Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

......................

NÉPDALTÍPUSOK

A variálás állandó folyamatában az új meg új formák alakulásának szövevényes folyamatában, kevéssé sikerült vagy életre nem való kísérletek és sikerült, de el nem terjedt, vagy kiveszőben lévő egyedi darabok tengeréből emelkednek ki mint szigetek vagy nagy szárazföldek, a típusok: egy-egy dallamelgondolásnak, formai alakulatnak folytonos újraalkotásából keletkező változattömbök. Egy-egy ilyen, felismerhetően azonos dallam összetartozó változatait is szokták típusnak nevezni: így nevezi például Járdányi a Magyar népdaltípusok c. kiadványában az egyes dallamokat, amelyek szélesebb területen, több változatban ismeretesek. Ugyanígy használja a típus fogalmat az MNT VI. kötete. Ezek a „típusok” tulajdonképpen „a dallamok”, amelyeknek a műzenében egy-egy alkotás felel meg. Mindössze az a különbség, hogy a műzenei alkotás egyszeri és megmásíthatatlan, a néphagyományban viszont egy alkotás sok változatban él – mintha a zeneszerző művét csupán számos vázlatából ismernék. Éppen ezért helyesebb a típus szót tágabb értelemben venni: több önálló „alkotást” – vagyis változatokban élő dallamot – összefoglalóan nevezni közös típusnak aszerint, hogy több vagy kevesebb vonásban hasonlók egymáshoz. Rokon dallamokat és nem azonos dallamokat nevezek tehát a továbbiakban típusnak. Az a kérdés, milyen rokonság alapján nevezhetünk így különböző dallamokat.

Legtágabb a rokonság akkor, ha a dalok egyetlen meghatározó sajátsága alapján húzzuk meg a rokonság határait. Tulajdonképpen az eddigi fejezetekben tárgyalt összes tulajdonság szerint lehet „tipikus” egy dallam, s tartozhat ilyen vagy olyan típusba: van dallamvonal szerint típus, hangkészlet szerint (sőt hangnem is tehet dallamot tipikussá), van ritmus-, illetve szótagszámtípus, formatípus, sőt dallam–szöveg kapcsolat is lehet jellemző néhány szorosan összetartozó dallamra, végül, de nem utolsó sorban az előadásmód is foghat össze „típust”. Vegyük sorba ezeket a lehetőségeket.

Nem kell bizonygatni, hogy a dallamvonal, illetve egy összetettebb dallamfelépítés lehet tipikus, és sokféle eltérő megoldásban jelentkezhet. Legtágabb határok közt beszélhetünk ereszkedő (01–094), helyben topogó (0129–0141 és 0280–0302), emelkedő (0256–0275), kupolás dallamokról (0319–0393), kétrészes – például kvintváltó (01–049) vagy kvinttel magasabban ismétlő (0323–0324, 0335, 0345, 0359), mély járású (16/e, 46, 0137, 0143–0152, 0176–0179, 0293–0302, 0311–0318), magas járású (01–049+0234–0244), tág ívű (022, 039, 0219, 0369–0393) és szűk menetű dallamokról (0146–0152, 0308–0309), s ezek bizonyos {240.} vonatkozásban valóban közelebbről vagy távolabbról rokonok. A dallamnak még a tagolása is lehet igen tipikus: a kadenciái. Bizonyos kadencia-sorozatok is összekötnek dallamokat egymással, például 7 [5] 3, 4[5] VII, ezek többnyire kvintváltók: 5[4]3, 5[4]2 históriás jellegű vagy táncnóták a „sirató rokonság” jellegzetes példái; 1[5]4 az új stílusra jellemző és így tovább. A hangkészlet néha igen jellemző egy-egy dallamstílusra, különösen a fejlődés korai fokozataiban, de még olyan fejlett parasztzenében is, mint a bolgároké. A magyar népzenében is más-más jellege van a dúr pentachord dallamoknak (0303–0309), mondjuk a Zobor vidéki lakodalmas énekeknek (0303, 0307) vagy a hexachord (+oktáv) hangkészletnek, mondjuk a regösénekeknek, betlehemesnek és dudazenének (201., 42–45., 50–54., 152., 256. pl.), mint az oktávterjedelmű ötfokú daloknak. Ötfokú dallamok: ez a tág hangkészlet-meghatározás is, minden tág volta ellenére is, jelent bizonyos rokonvonást, ami határozottan elkülöníti más dallamoktól. Igen sok dallamot meghatároz a fríg hangnem, ha ugyanis annak fő hangjaira épül fel a dallamvonal (0178, 0255, 0282, 0284, 0290/a). Egészen különválnak hangnemi-hangkészleti sajátságaikkal azok a dalok, amelyeknek egész dallammenetük az „akusztikus skála” hangjaira épül, s annak jellemző hangjait lényeges dallamhelyen építik be a dallamvonalba (69, 0278). Funkciós dúr-dalok (0317), hipo-skálákban mozgók (0240–0244) mind külön rokonsági körbe tartoznak. Ismét határozott típust jelentenek a drm-n recitálgató dallamok (0129–0141).

A magyar népdalban (a népköltészethez hasonlóan) igen nagy jelentősége van a szótagszámnak: egy-egy szótagszámcsoport vagy különösen egy-egy sajátos versszakképlet összekapcsol sok, egyébként különböző dallamot. Az olyan ritka sor, mint az ötszótagú, különösen ha a versszak mind a négy sora ilyen, annyira különválik a magyar dalok többségétől, hogy ez már típussá is avatja (e tekintetben legalábbis). De igen jellegzetes csoportot alkotnak a 6-os, 8-as, 12-es izometrikus dallamok is – ezek többnyire a régi parlando-rubato dalok főcsoportjai; a 12-esek pedig a régi stílusban szinte kivétel nélkül az úgynevezett „recitálók” csoportjába tartoznak. Ellenben a 7 és 11 szótagúak a régi stílusban kivétel nélkül táncdallamok, a 6+5 tagolású 11-es pedig szinte egyetlen dallamot jelent: a „Hol jártál az éjjel cinegemadár” szövegű kanásztáncot (04). 13–14 szótagszám egy dallamon belül a kanásztánc legjellemzőbb típusait jelenti. Új dalaink között a 10-es és 11-es szótagszám jelent igen tipikus dallamcsaládot, az új stílus legnagyobb tömegű, legjellegzetesebb darabjait; 16-os szótagszám a közép-erdélyi új dallamokat, s ennél hosszabb sorok már csakis az új stílus AABA formájú dalaira jellemzők, tehát ismét egy szűkebben körülírható dallamfajtát határoznak meg.

Még közelebbi rokonságot jelenthet egy-egy sajátos ritmusforma. A mazurka-ritmus igen erős hasonlóságot tud éreztetni még nagy dallamkülönbség ellenére is.

ritmus 4–5 dalunkra jellemző, amelyeket ezért egymás közeli rokonainak érzünk.

{241.} Talán még erősebb a típusalkotó ereje a formának. AA5A5A dallamainkat szinte mind egy típusnak lehet érezni. Nem kevésbé a fordítottját: A5A5AA-t. Még jellegzetesebb, egyéni arculatot tud adni egy dalnak a szaffikus forma magyar változata. A 118–119. és 160. példában több változattal is bemutatott dallamcsaládot például szinte semmi más tulajdonság alapján nem lehetne egyetlen variánscsoportba sem összehozni, csakis a forma alapján: dallamiránya hol fölfelé tartó egészen az oktávig, hol a kvintről lefelé mozog, hol meg a kvint körül marad; hangnem-hangkészlete alapján lehetne dúr pentachordtól oktáv terjedelmű dúr, akusztikus, fríg, hipo-ión, eol dallam; szótagszáma és ritmusa a 3–4. sorban nagy különbségek között ingadozik, tehát mint „heterometrikus versszak” is különböző helyen szerepelnének változatai akár egy ritmusrendben, akár a szótagszám szigorú rendszerében. Ami mindben közös, az egyedül a forma: AAb+bc, a késői szaffikus jellegzetes formája; ennek megfelelően a nép is egyetlen dalnak ismerte és mindig ugyanarra a szövegre énekelte. (Pontosabban: ugyanazt a dallamot ugyanazzal a szöveggel variálta ilyen különböző formában, ahol minden megváltozhatott a dallamban, egyedül a forma nem.)

Még a dallam–szöveg kapcsolat is lehet típusalkotó elem: kanásznótáink, dudanótáink sajátos szövegeknek sajátos ritmussajátságokkal való együttjárását jelentik, különböző dallamokban. „Jaj-nótáknak” pedig azokat nevezzük, amelyek sajátos szövegkezelésükben gyakran toldják ki a szöveget: jaj, jaj, jaj (csuhajja, la-la-la) féle szótagokkal a dallam kitolódott sorvégein vagy páratlan sorain. A „virágénekek” is elég jellegzetes csoportot jelentenek: virágot emlegető refrénszövegükről nevezzük így, a legjellegzetesebbek a háromsoros, refrénes dúr-pentachord dallamok.

Végül az előadásmód is jelölhet típust: „recitálók” kivétel nélkül 12-es parlando, ötfokú drm-kezdetű dalok; s az 5/8-os előadás a régi stílusú 11-esekben tapasztalható, ahol a 4/8-ot váltja fel a kissé fellazított, nagyobb érzelmi töltésű, kiszélesített ritmus.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, többnyire elég tág határokat jelent: azt, hogy egy-egy tulajdonságban bizonyos dallamok közösek és másoktól elkülönülnek; de azért ez még nem teszi őket egy jól meghatározható típus tagjaivá. Ahhoz több kell, mint egyetlen tulajdonságban való egyezés, és ebben az egy tulajdonságban való különbözés a többi dallamtól. Viszont mindjárt azt is meg kell mondanunk, hogy olyan dallamcsoportot sem tudunk felmutatni, amelyik mind a hét felsorolt tulajdonságban különböznék a többi daltól. Még a legsajátosabban körülírható kanásznóta-csoport is csak egy-két tulajdonságban különbözik minden más dallamtól, egyéb vonásaiban hol több, hol kevesebb dallammal tartja a rokonságot. Sajátos ritmusuk és szótagszám-szabadságuk, valamint dallam-szöveg kapcsolatuk alapján minden más daltól különböznek, ötfokúságuk, kvintváltásuk, dallamvonaluk menete, jellegzetes A5A5kAAk formájuk, táncszerű, feszes giusto előadásmódjuk más-más dallamokban is feltalálható. Azonban nemcsak a különböző vonások tartoznak hozzá egy stílushoz vagy egy típushoz, hanem {242.} mindaz, ami jellemző rá, akár közös az mással is, akár nem. Az a kérdés, vannak-e olyan típusok, amelyekben minden elsorolt tulajdonságnak kötelezően csak egy bizonyos megoldása fordulhat elő. Ebben a megfogalmazásban a Kanásznótát már ilyen típusnak nevezhetjük: sajátos dallamvonal (kvintváltó, egymotívumú „Páva-dallam”), sajátos hangkészlet (9–VII ötfokú), egyéni metrikai-ritmikai sajátság, szövegkapcsolat és táncszerű előadásmód jellemző rá. Ebből a metrikai sajátság és a szövegkapcsolat minden mástól különbözik, dallam, hangkészlet és forma sok daltól elválasztja, de összekapcsolja a dél-dunántúli ötfokú-kvintváltó dalok egész sorával. Viszont itt már olyan szűkre vontuk a beletartozó dallamok határát, hogy mindössze két dallam tartozik bele, amit az MNT VI. kötete egyetlen dal variánsainak minősített (03–04). De vannak nem kvintváltó, sőt nem is ötfokú kanásznótáink is; ezek csak a szövegkapcsolat és a ritmus–metrum alapján rokonai az előbbieknek, vagyis a „megkülönböztető jegyekben”, összes többi tulajdonságaikban eltérnek tőlük: „Csóri kanász, mit főztél” (Pt 43) még (elhomályosult) ötfokúságával közelebb van, de már nem kvintváltó, s első motívuma is más; 0292 dalunk pedig már se nem ötfokú, se nem ereszkedő dallam, mégis kanásznóta. Ezeket már csak egy tágabb meghatározás kapcsolja össze.

Látjuk tehát, hogy tágabb és szűkebb meghatározások keresztezik egymást; több vagy kevesebb jellemző, közös jegy alapján pontosabb vagy lazább körülírást, szorosabb összefüggést jelezhetünk.

Különböző, szűkebb-tágabb körbe tartozó típusokat mutattam be a Pt dallam-mutatójában (l. „Típusok, eredet”.) Annak célja csak az volt, hogy különböző, kidomborodó sajátságokra, bizonyos rokonságokra felhívja a figyelmet (amit akkor már nyilvántartottunk).

Nyilván sem a maximális követelmény nem lehetséges: hogy minden tulajdonságban jellemzők s egyúttal minden más dallamtól különbözők is legyenek a „típusok”, sem a minimális, hogy csak egy-egy tulajdonsággal határozzuk meg a „típust”. Az elsőt nem lehet elérni, a második pedig kevés. Kell tehát több jegy ahhoz, hogy valamit típusnak mondhassunk, de mindig lesz benne egy vagy két kidomborodó sajátság, ami leginkább föltűnik és jellemzi a típust, és kell hogy a típuson belül különböző dallamok legyenek, amelyek a nem kiemelkedő sajátságokban eltérjenek egymástól. S amit így elsorolunk, abban mindig számolni kell olyan, ezúttal elhanyagolt tulajdonságokkal, aminek alapján, más vonatkozásban más típusba is sorolhatnánk az illető dallamot. Amikor például főképp hangjaival határozzuk meg a dalt – dallamvonal, hangnem, hangkészlet, kadenciák alapján – akkor ritmusával kapcsolódhat egészen más dalokhoz is, és fordítva.

Ezúttal ugyanis a dallammozgás irányával, a kadenciákkal, a hangkészlettel és hangterjedelemmel (tehát hangnemi sajátságokkal) és a forma alapján állítom össze a típusokat. Eltérek Járdányi rendszerétől abban, hogy egyrészt lazábban határozom meg a dallammozgást, hiszen nem egy tízezrekre rúgó dallamanyag egyszempontú elrendezésére akarom felhasználni, hanem csupán a közölt anyagban akarom jellegzetes csoportokra felhívni a figyelmet; másrészt éppen ezért {243.} több szempontot is figyelembe veszek egyszerre. Inkább valami olyasféle tipológiára törekszem, aminőt Bartók adott könyvében, azzal a különbséggel, hogy az ő fő szempontja a versszakszerkezet és ritmus volt. De előzőleg már elkülönített három stílust, amelyet több vonással jellemzett: a régi stílust ereszkedő, ABCD felépítésű (vagy kvintváltó), ötfokú, izometrikus tulajdonságokkal, az újat négyféle visszatérő formával, alkalmazkodó tempo giustóval, s csak azon belül határolt el szótagszámcsoportokat, illetve a „Vegyes osztály” III. alosztályában különböző versszakszerkezeteket. Egyes csoportjai már valóban „típusokat” fognak össze; a többiek azonban vagy túl tágak, vagy túl vegyes elemeket tartalmaznak, mert a választott összetartó sajátság (metrika, ritmika) a legkülönbözőbb eredetű és stílusú dallamokban is lehet közös.

Magam követem Bartókot abban, hogy különválasztom az ötfokú dalokat a diatonikusaktól, de nem elégszem meg azon túl a szótagszámcsoportokkal, hanem további megkülönböztetéseket is teszek mélyebb és finomabb dallamrokonság meghatározására. Az új stíluson belül is forma és dallammozgás szerint adok további elhatárolást, s messze túl kellett menni mind Bartók, mind Járdányi szempontjain a két nagy stíluson kívül eső típusok meghatározásában.

Arról természetesen szó sem lehet ezúttal, hogy a teljes magyar népzenei anyagot mutassam be „típusokon” keresztül. Az még az összkiadásban sem lehetséges, hiszen számos „típuson kívüli”, magányos darabot is be kell mutatni, amit csak szükségből sorolunk egyik vagy másik típus elé, közé. Mindössze a kétségtelenül kialakult, ismert típusokra akarom felhívni a figyelmet a saját példáimon és gyűjteményemen belül. Leginkább típusnak nevezhető csoportok találhatók az ötfokú dalok közt, a sirató rokonságában, a dudanóták közt és az új stílusban; tehát ahol összefüggő stílusról beszélhetünk. Stílus ugyanis azt jelenti, hogy sok egymáshoz hasonló darab keletkezik. Legkevésbé tudjuk (egyelőre) meghatározni azt a sokféle dallamot, amely ezen a négy stíluskörön kívülesik, és tulajdonságai rendkívül tarka képet mutatnak. Ezeket többnyire csak tág határok között, inkább elkülöníthetjük egymástól, semmint szorosan meghatározhatnánk.

Lássuk mindenekelőtt az ötfokú, régi dalokat. Legkiugróbb típusai a kvintváltók. Ezek közt is igen jellegzetesek az „egymagú” dalok, amelyek egyetlen motívumot kétféle zárlattal periódussá fejlesztenek, s azt kvinttel mélyebben megismétlik (A5A5kAAk). Ezen belül külön is nagy család, az úgynevezett „Páva-család”, amelyet meghatározott „mag”, dallammozgás jellemez A-sorában: 8–4–7 fokok után 8–4–5 (02–014, valamint az MNT VI. kötetének szinte a teljes anyaga.) Ez a „típus” már majdnem egyetlen dal; de a különböző szótagszámú és ritmusú változatai különböző szövegekkel társultak, s ezekhez a szövegekhez és metrikai formákhoz annyira hozzáalakultak apró dallamrészletekkel, s egy-egy ilyen önálló forma olyan variánsgazdagságban él a nép közt, hogy önálló dallamnak kell tartanunk a család minden tagját, s a családot együtt típusnak. Ezek szabályszerűen 7[5]3 kadenciasort alkotnak (amit nem egy dallam vagy variáns elváltoztathat); ugyanilyen kadenciákkal és A5A5kAAk periódusos-kvintváltó formával más dallam {244.} is építkezik (például 01 és 015). Számos hasonló kadenciájú, kvintváltó dalunk épül viszont két különböző motívumból: A5B5AB (kétmagúak): 01, 016–021. Jellegzetes csoport az olyan kvintváltó daloké is, amelyek a periódust egy hanggal mélyebben záruló első sorral alkotják 4[5]VII kadenciákkal (ezeknek egyike-másika esetleg el is változhat egyes változatokban): 022–032. További kvintváltó csoportok: 5 [5] 1 kadenciák (033–037); 8 [5] 4 kadenciák (vagy 9 [5] 5): 038–047. (Mindig az alkalmi módosulások leszámításával.)

Sokban közeli a dallammozgás a kvintváltókhoz az ismétlés nélkül ereszkedő, ABCD formájú dalokban (064–0101). Ezek közt is lehetnek lépcsőzetesen ereszkedők: 080–081, 083, 088, 092, 093, esetleg 062, 086 – továbbá Pt 24, 49, 60, 98, 108?, 110–111, 124, 141, 180. Külön csoport az olyan ereszkedőké, amelyek 5–4–5–4–5–8 fokokon kezdenek: 095–097, 0100–0101, 0117–0118, továbbá Pt 17, 44–45, 113, 123, 134–135, 152, 230. Hasonló, mégis elkülönül tőlük az 5. fokon mozgó (de a 4.-et nem érintő) kezdés és utána 8.-ra ugrás (és utána természetesen ereszkedő dallamvonal): 094, 098–099, továbbá Pt 20, 121, 138, 168, 171?, 218. Nagyon sok ereszkedő régi dalunk kezd az oktáv ismételgetésével (vagy ami avval egyenlő: 8–5–8, 1–8... ugrásokkal): 073–074, 076, 092, 0109 és 191. példa, továbbá Pt 70, 87, 117+126+191 = 166. pl. Pt. 131, 168 stb.

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,
Mégis besorozott Ëngëm katonának.

 

MF 1229/b–1930/b lányok, Menyhe (Nyitra) 1909. Kodály

Nem kevésbé gyakori és jellegzetes az első sor oktávon induló és 7. fokon záruló első sora (8----7): 016, 018, 019?, 020, 047, 066, 071, 077–080, 082–083, 086, 088?, 091, 0102, 0109–0110, 0113? továbbá Pt 27, 49–52, 105+107, 124, 133, 165.

Nagyon tipikus az ABBC felépítés – tehát két azonos középső sor – nyolcszótagos, ötfokú-ereszkedő dalainkban. Gyűjteményünkben csak 066, de lásd Pt 50–52, 59, 87, 89, 92, 131, 133, 141, 157, 160=166. (Amint látjuk, ez érintkezik az előbbi csoporttal is: van tehát egy szűkebben összetartozó csoport: 8– – –7 kezdés és ABBC felépítés.) Hasonló ehhez, hogy a szélső sorok ismétlődnek vagy egymáshoz hasonlóvá váltak (AA(k) BB(k) vagy ABCC): 067, 070, 072?, 089–090, továbbá Pt 110.

A két első sor ismétlését (AABC formát) jellegzetesen olyan régi dalokban találjuk, amelyek három-négy nagyívű sorból – oktávról az alapra lefutó sorból {245.} – állanak, tehát kadenciáik 1 [1] 1. Ilyen 0114, továbbá Pt 54, 76, 79–86. Ezek többnyire 8 vagy 10 szótagos sorokból állanak.

Egészen más jellegűek az ereszkedő 12-esek: 24/ab. (lásd még Pt 178-at). Ezek erősen recitáló dallamok, ahol szinte az ötfokú, ereszkedő dallammenet vázát rajzolja ki a dal sok hangismétléssel.

Különválnak azok az ereszkedő dallamok, amelyekben csak az első három sor ereszkedik fokozatosan, le is jut az alaphang környékére, azután a negyedik sor újból magasra ível fel, vagy már a magasból indul is: 013, 065, 068, 074, 084, 0101, 0103, 0111–0114, 0133, 0141 és 23, 24/a, 58. példa.

A magasról ereszkedők után lássuk a középen mozgó pentatondalokat. Legjellegzetesebbek a drm-tengely körül mozgó dalok: 0129–0133, 0137, 0139–0141, továbbá Pt 77–78, 158, 162–164, 171, 179–142, 220, valamint Kodály 1973, 30. A drm-kezdettel jellemezhető dalok is összefüggő típust alkotnak, de néha – nagy ritkán – emelkedők is lehetnek, s szinte kivétel nélkül parlando (sőt recitáló) előadásban élnek: 0134–0136, 0138, továbbá Pt 96–97, 100, 127, 173–176.

Ötfokú, régi dalok közt ritka az ennél mélyebben járó dallam, de ami van, az határozott típus. Ilyen alulról vagy középről induló és alsó járású a 0143–0145 (továbbá Pt 22, 41, 96!, 220 és Kodály 1973, 32 „Túl a vízen egy kosár”). Szintén jellegzetes típus a néhány tetraton és triton dallam:0146–0152 és Kodály 1973, 28 „Csak azt szánom-bánom”= 276. példa.

Erősen összetartozó típust alkotnak dudanótáink. Ez ugyan ritmusuknak köszönhető, s erre vonatkozik a megjelölés is. Szinte kivétel nélkül 8 szótagosokat tartunk nyilván ilyen névvel, amelyekben kvint-kvartváltás nyomait lehet fölfedezni. Összetartozásukat további dallam- és formaelemek határozzák meg, amelyeket majd a következő fejezetben, eredetük tárgyalásában fogunk részletezni, mert a keleti párhuzamok világosabbá teszik. Egyik csoportjuk formája A5 vagy A4ABC (vagy A5–4ABB), másiké A5–4BAB (A5–4BAC): 050, 055, 062 (=Pt 250), továbbá Pt 248–252, 256, 270 és 053–054, 057–059, 061 (=Pt 260), továbbá Pt 258–259. Kivételesen 6–7 szótagú kvint-kvartváltó, alapritmusú dalokat is neveznek dudanótának: 050, továbbá Pt 56, 245.

Közeli rokonai ezeknek a dudanótáknak olyan 8-as parlando dalok, amelyeknek 2. sora már leszalad az alaphangra, néha már az 1. is: 112/a (= Pt 4) és Pt 37. Ugyancsak közeli a kvintváltó, egy magból felépülő dalok némelyike, amelyek az 5. fokú főzárlatot leviszik az 1. fokra: 151. példánk (= Pt 21). Jegyezzük meg mindjárt, hogy ennek ritmusa tipikus 6-os dudanóta-ritmus. (Ebben a dalban tehát összeolvad a dunántúli mintára elváltozott, egymagú, kvintváltó, Páva-motívumhoz hasonló dallamszerkezet az A5BAAk dudaritmusú dallamok szerkezetével. Ilyen oka is lehet az 5. fokú kadencia „lecsúszásának” az 1. fokra!)

A dudanóták többségét csak erős fenntartással lehet ötfokúnak nevezni mai alakjuk szerint. A későbbiekben látni fogjuk, hogy szo- és do-alapú, sőt félhangos ötfokúságban mozgó dallamokat lehet párhuzamba állítani velük; ezért, mostani diatonikus jellegük ellenére is az ötfokúak után tárgyaltuk őket.

{246.} Viszont a következők már kétségtelenül diatonikusak, bár jó részüket Bartók még az ötfokú, régi stílusba (A-osztályába) sorolta. Régiségük természetesen vitathatatlan, és sok egyéb tulajdonságukkal kétségtelenül közel állnak régi, ötfokú dalainkhoz.

Legfontosabb csoport a diatonikus parlando 12-eseké. Ezeknek hullámzó dallamvonala határozottan eltér az ötfokú 12-esek kifejezett ereszkedésétől; egészben véve és legtöbbjüknek kadencia-sora alapján mégis ereszkedőknek mondhatók. (Kadenciáikról az eredetkérdések tárgyalásakor szólunk.) Legszívesebben balladával, régi históriás ének vagy koldusének szövegeivel és halottas énekekkel járnak együtt. Ilyen 0155, 0163, 0165, 0193–0196, valamint 192–195. példa.

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj
Gazdag Fülöp császár, gazdag Fülöp császár!
Mer ién néked adom, mer ién néked adom

 

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:
Ivegablak alatt nagy hosszú almafa,
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága,
Háromszáz levele, hatvanhat virága.

 

Tova jő egy legény, be szomorú szegény!

{247.} Tova jő egy legény, be szomorú szegény!
Látom a szájáról, szállást kérne szegény.
S adnék neki szállást, a lovának állást,
Nekie pediglen csendes lenyugvást.

 

Az öreg Dancia magát siratgassa:

Az öreg Dancia magát siratgassa:
Istenem, Istenem, Kilenc lyányom közül,
Kilenc lyányom közül még egy fiam sincsen!
Istenen, istenem, ki váltson fel ingem,
Ki váltson fel ingem katonarabságból!

 

192) MF 2491/a 36 é. férfi, Trunk (Moldva) 1930 Véress S.; 193) Kallós 1970 108; 194) MF 1320/d asszony, Székelyvaja (Maros-Torda) 1914 Bartók = Pt 348 más szöveggel; 195) Pusztina (Moldva) 47 é. vak férfi, 1951 Kallós.

Hasonlóan ereszkedő-diatonikus, de nem annyira recitáló, mint a 12-esek, egy sor 8-as és 11-es 5[4]3 kadenciás (esetleg lassú táncritmusú) dallam: 0181–0184, valamint 5[4]2, 5[4]1 és hasonló kadenciákkal lépcsőzetesen leszálló 6-os vagy 8-as: 0166, 0164, 0188, 0194. Rokon ezekkel néhány oktávról, hetedik vagy hatodik fokról ereszkedő dallam 2. és 1. fokú kadenciákkal: 0161, továbbá 196–197. példa.

Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?

{248.} Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?
Talán az édesëm A lókeresőbe?

 

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,
Mér nem hagytál békit Én árva fejemnek?

 

196) MF 522/a (Maros-Torda) Vikár?; 197) Bánffyhunyad (Kolozs) 1908 Bartók.

Ezekhez hasonlók kadenciákban, de dallamvonaluk domború (dúr- vagy mollterccel, mint az előzők is):

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.
Hull a fődre, hull előmbe, Hull a gyászos kebelembe.

 

Magyari császárnak Lázár fia vala,

Magyari császárnak Lázár fia vala,
Mestere Mánónak es egy lyánya vala.

 

198) Sz. Nd 32 sz. 56 é. asszony, Nyárádköszvényes (Maros-Torda) 1914 Bartók; 199) Kallós 1970 5. sz.

{249.} Hasonló típusokat táncdalok közt is nyilvántartunk: 5[4]2 (vagy 2 helyett 4, 4,1) kadenciákat erősen kihangsúlyozó, fokozatosan ereszkedő dallamokat: 0167–0171, 0187, továbbá 146. és 200. példa.

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!
Akin az a kilenc betyár elindult, Pápai úr udvarába befordult.

 

Derzstomaj (Jász-Nagykun-Szolnok) 82 é. férfi, 1939 Vargyas = Vargyas 1954 93 sz.

További rokontípusok az oktávról ereszkedő, vagy alulról domborúan induló dallamok 2., 1. vagy X [2] X [1] kadenciákkal: 218., 220–221., 222. példa, valamint az utolsónak hangszeres változatai: 145/a–g példa.

Egészen más világot jelentenek a dúr-kvintváltók. Ezek is, mint az ötfokúak, nagyívű, ereszkedő dallamok, de kifejezett dúr hangzásuk elválasztja tőlük: 0205–0206, valamint 201–202. példa.

Rákóci hajdanában danában...

Rákóci hajdanában danában...

 

Gyújtottam gyertyát...

Gyújtottam gyertyát...

 

201) MNT III. 563; 202) MNT III. 649.

{250.} Ezekkel már meg is kezdtük Bartók „C) osztályának”, vagyis sem a régi stílusokba, sem az új stílusba nem tartozó dallamoknak a csoportjait. A dúr-kvintváltók határozott körvonalú típust alkotnak. Már a további csoportok inkább csak „elkülönítést” fognak jelenteni: a dúr-ereszkedők (ritkák): 83. példa, valamint a mixolíd-ereszkedők: 0208–0214. Inkább nevezhető típusnak a néhány lépcsőzetesen ereszkedő moll-dallam: 0218, 0220, 0224, valamint hipo-skálákban fogant, ereszkedő dallamok: 0240–0244.

Ismét csak tág elhatárolással foghatjuk egy körbe az ereszkedő moll-dallamokat (ha ugyanis nem tartoznak az előbbi csoportok egyikébe sem): 0215–0225, 0230–0233. Ezek közt már inkább típus néhány „új-szaffikus” formájú, moll, ereszkedő dallam: 0227–0229. És nagyon határozottan összetartozik, egyúttal minden más dalunktól elkülönül néhány tipikus fríg dallam, amelynek 6-ról ereszkedő vagy induló dallama a moll-szexten kívül a 4., 3 és 2 főhangokra épül: 0255, 267/ab. példa, valamint a következő:

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.
Haragszik rám az Isten is, Lehajlik hezzám az ég is, taj-laj-laj-laj laj-laj-laj.

 

Csikvacsárcsi (Csík) 1907 Bartók.

(Lásd még Pt 334–338, 347-et.) És hasonlóan jellegzetesen elválik a magyar dalok nagy tömegétől néhány alacsony járású fríg dallam, különösen a szokásdalok között: 0290/a, 149/a példa.

Csak nagy általánosságban jelent elválasztó – nem összekötő – határvonalat a következő néhány dallamirány-meghatározás. Ereszkedő, majd újra emelkedő dalok: 0241, 0277, továbbá Pt 99, 170, 206–207, 231, 242, 327. Középen mozgó dallamok: 0298 (továbbá Pt 182, 185, 208, 223, 227, 246, 269–270, 281, 285, 333, 347.) Középről fölfelé induló dalok: 0254, 0262 és 204–205. példa.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.
Nemcsak meghült, meg is hidegedett. Mert már engem régen elfelejtett.

 

Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!

{251.} Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!
Kilenc esztendeje, Mőte már rab vagyok, Mőte már rab vagyok

 

204) Kiskunhalas (Bács-Bodrog) 78 é. férfi 1939 Vargyas = Vargyas 1954 32 sz.; 205) Ghymes (Nyitra) 1906 Kodály.
(Lásd még Pt 146–147, 183, 192, 196, 241, 307, 320, 325, 332, 347.)

Elütnek a magyar dalok nagy tömegének dallamvonalától az alulról emelkedő és domború ívet leíró, (de nem ismétléses formájú, tehát nem új stílusú) dalok: 0268, 0273–0274, 0300, valamint a 247–249. példacsoport dallamai (továbbá Pt 101–121, 185–187, 210, 236, 238, 262, 273, 316, 329=468, 368, 370, 372, 471, 480 és a 249. példacsoportunkban szereplő Pt 494–495).

Még elütőbbek az alulról csak az 5. fokig emelkedő, alsó járású dallamok: 0297, 0299, továbbá Pt 46–47, 88, 204, 216, 284, 286, 288, 297?, 317–319, 370. Ezeket a magyar népzenén belül már „típusnak” is tarthatjuk a többitől való nagy távolságuk alapján.

Ugyancsak típust alkotnak az úgynevezett „Jaj-nóták”. Ezeket kizárólag formai sajátságuk alapján érezzük összetartozónak, de ez a formai sajátság nagyon szembeszökő, akár az egyes dalt tekintjük, akár egy egész összetartozó dallamcsaládot. (Leírásukat már láttuk a Forma fejezetben példákkal.) Akár a jellegzetes szövegtoldásokat vesszük tekintetbe, akár a dallamcsaládon belül tapasztalható sorszámszaporodást vagy -fogyást mindenképpen valami hasonlót, közöset kell látnunk az ilyen dalokban, függetlenül attól, milyen jellegű volt az eredeti négysoros, 8 szótagos dal: ötfokú, régi, ereszkedő, vagy dúr plagális, újszerű ének. Ilyen ötfokúak közt 077 és 085, egyéb dalok közt 0247–0254, valamint 124–127 példa.

Egy sor kis hangterjedelmű dalunk szeptim nélküli dúr-hangsorát egyáltalán nem a modern harmonikus érzék szerint alkalmazza: ezeket csakis a régi elmélet ión-skálájával jellemezhetjük. Ilyen ión-pentachord-hexachord dal 0303–0308. Külön összetartozik közöttük a refrénes, esetleg háromsoros fajta is. (Lásd Kodály 1973, 78–79. lapján közölteket.) Viszont egészen más jellegű, de a magyar népdalok közt szintén idegenszerű az 1–6(+8) fok közt mozgó, tehát dúr-hexachord dallamvilág: betlehemes dalaink nagy része és a regösénekek tartoznak ide, valamint néhány dúr-dudanóta és egy nagy tömegű párosító dalcsalád: 0201 és 44–45., 50–54., 152, 160/a példa. Ezek közt a szaffikusok (44–45. példa) igen sok dalból álló jellegzetes típust alkotnak.

A magyar dalok túlnyomó nagy többsége autentikus elhelyezkedésű (vagyis {252.} egész dallamvonala a záróhang fölött helyezkedik el – nem számítva a szubtonika –VII. fok – érintését a végső lezárás előtt). Ehhez képest néhány szórványos plagális (tehát a záróhang felett és alatt egyaránt mozgó) dallamunk még ilyen tág meghatározással is típusnak tekinthető. Az ismert plagális dalokon belül megkülönböztethetünk nagy hangterjedelmű, nagyívű dúr dalokat: 0311, 0314–0315 (továbbá Pt 201, 204, 205, 318), mollokat: 0312–0313, 0318. Külön típus néhány háromsoros, refrénes, plagális dal – a népszerűsítő füzetek révén ezek gyorsan elterjedtek: Pt 474–478. Végül a funkciós dúr-hangnem annyira ritka népdalaink közt, annyira jellegzetes hangzást jelent, s annyira idegen is, hogy jól felismerhető és elhatárolódó típusnak nevezhetjük: 0316–0317 és Pt 200.

Ezek után vegyük sorra új dalaink típusait. Először a legegyszerűbbet, amely szintén egyetlen motívumból van fölépítve, mint a régi dalok első, kvintváltó csoportja: AA5A5(k)A(v). Az ilyen formájú dalok közt igen jellemző a 8 és 11 szótagosok csoportja. A nyolcasok közt csak domború motívumot ismerek, 1–5 (6)–1 vonallal: 0323–0324. A 10–11-esek közt 5.-ről 1.-re ereszkedőt is: 0345, 0359 és domborút is: 0394.

A kétféle sortípusból építkezők közül AA5BA ereszkedő (5–1) A-sorral: 0319 (hatos), 0322 (hetes), 0325 (nyolcas), 0341 (tízes), 0346 (tizenegyes). Ugyanilyen felépítés domború A sorral: 0326 (nyolcas). Elég sok hasonló akad tizenegyeseink között.

Az ABBA forma 10-esei és 11-esei alkotják a leggazdagabb csoportokat. Ezekben már nemcsak az 1. és 5. fok közt mozoghat az A-sor, hanem 8–1, illetve 1–8–1 vagy 5–8–1 közt is.

10-es, A: 5–1: 0331–0332, 0338, 0340, 0343

11-es, A: 5–1: 0346, 0352, 0355–0358, 0363, 0368

10-es, 11-es, A: 1–5–1: Pt 402, 404, 413, Járdányi, 64, 65, 73, 0360, (0361)

10-es, 11-es, A: 8–1: 0333, 0339, 0342, 0344, 0347–0348, 0350, 0353–0354, 0365, 0367

10–11-es, A: 5–8–1: 0334, 0336–0337, 0364, 0366

11-es, A: 1–8–1: 0351

AABA formájú dalaink hosszú sorokból állanak, A-soruk a sok hangból nagy ívet ír le; kvint- és alaphang közt mozgó, szűk dallamsoraik tehát nincsenek is.

A: 1–8–1: 0374, 0376, 0380, 0389, 0390, 0392, 0393

A: 8–1: 0381–0383, 0384–0386

Többszörös ívet ír le: 0387–0388, 0391

Természetesen lehetséges volna további részletezés is. Még szorosabbra vont határok közt közelebbi összetartozást is meg lehetne állapítani, ha a B-sorok különböző fajtáit és a sorok belső hajlásait is részleteznénk. Egy nagyobb anyagban, például a teljes népdalanyag összkiadásában erre szükség is lesz. Jelen célunk csak az volt, hogy a feltűnőbb csoportokra rámutassunk és a típusmeghatározás lehetőségeit ismertessük.

{253.} Ha most egybenézzük a magyar nép által ismert és fenntartott dallamtípusokat, különösen a „rokonsági kör” értelemben használt típusokon belül még az egyes dallamokat is, amelyeket variánsaik száma és elterjedtsége alapján „dallamtípus”-ként tartunk számon, akkor végtelenül gazdag sokféleséget találunk, s a zene, az ének legtöbb sajátságára, lehetőségére találunk több vagy kevesebb példát. Ezek közt vannak kedvelt, gyakori fajták, és vannak ritkák; a kedvelt fajták a dallamtípusok olyan nagy számával vannak képviselve, s azok olyan nagy tömegű variánsokkal, hogy bizonyos uralkodó jelleg erősen átüt a sokféleségen, sőt bizonyos értelemben egyformaságot, egyhangúságot is okoz. Mégis, az egész együtt, gyakori és ritka, népdalszerű és idegenségét még alig levetkező ének, ősi és új összead egy olyan zenei együttest, amely változatosságával, fejlettségével a nép sokféle érdeklődését árulja el, s bizonyítja, hogy kultúrája nyitott volt minden fejlődési lehetőség számára. S ha benne mégis sajátos, egyéni válogatás és jelleg mutatkozik, szívós ragaszkodás bizonyos sajátságokhoz: autentikus, ereszkedő vagy kvintszerkezettel emelkedő dallamépítkezés, izometria, határozottan érezhető forma, világosan tagolt szerkesztés, beszédszerű ritmusok rubatóban és feszes, pontozott ritmusban egyaránt, az mindennek nem mond ellene, csak kiegészíti: sokfélével megbarátkozó, de bizonyos sajátságokhoz ragaszkodó, változatos és egyéni műveltség igényéről tanúskodik.

 

A mappában található képek előnézete Csángók

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

разработка интернет магазина цена в Самаре

(SeosamarRer, 2019.04.21 21:42)

Только таким образом дозволено начинать достойным web-разработчиком и, возможно, в близком будущем владельцем крупных, приносящих стабильный приобретение, сайтов. Дабы вас успокоить, я скажу, который все интернет предприниматели, создавшие принадлежащий бизнес с нуля, начинали именно с блокнота.Базовые навыки фотографа. Нужно совлекать быть правильном освещении, охранять, чтобы нуль лишнего вроде вашего ботинка или бутербродов на столе не попадало в кадр, и не заваливать горизонт. Очевидно? Не всем. Поверьте нашему опыту =). Беспричинно что открывайте поисковик и проводите чтобы себя отрывистый ликбез, который такое композиция, противоположный, резкость, фокус, освещение. «Съедать собаку» в этих сферах не требуется, а вот пользоваться познание обязательно. Напоминаем, который, буде фото изначально слабое, сильнее потом наложения фильтров из приложений оно не станет. И тут опять важна и идея снимка. ГЕНИАЛЬНОСТЬ! =) А в чем она может быть тож говорить – это содержание, наверное, целого цикла статей или даже маленькой книги.Привет мой желанный друг. Специально чтобы Тебя я подготовил воздушный тест из 10 вопросов. Только может надевать 2 варианта ответа:
<a href=https://samara.skgroups.ru/portfol-razrab.html>разработка сайта пример</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/vizitka.html]заказать сайт визитку[/url]
https://samara.skgroups.ru/smm.html - smm менеджер

2. Разместить код начальный виджета в блоке <head> вашего шаблона сайта, никаких сложных скриптов скачать сиречь устанавливать не нужно. Чтобы код виджета выглядит вот беспричинно:Простейшие приемы верстки сайтаCoca-Cola славится тем, что у нее который ни реклама, то запоминающийся образ. Наибольший виральный охват в соцсетях, истинно и в целом матерый ажиотаж получила рекламная кампания «Это твоя Coca-Cola», где для баночке напитка красовалось какое-либо имя.ФирмаКапелька советов по эластичному макету

заказать лендинг пейдж

(Goshaufaviste, 2019.04.21 20:33)

10 сентября 2018 SMM и SMO 2.5K 11 мин. 0Только постоянно эти новинки будут сообразно большому счету бессмысленны, разве у вас в профиле шаром покати. Контент. Уникальный, привлекательный, востребованный контент – вот тот основание, для котором держится ваш аккаунт.О каких «болях» будете говорить?Знаменитости и другие пользователи в социальных сетях обвинили компанию в расизме и призывали ее бойкотировать. По итогу H&M принесли публичные извинения и убрали фото ребенка с сайта. Молва, который компания сделала такой провокационный ход, дабы привлечь к себе внимание и увеличить барыш аудитории. Не знаем... Планка о двух концах. С таким подходом либо все обернется хорошо, и вы останетесь лапочкой в глазах клиентов, принеся извинения следовать неосторожный действие, либо же вас забросают камнями. Только сколько присутствие любом раскладе ваша объявление довольно вирусной, стоит лишь вам затронуть тему расы либо религии – это бесспорно.Снова больше идей ради роста оборота позволительно получить для наших авторских бесплатных вебинарах от компании Ой-Ли. Регистрируйтесь стойком сейчас.
<a href=https://ufa.skgroups.ru/>создание и продвижение сайтов в уфе</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/smm.html]smm менеджер[/url]
https://ufa.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка

Своевременно, на момент написания этой статьи у клипа около 131 много просмотров. К сожалению, YouTube не дает возможности посмотреть статистику охвата аудитории, только мы не сомневаемся: она хоть и меньше, чем контингент просмотров, но цифру все же имеет солидную. И это явный парабола того, наравне сработал виральный охват. Остались вопросы по виральности? Ответы наверняка найдете в этой статье.20 августа 2018 SMM и SMO 1.6K 6 мин. 31C-Битрикс – платная CMS, первое столица по популярности в Россииподменю разделов — для больших сайтах нередко существуют подменю чтобы отдельных разделов.Поиск может усильно затянуться, т.к. не во всех сферах реально рысью встречать подходящие для работы профили и подходящие чтобы работы хэштеги.

услуги адвоката +по банкротству

(GurkovskiNuh, 2019.04.21 19:35)

Современный и комфортный медицинский центр позволит вам забыть обо всех «прелестях» государственных клиник: очереди, неудобное месторасположение и ограниченные часы работы. Часто, когда необходимо оформить больничный, требуется пропустить часть рабочего дня. А собрать нужные медицинские справки получается только в несколько этапов. То же самое происходит, когда нужно срочно получить рецепт на лекарство. Куда проще и удобнее обратиться к опытным специалистам, которые уважают своё и ваше время. Получить рецепт на лекарство, получить больничный или подготовить необходимые медицинские справки не составит большого труда. Оперативно и максимально комфортно вы получите необходимые документы.

[url=https://advokat-gurkovskii.ru/][img]https://advokat-gurkovskii.ru/assets/img/yur.litsa2.jpg[/img][/url]
https://advokat-gurkovskii.ru/uslugi-fizicheskim-licam/razdel-imushchestva.html
https://advokat-gurkovskii.ru/ugolovnye-dela/zashchita-po-dtp-so-smertelnym-iskhodom.html

[url=https://advokat-gurkovskii.ru/arbitrazhnye-dela.html ]услуги коллегии адвокатов[/url]|
[url=https://advokat-gurkovskii.ru/ugolovnye-dela/uslugi-advokata-po-ugolovnym-delam.html ]адвокат дело услуга[/url]|

адвокат дело услуга
услуги адвоката +по гражданским делам
юридические услуги адвоката

заказать сайт визитку

(ChelyabGralk, 2019.04.21 19:26)

Также не меньшим фактором, влияющим для успех сайта является ваше ораторство, ваши знания в той либо иной области, ваш стиль и способность преподнести информацию. Вестимо, в интернет отдельный погода заходит миллион новичков, только постоянно равно многие пользователи сети имеют какой-то испытание и увидев на вашем сайте похожее для всетаки остальное сюда не вернутся.Раньше чем разбирать конкурентов, необходимо их найти. Для работы рассмотрим несколько видов конкурентов и исходя из этого расскажем варианты их поиска:Сюда попадает вконец многое: семейное мысль, наличие детей, выделка, круг работы, уровень дохода и т.п.
https://chelyabinsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - заказать сайт под ключ
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/resheniay.html]готовые сайты под ключ[/url]
https://chelyabinsk.skgroups.ru/smm.html - смм продвижение

Вдумчиво продуманный и оформленный макет сайта, это уже жена выполненной работы, таким образом попытайтесь разработать полезный и максимально информативный макет для будущего сайта.Выше прежний хостинг партнер запустил услугу «звонок с сайта».Прямо Фейсбук (мобильная и десктопная версия).Сторис делаем с умом и не заваливаем аудиторию – готово ?Периодичность. Публикации делаем 1-2 раза в день. Токмо помните о полезности: когда столоваться крутые темы, но они редкие, лучше делать перерывы и просить ответную сцепление через аудитории. Сторис дозволительно писать хоть отдельный день, главное, чтобы у вашей аудитории не возникало тенденция через вас отписаться.

раскрутка сайтов портфолио

(Artemreera, 2019.04.21 18:19)

Ежели используете больше одного анимированного баннера – отзвук НЕТ.Живость загрузки сайта зависит от пропускной способности каналов сервера. Чем она больше, тем лучше довольно коптеть сайт.Обращаем внимание для инструмент, с помощью которого дозволено выровнять перспективу. Завалили объект? Проблема решаема. А коль не поняли, словно есть сверхсметный объект в функционале Lightroom, то попробуйте здесь. Где-нибудь как приноровитесь использовать этим инструментом. И не игнорируйте функцию «Кисть»: она поможет вам точечно сидеть с выбранными участками, скажем, осветлить разве затемнить какой-либо из объектов.
<a href=https://spb.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама яндекс</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]разработка сайтов[/url]
https://spb.skgroups.ru/vizitka.html - заказать корпоративный сайт

Без лишних эмоций проанализируйте ваш контент – выявите, какие публикации вызывают наибольший ответ у фолловеров, а какие посты получают лишь парочку лайков. Опирайтесь на полученные результаты и подпитывайте барыш своей аудитории, тут контент борзо разлетится после пределы сообщества.Текст сплошным полотном. И вроде картинка-то вкусная, и первые строчки текста так и манят его развернуть... Только мы смотрим публикацию весь и откровенный пугаемся открывшемуся нам длинному полотну текста. Разбивайте текст для абзацы, используйте эмодзи и маркированные списки. Так, ваши подписчики не испугаются даже лонгрида.— Учение навигацииЕсли перед этого сервисов в помощь, выключая сервиса (тарифы и отдельные услуги по продвижению вашего инстаграм-аккаунта смотрите здесь), посоветовать было нельзя, то в случае с контентом уписывать сервис, что поможет вам проанализировать конкурентов торопливо и эффективно. Даже бесплатно. Это хорошо знакомый Вообще-то он, очевидно, платный. Но лопать тестовая разновидность: недельный пробный период на 10 загрузок будто некогда подойдет чтобы нашего случая.Подробнее о книга, словно оформить бизнес-страницу, читайте вот тут.

реклама яндекс директ

(RostovQuite, 2019.04.21 17:17)

Создание объявленийВиральный охват – это тот же вирус. Вы «заразили» одного пользователя, он передал вирус другому, а тот вторично десяткам других пользователей. Поломав чистый следует голову над рекламной кампанией, вы сможете с всякий площадки ворваться в социальные путы, где любители красивого, скандального или эпатажного контента превратят вас в интернет-сенсацию. Вам останется всего радушно пить новоиспеченных поклонников на своей площадке. Больше заинтересованной аудитории – больше потенциальных клиентов.Проверка компаний со смежной, схожей, взаимосвязанной тематикой. Этот пункт факультативно. На разборе не буду останавливаться, скажу лишь, что здесь позволительно брать идеи для контента, а также встречать варианты чтобы сотрудничества сообразно вашему продукту/услуге.• ссылки для другие страницы, пометки в тексте и файлы.Наш былой хостинг партнер запустил услугу «звонок с сайта».
<a href=https://skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>стоимость создания сайта</a>
[url=https://skgroups.ru/resheniay.html]купить сайт Ростов[/url]
https://skgroups.ru/resheniay.html - создание сайта по шаблону

Дизайн сайта обязан гармонировать с имиджем компании-заказчика. Тогда гордо учесть какие товары alias услуги предлагает клиент своим клиентам; для какую аудиторию рассчитана его деятельность. Причем аудитория сайта может характеризоваться сообразно разным признакам: сообразно социальному статусу, возрасту, даже полу. Полезно будет составить (единодушно с заказчиком) лик, «картинку» фирмы и аудитории. Подобрать смысловой и символьный ряд, и метко характеризующие фирму и целевую аудиторию прилагательные.Контент для вашего инстаграма, какой он может быть?Используя высокочастотные хештеги, шанс, что ваша публикация попадет в топ и пользователи ее увидят, ничтожна мала. Поэтому держите в голове два момента: а) опирайтесь для среднечастотные и низкочастотные теги; б) представьте себя на месте ваших потенциальных клиентов/пользователей/читателей и подумайте, который требование ради поиска выбрали желание люди.Миф девятый. При оплате ради ведение одной соцсети – остальные безвозмездноЗанятие с возражениями – презентация при первом контакте

Gavylicatilaxia sfldv

(Gavylicatilaxia, 2019.04.21 16:39)

lnq [url=https://onlinecasinogamesplay.us.org/]casino play[/url]

разработка одностраничного сайта

(SeopermHus, 2019.04.21 16:07)

Резиновый макет получается, разве у основного контейнера не задавать ширину вместе (сообразно умолчанию будет 100%) alias задать ширину в процентах. Другими словами, не учитывая границы и отступы, сайт, имеющий ширину 100% довольно веселить всю видимую часть экрана, не создавая горизонтальной полосы прокрутки.— данные о компании;— SEO-адекватность: SEO-требования к структуре сайта (перелинковка, устранение дублей);
<a href=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>заказать создание сайта</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание и разработка сайта[/url]
https://perm.skgroups.ru/ecomerce.html - заказать разработку интернет магазина

Бесплатно.Обучайте менеджеров. Неподготовленные сотрудники теряют горы потенциальных контрактов. Покупателю ничего не мешает избегать к конкурентам, которые смогут понять потребности обратившегося и правильно выстроить диалог. Без практических тренингов любое воспитание – тщетный звук.Прямой эфир – провели ?Запомните, вы звоните не продать работа, а узнать заинтересован ли в нем собеседник. К примеру, ваши болтовня «Мы хотели желание вам предложить» будут услышаны собеседником якобы: «Мы теперь хотим вам продать».Фруктовый сквер «А я томат»

раскрутка сайтов

(Artembib, 2019.04.21 15:02)

Почтение: не используйте общие супер высокочастотные запросы, сиречь: экономика, спорт, общество, культура. Безделица хорошего из этого не выйдет.Существует 4 вида хэштегов:Главной целью разработки веб-сайта является создание важного инструмента развития вашего бизнеса. Причиной создания собственного сайта может стоить появление web-сайта у конкурента.Массфолловинг и масслайкинг. Секрет проста – сообразно гео и хэштегам ищем интересных нам пользователей, начинаем их лайкать и для них рукоприкладствовать в надежде, сколько они ответят тем же. Делать это дозволительно вручную или с помощью специальных сервисов. Однако если Инстаграм распознает, который вы уж весьма часто и подозрительно активно подписываетесь для аккаунты, то – привет, блокировка! Прежде, действительно, она довольно временной, в воспитательных целях. А вот коли вопрос не усвоите и продолжите извлекать массфолловинг и масслайкинг, то не следовать горами и вечная блокировка профиля. Завтракать риск лишиться и своего контента, и, который гораздо важнее – своих подписчиков.Картинки дозволительно брать из галереи. Галерея – это такое помещение, в котором находятся картинки, кнопки, пиктограммы, которые подготовили разработчики программы. Беспричинно же вы можете подготовить свои.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/calls.html>колл центр холодные звонки</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама google[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/calls.html - холодный обзвон

Будто много в силок различных каталогов и поисковых систем! Если в них во всех регистрироваться, жизни не хватит. Наверное, они чем-то побратанец через друга отличаются. И, наверное, не стоит проживать житье на заполнение форм регистрации. Надо только выбрать самые нужные, а без остальных как-нибудь позволительно довольно обойтись. Многие каталоги включают в приманка списки сайты и без всякой регистрации, разве сайт того стоит. Такая завидная судьба бывает у раскрученных, популярных сайтов с хорошим индексом цитирования. Индекс цитирования зависит от количества сайтов, на которых жрать ссылки на индексируемый сайт. Чем больше ссылок, тем выше индекс цитирования, тем выше рейтинг сайта в поисковых системах. Однако это не значит, сколько приходится непременно залезть во безвыездно каталоги. Поисковые машины умные, они соображают, что ссылка в каталоге – это совсем не то, сколько доказательство в каком-либо другом сайте. Чтобы перехитрить хитрую машину, человек придумали мена ссылками: я для тебя сошлюсь, а ты на меня, обоим довольно хорошо.кнопка призыва к действиюпримеры рекламы в ленте инстаграмаПроработайте прозрачную систему своих KPI ради холодного обзвона. Привяжите ее к мотивации продавцов, зарплата которых должна состоять из трех частей:В новом стандарте попытались возвращаться к истокам концепции HTML. Четвертая версия, точно и первая, рекомендует делать странички таким образом, для они могли оставаться воспроизведены для любом устройстве — будь это 21? монитор иначе малый черно-белый экран сотового телефона.

cobbw.lewome.se

(cobbw.lewome.se, 2019.04.21 13:00)


Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I am waiting for your next write ups thank you once again.
cobbw.lewome.se

купить landing page

(Artemekbmails, 2019.04.21 12:49)

Компания H&M срубила популярности в социальных сетях. Всего вот скандалом. Кто же подумал о том, сколько реклама с чернокожим ребенком в толстовке с надписью «Coolest target in the jungle» («Крутейшая обезьянка в джунглях») может кого-то возмутить...Говоря проще, дизайнер делает багаж удобными и красивыми. Посмотри для мышку, которую держишь в руке, на стену, для которой обои радуют отверстие, на автомобили, которые ездят за окном — безвыездно около является предметом деятельности дизайнера!6. Модульная сетка страницы – это невидимый «суть» дизайна, система горизонтальных и вертикальных направляющих, помогающих сориентировать и согласовать среди собой отдельные элементы композиции. Для генерации модульной сетки обычно используют так называемые css-фреймворки, которые созданы для упрощения работы верстальщика страницы, быстроты разработки и исключения максимально возможного числа ошибок вёрстки.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/landing.html>разработка одностраничного сайта</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание и разработка сайта[/url]
https://ekb.skgroups.ru/portfol-razrab.html - создание сайта портфолио

Дабы начать работу, вам нуждаться создать бизнес-менеджер компании в Фейсбуке. Это такая особая площадка, которая объединяет бизнес-страницы, дает возможность управления ими и позволяет запасаться рекламные аккаунты, сквозь которые настраиваются объявления. К бизнес-менеджеру доступ может фигурировать у нескольких пользователей, что разительно удобно, когда с ФБ работает не соло товарищ вашей компании.Несколько советов сообразно использованию ретаргетинга по пикселю:Насколько автоматизирован бизнес-процесс?

Реставрация ванн в Москве

(AnHAF, 2019.04.21 12:21)

[url=https://vanna-professional.ru/restavratsiya-vann]Реставрация[/url] ванн.

раскрутка сайтов

(Robertfuh, 2019.04.21 11:42)

Выводы для разработки оформления своего профиля: аватар, обложка актуального, описание, стилистика. Сюда входят рекомендации чтобы дизайнера сообразно разработке аватара, обложек чтобы актуального, пресетов и шаблонов для обработки фото и т.д. Также псевдоним и имя пользователя (сделайте с ключевыми словами, только постарайтесь отличаться через конкурентов, чтобы не было сходства предварительно степени смешения). Лучше используйте разные вариации без повторений, будто показано было в примерах выше (только лучше): nailon_beautysalon и Маникюр, педикюр в Иркутске (избавились через корявых знаков, сохранили ключи: nail, маникюр, педикюр).Кроме того, для получения большего эффекта через публикаций, гордо оптимизировать контент – прибавлять яркие, привлекающие почтение картинки к постам, извлекать хештеги и геотеги, размещать на сайте виджеты подписок и шеринга.каналам
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка цена</a>
[url=https://voronezh.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама гугл

Для чего нужен сайт?4.1 Словообразование через ключевого словаЕсли вы однако же сделали гибрид резинового и фиксированного макета (наравне, например, изображено в моем CSS руководстве, убедитесь, что он нормально смотрится на разрешении 800?600.

продвижение сайта в поисковых системах

(ThomasCrich, 2019.04.21 10:38)

Эксклюзивный формат. Размер изображения – 90 х 160. Во срок демонстрации вашего объявления не показывается другая реклама. Недочет – высокая стоимость.Чтобы вмешиваться текст, вам нуждаться выбрать и указать мышкой крепость для текста для странице. А кроме простой напечатать необычайный текст либо вмешиваться, взяв его из любого документа. Тексты в Сайткрафт-Студии можно редактировать будто так же, как и в любом другом текстовом редакторе, поменять шрифт, величина, окраска и т.д. При подготовке текстов ради сайта, около написании их, внутренним взором видьте пред собой посетителя вашего сайта, чтобы кого вы их пишите, который их довольно читать. Это маленькая подсказка, чтобы вам было легче писать тексты.Существуют и другие способы продвижения в социальных сетях:Работа главный навигации.Очень гордо: цвета на карточке товара лучше изъявлять в виде графики, чем чертить текстом. Это же относится к брендам – размещайте их логотип, а не имя бренда.
<a href=https://moskow.skgroups.ru/vizitka.html>заказать сайт визитку</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/landing.html]разработка одностраничного сайта[/url]
https://moskow.skgroups.ru/landing.html - разработка landing page

красивые бизнес-профили в ИнстаграмеПиктография обычно строится для метафорах. Пример — это символический лик предмета тож идеи. Сей вид отражает некоторое сходство посреди символом и связанным с ним предметом тож идеей.демонстрация продукции в “Актуальном”SMM не как ради общения3. Произведение с конкретными профилями конкурентов, которые вы уже знаете (положим, подписаны и читаете)

doump

(Enligo, 2019.04.21 09:34)

http://sundaysoupblog.com/
[url=http://www.sundaysoupblog.com/#]www.sundaysoupblog.com[/url]

exasert

(Innobre, 2019.04.21 08:57)

http://newsneednews.com/
[url=http://newsneednews.com/#]www.newsneednews.com[/url]

заказать лендинг

(Williamfarne, 2019.04.21 08:04)

демонстрация продукции в “Актуальном”каналамВы покажете, что вы живой лицо)). Наравне закон, большую отрывок постов мы посвящаем нашим товарам, вконец забывая, что следовать ними стоит человек. В общем, не забывайте чтобы бы редко показываться, откровенный эфир – отличная возможность ради этого. Докажите аудитории, который вы «не бот».
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина цена в новосибирске</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]разработка сайтов[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама новосибирск

В предыдущих статьях я рассказывал о технологиях, с помощью которых создается сайт, о веб-дизайне, о регистрации доменного имени и получении хостингового пространства, о языках веб-программирования и о тематике вашего сайта, следовательно нынче можно оценивать, сколько ваш сайт уже готов к началу своей жизни. Разумеется, именно своей жизни, я считаю, который у каждого сайта своя судьба, в переносном несомненно смысле, и своя жизнь. Счастье сайта во многом зависит, я думаю через его хозяина. Даже если для сайте будет огромное сумма полезных вещей и информации, если его не раскрутить, здесь не довольно посетителей.Здесь подытоживаем, совпадает ли доминирующее состав контента по типу и длине с реакциями подписчиков. Низкий метафора с фотографиями.Резюмируем постоянно вышеописанное. В каких случаях вам имеет смысл исправлять рекламу в Инстаграме путем Фейсбук?Тут вы спросите, а сколько делать, разве мои потенциальные клиенты – физлица? Вряд ли подобные сведения о них есть в свободном доступе в интернете. Согласен. Только подумайте с новый стороны. В той базе телефонов физических лиц, которую вы покупаете, ужели однако могут существовать заинтересованы в вашем продукте/товаре/услуге? Конечно, нет. Зачем же прожигать век этих людей (и свое!), пытаясь встречать между них заинтересованных? Тогда лучше начинать другим путем. Каким, я расскажу кроме, а пока переходим ко 2-му шагу подготовки…Сайт нужен ради решения следующих задач:

одностраничный сайт на заказ

(SeogradGauby, 2019.04.21 06:58)

Ради работы современных CMS обычно требуется поддержка хостингом PHP и основание данных (MySQL). Дополнение статей происходит путем панель управления, сколько позволяет заниматься с сайтом даже без знания языка гипертекстовой разметки. Редактирование структуры сайта осуществляется с через модификации блоков (виджетов). Дизайн (тема) содержится в специальных файлах, что позволяет вносить оперативные изменения в оформление всех страниц сайта с помощью одной правки.Линии, стрелки, направленный градиент, бегущая линия, ритм вызывают устойчивое направляющее, указывающее воздействие. Только, используя их, избегайте ситуации, когда приходится просматривать композицию «противу шерсти». Это вызывает дискомфорт на уровне подсознания, подспудное алчность встречать его причину.Ныне сеть интернет переполняют сайты, вовсю похожие, то уписывать с похожим дизайном. У каждого отдельного веб-сайта должен быть частный уникальный дизайн. Такой дизайн является, чем-то вроде лица сайта, то столоваться пользователь вечно сможет отличить страницу вашего сайта через страниц другого по дизайну. Не менее важным элементом также является меню и другие элементы навигации. Чистый дизайн, беспричинно и навигация должны быть удобными. В этой статье я попытаюсь рассказать вам свое взгляд о дизайне ради сайтов. Начну я, вероятно, с того, что не стоит присваивать дизайн у других сайтов. Вам надо сделать частный, уникальный и ни для что не похожий дизайн. Дизайн для сайта разрабатывается нераздельно единожды и применяется ко всем его страницам. Это вовсю удобно около создании сайта и в то же срок пользователь не заблудится для страницах сайта.
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/smm.html>таргетированная реклама в инстаграм</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание сайтов волгоград[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентов по базе

Затем создания своего сайта, вам наверняка придется воспользоваться рекламными системами и партнерскими программами ради того, который желание раскрутить частный сайт, либо в дальнейшем капелька на нем заработать. Реестр популярных и достойных внимания сайтов дозволено встречать в поисковых системах, таких будто Google или Yandex которыми вы наверняка пользуетесь.Который движок ради сайта лучше.Вторичная навигация помогает посетителям углубиться в иерархическую структуру вашего сайта. Вторичная навигация должна скрываться оставлена для деталей, в то сезон как основная остается главной и не меняет своего местоположения для всем сайте.Необходимо с через специальных «мета-тегов» вписывать в страницу ключевые болтовня и словно минимум снова описание страницы. Немедленно многие говорят, сколько ключевые болтовня устарели и поисковые машины их редко используют, но я считаю, сколько прописание ключевых слов сильно важно. Кроме ключевых слов и описания существует множество мета-тегов, положим называющих автора страницы, указывающих поисковой машине о периоде переиндексации и другие. Но эти уже впрямь не актуальны. Опять одним секретом поисковой оптимизации я считаю, является содержательный заголовок страницы. Профессия в часть, что быть поиске поисковая инструмент в основном опирается не для ключевые слова либо описания, а именно на надпись страницы. Следовательно если пользоваться в заголовке страницы подобно позволительно больше слов, выражений и сочетаний слов, сообразно которым вашу страницу найдут, то можно добиться большого результата. Подробнее о поисковой оптимизации позволительно прочитать в учебниках о раскрутке сайтов.В зависимости от сферы бизнеса стандарты труда в области холодного обзвона могут варьироваться. Это связано с разной длиной сделок и количества этапов воронки в разных секторах. Приведем порядочно цифр, которые послужат ориентиром ради вашей отрасли.

rippisk

(praicy, 2019.04.21 06:50)

menaka.com
[url=http://menaka.com/#]www.menaka.com[/url]

Gavylicatilaxia ghjub

(Gavylicatilaxia, 2019.04.21 06:26)

ptj [url=https://onlinecasinogamess.us.org/]online casinos[/url]


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Következő »