Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

......................

NÉPDALTÍPUSOK

A variálás állandó folyamatában az új meg új formák alakulásának szövevényes folyamatában, kevéssé sikerült vagy életre nem való kísérletek és sikerült, de el nem terjedt, vagy kiveszőben lévő egyedi darabok tengeréből emelkednek ki mint szigetek vagy nagy szárazföldek, a típusok: egy-egy dallamelgondolásnak, formai alakulatnak folytonos újraalkotásából keletkező változattömbök. Egy-egy ilyen, felismerhetően azonos dallam összetartozó változatait is szokták típusnak nevezni: így nevezi például Járdányi a Magyar népdaltípusok c. kiadványában az egyes dallamokat, amelyek szélesebb területen, több változatban ismeretesek. Ugyanígy használja a típus fogalmat az MNT VI. kötete. Ezek a „típusok” tulajdonképpen „a dallamok”, amelyeknek a műzenében egy-egy alkotás felel meg. Mindössze az a különbség, hogy a műzenei alkotás egyszeri és megmásíthatatlan, a néphagyományban viszont egy alkotás sok változatban él – mintha a zeneszerző művét csupán számos vázlatából ismernék. Éppen ezért helyesebb a típus szót tágabb értelemben venni: több önálló „alkotást” – vagyis változatokban élő dallamot – összefoglalóan nevezni közös típusnak aszerint, hogy több vagy kevesebb vonásban hasonlók egymáshoz. Rokon dallamokat és nem azonos dallamokat nevezek tehát a továbbiakban típusnak. Az a kérdés, milyen rokonság alapján nevezhetünk így különböző dallamokat.

Legtágabb a rokonság akkor, ha a dalok egyetlen meghatározó sajátsága alapján húzzuk meg a rokonság határait. Tulajdonképpen az eddigi fejezetekben tárgyalt összes tulajdonság szerint lehet „tipikus” egy dallam, s tartozhat ilyen vagy olyan típusba: van dallamvonal szerint típus, hangkészlet szerint (sőt hangnem is tehet dallamot tipikussá), van ritmus-, illetve szótagszámtípus, formatípus, sőt dallam–szöveg kapcsolat is lehet jellemző néhány szorosan összetartozó dallamra, végül, de nem utolsó sorban az előadásmód is foghat össze „típust”. Vegyük sorba ezeket a lehetőségeket.

Nem kell bizonygatni, hogy a dallamvonal, illetve egy összetettebb dallamfelépítés lehet tipikus, és sokféle eltérő megoldásban jelentkezhet. Legtágabb határok közt beszélhetünk ereszkedő (01–094), helyben topogó (0129–0141 és 0280–0302), emelkedő (0256–0275), kupolás dallamokról (0319–0393), kétrészes – például kvintváltó (01–049) vagy kvinttel magasabban ismétlő (0323–0324, 0335, 0345, 0359), mély járású (16/e, 46, 0137, 0143–0152, 0176–0179, 0293–0302, 0311–0318), magas járású (01–049+0234–0244), tág ívű (022, 039, 0219, 0369–0393) és szűk menetű dallamokról (0146–0152, 0308–0309), s ezek bizonyos {240.} vonatkozásban valóban közelebbről vagy távolabbról rokonok. A dallamnak még a tagolása is lehet igen tipikus: a kadenciái. Bizonyos kadencia-sorozatok is összekötnek dallamokat egymással, például 7 [5] 3, 4[5] VII, ezek többnyire kvintváltók: 5[4]3, 5[4]2 históriás jellegű vagy táncnóták a „sirató rokonság” jellegzetes példái; 1[5]4 az új stílusra jellemző és így tovább. A hangkészlet néha igen jellemző egy-egy dallamstílusra, különösen a fejlődés korai fokozataiban, de még olyan fejlett parasztzenében is, mint a bolgároké. A magyar népzenében is más-más jellege van a dúr pentachord dallamoknak (0303–0309), mondjuk a Zobor vidéki lakodalmas énekeknek (0303, 0307) vagy a hexachord (+oktáv) hangkészletnek, mondjuk a regösénekeknek, betlehemesnek és dudazenének (201., 42–45., 50–54., 152., 256. pl.), mint az oktávterjedelmű ötfokú daloknak. Ötfokú dallamok: ez a tág hangkészlet-meghatározás is, minden tág volta ellenére is, jelent bizonyos rokonvonást, ami határozottan elkülöníti más dallamoktól. Igen sok dallamot meghatároz a fríg hangnem, ha ugyanis annak fő hangjaira épül fel a dallamvonal (0178, 0255, 0282, 0284, 0290/a). Egészen különválnak hangnemi-hangkészleti sajátságaikkal azok a dalok, amelyeknek egész dallammenetük az „akusztikus skála” hangjaira épül, s annak jellemző hangjait lényeges dallamhelyen építik be a dallamvonalba (69, 0278). Funkciós dúr-dalok (0317), hipo-skálákban mozgók (0240–0244) mind külön rokonsági körbe tartoznak. Ismét határozott típust jelentenek a drm-n recitálgató dallamok (0129–0141).

A magyar népdalban (a népköltészethez hasonlóan) igen nagy jelentősége van a szótagszámnak: egy-egy szótagszámcsoport vagy különösen egy-egy sajátos versszakképlet összekapcsol sok, egyébként különböző dallamot. Az olyan ritka sor, mint az ötszótagú, különösen ha a versszak mind a négy sora ilyen, annyira különválik a magyar dalok többségétől, hogy ez már típussá is avatja (e tekintetben legalábbis). De igen jellegzetes csoportot alkotnak a 6-os, 8-as, 12-es izometrikus dallamok is – ezek többnyire a régi parlando-rubato dalok főcsoportjai; a 12-esek pedig a régi stílusban szinte kivétel nélkül az úgynevezett „recitálók” csoportjába tartoznak. Ellenben a 7 és 11 szótagúak a régi stílusban kivétel nélkül táncdallamok, a 6+5 tagolású 11-es pedig szinte egyetlen dallamot jelent: a „Hol jártál az éjjel cinegemadár” szövegű kanásztáncot (04). 13–14 szótagszám egy dallamon belül a kanásztánc legjellemzőbb típusait jelenti. Új dalaink között a 10-es és 11-es szótagszám jelent igen tipikus dallamcsaládot, az új stílus legnagyobb tömegű, legjellegzetesebb darabjait; 16-os szótagszám a közép-erdélyi új dallamokat, s ennél hosszabb sorok már csakis az új stílus AABA formájú dalaira jellemzők, tehát ismét egy szűkebben körülírható dallamfajtát határoznak meg.

Még közelebbi rokonságot jelenthet egy-egy sajátos ritmusforma. A mazurka-ritmus igen erős hasonlóságot tud éreztetni még nagy dallamkülönbség ellenére is.

ritmus 4–5 dalunkra jellemző, amelyeket ezért egymás közeli rokonainak érzünk.

{241.} Talán még erősebb a típusalkotó ereje a formának. AA5A5A dallamainkat szinte mind egy típusnak lehet érezni. Nem kevésbé a fordítottját: A5A5AA-t. Még jellegzetesebb, egyéni arculatot tud adni egy dalnak a szaffikus forma magyar változata. A 118–119. és 160. példában több változattal is bemutatott dallamcsaládot például szinte semmi más tulajdonság alapján nem lehetne egyetlen variánscsoportba sem összehozni, csakis a forma alapján: dallamiránya hol fölfelé tartó egészen az oktávig, hol a kvintről lefelé mozog, hol meg a kvint körül marad; hangnem-hangkészlete alapján lehetne dúr pentachordtól oktáv terjedelmű dúr, akusztikus, fríg, hipo-ión, eol dallam; szótagszáma és ritmusa a 3–4. sorban nagy különbségek között ingadozik, tehát mint „heterometrikus versszak” is különböző helyen szerepelnének változatai akár egy ritmusrendben, akár a szótagszám szigorú rendszerében. Ami mindben közös, az egyedül a forma: AAb+bc, a késői szaffikus jellegzetes formája; ennek megfelelően a nép is egyetlen dalnak ismerte és mindig ugyanarra a szövegre énekelte. (Pontosabban: ugyanazt a dallamot ugyanazzal a szöveggel variálta ilyen különböző formában, ahol minden megváltozhatott a dallamban, egyedül a forma nem.)

Még a dallam–szöveg kapcsolat is lehet típusalkotó elem: kanásznótáink, dudanótáink sajátos szövegeknek sajátos ritmussajátságokkal való együttjárását jelentik, különböző dallamokban. „Jaj-nótáknak” pedig azokat nevezzük, amelyek sajátos szövegkezelésükben gyakran toldják ki a szöveget: jaj, jaj, jaj (csuhajja, la-la-la) féle szótagokkal a dallam kitolódott sorvégein vagy páratlan sorain. A „virágénekek” is elég jellegzetes csoportot jelentenek: virágot emlegető refrénszövegükről nevezzük így, a legjellegzetesebbek a háromsoros, refrénes dúr-pentachord dallamok.

Végül az előadásmód is jelölhet típust: „recitálók” kivétel nélkül 12-es parlando, ötfokú drm-kezdetű dalok; s az 5/8-os előadás a régi stílusú 11-esekben tapasztalható, ahol a 4/8-ot váltja fel a kissé fellazított, nagyobb érzelmi töltésű, kiszélesített ritmus.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, többnyire elég tág határokat jelent: azt, hogy egy-egy tulajdonságban bizonyos dallamok közösek és másoktól elkülönülnek; de azért ez még nem teszi őket egy jól meghatározható típus tagjaivá. Ahhoz több kell, mint egyetlen tulajdonságban való egyezés, és ebben az egy tulajdonságban való különbözés a többi dallamtól. Viszont mindjárt azt is meg kell mondanunk, hogy olyan dallamcsoportot sem tudunk felmutatni, amelyik mind a hét felsorolt tulajdonságban különböznék a többi daltól. Még a legsajátosabban körülírható kanásznóta-csoport is csak egy-két tulajdonságban különbözik minden más dallamtól, egyéb vonásaiban hol több, hol kevesebb dallammal tartja a rokonságot. Sajátos ritmusuk és szótagszám-szabadságuk, valamint dallam-szöveg kapcsolatuk alapján minden más daltól különböznek, ötfokúságuk, kvintváltásuk, dallamvonaluk menete, jellegzetes A5A5kAAk formájuk, táncszerű, feszes giusto előadásmódjuk más-más dallamokban is feltalálható. Azonban nemcsak a különböző vonások tartoznak hozzá egy stílushoz vagy egy típushoz, hanem {242.} mindaz, ami jellemző rá, akár közös az mással is, akár nem. Az a kérdés, vannak-e olyan típusok, amelyekben minden elsorolt tulajdonságnak kötelezően csak egy bizonyos megoldása fordulhat elő. Ebben a megfogalmazásban a Kanásznótát már ilyen típusnak nevezhetjük: sajátos dallamvonal (kvintváltó, egymotívumú „Páva-dallam”), sajátos hangkészlet (9–VII ötfokú), egyéni metrikai-ritmikai sajátság, szövegkapcsolat és táncszerű előadásmód jellemző rá. Ebből a metrikai sajátság és a szövegkapcsolat minden mástól különbözik, dallam, hangkészlet és forma sok daltól elválasztja, de összekapcsolja a dél-dunántúli ötfokú-kvintváltó dalok egész sorával. Viszont itt már olyan szűkre vontuk a beletartozó dallamok határát, hogy mindössze két dallam tartozik bele, amit az MNT VI. kötete egyetlen dal variánsainak minősített (03–04). De vannak nem kvintváltó, sőt nem is ötfokú kanásznótáink is; ezek csak a szövegkapcsolat és a ritmus–metrum alapján rokonai az előbbieknek, vagyis a „megkülönböztető jegyekben”, összes többi tulajdonságaikban eltérnek tőlük: „Csóri kanász, mit főztél” (Pt 43) még (elhomályosult) ötfokúságával közelebb van, de már nem kvintváltó, s első motívuma is más; 0292 dalunk pedig már se nem ötfokú, se nem ereszkedő dallam, mégis kanásznóta. Ezeket már csak egy tágabb meghatározás kapcsolja össze.

Látjuk tehát, hogy tágabb és szűkebb meghatározások keresztezik egymást; több vagy kevesebb jellemző, közös jegy alapján pontosabb vagy lazább körülírást, szorosabb összefüggést jelezhetünk.

Különböző, szűkebb-tágabb körbe tartozó típusokat mutattam be a Pt dallam-mutatójában (l. „Típusok, eredet”.) Annak célja csak az volt, hogy különböző, kidomborodó sajátságokra, bizonyos rokonságokra felhívja a figyelmet (amit akkor már nyilvántartottunk).

Nyilván sem a maximális követelmény nem lehetséges: hogy minden tulajdonságban jellemzők s egyúttal minden más dallamtól különbözők is legyenek a „típusok”, sem a minimális, hogy csak egy-egy tulajdonsággal határozzuk meg a „típust”. Az elsőt nem lehet elérni, a második pedig kevés. Kell tehát több jegy ahhoz, hogy valamit típusnak mondhassunk, de mindig lesz benne egy vagy két kidomborodó sajátság, ami leginkább föltűnik és jellemzi a típust, és kell hogy a típuson belül különböző dallamok legyenek, amelyek a nem kiemelkedő sajátságokban eltérjenek egymástól. S amit így elsorolunk, abban mindig számolni kell olyan, ezúttal elhanyagolt tulajdonságokkal, aminek alapján, más vonatkozásban más típusba is sorolhatnánk az illető dallamot. Amikor például főképp hangjaival határozzuk meg a dalt – dallamvonal, hangnem, hangkészlet, kadenciák alapján – akkor ritmusával kapcsolódhat egészen más dalokhoz is, és fordítva.

Ezúttal ugyanis a dallammozgás irányával, a kadenciákkal, a hangkészlettel és hangterjedelemmel (tehát hangnemi sajátságokkal) és a forma alapján állítom össze a típusokat. Eltérek Járdányi rendszerétől abban, hogy egyrészt lazábban határozom meg a dallammozgást, hiszen nem egy tízezrekre rúgó dallamanyag egyszempontú elrendezésére akarom felhasználni, hanem csupán a közölt anyagban akarom jellegzetes csoportokra felhívni a figyelmet; másrészt éppen ezért {243.} több szempontot is figyelembe veszek egyszerre. Inkább valami olyasféle tipológiára törekszem, aminőt Bartók adott könyvében, azzal a különbséggel, hogy az ő fő szempontja a versszakszerkezet és ritmus volt. De előzőleg már elkülönített három stílust, amelyet több vonással jellemzett: a régi stílust ereszkedő, ABCD felépítésű (vagy kvintváltó), ötfokú, izometrikus tulajdonságokkal, az újat négyféle visszatérő formával, alkalmazkodó tempo giustóval, s csak azon belül határolt el szótagszámcsoportokat, illetve a „Vegyes osztály” III. alosztályában különböző versszakszerkezeteket. Egyes csoportjai már valóban „típusokat” fognak össze; a többiek azonban vagy túl tágak, vagy túl vegyes elemeket tartalmaznak, mert a választott összetartó sajátság (metrika, ritmika) a legkülönbözőbb eredetű és stílusú dallamokban is lehet közös.

Magam követem Bartókot abban, hogy különválasztom az ötfokú dalokat a diatonikusaktól, de nem elégszem meg azon túl a szótagszámcsoportokkal, hanem további megkülönböztetéseket is teszek mélyebb és finomabb dallamrokonság meghatározására. Az új stíluson belül is forma és dallammozgás szerint adok további elhatárolást, s messze túl kellett menni mind Bartók, mind Járdányi szempontjain a két nagy stíluson kívül eső típusok meghatározásában.

Arról természetesen szó sem lehet ezúttal, hogy a teljes magyar népzenei anyagot mutassam be „típusokon” keresztül. Az még az összkiadásban sem lehetséges, hiszen számos „típuson kívüli”, magányos darabot is be kell mutatni, amit csak szükségből sorolunk egyik vagy másik típus elé, közé. Mindössze a kétségtelenül kialakult, ismert típusokra akarom felhívni a figyelmet a saját példáimon és gyűjteményemen belül. Leginkább típusnak nevezhető csoportok találhatók az ötfokú dalok közt, a sirató rokonságában, a dudanóták közt és az új stílusban; tehát ahol összefüggő stílusról beszélhetünk. Stílus ugyanis azt jelenti, hogy sok egymáshoz hasonló darab keletkezik. Legkevésbé tudjuk (egyelőre) meghatározni azt a sokféle dallamot, amely ezen a négy stíluskörön kívülesik, és tulajdonságai rendkívül tarka képet mutatnak. Ezeket többnyire csak tág határok között, inkább elkülöníthetjük egymástól, semmint szorosan meghatározhatnánk.

Lássuk mindenekelőtt az ötfokú, régi dalokat. Legkiugróbb típusai a kvintváltók. Ezek közt is igen jellegzetesek az „egymagú” dalok, amelyek egyetlen motívumot kétféle zárlattal periódussá fejlesztenek, s azt kvinttel mélyebben megismétlik (A5A5kAAk). Ezen belül külön is nagy család, az úgynevezett „Páva-család”, amelyet meghatározott „mag”, dallammozgás jellemez A-sorában: 8–4–7 fokok után 8–4–5 (02–014, valamint az MNT VI. kötetének szinte a teljes anyaga.) Ez a „típus” már majdnem egyetlen dal; de a különböző szótagszámú és ritmusú változatai különböző szövegekkel társultak, s ezekhez a szövegekhez és metrikai formákhoz annyira hozzáalakultak apró dallamrészletekkel, s egy-egy ilyen önálló forma olyan variánsgazdagságban él a nép közt, hogy önálló dallamnak kell tartanunk a család minden tagját, s a családot együtt típusnak. Ezek szabályszerűen 7[5]3 kadenciasort alkotnak (amit nem egy dallam vagy variáns elváltoztathat); ugyanilyen kadenciákkal és A5A5kAAk periódusos-kvintváltó formával más dallam {244.} is építkezik (például 01 és 015). Számos hasonló kadenciájú, kvintváltó dalunk épül viszont két különböző motívumból: A5B5AB (kétmagúak): 01, 016–021. Jellegzetes csoport az olyan kvintváltó daloké is, amelyek a periódust egy hanggal mélyebben záruló első sorral alkotják 4[5]VII kadenciákkal (ezeknek egyike-másika esetleg el is változhat egyes változatokban): 022–032. További kvintváltó csoportok: 5 [5] 1 kadenciák (033–037); 8 [5] 4 kadenciák (vagy 9 [5] 5): 038–047. (Mindig az alkalmi módosulások leszámításával.)

Sokban közeli a dallammozgás a kvintváltókhoz az ismétlés nélkül ereszkedő, ABCD formájú dalokban (064–0101). Ezek közt is lehetnek lépcsőzetesen ereszkedők: 080–081, 083, 088, 092, 093, esetleg 062, 086 – továbbá Pt 24, 49, 60, 98, 108?, 110–111, 124, 141, 180. Külön csoport az olyan ereszkedőké, amelyek 5–4–5–4–5–8 fokokon kezdenek: 095–097, 0100–0101, 0117–0118, továbbá Pt 17, 44–45, 113, 123, 134–135, 152, 230. Hasonló, mégis elkülönül tőlük az 5. fokon mozgó (de a 4.-et nem érintő) kezdés és utána 8.-ra ugrás (és utána természetesen ereszkedő dallamvonal): 094, 098–099, továbbá Pt 20, 121, 138, 168, 171?, 218. Nagyon sok ereszkedő régi dalunk kezd az oktáv ismételgetésével (vagy ami avval egyenlő: 8–5–8, 1–8... ugrásokkal): 073–074, 076, 092, 0109 és 191. példa, továbbá Pt 70, 87, 117+126+191 = 166. pl. Pt. 131, 168 stb.

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,
Mégis besorozott Ëngëm katonának.

 

MF 1229/b–1930/b lányok, Menyhe (Nyitra) 1909. Kodály

Nem kevésbé gyakori és jellegzetes az első sor oktávon induló és 7. fokon záruló első sora (8----7): 016, 018, 019?, 020, 047, 066, 071, 077–080, 082–083, 086, 088?, 091, 0102, 0109–0110, 0113? továbbá Pt 27, 49–52, 105+107, 124, 133, 165.

Nagyon tipikus az ABBC felépítés – tehát két azonos középső sor – nyolcszótagos, ötfokú-ereszkedő dalainkban. Gyűjteményünkben csak 066, de lásd Pt 50–52, 59, 87, 89, 92, 131, 133, 141, 157, 160=166. (Amint látjuk, ez érintkezik az előbbi csoporttal is: van tehát egy szűkebben összetartozó csoport: 8– – –7 kezdés és ABBC felépítés.) Hasonló ehhez, hogy a szélső sorok ismétlődnek vagy egymáshoz hasonlóvá váltak (AA(k) BB(k) vagy ABCC): 067, 070, 072?, 089–090, továbbá Pt 110.

A két első sor ismétlését (AABC formát) jellegzetesen olyan régi dalokban találjuk, amelyek három-négy nagyívű sorból – oktávról az alapra lefutó sorból {245.} – állanak, tehát kadenciáik 1 [1] 1. Ilyen 0114, továbbá Pt 54, 76, 79–86. Ezek többnyire 8 vagy 10 szótagos sorokból állanak.

Egészen más jellegűek az ereszkedő 12-esek: 24/ab. (lásd még Pt 178-at). Ezek erősen recitáló dallamok, ahol szinte az ötfokú, ereszkedő dallammenet vázát rajzolja ki a dal sok hangismétléssel.

Különválnak azok az ereszkedő dallamok, amelyekben csak az első három sor ereszkedik fokozatosan, le is jut az alaphang környékére, azután a negyedik sor újból magasra ível fel, vagy már a magasból indul is: 013, 065, 068, 074, 084, 0101, 0103, 0111–0114, 0133, 0141 és 23, 24/a, 58. példa.

A magasról ereszkedők után lássuk a középen mozgó pentatondalokat. Legjellegzetesebbek a drm-tengely körül mozgó dalok: 0129–0133, 0137, 0139–0141, továbbá Pt 77–78, 158, 162–164, 171, 179–142, 220, valamint Kodály 1973, 30. A drm-kezdettel jellemezhető dalok is összefüggő típust alkotnak, de néha – nagy ritkán – emelkedők is lehetnek, s szinte kivétel nélkül parlando (sőt recitáló) előadásban élnek: 0134–0136, 0138, továbbá Pt 96–97, 100, 127, 173–176.

Ötfokú, régi dalok közt ritka az ennél mélyebben járó dallam, de ami van, az határozott típus. Ilyen alulról vagy középről induló és alsó járású a 0143–0145 (továbbá Pt 22, 41, 96!, 220 és Kodály 1973, 32 „Túl a vízen egy kosár”). Szintén jellegzetes típus a néhány tetraton és triton dallam:0146–0152 és Kodály 1973, 28 „Csak azt szánom-bánom”= 276. példa.

Erősen összetartozó típust alkotnak dudanótáink. Ez ugyan ritmusuknak köszönhető, s erre vonatkozik a megjelölés is. Szinte kivétel nélkül 8 szótagosokat tartunk nyilván ilyen névvel, amelyekben kvint-kvartváltás nyomait lehet fölfedezni. Összetartozásukat további dallam- és formaelemek határozzák meg, amelyeket majd a következő fejezetben, eredetük tárgyalásában fogunk részletezni, mert a keleti párhuzamok világosabbá teszik. Egyik csoportjuk formája A5 vagy A4ABC (vagy A5–4ABB), másiké A5–4BAB (A5–4BAC): 050, 055, 062 (=Pt 250), továbbá Pt 248–252, 256, 270 és 053–054, 057–059, 061 (=Pt 260), továbbá Pt 258–259. Kivételesen 6–7 szótagú kvint-kvartváltó, alapritmusú dalokat is neveznek dudanótának: 050, továbbá Pt 56, 245.

Közeli rokonai ezeknek a dudanótáknak olyan 8-as parlando dalok, amelyeknek 2. sora már leszalad az alaphangra, néha már az 1. is: 112/a (= Pt 4) és Pt 37. Ugyancsak közeli a kvintváltó, egy magból felépülő dalok némelyike, amelyek az 5. fokú főzárlatot leviszik az 1. fokra: 151. példánk (= Pt 21). Jegyezzük meg mindjárt, hogy ennek ritmusa tipikus 6-os dudanóta-ritmus. (Ebben a dalban tehát összeolvad a dunántúli mintára elváltozott, egymagú, kvintváltó, Páva-motívumhoz hasonló dallamszerkezet az A5BAAk dudaritmusú dallamok szerkezetével. Ilyen oka is lehet az 5. fokú kadencia „lecsúszásának” az 1. fokra!)

A dudanóták többségét csak erős fenntartással lehet ötfokúnak nevezni mai alakjuk szerint. A későbbiekben látni fogjuk, hogy szo- és do-alapú, sőt félhangos ötfokúságban mozgó dallamokat lehet párhuzamba állítani velük; ezért, mostani diatonikus jellegük ellenére is az ötfokúak után tárgyaltuk őket.

{246.} Viszont a következők már kétségtelenül diatonikusak, bár jó részüket Bartók még az ötfokú, régi stílusba (A-osztályába) sorolta. Régiségük természetesen vitathatatlan, és sok egyéb tulajdonságukkal kétségtelenül közel állnak régi, ötfokú dalainkhoz.

Legfontosabb csoport a diatonikus parlando 12-eseké. Ezeknek hullámzó dallamvonala határozottan eltér az ötfokú 12-esek kifejezett ereszkedésétől; egészben véve és legtöbbjüknek kadencia-sora alapján mégis ereszkedőknek mondhatók. (Kadenciáikról az eredetkérdések tárgyalásakor szólunk.) Legszívesebben balladával, régi históriás ének vagy koldusének szövegeivel és halottas énekekkel járnak együtt. Ilyen 0155, 0163, 0165, 0193–0196, valamint 192–195. példa.

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj
Gazdag Fülöp császár, gazdag Fülöp császár!
Mer ién néked adom, mer ién néked adom

 

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:
Ivegablak alatt nagy hosszú almafa,
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága,
Háromszáz levele, hatvanhat virága.

 

Tova jő egy legény, be szomorú szegény!

{247.} Tova jő egy legény, be szomorú szegény!
Látom a szájáról, szállást kérne szegény.
S adnék neki szállást, a lovának állást,
Nekie pediglen csendes lenyugvást.

 

Az öreg Dancia magát siratgassa:

Az öreg Dancia magát siratgassa:
Istenem, Istenem, Kilenc lyányom közül,
Kilenc lyányom közül még egy fiam sincsen!
Istenen, istenem, ki váltson fel ingem,
Ki váltson fel ingem katonarabságból!

 

192) MF 2491/a 36 é. férfi, Trunk (Moldva) 1930 Véress S.; 193) Kallós 1970 108; 194) MF 1320/d asszony, Székelyvaja (Maros-Torda) 1914 Bartók = Pt 348 más szöveggel; 195) Pusztina (Moldva) 47 é. vak férfi, 1951 Kallós.

Hasonlóan ereszkedő-diatonikus, de nem annyira recitáló, mint a 12-esek, egy sor 8-as és 11-es 5[4]3 kadenciás (esetleg lassú táncritmusú) dallam: 0181–0184, valamint 5[4]2, 5[4]1 és hasonló kadenciákkal lépcsőzetesen leszálló 6-os vagy 8-as: 0166, 0164, 0188, 0194. Rokon ezekkel néhány oktávról, hetedik vagy hatodik fokról ereszkedő dallam 2. és 1. fokú kadenciákkal: 0161, továbbá 196–197. példa.

Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?

{248.} Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?
Talán az édesëm A lókeresőbe?

 

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,
Mér nem hagytál békit Én árva fejemnek?

 

196) MF 522/a (Maros-Torda) Vikár?; 197) Bánffyhunyad (Kolozs) 1908 Bartók.

Ezekhez hasonlók kadenciákban, de dallamvonaluk domború (dúr- vagy mollterccel, mint az előzők is):

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.
Hull a fődre, hull előmbe, Hull a gyászos kebelembe.

 

Magyari császárnak Lázár fia vala,

Magyari császárnak Lázár fia vala,
Mestere Mánónak es egy lyánya vala.

 

198) Sz. Nd 32 sz. 56 é. asszony, Nyárádköszvényes (Maros-Torda) 1914 Bartók; 199) Kallós 1970 5. sz.

{249.} Hasonló típusokat táncdalok közt is nyilvántartunk: 5[4]2 (vagy 2 helyett 4, 4,1) kadenciákat erősen kihangsúlyozó, fokozatosan ereszkedő dallamokat: 0167–0171, 0187, továbbá 146. és 200. példa.

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!
Akin az a kilenc betyár elindult, Pápai úr udvarába befordult.

 

Derzstomaj (Jász-Nagykun-Szolnok) 82 é. férfi, 1939 Vargyas = Vargyas 1954 93 sz.

További rokontípusok az oktávról ereszkedő, vagy alulról domborúan induló dallamok 2., 1. vagy X [2] X [1] kadenciákkal: 218., 220–221., 222. példa, valamint az utolsónak hangszeres változatai: 145/a–g példa.

Egészen más világot jelentenek a dúr-kvintváltók. Ezek is, mint az ötfokúak, nagyívű, ereszkedő dallamok, de kifejezett dúr hangzásuk elválasztja tőlük: 0205–0206, valamint 201–202. példa.

Rákóci hajdanában danában...

Rákóci hajdanában danában...

 

Gyújtottam gyertyát...

Gyújtottam gyertyát...

 

201) MNT III. 563; 202) MNT III. 649.

{250.} Ezekkel már meg is kezdtük Bartók „C) osztályának”, vagyis sem a régi stílusokba, sem az új stílusba nem tartozó dallamoknak a csoportjait. A dúr-kvintváltók határozott körvonalú típust alkotnak. Már a további csoportok inkább csak „elkülönítést” fognak jelenteni: a dúr-ereszkedők (ritkák): 83. példa, valamint a mixolíd-ereszkedők: 0208–0214. Inkább nevezhető típusnak a néhány lépcsőzetesen ereszkedő moll-dallam: 0218, 0220, 0224, valamint hipo-skálákban fogant, ereszkedő dallamok: 0240–0244.

Ismét csak tág elhatárolással foghatjuk egy körbe az ereszkedő moll-dallamokat (ha ugyanis nem tartoznak az előbbi csoportok egyikébe sem): 0215–0225, 0230–0233. Ezek közt már inkább típus néhány „új-szaffikus” formájú, moll, ereszkedő dallam: 0227–0229. És nagyon határozottan összetartozik, egyúttal minden más dalunktól elkülönül néhány tipikus fríg dallam, amelynek 6-ról ereszkedő vagy induló dallama a moll-szexten kívül a 4., 3 és 2 főhangokra épül: 0255, 267/ab. példa, valamint a következő:

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.
Haragszik rám az Isten is, Lehajlik hezzám az ég is, taj-laj-laj-laj laj-laj-laj.

 

Csikvacsárcsi (Csík) 1907 Bartók.

(Lásd még Pt 334–338, 347-et.) És hasonlóan jellegzetesen elválik a magyar dalok nagy tömegétől néhány alacsony járású fríg dallam, különösen a szokásdalok között: 0290/a, 149/a példa.

Csak nagy általánosságban jelent elválasztó – nem összekötő – határvonalat a következő néhány dallamirány-meghatározás. Ereszkedő, majd újra emelkedő dalok: 0241, 0277, továbbá Pt 99, 170, 206–207, 231, 242, 327. Középen mozgó dallamok: 0298 (továbbá Pt 182, 185, 208, 223, 227, 246, 269–270, 281, 285, 333, 347.) Középről fölfelé induló dalok: 0254, 0262 és 204–205. példa.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.
Nemcsak meghült, meg is hidegedett. Mert már engem régen elfelejtett.

 

Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!

{251.} Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!
Kilenc esztendeje, Mőte már rab vagyok, Mőte már rab vagyok

 

204) Kiskunhalas (Bács-Bodrog) 78 é. férfi 1939 Vargyas = Vargyas 1954 32 sz.; 205) Ghymes (Nyitra) 1906 Kodály.
(Lásd még Pt 146–147, 183, 192, 196, 241, 307, 320, 325, 332, 347.)

Elütnek a magyar dalok nagy tömegének dallamvonalától az alulról emelkedő és domború ívet leíró, (de nem ismétléses formájú, tehát nem új stílusú) dalok: 0268, 0273–0274, 0300, valamint a 247–249. példacsoport dallamai (továbbá Pt 101–121, 185–187, 210, 236, 238, 262, 273, 316, 329=468, 368, 370, 372, 471, 480 és a 249. példacsoportunkban szereplő Pt 494–495).

Még elütőbbek az alulról csak az 5. fokig emelkedő, alsó járású dallamok: 0297, 0299, továbbá Pt 46–47, 88, 204, 216, 284, 286, 288, 297?, 317–319, 370. Ezeket a magyar népzenén belül már „típusnak” is tarthatjuk a többitől való nagy távolságuk alapján.

Ugyancsak típust alkotnak az úgynevezett „Jaj-nóták”. Ezeket kizárólag formai sajátságuk alapján érezzük összetartozónak, de ez a formai sajátság nagyon szembeszökő, akár az egyes dalt tekintjük, akár egy egész összetartozó dallamcsaládot. (Leírásukat már láttuk a Forma fejezetben példákkal.) Akár a jellegzetes szövegtoldásokat vesszük tekintetbe, akár a dallamcsaládon belül tapasztalható sorszámszaporodást vagy -fogyást mindenképpen valami hasonlót, közöset kell látnunk az ilyen dalokban, függetlenül attól, milyen jellegű volt az eredeti négysoros, 8 szótagos dal: ötfokú, régi, ereszkedő, vagy dúr plagális, újszerű ének. Ilyen ötfokúak közt 077 és 085, egyéb dalok közt 0247–0254, valamint 124–127 példa.

Egy sor kis hangterjedelmű dalunk szeptim nélküli dúr-hangsorát egyáltalán nem a modern harmonikus érzék szerint alkalmazza: ezeket csakis a régi elmélet ión-skálájával jellemezhetjük. Ilyen ión-pentachord-hexachord dal 0303–0308. Külön összetartozik közöttük a refrénes, esetleg háromsoros fajta is. (Lásd Kodály 1973, 78–79. lapján közölteket.) Viszont egészen más jellegű, de a magyar népdalok közt szintén idegenszerű az 1–6(+8) fok közt mozgó, tehát dúr-hexachord dallamvilág: betlehemes dalaink nagy része és a regösénekek tartoznak ide, valamint néhány dúr-dudanóta és egy nagy tömegű párosító dalcsalád: 0201 és 44–45., 50–54., 152, 160/a példa. Ezek közt a szaffikusok (44–45. példa) igen sok dalból álló jellegzetes típust alkotnak.

A magyar dalok túlnyomó nagy többsége autentikus elhelyezkedésű (vagyis {252.} egész dallamvonala a záróhang fölött helyezkedik el – nem számítva a szubtonika –VII. fok – érintését a végső lezárás előtt). Ehhez képest néhány szórványos plagális (tehát a záróhang felett és alatt egyaránt mozgó) dallamunk még ilyen tág meghatározással is típusnak tekinthető. Az ismert plagális dalokon belül megkülönböztethetünk nagy hangterjedelmű, nagyívű dúr dalokat: 0311, 0314–0315 (továbbá Pt 201, 204, 205, 318), mollokat: 0312–0313, 0318. Külön típus néhány háromsoros, refrénes, plagális dal – a népszerűsítő füzetek révén ezek gyorsan elterjedtek: Pt 474–478. Végül a funkciós dúr-hangnem annyira ritka népdalaink közt, annyira jellegzetes hangzást jelent, s annyira idegen is, hogy jól felismerhető és elhatárolódó típusnak nevezhetjük: 0316–0317 és Pt 200.

Ezek után vegyük sorra új dalaink típusait. Először a legegyszerűbbet, amely szintén egyetlen motívumból van fölépítve, mint a régi dalok első, kvintváltó csoportja: AA5A5(k)A(v). Az ilyen formájú dalok közt igen jellemző a 8 és 11 szótagosok csoportja. A nyolcasok közt csak domború motívumot ismerek, 1–5 (6)–1 vonallal: 0323–0324. A 10–11-esek közt 5.-ről 1.-re ereszkedőt is: 0345, 0359 és domborút is: 0394.

A kétféle sortípusból építkezők közül AA5BA ereszkedő (5–1) A-sorral: 0319 (hatos), 0322 (hetes), 0325 (nyolcas), 0341 (tízes), 0346 (tizenegyes). Ugyanilyen felépítés domború A sorral: 0326 (nyolcas). Elég sok hasonló akad tizenegyeseink között.

Az ABBA forma 10-esei és 11-esei alkotják a leggazdagabb csoportokat. Ezekben már nemcsak az 1. és 5. fok közt mozoghat az A-sor, hanem 8–1, illetve 1–8–1 vagy 5–8–1 közt is.

10-es, A: 5–1: 0331–0332, 0338, 0340, 0343

11-es, A: 5–1: 0346, 0352, 0355–0358, 0363, 0368

10-es, 11-es, A: 1–5–1: Pt 402, 404, 413, Járdányi, 64, 65, 73, 0360, (0361)

10-es, 11-es, A: 8–1: 0333, 0339, 0342, 0344, 0347–0348, 0350, 0353–0354, 0365, 0367

10–11-es, A: 5–8–1: 0334, 0336–0337, 0364, 0366

11-es, A: 1–8–1: 0351

AABA formájú dalaink hosszú sorokból állanak, A-soruk a sok hangból nagy ívet ír le; kvint- és alaphang közt mozgó, szűk dallamsoraik tehát nincsenek is.

A: 1–8–1: 0374, 0376, 0380, 0389, 0390, 0392, 0393

A: 8–1: 0381–0383, 0384–0386

Többszörös ívet ír le: 0387–0388, 0391

Természetesen lehetséges volna további részletezés is. Még szorosabbra vont határok közt közelebbi összetartozást is meg lehetne állapítani, ha a B-sorok különböző fajtáit és a sorok belső hajlásait is részleteznénk. Egy nagyobb anyagban, például a teljes népdalanyag összkiadásában erre szükség is lesz. Jelen célunk csak az volt, hogy a feltűnőbb csoportokra rámutassunk és a típusmeghatározás lehetőségeit ismertessük.

{253.} Ha most egybenézzük a magyar nép által ismert és fenntartott dallamtípusokat, különösen a „rokonsági kör” értelemben használt típusokon belül még az egyes dallamokat is, amelyeket variánsaik száma és elterjedtsége alapján „dallamtípus”-ként tartunk számon, akkor végtelenül gazdag sokféleséget találunk, s a zene, az ének legtöbb sajátságára, lehetőségére találunk több vagy kevesebb példát. Ezek közt vannak kedvelt, gyakori fajták, és vannak ritkák; a kedvelt fajták a dallamtípusok olyan nagy számával vannak képviselve, s azok olyan nagy tömegű variánsokkal, hogy bizonyos uralkodó jelleg erősen átüt a sokféleségen, sőt bizonyos értelemben egyformaságot, egyhangúságot is okoz. Mégis, az egész együtt, gyakori és ritka, népdalszerű és idegenségét még alig levetkező ének, ősi és új összead egy olyan zenei együttest, amely változatosságával, fejlettségével a nép sokféle érdeklődését árulja el, s bizonyítja, hogy kultúrája nyitott volt minden fejlődési lehetőség számára. S ha benne mégis sajátos, egyéni válogatás és jelleg mutatkozik, szívós ragaszkodás bizonyos sajátságokhoz: autentikus, ereszkedő vagy kvintszerkezettel emelkedő dallamépítkezés, izometria, határozottan érezhető forma, világosan tagolt szerkesztés, beszédszerű ritmusok rubatóban és feszes, pontozott ritmusban egyaránt, az mindennek nem mond ellene, csak kiegészíti: sokfélével megbarátkozó, de bizonyos sajátságokhoz ragaszkodó, változatos és egyéni műveltség igényéről tanúskodik.

 

A mappában található képek előnézete Csángók

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

заказать сайт под ключ

(Artemekbmails, 2019.05.29 15:44)

МОРОЗНЫЙ ОБЗВОН: МОТИВАЦИЯ ПОДЧИНЕННЫХКейсы. Примеры ваших работ. Подобрали девушке look – показываем, сделали маникюр – показываем, скомпоновали запах – показываем, нарисовали картину – показываем.Ретаргетинг ВКонтакте – это доступная технология возврата покупателей для сайт: целевая аудитория довольно состоять из пользователей, взаимодействовавших с ресурсом, который позволяет стяжать потенциальных клиентов, уже заинтересованных в Вашем предложении. Ежедневный сайт посещает большое цифра людей, кто-то из них совершает целевое действие, однако большинство уходит. Если пользователи, которые ушли «ни с чем», уписывать в социальной сети ВКонтакте, можно настроить ретаргетинг и отдавать данную аудиторию для сайт.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/vizitka.html>заказать сайт визитку</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/vizitka.html]сайт визитка стоимость[/url]
https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - сайт под ключ

Вот скольконибудь тематик для постов в основной ленте Инстаграма:Ну а теперь о поисковых машинах и о часть, сколько должен воеже продвинуться в них. Круг сайт, каждая страница, круг текст индексируются беспричинно называемыми поисковыми машинами и сохраняются в базах данных. А впоследствии человек, который хочет что-либо встречать, заходит для сайт поисковика и прописывает в пашня поиска нужные ему слова. Поисковая орудие выдает пользователю результаты: адреса страниц, для которых имеется введенная им фраза. Так человек находят сайты после поисковые системы. Ну а чтобы того, дабы ваш сайт имел максимальный успех в поиске, должен создать чтобы этого идеальные условия. Вообще, содержание поисковой оптимизации крайне обширная и ее не описать даже целой статьей. Расскажу вам относительный основах такой раскрутки сайтов. О поисковой оптимизации необходимо воображать снова во срок создания и редактирования страниц сайта.Ваша задача – заинтересовать участников сообщества, дать им понять насколько им нужен ваш товар, ненавязчиво подтолкнуть к покупке.

Данные Компании всех видов работ

(Rbaseoseet, 2019.05.29 15:37)

- Предприятия всех видов деятельности
- Все поставщики тендеров за 4 года
· Кто заказывал тендеры по 223 ФЗ,44 ФЗ
· Avito, юла, и другие сайты объявлений
* Контакты соискателей, личные контакты сотрудников
· Контакты людей
* Контакты руководителей

https://baseo.ru

One occurrence way, pyrexia; diffusely nil keratoconus.

(atevusk, 2019.05.29 15:20)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone Without Dr Prescription[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone 20mg</a> bay.pbqc.nepzene2.eoldal.hu.cat.yi http://mewkid.net/buy-prednisone/

заказать landing page

(Robertfuh, 2019.05.29 14:46)

Ads Supervisor имеет разделение сообразно целям:Обратите почтение, сколько поиск работает крайне непредсказуемо. Определить четкий алгоритм выдачи – поручение невыполнима. Из наиболее многократно встречающихся закономерностей:Самоуправно Инстаграм не в восторге, если публикации засоряют большим количеством меток не сообразно теме. Таких пользователей, уж сильно жаждущих читать принадлежащий должность точно можно большему числу людей, Инстаграм «наказывает» за корыстолюбие снижением охвата.
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/resheniay.html>купить готовый сайт в Воронеже</a>
[url=https://voronezh.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]разработка сайтов Воронеж[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/ecomerce.html - услуги по разработке интернет магазина

Продвижение бизнеса в Инстаграме: сколько в сухом остатке?Вашу маму и там, и тут показывают! Изучаем Инстаграм TV8. Картинки аккуратно оформлены? Замечание: когда картинок общий нет – ответ НЕТ. Коли картинки не одинаковы сообразно размеру – ответ НЕТ. Коли картинки оформлены сообразно разному: грань, призрак, отступы – отклик НЕТ. Разве картинки не выровнены – отзыв НЕТ.

заказать лендинг пейдж

(ThomasCrich, 2019.05.29 13:49)

XML, DHTML и XHTML являются чем-то вроде дополнительных компонентов к HTML. Они делают стандартную HTML страничку более динамической и интерактивной. Ведь сам HTML зело ограничен в своих возможностях создания интерактивных элементов.Который такое собственноручное написание кода? — Это значит открываем блокнот (со временем вы начнете пользоваться более универсальными текстовыми редакторами) и пишем код с самого начала и прежде конца.план показов рекламыКоли всетаки сделано правильно, то это разительно стабильная верстка, потому весь изменяет величина пропорционально. В результате около любом изменении размеров безвыездно по-прежнему хорошо;План
<a href=https://moskow.skgroups.ru/ecomerce.html>создание сайта интернет магазина</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/landing.html]разработка одностраничного сайта[/url]
https://moskow.skgroups.ru/portfol-seo.html - сео портфолио

Быть звонке нуждаться ценить запас клиента. Даже если он говорит, что не заинтересован в вашем предложении, беспричинно как уже сотрудничает с вашим конкурентом, спросите: «Довольны ли вы на 100% вашим выбором? Или все-таки должен что-то изменить/улучшить?». Таким образом вы сможете обратить внимание клиента на бОльшие возможности именно вашего предложения.Индивидуализированные аудиториидобавить метку в ИнстаграмеИспытание компаний со смежной, схожей, взаимосвязанной тематикой. Этот часть факультативно. На разборе не буду переставать, скажу лишь, сколько здесь позволительно брать идеи чтобы контента, а также встречать варианты чтобы сотрудничества по вашему продукту/услуге.8. Выставляем сайт в Internet.

продвижение сайта в яндексе

(Williamfarne, 2019.05.29 11:21)

Вместо выводаКапитальный урок, какую категорию выбрать около регистрации. Вроде желание постоянно просто, для какую тему сделан сайт, туда и записывать. А вот и нет. Предположим, вы сделали доход о разведении аквариумных рыбок. В нем питаться такие разделы: возникновение аквариумных пород (разве как они там называются?), обаяние аквариума на микроклимат, интерьер квартиры и на психику людей, уход после рыбками, намерение аквариумов. В какую рубрику занести сей сайт? Бездействие, Хижина и семейство, Зоология, Домашние животные? Отрицание: во все. Но каталоги, чистый правило, не любят повторных регистраций. А вот тогда есть лазейка. Регистрируйте не только главную страницу, но и всетаки последующие. Каждую в своей рубрике. Возникновение пород – в Зоологию, заботливость, разведение – в Бездействие, аквариум в интерьере – Дом и семейство, действие для человека – в Психологию, и т.д. Быль, эта уловка не повсюду работает, но некоторый каталоги позволяют регистрировать разные страницы одного сайта. Если хорошо проработать ключевые слова каждой страницы, тщательно прописать совершенно мета-теги , то сайт, возможно, удастся кончено борзо раскрутить.В архиве wpTimeMachine-content-files.zip нужно найти папку wp-content и скопировать ее содержимое вследствие FTP на хостинг в папку с таким же названием. Там находятся всетаки ваши настройки, картинки, темы шаблонов и так далее.
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/landing.html>заказать продающий сайт</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/context.html]настройка контекстной рекламы в Новосибирске[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка стоимость

басня SMM про комплексное знание соцсетейЧитают, паки как. Более того, пересылают своим друзьям, хихикают над орфографическими ошибками и искренне удивляются, зачем около фото женских ягодиц размещать должность о смысле жизни. Колоссально многократно именно бесполезные тексты и философия некстати становятся причиной отписок.Желание наличие маркированных и нумерованных списков, заголовка, подзаголовков, видео-обзоры и фотографии.10 основных правил сообразно работе с контентом чтобы ИнстаграмаРади объявлений с видео понадобится небольшой ролик (ФБ вместе рекомендует 15 секунд, только пропустит и подлиннее), размером не более 4 ГБ и с разрешением ни менее 600 пикселей в ширину.

заказать сайт под ключ

(SeogradGauby, 2019.05.29 10:22)

А теперь капля секретов для тех, который не хочет надоедать потенциальных клиентов нежданными звонками или прочить принадлежащий продукт/товар/услугу всем, который есть в телефонной базе.пояснение целей рекламы в ФейсбукеКотики, сэлфи и смешные мемасики: 10 мифов о SMM
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама гугл</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/portfol-razrab.html]разработка сайта пример[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/portfol-razrab.html - портфолио сайтов веб студия в Волгограде

Окей, постоянно понятно. А точно кумиться с подписчиками?4. Ради посетителя не беспричинно важен дизайн, подобно удобность навигации и просмотра материалов вашего сайта. Хорошо когда ужинать мобильная версия сайта.предпоказ рекламы в лентеПлан бюджетахолодный обзвон

настройка контекстной рекламы в Омске

(SeoomskFlers, 2019.05.29 09:24)

Движок сайта — это полностью сконструированный снаряженный конструкция вашего сайта, в нем могут скрываться различные модули, используя оконченный уловка вам не надо бомонд программирование, вам простой нуждаться размещать ваши статьи для страницах вашего сайта посредством админ панель и всё. Различных готовых движков для сайта теперь существует множество. Какая cms лучше – судить только ее пользователям. Способ управления сайтом гораздо упрощает содержание веб-мастеру, всетаки определиться в выборе все-таки сложно.Моментально и честно скажу, сколько анализ конкурентов – это именно та нудная, но дюже важная подвиг, которую смело можно пахнуть для аутсорс. Причин скольконибудь:Собранная с через сторонних сервисов информация отдельно не отличаются от информации, которая есть в самом инстаграме.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/smm.html>таргетированная реклама в инстаграм</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/resheniay.html]одностраничные сайты купить[/url]
https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов

Жестокий доход (30%)Если вместо идей сообразно хэштегам у вас полная пустота, дозволительно подсмотреть, что ставят конкуренты. Переходим сообразно меткам, смотрим, сколь единовременно они употребляются, под какими постами ставятся. Что-то берем себе на доспехи и тестируем.Во всех крупных соцсетях занятие хештегов работает на ура. Болтовня со значком #(решетка) автоматически становятся кликабельными ссылками, нажав на которую формируется лента из публикаций, отмеченных соответствующим тегом. По идее, хештеги – те же ключевые болтовня, следовательно к их подбору надо отнестись с умом.2. Переговоры по доработке дизайна главной страницы, вероятно предоставление дополнительных концепций.таргетированная объявление;объявление в сообществах;брендирование приложения.

seo оптимизация сайта

(Olegbep, 2019.05.29 08:25)

Разграничивайте звонки на входящие и исходящие. Исходящие меньше подвержены риску выхода ситуации из-под контроля, более предсказуемы и легко проверяемы.Составлять Title перед эти страницы невыносимо просто. Нагрузиться рабочая формула:Регистрация доменного имени
<a href=https://kazan.skgroups.ru/context.html>реклама яндекс директ</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]заказать разработку сайта[/url]
https://kazan.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание интернет сайта

Опросы и вопросы. Наверняка вы знаете, который к публикации в сторис дозволено прикрепить стикер опросника и вопросника. С их помощью вы можете пообщаться с аудиторией, испытывать их мнение, получить полезную информацию, в общем, занятие взаимовыгодная. Вы налаживаете связь со своими клиентами, отмечаете сильные и слабые места вашей компании, а подписчики могут капелька развлечься и испытывать то, что их интересует.Обратите забота, сколько можно выбрать stories и ленту вкупе, а можно разделить площадки. Мы рекомендуем другой видоизменение, так словно в этом случае вы получите более детальную статистику и сможете понять, какая реклама (в ленте либо в сторис) принесла наилучший результат.Непроходимо удобная фишка, когда вам, например, надо найти пользователей, живущих в Германии (или любой видоизмененный стране), и говорящих на русском языке. Довольно просто указать нужную географию, а в поляна «Язык» выбрать русский.Эта учение точно некогда на стыке области маркетинга и рекламы и сферы графического дизайна. Дизайн в рекламе — открытки, листовки, буклеты, плакаты, растяжки. Творчество на заказ. В жестких рамках: тему и задачу диктует маркетолог, сроки — клиент. А ты — вконец из себя такой креативный-креативный — вынужден создать гениальный изобразительный цепь! Чтобы выделиться, привлечь забота и продать товар. На самом деле, интересная круг, востребованная и популярная.Надо ли трактовать о книга, что вам надо толкать вежливым и уважительно относиться к человеку, даже буде он не довольный вас слышать?

сео портфолио

(SeosamarRer, 2019.05.29 07:28)

Пиксель ретаргетинга ВКонтакте (пиксель отслеживания) — это JavaScript-код. Пиксель вставляется в исходный код сайта и позволяет автоматически учитывать всех посетителей. Данный вариант подходит владельцам площадок либо блоговых систем, имеющим доступ к редактированию кода сайта.ЗаключениеОдиноко из самых распространенных комплексов начинающих менеджеров по продажам — боязнь показаться навязчивым услышать через клиента отречение в грубо форме. И каково же бывает удивление, если при холодном обзвоне они обнаруживают, что клиенты тоже люди, и чаще только довольно вежливые. Непременно, холодные звонки будут сопровождаться большим количеством отказов, но отдельный имеет для это право. Гнев человека на другом конце провода может вызвать излишняя навязчивость (ежедневные звонки с предложением своих услуг), некомпетентность и нескрываемое спрос заработать деньги.
<a href=https://samara.skgroups.ru/kontakty.html>заказать веб сайт телефон</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание сайтов Самара[/url]
https://samara.skgroups.ru/smm.html - таргетированнаЯ реклама в инстаграм

Почему пользователи подписываются для кого-то в Инстаграме? Им может влюбиться фотоконтент (хотят любоваться красивые снимки в своей ленте), им может влюбиться текстовый контент (интересно разбирать), им может содержаться полезна ваша помощь в перспективе (сейчас не планируют заказывать, только, вероятно, в будущем). Поэтому в поисках подписчиков вам имеет значение постараться удовлетворить одно из этих желаний. Примем, вы цепляете людей ради счет интересного контента. Сделайте пост в духе «30 идей чтобы чего-нибудь», 10 идей из этих 30 дайте в посте, а оставшиеся 20 оформите в виде красивого PDF-файла. И доказательство в вашем объявлении будет водить для скачивание материалов. Разве контент действительно доходный, пользователи добровольно на вас подпишутся и скачают файл, а вы избежите проблемы со ссылками для профиль.Вот и все рекомендации сообразно работе с рекламой в Ads Manager. Теперь настала очередь настройки путем приложение.=)1. Зайдите в принадлежащий аккаунт ВКонтакте, перейдите в раздел «Реклама», кроме - «Ретаргетинг» и нажмите на кнопку «Создать единичный пиксель»;В искусстве фотографии чтобы Инстаграма трескать свои заповеди, неисполнение которых чревато печальным результатом. Тут даже «подорожник» в виде фильтров прикладывать безуспешно – изображение обречен для провал, а профиль – на безвкусицу.Ётот обзор составлялся мной на основе сканирования информации из Интернета и на основе мнений в тематических сообществах. Ёто значит, который он решительно не является безусловной правдой и всегда остальное — отстой. Наверняка сообразно стране существует множество других _достойных_ учреждений, ежели это и правда так, то присылайте свои комментарии к статье.

заказать сайт визитку

(Goshaufaviste, 2019.05.29 06:26)

Только, словно мы знаем, из правил бывают исключения. Однако эти «вредные советы» можно пользоваться, однако чуть в том случае, коли за этим будет останавливаться грамотная концепция тож хитрый юмор.Нелегальные методы раскруткиВо-вторых, вы можете превратить свою компанию в инста-бренд. Например, запустить розыгрыш, где обязательным условием будет положение публикации со специальным хэштегом. Примерно, #компанияN_щедрая_душа, #дружу_с_компаниейN и т.д. Беспричинно, появляется шанс, что ваш хэштег со временем довольно вирусным. Это может привести к вам новую заинтересованную аудиторию.Какие функции употреблять у виджета?Тренинги бывают двух видов: выездные и корпоративные.
<a href=https://ufa.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов под ключ</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/calls.html]холодные звонки[/url]
https://ufa.skgroups.ru/calls.html - холодный звонок

морозный обзвонЯкобы влияет виджет на продвижение сайта?Подобно проанализировать результаты рекламы в ФБСторис делаем с умом и не заваливаем аудиторию – готово ?Ваше физическое местоположение. В приоритете, хоть и далеко не 100%, в выдаче довольно быть житель, из которого вы ведете поиск, или пограничный к нему. Но не избежать и примесей.

заказать landing page

(ChelyabGralk, 2019.05.29 05:30)

В бизнесе издревле вкушать дела, которые нужно делать вот прямо безотлагательно, а лучше вчера. Когда у вас таких дел перевелись, то смотри часть ниже.Кнопка. Текст выбирайте почти целевое действие – перейти на сайт, оставить заявку, открыть лабаз и т.п. Не забудьте про UTM-метки, буде ведете трафик на сайт.Пользователи веселятся. Пользователи шокируются. Пользователи разносят такой контент «на грани фола» сообразно социальным сетям. Неудивительно, что «выходки» Burger Majesty становятся вирусными и заполняют пространство Сети. Только решаясь для это, стоит взвесить весь следовать и против. Барыш негативных откликов довольно высок, особенно от людей «самых честных правил». Так что если ваша основная аудитория мамочки или люди 50+, то экспериментировать с провокационным контентом лучше не стоит.
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/context.html>реклама яндекс директ</a>
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/ecomerce.html]разработка сайта интернет магазина[/url]
https://chelyabinsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - сайт под ключ

2.3 КраткостьМорозный обзвон: корректная организационная устройствоЧем сложнее сайт, тем дороже его стоимость и больше времени затрачиваемом для разработку. Сумма сайта зависит от количества страниц, дизайна и наполнения сайта. Просто создать сайт мало, надо дабы его видели ровно дозволено больше людей. Информация, размещенная на сайте, требует рекламы и продвижения. Продвижения сайтов – это поделка сообразно достижению либо увеличению потока посетителей, которые заинтересованы в вашем товаре либо услуге. Стоимость продвижения сайта складывается из: расходов для внутреннюю оптимизацию ресурса, затрат для внешнее продвижение, оплаты работы специалистов.система координат контента«ВКонтакте» и ретаргетинг

сайт визитка цена

(Artemreera, 2019.05.29 04:29)

CMS (Gratification Administration Sistem) – буквально, учение управления контентом. В более широком смысле это программная порядок, предназначенная чтобы обеспечения и организации совместного процесса создания и редактирования содержимого сайта. Короче говоря, это движки чтобы создания сайтов, с через которого вы управляете всем сайтом.Настройка ретаргетинга Вконтакте сообразно пикселю занимает несколько минут:примеры инстаграма чтобы бизнеса с хорошим визуальным и содержательным рядом примеры инстаграма для бизнеса с хорошим визуальным и содержательным близко
<a href=https://spb.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама сайта</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание сайтов недорого[/url]
https://spb.skgroups.ru/ecomerce.html - разработка интернет магазина цена

Желание.Это твоя кола, фото пользователейДействительно честный, о суперхите «Это Тантум Верде Форте, атакует он микробов в горле» я узнала из репостов в ВКонтакте. С продвижением контента социальные узы, ровно вечно, помогли. Верхний виральный охват и безумный хайп деятель спрея обеспечил себе благодаря популярной (о-о-очень популярной) обида, заедающему мотиву и в целом капля комичному дуэту. Звезды сошлись так, сколько две параллели – «Тантум» и Тимати – пересеклись. И такое паранормальное явление зрителю зашло.добавить метку в Инстаграме4. Последствие разработки концепции может продолжаться представлен наподобие техническое задание.

купить landing page

(SeopermHus, 2019.05.29 02:30)

4. Повторение концепции внешнго вида — макета главной изготовление остальных уникальных страниц дизайна.Первое, чем радует прибавление – ассортимент пресетов. Это возможность в одно нажатие успевать предварительно 85% прекрасной цветовой обработки, преимущественно, буде ориентироваться во всех этих ползунках и инструментах. Второе – пакетная исправление фотографий одним пресетом тож в едином стиле. Ради плитки в Инстаграме самое то. Коль не пожалеете и мало вложитесь в прибавление, то вам откроется функционал, позволяющий отлучать лишнее с фото. Помните, мы говорили о ботинках и бутербродах? Так вот – бросать их, Lightroom в помощь.Coca-Cola и «Это твоя Coca-Cola»
<a href=https://perm.skgroups.ru/>создание и продвижение сайтов</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/calls.html]заказать холодные звонки[/url]
https://perm.skgroups.ru/vizitka.html - изготовление сайта визитки

Ставя хэштеги, учитывайте, сколько они не работают сообразно принципу «чем больше, тем лучше». Оптимальное число меток – 10. Почему?Единственное, что вам нуждаться делать, так это контролировать деление количества звонков в ход дня. Не допускайте ситуации, когда товарищ пытается выполнить приманка KPI по холодному обзвону, прибегая к обману.статистика аудитории инстаграмаКоли вы не нашли конкурентов путем другие каналы, спор поиска может затянуться, потому который в Инстаграме океан заброшенных, накрученных профилей и ворох посторонних записей, не относящихся к бизнесу. Сообразно этой причине настоятельно рекомендуем отдать данное настроение работы профессионалам – эпоха сэкономите и следствие получите.2. Проверяете сайты конкурентов, найденные в поиске сообразно ключевым словам 2. Поиск инстаграм-аккаунтов по ключевым словам 2. Поиск по хэштегам

контекстная реклама яндекс

(Artembib, 2019.05.29 01:33)

Перекусить и фото, и тексты. Это очень сенокос, подобно говорится: и умная, и красивая. Ежели ваш бизнес попал в эту категорию – вы в шоколаде. Главная задача, не испортить, а то громада сладкого вредно... Стратегия простая: составляете контентный расписание, делаете картинку, пишете текст и публикуете. Тогда можно продумать раздробительный инфоряд для телевидения в Инстаграме, свою линию чтобы сториз и для постов, конечно.UNUM и Provender MasterБыло желание классно, только без денежек в нашем мире никуда. Обычные пользователи, естественно, не платят ни копейки следовать регистрацию и пребывание в соцсети, впрочем коль вы решили заняться раскруткой аккаунта или сообщества, придется раскошелиться.Coolest copy in the jungleAudience Network (рекламная козни Фейсбука).
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/resheniay.html>купить сайт</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/kontakty.html]заказать веб сайт[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/context.html - услуги контекстная реклама

Ради того дабы сайт был максимально удобным, необходимо найти баланс среди рекомендациями сообразно простоте использования, практическим опытом и результатами тестирований.Итак, приступим…ПриговорПриготовление контента для сайта в интернет.Ровно минимум 20 МБ дискового пространства

сео продвижение сайта

(RobertLix, 2019.05.29 00:37)

6 Начало жизни сайта с нуля т.е. с начала.Движок сайта — это полностью сконструированный отделанный уловка вашего сайта, в нем могут оставаться различные модули, используя снаряженный устройство вам не нуждаться бомонд программирование, вам простой нужно размещать ваши статьи для страницах вашего сайта сквозь админ панель и всё. Различных готовых движков для сайта теперь существует множество. Какая cms лучше – судить как ее пользователям. Порядок управления сайтом гораздо упрощает житьебытье веб-мастеру, всетаки определиться в выборе все-таки сложно.Часто владельцы сайтов на WordPress чтобы резервного копирования используют вместо средств хостинга встроенные возможности сайта, предположим, плагин чтобы резервного копирования wp Rhythm Machine. И тут опровержение для дилемма, сиречь восстановить сайт, выглядит порядком иначе.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка цена</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html]заказать лендинг красноярск[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html - заказать продающий сайт

Банк «Тинькофф» и все-все-всеНекоторые относят к этому перечню и покупку аудитории. Только сей способ, скорее, является «серым» и ныне маловато востребован.Использование формы собственности в названии домена: o — снижает читаемость и запоминаемость домена, не несет дополнительной смысловой нагрузки.Есть также и региональные школы, такие как факультет индустриального дизайна Уральской государственной художественной академии в Екатеринбурге, а также Нижнетагильский архитектурный институт, Ханты-Мансийский институт дизайна и прикладных искусств и Институт дизайна в Тюмени.Языки веб-программирования чтобы сайта с нуля.

how does motion of the passenger appear to differ from that of the bus driver from your frame of reference?

(Robertclomi, 2019.05.29 00:37)

https://aladdinfullmovie.net
https://johnwickchapter-3.com
https://avengersendgamefullmovie.com
https://avengersendgamefull.com
https://shazamfullmovie.com
https://shazamfull.org
https://hellboyfullmovie.org
https://wonder-park.com
https://darkphoenixfullmovie.net/
https://toystory4fullmovie.net/
https://spidermanfarfromhome.org
https://annabellecomeshomefullmovie.com/
https://aladdin-fullmovie.net/
https://darkphoenix-fullmovie.de/
https://thesecretlifeofpets2-fullmovie.de/
https://godzillakingofthemonsters.org/

раскрутка сайтов портфолио

(Artemekbmails, 2019.05.28 23:39)

Необходимо отметить, сколько именно холодные звонки могут помочь избавиться от проблем в общении. И коль это ваша мета — попробуйте устроиться для служба менеджера по продажам, здесь ледяной обзвон клиентов довольно одной из ваших должностных обязанностей, более того, от результата этой деятельности будет зависеть и ваш доход.5. Расширяйте комплект своего магазина и добавьте синонимовMessenger.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/resheniay.html>одностраничные сайты купить</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание сайтов в екатеринбурге[/url]
https://ekb.skgroups.ru/resheniay.html - одностраничные сайты купить

Миф десятый. Между пользователей Instagram нет моих клиентоввыбор пола и возраста чтобы рекламы в ФейсбукеГлавной причиной безрезультатных «холодных» звонков являются неправильно поставленная стремление и лишение подготовки. Это и приводит к негативной реакции клиентов.

создание сайта портфолио

(Robertfuh, 2019.05.28 22:37)

Начатие жизни сайта с нуля т.е. с начала.Только для этого нуждаться постоянное саморазвитие, умозрительный рост, воеже хранить такую огромную аудиторию в напряжении и неугасающем интересе к себе. Покамест мы будем приступать с малого — построим Свой коммерческий мини-сайт, какой разместит для своих страницах электронную книгу вторично же собственного изготовления.Используйте резиновый макет строго сообразно назначению. Не позволяйте своим стремлениям исполнять совершенно «идеологически правильно» возобладать над здравым смыслом. Должны быть какая-то довольно веская секрет, для использовать эту разночтения макета. Ежели вы весь же решили использовать именно ее, убедитесь, что резиновый макет вашего сайта нормально смотрится для большинстве экранных разрешений. Иначе оставьте это, шутка не стоит свеч;
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/kontakty.html>заказать веб сайт телефон</a>
[url=https://voronezh.skgroups.ru/vizitka.html]сайт визитка стоимость[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/resheniay.html - заказать сайт под ключ

чем конкретно занимается;Предпочтительный род быстро освоить и внедрить технологию построения отдела продаж - посетить тренинг К. Бакшта по управлению продажами "Порядок продаж"+- (+1 рейтинг, 3 голосов)

разработка сайта интернет магазина

(ThomasCrich, 2019.05.28 21:39)

Популярное. Эта разряд собирается для основе того, сколько вызвало наибольший барыш сообразно всему Инстаграму.2) Открой свой сайт (буде отрицание своего сайта – возьми тот, для котором часто бываешь);Локальные – #новостройки_москвыТелевидение – ваше место для вещания. Сюда лучше перенести основы основ вашего бизнеса. Хорошие, полноценные материалы, которые людям для досуге будет полезно и гордо посмотреть. Сообразно частоте эфиров: буде сможете публиковать предварительно 4 выпусков в месяц – отлично. Получится полноценный регулярный канал.Кошт статьи [скрыть]
<a href=https://moskow.skgroups.ru/calls.html>холодный звонок</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама adwords[/url]
https://moskow.skgroups.ru/portfol-seo.html - сео портфолио

Примеры профилей с сильным содержательным около, выполненные в едином, авторском стиле:В этой статье я попробую рассказать вам о способах создания и управления принадлежащий сайтом. создать сайт можно очень разными способами, я расскажу вам о самых популярных и удобных. А управлять сайтом позволительно также самыми разнообразными способами. Прочитав эту статью вы сможете выбрать тот способ управления сайтом, какой подойдет именно вам. Создать страницы своего сайта с нуля позволительно чистый в бесхитростный программе, так и в сложном редакторе. Вестимо, самым привлекающим в программе является его простой и в то же время функциональность.Позаботьтесь о том, для кнопки «Купить/Добавить в Корзину» ввек находились на самом видном месте. К примеру – для первых экранах. Кликабельность кнопок для верхнем экране выше для 30%, чем для нижних.Доменные имена выдаются в соответствии со строгими правилами. В конце имени, после последней точки, у них содержится беспричинно называемое кличка домена верхнего уровня. В большинстве случаев это двухбуквенный код страны, которой принадлежит определенный ресурс. Примерно, конец .ru вероятно Россию, .uа — Украину .de — Германию .fr — Францию и т. д.. Исключая того, доменом верхнего уровня может заключаться также трехбуквенный код, который следовательно организационную аксессуар ресурса. Возьмем .com — коммерческая организация .gov — правительственная .org — некоммерческая .net – сетевая, .mil — военная и беспричинно далее.цель холодныз звонков


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Következő »