Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

......................

NÉPDALTÍPUSOK

A variálás állandó folyamatában az új meg új formák alakulásának szövevényes folyamatában, kevéssé sikerült vagy életre nem való kísérletek és sikerült, de el nem terjedt, vagy kiveszőben lévő egyedi darabok tengeréből emelkednek ki mint szigetek vagy nagy szárazföldek, a típusok: egy-egy dallamelgondolásnak, formai alakulatnak folytonos újraalkotásából keletkező változattömbök. Egy-egy ilyen, felismerhetően azonos dallam összetartozó változatait is szokták típusnak nevezni: így nevezi például Járdányi a Magyar népdaltípusok c. kiadványában az egyes dallamokat, amelyek szélesebb területen, több változatban ismeretesek. Ugyanígy használja a típus fogalmat az MNT VI. kötete. Ezek a „típusok” tulajdonképpen „a dallamok”, amelyeknek a műzenében egy-egy alkotás felel meg. Mindössze az a különbség, hogy a műzenei alkotás egyszeri és megmásíthatatlan, a néphagyományban viszont egy alkotás sok változatban él – mintha a zeneszerző művét csupán számos vázlatából ismernék. Éppen ezért helyesebb a típus szót tágabb értelemben venni: több önálló „alkotást” – vagyis változatokban élő dallamot – összefoglalóan nevezni közös típusnak aszerint, hogy több vagy kevesebb vonásban hasonlók egymáshoz. Rokon dallamokat és nem azonos dallamokat nevezek tehát a továbbiakban típusnak. Az a kérdés, milyen rokonság alapján nevezhetünk így különböző dallamokat.

Legtágabb a rokonság akkor, ha a dalok egyetlen meghatározó sajátsága alapján húzzuk meg a rokonság határait. Tulajdonképpen az eddigi fejezetekben tárgyalt összes tulajdonság szerint lehet „tipikus” egy dallam, s tartozhat ilyen vagy olyan típusba: van dallamvonal szerint típus, hangkészlet szerint (sőt hangnem is tehet dallamot tipikussá), van ritmus-, illetve szótagszámtípus, formatípus, sőt dallam–szöveg kapcsolat is lehet jellemző néhány szorosan összetartozó dallamra, végül, de nem utolsó sorban az előadásmód is foghat össze „típust”. Vegyük sorba ezeket a lehetőségeket.

Nem kell bizonygatni, hogy a dallamvonal, illetve egy összetettebb dallamfelépítés lehet tipikus, és sokféle eltérő megoldásban jelentkezhet. Legtágabb határok közt beszélhetünk ereszkedő (01–094), helyben topogó (0129–0141 és 0280–0302), emelkedő (0256–0275), kupolás dallamokról (0319–0393), kétrészes – például kvintváltó (01–049) vagy kvinttel magasabban ismétlő (0323–0324, 0335, 0345, 0359), mély járású (16/e, 46, 0137, 0143–0152, 0176–0179, 0293–0302, 0311–0318), magas járású (01–049+0234–0244), tág ívű (022, 039, 0219, 0369–0393) és szűk menetű dallamokról (0146–0152, 0308–0309), s ezek bizonyos {240.} vonatkozásban valóban közelebbről vagy távolabbról rokonok. A dallamnak még a tagolása is lehet igen tipikus: a kadenciái. Bizonyos kadencia-sorozatok is összekötnek dallamokat egymással, például 7 [5] 3, 4[5] VII, ezek többnyire kvintváltók: 5[4]3, 5[4]2 históriás jellegű vagy táncnóták a „sirató rokonság” jellegzetes példái; 1[5]4 az új stílusra jellemző és így tovább. A hangkészlet néha igen jellemző egy-egy dallamstílusra, különösen a fejlődés korai fokozataiban, de még olyan fejlett parasztzenében is, mint a bolgároké. A magyar népzenében is más-más jellege van a dúr pentachord dallamoknak (0303–0309), mondjuk a Zobor vidéki lakodalmas énekeknek (0303, 0307) vagy a hexachord (+oktáv) hangkészletnek, mondjuk a regösénekeknek, betlehemesnek és dudazenének (201., 42–45., 50–54., 152., 256. pl.), mint az oktávterjedelmű ötfokú daloknak. Ötfokú dallamok: ez a tág hangkészlet-meghatározás is, minden tág volta ellenére is, jelent bizonyos rokonvonást, ami határozottan elkülöníti más dallamoktól. Igen sok dallamot meghatároz a fríg hangnem, ha ugyanis annak fő hangjaira épül fel a dallamvonal (0178, 0255, 0282, 0284, 0290/a). Egészen különválnak hangnemi-hangkészleti sajátságaikkal azok a dalok, amelyeknek egész dallammenetük az „akusztikus skála” hangjaira épül, s annak jellemző hangjait lényeges dallamhelyen építik be a dallamvonalba (69, 0278). Funkciós dúr-dalok (0317), hipo-skálákban mozgók (0240–0244) mind külön rokonsági körbe tartoznak. Ismét határozott típust jelentenek a drm-n recitálgató dallamok (0129–0141).

A magyar népdalban (a népköltészethez hasonlóan) igen nagy jelentősége van a szótagszámnak: egy-egy szótagszámcsoport vagy különösen egy-egy sajátos versszakképlet összekapcsol sok, egyébként különböző dallamot. Az olyan ritka sor, mint az ötszótagú, különösen ha a versszak mind a négy sora ilyen, annyira különválik a magyar dalok többségétől, hogy ez már típussá is avatja (e tekintetben legalábbis). De igen jellegzetes csoportot alkotnak a 6-os, 8-as, 12-es izometrikus dallamok is – ezek többnyire a régi parlando-rubato dalok főcsoportjai; a 12-esek pedig a régi stílusban szinte kivétel nélkül az úgynevezett „recitálók” csoportjába tartoznak. Ellenben a 7 és 11 szótagúak a régi stílusban kivétel nélkül táncdallamok, a 6+5 tagolású 11-es pedig szinte egyetlen dallamot jelent: a „Hol jártál az éjjel cinegemadár” szövegű kanásztáncot (04). 13–14 szótagszám egy dallamon belül a kanásztánc legjellemzőbb típusait jelenti. Új dalaink között a 10-es és 11-es szótagszám jelent igen tipikus dallamcsaládot, az új stílus legnagyobb tömegű, legjellegzetesebb darabjait; 16-os szótagszám a közép-erdélyi új dallamokat, s ennél hosszabb sorok már csakis az új stílus AABA formájú dalaira jellemzők, tehát ismét egy szűkebben körülírható dallamfajtát határoznak meg.

Még közelebbi rokonságot jelenthet egy-egy sajátos ritmusforma. A mazurka-ritmus igen erős hasonlóságot tud éreztetni még nagy dallamkülönbség ellenére is.

ritmus 4–5 dalunkra jellemző, amelyeket ezért egymás közeli rokonainak érzünk.

{241.} Talán még erősebb a típusalkotó ereje a formának. AA5A5A dallamainkat szinte mind egy típusnak lehet érezni. Nem kevésbé a fordítottját: A5A5AA-t. Még jellegzetesebb, egyéni arculatot tud adni egy dalnak a szaffikus forma magyar változata. A 118–119. és 160. példában több változattal is bemutatott dallamcsaládot például szinte semmi más tulajdonság alapján nem lehetne egyetlen variánscsoportba sem összehozni, csakis a forma alapján: dallamiránya hol fölfelé tartó egészen az oktávig, hol a kvintről lefelé mozog, hol meg a kvint körül marad; hangnem-hangkészlete alapján lehetne dúr pentachordtól oktáv terjedelmű dúr, akusztikus, fríg, hipo-ión, eol dallam; szótagszáma és ritmusa a 3–4. sorban nagy különbségek között ingadozik, tehát mint „heterometrikus versszak” is különböző helyen szerepelnének változatai akár egy ritmusrendben, akár a szótagszám szigorú rendszerében. Ami mindben közös, az egyedül a forma: AAb+bc, a késői szaffikus jellegzetes formája; ennek megfelelően a nép is egyetlen dalnak ismerte és mindig ugyanarra a szövegre énekelte. (Pontosabban: ugyanazt a dallamot ugyanazzal a szöveggel variálta ilyen különböző formában, ahol minden megváltozhatott a dallamban, egyedül a forma nem.)

Még a dallam–szöveg kapcsolat is lehet típusalkotó elem: kanásznótáink, dudanótáink sajátos szövegeknek sajátos ritmussajátságokkal való együttjárását jelentik, különböző dallamokban. „Jaj-nótáknak” pedig azokat nevezzük, amelyek sajátos szövegkezelésükben gyakran toldják ki a szöveget: jaj, jaj, jaj (csuhajja, la-la-la) féle szótagokkal a dallam kitolódott sorvégein vagy páratlan sorain. A „virágénekek” is elég jellegzetes csoportot jelentenek: virágot emlegető refrénszövegükről nevezzük így, a legjellegzetesebbek a háromsoros, refrénes dúr-pentachord dallamok.

Végül az előadásmód is jelölhet típust: „recitálók” kivétel nélkül 12-es parlando, ötfokú drm-kezdetű dalok; s az 5/8-os előadás a régi stílusú 11-esekben tapasztalható, ahol a 4/8-ot váltja fel a kissé fellazított, nagyobb érzelmi töltésű, kiszélesített ritmus.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, többnyire elég tág határokat jelent: azt, hogy egy-egy tulajdonságban bizonyos dallamok közösek és másoktól elkülönülnek; de azért ez még nem teszi őket egy jól meghatározható típus tagjaivá. Ahhoz több kell, mint egyetlen tulajdonságban való egyezés, és ebben az egy tulajdonságban való különbözés a többi dallamtól. Viszont mindjárt azt is meg kell mondanunk, hogy olyan dallamcsoportot sem tudunk felmutatni, amelyik mind a hét felsorolt tulajdonságban különböznék a többi daltól. Még a legsajátosabban körülírható kanásznóta-csoport is csak egy-két tulajdonságban különbözik minden más dallamtól, egyéb vonásaiban hol több, hol kevesebb dallammal tartja a rokonságot. Sajátos ritmusuk és szótagszám-szabadságuk, valamint dallam-szöveg kapcsolatuk alapján minden más daltól különböznek, ötfokúságuk, kvintváltásuk, dallamvonaluk menete, jellegzetes A5A5kAAk formájuk, táncszerű, feszes giusto előadásmódjuk más-más dallamokban is feltalálható. Azonban nemcsak a különböző vonások tartoznak hozzá egy stílushoz vagy egy típushoz, hanem {242.} mindaz, ami jellemző rá, akár közös az mással is, akár nem. Az a kérdés, vannak-e olyan típusok, amelyekben minden elsorolt tulajdonságnak kötelezően csak egy bizonyos megoldása fordulhat elő. Ebben a megfogalmazásban a Kanásznótát már ilyen típusnak nevezhetjük: sajátos dallamvonal (kvintváltó, egymotívumú „Páva-dallam”), sajátos hangkészlet (9–VII ötfokú), egyéni metrikai-ritmikai sajátság, szövegkapcsolat és táncszerű előadásmód jellemző rá. Ebből a metrikai sajátság és a szövegkapcsolat minden mástól különbözik, dallam, hangkészlet és forma sok daltól elválasztja, de összekapcsolja a dél-dunántúli ötfokú-kvintváltó dalok egész sorával. Viszont itt már olyan szűkre vontuk a beletartozó dallamok határát, hogy mindössze két dallam tartozik bele, amit az MNT VI. kötete egyetlen dal variánsainak minősített (03–04). De vannak nem kvintváltó, sőt nem is ötfokú kanásznótáink is; ezek csak a szövegkapcsolat és a ritmus–metrum alapján rokonai az előbbieknek, vagyis a „megkülönböztető jegyekben”, összes többi tulajdonságaikban eltérnek tőlük: „Csóri kanász, mit főztél” (Pt 43) még (elhomályosult) ötfokúságával közelebb van, de már nem kvintváltó, s első motívuma is más; 0292 dalunk pedig már se nem ötfokú, se nem ereszkedő dallam, mégis kanásznóta. Ezeket már csak egy tágabb meghatározás kapcsolja össze.

Látjuk tehát, hogy tágabb és szűkebb meghatározások keresztezik egymást; több vagy kevesebb jellemző, közös jegy alapján pontosabb vagy lazább körülírást, szorosabb összefüggést jelezhetünk.

Különböző, szűkebb-tágabb körbe tartozó típusokat mutattam be a Pt dallam-mutatójában (l. „Típusok, eredet”.) Annak célja csak az volt, hogy különböző, kidomborodó sajátságokra, bizonyos rokonságokra felhívja a figyelmet (amit akkor már nyilvántartottunk).

Nyilván sem a maximális követelmény nem lehetséges: hogy minden tulajdonságban jellemzők s egyúttal minden más dallamtól különbözők is legyenek a „típusok”, sem a minimális, hogy csak egy-egy tulajdonsággal határozzuk meg a „típust”. Az elsőt nem lehet elérni, a második pedig kevés. Kell tehát több jegy ahhoz, hogy valamit típusnak mondhassunk, de mindig lesz benne egy vagy két kidomborodó sajátság, ami leginkább föltűnik és jellemzi a típust, és kell hogy a típuson belül különböző dallamok legyenek, amelyek a nem kiemelkedő sajátságokban eltérjenek egymástól. S amit így elsorolunk, abban mindig számolni kell olyan, ezúttal elhanyagolt tulajdonságokkal, aminek alapján, más vonatkozásban más típusba is sorolhatnánk az illető dallamot. Amikor például főképp hangjaival határozzuk meg a dalt – dallamvonal, hangnem, hangkészlet, kadenciák alapján – akkor ritmusával kapcsolódhat egészen más dalokhoz is, és fordítva.

Ezúttal ugyanis a dallammozgás irányával, a kadenciákkal, a hangkészlettel és hangterjedelemmel (tehát hangnemi sajátságokkal) és a forma alapján állítom össze a típusokat. Eltérek Járdányi rendszerétől abban, hogy egyrészt lazábban határozom meg a dallammozgást, hiszen nem egy tízezrekre rúgó dallamanyag egyszempontú elrendezésére akarom felhasználni, hanem csupán a közölt anyagban akarom jellegzetes csoportokra felhívni a figyelmet; másrészt éppen ezért {243.} több szempontot is figyelembe veszek egyszerre. Inkább valami olyasféle tipológiára törekszem, aminőt Bartók adott könyvében, azzal a különbséggel, hogy az ő fő szempontja a versszakszerkezet és ritmus volt. De előzőleg már elkülönített három stílust, amelyet több vonással jellemzett: a régi stílust ereszkedő, ABCD felépítésű (vagy kvintváltó), ötfokú, izometrikus tulajdonságokkal, az újat négyféle visszatérő formával, alkalmazkodó tempo giustóval, s csak azon belül határolt el szótagszámcsoportokat, illetve a „Vegyes osztály” III. alosztályában különböző versszakszerkezeteket. Egyes csoportjai már valóban „típusokat” fognak össze; a többiek azonban vagy túl tágak, vagy túl vegyes elemeket tartalmaznak, mert a választott összetartó sajátság (metrika, ritmika) a legkülönbözőbb eredetű és stílusú dallamokban is lehet közös.

Magam követem Bartókot abban, hogy különválasztom az ötfokú dalokat a diatonikusaktól, de nem elégszem meg azon túl a szótagszámcsoportokkal, hanem további megkülönböztetéseket is teszek mélyebb és finomabb dallamrokonság meghatározására. Az új stíluson belül is forma és dallammozgás szerint adok további elhatárolást, s messze túl kellett menni mind Bartók, mind Járdányi szempontjain a két nagy stíluson kívül eső típusok meghatározásában.

Arról természetesen szó sem lehet ezúttal, hogy a teljes magyar népzenei anyagot mutassam be „típusokon” keresztül. Az még az összkiadásban sem lehetséges, hiszen számos „típuson kívüli”, magányos darabot is be kell mutatni, amit csak szükségből sorolunk egyik vagy másik típus elé, közé. Mindössze a kétségtelenül kialakult, ismert típusokra akarom felhívni a figyelmet a saját példáimon és gyűjteményemen belül. Leginkább típusnak nevezhető csoportok találhatók az ötfokú dalok közt, a sirató rokonságában, a dudanóták közt és az új stílusban; tehát ahol összefüggő stílusról beszélhetünk. Stílus ugyanis azt jelenti, hogy sok egymáshoz hasonló darab keletkezik. Legkevésbé tudjuk (egyelőre) meghatározni azt a sokféle dallamot, amely ezen a négy stíluskörön kívülesik, és tulajdonságai rendkívül tarka képet mutatnak. Ezeket többnyire csak tág határok között, inkább elkülöníthetjük egymástól, semmint szorosan meghatározhatnánk.

Lássuk mindenekelőtt az ötfokú, régi dalokat. Legkiugróbb típusai a kvintváltók. Ezek közt is igen jellegzetesek az „egymagú” dalok, amelyek egyetlen motívumot kétféle zárlattal periódussá fejlesztenek, s azt kvinttel mélyebben megismétlik (A5A5kAAk). Ezen belül külön is nagy család, az úgynevezett „Páva-család”, amelyet meghatározott „mag”, dallammozgás jellemez A-sorában: 8–4–7 fokok után 8–4–5 (02–014, valamint az MNT VI. kötetének szinte a teljes anyaga.) Ez a „típus” már majdnem egyetlen dal; de a különböző szótagszámú és ritmusú változatai különböző szövegekkel társultak, s ezekhez a szövegekhez és metrikai formákhoz annyira hozzáalakultak apró dallamrészletekkel, s egy-egy ilyen önálló forma olyan variánsgazdagságban él a nép közt, hogy önálló dallamnak kell tartanunk a család minden tagját, s a családot együtt típusnak. Ezek szabályszerűen 7[5]3 kadenciasort alkotnak (amit nem egy dallam vagy variáns elváltoztathat); ugyanilyen kadenciákkal és A5A5kAAk periódusos-kvintváltó formával más dallam {244.} is építkezik (például 01 és 015). Számos hasonló kadenciájú, kvintváltó dalunk épül viszont két különböző motívumból: A5B5AB (kétmagúak): 01, 016–021. Jellegzetes csoport az olyan kvintváltó daloké is, amelyek a periódust egy hanggal mélyebben záruló első sorral alkotják 4[5]VII kadenciákkal (ezeknek egyike-másika esetleg el is változhat egyes változatokban): 022–032. További kvintváltó csoportok: 5 [5] 1 kadenciák (033–037); 8 [5] 4 kadenciák (vagy 9 [5] 5): 038–047. (Mindig az alkalmi módosulások leszámításával.)

Sokban közeli a dallammozgás a kvintváltókhoz az ismétlés nélkül ereszkedő, ABCD formájú dalokban (064–0101). Ezek közt is lehetnek lépcsőzetesen ereszkedők: 080–081, 083, 088, 092, 093, esetleg 062, 086 – továbbá Pt 24, 49, 60, 98, 108?, 110–111, 124, 141, 180. Külön csoport az olyan ereszkedőké, amelyek 5–4–5–4–5–8 fokokon kezdenek: 095–097, 0100–0101, 0117–0118, továbbá Pt 17, 44–45, 113, 123, 134–135, 152, 230. Hasonló, mégis elkülönül tőlük az 5. fokon mozgó (de a 4.-et nem érintő) kezdés és utána 8.-ra ugrás (és utána természetesen ereszkedő dallamvonal): 094, 098–099, továbbá Pt 20, 121, 138, 168, 171?, 218. Nagyon sok ereszkedő régi dalunk kezd az oktáv ismételgetésével (vagy ami avval egyenlő: 8–5–8, 1–8... ugrásokkal): 073–074, 076, 092, 0109 és 191. példa, továbbá Pt 70, 87, 117+126+191 = 166. pl. Pt. 131, 168 stb.

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,
Mégis besorozott Ëngëm katonának.

 

MF 1229/b–1930/b lányok, Menyhe (Nyitra) 1909. Kodály

Nem kevésbé gyakori és jellegzetes az első sor oktávon induló és 7. fokon záruló első sora (8----7): 016, 018, 019?, 020, 047, 066, 071, 077–080, 082–083, 086, 088?, 091, 0102, 0109–0110, 0113? továbbá Pt 27, 49–52, 105+107, 124, 133, 165.

Nagyon tipikus az ABBC felépítés – tehát két azonos középső sor – nyolcszótagos, ötfokú-ereszkedő dalainkban. Gyűjteményünkben csak 066, de lásd Pt 50–52, 59, 87, 89, 92, 131, 133, 141, 157, 160=166. (Amint látjuk, ez érintkezik az előbbi csoporttal is: van tehát egy szűkebben összetartozó csoport: 8– – –7 kezdés és ABBC felépítés.) Hasonló ehhez, hogy a szélső sorok ismétlődnek vagy egymáshoz hasonlóvá váltak (AA(k) BB(k) vagy ABCC): 067, 070, 072?, 089–090, továbbá Pt 110.

A két első sor ismétlését (AABC formát) jellegzetesen olyan régi dalokban találjuk, amelyek három-négy nagyívű sorból – oktávról az alapra lefutó sorból {245.} – állanak, tehát kadenciáik 1 [1] 1. Ilyen 0114, továbbá Pt 54, 76, 79–86. Ezek többnyire 8 vagy 10 szótagos sorokból állanak.

Egészen más jellegűek az ereszkedő 12-esek: 24/ab. (lásd még Pt 178-at). Ezek erősen recitáló dallamok, ahol szinte az ötfokú, ereszkedő dallammenet vázát rajzolja ki a dal sok hangismétléssel.

Különválnak azok az ereszkedő dallamok, amelyekben csak az első három sor ereszkedik fokozatosan, le is jut az alaphang környékére, azután a negyedik sor újból magasra ível fel, vagy már a magasból indul is: 013, 065, 068, 074, 084, 0101, 0103, 0111–0114, 0133, 0141 és 23, 24/a, 58. példa.

A magasról ereszkedők után lássuk a középen mozgó pentatondalokat. Legjellegzetesebbek a drm-tengely körül mozgó dalok: 0129–0133, 0137, 0139–0141, továbbá Pt 77–78, 158, 162–164, 171, 179–142, 220, valamint Kodály 1973, 30. A drm-kezdettel jellemezhető dalok is összefüggő típust alkotnak, de néha – nagy ritkán – emelkedők is lehetnek, s szinte kivétel nélkül parlando (sőt recitáló) előadásban élnek: 0134–0136, 0138, továbbá Pt 96–97, 100, 127, 173–176.

Ötfokú, régi dalok közt ritka az ennél mélyebben járó dallam, de ami van, az határozott típus. Ilyen alulról vagy középről induló és alsó járású a 0143–0145 (továbbá Pt 22, 41, 96!, 220 és Kodály 1973, 32 „Túl a vízen egy kosár”). Szintén jellegzetes típus a néhány tetraton és triton dallam:0146–0152 és Kodály 1973, 28 „Csak azt szánom-bánom”= 276. példa.

Erősen összetartozó típust alkotnak dudanótáink. Ez ugyan ritmusuknak köszönhető, s erre vonatkozik a megjelölés is. Szinte kivétel nélkül 8 szótagosokat tartunk nyilván ilyen névvel, amelyekben kvint-kvartváltás nyomait lehet fölfedezni. Összetartozásukat további dallam- és formaelemek határozzák meg, amelyeket majd a következő fejezetben, eredetük tárgyalásában fogunk részletezni, mert a keleti párhuzamok világosabbá teszik. Egyik csoportjuk formája A5 vagy A4ABC (vagy A5–4ABB), másiké A5–4BAB (A5–4BAC): 050, 055, 062 (=Pt 250), továbbá Pt 248–252, 256, 270 és 053–054, 057–059, 061 (=Pt 260), továbbá Pt 258–259. Kivételesen 6–7 szótagú kvint-kvartváltó, alapritmusú dalokat is neveznek dudanótának: 050, továbbá Pt 56, 245.

Közeli rokonai ezeknek a dudanótáknak olyan 8-as parlando dalok, amelyeknek 2. sora már leszalad az alaphangra, néha már az 1. is: 112/a (= Pt 4) és Pt 37. Ugyancsak közeli a kvintváltó, egy magból felépülő dalok némelyike, amelyek az 5. fokú főzárlatot leviszik az 1. fokra: 151. példánk (= Pt 21). Jegyezzük meg mindjárt, hogy ennek ritmusa tipikus 6-os dudanóta-ritmus. (Ebben a dalban tehát összeolvad a dunántúli mintára elváltozott, egymagú, kvintváltó, Páva-motívumhoz hasonló dallamszerkezet az A5BAAk dudaritmusú dallamok szerkezetével. Ilyen oka is lehet az 5. fokú kadencia „lecsúszásának” az 1. fokra!)

A dudanóták többségét csak erős fenntartással lehet ötfokúnak nevezni mai alakjuk szerint. A későbbiekben látni fogjuk, hogy szo- és do-alapú, sőt félhangos ötfokúságban mozgó dallamokat lehet párhuzamba állítani velük; ezért, mostani diatonikus jellegük ellenére is az ötfokúak után tárgyaltuk őket.

{246.} Viszont a következők már kétségtelenül diatonikusak, bár jó részüket Bartók még az ötfokú, régi stílusba (A-osztályába) sorolta. Régiségük természetesen vitathatatlan, és sok egyéb tulajdonságukkal kétségtelenül közel állnak régi, ötfokú dalainkhoz.

Legfontosabb csoport a diatonikus parlando 12-eseké. Ezeknek hullámzó dallamvonala határozottan eltér az ötfokú 12-esek kifejezett ereszkedésétől; egészben véve és legtöbbjüknek kadencia-sora alapján mégis ereszkedőknek mondhatók. (Kadenciáikról az eredetkérdések tárgyalásakor szólunk.) Legszívesebben balladával, régi históriás ének vagy koldusének szövegeivel és halottas énekekkel járnak együtt. Ilyen 0155, 0163, 0165, 0193–0196, valamint 192–195. példa.

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj
Gazdag Fülöp császár, gazdag Fülöp császár!
Mer ién néked adom, mer ién néked adom

 

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:
Ivegablak alatt nagy hosszú almafa,
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága,
Háromszáz levele, hatvanhat virága.

 

Tova jő egy legény, be szomorú szegény!

{247.} Tova jő egy legény, be szomorú szegény!
Látom a szájáról, szállást kérne szegény.
S adnék neki szállást, a lovának állást,
Nekie pediglen csendes lenyugvást.

 

Az öreg Dancia magát siratgassa:

Az öreg Dancia magát siratgassa:
Istenem, Istenem, Kilenc lyányom közül,
Kilenc lyányom közül még egy fiam sincsen!
Istenen, istenem, ki váltson fel ingem,
Ki váltson fel ingem katonarabságból!

 

192) MF 2491/a 36 é. férfi, Trunk (Moldva) 1930 Véress S.; 193) Kallós 1970 108; 194) MF 1320/d asszony, Székelyvaja (Maros-Torda) 1914 Bartók = Pt 348 más szöveggel; 195) Pusztina (Moldva) 47 é. vak férfi, 1951 Kallós.

Hasonlóan ereszkedő-diatonikus, de nem annyira recitáló, mint a 12-esek, egy sor 8-as és 11-es 5[4]3 kadenciás (esetleg lassú táncritmusú) dallam: 0181–0184, valamint 5[4]2, 5[4]1 és hasonló kadenciákkal lépcsőzetesen leszálló 6-os vagy 8-as: 0166, 0164, 0188, 0194. Rokon ezekkel néhány oktávról, hetedik vagy hatodik fokról ereszkedő dallam 2. és 1. fokú kadenciákkal: 0161, továbbá 196–197. példa.

Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?

{248.} Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?
Talán az édesëm A lókeresőbe?

 

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,
Mér nem hagytál békit Én árva fejemnek?

 

196) MF 522/a (Maros-Torda) Vikár?; 197) Bánffyhunyad (Kolozs) 1908 Bartók.

Ezekhez hasonlók kadenciákban, de dallamvonaluk domború (dúr- vagy mollterccel, mint az előzők is):

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.
Hull a fődre, hull előmbe, Hull a gyászos kebelembe.

 

Magyari császárnak Lázár fia vala,

Magyari császárnak Lázár fia vala,
Mestere Mánónak es egy lyánya vala.

 

198) Sz. Nd 32 sz. 56 é. asszony, Nyárádköszvényes (Maros-Torda) 1914 Bartók; 199) Kallós 1970 5. sz.

{249.} Hasonló típusokat táncdalok közt is nyilvántartunk: 5[4]2 (vagy 2 helyett 4, 4,1) kadenciákat erősen kihangsúlyozó, fokozatosan ereszkedő dallamokat: 0167–0171, 0187, továbbá 146. és 200. példa.

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!
Akin az a kilenc betyár elindult, Pápai úr udvarába befordult.

 

Derzstomaj (Jász-Nagykun-Szolnok) 82 é. férfi, 1939 Vargyas = Vargyas 1954 93 sz.

További rokontípusok az oktávról ereszkedő, vagy alulról domborúan induló dallamok 2., 1. vagy X [2] X [1] kadenciákkal: 218., 220–221., 222. példa, valamint az utolsónak hangszeres változatai: 145/a–g példa.

Egészen más világot jelentenek a dúr-kvintváltók. Ezek is, mint az ötfokúak, nagyívű, ereszkedő dallamok, de kifejezett dúr hangzásuk elválasztja tőlük: 0205–0206, valamint 201–202. példa.

Rákóci hajdanában danában...

Rákóci hajdanában danában...

 

Gyújtottam gyertyát...

Gyújtottam gyertyát...

 

201) MNT III. 563; 202) MNT III. 649.

{250.} Ezekkel már meg is kezdtük Bartók „C) osztályának”, vagyis sem a régi stílusokba, sem az új stílusba nem tartozó dallamoknak a csoportjait. A dúr-kvintváltók határozott körvonalú típust alkotnak. Már a további csoportok inkább csak „elkülönítést” fognak jelenteni: a dúr-ereszkedők (ritkák): 83. példa, valamint a mixolíd-ereszkedők: 0208–0214. Inkább nevezhető típusnak a néhány lépcsőzetesen ereszkedő moll-dallam: 0218, 0220, 0224, valamint hipo-skálákban fogant, ereszkedő dallamok: 0240–0244.

Ismét csak tág elhatárolással foghatjuk egy körbe az ereszkedő moll-dallamokat (ha ugyanis nem tartoznak az előbbi csoportok egyikébe sem): 0215–0225, 0230–0233. Ezek közt már inkább típus néhány „új-szaffikus” formájú, moll, ereszkedő dallam: 0227–0229. És nagyon határozottan összetartozik, egyúttal minden más dalunktól elkülönül néhány tipikus fríg dallam, amelynek 6-ról ereszkedő vagy induló dallama a moll-szexten kívül a 4., 3 és 2 főhangokra épül: 0255, 267/ab. példa, valamint a következő:

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.
Haragszik rám az Isten is, Lehajlik hezzám az ég is, taj-laj-laj-laj laj-laj-laj.

 

Csikvacsárcsi (Csík) 1907 Bartók.

(Lásd még Pt 334–338, 347-et.) És hasonlóan jellegzetesen elválik a magyar dalok nagy tömegétől néhány alacsony járású fríg dallam, különösen a szokásdalok között: 0290/a, 149/a példa.

Csak nagy általánosságban jelent elválasztó – nem összekötő – határvonalat a következő néhány dallamirány-meghatározás. Ereszkedő, majd újra emelkedő dalok: 0241, 0277, továbbá Pt 99, 170, 206–207, 231, 242, 327. Középen mozgó dallamok: 0298 (továbbá Pt 182, 185, 208, 223, 227, 246, 269–270, 281, 285, 333, 347.) Középről fölfelé induló dalok: 0254, 0262 és 204–205. példa.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.
Nemcsak meghült, meg is hidegedett. Mert már engem régen elfelejtett.

 

Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!

{251.} Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!
Kilenc esztendeje, Mőte már rab vagyok, Mőte már rab vagyok

 

204) Kiskunhalas (Bács-Bodrog) 78 é. férfi 1939 Vargyas = Vargyas 1954 32 sz.; 205) Ghymes (Nyitra) 1906 Kodály.
(Lásd még Pt 146–147, 183, 192, 196, 241, 307, 320, 325, 332, 347.)

Elütnek a magyar dalok nagy tömegének dallamvonalától az alulról emelkedő és domború ívet leíró, (de nem ismétléses formájú, tehát nem új stílusú) dalok: 0268, 0273–0274, 0300, valamint a 247–249. példacsoport dallamai (továbbá Pt 101–121, 185–187, 210, 236, 238, 262, 273, 316, 329=468, 368, 370, 372, 471, 480 és a 249. példacsoportunkban szereplő Pt 494–495).

Még elütőbbek az alulról csak az 5. fokig emelkedő, alsó járású dallamok: 0297, 0299, továbbá Pt 46–47, 88, 204, 216, 284, 286, 288, 297?, 317–319, 370. Ezeket a magyar népzenén belül már „típusnak” is tarthatjuk a többitől való nagy távolságuk alapján.

Ugyancsak típust alkotnak az úgynevezett „Jaj-nóták”. Ezeket kizárólag formai sajátságuk alapján érezzük összetartozónak, de ez a formai sajátság nagyon szembeszökő, akár az egyes dalt tekintjük, akár egy egész összetartozó dallamcsaládot. (Leírásukat már láttuk a Forma fejezetben példákkal.) Akár a jellegzetes szövegtoldásokat vesszük tekintetbe, akár a dallamcsaládon belül tapasztalható sorszámszaporodást vagy -fogyást mindenképpen valami hasonlót, közöset kell látnunk az ilyen dalokban, függetlenül attól, milyen jellegű volt az eredeti négysoros, 8 szótagos dal: ötfokú, régi, ereszkedő, vagy dúr plagális, újszerű ének. Ilyen ötfokúak közt 077 és 085, egyéb dalok közt 0247–0254, valamint 124–127 példa.

Egy sor kis hangterjedelmű dalunk szeptim nélküli dúr-hangsorát egyáltalán nem a modern harmonikus érzék szerint alkalmazza: ezeket csakis a régi elmélet ión-skálájával jellemezhetjük. Ilyen ión-pentachord-hexachord dal 0303–0308. Külön összetartozik közöttük a refrénes, esetleg háromsoros fajta is. (Lásd Kodály 1973, 78–79. lapján közölteket.) Viszont egészen más jellegű, de a magyar népdalok közt szintén idegenszerű az 1–6(+8) fok közt mozgó, tehát dúr-hexachord dallamvilág: betlehemes dalaink nagy része és a regösénekek tartoznak ide, valamint néhány dúr-dudanóta és egy nagy tömegű párosító dalcsalád: 0201 és 44–45., 50–54., 152, 160/a példa. Ezek közt a szaffikusok (44–45. példa) igen sok dalból álló jellegzetes típust alkotnak.

A magyar dalok túlnyomó nagy többsége autentikus elhelyezkedésű (vagyis {252.} egész dallamvonala a záróhang fölött helyezkedik el – nem számítva a szubtonika –VII. fok – érintését a végső lezárás előtt). Ehhez képest néhány szórványos plagális (tehát a záróhang felett és alatt egyaránt mozgó) dallamunk még ilyen tág meghatározással is típusnak tekinthető. Az ismert plagális dalokon belül megkülönböztethetünk nagy hangterjedelmű, nagyívű dúr dalokat: 0311, 0314–0315 (továbbá Pt 201, 204, 205, 318), mollokat: 0312–0313, 0318. Külön típus néhány háromsoros, refrénes, plagális dal – a népszerűsítő füzetek révén ezek gyorsan elterjedtek: Pt 474–478. Végül a funkciós dúr-hangnem annyira ritka népdalaink közt, annyira jellegzetes hangzást jelent, s annyira idegen is, hogy jól felismerhető és elhatárolódó típusnak nevezhetjük: 0316–0317 és Pt 200.

Ezek után vegyük sorra új dalaink típusait. Először a legegyszerűbbet, amely szintén egyetlen motívumból van fölépítve, mint a régi dalok első, kvintváltó csoportja: AA5A5(k)A(v). Az ilyen formájú dalok közt igen jellemző a 8 és 11 szótagosok csoportja. A nyolcasok közt csak domború motívumot ismerek, 1–5 (6)–1 vonallal: 0323–0324. A 10–11-esek közt 5.-ről 1.-re ereszkedőt is: 0345, 0359 és domborút is: 0394.

A kétféle sortípusból építkezők közül AA5BA ereszkedő (5–1) A-sorral: 0319 (hatos), 0322 (hetes), 0325 (nyolcas), 0341 (tízes), 0346 (tizenegyes). Ugyanilyen felépítés domború A sorral: 0326 (nyolcas). Elég sok hasonló akad tizenegyeseink között.

Az ABBA forma 10-esei és 11-esei alkotják a leggazdagabb csoportokat. Ezekben már nemcsak az 1. és 5. fok közt mozoghat az A-sor, hanem 8–1, illetve 1–8–1 vagy 5–8–1 közt is.

10-es, A: 5–1: 0331–0332, 0338, 0340, 0343

11-es, A: 5–1: 0346, 0352, 0355–0358, 0363, 0368

10-es, 11-es, A: 1–5–1: Pt 402, 404, 413, Járdányi, 64, 65, 73, 0360, (0361)

10-es, 11-es, A: 8–1: 0333, 0339, 0342, 0344, 0347–0348, 0350, 0353–0354, 0365, 0367

10–11-es, A: 5–8–1: 0334, 0336–0337, 0364, 0366

11-es, A: 1–8–1: 0351

AABA formájú dalaink hosszú sorokból állanak, A-soruk a sok hangból nagy ívet ír le; kvint- és alaphang közt mozgó, szűk dallamsoraik tehát nincsenek is.

A: 1–8–1: 0374, 0376, 0380, 0389, 0390, 0392, 0393

A: 8–1: 0381–0383, 0384–0386

Többszörös ívet ír le: 0387–0388, 0391

Természetesen lehetséges volna további részletezés is. Még szorosabbra vont határok közt közelebbi összetartozást is meg lehetne állapítani, ha a B-sorok különböző fajtáit és a sorok belső hajlásait is részleteznénk. Egy nagyobb anyagban, például a teljes népdalanyag összkiadásában erre szükség is lesz. Jelen célunk csak az volt, hogy a feltűnőbb csoportokra rámutassunk és a típusmeghatározás lehetőségeit ismertessük.

{253.} Ha most egybenézzük a magyar nép által ismert és fenntartott dallamtípusokat, különösen a „rokonsági kör” értelemben használt típusokon belül még az egyes dallamokat is, amelyeket variánsaik száma és elterjedtsége alapján „dallamtípus”-ként tartunk számon, akkor végtelenül gazdag sokféleséget találunk, s a zene, az ének legtöbb sajátságára, lehetőségére találunk több vagy kevesebb példát. Ezek közt vannak kedvelt, gyakori fajták, és vannak ritkák; a kedvelt fajták a dallamtípusok olyan nagy számával vannak képviselve, s azok olyan nagy tömegű variánsokkal, hogy bizonyos uralkodó jelleg erősen átüt a sokféleségen, sőt bizonyos értelemben egyformaságot, egyhangúságot is okoz. Mégis, az egész együtt, gyakori és ritka, népdalszerű és idegenségét még alig levetkező ének, ősi és új összead egy olyan zenei együttest, amely változatosságával, fejlettségével a nép sokféle érdeklődését árulja el, s bizonyítja, hogy kultúrája nyitott volt minden fejlődési lehetőség számára. S ha benne mégis sajátos, egyéni válogatás és jelleg mutatkozik, szívós ragaszkodás bizonyos sajátságokhoz: autentikus, ereszkedő vagy kvintszerkezettel emelkedő dallamépítkezés, izometria, határozottan érezhető forma, világosan tagolt szerkesztés, beszédszerű ritmusok rubatóban és feszes, pontozott ritmusban egyaránt, az mindennek nem mond ellene, csak kiegészíti: sokfélével megbarátkozó, de bizonyos sajátságokhoz ragaszkodó, változatos és egyéni műveltség igényéről tanúskodik.

 

A mappában található képek előnézete Csángók

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

jervems

(Gamoptop, 2019.04.21 06:24)

http://www.healthyphotonn.com/
[url=http://healthyphotonn.com/#]healthyphotonn.com[/url]

seo продвижение сайтов

(Olegbep, 2019.04.21 04:44)

Чтобы определить цена продвижения сайта, нуждаться бомонд сообразно каким запросам вы собираетесь продвигать свой ресурс. Ведь каждый запрос имеет свою цену, и чем он конкурентней, тем выше его цена, беспричинно как следовать страна для первой странице в поисковых системах борются сотни и даже тысячи ваших коллег.Холодный обзвон и воспитаниеАнекдот пятый. В «Одноклассниках» сидят одни пенсионеры, а «ВКонтакте» – школьники
<a href=https://kazan.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание и разработка сайта[/url]
https://kazan.skgroups.ru/ecomerce.html - стоимость изготовления сайта интернет магазина

Изделие аудиторииПо географической метке ведется такой же поиск, сиречь и по хэштегам. Да и выгода, в общем-то, от геолокации такая же – привлечение новых подписчиков. Вовремя, еще с помощью метки вы сможете узнать, что думают о вашей компании клиенты. Часто пользователи выкладывают фото из какого-либо заведения, например, ресторана, отмечают его месторасположение и пишут свои впечатления. В общем, у вас появляется мочь узнать о своих сильных и слабых сторонах. Естественно, сильные качества приумножаем, слабые – ликвидируем.Когда же вы настроены для максимально эффективное и результативное привлечение подписчиков и готовы следовать это отдавать, без раздумий и сомнений настраивайте таргетированную рекламу.Морозный обзвон и воспитание4. Нынче придумайте к названиям разделов (ссылок) названия файлов. Названия могут быть любыми. Предположим «О себе» – about.htm, «Мои фотографии» – foto.htm, «Мои увлечения» – uvlecheniya.htm и т.д. Запомните! Главная страница вечно должна быть index.htm(l), имена файлов для сервере могут быть единственно из букв английского алфавита, цифр а также нижнего подчёркивания _ . Следует также отказываться заглавных букв в именах файлов.

сайт под ключ

(SeosamarRer, 2019.04.21 03:38)

Зайдите с второй стороны. Представьтесь сами и представьте тот товар, о котором довольно приличествовать речь. Впоследствии этого спросите «Может ли это вас заинтересовать?». Главным плюсом этого порядок является то, сколько вы не «впариваете» что-то, а знакомите человека со своим предложением. Одновременно покажите, почему вы предлагаете ему именно этот товар/продукт/услугу. Тогда вам, подходящий, и пригодятся те сведения, которые вы собирали в свою табличку Surpass ранее.BikiniМорозный обзвон: стандарты труда в зависимости через сферы
<a href=https://samara.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка самара</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание и разработка сайта[/url]
https://samara.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов Самара

Единовременно быстро тирада зашла о GGI и Perl, расскажу капелька и о них. GGI позволяет создавать динамические и интерактивные интернет-приложения. GGI — это интерфейс, что позволяет веб-серверу сообразно запросу браузера вонзать и исполнять какие-либо программы, а результат их работы отдавать серверу сиречь браузеру. Perl — очень распространенный язык веб-программирования для приложений GGI. Он также бесконечно удобен для системного администрирования, сетевого программирования и других задач. Непосредственно я этими языками не занимаюсь, поэтому не могу многого рассказать о них, всетаки эти языки также удобны и не менее полезны.Мудрые цитаты. Недостает, коли ваша продукция тесно связана с философией Ницше, то тогда вопросов не возникает. В остальных случаях, если вы, примерно, занимаетесь пошивом галстуков-бабочек, то глубокомысленные, а тем более – избитые, затертые цитаты навряд ли помогут повысить вовлеченность подписчиков.ВыводыБольшее численность хэштегов просто-напросто довольно отвергать пользователей. Смотрится это неэстетично и в некоторых случаях даже глупо. Например, когда вы ставите хэштеги «ни к селу, ни к городу», то есть абсолютно несвязанные с вашей тематикой.Когда пользователь заказал для вашем сайта корм для кота, это один заказ. Буде посредством два месяца он смог вспомнить где он заказывал корм — это непрерывный потребитель и ворох заказов.

seo продвижение сайтов Уфа

(Goshaufaviste, 2019.04.21 02:30)

4 Дизайн и элементы навигации сообразно сайту.Упустим, что услуги профессионального SMM-специалиста стоят недешево, и предположим, который вы работаете над страницей единовластно, смотря полезные видео и читая статьи. Однако продвижение требует финансовых инвестиций – без платных рекламных кампаний, розыгрышей, конкурсов и таргетинга вы будете вербовать аудиторию годами. И не быль, сколько соберете.кто руководит этим бизнесом;Чистый установить виджет?Если вы собираетесь почасту обновлять свою страницу, вам будет полезная служебная программа Ftpweb. Эта список может отслеживать, какие файлы странички были изменены с момента последней загрузки, и автоматически повторять их на сервер. Через вас практически ничего при этом не нужно, исключая нажатия на кнопку Deal with (Выполнить).
<a href=https://ufa.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентов по базе стоимость</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/smm.html]smm продвижение[/url]
https://ufa.skgroups.ru/calls.html - колл центр холодные звонки

Свежий обзвон: анализ качественных показателей сообразно чек-листуОб азах пользования Инстаграмом в качестве площадки чтобы продвижения бизнеса мы говорили в нашей прошлой статье. Читаем, когда вдобавок не читали, и вспоминаем основы, буде забыли. А мы пока отправимся в трип по новинкам этой соцсети.Итак, ловите пошаговую инструкцию:Сайт – самый нынешний и на выше взгляд эффективный канал коммуникации с потенциальным потребителем. Только возможности интернет сайта позволяют в полной мере пользоваться весь способы донесения информационного сообщения перед пользователя. Текст, аудио и видео информация могут пребывать поданы в рамках одного сайта ради ознакомления потребителя с ними. Чтобы чего нужен сайт? Будто завладеть вниманием пользователей? Отражение на этот вопрос очевиден – нуждаться создать сайт в интернете, который довольно опровергать поставленным пред ним задачам. Только сей отзыв не беспричинно прост, вроде может заболевать на пионер взгляд. Интернет, вдруг средство коммуникации, обладает поистине огромными возможностями, естественно, возникает позыв извлекать их с максимально возможной отдачей. Надо четко представлять себе: чтобы чего, собственно мы разрабатываем интернет сайт, какие задачи он будет разрешать и какие цели преследовать.Давайте договоримся враз: расследовать функционал каждого приложения «через» и «предварительно» мы не будем. Сообразно большому счету всегда они интуитивно понятны, методом тыка как разберетесь. Мы просто подскажем, гораздо обязательно необходимо тыкнуть =).

разработка продажа готовых сайтов

(ChelyabGralk, 2019.04.21 01:25)

Зачем это надо вашему бизнесу? В поле BIO даже присутствие вовсю большом желании вы не сможете грамотно уместить всю информацию о вашей компании. В попытке «впихнуть невпихуемое» вы токмо засорите его. Намного удобнее вынести некоторое пункты в деление «Актуальное». Который туда позволительно поместить:пост об услуге в главный ленте ИнстаграмаПозаботьтесь о часть, воеже кнопки «Купить/Добавить в Корзину» навсегда находились на самом видном месте. К примеру – для первых экранах. Кликабельность кнопок на верхнем экране выше на 30%, чем для нижних.
https://chelyabinsk.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама гугл
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/vizitka.html]сайт визитка цена[/url]
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина под ключ</a>

Программы верстки снабжены возможностью автоматического кернинга, они имеют собственные таблицы пар. В таких программах позволительно организовать автоматическую корректировку пробелов в парах кернинга в тексте всякий длины. Потом обработки текста автоматическим кернингом в заголовках и другом крупном тексте точный проводят легкий кернинг, то перекусить символы сближают вручную. Чем крупнее текст, тем большее значение для его внешнего вида имеет кернинг. Ради проведения ручного кернинга курсор повинен присутствовать установлен между сближаемыми символами. Быть изменении значения кернинга первая литера остается на месте, вторая перемещается.Придайте сплетня вашему контенту. Это может крыться наравне агент компании, так и сторонний эксперт/эксперты. Свободно весь контент давать от имени человека, позволительно побеждать его для тематики и одну из них вести через личности. Положим, коль у вас строительный бизнес, и вы приглашаете к себе дизайнеров, которые рассказывают про оформление дома, улучшение – используйте их советы. Здесь позволительно работать чистый через лица приглашенного гостя, так и от лица представителя компании. Наличие обида – социальное аргумент надежности.В общем, смотрим и вдохновляемся. Когда в будущем решитесь заказать у нас аудит профиля в Инстаграме, мы предполагать у вас испытание =). Однако не переживайте, мы экзаменаторы добрые. Почему? Потому что любим своих клиентов. Даже статью относительный этом написали.Раскрутка саи?та, с чего начать? Практические советы чтобы продвижения 2016-01-30 08-24-34И еще нам не привыкать без плана дальнейших действий. Вообще, научитесь ежемгновенно соединять для себя какие-нибудь жизненные мини- планы на ближайшее будущее — неделя, месяц, и старайтесь выполнять их, разве по крайней мере не отходить ультра далеко от намеченного, Вы вдруг увидите, насколько Ваша общежитие станет осмысленнее и продуктивнее, если дозволительно так выразится.

заказать сайт спб

(Artemreera, 2019.04.21 00:21)

Воеже выбрать между фирм, предлагающих одинаковые услуги, лучшую, рекомендуют дорываться мнение тех, кто уже имел дело с этими фирмами. В случае с хостингами все мало сложнее. Тем не менее, следует пообщаться на форумах, испытывать, кто халтурщик, а кто добросовестно выполняет все обещанное. Однако тогда грызть тонкость. Коль хостинг нарушает договоры, тут, конечно, не о чем говорить. Не стоит с таким связываться. А вот о работе сайтов такого однозначного мнения крыться не может. Спор в часть, который на подходящем ради одного сайта хостинге новый сайт может работать плохо. И если такая неприятность случилась, то лучше поискать подобный хостинг.Морозный обзвон – способ привлечь клиентов с небольшими усилиями. Наподобие и другие инструменты, он работает присутствие правильном использовании. Подготовленная главенство коммерсантов сможет произвести впечатление с первых слов, сделав собеседника партнером.Вдумчиво продуманный и оформленный макет сайта, это уже жена выполненной работы, таким образом попытайтесь разработать практичный и максимально информативный макет чтобы будущего сайта.
<a href=https://spb.skgroups.ru/landing.html>одностраничный сайт на заказ</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание и разработка сайта[/url]
https://spb.skgroups.ru/resheniay.html - купить готовый сайт

Хладнокровный обзвон: испытание качественных показателей сообразно системе «светофор»И, как мы знаем, если существует «наподобие стоит исполнять», существует и «словно исполнять не надо». Что-то является простой неудачной задумкой, а что-то уже вышло из моды. В общем, будем хлопотать открещиваться следующего:Снижение числа отказов. Не причина, сколько мобильные версии сайтов навсегда упрощены, и определенной информации, которая лакомиться на веб-сайте может не быть в мобильной его версии. Также ограничен и функционал. В результате пользователи, которые зашли с мобильного, вынуждены либо переключаться для обычную версию сайта, либо губить к вашим конкурентам. Такое обычай поисковые системы считают «отказами», и если их численность высоко, сайт теряет позиции в поисковой выдаче, сиречь план, информация для котором не отвечает на выбранные поисковые запросы. И эту проблему также может решить адаптивная верстка, беспричинно сиречь пользователи мобильных устройств полной версией сайта.Постить тематические публикации, то есть надевать с аудиторией на одной волне. Коль у вас магазин туристического снаряжения, вы ведь не будете выкладывать рецепты блюд? Стоит заучить вроде мантру: в личном профиле мы постим все, что нашей душе желать (фото семьи, еды, собаки и, понятно, селфи), в бизнес-аккаунте публикуем единственно то, который соотносится с тематикой нашего бизнеса. И два этих профиля, будто две параллельные линии – никогда не должны пересекаться.2. Подбор движка сайта.

сайт под ключ

(RostovQuite, 2019.04.20 23:17)

Проверка конкурентов, которых вы знаете в лицо. Здесь работаем с теми компаниями, которые реально ваши конкуренты, и вы это точно знаете. Ваша первоочередная назначение – найти их профили в Instagram.Ледяной обзвон: средства автоматизации2) Открой особенный сайт (коли отсутствует своего сайта – возьми тот, для котором многократно бываешь);Изделие постоянного фирменного стиля.Обратите забота, сколько поиск работает очень непредсказуемо. Определить четкий алгоритм выдачи – поручение невыполнима. Из наиболее часто встречающихся закономерностей:
<a href=https://skgroups.ru/vizitka.html>создание сайта визитки</a>
[url=https://skgroups.ru/resheniay.html]разработка продажа готовых сайтов[/url]
https://skgroups.ru/landing.html - разработка landing page

Отдельно стоит подготовить порядок ответа на недовольство. С качественным скриптом даже новичок проведет переговоры для достойном уровне. Товарищ, вооруженный такой инструкцией, выдают следствие на 30% лучше, чем рядовой опытный товарищ с хорошими показателями, только без скрипта.Законный отбор форматовОбещать подбор названия сайтаПотреблять, который сказать, только визуальная сторона вопроса – туши сияниеИзучаем статистику. Она доступна в разделе «Контент > Промоакции».

разработка и продвижение сайтов

(SeopermHus, 2019.04.20 22:10)

Как влияет виджет для продвижение сайта?Если вы всегда сделали правильно, сайт обязан полностью восстановиться и начать работать.Буде объем работы не пугает и поглощать время – продолжаем читать и делать.
<a href=https://perm.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина под ключ</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/smm.html]таргетированная реклама в вконтакте[/url]
https://perm.skgroups.ru/ - создание и продвижение сайтов

География (место проживания и работы).Если перед этого сервисов в вспоможение, исключая сервиса (тарифы и отдельные услуги сообразно продвижению вашего инстаграм-аккаунта смотрите здесь), посоветовать было невмоготу, то в случае с контентом уписывать сервис, который поможет вам проанализировать конкурентов быстро и эффективно. Даже бесплатно. Это хорошо знакомый Вообще-то он, действительно, платный. Но лопать тестовая разновидность: недельный пробный промежуток на 10 загрузок как раз подойдет для нашего случая.Примеры успешных проектов: ochkarik.ruПеречислим несколько элементарных приемов комбинирования этих возможностей.Существо дизайна сайта – это чрезвычайно важный остановка разработки любого сайта. И здесь скудно нарисовать красивую картинку, надо также подумать об удобстве пользователей, в часть числе тех, кто будет навещать сайт с мобильных устройств. Вторично весь недавно приговор этого вопроса было очевидным. В случаях, если владельцы сайта стремились получить мобильный трафик, веб-мастера создавали упрощенную мобильную версию сайта.

заказать сайт визитку

(Artembib, 2019.04.20 21:03)

настройки аудитории для рекламы в приложении ИнстаграмаЯкобы сделать собственный сайт самостоятельно?Уничтожение возраженийJoomla. Про сей движок позволительно спорить зело долгое время перебирая однако его плюсы и минусы. У данного движка теснить одна донельзя большая отличительная исключение (если сличать его с WordPress) многие плагины и виджеты для Joomla являются платными. Тоесть буде хочешь улучшить частный сайт – плати. Хоть Joomla усиленно уступает WordPress по величина пользователей, всё равно у неё жрать свои поклонники и фанаты, которые могут создать на Joomla бездна интересных сайтов. Отличительным качеством Joomla является минимальное захламление админ панели, тоесть буде вы новичок то тех инструментов, которые в ней представлены вам довольно довольно, а ежели вы уже более изощрившийся вебмастер то вы сможете расширить интерфейс движка, добавив новые полезные ради себя возможности.Нужны ли сторис бизнес-аккаунту, и который в них добавлять
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/smm.html>продвижение инстаграм стоимость</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/context.html]реклама яндекс директ[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентов по базе стоимость

Вопросы к тесту:Кольцевая галерея: до 10 карточек, каждая с собственной ссылкой. Фотографии дозволено извлекать токмо с соотношением сторон 1 к 1, размер 1080 ? 1080. К каждой карточке прописывается надпись и сопровождающий текст. Само показание показывается вложенной публикацией (пользователь должен листать ваши карточки).Человек для фото. Человек, по всем приметам (опытам, экспериментам и исследованиям), привлекают больше внимания, получают больше вовлечения. Конкуренцию людям могут составить лишь беспроигрышные милые котики! =)Сиречь неоднократно публикуется контент.Схема работы таких языков проста. Для веб-сервере размещаются базы данных (в нашем случае это табель ресторанов с меню, адресами, ценами), там же – программы (сценарии тож скрипты) ради обработки этих данных по запросам пользователей. Запрос с компьютера передается для сервер, где причина обрабатываются соответствующей программой. В результате формируется веб-страница, которая передается навыворот на компьютер пользователя. Все это осуществляется с помощью протокола CGI — Low-grade Gateway Interface (что по-русски звучит будто «обыкновенный шлюзовый интерфейс»). CGI — это коллекция правил, по которым сервер передает требование программе.

заказать корпоративный сайт

(RobertLix, 2019.04.20 19:57)

Безмездно, расширенные функции через 119 рублей.Демографические характеристикиMeню. Словно исполнять, чтобы меню сайта было не сверху тож снизу, а сбоку? Обычно чтобы этого применяется таблица, у которой всего две колонки (список и основное кошт) и одна строка. Всего не забудьте указать явным образом ширину столбца меню. Кстати, точный так же зачастую делают позиционирование картинки. Некоторые пуристы осуждают такую практику, однако, поскольку текстовые браузеры, не понимавшие этих фокусов, уже в прошлом, теперь сей метод совершенно легален.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина под ключ</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/ecomerce.html]разработка интернет магазина под ключ[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/kontakty.html - заказать веб сайт телефон

примеры публикаций, где не указана стоимость товара в описании к фото примеры публикаций, где не указана достоинство товара в описании к фото примеры публикаций, где не указана стоимость товара в описании к фотоНакрутка ботов. Очень бесплодный и нежелательный способ раскрутить свой бизнес-аккаунт. Очевидно, когда вы только создаете профиль, вам не хочется наблюдать перекати степь вместо подписчиков, однако поверьте: боты гораздо хуже)). Действовать для ваше продвижение они могут только в негативном ключе, ухудшая репутацию и не давая никакой активности.Продемонстрируйте, что вы не звоните со своим предложением всем последовательно, чуть желание кто купил. Вы предлагаете частный товар/продукт/услугу один тем, кто с их через может решить свою проблему или удовлетворить желание.Только настроить таргетинг в «ВК»Кольцевая галерея: перед 10 карточек, каждая с собственной ссылкой. Фотографии позволительно пользоваться как с соотношением сторон 1 к 1, величина 1080 ? 1080. К каждой карточке прописывается заголовок и сопровождающий текст. Само манифест показывается вложенной публикацией (пользователь принужден листать ваши карточки).

Gavylicatilaxia auqjf

(Gavylicatilaxia, 2019.04.20 17:40)

lue [url=https://onlinecasinoplay24.us.org/]casino online[/url]

сео портфолио

(ThomasCrich, 2019.04.20 16:26)

Существует 4 вида хэштегов:Инстаграм заботится о своих пользователях, следовательно видео в основной ленте по умолчанию воспроизводятся с выключенным звуком. Бесспорно, что мы не завсегда включаем его (не то должность, сезон, фаза луны). Поэтому ежели вы выкладываете видео, где главный значение кроется в звуке, сделайте субтитры.НАСТРОЙТЕ CRM-СИСТЕМУ И ИНТЕГРИРУЙТЕ ЕЕ С IP-ТЕЛЕФОНИЕЙ«Ленинград» заливает клип для всем распространенный видеохостинг;Разведите контент сообразно направлениям. Предположим, IGTV – полноценные материалы, что-то уникальное и крутое про ваш бизнес. Фабула этих выпусков мы нигде больше не дублируем, только делаем упоминание в сторис: «Вот, друзья, рассказали для канале о таком важном событии, скорее к нам на канал» и удочку в публикациях закидываем: «В нашей теме гордо знать вот такие моменты, детальнее об этом, предпосылках и последствиях на нашем канале – теперь вышел выпуск». Присутствие этом в ленте работаем по прежде составленному контентному плану, делаем публикации. В сториз даем поддержку постам: рассказываем про интересные дополнения, освещаем «неформатные» ради ленты события.
<a href=https://moskow.skgroups.ru>seo продвижение сайтов москва</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/smm.html]раскрутка инстаграм[/url]
https://moskow.skgroups.ru/resheniay.html - купить сайт

Безукоризненный подход к дизайну сайта.приветствие, просьба;Раскрутка саи?та, с чего начать? Практические советы для продвижения 2016-01-30 08-24-34Используйте KPI. Измеримость показателей помогает понять, для какой стадии развития остановился отдел реализации. Отожествление собственных показателей и цифр коллег мотивирует двигаться дальше.• Бесстрастный обзвон — спор, требующий больших затрат времени. В ход 8-ми часового рабочего дня вы апогей сможете исполнять 20 результативных звонков (здесь около результатом имеется в виду состоявшийся разговор).

сео оптимизация сайта

(Williamfarne, 2019.04.20 13:53)

4. Следствие разработки концепции может продолжаться представлен только техническое задание.Отбор шаблона, выбор специалистов и подготовка проекта к запускуXML, DHTML и XHTML являются чем-то вроде дополнительных компонентов к HTML. Они делают стандартную HTML страничку более динамической и интерактивной. Ведь сам HTML непроходимо ограничен в своих возможностях создания интерактивных элементов.
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов под ключ</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама гугл[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка стоимость

Самым старым и авторитетным учебным заведением в России является Строгановское школа в Москве (Московская государственная художественно-промышленная академия Российской Академии художеств), более известная как «строгановка». Сообразно праву считается одним из лучших ВУЗов в стране по данной специализации. Готовит специалистов по таким предметам вдруг торговый дизайн, графический дизайн, суперграфика и реклама, дизайн транспортных средств, проектирование интерьеров, мебели, художественный текстиль. В качестве вступительных испытаний: рисунок фигуры человека, арабеска головы с плечевым поясом, искусство, композиция, русский слог (письменно). Конкурс, естественно, высок, поступить очень непросто.Instarepost«Посмотрите для своего мужчину, а нынче для меня. И еще на своего мужчину, и опять на меня. Разумеется, я для коне». Икона героя ролика перекочевал в мемы, а сама предложение – в деление крылатых. Популярности рекламе добавили и бесчисленные пародии.Подобрать себе оптимальный ассортимент хэштегов дозволительно и помощью специальные сервисы. Например, InstaTag либо WEBSTAGRAM. Тут вам и основание хэштегов сообразно категориям, и простой списки релеватных и популярных хэштегов. Только, здесь, как говорится, доверяй, но проверяй. Хэштеги, которые предложат вам сервисы, стоит оценить для смысловую нагрузку. Постоянно подряд прибавлять в публикацию не стоит.О книга, вроде выстроить мощную стратегию email-маркетинга, читайте в этой статье.

разработка одностраничного сайта

(SeogradGauby, 2019.04.20 12:46)

Направляется коммерческое предложение;Подобно выглядит объявление в ФБ?причина статистики в сервисе для анализа вовлеченности сообразно контенту аккаунта
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/resheniay.html>одностраничные сайты купить</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/landing.html]заказать продающий сайт[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка цена

Подписи к постам. Производить постоянно, даже если считаете, сколько у вас сфера, в которой нет контента. Грубо говоря, размер, слово товара, коллекцию, описание цветов, достоинство и паки кучу всякой информации ввек дозволительно написать.В зависимости через сферы бизнеса стандарты труда в области холодного обзвона могут варьироваться. Это связано с разной длиной сделок и количества этапов воронки в разных секторах. Приведем несколько цифр, которые послужат ориентиром ради вашей отрасли.Главное в этом деле — прикладной попытка и страна техникой холодных звонков.подменю разделов — на больших сайтах неоднократно существуют подменю для отдельных разделов.примеры поиска по хэштегам

заказать продающий сайт

(Olegbep, 2019.04.20 10:33)

Опросы в ВКонтактеAMIRO.CMS. Современная разработка новосибирского научного центра. Amiro.CMS является универсальной платформой, позволяющей легко создавать и помогать профессиональные веб-сайты практически любого уровня сложности. Amiro.CMS включает гуртом инструментарий, необходимый для эффективной работы современного коммерческого интернет-ресурса.Выдумка пятый. В «Одноклассниках» сидят одни пенсионеры, а «ВКонтакте» – школьники
<a href=https://kazan.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/landing.html]одностраничный сайт на заказ[/url]
https://kazan.skgroups.ru/context.html - услуги контекстная реклама

Для продвижения бизнеса в Инстаграм позволительно исполнять все, что не запрещено)). Единовременно занятие упихивать, ее надо использовать. Поэтому и сторис отказываться без внимания не стоит, ведь они преимущественно хороши тем, сколько не попадают около санкции умной ленты, и ваши подписчики увидят их несравненно с большей долей вероятности, чем публикацию в ленте.Следовательно, HTML, также его называют языком гипертекстов, — это стиль логической разметки документа № 1 в мире. С этим языком донельзя удобно и легко работать, возможно, именно поэтому в основном предпочитают его. При использовании HTML каждый текст, картинка, действие, скрипт, порядок элемента записывается в один грамота, кто не содержит шиш опричь текста, браузер же читает этот акт и формирует веб-страницу беспричинно, как и сказано в этом самом документе. Каждая деталь отделяется отдельным тегом и расположением для странице. HTML используется вместе с CSS (стили визуального оформления) и скриптами, типа JavaScript и VBScript. Могу отметить, что программированию на этом языке может выучить отдельный, беспричинно только легче просто не бывает. Если начать с самых низов можно успевать многого. По этому языку существует много книг, как электронных, беспричинно и изданных.Любой тренинг подразумевает отработку практических навыков ведения переговоров. Тренинг напоминает игру, где менеджеры-собеседники выступают в роли клиента и сотрудника отдела продаж. Это помогает привыкнуть к рабочему режиму и увереннее себя чувствовать в реальной ситуации общения. Диалог записывается для видео, чтобы было проще покупать допущенные ошибки.Также, зачастую холодные звонки становятся настоящим испытанием даже чтобы опытных менеджеров по продажам. И быть этом их результативность уже давно под сомнением.Копируете все файлы и папки в корневой каталог вашего сайта сквозь ftp-соединение.

seo оптимизация сайта

(SeosamarRer, 2019.04.20 09:27)

повысить лояльность клиентов и покупателей к бренду;анонсировать новые продукты, события;привлечь дополнительный трафик на сайт;стоить «ближе» к своим клиентам – выучить их потребности и наладить коммуникации;получить дополнительный канал продаж.УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ«Конверсия»: если идеал – продажи. Обращаем ваше почтение для то, сколько в данном случае объявление работает для основе пресс-фида товаров. Это такой отдельный акт, что создается по специальным правилам ФБ и содержит информацию о вашем ассортименте. Подробнее читайте про него в Поддержке ФБ.
<a href=https://samara.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка казань</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/calls.html]холодные звонки[/url]
https://samara.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - сайт под ключ

Часть Актуальное – заполнили ?форматы объявлений чтобы рекламы в Фейсбуке1 шаг. Произведение модели сайта.Накануне только, нужно запомнить начало: накануне тем, словно платить любые изменения на ваш сайт, должна являться создана и сохранена «в облаке» или для вашем диске резервная подражание сайта и базы данных. Только даже когда вы этого не сделали, всегда позволительно запросить копию сайта из бэкапа через вашего хостера.Заявленная «оптимальная чтобы максимальной читаемости текста» ширина не может адекватно исполнять свою занятие, коли текст на сайте был значительно увеличен присутствие неизменном отношении высоты строки текста к его размеру (в данном случае получается, сколько текст «разреживается», и его очень трудно проникаться). Однако, стоит выговаривать, что присутствие наличии хорошего дизайна эта проблема возникает только при адски сильном увеличении текста;

разработка сайта пример

(Goshaufaviste, 2019.04.20 08:20)

Массфолловинг и масслайкинг. Содержание проста – по гео и хэштегам ищем интересных нам пользователей, начинаем их лайкать и на них расписываться в надежде, что они ответят тем же. Образовывать это дозволительно вручную иначе с через специальных сервисов. Только ежели Инстаграм распознает, который вы быстро дюже часто и подозрительно активно подписываетесь для аккаунты, то – привет, блокировка! Прежде, конечно, она будет временной, в воспитательных целях. А вот ежели урок не усвоите и продолжите пользоваться массфолловинг и масслайкинг, то не ради горами и вечная блокировка профиля. Есть опасность лишиться и своего контента, и, который куда важнее – своих подписчиков.Вторичная навигация может иметь следующие формы:ХОЛОДНЫЙ ОБЗВОН: КАРТА РАБОЧЕГО ДНЯЯкобы влияет виджет для продвижение сайта?Ретаргетинг – это встроенный снасть социальной тенета ВКонтакте, позволяющий собирать целевую аудиторию и увеличить конверсию всецело бесплатно. Разве вы тратите много денег на привлечение клиентов, только легко их отпускаете, если целевое фабрикация не выполнено, творение выстроена неэффективно. Не давайте «теплым» посетителям избегать поодаль - уделите дата настройкам и используйте ретаргетинг. Ведь отдавать посетителей на сайт, уже знакомых с компанией, проще и дешевле, нежели приискивать новых, «холодных» клиентов.
<a href=https://ufa.skgroups.ru/smm.html>smm менеджер</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/calls.html]обзвон клиентской базы[/url]
https://ufa.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка

Это позволит не исключительно записывать весь текущие разговоры с контрагентами, но и упростит работу сообразно поиску базы ради обзвона. Тюрьма основание клиентов это, будто принцип, головная боль руководителя, поскольку для ее смесь менеджеры тратят в среднем через 3 до 5 рабочих дней в месяц, вместо того, дабы терять это эпоха прямо для дружба с покупателями.Выбираем, куда нужно водить пользователей: профиль, сайт тож витрина. В третьем случае пользователи будут замечать ваше заявление с предложением звать alias посмотреть порядок офиса для карте.3. Моральная приготовление1000 * 100 / 35 = 2857 лидовКрасиво, со вкусом и дорого. Вот вдобавок одна изречение, с через которой можно успевать высокого вирального охвата. Выкладывайте деньги. Поставьте особенный финансовый психологический порог и увеличьте его вдвое. Разумеется, тратьте деньги на изысканность, для род, продумывайте детали, выбирайте живописный антураж. В общем, будто беспричинно и работают всегда рекламные ролики парфюма. Их разительно любят репостить девушки простой потому, что это красиво. А коли кроме историей о любви приправить... Тут ваши шансы добиться высокой виральности увеличатся в геометрической прогрессии.

irreria

(Amimeval, 2019.04.20 07:32)

http://allmysportsnews.com/
[url=http://www.allmysportsnews.com/#]allmysportsnews.com[/url]

готовые сайты под ключ

(ChelyabGralk, 2019.04.20 07:11)

2. Выборка и аудит требований к внешнему виду и функциональностиюзабилити сайта.Основная порция работы выполняется социальной сетью. Алгоритмы анализируют информацию о поведении пользователей ВКонтакте, которые совершили определенные действия, – положим посетили сайт, оформили подписку. Учитываются весть об аудитории: возраст, пол, изготовление и многое другое. Проверяются даже «лайки» и поведенческие факторы в сообществах.4. Юзабилити интернет-магазина
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/calls.html>заказать холодные звонки</a>
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/calls.html]обзвон клиентов по базе стоимость[/url]
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка цена</a>

Периодичность. Публикации делаем 1-2 раза в день. Токмо помните о полезности: если столоваться крутые темы, но они редкие, лучше делать перерывы и просить ответную связь через аудитории. Сторис дозволено записывать хотя каждый день, суть, для у вашей аудитории не возникало желание от вас отписаться.Для многих сайтах виджет будет непременно давление для продвижение изза счет того, который пользователю будет проще получить интересующую его информацию разве сделать поручение, сколько в результате положительно скажется для количестве заказов. Только есть с сайты для которых установка виджета может обнаруживаться отрицательно для продвижении, это сайты посетители которых не собираются звонить с сайта, примем развлекательные тож некоторый информационные сайты.Ведение Инстаграма – это работа. Безвыездно, что мы рассказали в этой статье, может показаться легким в теории, только для практике быть сложнее. Нужда идей ради постов, сложность с самостоятельной настройкой рекламы, разумеется и банальное – просто пропали времени!«Заводское» судьба Инстаграма – давать людям мочь свободно обмениваться фото и видео. Согласимся, который это весь неплохой действие коммуникации, тем более, это может подтвердить 1 миллиард (!) человек. Да-да, именно столько людей с головой нырнули в это прибавление, цифра достигнута в июне 2018.В конце теста суммируй следствие и смотри приговор, что бы я вынес чтобы твоего сайта. Так же прошу принять во почтение, что в тест я включил единственно самые явные и грубые ошибки. Для самом деле их может водиться гораздо больше.

maith

(impami, 2019.04.20 07:09)

www.besttraveltale.com
[url=http://besttraveltale.com/#]www.besttraveltale.com[/url]


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Következő »