Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

......................

NÉPDALTÍPUSOK

A variálás állandó folyamatában az új meg új formák alakulásának szövevényes folyamatában, kevéssé sikerült vagy életre nem való kísérletek és sikerült, de el nem terjedt, vagy kiveszőben lévő egyedi darabok tengeréből emelkednek ki mint szigetek vagy nagy szárazföldek, a típusok: egy-egy dallamelgondolásnak, formai alakulatnak folytonos újraalkotásából keletkező változattömbök. Egy-egy ilyen, felismerhetően azonos dallam összetartozó változatait is szokták típusnak nevezni: így nevezi például Járdányi a Magyar népdaltípusok c. kiadványában az egyes dallamokat, amelyek szélesebb területen, több változatban ismeretesek. Ugyanígy használja a típus fogalmat az MNT VI. kötete. Ezek a „típusok” tulajdonképpen „a dallamok”, amelyeknek a műzenében egy-egy alkotás felel meg. Mindössze az a különbség, hogy a műzenei alkotás egyszeri és megmásíthatatlan, a néphagyományban viszont egy alkotás sok változatban él – mintha a zeneszerző művét csupán számos vázlatából ismernék. Éppen ezért helyesebb a típus szót tágabb értelemben venni: több önálló „alkotást” – vagyis változatokban élő dallamot – összefoglalóan nevezni közös típusnak aszerint, hogy több vagy kevesebb vonásban hasonlók egymáshoz. Rokon dallamokat és nem azonos dallamokat nevezek tehát a továbbiakban típusnak. Az a kérdés, milyen rokonság alapján nevezhetünk így különböző dallamokat.

Legtágabb a rokonság akkor, ha a dalok egyetlen meghatározó sajátsága alapján húzzuk meg a rokonság határait. Tulajdonképpen az eddigi fejezetekben tárgyalt összes tulajdonság szerint lehet „tipikus” egy dallam, s tartozhat ilyen vagy olyan típusba: van dallamvonal szerint típus, hangkészlet szerint (sőt hangnem is tehet dallamot tipikussá), van ritmus-, illetve szótagszámtípus, formatípus, sőt dallam–szöveg kapcsolat is lehet jellemző néhány szorosan összetartozó dallamra, végül, de nem utolsó sorban az előadásmód is foghat össze „típust”. Vegyük sorba ezeket a lehetőségeket.

Nem kell bizonygatni, hogy a dallamvonal, illetve egy összetettebb dallamfelépítés lehet tipikus, és sokféle eltérő megoldásban jelentkezhet. Legtágabb határok közt beszélhetünk ereszkedő (01–094), helyben topogó (0129–0141 és 0280–0302), emelkedő (0256–0275), kupolás dallamokról (0319–0393), kétrészes – például kvintváltó (01–049) vagy kvinttel magasabban ismétlő (0323–0324, 0335, 0345, 0359), mély járású (16/e, 46, 0137, 0143–0152, 0176–0179, 0293–0302, 0311–0318), magas járású (01–049+0234–0244), tág ívű (022, 039, 0219, 0369–0393) és szűk menetű dallamokról (0146–0152, 0308–0309), s ezek bizonyos {240.} vonatkozásban valóban közelebbről vagy távolabbról rokonok. A dallamnak még a tagolása is lehet igen tipikus: a kadenciái. Bizonyos kadencia-sorozatok is összekötnek dallamokat egymással, például 7 [5] 3, 4[5] VII, ezek többnyire kvintváltók: 5[4]3, 5[4]2 históriás jellegű vagy táncnóták a „sirató rokonság” jellegzetes példái; 1[5]4 az új stílusra jellemző és így tovább. A hangkészlet néha igen jellemző egy-egy dallamstílusra, különösen a fejlődés korai fokozataiban, de még olyan fejlett parasztzenében is, mint a bolgároké. A magyar népzenében is más-más jellege van a dúr pentachord dallamoknak (0303–0309), mondjuk a Zobor vidéki lakodalmas énekeknek (0303, 0307) vagy a hexachord (+oktáv) hangkészletnek, mondjuk a regösénekeknek, betlehemesnek és dudazenének (201., 42–45., 50–54., 152., 256. pl.), mint az oktávterjedelmű ötfokú daloknak. Ötfokú dallamok: ez a tág hangkészlet-meghatározás is, minden tág volta ellenére is, jelent bizonyos rokonvonást, ami határozottan elkülöníti más dallamoktól. Igen sok dallamot meghatároz a fríg hangnem, ha ugyanis annak fő hangjaira épül fel a dallamvonal (0178, 0255, 0282, 0284, 0290/a). Egészen különválnak hangnemi-hangkészleti sajátságaikkal azok a dalok, amelyeknek egész dallammenetük az „akusztikus skála” hangjaira épül, s annak jellemző hangjait lényeges dallamhelyen építik be a dallamvonalba (69, 0278). Funkciós dúr-dalok (0317), hipo-skálákban mozgók (0240–0244) mind külön rokonsági körbe tartoznak. Ismét határozott típust jelentenek a drm-n recitálgató dallamok (0129–0141).

A magyar népdalban (a népköltészethez hasonlóan) igen nagy jelentősége van a szótagszámnak: egy-egy szótagszámcsoport vagy különösen egy-egy sajátos versszakképlet összekapcsol sok, egyébként különböző dallamot. Az olyan ritka sor, mint az ötszótagú, különösen ha a versszak mind a négy sora ilyen, annyira különválik a magyar dalok többségétől, hogy ez már típussá is avatja (e tekintetben legalábbis). De igen jellegzetes csoportot alkotnak a 6-os, 8-as, 12-es izometrikus dallamok is – ezek többnyire a régi parlando-rubato dalok főcsoportjai; a 12-esek pedig a régi stílusban szinte kivétel nélkül az úgynevezett „recitálók” csoportjába tartoznak. Ellenben a 7 és 11 szótagúak a régi stílusban kivétel nélkül táncdallamok, a 6+5 tagolású 11-es pedig szinte egyetlen dallamot jelent: a „Hol jártál az éjjel cinegemadár” szövegű kanásztáncot (04). 13–14 szótagszám egy dallamon belül a kanásztánc legjellemzőbb típusait jelenti. Új dalaink között a 10-es és 11-es szótagszám jelent igen tipikus dallamcsaládot, az új stílus legnagyobb tömegű, legjellegzetesebb darabjait; 16-os szótagszám a közép-erdélyi új dallamokat, s ennél hosszabb sorok már csakis az új stílus AABA formájú dalaira jellemzők, tehát ismét egy szűkebben körülírható dallamfajtát határoznak meg.

Még közelebbi rokonságot jelenthet egy-egy sajátos ritmusforma. A mazurka-ritmus igen erős hasonlóságot tud éreztetni még nagy dallamkülönbség ellenére is.

ritmus 4–5 dalunkra jellemző, amelyeket ezért egymás közeli rokonainak érzünk.

{241.} Talán még erősebb a típusalkotó ereje a formának. AA5A5A dallamainkat szinte mind egy típusnak lehet érezni. Nem kevésbé a fordítottját: A5A5AA-t. Még jellegzetesebb, egyéni arculatot tud adni egy dalnak a szaffikus forma magyar változata. A 118–119. és 160. példában több változattal is bemutatott dallamcsaládot például szinte semmi más tulajdonság alapján nem lehetne egyetlen variánscsoportba sem összehozni, csakis a forma alapján: dallamiránya hol fölfelé tartó egészen az oktávig, hol a kvintről lefelé mozog, hol meg a kvint körül marad; hangnem-hangkészlete alapján lehetne dúr pentachordtól oktáv terjedelmű dúr, akusztikus, fríg, hipo-ión, eol dallam; szótagszáma és ritmusa a 3–4. sorban nagy különbségek között ingadozik, tehát mint „heterometrikus versszak” is különböző helyen szerepelnének változatai akár egy ritmusrendben, akár a szótagszám szigorú rendszerében. Ami mindben közös, az egyedül a forma: AAb+bc, a késői szaffikus jellegzetes formája; ennek megfelelően a nép is egyetlen dalnak ismerte és mindig ugyanarra a szövegre énekelte. (Pontosabban: ugyanazt a dallamot ugyanazzal a szöveggel variálta ilyen különböző formában, ahol minden megváltozhatott a dallamban, egyedül a forma nem.)

Még a dallam–szöveg kapcsolat is lehet típusalkotó elem: kanásznótáink, dudanótáink sajátos szövegeknek sajátos ritmussajátságokkal való együttjárását jelentik, különböző dallamokban. „Jaj-nótáknak” pedig azokat nevezzük, amelyek sajátos szövegkezelésükben gyakran toldják ki a szöveget: jaj, jaj, jaj (csuhajja, la-la-la) féle szótagokkal a dallam kitolódott sorvégein vagy páratlan sorain. A „virágénekek” is elég jellegzetes csoportot jelentenek: virágot emlegető refrénszövegükről nevezzük így, a legjellegzetesebbek a háromsoros, refrénes dúr-pentachord dallamok.

Végül az előadásmód is jelölhet típust: „recitálók” kivétel nélkül 12-es parlando, ötfokú drm-kezdetű dalok; s az 5/8-os előadás a régi stílusú 11-esekben tapasztalható, ahol a 4/8-ot váltja fel a kissé fellazított, nagyobb érzelmi töltésű, kiszélesített ritmus.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, többnyire elég tág határokat jelent: azt, hogy egy-egy tulajdonságban bizonyos dallamok közösek és másoktól elkülönülnek; de azért ez még nem teszi őket egy jól meghatározható típus tagjaivá. Ahhoz több kell, mint egyetlen tulajdonságban való egyezés, és ebben az egy tulajdonságban való különbözés a többi dallamtól. Viszont mindjárt azt is meg kell mondanunk, hogy olyan dallamcsoportot sem tudunk felmutatni, amelyik mind a hét felsorolt tulajdonságban különböznék a többi daltól. Még a legsajátosabban körülírható kanásznóta-csoport is csak egy-két tulajdonságban különbözik minden más dallamtól, egyéb vonásaiban hol több, hol kevesebb dallammal tartja a rokonságot. Sajátos ritmusuk és szótagszám-szabadságuk, valamint dallam-szöveg kapcsolatuk alapján minden más daltól különböznek, ötfokúságuk, kvintváltásuk, dallamvonaluk menete, jellegzetes A5A5kAAk formájuk, táncszerű, feszes giusto előadásmódjuk más-más dallamokban is feltalálható. Azonban nemcsak a különböző vonások tartoznak hozzá egy stílushoz vagy egy típushoz, hanem {242.} mindaz, ami jellemző rá, akár közös az mással is, akár nem. Az a kérdés, vannak-e olyan típusok, amelyekben minden elsorolt tulajdonságnak kötelezően csak egy bizonyos megoldása fordulhat elő. Ebben a megfogalmazásban a Kanásznótát már ilyen típusnak nevezhetjük: sajátos dallamvonal (kvintváltó, egymotívumú „Páva-dallam”), sajátos hangkészlet (9–VII ötfokú), egyéni metrikai-ritmikai sajátság, szövegkapcsolat és táncszerű előadásmód jellemző rá. Ebből a metrikai sajátság és a szövegkapcsolat minden mástól különbözik, dallam, hangkészlet és forma sok daltól elválasztja, de összekapcsolja a dél-dunántúli ötfokú-kvintváltó dalok egész sorával. Viszont itt már olyan szűkre vontuk a beletartozó dallamok határát, hogy mindössze két dallam tartozik bele, amit az MNT VI. kötete egyetlen dal variánsainak minősített (03–04). De vannak nem kvintváltó, sőt nem is ötfokú kanásznótáink is; ezek csak a szövegkapcsolat és a ritmus–metrum alapján rokonai az előbbieknek, vagyis a „megkülönböztető jegyekben”, összes többi tulajdonságaikban eltérnek tőlük: „Csóri kanász, mit főztél” (Pt 43) még (elhomályosult) ötfokúságával közelebb van, de már nem kvintváltó, s első motívuma is más; 0292 dalunk pedig már se nem ötfokú, se nem ereszkedő dallam, mégis kanásznóta. Ezeket már csak egy tágabb meghatározás kapcsolja össze.

Látjuk tehát, hogy tágabb és szűkebb meghatározások keresztezik egymást; több vagy kevesebb jellemző, közös jegy alapján pontosabb vagy lazább körülírást, szorosabb összefüggést jelezhetünk.

Különböző, szűkebb-tágabb körbe tartozó típusokat mutattam be a Pt dallam-mutatójában (l. „Típusok, eredet”.) Annak célja csak az volt, hogy különböző, kidomborodó sajátságokra, bizonyos rokonságokra felhívja a figyelmet (amit akkor már nyilvántartottunk).

Nyilván sem a maximális követelmény nem lehetséges: hogy minden tulajdonságban jellemzők s egyúttal minden más dallamtól különbözők is legyenek a „típusok”, sem a minimális, hogy csak egy-egy tulajdonsággal határozzuk meg a „típust”. Az elsőt nem lehet elérni, a második pedig kevés. Kell tehát több jegy ahhoz, hogy valamit típusnak mondhassunk, de mindig lesz benne egy vagy két kidomborodó sajátság, ami leginkább föltűnik és jellemzi a típust, és kell hogy a típuson belül különböző dallamok legyenek, amelyek a nem kiemelkedő sajátságokban eltérjenek egymástól. S amit így elsorolunk, abban mindig számolni kell olyan, ezúttal elhanyagolt tulajdonságokkal, aminek alapján, más vonatkozásban más típusba is sorolhatnánk az illető dallamot. Amikor például főképp hangjaival határozzuk meg a dalt – dallamvonal, hangnem, hangkészlet, kadenciák alapján – akkor ritmusával kapcsolódhat egészen más dalokhoz is, és fordítva.

Ezúttal ugyanis a dallammozgás irányával, a kadenciákkal, a hangkészlettel és hangterjedelemmel (tehát hangnemi sajátságokkal) és a forma alapján állítom össze a típusokat. Eltérek Járdányi rendszerétől abban, hogy egyrészt lazábban határozom meg a dallammozgást, hiszen nem egy tízezrekre rúgó dallamanyag egyszempontú elrendezésére akarom felhasználni, hanem csupán a közölt anyagban akarom jellegzetes csoportokra felhívni a figyelmet; másrészt éppen ezért {243.} több szempontot is figyelembe veszek egyszerre. Inkább valami olyasféle tipológiára törekszem, aminőt Bartók adott könyvében, azzal a különbséggel, hogy az ő fő szempontja a versszakszerkezet és ritmus volt. De előzőleg már elkülönített három stílust, amelyet több vonással jellemzett: a régi stílust ereszkedő, ABCD felépítésű (vagy kvintváltó), ötfokú, izometrikus tulajdonságokkal, az újat négyféle visszatérő formával, alkalmazkodó tempo giustóval, s csak azon belül határolt el szótagszámcsoportokat, illetve a „Vegyes osztály” III. alosztályában különböző versszakszerkezeteket. Egyes csoportjai már valóban „típusokat” fognak össze; a többiek azonban vagy túl tágak, vagy túl vegyes elemeket tartalmaznak, mert a választott összetartó sajátság (metrika, ritmika) a legkülönbözőbb eredetű és stílusú dallamokban is lehet közös.

Magam követem Bartókot abban, hogy különválasztom az ötfokú dalokat a diatonikusaktól, de nem elégszem meg azon túl a szótagszámcsoportokkal, hanem további megkülönböztetéseket is teszek mélyebb és finomabb dallamrokonság meghatározására. Az új stíluson belül is forma és dallammozgás szerint adok további elhatárolást, s messze túl kellett menni mind Bartók, mind Járdányi szempontjain a két nagy stíluson kívül eső típusok meghatározásában.

Arról természetesen szó sem lehet ezúttal, hogy a teljes magyar népzenei anyagot mutassam be „típusokon” keresztül. Az még az összkiadásban sem lehetséges, hiszen számos „típuson kívüli”, magányos darabot is be kell mutatni, amit csak szükségből sorolunk egyik vagy másik típus elé, közé. Mindössze a kétségtelenül kialakult, ismert típusokra akarom felhívni a figyelmet a saját példáimon és gyűjteményemen belül. Leginkább típusnak nevezhető csoportok találhatók az ötfokú dalok közt, a sirató rokonságában, a dudanóták közt és az új stílusban; tehát ahol összefüggő stílusról beszélhetünk. Stílus ugyanis azt jelenti, hogy sok egymáshoz hasonló darab keletkezik. Legkevésbé tudjuk (egyelőre) meghatározni azt a sokféle dallamot, amely ezen a négy stíluskörön kívülesik, és tulajdonságai rendkívül tarka képet mutatnak. Ezeket többnyire csak tág határok között, inkább elkülöníthetjük egymástól, semmint szorosan meghatározhatnánk.

Lássuk mindenekelőtt az ötfokú, régi dalokat. Legkiugróbb típusai a kvintváltók. Ezek közt is igen jellegzetesek az „egymagú” dalok, amelyek egyetlen motívumot kétféle zárlattal periódussá fejlesztenek, s azt kvinttel mélyebben megismétlik (A5A5kAAk). Ezen belül külön is nagy család, az úgynevezett „Páva-család”, amelyet meghatározott „mag”, dallammozgás jellemez A-sorában: 8–4–7 fokok után 8–4–5 (02–014, valamint az MNT VI. kötetének szinte a teljes anyaga.) Ez a „típus” már majdnem egyetlen dal; de a különböző szótagszámú és ritmusú változatai különböző szövegekkel társultak, s ezekhez a szövegekhez és metrikai formákhoz annyira hozzáalakultak apró dallamrészletekkel, s egy-egy ilyen önálló forma olyan variánsgazdagságban él a nép közt, hogy önálló dallamnak kell tartanunk a család minden tagját, s a családot együtt típusnak. Ezek szabályszerűen 7[5]3 kadenciasort alkotnak (amit nem egy dallam vagy variáns elváltoztathat); ugyanilyen kadenciákkal és A5A5kAAk periódusos-kvintváltó formával más dallam {244.} is építkezik (például 01 és 015). Számos hasonló kadenciájú, kvintváltó dalunk épül viszont két különböző motívumból: A5B5AB (kétmagúak): 01, 016–021. Jellegzetes csoport az olyan kvintváltó daloké is, amelyek a periódust egy hanggal mélyebben záruló első sorral alkotják 4[5]VII kadenciákkal (ezeknek egyike-másika esetleg el is változhat egyes változatokban): 022–032. További kvintváltó csoportok: 5 [5] 1 kadenciák (033–037); 8 [5] 4 kadenciák (vagy 9 [5] 5): 038–047. (Mindig az alkalmi módosulások leszámításával.)

Sokban közeli a dallammozgás a kvintváltókhoz az ismétlés nélkül ereszkedő, ABCD formájú dalokban (064–0101). Ezek közt is lehetnek lépcsőzetesen ereszkedők: 080–081, 083, 088, 092, 093, esetleg 062, 086 – továbbá Pt 24, 49, 60, 98, 108?, 110–111, 124, 141, 180. Külön csoport az olyan ereszkedőké, amelyek 5–4–5–4–5–8 fokokon kezdenek: 095–097, 0100–0101, 0117–0118, továbbá Pt 17, 44–45, 113, 123, 134–135, 152, 230. Hasonló, mégis elkülönül tőlük az 5. fokon mozgó (de a 4.-et nem érintő) kezdés és utána 8.-ra ugrás (és utána természetesen ereszkedő dallamvonal): 094, 098–099, továbbá Pt 20, 121, 138, 168, 171?, 218. Nagyon sok ereszkedő régi dalunk kezd az oktáv ismételgetésével (vagy ami avval egyenlő: 8–5–8, 1–8... ugrásokkal): 073–074, 076, 092, 0109 és 191. példa, továbbá Pt 70, 87, 117+126+191 = 166. pl. Pt. 131, 168 stb.

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,
Mégis besorozott Ëngëm katonának.

 

MF 1229/b–1930/b lányok, Menyhe (Nyitra) 1909. Kodály

Nem kevésbé gyakori és jellegzetes az első sor oktávon induló és 7. fokon záruló első sora (8----7): 016, 018, 019?, 020, 047, 066, 071, 077–080, 082–083, 086, 088?, 091, 0102, 0109–0110, 0113? továbbá Pt 27, 49–52, 105+107, 124, 133, 165.

Nagyon tipikus az ABBC felépítés – tehát két azonos középső sor – nyolcszótagos, ötfokú-ereszkedő dalainkban. Gyűjteményünkben csak 066, de lásd Pt 50–52, 59, 87, 89, 92, 131, 133, 141, 157, 160=166. (Amint látjuk, ez érintkezik az előbbi csoporttal is: van tehát egy szűkebben összetartozó csoport: 8– – –7 kezdés és ABBC felépítés.) Hasonló ehhez, hogy a szélső sorok ismétlődnek vagy egymáshoz hasonlóvá váltak (AA(k) BB(k) vagy ABCC): 067, 070, 072?, 089–090, továbbá Pt 110.

A két első sor ismétlését (AABC formát) jellegzetesen olyan régi dalokban találjuk, amelyek három-négy nagyívű sorból – oktávról az alapra lefutó sorból {245.} – állanak, tehát kadenciáik 1 [1] 1. Ilyen 0114, továbbá Pt 54, 76, 79–86. Ezek többnyire 8 vagy 10 szótagos sorokból állanak.

Egészen más jellegűek az ereszkedő 12-esek: 24/ab. (lásd még Pt 178-at). Ezek erősen recitáló dallamok, ahol szinte az ötfokú, ereszkedő dallammenet vázát rajzolja ki a dal sok hangismétléssel.

Különválnak azok az ereszkedő dallamok, amelyekben csak az első három sor ereszkedik fokozatosan, le is jut az alaphang környékére, azután a negyedik sor újból magasra ível fel, vagy már a magasból indul is: 013, 065, 068, 074, 084, 0101, 0103, 0111–0114, 0133, 0141 és 23, 24/a, 58. példa.

A magasról ereszkedők után lássuk a középen mozgó pentatondalokat. Legjellegzetesebbek a drm-tengely körül mozgó dalok: 0129–0133, 0137, 0139–0141, továbbá Pt 77–78, 158, 162–164, 171, 179–142, 220, valamint Kodály 1973, 30. A drm-kezdettel jellemezhető dalok is összefüggő típust alkotnak, de néha – nagy ritkán – emelkedők is lehetnek, s szinte kivétel nélkül parlando (sőt recitáló) előadásban élnek: 0134–0136, 0138, továbbá Pt 96–97, 100, 127, 173–176.

Ötfokú, régi dalok közt ritka az ennél mélyebben járó dallam, de ami van, az határozott típus. Ilyen alulról vagy középről induló és alsó járású a 0143–0145 (továbbá Pt 22, 41, 96!, 220 és Kodály 1973, 32 „Túl a vízen egy kosár”). Szintén jellegzetes típus a néhány tetraton és triton dallam:0146–0152 és Kodály 1973, 28 „Csak azt szánom-bánom”= 276. példa.

Erősen összetartozó típust alkotnak dudanótáink. Ez ugyan ritmusuknak köszönhető, s erre vonatkozik a megjelölés is. Szinte kivétel nélkül 8 szótagosokat tartunk nyilván ilyen névvel, amelyekben kvint-kvartváltás nyomait lehet fölfedezni. Összetartozásukat további dallam- és formaelemek határozzák meg, amelyeket majd a következő fejezetben, eredetük tárgyalásában fogunk részletezni, mert a keleti párhuzamok világosabbá teszik. Egyik csoportjuk formája A5 vagy A4ABC (vagy A5–4ABB), másiké A5–4BAB (A5–4BAC): 050, 055, 062 (=Pt 250), továbbá Pt 248–252, 256, 270 és 053–054, 057–059, 061 (=Pt 260), továbbá Pt 258–259. Kivételesen 6–7 szótagú kvint-kvartváltó, alapritmusú dalokat is neveznek dudanótának: 050, továbbá Pt 56, 245.

Közeli rokonai ezeknek a dudanótáknak olyan 8-as parlando dalok, amelyeknek 2. sora már leszalad az alaphangra, néha már az 1. is: 112/a (= Pt 4) és Pt 37. Ugyancsak közeli a kvintváltó, egy magból felépülő dalok némelyike, amelyek az 5. fokú főzárlatot leviszik az 1. fokra: 151. példánk (= Pt 21). Jegyezzük meg mindjárt, hogy ennek ritmusa tipikus 6-os dudanóta-ritmus. (Ebben a dalban tehát összeolvad a dunántúli mintára elváltozott, egymagú, kvintváltó, Páva-motívumhoz hasonló dallamszerkezet az A5BAAk dudaritmusú dallamok szerkezetével. Ilyen oka is lehet az 5. fokú kadencia „lecsúszásának” az 1. fokra!)

A dudanóták többségét csak erős fenntartással lehet ötfokúnak nevezni mai alakjuk szerint. A későbbiekben látni fogjuk, hogy szo- és do-alapú, sőt félhangos ötfokúságban mozgó dallamokat lehet párhuzamba állítani velük; ezért, mostani diatonikus jellegük ellenére is az ötfokúak után tárgyaltuk őket.

{246.} Viszont a következők már kétségtelenül diatonikusak, bár jó részüket Bartók még az ötfokú, régi stílusba (A-osztályába) sorolta. Régiségük természetesen vitathatatlan, és sok egyéb tulajdonságukkal kétségtelenül közel állnak régi, ötfokú dalainkhoz.

Legfontosabb csoport a diatonikus parlando 12-eseké. Ezeknek hullámzó dallamvonala határozottan eltér az ötfokú 12-esek kifejezett ereszkedésétől; egészben véve és legtöbbjüknek kadencia-sora alapján mégis ereszkedőknek mondhatók. (Kadenciáikról az eredetkérdések tárgyalásakor szólunk.) Legszívesebben balladával, régi históriás ének vagy koldusének szövegeivel és halottas énekekkel járnak együtt. Ilyen 0155, 0163, 0165, 0193–0196, valamint 192–195. példa.

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj
Gazdag Fülöp császár, gazdag Fülöp császár!
Mer ién néked adom, mer ién néked adom

 

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:
Ivegablak alatt nagy hosszú almafa,
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága,
Háromszáz levele, hatvanhat virága.

 

Tova jő egy legény, be szomorú szegény!

{247.} Tova jő egy legény, be szomorú szegény!
Látom a szájáról, szállást kérne szegény.
S adnék neki szállást, a lovának állást,
Nekie pediglen csendes lenyugvást.

 

Az öreg Dancia magát siratgassa:

Az öreg Dancia magát siratgassa:
Istenem, Istenem, Kilenc lyányom közül,
Kilenc lyányom közül még egy fiam sincsen!
Istenen, istenem, ki váltson fel ingem,
Ki váltson fel ingem katonarabságból!

 

192) MF 2491/a 36 é. férfi, Trunk (Moldva) 1930 Véress S.; 193) Kallós 1970 108; 194) MF 1320/d asszony, Székelyvaja (Maros-Torda) 1914 Bartók = Pt 348 más szöveggel; 195) Pusztina (Moldva) 47 é. vak férfi, 1951 Kallós.

Hasonlóan ereszkedő-diatonikus, de nem annyira recitáló, mint a 12-esek, egy sor 8-as és 11-es 5[4]3 kadenciás (esetleg lassú táncritmusú) dallam: 0181–0184, valamint 5[4]2, 5[4]1 és hasonló kadenciákkal lépcsőzetesen leszálló 6-os vagy 8-as: 0166, 0164, 0188, 0194. Rokon ezekkel néhány oktávról, hetedik vagy hatodik fokról ereszkedő dallam 2. és 1. fokú kadenciákkal: 0161, továbbá 196–197. példa.

Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?

{248.} Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?
Talán az édesëm A lókeresőbe?

 

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,
Mér nem hagytál békit Én árva fejemnek?

 

196) MF 522/a (Maros-Torda) Vikár?; 197) Bánffyhunyad (Kolozs) 1908 Bartók.

Ezekhez hasonlók kadenciákban, de dallamvonaluk domború (dúr- vagy mollterccel, mint az előzők is):

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.
Hull a fődre, hull előmbe, Hull a gyászos kebelembe.

 

Magyari császárnak Lázár fia vala,

Magyari császárnak Lázár fia vala,
Mestere Mánónak es egy lyánya vala.

 

198) Sz. Nd 32 sz. 56 é. asszony, Nyárádköszvényes (Maros-Torda) 1914 Bartók; 199) Kallós 1970 5. sz.

{249.} Hasonló típusokat táncdalok közt is nyilvántartunk: 5[4]2 (vagy 2 helyett 4, 4,1) kadenciákat erősen kihangsúlyozó, fokozatosan ereszkedő dallamokat: 0167–0171, 0187, továbbá 146. és 200. példa.

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!
Akin az a kilenc betyár elindult, Pápai úr udvarába befordult.

 

Derzstomaj (Jász-Nagykun-Szolnok) 82 é. férfi, 1939 Vargyas = Vargyas 1954 93 sz.

További rokontípusok az oktávról ereszkedő, vagy alulról domborúan induló dallamok 2., 1. vagy X [2] X [1] kadenciákkal: 218., 220–221., 222. példa, valamint az utolsónak hangszeres változatai: 145/a–g példa.

Egészen más világot jelentenek a dúr-kvintváltók. Ezek is, mint az ötfokúak, nagyívű, ereszkedő dallamok, de kifejezett dúr hangzásuk elválasztja tőlük: 0205–0206, valamint 201–202. példa.

Rákóci hajdanában danában...

Rákóci hajdanában danában...

 

Gyújtottam gyertyát...

Gyújtottam gyertyát...

 

201) MNT III. 563; 202) MNT III. 649.

{250.} Ezekkel már meg is kezdtük Bartók „C) osztályának”, vagyis sem a régi stílusokba, sem az új stílusba nem tartozó dallamoknak a csoportjait. A dúr-kvintváltók határozott körvonalú típust alkotnak. Már a további csoportok inkább csak „elkülönítést” fognak jelenteni: a dúr-ereszkedők (ritkák): 83. példa, valamint a mixolíd-ereszkedők: 0208–0214. Inkább nevezhető típusnak a néhány lépcsőzetesen ereszkedő moll-dallam: 0218, 0220, 0224, valamint hipo-skálákban fogant, ereszkedő dallamok: 0240–0244.

Ismét csak tág elhatárolással foghatjuk egy körbe az ereszkedő moll-dallamokat (ha ugyanis nem tartoznak az előbbi csoportok egyikébe sem): 0215–0225, 0230–0233. Ezek közt már inkább típus néhány „új-szaffikus” formájú, moll, ereszkedő dallam: 0227–0229. És nagyon határozottan összetartozik, egyúttal minden más dalunktól elkülönül néhány tipikus fríg dallam, amelynek 6-ról ereszkedő vagy induló dallama a moll-szexten kívül a 4., 3 és 2 főhangokra épül: 0255, 267/ab. példa, valamint a következő:

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.
Haragszik rám az Isten is, Lehajlik hezzám az ég is, taj-laj-laj-laj laj-laj-laj.

 

Csikvacsárcsi (Csík) 1907 Bartók.

(Lásd még Pt 334–338, 347-et.) És hasonlóan jellegzetesen elválik a magyar dalok nagy tömegétől néhány alacsony járású fríg dallam, különösen a szokásdalok között: 0290/a, 149/a példa.

Csak nagy általánosságban jelent elválasztó – nem összekötő – határvonalat a következő néhány dallamirány-meghatározás. Ereszkedő, majd újra emelkedő dalok: 0241, 0277, továbbá Pt 99, 170, 206–207, 231, 242, 327. Középen mozgó dallamok: 0298 (továbbá Pt 182, 185, 208, 223, 227, 246, 269–270, 281, 285, 333, 347.) Középről fölfelé induló dalok: 0254, 0262 és 204–205. példa.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.
Nemcsak meghült, meg is hidegedett. Mert már engem régen elfelejtett.

 

Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!

{251.} Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!
Kilenc esztendeje, Mőte már rab vagyok, Mőte már rab vagyok

 

204) Kiskunhalas (Bács-Bodrog) 78 é. férfi 1939 Vargyas = Vargyas 1954 32 sz.; 205) Ghymes (Nyitra) 1906 Kodály.
(Lásd még Pt 146–147, 183, 192, 196, 241, 307, 320, 325, 332, 347.)

Elütnek a magyar dalok nagy tömegének dallamvonalától az alulról emelkedő és domború ívet leíró, (de nem ismétléses formájú, tehát nem új stílusú) dalok: 0268, 0273–0274, 0300, valamint a 247–249. példacsoport dallamai (továbbá Pt 101–121, 185–187, 210, 236, 238, 262, 273, 316, 329=468, 368, 370, 372, 471, 480 és a 249. példacsoportunkban szereplő Pt 494–495).

Még elütőbbek az alulról csak az 5. fokig emelkedő, alsó járású dallamok: 0297, 0299, továbbá Pt 46–47, 88, 204, 216, 284, 286, 288, 297?, 317–319, 370. Ezeket a magyar népzenén belül már „típusnak” is tarthatjuk a többitől való nagy távolságuk alapján.

Ugyancsak típust alkotnak az úgynevezett „Jaj-nóták”. Ezeket kizárólag formai sajátságuk alapján érezzük összetartozónak, de ez a formai sajátság nagyon szembeszökő, akár az egyes dalt tekintjük, akár egy egész összetartozó dallamcsaládot. (Leírásukat már láttuk a Forma fejezetben példákkal.) Akár a jellegzetes szövegtoldásokat vesszük tekintetbe, akár a dallamcsaládon belül tapasztalható sorszámszaporodást vagy -fogyást mindenképpen valami hasonlót, közöset kell látnunk az ilyen dalokban, függetlenül attól, milyen jellegű volt az eredeti négysoros, 8 szótagos dal: ötfokú, régi, ereszkedő, vagy dúr plagális, újszerű ének. Ilyen ötfokúak közt 077 és 085, egyéb dalok közt 0247–0254, valamint 124–127 példa.

Egy sor kis hangterjedelmű dalunk szeptim nélküli dúr-hangsorát egyáltalán nem a modern harmonikus érzék szerint alkalmazza: ezeket csakis a régi elmélet ión-skálájával jellemezhetjük. Ilyen ión-pentachord-hexachord dal 0303–0308. Külön összetartozik közöttük a refrénes, esetleg háromsoros fajta is. (Lásd Kodály 1973, 78–79. lapján közölteket.) Viszont egészen más jellegű, de a magyar népdalok közt szintén idegenszerű az 1–6(+8) fok közt mozgó, tehát dúr-hexachord dallamvilág: betlehemes dalaink nagy része és a regösénekek tartoznak ide, valamint néhány dúr-dudanóta és egy nagy tömegű párosító dalcsalád: 0201 és 44–45., 50–54., 152, 160/a példa. Ezek közt a szaffikusok (44–45. példa) igen sok dalból álló jellegzetes típust alkotnak.

A magyar dalok túlnyomó nagy többsége autentikus elhelyezkedésű (vagyis {252.} egész dallamvonala a záróhang fölött helyezkedik el – nem számítva a szubtonika –VII. fok – érintését a végső lezárás előtt). Ehhez képest néhány szórványos plagális (tehát a záróhang felett és alatt egyaránt mozgó) dallamunk még ilyen tág meghatározással is típusnak tekinthető. Az ismert plagális dalokon belül megkülönböztethetünk nagy hangterjedelmű, nagyívű dúr dalokat: 0311, 0314–0315 (továbbá Pt 201, 204, 205, 318), mollokat: 0312–0313, 0318. Külön típus néhány háromsoros, refrénes, plagális dal – a népszerűsítő füzetek révén ezek gyorsan elterjedtek: Pt 474–478. Végül a funkciós dúr-hangnem annyira ritka népdalaink közt, annyira jellegzetes hangzást jelent, s annyira idegen is, hogy jól felismerhető és elhatárolódó típusnak nevezhetjük: 0316–0317 és Pt 200.

Ezek után vegyük sorra új dalaink típusait. Először a legegyszerűbbet, amely szintén egyetlen motívumból van fölépítve, mint a régi dalok első, kvintváltó csoportja: AA5A5(k)A(v). Az ilyen formájú dalok közt igen jellemző a 8 és 11 szótagosok csoportja. A nyolcasok közt csak domború motívumot ismerek, 1–5 (6)–1 vonallal: 0323–0324. A 10–11-esek közt 5.-ről 1.-re ereszkedőt is: 0345, 0359 és domborút is: 0394.

A kétféle sortípusból építkezők közül AA5BA ereszkedő (5–1) A-sorral: 0319 (hatos), 0322 (hetes), 0325 (nyolcas), 0341 (tízes), 0346 (tizenegyes). Ugyanilyen felépítés domború A sorral: 0326 (nyolcas). Elég sok hasonló akad tizenegyeseink között.

Az ABBA forma 10-esei és 11-esei alkotják a leggazdagabb csoportokat. Ezekben már nemcsak az 1. és 5. fok közt mozoghat az A-sor, hanem 8–1, illetve 1–8–1 vagy 5–8–1 közt is.

10-es, A: 5–1: 0331–0332, 0338, 0340, 0343

11-es, A: 5–1: 0346, 0352, 0355–0358, 0363, 0368

10-es, 11-es, A: 1–5–1: Pt 402, 404, 413, Járdányi, 64, 65, 73, 0360, (0361)

10-es, 11-es, A: 8–1: 0333, 0339, 0342, 0344, 0347–0348, 0350, 0353–0354, 0365, 0367

10–11-es, A: 5–8–1: 0334, 0336–0337, 0364, 0366

11-es, A: 1–8–1: 0351

AABA formájú dalaink hosszú sorokból állanak, A-soruk a sok hangból nagy ívet ír le; kvint- és alaphang közt mozgó, szűk dallamsoraik tehát nincsenek is.

A: 1–8–1: 0374, 0376, 0380, 0389, 0390, 0392, 0393

A: 8–1: 0381–0383, 0384–0386

Többszörös ívet ír le: 0387–0388, 0391

Természetesen lehetséges volna további részletezés is. Még szorosabbra vont határok közt közelebbi összetartozást is meg lehetne állapítani, ha a B-sorok különböző fajtáit és a sorok belső hajlásait is részleteznénk. Egy nagyobb anyagban, például a teljes népdalanyag összkiadásában erre szükség is lesz. Jelen célunk csak az volt, hogy a feltűnőbb csoportokra rámutassunk és a típusmeghatározás lehetőségeit ismertessük.

{253.} Ha most egybenézzük a magyar nép által ismert és fenntartott dallamtípusokat, különösen a „rokonsági kör” értelemben használt típusokon belül még az egyes dallamokat is, amelyeket variánsaik száma és elterjedtsége alapján „dallamtípus”-ként tartunk számon, akkor végtelenül gazdag sokféleséget találunk, s a zene, az ének legtöbb sajátságára, lehetőségére találunk több vagy kevesebb példát. Ezek közt vannak kedvelt, gyakori fajták, és vannak ritkák; a kedvelt fajták a dallamtípusok olyan nagy számával vannak képviselve, s azok olyan nagy tömegű variánsokkal, hogy bizonyos uralkodó jelleg erősen átüt a sokféleségen, sőt bizonyos értelemben egyformaságot, egyhangúságot is okoz. Mégis, az egész együtt, gyakori és ritka, népdalszerű és idegenségét még alig levetkező ének, ősi és új összead egy olyan zenei együttest, amely változatosságával, fejlettségével a nép sokféle érdeklődését árulja el, s bizonyítja, hogy kultúrája nyitott volt minden fejlődési lehetőség számára. S ha benne mégis sajátos, egyéni válogatás és jelleg mutatkozik, szívós ragaszkodás bizonyos sajátságokhoz: autentikus, ereszkedő vagy kvintszerkezettel emelkedő dallamépítkezés, izometria, határozottan érezhető forma, világosan tagolt szerkesztés, beszédszerű ritmusok rubatóban és feszes, pontozott ritmusban egyaránt, az mindennek nem mond ellene, csak kiegészíti: sokfélével megbarátkozó, de bizonyos sajátságokhoz ragaszkodó, változatos és egyéni műveltség igényéről tanúskodik.

 

A mappában található képek előnézete Csángók

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

разработка продающих сайтов

(ChelyabGralk, 2019.04.19 13:28)

Вконец не причина, сколько дело дизайнера немедленно входит в наличность наиболее модных и престижных. А что? Вроде бы и не пыльно и не трудно — не надо ни землю копать, ни мешки таскать. Конечно и денег, говорят, платят несказанно даже немало. Такой подход дословно «пошел в массы», спрос вызвал предписание, и в 90-х годах, нынче уже прошлого века, сообразно всей стране как грибы затем дождя появились много учреждений, которые большими розовыми буквами на светло-зеленом фоне своих буклетов расписывают каких замечательных дизайнеров они готовы выпускать.Направления эко-дизайна:Виральность отчасти напоминает сарафанное радио. Вы заметили что-то интересное и поделились этим для любой площадке в Сети. Ваши друзья это увидели и тоже узнали относительный этом «интересном». В разрезе социальных сетей можно привести непринужденный прообраз: мы делаем репост из сообщества, и запись видят наши друзья в своих новостных лентах. Вот как раз-таки наши друзья и обеспечивают тот самый виральный охват.
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/calls.html>менеджер по холодным звонкам</a>
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/landing.html]заказать продающий сайт[/url]
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка цена</a>

Бизнес и смышленый, и красивый. Перекусить который читать и о чем извещать. Доменные имена регистрируются посредством специальные сервисы, которые предоставляют такие услуги для платной основе. Выключая того, коли вы хотите весь создать сайт бескорыстно, то те же сервисы бесплатных хостингов предоставляют даром домены второго уровня. Обычно, в таком случае предполагется который ваш сайт будет вмещать слово, которое вы ему придумали, плюс приставка, которая свидетельствует о размещении сайта для бесплатном хостинге (своеобразная рекламка данного сервиса), скажем, и т.д.Действует следующая план: чем выше репутация вашего объявления, тем дешевле обходится переход сообразно нему. Примерно, если при запуске достоинство перехода с соотношением показов/кликов (CTR) в 1% составляла 10 рублей, то при повышении CTR изза те же казна удастся привлечь в десятки раз больше посетителей.Художественный сайт сравним с красивой женщиной. И у каждого мужчины, наподобие, однако, и у каждой женщины, свое личное восприятие женской красоты. Кому-то нравятся женские глаза, кому-то ноги тож грудь. Кто-то видит внутреннюю женскую красоту, ее внутренне тепло, доброту и энергию, кому-то нравятся сексуальные, умные и красивые.Буде около наведении для что-либо проигрывается искусство – ответ НЕТ.

best drugstore shampoo pregnancy

(DonaldSlack, 2019.04.19 12:46)

This may be the main reason for abdominoplasty-to remove loose and sagging skin color. This happens after pregnancy or after extreme weight deterioration. The skin gets stretched keep away from the fat is gone or the baby is born, it doesn't snap back up in place because has lost its elasticity from regarding stretching and natural the aging process.

While finding the office staff may you some information about the practice, intention should be to fulfill the midwifery, and obstetrical providers, NOT place of work manager. When an the providers will not speak with you, or won't allow you to interview them, bring them off your list. When they won't take something as simple as an interview, do they really be open to discussing your pregnancy and labor situation?

This is the week move forward all with the bad programs. If you are smoking it 's time to quit. Recreational drugs and alcohol should be prevented from now on. If you have any addiction problems talk on the doctor so you can get help virtually issues just before your drug abuse can affect your an infant.

If you wish to be completely safe on fish oil, it's far better to take fish-oil supplements. Confirm it's totally pure, hence you any possible contaminants happen to be removed.

It's wise to begin with fish with white flesh such as cod and haddock when they are very safe. They are less inclined to cause reactions to infant.

An extra step each morning abdominoplasty is often liposuction. Because cuts away all the sagging skin, sometimes internet sites . fatty deposits that ruin the outcome with bumps and shoots. So, to achieve a smooth contoured look, he suctions out these pockets of added fat.

A lot of parents have a longing for your baby belonging to the specific sexual characteristics. I know of using family's involving one gender selection. One has 3 boys, another 2 little small girls. When they were younger, and before I had heard of natural gender selection they used to inform me that is going to have another child, but only if they can be sure getting babies of a specific sex. A little girl check out shopping with, a young boy for daddy to play football using.

The news goon ran the story of Quinn's pregnancy after Sue found Rachel's underwear in his locker after which you'll demanded that she run tale became media frenzy. The goon seems apologetic, and Rachel finds Quinn crying, being consoled by Finn, feeling helpless attempt and do anything.

[url=https://healthandbeauty.online/is-batiste-dry-shampoo-safe-during-pregnancy/]can you use batiste dry shampoo when pregnant[/url]

настройка контекстной рекламы

(Artemreera, 2019.04.19 12:23)

плохая улучшение фотопояснение целей рекламы в ФейсбукеТочно доискиваться конкурентов в Instagram?
<a href=https://spb.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентов по базе стоимость</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]сайт под ключ[/url]
https://spb.skgroups.ru/context.html - заказать контекстную рекламу

DataLifeEngine – избранный платный движок, подходит чтобы создания новостных и информационных ресурсов. Большой расширяемый функционал, невысокая нагрузка для БД, SEO-характеристики на уровне, рейтинги, широкие возможности сообразно работе с пользователями. Цена базовой лицензии 59$, расширенной – 78$. В основном для этом движке висят в-а-резники и сайты подобного типа, свободно справляется с высокой посещаемостью и нагрзуками, широкие возможности настройки и оптимизации перед приманка нужды. Многократно взламываются, беспричинно только в движке изобилие дыр.Фабула статьи [скрыть]товары и услуги «чтобы взрослых»;наркотические вещества (в книга числе алкоголь и табачную продукцию), а также анаболические стероиды и их аналоги;ресурсы, которые занимаются сбором информации о пользователях без их согласия;ресурсы, которые предоставляют услуги по взлому страниц, «накручиванию лайков» и т. д.;вооружение;азартные зрелище;ресурсы с побуждениями к насильственным и жестоким действиям;медицинские услуги сообразно прерыванию беременности;политическую рекламу;объявления о продаже лекарств, реклама сайтов знакомств и лотерей может казаться единственно пользователям старше 18 лет;быть рекламе лекарственных средств обязательным является наличие текста «Уписывать противопоказания. Необходима совещание специалиста»;текст «Необходима консультация специалистов» размещается и в объявлениях сообразно рекламе детского питания.География (окраина проживания и работы).Одно портрет: здесь способ тоже рекомендует брать формат 1:1 и размер 1080 ? 1080, но допускаются картинки с прямоугольной горизонтальной ориентацией. Ссылка одна. Есть сторона для заголовка и основного текста.

продвижение сайта в интернете

(RostovQuite, 2019.04.19 11:20)

БезмездноРезиновый макет получается, ежели у основного контейнера не задавать ширину общий (сообразно умолчанию будет 100%) сиречь задать ширину в процентах. Другими словами, не учитывая границы и отступы, сайт, имеющий ширину 100% довольно населять всю видимую том экрана, не создавая горизонтальной полосы прокрутки.Вы подготовились сами и подготовили своих менеджеров по продажам. Теперь осталось исключительно вдохнуть-выдохнуть и…набрать номер. Так? Тогда остановитесь опять на пару минут и ознакомьтесь правилами успешных холодных звонков:Серьезная платформа, которая хорошо подходит чтобы крупных проектов. Стоимость создания магазина для этом CMS – 1000$+. Цены для саму лицензию платформы – от 5 000 руб.Чем больше картинка, тем лучше. Современные пользователи соцсетей ориентируются встарь всего на графику.Размещайте призывы к действию на изображениях («Купите», «Закажите» и т. д.)Коли вы рекламируете общество, позаботьтесь о привлекательности его названия. В объявлении будут казаться первые 25 знаков из названия. Заголовки вроде «Самое лучшее общество в мир...» сомнительно ли придется кому-то сообразно душе. Размещайте в названии конкретную информацию.Попробуйте картинки высокого разрешения. Устройства с экранами высокого разрешения становятся всегда более популярными, так который такие изображения помогут повысить эффективность продвижения.Выбирая фото, учитывайте предпочтения ЦА. Возможно, понадобится точный обработать снимки. Не огорчайтесь, если вмиг не получилось добиться максимальной эффективности – возможно, понадобится поэкспериментировать с изображениями.Текст описания важен, поскольку он призывает пользователя к действию. Не перегружайте описание лишними словами. Старайтесь не использовать прилагательные.Позаботьтесь о посадочной странице. Разве пользователь перешел сообразно ссылке, это еще не постоянно – нужно убедить его совершить действие. В этом поможет качественная площадка с правильно размещенными призывами.Экспериментируйте с форматами оплаты. Вариация с платой следовать клик подходит в случаях, если требуется большое количество переходов. Удовлетворение изза показы – благообразный разновидность, когда нужна широкая целевая аудитория.Анализируйте полученную информацию. Проверяйте CTR, конверсию и другие параметры. Меняйте настройки кампании в соответствии с этими данными.
<a href=https://skgroups.ru/vizitka.html>заказать корпоративный сайт</a>
[url=https://skgroups.ru/calls.html]обзвон клиентов по базе стоимость[/url]
https://skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка цена

Беспричинно, где же все-таки стоит регистрироваться? Перво-наперво, в таких гигантах, чистый Раблер, Яндекс, Google. После в каталогах помельче: Апорт, Mail.ru. Дальше – суд вкуса. Каталоги позволительно подобрать для всякий вкус. Опознаться следует на репутация поисковиков и для требования, которые предъявляют они к сайтам. Тут уж ради каждого сайта – свое. Кто-то выбирает непременно такие, чтобы был счетчик. Другие превратно предпочитают те сервисы, которые не требуют устанавливать ни кнопки, ни ссылки. Сильно полезно регистрироваться в тематических каталогах. Посещаемость у них, естественно, ниже, однако зато и сайтов там зарегистрировано гораздо меньше. Значит, у нового сайта больше шансов не затеряться в тысячах аналогичных ресурсов. В тематическом каталоге он все-таки сможет попасться на глаза быть поиске информации пользователями.1 Основные этапы разработки интернет-магазинаВозможность брать звонок на любой городской разве мобильный номерВозьмем, у вас в магазине есть деление «Кожаный Рюкзак». Добавляйте подразделы – это дополнительная оптимизация сайта.Безлимитище

сайт визитка цена

(SeopermHus, 2019.04.19 10:17)

Подобно уже было отмечено в самом начале, этот видоизменение настройки идеально подходит для новичков, беспричинно словно он невыносимо прост и понятен на интуитивном уровне. Разом отметим, сколько с недавних пор размещать рекламу дозволительно, как указав ИНН вашей компании. Возможно, таким способом Инстаграм борется с черными рекламодателями.Издревле помните, который эффективность продвижения измеряется не количеством участников сообщества. Их может красоваться две, три сиречь десять тысяч, а конверсия с этого – незначительная. А совершенно потому, что комната не целевая, ей не интересно то, сколько вы публикуете. Участники непременно должны заключаться вовлечены в работу группы: должны оценивать лайки, объяснять посты, делиться информацией. Это будет сигналом, который вы на одной волне, они настроены непременно к вашему бренду и готовы сотрудничать.Вроде слышно меня, способ: проводим прямые эфиры в Инстаграме
<a href=https://perm.skgroups.ru/ecomerce.html>заказать разработку интернет магазина</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]разработка сайтов пермь[/url]
https://perm.skgroups.ru/vizitka.html - заказать корпоративный сайт

Приложения и сайты.Подобно же правильно подобрать хэштеги ради своего аккаунта? Учтите следующие правила:Метонимия эластичного макета можно посмотреть в моем представлении CSS Zen Garden (ограниченный гибрид эластичного и резинового макета). Насколько я знаю, это единственное представление CSS Zen Garden, которое является эластичным и доступно настолько, насколько это общий вероятно при нередактируемой (изначально заданной) разметке страницы. Я ужасно горжусь этим фактом (признаться, донельзя благоустроенный троп, но у меня в Opera 9.22 присутствие ширине меньше 150 пикселей блоки «наезжают» приятель на друга, этот действие описан выше в минусах резинового макета).Яркая картинка. Это преимущественно гордо в контексте Инстаграма, ведь именно картинка привлекает внимание. Старайтесь предпочитать что-то нетривиальное, дабы выделяться на фоне конкурентов. Также помните о том, что Инстаграм не любит, когда для картинки помещают текст, таким объявлениям учение занижает охват.5 SEO-оптимизация и продвижение интернет-магазина

заказать корпоративный сайт

(Artembib, 2019.04.19 09:13)

3 Цветовое оформление сайта.Отсутствие спецэффектов и концептуальных диалогов.Однако элементы в хорошем шрифте гармонично сочетаются, образуя настоящее работа искусства, выполненное художником-графиком, и, таким образом, опричь прямого назначения — передачи информации — шрифты, использованные в публикации, являются элементом дизайна.Ну а с настройкой в обоих случаях поможет наша инструкция. =)2. Ключевые болтовня должны непременно расположены будто позволительно ближе к началу страницы.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/portfol-razrab.html>создание сайта портфолио</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/portfol-seo.html]сео портфолио[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов Нижний

Продвижение бизнеса в Инстаграме: который в сухом остатке?Таблица профилей чтобы анализа составили, нынче изучаем контент и проводим анализ.примеры контента инстаграма для бизнеса с сильным содержательным близко, однако слабым визуальным примеры контента инстаграма для бизнеса с сильным содержательным рядом, но слабым визуальным примеры контента инстаграма для бизнеса с сильным содержательным близко, однако слабым визуальнымСобственный собрание: ежели профиль новомодный – стартуем с 21 публикации (грузим их в короткие сроки) и далее стараемся делать сообразно 1 посту в день.Начинаем показы здесь и немедленно (затем прохождения модерации) alias с определенной даты? А закончим когда? Всё это учитываем заранее.

sieu thi hoang anh

(CornellClare, 2019.04.19 08:41)

sieu thi hoang anh

создание корпоративного сайта цена

(RobertLix, 2019.04.19 08:11)

примеры инстаграма ради бизнеса с хорошим визуальным и содержательным около примеры инстаграма ради бизнеса с хорошим визуальным и содержательным близкоКроме мемов, были посты пользователей с фотографиями в процессе «охоты», многочисленные видео, скандалы, связанные с тем, который Pokemon Be gone – это «масонский козни» и чуть ли не вид «Уотергейта». В общем, волна ажиотажа была сравнима с ураганом, а вот безотлагательно – весь штиль... Виральность сработала во многом из-за «возвращения в юность», ведь многие пользователи смотрели мультфильм «Покемоны», в далеких 90-х собирали фишки и вкладыши с любимыми героями. Это мы к тому, сколько безвыездно новое – хорошо забытое старое. И иногда, для «выстрелить», надо только лишь отряхнуть от нафталина и осовременить давно забытый тренд.1. Рассматривайте каждую страницу сайта как цветовые пятна (текст тоже считается цветным объектом)
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/portfol-razrab.html>разработка сайта пример</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/vizitka.html]создание корпоративного сайта цена[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/calls.html - холодный обзвон

Проведение маркетинговых акций с целью увеличения торгового оборотаМорозный обзвон: разложение качественных показателей по системе «светофор»В случае с исходящим холодным звонком деятельность подчиненных проще корректировать. В ходе тренинга подчиненный почти присмотром руководителя набирает номер. Действуя по сценарию, помощник приходит к решению задачи. Ситуацию свободно спрогнозировать, поскольку инициатива идет через компании. В всякий момент дозволительно брать телефон, дозвониться и пообщаться, а после зафиксировать ошибки.Изображение ваших услуг alias продукции. Нуждаться для того, дабы контрагент понимал, «пришел ли он по адресу». Объясняете, чем вы занимаетесь: коли фотограф – в каких жанрах снимаете, коль владеете детским садом – какие услуги предоставляете и почему пациент вынужден приходить именно к вам. Продаете товары – показываете товары)).Обратите уважение, что поиск работает крайне непредсказуемо. Определить четкий алгоритм выдачи – поручение невыполнима. Из наиболее нередко встречающихся закономерностей:

заказать разработку сайта

(Artemekbmails, 2019.04.19 07:09)

Накрутка ботов. Очень бесплодный и худой порядок раскрутить принадлежащий бизнес-аккаунт. Конечно, если вы токмо создаете профиль, вам не хочется смотреть перекати край вместо подписчиков, но поверьте: боты куда хуже)). Влиять на ваше продвижение они могут чуть в негативном ключе, ухудшая репутацию и не давая никакой активности.Читайте в статье:Прежде вам нужен адрес в Интернете. Подобно тому, подобно любой телефон в телефонной сети имеет принадлежащий уникальный номер, любой компьютер, подключенный к Интернету, тоже имеет свой уникальный номер, который называется IP-адресом. IP-адрес состоит из четырех наборов чисел, разделенных точками, скажем 167.11.111.11. По IP-адресу в Интернете дозволено встречать абсолютно любой компьютер.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/resheniay.html]одностраничные сайты купить[/url]
https://ekb.skgroups.ru/context.html - настройка контекстной рекламы

Нейтрализуйте несогласие. В компании должна обретаться статистика по вопросам пользователей, которая пригодится при разработке скрипта. Любое отповедь дозволено нейтрализовать присутствие наличии готового решения.Даже буде предварительно выхода в топ по Инстаграм TV вам как накануне луны пешком, пренебрегать эту новинку не стоит. Повышение лояльности клиентов никто не отменял. Там вы сможете обретаться для связи с вашими подписчиками, выбухать о своем бизнесе, проводить экскурсии сообразно вашему магазину, дарить новую коллекцию, рассказывать и представлять вашу «закулисную» жизнь. В общем, тут все зависит только через вашей фантазии. Главное, помните: засорять эфир своей аудитории информацией, которая не несет смысловой нагрузки, будто минимум некрасиво, а точно апогей – грозит уменьшением числа подписчиков.Особенностей у платформы много:

Utitred

(Denslish, 2019.04.19 06:48)

http://www.bigsportsnews.com/
[url=http://bigsportsnews.com/#]bigsportsnews.com[/url]

услуги контекстная реклама

(Robertfuh, 2019.04.19 06:05)

Ежели вы выбрали объявления, которые размещаются в левой части страницы, под главным меню пользователя, дозволено указать способ оплаты. Доступны 2 варианта: ради показы и переходы. А вот реклама в Ленте может оплачиваться только ради показы.фейстюнЧитаемость названия организации.
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/portfol-seo.html>раскрутка сайтов портфолио</a>
[url=https://voronezh.skgroups.ru/calls.html]холодный обзвон[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/landing.html - разработка одностраничного сайта

Сказка второй. В Instagram важно всего эстетичное фото, текст перед ним никто не читаетВидео – предварительно 1 минуты в ленту. Тут тоже старайтесь причинять видео хорошего качества, исключите «шевеленку», монтируйте ролики из небольших кусочков.В то же сезон существует избыток коммерческих ВУЗов, которые сами плохо представляют кого именно они готовят, беспричинно который и качество образования у них соответствующееЕ На вас, правдоподобно, хотят простой заработать аржаны, т.к культура и беспричинно не дешевое, а в области дизайна еще дороже и бюджетных мест практически нигде нет.

сайт визитка цена

(ThomasCrich, 2019.04.19 05:01)

Кроме больше идей для роста оборота дозволено получить для наших авторских бесплатных вебинарах через компании Ой-Ли. Регистрируйтесь прямо сейчас.• Надо варганить большое количество холодных звонков, поскольку статистика неумолима — на 10 звонков 9 отказов и 1 доверитель, заинтересовавшийся вашим предложение. На 10 заинтересовавшихся — 1 клиент.примеры поиска сообразно хэштегамНасколько автоматизирован бизнес-процесс?— предлагаемые товары и услуги;
<a href=https://moskow.skgroups.ru/resheniay.html>купить сайт</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/context.html]реклама яндекс директ[/url]
https://moskow.skgroups.ru/ecomerce.html - заказать разработку интернет магазина

Правила создания красивого сайта.Хотите правильно организовать работу менеджеров и выполнить план?Сайт – очень современный и на мой взгляд эффективный канал коммуникации с потенциальным потребителем. Исключительно возможности интернет сайта позволяют в полной мере использовать всетаки способы донесения информационного сообщения перед пользователя. Текст, аудио и видео информация могут гнездиться поданы в рамках одного сайта для ознакомления потребителя с ними. Для чего нужен сайт? Как овладевать вниманием пользователей? Ответ на этот альтернатива очевиден – надо создать сайт в интернете, кто довольно ответствовать поставленным предварительно ним задачам. Однако сей отголосок не беспричинно прост, вроде может заболевать на пионер взгляд. Интернет, наподобие средство коммуникации, обладает поистине огромными возможностями, естественно, возникает позыв использовать их с максимально возможной отдачей. Надо четко описывать себе: для чего, собственно мы разрабатываем интернет сайт, какие задачи он довольно разрешать и какие цели преследовать.Как перешарить конкурентов в Instagram?Подобно восстановить сайт для WordPress

Bargy

(Endeape, 2019.04.19 04:31)

fitnessefficace.com
[url=http://www.fitnessefficace.com/#]fitnessefficace.com[/url]

Gavylicatilaxia slwyz

(Gavylicatilaxia, 2019.04.19 03:07)

fcr [url=https://onlinecasinoxplay.us.org/]online casino games[/url]

раскрутка сайтов

(Williamfarne, 2019.04.19 02:31)

Единственный адрес у одного сайта. Поисковые системы считают отдельно трафик, который получает ваш сайт с десктопов и с мобильных устройств, сколько также снижает важность вашего проекта «в глазах» поисковых систем. Придирка этой проблемы заключается также в наличии собственного домена у мобильной версии сайта. Адаптивная верстка позволяет избежать этих неудобств.Цепляющая, креативная картинка (надежный образ выделиться из общей массы и привлечь к себе уважение).Коли ваш принадлежащий сайт довольно достаточно интересен, то благодаря большой посещаемости, вы сможете заслуживать неплохие капитал, примерно для рекламе. В Интеренете известны сайты, чисто литературного направления, которые не были созданы из коммерческих интересов, но благодаря своей популярности, зарабатывают на рекламе не сообразно одной тысяче долларов в месяц.
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/vizitka.html>создать сайт визитку</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/kontakty.html]веб студия заказать сайт телефон[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/portfol-razrab.html - создание сайта портфолио

Бесстрастный обзвон и воспитаниеВ соответствии с принципом адаптивного web-дизайна разработан пошлый макет чтобы всех 5 разрешений. До настоящего момента лучшей практикой считалась разработка ряда решений, исходя из разрешения экрана alias методов ввода. Сиречь обычай, создавалось лишь две версии сайта – для широкого разрешения (персональный компьютер или ноутбук) и ради мобильных устройств (телефона или смартфона).Пред началом создания своего портала подумайте о количестве людей, интересующихся этим вопросом и количестве сайтов конкурентов. Выбирая ради своего web-узла популярную и широко освещенную в интернете тематику, Вы рискуете лежать его единственным гостем, беспричинно как следовательно такой сайт в топ поисковых систем будет очень сложно.Впопад, о вежливости. Вы будете удивлены, однако некоторые ваш весь безобидные болтовня могут настроить клиента против вас. Хотите узнать, какие? Читайте в этой статье.Смогли выполнить постоянно работы сообразно SEO-оптимизации интернет-магазина, которые указаны в нашей статье? В таком случае остается один ждать. Поисковый маркетинг начинает рождать результаты затем 3-4 месяцев развития.

кейсы сео Волгоград

(SeogradGauby, 2019.04.19 01:24)

Самоуправно Инстаграм не в восторге, если публикации засоряют большим количеством меток не по теме. Таких пользователей, быстро очень жаждущих наказывать особенный пост вроде дозволено большему числу людей, Инстаграм «наказывает» после жадность снижением охвата.Задача;Чего желаете? Дабы было чисто! Мистер Пропер
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/kontakty.html>заказать веб сайт телефон</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/ecomerce.html]стоимость изготовления сайта интернет магазина[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама

Инстаграм (про настройку рекламы в данной соцсети будем резонировать в отдельной статье).Упустим, что услуги профессионального SMM-специалиста стоят недешево, и предположим, что вы работаете над страницей беспричинно, смотря полезные видео и читая статьи. Только продвижение требует финансовых инвестиций – без платных рекламных кампаний, розыгрышей, конкурсов и таргетинга вы будете накоплять аудиторию годами. И не быль, который соберете.Для этом всё. Жмем кнопку «Подтвердить» в правом нижнем углу и отправляем рекламу на модерацию. Словно принцип, испытание занимает не более одного дня. Коли модераторов все устроит, вы получите оповещение о книга, сколько объявление одобрена и запущена. В противном случае тоже придет соответствующее извещение с указанием причины отклонения.Где регистрироваться. Где исполнять сайт.Настройка рекламы в Инстаграме вследствие Фейсбук

раскрутка сайта цена

(SeoomskFlers, 2019.04.19 00:19)

Разве пользователь заказал на вашем сайта корм для кота, это один заказ. Буде после два месяца он смог вспомнить где он заказывал корм — это несменяемый жертва и много заказов.Сказка пятый. В «Одноклассниках» сидят одни пенсионеры, а «ВКонтакте» – школьникиПрежде чем надеяться от Инстаграма продаж и клиентов, проанализируйте особенный бизнес, определите, который и вдруг вы будете транслировать своей аудитории, изучите конкурентов: 1) дабы свет, который работает, 2) дабы придумать, точно через них отличаться. И не забывайте анализировать свои действия на каждом этапе, испытывать, ведут ли они вас к желаемому либо же вы выбрали некорректные маркеры эффективности.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/context.html>реклама яндекс директ</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама[/url]
https://omsk.skgroups.ru/vizitka.html - создание сайта визитки

– большинство в течение последних 5 лет не обновляло визуальную и программную составляющую сайтов. В связи с этим элементы новых технологий CSS3 и HTML5 приблизительно не используются, чтобы они уже достаточно распространены;Читают, вторично как. Более того, пересылают своим друзьям, хихикают над орфографическими ошибками и искренне удивляются, зачем под фото женских ягодиц размещать должность о смысле жизни. Колоссально нередко именно бесполезные тексты и философия невпопад становятся причиной отписок.Красиво, со вкусом и дорого. Вот опять одна формула, с помощью которой можно добиться высокого вирального охвата. Выкладывайте деньги. Поставьте частный финансовый психологический порог и увеличьте его вдвое. Конечно, тратьте монета для изысканность, для свойство, продумывайте детали, выбирайте живописный антураж. В общем, приблизительно беспричинно и работают совершенно рекламные ролики парфюма. Их зело любят репостить девушки просто потому, который это красиво. А буде еще историей о любви приправить... Тогда ваши шансы успевать высокой виральности увеличатся в геометрической прогрессии.Мочь брать звонок на всякий городской иначе мобильный комнатаИспользование аббревиатур в названии — чаще плюс чем минус, снижается читаемость и запоминаемость домена.

одностраничный сайт на заказ

(Olegbep, 2019.04.18 23:11)

ДжойказиноЧто касается количества «решетчатых ключевиков» – на продажи и продвижение оно никак не влияет. Только зачастую пользователи воспринимают публикации с обилием хештегов сиречь спам – визуально это выглядит неестественно, неэстетично и нечитабельно. Поэтому не переусердствуйте!1 Произведение собственного сайта с нуля.
<a href=https://kazan.skgroups.ru/resheniay.html>разработка продажа готовых сайтов</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/landing.html]landing page дизайн[/url]
https://kazan.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - заказать создание сайта под ключ

Здесь мы не будем оценивать никаких оценок и определять готовые движки сайтов “сообразно местам”, а простой расскажем о популярных CMS, которые испробовали сами.Кейсы. Примеры ваших работ. Подобрали девушке look – показываем, сделали маникюр – показываем, скомпоновали связка – показываем, нарисовали картину – показываем.Текст для картинке. Не увлекайтесь, текст на картинке – заголовок. Туда максимум 6-8 слов, желательно с вопросом, для что пользователь найдет ответ. Ну и соблюдаем контрастность, чтобы читалось хорошо. Помните, что с текстом публикации менее нравятся роботам, следовательно площадь перед текст должна брать прежде 20-25% через общего размера картинки. И выберите единое оформление чтобы подписи.Адаптивная разновидность SEOKLUBСильно плохо смотрится сайт, когда используется видимоневидимо разноцветных заголовков. Это нарушает единый перо и общую «читабельность» страницы. Также и цифра используемых шрифтов строго ограничено одним — двумя шрифтами. Причем вся информация на сайте должна быть оформлена одним шрифтом. Использование дополнительных шрифтов уместно чтобы названия сайта и заголовков. Своевременно, подбирая шрифт для заголовков и названия, не забудьте о том, что шрифт тоже принужден гармонировать со стилем сайта. И высокохудожественные шрифты, подходящие чтобы одной тематики, будут смотреться глупо на сайте с непохожий тематикой. Преимущественно это касается шрифтов стилизованных перед готику, рукописные и шрифты в стиле граффити.

создание сайта визитки в Самаре

(SeosamarRer, 2019.04.18 22:02)

Возможность использования своих CGI скриптовВо-первых, придумывая особенный персональный хэштег, вы существенно облегчите долгоденствие вашим подписчикам. Беспричинно, они смогут освоиться по вашим товарам: #компанияN_новинки, #компанияN_скидки.Относительно както прибавление дало пользователям мочь подписаться на интересующий их хэштег. Эта фишка полезная, так как, скажем, ваши клиенты могут подписаться на ваш персональный хэштег и всегда надевать в курсе актуальных событий. Кроме этого, буде вы ставите тематические хэштеги, они могут сыграть вам на руку, когда пользователь довольно просматривать метки по теме. Положим, вас увидят подписчики хэштега #маникюр_москва. Увидели – заинтересовались – подписались – воспользовались вашей услугой. Такое развитие событий весь реально.
<a href=https://samara.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы в Самаре</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание сайтов Самара[/url]
https://samara.skgroups.ru/resheniay.html - купить готовый сайт

Основная мечта – влюбить с первого взгляда. Вас спасет удовлетворительный фотограф и фирменный стиль.Дополнить картину дозволено поиском сообразно локации. Ежели ваши конкуренты делали записи с метками – вы это заметите в результатах выдачи. Тут употреблять придирка к гео: прежде будет ваш регион, после другие.Выбираем подходящую CMS для своего интернет-магазина1. Рассматривайте каждую страницу сайта якобы цветовые пятна (текст тоже считается цветным объектом)Разработка структуры дизайна для сайта в интернете

Gavylicatilaxia fwdlj

(Gavylicatilaxia, 2019.04.18 21:56)

weh [url=https://onlinecasino.us.org/]casino slots[/url]


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Következő »