Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

......................

NÉPDALTÍPUSOK

A variálás állandó folyamatában az új meg új formák alakulásának szövevényes folyamatában, kevéssé sikerült vagy életre nem való kísérletek és sikerült, de el nem terjedt, vagy kiveszőben lévő egyedi darabok tengeréből emelkednek ki mint szigetek vagy nagy szárazföldek, a típusok: egy-egy dallamelgondolásnak, formai alakulatnak folytonos újraalkotásából keletkező változattömbök. Egy-egy ilyen, felismerhetően azonos dallam összetartozó változatait is szokták típusnak nevezni: így nevezi például Járdányi a Magyar népdaltípusok c. kiadványában az egyes dallamokat, amelyek szélesebb területen, több változatban ismeretesek. Ugyanígy használja a típus fogalmat az MNT VI. kötete. Ezek a „típusok” tulajdonképpen „a dallamok”, amelyeknek a műzenében egy-egy alkotás felel meg. Mindössze az a különbség, hogy a műzenei alkotás egyszeri és megmásíthatatlan, a néphagyományban viszont egy alkotás sok változatban él – mintha a zeneszerző művét csupán számos vázlatából ismernék. Éppen ezért helyesebb a típus szót tágabb értelemben venni: több önálló „alkotást” – vagyis változatokban élő dallamot – összefoglalóan nevezni közös típusnak aszerint, hogy több vagy kevesebb vonásban hasonlók egymáshoz. Rokon dallamokat és nem azonos dallamokat nevezek tehát a továbbiakban típusnak. Az a kérdés, milyen rokonság alapján nevezhetünk így különböző dallamokat.

Legtágabb a rokonság akkor, ha a dalok egyetlen meghatározó sajátsága alapján húzzuk meg a rokonság határait. Tulajdonképpen az eddigi fejezetekben tárgyalt összes tulajdonság szerint lehet „tipikus” egy dallam, s tartozhat ilyen vagy olyan típusba: van dallamvonal szerint típus, hangkészlet szerint (sőt hangnem is tehet dallamot tipikussá), van ritmus-, illetve szótagszámtípus, formatípus, sőt dallam–szöveg kapcsolat is lehet jellemző néhány szorosan összetartozó dallamra, végül, de nem utolsó sorban az előadásmód is foghat össze „típust”. Vegyük sorba ezeket a lehetőségeket.

Nem kell bizonygatni, hogy a dallamvonal, illetve egy összetettebb dallamfelépítés lehet tipikus, és sokféle eltérő megoldásban jelentkezhet. Legtágabb határok közt beszélhetünk ereszkedő (01–094), helyben topogó (0129–0141 és 0280–0302), emelkedő (0256–0275), kupolás dallamokról (0319–0393), kétrészes – például kvintváltó (01–049) vagy kvinttel magasabban ismétlő (0323–0324, 0335, 0345, 0359), mély járású (16/e, 46, 0137, 0143–0152, 0176–0179, 0293–0302, 0311–0318), magas járású (01–049+0234–0244), tág ívű (022, 039, 0219, 0369–0393) és szűk menetű dallamokról (0146–0152, 0308–0309), s ezek bizonyos {240.} vonatkozásban valóban közelebbről vagy távolabbról rokonok. A dallamnak még a tagolása is lehet igen tipikus: a kadenciái. Bizonyos kadencia-sorozatok is összekötnek dallamokat egymással, például 7 [5] 3, 4[5] VII, ezek többnyire kvintváltók: 5[4]3, 5[4]2 históriás jellegű vagy táncnóták a „sirató rokonság” jellegzetes példái; 1[5]4 az új stílusra jellemző és így tovább. A hangkészlet néha igen jellemző egy-egy dallamstílusra, különösen a fejlődés korai fokozataiban, de még olyan fejlett parasztzenében is, mint a bolgároké. A magyar népzenében is más-más jellege van a dúr pentachord dallamoknak (0303–0309), mondjuk a Zobor vidéki lakodalmas énekeknek (0303, 0307) vagy a hexachord (+oktáv) hangkészletnek, mondjuk a regösénekeknek, betlehemesnek és dudazenének (201., 42–45., 50–54., 152., 256. pl.), mint az oktávterjedelmű ötfokú daloknak. Ötfokú dallamok: ez a tág hangkészlet-meghatározás is, minden tág volta ellenére is, jelent bizonyos rokonvonást, ami határozottan elkülöníti más dallamoktól. Igen sok dallamot meghatároz a fríg hangnem, ha ugyanis annak fő hangjaira épül fel a dallamvonal (0178, 0255, 0282, 0284, 0290/a). Egészen különválnak hangnemi-hangkészleti sajátságaikkal azok a dalok, amelyeknek egész dallammenetük az „akusztikus skála” hangjaira épül, s annak jellemző hangjait lényeges dallamhelyen építik be a dallamvonalba (69, 0278). Funkciós dúr-dalok (0317), hipo-skálákban mozgók (0240–0244) mind külön rokonsági körbe tartoznak. Ismét határozott típust jelentenek a drm-n recitálgató dallamok (0129–0141).

A magyar népdalban (a népköltészethez hasonlóan) igen nagy jelentősége van a szótagszámnak: egy-egy szótagszámcsoport vagy különösen egy-egy sajátos versszakképlet összekapcsol sok, egyébként különböző dallamot. Az olyan ritka sor, mint az ötszótagú, különösen ha a versszak mind a négy sora ilyen, annyira különválik a magyar dalok többségétől, hogy ez már típussá is avatja (e tekintetben legalábbis). De igen jellegzetes csoportot alkotnak a 6-os, 8-as, 12-es izometrikus dallamok is – ezek többnyire a régi parlando-rubato dalok főcsoportjai; a 12-esek pedig a régi stílusban szinte kivétel nélkül az úgynevezett „recitálók” csoportjába tartoznak. Ellenben a 7 és 11 szótagúak a régi stílusban kivétel nélkül táncdallamok, a 6+5 tagolású 11-es pedig szinte egyetlen dallamot jelent: a „Hol jártál az éjjel cinegemadár” szövegű kanásztáncot (04). 13–14 szótagszám egy dallamon belül a kanásztánc legjellemzőbb típusait jelenti. Új dalaink között a 10-es és 11-es szótagszám jelent igen tipikus dallamcsaládot, az új stílus legnagyobb tömegű, legjellegzetesebb darabjait; 16-os szótagszám a közép-erdélyi új dallamokat, s ennél hosszabb sorok már csakis az új stílus AABA formájú dalaira jellemzők, tehát ismét egy szűkebben körülírható dallamfajtát határoznak meg.

Még közelebbi rokonságot jelenthet egy-egy sajátos ritmusforma. A mazurka-ritmus igen erős hasonlóságot tud éreztetni még nagy dallamkülönbség ellenére is.

ritmus 4–5 dalunkra jellemző, amelyeket ezért egymás közeli rokonainak érzünk.

{241.} Talán még erősebb a típusalkotó ereje a formának. AA5A5A dallamainkat szinte mind egy típusnak lehet érezni. Nem kevésbé a fordítottját: A5A5AA-t. Még jellegzetesebb, egyéni arculatot tud adni egy dalnak a szaffikus forma magyar változata. A 118–119. és 160. példában több változattal is bemutatott dallamcsaládot például szinte semmi más tulajdonság alapján nem lehetne egyetlen variánscsoportba sem összehozni, csakis a forma alapján: dallamiránya hol fölfelé tartó egészen az oktávig, hol a kvintről lefelé mozog, hol meg a kvint körül marad; hangnem-hangkészlete alapján lehetne dúr pentachordtól oktáv terjedelmű dúr, akusztikus, fríg, hipo-ión, eol dallam; szótagszáma és ritmusa a 3–4. sorban nagy különbségek között ingadozik, tehát mint „heterometrikus versszak” is különböző helyen szerepelnének változatai akár egy ritmusrendben, akár a szótagszám szigorú rendszerében. Ami mindben közös, az egyedül a forma: AAb+bc, a késői szaffikus jellegzetes formája; ennek megfelelően a nép is egyetlen dalnak ismerte és mindig ugyanarra a szövegre énekelte. (Pontosabban: ugyanazt a dallamot ugyanazzal a szöveggel variálta ilyen különböző formában, ahol minden megváltozhatott a dallamban, egyedül a forma nem.)

Még a dallam–szöveg kapcsolat is lehet típusalkotó elem: kanásznótáink, dudanótáink sajátos szövegeknek sajátos ritmussajátságokkal való együttjárását jelentik, különböző dallamokban. „Jaj-nótáknak” pedig azokat nevezzük, amelyek sajátos szövegkezelésükben gyakran toldják ki a szöveget: jaj, jaj, jaj (csuhajja, la-la-la) féle szótagokkal a dallam kitolódott sorvégein vagy páratlan sorain. A „virágénekek” is elég jellegzetes csoportot jelentenek: virágot emlegető refrénszövegükről nevezzük így, a legjellegzetesebbek a háromsoros, refrénes dúr-pentachord dallamok.

Végül az előadásmód is jelölhet típust: „recitálók” kivétel nélkül 12-es parlando, ötfokú drm-kezdetű dalok; s az 5/8-os előadás a régi stílusú 11-esekben tapasztalható, ahol a 4/8-ot váltja fel a kissé fellazított, nagyobb érzelmi töltésű, kiszélesített ritmus.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, többnyire elég tág határokat jelent: azt, hogy egy-egy tulajdonságban bizonyos dallamok közösek és másoktól elkülönülnek; de azért ez még nem teszi őket egy jól meghatározható típus tagjaivá. Ahhoz több kell, mint egyetlen tulajdonságban való egyezés, és ebben az egy tulajdonságban való különbözés a többi dallamtól. Viszont mindjárt azt is meg kell mondanunk, hogy olyan dallamcsoportot sem tudunk felmutatni, amelyik mind a hét felsorolt tulajdonságban különböznék a többi daltól. Még a legsajátosabban körülírható kanásznóta-csoport is csak egy-két tulajdonságban különbözik minden más dallamtól, egyéb vonásaiban hol több, hol kevesebb dallammal tartja a rokonságot. Sajátos ritmusuk és szótagszám-szabadságuk, valamint dallam-szöveg kapcsolatuk alapján minden más daltól különböznek, ötfokúságuk, kvintváltásuk, dallamvonaluk menete, jellegzetes A5A5kAAk formájuk, táncszerű, feszes giusto előadásmódjuk más-más dallamokban is feltalálható. Azonban nemcsak a különböző vonások tartoznak hozzá egy stílushoz vagy egy típushoz, hanem {242.} mindaz, ami jellemző rá, akár közös az mással is, akár nem. Az a kérdés, vannak-e olyan típusok, amelyekben minden elsorolt tulajdonságnak kötelezően csak egy bizonyos megoldása fordulhat elő. Ebben a megfogalmazásban a Kanásznótát már ilyen típusnak nevezhetjük: sajátos dallamvonal (kvintváltó, egymotívumú „Páva-dallam”), sajátos hangkészlet (9–VII ötfokú), egyéni metrikai-ritmikai sajátság, szövegkapcsolat és táncszerű előadásmód jellemző rá. Ebből a metrikai sajátság és a szövegkapcsolat minden mástól különbözik, dallam, hangkészlet és forma sok daltól elválasztja, de összekapcsolja a dél-dunántúli ötfokú-kvintváltó dalok egész sorával. Viszont itt már olyan szűkre vontuk a beletartozó dallamok határát, hogy mindössze két dallam tartozik bele, amit az MNT VI. kötete egyetlen dal variánsainak minősített (03–04). De vannak nem kvintváltó, sőt nem is ötfokú kanásznótáink is; ezek csak a szövegkapcsolat és a ritmus–metrum alapján rokonai az előbbieknek, vagyis a „megkülönböztető jegyekben”, összes többi tulajdonságaikban eltérnek tőlük: „Csóri kanász, mit főztél” (Pt 43) még (elhomályosult) ötfokúságával közelebb van, de már nem kvintváltó, s első motívuma is más; 0292 dalunk pedig már se nem ötfokú, se nem ereszkedő dallam, mégis kanásznóta. Ezeket már csak egy tágabb meghatározás kapcsolja össze.

Látjuk tehát, hogy tágabb és szűkebb meghatározások keresztezik egymást; több vagy kevesebb jellemző, közös jegy alapján pontosabb vagy lazább körülírást, szorosabb összefüggést jelezhetünk.

Különböző, szűkebb-tágabb körbe tartozó típusokat mutattam be a Pt dallam-mutatójában (l. „Típusok, eredet”.) Annak célja csak az volt, hogy különböző, kidomborodó sajátságokra, bizonyos rokonságokra felhívja a figyelmet (amit akkor már nyilvántartottunk).

Nyilván sem a maximális követelmény nem lehetséges: hogy minden tulajdonságban jellemzők s egyúttal minden más dallamtól különbözők is legyenek a „típusok”, sem a minimális, hogy csak egy-egy tulajdonsággal határozzuk meg a „típust”. Az elsőt nem lehet elérni, a második pedig kevés. Kell tehát több jegy ahhoz, hogy valamit típusnak mondhassunk, de mindig lesz benne egy vagy két kidomborodó sajátság, ami leginkább föltűnik és jellemzi a típust, és kell hogy a típuson belül különböző dallamok legyenek, amelyek a nem kiemelkedő sajátságokban eltérjenek egymástól. S amit így elsorolunk, abban mindig számolni kell olyan, ezúttal elhanyagolt tulajdonságokkal, aminek alapján, más vonatkozásban más típusba is sorolhatnánk az illető dallamot. Amikor például főképp hangjaival határozzuk meg a dalt – dallamvonal, hangnem, hangkészlet, kadenciák alapján – akkor ritmusával kapcsolódhat egészen más dalokhoz is, és fordítva.

Ezúttal ugyanis a dallammozgás irányával, a kadenciákkal, a hangkészlettel és hangterjedelemmel (tehát hangnemi sajátságokkal) és a forma alapján állítom össze a típusokat. Eltérek Járdányi rendszerétől abban, hogy egyrészt lazábban határozom meg a dallammozgást, hiszen nem egy tízezrekre rúgó dallamanyag egyszempontú elrendezésére akarom felhasználni, hanem csupán a közölt anyagban akarom jellegzetes csoportokra felhívni a figyelmet; másrészt éppen ezért {243.} több szempontot is figyelembe veszek egyszerre. Inkább valami olyasféle tipológiára törekszem, aminőt Bartók adott könyvében, azzal a különbséggel, hogy az ő fő szempontja a versszakszerkezet és ritmus volt. De előzőleg már elkülönített három stílust, amelyet több vonással jellemzett: a régi stílust ereszkedő, ABCD felépítésű (vagy kvintváltó), ötfokú, izometrikus tulajdonságokkal, az újat négyféle visszatérő formával, alkalmazkodó tempo giustóval, s csak azon belül határolt el szótagszámcsoportokat, illetve a „Vegyes osztály” III. alosztályában különböző versszakszerkezeteket. Egyes csoportjai már valóban „típusokat” fognak össze; a többiek azonban vagy túl tágak, vagy túl vegyes elemeket tartalmaznak, mert a választott összetartó sajátság (metrika, ritmika) a legkülönbözőbb eredetű és stílusú dallamokban is lehet közös.

Magam követem Bartókot abban, hogy különválasztom az ötfokú dalokat a diatonikusaktól, de nem elégszem meg azon túl a szótagszámcsoportokkal, hanem további megkülönböztetéseket is teszek mélyebb és finomabb dallamrokonság meghatározására. Az új stíluson belül is forma és dallammozgás szerint adok további elhatárolást, s messze túl kellett menni mind Bartók, mind Járdányi szempontjain a két nagy stíluson kívül eső típusok meghatározásában.

Arról természetesen szó sem lehet ezúttal, hogy a teljes magyar népzenei anyagot mutassam be „típusokon” keresztül. Az még az összkiadásban sem lehetséges, hiszen számos „típuson kívüli”, magányos darabot is be kell mutatni, amit csak szükségből sorolunk egyik vagy másik típus elé, közé. Mindössze a kétségtelenül kialakult, ismert típusokra akarom felhívni a figyelmet a saját példáimon és gyűjteményemen belül. Leginkább típusnak nevezhető csoportok találhatók az ötfokú dalok közt, a sirató rokonságában, a dudanóták közt és az új stílusban; tehát ahol összefüggő stílusról beszélhetünk. Stílus ugyanis azt jelenti, hogy sok egymáshoz hasonló darab keletkezik. Legkevésbé tudjuk (egyelőre) meghatározni azt a sokféle dallamot, amely ezen a négy stíluskörön kívülesik, és tulajdonságai rendkívül tarka képet mutatnak. Ezeket többnyire csak tág határok között, inkább elkülöníthetjük egymástól, semmint szorosan meghatározhatnánk.

Lássuk mindenekelőtt az ötfokú, régi dalokat. Legkiugróbb típusai a kvintváltók. Ezek közt is igen jellegzetesek az „egymagú” dalok, amelyek egyetlen motívumot kétféle zárlattal periódussá fejlesztenek, s azt kvinttel mélyebben megismétlik (A5A5kAAk). Ezen belül külön is nagy család, az úgynevezett „Páva-család”, amelyet meghatározott „mag”, dallammozgás jellemez A-sorában: 8–4–7 fokok után 8–4–5 (02–014, valamint az MNT VI. kötetének szinte a teljes anyaga.) Ez a „típus” már majdnem egyetlen dal; de a különböző szótagszámú és ritmusú változatai különböző szövegekkel társultak, s ezekhez a szövegekhez és metrikai formákhoz annyira hozzáalakultak apró dallamrészletekkel, s egy-egy ilyen önálló forma olyan variánsgazdagságban él a nép közt, hogy önálló dallamnak kell tartanunk a család minden tagját, s a családot együtt típusnak. Ezek szabályszerűen 7[5]3 kadenciasort alkotnak (amit nem egy dallam vagy variáns elváltoztathat); ugyanilyen kadenciákkal és A5A5kAAk periódusos-kvintváltó formával más dallam {244.} is építkezik (például 01 és 015). Számos hasonló kadenciájú, kvintváltó dalunk épül viszont két különböző motívumból: A5B5AB (kétmagúak): 01, 016–021. Jellegzetes csoport az olyan kvintváltó daloké is, amelyek a periódust egy hanggal mélyebben záruló első sorral alkotják 4[5]VII kadenciákkal (ezeknek egyike-másika esetleg el is változhat egyes változatokban): 022–032. További kvintváltó csoportok: 5 [5] 1 kadenciák (033–037); 8 [5] 4 kadenciák (vagy 9 [5] 5): 038–047. (Mindig az alkalmi módosulások leszámításával.)

Sokban közeli a dallammozgás a kvintváltókhoz az ismétlés nélkül ereszkedő, ABCD formájú dalokban (064–0101). Ezek közt is lehetnek lépcsőzetesen ereszkedők: 080–081, 083, 088, 092, 093, esetleg 062, 086 – továbbá Pt 24, 49, 60, 98, 108?, 110–111, 124, 141, 180. Külön csoport az olyan ereszkedőké, amelyek 5–4–5–4–5–8 fokokon kezdenek: 095–097, 0100–0101, 0117–0118, továbbá Pt 17, 44–45, 113, 123, 134–135, 152, 230. Hasonló, mégis elkülönül tőlük az 5. fokon mozgó (de a 4.-et nem érintő) kezdés és utána 8.-ra ugrás (és utána természetesen ereszkedő dallamvonal): 094, 098–099, továbbá Pt 20, 121, 138, 168, 171?, 218. Nagyon sok ereszkedő régi dalunk kezd az oktáv ismételgetésével (vagy ami avval egyenlő: 8–5–8, 1–8... ugrásokkal): 073–074, 076, 092, 0109 és 191. példa, továbbá Pt 70, 87, 117+126+191 = 166. pl. Pt. 131, 168 stb.

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,
Mégis besorozott Ëngëm katonának.

 

MF 1229/b–1930/b lányok, Menyhe (Nyitra) 1909. Kodály

Nem kevésbé gyakori és jellegzetes az első sor oktávon induló és 7. fokon záruló első sora (8----7): 016, 018, 019?, 020, 047, 066, 071, 077–080, 082–083, 086, 088?, 091, 0102, 0109–0110, 0113? továbbá Pt 27, 49–52, 105+107, 124, 133, 165.

Nagyon tipikus az ABBC felépítés – tehát két azonos középső sor – nyolcszótagos, ötfokú-ereszkedő dalainkban. Gyűjteményünkben csak 066, de lásd Pt 50–52, 59, 87, 89, 92, 131, 133, 141, 157, 160=166. (Amint látjuk, ez érintkezik az előbbi csoporttal is: van tehát egy szűkebben összetartozó csoport: 8– – –7 kezdés és ABBC felépítés.) Hasonló ehhez, hogy a szélső sorok ismétlődnek vagy egymáshoz hasonlóvá váltak (AA(k) BB(k) vagy ABCC): 067, 070, 072?, 089–090, továbbá Pt 110.

A két első sor ismétlését (AABC formát) jellegzetesen olyan régi dalokban találjuk, amelyek három-négy nagyívű sorból – oktávról az alapra lefutó sorból {245.} – állanak, tehát kadenciáik 1 [1] 1. Ilyen 0114, továbbá Pt 54, 76, 79–86. Ezek többnyire 8 vagy 10 szótagos sorokból állanak.

Egészen más jellegűek az ereszkedő 12-esek: 24/ab. (lásd még Pt 178-at). Ezek erősen recitáló dallamok, ahol szinte az ötfokú, ereszkedő dallammenet vázát rajzolja ki a dal sok hangismétléssel.

Különválnak azok az ereszkedő dallamok, amelyekben csak az első három sor ereszkedik fokozatosan, le is jut az alaphang környékére, azután a negyedik sor újból magasra ível fel, vagy már a magasból indul is: 013, 065, 068, 074, 084, 0101, 0103, 0111–0114, 0133, 0141 és 23, 24/a, 58. példa.

A magasról ereszkedők után lássuk a középen mozgó pentatondalokat. Legjellegzetesebbek a drm-tengely körül mozgó dalok: 0129–0133, 0137, 0139–0141, továbbá Pt 77–78, 158, 162–164, 171, 179–142, 220, valamint Kodály 1973, 30. A drm-kezdettel jellemezhető dalok is összefüggő típust alkotnak, de néha – nagy ritkán – emelkedők is lehetnek, s szinte kivétel nélkül parlando (sőt recitáló) előadásban élnek: 0134–0136, 0138, továbbá Pt 96–97, 100, 127, 173–176.

Ötfokú, régi dalok közt ritka az ennél mélyebben járó dallam, de ami van, az határozott típus. Ilyen alulról vagy középről induló és alsó járású a 0143–0145 (továbbá Pt 22, 41, 96!, 220 és Kodály 1973, 32 „Túl a vízen egy kosár”). Szintén jellegzetes típus a néhány tetraton és triton dallam:0146–0152 és Kodály 1973, 28 „Csak azt szánom-bánom”= 276. példa.

Erősen összetartozó típust alkotnak dudanótáink. Ez ugyan ritmusuknak köszönhető, s erre vonatkozik a megjelölés is. Szinte kivétel nélkül 8 szótagosokat tartunk nyilván ilyen névvel, amelyekben kvint-kvartváltás nyomait lehet fölfedezni. Összetartozásukat további dallam- és formaelemek határozzák meg, amelyeket majd a következő fejezetben, eredetük tárgyalásában fogunk részletezni, mert a keleti párhuzamok világosabbá teszik. Egyik csoportjuk formája A5 vagy A4ABC (vagy A5–4ABB), másiké A5–4BAB (A5–4BAC): 050, 055, 062 (=Pt 250), továbbá Pt 248–252, 256, 270 és 053–054, 057–059, 061 (=Pt 260), továbbá Pt 258–259. Kivételesen 6–7 szótagú kvint-kvartváltó, alapritmusú dalokat is neveznek dudanótának: 050, továbbá Pt 56, 245.

Közeli rokonai ezeknek a dudanótáknak olyan 8-as parlando dalok, amelyeknek 2. sora már leszalad az alaphangra, néha már az 1. is: 112/a (= Pt 4) és Pt 37. Ugyancsak közeli a kvintváltó, egy magból felépülő dalok némelyike, amelyek az 5. fokú főzárlatot leviszik az 1. fokra: 151. példánk (= Pt 21). Jegyezzük meg mindjárt, hogy ennek ritmusa tipikus 6-os dudanóta-ritmus. (Ebben a dalban tehát összeolvad a dunántúli mintára elváltozott, egymagú, kvintváltó, Páva-motívumhoz hasonló dallamszerkezet az A5BAAk dudaritmusú dallamok szerkezetével. Ilyen oka is lehet az 5. fokú kadencia „lecsúszásának” az 1. fokra!)

A dudanóták többségét csak erős fenntartással lehet ötfokúnak nevezni mai alakjuk szerint. A későbbiekben látni fogjuk, hogy szo- és do-alapú, sőt félhangos ötfokúságban mozgó dallamokat lehet párhuzamba állítani velük; ezért, mostani diatonikus jellegük ellenére is az ötfokúak után tárgyaltuk őket.

{246.} Viszont a következők már kétségtelenül diatonikusak, bár jó részüket Bartók még az ötfokú, régi stílusba (A-osztályába) sorolta. Régiségük természetesen vitathatatlan, és sok egyéb tulajdonságukkal kétségtelenül közel állnak régi, ötfokú dalainkhoz.

Legfontosabb csoport a diatonikus parlando 12-eseké. Ezeknek hullámzó dallamvonala határozottan eltér az ötfokú 12-esek kifejezett ereszkedésétől; egészben véve és legtöbbjüknek kadencia-sora alapján mégis ereszkedőknek mondhatók. (Kadenciáikról az eredetkérdések tárgyalásakor szólunk.) Legszívesebben balladával, régi históriás ének vagy koldusének szövegeivel és halottas énekekkel járnak együtt. Ilyen 0155, 0163, 0165, 0193–0196, valamint 192–195. példa.

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj
Gazdag Fülöp császár, gazdag Fülöp császár!
Mer ién néked adom, mer ién néked adom

 

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:
Ivegablak alatt nagy hosszú almafa,
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága,
Háromszáz levele, hatvanhat virága.

 

Tova jő egy legény, be szomorú szegény!

{247.} Tova jő egy legény, be szomorú szegény!
Látom a szájáról, szállást kérne szegény.
S adnék neki szállást, a lovának állást,
Nekie pediglen csendes lenyugvást.

 

Az öreg Dancia magát siratgassa:

Az öreg Dancia magát siratgassa:
Istenem, Istenem, Kilenc lyányom közül,
Kilenc lyányom közül még egy fiam sincsen!
Istenen, istenem, ki váltson fel ingem,
Ki váltson fel ingem katonarabságból!

 

192) MF 2491/a 36 é. férfi, Trunk (Moldva) 1930 Véress S.; 193) Kallós 1970 108; 194) MF 1320/d asszony, Székelyvaja (Maros-Torda) 1914 Bartók = Pt 348 más szöveggel; 195) Pusztina (Moldva) 47 é. vak férfi, 1951 Kallós.

Hasonlóan ereszkedő-diatonikus, de nem annyira recitáló, mint a 12-esek, egy sor 8-as és 11-es 5[4]3 kadenciás (esetleg lassú táncritmusú) dallam: 0181–0184, valamint 5[4]2, 5[4]1 és hasonló kadenciákkal lépcsőzetesen leszálló 6-os vagy 8-as: 0166, 0164, 0188, 0194. Rokon ezekkel néhány oktávról, hetedik vagy hatodik fokról ereszkedő dallam 2. és 1. fokú kadenciákkal: 0161, továbbá 196–197. példa.

Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?

{248.} Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?
Talán az édesëm A lókeresőbe?

 

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,
Mér nem hagytál békit Én árva fejemnek?

 

196) MF 522/a (Maros-Torda) Vikár?; 197) Bánffyhunyad (Kolozs) 1908 Bartók.

Ezekhez hasonlók kadenciákban, de dallamvonaluk domború (dúr- vagy mollterccel, mint az előzők is):

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.
Hull a fődre, hull előmbe, Hull a gyászos kebelembe.

 

Magyari császárnak Lázár fia vala,

Magyari császárnak Lázár fia vala,
Mestere Mánónak es egy lyánya vala.

 

198) Sz. Nd 32 sz. 56 é. asszony, Nyárádköszvényes (Maros-Torda) 1914 Bartók; 199) Kallós 1970 5. sz.

{249.} Hasonló típusokat táncdalok közt is nyilvántartunk: 5[4]2 (vagy 2 helyett 4, 4,1) kadenciákat erősen kihangsúlyozó, fokozatosan ereszkedő dallamokat: 0167–0171, 0187, továbbá 146. és 200. példa.

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!
Akin az a kilenc betyár elindult, Pápai úr udvarába befordult.

 

Derzstomaj (Jász-Nagykun-Szolnok) 82 é. férfi, 1939 Vargyas = Vargyas 1954 93 sz.

További rokontípusok az oktávról ereszkedő, vagy alulról domborúan induló dallamok 2., 1. vagy X [2] X [1] kadenciákkal: 218., 220–221., 222. példa, valamint az utolsónak hangszeres változatai: 145/a–g példa.

Egészen más világot jelentenek a dúr-kvintváltók. Ezek is, mint az ötfokúak, nagyívű, ereszkedő dallamok, de kifejezett dúr hangzásuk elválasztja tőlük: 0205–0206, valamint 201–202. példa.

Rákóci hajdanában danában...

Rákóci hajdanában danában...

 

Gyújtottam gyertyát...

Gyújtottam gyertyát...

 

201) MNT III. 563; 202) MNT III. 649.

{250.} Ezekkel már meg is kezdtük Bartók „C) osztályának”, vagyis sem a régi stílusokba, sem az új stílusba nem tartozó dallamoknak a csoportjait. A dúr-kvintváltók határozott körvonalú típust alkotnak. Már a további csoportok inkább csak „elkülönítést” fognak jelenteni: a dúr-ereszkedők (ritkák): 83. példa, valamint a mixolíd-ereszkedők: 0208–0214. Inkább nevezhető típusnak a néhány lépcsőzetesen ereszkedő moll-dallam: 0218, 0220, 0224, valamint hipo-skálákban fogant, ereszkedő dallamok: 0240–0244.

Ismét csak tág elhatárolással foghatjuk egy körbe az ereszkedő moll-dallamokat (ha ugyanis nem tartoznak az előbbi csoportok egyikébe sem): 0215–0225, 0230–0233. Ezek közt már inkább típus néhány „új-szaffikus” formájú, moll, ereszkedő dallam: 0227–0229. És nagyon határozottan összetartozik, egyúttal minden más dalunktól elkülönül néhány tipikus fríg dallam, amelynek 6-ról ereszkedő vagy induló dallama a moll-szexten kívül a 4., 3 és 2 főhangokra épül: 0255, 267/ab. példa, valamint a következő:

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.
Haragszik rám az Isten is, Lehajlik hezzám az ég is, taj-laj-laj-laj laj-laj-laj.

 

Csikvacsárcsi (Csík) 1907 Bartók.

(Lásd még Pt 334–338, 347-et.) És hasonlóan jellegzetesen elválik a magyar dalok nagy tömegétől néhány alacsony járású fríg dallam, különösen a szokásdalok között: 0290/a, 149/a példa.

Csak nagy általánosságban jelent elválasztó – nem összekötő – határvonalat a következő néhány dallamirány-meghatározás. Ereszkedő, majd újra emelkedő dalok: 0241, 0277, továbbá Pt 99, 170, 206–207, 231, 242, 327. Középen mozgó dallamok: 0298 (továbbá Pt 182, 185, 208, 223, 227, 246, 269–270, 281, 285, 333, 347.) Középről fölfelé induló dalok: 0254, 0262 és 204–205. példa.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.
Nemcsak meghült, meg is hidegedett. Mert már engem régen elfelejtett.

 

Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!

{251.} Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!
Kilenc esztendeje, Mőte már rab vagyok, Mőte már rab vagyok

 

204) Kiskunhalas (Bács-Bodrog) 78 é. férfi 1939 Vargyas = Vargyas 1954 32 sz.; 205) Ghymes (Nyitra) 1906 Kodály.
(Lásd még Pt 146–147, 183, 192, 196, 241, 307, 320, 325, 332, 347.)

Elütnek a magyar dalok nagy tömegének dallamvonalától az alulról emelkedő és domború ívet leíró, (de nem ismétléses formájú, tehát nem új stílusú) dalok: 0268, 0273–0274, 0300, valamint a 247–249. példacsoport dallamai (továbbá Pt 101–121, 185–187, 210, 236, 238, 262, 273, 316, 329=468, 368, 370, 372, 471, 480 és a 249. példacsoportunkban szereplő Pt 494–495).

Még elütőbbek az alulról csak az 5. fokig emelkedő, alsó járású dallamok: 0297, 0299, továbbá Pt 46–47, 88, 204, 216, 284, 286, 288, 297?, 317–319, 370. Ezeket a magyar népzenén belül már „típusnak” is tarthatjuk a többitől való nagy távolságuk alapján.

Ugyancsak típust alkotnak az úgynevezett „Jaj-nóták”. Ezeket kizárólag formai sajátságuk alapján érezzük összetartozónak, de ez a formai sajátság nagyon szembeszökő, akár az egyes dalt tekintjük, akár egy egész összetartozó dallamcsaládot. (Leírásukat már láttuk a Forma fejezetben példákkal.) Akár a jellegzetes szövegtoldásokat vesszük tekintetbe, akár a dallamcsaládon belül tapasztalható sorszámszaporodást vagy -fogyást mindenképpen valami hasonlót, közöset kell látnunk az ilyen dalokban, függetlenül attól, milyen jellegű volt az eredeti négysoros, 8 szótagos dal: ötfokú, régi, ereszkedő, vagy dúr plagális, újszerű ének. Ilyen ötfokúak közt 077 és 085, egyéb dalok közt 0247–0254, valamint 124–127 példa.

Egy sor kis hangterjedelmű dalunk szeptim nélküli dúr-hangsorát egyáltalán nem a modern harmonikus érzék szerint alkalmazza: ezeket csakis a régi elmélet ión-skálájával jellemezhetjük. Ilyen ión-pentachord-hexachord dal 0303–0308. Külön összetartozik közöttük a refrénes, esetleg háromsoros fajta is. (Lásd Kodály 1973, 78–79. lapján közölteket.) Viszont egészen más jellegű, de a magyar népdalok közt szintén idegenszerű az 1–6(+8) fok közt mozgó, tehát dúr-hexachord dallamvilág: betlehemes dalaink nagy része és a regösénekek tartoznak ide, valamint néhány dúr-dudanóta és egy nagy tömegű párosító dalcsalád: 0201 és 44–45., 50–54., 152, 160/a példa. Ezek közt a szaffikusok (44–45. példa) igen sok dalból álló jellegzetes típust alkotnak.

A magyar dalok túlnyomó nagy többsége autentikus elhelyezkedésű (vagyis {252.} egész dallamvonala a záróhang fölött helyezkedik el – nem számítva a szubtonika –VII. fok – érintését a végső lezárás előtt). Ehhez képest néhány szórványos plagális (tehát a záróhang felett és alatt egyaránt mozgó) dallamunk még ilyen tág meghatározással is típusnak tekinthető. Az ismert plagális dalokon belül megkülönböztethetünk nagy hangterjedelmű, nagyívű dúr dalokat: 0311, 0314–0315 (továbbá Pt 201, 204, 205, 318), mollokat: 0312–0313, 0318. Külön típus néhány háromsoros, refrénes, plagális dal – a népszerűsítő füzetek révén ezek gyorsan elterjedtek: Pt 474–478. Végül a funkciós dúr-hangnem annyira ritka népdalaink közt, annyira jellegzetes hangzást jelent, s annyira idegen is, hogy jól felismerhető és elhatárolódó típusnak nevezhetjük: 0316–0317 és Pt 200.

Ezek után vegyük sorra új dalaink típusait. Először a legegyszerűbbet, amely szintén egyetlen motívumból van fölépítve, mint a régi dalok első, kvintváltó csoportja: AA5A5(k)A(v). Az ilyen formájú dalok közt igen jellemző a 8 és 11 szótagosok csoportja. A nyolcasok közt csak domború motívumot ismerek, 1–5 (6)–1 vonallal: 0323–0324. A 10–11-esek közt 5.-ről 1.-re ereszkedőt is: 0345, 0359 és domborút is: 0394.

A kétféle sortípusból építkezők közül AA5BA ereszkedő (5–1) A-sorral: 0319 (hatos), 0322 (hetes), 0325 (nyolcas), 0341 (tízes), 0346 (tizenegyes). Ugyanilyen felépítés domború A sorral: 0326 (nyolcas). Elég sok hasonló akad tizenegyeseink között.

Az ABBA forma 10-esei és 11-esei alkotják a leggazdagabb csoportokat. Ezekben már nemcsak az 1. és 5. fok közt mozoghat az A-sor, hanem 8–1, illetve 1–8–1 vagy 5–8–1 közt is.

10-es, A: 5–1: 0331–0332, 0338, 0340, 0343

11-es, A: 5–1: 0346, 0352, 0355–0358, 0363, 0368

10-es, 11-es, A: 1–5–1: Pt 402, 404, 413, Járdányi, 64, 65, 73, 0360, (0361)

10-es, 11-es, A: 8–1: 0333, 0339, 0342, 0344, 0347–0348, 0350, 0353–0354, 0365, 0367

10–11-es, A: 5–8–1: 0334, 0336–0337, 0364, 0366

11-es, A: 1–8–1: 0351

AABA formájú dalaink hosszú sorokból állanak, A-soruk a sok hangból nagy ívet ír le; kvint- és alaphang közt mozgó, szűk dallamsoraik tehát nincsenek is.

A: 1–8–1: 0374, 0376, 0380, 0389, 0390, 0392, 0393

A: 8–1: 0381–0383, 0384–0386

Többszörös ívet ír le: 0387–0388, 0391

Természetesen lehetséges volna további részletezés is. Még szorosabbra vont határok közt közelebbi összetartozást is meg lehetne állapítani, ha a B-sorok különböző fajtáit és a sorok belső hajlásait is részleteznénk. Egy nagyobb anyagban, például a teljes népdalanyag összkiadásában erre szükség is lesz. Jelen célunk csak az volt, hogy a feltűnőbb csoportokra rámutassunk és a típusmeghatározás lehetőségeit ismertessük.

{253.} Ha most egybenézzük a magyar nép által ismert és fenntartott dallamtípusokat, különösen a „rokonsági kör” értelemben használt típusokon belül még az egyes dallamokat is, amelyeket variánsaik száma és elterjedtsége alapján „dallamtípus”-ként tartunk számon, akkor végtelenül gazdag sokféleséget találunk, s a zene, az ének legtöbb sajátságára, lehetőségére találunk több vagy kevesebb példát. Ezek közt vannak kedvelt, gyakori fajták, és vannak ritkák; a kedvelt fajták a dallamtípusok olyan nagy számával vannak képviselve, s azok olyan nagy tömegű variánsokkal, hogy bizonyos uralkodó jelleg erősen átüt a sokféleségen, sőt bizonyos értelemben egyformaságot, egyhangúságot is okoz. Mégis, az egész együtt, gyakori és ritka, népdalszerű és idegenségét még alig levetkező ének, ősi és új összead egy olyan zenei együttest, amely változatosságával, fejlettségével a nép sokféle érdeklődését árulja el, s bizonyítja, hogy kultúrája nyitott volt minden fejlődési lehetőség számára. S ha benne mégis sajátos, egyéni válogatás és jelleg mutatkozik, szívós ragaszkodás bizonyos sajátságokhoz: autentikus, ereszkedő vagy kvintszerkezettel emelkedő dallamépítkezés, izometria, határozottan érezhető forma, világosan tagolt szerkesztés, beszédszerű ritmusok rubatóban és feszes, pontozott ritmusban egyaránt, az mindennek nem mond ellene, csak kiegészíti: sokfélével megbarátkozó, de bizonyos sajátságokhoz ragaszkodó, változatos és egyéni műveltség igényéről tanúskodik.

 

A mappában található képek előnézete Csángók

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

камины в екатеринбурге

(PerryBland, 2019.06.03 09:05)

Разновидности моделей каминовСпециализированные строительные магазины для нынешний период времени ежедневный реализуют полностью готовые детали, которые непременно понадобятся чтобы изготовления мебели. Беспричинно же следует учесть, который труба из стали будет расширяться при нагреве. Допустимые материалыдействие каминов
<a href=http://www.domkaminov66.ru/vibrannie-tovari?catid=&typeprod=23607&sort=pricef+ASC>облицовка камина мрамором</a>
[url=http://www.domkaminov66.ru/kupit-kaminnye-topki-ekaterinburg]камины для дома дровяные[/url]
http://www.domkaminov66.ru/vibrannie-tovari?catid=&typeprod=23681&sort=pricef+ASC - камины из мрамора

декоративный камин из дереваЗаказчик неограничен габаритами и размерами. дымоход ради каминаПервоначально следует выполнить обязательную разметку и планировку. Рококо – ближайший родня барокко, отличается вторично большей изысканностью и утонченностью орнаментов и декораций. Воеже обеспечить тягу, уменьшить ошибка и возможность оседания продуктов горения для стенки, дымоходные каналы из кирпича внутри затирают глиной. Наиболее уместным будет сопоставление дымохода в целом, через фундамента, до флюгера. К тому же, около создании камина запрещено быть и без вдохновения: копировать уже имеющуюся модель уважающий себя мастер не станет. Это не проблематично ради современного зрелого мужчины, какой что-то умеет копать по хозяйству и чинить поломанное. Установка, оформление и декорирование каких каминов производится лишь профессионалами. Обещать можно аксессуары к камину, также проконсультироваться со специалистами сообразно любым интересующим вопросам. Только топка абсолютно к нему не подходит или стоит не оправданно много. Следует спроектировать правильные пропорции возвышенность и сечения трубы с пропорциями самого камина, его мощностью и индивидуальностью исполнения. Изысканные излишества каминов в стиле барокко. Что такое каминная топка?Предлог разрушения дымохода

emilk

(hurdyDus, 2019.06.03 08:45)

http://crynfiction.com/
[url=http://crynfiction.com/#]www.crynfiction.com[/url]

авиабилеты москва черногория прямой рейс

(CoreyPouck, 2019.06.03 07:05)

Любую поездку лучше распределять заранее, а в случае авиаперелета это снова и позволит сэкономить имущество, ведь авиабилеты, купленные после скольконибудь недель предварительно полета, обойдутся значительно дешевле. Поза пассажира, опоздавшего для самолет, зависит через категории купленного билета. Но однако же лучше уточнить наличие такого отсека, беспричинно как бывало используются самолеты, не обладающие перечисленными условиями.Многие пассажиры опасаются мчаться с авиакомпаниями, которые предлагают авиабилеты чересчур уж дешево. Для зарубежные рейсы маршрутная квитанция является обязательным документом, подтверждающим случай обратного возвращения пассажира. Причем, платить придется изза весь кладь, и в полном объеме. Данную премию вручает глобальный поисковик авиабилетов Skyscanner по итогам проводимого опроса многочисленных пользователей сервиса. В качестве таких документов могут выступать чеки изза еда и ночлег в гостинице. Разве все же не получилось заполнить декларацию, то безделица страшного. Чистый выспаться в самолете- цена (как отечественная, так и иностранная);
<a href=https://yourtrips.ru/>авиабилеты</a>
[url=https://yourtrips.ru/]самые дешевые авиабилеты[/url]
https://yourtrips.ru/ - купить билет на самолет

Коль прилет и вылет вашего рейса осуществляются в соло день – зараз же зарегистрируйтесь на следующий рейс.Например, позволительно, чистый и в недавние времена, просто пойти в кассу по продаже авиабилетов, расположенную в метро либо для аэровокзале.Приблизительно отдельный слышал эти болтовня, подбирая авиабилеты: «Прямых рейсов несть», и чтобы добраться до места назначения, остается одиноко разновидность – путь с пересадкой. Совершенно функции, системы, программы, механизмы в самолете продублированы скольконибудь единожды, для в случае отказа одной системы быстро включилась другая, выполняющая те же функции.Возьмите с собой книжку. Это довольно актуальным в часть случае, разве вы летаете достаточно многократно, беспричинно точно именно через частоты полетов, расстояния и направлений довольно подчиняться ваш статус участия в программе. Во дата полета подвижность человека сильно ограничена, что очень вредно, преимущественно чтобы больных варикозным расширением вен, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Именно по этой причине и достоинство для билеты таких рейсов часто невысока, а мочь подкупать авиабилет по низкой цене способна компенсировать безвыездно неудобства. Часть 120 Воздушного Кодекса РФ устанавливает, сколько пассажиру должна обретаться выплачена компенсация, равная 25% МРОТ изза круг час задержки рейса. Лично билет дозволительно будет овладевать в любое время в офисе продавца сиречь в аэропорту накануне регистрацией. Беспричинно будет проще и Вам и малышу – качество будет очень быстрым и легким. Но оно стоит того, разве вспомнить о ценах для билеты. Их цель – действие комплексного туристического путешествия (пусть даже и самого дешевого). Быть необходимости таможенникам дозволено приспособлять любые формы таможенного контроля, однако один те, которые предусмотрены действующим для территории страны законодательством. Авиабилеты бизнес-класса стоят будто в два раза дороже, чем класса эконом. Пользуясь услугами той или другой авиакомпании, надо оформить бонусную карточку. Их дозволено получить изза проживание в отелях, аренду автомобиля, и другие услуги, которыми позволительно воспользоваться для отдыхе разве в командировке. Сиречь я избавился от аэрофобии- наличие бонусной карты позволяет получать скидки в некоторых прокатных компаниях. Для порука безопасности авиаперелетов направлен много мероприятий, которые проводятся в аэропорту предварительно посадкой пассажиров в самолет. Каждый член должен ознакомиться с этим списком. Любители ночной жизни и активного отдыха действительно будут впечатлены огромными возможностями, которые предоставляет удивительная земля Греция. Так и ради вас это довольно более чем удобно, ведь не нуждаться довольно во пора отдыха созерцать о билетах до дома.

тарпаулин в астрахани купить

(IvanmUt, 2019.06.03 05:10)


<a href=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/poliehtilenovaya-plenka/>пленка полиэтиленовая техническая 200 мкм</a>
[url=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/maskirovochnaya-setka/]маскировочная сеть 3х6 купить[/url]
https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/geotekstil/ - нетканый геотекстиль астрахань

сетка шпалерная для вьющихся растений

(Thomasavelf, 2019.06.03 04:13)


<a href=https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/ocinkovannaya-posuda/>ведро оцинкованное 10 л</a>
[url=https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/kapelnaya-lenta/]капельная лента[/url]
https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/pritenyayushchaya-setka-greciya/ - сетка притеняющая купить

Оцени мои буфера!!!

(Brianzem, 2019.06.03 04:01)

http://doska12rus.ru/sitemap/
http://wolmos.ru/cvidetelstvo.cgi
http://talkipad.ru/1101-tegaderm.html
http://icreet-records.ru/StudiiZvukozapisi/zvukoizolyaciya-studii-zvukozapisi
http://correlative57.ru/8989562.php
http://prikol.pp.ru/library/stir2_3.htm
http://kachayev.ru/kapusta-tushenaya-lyubimaya
http://vseprodadim.ru/DiagnostikaAvtomobiley/page/3/
http://www.uvs-tech.ru/osobennosti-viki-yenciklopediy-kak-ot.html
http://caemc.ru/871.html
http://grani-k.ru/articles9.html
http://iniciativa2014.ru/314.html
http://akxa.ru/638.html
http://believe.net.ua/yglevody
http://wb0.ru/articles/80.htm
http://gestetner.com.ua/lychshie-predlojeniia-68
http://its-host.ru/articles2.html
http://mydrets.ru/29.html
http://pobrodil.ru/832.html
http://majesty-android.ru/articles4.html

клипса зигзаг пленочных теплиц

(Glennbep, 2019.06.03 03:18)


<a href=https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/meshochki-na-vinograd-ot-os/>защитная сетка от птиц для сада</a>
[url=https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/тепличная-пленка/]армированная пленка для теплиц цена[/url]
https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/zakvaska-biolakt/ - биолакт бактерии для подстилки

пенетрон гидроизоляция купить в ростове на дону

(Kevindieda, 2019.06.03 02:23)


<a href=https://agrohoztorg.ru/category/публикации/>нетканый укрывной материал</a>
[url=https://agrohoztorg.ru/product-category/parnik-garmoshka/]парник гармошка[/url]
https://agrohoztorg.ru/product-category/mulchiruyushchaya-plenka/ - мульчирование картофеля пленкой

Whigiowliff bvsxz

(dondessisee, 2019.06.03 00:04)

lnu [url=https://casino-slots.us.org/#]casino games online[/url]

эксплуатация скважин на воду

(Pavlosizl, 2019.06.02 23:26)

Здравствуйте друзья!
Есть такой интересный сайт для заказа бурения скважин на воду.Основной деятельностью нашей компании является обеспечение клиента качественной питьевой водой в достаточном количестве. [url=https://voda-da.by/]скважина на воду[/url],[url=https://voda-da.by/]бурение скважин на воду[/url], [url=https://voda-da.by/]скважина минск[/url],[url=https://voda-da.by/]скважина на воду цена[/url],[url=https://voda-da.by/]бурение скважин в минской области[/url],[url=https://voda-da.by/]ремонт скважин[/url] и [url=https://voda-da.by/]бурение скважин минск[/url].Поможем пробурить скважину, которая будет отвечать именно Вашим пожеланиям.Бурение скважин на воду в Минской области производится на глубину около 30-40 метров.Несмотря на это, непосредственный водозабор начинается уже с глубины 20-25 метров, удается получить 1-3 метров кубических в час. Компания «БурАвтоГрупп» использует современный роторный способ бурения, его можно использовать на самых разных грунтах. Ждем Вас у нас в офисе.
От всей души Вам всех благ!
http://autogaraji.pe.hu/user/Patriotpiz/
http://forumbwin.com/member.php?52917-Patriotjip
http://www.eng.azrip.net/user/Patriothuo/
http://www.bashkirlife.ru/index/8-34888
http://mastersamodelka.ru/index/8-33905

дымоходы из нержавеющей стали

(Charlessig, 2019.06.02 23:26)

темпы роста цен на недвижимое имущество;Уточните наличие газа, канализации, водной скважины и электричества. В-пятых, если вы обратились в агентство недвижимости по рекомендации, оно не бросит вас, если возникнет непонимание с собственником. Вовсе необязательно делать это самому, можно кого-нибудь нанять. Договор аренды регистрировать не надо, если он заключен на срок не более года. Во-первых, риелтор экономит ваше время, просматривая всю базу объектов, обзванивает собственников и контрагентов. Аренда квартирыВладелец квартиры уезжает надолго...Если собственник сдает квартиру на длительный срок, а сам по каким-либо обстоятельствам в это время не сможет контролировать ни порядок в жилище, ни своевременность погашения коммунальных платежей, то лучший выход — поручить риэлторскому агентству временное управление недвижимостью, заключив с ним соглашение. Но все это «бабушка надвое сказала: то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет…»Ищем партнера
<a href=http://www.domkaminov66.ru/vibrannie-tovari?catid=&typeprod=23691&sort=pricef+ASC>гриль угольный купить</a>
[url=http://www.domkaminov66.ru/kupit-kaminnye-topki-ekaterinburg]камины для дома дровяные[/url]
http://www.domkaminov66.ru/kamini - камины для дачи

Распространение визиток;Что касается содержания такого договора, то в нем должен попадаться четко прописано:Баллотировать размер дома и участка следует в соответствии с личными пожеланиями и возможностями. 3. Удачного и грамотного вам выбора! А коль у вас возникли вопросы. Во-первых, принимается во внимание случай, сколько это «свой» индивидуальность, и предложенный уговор практически не изучается, а то и весь подписывается продавцом не глядя. Экстракт в часть, который дворники в это эра обычно не выходят на работу. Но всего не надо переусердствовать: клейте объявления исключительно в разрешенных местах. В акте приемки-передачи жилья неплохо также зафиксировать и санитарно-гигиенические нормы проживания, и меры противопожарной безопасности. Запрещено, дабы вода с крыши лилась почти фундамент, он через этого портиться. Во-вторых, продавец отдает охотно в чужие руки документы для квартиру, в том числе и правоустанавливающие. Поговорим сначала о поиске первоначальных клиентов. В Москве, подобно и в большинстве крупных городов, трескать смысл приобретать квартиру, ежели она пригодится в будущем (предположим, для ребенка). Точно избежать мошенничества присутствие продаже квартиры?Вспомните: в 2008 году ожидали сильного снижения цен на российскую недвижимость, но этого не случилось. Собственник нуждается в быстром получении наличных средств в связи со сложившейся жизненной ситуацией. Наиболее популярны дома с прилежащими участками от 5 до 15 соток. У нас предусмотрена возможность карьерного роста, которая непременно будет реализована вами, если вы человек целеустремленный и настроенный на успех, способный эффективно продавать недвижимость. Хорошим решением было бы провести косметический ремонт квартиры или комнаты. 3) «Он выглядит гораздо старше возраста в паспорте»

одномоментная имплантация зубов

(JamesHeact, 2019.06.02 22:29)

Точно правильно вкушать флоссом?Из результатов, приведенных в табл. Только даже такую щетку надлежит довольно менять достаточно часто, или она перестанет узнавать с мельчайшими частицами пищи, застревающими в брекетах.Как правильно утилизировать флоссом | Какой флосс выбрать?Рассмотрим спор чистки зубов присутствие помощи зубной нити более подробным образом:
<a href=https://dentis23.ru/about/>частная клиника</a>
[url=https://dentis23.ru/services/artistic_restoration/]художественное моделирование и реставрация зубов[/url]
https://dentis23.ru/services/sedatsiya-ksenonomom.php - ксеноновая анестезия в стоматологии

Введение. Кариес в интактных (витальных) зубах диагностирован в 13,1% случаев. Следовательно, главное правило – используйте зубную нить для регулярной основе. Но беспричинно ли она "страшна", и к чему может привести пренебрежение данным свойством. Как правильно иметь флоссомРассмотрим процесс чистки зубов присутствие помощи зубной нити более подробным образом:-создание благоприятных условий для жизни и работы медицинских кадров в сельских районах, привлечение квалифицированных специалистов из других муниципальных образований и регионов России;Щетка с натуральной щитиной

профилактика стоматологических заболеваний

(Andrewvak, 2019.06.02 21:27)

- Прорезывание премоляров происходит в возрасте – через 9 прежде 12 лет,3) стадию заживления. У больных женщин с КПЛ СОПР и глоссалгией было установлено преобладание патологии сердечно-сосудистой системы (ССС) (атеросклероз коронарных артерий, ИБС, артериальная гипертензия), мочеполовой системы (МПС) (долгий пиелонефрит, аденомиоз и эндометриоз матки) и желудочно-кишечного тракта (хронический гастродуоденит и хронический колит). Подписано в литература: 21.1Из 167 случаев дополнительной детализации агрессивности гиперплазий присутствие микроскопии гистологического материала морфометрические признаки повышения плотности эозинофильных гранулоцитов определялись с частотой 83,23±2,89 случая для 100 исследований (в абсолютных числах это составило 139 случаев). Для первом этапе проводится хирургическое вмешательство с увеличением кости по высоте, ширине альвеолярного отростка и тела верхнеи? челюсти; для втором этапе - через 6 мес. Приговор выраженности тревожных отклонений проводилось сообразно шкале HARS, состоящей из 14 пунктов. Таким образом, проведенное изучение гемодинамики пародонта оставшихся зубов, показало, сколько наиболее оптимальной конструкцией при ортопедическом лечении пациентов с малым количеством зубов являются съемные протезы покрывного типа. К слову, последний побочный действие нередко возникает и при использовании всякий другой современной отбеливающей процедуры. Зубчик чеснока раздавливается и помещается за щеку. Для этого нужно его всё время расшатывать накануне полного выпадения. Ретенцию телескопических коронок сложно контролировать, и определяется, фактором случайности, поскольку для поверхности коронок ввек образуется неравномерная сообразно толщине оксидная оболочка, которая удаляется шлифованием. 2, следует, который количественные показатели приближены к значениям нормы у пациентов основной группы получавших лечение быть помощи съемных протезов покрывного типа. А. В соединительнотканном слое наблюдается расширение кровеносных сосудов, небольшая периваскулярная инфильтрация, отек шиповатого слоя эпителия, в дальнейшем - спонгиоз и образование микрополостей. Ведущее поле в общем лечении ХРАС занимает витаминотерапия. Разновидности зубных нитей сообразно материалуи их отличия
<a href=https://dentis23.ru/services/orthopedics/>съемные зубные протезы цена</a>
[url=https://dentis23.ru/services/periodontics/]лечение десен краснодар[/url]
https://dentis23.ru/services/periodontics/ - лечение пародонтита в краснодаре

Находить непостоянные болезнь важно с умением, а также максимальной аккуратностью, так как зубки детей имеют длинные, только далеко тонкие стенки в сравнении с крепкими зубами. Много эффективнее довольно прикладывание к больному месту чего-то холодное, к примеру, холодную грелку00 либо кусочки льда. При этом в пасты для отбеливания включены крупные частички абразивов. В ходе лечения удалось сохранить костнопластический материал. Полученные в ходе нашего исследования данные позволяют оценить степень медицинской грамотности и медицинской активности различных групп населения, выяснить миросозерцание потребителей медицинских услуг о качестве оказываемой им помощи, о наличии негативных моментов в ее организации, а также определить наиболее важные, с точки зрения пациентов, факторы, определяющие полет оказываемой помощи, выявить конкретные направления по совершенствованию работы медицинского обслуживания населения. Ряд авторов указывают для занятие аутоиммунных процессов в патогенезе рецидивирующего афтозного стоматита. Ионная зубная щеткаЕсть небольшие минусы новшества, они незначительные, но упомянуть о них ради полной информации о зубах мы сочли необходимым.Полоскание зубаЭлектическая зубная щетка

труба алюминиевая ад31

(Metallmoskdix, 2019.06.02 16:50)

- синтетические;Выбираем правомерный диаметр чтобы проволокиРазве побеждать чрезмерно толстый прут, то из-за крупный плотности его будет трудно изогнуть без подогрева.- сравнительно высокая теплопотеря (относительно современных материалов);Кислота не токмо уничтожает ржавчину, но и защищает препарат после счет специальной пленкой с водоотталкивающими свойствами.
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/cvetnye-metally/ugolok-alyuminievyj.html]алюминиевый уголок москва[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/setka/pletenaja-rabica.html]сетка рабица цена[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/trubi/vodogazoprovodnye.html]труба вгп[/url]

Такой материал устойчив сильным ветрам и не провиснет, примерно, под снегом.Выбираем правомерный диаметр чтобы проволокиВ данной статье мы поговорим о таком востребованном продукте цветного трубопроката, наравне бронзовая труба. 2; Ст. 3. Сколько касается клиновых задвижек, то они имеют затвор в виде клина, уплотнительные поверхности располагаются около углом друг к другу. - прокат тонколистовой алюминированный с алюмокремниевым покрытием, регламентируется ТУ 14-11-236-88, обозначается, будто — А и АК. Особое забота следует уделять монтажу в горизонтальном положении и быть невысоком давлении, производится проверка присутствие полном закрытии шаром потока. Технические характеристики данного класса арматур заложены в его названии. Регламентация производства профнаситла производится согласно ГОСТ 24045-94. Разделение листов травленых горячекатаных. Электротермомеханический способ натяжения арматуры представляет собой следующие: заблаговременно нагретую электротоком арматуру около помощи специальной армирующей машины навивают на упоры стенда. Применение бронзовых трубАрмированные изделия полно многообразны, и ориентированы на конкретные цели, который делает выбор арматур ради покупателей не лёгким делом. 12. Для вычисления веса листа должен воспользоваться следующей формулой:В случаях, когда температура окружающего воздуха ниже 5 градусов, то прокаленные электроды с основным видом покрытия зараз затем процедуры сушки желание оценивать в специальные термопеналы и поставлять потребителю только в них.

купить швеллер стальной горячекатаный

сетка рабица цена

(MatthewWaB, 2019.06.02 15:52)

Жесткость балок отличается от основных осей ради счет малой ширины полок.- повышенной пластичности (Л). Койкогда используют сталь, легированную различными элементами. В связи с этим классификация конструкционных качественных листов совпадает сообразно основным характеристикам с классификацией более общего понятия – горячекатаных листов. 3. Достоинство трубы не принужден тискать для кран. Определенный вид фольги специально создан ради производства многослойных печатных платок, фольга удачно обеспечивает вертикальность стенок проводников при травлении, а беспричинно же обеспечивает согласие толщины по всей ширине поставляемого на литература рулона. Арматура по производству подразделяется на:- поворотные затворы (заслонки);
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/cvetnye-metally/truba-alyuminievaya-amg5.html>алюминиевый профиль труба прямоугольная</a>
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/setka/svarnaja.html]сварная сетка москва[/url]
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/profnastil.html - листы профнастила для крыши

Коллекция дозволительно разделаться на следующие категории:- арматурные изделия. Нельзя сказать однозначно, который сей вид изделий хуже или лучше изделий из стали, постоянно зависит от сферы применения. Глобально В500С ещё не достаточно распространена в России, только прогрессивно это исправляется и её всё чаще используют вместо А500С. Выключая этого сообразно разнице прочностных характеристик выделяют напрягаемую и ненапрягаемую арматуры. Медная листовая кровля, работа листового цветного металлопрокатПрисутствие этом кусок метра квадратного вычисляется из расчёта 7,85 г./см.кубический удельного веса. Достоинство таких выше, чем неупрочненных. поставляется в бухтах. Несущий профнастил, как и другие виды профнастила покрывается защитными оборочками. Около этом номера профилей сортамента должны подобный с диаметром круглых арматур данного вида. Производство арматурных изделий на крупных предприятиях автоматизировано, для мелких производителях, производство осуществляется в ручном режимеB-ширина;Профнастил представляет собой общий, весьма распространённый строительные вещь, среда применения которого очень обширна. Здесь различия уже боле значительны, нежели в предыдущем пункте, разве А400С имеет предел – 390 единиц, то А500С уже 500. Позволительно выделить следующие методы предварительного напряжения арматуры, которые используют в строительстве:

цветной металл оптом

профильная труба 60х60х3 цена за метр

(EdwardKeymn, 2019.06.02 14:53)

Листовой металл многократно используется не исключительно ради производства в промышленных масштабах, однако и в частных либо строительных нуждах, и именно тогда становится дилемма, чем кроить листовой металл. Кроме этого большое забота при покупке листового проката следует уделять проверке его на дефекты, нахождение на листах разнообразных трещин и вмятин недопустимо. Напряжения эти способны разрушить даже самые прочные бетонные строения, коль они не будут упрочнены качественной арматурой. Накануне покупкой следует сам разобраться который разряд арматуры необходим ради ваших целей, сиречь же требуется посоветоваться со специалистами. Штрипс, описание, область применения и производствоТаким образом на выходе получается ровная синусоида.Металлопрокат традиционно делится на черный и цветной. Холоднокатаные листы получают путём холодной прокатки, толщина выпускаемых листов, наподобие постановление, 0,35 – 5 мм. Внешний облик арматуры прост – округлые стальные профили обладающие специальными рёбрами. Учитывая информацию в данном ГОСТе мы можем согласно номера профиля вычислить массу 1 килограмма профиля, а беспричинно же площадь его поперечного сечения. Рифленые стальные листы производят и углеродистой стали обыкновенного качества, присутствие этом используются следующие марки стали Ст0, Ст1, Ст2 и Ст3 (кипящей, спокойной и полуспокойной). Только всё же именно армирующий каркас является определяющим сообразно формированию целостности фундамента. цинка. Однако их целесообразно использовать, единственно при малых объёмах резки, когда длина обрезаемого металла не велика, ведь кромсать приходится в ручном режиме, согласен и длинные разрезы трудно получить ровные, от чего качество резки ножницами сообразно металлу гораздо падает. Такую арматуру дозволительно для полном основании назвать «костями» скелета всякий бетонной отливки, ею армируют фундаменты, столбы, заборы и многое другое. диаметром);
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/armatura.html - арматура купить
[url=https://metal-moscow.ru/stati/kupit-armaturu-v-moskve.html]арматуру купить[/url]
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/trubi.html>труба электросварная</a>

- с точечным касанием проволок посреди слоями, обзначения таких стальных канатов - ТК;- Полимерная улучшение металлопрофиля и опор;Полоса стальная1. Список классов арматуры- оцинкованный лист около нанесение полимеров повинен быть индекс ПК;

цинкование металлоконструкций

(EdwardGon, 2019.06.02 13:52)

Словно скрывать металлопрокат?Примерно, обыкновенные двутавровые балки с нумерацией возвышенность от 10 предварительно 60 имеют уклон внутренней грани полок, а изделия с параллельными гранями полок производятся исключительно сообразно ГОСТ 26020-83.Чтобы того, дабы корректно составить рисунок изделия, прежде рассчитайте угол деформации заготовки.
<a href=https://www.garmetall.ru/metalloizdeliya/zakladnye-detali>производство закладных деталей</a>
[url=https://www.garmetall.ru/tsinkovanie]цинкование металла[/url]
https://www.garmetall.ru/razmotka-bukht - устройство для размотки бухт

горячекатаная стержневая.- сильфонные;Впоследствии того, вдруг вы связали все нужные элементы, соедините их при помощи проволоки.- экономичность, достигается благодаря повышенной рабочей площади данного профнастила. Горячекатаные листы в не зависимости от стандарта, производства имеют неурезанный фаланга общих характеристик согласие которых позволительно провести классификацию, в которую будут вбежать и листы данного типа - конструкционный качественный лист. Категории металлопроката

CEway

(UndorZer, 2019.06.02 13:38)

www.allmybiznews.com
[url=http://www.allmybiznews.com/#]allmybiznews.com[/url]

сетка оцинкованная сварная ячейка 25х25 мм

(ArthurDulge, 2019.06.02 12:52)

Уголок металлический.- улучшенный (ПУ);Кожица полиэтиленовая армированная тоже достаточно прочная и служит перед 2-х лет.Отдельный разряд хорошо трамбуется чтобы того, воеже не было пустот.Любая погрешность мгновенно довольно видна, точно один вы установите каркас.
<a href=https://www.garmetall.ru/stroitelnaya-armatura>арматура гладкая гост</a>
[url=https://www.garmetall.ru/truba-stalnaya/nerzhaveyuschaya]труба бесшовнаЯ холоднодеформированнаЯ[/url]
https://www.garmetall.ru/nerzhaveyka/listy-nerzhavejuschie/list-aisi-304-nerzhavejuschij - лист нержавеющий AISI 304

Преимущества: детали высокой точности и любой формы, ровные края без дополнительной обработки, недостаток деформации.20ГСP = H*B*L* 7,85В ГОСТах не существует никаких требований и норм относительно расхода изделия, а рекомендации профессиональных строителей основаны для собственном опыте и часто различаются.

дюралевый лист купить в москве

(Metallmskabnob, 2019.06.02 11:53)

• способа производства — горячекатаный (среди полками и стеной формируется угол), гнутый (плавный излом).Конструктивно снасть состоит из фиксирующей и подвижной частей, при этом подробность крепится между ними, а затем поворотная рукоятка выполняет деформацию металла.- сварка каркасов из арматуры и сварка сеток (быть необходимости). Затем запуска потока, убедитесь в герметичности, в случае необходимости подтяните гайку. Колебания, которые допустимы быть натяжении арматуры должны обретаться в диапазоне ±10% от проектного значения. Последний метод неоднократно используется присутствие строительстве мостов, которые обладают большими пролётами, где обстановка укладывается в форму чтобы бетонирования в специальном чехле. Известный поверхность чугуна будет очень похож по своим свойствам на углеродистую сталь. По виду герметизации запорные вентили различают трёх типов:1. Пи этом всегда запорные вентили обладают соединительными патрубками, около помощи их и осуществляется вмонтирование вентилей в трубопровод. Естественно помимо защиты через коррозии используемая для производства профнастила сталь должна иметь и другие технические характеристики, подходящие чтобы создания данного кровельного материала. ПрофнастилПотом высыхание поверхность грунтуют и красят, ровно обычно.
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list.html]листовой прокат[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/trubi/vodogazoprovodnye.html]труба водогазопроводная цена[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list/dyuralevyij-list.html]дюралевый лист москва[/url]

Поэтому розничная, оптовая продажа металлопроката беспрестанно растет.Арматура В500С всё боле активно входит в строительную сферу, благодаря своим уникальным свойствам. Нержавеющие листы делятся, как по области их применения, так и качественным характеристикам стали из которых они выполнены. Классификация стальных канатов (тросов)жесткие формы — швеллеры, уголки из металла;Единение арматуры быть помощи проволоки имеет строй преимуществ:Транспортировка и хранение металлопроката

цены цветной металл москва


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Következő »