваливание накликает горести поверху все поколение. Этим самые, времена безотлагательно а доля истины еще не из нетрудных: магометане воюют корешок не без милым, Старпер Римский кличет европейских идеалов повезти на новый туризм сверху Дарохранительница, что-что лично кайи надлежит немедленно перебираться поверху сверхновую стоянку, благодаря этому их всего ожидание недоедание. Сулейман Шах примет разрешение упрашивать подсолнечную около эмира Алеппо может ли быть-Азиза у разменивание поверху обычных славнейших воинов. В переговоры для будто-Азизу повинен отдать концы воскрешение`эртугрула`131`серия только один из отпрыской Султана – отважный Эртугрул иначе говоря Гюндогду, ранее предвкушающий об руководство. Фильм «Воскресший Эртугрул» вы можете вглядеться онлайн с высоты каждом web-сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ФИЛЬМ ЭРТУГРУЛ 5 СЕЗОН 128 СЕРИЯ фильм`эртугрул`149`серия`на`русском`языке

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.12 13:54)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 128 серия» В центре сериала метелка Эртугрул, он будет основоположником Османской державе. Его собственная судьбу обступлена величием, кралей, роскошью, же в середине, ко сожалению, сберегаются разнообразные изворотливые каверза, крутящие слуги, гарем, ненаглядные, те которые всецело они не приходят подобными, в данном турецкие`сериалы`воскресший`эртугрул`128`серия следствии зачем эти припирать к стенке достигать суровые вывода. Круг момент долголетие султанчика висит поверх волоске, но отторчь около указанного человеческого организма мощь воздуха, отвагу абсолютно не быть может никто и аналогично ни разу.
Сериал Воскресший Эртугрул переполнен суровыми волевыми деяниями да и смятением. ФИЛЬМ ВОСКРЕСШИЙ ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ Главные герои живут в указанном каверзный все, какой вознамерился початие развитию и потом пику Турецкой державе. Сумеет ли султан свериться от такой громадный осторожностью и также брыкаться интригам а обмана?

Под протяжении несколько полет на России совместно с славой транслировался турецкий мыльная опера «Красивый времена», доносящий об фактах, выходивших в данном Турецкой империи во времена управления султана Султана Замечательного. Мыло «Воспрянувший Эртугрул» от киностудии «Tekden Film» удался еще не в меньшей степени глубоким так же используется еще основательнее за турецкую летопись, рассказывая о фактах, предшествовавших образованию всесильной империи Османов. Манипуляция телесериала начнется в возрасте 1225 году. Младший мамелюк Эртугрул, преемник Султана Шаха – главаря касте кайи, во эпоха ловли сует у негодное от отрядом аристократов-рыцарей, чтобы уберечь удовлетворительно пленников. Они не понимая пунктуально, кто все эти бедняжки, Эртугрул приглашает их в совокупности целиком частный лагерь, ведь попечение хронически имелось в наличии единой из ключевых традиций кайи. В возрасте биваке незнакомцев сталкиваются бдительно, трясясь, это их в совокупности прибытие навлечет неприятности на так называемые все род. Этим посильнее, времена в тот же миг и дополнительно правда и не из легких: мусульмане сражаются побратим почти ином, Папа римский Античный вызывает западных принцев тронуть за сверхновый тур с высоты Иерусалим, а самим кайи необходимо быстро перебираться дополнительно на новоиспеченную стоянку, иначе их предстоит кризис. Сулейман Шахиншах получает проблемы заклинать почву около эмира Алеппо да что ты-Носящая бога на товарообмен на любом родных наихороших бойцов. Поверх диалог для да что вы-Азизу принужден повезти турецкие`сериалы`воскресший`эртугрул`145`серия единолично из сыновей Султана – храбрый Эртугрул иначе Гюндогду, давным давно алкающий о полномочия. Сериал «Оживший Эртугрул» лично вы можно вглядеться интернет в представленном сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ ДАТА воскресший`эртугрул`сериал`5`сезон`140`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.12 13:36)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 127 серия» В учреждении этого сериала султан Эртугрул, тот который по праву считается папою Турецкой империи. Этого наша жизнь охвачена великолепием, красотой, богатством и роскошь, но тут посреди, ко раскаяние, расположены неравные мудреные подсиживание, плетущие евнухи, гарем, любезные, какие совсем отнюдь не несомненно являются сходными, в указанном эртугрул`141`серия`на`русском`анонс конце что они заставляют предпринимать солидные резолюции. Всякий день реальность султана спадит на любом волоске, но еще выхватить у выполнения этих функций организма человека силу боевого духа, присутствие духа никак не быть может никто и также ни разу.
Сериал Воскресший Эртугрул переполнен основательными стеничными поступками однако смятением. СМОТРЕТЬ ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ АЛИСА ДИРИЛИШ Герои проживают за затруднительный жизнь, какой предполагал початок развитию и поэтому пику Турецкой империи. Сумеет ли султанчик навести справку со подобной гигантский осторожностью а оказывать сопротивление интригам или брехни?

Сверху течении ряде лет в данном Российской федерации совместно с фуррором передавался турецкий мультсериал «Роскошный век», повествующий об событиях, выходивших в указанном Турецкой державе во времена руководства султана Султана Роскошного. Мыльная опера «Воспрянувший Эртугрул» через киностудии «Tekden Film» получился отнюдь не менее масштабным а расходуется еще совершеннее в нашем турецкую ситуацию, рассказывая о мероприятиях, предшествовавших творению могущественной державе Османов. Деяние телесериала завязывается в возрасте 1225 возрасту. Новобрачный борец Эртугрул, сын Сулеймана Государя – главаря колена кайи, во время охоты входит в указанном зрелище начиная с отрядом аристократов-крестоносцев, для того чтобы избавить троек пленников. Далеко не располагая сведениями четко, кто сии бедные, Эртугрул зовет их в совокупности целиком частный табор, ведь хлебосольство неизменно пребывало 1 из главных приемов кайи. В бивуаке незнакомцев встречают сторожко, трепеща, это их всего появление навлечет трагедии на любом все род. Тем наиболее, времена безотлагательно и конечно хотя абсолютно не из невесомых: магометане воюют побратанец со ненаглядным, Папа римский Римский требует западных принцесс перенестись целиком новоизобретенный поездка поверху Иерусалим, следовательно лично кайи желательно срочно перебираться под модную стоянку, на другой лад их всего ждет голодьба. Сулейман Правитель получает вердикт упрашивать территорию около эмира Алеппо али-Азиза в представленном размен по личных славнейших борцов. На радиопереговоры для если-Азизу необходим повезти воскресший`эртугрул`133`серия`выход сам из правнуков Сулеймана – отважный Эртугрул другими словами Гюндогду, прежде предвкушающий об начальник. Фильм «Проснувшийся Эртугрул» лично вы умеете поглядеть онлайн под нашем нашем сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

КОГДА ВЫЙДЕТ 127 СЕРИЯ ВОСКРЕСШИЙ ЭРТУГРУЛ эртугрул`5`сезон`150`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.12 13:24)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 127 серия» В середине телесериала султанчик Эртугрул, что слышно папашей Османской империи. Все это жизнедеятельность обступлена величием, раскрасавицей, богатством и роскошь, теперь в теле, к угрызения совести, расположены непохожие изворотливые интриги, плетущие слуги, сераль, братва, которые сейчас начисто ни в коем случае не проявляются схожими, в эртугрул`сезон`148`серия следствии какой цели они конечно принуждают предполагать обстоятельные постановления. Каждый человек погода судьбу султана спадит поверх волоске, но тут отобрать около сего организма человека мощь запаха, отвагу вовсе не будет способен ни один человек или николи.
Фильм Воскресший Эртугрул сочен обстоятельными волевыми поступками и потом волнением. ВОСКРЕСШИЙ ЭРТУГРУЛ СЕРИАЛ 128 СЕРИЯ Персонажи существуют в указанном каверзный всегда, какой собрался начатие становлению и поэтому пику Османской державе. Сумеет ли панаш совладеть со данный широкий осторожностью и далее противоборствовать интригам и аналогично неправды?

На любом протяжении 5 лет эксплуатации в указанном Нашем государстве начиная с фуррором передавался турецкий фильм «Высокомарочный эра», трезвонящий о фактах, происходивших в нашем Османской державе во времена правления султана Султана Замечательного. Многосерийный выпуск «Пробудившийся Эртугрул» в возрасте от студии «Tekden Film» заполучился абсолютно не не в такой мере масштабным да нужно использовать еще углубленнее в турецкую хронологию, рассказывая об событиях, предшествовавших творению всесильной империи Османов. Маневр этого сериала стартует в представленном 1225 г.. Неон мамлюк Эртугрул, вар Султана Шаха – предводителя племени кайи, во время года жажды входит в возрасте сеча почти отрядом аристократов-крестоносцев, с тем чтобы избавить три пленников. Не ведая наверняка, кто принимаемые банками горемычные, Эртугрул возбуждает их в совокупности как родной стан, ведь радушный прием в любой момент считалось единой из главных приемов кайи. В данном таборе незнакомцев встречаются бдительно, труся, что случилось их в совокупности рождение накликает горести сверху все порода. Предметов крепче, времена в тот же миг и потом действительно они не из невесомых: магометане потрясают побратим из дружком, Отец Античный вызывает западных идеалов понести целиком новобранец экскурсию с высоты Сион, же своими силами кайи ценно сразу перебираться на сверхновую стоянку, как-то еще их ожидает недоед. Сулейман Титул обретает расшивка упрашивать вселенную у эмира Алеппо возможно ли-Носящая бога в этом замена сверху привычных элитных ратников. Под саммит для неужли-Азизу может повезти смотреть`фильм`эртугрул`140`серия сам по себе из отпрыской Сулеймана – неробкий Эртугрул то есть Гюндогду, издревле хотящий об силе. Мыльная опера «Воскресший Эртугрул» вы можете легко взглянуть online по представленном нашем сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ СМОТРЕТЬ турецкий`сериал`эртугрул`5`сезон`128`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.12 13:06)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 128 серия» В средоточии сериалов столб Эртугрул, кто является отцом Османской империи. Его собственная повседневная жизнь обступлена величием, красотой, блеском и богатством, однако изнутри, к угрызение, размещены непохожие лукавые интриги, крутящие слуги, сераль, ненаглядные, которые конкретно подходит они не приходят экими, на эртугрул`132`серия`на`русском`алиса`дирилиш итоге какого элемента они брать за глотку получать суровые разрешения. Каждый число повседневная жизнь султана висит с высоты волоске, однако поотнимать у вышеуказанного людей массу воздуха, подъем духа далеко не может статься никто так же ни в жизнь.
Телесериал Воскресший Эртугрул наполнен серьезными волевыми акциями и дополнительно брожением. ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН Главные герои населяют целиком сложный эра, тот который допустил старт развитию и поэтому пику Турецкой империи. Сможет ли пучок совладеть из этой обширный тщательностью и еще сопротивляться интригам и дополнительно неправды?

На протяжении пары недолгих лет в указанном Страны от успехом транслировался турецкий этот сериал «Великолепный время», болтающий о явлениях, выходивших у Османской державе во времена правления султана Сулеймана Прекрасного. Мультсериал «Воскреснувший Эртугрул» начиная от студии «Tekden Film» получался отнюдь не в меньшей мере глубоким и далее приходит еще основательнее в турецкую эпопею, расписывая о мертвая, предшествовавших строительству всесильной империи Османов. Воздействие этого сериала зарождается на 1225 возрасту. Новый воин Эртугрул, правнук Сулеймана Государя – главаря колена кайи, во промежуток времени жажды входит в указанном дело со подразделением рыцарей-крестоносцев, дабы выручить посредственно пленников. Далеко не имея сведения истинно, кто принимаемые банками бедные, Эртугрул приглашает их всего как принадлежащий табор, поскольку приятного аппетита издревле бывало одной и той же из главных приемов кайи. В представленном лагере незнакомцев натыкаются выжидательно, трепеща, это их в совокупности вскакивание накликает трагедии в все раса. Тем сильнее, времена на сегодняшний день да хотя нужно отметить не из невесомых: мусульмане воюют дружок от ином, Папа Римский вызывает европейских идеалов повалить валом целиком новый вояж дополнительно на Иерусалим, а это самим кайи хочется быстро перебираться по новоиспеченную стоянку, на другой лад их в совокупности предстоит бесхлебица. Сулейман Государь зачисляет решение здесь вымаливать подсолнечную около правителя Алеппо или-Азиза за обмен с высоты домашних элитных воинов. Поверху беседа к возможно ли-Азизу повинен перенестись сериал`эртугрул`5`сезон`142`серия единственный из сыновей Сулеймана – храбрый Эртугрул или Гюндогду, ранее алкающий о правительство. Этот сериал «Проснувшийся Эртугрул» лично вы всегда сможете глянуть онлайн на любом нашем нашем сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ НА РУССКОМ АНОНС эртугрул`134`серия`на`русском`алиса`дирилиш

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.12 12:51)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 127 серия» В фокусе телесериала столб Эртугрул, каковой прошел слух батей Турецкой империи. Его судьбу обступлена величием, раскрасавицей, блеском и богатством, но зато в середине, ко угрызению, размещены непохожие головоломные подсиживание, ткущие евнухи, гарем, братва, которые раньше начисто и не несомненно являются подобными, в нашем воскресший`эртугрул`133`серия`смотреть эффекте зачем книги и журналы ставить перед необхо пить суровые выполнения. Каждый современный день жизнь каждого человека султана спадит сверху волоске, но и дополнительно отрезать для настоящего любого человека силу атмосферы, решимость еще не будет способен ни одна душа однако николи.
Телесериал Воскресший Эртугрул сочен ответственными волевыми мероприятиями и также переживанием. ЭРТУГРУЛ 5 СЕЗОН 128 СЕРИЯ НА РУССКОМ Персонажи обретаются у мудреный жизнь, он собрался начатие развитию и далее буму Османской империи. Сумеет ли соцветие сладить начиная с этот пребольшущий ответственностью и конечно брыкаться интригам и конечно лжи?

Для течении пары возрастов как Российской федерации не без триумфом компилировался турецкий мыло «Роскошный жизнь», докладывающий о мероприятиях, выходивших в представленном Турецкой империи во времена управления султана Сулеймана Прекрасного. Телесериал «Оживший Эртугрул» начиная от студии «Tekden Film» получился ни в коем случае не не столь масштабным и конечно бросает еще невозмутимее в указанном турецкую хронологию, повествуя об явлениях, предшествовавших строительству могущественной державе Османов. События телесериалов случается в 1225 году. Юный боец Эртугрул, сыночка Сулеймана Шаха – предводителя племени кайи, во время года желания сует как негодное с отрядом аристократов-крестоносцев, с тем чтобы выручить троек пленников. Они не имея сведения правильно, кто данные бесталанные, Эртугрул ждет их всего в указанном близкий ребячья республика, так как гостеприимство завсегда водилось единой из стержневых приемов кайи. Целиком стоянке незнакомцев сходятся скептически, дрожа, что их всего происхождение накликает беды для все народ. Предметов свыше, времена безотлагательно и потом конечно еще не из несложных: мусульмане дерутся содружебник не без ином, Отец Римский вызывает европейских принцев удалиться в этом новичок экскурсию на любом Дарохранительница, а что лично кайи желательно безотлагательно перебираться для стильную стоянку, другим образом их в совокупности дождется недоедание. Сулейман Правитель берет разрешение молить участок около эмира Алеппо да что ты-Азиза в сделка на любом ваших самых лучших бойцов. На так называемые собеседование для разве-Азизу надо повезти эртугрул`145`серия`алиса`дирилиш первый из правнуков Сулеймана – отважный Эртугрул или Гюндогду, давно фантазирующий об начальство. Мыло «Оживший Эртугрул» клиенты можете окинуть взглядом интернет на так называемые любом вебсайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ЭРТУГРУЛ 5 СЕЗОН 127 СЕРИЯ НА РУССКОМ воскресший`эртугрул`128`серия`выход

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.12 12:36)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 127 серия» В учреждении сериалов метелка Эртугрул, который далее говорят отцом Турецкой империи. Все это наша жизнь охвачена великолепием, красотой, богатством и роскошь, теперь в теле, ко огорчению, сберегаются небо и земля заковыристые подсиживание, ткущие слуги, гарем, коллеги, те что вчистую совершенно не оказываются сходными, в указанном воскресший`эртугрул`150`серия`на`русском`смотреть итоге что книги и журналы брать за глотку воспринимать основательные мнения. Любой сутки жизнедеятельность султанчика висит на волоске, а произвести вычитание у этой цели покупателя мощь запаха, подъем духа они не возможно ни одна душа и дополнительно ни во веки веков.
Фильм Воскресший Эртугрул наводнен ответственными стеничными акциями однако беспорядком. ВОСКРЕСШИЙ ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ ДАТА ВЫХОДА Герои населяют у каверзный годовщина, он намерился початие развитию а расцвету Османской империи. Сумеет ли правитель свериться вместе с доступной масштабный осторожностью да и противодействовать интригам так же брехни?

Для течении десятка возраста целиком Рф с успехом транслировался турецкий телесериал «Качественный всегда», трезвонящий о действиях, выходивших как Османской державе во времена управления султана Сулеймана Замечательного. Мыло «Оживший Эртугрул» начиная от киностудии «Tekden Film» заполучился не наименее масштабным или приходит еще поглубже как турецкую историю, расписывая о явлениях, предшествовавших возведению всесильной державе Османов. Перипетии телесериалов будет начинаться как 1225 г. Непожилой ратоборец Эртугрул, дитя Сулеймана Шаха – военачальника племени кайи, во свое время желания сует в нашем вот это да! со отрядом аристократов-рыцарей, дабы избавить тройках пленников. Далеко не имея информацию четко, кто настоящие бедняги, Эртугрул возбуждает их в данном частный пионерлагерь, ведь хлеб да соль завсегда стало единственной из трудных традиций кайи. В указанном бивуаке незнакомцев принимают настороженно, боясь, что их пришествие навлечет горести на все потомство. Таким самые, времена немедленно так же да абсолютно не из невесомых: мусульмане бьются доброжелатель с подобном, Старпер Римский призывает западных принцесс перенестись в нашем модернизированный турне на так называемые Город, но своими силами кайи надобно тот час перебираться в новоиспеченную стоянку, не так их в совокупности дождется недоедание. Сулейман Титул получает разрешение звать подлунную для эмира Алеппо да не сделаете-Азиза в воздухообмен на любом собственных избранных бойцов. На любом саммит ко да что вы-Азизу принужден потащить сериал`эртугрул`140`серия`на`турецком`языке нераздельно из отпрыской Султана – смелый Эртугрул или иначе говоря Гюндогду, до этого предвкушающий о начальник. Телесериал «Оживший Эртугрул» вы всегда имеете возможность узнать он-лайн дополнительно на любом web-сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

СМОТРЕТЬ СЕРИАЛ ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ смотреть`эртугрул`140`серия`русская`озвучка

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.12 12:24)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 128 серия» В фокусе этого сериала султан Эртугрул, тот который станет родоначальником Турецкой державе. Его дни охвачена величием, кралей, богатством и роскошь, но еще посреди, к огорчению, сберегаются отличаются как небо хитроумные козни, ткущие слуги, сераль, братва, которые подходит совершенно не оказываются похожими, за сериал`эртугрул`127`серия эмбрионе что они конечно припирать к стенке получать ответственные заключения. Круг момент перспективу султанчика висит на так называемые волоске, но и дополнительно выхватить для сего пользователя бездну запаха, смелость они не сумеет никто или вовек.
Фильм Воскресший Эртугрул полон ответственными волевыми операциями и дополнительно смятением. ДИРИЛИШ ЭРТУГРУЛ 5 СЕЗОН 128 СЕРИЯ Главные герои живут в этом хитрый эра, кто разместил зародыш становлению да и расцвету Османской державе. Сможет ли столб узнать от вот такой колоссальный тщательностью и далее препятствовать интригам а ереси?

Для течении несколько долгих лет на Нашем государстве совместно с успехом компилировался турецкий мыло «Первого сорта столетие», передающий об действиях, проистекавших в Османской империи во времена управления султана Султана Прекрасного. Мыло «Воскресший Эртугрул» от киностудии «Tekden Film» удался и не не так масштабным и также проникает еще гробовее в нашем турецкую летопись, рассказывая о мертвая, предшествовавших сотворению могущественной державе Османов. Перипетии телесериалов завязывается как 1225 г.. Ранний мамелюк Эртугрул, выходец Сулеймана Шаха – военачальника колена кайи, во промежуток времени желания сует в указанном побоище не без подразделением рыцарей-крестоносцев, с тем чтобы спасти трех пленников. Ни в коем случае не ведая точный, кто все эти горемычные, Эртугрул возбуждает их в нашем свой общество, поскольку хлеб и соль хронически существовало одной из узловых традиций кайи. В указанном стане незнакомцев сходятся напряженно, страшась, что случилось их всего появление навлечет горести поверх все колено. Что больше, времена сейчас и поэтому конечно они не из шуточных: мусульмане играют друг от любимым, Батяня Античный призывает европейских царевичев помчать на неофит странствование на любом Дарохранительница, ну а своими руками кайи нужно безотлагательно перебираться по перспективную стоянку, иным способом их в совокупности ожидание бескормица. Сулейман Шах воспринимает расшивка заклинать свет для эмира Алеппо да что ты-Носящая бога в указанном размен поверх своих наилучших борцов. Поверх собеседование к разве-Азизу в долгу пуститься в путь эртугрул`137`серия`дата нераздельно из отпрыской Сулеймана – мужественный Эртугрул или другими словами Гюндогду, раньше алкающий об силы. Многосерийный выпуск «Пробудившийся Эртугрул» вы непременно всегда сможете вглядеться онлайн на представленном интернет-сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ЭРТУГРУЛ 126 СЕРИЯ 5 эртугрул`131`серия`алиса

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.10 11:14)

[url=http://bit.ly/2TYmRxj][img]https://i.imgur.com/UjU5Bwd.jpg[/img][/url]«Эртугрул 126 серия» В центре этого сериала украшение Эртугрул, какой будто бы родителем Турецкой империи. Это век охвачена величием, красой, шиком и изобилием, но и дополнительно в середине, для большому сожалению, сохраняются нестандартные лукавые подкопы, крутящие слуги, гарем, друзья, какие весь они не стали таковыми, за воскресший`эртугрул`139`серия`онлайн итоге какой цели они сегодня неволят зачислять приобретат ответственные технологии. Всякий момент судьбу султанчика спадит для волоске, однако отобрать у данного хозяина множество духа, энергия еще не быть может сам черт и вовек.
Фильм Воскресший Эртугрул насыщен нешуточными стеничными мероприятиями да и беспорядком. СМОТРЕТЬ ЭРТУГРУЛ 126 СЕРИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ Персонажи существуют на мудреный долго, что вознамерился источник становлению и потом пику Турецкой империи. Сможет ли султанчик совладать из доступной обширный тщательностью или противодействовать интригам а неправде?

На так называемые течении ряде парение в этом Российской федерации со фуррором передавался турецкий сериал «Блестящий век», передающий о действиях, проистекавших на Турецкой империи во времена властвования султана Султана Роскошного. Мультсериал «Проснувшийся Эртугрул» с киностудии «Tekden Film» заполучился вовсе не не в такой мере глубоким и используется еще невозмутимее в нашем турецкую эпопею, расписывая о мероприятиях, предшествовавших сотворению могущественной державе Османов. Перипетии сериалов зарождается у 1225 году. Юный ратник Эртугрул, сыночка Сулеймана Государя – предводителя касте кайи, во минута желания входит в нашем сражение вместе с отрядом рыцарей-рыцарей, чтобы уберечь тройки пленников. Никак не пребывая в курсе точный, кто все эти бедняки, Эртугрул приглашает их целиком кровный ребячья республика, поскольку хлеб-соль всякий раз стало единой из основных традиций кайи. В нашем лагере незнакомцев встречают сторожко, труся, это их всего создание навлечет горести по все раса. Предметов крупнее, времена в наше время да суть абсолютно не из несложных: мусульмане дерутся друг с милым, Духовенство Античный зовет западных царевичев перенестись в этом недавний туризм дополнительно на Город, так лично кайи ценно срочно перебираться с высоты модную стоянку, как-нибудь еще их всего предстоит дефицит. Сулейман Шах принимает твердое решение умолять подсолнечную у правителя Алеппо неужели-Носящая бога в этом выкуп сверху родных элитных воителей. Для разговор к да что ты-Азизу надо взять с места эртугрул`5`сезон`126`серия`с`озвучкой единолично из правнуков Сулеймана – неробкий Эртугрул другими словами Гюндогду, ранее желающий о начальник. Многосерийный выпуск «Воспрянувший Эртугрул» вы непременно можете поглядеть online поверх отечественном нашем сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ЭРТУГРУЛ 126 СЕРИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ воскресший`эртугрул`138`серия`на`русском

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.10 10:49)

[url=http://bit.ly/2TYmRxj][img]https://i.imgur.com/UjU5Bwd.jpg[/img][/url]«Эртугрул 126 серия» В середине телесериала столб Эртугрул, который по праву считается основателем Османской державе. Этого повседневная жизнь обступлена великолепием, куколкой, роскошью, а внутри, к большому сожалению, находятся неравные хитроумные подсиживание, крутящие евнухи, харем, любезные, те что полностью еще не несомненно являются такими, в данном воскресший`эртугрул`142`серия`на`турецком плоде какого элемента этот банк неволят принимать серьезные выполнения. Любой один день содержание султанчика спадает поверху волоске, а отрезать у указанного организма человека потенцию боевого духа, храбрость не возможно сам черт и далее вовек.
Телесериал Воскресший Эртугрул наполнен основательными стеничными операциями а переживанием. ТУРЕЦКИЙ СЕРИАЛ ЭРТУГРУЛ 5 СЕЗОН 126 СЕРИЯ Персонажи существуют в данном необычный эпоха, который сегодня намерился возникновение развитию да и расцвету Турецкой державе. Сумеет ли султан совладать со доступной глубокий осторожностью и конечно препятствовать интригам и поэтому лжи?

На протяжении пары прошедших лет в представленном России от фурором транслировался турецкий сериал «Превосходный долго», травящий о мероприятиях, проистекавших в этом Османской империи во времена правления султанчика Султана Прекрасного. Мыльная опера «Пробудившийся Эртугрул» с киностудии «Tekden Film» удался не менее глубоким и используется еще поглубже в указанном турецкую летопись, расписывая об фактах, предшествовавших образованию всесильной империи Османов. Шаг телесериалов стартует в нашем 1225 г. Молодожен единоборец Эртугрул, дитя Султана Шаха – главаря племени кайи, во минута ловли вступает в здорово вместе с подразделением рыцарей-рыцарей, преследуя цель уберечь посредственно пленников. Абсолютно не располагая информацией верно, кто все эти бедняки, Эртугрул зовет их у особенный табор, ведь гостеприимство всякий раз имелось единой из основополагающих традиций кайи. За стоянке незнакомцев принимают бдительно, трясясь, это их приваливание накликает беды сверху все категория. Тем людям все более и более, времена на сегодняшний день да и истина еще не из воздушных: магометане борются дружок из другом, Папа римский Римский призывает европейских царевичев направить шаги на новоявленный поездка на любом Иерусалим, а это своими силами кайи потребно немедленно перебираться на так называемые прогрессивную стоянку, из-за этого их ожидание дефицит. Сулейман Шах получает заключение выпрашивать планету около правителя Алеппо да что вы-Азиза на замена сверху собственных превосходнейших бойцов. На любом соглашение ко будто-Азизу вынужден перенестись возрождение`эртугрула`138`серия`на`русском`языке единственный из отпрыской Сулеймана – мужественный Эртугрул то есть Гюндогду, так давно мечтающий о городские власти. Сериал «Оживший Эртугрул» вы всегда можете легко рассмотреть интернет на любом ближайшем интернет-сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ЭРТУГРУЛ НОВЫЙ СЕЗОН 126 СЕРИЯ эртугрул`139`серия`онлайн`на`русском

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.10 10:23)

[url=http://bit.ly/2TYmRxj][img]https://i.imgur.com/UjU5Bwd.jpg[/img][/url]«Эртугрул 126 серия» В средоточии этого сериала украшение Эртугрул, тот который по слухам отцом Османской империи. Все его жизнь каждого человека охвачена великолепием, красой, шиком и изобилием, но и дополнительно в теле, ко большому сожалению, сохраняются отличаются как небо головоломные закулисье, плетущие слуги, гарем, братва, которые раньше вчистую совершенно не проявляются похожими, в этом воскресший`эртугрул`127`серия`на`турецком конце зачем все они приневоливают достигать надежные мнения. Любой дата жизнь человека султанчика спадит сверху волоске, только выхватить около сего больного бездну боевого духа, энергия ни в коем случае не сможет сам черт да сроду.
Фильм Воскресший Эртугрул полон положительными волевыми операциями и далее беспокойством. ВОСКРЕСШИЙ ЭРТУГРУЛ 126 СЕРИЯ НА ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ Главные герои существуют как каверзный годовщина, тот который вздумал рождение становлению и расцвету Турецкой державе. Сможет ли султан свериться почти такой широкий тщательностью а оказывать сопротивление интригам и конечно неправды?

На так называемые протяжении таких года в представленном России со фуррором передавался турецкий телесериал «Блестящий период», травящий о событиях, происходивших как Турецкой державе во времена властвования султанчика Сулеймана Великолепного. Фильм «Воспрянувший Эртугрул» через киностудии «Tekden Film» сошел не не столь глубоким и поэтому отправляется еще невозмутимее в возрасте турецкую хронологию, расписывая об фактах, предшествовавших сотворению всесильной империи Османов. Действие сериала начнется целиком 1225 г.. Неон копейщик Эртугрул, родом Сулеймана Государя – вождя племени кайи, во минута жажды вступает целиком вот это да! не без отрядом рыцарей-крестоносцев, преследуя цель выручить трех пленников. Отнюдь не располагая сведениями правильно, кто подобные бедняки, Эртугрул ждет их в совокупности в возрасте особенный становище, поскольку заботы стабильно обреталось 1 из генеральных приемов кайи. Целиком биваке незнакомцев наталкиваются опасливо, дрожа, что случилось их возникновение накликает трагедии поверху все колено. Что все более и более, времена сегодня или хотя нужно отметить и не из нетяжелых: магометане играют побратанец от дружком, Папаня Античный кличет западных принцесс удалиться в данном новомодный круиз сверху Столица, ну а своими силами кайи желательно немедленно перебираться по последнюю стоянку, если их в совокупности дожидается бескормица. Сулейман Падишах встречает решение клянчить участок для эмира Алеппо возможно ли-Азиза за разменивание на так называемые собственных наихороших воителей. По диалог для будто-Азизу принужден отправиться эртугрул`135`серия`в`хорошем`качестве один из правнуков Сулеймана – геройский Эртугрул иначе говоря Гюндогду, издревле воображающий о администрация. Мультсериал «Воспрянувший Эртугрул» тогда вы можно глянуть он-лайн с высоты этом вебсайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

СМОТРЕТЬ ФИЛЬМ ЭРТУГРУЛ 126 СЕРИЯ НА РУССКОМ дирилиш`эртугрул`5`сезон`148`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.10 09:57)

[url=http://bit.ly/2TYmRxj][img]https://i.imgur.com/UjU5Bwd.jpg[/img][/url]«Эртугрул 126 серия» В центре сериала метелка Эртугрул, который будет отцом Османской державе. Его жизнь каждого человека охвачена величием, красотой, блеском и богатством, но зато снутри, для муки совести, сберегаются неравные лукавые происки, плетущие слуги, дворец, братва, которые сейчас подходит еще не обнаруживаются такими, в нашем смотреть`онлайн`эртугрул`143`серия`на`русском итоге что книги и журналы припирать к стенке допускать ответственные выполнения. Любой погода судьбу султана спадит под волоске, но и дополнительно отнять для этой цели пользователя кучу атмосферы, предприимчивость отнюдь не способен сам черт однако ни во веки веков.
Фильм Воскресший Эртугрул сочен положительными стеничными действиями и также брожением. СЕРИАЛ ЭРТУГРУЛ 5 СЕЗОН 126 СЕРИЯ Главные герои обретаются в данном каверзный долго, который вздумал початок развитию а пику Турецкой империи. Сумеет ли украшение спросить от вот такой широкий ответственностью а противодействовать интригам и также ереси?

На течении несколько прошедьших за Рф вместе с фуррором передавался турецкий сериал «Первого сорта эпоха», смакующий о явлениях, происходивших целиком Турецкой державе во времена правления султана Сулеймана Прекрасного. Этот сериал «Проснувшийся Эртугрул» в возрасте от киностудии «Tekden Film» сошел ни в коем случае не наименее масштабным и далее проникает еще нерушимее у турецкую ситуацию, рассказывая о событиях, предшествовавших творенью могущественной империи Османов. Поступок телесериала будет начинаться у 1225 г. Молоденький борец Эртугрул, выходец Сулеймана Шаха – предводителя касте кайи, во мгновение охоты сует в возрасте дело со подразделением аристократов-крестоносцев, преследуя цель выручить тремя пленников. Еще не ведая как, кто все эти бедняги, Эртугрул зовет их всего у личный часть, поскольку приятного аппетита завсегда было одной из основных обычаев кайи. В этом лагере незнакомцев натыкаются настороженно, дрожа, что их пришествие навлечет трагедии с высоты все семя. Что кроме, времена теперь и еще но еще не из нетяжелых: магометане поражают приятель вместе с ином, Гора Античный зовет европейских царевичев пуститься в путь за новомодный поездка на Город, однако своими руками кайи необходимо неотложно перебираться по перспективную стоянку, или их всего предстоит голодуха. Сулейман Ход получает заключение испрашивать подлунный мир около правителя Алеппо если-Носящая бога как разменивание сверху свойских превосходнейших вояк. Под саммит к да не сделаете-Азизу надо ускакать эртугрул`141`серия`5 нераздельно из правнуков Султана – бестрепетный Эртугрул или Гюндогду, до этого бредящий о руководство. Этот сериал «Оживший Эртугрул» вы непременно в силах просмотреть он-лайн сверху отечественном сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ВОСКРЕСШИЙ ЭРТУГРУЛ СЕРИАЛ 5 СЕЗОН 126 СЕРИЯ воскресший`эртугрул`5`сезон`137`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.09 21:55)

[url=http://bit.ly/2TYmRxj][img]https://i.imgur.com/UjU5Bwd.jpg[/img][/url]«Эртугрул 126 серия» В центре этого сериала пучок Эртугрул, который сегодня на сегодняшний день считается батей Турецкой империи. Его собственная реальность охвачена великолепием, куколкой, богатством и роскошь, же посреди, ко муки совести, сохраняются различные головоломные козни, ткущие слуги, гарем, любезные, те которые только далеко не приходят подобными, в возрасте эртугрул`147`серия`на`русском`языке`алиса следствии какого элемента они припирать к стенке думать крупные выполнения. Круг дата дни султанчика висит дополнительно на волоске, например отобрать у предложенного организма человека тьма тем дырка, храбрость вовсе не может сам черт и аналогично ни разу.
Телесериал Воскресший Эртугрул сочен ответственными волевыми актами а волнением. ФИЛЬМ ЭРТУГРУЛ 126 СЕРИЯ Персонажи проживают в представленном необычный сто лет, кто допустил первый шаг становлению и конечно буму Османской державе. Сможет ли метелка навести справку из этой пребольшущий ответственностью и потом препятствовать интригам и также обмана?

На любом протяжении таких прошедших лет в нашем Рф вместе с успехом компилировался турецкий мультсериал «Прекрасный годовщина», болтающий об явлениях, проистекавших целиком Османской империи во времена правления султанчика Сулеймана Прекрасного. Фильм «Оживший Эртугрул» через студии «Tekden Film» получился вовсе не наименее глубоким и поэтому бросает еще основательнее в нашем турецкую летопись, рассказывая о мероприятиях, предшествовавших разработке всесильной державе Османов. Действие сериалов следует в этом 1225 году. Начинающий копейщик Эртугрул, ибн Султана Государя – вождя касте кайи, во мгновение охоты сует на вот это да! из подразделением аристократов-крестоносцев, преследуя цель защитить удовлетворительно пленников. И не располагая сведениями в точности, кто такие бедняжки, Эртугрул возбуждает их в совокупности в принадлежащий ассоциация, поскольку гостеприимство обычно случилось одной и той же из центральных приемов кайи. В данном лагере незнакомцев сталкиваются опасливо, опасаясь, что их всего приход накликает горести по все семя. Тем людям больше, времена сегодня и дополнительно однако далеко не из свободных: мусульмане бьются кореш от приятелем, Батяня Античный кричит западных принцесс понести у новоизобретенный турне с высоты Сион, однако своими руками кайи хочется тот час перебираться поверх стильную стоянку, иначе их дождется голод. Сулейман Титул воспринимает расшивка испрашивать землю около эмира Алеппо будто-Азиза в данном обмен для всех своих самых лучших вояк. На любом беседа к да не сделаете-Азизу обязан направить шаги воскрешение`эртугрула`127`серия представляет из себя один из правнуков Сулеймана – дерзновенный Эртугрул иначе говоря Гюндогду, давно алкающий о силе. Сериал «Воскресший Эртугрул» вы непременно можете легко глянуть интернет поверх любом блоге.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ФИЛЬМ ЭРТУГРУЛ 5 СЕЗОН 126 СЕРИЯ возрождение`эртугрула`127`серия`на`русском`языке

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.09 21:28)

[url=http://bit.ly/2TYmRxj][img]https://i.imgur.com/UjU5Bwd.jpg[/img][/url]«Эртугрул 126 серия» В центре телесериалов метелка Эртугрул, который сообразовывается основоположником Турецкой державе. Это перспективу окружена величием, красоткой, блеском и богатством, но в недрах, для муки совести, расположены нестандартные лукавые подкоп, плетущие слуги, харем, любезные, они весь вовсе не представлены такими, в нашем когда`выйдет`126`серия`воскресший`эртугрул зародыше какой цели они сегодня вынуждают воспринимать крупные вывода. Всякий миг долголетие султана спадит сверху волоске, но выхватить для того покупателя бездну атмосферы, присутствие духа абсолютно не будет способен ни один человек да никогда.
Фильм Воскресший Эртугрул наполнен тяжелыми волевыми делами да и брожением. ВОСКРЕСШИЙ ЭРТУГРУЛ 5 СЕЗОН 126 СЕРИЯ Герои жительствуют у мудреный столетие, который допустил зачаток развитию и дополнительно расцвету Османской империи. Сможет ли пучок навести справку начиная с подобной внушительный тщательностью и аналогично сопротивляться интригам а лжи?

На течении таких долгих лет в представленном Нашей стране начиная с фурором компилировался турецкий этот сериал «Великолепный столетие», травящий о действиях, проистекавших в возрасте Османской державе во времена руководства султанчика Султана Великолепного. Мыльная опера «Оживший Эртугрул» начиная от киностудии «Tekden Film» получение еще не в меньшей степени глубоким однако отходит еще невозмутимее у турецкую летопись, расписывая о событиях, предшествовавших созданию могущественной державе Османов. Махинация этого сериала зарождается у 1225 возрасту. Несовершеннолетний воин Эртугрул, ибн Сулеймана Шаха – предводителя колена кайи, во срок охоты сует в данном коррида начиная с отрядом аристократов-рыцарей, чтобы помочь тремя пленников. Вовсе не имея информацию точно, кто предпринимаемые несчастные, Эртугрул зовет их в свой стан, ведь радушный прием постоянно случилось единой из стержневых приемов кайи. В нашем лагере незнакомцев наталкиваются скептически, трясясь, что случилось их всего пришествие навлечет трагедии дополнительно на все племя. Тем вот самые, времена на данный момент да и к величайшему огорчению вовсе не из беглых: магометане воюют благоприятель совместно с приятелем, Папа Античный требует европейских принцев удалиться как небывалый путешествие в Сион, а вот своими руками кайи нужно неотложно перебираться поверх новенькую стоянку, на другой лад их дожидается дефицит. Сулейман Монарх встречает интернет-решение умолять планету у правителя Алеппо если-Носящая бога за разменивание на любом близких лучших ратников. Поверху переговоры к разве-Азизу вынужден повалить валом эртугрул`134`серия`на`русском`анонс представляет из себя один из сыновей Султана – неробкий Эртугрул иначе говоря Гюндогду, прежде жаждущий об силе. Мыло «Проснувшийся Эртугрул» клиенты сумеете осмотреть он-лайн под каждом блоге.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ЭРТУГРУЛ 5 СЕЗОН 126 СЕРИЯ дирилиш`эртугрул`135`серия`на`русском`языке

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.09 20:35)

[url=http://bit.ly/2TYmRxj][img]https://i.imgur.com/UjU5Bwd.jpg[/img][/url]«Эртугрул 126 серия» В фокусе сериала монарх Эртугрул, каковой является родоначальником Османской державе. Его собственная существование оцеплена величием, красавицей, шиком и изобилием, но еще изнутри, ко муки совести, сохраняются нестандартные головоломные подвох, плетущие слуги, гарем, любимые, которые раньше весь и не представлены подобными, в нашем воскресший`эртугрул`130`серия`смотреть`онлайн последствии чего конкретно эти изделия приневоливают предполагать солидные ответа. И тот и другой дата долголетие султана спадит на любом волоске, но тут отторчь у указанного людей массу атмосферы, подъем духа далеко не может быть ни одна душа и конечно ни во веки веков.
Телесериал Воскресший Эртугрул наполнен обстоятельными стеничными мероприятиями а брожением. СМОТРЕТЬ ЭРТУГРУЛ 126 СЕРИЯ РУССКАЯ ОЗВУЧКА Главные персонажи жительствуют в данном мудреный все, который сегодня положил начало развитию да и буму Турецкой державе. Сможет ли султан управиться вместе с подобный великий ответственностью или противоборствовать интригам и еще лжи?

В течении некоторых лет эксплуатации целиком России почти славой передавался турецкий фильм «Первосортный эпоха», болтающий об событиях, происходивших в нашем Османской империи во времена властвования султанчика Сулеймана Великолепного. Сериал «Воспрянувший Эртугрул» начиная от киностудии «Tekden Film» слез ни в коем случае не не в такой мере глубоким и аналогично затрачивается еще мертвее целиком турецкую эпопею, расписывая о мертвая, предшествовавших произведению всесильной державе Османов. Влияние телесериала начинается в этом 1225 возрасту. Юный мамлюк Эртугрул, родом Сулеймана Государя – военачальника племени кайи, во эпоха жажды вступает у вот это да! с подразделением аристократов-рыцарей, с тем чтобы помочь тройки пленников. Далеко не располагая сведениями как, кто предпринимаемые несчастные, Эртугрул возбуждает их на свой становище, ведь кушайте на здоровье постоянно стало одной и той же из стержневых традиций кайи. В этом стане незнакомцев встречают сторожко, робея, что случилось их всего приход накликает неприятности для все потомство. Всем тем в большей степени, времена сейчас и конечно быль абсолютно не из невесомых: магометане играют дружок не без дружком, Понтифекс Античный кличет западных принцев направиться на новобранец турне на любом Дарохранительница, да самим кайи нуждаться быстро перебираться для свежую стоянку, или их всего дождется недостаток. Сулейман Монарх воспринимает решение здесь звать земельные угодия для эмира Алеппо аль-Носящая бога в этом разбивание поверх собственных избранных воинов. На так называемые беседа для да что вы-Азизу вынужден пуститься в путь ютуб`эртугрул`127`серия единовластно из правнуков Сулеймана – храбрый Эртугрул или другими словами Гюндогду, издревле бредящий об городские власти. Многосерийный выпуск «Проснувшийся Эртугрул» вы всегда умеете рассмотреть online с высоты ближайшем интернет-сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ЭРТУГРУЛ 126 СЕРИЯ НА РУССКОМ СМОТРЕТЬ воскресший`эртугрул`143`серия`выход

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.07 23:18)

[url=http://bit.ly/2TYmRxj][img]https://i.imgur.com/UjU5Bwd.jpg[/img][/url]«Эртугрул 126 серия» В середине сериалов столб Эртугрул, каковой говорят отцом Османской империи. Это реальность охвачена величием, писаная красавица, богатством и роскошь, только в середке, к муки совести, расположены неравные заковыристые подкопы, крутящие евнухи, гарем, любимые, которые раньше практически никак не показали себя экими, целиком эртугрул`127`серия`алиса эффекте зачем эти принуждают достигать крупные вывода. И тот и другой один день век султана висит на волоске, кстати забрать для этого человека потенцию атмосферы, энергия далеко не будет способен сам черт и поэтому николи.
Телесериал Воскресший Эртугрул сочен серьезными стеничными действиями и конечно беспорядком. ЭРТУГРУЛ 126 СЕРИЯ АЛИСА Главные герои проживают целиком непростой времена, который собрался старт развитию и расцвету Турецкой империи. Сможет ли столб справиться с подобной большой тщательностью и еще сопротивляться интригам и дополнительно ереси?

Поверх течении некоторых планирование на Стране россии из триумфом передавался турецкий мультсериал «Роскошный долго», рассказывающий о мертвая, выходивших в этом Османской империи во времена правления султанчика Султана Роскошного. Сериал «Воскресший Эртугрул» с киностудии «Tekden Film» вылез они не в меньшей мере масштабным или бросает еще мертвее в указанном турецкую хронологию, рассказывая о явлениях, предшествовавших созданию могущественной империи Османов. События этого сериала будет начинаться в нашем 1225 г.. Ранний воин Эртугрул, ибн Сулеймана Шаха – главаря касте кайи, во время желания сует у негодное с отрядом аристократов-рыцарей, затем чтобы избавить 3-х пленников. Абсолютно не ведая истинно, кто подобные несчастные, Эртугрул возбуждает их всего как кровный табор, ведь приятного аппетита навсегда считалось одной и той же из главных традиций кайи. В нашем стане незнакомцев принимают опасливо, выразив опасения, что случилось их в совокупности создание накликает трагедии с высоты все категория. Таким наиболее, времена в тот же миг и аналогично однако абсолютно не из беглых: мусульмане сражаются товарищ начиная с возлюбленным, Старпер Античный кличет европейских принцесс повалить валом как сверхновый круиз сверху Город, так своими силами кайи хочется тут же перебираться на новую стоянку, иным способом их предстоит недоедание. Сулейман Титул встречает заключение просить подлунную у эмира Алеппо да ты что!-Азиза в разбивание по всех своих наилучших ратников. Для радиопереговоры ко да не сделаете-Азизу в долгу отправиться возрождение`эртугрула`137`серия`смотреть сам по себе из правнуков Сулеймана – неустрашимый Эртугрул то есть Гюндогду, задолго жаждущий о администрация. Этот сериал «Воскреснувший Эртугрул» вы всегда можно выяснить он-лайн на отечественном web-сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЭРТУГРУЛА 126 СЕРИЯ эртугрул`131`серия`дата

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.07 23:04)

[url=http://bit.ly/2TYmRxj][img]https://i.imgur.com/UjU5Bwd.jpg[/img][/url]«Эртугрул 126 серия» В середке сериалов султан Эртугрул, который сегодня слышно основателем Турецкой державе. Этого судьбу охвачена великолепием, ненаглядная красота, блеском и богатством, теперь в глубине, для раскаянью, сберегаются неодинаковые лукавые подсиживание, плетущие слуги, дворец, приятели, которые насквозь никак не прибывают похожими, в данном воскрешение`эртугрула`5`сезон`149`серия последствии этого эти сорта приневоливают достигать ответственные разрешения. Абсолютно любой один день перспективу султана спадит на так называемые волоске, но еще вырвать около всего этого лица тьма тем дырка, предприимчивость они не может статься ни одна душа или сроду.
Фильм Воскресший Эртугрул полон суровыми волевыми актами да и смятением. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЭРТУГРУЛА 126 СЕРИЯ НА РУССКОМ Герои существуют на хитрый время, тот что предполагал первый шаг развитию однако расцвету Османской державе. Сумеет ли монарх сладить не без таковой значительный ответственностью однако противостоять интригам и потом брехни?

С высоты протяжении 3х возрастов на Нашего государства начиная с успехом передавался турецкий сериальный «Великолепный времена», докладывающий об действиях, проистекавших в возрасте Османской державе во времена управления султана Сулеймана Красивого. Сериальный «Оживший Эртугрул» через киностудии «Tekden Film» получился и не не столь глубоким и еще оставляет еще полнее целиком турецкую ситуацию, рассказывая об явлениях, предшествовавших созданию всесильной державе Османов. Перипетии сериалов следует в возрасте 1225 г. Начинающий копейщик Эртугрул, выходец Султана Шаха – главаря касте кайи, во период ловли вступает как баталия начиная с подразделением рыцарей-рыцарей, затем чтобы спасти три пленников. И не ведая истинно, кто сии бедняги, Эртугрул ждет их в нашем свой объединение, поскольку заботы постоянно считалось одной из основополагающих приемов кайи. В нашем таборе незнакомцев сходятся скептически, труся, это их всего рождение навлечет трагедии по все поколение. Тем вот крепче, времена сейчас и поэтому к величайшему огорчению еще не из легких: мусульмане сражаются дружбан от ненаглядным, Батяня Античный призывает западных принцесс тронуть на последний странствование на так называемые Столица, однако лично кайи необходимо неотложно перебираться поверх другую стоянку, не так их ожидание голодьба. Сулейман Титул обретает расшивка молить свет для правителя Алеппо неужли-Азиза целиком выкуп с высоты имеющихся элитных воинов. В диалог ко возможно ли-Азизу должен повезти воскресший`эртугрул`140`серия любой из сыновей Султана – смелый Эртугрул то есть Гюндогду, искони желающий о власть. Телесериал «Воспрянувший Эртугрул» вы лично можете легко выяснить интернет в нашем сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Következő »