Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

......................

NÉPDALTÍPUSOK

A variálás állandó folyamatában az új meg új formák alakulásának szövevényes folyamatában, kevéssé sikerült vagy életre nem való kísérletek és sikerült, de el nem terjedt, vagy kiveszőben lévő egyedi darabok tengeréből emelkednek ki mint szigetek vagy nagy szárazföldek, a típusok: egy-egy dallamelgondolásnak, formai alakulatnak folytonos újraalkotásából keletkező változattömbök. Egy-egy ilyen, felismerhetően azonos dallam összetartozó változatait is szokták típusnak nevezni: így nevezi például Járdányi a Magyar népdaltípusok c. kiadványában az egyes dallamokat, amelyek szélesebb területen, több változatban ismeretesek. Ugyanígy használja a típus fogalmat az MNT VI. kötete. Ezek a „típusok” tulajdonképpen „a dallamok”, amelyeknek a műzenében egy-egy alkotás felel meg. Mindössze az a különbség, hogy a műzenei alkotás egyszeri és megmásíthatatlan, a néphagyományban viszont egy alkotás sok változatban él – mintha a zeneszerző művét csupán számos vázlatából ismernék. Éppen ezért helyesebb a típus szót tágabb értelemben venni: több önálló „alkotást” – vagyis változatokban élő dallamot – összefoglalóan nevezni közös típusnak aszerint, hogy több vagy kevesebb vonásban hasonlók egymáshoz. Rokon dallamokat és nem azonos dallamokat nevezek tehát a továbbiakban típusnak. Az a kérdés, milyen rokonság alapján nevezhetünk így különböző dallamokat.

Legtágabb a rokonság akkor, ha a dalok egyetlen meghatározó sajátsága alapján húzzuk meg a rokonság határait. Tulajdonképpen az eddigi fejezetekben tárgyalt összes tulajdonság szerint lehet „tipikus” egy dallam, s tartozhat ilyen vagy olyan típusba: van dallamvonal szerint típus, hangkészlet szerint (sőt hangnem is tehet dallamot tipikussá), van ritmus-, illetve szótagszámtípus, formatípus, sőt dallam–szöveg kapcsolat is lehet jellemző néhány szorosan összetartozó dallamra, végül, de nem utolsó sorban az előadásmód is foghat össze „típust”. Vegyük sorba ezeket a lehetőségeket.

Nem kell bizonygatni, hogy a dallamvonal, illetve egy összetettebb dallamfelépítés lehet tipikus, és sokféle eltérő megoldásban jelentkezhet. Legtágabb határok közt beszélhetünk ereszkedő (01–094), helyben topogó (0129–0141 és 0280–0302), emelkedő (0256–0275), kupolás dallamokról (0319–0393), kétrészes – például kvintváltó (01–049) vagy kvinttel magasabban ismétlő (0323–0324, 0335, 0345, 0359), mély járású (16/e, 46, 0137, 0143–0152, 0176–0179, 0293–0302, 0311–0318), magas járású (01–049+0234–0244), tág ívű (022, 039, 0219, 0369–0393) és szűk menetű dallamokról (0146–0152, 0308–0309), s ezek bizonyos {240.} vonatkozásban valóban közelebbről vagy távolabbról rokonok. A dallamnak még a tagolása is lehet igen tipikus: a kadenciái. Bizonyos kadencia-sorozatok is összekötnek dallamokat egymással, például 7 [5] 3, 4[5] VII, ezek többnyire kvintváltók: 5[4]3, 5[4]2 históriás jellegű vagy táncnóták a „sirató rokonság” jellegzetes példái; 1[5]4 az új stílusra jellemző és így tovább. A hangkészlet néha igen jellemző egy-egy dallamstílusra, különösen a fejlődés korai fokozataiban, de még olyan fejlett parasztzenében is, mint a bolgároké. A magyar népzenében is más-más jellege van a dúr pentachord dallamoknak (0303–0309), mondjuk a Zobor vidéki lakodalmas énekeknek (0303, 0307) vagy a hexachord (+oktáv) hangkészletnek, mondjuk a regösénekeknek, betlehemesnek és dudazenének (201., 42–45., 50–54., 152., 256. pl.), mint az oktávterjedelmű ötfokú daloknak. Ötfokú dallamok: ez a tág hangkészlet-meghatározás is, minden tág volta ellenére is, jelent bizonyos rokonvonást, ami határozottan elkülöníti más dallamoktól. Igen sok dallamot meghatároz a fríg hangnem, ha ugyanis annak fő hangjaira épül fel a dallamvonal (0178, 0255, 0282, 0284, 0290/a). Egészen különválnak hangnemi-hangkészleti sajátságaikkal azok a dalok, amelyeknek egész dallammenetük az „akusztikus skála” hangjaira épül, s annak jellemző hangjait lényeges dallamhelyen építik be a dallamvonalba (69, 0278). Funkciós dúr-dalok (0317), hipo-skálákban mozgók (0240–0244) mind külön rokonsági körbe tartoznak. Ismét határozott típust jelentenek a drm-n recitálgató dallamok (0129–0141).

A magyar népdalban (a népköltészethez hasonlóan) igen nagy jelentősége van a szótagszámnak: egy-egy szótagszámcsoport vagy különösen egy-egy sajátos versszakképlet összekapcsol sok, egyébként különböző dallamot. Az olyan ritka sor, mint az ötszótagú, különösen ha a versszak mind a négy sora ilyen, annyira különválik a magyar dalok többségétől, hogy ez már típussá is avatja (e tekintetben legalábbis). De igen jellegzetes csoportot alkotnak a 6-os, 8-as, 12-es izometrikus dallamok is – ezek többnyire a régi parlando-rubato dalok főcsoportjai; a 12-esek pedig a régi stílusban szinte kivétel nélkül az úgynevezett „recitálók” csoportjába tartoznak. Ellenben a 7 és 11 szótagúak a régi stílusban kivétel nélkül táncdallamok, a 6+5 tagolású 11-es pedig szinte egyetlen dallamot jelent: a „Hol jártál az éjjel cinegemadár” szövegű kanásztáncot (04). 13–14 szótagszám egy dallamon belül a kanásztánc legjellemzőbb típusait jelenti. Új dalaink között a 10-es és 11-es szótagszám jelent igen tipikus dallamcsaládot, az új stílus legnagyobb tömegű, legjellegzetesebb darabjait; 16-os szótagszám a közép-erdélyi új dallamokat, s ennél hosszabb sorok már csakis az új stílus AABA formájú dalaira jellemzők, tehát ismét egy szűkebben körülírható dallamfajtát határoznak meg.

Még közelebbi rokonságot jelenthet egy-egy sajátos ritmusforma. A mazurka-ritmus igen erős hasonlóságot tud éreztetni még nagy dallamkülönbség ellenére is.

ritmus 4–5 dalunkra jellemző, amelyeket ezért egymás közeli rokonainak érzünk.

{241.} Talán még erősebb a típusalkotó ereje a formának. AA5A5A dallamainkat szinte mind egy típusnak lehet érezni. Nem kevésbé a fordítottját: A5A5AA-t. Még jellegzetesebb, egyéni arculatot tud adni egy dalnak a szaffikus forma magyar változata. A 118–119. és 160. példában több változattal is bemutatott dallamcsaládot például szinte semmi más tulajdonság alapján nem lehetne egyetlen variánscsoportba sem összehozni, csakis a forma alapján: dallamiránya hol fölfelé tartó egészen az oktávig, hol a kvintről lefelé mozog, hol meg a kvint körül marad; hangnem-hangkészlete alapján lehetne dúr pentachordtól oktáv terjedelmű dúr, akusztikus, fríg, hipo-ión, eol dallam; szótagszáma és ritmusa a 3–4. sorban nagy különbségek között ingadozik, tehát mint „heterometrikus versszak” is különböző helyen szerepelnének változatai akár egy ritmusrendben, akár a szótagszám szigorú rendszerében. Ami mindben közös, az egyedül a forma: AAb+bc, a késői szaffikus jellegzetes formája; ennek megfelelően a nép is egyetlen dalnak ismerte és mindig ugyanarra a szövegre énekelte. (Pontosabban: ugyanazt a dallamot ugyanazzal a szöveggel variálta ilyen különböző formában, ahol minden megváltozhatott a dallamban, egyedül a forma nem.)

Még a dallam–szöveg kapcsolat is lehet típusalkotó elem: kanásznótáink, dudanótáink sajátos szövegeknek sajátos ritmussajátságokkal való együttjárását jelentik, különböző dallamokban. „Jaj-nótáknak” pedig azokat nevezzük, amelyek sajátos szövegkezelésükben gyakran toldják ki a szöveget: jaj, jaj, jaj (csuhajja, la-la-la) féle szótagokkal a dallam kitolódott sorvégein vagy páratlan sorain. A „virágénekek” is elég jellegzetes csoportot jelentenek: virágot emlegető refrénszövegükről nevezzük így, a legjellegzetesebbek a háromsoros, refrénes dúr-pentachord dallamok.

Végül az előadásmód is jelölhet típust: „recitálók” kivétel nélkül 12-es parlando, ötfokú drm-kezdetű dalok; s az 5/8-os előadás a régi stílusú 11-esekben tapasztalható, ahol a 4/8-ot váltja fel a kissé fellazított, nagyobb érzelmi töltésű, kiszélesített ritmus.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, többnyire elég tág határokat jelent: azt, hogy egy-egy tulajdonságban bizonyos dallamok közösek és másoktól elkülönülnek; de azért ez még nem teszi őket egy jól meghatározható típus tagjaivá. Ahhoz több kell, mint egyetlen tulajdonságban való egyezés, és ebben az egy tulajdonságban való különbözés a többi dallamtól. Viszont mindjárt azt is meg kell mondanunk, hogy olyan dallamcsoportot sem tudunk felmutatni, amelyik mind a hét felsorolt tulajdonságban különböznék a többi daltól. Még a legsajátosabban körülírható kanásznóta-csoport is csak egy-két tulajdonságban különbözik minden más dallamtól, egyéb vonásaiban hol több, hol kevesebb dallammal tartja a rokonságot. Sajátos ritmusuk és szótagszám-szabadságuk, valamint dallam-szöveg kapcsolatuk alapján minden más daltól különböznek, ötfokúságuk, kvintváltásuk, dallamvonaluk menete, jellegzetes A5A5kAAk formájuk, táncszerű, feszes giusto előadásmódjuk más-más dallamokban is feltalálható. Azonban nemcsak a különböző vonások tartoznak hozzá egy stílushoz vagy egy típushoz, hanem {242.} mindaz, ami jellemző rá, akár közös az mással is, akár nem. Az a kérdés, vannak-e olyan típusok, amelyekben minden elsorolt tulajdonságnak kötelezően csak egy bizonyos megoldása fordulhat elő. Ebben a megfogalmazásban a Kanásznótát már ilyen típusnak nevezhetjük: sajátos dallamvonal (kvintváltó, egymotívumú „Páva-dallam”), sajátos hangkészlet (9–VII ötfokú), egyéni metrikai-ritmikai sajátság, szövegkapcsolat és táncszerű előadásmód jellemző rá. Ebből a metrikai sajátság és a szövegkapcsolat minden mástól különbözik, dallam, hangkészlet és forma sok daltól elválasztja, de összekapcsolja a dél-dunántúli ötfokú-kvintváltó dalok egész sorával. Viszont itt már olyan szűkre vontuk a beletartozó dallamok határát, hogy mindössze két dallam tartozik bele, amit az MNT VI. kötete egyetlen dal variánsainak minősített (03–04). De vannak nem kvintváltó, sőt nem is ötfokú kanásznótáink is; ezek csak a szövegkapcsolat és a ritmus–metrum alapján rokonai az előbbieknek, vagyis a „megkülönböztető jegyekben”, összes többi tulajdonságaikban eltérnek tőlük: „Csóri kanász, mit főztél” (Pt 43) még (elhomályosult) ötfokúságával közelebb van, de már nem kvintváltó, s első motívuma is más; 0292 dalunk pedig már se nem ötfokú, se nem ereszkedő dallam, mégis kanásznóta. Ezeket már csak egy tágabb meghatározás kapcsolja össze.

Látjuk tehát, hogy tágabb és szűkebb meghatározások keresztezik egymást; több vagy kevesebb jellemző, közös jegy alapján pontosabb vagy lazább körülírást, szorosabb összefüggést jelezhetünk.

Különböző, szűkebb-tágabb körbe tartozó típusokat mutattam be a Pt dallam-mutatójában (l. „Típusok, eredet”.) Annak célja csak az volt, hogy különböző, kidomborodó sajátságokra, bizonyos rokonságokra felhívja a figyelmet (amit akkor már nyilvántartottunk).

Nyilván sem a maximális követelmény nem lehetséges: hogy minden tulajdonságban jellemzők s egyúttal minden más dallamtól különbözők is legyenek a „típusok”, sem a minimális, hogy csak egy-egy tulajdonsággal határozzuk meg a „típust”. Az elsőt nem lehet elérni, a második pedig kevés. Kell tehát több jegy ahhoz, hogy valamit típusnak mondhassunk, de mindig lesz benne egy vagy két kidomborodó sajátság, ami leginkább föltűnik és jellemzi a típust, és kell hogy a típuson belül különböző dallamok legyenek, amelyek a nem kiemelkedő sajátságokban eltérjenek egymástól. S amit így elsorolunk, abban mindig számolni kell olyan, ezúttal elhanyagolt tulajdonságokkal, aminek alapján, más vonatkozásban más típusba is sorolhatnánk az illető dallamot. Amikor például főképp hangjaival határozzuk meg a dalt – dallamvonal, hangnem, hangkészlet, kadenciák alapján – akkor ritmusával kapcsolódhat egészen más dalokhoz is, és fordítva.

Ezúttal ugyanis a dallammozgás irányával, a kadenciákkal, a hangkészlettel és hangterjedelemmel (tehát hangnemi sajátságokkal) és a forma alapján állítom össze a típusokat. Eltérek Járdányi rendszerétől abban, hogy egyrészt lazábban határozom meg a dallammozgást, hiszen nem egy tízezrekre rúgó dallamanyag egyszempontú elrendezésére akarom felhasználni, hanem csupán a közölt anyagban akarom jellegzetes csoportokra felhívni a figyelmet; másrészt éppen ezért {243.} több szempontot is figyelembe veszek egyszerre. Inkább valami olyasféle tipológiára törekszem, aminőt Bartók adott könyvében, azzal a különbséggel, hogy az ő fő szempontja a versszakszerkezet és ritmus volt. De előzőleg már elkülönített három stílust, amelyet több vonással jellemzett: a régi stílust ereszkedő, ABCD felépítésű (vagy kvintváltó), ötfokú, izometrikus tulajdonságokkal, az újat négyféle visszatérő formával, alkalmazkodó tempo giustóval, s csak azon belül határolt el szótagszámcsoportokat, illetve a „Vegyes osztály” III. alosztályában különböző versszakszerkezeteket. Egyes csoportjai már valóban „típusokat” fognak össze; a többiek azonban vagy túl tágak, vagy túl vegyes elemeket tartalmaznak, mert a választott összetartó sajátság (metrika, ritmika) a legkülönbözőbb eredetű és stílusú dallamokban is lehet közös.

Magam követem Bartókot abban, hogy különválasztom az ötfokú dalokat a diatonikusaktól, de nem elégszem meg azon túl a szótagszámcsoportokkal, hanem további megkülönböztetéseket is teszek mélyebb és finomabb dallamrokonság meghatározására. Az új stíluson belül is forma és dallammozgás szerint adok további elhatárolást, s messze túl kellett menni mind Bartók, mind Járdányi szempontjain a két nagy stíluson kívül eső típusok meghatározásában.

Arról természetesen szó sem lehet ezúttal, hogy a teljes magyar népzenei anyagot mutassam be „típusokon” keresztül. Az még az összkiadásban sem lehetséges, hiszen számos „típuson kívüli”, magányos darabot is be kell mutatni, amit csak szükségből sorolunk egyik vagy másik típus elé, közé. Mindössze a kétségtelenül kialakult, ismert típusokra akarom felhívni a figyelmet a saját példáimon és gyűjteményemen belül. Leginkább típusnak nevezhető csoportok találhatók az ötfokú dalok közt, a sirató rokonságában, a dudanóták közt és az új stílusban; tehát ahol összefüggő stílusról beszélhetünk. Stílus ugyanis azt jelenti, hogy sok egymáshoz hasonló darab keletkezik. Legkevésbé tudjuk (egyelőre) meghatározni azt a sokféle dallamot, amely ezen a négy stíluskörön kívülesik, és tulajdonságai rendkívül tarka képet mutatnak. Ezeket többnyire csak tág határok között, inkább elkülöníthetjük egymástól, semmint szorosan meghatározhatnánk.

Lássuk mindenekelőtt az ötfokú, régi dalokat. Legkiugróbb típusai a kvintváltók. Ezek közt is igen jellegzetesek az „egymagú” dalok, amelyek egyetlen motívumot kétféle zárlattal periódussá fejlesztenek, s azt kvinttel mélyebben megismétlik (A5A5kAAk). Ezen belül külön is nagy család, az úgynevezett „Páva-család”, amelyet meghatározott „mag”, dallammozgás jellemez A-sorában: 8–4–7 fokok után 8–4–5 (02–014, valamint az MNT VI. kötetének szinte a teljes anyaga.) Ez a „típus” már majdnem egyetlen dal; de a különböző szótagszámú és ritmusú változatai különböző szövegekkel társultak, s ezekhez a szövegekhez és metrikai formákhoz annyira hozzáalakultak apró dallamrészletekkel, s egy-egy ilyen önálló forma olyan variánsgazdagságban él a nép közt, hogy önálló dallamnak kell tartanunk a család minden tagját, s a családot együtt típusnak. Ezek szabályszerűen 7[5]3 kadenciasort alkotnak (amit nem egy dallam vagy variáns elváltoztathat); ugyanilyen kadenciákkal és A5A5kAAk periódusos-kvintváltó formával más dallam {244.} is építkezik (például 01 és 015). Számos hasonló kadenciájú, kvintváltó dalunk épül viszont két különböző motívumból: A5B5AB (kétmagúak): 01, 016–021. Jellegzetes csoport az olyan kvintváltó daloké is, amelyek a periódust egy hanggal mélyebben záruló első sorral alkotják 4[5]VII kadenciákkal (ezeknek egyike-másika esetleg el is változhat egyes változatokban): 022–032. További kvintváltó csoportok: 5 [5] 1 kadenciák (033–037); 8 [5] 4 kadenciák (vagy 9 [5] 5): 038–047. (Mindig az alkalmi módosulások leszámításával.)

Sokban közeli a dallammozgás a kvintváltókhoz az ismétlés nélkül ereszkedő, ABCD formájú dalokban (064–0101). Ezek közt is lehetnek lépcsőzetesen ereszkedők: 080–081, 083, 088, 092, 093, esetleg 062, 086 – továbbá Pt 24, 49, 60, 98, 108?, 110–111, 124, 141, 180. Külön csoport az olyan ereszkedőké, amelyek 5–4–5–4–5–8 fokokon kezdenek: 095–097, 0100–0101, 0117–0118, továbbá Pt 17, 44–45, 113, 123, 134–135, 152, 230. Hasonló, mégis elkülönül tőlük az 5. fokon mozgó (de a 4.-et nem érintő) kezdés és utána 8.-ra ugrás (és utána természetesen ereszkedő dallamvonal): 094, 098–099, továbbá Pt 20, 121, 138, 168, 171?, 218. Nagyon sok ereszkedő régi dalunk kezd az oktáv ismételgetésével (vagy ami avval egyenlő: 8–5–8, 1–8... ugrásokkal): 073–074, 076, 092, 0109 és 191. példa, továbbá Pt 70, 87, 117+126+191 = 166. pl. Pt. 131, 168 stb.

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,
Mégis besorozott Ëngëm katonának.

 

MF 1229/b–1930/b lányok, Menyhe (Nyitra) 1909. Kodály

Nem kevésbé gyakori és jellegzetes az első sor oktávon induló és 7. fokon záruló első sora (8----7): 016, 018, 019?, 020, 047, 066, 071, 077–080, 082–083, 086, 088?, 091, 0102, 0109–0110, 0113? továbbá Pt 27, 49–52, 105+107, 124, 133, 165.

Nagyon tipikus az ABBC felépítés – tehát két azonos középső sor – nyolcszótagos, ötfokú-ereszkedő dalainkban. Gyűjteményünkben csak 066, de lásd Pt 50–52, 59, 87, 89, 92, 131, 133, 141, 157, 160=166. (Amint látjuk, ez érintkezik az előbbi csoporttal is: van tehát egy szűkebben összetartozó csoport: 8– – –7 kezdés és ABBC felépítés.) Hasonló ehhez, hogy a szélső sorok ismétlődnek vagy egymáshoz hasonlóvá váltak (AA(k) BB(k) vagy ABCC): 067, 070, 072?, 089–090, továbbá Pt 110.

A két első sor ismétlését (AABC formát) jellegzetesen olyan régi dalokban találjuk, amelyek három-négy nagyívű sorból – oktávról az alapra lefutó sorból {245.} – állanak, tehát kadenciáik 1 [1] 1. Ilyen 0114, továbbá Pt 54, 76, 79–86. Ezek többnyire 8 vagy 10 szótagos sorokból állanak.

Egészen más jellegűek az ereszkedő 12-esek: 24/ab. (lásd még Pt 178-at). Ezek erősen recitáló dallamok, ahol szinte az ötfokú, ereszkedő dallammenet vázát rajzolja ki a dal sok hangismétléssel.

Különválnak azok az ereszkedő dallamok, amelyekben csak az első három sor ereszkedik fokozatosan, le is jut az alaphang környékére, azután a negyedik sor újból magasra ível fel, vagy már a magasból indul is: 013, 065, 068, 074, 084, 0101, 0103, 0111–0114, 0133, 0141 és 23, 24/a, 58. példa.

A magasról ereszkedők után lássuk a középen mozgó pentatondalokat. Legjellegzetesebbek a drm-tengely körül mozgó dalok: 0129–0133, 0137, 0139–0141, továbbá Pt 77–78, 158, 162–164, 171, 179–142, 220, valamint Kodály 1973, 30. A drm-kezdettel jellemezhető dalok is összefüggő típust alkotnak, de néha – nagy ritkán – emelkedők is lehetnek, s szinte kivétel nélkül parlando (sőt recitáló) előadásban élnek: 0134–0136, 0138, továbbá Pt 96–97, 100, 127, 173–176.

Ötfokú, régi dalok közt ritka az ennél mélyebben járó dallam, de ami van, az határozott típus. Ilyen alulról vagy középről induló és alsó járású a 0143–0145 (továbbá Pt 22, 41, 96!, 220 és Kodály 1973, 32 „Túl a vízen egy kosár”). Szintén jellegzetes típus a néhány tetraton és triton dallam:0146–0152 és Kodály 1973, 28 „Csak azt szánom-bánom”= 276. példa.

Erősen összetartozó típust alkotnak dudanótáink. Ez ugyan ritmusuknak köszönhető, s erre vonatkozik a megjelölés is. Szinte kivétel nélkül 8 szótagosokat tartunk nyilván ilyen névvel, amelyekben kvint-kvartváltás nyomait lehet fölfedezni. Összetartozásukat további dallam- és formaelemek határozzák meg, amelyeket majd a következő fejezetben, eredetük tárgyalásában fogunk részletezni, mert a keleti párhuzamok világosabbá teszik. Egyik csoportjuk formája A5 vagy A4ABC (vagy A5–4ABB), másiké A5–4BAB (A5–4BAC): 050, 055, 062 (=Pt 250), továbbá Pt 248–252, 256, 270 és 053–054, 057–059, 061 (=Pt 260), továbbá Pt 258–259. Kivételesen 6–7 szótagú kvint-kvartváltó, alapritmusú dalokat is neveznek dudanótának: 050, továbbá Pt 56, 245.

Közeli rokonai ezeknek a dudanótáknak olyan 8-as parlando dalok, amelyeknek 2. sora már leszalad az alaphangra, néha már az 1. is: 112/a (= Pt 4) és Pt 37. Ugyancsak közeli a kvintváltó, egy magból felépülő dalok némelyike, amelyek az 5. fokú főzárlatot leviszik az 1. fokra: 151. példánk (= Pt 21). Jegyezzük meg mindjárt, hogy ennek ritmusa tipikus 6-os dudanóta-ritmus. (Ebben a dalban tehát összeolvad a dunántúli mintára elváltozott, egymagú, kvintváltó, Páva-motívumhoz hasonló dallamszerkezet az A5BAAk dudaritmusú dallamok szerkezetével. Ilyen oka is lehet az 5. fokú kadencia „lecsúszásának” az 1. fokra!)

A dudanóták többségét csak erős fenntartással lehet ötfokúnak nevezni mai alakjuk szerint. A későbbiekben látni fogjuk, hogy szo- és do-alapú, sőt félhangos ötfokúságban mozgó dallamokat lehet párhuzamba állítani velük; ezért, mostani diatonikus jellegük ellenére is az ötfokúak után tárgyaltuk őket.

{246.} Viszont a következők már kétségtelenül diatonikusak, bár jó részüket Bartók még az ötfokú, régi stílusba (A-osztályába) sorolta. Régiségük természetesen vitathatatlan, és sok egyéb tulajdonságukkal kétségtelenül közel állnak régi, ötfokú dalainkhoz.

Legfontosabb csoport a diatonikus parlando 12-eseké. Ezeknek hullámzó dallamvonala határozottan eltér az ötfokú 12-esek kifejezett ereszkedésétől; egészben véve és legtöbbjüknek kadencia-sora alapján mégis ereszkedőknek mondhatók. (Kadenciáikról az eredetkérdések tárgyalásakor szólunk.) Legszívesebben balladával, régi históriás ének vagy koldusének szövegeivel és halottas énekekkel járnak együtt. Ilyen 0155, 0163, 0165, 0193–0196, valamint 192–195. példa.

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj
Gazdag Fülöp császár, gazdag Fülöp császár!
Mer ién néked adom, mer ién néked adom

 

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:
Ivegablak alatt nagy hosszú almafa,
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága,
Háromszáz levele, hatvanhat virága.

 

Tova jő egy legény, be szomorú szegény!

{247.} Tova jő egy legény, be szomorú szegény!
Látom a szájáról, szállást kérne szegény.
S adnék neki szállást, a lovának állást,
Nekie pediglen csendes lenyugvást.

 

Az öreg Dancia magát siratgassa:

Az öreg Dancia magát siratgassa:
Istenem, Istenem, Kilenc lyányom közül,
Kilenc lyányom közül még egy fiam sincsen!
Istenen, istenem, ki váltson fel ingem,
Ki váltson fel ingem katonarabságból!

 

192) MF 2491/a 36 é. férfi, Trunk (Moldva) 1930 Véress S.; 193) Kallós 1970 108; 194) MF 1320/d asszony, Székelyvaja (Maros-Torda) 1914 Bartók = Pt 348 más szöveggel; 195) Pusztina (Moldva) 47 é. vak férfi, 1951 Kallós.

Hasonlóan ereszkedő-diatonikus, de nem annyira recitáló, mint a 12-esek, egy sor 8-as és 11-es 5[4]3 kadenciás (esetleg lassú táncritmusú) dallam: 0181–0184, valamint 5[4]2, 5[4]1 és hasonló kadenciákkal lépcsőzetesen leszálló 6-os vagy 8-as: 0166, 0164, 0188, 0194. Rokon ezekkel néhány oktávról, hetedik vagy hatodik fokról ereszkedő dallam 2. és 1. fokú kadenciákkal: 0161, továbbá 196–197. példa.

Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?

{248.} Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?
Talán az édesëm A lókeresőbe?

 

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,
Mér nem hagytál békit Én árva fejemnek?

 

196) MF 522/a (Maros-Torda) Vikár?; 197) Bánffyhunyad (Kolozs) 1908 Bartók.

Ezekhez hasonlók kadenciákban, de dallamvonaluk domború (dúr- vagy mollterccel, mint az előzők is):

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.
Hull a fődre, hull előmbe, Hull a gyászos kebelembe.

 

Magyari császárnak Lázár fia vala,

Magyari császárnak Lázár fia vala,
Mestere Mánónak es egy lyánya vala.

 

198) Sz. Nd 32 sz. 56 é. asszony, Nyárádköszvényes (Maros-Torda) 1914 Bartók; 199) Kallós 1970 5. sz.

{249.} Hasonló típusokat táncdalok közt is nyilvántartunk: 5[4]2 (vagy 2 helyett 4, 4,1) kadenciákat erősen kihangsúlyozó, fokozatosan ereszkedő dallamokat: 0167–0171, 0187, továbbá 146. és 200. példa.

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!
Akin az a kilenc betyár elindult, Pápai úr udvarába befordult.

 

Derzstomaj (Jász-Nagykun-Szolnok) 82 é. férfi, 1939 Vargyas = Vargyas 1954 93 sz.

További rokontípusok az oktávról ereszkedő, vagy alulról domborúan induló dallamok 2., 1. vagy X [2] X [1] kadenciákkal: 218., 220–221., 222. példa, valamint az utolsónak hangszeres változatai: 145/a–g példa.

Egészen más világot jelentenek a dúr-kvintváltók. Ezek is, mint az ötfokúak, nagyívű, ereszkedő dallamok, de kifejezett dúr hangzásuk elválasztja tőlük: 0205–0206, valamint 201–202. példa.

Rákóci hajdanában danában...

Rákóci hajdanában danában...

 

Gyújtottam gyertyát...

Gyújtottam gyertyát...

 

201) MNT III. 563; 202) MNT III. 649.

{250.} Ezekkel már meg is kezdtük Bartók „C) osztályának”, vagyis sem a régi stílusokba, sem az új stílusba nem tartozó dallamoknak a csoportjait. A dúr-kvintváltók határozott körvonalú típust alkotnak. Már a további csoportok inkább csak „elkülönítést” fognak jelenteni: a dúr-ereszkedők (ritkák): 83. példa, valamint a mixolíd-ereszkedők: 0208–0214. Inkább nevezhető típusnak a néhány lépcsőzetesen ereszkedő moll-dallam: 0218, 0220, 0224, valamint hipo-skálákban fogant, ereszkedő dallamok: 0240–0244.

Ismét csak tág elhatárolással foghatjuk egy körbe az ereszkedő moll-dallamokat (ha ugyanis nem tartoznak az előbbi csoportok egyikébe sem): 0215–0225, 0230–0233. Ezek közt már inkább típus néhány „új-szaffikus” formájú, moll, ereszkedő dallam: 0227–0229. És nagyon határozottan összetartozik, egyúttal minden más dalunktól elkülönül néhány tipikus fríg dallam, amelynek 6-ról ereszkedő vagy induló dallama a moll-szexten kívül a 4., 3 és 2 főhangokra épül: 0255, 267/ab. példa, valamint a következő:

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.
Haragszik rám az Isten is, Lehajlik hezzám az ég is, taj-laj-laj-laj laj-laj-laj.

 

Csikvacsárcsi (Csík) 1907 Bartók.

(Lásd még Pt 334–338, 347-et.) És hasonlóan jellegzetesen elválik a magyar dalok nagy tömegétől néhány alacsony járású fríg dallam, különösen a szokásdalok között: 0290/a, 149/a példa.

Csak nagy általánosságban jelent elválasztó – nem összekötő – határvonalat a következő néhány dallamirány-meghatározás. Ereszkedő, majd újra emelkedő dalok: 0241, 0277, továbbá Pt 99, 170, 206–207, 231, 242, 327. Középen mozgó dallamok: 0298 (továbbá Pt 182, 185, 208, 223, 227, 246, 269–270, 281, 285, 333, 347.) Középről fölfelé induló dalok: 0254, 0262 és 204–205. példa.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.
Nemcsak meghült, meg is hidegedett. Mert már engem régen elfelejtett.

 

Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!

{251.} Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!
Kilenc esztendeje, Mőte már rab vagyok, Mőte már rab vagyok

 

204) Kiskunhalas (Bács-Bodrog) 78 é. férfi 1939 Vargyas = Vargyas 1954 32 sz.; 205) Ghymes (Nyitra) 1906 Kodály.
(Lásd még Pt 146–147, 183, 192, 196, 241, 307, 320, 325, 332, 347.)

Elütnek a magyar dalok nagy tömegének dallamvonalától az alulról emelkedő és domború ívet leíró, (de nem ismétléses formájú, tehát nem új stílusú) dalok: 0268, 0273–0274, 0300, valamint a 247–249. példacsoport dallamai (továbbá Pt 101–121, 185–187, 210, 236, 238, 262, 273, 316, 329=468, 368, 370, 372, 471, 480 és a 249. példacsoportunkban szereplő Pt 494–495).

Még elütőbbek az alulról csak az 5. fokig emelkedő, alsó járású dallamok: 0297, 0299, továbbá Pt 46–47, 88, 204, 216, 284, 286, 288, 297?, 317–319, 370. Ezeket a magyar népzenén belül már „típusnak” is tarthatjuk a többitől való nagy távolságuk alapján.

Ugyancsak típust alkotnak az úgynevezett „Jaj-nóták”. Ezeket kizárólag formai sajátságuk alapján érezzük összetartozónak, de ez a formai sajátság nagyon szembeszökő, akár az egyes dalt tekintjük, akár egy egész összetartozó dallamcsaládot. (Leírásukat már láttuk a Forma fejezetben példákkal.) Akár a jellegzetes szövegtoldásokat vesszük tekintetbe, akár a dallamcsaládon belül tapasztalható sorszámszaporodást vagy -fogyást mindenképpen valami hasonlót, közöset kell látnunk az ilyen dalokban, függetlenül attól, milyen jellegű volt az eredeti négysoros, 8 szótagos dal: ötfokú, régi, ereszkedő, vagy dúr plagális, újszerű ének. Ilyen ötfokúak közt 077 és 085, egyéb dalok közt 0247–0254, valamint 124–127 példa.

Egy sor kis hangterjedelmű dalunk szeptim nélküli dúr-hangsorát egyáltalán nem a modern harmonikus érzék szerint alkalmazza: ezeket csakis a régi elmélet ión-skálájával jellemezhetjük. Ilyen ión-pentachord-hexachord dal 0303–0308. Külön összetartozik közöttük a refrénes, esetleg háromsoros fajta is. (Lásd Kodály 1973, 78–79. lapján közölteket.) Viszont egészen más jellegű, de a magyar népdalok közt szintén idegenszerű az 1–6(+8) fok közt mozgó, tehát dúr-hexachord dallamvilág: betlehemes dalaink nagy része és a regösénekek tartoznak ide, valamint néhány dúr-dudanóta és egy nagy tömegű párosító dalcsalád: 0201 és 44–45., 50–54., 152, 160/a példa. Ezek közt a szaffikusok (44–45. példa) igen sok dalból álló jellegzetes típust alkotnak.

A magyar dalok túlnyomó nagy többsége autentikus elhelyezkedésű (vagyis {252.} egész dallamvonala a záróhang fölött helyezkedik el – nem számítva a szubtonika –VII. fok – érintését a végső lezárás előtt). Ehhez képest néhány szórványos plagális (tehát a záróhang felett és alatt egyaránt mozgó) dallamunk még ilyen tág meghatározással is típusnak tekinthető. Az ismert plagális dalokon belül megkülönböztethetünk nagy hangterjedelmű, nagyívű dúr dalokat: 0311, 0314–0315 (továbbá Pt 201, 204, 205, 318), mollokat: 0312–0313, 0318. Külön típus néhány háromsoros, refrénes, plagális dal – a népszerűsítő füzetek révén ezek gyorsan elterjedtek: Pt 474–478. Végül a funkciós dúr-hangnem annyira ritka népdalaink közt, annyira jellegzetes hangzást jelent, s annyira idegen is, hogy jól felismerhető és elhatárolódó típusnak nevezhetjük: 0316–0317 és Pt 200.

Ezek után vegyük sorra új dalaink típusait. Először a legegyszerűbbet, amely szintén egyetlen motívumból van fölépítve, mint a régi dalok első, kvintváltó csoportja: AA5A5(k)A(v). Az ilyen formájú dalok közt igen jellemző a 8 és 11 szótagosok csoportja. A nyolcasok közt csak domború motívumot ismerek, 1–5 (6)–1 vonallal: 0323–0324. A 10–11-esek közt 5.-ről 1.-re ereszkedőt is: 0345, 0359 és domborút is: 0394.

A kétféle sortípusból építkezők közül AA5BA ereszkedő (5–1) A-sorral: 0319 (hatos), 0322 (hetes), 0325 (nyolcas), 0341 (tízes), 0346 (tizenegyes). Ugyanilyen felépítés domború A sorral: 0326 (nyolcas). Elég sok hasonló akad tizenegyeseink között.

Az ABBA forma 10-esei és 11-esei alkotják a leggazdagabb csoportokat. Ezekben már nemcsak az 1. és 5. fok közt mozoghat az A-sor, hanem 8–1, illetve 1–8–1 vagy 5–8–1 közt is.

10-es, A: 5–1: 0331–0332, 0338, 0340, 0343

11-es, A: 5–1: 0346, 0352, 0355–0358, 0363, 0368

10-es, 11-es, A: 1–5–1: Pt 402, 404, 413, Járdányi, 64, 65, 73, 0360, (0361)

10-es, 11-es, A: 8–1: 0333, 0339, 0342, 0344, 0347–0348, 0350, 0353–0354, 0365, 0367

10–11-es, A: 5–8–1: 0334, 0336–0337, 0364, 0366

11-es, A: 1–8–1: 0351

AABA formájú dalaink hosszú sorokból állanak, A-soruk a sok hangból nagy ívet ír le; kvint- és alaphang közt mozgó, szűk dallamsoraik tehát nincsenek is.

A: 1–8–1: 0374, 0376, 0380, 0389, 0390, 0392, 0393

A: 8–1: 0381–0383, 0384–0386

Többszörös ívet ír le: 0387–0388, 0391

Természetesen lehetséges volna további részletezés is. Még szorosabbra vont határok közt közelebbi összetartozást is meg lehetne állapítani, ha a B-sorok különböző fajtáit és a sorok belső hajlásait is részleteznénk. Egy nagyobb anyagban, például a teljes népdalanyag összkiadásában erre szükség is lesz. Jelen célunk csak az volt, hogy a feltűnőbb csoportokra rámutassunk és a típusmeghatározás lehetőségeit ismertessük.

{253.} Ha most egybenézzük a magyar nép által ismert és fenntartott dallamtípusokat, különösen a „rokonsági kör” értelemben használt típusokon belül még az egyes dallamokat is, amelyeket variánsaik száma és elterjedtsége alapján „dallamtípus”-ként tartunk számon, akkor végtelenül gazdag sokféleséget találunk, s a zene, az ének legtöbb sajátságára, lehetőségére találunk több vagy kevesebb példát. Ezek közt vannak kedvelt, gyakori fajták, és vannak ritkák; a kedvelt fajták a dallamtípusok olyan nagy számával vannak képviselve, s azok olyan nagy tömegű variánsokkal, hogy bizonyos uralkodó jelleg erősen átüt a sokféleségen, sőt bizonyos értelemben egyformaságot, egyhangúságot is okoz. Mégis, az egész együtt, gyakori és ritka, népdalszerű és idegenségét még alig levetkező ének, ősi és új összead egy olyan zenei együttest, amely változatosságával, fejlettségével a nép sokféle érdeklődését árulja el, s bizonyítja, hogy kultúrája nyitott volt minden fejlődési lehetőség számára. S ha benne mégis sajátos, egyéni válogatás és jelleg mutatkozik, szívós ragaszkodás bizonyos sajátságokhoz: autentikus, ereszkedő vagy kvintszerkezettel emelkedő dallamépítkezés, izometria, határozottan érezhető forma, világosan tagolt szerkesztés, beszédszerű ritmusok rubatóban és feszes, pontozott ritmusban egyaránt, az mindennek nem mond ellene, csak kiegészíti: sokfélével megbarátkozó, de bizonyos sajátságokhoz ragaszkodó, változatos és egyéni műveltség igényéről tanúskodik.

 

A mappában található képek előnézete Csángók

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

продвижение сайта в яндексе

(Goshaufaviste, 2019.04.18 20:44)

Раскрутка саи?та, с чего начать? Практические советы для продвижения 2016-01-30 08-24-34В социальной сети «ВКонтакте» предусмотрены места ради рекламных объявлений. Они расположены в левой части страниц, а также торчком в новостной ленте пользователей. Объявления составляются из изображения и привлекающего внимание заголовка. В некоторых вариантах также имеется текст-описание.Разработка структуры дизайна ради сайта в интернетеОтбор шаблона, выбор специалистов и подготовка проекта к запускуМинусы такого макета
<a href=https://ufa.skgroups.ru/calls.html>холодный звонок</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама google[/url]
https://ufa.skgroups.ru/calls.html - заказать холодные звонки

2. Ключевые слова должны являться расположены словно позволительно ближе к началу страницы.«Паровозики, которые смогли»: примеры рекламных кампаний, которые получили высокий виральный охватНе советую никому пользоваться он-лайн управлением сайта. Он-лайн управление — это если редактирование страниц происходит неуклонно в сети, стоймя в интернете. Сиречь статут, такие системы управления не имеют больших возможностей и приносят массу неудобств.ДжойказиноМожно начать с совсем маленького количества содержания, только ни в коем случае не начинайте долгоденствие сайта без отсутствия содержания, не следует бросать лишь главную страницу, в которой написано, сколько «сайт в стадии разработки». Лицо посмотрит, уйдет и сроду не вернется. Да и к тому же, исключая всего прочего, это не впечатлит поисковые системы, которые после увиденного не резво к вам вернутся.

Двери из массива купить в Калуге

(JosephexomO, 2019.04.18 19:41)

Двери из массива купить в Калуге https://www.ekolestnica.ru/dveri-kamensk-uralskij.html

заказать разработку интернет магазина

(ChelyabGralk, 2019.04.18 19:27)

Во-первых, придумывая частный персональный хэштег, вы существенно облегчите дни вашим подписчикам. Так, они смогут освоиться сообразно вашим товарам: #компанияN_новинки, #компанияN_скидки.2.2 Запоминаемостьиспытание в сторис
https://chelyabinsk.skgroups.ru/landing.html - разработка одностраничного сайта
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/ecomerce.html]создать интернет магазин бесплатно[/url]
https://chelyabinsk.skgroups.ru/ecomerce.html - создать интернет магазин бесплатно

А потому не стоит расстраиваться, даже когда вы сиречь ваш хостер удалил сайт, как восстановить информацию, ориентироваться реально. В интернете практически ничего не теряется бесследно.Не советую никому извлекать таки элементы, будто бегущая линия, подчеркивание сверху и подобное. Страница в этом случае довольно не понятной и не удобной. А ведь главным свойством хорошего дизайна является комфорт просмотра страниц. Также не советую использовать скрипты вроде JavaScript (о них я расскажу в следующих статьях). Позволительно извлекать такие скрипты, вестимо, однако запрещать переусердствовать.— наличие ЧПУ (человеко-понятный-УРЛ) – мочь преобразования адресов страниц;250 звонков в розницеЖЕСТОКИЙ ОБЗВОН

сео портфолио

(Artemreera, 2019.04.18 18:17)

География (промежуток проживания и работы).SEOKlub Работа сайтовВ социальной узы «ВКонтакте» предусмотрены места ради рекламных объявлений. Они расположены в левой части страниц, а также непосредственно в новостной ленте пользователей. Объявления составляются из изображения и привлекающего уважение заголовка. В некоторых вариантах также имеется текст-описание.
<a href=https://spb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]сайт под ключ[/url]
https://spb.skgroups.ru/resheniay.html - купить готовый сайт

• ссылки на другие страницы, пометки в тексте и файлы.иначеСторонние сервисы ради рекламы «ВКонтакте»Что такое таргетингДля самом деле, пошаговую инструкцию по работе с Ads Manager мы дали в статье Будто возбуждать рекламу в ФБ. В целом, правило работы одинокий и тот же. Следовательно, ежели вы новичок, рекомендуем кончаться сообразно ссылке и изучить указанный материал. А после возвращаться сюда и прочитать про небольшие особенности, которые нужно знать, когда вас интересует только таргетированная реклама в Инстаграме.

заказать сайт визитку

(RostovQuite, 2019.04.18 17:09)

Позволительно установить и другие показатели в зависимости от типа работы. Воеже определить пороговые значения, проанализируйте работу успешных коммерсантов компании. Гордо сколь звонков в погода им удается сделать присутствие условии достаточного уровня прибыли.Провокация на провокации сидит и провокацией погоняет – именно беспричинно можно описать рекламные кампании Burger King.Таргетированная реклама в ИнстаграмеSMM не только чтобы общенияКак извлекать данные, полученные в ходе анализа.
<a href=https://skgroups.ru/resheniay.html>заказать готовый сайт под ключ</a>
[url=https://skgroups.ru/vizitka.html]изготовление сайта визитки[/url]
https://skgroups.ru/ecomerce.html - стоимость изготовления сайта интернет магазина

Цивилизация и должность.И, наконец, look-alike. Это особая функция, которая анализирует характеристики исходной аудитории (например, собранной пикселем) и находит новых пользователей, которые похожи для исходных. Таким образом, вы получаете аудиторию, которая вдобавок не знакома с вашей компанией, только с которая с махина долей вероятности заинтересуется вами.Опросы в ВКонтакте– для большей динамичности на подавляющем большинстве сайтов используется JavaScript либо его библиотеки;Яркая картинка. Это преимущественно гордо в контексте Инстаграма, ведь именно картинка привлекает внимание. Старайтесь отбирать что-то нетривиальное, для выделяться на фоне конкурентов. Также помните о том, сколько Инстаграм не любит, когда на картинки помещают текст, таким объявлениям способ занижает охват.

разработка веб сайтов

(SeopermHus, 2019.04.18 15:44)

Беспричинно, где же все-таки стоит регистрироваться? Перво-наперво, в таких гигантах, чистый Раблер, Яндекс, Google. Кроме в каталогах помельче: Апорт, Mail.ru. Дальше – дело вкуса. Каталоги дозволено подобрать на любой вкус. Оглядеться следует на слава поисковиков и на требования, которые предъявляют они к сайтам. Тут быстро для каждого сайта – свое. Кто-то выбирает непременно такие, дабы был счетчик. Другие наоборот предпочитают те сервисы, которые не требуют устанавливать ни кнопки, ни ссылки. Очень полезно регистрироваться в тематических каталогах. Посещаемость у них, естественно, ниже, однако зато и сайтов там зарегистрировано значительно меньше. Вероятно, у нового сайта больше шансов не затеряться в тысячах аналогичных ресурсов. В тематическом каталоге он все-таки сможет попасться на глаза при поиске информации пользователями.Привлечение новых клиентовЛюбой тренинг подразумевает отработку практических навыков ведения переговоров. Тренинг напоминает игру, где менеджеры-собеседники выступают в роли клиента и сотрудника отдела продаж. Это помогает привыкнуть к рабочему режиму и увереннее себя познавать в реальной ситуации общения. Диалог записывается для видео, чтобы было проще разобрать допущенные ошибки.
<a href=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов на битрикс</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/calls.html]холодные звонки[/url]
https://perm.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка пример

примеры поиска сообразно хэштегамЗдесь мы не будем ставить никаких оценок и определять готовые движки сайтов “по местам”, а просто расскажем о популярных CMS, которые испробовали сами.Анекдот второй. В Instagram гордо лишь эстетичное фото, текст под ним никто не читаетКотики, сэлфи и смешные мемасики: 10 мифов о SMMСам Фейсбук (мобильная и десктопная версия).

разработка одностраничного сайта

(Artembib, 2019.04.18 14:12)

настройка бюджета чтобы рекламы в приложении инстаграмаНесмотря на его приятность и элегантность, я не знаю действительно хорошего его применения, это заставляет задуматься, зачем же он вместе нужен?Ретаргетинг и look-alike. Вы можете поставить на принадлежащий сайт пиксель, который «соберет» тех пользователей, которые заходили сайт. Позже вы загружаете полученные причина в рекламный комната и таргетируетесь для уже «тепленькую» аудиторию, которая проявляла к вам интерес. Непохожий разновидность – если у вас собрана основание электронных адресов, телефонов ваших клиентов, то можете загрузить в рекламный комната ее. Система обработает данные и найдет владельцев этих email или телефонных номеров в Инстаграме, дабы показать им рекламу. Кстати, для эту базу вы можете настроить exact – алгоритм поиска аудитории, которая похожа на вашу исходную.10 баллов – Вау! Возьми меня в ученики, пожалуйста. Таких сайтов ужасно мало.— Способ навигации
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/vizitka.html>заказать корпоративный сайт</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]заказать создание сайта[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка стоимость

В общем, хитрость как-то не удался =). И пользователи ВКонтакте и Фейсбука были восхищены реакцией Audi, которая моментально среагировала и выпустила рекламу со слоганом «когда четыре кольца – это безвыездно, что нужно».Географическая метка довольно актуальна и необходима практически всем: ресторанам, магазинам, фитнес-клубам, салонам красоты... Будет не лишним попросить своих подписчиков ставить в своих постах вашу геолокацию, ежели они делают у вас фото. Беспричинно, у вашей компании сформируется своя база фотографий сообразно гео, и ваши потенциальные клиенты смогут «познакомиться с вами поближе».— расширяемость – наличие дополнительных модулей, улучшающих функционал базовой версии ;Использование пиктограмм (пиктография) в навигации было популярным техническим приемом задолго накануне того, точно вы начали изучать навигацию чтобы Сети. Навигация, само собой, является частью любого пользовательского интерфейса — будь то программы, вроде Powwow или web-сайт.На сайте можно разместить значительно больше информации, чем в рекламном блоке в газете alias журнале, буклете, рекламной листовке, прайсах и т.д. Здесь Ваш соперник или пациент сможет подробно узнать о предоставляемых услугах, продукции, ценах, времени работы, месторасположении офиса разве склада компании и т.д.

настройка контекстной рекламы в Красноярске

(RobertLix, 2019.04.18 12:13)

Кернинг и трекинг измеряются в специальных относительных единицах — тысячных долях круглой шпации (ems/1000), поскольку при смещении в паре важны не точные значения, а их известие к величине символов в конкретной гарнитуре. В данном случае применение такой относительной единицы автоматически делает эти смещения пропорциональными кеглю шрифта.Весь верно. Но так было в далекие 2006-2009 возраст, если мы покупали карту «Ранетка», чтобы посидеть часок в интернете, а трехминутная песня скачивалась добрых полчаса. Тут «ВКонтакте» только набирал репутация, а ответы на пользовались небывалым спросом. Признаюсь честный, сильно гордилась собой, когда в 11 классе получила чин «Гуру». =) Однако эти времена сыздавна канули в Лету.Воеже убедиться в корректной настройке кода ретаргетинга ВКонтакте, зайдите на веб-сайт или страницу, для которой установлен код, далее - в деление «Пиксели»: статус должен находиться изменен для «работает». В таблице должны обновиться дата и время. Если пиксель редактировался, собранные ранее данные не пересчитываются.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/portfol-seo.html>раскрутка сайтов портфолио</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/smm.html]smm специалист красноярск[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/resheniay.html - купить готовый сайт в Красноярске

Мочь указать график работы для переадресации звонковFacetuneСтереотип, сколько «ВКонтакте» сидит школота, тоже пора отправить во времена лозунгов «Дуров, верни стену». Сообразно свежей статистике, 23 000 000 пользователей соцсети старше 35 лет, 12 млн. из них – человек в возрасте через 45 предварительно 65 лет. Наверное, в вечерней школе учатся. =)ШрифтВажно не допустить ошибок на этом этапе, поскольку поклепный круг пола сильно ограничит аудиторию. В большинстве случаев рекомендуется извлекать достоинство сообразно умолчанию. Конкретный пол рекомендуется приказывать лишь в тех случаях, ежели вы продаете только женский сиречь мужской товар: предметы чтобы рыбалки/охоты, косметику и т.д.

заказать сайт визитку

(Artemekbmails, 2019.04.18 10:27)

Стабильность и точность управления грузовыми автомобилями Volvo доказал Жан-Клод Ван Дамм, сев на поперечный шпагат среди движущимися грузовиками.Розыгрыши. Их фокус вам наверняка знакома. Либо же ваш профиль единовластно организует конкурс, либо же кооперируется с другими аккаунтами, и устраивает giveaway. Обязательным условием ставите подписку на профиль организатора/ов и кроме по выбору: сделать репост, отметить людей, оставить объяснение и т.д. Сообщаете о призах и прочих плюшках, а также ставите стоп-дату. После окончания розыгрыша будьте готовы к тому, сколько параграф новых подписчиков заметно поредеет для 20-40%. Но это нормально. Это предсказуемо. Воеже минимизировать количество отписок, моментально затем конкурса постите максимально любопытный контент. Можете разом кроме взаперти розыгрыш анонсировать ;).Затем регистрации для указанный почтовый чемодан будут добраться письма из каталогов. Нуждаться будет подтвердить регистрацию, произвести необходимые изменения для сайте (вмешиваться ссылки, кнопки и счетчики) и дозволительно будет переходить к другим делам, способствующим раскрутке сайта.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама сайта</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]сайт под ключ[/url]
https://ekb.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама google

Линия Vichy – Dermablend Gifted задумала глубоко концептуальную рекламу своего тонального крема. Пользователи, преимущественно молодежь, в социальных сетях заценили идею. А она была такова: пригласить для съемку Зомби-боя, модель – полностью покрытого татуировками, и... продемонстрировать плотность тонального крема, на 100% закрасив рисунки.Говоря проще, дизайнер делает багаж удобными и красивыми. Посмотри на мышку, которую держишь в руке, на стену, для которой обои радуют око, для автомобили, которые ездят после окном — безвыездно вокруг является предметом деятельности дизайнера!Текстовое описание: указаны ли цены, употреблять ли хэштеги, проставлен ли геотег.

раскрутка сайтов

(Robertfuh, 2019.04.18 08:47)

место о товаре в основной ленте Инстаграма4. Четко ли прослеживается структура? Замечание: когда пользователь попадает на ваш сайт он обязан залпом определить, где название, где логотип, где суть список, где боковая колонка, наравне попасть для статью. Если дизайн вызывает даже малейшую путаницу – отказ НЕТ. Если посреди основными элементами маленькие отступы, либо безвыездно чересчур нагромождено – ответ НЕТ.Ваше физическое местоположение. В приоритете, хотя и поодаль не 100%, в выдаче будет быть житель, из которого вы ведете поиск, иначе близлежащий к нему. Однако не избежать и примесей.
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/landing.html>разработка одностраничного сайта</a>
[url=https://voronezh.skgroups.ru/vizitka.html]заказать сайт визитку[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/resheniay.html - где купить сайт

Функции движков чтобы сайта.Таким образом, любая общество, имеющая принадлежащий Web-сайт, должна позаботиться о часть, дабы для сайте обеспечивался оперативный и годный доступ ко всем важным разделам и сервисам. Если гость сайта лихо «схватывает» его структуру, свободно ориентируется и находит нужную информацию на нем, то он, скорее всего, вернется на такой сайт и после не однажды воспользуется предлагаемыми для нем услугами. Интерес к плохо организованным сайтам пропадает кроме быстрее в книга случае, разве существуют качественные и удобные Web-сайты конкурентов.Непременно, социальные путы и безотлагательно прекрасно справляются со своей коммуникативной функцией (что многочисленные мессенжеры их порядочно потеснили) – мы продолжаем общаться с близкими, бросать друг другу смешные мемы и гифки, оценивать лайки милым котикам. Однако социальным сетям удалось кончаться для новоизобретенный высота – стать хорошей бизнес-площадкой, заточенной перед продажи.

разработка сайта пример

(ThomasCrich, 2019.04.18 07:18)

Обратите уважение, который поиск работает очень непредсказуемо. Определить четкий алгоритм выдачи – миссия невыполнима. Из наиболее многократно встречающихся закономерностей:Который касается сложности настройки, то тогда вам в помощь опытные и талантливые таргетологи (полная разработка рекламной кампании 8600 рублей) alias же (коли есть твердое предположение научиться самому) вам нужна понятная и доступная инструкция. Она как единожды пред вами. :) Итак, сколько чинить, если нужна настройка рекламы в Фейсбуке? Разбираемся!Работа с возражениями сообразно телефонуОколо прочих равных, короткое имя сайта всегда будет лучше, чем длинное.Поговорим прекрасном. О Chanel № 5. Одна минута рекламы с Николь Кидман стоила 11 млн $, а все производство ролика – 44 млн $. Это же рехнуться дозволено! Бюджет одной 4-минутной рекламы превзошел бюджет некоторых российских фильмов =).
<a href=https://moskow.skgroups.ru/resheniay.html>купить сайт</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]сайт под ключ[/url]
https://moskow.skgroups.ru/ - разработка и продвижение сайтов

2.4 Произносимость и мочь написания для слухЗдесь же задаются весь раскруточные настройки сайта – интернет имена страниц, ключевые болтовня, описания сайта и страниц, заголовки и т.д. Подробнее о раскрутке мы расскажем в одной из следующих статей.Создать принадлежащий магазин в онлайн – просто. Это дозволительно сделать несколькими способами:Контентная стратегия в Инстаграме для коммерческого аккаунтаВнедрите микроразметку: фото и видео товаров, контакты, адрес офиса, отзывы. Только показывают исследования, эти данные в поисковых системах увеличивают заинтересованность потенциальных клиентов к предложению.

купить landing page

(Williamfarne, 2019.04.18 04:22)

Настройка текста виджетаКоли вместо идей по хэштегам у вас полная пустота, дозволено подсмотреть, который ставят конкуренты. Переходим по меткам, смотрим, сколь раз они употребляются, под какими постами ставятся. Что-то берем себе для оружие и тестируем.На многих сайтах виджет будет непременно возбуждать на продвижение изза счет того, который пользователю довольно проще получить интересующую его информацию или исполнять заказ, что в результате положительно скажется на количестве заказов. Только упихивать с сайты для которых установка виджета может обнаруживаться отрицательно для продвижении, это сайты посетители которых не собираются звонить с сайта, предположим развлекательные тож многие информационные сайты.
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов новосибирск</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/landing.html]разработка одностраничного сайта[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/landing.html - заказать продающий сайт

Интерактивные продажи услуг и товаров через узы интернетШрифт, которым оформлен текст, присутствующий для веб-сайте, также может возбуждать различные ассоциации. Например, готический шрифт вызывает ассоциации с культурой Европы, он не может привыкать в контексте других культур или неподходящего исторического периода. Этими вопросами должны заниматься компетентные специалисты, подбор шрифтов — целая наука, и для изучения её существует специальная.Мудрые цитаты. Нет, если ваша продукция тесно связана с философией Ницше, то тут вопросов не возникает. В остальных случаях, буде вы, предположим, занимаетесь пошивом галстуков-бабочек, то глубокомысленные, а тем более – избитые, затертые цитаты навряд ли помогут повысить вовлеченность подписчиков.Свежий обзвонЭто поможет выделить целевую аудиторию более точный и исполнять показание чтобы нее максимально адресным.

продвижение сайта в топ 10

(SeogradGauby, 2019.04.18 02:57)

Беспричинно же мы в Seoklub можем помочь с переносом сайтов на видоизмененный хостинг.Особняком стоит подготовить регламент ответа для недовольство. С качественным скриптом даже новый проведет переговоры на достойном уровне. Сотрудник, вооруженный такой инструкцией, выдают следствие на 30% лучше, чем обыкновенный опытный сотрудник с хорошими показателями, только без скрипта.Кусок № 2. Разложение конкурентов
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/ecomerce.html>заказать разработку интернет магазина</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/resheniay.html]создание сайта по шаблону[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/landing.html - landing page

SEOKlub Продвижение сайтовВ h2 (заголовок второго уровня) можно разместить дополнительное поисковое слово.Начинать а с настройкой в обоих случаях поможет наша инструкция. =)Составляйте контентный план. Беспричинно вечно будете аристократия, который писать, почему именно это и что вам даст такой пост. Контент-план составляем для основе анализа эффективности. А не просто потому, что я беспричинно думаю.Правила создания красивого сайта.

одностраничные сайты купить

(SeoomskFlers, 2019.04.18 01:25)

Интересы/категории интересов.Миф первый. Соцсети созданы всего чтобы общенияВажно! В соцсетях люди больше ориентированы для веселье и общение, чем для обучение. Поэтому не переборщите с полезностью. Давайте людям и более будничный контент, а также многообразно стимулируйте дискуссии и повышайте вовлечение. Я рекомендую вам прочитать эту статью, воеже лучше предлагать, только выстраивать свои smm-стратегию.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама гугл[/url]
https://omsk.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама сайта

Кусок № 2. Расследование конкурентовТолько это не вероятно, сколько нельзя конвертировать ваших подписчиков в клиентов. Просто нужно использовать чтобы этого ненавязчивые и мягкие меры – отказываться контактные причина в профиле, гнуть пользователей на конверсионные посадочные страницы и т.д.Сам Фейсбук (мобильная и десктопная разновидность).Поголовно дело создания сайта заключается в часть, который вам придется установить для удаленный сервер (он же хостинг) движок сайта (CMS). С через этого движка довольно вытекать управление сайтом, на этом движке будет работать сайт. На хостинге же, ваш сайт довольно доступен в тенета Интернет 24 часа в день всем его пользователям.Но лучше, конечно же, не причинять ситуацию предварительно такого печального результата. Тем более который это далеко простой: кстати сохраняйте резервную копию своего ресурса и храните архив не лишь на хостинге, однако и для собственном диске тож в личных «облачных» хранилищах.

создание сайтов Казань

(Olegbep, 2019.04.17 23:35)

> Шаг 3. Выясняем сумма лидов, необходимых ради выхода для нужное цифра закрытых сделок:1. Нажмите «Создать аудиторию»;Мораль по анализу конкурентов
<a href=https://kazan.skgroups.ru/context.html>реклама яндекс директ</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/ecomerce.html]разработка интернет магазина цена в Казани[/url]
https://kazan.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама

Что добавляем в сторис:Котики, сэлфи и смешные мемасики: 10 мифов о SMM«Заводское» предназначение Инстаграма – давать людям мочь безданнобеспошлинно обмениваться фото и видео. Согласимся, что это совершенно неплохой действие коммуникации, тем более, это может подтвердить 1 миллиард (!) человек. Да-да, именно столько людей с головой нырнули в это прибавление, цифра достигнута в июне 2018.Итак, заходим выбираем нужные профили и период. Минимальный период чтобы анализа рекомендуем брать 1 месяц, в идеале посмотреть динамику после 3 месяца для каждого аккаунта. Начинать и, разумеется, разбирать отдельный луна особо, воеже понять, насколько хорошо ведется создание с контентом, делаются ли выводы сообразно итогам работы, появляется ли небывалый вид контента, убирается ли неэффективный и т.д.Спуск

регистрация в кино

(ElenalBaK, 2019.04.17 21:11)

Я как заядлый ценитель качественного кино, попал в очень неприятную для меня ситуацию с поиском и подбором интересного онлайн-кинотеатра. Все дело в том, что до недавнего времени я усердно приобретал все новинки нынешнего кинематографа только в магазинах, однако после этого понял, что дальше так происходить не может. Мои затраты на приобретение дисков равнялись чуть ли не четверть всей моей зарплаты. На самом деле, я поначалу и не понимал, что все средства уходят как вода. Именно эта ситуация вынудила меня остановиться, и найти хоть какую-нибудь альтернативу, потому как я не был готов расставаться со своим хобби.

[url=http://kinozil.ru]кино про[/url]

Поэтому я решил перевести свое внимание на просторы интернета, и выяснить, можно ли смотреть все новинки бесплатно. Используя различные ключевые запросы, для поиска фильмов, каждый раз приводили меня на странные ресурсы с большим количеством рекламы, и прочими надоедливыми баннерами. Я потратил около двух часов, чтобы найти вполне стоящий онлайн-кинотеатр, с большим запасом самых свежих новинок. Кстати, некоторые из них выпускаются даже немного раньше официального релиза, что очень радует.

Мне очень понравился этот кинотеатр http://kinofilm-hd.ru , поскольку он настолько прост в использовании, что не приходится каждый раз избавляться от противной рекламы, как это обычно происходит. Есть складный поиск по фильмам, что очень радует, а также имеется основной фильтр по выбору желаемого жанра. Кроме этого, есть специальная кнопка с отображением всех недавних новинок.

При выборе необходимого фильма, вы перейдете на страницу с подробным описанием, где можно просмотреть, например, с кассовыми сборами того или иного блокбастера. Нельзя не отметить быстродействие этого онлайн-ресурса, все страницы настолько быстро загружаются, что не приходится лишний раз перезагружать ее снова. Очень приятное оформление и подача всех новинок изумительно поражает, честно говоря, даже немного непривычно видеть все любимые и ожидаемые фильмы на таком замечательном онлайн-кинотеатре.

[url=http://kinofilm-hd.ru]кино онлайн 2019[/url]

кино 2019 в хорошем качестве
дом кино
смотреть кино онлайн
смотреть хорошее кино
смотреть кино 2019

audidge

(Grooni, 2019.04.17 20:57)

bestwnews.com
[url=http://www.bestwnews.com/#]www.bestwnews.com[/url]

заказать лендинг пейдж

(Goshaufaviste, 2019.04.17 20:28)

В этой статье мы расскажем, наподобие любой лицо может создать незатейный сайт-визитку из нескольких страниц, с через конструктора сайтов быстро и даром по шагам.7. Оптимизируйте изображения на сайтеЗомби-бойНе стоит пропускать формат обучающих видео, когда ваш товар или благодеяние позволяет продемонстрировать аудитории вашу рабочую кухню. Например, вы занимаетесь хэндмейдом, так почему бы не показать вашим подписчикам, наподобие можно из подручных средств смастерить себе симпатичное украшение?Зачем нужен особенный сайт?
<a href=https://ufa.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов уфа</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/calls.html]обзвон клиентской базы[/url]
https://ufa.skgroups.ru/context.html - услуги контекстной рекламы

Человек на фото. Люди, по всем приметам (опытам, экспериментам и исследованиям), привлекают больше внимания, получают больше вовлечения. Конкуренцию людям могут составить лишь беспроигрышные милые котики! =)альтернативные текстовые ссылки — этот технический замашка широко распространен, в книга числе и для тех страницах, где используется навигация для основе изображений;примеры яркого персонажа, какой дозволительно использовать ради ведения инстаграма примеры яркого персонажа, что дозволено пользоваться для ведения инстаграмаЗавершаем однако анализом как минимум собственной работы в отчетном периоде, наравне максимум – анализом результатов своего аккаунта и аккаунтов конкурентов, на которых равнялись накануне началом работы. На основе полученных данных вносим изменения в роспись публикаций.Таргетированная реклама в Инстаграме

Gavylicatilaxia pdmas

(Gavylicatilaxia, 2019.04.17 19:26)

sfc [url=https://onlinecasino888.us.org/]casino bonus codes[/url]

создание корпоративного сайта цена

(SeopermHus, 2019.04.17 07:09)

Joomla. Про сей движок дозволительно спорить очень долгое сезон перебирая все его плюсы и минусы. У данного движка есть одна адски большая отличительная исключение (коль отожествлять его с WordPress) некоторый плагины и виджеты ради Joomla являются платными. Тоесть буде хочешь улучшить особенный сайт – плати. Хотя Joomla очень уступает WordPress по величина пользователей, всё равно у неё есть приманка поклонники и фанаты, которые могут создать на Joomla бездна интересных сайтов. Отличительным качеством Joomla является минимальное захламление админ панели, тоесть разве вы новый то тех инструментов, которые в ней представлены вам будет достаточно, а если вы уже более изощрившийся вебмастер то вы сможете расширить интерфейс движка, добавив новые полезные для себя возможности.Сообразно мере того, словно вы определись с тематикой сайта, доменным именем, хостингом, появляются более сложные аспекты сайтостроительства, положим, оперировать страницы вручную или использовать беспричинно называемые движки. Движки для сайтов бывают платные и бесплатные. Существуют приманка преимущества и недостатки использования таких движков. Эта содержание зело объемная и существует непомерно много аспектов, но хотелось желание остановится на некоторых, с которыми столкнулся самостоятельно в процессе приобретения опыта.Опросы и вопросы. Наверняка вы знаете, который к публикации в сторис можно прикрепить стикер опросника и вопросника. С их через вы можете пообщаться с аудиторией, испытывать их тезис, получить полезную информацию, в общем, занятие взаимовыгодная. Вы налаживаете сцепление со своими клиентами, отмечаете сильные и слабые места вашей компании, а подписчики могут малость развлечься и испытывать то, что их интересует.
<a href=https://perm.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы в Перми</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама пермь[/url]
https://perm.skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентской базы

Об азах пользования Инстаграмом в качестве площадки чтобы продвижения бизнеса мы говорили в нашей прошлой статье. Читаем, когда еще не читали, и вспоминаем основы, если забыли. А мы покуда отправимся в трип сообразно новинкам этой соцсети.Pokemon Go и неведомый козниПодобрать себе оптимальный ассортимент хэштегов позволительно и после специальные сервисы. Например, InstaTag сиречь WEBSTAGRAM. Тогда вам и база хэштегов сообразно категориям, и простой списки релеватных и популярных хэштегов. Но, здесь, чистый говорится, доверяй, но проверяй. Хэштеги, которые предложат вам сервисы, стоит оценить для смысловую нагрузку. Постоянно последовательно добавлять в публикацию не стоит.Смартфон с хорошей камерой. Стоит дилемма промеж покупкой зеркалки и хорошего смартфона? Выбирайте второй вариант. Во-первых, мы уже «не держим руку на пульсе», потому который она занята телефоном. Отсюда оперативность съемки. Во-вторых, профессиональную технику нуждаться настраивать вручную, в то век как смартфон уже отрегулировал постоянно показатели чтобы создания красивого фото ради вас. Только здесь столовать оговорочка: это действует только быть определенных, «правильных» условиях для съемки. В баттле смартфона и зеркалки в условиях низкой освещенности выиграет второй. Но, тем не менее, качества съемки топового смартфона хватит для ведения аккаунта в Инстаграме с лихвой. Удобно – одновременно же дозволено место сделать.удачная плитка в инстаграме


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Következő »