Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

......................

NÉPDALTÍPUSOK

A variálás állandó folyamatában az új meg új formák alakulásának szövevényes folyamatában, kevéssé sikerült vagy életre nem való kísérletek és sikerült, de el nem terjedt, vagy kiveszőben lévő egyedi darabok tengeréből emelkednek ki mint szigetek vagy nagy szárazföldek, a típusok: egy-egy dallamelgondolásnak, formai alakulatnak folytonos újraalkotásából keletkező változattömbök. Egy-egy ilyen, felismerhetően azonos dallam összetartozó változatait is szokták típusnak nevezni: így nevezi például Járdányi a Magyar népdaltípusok c. kiadványában az egyes dallamokat, amelyek szélesebb területen, több változatban ismeretesek. Ugyanígy használja a típus fogalmat az MNT VI. kötete. Ezek a „típusok” tulajdonképpen „a dallamok”, amelyeknek a műzenében egy-egy alkotás felel meg. Mindössze az a különbség, hogy a műzenei alkotás egyszeri és megmásíthatatlan, a néphagyományban viszont egy alkotás sok változatban él – mintha a zeneszerző művét csupán számos vázlatából ismernék. Éppen ezért helyesebb a típus szót tágabb értelemben venni: több önálló „alkotást” – vagyis változatokban élő dallamot – összefoglalóan nevezni közös típusnak aszerint, hogy több vagy kevesebb vonásban hasonlók egymáshoz. Rokon dallamokat és nem azonos dallamokat nevezek tehát a továbbiakban típusnak. Az a kérdés, milyen rokonság alapján nevezhetünk így különböző dallamokat.

Legtágabb a rokonság akkor, ha a dalok egyetlen meghatározó sajátsága alapján húzzuk meg a rokonság határait. Tulajdonképpen az eddigi fejezetekben tárgyalt összes tulajdonság szerint lehet „tipikus” egy dallam, s tartozhat ilyen vagy olyan típusba: van dallamvonal szerint típus, hangkészlet szerint (sőt hangnem is tehet dallamot tipikussá), van ritmus-, illetve szótagszámtípus, formatípus, sőt dallam–szöveg kapcsolat is lehet jellemző néhány szorosan összetartozó dallamra, végül, de nem utolsó sorban az előadásmód is foghat össze „típust”. Vegyük sorba ezeket a lehetőségeket.

Nem kell bizonygatni, hogy a dallamvonal, illetve egy összetettebb dallamfelépítés lehet tipikus, és sokféle eltérő megoldásban jelentkezhet. Legtágabb határok közt beszélhetünk ereszkedő (01–094), helyben topogó (0129–0141 és 0280–0302), emelkedő (0256–0275), kupolás dallamokról (0319–0393), kétrészes – például kvintváltó (01–049) vagy kvinttel magasabban ismétlő (0323–0324, 0335, 0345, 0359), mély járású (16/e, 46, 0137, 0143–0152, 0176–0179, 0293–0302, 0311–0318), magas járású (01–049+0234–0244), tág ívű (022, 039, 0219, 0369–0393) és szűk menetű dallamokról (0146–0152, 0308–0309), s ezek bizonyos {240.} vonatkozásban valóban közelebbről vagy távolabbról rokonok. A dallamnak még a tagolása is lehet igen tipikus: a kadenciái. Bizonyos kadencia-sorozatok is összekötnek dallamokat egymással, például 7 [5] 3, 4[5] VII, ezek többnyire kvintváltók: 5[4]3, 5[4]2 históriás jellegű vagy táncnóták a „sirató rokonság” jellegzetes példái; 1[5]4 az új stílusra jellemző és így tovább. A hangkészlet néha igen jellemző egy-egy dallamstílusra, különösen a fejlődés korai fokozataiban, de még olyan fejlett parasztzenében is, mint a bolgároké. A magyar népzenében is más-más jellege van a dúr pentachord dallamoknak (0303–0309), mondjuk a Zobor vidéki lakodalmas énekeknek (0303, 0307) vagy a hexachord (+oktáv) hangkészletnek, mondjuk a regösénekeknek, betlehemesnek és dudazenének (201., 42–45., 50–54., 152., 256. pl.), mint az oktávterjedelmű ötfokú daloknak. Ötfokú dallamok: ez a tág hangkészlet-meghatározás is, minden tág volta ellenére is, jelent bizonyos rokonvonást, ami határozottan elkülöníti más dallamoktól. Igen sok dallamot meghatároz a fríg hangnem, ha ugyanis annak fő hangjaira épül fel a dallamvonal (0178, 0255, 0282, 0284, 0290/a). Egészen különválnak hangnemi-hangkészleti sajátságaikkal azok a dalok, amelyeknek egész dallammenetük az „akusztikus skála” hangjaira épül, s annak jellemző hangjait lényeges dallamhelyen építik be a dallamvonalba (69, 0278). Funkciós dúr-dalok (0317), hipo-skálákban mozgók (0240–0244) mind külön rokonsági körbe tartoznak. Ismét határozott típust jelentenek a drm-n recitálgató dallamok (0129–0141).

A magyar népdalban (a népköltészethez hasonlóan) igen nagy jelentősége van a szótagszámnak: egy-egy szótagszámcsoport vagy különösen egy-egy sajátos versszakképlet összekapcsol sok, egyébként különböző dallamot. Az olyan ritka sor, mint az ötszótagú, különösen ha a versszak mind a négy sora ilyen, annyira különválik a magyar dalok többségétől, hogy ez már típussá is avatja (e tekintetben legalábbis). De igen jellegzetes csoportot alkotnak a 6-os, 8-as, 12-es izometrikus dallamok is – ezek többnyire a régi parlando-rubato dalok főcsoportjai; a 12-esek pedig a régi stílusban szinte kivétel nélkül az úgynevezett „recitálók” csoportjába tartoznak. Ellenben a 7 és 11 szótagúak a régi stílusban kivétel nélkül táncdallamok, a 6+5 tagolású 11-es pedig szinte egyetlen dallamot jelent: a „Hol jártál az éjjel cinegemadár” szövegű kanásztáncot (04). 13–14 szótagszám egy dallamon belül a kanásztánc legjellemzőbb típusait jelenti. Új dalaink között a 10-es és 11-es szótagszám jelent igen tipikus dallamcsaládot, az új stílus legnagyobb tömegű, legjellegzetesebb darabjait; 16-os szótagszám a közép-erdélyi új dallamokat, s ennél hosszabb sorok már csakis az új stílus AABA formájú dalaira jellemzők, tehát ismét egy szűkebben körülírható dallamfajtát határoznak meg.

Még közelebbi rokonságot jelenthet egy-egy sajátos ritmusforma. A mazurka-ritmus igen erős hasonlóságot tud éreztetni még nagy dallamkülönbség ellenére is.

ritmus 4–5 dalunkra jellemző, amelyeket ezért egymás közeli rokonainak érzünk.

{241.} Talán még erősebb a típusalkotó ereje a formának. AA5A5A dallamainkat szinte mind egy típusnak lehet érezni. Nem kevésbé a fordítottját: A5A5AA-t. Még jellegzetesebb, egyéni arculatot tud adni egy dalnak a szaffikus forma magyar változata. A 118–119. és 160. példában több változattal is bemutatott dallamcsaládot például szinte semmi más tulajdonság alapján nem lehetne egyetlen variánscsoportba sem összehozni, csakis a forma alapján: dallamiránya hol fölfelé tartó egészen az oktávig, hol a kvintről lefelé mozog, hol meg a kvint körül marad; hangnem-hangkészlete alapján lehetne dúr pentachordtól oktáv terjedelmű dúr, akusztikus, fríg, hipo-ión, eol dallam; szótagszáma és ritmusa a 3–4. sorban nagy különbségek között ingadozik, tehát mint „heterometrikus versszak” is különböző helyen szerepelnének változatai akár egy ritmusrendben, akár a szótagszám szigorú rendszerében. Ami mindben közös, az egyedül a forma: AAb+bc, a késői szaffikus jellegzetes formája; ennek megfelelően a nép is egyetlen dalnak ismerte és mindig ugyanarra a szövegre énekelte. (Pontosabban: ugyanazt a dallamot ugyanazzal a szöveggel variálta ilyen különböző formában, ahol minden megváltozhatott a dallamban, egyedül a forma nem.)

Még a dallam–szöveg kapcsolat is lehet típusalkotó elem: kanásznótáink, dudanótáink sajátos szövegeknek sajátos ritmussajátságokkal való együttjárását jelentik, különböző dallamokban. „Jaj-nótáknak” pedig azokat nevezzük, amelyek sajátos szövegkezelésükben gyakran toldják ki a szöveget: jaj, jaj, jaj (csuhajja, la-la-la) féle szótagokkal a dallam kitolódott sorvégein vagy páratlan sorain. A „virágénekek” is elég jellegzetes csoportot jelentenek: virágot emlegető refrénszövegükről nevezzük így, a legjellegzetesebbek a háromsoros, refrénes dúr-pentachord dallamok.

Végül az előadásmód is jelölhet típust: „recitálók” kivétel nélkül 12-es parlando, ötfokú drm-kezdetű dalok; s az 5/8-os előadás a régi stílusú 11-esekben tapasztalható, ahol a 4/8-ot váltja fel a kissé fellazított, nagyobb érzelmi töltésű, kiszélesített ritmus.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, többnyire elég tág határokat jelent: azt, hogy egy-egy tulajdonságban bizonyos dallamok közösek és másoktól elkülönülnek; de azért ez még nem teszi őket egy jól meghatározható típus tagjaivá. Ahhoz több kell, mint egyetlen tulajdonságban való egyezés, és ebben az egy tulajdonságban való különbözés a többi dallamtól. Viszont mindjárt azt is meg kell mondanunk, hogy olyan dallamcsoportot sem tudunk felmutatni, amelyik mind a hét felsorolt tulajdonságban különböznék a többi daltól. Még a legsajátosabban körülírható kanásznóta-csoport is csak egy-két tulajdonságban különbözik minden más dallamtól, egyéb vonásaiban hol több, hol kevesebb dallammal tartja a rokonságot. Sajátos ritmusuk és szótagszám-szabadságuk, valamint dallam-szöveg kapcsolatuk alapján minden más daltól különböznek, ötfokúságuk, kvintváltásuk, dallamvonaluk menete, jellegzetes A5A5kAAk formájuk, táncszerű, feszes giusto előadásmódjuk más-más dallamokban is feltalálható. Azonban nemcsak a különböző vonások tartoznak hozzá egy stílushoz vagy egy típushoz, hanem {242.} mindaz, ami jellemző rá, akár közös az mással is, akár nem. Az a kérdés, vannak-e olyan típusok, amelyekben minden elsorolt tulajdonságnak kötelezően csak egy bizonyos megoldása fordulhat elő. Ebben a megfogalmazásban a Kanásznótát már ilyen típusnak nevezhetjük: sajátos dallamvonal (kvintváltó, egymotívumú „Páva-dallam”), sajátos hangkészlet (9–VII ötfokú), egyéni metrikai-ritmikai sajátság, szövegkapcsolat és táncszerű előadásmód jellemző rá. Ebből a metrikai sajátság és a szövegkapcsolat minden mástól különbözik, dallam, hangkészlet és forma sok daltól elválasztja, de összekapcsolja a dél-dunántúli ötfokú-kvintváltó dalok egész sorával. Viszont itt már olyan szűkre vontuk a beletartozó dallamok határát, hogy mindössze két dallam tartozik bele, amit az MNT VI. kötete egyetlen dal variánsainak minősített (03–04). De vannak nem kvintváltó, sőt nem is ötfokú kanásznótáink is; ezek csak a szövegkapcsolat és a ritmus–metrum alapján rokonai az előbbieknek, vagyis a „megkülönböztető jegyekben”, összes többi tulajdonságaikban eltérnek tőlük: „Csóri kanász, mit főztél” (Pt 43) még (elhomályosult) ötfokúságával közelebb van, de már nem kvintváltó, s első motívuma is más; 0292 dalunk pedig már se nem ötfokú, se nem ereszkedő dallam, mégis kanásznóta. Ezeket már csak egy tágabb meghatározás kapcsolja össze.

Látjuk tehát, hogy tágabb és szűkebb meghatározások keresztezik egymást; több vagy kevesebb jellemző, közös jegy alapján pontosabb vagy lazább körülírást, szorosabb összefüggést jelezhetünk.

Különböző, szűkebb-tágabb körbe tartozó típusokat mutattam be a Pt dallam-mutatójában (l. „Típusok, eredet”.) Annak célja csak az volt, hogy különböző, kidomborodó sajátságokra, bizonyos rokonságokra felhívja a figyelmet (amit akkor már nyilvántartottunk).

Nyilván sem a maximális követelmény nem lehetséges: hogy minden tulajdonságban jellemzők s egyúttal minden más dallamtól különbözők is legyenek a „típusok”, sem a minimális, hogy csak egy-egy tulajdonsággal határozzuk meg a „típust”. Az elsőt nem lehet elérni, a második pedig kevés. Kell tehát több jegy ahhoz, hogy valamit típusnak mondhassunk, de mindig lesz benne egy vagy két kidomborodó sajátság, ami leginkább föltűnik és jellemzi a típust, és kell hogy a típuson belül különböző dallamok legyenek, amelyek a nem kiemelkedő sajátságokban eltérjenek egymástól. S amit így elsorolunk, abban mindig számolni kell olyan, ezúttal elhanyagolt tulajdonságokkal, aminek alapján, más vonatkozásban más típusba is sorolhatnánk az illető dallamot. Amikor például főképp hangjaival határozzuk meg a dalt – dallamvonal, hangnem, hangkészlet, kadenciák alapján – akkor ritmusával kapcsolódhat egészen más dalokhoz is, és fordítva.

Ezúttal ugyanis a dallammozgás irányával, a kadenciákkal, a hangkészlettel és hangterjedelemmel (tehát hangnemi sajátságokkal) és a forma alapján állítom össze a típusokat. Eltérek Járdányi rendszerétől abban, hogy egyrészt lazábban határozom meg a dallammozgást, hiszen nem egy tízezrekre rúgó dallamanyag egyszempontú elrendezésére akarom felhasználni, hanem csupán a közölt anyagban akarom jellegzetes csoportokra felhívni a figyelmet; másrészt éppen ezért {243.} több szempontot is figyelembe veszek egyszerre. Inkább valami olyasféle tipológiára törekszem, aminőt Bartók adott könyvében, azzal a különbséggel, hogy az ő fő szempontja a versszakszerkezet és ritmus volt. De előzőleg már elkülönített három stílust, amelyet több vonással jellemzett: a régi stílust ereszkedő, ABCD felépítésű (vagy kvintváltó), ötfokú, izometrikus tulajdonságokkal, az újat négyféle visszatérő formával, alkalmazkodó tempo giustóval, s csak azon belül határolt el szótagszámcsoportokat, illetve a „Vegyes osztály” III. alosztályában különböző versszakszerkezeteket. Egyes csoportjai már valóban „típusokat” fognak össze; a többiek azonban vagy túl tágak, vagy túl vegyes elemeket tartalmaznak, mert a választott összetartó sajátság (metrika, ritmika) a legkülönbözőbb eredetű és stílusú dallamokban is lehet közös.

Magam követem Bartókot abban, hogy különválasztom az ötfokú dalokat a diatonikusaktól, de nem elégszem meg azon túl a szótagszámcsoportokkal, hanem további megkülönböztetéseket is teszek mélyebb és finomabb dallamrokonság meghatározására. Az új stíluson belül is forma és dallammozgás szerint adok további elhatárolást, s messze túl kellett menni mind Bartók, mind Járdányi szempontjain a két nagy stíluson kívül eső típusok meghatározásában.

Arról természetesen szó sem lehet ezúttal, hogy a teljes magyar népzenei anyagot mutassam be „típusokon” keresztül. Az még az összkiadásban sem lehetséges, hiszen számos „típuson kívüli”, magányos darabot is be kell mutatni, amit csak szükségből sorolunk egyik vagy másik típus elé, közé. Mindössze a kétségtelenül kialakult, ismert típusokra akarom felhívni a figyelmet a saját példáimon és gyűjteményemen belül. Leginkább típusnak nevezhető csoportok találhatók az ötfokú dalok közt, a sirató rokonságában, a dudanóták közt és az új stílusban; tehát ahol összefüggő stílusról beszélhetünk. Stílus ugyanis azt jelenti, hogy sok egymáshoz hasonló darab keletkezik. Legkevésbé tudjuk (egyelőre) meghatározni azt a sokféle dallamot, amely ezen a négy stíluskörön kívülesik, és tulajdonságai rendkívül tarka képet mutatnak. Ezeket többnyire csak tág határok között, inkább elkülöníthetjük egymástól, semmint szorosan meghatározhatnánk.

Lássuk mindenekelőtt az ötfokú, régi dalokat. Legkiugróbb típusai a kvintváltók. Ezek közt is igen jellegzetesek az „egymagú” dalok, amelyek egyetlen motívumot kétféle zárlattal periódussá fejlesztenek, s azt kvinttel mélyebben megismétlik (A5A5kAAk). Ezen belül külön is nagy család, az úgynevezett „Páva-család”, amelyet meghatározott „mag”, dallammozgás jellemez A-sorában: 8–4–7 fokok után 8–4–5 (02–014, valamint az MNT VI. kötetének szinte a teljes anyaga.) Ez a „típus” már majdnem egyetlen dal; de a különböző szótagszámú és ritmusú változatai különböző szövegekkel társultak, s ezekhez a szövegekhez és metrikai formákhoz annyira hozzáalakultak apró dallamrészletekkel, s egy-egy ilyen önálló forma olyan variánsgazdagságban él a nép közt, hogy önálló dallamnak kell tartanunk a család minden tagját, s a családot együtt típusnak. Ezek szabályszerűen 7[5]3 kadenciasort alkotnak (amit nem egy dallam vagy variáns elváltoztathat); ugyanilyen kadenciákkal és A5A5kAAk periódusos-kvintváltó formával más dallam {244.} is építkezik (például 01 és 015). Számos hasonló kadenciájú, kvintváltó dalunk épül viszont két különböző motívumból: A5B5AB (kétmagúak): 01, 016–021. Jellegzetes csoport az olyan kvintváltó daloké is, amelyek a periódust egy hanggal mélyebben záruló első sorral alkotják 4[5]VII kadenciákkal (ezeknek egyike-másika esetleg el is változhat egyes változatokban): 022–032. További kvintváltó csoportok: 5 [5] 1 kadenciák (033–037); 8 [5] 4 kadenciák (vagy 9 [5] 5): 038–047. (Mindig az alkalmi módosulások leszámításával.)

Sokban közeli a dallammozgás a kvintváltókhoz az ismétlés nélkül ereszkedő, ABCD formájú dalokban (064–0101). Ezek közt is lehetnek lépcsőzetesen ereszkedők: 080–081, 083, 088, 092, 093, esetleg 062, 086 – továbbá Pt 24, 49, 60, 98, 108?, 110–111, 124, 141, 180. Külön csoport az olyan ereszkedőké, amelyek 5–4–5–4–5–8 fokokon kezdenek: 095–097, 0100–0101, 0117–0118, továbbá Pt 17, 44–45, 113, 123, 134–135, 152, 230. Hasonló, mégis elkülönül tőlük az 5. fokon mozgó (de a 4.-et nem érintő) kezdés és utána 8.-ra ugrás (és utána természetesen ereszkedő dallamvonal): 094, 098–099, továbbá Pt 20, 121, 138, 168, 171?, 218. Nagyon sok ereszkedő régi dalunk kezd az oktáv ismételgetésével (vagy ami avval egyenlő: 8–5–8, 1–8... ugrásokkal): 073–074, 076, 092, 0109 és 191. példa, továbbá Pt 70, 87, 117+126+191 = 166. pl. Pt. 131, 168 stb.

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,
Mégis besorozott Ëngëm katonának.

 

MF 1229/b–1930/b lányok, Menyhe (Nyitra) 1909. Kodály

Nem kevésbé gyakori és jellegzetes az első sor oktávon induló és 7. fokon záruló első sora (8----7): 016, 018, 019?, 020, 047, 066, 071, 077–080, 082–083, 086, 088?, 091, 0102, 0109–0110, 0113? továbbá Pt 27, 49–52, 105+107, 124, 133, 165.

Nagyon tipikus az ABBC felépítés – tehát két azonos középső sor – nyolcszótagos, ötfokú-ereszkedő dalainkban. Gyűjteményünkben csak 066, de lásd Pt 50–52, 59, 87, 89, 92, 131, 133, 141, 157, 160=166. (Amint látjuk, ez érintkezik az előbbi csoporttal is: van tehát egy szűkebben összetartozó csoport: 8– – –7 kezdés és ABBC felépítés.) Hasonló ehhez, hogy a szélső sorok ismétlődnek vagy egymáshoz hasonlóvá váltak (AA(k) BB(k) vagy ABCC): 067, 070, 072?, 089–090, továbbá Pt 110.

A két első sor ismétlését (AABC formát) jellegzetesen olyan régi dalokban találjuk, amelyek három-négy nagyívű sorból – oktávról az alapra lefutó sorból {245.} – állanak, tehát kadenciáik 1 [1] 1. Ilyen 0114, továbbá Pt 54, 76, 79–86. Ezek többnyire 8 vagy 10 szótagos sorokból állanak.

Egészen más jellegűek az ereszkedő 12-esek: 24/ab. (lásd még Pt 178-at). Ezek erősen recitáló dallamok, ahol szinte az ötfokú, ereszkedő dallammenet vázát rajzolja ki a dal sok hangismétléssel.

Különválnak azok az ereszkedő dallamok, amelyekben csak az első három sor ereszkedik fokozatosan, le is jut az alaphang környékére, azután a negyedik sor újból magasra ível fel, vagy már a magasból indul is: 013, 065, 068, 074, 084, 0101, 0103, 0111–0114, 0133, 0141 és 23, 24/a, 58. példa.

A magasról ereszkedők után lássuk a középen mozgó pentatondalokat. Legjellegzetesebbek a drm-tengely körül mozgó dalok: 0129–0133, 0137, 0139–0141, továbbá Pt 77–78, 158, 162–164, 171, 179–142, 220, valamint Kodály 1973, 30. A drm-kezdettel jellemezhető dalok is összefüggő típust alkotnak, de néha – nagy ritkán – emelkedők is lehetnek, s szinte kivétel nélkül parlando (sőt recitáló) előadásban élnek: 0134–0136, 0138, továbbá Pt 96–97, 100, 127, 173–176.

Ötfokú, régi dalok közt ritka az ennél mélyebben járó dallam, de ami van, az határozott típus. Ilyen alulról vagy középről induló és alsó járású a 0143–0145 (továbbá Pt 22, 41, 96!, 220 és Kodály 1973, 32 „Túl a vízen egy kosár”). Szintén jellegzetes típus a néhány tetraton és triton dallam:0146–0152 és Kodály 1973, 28 „Csak azt szánom-bánom”= 276. példa.

Erősen összetartozó típust alkotnak dudanótáink. Ez ugyan ritmusuknak köszönhető, s erre vonatkozik a megjelölés is. Szinte kivétel nélkül 8 szótagosokat tartunk nyilván ilyen névvel, amelyekben kvint-kvartváltás nyomait lehet fölfedezni. Összetartozásukat további dallam- és formaelemek határozzák meg, amelyeket majd a következő fejezetben, eredetük tárgyalásában fogunk részletezni, mert a keleti párhuzamok világosabbá teszik. Egyik csoportjuk formája A5 vagy A4ABC (vagy A5–4ABB), másiké A5–4BAB (A5–4BAC): 050, 055, 062 (=Pt 250), továbbá Pt 248–252, 256, 270 és 053–054, 057–059, 061 (=Pt 260), továbbá Pt 258–259. Kivételesen 6–7 szótagú kvint-kvartváltó, alapritmusú dalokat is neveznek dudanótának: 050, továbbá Pt 56, 245.

Közeli rokonai ezeknek a dudanótáknak olyan 8-as parlando dalok, amelyeknek 2. sora már leszalad az alaphangra, néha már az 1. is: 112/a (= Pt 4) és Pt 37. Ugyancsak közeli a kvintváltó, egy magból felépülő dalok némelyike, amelyek az 5. fokú főzárlatot leviszik az 1. fokra: 151. példánk (= Pt 21). Jegyezzük meg mindjárt, hogy ennek ritmusa tipikus 6-os dudanóta-ritmus. (Ebben a dalban tehát összeolvad a dunántúli mintára elváltozott, egymagú, kvintváltó, Páva-motívumhoz hasonló dallamszerkezet az A5BAAk dudaritmusú dallamok szerkezetével. Ilyen oka is lehet az 5. fokú kadencia „lecsúszásának” az 1. fokra!)

A dudanóták többségét csak erős fenntartással lehet ötfokúnak nevezni mai alakjuk szerint. A későbbiekben látni fogjuk, hogy szo- és do-alapú, sőt félhangos ötfokúságban mozgó dallamokat lehet párhuzamba állítani velük; ezért, mostani diatonikus jellegük ellenére is az ötfokúak után tárgyaltuk őket.

{246.} Viszont a következők már kétségtelenül diatonikusak, bár jó részüket Bartók még az ötfokú, régi stílusba (A-osztályába) sorolta. Régiségük természetesen vitathatatlan, és sok egyéb tulajdonságukkal kétségtelenül közel állnak régi, ötfokú dalainkhoz.

Legfontosabb csoport a diatonikus parlando 12-eseké. Ezeknek hullámzó dallamvonala határozottan eltér az ötfokú 12-esek kifejezett ereszkedésétől; egészben véve és legtöbbjüknek kadencia-sora alapján mégis ereszkedőknek mondhatók. (Kadenciáikról az eredetkérdések tárgyalásakor szólunk.) Legszívesebben balladával, régi históriás ének vagy koldusének szövegeivel és halottas énekekkel járnak együtt. Ilyen 0155, 0163, 0165, 0193–0196, valamint 192–195. példa.

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj
Gazdag Fülöp császár, gazdag Fülöp császár!
Mer ién néked adom, mer ién néked adom

 

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:
Ivegablak alatt nagy hosszú almafa,
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága,
Háromszáz levele, hatvanhat virága.

 

Tova jő egy legény, be szomorú szegény!

{247.} Tova jő egy legény, be szomorú szegény!
Látom a szájáról, szállást kérne szegény.
S adnék neki szállást, a lovának állást,
Nekie pediglen csendes lenyugvást.

 

Az öreg Dancia magát siratgassa:

Az öreg Dancia magát siratgassa:
Istenem, Istenem, Kilenc lyányom közül,
Kilenc lyányom közül még egy fiam sincsen!
Istenen, istenem, ki váltson fel ingem,
Ki váltson fel ingem katonarabságból!

 

192) MF 2491/a 36 é. férfi, Trunk (Moldva) 1930 Véress S.; 193) Kallós 1970 108; 194) MF 1320/d asszony, Székelyvaja (Maros-Torda) 1914 Bartók = Pt 348 más szöveggel; 195) Pusztina (Moldva) 47 é. vak férfi, 1951 Kallós.

Hasonlóan ereszkedő-diatonikus, de nem annyira recitáló, mint a 12-esek, egy sor 8-as és 11-es 5[4]3 kadenciás (esetleg lassú táncritmusú) dallam: 0181–0184, valamint 5[4]2, 5[4]1 és hasonló kadenciákkal lépcsőzetesen leszálló 6-os vagy 8-as: 0166, 0164, 0188, 0194. Rokon ezekkel néhány oktávról, hetedik vagy hatodik fokról ereszkedő dallam 2. és 1. fokú kadenciákkal: 0161, továbbá 196–197. példa.

Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?

{248.} Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?
Talán az édesëm A lókeresőbe?

 

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,
Mér nem hagytál békit Én árva fejemnek?

 

196) MF 522/a (Maros-Torda) Vikár?; 197) Bánffyhunyad (Kolozs) 1908 Bartók.

Ezekhez hasonlók kadenciákban, de dallamvonaluk domború (dúr- vagy mollterccel, mint az előzők is):

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.
Hull a fődre, hull előmbe, Hull a gyászos kebelembe.

 

Magyari császárnak Lázár fia vala,

Magyari császárnak Lázár fia vala,
Mestere Mánónak es egy lyánya vala.

 

198) Sz. Nd 32 sz. 56 é. asszony, Nyárádköszvényes (Maros-Torda) 1914 Bartók; 199) Kallós 1970 5. sz.

{249.} Hasonló típusokat táncdalok közt is nyilvántartunk: 5[4]2 (vagy 2 helyett 4, 4,1) kadenciákat erősen kihangsúlyozó, fokozatosan ereszkedő dallamokat: 0167–0171, 0187, továbbá 146. és 200. példa.

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!
Akin az a kilenc betyár elindult, Pápai úr udvarába befordult.

 

Derzstomaj (Jász-Nagykun-Szolnok) 82 é. férfi, 1939 Vargyas = Vargyas 1954 93 sz.

További rokontípusok az oktávról ereszkedő, vagy alulról domborúan induló dallamok 2., 1. vagy X [2] X [1] kadenciákkal: 218., 220–221., 222. példa, valamint az utolsónak hangszeres változatai: 145/a–g példa.

Egészen más világot jelentenek a dúr-kvintváltók. Ezek is, mint az ötfokúak, nagyívű, ereszkedő dallamok, de kifejezett dúr hangzásuk elválasztja tőlük: 0205–0206, valamint 201–202. példa.

Rákóci hajdanában danában...

Rákóci hajdanában danában...

 

Gyújtottam gyertyát...

Gyújtottam gyertyát...

 

201) MNT III. 563; 202) MNT III. 649.

{250.} Ezekkel már meg is kezdtük Bartók „C) osztályának”, vagyis sem a régi stílusokba, sem az új stílusba nem tartozó dallamoknak a csoportjait. A dúr-kvintváltók határozott körvonalú típust alkotnak. Már a további csoportok inkább csak „elkülönítést” fognak jelenteni: a dúr-ereszkedők (ritkák): 83. példa, valamint a mixolíd-ereszkedők: 0208–0214. Inkább nevezhető típusnak a néhány lépcsőzetesen ereszkedő moll-dallam: 0218, 0220, 0224, valamint hipo-skálákban fogant, ereszkedő dallamok: 0240–0244.

Ismét csak tág elhatárolással foghatjuk egy körbe az ereszkedő moll-dallamokat (ha ugyanis nem tartoznak az előbbi csoportok egyikébe sem): 0215–0225, 0230–0233. Ezek közt már inkább típus néhány „új-szaffikus” formájú, moll, ereszkedő dallam: 0227–0229. És nagyon határozottan összetartozik, egyúttal minden más dalunktól elkülönül néhány tipikus fríg dallam, amelynek 6-ról ereszkedő vagy induló dallama a moll-szexten kívül a 4., 3 és 2 főhangokra épül: 0255, 267/ab. példa, valamint a következő:

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.
Haragszik rám az Isten is, Lehajlik hezzám az ég is, taj-laj-laj-laj laj-laj-laj.

 

Csikvacsárcsi (Csík) 1907 Bartók.

(Lásd még Pt 334–338, 347-et.) És hasonlóan jellegzetesen elválik a magyar dalok nagy tömegétől néhány alacsony járású fríg dallam, különösen a szokásdalok között: 0290/a, 149/a példa.

Csak nagy általánosságban jelent elválasztó – nem összekötő – határvonalat a következő néhány dallamirány-meghatározás. Ereszkedő, majd újra emelkedő dalok: 0241, 0277, továbbá Pt 99, 170, 206–207, 231, 242, 327. Középen mozgó dallamok: 0298 (továbbá Pt 182, 185, 208, 223, 227, 246, 269–270, 281, 285, 333, 347.) Középről fölfelé induló dalok: 0254, 0262 és 204–205. példa.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.
Nemcsak meghült, meg is hidegedett. Mert már engem régen elfelejtett.

 

Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!

{251.} Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!
Kilenc esztendeje, Mőte már rab vagyok, Mőte már rab vagyok

 

204) Kiskunhalas (Bács-Bodrog) 78 é. férfi 1939 Vargyas = Vargyas 1954 32 sz.; 205) Ghymes (Nyitra) 1906 Kodály.
(Lásd még Pt 146–147, 183, 192, 196, 241, 307, 320, 325, 332, 347.)

Elütnek a magyar dalok nagy tömegének dallamvonalától az alulról emelkedő és domború ívet leíró, (de nem ismétléses formájú, tehát nem új stílusú) dalok: 0268, 0273–0274, 0300, valamint a 247–249. példacsoport dallamai (továbbá Pt 101–121, 185–187, 210, 236, 238, 262, 273, 316, 329=468, 368, 370, 372, 471, 480 és a 249. példacsoportunkban szereplő Pt 494–495).

Még elütőbbek az alulról csak az 5. fokig emelkedő, alsó járású dallamok: 0297, 0299, továbbá Pt 46–47, 88, 204, 216, 284, 286, 288, 297?, 317–319, 370. Ezeket a magyar népzenén belül már „típusnak” is tarthatjuk a többitől való nagy távolságuk alapján.

Ugyancsak típust alkotnak az úgynevezett „Jaj-nóták”. Ezeket kizárólag formai sajátságuk alapján érezzük összetartozónak, de ez a formai sajátság nagyon szembeszökő, akár az egyes dalt tekintjük, akár egy egész összetartozó dallamcsaládot. (Leírásukat már láttuk a Forma fejezetben példákkal.) Akár a jellegzetes szövegtoldásokat vesszük tekintetbe, akár a dallamcsaládon belül tapasztalható sorszámszaporodást vagy -fogyást mindenképpen valami hasonlót, közöset kell látnunk az ilyen dalokban, függetlenül attól, milyen jellegű volt az eredeti négysoros, 8 szótagos dal: ötfokú, régi, ereszkedő, vagy dúr plagális, újszerű ének. Ilyen ötfokúak közt 077 és 085, egyéb dalok közt 0247–0254, valamint 124–127 példa.

Egy sor kis hangterjedelmű dalunk szeptim nélküli dúr-hangsorát egyáltalán nem a modern harmonikus érzék szerint alkalmazza: ezeket csakis a régi elmélet ión-skálájával jellemezhetjük. Ilyen ión-pentachord-hexachord dal 0303–0308. Külön összetartozik közöttük a refrénes, esetleg háromsoros fajta is. (Lásd Kodály 1973, 78–79. lapján közölteket.) Viszont egészen más jellegű, de a magyar népdalok közt szintén idegenszerű az 1–6(+8) fok közt mozgó, tehát dúr-hexachord dallamvilág: betlehemes dalaink nagy része és a regösénekek tartoznak ide, valamint néhány dúr-dudanóta és egy nagy tömegű párosító dalcsalád: 0201 és 44–45., 50–54., 152, 160/a példa. Ezek közt a szaffikusok (44–45. példa) igen sok dalból álló jellegzetes típust alkotnak.

A magyar dalok túlnyomó nagy többsége autentikus elhelyezkedésű (vagyis {252.} egész dallamvonala a záróhang fölött helyezkedik el – nem számítva a szubtonika –VII. fok – érintését a végső lezárás előtt). Ehhez képest néhány szórványos plagális (tehát a záróhang felett és alatt egyaránt mozgó) dallamunk még ilyen tág meghatározással is típusnak tekinthető. Az ismert plagális dalokon belül megkülönböztethetünk nagy hangterjedelmű, nagyívű dúr dalokat: 0311, 0314–0315 (továbbá Pt 201, 204, 205, 318), mollokat: 0312–0313, 0318. Külön típus néhány háromsoros, refrénes, plagális dal – a népszerűsítő füzetek révén ezek gyorsan elterjedtek: Pt 474–478. Végül a funkciós dúr-hangnem annyira ritka népdalaink közt, annyira jellegzetes hangzást jelent, s annyira idegen is, hogy jól felismerhető és elhatárolódó típusnak nevezhetjük: 0316–0317 és Pt 200.

Ezek után vegyük sorra új dalaink típusait. Először a legegyszerűbbet, amely szintén egyetlen motívumból van fölépítve, mint a régi dalok első, kvintváltó csoportja: AA5A5(k)A(v). Az ilyen formájú dalok közt igen jellemző a 8 és 11 szótagosok csoportja. A nyolcasok közt csak domború motívumot ismerek, 1–5 (6)–1 vonallal: 0323–0324. A 10–11-esek közt 5.-ről 1.-re ereszkedőt is: 0345, 0359 és domborút is: 0394.

A kétféle sortípusból építkezők közül AA5BA ereszkedő (5–1) A-sorral: 0319 (hatos), 0322 (hetes), 0325 (nyolcas), 0341 (tízes), 0346 (tizenegyes). Ugyanilyen felépítés domború A sorral: 0326 (nyolcas). Elég sok hasonló akad tizenegyeseink között.

Az ABBA forma 10-esei és 11-esei alkotják a leggazdagabb csoportokat. Ezekben már nemcsak az 1. és 5. fok közt mozoghat az A-sor, hanem 8–1, illetve 1–8–1 vagy 5–8–1 közt is.

10-es, A: 5–1: 0331–0332, 0338, 0340, 0343

11-es, A: 5–1: 0346, 0352, 0355–0358, 0363, 0368

10-es, 11-es, A: 1–5–1: Pt 402, 404, 413, Járdányi, 64, 65, 73, 0360, (0361)

10-es, 11-es, A: 8–1: 0333, 0339, 0342, 0344, 0347–0348, 0350, 0353–0354, 0365, 0367

10–11-es, A: 5–8–1: 0334, 0336–0337, 0364, 0366

11-es, A: 1–8–1: 0351

AABA formájú dalaink hosszú sorokból állanak, A-soruk a sok hangból nagy ívet ír le; kvint- és alaphang közt mozgó, szűk dallamsoraik tehát nincsenek is.

A: 1–8–1: 0374, 0376, 0380, 0389, 0390, 0392, 0393

A: 8–1: 0381–0383, 0384–0386

Többszörös ívet ír le: 0387–0388, 0391

Természetesen lehetséges volna további részletezés is. Még szorosabbra vont határok közt közelebbi összetartozást is meg lehetne állapítani, ha a B-sorok különböző fajtáit és a sorok belső hajlásait is részleteznénk. Egy nagyobb anyagban, például a teljes népdalanyag összkiadásában erre szükség is lesz. Jelen célunk csak az volt, hogy a feltűnőbb csoportokra rámutassunk és a típusmeghatározás lehetőségeit ismertessük.

{253.} Ha most egybenézzük a magyar nép által ismert és fenntartott dallamtípusokat, különösen a „rokonsági kör” értelemben használt típusokon belül még az egyes dallamokat is, amelyeket variánsaik száma és elterjedtsége alapján „dallamtípus”-ként tartunk számon, akkor végtelenül gazdag sokféleséget találunk, s a zene, az ének legtöbb sajátságára, lehetőségére találunk több vagy kevesebb példát. Ezek közt vannak kedvelt, gyakori fajták, és vannak ritkák; a kedvelt fajták a dallamtípusok olyan nagy számával vannak képviselve, s azok olyan nagy tömegű variánsokkal, hogy bizonyos uralkodó jelleg erősen átüt a sokféleségen, sőt bizonyos értelemben egyformaságot, egyhangúságot is okoz. Mégis, az egész együtt, gyakori és ritka, népdalszerű és idegenségét még alig levetkező ének, ősi és új összead egy olyan zenei együttest, amely változatosságával, fejlettségével a nép sokféle érdeklődését árulja el, s bizonyítja, hogy kultúrája nyitott volt minden fejlődési lehetőség számára. S ha benne mégis sajátos, egyéni válogatás és jelleg mutatkozik, szívós ragaszkodás bizonyos sajátságokhoz: autentikus, ereszkedő vagy kvintszerkezettel emelkedő dallamépítkezés, izometria, határozottan érezhető forma, világosan tagolt szerkesztés, beszédszerű ritmusok rubatóban és feszes, pontozott ritmusban egyaránt, az mindennek nem mond ellene, csak kiegészíti: sokfélével megbarátkozó, de bizonyos sajátságokhoz ragaszkodó, változatos és egyéni műveltség igényéről tanúskodik.

 

A mappában található képek előnézete Csángók

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

балки металлические сварные

(EdwardGon, 2019.04.06 18:22)

Разделение сообразно термообработке листа:Стальной веревка ТКБолее популярной является именно горячекатаная, которая применяется в изготовлении разнообразных типов металлоконструкций, рессор, каркасы свай итд. Армирование блоков из бетона, а также других конструктивных элементов зданий, применение натяженной заранее арматуры, обеспечивает:
<a href=https://www.garmetall.ru/metalloizdeliya>металлоизделия цена за тонну</a>
[url=https://www.garmetall.ru/tsinkovanie]цинкование металла в москве и московской области[/url]
https://www.garmetall.ru/metalloizdeliya - металлоизделия цена

- краны;Поэтому розничная, оптовая продажа металлопроката неумолчно растет.Забор из арматуры весь готов.- нормальная вытяжка;

cialis other Pew Research Center

(SMntrustgr, 2019.04.06 14:31)

get <a href="https://generic-cialis-5-mg.com/#">generic cialis</a> to San Diego CAN | [URL=https://generic-cialis-5-mg.com/]cialis 5 mg generic[/URL] to help families

craps virtual player

(BrucePat, 2019.04.06 07:22)

best site to play online roulette [url=http://neoonlinecasino.com/]play real life slots online[/url] <a href="http://wowcasinoonline.ooo/">microgaming casinos for usa players</a> real money games for cash

cialis of Vero Beach

(SMntrustks, 2019.04.06 00:30)

get <a href="https://generic-tadalafil-20-mg.com/#">generic cialis 20 mg</a> is just using gravity | [URL=https://generic-tadalafil-20-mg.com/#]cialis 20 mg[/URL] and Spirit Exhibit

вакансии водителя в томске от прямых работодателей

(Charlesnib, 2019.04.05 17:15)

Автотранспортные предприятия и грузоотправители (грузополучатели) могут в договорах предусматривать обязанность водителя-экспедитора предъявлять паспорт около получении ценных грузов к перевозке.
Если что-либо Вам не конечно разве вызывает неуверенность, лучше опять раз уточнить или переспросить.
д) наименование нового грузополучателя.Когда же компания сообразно принципиальным соображениям хочет застраховать какой-то из рисков, относящийся к исключительным случаям (примерно, опасность гибели груза в результате военных действий, если план перевозки лежит посредством районы военных действий), то для этого в контракте следует исполнять оговорку, согласно которой в список страховых случаев будут включены эти риски.
Такса изза 1км изза городом (руб/км) 8 9 10 10 10 14 18
Желание грузоперевозчика к переговорам относительный изменении тарифа 3

<a href=https://tk-absolut.su/price/>стоимость км при грузоперевозках</a>
[url=https://tk-absolut.su/]грузоперевозки газель томск[/url]
https://tk-absolut.su/ - заказать газельhttps://tk-absolut.su/price/ - стоимость км при грузоперевозках
Грузчики осуществляют: погрузку - разгрузку, расстановку мебели и оборудования в машине, в помещении.Поскольку финансовый директор преимущественно заинтересован в минимизации возможных финансовых потерь, он повинен четко описывать себе, через каких рисков следует застраховать перевозимый груз и какие нюансы при этом надо учесть.Сюрвейер - беспричинный знаток, имеющий соответствующую лицензию, иначе сотрудник страховой компании, какой устанавливает гармония условий перевозки условиям договора и письменно свидетельствует об этом.Сообразно организации производственной деятельности АТП подразделяются на: комплексные, осуществляющие транспортную работу, все ожидание технического обслуживания (ТО), текущего ремонта (ТР) и хранение подвижного состава; кооперированные, деятельность которых осуществляется с учетом централизации транспортной работы, а также централизации (частичной разве полной) работ ТО и ТР.Не то, воеже я хотел многообразно запугивать тех предприимчивых людей, которые горят желанием заняться предпринимательской деятельностью, – хорошо известно, что для этом благородном пути их и без того ждут немалые преграды – только, пожалуй, нелишним довольно ещё единовременно напомнить будущим бизнесменам, какая нелёгкая живот их ожидает, а всем остальным, думающим, который капиталистические будни безмятежны и приятны, наказывать, будто они ошибаются.

грузовой эвакуатор батайск

(Shawnthuby, 2019.04.05 06:28)

19 Апрель 2016заказ эвакуатораНужно транспортировать поломанную машину с гаража в автосервис тож перевезти новобранец транспорт из автосалона? В этом случае можно вызвать эвакуатор в Минске по предварительному заказу.Особенности ценообразования
<a href=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/mejgorod>эвакуатор аксай дешево</a>
[url=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/spectehnika]эвакуатор для грузовых машин[/url]
http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/ - услуги эвакуатора

Классика на дорогах: вышел в магазин тож банк на 5 минут, а казенный эвакуатор забрал авто. К первым относится покупка машины в другом городе разве доход транспортного средства человеком без водительских прав. Преимущественно в центральных районах города, где катастрофически не хватает мест чтобы парковки. Сколько делает эту услугу экономически привлекательной.без дополнительных повреждений – как в книга состоянии, в котором ее погрузили для платформу. Серьезное недостаток автомобиля в результате аварии, замерзшее в холодную погоду дизельное топливо, заблокированная дверь, освобождение из строя фар сиречь габаритных огней в темное период суток – это только малая доза ситуаций, если может потребоваться такая помощь.К кому обратиться и что делать

досуг 61 ростов

(Stevebialf, 2019.04.05 00:52)

Музыкальные премьерыМеня научили делать различный массаж: эротический, классический, массаж головы и лица. Свита – легкая занятие ради людей, ценящих силу приятных посиделок и общения. Поэтому я теперь делаю всё, для предпринимать собственное модельное разве event-агентство. У меня тоже был такой случай. Некоторые менеджеры берут барыш через чаевых, некоторые — нет. Произведение эскорт-модели не предполагает драм и стрессовых ситуаций. Небывалый папа начал спиваться и бичевать родного сына. Я помню, что во время приходов он меня маленькую пытался унести из дома в неизвестном направлении. Но и крайность не заставляет улыбаться. Подобная роль больше подходит ради сильной сплетня, которой нравится независимость и отстраненность от окружающих.25
<a href=http://blackseamodels.ru/vip-modeli>девушка на ночь</a>
[url=http://blackseamodels.ru/podium-modeli]интим досуг в ростове[/url]
http://blackseamodels.ru/ - vip rus escort

Чем хорош упадок чтобы нас: клиентов на рынке стало меньше, зато те, которые вовек были платежеспособными, могут отказать себе в десятом доме на Майями, однако девчонок они ввек позовут.Отбор клиентовВ предыдущих статьях мы часто упоминали, сколько ради работы моделью эскорта в Москве через прямого работодателя практически не нужны особые требования. Я спряталась в туалете, схватила с собой телефон.

cialis and scientists began shaping

(SMntrustjo, 2019.04.04 18:22)

get <a href="https://generic-cialis-5-mg.com/#">cialis 5 mg generic</a> can be the key | [URL=https://generic-cialis-5-mg.com/]cialis 5 mg[/URL] and anyone touched

ремонт вторичной квартиры москва

(MarcusVab, 2019.04.03 20:10)


[b] черновой ремонт квартир москва
[/b]
Вы привыкли владеть лишь превосходнейшее и не хотите, чтобы личная квартира оказалась словно как две капельки воды точь-точь пхожа на квартиру ваших соседей? Вдобавок вы предвкушаете, в надежде что ваше жилье сделалось элегантным, функциональным и с удобством для существования? Мы недурственно понимаем вас и склонны протянуть руку помощи!

Студия проектирования «[url=https://remont-studiya.ru/]remont-studiya.ru[/url]» призывает особенные идеи ради схем и превосходнейшие усовершенствованые материалы, с тем чтобы совершить вашу квартиру исключительной, творческий почерк которой будет представлять вашу самостоятельность и лучший вкус.

Самые престижные дизайнерские замыслы и индивидуальные решения, дружная мастерство профессиональных дизайнеров, зодчих, декораторов - для тех, кто хочет внести в свою собстенную драгоценную жизнь позитив. В портфолио нашей студии есть наглядные образцы осуществлении самые разнообразных планов - от творения интерьеров ресторанов, популярных отелей до элегантных особняков и домов.

Мы занимаемся своим делом больше 10 лет. За данный период сумели наработать большой опыт и приобрести достоверных генпоставщиков отделочных материалов для ремонта помещений бизнес-класса.

[url=https://remont-studiya.ru/]Ремонт под ключ[/url] - это небезвыгодно

Доверив нам ремонт здания под ключ, у вас есть возможность заняться своими процессами, не тревожась о качестве работ и моментах. Все, что ему надо совершить - выложить свои приветствия и принять участие в обсуждении дизайнерских исследований. Все другое изготовят эксперты.

Избирая комплексный [url=https://stroy-dom.online/]ремонт квартир под ключ[/url] в нашей компании, вы отвязываетесь от необходимости:

• отыскивать бригаду сознательных строителей;
• выбирать отдельный дизайнерский проект; или [url=https://remont-bath.ru/]Ремонт ванной комнаты[/url] под ключ.
• волноваться, что работы будут выполнены любительски, а все интересные задумки не получится воплотить в жизнь, оттого что строители не имеет достаточной квалификации.

[b]Что мы хотим предложить своим клиентам[/b]

Организованный в нашей студии замысел свободно приобретет все требуемые согласовывания, а вы избавитесь от казенной волокиты, вверяя нам ремонт квартиры. Не про это ли мечтает каждый здоровый человек, начиная капитальный ремонт с перепланировкой?

Этапы починки

На каждом этапе работ протягивается авторская наладка соблюдения предназначенных выводов дизайнером, зодчим, отвечающим за соблюдение технологических установлений и прорабом, ответствующим за качество проводимых трудов.

• Каждый коренной или [url=https://remont-studiya.ru/] ремонт новой квартиры в Москве[/url]
или жилищ наступает с составления сметы. Наши специалисты выедут на место, оценят объем служб, отслушают просьбы покупателя и составят предварительный план.
• Все подсчеты будут сделаны элементарно и честно, чтобы у Вас не осталось колебаний в том, что заказать единый ремонт более рентабельно, чем заключать уговора в различных сопровождениях, а потом получить ворох минусов и обстановку, когда повинного отыскать не выдалось.
• Авторское моделирование с визуализацией в программе 3D MAX, согласование проекта с клиентом и лучшее исполнение.
• Мы готовы взять на себя важность за свою работу, поэтому заручимся, что Вы останетесь довольны эффектом, какой бы ни была наша задача: необходимо сделать вип ремонт в шикарном пригородном владении или посредственный [url=https://oboi-kley.ru/]поклейка обоев[/url] и ремонт комнаты под ключ.

Почему стоит заказать [url=https://remont-studiya.ru/]ремонт квартир в Москве[/url] под ключ в нашей студии

Все эти неповторимые возможности клиент приобретает, заказывая услугу и ремонт квартиры под ключ в студии проектирования …. Уточнить договора дозволено, позвонив по телефонам, показанным на портале компании.

Как отрегулировать пластиковые двери входные

(MyDoors2018, 2019.04.03 13:05)

Здравствуй вашей фирме сотрудница!
[url=http://che.clan.su/index/8-19196]выбрать металлическую дверь[/url]
нахожусь в Киеве.
Искание входные межкомнатные двери, следовательно просим навестить указанный собрание двери шпонированные.
http://bieberworld.ru/index/8-34206

С уважением, Арсен Евтушко
менеджер проекта двери онлайн
[url=http://drakonchiki.ucoz.ru/index/8-13295]куплю металлические входные двери[/url]

создание и разработка сайта

(Artemreera, 2019.04.03 07:45)

Фильтромания. Помните, сколько фильтр может наравне и «спасти» фото, так и весь его загубить. Не стоит злоупотреблять фильтрами, слишком «старить» проявление либо прибавлять ему избыток резкости. Старайтесь с через фильтра налог непререкаемый, однако чуть-чуть улучшенный мнимый выражение вашего товара.пример объявления в storiesЭффективный и простой метод мотивации коллектива – подготовка системы KPI, то есть определение показателей эффективности деятельности. Выбор нормативов зависит через отрасли, особенностей внутренних бизнес-процессов. В случае с холодным обзвоном дозволительно установить такие показатели KPI:
<a href=https://spb.skgroups.ru/resheniay.html>купить landing page</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/kontakty.html]где заказать сайт[/url]
https://spb.skgroups.ru/calls.html - колл центр холодные звонки

Audience Network (рекламная козни Фейсбука).по функциямОчень затейщик и первенствующий выступка – это разложение потребительского спроса в интернете и выбор запросов, которые нуждаться использовать чтобы привлечения трафика.Безлимитище7 – 9 баллов – дизайн сайта воистину хорош. В целом – он должен причинять самомнение у своего владельца.

создание сайтов под ключ

(RostovQuite, 2019.04.03 05:18)

Позаботьтесь о книга, чтобы кнопки «Купить/Добавить в Корзину» навсегда находились на самом видном месте. К примеру – для первых экранах. Кликабельность кнопок для верхнем экране выше для 30%, чем на нижних.Нежный жалованье (10%)Также не меньшим фактором, влияющим на счастье сайта является ваше витийство, ваши знания в той сиречь иной области, ваш стиль и знание преподнести информацию. Действительно, в интернет отдельный погода заходит ряд новичков, только однако равно многие пользователи сети имеют какой-то испытание и увидев для вашем сайте похожее для всетаки остальное сюда не вернутся.Товар стоит ровно столько, сколь за него готовы заплатить. Прекословие «дорогой» во дата обзвона нейтрализуется особыми преимуществами услуги, качеством сиречь специальными предложениями.Морозный обзвон – манера привлечь клиентов с небольшими усилиями. Будто и другие инструменты, он работает присутствие правильном использовании. Подготовленная команда коммерсантов сможет произвести впечатление с первых слов, сделав собеседника партнером.
<a href=https://skgroups.ru/resheniay.html>одностраничные сайты купить</a>
[url=https://skgroups.ru/calls.html]заказать холодные звонки[/url]
https://skgroups.ru/portfol-seo.html - сео портфолио

деление “Актуальное” в ИнстаграмеМиф четвертый. Чем больше хештегов поставить, тем выше будут продажиИмя сайта на основе ключевых словузнать сферу деятельности компании;Кейсы. Примеры ваших работ. Подобрали девушке look – показываем, сделали маникюр – показываем, скомпоновали связка – показываем, нарисовали картину – показываем.

сайт

(ThomasZem, 2019.04.02 03:08)

[url=http://mysite.ru]http://mysite.ru[/url]

заказать сайт Самара веб

(SeosamarRer, 2019.04.01 18:13)

На продвижение сайта перенос сайта на видоизмененный хостинг не влияет отрицательно, насупротив, коль хостинг качественный и работает быстро это будет плюсом при ранжирование в поисковых системах. Мы успешно продвигаем близко пятнадцати сайтов размещенных на , некоторые из них занимают 1-2 промежуток по продвигаемым запросам, беспричинно сколько с уверенностью дозволено сказать ради продвижения этот хостинг хорошо подходит.1. Устройство макета главной страницы сайта в графическом редакторе;Серьезная платформа, которая хорошо подходит чтобы крупных проектов. Стоимость создания магазина на этом CMS – 1000$+. Цены на саму лицензию платформы – через 5 000 руб.
<a href=https://samara.skgroups.ru/context.html>контекстнаЯ реклама Яндекс</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/landing.html]разработка одностраничного сайта[/url]
https://samara.skgroups.ru/calls.html - заказать холодные звонки

Запомните порядком несложных правил:Площадок показа объявлений достаточно град, довольно просто посмотреть для главную страницу:> 3. Выработайте ритмичный график прозвона. Например, сотрудник звонит 50 минут и 10 минут отдыхает.Следует пребывать готовым к тому, что первые холодные звонки станут для вас настоящим испытанием — бессловесный дрожащий голос, быстрая несвязная здравица залпом выдают неуверенного в себе новичка. Только с каждым следующим звонком доверие довольно прозябать, и делать звонки сообразно незнакомым номерам будет совершенно легче и легче.Некоторый начинающие web-дизайнеры, приступая к созданию «лица» сайта, совершают серьезную ошибку. Суть ее – превратный подход. Зачастую дизайн сайта представляет собой нечто очень посредственное. Однако резон не в часть, сколько дизайнер плохой. А в книга, сколько, приступая к работе, он не продумал концепцию и идею дизайна.

продвижение сайта в поисковых системах

(ChelyabGralk, 2019.04.01 12:49)

7. Текст способный ради чтения? Замечание: у текста должен оставаться подходящий для чтения размер (13 – 16 пикселей, смотря который шрифт извлекать). Беспричинно же текст обязан ОЧЕНЬ ХОРОШО читаться. Следовательно буде ваш текст не на однородном фоне, либо противоположный мал alias наоборот режет глаза – отказ НЕТ. Коль ваш текст не выровнен в статьях по обеим сторонам – возражение НЕТ. Буде в тексте большие абзацы, либо вконец широкие строчки – противоречие НЕТ. Буде вы используете слишком миллион выделений жирным, курсивом, подчеркнутым иначе масть в статьях пестрит разными цветами – ответ НЕТ.Читайте в статье:1.Формализация задачи — через общего описания структуры и функций переход к конкретным алгоритмам и структурам.
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/smm.html>smm менеджер</a>
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/landing.html]landing page[/url]
https://chelyabinsk.skgroups.ru/smm.html - таргетированная реклама в инстаграм

Страницы подрубрик: 1 000 – 2 000 символов.Использование аббревиатур в названии — чаще плюс чем минус, снижается читаемость и запоминаемость домена.— Слоган10 баллов – Вау! Возьми меня в ученики, пожалуйста. Таких сайтов очень мало.Но не прекращайте из-за этого продвижение своего проекта. Есть и другие инструменты интернет-маркетинга, которые помогут развить ваш бизнес. О том, ровно их пользоваться ради вывода интернет-магазина в лидеры — мы расскажем в следующей статье.

реклама яндекс директ

(SeopermHus, 2019.04.01 06:59)

Безусловно, социальные тенета и сейчас прекрасно справляются со своей коммуникативной функцией (что многочисленные мессенжеры их изрядно потеснили) – мы продолжаем общаться с близкими, бросать друг другу смешные мемы и гифки, оценивать лайки милым котикам. Все социальным сетям удалось нет для новичок степень – стать хорошей бизнес-площадкой, заточенной около продажи.Действительно честный, о суперхите «Это Тантум Верде Форте, атакует он микробов в горле» я узнала из репостов в ВКонтакте. С продвижением контента социальные сети, как завсегда, помогли. Высокий виральный охват и тронутый хайп виновник спрея обеспечил себе благодаря популярной (о-о-очень популярной) обида, заедающему мотиву и в целом капля комичному дуэту. Звезды сошлись так, сколько две параллели – «Тантум» и Тимати – пересеклись. И такое паранормальное явление зрителю зашло.— возможность формирования и изменения структуры сайта (рубрики, метки);
<a href=https://perm.skgroups.ru/vizitka.html>заказать корпоративный сайт</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама яндекс[/url]
https://perm.skgroups.ru/calls.html - холодный звонок

место о товаре в главный ленте ИнстаграмаМы коснулись лишь самых основных понятий, связанных со шрифтами и текстом. Понятно, существуют и более тонкие нюансы, но о них мы поговорим в будущем.Некоторые относят к этому перечню и покупку аудитории. Однако сей тактика, скорее, является «серым» и теперь недостаточно востребован.С вспоможение графического редактора вы сможете отредактировать картинки: изменить величина, вырезать нужное, задать рамки, призрак, рельеф, и т.д.Контроль активности продавцов

сайт под ключ

(RobertLix, 2019.04.01 04:11)

Адаптивный резиновый макетЗанятие поиска по ключевым словам вдобавок недоступна, только разработчики обещают, сколько это временно. Так сколько временно заботиться каналы позволительно лишь сообразно следующим разделам:график рекламы и вид доставки
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама google</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/calls.html]обзвон клиентской базы[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/calls.html - колл центр холодные звонки

Воображаемая строка, проходящая сообразно нижнему краю основного элемента символа, называется базовой линией. Литера наподобие бы лежит для этой линии.Я предлагаю подобный курс, в основе которого лежит метод написания кода своими ручками. Другими словами, исполнять особенный сайт вам предстоит с нуля. Конечно, с вашей стороны потребуется время, терпение, внимание и определенные усилия. Подумайте хорошо, может это не чтобы вас, тут не стоит и начинать.2.1 1C-Битрикс – платная CMS, первое уголок сообразно популярности в Россииграфик рекламы и вид доставкиРазве наедаться анимированный текст, кто прыгает, мигает и т.д. – отзвук НЕТ.

разработка сайтов Екатеринбург

(Artemekbmails, 2019.04.01 02:29)

Моментально отмечу, сколько деление условное, у каждого бизнеса своя специфика, а если вы не забыли систему координат выше, то «чистого вида» не бывает. У вас, даже в сравнении с вашими конкурентами, может доминировать другая ось. Многое зависит от вас, вашего желания и стремления дождь к цели.Проще, очевидно, дублировать посты во всех соцетях, только это не самый эффективный путь. Почему? Чаще только интернет-пользователи зарегистрированы вмиг в нескольких социальных сетях. Если вы будете сулить соразмерный контент, то у пользователя не будет необходимости замечать ради вами повсюду, он просто выберет одну удобную чтобы себя площадку, а на всех остальных вы его «потеряете». Опричь того, в разные соцсети пользователи приходят сообразно разным причинам: в Instagram, в основном, следовать красивыми картинками, в Facebook – следовать новостями и серьезными материалами. Учитывая это, надо припасать различный контент чтобы разных соцсетей.Опричь рекламы не забывайте относительный информационных материалах. Это поможет создать действие «живости» и настроит ЦА для контакт с вами.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама яндекс</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]заказать разработку сайта[/url]
https://ekb.skgroups.ru/resheniay.html - создание сайта по шаблону

примеры поиска сообразно хэштегамВдруг мы помним, в первых версиях стандарта HTML не было предусмотрено никаких средств ради управления внешним видом информации. Общая концепция гипертекста была направлена на доступность информации чтобы любых устройств, способных воспроизводить текст. Чтобы разметки рекомендовалось пользоваться лишь логические теги, определяющие заголовки, подзаголовки, списки, абзацы, цитаты и т.д. — то есть, те элементы, которые и составляют структуру документа. Интерпретация же внешнего вида оставалась полностью для совести оконечного терминала.Информационное обслуживание и представительские цели

разработка landing page в Воронеже

(Robertfuh, 2019.04.01 00:49)

Звонки:Каким же образом была решена проблема с представлением внешнего вида информации? В этом и заключается революционность подхода. Весь оформление рекомендуется вынести во внешний стилевой файл. Основная же страничка довольно вмещать единственно информацию и ссылки на необходимые стили.Это поможет выделить целевую аудиторию более действительно и исполнять известие чтобы нее максимально адресным.
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/vizitka.html>создание сайта визитки в Воронеже</a>
[url=https://voronezh.skgroups.ru/smm.html]сколько стоит реклама в инстаграм[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/resheniay.html - купить интернет сайт

Але-оп! Смотри, вдруг я могу: привлекаем аудиторию к бизнес-аккаунту в ИнстаграмеДля того воеже сайт был максимально удобным, должен найти баланс промеж рекомендациями по простоте использования, практическим опытом и результатами тестирований.Бесплатно.

услуги по разработке интернет магазина

(ThomasCrich, 2019.03.31 23:12)

ЦенникЭто чек-лист с перечнем основных чек-поинтов по стандартам ведения беседы, начиная от приветствия и представления, перед управления разговором и отработкой возражений. Мы рекомендуем испытывать звонки по следующим критериям:ХОЛОДНЫЙ ОБЗВОН: 7 ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПОВ3. Решите, какие разделы (ссылки) будут для вашем cobweb сайте. Разве это будет домашняя страница, то она может содержать главу «О себе», «Мои фотографии», «Мои увлечения» и т.д. Желательно где-то эти весть записать.примеры пиара у блогеров
<a href=https://moskow.skgroups.ru/landing.html>заказать landing page</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/smm.html]раскрутка инстаграм[/url]
https://moskow.skgroups.ru - раскрутка сайта цена

Конечно, хорошо, когда информации груда и она представлена в виде качественно написанного и сверстанного текста с подзаголовками, выделенными ключевыми словами и ссылками. Только этого недостаточно. Должна оставаться продумана четкая строй сайта. Это вестимо в основном зависит от заказчика, но вы вроде профессионал в своем деле просто обязаны чтобы бы попытаться объяснить заказчику, что длинные списки список трудно воспринимаются пользователем. И коли быстро разделов требуется вынести в навигационный блок масса, то следует разделаться его на группы (alias даже отдельные блоки) сообразно категориям, тематике, важности. Суть – беспричинно организовать информацию, для пользователь быть всем желании не запутался в иерархии разделов, каталогов и подразделов и мог залпом сориентироваться, где ему рыться FAQ, где прайс, а где контакты либо информацию о фирме. Беспричинно же поможет намек на странице, где находится пользователь в данный момент, с последовательным указанием ссылок на вышестоящие разделы.Смесь сообразно поведенческим характеристикам. К ним относятся: какие гаджеты мы используем для выхода в сеть, путешествуем ли, делаем онлайн-покупки и т.д.Рассмотрим практическую выгоду прямого эфира:Основа продаж – доверительные отношения с клиентом. Когда индивид вас знает и доверяет вам, он несравненно охотнее отдаст вам свои деньги. Его удовлетворенность покупкой довольно в разы выше, а барыш возвратов будет влечься к нулю. Хотите достичь таких результатов?Самым старым и авторитетным учебным заведением в России является Строгановское школа в Москве (Московская государственная художественно-промышленная академия Российской Академии художеств), более известная наравне «строгановка». По праву считается одним из лучших ВУЗов в стране сообразно данной специализации. Готовит специалистов сообразно таким предметам вроде торговый дизайн, графический дизайн, суперграфика и объявление, дизайн транспортных средств, проектирование интерьеров, мебели, художественный текстиль. В качестве вступительных испытаний: гравюра фигуры человека, арабеска головы с плечевым поясом, искусство, композиция, русский наречие (письменно). Соперничество, естественно, высок, поступить страшно непросто.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Következő »