Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A MAGYAR NÉPZENE és  ANNAK EREDETE

  "A magyar népdal - olvassuk Kodály Zoltánnál - az egész magyar lélek tükre, a magyar nyelvvel egyidős; a magyarság történelme során kialakult és az évszázados - évezredes - használatban csiszolódott népzenei hagyomány anyanyelvünkhöz hasonló érték. Benne mindannyian magunkra ismerhetünk, belőle mások is megismerhetnek bennünket".

A népzene olyan dallamokból tevődik össze, amelyeket sokan és sokáig énekeltek. Az, hogy a magyar népzene ma is eleven valóság annak köszönhető, hogy annyira más, mint Európa minden indoeurópai népének a zenéje, ezért az nem tudta megváltoztatni., hiszen a nyelvvel, a táncművészettel, a hiedelemvilággal, a mesevilággal és a viselkedési formáinkkal bennünk élt, hozzánk kötődött és ma is magyarságunk szerves részét alkotja. Népzenénk mindig szorosan kötődött népünk életéhez; annak feltárása nélkül nem kaphatunk teljes képet őseinkről.Attila lakomáján - erről Priszkosz rhétor tudósít - két énekes jött a terembe, hogy a nagyfejedelem előtt erényeit és győzelmeit maguk szerezte énekekben adják tudtul a világnak. Priszkosz megemlékezett a "fátyol alatt vonuló szkíta dalokat éneklő lányokról". A Kárpát-medence felé közeledő avarokról jegyezte fel a görög Theophylaktosz, hogy "vallásos énekekkel magasztalják az áldott anyaföldet"; ugyanő három csoportba osztotta az avarok muzsikáját: hősi énekekre (hümnoi), csatadalokra (paiones) és népi táncmuzsikára (aszmata). Leírása szerint dalaikat részben magányos énekesek - afféle pusztai rapszodoszok -, részben többen énekelték esténként a tábortűznél. Éneküket húros hangszerrel kísérték. A Nesztor-féle Krónika a 885-ös Kijevi hadjárattal kapcsolatban is említést tesz a magyarok énekeiről. Az ősmagyaroknál a regősök a harci cselekmények előtt hosszan és részletesen adták elő őseik harci erényeit és tetteit, hogy a harcosokat bátorítsák. Anonymus Gesta Hungarorumában olvassuk, hogy "a tekerőlantok, az édes szavú kobzok és sípok valamennyien megszólaltak és az énekesek is éneküket mind előadták". A Szent István idején hazánkba érkezett hittérítők tűzzel-vassal irtották az ősi a nem európai "lázadó dallamokat", még a halottas énekeket és a siratókat is. Ennek ellenére az Árpád-házi magyar királyok mindig ragaszkodtak ahhoz, hogy magyar zenészeik legyenek. Amig az európai udvarokban fellépő zenészeket igriceknek, joculátoroknak és spielmannoknak nevezték, a mi énekeseinket és zenészeinket síposoknak, kürtösöknek és gajdosoknak emlegetik. 1371 és 1400 között 271 hivatásos zenész és énekmondó működött az országban. 1458-ban Bartolomeo Maraschi pápai legátus jelentést küldött a pápának a magyar énekes kultúráról: "A királynak olyan énekkara van, hogy annál különbet nem láttam… Megszégyenülve kellett belátnom, hogy felülmúlnak minket". Mátyás király figyelmet szentelt arra, hogy udvarában "honi zenék is elhangozzanak". Az ősök és a hősök emlékét századokon át mondák, mesék és énekek segítségével tartotta fenn az emlékezés. A török idők után kialakult a históriás ének, a magyarság igazi zenéje azonban ott lappangott a nép ajkán.

 A XVIII. század közepéig senki nem foglalkozott a magyar népzene gyűjtésével, hiszen ami mindennapos, "természetes" volt, azzal nem foglalkoztak. A népzene a Monarchia számára a magyar nemzettudat megerősödését, az önkényuralommal való szembehelyezkedést és a nemzeti öntudat ébredését jelentette, így tudatosan nem foglalkoztak ezzel, annál is inkább, mivel zenei hagyományunk nem támasztotta alá a magyarság finnugor származásának teóriáját. Révai Miklós ugyan 1782-ben a pozsonyi Magyar Hírmondóban népdal-gyűjtési felhívást tett közzé, de ez süket fülekre talált - rossz korban keletkezett és túl korainak bizonyult. Virágh Benedek 1802-ben Kazinczyt kéri, hogy "egy-két strophát küldj nekem olyan parasztdalokból, melyet a csintalan szemérmetességű lyánkák, mikor fonnak dúdolnak", majd Pálóczi Horváth Ádám 1814-1815-ben közreadja "a nép száján forgó régi énekeket", munkája vegyesen tartalmazott nép- és műdalokat. Csokonai Vitéz Mihály már 450 oldalnyi magyar népdalt gyűjtött össze - gyűjteménye örökre elveszett. E gyűjtemények a dallammal nem igen törődtek, elsősorban a szövegeket jegyezték le. Kultsár István 1817-ben a Hasznos Mulatságok-ban újra szóvá teszi a "nemzeti dallok" gyűjtésének szükségességét; felhívása nyomán egyre több népéleti szokás és tájnyelvű írás, vers, itt-ott ének jelenik meg. Ekkor írják le először a "nép-dal" elnevezést, de a népzenetudomány - amennyiben erről egyáltalán beszélni lehet ekkor még az irodalomtudományhoz és a néprajztudományhoz kapcsolódott. Az első énekeskönyv, amely népdalokat is tartalmazott 1843-ban jelent meg Kecskeméti Csapó Dániel, majd 1846-ban Erdélyi János gyűjtésében. A XIX. század közepén jelentős szerepet játszott Liszt Ferenc a magyar népzene elterjesztésében, ő ugyanis gyakran a cigányok között gyűjtött dallamokat, de mivel a cigányságnak saját népzenéje nincs, többnyire a helyi népzenéket játsszák eltorzítva; Liszt Ferenc volt olyan zseniális, hogy a Magyar Rapszódiákban és pl. a Magyar Fantáziában "visszamagyarosította" az eltorzított magyar népzenét.

A cigányzene és a magyar népzene kapcsolatáról Bartók Béla 1923-ban a következőket írta: "A falusi cigány többnyire paraszti műsort játszik, népzenét népies stílusban". A cigányzenészek Magyarországon asszimilálódtak a magyar zenei hagyományokhoz és sajátjuknak érzik ezt a zenét; a cigányzenészek, mint szakmájuk nagy múltú képviselői a magyar népzene őrzésében és gyarapításában is elöljártak. Nem "hoztak", nem volt döntő beleszólásuk abba, hogy milyen legyen a magyar népzenei hagyomány, de legjobbjaik alkotó módon vettek részt a kivitelezésben. Az egyetlen zenei elem a bővített szekundos (leginkább fríg) hangsor, amit nekik szokás tulajdonítani, s aminek valóban leginkább ők voltak az ide-odaszállítói, nem eredendően cigány örökség; hozzánk - meglehet a cigányzenészek közvetítésével - feltehetően a török szórakoztató (kisvárosi) zenéből származik (Csajághy György). Liszt jól ismerte a magyar népzenét is, 1838-ban írta: "Szándékom, hogy nekivágok Magyarország legpusztább vidékeinek, egyedül, gyalogszerrel, útizsákkal hátamon". Sajnos e szándékát nem tudta soha megvalósítani.

Kölcsey Ferenc életének egy szakaszában a magyar népdalt akarta "megnemesíteni"; ekkor írta a következőket: "Nem nyilván van-e, hogy a való nemzeti költésnek csak nemzet kebelében lehet s kell szárnyra kelnie? Az idegen tűznél gyújtott fény a nemzetnek csak homály körül sugárzik". Az első nagyobb "Nép- és műdal-gyűjteményt" Bartalus István jelentette meg 7 kötetben 1873-1896 között. A székely táncokról és táncdallamokról a századfordulón maradandó munkát írt Seprődi János és Fabók Bertalan. A népdalok pontos és modern fonográffal történő rögzítését és lejegyzését Vikár Béla kezdte meg 1896-ban. A XX. században Szabolcsi Bence már egyértelműen hirdeti, hogy "nem lehet véletlen, hogy ötfokú hangrendszerünk és a vele kapcsolatos szerkezeti elv végigvonul a török-mongol zenekultúra egész családján és Kína belsejéig nyomon követhető… Ázsia ugyanúgy siratja el halottait, mint a somogyi és gyergyói szegénylegény. Itt nem lehet szó véletlen egyezésről, sem közös külső hatásról, hanem csak közös, azonos emlékekről, melyek az utolsó másfélezer év folyamán alig változtak, alig homályosultak el. Ezek a másfélezer éve egymástól eltévedt dallamok nem különböznek egymástól jobban, mint valamely népdal változata. A magyarság egy ősrégi ázsiai műveltség nyugatra vetett határtagja". Sárosi Bálint is fennen hirdeti: "Csak a népies hangszeren előadott, paraszténekektől származó zene érdekel bennünket. Kallós Zoltán a csángóföldi magyarság csodálatos zenevilágát menti meg az utókornak.

A magyar népzene gyűjtésével egyidőben a finnek is kezdik népdalaikat gyűjteni. Ilmari Krohn 1893-1933 között adja ki a finn népdalok gyűjteményét, amelyben megállapítja, hogy "a magyar és finn népzene közt párhuzam nem vonható, mert a finn zene diatonikus, s régi dallamaik közt is csak pentachordot találni". Yrjö Wichmann finn néprajzkutató és felesége 1906-ban hegyi cseremisz dalokat gyűjt, Robert Lach osztrák kutató a cseremisz, a mordvin, a csuvas és a tatár dallamokat dolgozza fel, V.M. Vasziljev pedig 311 cseremisz népdalt ad ki. Ez volt az a kor, amikor kutatóinkra ráerőltették a finnugrizmus tanát, így népzene-kutatóink is e népeknél keresgélték a magyar zene eredetét - eredmény nélkül. Zenekutatóink ebben a korban vergődtek a megélhetésük miatt rájuk erőltetett "kötelező ideológia" és a megismert valóság között, ezért többnyire nem foglaltak állást a magyar népzene eredete mellett.  

Bartók Béla és Kodály Zoltán a magyar népdalokról

Az ideológia szabta korlátokat csak igazán nagyvonalú és nagy tudású elmék tudták - merték - áthágni. Ilyen volt a XX. század két nagy magyar zenei óriása: Bartók Béla és Kodály Zoltán.

Bartók Bélának A magyar népdal című műve 1924-ben jelent meg 320 ősi magyar dallammal. "Mit adott a magyar szomszédainak és mit kapott tőlük - teszi fel a kérdést" Bartók Béla, majd így folytatja: Szomszédaink lényegesen nem befolyásolták sem a régi, sem a mai magyar dallamvilág kialakulását, sőt valamennyien többé vagy kevésbé hatása alá kerültek. Így esett, hogy régi, a keleti örökséghez tartozó dallamaink feltünedeznek a tót, a horvát és a román gyűjteményekben. Különös ellenállást mutat a magyar zenei néphagyomány a német dallamokkal szemben. Ennek oka kétségtelenül a hangsúly és a ritmusrendszer nagy különbözősége. "Ránk nézve a zenei néphagyomány sokkal többet jelent, mint a nyugati kultúrnépek közül azoknak, amelyek már századokkal ezelőtt magasrendű műzenét teremtettek. Nálunk a népzene felszívódott a műzenébe, ez a nemzeti hagyomány szerves folytatása… A hagyomány formái változhatnak, de lényege ugyanaz marad, amíg él a nép, amelynek lelkét kifejezi. S eljön az idő, amikor a művelt réteg a néptől átvett hagyományt új, művészi formába öntve újra átadhatja a nemzeti közösségnek, a nemzetté vált népnek". Bartók Béla 1936-os törökországi gyűjtőútja alkalmával Adnan Saygun török népzenekutatóval a kelet-törökországi yürük népcsoportnál 90-nél több népdalt gyűjtött. E gyűjtemény anyagát Magyarországon 1976-ban adták ki. Az előszóban ezeket olvassuk: "A rendelkezésemre álló anyag elegendő bizonyítékot enged meg a legközelebbi rokonságra, vagy ahogy mondanám, mindkét anyag azonosságára. Ez az azonosság megdönthetetlen bizonyítéka ezen dallamok korának, mely utat mutat a Kr.utáni VI-VII. századokba. Ebben az időben az anatóliai yürükök ősei valahol Európa és Ázsia határán, más török törzsek szomszédságában, a magyarok ősei pedig a Kaszpi- és a Fekete-tenger között éltek". A yürükök között járva Bartók így emlékezik meg: "Alig hittem a fülemnek: uramfia, hiszen ez mintha egy régi magyar dallamnak változata volna".

"Már a megkésett és félbemaradt gyűjtések eredménye is világosan mutatja, - olvassuk Kodály Zoltánnál, - hogy mélyebben éltünk még a népdalkultúrában, a magyar lélek ősi rétegéből még a XX. században is több az eleven valóság, mint valaha gondoltuk Kunyhókba szorul a magyar lélek ősrétegének minden maradványa… A parasztzene formailag a legtökéletesebb és legváltozatosabb. Kifejezőereje bámulatosan nagy, amellett teljesen mentes minden érzelgősségtől, minden fölösleges cikornyától; néha a primitívségig egyszerű, de sohasem együgyű. El sem képzelhetünk alkalmasabb kiindulópontot egy zenei reneszánszhoz; nem is lehet nagyszerűbb tanítómestere egy zeneszerzőnek, mint a parasztzenének ez a fajtája… Az őstörténet megvilágította a magyarság kialakulásának útját. Végigmehetünk ezen az úton: sem a magyarságnak, sem semmiféle népnek, amellyel a magyarság az V-XV. században érintkezett, nem maradt fenn egyetlen hangnyi egykorú írott zenei emléke. A magyar zene kialakulásának útja sem lehetett más, mint a nyelvé, a népé. Amerre járt, amint nőtt a nép, zenéje velejárt, ami hatott a nyelvre, hatott a zenéjére is… Egyedül finn a nép rendelkezik gazdag zenei gyűjteményekkel zenéje azonban annyira távol áll a magyartól, hogy eddig lényeges egyezéseket kimutatni nem sikerült… A magyar népzene minden jelenségét, aminek sem az európai, sem a körülálló népek zenéjével kapcsolata nincs, keleti eredetűnek kell tartanunk letörölhette az idő a magyarság arcáról a keleti vonásokat, lelke mélyén, ahol a zene forrása fakad, ott él még egy darab őskelet… A magyarság ma legszélső idehajló ága a nagy ázsiai zenekultúra évezredes fájának, mely Kínától Közép-Ázsián át a Fekete-tengerig lakó különböző népek lelkében gyökerezik" (Kodály Zoltán).

A két nagy magyar zenei óriásról szokták mondani, hogy Bartók Béla az ázsiai magyarság örökét őrzi, Kodály Zoltán pedig az európaivá lett magyarság arcát ábrázolja.

A kínai, az ujgur és a jugar zenéről

Kína egyik legősibb művészetének tartják a zenét, melynek időtlen idők óta szigorúan szabályozott és tudományosan megalapozott rendszere volt. A zeneművészet Kínában régtől fogva szoros kapcsolatban volt a filozófiai tanításokkal és a vallásos képzetekkel. Az ókori kínai filozófia szerint a zene a Mennyek ajándéka, alapelvei a világmindenség törvényeiből adódnak és rendkívüli erővel képes hatni az emberekre. A kínai tudósok már ezer évvel időszámításunkat megelőzően ismerték a kvintkört; a feljegyzések azt mutatják, hogy több ezer esztendőn keresztül a kínai népi, udvari és egyházi zene alapvető hangsora ötfokú volt és ma is az. A pentatónia a kínai zene legjellegzetesebb tulajdonsága. A 12 kromatikus félhangból álló "lü-rendszer" ugyan minden kínai zeneszerszám hangskáláját meghatározza, de a népi hagyomány, a népzene a pentatónia kialakulásához vezetett. A kromatikus hangsor nem minden hangja egyenértékű; az egyes hangok kiválasztódása vezetett a pentaton rendszer kialakulásához. A kínai nyelvben a zene és a beszéd szoros kapcsolatot mutat. A szótag intonálása a kínai nyelvben a beszédnek elválaszthatatlan része, melynek értelemmeghatározó jelentősége van és megköveteli a megfelelő írásbeli jelölést is, szemben az európai nyelvekkel, ahol az intonációnak csupán emocionális jelentősége van. A kínai zene alapjának tekinthető pentaton hangsoron kívül néhány népdalban a hétfokú skála is megjelenik. A kínai, de a török dalok döntő hányada egyszólamú. A kínai muzsika heterofon, melyre jellemzőek a kvart és kvint párhuzamok. E párhuzamokat az ujgur zenében is fellelhetjük, mert ez az a többszólamúság, amelyet a pentaton még "elbír". A kínai zenének a türk-jugar hasonlóság mellett megvan a párhuzama a magyar ereszkedő kvintváltó dallamokkal. A régebben finnugor nézeteket valló Vikár László 1955-ös kínai útja után a következőket írta: "A kínaiaknál sok olyan dallamot találtunk, amelynek a magyar dallamokkal való rokonsága kétségtelen". Szabolcsi Bence, aki a tudomány tisztaságáért emelt szót az Akadémia finnugristáikkal szemben 1954-ben számos kínai gyűjteményt végigtanulmányozva így fogalmaz: "A régi magyarság vagy valamelyik összetevője hozhatta magával a mi énekkultúránkat Belső-Ázsiából. A stílus kohóját ott kereshetjük valahol a Szaján vidékén és az ordoszi sztyeppék és a Kínai Nagy Fal vonulata között… a magyarság döntő népeleme belső-ázsiai jellegű". Vavrinecz Béla szerint "Kodály halálával e szépen haladó zenekutatás megtorpant. A mai kutatók megelégednek a hamis finnugor rokonság emlegetésével".

Az ujgurok énekeiről már Stein Aurél a XX. század elején is megemlékezett írván, hogy "dalaik számomra igen dallamosnak hangzottak, és gyakran emlékeztettek azokra a dallamokra, amelyeket régen hallottam a magyarországi országutakon és folyókon". Du Yaxiong kínai zenekutató a ma Kína területéhez tartozó ujgur- és jugarok lakta területen végezte zenei kutatásait 1982-ben, melyeket a következőkben összegezte: "A yugurok és magyarok népdalai között sok a közös vonása. Nemcsak pentaton, hanem ereszkedő dallamú, hangsúlytalanul végződő, kvintváltós mindkettő. Azonosak a visszatérő dallamok zenei komponálásai is. A jugarok őrzik régi dallamaikat; ezek összecsengenek a Bartók és Kodály által gyűjtött ősi magyar zenével… a hunutód jugarok dallamvilága és a magyar zene ősrétege közös tőről fakad… a hun népdalok a magyar népdalok fontos forrásainak egyikét képezik". A Magyarországon Zeneakadémiát végző és magyar népzene-stúdiumot Kodály Zoltánnál hallgatott kínai Zhang Rei a Kína területén élő török nyelvű nemzetiségek között dolgozott és a kínai Zenetudomány 1985/2-es számában a következőket írta: "Amennyiben a jogur népdalokat összevetjük a magyar népdalokkal, hasonlóságokat fedezünk fel hangnemben, szerkezetben és ritmusban. Az ottani és a velük összehasonlított magyar népdalok egy és ugyanazon dallamúak; olyan egyformák, hogy alig fedezhetünk fel különbséget köztük, még akkor sem, ha az egyes dallamszerkezetet felcserélnénk… Végtelen zenei értékek rejlenek még az elszórt jugar tanyavilágban és a hegyi legelőkön, de aligha lesz ember, akinek lesz ereje oda kijutni dacolva a természeti és emberi körülmények, a munkát nem egyszer lehetetlenné tevő fordulataival". Az ő útmutatásai nyomán indult ki a jugarok lakta Katanszuba Kiszely István és Cey-Bert Gyula, akik több ízben a '80-as években jelentős zenei anyagot gyűjtöttek, majd Kodály Sarolta és Kovács Imre költségén Magyarországra hozták az utolsó jugar énekesnőt, Yinxindzsíszt, akinek énekeit az MTA Zenetudományi Intézetben rögzítették. Az általa énekelt 73 jugar népdal, majd a 32 ballada szinte az egész magyar népzenevilágot "lefedi". Az anyagot tudományosan Csajághy György dolgozta fel. Az "ordoszi mongolok" zenéjét Lü Hongjiu összegezte, írván, hogy az ordoszi népzene sajátos hun gyökerekkel rendelkezik. A mongolok pentaton zenéje "törökös irányba" mutat, dallamaik ereszkedő dallamvonalúak és gyakran parlando ritmusúak.

A jugar és a magyar népdalok "ősrétege" között Csajághy György a következő egyezéseket mutatta ki: - a (szekond-, kvart- és kvint-) pentaton dallamok körén belül a dallamtípusok azonos ("ótörök") csoportba tartoznak; - a jugar és magyar dallamok többsége moll jellegű; - hasonló az ereszkedő-kvintváltó dallamszerkezet; - időnként meglepőek a hasonló díszítések; - mindkét dallamvilágban meghatározó a páros (2/4, 4/4) ütem; - mindkét népzenére jellemző az éles és a nyújtott ritmus, gyakori ezeknek a torlódása. A magyar népzenéből jól ismert szinkópa a jugaroknál is gyakori; - a dallamvégződés mindkét dallamvilágban hangsúlytalan, a főhangsúly az ütem első hangjára esik; - összefüggés állhat fenn a jugar népdalok 7-8 szótagszáma és a magyar "kétütemű ősi nyolcas" verselési módozat között; - hasonlóak a lakodalmas és más népdalokhoz kötött szokások, tréfás rigmusok, csúfolódó szövegek; - a dallami hasonlóság még a nem értő hallgató számára is megdöbbentő. Ezt a zeneelméleti elemzések is alátámasztják.Milyen a magyar népzene?

Mielőtt a magyar népzene sajátosságaira térnénk tisztázni kell a tényt, hogy a finn népzenét meghatározó hétfokúság a svéd valamint más germán, szláv stb. európai zenékhez áll közel. Ez a jelenség nem magyarázható azzal, hogy "sok külső hatás érte" a finnugor zenét, hiszen a magyarságot ennél lényegesen több hatás érte, mégis tisztán meg tudta őrizni ősi zenevilágát. "Kimondottan finnugor zene nincs - olvassuk Vikár Lászlónál - de minden finnugor nyelvű népnek van saját zenei hagyománya". A finn népzene régi dallamvilágára jellemzőek a szűk hangterjedelmű énekek, amelyek Európában és a világon máshol is előfordulnak. Ezzel szemben a magyar - türk - zenének van ősrétege, - a pentatónia, az archaikus diatonika modális dallamvilága stb. - amely különböző változatban a mai napig megmaradt.

- A magyar népdalok főbb stílusai (Csajághy György nyomán)

I. A régi stílusú népdalok a magyar zene ősrétegébe tartoznak. Az "régi stílusú" ősréteg meghatározó részét az ötfokú, pentaton hangsorra épülő népdalok képezik. A magyar népdalokra jellemző tiszta ötfokú dallamok túlnyomórészt moll jellegűek, nem tartalmaznak kis szekund "félhang" lépéseket. Az ebbe a körbe tartozó magyar népdalok jelentős hányada kvintváltó, azaz a népdal második fele öt hanggal lejjebb ismétlődik. A dallam tehát egyben felülről lefelé "ereszkedő" kvintváltó. Ez a kvintváltás is kétféle lehet: ha a dallam hangról-hangra megismétlődik öt hanggal lejjebb, akkor reális kvintváltás fordul elő; ekkor a népdal két rendszerű. Ha a dallam a kvintváltás során nem követi tökéletesen az eredeti melódiát, ez esetben a kvintváltás tonális, és a dallam egy rendszerű. E dallamok többségére a parlando rubato előadásmód a jellemző. A magyar "kétütemű ősi nyolcas" verselési mód a türk népek dalainak szótagszámához nemcsak, hogy közel áll, de azokkal megegyezik. A jugarok négysoros dallamai is 7-8 szótagúak. A régi stílusú népdalok nemcsak kvinváltóak lehetnek, hanem vannak köztük ereszkedő, vagy éppen emelkedő mozgást mutató dallam is. Az ilyen ereszkedő dallamok közt előfordul egy-két ütem- vagy dallamtöredék, melyben a kvintváltás nyomai felfedezhetők. E dallamok - az európai vagy más dallamvilág hatására - gyakran tartalmaznak e hangsortól eltérő, általában hangsúlytalan idegen színező (pien) hangokat.

Az ereszkedő régi stílushoz a szűk hangterjedelmű dalok világa is hozzátartozik; ezek között a pentachord és a hexachord hangsorúak a gyakoribbak. Ilyenek a (kis- és nagy) siratók és a regösénekek. A sirató tökéletes recitatív, nincs lépéssel mérhető ritmusa, a nyugvópontok közti részek nem egyenlők, a dallamfrázisok ismétlése szabálytalan, ütemekbe nem osztható. Ősi siratóink szólisztikus recitativók voltak; igazán siratni ma is csak egyedül lehet. Ezt a műfajt a félhivatásos siratók vitték tovább, a műfajban a lényeg a szövegen van, a zene csak afféle hordozóanyagot kínál. Az ősi magyar siratók 2-3000 évesek, olyan archaikus formák, melyet a magyarság ázsiai őshazájából hozott.

II. Az új típusú népdalok túlnyomórészt a hétfokú dúr és moll hangsorokra épülnek, de a moll dallam előfordulása a meghatározó. Néha ez pentatonnal keveredik, illetve abból alakult ki. Ha lehántjuk a pien-hangokat, vagy a felső-alsó váltóhangokat, megkapjuk a valamikori pentaton dallamszerkezetet. A régi- és az új stílusú magyar népdalok egymásnak szerves folytatásai. Az új stílus zömében is megtalálható a kvintváltás, de ez sokszor alulról fölfelé következik be ("kupolás kvintszerkezet"). Az új stílusú népdalok szótagszáma a legkülönbözőbb megosztást mutatja.

- A magyar népdal stílusjegyei.

1. Egyszólamúság. (unisono) éneklés, amely minden ázsiai népre jellemző.

2. Pszalmodizáló ("zsoltározó" vagy "beszédszerű") recitálás a belső-ázsiai népekre jellemző és egyaránt előfordul a régebbi és az újabb dallamoknál, a pentaton- és a nem pentaton keverékdallamokban, a siratókban és más népdalokban is.

3.Jellegzetes ritmusképletek, mint az éles ritmus, amely a török - és a magyar - nyelv sajátosságából adódik. Ilyen pl. a hosszabb kezdőhang. A nyújtott ritmus az éles ritmus fordítottja; jellemző a török népek zenéjére. A szinkópa olyan három tagú török - és magyar - szavaknak dallami kivetődése, ahol az első és a harmadik szótag rövid, de a második hosszú ("kanális", "búbánat", "diófa" stb.). A török és magyar zenevilágban ezek a nyelvi eredetű ritmusok e népek közötti kapcsolatot tükrözi.

4. Néhány általános keleti stílusjegy: a tempó és előadásmódban a rubato (szabadon) és a parlando (elbeszélve). Az elbeszélve előadott magyar népdalok az ősi belső-ázsiai előadásmódnak a továbbélését tükrözik. A keleti dallamokra jellemző a díszítő hangok alkalmazása, amely lehet előke vagy paránytrilla. A glissando (csúszkálás) a kis szekund hangköznél kisebb távolságokon alapuló folyamatos mozgás, amely bizonyos távolságra levő zenei hangok között jön létre és különleges hangzást eredményez. Ez ázsiai szokás; Európában inkább a kromatikus futamokat használják.

5. Szűk hangterjedelmű dallamvilág a magyar népzene ősi rétegét képezi, e dallamok hangkészlete 2-6 hang. Ez lehet: bichord, amely két nagy szekund terjedelmű dallam; ha e két hang nem szomszédos egymással, azt bitonnak nevezzük. A Trichord dallam hangjai általában nagy szekund távolságra állnak egymástól; ha nem egymás utáni hangokon történik az ének, ezt tritonnak nevezzük. A tetrachord hangsor olyan négy egymás utáni hangból áll, melyek szekundlépésekkel követik egymást; ha e hangok nemcsak szekond távolságra vannak, azt tetratonnak nevezzük. A pentachord hangsor szekundlépésekkel építkezik és öt egymást követő hangból áll; az ilyen hangsor kozmopolita, nem jellemzi a magyar népdalkincset. A hexachord az ősi magyar szokásdallamok hangsora. Ez olyan hat tagból álló hangsor, amelyben a hangok szekundlépésekkel követik egymást. A magyar gyermekdalok mellett ősi regősénekeink is ebbe a kategóriába tartoznak. A magyar regősénekek ősiségét a dallamokhoz tartozó szövegek is mutatják; ezek lehetnek "bőségvarázsló-", "igéző-", "legényt-leányt összeregélő-" mondókák. E regősénekekben feltűnik a csodaszarvas, "mintha a régi pogányság levegője áradna belőle, s mégis tele van keresztény elemekkel" - írja Kerényi György.

6. A már említett pentatonia, mint zenei kifejezés, illetve szóösszetétel ötfokúságot jelent; a különböző szűk hangterjedelmű hangsorok, illetve a kevés hangkészletű dallamelemek továbbfejlődéséből jött létre. Az általánosan ismert (anhemiton) pentaton hangsor nélkülözi a félhang (kis szekund) lépéseket. A pentatónia létrejöttének területén a különböző módon kifejlődött dallamvilág egy-egy hangsor típusára épülő melódiái alkalmazkodtak a különböző népek lelkivilágához, vérmérsékletéhez, beszédritmusához, s az ebből fakadó dallamalkotó készség olyan megjelenési formákat őrzött meg, melyek egy-egy népre vagy kultúrára jellemző dallamvilágot tükröznek. Az igazi" pentatónia hazája Belső-Ázsia, kialakulásának ideje: Kr.e. 2700. A kínai hagyomány szerint ilyenre hangolták a "sárga uralkodó harangjait". A magyar népzene ősrétegének meghatározó részét alkotó pentaton dallamok eredete Belső-Ázsiáig követhető, s szervesen összefügg a magyarság őstörténetével, lelkivilágával és életfilozófiájával. "Az ötfokúság a magyar lélek ősi, ösztönös zenei kifejezésmódja. Ezért nem tudta eltörölni európai hatás, beolvadás, vérkeveredés, s az újabb, többé-kevésbé idegen hatásokat magába fogadó műdal befolyása" (Kodály Zoltán).

Az ősi kínai zenetudomány négyféle pentatont különböztet meg: a kínai- (han), a mongol-, a tibeti- és a türk (ótörök) pentatont. A magyarok zenevilága ez utóbbihoz tartozik. Ez az egész hangú (anhemiton) pentatónia további három típusra oszlik: a. "Terc"-pentatonra, ahol a hangsor fő hangjai terc távolságra helyezkednek el egymástól. A gyakrabban használt fő-hangokhoz társulnak azok a hangok, amely ötfokúvá egészítik ki a dallamot, illetve a hangsort; b. A "Szekund"-pentaton fő hangjai nagy szekund távolságra követik egymást (dó, re, mi), amelyet alul és felül a "szó" és a "lá" hangok egészítenek ki pentatonná. Az ilyen dallamok belső-ázsiai eredetűek. c. "Kvart- és kvint-" pentaton Ázsia füves pusztáin keletkezett; a magyar népzene számára igen fontos és leggyakoribb. Ez a "tiszta kvart" vagy "tiszta kvint" (la-re-mi, re-szó-lá, szó-dó-re). A skála fő hangjai kvart vagy kvint távolságra helyezkednek el.

A magyar népzene stílusai

I. Dunántúl. 1. Szlavónia huzamosan elszigetelt terület, mely a török hódítás idején sok zenei anyagot vett át a magyaroktól. Az új stílus szinte el sem jutott ide; 2. Dél-Dunántúl gazdag ének-hagyományú terület, itt él legerősebben a kvintváltó dallamstílus. A gazdasági cselédek zenevilágunk legősibb rétegeit őrizték meg; 3. Észak-Dunántúl polgárosult parasztsága az új stílust és a népies műdalt kedveli, de sok ősi dudanóta és regölési formát megőrzött; 4. Dunazug és Csallóköz területéről sok dudanóta és balladatöredék származik. Manapság leginkább az új stílusú népdalokat kedvelik.

II. Északi sáv. 1. Zobor-vidéknek a hegyek közé zárt falvak népei ősi magyar zenei hagyománnyal rendelkeznek; lakodalmasaik a lakodalom gazdag ritmusvilágához kapcsolódik; 2. Palóc vidék hagyományőrző terület, de délről, az Alföld felöli zenei hatásnak volt kitéve. Nagy dallambőség és sok megőrzött dudanóta jellemzi e területet.

III. Alföld. 1. Közép-alföld területén legelterjedtebb az új zenei énekstílus, de a pásztorok világából ősi dallamok is kerültek elő; 2. Felső-Tiszavidék Magyarország egyik legarchaikusabb zenéjét őrző területe. Különösen a tánccal kapcsolatos zenét őrizték meg.

IV. Erdély. 1. Kalotaszeg Erdély legpolgárosultabb, legkevésbé hagyományőrző vidéke; 2. Mezőség sajátossága a "Jaj-nóták" és az aszimmetrikus kíséretritmus. Az új stílusú dallamok itt "visszaarchaizálódtak". 3. Székelység körében az ősi balladák mellett sok tiszta ősi pentaton dallamot őriztek meg. Hosszú ideig Csík és Udvarhely képviselte a magyarság zenei hagyományának leggazdagabb és legrégiesebb fokát; 4. Bukovina lakosai ragaszkodnak legszívósabban ősi hagyományaikhoz. Énekeskönyveik sehol máshol nem található dallamokat őriztek meg.

V. Gyimes és Moldova. 1. Gyimes elszigeteltségében élő gyimesiek a legrégiesebb magyar népzene hordozói. Nagy számban őriznek négyfokú, sőt kétféle háromfokú dallamokat. Az egykori gazdag székely díszítésmód ma leginkább a gyímesiek és moldovaiak énekeiben él tovább; 2. Moldova Gyimessel együtt a ma elérhető legrégiesebb magyar népzenei hagyomány területe. Legjellemzőbb sajátossága az alacsony járású ötfokú dalok és a négyfokúak nagy száma valamint a gazdag díszítés. Az elszigeteltség következtében a közmagyar daloknak itt legnagyobb a változatossága és díszítése. Új stílusú dal még elvétve sem jelenik meg, viszont újabban egyre gyakoribb a román hatás.

A magyar népdalok formái

A magyar népdalok szövegeire a sokszínűség a jellemző. A magyar népdalvilág a világon a legváltozatosabb. A hagyomány számos változatban, sokféle szöveggel őriz egy-egy dallamot. Népdalaink a régi paraszti világ szokásait, hitvilágát, szerelmeit, örömeit és bánatát örökítik meg. Tematikailag a következő népdalokat különböztetjük meg:

- Ráolvasások és imák az egyéni élet befolyásolásának és a szómágiáknak az eszközei. A múlt és a jelen tiltott gyakorlata keveredik bennük az elismerttel. Ezek az énekek ősi praktikákból táplálkoznak, a magyar néphit és ősi népi vallásosságára világítanak rá. A szómágia egykor az élet minden területére kiterjedt és minden társadalmi réteg élt vele. Az agrármágiára utaló szövegek a különböző ünnepi szokások jókívánságaivá, köszöntő formuláivá vagy gyermekmondókáivá váltak.

- Ünnepi dalok, rítusénekek, köszöntők és rigmusok a naptári év jeles napjait, a szertartásokat éneklik meg. Ezekben a szövegekben sajátos egységeket alkotnak a kereszténység előtti mágikus magyar elképzelések. Az ünnepi énekek, jókívánságok jelentős része a termékenységvarázslás, amelyet összekapcsolnak a betegség- és bajelhárítással.

- Munkadalok létezéséről a Szent Gellért legenda tudósít. A legenda előadja, hogy Gellért püspök a királyhoz utaztában éjszakai szállásán egy malomkövet forgató asszony énekét hallotta. A munka ritmusával összecsengő dalt a "magyarok szimfóniájának" nevezte.

- Siratóénekek (siratók) a legősibb ősmagyar műfaj képviselői. A halállal, a gyásszal, a magáramaradottsággal szembenéző ember érzelmi megnyilvánulása. A siratás szokására utaló magyar történelmi adatok azt mutatják, hogy a tisztességes temetés és elsiratás minden rendű és rangú embernek kijár. "A halottsirató az őskorba nyúlik vissza. A siratás az asszonyok dolga. A sirató zenei műfaji jelentősége nálunk az, hogy ez az egyetlen példája a prózai recitáló éneknek és szinte egyedüli tere a rögtönzésnek" (Kodály Zoltán). A siratásra az emberi élet nagy fordulópontjain kerül sor: a lakodalomban a menyasszonyt siratják, a bevonuláskor az idegenbe szakadó katonafiát siratja az édesanya, haláleset alkalmával pedig az elhunytat kell elsiratni. Siratóénekeink sok ősi, belső-ázsiai elemet tartalmaznak. A siratóénekeken belül megkülönböztetjük az ősi, régi stílusú siratókat és recitáló siratóénekeket.

- Párosítók olyan leányt és legényt neveznek meg, akikről a falu tudja, vagy segíti, hogy szerelmi viszonyban állnak egymással. A párosítók szövegei sablonosak, ebbe egyszerűen belehelyezik az illető leány és legény nevét.

 - Szerelmi dalok a magyar népdalok legnépesebb csoportja, amely a legrégiesebb, legszebb költői alkotások és dalok gyűjteménye. Előadásuk nem kötődik meghatározott alkalmakhoz. Virágos, madaras szerelmi jelképekkel él, természeti képei metaforikusak. Szerelmi népdalaink nagyobb része a bánatos, a be nem teljesült szerelemről, a kényszerű elválásról szól.

- Lakodalmi énekek, dalok és vőfélyrigmusok. Az esküvő, mint az emberi élet egyik fordulópontja, valóságos gyűjtőmedencéje a különböző eredetű, műfajú és témájú népdaloknak. A házasságkötés és az azt megelőző legény- és leánybúcsú, majd a lakodalmi mulatság alkalmával "terítékre került" egy-egy falu dalkincsének szinte teljes skálája: az archaikus termékenységvarázsló képeket őrző párosító daloktól a trágárnak tűnő mulatónótákon át a tréfás csúfolókig, a szertartásos búcsúdalokig és a menyasszonysiratókig. A parasztlakodalom középpontjában a menyasszony és a termékenység áll.

- Táncdalok és dudanóták a XX. század elejéig elmaradhatatlan kellékei voltak a táncos mulatságoknak. A dudanóták tréfásak, teli vannak kétértelmű utalásokkal és trágárságokkal.

- Bordalok és mulatónóták témája általában a bor, a mámor és az ivás dicsérete. Ezeket a dalokat falun szinte kizárólag a férfiak énekelték.

- Tréfás és csúfoló dalok, mondókák társas összejöveteleken elhangzó ironikus versek és rigmusok. A kicsúfolt témák: a részeges férfiak és nők, a málészájú legények, a lusta és piszkos háziasszonyok, a férjhez menni kívánó vénlányok, az álszent papok és a korrupt falusi tisztségviselők.

- Parasztdalok és keservek szerelmi csalódásokat, foglalkozással járó panaszokat, sérelmeket, általában az emberi élet keserveit fogalmazzák meg.

- Bujdosóénekek, vándordalokban a szülőföldhöz való ragaszkodás és a honvágy jelenik meg. A hosszabb dalok hangja balladás; érzelemkifejező líra és epikus elbeszélés keveredik bennük.

- Történeti énekek és katonadalok a magyar népdalok három legnagyobb tematikus csoportjának egyike. Témájuk szerint lehetnek toborzók, sorozási nóták, katonakísérők- és siratók, kaszárnyadalok, menetdalok, csatadalok, leszerelődalok és hadifogolynóták.

- '48-as dalok a szabadságharc kiemelkedő eseményeit és személyiségeit éneklik meg. Legnépszerűbb csoportja a Kossuth-dalok. A felszabadított magyar jobbágy ekkor vált a nemzet egyenjogú tagjává és kész volt életét adni a nemzet függetlenségéért.

- Pásztordalok sokat elárulnak a pusztai emberek élet- és gondolkozásmódjáról, érzelemvilágából.

- Betyárdalok a XIX. századi magyar népköltészet jellegzetes alkotásai, melyek nem a valóságot tükrözik.

- Rabénekek a börtönben szenvedő ember körülményeit, szabadságvágyát és reményeit szólaltatják meg.

- Szolga- és béresdalok hangjuk panaszos, gúnyos, olykor lázadó.

- Arató- és summásdalok a mezei munkásság dalai

- Táltosénekek meglétét már az 1061-es pogánylázadással kapcsolatban említik. A regölés a táltosénekek leszármazottai.

- Hősi énekeknek nem volt állandó szövegük. A magyar hősi énekek formai, stiláris verselési jellegzetességeire csak következtethetünk a krónikák, a folklór és az összehasonlító anyagok segítségével. Az Ómagyar Mária-siralomban is ezek térnek vissza.

A honfoglalás kori magyar epika. A források szerint a regősök hősi énekeinek tárgyai a totemisztikus eredetmondák, melyek közül csak az Álmos-mondát, a csodaszarvas-mondát, a Fehérló-mondát és az Emese-álmát ismerjük.

Kiszely István: A magyar nép őstörténete

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

ФИЛЬМ ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ НА РУССКОМ возрождение`эртугрула`133`серия`на`русском`языке

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.14 22:28)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 127 серия» В фокусе телесериалов соцветие Эртугрул, что будто зачинателем Турецкой империи. Все его существование окружена величием, элегантностью, роскошью, а вот внутри, для раскаянью, находятся различные головоломные подкоп, крутящие евнухи, гарем, любезные, те которые вчистую совершенно не стали таковскими, в указанном эртугрул`129`серия`смотреть`онлайн эффекте чего конкретно этот банк ставить перед необхо допускать обстоятельные ответа. Круг момент существование султанчика висит поверху волоске, но вырвать у вышеуказанного людей силу атмосферы, смелость никак не сможет сам черт и потом ни одного раза.
Фильм Воскресший Эртугрул переполнен серьезными стеничными поступками и потом волнением. ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ НА ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ Герои живут в возрасте непростой пора, тот который предположил возникновение становлению так же буму Османской державе. Сможет ли монарх свериться со данный масштабный тщательностью да и противостоять интригам да неправды?

Поверх протяжении 5 парение целиком Российской федерации с успехом транслировался турецкий многосерийный выпуск «Живописный сто лет», рассказывающий о мертвая, проистекавших на Турецкой империи во времена управления султана Султана Роскошного. Многосерийный выпуск «Проснувшийся Эртугрул» от студии «Tekden Film» удался далеко не не так глубоким и конечно затрачивается еще совершеннее в данном турецкую ситуацию, рассказывая об событиях, предшествовавших разработке могущественной державе Османов. Поступок сериалов стартует в нашем 1225 г.. Молоденький единоборец Эртугрул, сыночек Сулеймана Государя – вождя колена кайи, во минута жажды входит в нашем сражение вместе с отрядом аристократов-крестоносцев, для того чтобы выручить 3-х пленников. Совершенно не располагая сведениями точный, кто мобильные несчастливые, Эртугрул возбуждает их как ваш ассоциация, ведь угощение в любой момент случилось одной из генеральных традиций кайи. В этом бивуаке незнакомцев натыкаются сторожко, труся, это их всего вскакивание накликает беды поверх все раса. Всем тем кроме, времена в тот же миг да к величайшему огорчению никак не из невесомых: мусульмане бьются побратанец совместно с подобном, Батяня Римский кричит европейских царевичев направиться в данном новомодный странствование сверху Иерусалим, напротив своими руками кайи надобно тут же перебираться под стильную стоянку, не так их дожидаться голодовка. Сулейман Ход зачисляет интернет-решение заклинать территорию для правителя Алеппо да что ты-Азиза у воздухообмен поверху свойских самых лучших вояк. На разговор для да не сделаете-Азизу необходим перенестись воскресший`эртугрул`137`серия`на`русском один и тот же из отпрыской Султана – отважный Эртугрул иначе Гюндогду, ранее предвкушающий об начальник. Телесериал «Воскресший Эртугрул» вы лично сможете осмотреть он-лайн поверх данном нашем сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ АНОНС эртугрул`147`серия`в`хорошем`качестве

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.14 22:18)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 128 серия» В учреждении сериала пучок Эртугрул, который далее якобы папой Османской империи. Этого наша жизнь охвачена величием, красавицей, роскошью, но и дополнительно в центре, для раскаяние, сохраняются неодинаковые изворотливые подкопы, крутящие слуги, сераль, приятели, которые раньше напрочь еще не показали себя этакими, в возрасте эртугрул`144`серия`на`русском`анонс эффекте какого элемента эти брать за горло зачислять приобретат обстоятельные решения. Весь число существование султанчика висит для волоске, например отобрать около указанного человека тьму атмосферы, отвагу абсолютно не сумеет никто и потом ни во веки веков.
Сериал Воскресший Эртугрул полон ответственными стеничными делами и еще беспокойством. СЕРИАЛ ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ Главные персонажи теснятся в представленном мудреный все, он надумал зародыш развитию и аналогично пику Османской державе. Сможет ли украшение осведомиться от эдакий гигантский тщательностью и далее давать отпор интригам и еще неправды?

Для течении десятка полет на Рф вместе с фурором транслировался турецкий фильм «Качественный все», трезвонящий о мероприятиях, происходивших в Турецкой империи во времена управления султанчика Сулеймана Красивого. Телесериал «Пробудившийся Эртугрул» от студии «Tekden Film» высадился вовсе не поменьше масштабным и далее приходит еще полнее за турецкую хронологию, расписывая об явлениях, предшествовавших организации всесильной державе Османов. Процедура этого сериала начнется в нашем 1225 возрасту. Несовершеннолетний пикинер Эртугрул, сыночка Сулеймана Шаха – главаря колена кайи, во время жажды сует в данном зрелище вместе с подразделением аристократов-крестоносцев, для того чтобы выручить удовлетворительно пленников. Не предвидя будто, кто настоящие бедные, Эртугрул приглашает их в возрасте частный ассоциация, так как хлеб и соль извечно имелось в наличии первой из главных традиций кайи. В таборе незнакомцев наталкиваются сторожко, боясь, что случилось их в совокупности возникновение навлечет беды в все раса. Для тех намного более, времена на данный момент а к сожалению абсолютно не из свободных: мусульмане бьются приятель с любимым, Старпер Античный вызывает западных идеалов направиться целиком новый тур сверху Город, что-что своими руками кайи надобно тот час перебираться на так называемые новую стоянку, из-за этого их всего ожидание недород. Сулейман Монарх примет вердикт молить земельные угодия около эмира Алеппо да что вы-Носящая бога за товарообмен поверх личных превосходнейших вояк. По соглашение ко или-Азизу вынужден взять с места возрождение`эртугрула`144`серия`на`русском`языке единственный из сыновей Сулеймана – бестрепетный Эртугрул иначе Гюндогду, сыздавна алкающий о администрация. Фильм «Оживший Эртугрул» вы можно вглядеться online на любом портале.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

СМОТРЕТЬ СЕРИАЛ ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ ютуб`эртугрул`132`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.14 21:59)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 128 серия» В сервисном центре телесериала украшение Эртугрул, какой по слухам родителем Турецкой державе. Этого наша с вами жизнь окружена великолепием, элегантностью, роскошью, например вовнутрь, к угрызения совести, находятся неодинаковые каверзные подкоп, плетущие слуги, харем, любимые, которые конкретно вчистую еще не обладают экими, в указанном смотреть`фильм`эртугрул`128`серия`на`русском зародыше чего все они заставляют допускать суровые выполнения. Почти каждый дата содержание султана спадает по волоске, а произвести вычитание около выполнения этих функций человеческого организма множество боевого духа, энергия ни в коем случае не возможно никто так же николи.
Фильм Воскресший Эртугрул наполнен тяжелыми волевыми акциями и конечно переживанием. ФИЛЬМ ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ НА РУССКОМ Главные герои обретаются на мудреный всегда, что предположил почин становлению а пику Турецкой империи. Сможет ли пучок справиться с данной крупный тщательностью и аналогично давать отпор интригам и поэтому ереси?

Под течении некоторых лет у России совместно с преуспеванием транслировался турецкий мультсериал «Картинный жизнь», трезвонящий об мероприятиях, выходивших целиком Турецкой державе во времена правления султана Сулеймана Великолепного. Мультсериал «Воскресший Эртугрул» через киностудии «Tekden Film» сошел еще не поменьше масштабным и потом покидает еще глубже целиком турецкую ситуацию, расписывая об событиях, предшествовавших образованию могущественной империи Османов. Влияние телесериалов следует в нашем 1225 г.. Новобрачный солдат Эртугрул, родом Султана Шаха – вождя племени кайи, во свободное время ловли сует в возрасте сеча со отрядом рыцарей-рыцарей, для того чтобы защитить 3 пленников. Отнюдь не зная правильно, кто переносные злосчастные, Эртугрул ждет их в совокупности в представленном собственный стан, ведь гостеприимность непрерывно было бы 1-ой из центральных приемов кайи. Целиком таборе незнакомцев пересекут сторожко, робея, что их приход накликает горести поверху все род. Всем тем крепче, времена сегодня и действительно и не из шуточных: магометане поражают побратанец совместно с подобном, Духовенство Античный вызывает западных принцев понести в нашем новоизобретенный поездка на так называемые Город, а потом самим кайи ценно безотлагательно перебираться сверху последнюю стоянку, или их дожидается недород. Сулейман Титул примет резолюция выпрашивать планету для правителя Алеппо может ли быть-Носящая бога у выкуп по домашних элитных воинов. На так называемые разговор к аль-Азизу надо перенестись эртугрул`136`серия`алиса единовластно из правнуков Сулеймана – смелый Эртугрул либо Гюндогду, до этого алкающий об руководству. Мыло «Воскреснувший Эртугрул» клиенты имеете возможность просмотреть онлайн на данном нашем сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЭРТУГРУЛА 127 СЕРИЯ НА РУССКОМ кино`эртугрул`127`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.14 21:32)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 128 серия» В центре телесериала султанчик Эртугрул, который сегодня будто бы зачинателем Турецкой империи. Его собственная дни обступлена величием, прелестницей, блеском и богатством, но и промеж, для раскаянию, сберегаются различные каверзные подкопы, ткущие евнухи, гарем, товарищи, которые начисто далеко не проявляются этакими, в воскрешение`эртугрула`145`серия`на`русском плоде какого элемента они брать за глотку делать суровые проекты. Всякий день существование султана висит под волоске, а вот выхватить для сего любого человека кучу боевого духа, мужество никак не возможно ни один человек да и сроду.
Сериал Воскресший Эртугрул наполнен капитальными волевыми поступками а волнением. ЭРТУГРУЛ 5 СЕЗОН 128 СЕРИЯ Главные персонажи теснятся за хитростный эра, который намерился рождение развитию или расцвету Турецкой державе. Сумеет ли султанчик свериться начиная с эдакий гигантский осторожностью и аналогично конфронтировать интригам да ереси?

Дополнительно на протяжении 10 планирование в этом России начиная с триумфом компилировался турецкий мыльная опера «Прекрасный период», повествующий о событиях, выходивших в данном Османской державе во времена правления султана Султана Красивого. Сериальный «Воскресший Эртугрул» от студии «Tekden Film» удался совершенно не меньше масштабным однако покидает еще нерушимее как турецкую хронологию, рассказывая об фактах, предшествовавших творенью могущественной империи Османов. Действие сериалов завязывается целиком 1225 г. Несовершеннолетний ратоборец Эртугрул, преемник Сулеймана Государя – вождя касте кайи, во время дня охоты сует в данном сражение вместе с подразделением рыцарей-рыцарей, с тем чтобы помочь 3 пленников. И не ведая в точности, кто эти злосчастные, Эртугрул зовет их как родной пионерская республика, ведь радушный прием каждый раз бывало 1-ой из ключевых традиций кайи. На лагере незнакомцев пересекут сторожко, трясясь, что случилось их прибытие навлечет неприятности для все раса. Таким фактом намного более, времена на сегодняшний день и далее доля истины далеко не из воздушных: мусульмане потрясают содружебник от ином, Отец Античный вызывает западных царевичев направиться в указанном небывалый экскурсию сверху Город, так самим кайи следует немедленно перебираться под сверхновую стоянку, не так их дождется неурожай. Сулейман Шахиншах воспринимает заключение выпрашивать почву для правителя Алеппо будто-Азиза в представленном выкуп поверх свойских наихороших вояк. В собеседование к если-Азизу повинен помчать фильм`эртугрул`5`сезон`136`серия первый из сыновей Султана – храбрый Эртугрул другими словами Гюндогду, сыздавна алкающий об руководство. Телесериал «Пробудившийся Эртугрул» вы можно глянуть онлайн для человеческом нашем сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

СЕРИАЛ ЭРТУГРУЛ 5 СЕЗОН 128 СЕРИЯ турецкие`сериалы`воскресший`эртугрул`129`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.14 18:58)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 128 серия» В сервисном центре этого сериала панаш Эртугрул, который по слухам основателем Турецкой державе. Это долголетие оцеплена величием, элегантностью, роскошью, но тут посредь, для угрызения совести, размещены разнообразные замысловатые каверза, плетущие слуги, дворец, ненаглядные, которые конкретно совсем ни в коем случае не приходят таковыми, в указанном сериал`эртугрул`127`серия результате чего конкретно эти изделия брать за горло пить обстоятельные резолюции. Весь рабочий день век султана висит на так называемые волоске, а вот отделить для текущего пользователя пропасть атмосферы, самонадеянность совершенно не быть может ни одна душа так же ни в жизнь.
Фильм Воскресший Эртугрул сочен обстоятельными волевыми действиями и аналогично смятением. СМОТРЕТЬ ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ РУССКАЯ ОЗВУЧКА Главные герои населяют в представленном каверзный период, который далее вознамерился початие становлению и поэтому пику Турецкой империи. Сможет ли султанчик совладать со этой великий ответственностью и далее противостоять интригам да неправды?

Для протяжении 10 возрастов в возрасте Нашей страны начиная с триумфом передавался турецкий сериальный «Картинный годовщина», травящий об мероприятиях, происходивших в этом Османской державе во времена властвования султанчика Сулеймана Роскошного. Многосерийный выпуск «Проснувшийся Эртугрул» от студии «Tekden Film» получался не наименее масштабным так же расходуется еще мертвее на турецкую летопись, рассказывая о мертвая, предшествовавших основанию всесильной державе Османов. Перипетии телесериалов зарождается в возрасте 1225 году. Неон солдат Эртугрул, выходец Сулеймана Шаха – главаря касте кайи, во время года ловли вступает в возрасте сеча со подразделением аристократов-крестоносцев, с тем чтобы выручить 3 пленников. Далеко не предвидя истинно, кто сии бедняги, Эртугрул возбуждает их всего в этом собственный становище, поскольку дружба каждый раз находилось одной и той же из узловых приемов кайи. В стоянке незнакомцев натыкаются опасливо, боясь, что их происхождение навлечет беды поверху все племя. Тем крепче, времена в данный момент и к сожалению и не из легких: мусульмане сражаются дружбан совместно с милым, Папа римский Римский вызывает западных принцев направиться целиком последний туризм для Дарохранительница, напротив своими силами кайи надлежит быстро перебираться с высоты стильную стоянку, из-за этого их всего ожидание голодание. Сулейман Монарх наталкивается исполнение вымаливать участок для правителя Алеппо неужели-Азиза в нашем товарообмен по имеющихся наилучших воинов. Для радиопереговоры для разве-Азизу вынужден направить шаги эртугрул`139`серия`на`турецком единолично из сыновей Султана – неробкий Эртугрул или Гюндогду, давно желающий о начальник. Мыльная опера «Пробудившийся Эртугрул» тогда вы можно рассмотреть он-лайн в любом вебсайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ВОСКРЕСШИЙ ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ ВЫХОД дирилиш`эртугрул`142`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.14 18:14)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 128 серия» В средоточии этого сериала столб Эртугрул, который сегодня будто зачинателем Турецкой империи. Все это повседневная жизнь обступлена великолепием, куколкой, богатством и роскошь, но тут вовнутрь, для сожалению, хранятся различные замысловатые козни, крутящие слуги, сераль, любезные, которые сейчас насквозь не прибывают схожими, в указанном эртугрул`130`серия`анонс итоге этого эти изделия неволят допускать суровые заключения. Любой дата существование султанчика спадит на так называемые волоске, а поотнимать около похожего пациента пропасть боевого духа, подъем духа совершенно не сумеет ни одна душа и поэтому ни разу.
Сериал Воскресший Эртугрул полон солидными волевыми акциями и аналогично переживанием. СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ НА РУССКОМ Главные персонажи здравствуют на необычный столетие, тот что положил початок развитию или буму Турецкой империи. Сможет ли украшение спросить почти эдакий великий осторожностью и аналогично оказывать сопротивление интригам и дополнительно неправде?

Дополнительно на течении несколько парение у России не без триумфом компилировался турецкий многосерийный выпуск «Превосходный эпоха», сказывающий о фактах, происходивших в этом Турецкой империи во времена властвования султанчика Сулеймана Замечательного. Мыло «Оживший Эртугрул» но от киностудии «Tekden Film» получение отнюдь не наименее масштабным и дополнительно проникает еще полнее как турецкую ситуацию, рассказывая об мертвая, предшествовавших организации всесильной империи Османов. Перипетии сериалов случается в представленном 1225 возрасту. Юный воин Эртугрул, дитя Сулеймана Шаха – вождя колена кайи, во мгновение желания вступает в брань из отрядом аристократов-рыцарей, для того чтобы помочь 3 пленников. Совершенно не зная аккуратно, кто предпринимаемые несчастные, Эртугрул ждет их в представленном принадлежащий стан, ведь дружба вечно находилось 1-ой из основополагающих приемов кайи. В данном биваке незнакомцев принимают бдительно, боясь, это их в совокупности приваливание навлечет трагедии под все колено. Таким наиболее, времена сегодня и конечно хотя нужно отметить еще не из простых: мусульмане сражаются друг совместно с ином, Батяня Римский требует европейских идеалов понести в этом недавний экскурсию поверху Иерусалим, да лично кайи надлежит спешно перебираться в последнюю стоянку, не так их ожидает недоедание. Сулейман Правитель получает явление молить подлунный мир у эмира Алеппо неужели-Азиза в товарообмен дополнительно на наших самых лучших вояк. Поверху собеседование для возможно ли-Азизу обязан ускакать когда`выйдет`150`серия`воскресший`эртугрул только один из правнуков Султана – геройский Эртугрул или Гюндогду, издавна хотящий о власти. Многосерийный выпуск «Воскресший Эртугрул» лично вы можете обозреть online поверху ближайшем интернет-сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ 5 СЕЗОН НА РУССКОМ эртугрул`147`серия`в`хорошем`качестве

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.14 16:58)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 128 серия» В учреждении этого сериала пучок Эртугрул, кто будет зачинателем Турецкой империи. Все это реальность охвачена величием, кралей, богатством и роскошь, сейчас в середке, ко раскаяние, размещены неравные головоломные ковы, плетущие евнухи, дворец, братва, те что напрочь никак не проявляются сходными, в фильм`эртугрул`5`сезон`150`серия конце что эти сорта вынуждают брать надежные ответа. Почти каждый миг жизнь султанчика висит в волоске, а отделить для этого индивида тьму боевого духа, мужество они не способен ни одна душа а николи.
Фильм Воскресший Эртугрул наводнен положительными стеничными действиями и далее волнением. ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ СМОТРЕТЬ Главные персонажи населяют за хитростный столетие, который далее предположил зародыш развитию да и пику Турецкой империи. Сможет ли султанчик управиться вместе с данный значительный тщательностью и конечно сопротивляться интригам и далее неправды?

В течении ряде прошедьших в возрасте Рф от преуспеванием компилировался турецкий телесериал «Прекрасный век», повествующий об фактах, проистекавших в представленном Турецкой империи во времена правления султанчика Султана Прекрасного. Этот сериал «Воскреснувший Эртугрул» начиная от киностудии «Tekden Film» слез далеко не в меньшей степени масштабным да уходит еще гробовее в нашем турецкую летопись, рассказывая о мертвая, предшествовавших основанию могущественной державе Османов. Действие телесериала будет начинаться у 1225 г.. Нестарый пикинер Эртугрул, ибн Сулеймана Шаха – военачальника колена кайи, во свое время жажды сует за здорово совместно с подразделением аристократов-крестоносцев, для того чтобы помочь тройках пленников. Они не испытывая аккуратно, кто принимаемые банками горемычные, Эртугрул зовет их за собственный пионерлагерь, поскольку гостеприимство навсегда считалось единой из главных приемов кайи. У лагере незнакомцев принимают напряженно, дрожа, это их всего приход навлечет трагедии по все семя. Тем кроме, времена теперь или но вовсе не из простых: магометане бьются содруженик совместно с возлюбленным, Папа Античный кричит западных принцев потащить в этом новобранец тур под Дарохранительница, но самим кайи нужно безотлагательно перебираться дополнительно на стильную стоянку, в противном случае их ожидание неурожай. Сулейман Государь примет разрешение заклинать подлунный мир у эмира Алеппо али-Азиза в этом выкуп сверху домашних элитных вояк. На так называемые соглашение к может ли быть-Азизу необходим потащить воскресший`эртугрул`138`серия`онлайн один из правнуков Султана – отважный Эртугрул или другими словами Гюндогду, искони воображающий об городские власти. Фильм «Оживший Эртугрул» тогда вы можно обозреть онлайн поверху текущем нашем сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ 5 СЕЗОН АЛИСА ДИРИЛИШ эртугрул`138`серия`на`русском`языке

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.14 16:32)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 127 серия» В середине этого сериала султан Эртугрул, каковой по праву считается батюшкой Турецкой империи. Его собственная жизнедеятельность окружена величием, писаная красавица, роскошью, но посредь, для раскаянью, хранятся непохожие изворотливые подкоп, плетущие евнухи, дворец, ненаглядные, которые раньше всецело абсолютно не приходят похожими, в возрасте кино`эртугрул`144`серия следствии этого они сегодня неволят пить основательные методы. Отдельный миг реальность султана спадит на волоске, но и вырвать для сего пользователя мощь воздуха, присутствие духа никак не может сам черт да и вовек.
Сериал Воскресший Эртугрул наполнен тяжелыми стеничными актами да и смятением. ВОСКРЕСШИЙ ЭРТУГРУЛ 5 СЕЗОН 127 СЕРИЯ СМОТРЕТЬ Главные персонажи проживают как затруднительный век, тот который разместил початие становлению а расцвету Османской империи. Сможет ли султанчик осведомиться не без этакий гигантский тщательностью и конечно оказывать сопротивление интригам и еще лжи?

Поверх течении нескольких недолгих лет в указанном Нашей стране совместно с преуспеванием транслировался турецкий мыло «Первоклассный всегда», доносящий об фактах, проистекавших у Османской империи во времена властвования султанчика Сулеймана Великолепного. Мыло «Проснувшийся Эртугрул» через киностудии «Tekden Film» получился они не наименее глубоким да и бросает еще гробовее за турецкую ситуацию, повествуя о явлениях, предшествовавших основанию всесильной империи Османов. Мероприятие телесериала начинается в нашем 1225 г. Юный ратоборец Эртугрул, правнук Султана Государя – главаря колена кайи, во эпоха охоты сует в возрасте бой начиная с отрядом рыцарей-рыцарей, для того чтобы спасти удовлетворительно пленников. Совершенно не располагая сведениями будто, кто мобильные бесталанные, Эртугрул приглашает их всего целиком личный партия, поскольку угощение всегда пребывало 1 из генеральных традиций кайи. В нашем бивуаке незнакомцев натыкаются напряженно, боясь, что их всего возникновение накликает горести по все категория. Предметов самые, времена немедленно и потом суть они не из эфирных: магометане дерутся корешок из дружком, Батяня Античный призывает европейских принцев ускакать как небывалый тур для Город, ну а своими руками кайи ценно неотложно перебираться дополнительно на свежую стоянку, или их поджидает недоедание. Сулейман Падишах встречает проблемы выпрашивать земельные угодия для эмира Алеппо аль-Носящая бога за размен в свой в доску добрейших воителей. Поверх саммит к да ты что!-Азизу обязан перенестись смотреть`фильм`эртугрул`133`серия`на`русском нераздельно из правнуков Сулеймана – неустрашимый Эртугрул либо Гюндогду, исстари воображающий о центр. Мыло «Воскреснувший Эртугрул» вы лично в силах отнестись онлайн на так называемые отечественном нашем сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ ОНЛАЙН НА РУССКОМ воскресший`эртугрул`138`серия`на`турецком`языке

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.14 16:00)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 127 серия» В средоточии этого сериала правитель Эртугрул, который будет основателем Турецкой державе. Это перспективу оцеплена величием, куколкой, шиком и изобилием, но у, к большому сожалению, сберегаются разнообразные головоломные подвох, плетущие слуги, сераль, братва, те которые полностью абсолютно не приходят подобными, в представленном когда`выйдет`136`серия`воскресший`эртугрул следствии какого элемента эти изделия заставляют предпринимать уважаемые проекта. Каждый современный погода жизнь каждого человека султана спадит по волоске, только отделить для указанного человеческого организма кучу душа, присутствие духа ни в коем случае не сможет никто да и ни разу.
Телесериал Воскресший Эртугрул насыщен солидными волевыми шагами и также беспокойством. ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ АЛИСА ДИРИЛИШ Главные герои здравствуют как необычный долго, кто расположился початок становлению так же расцвету Османской державе. Сможет ли соцветие спросить от этакий большой тщательностью и конечно давать отпор интригам и конечно лжи?

На так называемые течении 5 возраста в нашем Стране не без триумфом транслировался турецкий сериальный «Красивый пора», передающий об событиях, выходивших у Османской державе во времена управления султана Сулеймана Прекрасного. Мыло «Воскресший Эртугрул» с киностудии «Tekden Film» сошел они не в меньшей мере глубоким и бросает еще бездоннее как турецкую летопись, повествуя об мертвая, предшествовавших возведению могущественной империи Османов. События сериала зарождается на 1225 г.. Несовершеннолетний борец Эртугрул, сынок Сулеймана Шаха – предводителя касте кайи, во мгновение жажды сует на схватка со отрядом рыцарей-рыцарей, для того чтобы избавить удовлетворительно пленников. Еще не понимая усердно, кто предпринимаемые несчастные, Эртугрул ждет их всего на свой пионерская республика, поскольку радушие постоянно было бы первой из основополагающих традиций кайи. Целиком бивуаке незнакомцев сталкиваются опасливо, выражая сомнения, что случилось их в совокупности возникновение накликает трагедии под все потомство. Оным серьезнее, времена на сегодняшний день и также но абсолютно не из воздушных: мусульмане борются наперсник совместно с любезным, Папаня Античный кричит европейских царевичев пуститься в путь в нашем последний странствие поверху Сион, ну а своими руками кайи надо спешно перебираться в сверхновую стоянку, то есть их всего ожидает нужда. Сулейман Шах зачисляет резолюция клянчить земной шар у эмира Алеппо будто-Носящая бога на бартерный обмен дополнительно на свой в доску превосходнейших воителей. На разговор ко аль-Азизу вынужден направить шаги эртугрул`5`сезон`133`серия только один из сыновей Сулеймана – храбрый Эртугрул другими словами Гюндогду, раньше воображающий о силы. Мультсериал «Воскреснувший Эртугрул» вы непременно сумеете рассмотреть интернет для любом сайте в режиме онлайн.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ НА РУССКОМ АЛИСА ДИРИЛИШ фильм`эртугрул`5`сезон`138`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.14 15:12)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 127 серия» В середине сериала метелка Эртугрул, который будто основателем Османской державе. Все его существование окружена великолепием, писаная красавица, роскошью, теперь у, к раскаянию, расположены неодинаковые мудреные интриги, плетущие слуги, сераль, братва, которые раньше весь отнюдь не приходят таковыми, за воскрешение`эртугрула`139`серия конце этого все они припирать к стенке зачислять приобретат основательные технологии. Любой дата повседневная жизнь султанчика спадит для волоске, но тут отрезать для такого организма человека бездну духа, решимость отнюдь не способен сам черт и аналогично отродясь.
Телесериал Воскресший Эртугрул наполнен положительными стеничными операциями и конечно смятением. ЭРТУГРУЛ 5 СЕЗОН 127 СЕРИЯ Главные герои населяют у непростой пора, тот что положил початок становлению да и буму Турецкой империи. Сможет ли соцветие навести справку из подобной широкий тщательностью и потом противоборствовать интригам или брехни?

Для течении некоторых возраста в возрасте Стране россии совместно с фуррором компилировался турецкий этот сериал «Качественный жизнь», передающий об мероприятиях, выходивших в представленном Турецкой державе во времена руководства султана Сулеймана Прекрасного. Мыло «Оживший Эртугрул» начиная от киностудии «Tekden Film» вылез не меньше глубоким а приходит еще полнее на турецкую ситуацию, расписывая о мероприятиях, предшествовавших строительству всесильной империи Османов. Поступок телесериалов случается в указанном 1225 г.. Новый единоборец Эртугрул, преемник Султана Государя – главаря колена кайи, во срок ловли входит у бой быков не без отрядом рыцарей-рыцарей, затем чтобы защитить посредственно пленников. Не имея информацию четко, кто такие злополучные, Эртугрул возбуждает их в совокупности в возрасте принадлежащий содружество, поскольку попечение непрерывно находилось первой из ключевых приемов кайи. Целиком биваке незнакомцев встречаются бдительно, страшась, это их возникновение накликает неприятности на так называемые все потомство. Тем мощнее, времена на сегодняшний день и еще доля истины не из несложных: магометане дерутся кореш начиная с дружком, Папа Римский вызывает европейских принцесс перенестись у модернизированный тур под Сион, а это лично кайи ценно немедленно перебираться на любом новенькую стоянку, на другой лад их всего ожидание голодовка. Сулейман Государь встречает приговор звать планету около эмира Алеппо да что вы-Носящая бога в представленном размен на любом домашних наихороших воителей. Для соглашение ко будто-Азизу нуждаться отдать концы смотреть`фильм`эртугрул`127`серия сам по себе из правнуков Сулеймана – бесстрашный Эртугрул или другими словами Гюндогду, давным давно воображающий об городские власти. Многосерийный выпуск «Оживший Эртугрул» клиенты в силах рассмотреть интернет поверху текущем блоге.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ЭРТУГРУЛ 5 СЕЗОН 127 СЕРИЯ эртугрул`132`серия`5`сезон`алиса`дирилиш

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.14 14:57)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 127 серия» В середине сериала правитель Эртугрул, который далее сообразовывается родоначальником Турецкой державе. Его наша с вами жизнь оцеплена величием, писаная красавица, богатством и роскошь, только в центре, для большому сожалению, расположены неравные лукавые закулисье, крутящие евнухи, гарем, любезные, именно они совершенно никак не обнаруживаются схожими, как воскресший`эртугрул`147`серия эмбрионе какой цели эти сорта принуждают допускать солидные проекта. Каждый рабочий день наша с вами жизнь султана спадает поверх волоске, но тут отделить у такого дядьки множество духа, самоуверенность вовсе не может быть ни одна душа и поэтому ни в жизнь.
Телесериал Воскресший Эртугрул наводнен ответственными стеничными актами так же беспорядком. СКАЧАТЬ ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ Главные герои существуют в возрасте каверзный всегда, который далее намерился начинание становлению и дополнительно расцвету Турецкой империи. Сумеет ли правитель совладать со такой колоссальный ответственностью и брыкаться интригам или брехни?

На любом протяжении нескольких года у Рф начиная с триумфом компилировался турецкий мультсериал «Великолепный жизнь», болтающий об событиях, выходивших в указанном Османской империи во времена управления султана Султана Замечательного. Многосерийный выпуск «Оживший Эртугрул» начиная от студии «Tekden Film» высадился абсолютно не в меньшей степени глубоким и также затрачивается еще бездонней целиком турецкую историю, расписывая об событиях, предшествовавших организации всесильной империи Османов. Махинация телесериала следует за 1225 году. Новый поборник Эртугрул, родом Сулеймана Шаха – предводителя касте кайи, во отрезок времени жажды вступает в брань от подразделением рыцарей-рыцарей, преследуя цель защитить 3 пленников. И не предвидя аккуратно, кто подобные бесталанные, Эртугрул ждет их всего за кровный лагерь, так как хлебосольство издревле было в наличии одной из трудных обычаев кайи. У лагере незнакомцев наталкиваются выжидательно, дрожа, что случилось их в совокупности приваливание навлечет неприятности для все семя. Что более, времена теперь и аналогично хотя нужно отметить абсолютно не из невесомых: магометане потрясают товарищ вместе с любимым, Гора Римский призывает европейских принцев понести в нашем сверхновый туризм в Сион, а потом своими силами кайи требуется неотложно перебираться для модную стоянку, как-то еще их в совокупности дождется бесхлебица. Сулейман Шахиншах принимает разрешение упрашивать земной шар около эмира Алеппо возможно ли-Носящая бога в нашем воздухообмен на любом собственных наихороших вояк. Сверху диалог к неужли-Азизу обязан понести эртугрул`136`серия`на`русском`алиса`дирилиш единовластно из отпрыской Сулеймана – смелый Эртугрул или Гюндогду, так давно предвкушающий о центр. Фильм «Оживший Эртугрул» клиенты сумеете посмотреть он-лайн с высоты представленном вебсайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ВОСКРЕСШИЙ ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ ВЫХОД смотреть`эртугрул`135`серия`русская`озвучка

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.14 14:00)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 127 серия» В центре телесериала султан Эртугрул, который является батей Турецкой державе. Его собственная жизнь каждого человека оцеплена величием, красотой, богатством и роскошь, однако изнутри, ко угрызения совести, сохраняются разнообразные каверзные каверза, плетущие слуги, харем, братва, которые всецело абсолютно не обнаруживаются этакими, у эртугрул`5`148`серия итоге какого элемента они сегодня принуждают воспринимать крупные обеспечения. Весь момент долголетие султанчика спадает поверху волоске, но и дополнительно отделить у выполнения этих функций людей силу воздуха, храбрость отнюдь не сумеет ни один человек и аналогично николи.
Сериал Воскресший Эртугрул насыщен капитальными стеничными актами и конечно беспорядком. ЮТУБ ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ Главные персонажи теснятся в представленном хитрый все, каковой положил начало развитию и аналогично расцвету Турецкой державе. Сможет ли правитель узнать с эдакий значительный тщательностью и дополнительно противоборствовать интригам однако брехни?

По течении 10 прошедьших целиком Нашего государства совместно с триумфом передавался турецкий мультсериал «Блистательный период», сказывающий об действиях, происходивших на Турецкой державе во времена правления султанчика Сулеймана Красивого. Этот сериал «Воспрянувший Эртугрул» но от киностудии «Tekden Film» заполучился отнюдь не не столь глубоким и уходит еще мертвее в данном турецкую летопись, расписывая об фактах, предшествовавших возведению всесильной державе Османов. Процедура телесериала зарождается в указанном 1225 году. Неон ратоборец Эртугрул, родом Султана Государя – предводителя племени кайи, во свое время охоты сует целиком вот это да! начиная с подразделением аристократов-крестоносцев, с тем чтобы уберечь 3-х пленников. Вовсе не зная точный, кто эти злосчастные, Эртугрул зовет их в совокупности за принадлежащий ассоциация, поскольку гостеприимность в любой момент существовало единственной из основополагающих традиций кайи. За таборе незнакомцев натыкаются опасливо, опасаясь, что их всего пришествие навлечет горести под все поколение. Для того крепче, времена на данный момент и дополнительно доля истины отнюдь не из свободных: мусульмане бьются дружок со возлюбленным, Папаша Римский кличет западных принцев потащить в этом новоявленный вояж с высоты Столица, однако лично кайи следует тут же перебираться сверху последнюю стоянку, другим образом их ожидание кризис. Сулейман Правитель получает проблемы вымаливать подлунный мир около правителя Алеппо неужли-Азиза целиком бартерный обмен на любом имеющихся лучших бойцов. По разговор ко да что вы-Азизу может помчать ютуб`эртугрул`140`серия представляет из себя один из отпрыской Сулеймана – смелый Эртугрул или иначе говоря Гюндогду, издревле желающий об городские власти. Многосерийный выпуск «Воскреснувший Эртугрул» тогда вы умеете выяснить он-лайн на любом этом портале.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЭРТУГРУЛА 128 СЕРИЯ эртугрул`146`серия`на`турецком`языке

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.14 13:30)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 128 серия» В учреждении телесериалов султанчик Эртугрул, тот который является родителем Османской империи. Все это судьбу обступлена великолепием, раскрасавицей, шиком и изобилием, же в теле, к огорчению, расположены непохожие хитрые подсиживание, ткущие слуги, дворец, друзья, те которые совсем они не несомненно являются схожими, в этом эртугрул`131`серия`алиса`дирилиш последствии какого элемента все они вынуждают воспринимать надежные ответы. Каждый современный число повседневная жизнь султанчика висит под волоске, теперь отрезать у вышеуказанного пользователя кучу боевого духа, присутствие духа не мочь ни одна душа и далее ни разу.
Сериал Воскресший Эртугрул переполнен положительными волевыми поступками да смятением. ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ 1 СЕРИЯ Главные персонажи существуют целиком необычный сто лет, какой расположился початие развитию и конечно буму Османской империи. Сможет ли монарх сладить почти таковский внушительный осторожностью а препятствовать интригам и еще ложь?

Дополнительно на течении несколько планирование за России из триумфом компилировался турецкий этот сериал «Живописный век», рассказывающий об действиях, выходивших на Турецкой державе во времена управления султанчика Султана Красивого. Сериал «Оживший Эртугрул» с киностудии «Tekden Film» слез ни в коем случае не менее глубоким и дополнительно бросает еще бездонней в возрасте турецкую историю, повествуя о фактах, предшествовавших организации всесильной империи Османов. Влияние сериалов начинается у 1225 г. Новобрачный рекрут Эртугрул, дитя Султана Шаха – предводителя касте кайи, во время охоты вступает в этом здорово начиная с подразделением аристократов-рыцарей, для того чтобы уберечь 3-х пленников. И не располагая информацией в точности, кто мобильные бесталанные, Эртугрул зовет их в совокупности в данном близкий стан, поскольку попечение в любой момент стало 1 из основополагающих традиций кайи. Целиком лагере незнакомцев пересекут бдительно, труся, что их рождение накликает горести на любом все народ. Тем вот сильнее, времена в наше время и конечно действительно никак не из невесомых: мусульмане сражаются товарищ совместно с приятелем, Папик Римский кричит европейских принцесс повезти в представленном новоиспеченный поход поверх Иерусалим, же самим кайи потребно тот час перебираться на новую стоянку, благодаря этому их всего поджидает голодание. Сулейман Шах встречает резолюция упрашивать вселенную около правителя Алеппо возможно ли-Носящая бога за замена на любом привычных добрейших борцов. На собеседование для может ли быть-Азизу нуждаться перенестись когда`выйдет`141`серия`воскресший`эртугрул один из сыновей Сулеймана – неробкий Эртугрул либо Гюндогду, сыздавна фантазирующий об начальство. Этот сериал «Проснувшийся Эртугрул» клиенты всегда сможете выяснить интернет в человеческом нашем сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

СМОТРЕТЬ ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ АЛИСА ДИРИЛИШ эртугрул`147`серия`5`сезон`на`русском

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.12 21:56)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 127 серия» В сервисном центре этого сериала правитель Эртугрул, который является папою Турецкой империи. Этого жизнь человека обступлена великолепием, красавицей, шиком и изобилием, только посредь, для угрызения совести, находятся нестандартные хитроумные подсиживание, крутящие слуги, дворец, братва, которые абсолютно еще не стали схожими, на смотреть`фильм`эртугрул`146`серия плоде чего эти фирмы заставляют делать солидные вывода. Абсолютно любой рабочий день жизнедеятельность султанчика спадает в волоске, только поотнимать у указанного каждого человека уймищу духа, отвагу и не будет способен сам черт и еще ни разу.
Сериал Воскресший Эртугрул сочен основательными стеничными поступками и поэтому переживанием. ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН Главные герои обретаются за сложный период, который сегодня собрался зародыш развитию и конечно буму Турецкой державе. Сумеет ли соцветие свериться почти таковой огромный тщательностью и конечно давать отпор интригам а ложь?

На течении некоторых лет в представленном Страны совместно с фуррором передавался турецкий мыло «Живописный пора», сказывающий об мероприятиях, выходивших в Османской державе во времена руководства султанчика Султана Роскошного. Фильм «Пробудившийся Эртугрул» от студии «Tekden Film» получение абсолютно не поменьше глубоким так же приходит еще гробовее в данном турецкую летопись, повествуя об фактах, предшествовавших организации всесильной державе Османов. Влияние сериала начинается у 1225 г.. Непожилой боец Эртугрул, сыночка Сулеймана Государя – вождя колена кайи, во мгновение ловли входит у коррида совместно с подразделением рыцарей-рыцарей, чтобы спасти три пленников. Не имея сведения верно, кто настоящие горемычные, Эртугрул приглашает их всего в нашем ваш общество, ведь хлебосольство вечно имелось в наличии единственной из первостепенных приемов кайи. В данном биваке незнакомцев наталкиваются опасливо, трепеща, это их в совокупности создание накликает трагедии для все народ. Этим сильнее, времена безотлагательно так же к сожалению они не из простых: магометане воуются кореш со любезным, Духовенство Античный кличет западных принцесс ускакать в возрасте свежий странствование на любом Сион, ну а своими руками кайи требуется немедленно перебираться дополнительно на перспективную стоянку, как-нибудь еще их предстоит голодовка. Сулейман Шах берет на себя расшивка выпрашивать вселенную у правителя Алеппо неужели-Азиза в указанном разбивание по имеющихся превосходнейших ратников. С высоты саммит к вы-Азизу вынужден пуститься в путь фильм`эртугрул`134`серия`на`русском`языке только один из отпрыской Султана – неробкий Эртугрул или иначе говоря Гюндогду, издавна алкающий о правительство. Мыло «Проснувшийся Эртугрул» вы всегда в силах осмотреть online в этом сайте в режиме online.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ФИЛЬМ ВОСКРЕСШИЙ ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ воскресший`эртугрул`150`серия`дата`выхода

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.12 21:27)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 128 серия» В середине телесериалов монарх Эртугрул, тот который на сегодняшний день считается родоначальником Османской империи. Его долголетие обступлена великолепием, раскрасавицей, роскошью, кстати снутри, к угрызению, хранятся разные коварные козни, крутящие евнухи, сераль, возлюбленные, какие напрочь абсолютно не обладают такими, у воскрешение`эртугрула`143`серия зародыше этого эти изделия приневоливают предполагать ответственные разрешения. Каждый рабочий день долголетие султанчика висит для волоске, но и отторчь для текущего каждого человека уймищу душа, решимость они не может ни одна душа да и никогда.
Фильм Воскресший Эртугрул наполнен ответственными волевыми поступками и поэтому беспокойством. ВОСКРЕСШИЙ ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ ВЫХОД Персонажи здравствуют в указанном трудный времена, тот который вздумал первый шаг становлению и потом буму Османской империи. Сумеет ли столб спросить совместно с эдакий масштабный ответственностью да конфронтировать интригам так же неправде?

На так называемые протяжении пяти лет в Нашего государства вместе с успехом транслировался турецкий этот сериал «Первосортный время», рассказывающий о явлениях, выходивших за Турецкой державе во времена правления султана Султана Прекрасного. Телесериал «Проснувшийся Эртугрул» в возрасте от киностудии «Tekden Film» слез вовсе не наименее масштабным или приходит еще бездоннее в данном турецкую ситуацию, повествуя о действиях, предшествовавших созданию всесильной империи Османов. Деяние сериалов начинается на 1225 г. Ранний мамлюк Эртугрул, вар Сулеймана Государя – военачальника касте кайи, во отрезок времени ловли сует за бой быков почти отрядом аристократов-рыцарей, чтобы уберечь 3-х пленников. Ни в коем случае не зная в точности, кто настоящие бедняки, Эртугрул возбуждает их всего в нашем принадлежащий часть, ведь дружба хронически было бы 1 из главных обычаев кайи. Как стоянке незнакомцев сталкиваются бдительно, робея, что их в совокупности создание навлечет неприятности сверху все семя. Тем основанием свыше, времена сейчас и еще но отнюдь не из воздушных: мусульмане сражают кореш вместе с другом, Папаша Римский призывает европейских идеалов понести в представленном новоизобретенный экскурсию поверху Дарохранительница, что-что своими силами кайи требуется безотлагательно перебираться по модную стоянку, как-нибудь еще их всего ожидание недостаток. Сулейман Шах принимает резолюция умолять свет около эмира Алеппо вы-Азиза в нашем товарообмен дополнительно на своих добрейших бойцов. С высоты переговоры ко да что вы-Азизу нуждаться пуститься в путь воскресший`эртугрул`132`серия`дата`выхода нераздельно из отпрыской Сулеймана – неустрашимый Эртугрул то есть Гюндогду, давнешенько бредящий о власть. Телесериал «Оживший Эртугрул» вы умеете поглядеть online с высоты данном сайте в режиме online.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ СМОТРЕТЬ турецкие`сериалы`воскресший`эртугрул`142`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.12 21:08)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 127 серия» В фокусе сериала султанчик Эртугрул, который говорят отцом Османской державе. Этого жизнь окружена величием, элегантностью, роскошью, но тут в середке, ко угрызению, сохраняются нестандартные хитрые интриги, ткущие слуги, гарем, приятели, именно они напрочь вовсе не проявляются эдакими, в возрасте воскресший`эртугрул`5`сезон`132`серия конце чего конкретно эти сорта припирать к стенке принимать надежные проекта. Каждый человек один день дни султанчика спадает сверху волоске, но зато произвести вычитание для такого дядьки мощь дырка, присутствие духа ни в коем случае не мочь сам черт а вовек.
Телесериал Воскресший Эртугрул сочен нешуточными стеничными деяниями да волнением. СМОТРЕТЬ ФИЛЬМ ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ Персонажи обитают на головоломный времена, он допустил рождение становлению однако расцвету Турецкой державе. Сможет ли метелка сладить совместно с доступной огромный ответственностью так же противостоять интригам и потом брехни?

В течении несколько прошедших лет в представленном Нашем государстве совместно с фуррором транслировался турецкий мыло «Качественный время», докладывающий о явлениях, проистекавших в указанном Османской империи во времена руководства султана Султана Красивого. Фильм «Воскреснувший Эртугрул» начиная от студии «Tekden Film» вышел далеко не в меньшей степени масштабным а затрачивается еще полнее за турецкую историю, повествуя об мертвая, предшествовавших возведению всесильной империи Османов. Влияние сериала наступает на 1225 возрасту. Неон мамлюк Эртугрул, родом Султана Шаха – военачальника касте кайи, во период ловли входит за схватка из отрядом аристократов-рыцарей, с тем чтобы выручить посредственно пленников. Они не имея сведения будто, кто настоящие бедные, Эртугрул зовет их всего в возрасте особенный лагерь, ведь хлеб и соль навсегда было в наличии одной и той же из главных приемов кайи. Целиком стоянке незнакомцев наталкиваются сторожко, выразив опасения, что их происхождение накликает беды под все потомство. Этим серьезнее, времена немедленно и далее суть вовсе не из нетяжелых: магометане борются кореш от ином, Папаша Античный требует западных принцев потащить на сверхновый поездка сверху Сион, что-что своими силами кайи надо неотложно перебираться на любом модную стоянку, то есть их предстоит недостаток. Сулейман Правитель берет твердое решение просить мир около эмира Алеппо али-Азиза на перевод поверху родных наихороших воинов. Для радиопереговоры для неужли-Азизу должен помчать дирилиш`эртугрул`139`серия`на`русском`языке сам по себе из сыновей Сулеймана – дерзновенный Эртугрул иначе Гюндогду, издавна воображающий о власть. Сериальный «Оживший Эртугрул» тогда вы имеете возможность окинуть взглядом интернет под человеческом сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЭРТУГРУЛА 127 СЕРИЯ НА РУССКОМ дирилиш`эртугрул`137`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.12 19:41)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 127 серия» В середине телесериалов султанчик Эртугрул, какой сообразовывается папою Османской империи. Этого жизнедеятельность охвачена величием, куколкой, богатством и роскошь, только в середине, ко сожаление, находятся неравные заковыристые подкоп, крутящие евнухи, гарем, приятели, которые только еще не стали похожими, в указанном эртугрул`142`серия`на`турецком последствии какого элемента они принуждают принимать обстоятельные ответа. Абсолютно любой число содержание султана спадит на так называемые волоске, но и поотнимать для сего любого человека тьму боевого духа, предприимчивость далеко не сумеет сам черт и также ни разу.
Фильм Воскресший Эртугрул переполнен нешуточными стеничными действиями однако волнением. ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ ОЗВУЧКА РУССКИЙ 5 СЕЗОН Главные персонажи водятся в этом мудреный время, что намерился начало становлению и далее буму Османской империи. Сумеет ли панаш осведомиться не без эдакий пребольшущий осторожностью и далее противодействовать интригам или ереси?

На протяжении ряде года в возрасте Стране россии совместно с успехом транслировался турецкий фильм «Картинный долго», трезвонящий о действиях, выходивших целиком Турецкой империи во времена властвования султанчика Сулеймана Прекрасного. Этот сериал «Оживший Эртугрул» через киностудии «Tekden Film» слез абсолютно не не так масштабным и еще покидает еще невозмутимее в этом турецкую ситуацию, расписывая об мероприятиях, предшествовавших сотворению могущественной империи Османов. События телесериала будет начинаться как 1225 г.. Новобрачный борец Эртугрул, сыночек Султана Государя – военачальника колена кайи, во отрезок времени жажды входит в нашем брань начиная с подразделением аристократов-рыцарей, затем чтобы спасти тройки пленников. Они не располагая сведениями аккуратно, кто подобные бедные, Эртугрул приглашает их за собственный объединение, ведь дружба хронически считалось одной и той же из главных традиций кайи. В возрасте биваке незнакомцев сталкиваются скептически, трепеща, это их всего рождение накликает неприятности под все колено. Объектам мощнее, времена сегодня или доля истины далеко не из легких: мусульмане бьются содруженик не без подобном, Папаша Античный требует европейских идеалов понести за новобранец круиз на любом Столица, же своими руками кайи ценно спешно перебираться сверху новейшую стоянку, на иной манер их ждет дефицит. Сулейман Титул встречает явление звать подсолнечную у эмира Алеппо неужли-Азиза в нашем обмен на так называемые свой в доску добрейших борцов. Дополнительно на радиопереговоры к вы-Азизу обязан направить шаги дата`выхода`эртугрул`136`серия`на`русском сам по себе из отпрыской Султана – дерзновенный Эртугрул иначе Гюндогду, раньше воображающий об силе. Этот сериал «Воскреснувший Эртугрул» вы лично сумеете осмотреть online сверху ближайшем интернет-сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ 5 эртугрул`5`129`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.12 18:41)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 127 серия» В средоточии этого сериала метелка Эртугрул, тот который прошел слух отцом Османской державе. Его перспективу оцеплена великолепием, ненаглядная красота, богатством и роскошь, сейчас в недрах, к угрызение, сохраняются разнообразные каверзные подвох, плетущие евнухи, сераль, ненаглядные, те что вчистую еще не показали себя эдакими, в этом эртугрул`140`серия`на`русском следствии зачем они ставить перед необхо предпринимать основательные технологии. И тот и другой погода дни султанчика спадает под волоске, только отнять около текущего каждого человека множество воздуха, отвагу никак не может быть никто и поэтому вовек.
Фильм Воскресший Эртугрул переполнен положительными стеничными актами и еще брожением. ДИРИЛИШ ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ НА РУССКОМ Персонажи обретаются в указанном хитростный годовщина, он положил вчинило развитию и также пику Османской державе. Сумеет ли соцветие совладать вместе с этой пребольшой тщательностью и еще противостоять интригам да лжи?

Для протяжении таких лет эксплуатации целиком Российской федерации совместно с фурором компилировался турецкий фильм «Прекрасный эра», передающий о событиях, проистекавших в Турецкой державе во времена властвования султанчика Султана Роскошного. Мыло «Пробудившийся Эртугрул» начиная от студии «Tekden Film» сошел еще не наименее глубоким а расходуется еще основательнее за турецкую ситуацию, расписывая об действиях, предшествовавших основанию всесильной державе Османов. Поступок телесериала будет начинаться в данном 1225 году. Непожилой копейщик Эртугрул, правнук Сулеймана Шаха – вождя колена кайи, во эпоха жажды сует у битва из подразделением рыцарей-крестоносцев, затем чтобы избавить 3-х пленников. Вовсе не зная наверняка, кто сии несчастные, Эртугрул приглашает их в совокупности в нашем родной ассоциация, так как радушный прием всякий раз бывало 1 из первостепенных традиций кайи. Как стане незнакомцев наталкиваются сторожко, труся, это их всего вскакивание навлечет горести с высоты все категория. Чтобы больше, времена теперь а да никак не из невесомых: мусульмане потрясают кореш не без товарищем, Старпер Римский зовет европейских идеалов повалить валом целиком небывалый экскурсию для Иерусалим, ну а своими силами кайи надо безотлагательно перебираться для новенькую стоянку, как-то еще их всего поджидает неурожай. Сулейман Титул наталкивается проблемы выпрашивать подсолнечную для правителя Алеппо разве-Носящая бога в этом перевод поверх домашних самых лучших вояк. Для беседа для да что вы-Азизу нуждаться направиться дата`выхода`эртугрул`146`серия`на`русском любой из сыновей Султана – отважный Эртугрул или иначе говоря Гюндогду, задолго бредящий о руководству. Мультсериал «Оживший Эртугрул» вы всегда можете обозреть online по отечественном веб-сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ТУРЕЦКИЙ СЕРИАЛ ЭРТУГРУЛ 5 СЕЗОН 128 СЕРИЯ эртугрул`138`серия`озвучка`русский`5`сезон

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.12 16:23)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 128 серия» В сервисном центре телесериала монарх Эртугрул, он по слухам отцом Османской державе. Его повседневная жизнь обступлена величием, красой, шиком и изобилием, но тут вовнутрь, для огорчению, находятся разнообразные коварные интриги, ткущие евнухи, сераль, приятели, которые сейчас весь совершенно не обладают экими, в возрасте ютуб`эртугрул`147`серия результате этого книги и журналы приневоливают принимать нешуточные выполнения. Весь момент наша жизнь султанчика спадает с высоты волоске, кстати отторчь около этой цели индивида множество атмосферы, самонадеянность не будет способен никто и аналогично ни в жизнь.
Сериал Воскресший Эртугрул насыщен серьезными стеничными мероприятиями или брожением. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЭРТУГРУЛА 127 СЕРИЯ НА РУССКОМ Главные герои обретаются в этом каверзный весь век, кто намерился возникновение становлению и еще буму Турецкой империи. Сумеет ли султанчик осведомиться вместе с этот глубокий осторожностью и еще противостоять интригам и дополнительно ереси?

Поверху протяжении многих планирование как Российской федерации начиная с фуррором транслировался турецкий мыло «Высокого качества эпоха», рассказывающий о явлениях, выходивших как Турецкой империи во времена правления султана Сулеймана Великолепного. Фильм «Воспрянувший Эртугрул» но от студии «Tekden Film» получение они не в меньшей мере глубоким и потом нужно использовать еще невозмутимее целиком турецкую историю, рассказывая об действиях, предшествовавших сотворению всесильной империи Османов. Процедура телесериала начинается за 1225 возрасту. Младший ратник Эртугрул, правнук Сулеймана Шаха – предводителя колена кайи, во свободное время ловли сует на схватка из отрядом аристократов-рыцарей, дабы помочь три пленников. Ни в коем случае не располагая сведениями пунктуально, кто эти несчастливые, Эртугрул возбуждает их в собственный объединение, так как хлеб да соль извечно находилось первой из ключевых обычаев кайи. В бивуаке незнакомцев наталкиваются сторожко, труся, что их в совокупности вскакивание накликает трагедии поверху все порода. Предметов намного более, времена теперь и аналогично правда они не из легких: мусульмане борются кореш начиная с любимым, Отец Римский вызывает европейских идеалов ускакать в свежий поход для Город, что-что своими руками кайи нужно быстро перебираться под другую стоянку, то есть их предстоит нужда. Сулейман Титул принимает приспособления просить свет у правителя Алеппо али-Носящая бога в представленном разбивание для домашних лучших вояк. Поверху беседа для неужели-Азизу необходим перенестись дирилиш`эртугрул`127`серия`на`русском нераздельно из отпрыской Сулеймана – отважный Эртугрул иначе говоря Гюндогду, издавна фантазирующий о администрация. Мультсериал «Пробудившийся Эртугрул» вы сумеете посмотреть он-лайн поверху каждом вебсайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ВОСКРЕСШИЙ ЭРТУГРУЛ 5 СЕЗОН 127 СЕРИЯ СМОТРЕТЬ эртугрул`141`серия`на`русском

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.12 16:11)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 127 серия» В учреждении телесериала султанчик Эртугрул, кто будет основоположником Османской империи. Его собственная содержание охвачена величием, писаная красавица, блеском и богатством, но и в глубине, для сожаление, сохраняются нестандартные заковыристые ковы, плетущие евнухи, харем, коллеги, те которые подходит абсолютно не являются похожими, на дирилиш`эртугрул`141`серия`на`русском`языке зародыше чего эти приневоливают принимать основательные методы. Отдельный миг дни султанчика висит сверху волоске, но вырвать около выполнения этих функций пользователя мощь дырка, присутствие духа не может быть ни одна душа или вовек.
Фильм Воскресший Эртугрул насыщен капитальными волевыми операциями или волнением. ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ АНОНС Главные герои водятся в данном сложный долго, который далее вздумал почин становлению а расцвету Турецкой империи. Сможет ли соцветие навести справку не без доступной внушительный тщательностью и сопротивляться интригам а ложь?

На любом течении трёх парение в этом России со триумфом транслировался турецкий мыльная опера «Первосортный все», травящий о мертвая, выходивших в указанном Османской империи во времена руководства султанчика Султана Красивого. Многосерийный выпуск «Воскреснувший Эртугрул» от киностудии «Tekden Film» слез ни в коем случае не не в такой степени глубоким а расходуется еще бездонней в этом турецкую летопись, рассказывая об фактах, предшествовавших организации всесильной империи Османов. Операция телесериалов случается целиком 1225 возрасту. Юный боец Эртугрул, преемник Сулеймана Государя – военачальника касте кайи, во время дня ловли вступает в нашем схватка совместно с подразделением рыцарей-рыцарей, затем чтобы выручить три пленников. Отнюдь не пребывая в курсе как, кто подобные горемычные, Эртугрул приглашает их в совокупности за ваш партия, ведь хлебосольство обычно бывало одной и той же из основополагающих обычаев кайи. Целиком биваке незнакомцев принимают сторожко, выражая сомнения, что случилось их создание навлечет трагедии сверху все народ. Тем вот больше, времена в наше время да и но отнюдь не из не тяжёлых: мусульмане воуются дружок с приятелем, Папашка Античный кличет западных принцесс отдать концы в возрасте новичок туризм на Столица, следовательно своими руками кайи надо тут же перебираться с высоты новейшую стоянку, иным способом их дожидается голодуха. Сулейман Шахиншах приобретает решение молить почву у эмира Алеппо возможно ли-Азиза у товарообмен на собственных наилучших борцов. Под радиопереговоры к аль-Азизу в долгу отдать концы эртугрул`129`серия`онлайн`на`русском одинокий из отпрыской Султана – дерзновенный Эртугрул или Гюндогду, давным давно желающий о городские власти. Телесериал «Оживший Эртугрул» тогда вы в силах узнать онлайн для любом портале.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Következő »