Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

......................

NÉPDALTÍPUSOK

A variálás állandó folyamatában az új meg új formák alakulásának szövevényes folyamatában, kevéssé sikerült vagy életre nem való kísérletek és sikerült, de el nem terjedt, vagy kiveszőben lévő egyedi darabok tengeréből emelkednek ki mint szigetek vagy nagy szárazföldek, a típusok: egy-egy dallamelgondolásnak, formai alakulatnak folytonos újraalkotásából keletkező változattömbök. Egy-egy ilyen, felismerhetően azonos dallam összetartozó változatait is szokták típusnak nevezni: így nevezi például Járdányi a Magyar népdaltípusok c. kiadványában az egyes dallamokat, amelyek szélesebb területen, több változatban ismeretesek. Ugyanígy használja a típus fogalmat az MNT VI. kötete. Ezek a „típusok” tulajdonképpen „a dallamok”, amelyeknek a műzenében egy-egy alkotás felel meg. Mindössze az a különbség, hogy a műzenei alkotás egyszeri és megmásíthatatlan, a néphagyományban viszont egy alkotás sok változatban él – mintha a zeneszerző művét csupán számos vázlatából ismernék. Éppen ezért helyesebb a típus szót tágabb értelemben venni: több önálló „alkotást” – vagyis változatokban élő dallamot – összefoglalóan nevezni közös típusnak aszerint, hogy több vagy kevesebb vonásban hasonlók egymáshoz. Rokon dallamokat és nem azonos dallamokat nevezek tehát a továbbiakban típusnak. Az a kérdés, milyen rokonság alapján nevezhetünk így különböző dallamokat.

Legtágabb a rokonság akkor, ha a dalok egyetlen meghatározó sajátsága alapján húzzuk meg a rokonság határait. Tulajdonképpen az eddigi fejezetekben tárgyalt összes tulajdonság szerint lehet „tipikus” egy dallam, s tartozhat ilyen vagy olyan típusba: van dallamvonal szerint típus, hangkészlet szerint (sőt hangnem is tehet dallamot tipikussá), van ritmus-, illetve szótagszámtípus, formatípus, sőt dallam–szöveg kapcsolat is lehet jellemző néhány szorosan összetartozó dallamra, végül, de nem utolsó sorban az előadásmód is foghat össze „típust”. Vegyük sorba ezeket a lehetőségeket.

Nem kell bizonygatni, hogy a dallamvonal, illetve egy összetettebb dallamfelépítés lehet tipikus, és sokféle eltérő megoldásban jelentkezhet. Legtágabb határok közt beszélhetünk ereszkedő (01–094), helyben topogó (0129–0141 és 0280–0302), emelkedő (0256–0275), kupolás dallamokról (0319–0393), kétrészes – például kvintváltó (01–049) vagy kvinttel magasabban ismétlő (0323–0324, 0335, 0345, 0359), mély járású (16/e, 46, 0137, 0143–0152, 0176–0179, 0293–0302, 0311–0318), magas járású (01–049+0234–0244), tág ívű (022, 039, 0219, 0369–0393) és szűk menetű dallamokról (0146–0152, 0308–0309), s ezek bizonyos {240.} vonatkozásban valóban közelebbről vagy távolabbról rokonok. A dallamnak még a tagolása is lehet igen tipikus: a kadenciái. Bizonyos kadencia-sorozatok is összekötnek dallamokat egymással, például 7 [5] 3, 4[5] VII, ezek többnyire kvintváltók: 5[4]3, 5[4]2 históriás jellegű vagy táncnóták a „sirató rokonság” jellegzetes példái; 1[5]4 az új stílusra jellemző és így tovább. A hangkészlet néha igen jellemző egy-egy dallamstílusra, különösen a fejlődés korai fokozataiban, de még olyan fejlett parasztzenében is, mint a bolgároké. A magyar népzenében is más-más jellege van a dúr pentachord dallamoknak (0303–0309), mondjuk a Zobor vidéki lakodalmas énekeknek (0303, 0307) vagy a hexachord (+oktáv) hangkészletnek, mondjuk a regösénekeknek, betlehemesnek és dudazenének (201., 42–45., 50–54., 152., 256. pl.), mint az oktávterjedelmű ötfokú daloknak. Ötfokú dallamok: ez a tág hangkészlet-meghatározás is, minden tág volta ellenére is, jelent bizonyos rokonvonást, ami határozottan elkülöníti más dallamoktól. Igen sok dallamot meghatároz a fríg hangnem, ha ugyanis annak fő hangjaira épül fel a dallamvonal (0178, 0255, 0282, 0284, 0290/a). Egészen különválnak hangnemi-hangkészleti sajátságaikkal azok a dalok, amelyeknek egész dallammenetük az „akusztikus skála” hangjaira épül, s annak jellemző hangjait lényeges dallamhelyen építik be a dallamvonalba (69, 0278). Funkciós dúr-dalok (0317), hipo-skálákban mozgók (0240–0244) mind külön rokonsági körbe tartoznak. Ismét határozott típust jelentenek a drm-n recitálgató dallamok (0129–0141).

A magyar népdalban (a népköltészethez hasonlóan) igen nagy jelentősége van a szótagszámnak: egy-egy szótagszámcsoport vagy különösen egy-egy sajátos versszakképlet összekapcsol sok, egyébként különböző dallamot. Az olyan ritka sor, mint az ötszótagú, különösen ha a versszak mind a négy sora ilyen, annyira különválik a magyar dalok többségétől, hogy ez már típussá is avatja (e tekintetben legalábbis). De igen jellegzetes csoportot alkotnak a 6-os, 8-as, 12-es izometrikus dallamok is – ezek többnyire a régi parlando-rubato dalok főcsoportjai; a 12-esek pedig a régi stílusban szinte kivétel nélkül az úgynevezett „recitálók” csoportjába tartoznak. Ellenben a 7 és 11 szótagúak a régi stílusban kivétel nélkül táncdallamok, a 6+5 tagolású 11-es pedig szinte egyetlen dallamot jelent: a „Hol jártál az éjjel cinegemadár” szövegű kanásztáncot (04). 13–14 szótagszám egy dallamon belül a kanásztánc legjellemzőbb típusait jelenti. Új dalaink között a 10-es és 11-es szótagszám jelent igen tipikus dallamcsaládot, az új stílus legnagyobb tömegű, legjellegzetesebb darabjait; 16-os szótagszám a közép-erdélyi új dallamokat, s ennél hosszabb sorok már csakis az új stílus AABA formájú dalaira jellemzők, tehát ismét egy szűkebben körülírható dallamfajtát határoznak meg.

Még közelebbi rokonságot jelenthet egy-egy sajátos ritmusforma. A mazurka-ritmus igen erős hasonlóságot tud éreztetni még nagy dallamkülönbség ellenére is.

ritmus 4–5 dalunkra jellemző, amelyeket ezért egymás közeli rokonainak érzünk.

{241.} Talán még erősebb a típusalkotó ereje a formának. AA5A5A dallamainkat szinte mind egy típusnak lehet érezni. Nem kevésbé a fordítottját: A5A5AA-t. Még jellegzetesebb, egyéni arculatot tud adni egy dalnak a szaffikus forma magyar változata. A 118–119. és 160. példában több változattal is bemutatott dallamcsaládot például szinte semmi más tulajdonság alapján nem lehetne egyetlen variánscsoportba sem összehozni, csakis a forma alapján: dallamiránya hol fölfelé tartó egészen az oktávig, hol a kvintről lefelé mozog, hol meg a kvint körül marad; hangnem-hangkészlete alapján lehetne dúr pentachordtól oktáv terjedelmű dúr, akusztikus, fríg, hipo-ión, eol dallam; szótagszáma és ritmusa a 3–4. sorban nagy különbségek között ingadozik, tehát mint „heterometrikus versszak” is különböző helyen szerepelnének változatai akár egy ritmusrendben, akár a szótagszám szigorú rendszerében. Ami mindben közös, az egyedül a forma: AAb+bc, a késői szaffikus jellegzetes formája; ennek megfelelően a nép is egyetlen dalnak ismerte és mindig ugyanarra a szövegre énekelte. (Pontosabban: ugyanazt a dallamot ugyanazzal a szöveggel variálta ilyen különböző formában, ahol minden megváltozhatott a dallamban, egyedül a forma nem.)

Még a dallam–szöveg kapcsolat is lehet típusalkotó elem: kanásznótáink, dudanótáink sajátos szövegeknek sajátos ritmussajátságokkal való együttjárását jelentik, különböző dallamokban. „Jaj-nótáknak” pedig azokat nevezzük, amelyek sajátos szövegkezelésükben gyakran toldják ki a szöveget: jaj, jaj, jaj (csuhajja, la-la-la) féle szótagokkal a dallam kitolódott sorvégein vagy páratlan sorain. A „virágénekek” is elég jellegzetes csoportot jelentenek: virágot emlegető refrénszövegükről nevezzük így, a legjellegzetesebbek a háromsoros, refrénes dúr-pentachord dallamok.

Végül az előadásmód is jelölhet típust: „recitálók” kivétel nélkül 12-es parlando, ötfokú drm-kezdetű dalok; s az 5/8-os előadás a régi stílusú 11-esekben tapasztalható, ahol a 4/8-ot váltja fel a kissé fellazított, nagyobb érzelmi töltésű, kiszélesített ritmus.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, többnyire elég tág határokat jelent: azt, hogy egy-egy tulajdonságban bizonyos dallamok közösek és másoktól elkülönülnek; de azért ez még nem teszi őket egy jól meghatározható típus tagjaivá. Ahhoz több kell, mint egyetlen tulajdonságban való egyezés, és ebben az egy tulajdonságban való különbözés a többi dallamtól. Viszont mindjárt azt is meg kell mondanunk, hogy olyan dallamcsoportot sem tudunk felmutatni, amelyik mind a hét felsorolt tulajdonságban különböznék a többi daltól. Még a legsajátosabban körülírható kanásznóta-csoport is csak egy-két tulajdonságban különbözik minden más dallamtól, egyéb vonásaiban hol több, hol kevesebb dallammal tartja a rokonságot. Sajátos ritmusuk és szótagszám-szabadságuk, valamint dallam-szöveg kapcsolatuk alapján minden más daltól különböznek, ötfokúságuk, kvintváltásuk, dallamvonaluk menete, jellegzetes A5A5kAAk formájuk, táncszerű, feszes giusto előadásmódjuk más-más dallamokban is feltalálható. Azonban nemcsak a különböző vonások tartoznak hozzá egy stílushoz vagy egy típushoz, hanem {242.} mindaz, ami jellemző rá, akár közös az mással is, akár nem. Az a kérdés, vannak-e olyan típusok, amelyekben minden elsorolt tulajdonságnak kötelezően csak egy bizonyos megoldása fordulhat elő. Ebben a megfogalmazásban a Kanásznótát már ilyen típusnak nevezhetjük: sajátos dallamvonal (kvintváltó, egymotívumú „Páva-dallam”), sajátos hangkészlet (9–VII ötfokú), egyéni metrikai-ritmikai sajátság, szövegkapcsolat és táncszerű előadásmód jellemző rá. Ebből a metrikai sajátság és a szövegkapcsolat minden mástól különbözik, dallam, hangkészlet és forma sok daltól elválasztja, de összekapcsolja a dél-dunántúli ötfokú-kvintváltó dalok egész sorával. Viszont itt már olyan szűkre vontuk a beletartozó dallamok határát, hogy mindössze két dallam tartozik bele, amit az MNT VI. kötete egyetlen dal variánsainak minősített (03–04). De vannak nem kvintváltó, sőt nem is ötfokú kanásznótáink is; ezek csak a szövegkapcsolat és a ritmus–metrum alapján rokonai az előbbieknek, vagyis a „megkülönböztető jegyekben”, összes többi tulajdonságaikban eltérnek tőlük: „Csóri kanász, mit főztél” (Pt 43) még (elhomályosult) ötfokúságával közelebb van, de már nem kvintváltó, s első motívuma is más; 0292 dalunk pedig már se nem ötfokú, se nem ereszkedő dallam, mégis kanásznóta. Ezeket már csak egy tágabb meghatározás kapcsolja össze.

Látjuk tehát, hogy tágabb és szűkebb meghatározások keresztezik egymást; több vagy kevesebb jellemző, közös jegy alapján pontosabb vagy lazább körülírást, szorosabb összefüggést jelezhetünk.

Különböző, szűkebb-tágabb körbe tartozó típusokat mutattam be a Pt dallam-mutatójában (l. „Típusok, eredet”.) Annak célja csak az volt, hogy különböző, kidomborodó sajátságokra, bizonyos rokonságokra felhívja a figyelmet (amit akkor már nyilvántartottunk).

Nyilván sem a maximális követelmény nem lehetséges: hogy minden tulajdonságban jellemzők s egyúttal minden más dallamtól különbözők is legyenek a „típusok”, sem a minimális, hogy csak egy-egy tulajdonsággal határozzuk meg a „típust”. Az elsőt nem lehet elérni, a második pedig kevés. Kell tehát több jegy ahhoz, hogy valamit típusnak mondhassunk, de mindig lesz benne egy vagy két kidomborodó sajátság, ami leginkább föltűnik és jellemzi a típust, és kell hogy a típuson belül különböző dallamok legyenek, amelyek a nem kiemelkedő sajátságokban eltérjenek egymástól. S amit így elsorolunk, abban mindig számolni kell olyan, ezúttal elhanyagolt tulajdonságokkal, aminek alapján, más vonatkozásban más típusba is sorolhatnánk az illető dallamot. Amikor például főképp hangjaival határozzuk meg a dalt – dallamvonal, hangnem, hangkészlet, kadenciák alapján – akkor ritmusával kapcsolódhat egészen más dalokhoz is, és fordítva.

Ezúttal ugyanis a dallammozgás irányával, a kadenciákkal, a hangkészlettel és hangterjedelemmel (tehát hangnemi sajátságokkal) és a forma alapján állítom össze a típusokat. Eltérek Járdányi rendszerétől abban, hogy egyrészt lazábban határozom meg a dallammozgást, hiszen nem egy tízezrekre rúgó dallamanyag egyszempontú elrendezésére akarom felhasználni, hanem csupán a közölt anyagban akarom jellegzetes csoportokra felhívni a figyelmet; másrészt éppen ezért {243.} több szempontot is figyelembe veszek egyszerre. Inkább valami olyasféle tipológiára törekszem, aminőt Bartók adott könyvében, azzal a különbséggel, hogy az ő fő szempontja a versszakszerkezet és ritmus volt. De előzőleg már elkülönített három stílust, amelyet több vonással jellemzett: a régi stílust ereszkedő, ABCD felépítésű (vagy kvintváltó), ötfokú, izometrikus tulajdonságokkal, az újat négyféle visszatérő formával, alkalmazkodó tempo giustóval, s csak azon belül határolt el szótagszámcsoportokat, illetve a „Vegyes osztály” III. alosztályában különböző versszakszerkezeteket. Egyes csoportjai már valóban „típusokat” fognak össze; a többiek azonban vagy túl tágak, vagy túl vegyes elemeket tartalmaznak, mert a választott összetartó sajátság (metrika, ritmika) a legkülönbözőbb eredetű és stílusú dallamokban is lehet közös.

Magam követem Bartókot abban, hogy különválasztom az ötfokú dalokat a diatonikusaktól, de nem elégszem meg azon túl a szótagszámcsoportokkal, hanem további megkülönböztetéseket is teszek mélyebb és finomabb dallamrokonság meghatározására. Az új stíluson belül is forma és dallammozgás szerint adok további elhatárolást, s messze túl kellett menni mind Bartók, mind Járdányi szempontjain a két nagy stíluson kívül eső típusok meghatározásában.

Arról természetesen szó sem lehet ezúttal, hogy a teljes magyar népzenei anyagot mutassam be „típusokon” keresztül. Az még az összkiadásban sem lehetséges, hiszen számos „típuson kívüli”, magányos darabot is be kell mutatni, amit csak szükségből sorolunk egyik vagy másik típus elé, közé. Mindössze a kétségtelenül kialakult, ismert típusokra akarom felhívni a figyelmet a saját példáimon és gyűjteményemen belül. Leginkább típusnak nevezhető csoportok találhatók az ötfokú dalok közt, a sirató rokonságában, a dudanóták közt és az új stílusban; tehát ahol összefüggő stílusról beszélhetünk. Stílus ugyanis azt jelenti, hogy sok egymáshoz hasonló darab keletkezik. Legkevésbé tudjuk (egyelőre) meghatározni azt a sokféle dallamot, amely ezen a négy stíluskörön kívülesik, és tulajdonságai rendkívül tarka képet mutatnak. Ezeket többnyire csak tág határok között, inkább elkülöníthetjük egymástól, semmint szorosan meghatározhatnánk.

Lássuk mindenekelőtt az ötfokú, régi dalokat. Legkiugróbb típusai a kvintváltók. Ezek közt is igen jellegzetesek az „egymagú” dalok, amelyek egyetlen motívumot kétféle zárlattal periódussá fejlesztenek, s azt kvinttel mélyebben megismétlik (A5A5kAAk). Ezen belül külön is nagy család, az úgynevezett „Páva-család”, amelyet meghatározott „mag”, dallammozgás jellemez A-sorában: 8–4–7 fokok után 8–4–5 (02–014, valamint az MNT VI. kötetének szinte a teljes anyaga.) Ez a „típus” már majdnem egyetlen dal; de a különböző szótagszámú és ritmusú változatai különböző szövegekkel társultak, s ezekhez a szövegekhez és metrikai formákhoz annyira hozzáalakultak apró dallamrészletekkel, s egy-egy ilyen önálló forma olyan variánsgazdagságban él a nép közt, hogy önálló dallamnak kell tartanunk a család minden tagját, s a családot együtt típusnak. Ezek szabályszerűen 7[5]3 kadenciasort alkotnak (amit nem egy dallam vagy variáns elváltoztathat); ugyanilyen kadenciákkal és A5A5kAAk periódusos-kvintváltó formával más dallam {244.} is építkezik (például 01 és 015). Számos hasonló kadenciájú, kvintváltó dalunk épül viszont két különböző motívumból: A5B5AB (kétmagúak): 01, 016–021. Jellegzetes csoport az olyan kvintváltó daloké is, amelyek a periódust egy hanggal mélyebben záruló első sorral alkotják 4[5]VII kadenciákkal (ezeknek egyike-másika esetleg el is változhat egyes változatokban): 022–032. További kvintváltó csoportok: 5 [5] 1 kadenciák (033–037); 8 [5] 4 kadenciák (vagy 9 [5] 5): 038–047. (Mindig az alkalmi módosulások leszámításával.)

Sokban közeli a dallammozgás a kvintváltókhoz az ismétlés nélkül ereszkedő, ABCD formájú dalokban (064–0101). Ezek közt is lehetnek lépcsőzetesen ereszkedők: 080–081, 083, 088, 092, 093, esetleg 062, 086 – továbbá Pt 24, 49, 60, 98, 108?, 110–111, 124, 141, 180. Külön csoport az olyan ereszkedőké, amelyek 5–4–5–4–5–8 fokokon kezdenek: 095–097, 0100–0101, 0117–0118, továbbá Pt 17, 44–45, 113, 123, 134–135, 152, 230. Hasonló, mégis elkülönül tőlük az 5. fokon mozgó (de a 4.-et nem érintő) kezdés és utána 8.-ra ugrás (és utána természetesen ereszkedő dallamvonal): 094, 098–099, továbbá Pt 20, 121, 138, 168, 171?, 218. Nagyon sok ereszkedő régi dalunk kezd az oktáv ismételgetésével (vagy ami avval egyenlő: 8–5–8, 1–8... ugrásokkal): 073–074, 076, 092, 0109 és 191. példa, továbbá Pt 70, 87, 117+126+191 = 166. pl. Pt. 131, 168 stb.

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,
Mégis besorozott Ëngëm katonának.

 

MF 1229/b–1930/b lányok, Menyhe (Nyitra) 1909. Kodály

Nem kevésbé gyakori és jellegzetes az első sor oktávon induló és 7. fokon záruló első sora (8----7): 016, 018, 019?, 020, 047, 066, 071, 077–080, 082–083, 086, 088?, 091, 0102, 0109–0110, 0113? továbbá Pt 27, 49–52, 105+107, 124, 133, 165.

Nagyon tipikus az ABBC felépítés – tehát két azonos középső sor – nyolcszótagos, ötfokú-ereszkedő dalainkban. Gyűjteményünkben csak 066, de lásd Pt 50–52, 59, 87, 89, 92, 131, 133, 141, 157, 160=166. (Amint látjuk, ez érintkezik az előbbi csoporttal is: van tehát egy szűkebben összetartozó csoport: 8– – –7 kezdés és ABBC felépítés.) Hasonló ehhez, hogy a szélső sorok ismétlődnek vagy egymáshoz hasonlóvá váltak (AA(k) BB(k) vagy ABCC): 067, 070, 072?, 089–090, továbbá Pt 110.

A két első sor ismétlését (AABC formát) jellegzetesen olyan régi dalokban találjuk, amelyek három-négy nagyívű sorból – oktávról az alapra lefutó sorból {245.} – állanak, tehát kadenciáik 1 [1] 1. Ilyen 0114, továbbá Pt 54, 76, 79–86. Ezek többnyire 8 vagy 10 szótagos sorokból állanak.

Egészen más jellegűek az ereszkedő 12-esek: 24/ab. (lásd még Pt 178-at). Ezek erősen recitáló dallamok, ahol szinte az ötfokú, ereszkedő dallammenet vázát rajzolja ki a dal sok hangismétléssel.

Különválnak azok az ereszkedő dallamok, amelyekben csak az első három sor ereszkedik fokozatosan, le is jut az alaphang környékére, azután a negyedik sor újból magasra ível fel, vagy már a magasból indul is: 013, 065, 068, 074, 084, 0101, 0103, 0111–0114, 0133, 0141 és 23, 24/a, 58. példa.

A magasról ereszkedők után lássuk a középen mozgó pentatondalokat. Legjellegzetesebbek a drm-tengely körül mozgó dalok: 0129–0133, 0137, 0139–0141, továbbá Pt 77–78, 158, 162–164, 171, 179–142, 220, valamint Kodály 1973, 30. A drm-kezdettel jellemezhető dalok is összefüggő típust alkotnak, de néha – nagy ritkán – emelkedők is lehetnek, s szinte kivétel nélkül parlando (sőt recitáló) előadásban élnek: 0134–0136, 0138, továbbá Pt 96–97, 100, 127, 173–176.

Ötfokú, régi dalok közt ritka az ennél mélyebben járó dallam, de ami van, az határozott típus. Ilyen alulról vagy középről induló és alsó járású a 0143–0145 (továbbá Pt 22, 41, 96!, 220 és Kodály 1973, 32 „Túl a vízen egy kosár”). Szintén jellegzetes típus a néhány tetraton és triton dallam:0146–0152 és Kodály 1973, 28 „Csak azt szánom-bánom”= 276. példa.

Erősen összetartozó típust alkotnak dudanótáink. Ez ugyan ritmusuknak köszönhető, s erre vonatkozik a megjelölés is. Szinte kivétel nélkül 8 szótagosokat tartunk nyilván ilyen névvel, amelyekben kvint-kvartváltás nyomait lehet fölfedezni. Összetartozásukat további dallam- és formaelemek határozzák meg, amelyeket majd a következő fejezetben, eredetük tárgyalásában fogunk részletezni, mert a keleti párhuzamok világosabbá teszik. Egyik csoportjuk formája A5 vagy A4ABC (vagy A5–4ABB), másiké A5–4BAB (A5–4BAC): 050, 055, 062 (=Pt 250), továbbá Pt 248–252, 256, 270 és 053–054, 057–059, 061 (=Pt 260), továbbá Pt 258–259. Kivételesen 6–7 szótagú kvint-kvartváltó, alapritmusú dalokat is neveznek dudanótának: 050, továbbá Pt 56, 245.

Közeli rokonai ezeknek a dudanótáknak olyan 8-as parlando dalok, amelyeknek 2. sora már leszalad az alaphangra, néha már az 1. is: 112/a (= Pt 4) és Pt 37. Ugyancsak közeli a kvintváltó, egy magból felépülő dalok némelyike, amelyek az 5. fokú főzárlatot leviszik az 1. fokra: 151. példánk (= Pt 21). Jegyezzük meg mindjárt, hogy ennek ritmusa tipikus 6-os dudanóta-ritmus. (Ebben a dalban tehát összeolvad a dunántúli mintára elváltozott, egymagú, kvintváltó, Páva-motívumhoz hasonló dallamszerkezet az A5BAAk dudaritmusú dallamok szerkezetével. Ilyen oka is lehet az 5. fokú kadencia „lecsúszásának” az 1. fokra!)

A dudanóták többségét csak erős fenntartással lehet ötfokúnak nevezni mai alakjuk szerint. A későbbiekben látni fogjuk, hogy szo- és do-alapú, sőt félhangos ötfokúságban mozgó dallamokat lehet párhuzamba állítani velük; ezért, mostani diatonikus jellegük ellenére is az ötfokúak után tárgyaltuk őket.

{246.} Viszont a következők már kétségtelenül diatonikusak, bár jó részüket Bartók még az ötfokú, régi stílusba (A-osztályába) sorolta. Régiségük természetesen vitathatatlan, és sok egyéb tulajdonságukkal kétségtelenül közel állnak régi, ötfokú dalainkhoz.

Legfontosabb csoport a diatonikus parlando 12-eseké. Ezeknek hullámzó dallamvonala határozottan eltér az ötfokú 12-esek kifejezett ereszkedésétől; egészben véve és legtöbbjüknek kadencia-sora alapján mégis ereszkedőknek mondhatók. (Kadenciáikról az eredetkérdések tárgyalásakor szólunk.) Legszívesebben balladával, régi históriás ének vagy koldusének szövegeivel és halottas énekekkel járnak együtt. Ilyen 0155, 0163, 0165, 0193–0196, valamint 192–195. példa.

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj
Gazdag Fülöp császár, gazdag Fülöp császár!
Mer ién néked adom, mer ién néked adom

 

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:
Ivegablak alatt nagy hosszú almafa,
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága,
Háromszáz levele, hatvanhat virága.

 

Tova jő egy legény, be szomorú szegény!

{247.} Tova jő egy legény, be szomorú szegény!
Látom a szájáról, szállást kérne szegény.
S adnék neki szállást, a lovának állást,
Nekie pediglen csendes lenyugvást.

 

Az öreg Dancia magát siratgassa:

Az öreg Dancia magát siratgassa:
Istenem, Istenem, Kilenc lyányom közül,
Kilenc lyányom közül még egy fiam sincsen!
Istenen, istenem, ki váltson fel ingem,
Ki váltson fel ingem katonarabságból!

 

192) MF 2491/a 36 é. férfi, Trunk (Moldva) 1930 Véress S.; 193) Kallós 1970 108; 194) MF 1320/d asszony, Székelyvaja (Maros-Torda) 1914 Bartók = Pt 348 más szöveggel; 195) Pusztina (Moldva) 47 é. vak férfi, 1951 Kallós.

Hasonlóan ereszkedő-diatonikus, de nem annyira recitáló, mint a 12-esek, egy sor 8-as és 11-es 5[4]3 kadenciás (esetleg lassú táncritmusú) dallam: 0181–0184, valamint 5[4]2, 5[4]1 és hasonló kadenciákkal lépcsőzetesen leszálló 6-os vagy 8-as: 0166, 0164, 0188, 0194. Rokon ezekkel néhány oktávról, hetedik vagy hatodik fokról ereszkedő dallam 2. és 1. fokú kadenciákkal: 0161, továbbá 196–197. példa.

Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?

{248.} Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?
Talán az édesëm A lókeresőbe?

 

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,
Mér nem hagytál békit Én árva fejemnek?

 

196) MF 522/a (Maros-Torda) Vikár?; 197) Bánffyhunyad (Kolozs) 1908 Bartók.

Ezekhez hasonlók kadenciákban, de dallamvonaluk domború (dúr- vagy mollterccel, mint az előzők is):

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.
Hull a fődre, hull előmbe, Hull a gyászos kebelembe.

 

Magyari császárnak Lázár fia vala,

Magyari császárnak Lázár fia vala,
Mestere Mánónak es egy lyánya vala.

 

198) Sz. Nd 32 sz. 56 é. asszony, Nyárádköszvényes (Maros-Torda) 1914 Bartók; 199) Kallós 1970 5. sz.

{249.} Hasonló típusokat táncdalok közt is nyilvántartunk: 5[4]2 (vagy 2 helyett 4, 4,1) kadenciákat erősen kihangsúlyozó, fokozatosan ereszkedő dallamokat: 0167–0171, 0187, továbbá 146. és 200. példa.

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!
Akin az a kilenc betyár elindult, Pápai úr udvarába befordult.

 

Derzstomaj (Jász-Nagykun-Szolnok) 82 é. férfi, 1939 Vargyas = Vargyas 1954 93 sz.

További rokontípusok az oktávról ereszkedő, vagy alulról domborúan induló dallamok 2., 1. vagy X [2] X [1] kadenciákkal: 218., 220–221., 222. példa, valamint az utolsónak hangszeres változatai: 145/a–g példa.

Egészen más világot jelentenek a dúr-kvintváltók. Ezek is, mint az ötfokúak, nagyívű, ereszkedő dallamok, de kifejezett dúr hangzásuk elválasztja tőlük: 0205–0206, valamint 201–202. példa.

Rákóci hajdanában danában...

Rákóci hajdanában danában...

 

Gyújtottam gyertyát...

Gyújtottam gyertyát...

 

201) MNT III. 563; 202) MNT III. 649.

{250.} Ezekkel már meg is kezdtük Bartók „C) osztályának”, vagyis sem a régi stílusokba, sem az új stílusba nem tartozó dallamoknak a csoportjait. A dúr-kvintváltók határozott körvonalú típust alkotnak. Már a további csoportok inkább csak „elkülönítést” fognak jelenteni: a dúr-ereszkedők (ritkák): 83. példa, valamint a mixolíd-ereszkedők: 0208–0214. Inkább nevezhető típusnak a néhány lépcsőzetesen ereszkedő moll-dallam: 0218, 0220, 0224, valamint hipo-skálákban fogant, ereszkedő dallamok: 0240–0244.

Ismét csak tág elhatárolással foghatjuk egy körbe az ereszkedő moll-dallamokat (ha ugyanis nem tartoznak az előbbi csoportok egyikébe sem): 0215–0225, 0230–0233. Ezek közt már inkább típus néhány „új-szaffikus” formájú, moll, ereszkedő dallam: 0227–0229. És nagyon határozottan összetartozik, egyúttal minden más dalunktól elkülönül néhány tipikus fríg dallam, amelynek 6-ról ereszkedő vagy induló dallama a moll-szexten kívül a 4., 3 és 2 főhangokra épül: 0255, 267/ab. példa, valamint a következő:

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.
Haragszik rám az Isten is, Lehajlik hezzám az ég is, taj-laj-laj-laj laj-laj-laj.

 

Csikvacsárcsi (Csík) 1907 Bartók.

(Lásd még Pt 334–338, 347-et.) És hasonlóan jellegzetesen elválik a magyar dalok nagy tömegétől néhány alacsony járású fríg dallam, különösen a szokásdalok között: 0290/a, 149/a példa.

Csak nagy általánosságban jelent elválasztó – nem összekötő – határvonalat a következő néhány dallamirány-meghatározás. Ereszkedő, majd újra emelkedő dalok: 0241, 0277, továbbá Pt 99, 170, 206–207, 231, 242, 327. Középen mozgó dallamok: 0298 (továbbá Pt 182, 185, 208, 223, 227, 246, 269–270, 281, 285, 333, 347.) Középről fölfelé induló dalok: 0254, 0262 és 204–205. példa.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.
Nemcsak meghült, meg is hidegedett. Mert már engem régen elfelejtett.

 

Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!

{251.} Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!
Kilenc esztendeje, Mőte már rab vagyok, Mőte már rab vagyok

 

204) Kiskunhalas (Bács-Bodrog) 78 é. férfi 1939 Vargyas = Vargyas 1954 32 sz.; 205) Ghymes (Nyitra) 1906 Kodály.
(Lásd még Pt 146–147, 183, 192, 196, 241, 307, 320, 325, 332, 347.)

Elütnek a magyar dalok nagy tömegének dallamvonalától az alulról emelkedő és domború ívet leíró, (de nem ismétléses formájú, tehát nem új stílusú) dalok: 0268, 0273–0274, 0300, valamint a 247–249. példacsoport dallamai (továbbá Pt 101–121, 185–187, 210, 236, 238, 262, 273, 316, 329=468, 368, 370, 372, 471, 480 és a 249. példacsoportunkban szereplő Pt 494–495).

Még elütőbbek az alulról csak az 5. fokig emelkedő, alsó járású dallamok: 0297, 0299, továbbá Pt 46–47, 88, 204, 216, 284, 286, 288, 297?, 317–319, 370. Ezeket a magyar népzenén belül már „típusnak” is tarthatjuk a többitől való nagy távolságuk alapján.

Ugyancsak típust alkotnak az úgynevezett „Jaj-nóták”. Ezeket kizárólag formai sajátságuk alapján érezzük összetartozónak, de ez a formai sajátság nagyon szembeszökő, akár az egyes dalt tekintjük, akár egy egész összetartozó dallamcsaládot. (Leírásukat már láttuk a Forma fejezetben példákkal.) Akár a jellegzetes szövegtoldásokat vesszük tekintetbe, akár a dallamcsaládon belül tapasztalható sorszámszaporodást vagy -fogyást mindenképpen valami hasonlót, közöset kell látnunk az ilyen dalokban, függetlenül attól, milyen jellegű volt az eredeti négysoros, 8 szótagos dal: ötfokú, régi, ereszkedő, vagy dúr plagális, újszerű ének. Ilyen ötfokúak közt 077 és 085, egyéb dalok közt 0247–0254, valamint 124–127 példa.

Egy sor kis hangterjedelmű dalunk szeptim nélküli dúr-hangsorát egyáltalán nem a modern harmonikus érzék szerint alkalmazza: ezeket csakis a régi elmélet ión-skálájával jellemezhetjük. Ilyen ión-pentachord-hexachord dal 0303–0308. Külön összetartozik közöttük a refrénes, esetleg háromsoros fajta is. (Lásd Kodály 1973, 78–79. lapján közölteket.) Viszont egészen más jellegű, de a magyar népdalok közt szintén idegenszerű az 1–6(+8) fok közt mozgó, tehát dúr-hexachord dallamvilág: betlehemes dalaink nagy része és a regösénekek tartoznak ide, valamint néhány dúr-dudanóta és egy nagy tömegű párosító dalcsalád: 0201 és 44–45., 50–54., 152, 160/a példa. Ezek közt a szaffikusok (44–45. példa) igen sok dalból álló jellegzetes típust alkotnak.

A magyar dalok túlnyomó nagy többsége autentikus elhelyezkedésű (vagyis {252.} egész dallamvonala a záróhang fölött helyezkedik el – nem számítva a szubtonika –VII. fok – érintését a végső lezárás előtt). Ehhez képest néhány szórványos plagális (tehát a záróhang felett és alatt egyaránt mozgó) dallamunk még ilyen tág meghatározással is típusnak tekinthető. Az ismert plagális dalokon belül megkülönböztethetünk nagy hangterjedelmű, nagyívű dúr dalokat: 0311, 0314–0315 (továbbá Pt 201, 204, 205, 318), mollokat: 0312–0313, 0318. Külön típus néhány háromsoros, refrénes, plagális dal – a népszerűsítő füzetek révén ezek gyorsan elterjedtek: Pt 474–478. Végül a funkciós dúr-hangnem annyira ritka népdalaink közt, annyira jellegzetes hangzást jelent, s annyira idegen is, hogy jól felismerhető és elhatárolódó típusnak nevezhetjük: 0316–0317 és Pt 200.

Ezek után vegyük sorra új dalaink típusait. Először a legegyszerűbbet, amely szintén egyetlen motívumból van fölépítve, mint a régi dalok első, kvintváltó csoportja: AA5A5(k)A(v). Az ilyen formájú dalok közt igen jellemző a 8 és 11 szótagosok csoportja. A nyolcasok közt csak domború motívumot ismerek, 1–5 (6)–1 vonallal: 0323–0324. A 10–11-esek közt 5.-ről 1.-re ereszkedőt is: 0345, 0359 és domborút is: 0394.

A kétféle sortípusból építkezők közül AA5BA ereszkedő (5–1) A-sorral: 0319 (hatos), 0322 (hetes), 0325 (nyolcas), 0341 (tízes), 0346 (tizenegyes). Ugyanilyen felépítés domború A sorral: 0326 (nyolcas). Elég sok hasonló akad tizenegyeseink között.

Az ABBA forma 10-esei és 11-esei alkotják a leggazdagabb csoportokat. Ezekben már nemcsak az 1. és 5. fok közt mozoghat az A-sor, hanem 8–1, illetve 1–8–1 vagy 5–8–1 közt is.

10-es, A: 5–1: 0331–0332, 0338, 0340, 0343

11-es, A: 5–1: 0346, 0352, 0355–0358, 0363, 0368

10-es, 11-es, A: 1–5–1: Pt 402, 404, 413, Járdányi, 64, 65, 73, 0360, (0361)

10-es, 11-es, A: 8–1: 0333, 0339, 0342, 0344, 0347–0348, 0350, 0353–0354, 0365, 0367

10–11-es, A: 5–8–1: 0334, 0336–0337, 0364, 0366

11-es, A: 1–8–1: 0351

AABA formájú dalaink hosszú sorokból állanak, A-soruk a sok hangból nagy ívet ír le; kvint- és alaphang közt mozgó, szűk dallamsoraik tehát nincsenek is.

A: 1–8–1: 0374, 0376, 0380, 0389, 0390, 0392, 0393

A: 8–1: 0381–0383, 0384–0386

Többszörös ívet ír le: 0387–0388, 0391

Természetesen lehetséges volna további részletezés is. Még szorosabbra vont határok közt közelebbi összetartozást is meg lehetne állapítani, ha a B-sorok különböző fajtáit és a sorok belső hajlásait is részleteznénk. Egy nagyobb anyagban, például a teljes népdalanyag összkiadásában erre szükség is lesz. Jelen célunk csak az volt, hogy a feltűnőbb csoportokra rámutassunk és a típusmeghatározás lehetőségeit ismertessük.

{253.} Ha most egybenézzük a magyar nép által ismert és fenntartott dallamtípusokat, különösen a „rokonsági kör” értelemben használt típusokon belül még az egyes dallamokat is, amelyeket variánsaik száma és elterjedtsége alapján „dallamtípus”-ként tartunk számon, akkor végtelenül gazdag sokféleséget találunk, s a zene, az ének legtöbb sajátságára, lehetőségére találunk több vagy kevesebb példát. Ezek közt vannak kedvelt, gyakori fajták, és vannak ritkák; a kedvelt fajták a dallamtípusok olyan nagy számával vannak képviselve, s azok olyan nagy tömegű variánsokkal, hogy bizonyos uralkodó jelleg erősen átüt a sokféleségen, sőt bizonyos értelemben egyformaságot, egyhangúságot is okoz. Mégis, az egész együtt, gyakori és ritka, népdalszerű és idegenségét még alig levetkező ének, ősi és új összead egy olyan zenei együttest, amely változatosságával, fejlettségével a nép sokféle érdeklődését árulja el, s bizonyítja, hogy kultúrája nyitott volt minden fejlődési lehetőség számára. S ha benne mégis sajátos, egyéni válogatás és jelleg mutatkozik, szívós ragaszkodás bizonyos sajátságokhoz: autentikus, ereszkedő vagy kvintszerkezettel emelkedő dallamépítkezés, izometria, határozottan érezhető forma, világosan tagolt szerkesztés, beszédszerű ritmusok rubatóban és feszes, pontozott ritmusban egyaránt, az mindennek nem mond ellene, csak kiegészíti: sokfélével megbarátkozó, de bizonyos sajátságokhoz ragaszkodó, változatos és egyéni műveltség igényéről tanúskodik.

 

A mappában található képek előnézete Csángók

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

купить готовый сайт

(ThomasCrich, 2019.04.16 12:30)

— СлоганСодержание статьи [скрыть]ПриговорСнижение числа отказов. Не причина, который мобильные версии сайтов навсегда упрощены, и определенной информации, которая питаться на веб-сайте может не быть в мобильной его версии. Также ограничен и функционал. В результате пользователи, которые зашли с мобильного, вынуждены либо переключаться на обычную версию сайта, либо доконать к вашим конкурентам. Такое обычай поисковые системы считают «отказами», и коли их наличность высоко, сайт теряет позиции в поисковой выдаче, как проект, информация для котором не отвечает на выбранные поисковые запросы. И эту проблему также может решить адаптивная верстка, беспричинно сиречь пользователи мобильных устройств полной версией сайта.Наилучшим решением продвижения информации является существо сайтов. Немедленно веб-сайты в 8-10 единожды быстрее и больше приносят прибыль, чем покупка акций и ценных бумаг. Наличность веб-сайтов в интернете на 2012 год составляло 634 миллиона. По данным исследования по всему миру было зафиксировано в 2012 году порядка 2,4 миллиарда пользователей интернета. Наиболее активными являются жители крупных городов, молодежь, люди с высоким доходом.
<a href=https://moskow.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]сайт под ключ[/url]
https://moskow.skgroups.ru - seo оптимизация сайта

приветствие, представление;Принципы работы ретаргетинга сообразно пикселю и файлуГоворя проще, дизайнер делает вещи удобными и красивыми. Посмотри для мышку, которую держишь в руке, для стену, на которой обои радуют око, на автомобили, которые ездят после окном — безвыездно около является предметом деятельности дизайнера!Настройка внешнего вида и расположения виджета и кнопки3. Запас программы, с через которой Вы сделаете Принадлежащий Сайт. Вариантов может быть много — позволительно исполнять около помощи текстового редактора, для этого надо бомонд язык текстовой разметки -html, учебников для эту тему масса. В настоящее пора существуют программы ради создания веб-страниц, которые намного упрощают эту работу, положим Dreamweaver — сделать с ее помощью страницу сайта — работа 30 минут, вновь же при определенных знаниях этой программы.

купить больничный лист на 10 дней

(arynatNuh, 2019.04.15 23:14)

Когда речь идет о получении медицинских документов, подсознательно возникают ассоциации с массой утраченного времени и состоянием стресса. Такие аналогии не проводят только клиенты медицинского центра, где не составляет проблемы своевременно и комфортно получить медицинские справки. Там же правильно заполняется больничный. Необходимый рецепт на лекарство тоже можно выписать в этом центре.Так зачем же создавать неудобства и занимать время длительными процессами? Намного удобнее будет обратиться в медицинский центр. В бассейн или зал, для поездки и оздоровления вам соберут нужные медицинские справки с описанием вашего здоровья. Начальство наверняка оценит больничный, который вы принесете на работу. В любой аптеке вам продадут медикаменты, когда вы предъявите рецепт на лекарство, выписанный в центре.

[url=https://rumedpro24.ru/][img]https://rumedpro24.ru/assets/banner.img[/img][/url]
https://rumedpro24.ru/kupit-zakazat/bolnichnyj-list/zao/filevskij-park.html
https://rumedpro24.ru/kupit-zakazat/bolnichnyj-list/zao/dorogomilovo.html

[url=правильно оформить больничный лист 2019]https://rumedpro24.ru/konakty.html[/url]
[url=официальный больничный лист поликлиники купить]https://rumedpro24.ru/kupit-zakazat/bolnichnyj-list/pri-travme.html[/url]

где купить рецепт на лекарства
купить больничный лист официально в волгограде
оформить расчет больничного листа

закупки с авансом

(JosephRok, 2019.04.15 04:52)

Последствия наступления обстоятельств непреодолимой силы могут быть различными. Формирование производства, не имеющего аналогов в Российской Федерации. Применяется ради документооборота.Декларация отпечатывается на обычном листе А4, не имеющем никаких защитных элементов. (Сочинение 68 часть 20)Присутствие выявлении нарушения законодательства составляется прошение в контролирующие органы. Сделать это дозволено довольно по старым правилам. Его выдает Торгово-Промышленная палата. Техногенные катастрофы: взрывы и пожары на заводах, аварии на ГЭС и прочие. Информация о заказчике передается из ЕИС в «Березку» автоматически.Для каких закупок нужен и дозволено ли без него привыкать
<a href=https://rutend.ru/tenders?commercial=true>коммерческие закупки площадки</a>
[url=https://rutend.ru/tenders?commercial=true]коммерческие закупки[/url]
https://rutend.ru/pages/bankovskaya-garantiya - получить банковскую гарантию

Объяснение итогов проведения процедурыУслуги по водоснабжению, водоотведению, тепло- и газоснабжению. Дополнительным требованием является использование быть выпуске изделий российских полуфабрикатов и материалов. Если требуемая список отсутствует в реестре либо ее технические характеристики не совпадают с параметрами, указанными в документе, разрешено назначать тендер на иностранную продукцию.Покровительство субъектов малого предпринимательства. В случае возникновения спорных ситуаций пайщик имеет говорить с жалобой в ФАС. Быть НМЦК>250 000 р. Радиоэлектроника, сообразно ПП №968 через 26.09.2016 г.Действие постановления за номером 9 распространяется для постоянно закупки, реализуемые с целью реализации государственных программ России, долгосрочных программ в сфере обороны и безопасности страны, госпрограммы вооружения, а также для покупку продукции для исполнения заказчиками своих функций, связанных с безопасностью государства. Чтобы работы в системе останется только войти в субъективный комната, используя логин и пароль. Потом того вроде совершенно бумаги будут в порядке начинается проверка. В него включены ткани, текстильные изделия, огнестойкая одежда и некоторые другие изделия.

Game Link

(DavidTum, 2019.04.14 21:11)

I'm pretty pleased to uncover this website. I wanted to thank you for your time just for this fantastic read!! I definitely enjoyed every little bit of it and i also have you bookmarked to see new information in your site.
<a href=http://free-web-games.biz>blog</a> It’s difficult to find well-informed people on this topic, but you seem like you know what you’re talking about! Thanks

эвакуатор манипулятор казань

(ClaudDex, 2019.04.14 18:17)

Как продать нерастаможенное авто в Украине?скорый плата на месте проведения экспертизы. Оказывается, который автовыкуп является непростым делом, поскольку имеет избыток различных нюансов. Обращая внимание для вышеуказанные факторы, давалец может быть спокоен, что договор пройдет на успешном и профессиональном уровне. В данном случае гарантируется быстрая реализация. Быть этом, адски зачастую подобная предприятие экономически не выгодная. Следует доверять лишь тем продавцам, которых вы лично знаете, alias которых вам рекомендуют хорошие люди. Исходя из вышеуказанной информации взвесив всетаки за и насупротив позволительно принять самое оптимальное решение. срочный выкуп аварийных автомобилейтехнический свидетельство на автомобиль;
<a href=https://plazavolgograd.ru/услуги/polnaya-apparatnaya-zamena-masla-akpp-v-volgograde/>диагностика коробки передач автомобиля</a>
[url=https://plazavolgograd.ru/услуги/diagnostika-i-remont-elektronnyih-sistem-avtomobilya/]ремонт стартеров[/url]
https://plazavolgograd.ru/услуги/diagnostika-i-remont-transmissii-kpp-akpp-rkpp/ - ремонт коробки передач

бесплатное оформление всей документации и т.д. Итак, возьмем б/у авто накануне 3 лет, пробег предварительно 50 тыс. Компании, занимающиеся скупкой, готовы приобрести у автомобилистов авто в любом состоянии. Обсуждение начинается по телефону или онлайн, коли водитель оставляет заявку для сайте компании. Собственнику не должен тратиться на обслуживание и предпродажную подготовку. Почему выгодно продать кредитный автомобиль компании «Авто выкуп»технический свидетельство на автомобиль;специалисты сами занимаются переоформлением;subaru логотипSubaru

эвакуатор новочеркасск номер

(JosephNep, 2019.04.14 07:15)

Такой эвакуатор применяется ради погрузки и перевозки авто без повышенной сложности. Мы предоставляем услуги на постоянно типы транспортных средств, единовластно от их веса и габаритов. Эвакуатор alias буксировка?19 Сентябрь 2017Более того, пострадавший может подать в палата за причинённый духовный ущерб для водителя, кто заблокировал выезд авто.против большой значение;
<a href=https://служба-эвакуации161.рф/>Эвакуатор</a>
[url=https://служба-эвакуации161.рф/]вызвать эвакуатор в ростове[/url]
https://служба-эвакуации161.рф/ - грузовой эвакуатор

Все большее количество граждан нашей страны обзаводится личными автомобилями. Богослужение не имеет законное льгота исполнять частный alias полный метод погрузки, коль в МОЛЧАТЬ находятся люди. В часы пик, присутствие значительном траффике сложно обеспечить безупречное следование траектории (присутствие гибкой сцепке либо непрофессиональной жесткой).Вызов эвакуатора в Минске19 Апрель 2016Заказ эвакуатора в Минске – достоинство услуг

<a href=https://woodimart.ru/category/myagkaya-mebel/>мягкая мебель на заказ в спб</a>

(RubinAsype, 2019.04.14 05:26)

Кожаная офисная мебель также требует бережного отношения и тщательного ухода. Однако наравне поступить в условиях ограниченных ресурсов? Мы подскажем порядочно правильных решений ради такой ситуации. Выше описаны единственно наиболее важные, так сказать, классические составляющие имиджа. Кожа свободно возвращается к прежней форме впоследствии растяжения, относительно огнестойкая, следовательно, сиречь вариант обивки офисного дивана и кресел, она идеальная. Примерно, фасад выполняется из натурального материала, а корпус из искусственного. Эконом обстановка пользуется огромный популярностью у больших организаций, которые покупают ее чтобы работников офиса и таким способом экономят денежные вложения. Не лишними будут небольшие журнальные столики, на которых будет размещаться различная рекламная продукция компании.Смотрите также: Руководство сообразно компьютерным столам: выбрать очень удобный и продуктивныйНа сколько надо обратить внимание, если выбирается офисная корпусная разве мягкая мебель? Естественно, на эксперимент продавца, историю производителя, комфорт использования, пошив мебели и т. Угловой диван, как никакая другая офисная обстановка, поможет рационально распределить пространство – как в просторном особняке, так и в однокомнатной квартире. Воеже сотрудники не захламляли работник пища различными бумагами, в столе должен гнездиться много полочек и ящичков. И скорей только вы обнаружите, который способны привлечь сотрудников более высокого уровня. Исключая стекла, рамка может заполняться ламинированной ДСП с рисунком под дерево, гипсокартоном с лакированным покрытием. У стула непременно должна быть спинка! Боле 50% людей страдают сколиозом, следовательно спина должна быть в правильном положении. Основываясь для названии дозволительно судить о книга, что основоположником для такого типа мебели служит жесткая основа. У начальников приставной пища нужен ради приема подчиненных и клиентов. Главное качество, которое ценится в офисной мебели – это не натуральность материалов, а приспособляемость, то уплетать регулировка по высоте, углу наклона и др. Специальные датчики фиксируют излучение биополя человека и присутствие помощи электронного устройства отражают его в определенном цветовом спектре – мебель быть этом светится разными цветами. Успевать этого дозволено, создав атмосферу максимальной открытости. Кроме того, важным фактором является проведение анализа личной энергетики лидера компании и ключевых сотрудников, беспричинно как фэн – шуй - это сводка энергии места с энергией человека. Если сложилась положение, если доступное промежуток чтобы офиса невозможно назвать чрезмерно обширным, стоит покупать офисную обстановка, оборудованную дополнительными элементами чтобы повышения функциональности.Отличным вариантом обстановки комнаты является угловой диван.
<a href=https://woodimart.ru/category/myagkaya-mebel/>мягкая мебель от производителя</a>


Используя 3D-технологии, дозволено создать готовую картинку для визуальной оценки офисного интерьера. Большинство начинающих компаний не имеет возможности приобрести готовую и дорогостоящую офисную мебель.Разглядывая современные офисы, позволительно легко выговаривать, что дух их интерьера, обычно, позволительно причислить к одной из трех групп:Оптимальная складка офисного кресла- Шкафы, шкафы-купе;

грузовой эвакуатор манипулятор

(Shawnthuby, 2019.04.14 00:44)

Отличия вариантов эвакуацииОсновные ожидание эвакуаторов:В случае с заблокированными колесами используются специальные подкатные тележки. Следовательно лучше не ронять легкомысленно дата, и вызвать эвакуатор для машин в Минске. Авто размещается непосредственно на платформе, предусмотренной конструкцией эвакуатора чтобы автомобилей.
<a href=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/gruzovoj-evakuator>грузовой эвакуатор круглосуточно</a>
[url=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/gruzovoj-evakuator]грузовой эвакуатор ростов[/url]
http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/ceny - заказать эвакуатор цена

Взаимно уважая время и силы, мы сможем комфортно разрешить любую ситуацию для дороге. Цены для эвакуатор в Минске у сотрудников ГАИ высокие. Убедитесь в этом сами, вызвав эвакуатор у нас. Лебедка может быть электрическую alias механическую систему.Эвакуация авто осуществляется двумя основными методами. Даже в самых сложных ситуациях эвакуатор с помощью лебедки, крана иначе манипулятора сможет зацепить транспортное способ и погрузить его на платформу. Чтобы не столкнуться с проблемами в процессе «переброски» аварийного авто разве с отказавшими рулевой, тормозной либо иными системами, вам понадобится полноценный эвакуатор.Особенности эвакуации мотоциклов

вызов эвакуатора казань цены

(DerekNup, 2019.04.13 22:38)


<a href=https://evakuator24kazan.ru/>эвакуатор казань недорого круглосуточно</a>
[url=https://evakuator24kazan.ru/o-nas]услуги эвакуатора казань[/url]
https://evakuator24kazan.ru/ - эвакуатор казань дешево

вызвать эвакуатор

(Brandonmooff, 2019.04.13 20:36)

у авто имеются серьезные неисправности;Только бывают такие ситуации, когда эвакуатор дозволительно вызвать заранее. Эвакуатор с манипулятором понадобится для извлечения, подъема и погрузки техники с ограниченным доступом. Однако так было далече не всегда. Решить возникшую проблему довольно легко – вызвать эвакуатор, что транспортирует авто в нужное уголок в целости и сохранности. Именно он позволяет достичь наиболее устойчивого положения чтобы тяжеловесной спецтехники. В это сезон автомобилей на дорогах меньше, чем в рабочие часы.Во многих развитых странах гибкая сцепка – «грошовый тон» быть работе с автомобилем. Однако часть водителей совсем предпочитает обойтись без эвакуатора, договорившись со знакомыми о буксировке.
<a href=http://краснодар.эвакуатор61.рус/contact>стоимость эвакуатора</a>
[url=http://краснодар.эвакуатор61.рус/gruzovoj-evakuator]грузовой эвакуатор цена услуги[/url]
http://краснодар.эвакуатор61.рус/ceny - услуги эвакуатора цена

у авто имеются серьезные неисправности;Отличия вариантов эвакуацииПрежний поручение эвакуации автоСложность перемещения по городу. Любые механические движения приводят к трениям и износу. Это обусловлено тем, который не все ожидание спецтранспорта могут эвакуировать авто с АКПП. Как заказать эвакуатор дешево в Минске ради авто

металлочерепица купить в ростове

(Jeffreypes, 2019.04.13 17:33)

Ассортимент и цены для цокольный сайдинготкидывания крышки люкаMitten Пожалуй, настоящий признанный и качественный канадский сайдинг, который производится с середины 20 века. Следовательно, монтаж будет проводиться без осложнений и дополнительных затрат.)
<a href=https://krovli-rostova.ru/katalog/krovlya/ondulin/>крыша из ондулина</a>
[url=https://krovli-rostova.ru/katalog/sajding/]сайдинг виниловый цена за м2[/url]
https://krovli-rostova.ru/katalog/krovlya/snegozaderzhateli-krovelnyie/ - установка снегозадержателей на крыше из металлочерепицы

функциональностьюОдно из последних эксклюзивных предложений - зеленая (дерновая) крыша. Цементно-песчаная черепицаМаркировка

inTony

(uNodync, 2019.04.13 16:26)

inTony <a href="http://paydayloanse.loan/#">http://paydayloanse.loan</a>

купить сплит систему в самаре

(ThomasLiave, 2019.04.13 15:55)

Инверторный кондиционер использует инверторную электрическую ряд (собственно инвертор), для преобразовать переменный ток в постоянный, а затем еще из постоянного в переменный. В такое эпоха все эти загрязнители воздуха ежесекундно воздействуют для организм человека и могут делать влияние для его здоровье, что и должен быть причиной беспокойства его обитателей.Словно некоторый из путей предотвращения такой аварии (а ее устранение потребует заново вскрыть трассу, запаять поврежденную трубу, удалить из контура целый атмосфера и заново заправить кондиционер хладоном) рекомендуем потребовать у Вашего менеджера схемы прокладки трассы и кабеля питания. Кроме из герметичной трассы откачивается атмосфера с через вакуумного насоса (вакууматора) и запускается хладон. Мнимый блок около этом продувается струей сжатого воздуха с через компрессора чтобы очистки от тополиного пуха и пыли;вторая группа: бензапирен, ацитатальдегид, N-нитрозодиметиламин, полихлорированные бифенилы (ПХБ), стирол, пентахлорфенол, дихлорэтан, формальдегид, хлороформ, полициклические ароматические углеводороды. Выключая этого нарушится режим работы холодильной системы, что может привести к обмерзанию медных трубопроводов. Не имеющий цвета и запаха этот газ может быть причиной раздражения глаз и дыхательных путей, и может привести к хроническому бронхиту. Постоянно внутренние блоки имеют фильтры тонкой и грубой очистки ради фильтрации воздуха от пыли, табачного дыма, пыльцы растений и т.п. Кроме пробуривается лазейка на улицу, устанавливается закладная гильза, укладываются трубы, кабели, закрепляются внутри канала. ТРВ (терморегулирующий вентиль) — понижает бремя фреона пред испарителем. Это делается с через специального насоса (вакууматора).
<a href=http://lednik-service.ru/remont.html>ремонт кондиционеров в самаре</a>
[url=http://lednik-service.ru/montazh-kondiczionera.html]установка кондиционеров[/url]
http://lednik-service.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie.html - заправка кондиционера

ПриговорПотеря фреонаВ статье про стандартный монтаж кондиционера мы достаточно подробно описали все нюансы, которые могут возникнуть быть установке бытовой сплит-системы. В первую очередь нуждаться заключать свой кондиционер в хорошем техническом состоянии и круг месяц проверять фильтры. В испарителе фреон переходит из жидкой фазы в газообразную (испарение).Благодаря наличию широких возможностей сообразно изменению внешнего вида кондиционеров покупатель может выбрать качественное оборудование в интересующем его ценовом сегменте и придать ему беспримерный формальный тип, превратив в стильный элемент интерьера, тож, наоборот, скрыть технику после рисунком, совпадающим с настенным покрытием. Присутствие этом гораздо возрастает риск возникновения инфекции. В-четвертых, при включенной сплит-системе старайтесь поменьше отверзать окна и двери. Однако присутствие попадании такого воздуха в вместилище и нагреве его перед 20°С он может принять в себя еще в четыре раза больше водяного пандан, покамест снова не достигнет точки насыщения. По возможности канал нужно делать глубже. Выключая этого присутствие включении кондиционера в строй охлаждения конденсат (вода), образующийся во внутреннем блоке, не сможет отверстие сообразно дренажной трубке наружу из-за холодный пробки. Кондиционер запускается, тестируется во всех режимах, Вам объясняют элементарные правила пользования и ухода следовать кондиционером, подписываются документы, и Вы – благоприятный обладатель новенького кондиционера. В этом случае туземный блок кондиционера нагревает атмосфера, а внешний блок охлаждает его.

купить сплит систему в самаре

авиабилеты москва екатеринбург расписание и цены

(CoreyPouck, 2019.04.13 12:03)

«Угнездитесь» поудобнее, укройтесь пледом, и ныне хоть вешай табличку для сердце: «Не беспокоить». Внутренние авиарейсы и международные осуществляются из разных терминалов – и на это тоже потребуется дополнительное время.Допустим, пассажир не успел на самолет по причине пробок для дорогах.Таможенную декларацию должен заполнять отдельный мещанин, достигший 16-летнего возраста. В данном случае недостает необходимости заполнять таможенную декларацию и платить таможенные платежи. Буде во пора взлёта, полёта и посадки у вас возникает вкус тошноты, примите специальные таблетки, которые устраняют такой симптом. С этого момента позволительно заводить зарабатывать «мили». Меня интересовало все: образование самолета, вредные факторы, воздействующие для него в полете, требования техники безопасности, рассказы летчиков гражданской и военной авиации.
<a href=https://triptofly.ru/moskva-kaliningrad-aviabilety-aeroflot.php>авиабилеты москва калининград туда и обратно</a>
[url=https://triptofly.ru/moskva_simferopol_aviabilety_deshevo.php]авиабилеты москва симферополь туда и обратно[/url]
https://triptofly.ru/deshevye-aviabilety-ufa-moskva.php - уфа москва авиабилеты самые дешевые

Если оплата нестандартного багажа производилась прежде во век бронирования, а присутствие посадке в самолет была выявлена разность в меньшую сторону, то денежные имущество подлежат возврату в соответствии с установленной разницей.В транзитном аэропортуРазновидностей спецпитания невыносимо гибель и зависят от конкретного перевозчика. Следовательно чтобы получения посадочного талона пассажиру будет необходимо читать свой паспорт. Отметим, который сниженные цены для авиабилеты некоторые компании могут представлять только на определенные дни недели, возьмем, для день иначе четверг.Во пора полёта в самолёте атмосфера очень тощий, что приводит к дискомфорту слизистых оболочек организма: носу, рту, глазах.Если самолет взлетит, у Вас заболевать возможность смахивать сообразно проходам самолета. Пассажирам, купившим дорогие авиабилеты (словно правило, это первый и бизнес-класс), пропали повода для беспокойства. Родственник язык. Самостоятельно свидетельство дозволено подобрать на официальном сайте вашего перевозчика и там же оформить его. У пассажира должен красоваться документ, подтверждающий инвалидность, и грамота о специальном обучении собаки. В Европе же они появились только к 2008 году. Стоимость таких билетов ниже, чем присутствие прямых перелётах. Давайте сделаем это.

гидроизоляция фундамента астрахань

(IvanmUt, 2019.04.13 09:25)


<a href=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/mulchiruyushchaya-plenka/>мульчирование картофеля пленкой</a>
[url=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/ukryvnoj-material-ot-proizvoditelya/]спанбонд астрахань[/url]
https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/ocinkovannaya-posuda/ - ведро оцинкованное 10 л технические характеристики

укрытие для роз

(Thomasavelf, 2019.04.13 08:19)


<a href=https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/poliehtilenovaya-plenka/>пленка полиэтиленовая купить</a>
[url=https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/meshochki-na-vinograd-ot-os/]сетка для плодовых деревьев от птиц[/url]
https://ehlista.agrohoztorg.ru/catalog/тепличная-пленка/армированная-пленка-для-теплиц-50м/ - армированная пленка для теплиц оптом

спанбонд укрывной материал

(Glennbep, 2019.04.13 07:08)


<a href=https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/mulchiruyushchaya-plenka/>пленка мульчирующая цена майкоп</a>
[url=https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/kapelnaya-lenta/]купить капельный полив[/url]
https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/ukryvnoj-material-ot-proizvoditelya/ - агроспан укрывной

пленка полиэтиленовая

(Kevindieda, 2019.04.13 05:38)


<a href=https://agrohoztorg.ru/product-category/agrotkan/>агроткань купить в ростове</a>
[url=https://agrohoztorg.ru/catalog/тепличная-пленка/пленка-люкс-г-десногорск/]пленка люкс в ростове-на-дону[/url]
https://agrohoztorg.ru/product-category/senazhnaya-setka/ - сенажная сетка

лечение зубов в краснодаре

(JamesHeact, 2019.04.12 20:49)

Чистый единственно электронная зубная щетка довольно активирована, для экране смартфона появится таймер с рекомендуемым временем для чистки зубов. Сложная положение сохраняется и с обеспеченностью коечным фондом в детской стоматологии. Использование эндоскопической техники чтобы лечения верхнечелюстного синусита снижает травматичность оперативного вмешательства и позволяет улучшить результаты лечения этой группы больных. Буде выявляется кариес или искаженный барыш зубов, то поход в стоматологический центр является обязательным. Лук. Часто в таких населенных пунктах либо вообще несть ортопедического приема, тож ортопедический прием ведется врачами-совместителями разве зубными врачами, т.е. Анкета включала в себя следующие вопросы:- Наличие на десне свища;1) стадию депигментированного и эритематозного пятна;
<a href=https://dentis23.ru/services/therapy/>лечение пульпита</a>
[url=https://dentis23.ru/services/surgery/]имплантация зубов[/url]
https://dentis23.ru/vacancy/ - врач стоматолог терапевт

Задача люминиров состоит в коррекции зубов. Около этом современные методы стоматологической ортопедии не развиваются: скажем, металлокерамические коронки, являющиеся достаточно надежной и долговечной конструкцией чтобы протезирования зубов, зубопротезными кабинетами сельских и городских поселений не изготавливаются alias изготавливается в ничтожно малых объемах. В случае расширения объема предоставления населению платных услуг также возникает вопрос о часть, какой представляется достоинство стоматологических услуг ради населения [3]. Цифровые причина обрабатывали на персональном компьютере методом вариационной статистики с использованием критерия (t) Стьюдента. И Tani H. При этом выявлено, сколько левамизол не у всех больных стимулировал розеткообразующую функцию Т – лимфоцитов in vitro. В ходе прорастания коренных зубов, растворяется корневая система временных зубов и если процесс доходит накануне шейки зуба, происходит выпадение. Сколь позволительно таскать люминиры и нуждаются ли они в особом уходе?Ижевская государственная медицинская академия- Прорезывание клыков происходит в возрасте – через 10 до 11 лет,Застрельщик Санкт-Петербургский правительственный медицинский университет им. Какое отбеливание лучшее?

трубы стальные водогазопроводные

(MatthewWaB, 2019.04.12 03:11)

- толщина листа 4-160мм: Ст08(кп, пс), Ст10(кп, пс), Ст15(кп, пс) и т.д. Наподобие правило, такие стрелки позволительно увидеть на обратных клапанах alias шиберах. В частности из нержавеющей стали используют чтобы изоляции деталей и заготовок, тем самым защищая эти детали через разнообразных видов коррозии. Данная обстановка используется уже на протяжении нескольких столетий (вдали перед возникновения классификации арматур). Давайте рассмотрим основные назначения фольги в печати:Теплица из арматуры своими рукамиСтальной канат появился довольно издавна, в мире существует или существовало достаточно большое количество приёмов, способу, а беспричинно же технологических операции по производству стальных канатов. Кроме этого арматуру класса А3 полно почасту заменяют арматурой В500С, который придаёт большую прочность конструкций, а так же экономит средства. Опричь этого стоит выговаривать, что поимо толщины и высоты гофры, довольно серьёзное важность играет покрытие листа профнастила. Беспричинно же возвышенный спрашивать на известный разряд листа в строительной сфере в частности для строительства лестниц, ограждений, мостов, каркас, быстровозводимых строений. В качестве таких материалов используются различные деревянные брусья либо же специализированные профильные трубы. Наиболее популярными следующие виды штрипсов:
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/armatura/a1-gladkaya.html>арматура гладкая</a>
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/cvetnye-metally/truba-alyuminievaya-amg2.html]труба алюминиевая круглая[/url]
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/ugolok/neravnopolochnyj.html - уголок неравнополочный

- периодического профиля (такая арматура обладает редкими спиралевидными выпуклостями). 4. Арматура для фундамента- без покрытия (несть маркировки);В случаях, если температура рабочей среды транспортируемой по трубопроводу довольно высоко, используют сильфонные запорные вентили, ведь они весь нормально работают даже быть температуре в 350 градусов. Необходимые условия быть монтаже дисковых поворотных затворов:Кроме выбора профнастила, важное важность имеет и его транспортировка, ведь неправильно транспортируемый вещество, не взирая на его начальные характеристики, может превратиться, в достаточно «плохой» товар. Чрезмерные усилия, направленные на прикручивание крана могут ушибать его. Присутствие монтаже надо соблюдать монтажные расстояния, указанные в нормативах. 4. Обстановка данного типа при её диаметре перед 10 мм. Тл – толщина листа, штука измерения миллиметры. Холодносплющенная арматура периодического профиля, изображение35ГС, 25С2Р

тонна арматуры


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Következő »