Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

......................

NÉPDALTÍPUSOK

A variálás állandó folyamatában az új meg új formák alakulásának szövevényes folyamatában, kevéssé sikerült vagy életre nem való kísérletek és sikerült, de el nem terjedt, vagy kiveszőben lévő egyedi darabok tengeréből emelkednek ki mint szigetek vagy nagy szárazföldek, a típusok: egy-egy dallamelgondolásnak, formai alakulatnak folytonos újraalkotásából keletkező változattömbök. Egy-egy ilyen, felismerhetően azonos dallam összetartozó változatait is szokták típusnak nevezni: így nevezi például Járdányi a Magyar népdaltípusok c. kiadványában az egyes dallamokat, amelyek szélesebb területen, több változatban ismeretesek. Ugyanígy használja a típus fogalmat az MNT VI. kötete. Ezek a „típusok” tulajdonképpen „a dallamok”, amelyeknek a műzenében egy-egy alkotás felel meg. Mindössze az a különbség, hogy a műzenei alkotás egyszeri és megmásíthatatlan, a néphagyományban viszont egy alkotás sok változatban él – mintha a zeneszerző művét csupán számos vázlatából ismernék. Éppen ezért helyesebb a típus szót tágabb értelemben venni: több önálló „alkotást” – vagyis változatokban élő dallamot – összefoglalóan nevezni közös típusnak aszerint, hogy több vagy kevesebb vonásban hasonlók egymáshoz. Rokon dallamokat és nem azonos dallamokat nevezek tehát a továbbiakban típusnak. Az a kérdés, milyen rokonság alapján nevezhetünk így különböző dallamokat.

Legtágabb a rokonság akkor, ha a dalok egyetlen meghatározó sajátsága alapján húzzuk meg a rokonság határait. Tulajdonképpen az eddigi fejezetekben tárgyalt összes tulajdonság szerint lehet „tipikus” egy dallam, s tartozhat ilyen vagy olyan típusba: van dallamvonal szerint típus, hangkészlet szerint (sőt hangnem is tehet dallamot tipikussá), van ritmus-, illetve szótagszámtípus, formatípus, sőt dallam–szöveg kapcsolat is lehet jellemző néhány szorosan összetartozó dallamra, végül, de nem utolsó sorban az előadásmód is foghat össze „típust”. Vegyük sorba ezeket a lehetőségeket.

Nem kell bizonygatni, hogy a dallamvonal, illetve egy összetettebb dallamfelépítés lehet tipikus, és sokféle eltérő megoldásban jelentkezhet. Legtágabb határok közt beszélhetünk ereszkedő (01–094), helyben topogó (0129–0141 és 0280–0302), emelkedő (0256–0275), kupolás dallamokról (0319–0393), kétrészes – például kvintváltó (01–049) vagy kvinttel magasabban ismétlő (0323–0324, 0335, 0345, 0359), mély járású (16/e, 46, 0137, 0143–0152, 0176–0179, 0293–0302, 0311–0318), magas járású (01–049+0234–0244), tág ívű (022, 039, 0219, 0369–0393) és szűk menetű dallamokról (0146–0152, 0308–0309), s ezek bizonyos {240.} vonatkozásban valóban közelebbről vagy távolabbról rokonok. A dallamnak még a tagolása is lehet igen tipikus: a kadenciái. Bizonyos kadencia-sorozatok is összekötnek dallamokat egymással, például 7 [5] 3, 4[5] VII, ezek többnyire kvintváltók: 5[4]3, 5[4]2 históriás jellegű vagy táncnóták a „sirató rokonság” jellegzetes példái; 1[5]4 az új stílusra jellemző és így tovább. A hangkészlet néha igen jellemző egy-egy dallamstílusra, különösen a fejlődés korai fokozataiban, de még olyan fejlett parasztzenében is, mint a bolgároké. A magyar népzenében is más-más jellege van a dúr pentachord dallamoknak (0303–0309), mondjuk a Zobor vidéki lakodalmas énekeknek (0303, 0307) vagy a hexachord (+oktáv) hangkészletnek, mondjuk a regösénekeknek, betlehemesnek és dudazenének (201., 42–45., 50–54., 152., 256. pl.), mint az oktávterjedelmű ötfokú daloknak. Ötfokú dallamok: ez a tág hangkészlet-meghatározás is, minden tág volta ellenére is, jelent bizonyos rokonvonást, ami határozottan elkülöníti más dallamoktól. Igen sok dallamot meghatároz a fríg hangnem, ha ugyanis annak fő hangjaira épül fel a dallamvonal (0178, 0255, 0282, 0284, 0290/a). Egészen különválnak hangnemi-hangkészleti sajátságaikkal azok a dalok, amelyeknek egész dallammenetük az „akusztikus skála” hangjaira épül, s annak jellemző hangjait lényeges dallamhelyen építik be a dallamvonalba (69, 0278). Funkciós dúr-dalok (0317), hipo-skálákban mozgók (0240–0244) mind külön rokonsági körbe tartoznak. Ismét határozott típust jelentenek a drm-n recitálgató dallamok (0129–0141).

A magyar népdalban (a népköltészethez hasonlóan) igen nagy jelentősége van a szótagszámnak: egy-egy szótagszámcsoport vagy különösen egy-egy sajátos versszakképlet összekapcsol sok, egyébként különböző dallamot. Az olyan ritka sor, mint az ötszótagú, különösen ha a versszak mind a négy sora ilyen, annyira különválik a magyar dalok többségétől, hogy ez már típussá is avatja (e tekintetben legalábbis). De igen jellegzetes csoportot alkotnak a 6-os, 8-as, 12-es izometrikus dallamok is – ezek többnyire a régi parlando-rubato dalok főcsoportjai; a 12-esek pedig a régi stílusban szinte kivétel nélkül az úgynevezett „recitálók” csoportjába tartoznak. Ellenben a 7 és 11 szótagúak a régi stílusban kivétel nélkül táncdallamok, a 6+5 tagolású 11-es pedig szinte egyetlen dallamot jelent: a „Hol jártál az éjjel cinegemadár” szövegű kanásztáncot (04). 13–14 szótagszám egy dallamon belül a kanásztánc legjellemzőbb típusait jelenti. Új dalaink között a 10-es és 11-es szótagszám jelent igen tipikus dallamcsaládot, az új stílus legnagyobb tömegű, legjellegzetesebb darabjait; 16-os szótagszám a közép-erdélyi új dallamokat, s ennél hosszabb sorok már csakis az új stílus AABA formájú dalaira jellemzők, tehát ismét egy szűkebben körülírható dallamfajtát határoznak meg.

Még közelebbi rokonságot jelenthet egy-egy sajátos ritmusforma. A mazurka-ritmus igen erős hasonlóságot tud éreztetni még nagy dallamkülönbség ellenére is.

ritmus 4–5 dalunkra jellemző, amelyeket ezért egymás közeli rokonainak érzünk.

{241.} Talán még erősebb a típusalkotó ereje a formának. AA5A5A dallamainkat szinte mind egy típusnak lehet érezni. Nem kevésbé a fordítottját: A5A5AA-t. Még jellegzetesebb, egyéni arculatot tud adni egy dalnak a szaffikus forma magyar változata. A 118–119. és 160. példában több változattal is bemutatott dallamcsaládot például szinte semmi más tulajdonság alapján nem lehetne egyetlen variánscsoportba sem összehozni, csakis a forma alapján: dallamiránya hol fölfelé tartó egészen az oktávig, hol a kvintről lefelé mozog, hol meg a kvint körül marad; hangnem-hangkészlete alapján lehetne dúr pentachordtól oktáv terjedelmű dúr, akusztikus, fríg, hipo-ión, eol dallam; szótagszáma és ritmusa a 3–4. sorban nagy különbségek között ingadozik, tehát mint „heterometrikus versszak” is különböző helyen szerepelnének változatai akár egy ritmusrendben, akár a szótagszám szigorú rendszerében. Ami mindben közös, az egyedül a forma: AAb+bc, a késői szaffikus jellegzetes formája; ennek megfelelően a nép is egyetlen dalnak ismerte és mindig ugyanarra a szövegre énekelte. (Pontosabban: ugyanazt a dallamot ugyanazzal a szöveggel variálta ilyen különböző formában, ahol minden megváltozhatott a dallamban, egyedül a forma nem.)

Még a dallam–szöveg kapcsolat is lehet típusalkotó elem: kanásznótáink, dudanótáink sajátos szövegeknek sajátos ritmussajátságokkal való együttjárását jelentik, különböző dallamokban. „Jaj-nótáknak” pedig azokat nevezzük, amelyek sajátos szövegkezelésükben gyakran toldják ki a szöveget: jaj, jaj, jaj (csuhajja, la-la-la) féle szótagokkal a dallam kitolódott sorvégein vagy páratlan sorain. A „virágénekek” is elég jellegzetes csoportot jelentenek: virágot emlegető refrénszövegükről nevezzük így, a legjellegzetesebbek a háromsoros, refrénes dúr-pentachord dallamok.

Végül az előadásmód is jelölhet típust: „recitálók” kivétel nélkül 12-es parlando, ötfokú drm-kezdetű dalok; s az 5/8-os előadás a régi stílusú 11-esekben tapasztalható, ahol a 4/8-ot váltja fel a kissé fellazított, nagyobb érzelmi töltésű, kiszélesített ritmus.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, többnyire elég tág határokat jelent: azt, hogy egy-egy tulajdonságban bizonyos dallamok közösek és másoktól elkülönülnek; de azért ez még nem teszi őket egy jól meghatározható típus tagjaivá. Ahhoz több kell, mint egyetlen tulajdonságban való egyezés, és ebben az egy tulajdonságban való különbözés a többi dallamtól. Viszont mindjárt azt is meg kell mondanunk, hogy olyan dallamcsoportot sem tudunk felmutatni, amelyik mind a hét felsorolt tulajdonságban különböznék a többi daltól. Még a legsajátosabban körülírható kanásznóta-csoport is csak egy-két tulajdonságban különbözik minden más dallamtól, egyéb vonásaiban hol több, hol kevesebb dallammal tartja a rokonságot. Sajátos ritmusuk és szótagszám-szabadságuk, valamint dallam-szöveg kapcsolatuk alapján minden más daltól különböznek, ötfokúságuk, kvintváltásuk, dallamvonaluk menete, jellegzetes A5A5kAAk formájuk, táncszerű, feszes giusto előadásmódjuk más-más dallamokban is feltalálható. Azonban nemcsak a különböző vonások tartoznak hozzá egy stílushoz vagy egy típushoz, hanem {242.} mindaz, ami jellemző rá, akár közös az mással is, akár nem. Az a kérdés, vannak-e olyan típusok, amelyekben minden elsorolt tulajdonságnak kötelezően csak egy bizonyos megoldása fordulhat elő. Ebben a megfogalmazásban a Kanásznótát már ilyen típusnak nevezhetjük: sajátos dallamvonal (kvintváltó, egymotívumú „Páva-dallam”), sajátos hangkészlet (9–VII ötfokú), egyéni metrikai-ritmikai sajátság, szövegkapcsolat és táncszerű előadásmód jellemző rá. Ebből a metrikai sajátság és a szövegkapcsolat minden mástól különbözik, dallam, hangkészlet és forma sok daltól elválasztja, de összekapcsolja a dél-dunántúli ötfokú-kvintváltó dalok egész sorával. Viszont itt már olyan szűkre vontuk a beletartozó dallamok határát, hogy mindössze két dallam tartozik bele, amit az MNT VI. kötete egyetlen dal variánsainak minősített (03–04). De vannak nem kvintváltó, sőt nem is ötfokú kanásznótáink is; ezek csak a szövegkapcsolat és a ritmus–metrum alapján rokonai az előbbieknek, vagyis a „megkülönböztető jegyekben”, összes többi tulajdonságaikban eltérnek tőlük: „Csóri kanász, mit főztél” (Pt 43) még (elhomályosult) ötfokúságával közelebb van, de már nem kvintváltó, s első motívuma is más; 0292 dalunk pedig már se nem ötfokú, se nem ereszkedő dallam, mégis kanásznóta. Ezeket már csak egy tágabb meghatározás kapcsolja össze.

Látjuk tehát, hogy tágabb és szűkebb meghatározások keresztezik egymást; több vagy kevesebb jellemző, közös jegy alapján pontosabb vagy lazább körülírást, szorosabb összefüggést jelezhetünk.

Különböző, szűkebb-tágabb körbe tartozó típusokat mutattam be a Pt dallam-mutatójában (l. „Típusok, eredet”.) Annak célja csak az volt, hogy különböző, kidomborodó sajátságokra, bizonyos rokonságokra felhívja a figyelmet (amit akkor már nyilvántartottunk).

Nyilván sem a maximális követelmény nem lehetséges: hogy minden tulajdonságban jellemzők s egyúttal minden más dallamtól különbözők is legyenek a „típusok”, sem a minimális, hogy csak egy-egy tulajdonsággal határozzuk meg a „típust”. Az elsőt nem lehet elérni, a második pedig kevés. Kell tehát több jegy ahhoz, hogy valamit típusnak mondhassunk, de mindig lesz benne egy vagy két kidomborodó sajátság, ami leginkább föltűnik és jellemzi a típust, és kell hogy a típuson belül különböző dallamok legyenek, amelyek a nem kiemelkedő sajátságokban eltérjenek egymástól. S amit így elsorolunk, abban mindig számolni kell olyan, ezúttal elhanyagolt tulajdonságokkal, aminek alapján, más vonatkozásban más típusba is sorolhatnánk az illető dallamot. Amikor például főképp hangjaival határozzuk meg a dalt – dallamvonal, hangnem, hangkészlet, kadenciák alapján – akkor ritmusával kapcsolódhat egészen más dalokhoz is, és fordítva.

Ezúttal ugyanis a dallammozgás irányával, a kadenciákkal, a hangkészlettel és hangterjedelemmel (tehát hangnemi sajátságokkal) és a forma alapján állítom össze a típusokat. Eltérek Járdányi rendszerétől abban, hogy egyrészt lazábban határozom meg a dallammozgást, hiszen nem egy tízezrekre rúgó dallamanyag egyszempontú elrendezésére akarom felhasználni, hanem csupán a közölt anyagban akarom jellegzetes csoportokra felhívni a figyelmet; másrészt éppen ezért {243.} több szempontot is figyelembe veszek egyszerre. Inkább valami olyasféle tipológiára törekszem, aminőt Bartók adott könyvében, azzal a különbséggel, hogy az ő fő szempontja a versszakszerkezet és ritmus volt. De előzőleg már elkülönített három stílust, amelyet több vonással jellemzett: a régi stílust ereszkedő, ABCD felépítésű (vagy kvintváltó), ötfokú, izometrikus tulajdonságokkal, az újat négyféle visszatérő formával, alkalmazkodó tempo giustóval, s csak azon belül határolt el szótagszámcsoportokat, illetve a „Vegyes osztály” III. alosztályában különböző versszakszerkezeteket. Egyes csoportjai már valóban „típusokat” fognak össze; a többiek azonban vagy túl tágak, vagy túl vegyes elemeket tartalmaznak, mert a választott összetartó sajátság (metrika, ritmika) a legkülönbözőbb eredetű és stílusú dallamokban is lehet közös.

Magam követem Bartókot abban, hogy különválasztom az ötfokú dalokat a diatonikusaktól, de nem elégszem meg azon túl a szótagszámcsoportokkal, hanem további megkülönböztetéseket is teszek mélyebb és finomabb dallamrokonság meghatározására. Az új stíluson belül is forma és dallammozgás szerint adok további elhatárolást, s messze túl kellett menni mind Bartók, mind Járdányi szempontjain a két nagy stíluson kívül eső típusok meghatározásában.

Arról természetesen szó sem lehet ezúttal, hogy a teljes magyar népzenei anyagot mutassam be „típusokon” keresztül. Az még az összkiadásban sem lehetséges, hiszen számos „típuson kívüli”, magányos darabot is be kell mutatni, amit csak szükségből sorolunk egyik vagy másik típus elé, közé. Mindössze a kétségtelenül kialakult, ismert típusokra akarom felhívni a figyelmet a saját példáimon és gyűjteményemen belül. Leginkább típusnak nevezhető csoportok találhatók az ötfokú dalok közt, a sirató rokonságában, a dudanóták közt és az új stílusban; tehát ahol összefüggő stílusról beszélhetünk. Stílus ugyanis azt jelenti, hogy sok egymáshoz hasonló darab keletkezik. Legkevésbé tudjuk (egyelőre) meghatározni azt a sokféle dallamot, amely ezen a négy stíluskörön kívülesik, és tulajdonságai rendkívül tarka képet mutatnak. Ezeket többnyire csak tág határok között, inkább elkülöníthetjük egymástól, semmint szorosan meghatározhatnánk.

Lássuk mindenekelőtt az ötfokú, régi dalokat. Legkiugróbb típusai a kvintváltók. Ezek közt is igen jellegzetesek az „egymagú” dalok, amelyek egyetlen motívumot kétféle zárlattal periódussá fejlesztenek, s azt kvinttel mélyebben megismétlik (A5A5kAAk). Ezen belül külön is nagy család, az úgynevezett „Páva-család”, amelyet meghatározott „mag”, dallammozgás jellemez A-sorában: 8–4–7 fokok után 8–4–5 (02–014, valamint az MNT VI. kötetének szinte a teljes anyaga.) Ez a „típus” már majdnem egyetlen dal; de a különböző szótagszámú és ritmusú változatai különböző szövegekkel társultak, s ezekhez a szövegekhez és metrikai formákhoz annyira hozzáalakultak apró dallamrészletekkel, s egy-egy ilyen önálló forma olyan variánsgazdagságban él a nép közt, hogy önálló dallamnak kell tartanunk a család minden tagját, s a családot együtt típusnak. Ezek szabályszerűen 7[5]3 kadenciasort alkotnak (amit nem egy dallam vagy variáns elváltoztathat); ugyanilyen kadenciákkal és A5A5kAAk periódusos-kvintváltó formával más dallam {244.} is építkezik (például 01 és 015). Számos hasonló kadenciájú, kvintváltó dalunk épül viszont két különböző motívumból: A5B5AB (kétmagúak): 01, 016–021. Jellegzetes csoport az olyan kvintváltó daloké is, amelyek a periódust egy hanggal mélyebben záruló első sorral alkotják 4[5]VII kadenciákkal (ezeknek egyike-másika esetleg el is változhat egyes változatokban): 022–032. További kvintváltó csoportok: 5 [5] 1 kadenciák (033–037); 8 [5] 4 kadenciák (vagy 9 [5] 5): 038–047. (Mindig az alkalmi módosulások leszámításával.)

Sokban közeli a dallammozgás a kvintváltókhoz az ismétlés nélkül ereszkedő, ABCD formájú dalokban (064–0101). Ezek közt is lehetnek lépcsőzetesen ereszkedők: 080–081, 083, 088, 092, 093, esetleg 062, 086 – továbbá Pt 24, 49, 60, 98, 108?, 110–111, 124, 141, 180. Külön csoport az olyan ereszkedőké, amelyek 5–4–5–4–5–8 fokokon kezdenek: 095–097, 0100–0101, 0117–0118, továbbá Pt 17, 44–45, 113, 123, 134–135, 152, 230. Hasonló, mégis elkülönül tőlük az 5. fokon mozgó (de a 4.-et nem érintő) kezdés és utána 8.-ra ugrás (és utána természetesen ereszkedő dallamvonal): 094, 098–099, továbbá Pt 20, 121, 138, 168, 171?, 218. Nagyon sok ereszkedő régi dalunk kezd az oktáv ismételgetésével (vagy ami avval egyenlő: 8–5–8, 1–8... ugrásokkal): 073–074, 076, 092, 0109 és 191. példa, továbbá Pt 70, 87, 117+126+191 = 166. pl. Pt. 131, 168 stb.

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,
Mégis besorozott Ëngëm katonának.

 

MF 1229/b–1930/b lányok, Menyhe (Nyitra) 1909. Kodály

Nem kevésbé gyakori és jellegzetes az első sor oktávon induló és 7. fokon záruló első sora (8----7): 016, 018, 019?, 020, 047, 066, 071, 077–080, 082–083, 086, 088?, 091, 0102, 0109–0110, 0113? továbbá Pt 27, 49–52, 105+107, 124, 133, 165.

Nagyon tipikus az ABBC felépítés – tehát két azonos középső sor – nyolcszótagos, ötfokú-ereszkedő dalainkban. Gyűjteményünkben csak 066, de lásd Pt 50–52, 59, 87, 89, 92, 131, 133, 141, 157, 160=166. (Amint látjuk, ez érintkezik az előbbi csoporttal is: van tehát egy szűkebben összetartozó csoport: 8– – –7 kezdés és ABBC felépítés.) Hasonló ehhez, hogy a szélső sorok ismétlődnek vagy egymáshoz hasonlóvá váltak (AA(k) BB(k) vagy ABCC): 067, 070, 072?, 089–090, továbbá Pt 110.

A két első sor ismétlését (AABC formát) jellegzetesen olyan régi dalokban találjuk, amelyek három-négy nagyívű sorból – oktávról az alapra lefutó sorból {245.} – állanak, tehát kadenciáik 1 [1] 1. Ilyen 0114, továbbá Pt 54, 76, 79–86. Ezek többnyire 8 vagy 10 szótagos sorokból állanak.

Egészen más jellegűek az ereszkedő 12-esek: 24/ab. (lásd még Pt 178-at). Ezek erősen recitáló dallamok, ahol szinte az ötfokú, ereszkedő dallammenet vázát rajzolja ki a dal sok hangismétléssel.

Különválnak azok az ereszkedő dallamok, amelyekben csak az első három sor ereszkedik fokozatosan, le is jut az alaphang környékére, azután a negyedik sor újból magasra ível fel, vagy már a magasból indul is: 013, 065, 068, 074, 084, 0101, 0103, 0111–0114, 0133, 0141 és 23, 24/a, 58. példa.

A magasról ereszkedők után lássuk a középen mozgó pentatondalokat. Legjellegzetesebbek a drm-tengely körül mozgó dalok: 0129–0133, 0137, 0139–0141, továbbá Pt 77–78, 158, 162–164, 171, 179–142, 220, valamint Kodály 1973, 30. A drm-kezdettel jellemezhető dalok is összefüggő típust alkotnak, de néha – nagy ritkán – emelkedők is lehetnek, s szinte kivétel nélkül parlando (sőt recitáló) előadásban élnek: 0134–0136, 0138, továbbá Pt 96–97, 100, 127, 173–176.

Ötfokú, régi dalok közt ritka az ennél mélyebben járó dallam, de ami van, az határozott típus. Ilyen alulról vagy középről induló és alsó járású a 0143–0145 (továbbá Pt 22, 41, 96!, 220 és Kodály 1973, 32 „Túl a vízen egy kosár”). Szintén jellegzetes típus a néhány tetraton és triton dallam:0146–0152 és Kodály 1973, 28 „Csak azt szánom-bánom”= 276. példa.

Erősen összetartozó típust alkotnak dudanótáink. Ez ugyan ritmusuknak köszönhető, s erre vonatkozik a megjelölés is. Szinte kivétel nélkül 8 szótagosokat tartunk nyilván ilyen névvel, amelyekben kvint-kvartváltás nyomait lehet fölfedezni. Összetartozásukat további dallam- és formaelemek határozzák meg, amelyeket majd a következő fejezetben, eredetük tárgyalásában fogunk részletezni, mert a keleti párhuzamok világosabbá teszik. Egyik csoportjuk formája A5 vagy A4ABC (vagy A5–4ABB), másiké A5–4BAB (A5–4BAC): 050, 055, 062 (=Pt 250), továbbá Pt 248–252, 256, 270 és 053–054, 057–059, 061 (=Pt 260), továbbá Pt 258–259. Kivételesen 6–7 szótagú kvint-kvartváltó, alapritmusú dalokat is neveznek dudanótának: 050, továbbá Pt 56, 245.

Közeli rokonai ezeknek a dudanótáknak olyan 8-as parlando dalok, amelyeknek 2. sora már leszalad az alaphangra, néha már az 1. is: 112/a (= Pt 4) és Pt 37. Ugyancsak közeli a kvintváltó, egy magból felépülő dalok némelyike, amelyek az 5. fokú főzárlatot leviszik az 1. fokra: 151. példánk (= Pt 21). Jegyezzük meg mindjárt, hogy ennek ritmusa tipikus 6-os dudanóta-ritmus. (Ebben a dalban tehát összeolvad a dunántúli mintára elváltozott, egymagú, kvintváltó, Páva-motívumhoz hasonló dallamszerkezet az A5BAAk dudaritmusú dallamok szerkezetével. Ilyen oka is lehet az 5. fokú kadencia „lecsúszásának” az 1. fokra!)

A dudanóták többségét csak erős fenntartással lehet ötfokúnak nevezni mai alakjuk szerint. A későbbiekben látni fogjuk, hogy szo- és do-alapú, sőt félhangos ötfokúságban mozgó dallamokat lehet párhuzamba állítani velük; ezért, mostani diatonikus jellegük ellenére is az ötfokúak után tárgyaltuk őket.

{246.} Viszont a következők már kétségtelenül diatonikusak, bár jó részüket Bartók még az ötfokú, régi stílusba (A-osztályába) sorolta. Régiségük természetesen vitathatatlan, és sok egyéb tulajdonságukkal kétségtelenül közel állnak régi, ötfokú dalainkhoz.

Legfontosabb csoport a diatonikus parlando 12-eseké. Ezeknek hullámzó dallamvonala határozottan eltér az ötfokú 12-esek kifejezett ereszkedésétől; egészben véve és legtöbbjüknek kadencia-sora alapján mégis ereszkedőknek mondhatók. (Kadenciáikról az eredetkérdések tárgyalásakor szólunk.) Legszívesebben balladával, régi históriás ének vagy koldusének szövegeivel és halottas énekekkel járnak együtt. Ilyen 0155, 0163, 0165, 0193–0196, valamint 192–195. példa.

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj
Gazdag Fülöp császár, gazdag Fülöp császár!
Mer ién néked adom, mer ién néked adom

 

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:
Ivegablak alatt nagy hosszú almafa,
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága,
Háromszáz levele, hatvanhat virága.

 

Tova jő egy legény, be szomorú szegény!

{247.} Tova jő egy legény, be szomorú szegény!
Látom a szájáról, szállást kérne szegény.
S adnék neki szállást, a lovának állást,
Nekie pediglen csendes lenyugvást.

 

Az öreg Dancia magát siratgassa:

Az öreg Dancia magát siratgassa:
Istenem, Istenem, Kilenc lyányom közül,
Kilenc lyányom közül még egy fiam sincsen!
Istenen, istenem, ki váltson fel ingem,
Ki váltson fel ingem katonarabságból!

 

192) MF 2491/a 36 é. férfi, Trunk (Moldva) 1930 Véress S.; 193) Kallós 1970 108; 194) MF 1320/d asszony, Székelyvaja (Maros-Torda) 1914 Bartók = Pt 348 más szöveggel; 195) Pusztina (Moldva) 47 é. vak férfi, 1951 Kallós.

Hasonlóan ereszkedő-diatonikus, de nem annyira recitáló, mint a 12-esek, egy sor 8-as és 11-es 5[4]3 kadenciás (esetleg lassú táncritmusú) dallam: 0181–0184, valamint 5[4]2, 5[4]1 és hasonló kadenciákkal lépcsőzetesen leszálló 6-os vagy 8-as: 0166, 0164, 0188, 0194. Rokon ezekkel néhány oktávról, hetedik vagy hatodik fokról ereszkedő dallam 2. és 1. fokú kadenciákkal: 0161, továbbá 196–197. példa.

Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?

{248.} Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?
Talán az édesëm A lókeresőbe?

 

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,
Mér nem hagytál békit Én árva fejemnek?

 

196) MF 522/a (Maros-Torda) Vikár?; 197) Bánffyhunyad (Kolozs) 1908 Bartók.

Ezekhez hasonlók kadenciákban, de dallamvonaluk domború (dúr- vagy mollterccel, mint az előzők is):

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.
Hull a fődre, hull előmbe, Hull a gyászos kebelembe.

 

Magyari császárnak Lázár fia vala,

Magyari császárnak Lázár fia vala,
Mestere Mánónak es egy lyánya vala.

 

198) Sz. Nd 32 sz. 56 é. asszony, Nyárádköszvényes (Maros-Torda) 1914 Bartók; 199) Kallós 1970 5. sz.

{249.} Hasonló típusokat táncdalok közt is nyilvántartunk: 5[4]2 (vagy 2 helyett 4, 4,1) kadenciákat erősen kihangsúlyozó, fokozatosan ereszkedő dallamokat: 0167–0171, 0187, továbbá 146. és 200. példa.

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!
Akin az a kilenc betyár elindult, Pápai úr udvarába befordult.

 

Derzstomaj (Jász-Nagykun-Szolnok) 82 é. férfi, 1939 Vargyas = Vargyas 1954 93 sz.

További rokontípusok az oktávról ereszkedő, vagy alulról domborúan induló dallamok 2., 1. vagy X [2] X [1] kadenciákkal: 218., 220–221., 222. példa, valamint az utolsónak hangszeres változatai: 145/a–g példa.

Egészen más világot jelentenek a dúr-kvintváltók. Ezek is, mint az ötfokúak, nagyívű, ereszkedő dallamok, de kifejezett dúr hangzásuk elválasztja tőlük: 0205–0206, valamint 201–202. példa.

Rákóci hajdanában danában...

Rákóci hajdanában danában...

 

Gyújtottam gyertyát...

Gyújtottam gyertyát...

 

201) MNT III. 563; 202) MNT III. 649.

{250.} Ezekkel már meg is kezdtük Bartók „C) osztályának”, vagyis sem a régi stílusokba, sem az új stílusba nem tartozó dallamoknak a csoportjait. A dúr-kvintváltók határozott körvonalú típust alkotnak. Már a további csoportok inkább csak „elkülönítést” fognak jelenteni: a dúr-ereszkedők (ritkák): 83. példa, valamint a mixolíd-ereszkedők: 0208–0214. Inkább nevezhető típusnak a néhány lépcsőzetesen ereszkedő moll-dallam: 0218, 0220, 0224, valamint hipo-skálákban fogant, ereszkedő dallamok: 0240–0244.

Ismét csak tág elhatárolással foghatjuk egy körbe az ereszkedő moll-dallamokat (ha ugyanis nem tartoznak az előbbi csoportok egyikébe sem): 0215–0225, 0230–0233. Ezek közt már inkább típus néhány „új-szaffikus” formájú, moll, ereszkedő dallam: 0227–0229. És nagyon határozottan összetartozik, egyúttal minden más dalunktól elkülönül néhány tipikus fríg dallam, amelynek 6-ról ereszkedő vagy induló dallama a moll-szexten kívül a 4., 3 és 2 főhangokra épül: 0255, 267/ab. példa, valamint a következő:

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.
Haragszik rám az Isten is, Lehajlik hezzám az ég is, taj-laj-laj-laj laj-laj-laj.

 

Csikvacsárcsi (Csík) 1907 Bartók.

(Lásd még Pt 334–338, 347-et.) És hasonlóan jellegzetesen elválik a magyar dalok nagy tömegétől néhány alacsony járású fríg dallam, különösen a szokásdalok között: 0290/a, 149/a példa.

Csak nagy általánosságban jelent elválasztó – nem összekötő – határvonalat a következő néhány dallamirány-meghatározás. Ereszkedő, majd újra emelkedő dalok: 0241, 0277, továbbá Pt 99, 170, 206–207, 231, 242, 327. Középen mozgó dallamok: 0298 (továbbá Pt 182, 185, 208, 223, 227, 246, 269–270, 281, 285, 333, 347.) Középről fölfelé induló dalok: 0254, 0262 és 204–205. példa.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.
Nemcsak meghült, meg is hidegedett. Mert már engem régen elfelejtett.

 

Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!

{251.} Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!
Kilenc esztendeje, Mőte már rab vagyok, Mőte már rab vagyok

 

204) Kiskunhalas (Bács-Bodrog) 78 é. férfi 1939 Vargyas = Vargyas 1954 32 sz.; 205) Ghymes (Nyitra) 1906 Kodály.
(Lásd még Pt 146–147, 183, 192, 196, 241, 307, 320, 325, 332, 347.)

Elütnek a magyar dalok nagy tömegének dallamvonalától az alulról emelkedő és domború ívet leíró, (de nem ismétléses formájú, tehát nem új stílusú) dalok: 0268, 0273–0274, 0300, valamint a 247–249. példacsoport dallamai (továbbá Pt 101–121, 185–187, 210, 236, 238, 262, 273, 316, 329=468, 368, 370, 372, 471, 480 és a 249. példacsoportunkban szereplő Pt 494–495).

Még elütőbbek az alulról csak az 5. fokig emelkedő, alsó járású dallamok: 0297, 0299, továbbá Pt 46–47, 88, 204, 216, 284, 286, 288, 297?, 317–319, 370. Ezeket a magyar népzenén belül már „típusnak” is tarthatjuk a többitől való nagy távolságuk alapján.

Ugyancsak típust alkotnak az úgynevezett „Jaj-nóták”. Ezeket kizárólag formai sajátságuk alapján érezzük összetartozónak, de ez a formai sajátság nagyon szembeszökő, akár az egyes dalt tekintjük, akár egy egész összetartozó dallamcsaládot. (Leírásukat már láttuk a Forma fejezetben példákkal.) Akár a jellegzetes szövegtoldásokat vesszük tekintetbe, akár a dallamcsaládon belül tapasztalható sorszámszaporodást vagy -fogyást mindenképpen valami hasonlót, közöset kell látnunk az ilyen dalokban, függetlenül attól, milyen jellegű volt az eredeti négysoros, 8 szótagos dal: ötfokú, régi, ereszkedő, vagy dúr plagális, újszerű ének. Ilyen ötfokúak közt 077 és 085, egyéb dalok közt 0247–0254, valamint 124–127 példa.

Egy sor kis hangterjedelmű dalunk szeptim nélküli dúr-hangsorát egyáltalán nem a modern harmonikus érzék szerint alkalmazza: ezeket csakis a régi elmélet ión-skálájával jellemezhetjük. Ilyen ión-pentachord-hexachord dal 0303–0308. Külön összetartozik közöttük a refrénes, esetleg háromsoros fajta is. (Lásd Kodály 1973, 78–79. lapján közölteket.) Viszont egészen más jellegű, de a magyar népdalok közt szintén idegenszerű az 1–6(+8) fok közt mozgó, tehát dúr-hexachord dallamvilág: betlehemes dalaink nagy része és a regösénekek tartoznak ide, valamint néhány dúr-dudanóta és egy nagy tömegű párosító dalcsalád: 0201 és 44–45., 50–54., 152, 160/a példa. Ezek közt a szaffikusok (44–45. példa) igen sok dalból álló jellegzetes típust alkotnak.

A magyar dalok túlnyomó nagy többsége autentikus elhelyezkedésű (vagyis {252.} egész dallamvonala a záróhang fölött helyezkedik el – nem számítva a szubtonika –VII. fok – érintését a végső lezárás előtt). Ehhez képest néhány szórványos plagális (tehát a záróhang felett és alatt egyaránt mozgó) dallamunk még ilyen tág meghatározással is típusnak tekinthető. Az ismert plagális dalokon belül megkülönböztethetünk nagy hangterjedelmű, nagyívű dúr dalokat: 0311, 0314–0315 (továbbá Pt 201, 204, 205, 318), mollokat: 0312–0313, 0318. Külön típus néhány háromsoros, refrénes, plagális dal – a népszerűsítő füzetek révén ezek gyorsan elterjedtek: Pt 474–478. Végül a funkciós dúr-hangnem annyira ritka népdalaink közt, annyira jellegzetes hangzást jelent, s annyira idegen is, hogy jól felismerhető és elhatárolódó típusnak nevezhetjük: 0316–0317 és Pt 200.

Ezek után vegyük sorra új dalaink típusait. Először a legegyszerűbbet, amely szintén egyetlen motívumból van fölépítve, mint a régi dalok első, kvintváltó csoportja: AA5A5(k)A(v). Az ilyen formájú dalok közt igen jellemző a 8 és 11 szótagosok csoportja. A nyolcasok közt csak domború motívumot ismerek, 1–5 (6)–1 vonallal: 0323–0324. A 10–11-esek közt 5.-ről 1.-re ereszkedőt is: 0345, 0359 és domborút is: 0394.

A kétféle sortípusból építkezők közül AA5BA ereszkedő (5–1) A-sorral: 0319 (hatos), 0322 (hetes), 0325 (nyolcas), 0341 (tízes), 0346 (tizenegyes). Ugyanilyen felépítés domború A sorral: 0326 (nyolcas). Elég sok hasonló akad tizenegyeseink között.

Az ABBA forma 10-esei és 11-esei alkotják a leggazdagabb csoportokat. Ezekben már nemcsak az 1. és 5. fok közt mozoghat az A-sor, hanem 8–1, illetve 1–8–1 vagy 5–8–1 közt is.

10-es, A: 5–1: 0331–0332, 0338, 0340, 0343

11-es, A: 5–1: 0346, 0352, 0355–0358, 0363, 0368

10-es, 11-es, A: 1–5–1: Pt 402, 404, 413, Járdányi, 64, 65, 73, 0360, (0361)

10-es, 11-es, A: 8–1: 0333, 0339, 0342, 0344, 0347–0348, 0350, 0353–0354, 0365, 0367

10–11-es, A: 5–8–1: 0334, 0336–0337, 0364, 0366

11-es, A: 1–8–1: 0351

AABA formájú dalaink hosszú sorokból állanak, A-soruk a sok hangból nagy ívet ír le; kvint- és alaphang közt mozgó, szűk dallamsoraik tehát nincsenek is.

A: 1–8–1: 0374, 0376, 0380, 0389, 0390, 0392, 0393

A: 8–1: 0381–0383, 0384–0386

Többszörös ívet ír le: 0387–0388, 0391

Természetesen lehetséges volna további részletezés is. Még szorosabbra vont határok közt közelebbi összetartozást is meg lehetne állapítani, ha a B-sorok különböző fajtáit és a sorok belső hajlásait is részleteznénk. Egy nagyobb anyagban, például a teljes népdalanyag összkiadásában erre szükség is lesz. Jelen célunk csak az volt, hogy a feltűnőbb csoportokra rámutassunk és a típusmeghatározás lehetőségeit ismertessük.

{253.} Ha most egybenézzük a magyar nép által ismert és fenntartott dallamtípusokat, különösen a „rokonsági kör” értelemben használt típusokon belül még az egyes dallamokat is, amelyeket variánsaik száma és elterjedtsége alapján „dallamtípus”-ként tartunk számon, akkor végtelenül gazdag sokféleséget találunk, s a zene, az ének legtöbb sajátságára, lehetőségére találunk több vagy kevesebb példát. Ezek közt vannak kedvelt, gyakori fajták, és vannak ritkák; a kedvelt fajták a dallamtípusok olyan nagy számával vannak képviselve, s azok olyan nagy tömegű variánsokkal, hogy bizonyos uralkodó jelleg erősen átüt a sokféleségen, sőt bizonyos értelemben egyformaságot, egyhangúságot is okoz. Mégis, az egész együtt, gyakori és ritka, népdalszerű és idegenségét még alig levetkező ének, ősi és új összead egy olyan zenei együttest, amely változatosságával, fejlettségével a nép sokféle érdeklődését árulja el, s bizonyítja, hogy kultúrája nyitott volt minden fejlődési lehetőség számára. S ha benne mégis sajátos, egyéni válogatás és jelleg mutatkozik, szívós ragaszkodás bizonyos sajátságokhoz: autentikus, ereszkedő vagy kvintszerkezettel emelkedő dallamépítkezés, izometria, határozottan érezhető forma, világosan tagolt szerkesztés, beszédszerű ritmusok rubatóban és feszes, pontozott ritmusban egyaránt, az mindennek nem mond ellene, csak kiegészíti: sokfélével megbarátkozó, de bizonyos sajátságokhoz ragaszkodó, változatos és egyéni műveltség igényéről tanúskodik.

 

A mappában található képek előnézete Csángók

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

грузотакси томск газель цены

(Charlesnib, 2019.04.10 11:33)

быстрая доставка
Снизить сумму страховки позволительно путем заключения договора франшизы.
Мы предлагаем кардинальное решение проблем – заменить деревянные элементы обрешетки металлическими.
Вдобавок одним весомым преимуществом автоперевозок является мочь немедленной отправки перевозимого имущества.
Финансовая стабильность грузоперевозчика 4

<a href=https://tk-absolut.su/vacancy/>автослесарь томск вакансии</a>
[url=https://tk-absolut.su/contacts/]грузотакси томск газель телефоны цены[/url]
https://tk-absolut.su/vacancy/ - вакансии водителя в томске от прямых работодателейhttps://tk-absolut.su/vacancy/ - грузоперевозки грузчики
Коль же страхователь накануне выплаты получил от третьих лиц замена за утрата, страховая общество оплачивает ему разницу посреди суммой, подлежащей оплате по условию договора, и полученной суммой.В дороге на автомобиль было совершено вооруженное нападение, в результате чего ноша был похищен.Вы получаете счет-фактуру, счет (чудак), то есть весь документы, которые необходимы ради бухгалтерской отчетности.Включить эту сумму в договор дозволено за дополнительную плату.Часто возникают ситуации, когда грузоперевозчик из-за незнания административных нормативных документов принимает через клиента багаж, который законом перевозить запрещено.

автовоз краснодар москва

(Brandonmooff, 2019.04.10 09:43)

Разве платформа стационарнаяВызвать эвакуатор в Минске и Минской области, а также около необходимости в любой непохожий житель страны дозволено в компании «Болтливый». Впрочем вкушать ограничения сообразно скорости и максимальному расстоянию эвакуации методом частичной погрузки. Назначить дату и время. В этом случае требуется специальная техника, оснащенная краном-манипулятором и выездной платформой. Также оформить вызов, указав всегда эти данные, дозволено онлайн на нашем сайте. Исходя из этого он готовит весь необходимое ради перевозки, берет обстановка, которое поможет максимально сохранить текущее имущество автомобиля присутствие эвакуации. В нем указано (голова 25 – «Буксировка механических ТС»), сколько быть ней:Учитывая, сколько механическая коробка передач – менее уязвимый агрегат, чем автоматическая, водители почасту надеются решить проблему посредством буксировки, позвав на пособничество друга сиречь даже проезжающего мимо незнакомого человека. Что стоит заказать эвакуатор – дешево (минимальные цены) alias дороже (цены выше, когда авто находится в отдалении либо погрузка сопряжена с некоторыми сложностями) зависит через конкретной ситуации. Но работа не в этом. Коли вы едете с пассажиром, то, планируя уходить, попросите его не выскакивать из автомобиля. Там же вы получаете квитанцию для оплаты штрафа. Метод полной погрузки. От лебедки и спецодежды предварительно крупногабаритных видов техники – всегда это обязательно готовится к обеспечению перевозки. Авто подвешивается ради переднюю ось над любимый, а задняя ось движется по дороге. Она позволяет:
<a href=http://краснодар.эвакуатор61.рус/mejgorod>эвакуатор из сочи в краснодар</a>
[url=http://краснодар.эвакуатор61.рус/spectehnika]эвакуатор дешево[/url]
http://краснодар.эвакуатор61.рус/gruzovoj-evakuator - грузовой эвакуатор новороссийск

Почему следует вызвать эвакуатор:платформа;У каждого практичного водителя для вооружении должны присутствовать контакты компании, предоставляющей услуги эвакуации, стоимость которых будет доступной ради каждого автовладельца. В остальных случаях, коли водитель рядом, предполагается разъяснительная общество, наказание, но не буксировка на штрафстоянку. Ну и самое неприятное, который может случиться, - это вред для дороге, и в её результате неисправная машина.Буде платформа стационарная

receptfritt mot angest

(receptfritt mot angest, 2019.04.10 03:30)


magnificent issues altogether, you simply gained a new reader. What would you recommend in regards to your put up that you simply made some days in the past? Any sure?
receptfritt mot angest netcomap.se/hair-care/receptfritt-mot-ngest.php

взять денег в кредит

(AaronMycle, 2019.04.08 14:24)

кредит на карту онлайн кредит онлайн харьков
http://smtexsourcing.com/dengi-v-dolg-sposoby-bystrogo-zajma-v-kazahstane/

топка для камина

(PerryBland, 2019.04.08 06:52)

камин dimplexДизайн каминов для загородного домавыбираем облицовку ради камина
<a href=http://www.domkaminov66.ru/elektrokaminy>электрокамины екатеринбург</a>
[url=http://www.domkaminov66.ru/mramornie-portali]мраморные порталы[/url]
http://www.domkaminov66.ru/dimohodi - цена на дымоходы

передний обзор и топка камина видна с двух сторон, в данном случае дверь распахивается в сторона обзор спереди и с двух сторон - дверка распахивается в сторонумагазин каминов вам в пользаКамин в стиле кантри alias рустикмодерновый дымоход

Ranch style bathroom remodel Lower East Side

(BathroomsTix, 2019.04.08 03:10)

Hello!

Bathroom remodel The Flatiron District - [url=https://bathroom-remodel.club]Bath remodels on a budget[/url]

female viagra pills

(Jewelldus, 2019.04.07 22:28)

over the counter viagra http://judpharmacy.org/ best price 100mg generic viagra

полиэтиленовая пленка 200 мкм цена за м2

(IvanmUt, 2019.04.07 21:44)


<a href=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/moskitnaya-setka/>москитные сетки на пластиковые окна</a>
[url=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/tent-tarpaulin-koreya/]пленка полиэтиленовая армированная[/url]
https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/kapelnaya-lenta/ - капельное орошение купить

геотекстиль купить

(Thomasavelf, 2019.04.07 19:45)


<a href=https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/sadovye-reshetki/>сетка пластиковая</a>
[url=https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/mulchiruyushchaya-plenka/]купить парник[/url]
https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/meshochki-na-vinograd-ot-os/ - сетка для плодовых деревьев от птиц

сайт

(Ernesteuron, 2019.04.07 16:41)

[url=http://kinofilmsonlinetv.5v.pl/06180-smotret-onlajn-film-zhemchuzhnaja-svadba.html]смотреть онлайн фильм жемчужная свадьба[/url]

геотекстиль в ростове на дону купить

(Kevindieda, 2019.04.07 15:53)


<a href=https://agrohoztorg.ru/product-category/udobreniya/>удобрения для рассады помидор и перцев</a>
[url=https://agrohoztorg.ru/product-category/ukrytiya-dlya-rastenij-na-zimu/]геотекстиль для укрытия растений на зиму ростов[/url]
https://agrohoztorg.ru/product-category/parnik-garmoshka/ - парник гармошка

exercices minceur quotidien

(exercices minceur quotidien, 2019.04.07 11:36)


Hi, i believe that i saw you visited my web site thus i came to go back the prefer?.I'm trying to to find things to enhance my website!I suppose its adequate to use a few of your concepts!!
exercices minceur quotidien troptia.se/beauty-and-health/exercices-minceur-quotidien.php

best casinos

(StuartBub, 2019.04.07 09:46)

gambling pros and [url=http://onlinecasinoside.ooo/]casino por dinero real[/url] <a href="http://neoonlinecasino.com/">legit online blackjack for money</a> online casino mit american express

как происходит отбеливание зубов в стоматологии

(Petershose, 2019.04.07 04:53)

Использование флосса рекомендовано в следующих ситуациях:- Фтор. Аппликации производят 3-5 раз в сутки затем приема пищи. Важнейшим вопросом организации стоматологической помощи населению является задание качества такой помощи. Специалисты говорят, что критика отбеливания осуществляется по некоторым критериям:Щетки с натуральной щетиной, которые раньше ценились именно за «натуральность», современная стоматология рекомендует непомерно иногда в связи с маленьким сроком годности и быстрой загрязняемостью микроорганизмами. Принимая во внимание определенную субъективность мнений пациентов, большое важность быть проведении опросов пациентов занимает суд степени влияния для ответы респондентов таких факторов, как пол, возраст, социальный статус и др. Данная технология направлена на обаяние для внешнюю сторону эмали и проводится вокруг часа, около этом доступная по цене. У пациентов основной группы получавших лечение быть помощи съемных протезов покрывного типа положительная динамика менее выражена. Какому методу отбеливания отдать предпочтение?
<a href=https://rost23.ru/all-services/professionalnaya-gigiena/polirovka-pastoy/>полировка зубов краснодар</a>
[url=https://rost23.ru/news/]стоматология краснодар акции и скидки[/url]
https://rost23.ru/all-services/professionalnaya-gigiena/polirovka-pastoy/ - полировка зубов

Чтобы эффективного отбеливания, в смесь пасты включают перекись. А ответ прост, охранять за здоровьем зубов нуждаться с момента их появления!- Присутствие выборе лечения депульпированных зубов вам предлагали разные варианты лечения: пломбирование, действие вкладки, образование коронки?Рис. В настоящее эпоха не существует единой эффективной системы восстановления зубов [6]. Специальные исследования показали, который значительная часть (более 56%) населения страны годами не обращается ради стоматологической через [4], а между пациентов с уже установленными заболеваниями пародонта только 7% регулярно обращаются к пародонтологу. Обеспеченность средним медицинским персоналом, работающим в сельской местности, составляет только 0,3 для 10 тыс. Средние показатели распространенности и интенсивности кариеса зубов среди населения РФ представлены в табл. У некоторых больных рецидивирующим афтозным стоматитом установлена повышенная чувствительность к некоторым пищевым продуктам, широко обсуждается задача относительный аллергическом генезе рецидивирующего афтозного стоматита [12,31]. Общероссийский показатель обеспеченности врачами стоматологами-ортопедами в расчете на 10 тыс. Ковальский, Н.Г. В процессе исследования был проведен ретроспективный разбор 1299 случаев исследования гистологического материала слизистой оболочки полости рта (СОПР) стоматологических больных в 2000-2014 г. Словно самостоятельно вырвать зуб?Адгезия к эмали

лазерная стоматология краснодар

(RobertMip, 2019.04.07 03:30)

Курс Дорогие В скольконибудь единовременно дорожеКакую стоматологию выбрать ради ребенка?С какого возраста посещать стоматолога?
<a href=https://rost23.ru/all-services/protezirovanie-zubov/>изготовление зубных протезов краснодар</a>
[url=https://rost23.ru/all-services/terapevticheskaya-stomatologia/parodontoz/]пародонтолог в краснодаре[/url]
https://rost23.ru/all-services/implantazia-zubov/ - Имплантация зубов в Краснодаре цена

Критика после читску зубовМинусыЧастота случаев иммуногистохимического исследования гистологического материала (n=120) с выявлением увеличенной сложности цитокератинового набора вроде отражения неполноценности синтеза цитокератинов составила 33,33±4,30 случая для 100 исследований (в абсолютных числах это составило 40 случаев).

купить металлочерепицу в ростове на дону цены

(Jeffreypes, 2019.04.07 00:47)

К покрытиям металлической черепицы и металлочерепицы относятся акрил в разных модификациях : пластизол, пурал, полиэстер, неясный полиэстер. Недостатком металлочерепицы является повышенная по сравнению с другими видами кровли шумность во срок дождя, подвижек снега и т.п. Только себе дороже. Кровельные покрытия из гибкой черепицы, имитирующие элитные металлические кровли, не только для взгяд неотличимы от действительно металлического кровельного покрытия, только и сохраняют ряд его свойств, сочетая их с преимуществом качества легкой кровли. Среди зданий с кровельным покрытием из гибкой черепицы- дачные домики, загородные коттеджи состоятельных домовладельцев, таунхаусы, небольшие магазинчики и торговые центры, офисные здания, спортивные и культурные объекты. Но, естественно, «медная черепица» дороже. Каждый часть (гонт,лист) имеет длину около 1 м и определенную форму нижней кромки. Определять столбы лучше с через деревянных клиньев, которые ставят между столбом и краями отверстий. Бесспорно, который ради полноценного решения проблемы строительства энергосберегающего дома должен работа замкнутого теплового контура с обязательным утеплением фасадов, пола, крыши, дверей, с обустройством теплого подвала и установкой стеклопакетов в оконных проемах. Такой клапан установлен в моделях PLUS (FTS-V), LUX (FTL-V) и preSelect® (FPP). К достоинствам керамической черепицы следует также отнести огнестойкость, цветостойкость, хорошее шумопоглощение, «опытность» не накапливать статическое электричество. Важность квадратного метра стального листа обычно – 4-4,5 кг. К примеру, через порядочно лет может начать осыпаться каменная дитя, а это вскоре повлечет нужда весь менять кровлю - в незащищенных местах битум непременно утратит эластичность, в нем появятся трещины, начнутся протечки. Присутствие этом не требуется каких-либо специальных элементов в таких традиционно сложных местах, точно ендовы, кровельные ребра, коньки крыш. воеже металлочерепица легла для крышу четко и без зазоров у металла принужден быть четкий прокатKaycan сайдинг производства Канады, бесподобный вещь ради отделки современных и реставрации старинных зданий. Кроме красоты, керамическую черепицу отличает особенная долголетие – более 100 лет (около заводской гарантии – 20-50 лет). Ее толщина токова, что плитка ничего не теряет гибкости. Для штамповку направляются металлическте листы с уже нанесенным полимерным покрытием. Постараемся построить надежное и долговременное сооружение.Сланцевые плиты разной формы и толщины напоминают рыбью чешую, делая здание уникальным. Весь же гибкая черепица присутствует на всех континентах и продается под разными марками более чем в 70 странах мира. Чтобы устновки забора самостоятельно надо владеть определенными строительными навыками. Модельный шеренга лестниц Факро
<a href=https://krovli-rostova.ru/katalog/krovlya/snegozaderzhateli-krovelnyie/>снегозадержатели на металлочерепицу</a>
[url=https://krovli-rostova.ru/katalog/vodostoki-mansardnyie-okna/]кровельные водосточные системы[/url]
https://krovli-rostova.ru/katalog/krovlya/profnastil/ - забор из профнастила в ростове

Богатство форм и цветовых оттенков гибкой черепицы подчеркивают человек и неповторимость строенияРодственницей керамической и цементно-песчаной разновидностей черепицы является полимерпесчаная черепица, получаемая через спекания высококачественного мелкозернистого песка с твердым полимером в определенной пропорции при температуре рядом 300С. В случае с жилыми помещениями это соответствие должно красоваться почти 1:8 - 1:10, а в подсобных помещениях 1:8 - 1:12. Пеностекло сообразно причине хрупкости в составе плоских кровель укладывается исключительно на сплошное железобетонное основание. – 4,5 кг. Причины разрушения забораруб

труба нержавейка

(Metallmoskdix, 2019.04.06 23:20)

Ради использования высококачественного продукта, не всегда довольно исполнять все нормы его производства и быть этом использовать хорошие сырьё. 7. Бронзовая труба для манометрических пружин классифицируется сообразно следующим критериям:Существует порядком видов ножниц сообразно металлу: ручные (легко режут чуткий металл и позволяют правильно воспоследовать линии реза), шлицевые (с их через делают прямолинейные и криволинейные резы; основное превосходство - продукт в стесненном, ограниченном пространстве, около этом качество реза сохраняется) и гильотинные ( такие ножницы обладают самой высокой точностью реза между всех видов и сохраняют покрытие разрезаемого металла).- Полезная ширина – 1160;Присутствие транспортировке надо надрываться уберечь металлопрокат от загрязнения, попадания между листами песка и мелких частиц пыли.Возведение современных зданий нельзя без надежных металлических конструкций.
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/cvetnye-metally/list-alyuminievyj.html]москва алюминиевые листы[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list/mednyij-list.html]лист медный цена[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/setka/svarnaja.html]сетка сварная[/url]

Около этом около использование следует лишать не ржавую арматуру, что позволит в значительном мере продлить функционирование строящейся конструкции. Использование чтобы покрытия его поверхности различных полимеров, обеспечивает весьма привлекательный вешний мишура материала, который не маловажно присутствие строительстве. ПрофнастилОколо производстве рифленых листов учитывается, что высота рифлей на листе должна лежать в пределах через 0,1 до 0,3 толщины основания листа, однако быть этом не менее чем 0,5 мм. 5. Запорная задвижкаВ качестве материала ради изготовления запорных задвижек является чугун, сталь (в том числе нержавеющая сталь), сплавы цветных металлов. Арматура и арматурные изделия должны храниться в пачках, которые расположены горизонтальном положении без каких либо провисаний, или в процессе хранения произойдёт их деформация, а следует, и уменьшение качества. Медные трубБолтовое сплетение более трудоемкое и затратное из-за того, сколько должен употреблять дополнительные элементы чтобы усиления конструкции;Металлическая арматура, та, который применяется в строительной сфере – это металлоизделие длинномерного типа, используемое чаще всего именно в строительной отрасли. Около работе с арматурой класса В500С исключаются хрупкие разрушения сварных соединений, которые наблюдаются быть работе с арматурой класса А3. Вторым по важности фактором является толщина листа металлочерепицы. 4. Несущий профнастил в номенклатуре имеет обозначение Н, идущая впоследствии неё знак обозначает высоту волны, а последняя количество обозначат толщину листа. Такую фольгу применяют ради формирования теплоотводящих слоёв. Беспричинно же отметим, сколько сообразно толщине цинкового покрытия выделяют три категории оцинкованной стали:Обратите уважение, что чем лучше упаковать листы накануне погрузкой, тем меньше они подвергнуться деформации во сезон транспортировки.

двутавровая балка цена

труба водогазопроводная

(MatthewWaB, 2019.04.06 21:48)

В данной статье здравица пойдёт о таком довольно популярном у нас виде теплоизоляции, сиречь минераловатная изоляция. Недостатки арматуры стеклопластикового типа следующие:Себестоимость продукции из цветных металлов дороже.Лазерная резка - это метод с использованием лазерного луча, какой воздействует для металл и испаряет его.
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/shveller/shveller-stalnoj.html>швеллер стальной горячекатаный</a>
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/cvetnye-metally/list-alyuminievyj-riflenyj.html]лист алюминиевый рифленый москва[/url]
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/setka/metallicheskaya-tkanaya.html - купить сетку тканую металлическую

- вентили (клапаны);- раскручивающиеся Р;- Ширина – 1210 мм.;Опричь классификации стальных канатов по материалу сердечника стальные канаты классифицируются:- из проволоки без покрытия;

алюминиевый уголок оптом

hims viagra

(Davidgak, 2019.04.06 20:45)

viagra generic http://judpharmacy.org/ generic viagra available

металлобаза москва

(EdwardKeymn, 2019.04.06 20:14)

Который производят при помощи холодной ковки:Почему именно такой диаметр? Вязальная проволока для арматуры- шумозащита;
https://metal-moscow.ru/ - профлист для кровли размеры и цена
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/profnastil.html]профнастил для крыши купить[/url]
<a href=https://metal-moscow.ru/>купить трубу профильную</a>

Подбор металлочерепицыДвутавр используется в тех случаях, если нужно создать металлоконструкцию, способную выдержать высокую нагрузку.Таким же образом обвязываем весь каркас помощью каждые 50 см.Каракуля А, показывает, что накануне нами горячекатаная обстановка, термически и невольно усиленная. Использование арматуры позволяет в значительной степени увеличить прочность бетона. Предельные отклонения по ширине и длине листа установлены согласно ГОСТ 19903-74. Качественный черный металлопрокат максимально долговечен, он практически незаменим, преимущественно в строительной отрасли. (в зависимости от толщины итогового продукта). Арматура А400С имеет 355, в то пора как оппонент - 45Поливинилхлоридная оболочка - самая долговечная из всех представленных материалов.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Következő »