Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

......................

NÉPDALTÍPUSOK

A variálás állandó folyamatában az új meg új formák alakulásának szövevényes folyamatában, kevéssé sikerült vagy életre nem való kísérletek és sikerült, de el nem terjedt, vagy kiveszőben lévő egyedi darabok tengeréből emelkednek ki mint szigetek vagy nagy szárazföldek, a típusok: egy-egy dallamelgondolásnak, formai alakulatnak folytonos újraalkotásából keletkező változattömbök. Egy-egy ilyen, felismerhetően azonos dallam összetartozó változatait is szokták típusnak nevezni: így nevezi például Járdányi a Magyar népdaltípusok c. kiadványában az egyes dallamokat, amelyek szélesebb területen, több változatban ismeretesek. Ugyanígy használja a típus fogalmat az MNT VI. kötete. Ezek a „típusok” tulajdonképpen „a dallamok”, amelyeknek a műzenében egy-egy alkotás felel meg. Mindössze az a különbség, hogy a műzenei alkotás egyszeri és megmásíthatatlan, a néphagyományban viszont egy alkotás sok változatban él – mintha a zeneszerző művét csupán számos vázlatából ismernék. Éppen ezért helyesebb a típus szót tágabb értelemben venni: több önálló „alkotást” – vagyis változatokban élő dallamot – összefoglalóan nevezni közös típusnak aszerint, hogy több vagy kevesebb vonásban hasonlók egymáshoz. Rokon dallamokat és nem azonos dallamokat nevezek tehát a továbbiakban típusnak. Az a kérdés, milyen rokonság alapján nevezhetünk így különböző dallamokat.

Legtágabb a rokonság akkor, ha a dalok egyetlen meghatározó sajátsága alapján húzzuk meg a rokonság határait. Tulajdonképpen az eddigi fejezetekben tárgyalt összes tulajdonság szerint lehet „tipikus” egy dallam, s tartozhat ilyen vagy olyan típusba: van dallamvonal szerint típus, hangkészlet szerint (sőt hangnem is tehet dallamot tipikussá), van ritmus-, illetve szótagszámtípus, formatípus, sőt dallam–szöveg kapcsolat is lehet jellemző néhány szorosan összetartozó dallamra, végül, de nem utolsó sorban az előadásmód is foghat össze „típust”. Vegyük sorba ezeket a lehetőségeket.

Nem kell bizonygatni, hogy a dallamvonal, illetve egy összetettebb dallamfelépítés lehet tipikus, és sokféle eltérő megoldásban jelentkezhet. Legtágabb határok közt beszélhetünk ereszkedő (01–094), helyben topogó (0129–0141 és 0280–0302), emelkedő (0256–0275), kupolás dallamokról (0319–0393), kétrészes – például kvintváltó (01–049) vagy kvinttel magasabban ismétlő (0323–0324, 0335, 0345, 0359), mély járású (16/e, 46, 0137, 0143–0152, 0176–0179, 0293–0302, 0311–0318), magas járású (01–049+0234–0244), tág ívű (022, 039, 0219, 0369–0393) és szűk menetű dallamokról (0146–0152, 0308–0309), s ezek bizonyos {240.} vonatkozásban valóban közelebbről vagy távolabbról rokonok. A dallamnak még a tagolása is lehet igen tipikus: a kadenciái. Bizonyos kadencia-sorozatok is összekötnek dallamokat egymással, például 7 [5] 3, 4[5] VII, ezek többnyire kvintváltók: 5[4]3, 5[4]2 históriás jellegű vagy táncnóták a „sirató rokonság” jellegzetes példái; 1[5]4 az új stílusra jellemző és így tovább. A hangkészlet néha igen jellemző egy-egy dallamstílusra, különösen a fejlődés korai fokozataiban, de még olyan fejlett parasztzenében is, mint a bolgároké. A magyar népzenében is más-más jellege van a dúr pentachord dallamoknak (0303–0309), mondjuk a Zobor vidéki lakodalmas énekeknek (0303, 0307) vagy a hexachord (+oktáv) hangkészletnek, mondjuk a regösénekeknek, betlehemesnek és dudazenének (201., 42–45., 50–54., 152., 256. pl.), mint az oktávterjedelmű ötfokú daloknak. Ötfokú dallamok: ez a tág hangkészlet-meghatározás is, minden tág volta ellenére is, jelent bizonyos rokonvonást, ami határozottan elkülöníti más dallamoktól. Igen sok dallamot meghatároz a fríg hangnem, ha ugyanis annak fő hangjaira épül fel a dallamvonal (0178, 0255, 0282, 0284, 0290/a). Egészen különválnak hangnemi-hangkészleti sajátságaikkal azok a dalok, amelyeknek egész dallammenetük az „akusztikus skála” hangjaira épül, s annak jellemző hangjait lényeges dallamhelyen építik be a dallamvonalba (69, 0278). Funkciós dúr-dalok (0317), hipo-skálákban mozgók (0240–0244) mind külön rokonsági körbe tartoznak. Ismét határozott típust jelentenek a drm-n recitálgató dallamok (0129–0141).

A magyar népdalban (a népköltészethez hasonlóan) igen nagy jelentősége van a szótagszámnak: egy-egy szótagszámcsoport vagy különösen egy-egy sajátos versszakképlet összekapcsol sok, egyébként különböző dallamot. Az olyan ritka sor, mint az ötszótagú, különösen ha a versszak mind a négy sora ilyen, annyira különválik a magyar dalok többségétől, hogy ez már típussá is avatja (e tekintetben legalábbis). De igen jellegzetes csoportot alkotnak a 6-os, 8-as, 12-es izometrikus dallamok is – ezek többnyire a régi parlando-rubato dalok főcsoportjai; a 12-esek pedig a régi stílusban szinte kivétel nélkül az úgynevezett „recitálók” csoportjába tartoznak. Ellenben a 7 és 11 szótagúak a régi stílusban kivétel nélkül táncdallamok, a 6+5 tagolású 11-es pedig szinte egyetlen dallamot jelent: a „Hol jártál az éjjel cinegemadár” szövegű kanásztáncot (04). 13–14 szótagszám egy dallamon belül a kanásztánc legjellemzőbb típusait jelenti. Új dalaink között a 10-es és 11-es szótagszám jelent igen tipikus dallamcsaládot, az új stílus legnagyobb tömegű, legjellegzetesebb darabjait; 16-os szótagszám a közép-erdélyi új dallamokat, s ennél hosszabb sorok már csakis az új stílus AABA formájú dalaira jellemzők, tehát ismét egy szűkebben körülírható dallamfajtát határoznak meg.

Még közelebbi rokonságot jelenthet egy-egy sajátos ritmusforma. A mazurka-ritmus igen erős hasonlóságot tud éreztetni még nagy dallamkülönbség ellenére is.

ritmus 4–5 dalunkra jellemző, amelyeket ezért egymás közeli rokonainak érzünk.

{241.} Talán még erősebb a típusalkotó ereje a formának. AA5A5A dallamainkat szinte mind egy típusnak lehet érezni. Nem kevésbé a fordítottját: A5A5AA-t. Még jellegzetesebb, egyéni arculatot tud adni egy dalnak a szaffikus forma magyar változata. A 118–119. és 160. példában több változattal is bemutatott dallamcsaládot például szinte semmi más tulajdonság alapján nem lehetne egyetlen variánscsoportba sem összehozni, csakis a forma alapján: dallamiránya hol fölfelé tartó egészen az oktávig, hol a kvintről lefelé mozog, hol meg a kvint körül marad; hangnem-hangkészlete alapján lehetne dúr pentachordtól oktáv terjedelmű dúr, akusztikus, fríg, hipo-ión, eol dallam; szótagszáma és ritmusa a 3–4. sorban nagy különbségek között ingadozik, tehát mint „heterometrikus versszak” is különböző helyen szerepelnének változatai akár egy ritmusrendben, akár a szótagszám szigorú rendszerében. Ami mindben közös, az egyedül a forma: AAb+bc, a késői szaffikus jellegzetes formája; ennek megfelelően a nép is egyetlen dalnak ismerte és mindig ugyanarra a szövegre énekelte. (Pontosabban: ugyanazt a dallamot ugyanazzal a szöveggel variálta ilyen különböző formában, ahol minden megváltozhatott a dallamban, egyedül a forma nem.)

Még a dallam–szöveg kapcsolat is lehet típusalkotó elem: kanásznótáink, dudanótáink sajátos szövegeknek sajátos ritmussajátságokkal való együttjárását jelentik, különböző dallamokban. „Jaj-nótáknak” pedig azokat nevezzük, amelyek sajátos szövegkezelésükben gyakran toldják ki a szöveget: jaj, jaj, jaj (csuhajja, la-la-la) féle szótagokkal a dallam kitolódott sorvégein vagy páratlan sorain. A „virágénekek” is elég jellegzetes csoportot jelentenek: virágot emlegető refrénszövegükről nevezzük így, a legjellegzetesebbek a háromsoros, refrénes dúr-pentachord dallamok.

Végül az előadásmód is jelölhet típust: „recitálók” kivétel nélkül 12-es parlando, ötfokú drm-kezdetű dalok; s az 5/8-os előadás a régi stílusú 11-esekben tapasztalható, ahol a 4/8-ot váltja fel a kissé fellazított, nagyobb érzelmi töltésű, kiszélesített ritmus.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, többnyire elég tág határokat jelent: azt, hogy egy-egy tulajdonságban bizonyos dallamok közösek és másoktól elkülönülnek; de azért ez még nem teszi őket egy jól meghatározható típus tagjaivá. Ahhoz több kell, mint egyetlen tulajdonságban való egyezés, és ebben az egy tulajdonságban való különbözés a többi dallamtól. Viszont mindjárt azt is meg kell mondanunk, hogy olyan dallamcsoportot sem tudunk felmutatni, amelyik mind a hét felsorolt tulajdonságban különböznék a többi daltól. Még a legsajátosabban körülírható kanásznóta-csoport is csak egy-két tulajdonságban különbözik minden más dallamtól, egyéb vonásaiban hol több, hol kevesebb dallammal tartja a rokonságot. Sajátos ritmusuk és szótagszám-szabadságuk, valamint dallam-szöveg kapcsolatuk alapján minden más daltól különböznek, ötfokúságuk, kvintváltásuk, dallamvonaluk menete, jellegzetes A5A5kAAk formájuk, táncszerű, feszes giusto előadásmódjuk más-más dallamokban is feltalálható. Azonban nemcsak a különböző vonások tartoznak hozzá egy stílushoz vagy egy típushoz, hanem {242.} mindaz, ami jellemző rá, akár közös az mással is, akár nem. Az a kérdés, vannak-e olyan típusok, amelyekben minden elsorolt tulajdonságnak kötelezően csak egy bizonyos megoldása fordulhat elő. Ebben a megfogalmazásban a Kanásznótát már ilyen típusnak nevezhetjük: sajátos dallamvonal (kvintváltó, egymotívumú „Páva-dallam”), sajátos hangkészlet (9–VII ötfokú), egyéni metrikai-ritmikai sajátság, szövegkapcsolat és táncszerű előadásmód jellemző rá. Ebből a metrikai sajátság és a szövegkapcsolat minden mástól különbözik, dallam, hangkészlet és forma sok daltól elválasztja, de összekapcsolja a dél-dunántúli ötfokú-kvintváltó dalok egész sorával. Viszont itt már olyan szűkre vontuk a beletartozó dallamok határát, hogy mindössze két dallam tartozik bele, amit az MNT VI. kötete egyetlen dal variánsainak minősített (03–04). De vannak nem kvintváltó, sőt nem is ötfokú kanásznótáink is; ezek csak a szövegkapcsolat és a ritmus–metrum alapján rokonai az előbbieknek, vagyis a „megkülönböztető jegyekben”, összes többi tulajdonságaikban eltérnek tőlük: „Csóri kanász, mit főztél” (Pt 43) még (elhomályosult) ötfokúságával közelebb van, de már nem kvintváltó, s első motívuma is más; 0292 dalunk pedig már se nem ötfokú, se nem ereszkedő dallam, mégis kanásznóta. Ezeket már csak egy tágabb meghatározás kapcsolja össze.

Látjuk tehát, hogy tágabb és szűkebb meghatározások keresztezik egymást; több vagy kevesebb jellemző, közös jegy alapján pontosabb vagy lazább körülírást, szorosabb összefüggést jelezhetünk.

Különböző, szűkebb-tágabb körbe tartozó típusokat mutattam be a Pt dallam-mutatójában (l. „Típusok, eredet”.) Annak célja csak az volt, hogy különböző, kidomborodó sajátságokra, bizonyos rokonságokra felhívja a figyelmet (amit akkor már nyilvántartottunk).

Nyilván sem a maximális követelmény nem lehetséges: hogy minden tulajdonságban jellemzők s egyúttal minden más dallamtól különbözők is legyenek a „típusok”, sem a minimális, hogy csak egy-egy tulajdonsággal határozzuk meg a „típust”. Az elsőt nem lehet elérni, a második pedig kevés. Kell tehát több jegy ahhoz, hogy valamit típusnak mondhassunk, de mindig lesz benne egy vagy két kidomborodó sajátság, ami leginkább föltűnik és jellemzi a típust, és kell hogy a típuson belül különböző dallamok legyenek, amelyek a nem kiemelkedő sajátságokban eltérjenek egymástól. S amit így elsorolunk, abban mindig számolni kell olyan, ezúttal elhanyagolt tulajdonságokkal, aminek alapján, más vonatkozásban más típusba is sorolhatnánk az illető dallamot. Amikor például főképp hangjaival határozzuk meg a dalt – dallamvonal, hangnem, hangkészlet, kadenciák alapján – akkor ritmusával kapcsolódhat egészen más dalokhoz is, és fordítva.

Ezúttal ugyanis a dallammozgás irányával, a kadenciákkal, a hangkészlettel és hangterjedelemmel (tehát hangnemi sajátságokkal) és a forma alapján állítom össze a típusokat. Eltérek Járdányi rendszerétől abban, hogy egyrészt lazábban határozom meg a dallammozgást, hiszen nem egy tízezrekre rúgó dallamanyag egyszempontú elrendezésére akarom felhasználni, hanem csupán a közölt anyagban akarom jellegzetes csoportokra felhívni a figyelmet; másrészt éppen ezért {243.} több szempontot is figyelembe veszek egyszerre. Inkább valami olyasféle tipológiára törekszem, aminőt Bartók adott könyvében, azzal a különbséggel, hogy az ő fő szempontja a versszakszerkezet és ritmus volt. De előzőleg már elkülönített három stílust, amelyet több vonással jellemzett: a régi stílust ereszkedő, ABCD felépítésű (vagy kvintváltó), ötfokú, izometrikus tulajdonságokkal, az újat négyféle visszatérő formával, alkalmazkodó tempo giustóval, s csak azon belül határolt el szótagszámcsoportokat, illetve a „Vegyes osztály” III. alosztályában különböző versszakszerkezeteket. Egyes csoportjai már valóban „típusokat” fognak össze; a többiek azonban vagy túl tágak, vagy túl vegyes elemeket tartalmaznak, mert a választott összetartó sajátság (metrika, ritmika) a legkülönbözőbb eredetű és stílusú dallamokban is lehet közös.

Magam követem Bartókot abban, hogy különválasztom az ötfokú dalokat a diatonikusaktól, de nem elégszem meg azon túl a szótagszámcsoportokkal, hanem további megkülönböztetéseket is teszek mélyebb és finomabb dallamrokonság meghatározására. Az új stíluson belül is forma és dallammozgás szerint adok további elhatárolást, s messze túl kellett menni mind Bartók, mind Járdányi szempontjain a két nagy stíluson kívül eső típusok meghatározásában.

Arról természetesen szó sem lehet ezúttal, hogy a teljes magyar népzenei anyagot mutassam be „típusokon” keresztül. Az még az összkiadásban sem lehetséges, hiszen számos „típuson kívüli”, magányos darabot is be kell mutatni, amit csak szükségből sorolunk egyik vagy másik típus elé, közé. Mindössze a kétségtelenül kialakult, ismert típusokra akarom felhívni a figyelmet a saját példáimon és gyűjteményemen belül. Leginkább típusnak nevezhető csoportok találhatók az ötfokú dalok közt, a sirató rokonságában, a dudanóták közt és az új stílusban; tehát ahol összefüggő stílusról beszélhetünk. Stílus ugyanis azt jelenti, hogy sok egymáshoz hasonló darab keletkezik. Legkevésbé tudjuk (egyelőre) meghatározni azt a sokféle dallamot, amely ezen a négy stíluskörön kívülesik, és tulajdonságai rendkívül tarka képet mutatnak. Ezeket többnyire csak tág határok között, inkább elkülöníthetjük egymástól, semmint szorosan meghatározhatnánk.

Lássuk mindenekelőtt az ötfokú, régi dalokat. Legkiugróbb típusai a kvintváltók. Ezek közt is igen jellegzetesek az „egymagú” dalok, amelyek egyetlen motívumot kétféle zárlattal periódussá fejlesztenek, s azt kvinttel mélyebben megismétlik (A5A5kAAk). Ezen belül külön is nagy család, az úgynevezett „Páva-család”, amelyet meghatározott „mag”, dallammozgás jellemez A-sorában: 8–4–7 fokok után 8–4–5 (02–014, valamint az MNT VI. kötetének szinte a teljes anyaga.) Ez a „típus” már majdnem egyetlen dal; de a különböző szótagszámú és ritmusú változatai különböző szövegekkel társultak, s ezekhez a szövegekhez és metrikai formákhoz annyira hozzáalakultak apró dallamrészletekkel, s egy-egy ilyen önálló forma olyan variánsgazdagságban él a nép közt, hogy önálló dallamnak kell tartanunk a család minden tagját, s a családot együtt típusnak. Ezek szabályszerűen 7[5]3 kadenciasort alkotnak (amit nem egy dallam vagy variáns elváltoztathat); ugyanilyen kadenciákkal és A5A5kAAk periódusos-kvintváltó formával más dallam {244.} is építkezik (például 01 és 015). Számos hasonló kadenciájú, kvintváltó dalunk épül viszont két különböző motívumból: A5B5AB (kétmagúak): 01, 016–021. Jellegzetes csoport az olyan kvintváltó daloké is, amelyek a periódust egy hanggal mélyebben záruló első sorral alkotják 4[5]VII kadenciákkal (ezeknek egyike-másika esetleg el is változhat egyes változatokban): 022–032. További kvintváltó csoportok: 5 [5] 1 kadenciák (033–037); 8 [5] 4 kadenciák (vagy 9 [5] 5): 038–047. (Mindig az alkalmi módosulások leszámításával.)

Sokban közeli a dallammozgás a kvintváltókhoz az ismétlés nélkül ereszkedő, ABCD formájú dalokban (064–0101). Ezek közt is lehetnek lépcsőzetesen ereszkedők: 080–081, 083, 088, 092, 093, esetleg 062, 086 – továbbá Pt 24, 49, 60, 98, 108?, 110–111, 124, 141, 180. Külön csoport az olyan ereszkedőké, amelyek 5–4–5–4–5–8 fokokon kezdenek: 095–097, 0100–0101, 0117–0118, továbbá Pt 17, 44–45, 113, 123, 134–135, 152, 230. Hasonló, mégis elkülönül tőlük az 5. fokon mozgó (de a 4.-et nem érintő) kezdés és utána 8.-ra ugrás (és utána természetesen ereszkedő dallamvonal): 094, 098–099, továbbá Pt 20, 121, 138, 168, 171?, 218. Nagyon sok ereszkedő régi dalunk kezd az oktáv ismételgetésével (vagy ami avval egyenlő: 8–5–8, 1–8... ugrásokkal): 073–074, 076, 092, 0109 és 191. példa, továbbá Pt 70, 87, 117+126+191 = 166. pl. Pt. 131, 168 stb.

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,
Mégis besorozott Ëngëm katonának.

 

MF 1229/b–1930/b lányok, Menyhe (Nyitra) 1909. Kodály

Nem kevésbé gyakori és jellegzetes az első sor oktávon induló és 7. fokon záruló első sora (8----7): 016, 018, 019?, 020, 047, 066, 071, 077–080, 082–083, 086, 088?, 091, 0102, 0109–0110, 0113? továbbá Pt 27, 49–52, 105+107, 124, 133, 165.

Nagyon tipikus az ABBC felépítés – tehát két azonos középső sor – nyolcszótagos, ötfokú-ereszkedő dalainkban. Gyűjteményünkben csak 066, de lásd Pt 50–52, 59, 87, 89, 92, 131, 133, 141, 157, 160=166. (Amint látjuk, ez érintkezik az előbbi csoporttal is: van tehát egy szűkebben összetartozó csoport: 8– – –7 kezdés és ABBC felépítés.) Hasonló ehhez, hogy a szélső sorok ismétlődnek vagy egymáshoz hasonlóvá váltak (AA(k) BB(k) vagy ABCC): 067, 070, 072?, 089–090, továbbá Pt 110.

A két első sor ismétlését (AABC formát) jellegzetesen olyan régi dalokban találjuk, amelyek három-négy nagyívű sorból – oktávról az alapra lefutó sorból {245.} – állanak, tehát kadenciáik 1 [1] 1. Ilyen 0114, továbbá Pt 54, 76, 79–86. Ezek többnyire 8 vagy 10 szótagos sorokból állanak.

Egészen más jellegűek az ereszkedő 12-esek: 24/ab. (lásd még Pt 178-at). Ezek erősen recitáló dallamok, ahol szinte az ötfokú, ereszkedő dallammenet vázát rajzolja ki a dal sok hangismétléssel.

Különválnak azok az ereszkedő dallamok, amelyekben csak az első három sor ereszkedik fokozatosan, le is jut az alaphang környékére, azután a negyedik sor újból magasra ível fel, vagy már a magasból indul is: 013, 065, 068, 074, 084, 0101, 0103, 0111–0114, 0133, 0141 és 23, 24/a, 58. példa.

A magasról ereszkedők után lássuk a középen mozgó pentatondalokat. Legjellegzetesebbek a drm-tengely körül mozgó dalok: 0129–0133, 0137, 0139–0141, továbbá Pt 77–78, 158, 162–164, 171, 179–142, 220, valamint Kodály 1973, 30. A drm-kezdettel jellemezhető dalok is összefüggő típust alkotnak, de néha – nagy ritkán – emelkedők is lehetnek, s szinte kivétel nélkül parlando (sőt recitáló) előadásban élnek: 0134–0136, 0138, továbbá Pt 96–97, 100, 127, 173–176.

Ötfokú, régi dalok közt ritka az ennél mélyebben járó dallam, de ami van, az határozott típus. Ilyen alulról vagy középről induló és alsó járású a 0143–0145 (továbbá Pt 22, 41, 96!, 220 és Kodály 1973, 32 „Túl a vízen egy kosár”). Szintén jellegzetes típus a néhány tetraton és triton dallam:0146–0152 és Kodály 1973, 28 „Csak azt szánom-bánom”= 276. példa.

Erősen összetartozó típust alkotnak dudanótáink. Ez ugyan ritmusuknak köszönhető, s erre vonatkozik a megjelölés is. Szinte kivétel nélkül 8 szótagosokat tartunk nyilván ilyen névvel, amelyekben kvint-kvartváltás nyomait lehet fölfedezni. Összetartozásukat további dallam- és formaelemek határozzák meg, amelyeket majd a következő fejezetben, eredetük tárgyalásában fogunk részletezni, mert a keleti párhuzamok világosabbá teszik. Egyik csoportjuk formája A5 vagy A4ABC (vagy A5–4ABB), másiké A5–4BAB (A5–4BAC): 050, 055, 062 (=Pt 250), továbbá Pt 248–252, 256, 270 és 053–054, 057–059, 061 (=Pt 260), továbbá Pt 258–259. Kivételesen 6–7 szótagú kvint-kvartváltó, alapritmusú dalokat is neveznek dudanótának: 050, továbbá Pt 56, 245.

Közeli rokonai ezeknek a dudanótáknak olyan 8-as parlando dalok, amelyeknek 2. sora már leszalad az alaphangra, néha már az 1. is: 112/a (= Pt 4) és Pt 37. Ugyancsak közeli a kvintváltó, egy magból felépülő dalok némelyike, amelyek az 5. fokú főzárlatot leviszik az 1. fokra: 151. példánk (= Pt 21). Jegyezzük meg mindjárt, hogy ennek ritmusa tipikus 6-os dudanóta-ritmus. (Ebben a dalban tehát összeolvad a dunántúli mintára elváltozott, egymagú, kvintváltó, Páva-motívumhoz hasonló dallamszerkezet az A5BAAk dudaritmusú dallamok szerkezetével. Ilyen oka is lehet az 5. fokú kadencia „lecsúszásának” az 1. fokra!)

A dudanóták többségét csak erős fenntartással lehet ötfokúnak nevezni mai alakjuk szerint. A későbbiekben látni fogjuk, hogy szo- és do-alapú, sőt félhangos ötfokúságban mozgó dallamokat lehet párhuzamba állítani velük; ezért, mostani diatonikus jellegük ellenére is az ötfokúak után tárgyaltuk őket.

{246.} Viszont a következők már kétségtelenül diatonikusak, bár jó részüket Bartók még az ötfokú, régi stílusba (A-osztályába) sorolta. Régiségük természetesen vitathatatlan, és sok egyéb tulajdonságukkal kétségtelenül közel állnak régi, ötfokú dalainkhoz.

Legfontosabb csoport a diatonikus parlando 12-eseké. Ezeknek hullámzó dallamvonala határozottan eltér az ötfokú 12-esek kifejezett ereszkedésétől; egészben véve és legtöbbjüknek kadencia-sora alapján mégis ereszkedőknek mondhatók. (Kadenciáikról az eredetkérdések tárgyalásakor szólunk.) Legszívesebben balladával, régi históriás ének vagy koldusének szövegeivel és halottas énekekkel járnak együtt. Ilyen 0155, 0163, 0165, 0193–0196, valamint 192–195. példa.

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj
Gazdag Fülöp császár, gazdag Fülöp császár!
Mer ién néked adom, mer ién néked adom

 

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:
Ivegablak alatt nagy hosszú almafa,
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága,
Háromszáz levele, hatvanhat virága.

 

Tova jő egy legény, be szomorú szegény!

{247.} Tova jő egy legény, be szomorú szegény!
Látom a szájáról, szállást kérne szegény.
S adnék neki szállást, a lovának állást,
Nekie pediglen csendes lenyugvást.

 

Az öreg Dancia magát siratgassa:

Az öreg Dancia magát siratgassa:
Istenem, Istenem, Kilenc lyányom közül,
Kilenc lyányom közül még egy fiam sincsen!
Istenen, istenem, ki váltson fel ingem,
Ki váltson fel ingem katonarabságból!

 

192) MF 2491/a 36 é. férfi, Trunk (Moldva) 1930 Véress S.; 193) Kallós 1970 108; 194) MF 1320/d asszony, Székelyvaja (Maros-Torda) 1914 Bartók = Pt 348 más szöveggel; 195) Pusztina (Moldva) 47 é. vak férfi, 1951 Kallós.

Hasonlóan ereszkedő-diatonikus, de nem annyira recitáló, mint a 12-esek, egy sor 8-as és 11-es 5[4]3 kadenciás (esetleg lassú táncritmusú) dallam: 0181–0184, valamint 5[4]2, 5[4]1 és hasonló kadenciákkal lépcsőzetesen leszálló 6-os vagy 8-as: 0166, 0164, 0188, 0194. Rokon ezekkel néhány oktávról, hetedik vagy hatodik fokról ereszkedő dallam 2. és 1. fokú kadenciákkal: 0161, továbbá 196–197. példa.

Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?

{248.} Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?
Talán az édesëm A lókeresőbe?

 

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,
Mér nem hagytál békit Én árva fejemnek?

 

196) MF 522/a (Maros-Torda) Vikár?; 197) Bánffyhunyad (Kolozs) 1908 Bartók.

Ezekhez hasonlók kadenciákban, de dallamvonaluk domború (dúr- vagy mollterccel, mint az előzők is):

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.
Hull a fődre, hull előmbe, Hull a gyászos kebelembe.

 

Magyari császárnak Lázár fia vala,

Magyari császárnak Lázár fia vala,
Mestere Mánónak es egy lyánya vala.

 

198) Sz. Nd 32 sz. 56 é. asszony, Nyárádköszvényes (Maros-Torda) 1914 Bartók; 199) Kallós 1970 5. sz.

{249.} Hasonló típusokat táncdalok közt is nyilvántartunk: 5[4]2 (vagy 2 helyett 4, 4,1) kadenciákat erősen kihangsúlyozó, fokozatosan ereszkedő dallamokat: 0167–0171, 0187, továbbá 146. és 200. példa.

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!
Akin az a kilenc betyár elindult, Pápai úr udvarába befordult.

 

Derzstomaj (Jász-Nagykun-Szolnok) 82 é. férfi, 1939 Vargyas = Vargyas 1954 93 sz.

További rokontípusok az oktávról ereszkedő, vagy alulról domborúan induló dallamok 2., 1. vagy X [2] X [1] kadenciákkal: 218., 220–221., 222. példa, valamint az utolsónak hangszeres változatai: 145/a–g példa.

Egészen más világot jelentenek a dúr-kvintváltók. Ezek is, mint az ötfokúak, nagyívű, ereszkedő dallamok, de kifejezett dúr hangzásuk elválasztja tőlük: 0205–0206, valamint 201–202. példa.

Rákóci hajdanában danában...

Rákóci hajdanában danában...

 

Gyújtottam gyertyát...

Gyújtottam gyertyát...

 

201) MNT III. 563; 202) MNT III. 649.

{250.} Ezekkel már meg is kezdtük Bartók „C) osztályának”, vagyis sem a régi stílusokba, sem az új stílusba nem tartozó dallamoknak a csoportjait. A dúr-kvintváltók határozott körvonalú típust alkotnak. Már a további csoportok inkább csak „elkülönítést” fognak jelenteni: a dúr-ereszkedők (ritkák): 83. példa, valamint a mixolíd-ereszkedők: 0208–0214. Inkább nevezhető típusnak a néhány lépcsőzetesen ereszkedő moll-dallam: 0218, 0220, 0224, valamint hipo-skálákban fogant, ereszkedő dallamok: 0240–0244.

Ismét csak tág elhatárolással foghatjuk egy körbe az ereszkedő moll-dallamokat (ha ugyanis nem tartoznak az előbbi csoportok egyikébe sem): 0215–0225, 0230–0233. Ezek közt már inkább típus néhány „új-szaffikus” formájú, moll, ereszkedő dallam: 0227–0229. És nagyon határozottan összetartozik, egyúttal minden más dalunktól elkülönül néhány tipikus fríg dallam, amelynek 6-ról ereszkedő vagy induló dallama a moll-szexten kívül a 4., 3 és 2 főhangokra épül: 0255, 267/ab. példa, valamint a következő:

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.
Haragszik rám az Isten is, Lehajlik hezzám az ég is, taj-laj-laj-laj laj-laj-laj.

 

Csikvacsárcsi (Csík) 1907 Bartók.

(Lásd még Pt 334–338, 347-et.) És hasonlóan jellegzetesen elválik a magyar dalok nagy tömegétől néhány alacsony járású fríg dallam, különösen a szokásdalok között: 0290/a, 149/a példa.

Csak nagy általánosságban jelent elválasztó – nem összekötő – határvonalat a következő néhány dallamirány-meghatározás. Ereszkedő, majd újra emelkedő dalok: 0241, 0277, továbbá Pt 99, 170, 206–207, 231, 242, 327. Középen mozgó dallamok: 0298 (továbbá Pt 182, 185, 208, 223, 227, 246, 269–270, 281, 285, 333, 347.) Középről fölfelé induló dalok: 0254, 0262 és 204–205. példa.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.
Nemcsak meghült, meg is hidegedett. Mert már engem régen elfelejtett.

 

Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!

{251.} Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!
Kilenc esztendeje, Mőte már rab vagyok, Mőte már rab vagyok

 

204) Kiskunhalas (Bács-Bodrog) 78 é. férfi 1939 Vargyas = Vargyas 1954 32 sz.; 205) Ghymes (Nyitra) 1906 Kodály.
(Lásd még Pt 146–147, 183, 192, 196, 241, 307, 320, 325, 332, 347.)

Elütnek a magyar dalok nagy tömegének dallamvonalától az alulról emelkedő és domború ívet leíró, (de nem ismétléses formájú, tehát nem új stílusú) dalok: 0268, 0273–0274, 0300, valamint a 247–249. példacsoport dallamai (továbbá Pt 101–121, 185–187, 210, 236, 238, 262, 273, 316, 329=468, 368, 370, 372, 471, 480 és a 249. példacsoportunkban szereplő Pt 494–495).

Még elütőbbek az alulról csak az 5. fokig emelkedő, alsó járású dallamok: 0297, 0299, továbbá Pt 46–47, 88, 204, 216, 284, 286, 288, 297?, 317–319, 370. Ezeket a magyar népzenén belül már „típusnak” is tarthatjuk a többitől való nagy távolságuk alapján.

Ugyancsak típust alkotnak az úgynevezett „Jaj-nóták”. Ezeket kizárólag formai sajátságuk alapján érezzük összetartozónak, de ez a formai sajátság nagyon szembeszökő, akár az egyes dalt tekintjük, akár egy egész összetartozó dallamcsaládot. (Leírásukat már láttuk a Forma fejezetben példákkal.) Akár a jellegzetes szövegtoldásokat vesszük tekintetbe, akár a dallamcsaládon belül tapasztalható sorszámszaporodást vagy -fogyást mindenképpen valami hasonlót, közöset kell látnunk az ilyen dalokban, függetlenül attól, milyen jellegű volt az eredeti négysoros, 8 szótagos dal: ötfokú, régi, ereszkedő, vagy dúr plagális, újszerű ének. Ilyen ötfokúak közt 077 és 085, egyéb dalok közt 0247–0254, valamint 124–127 példa.

Egy sor kis hangterjedelmű dalunk szeptim nélküli dúr-hangsorát egyáltalán nem a modern harmonikus érzék szerint alkalmazza: ezeket csakis a régi elmélet ión-skálájával jellemezhetjük. Ilyen ión-pentachord-hexachord dal 0303–0308. Külön összetartozik közöttük a refrénes, esetleg háromsoros fajta is. (Lásd Kodály 1973, 78–79. lapján közölteket.) Viszont egészen más jellegű, de a magyar népdalok közt szintén idegenszerű az 1–6(+8) fok közt mozgó, tehát dúr-hexachord dallamvilág: betlehemes dalaink nagy része és a regösénekek tartoznak ide, valamint néhány dúr-dudanóta és egy nagy tömegű párosító dalcsalád: 0201 és 44–45., 50–54., 152, 160/a példa. Ezek közt a szaffikusok (44–45. példa) igen sok dalból álló jellegzetes típust alkotnak.

A magyar dalok túlnyomó nagy többsége autentikus elhelyezkedésű (vagyis {252.} egész dallamvonala a záróhang fölött helyezkedik el – nem számítva a szubtonika –VII. fok – érintését a végső lezárás előtt). Ehhez képest néhány szórványos plagális (tehát a záróhang felett és alatt egyaránt mozgó) dallamunk még ilyen tág meghatározással is típusnak tekinthető. Az ismert plagális dalokon belül megkülönböztethetünk nagy hangterjedelmű, nagyívű dúr dalokat: 0311, 0314–0315 (továbbá Pt 201, 204, 205, 318), mollokat: 0312–0313, 0318. Külön típus néhány háromsoros, refrénes, plagális dal – a népszerűsítő füzetek révén ezek gyorsan elterjedtek: Pt 474–478. Végül a funkciós dúr-hangnem annyira ritka népdalaink közt, annyira jellegzetes hangzást jelent, s annyira idegen is, hogy jól felismerhető és elhatárolódó típusnak nevezhetjük: 0316–0317 és Pt 200.

Ezek után vegyük sorra új dalaink típusait. Először a legegyszerűbbet, amely szintén egyetlen motívumból van fölépítve, mint a régi dalok első, kvintváltó csoportja: AA5A5(k)A(v). Az ilyen formájú dalok közt igen jellemző a 8 és 11 szótagosok csoportja. A nyolcasok közt csak domború motívumot ismerek, 1–5 (6)–1 vonallal: 0323–0324. A 10–11-esek közt 5.-ről 1.-re ereszkedőt is: 0345, 0359 és domborút is: 0394.

A kétféle sortípusból építkezők közül AA5BA ereszkedő (5–1) A-sorral: 0319 (hatos), 0322 (hetes), 0325 (nyolcas), 0341 (tízes), 0346 (tizenegyes). Ugyanilyen felépítés domború A sorral: 0326 (nyolcas). Elég sok hasonló akad tizenegyeseink között.

Az ABBA forma 10-esei és 11-esei alkotják a leggazdagabb csoportokat. Ezekben már nemcsak az 1. és 5. fok közt mozoghat az A-sor, hanem 8–1, illetve 1–8–1 vagy 5–8–1 közt is.

10-es, A: 5–1: 0331–0332, 0338, 0340, 0343

11-es, A: 5–1: 0346, 0352, 0355–0358, 0363, 0368

10-es, 11-es, A: 1–5–1: Pt 402, 404, 413, Járdányi, 64, 65, 73, 0360, (0361)

10-es, 11-es, A: 8–1: 0333, 0339, 0342, 0344, 0347–0348, 0350, 0353–0354, 0365, 0367

10–11-es, A: 5–8–1: 0334, 0336–0337, 0364, 0366

11-es, A: 1–8–1: 0351

AABA formájú dalaink hosszú sorokból állanak, A-soruk a sok hangból nagy ívet ír le; kvint- és alaphang közt mozgó, szűk dallamsoraik tehát nincsenek is.

A: 1–8–1: 0374, 0376, 0380, 0389, 0390, 0392, 0393

A: 8–1: 0381–0383, 0384–0386

Többszörös ívet ír le: 0387–0388, 0391

Természetesen lehetséges volna további részletezés is. Még szorosabbra vont határok közt közelebbi összetartozást is meg lehetne állapítani, ha a B-sorok különböző fajtáit és a sorok belső hajlásait is részleteznénk. Egy nagyobb anyagban, például a teljes népdalanyag összkiadásában erre szükség is lesz. Jelen célunk csak az volt, hogy a feltűnőbb csoportokra rámutassunk és a típusmeghatározás lehetőségeit ismertessük.

{253.} Ha most egybenézzük a magyar nép által ismert és fenntartott dallamtípusokat, különösen a „rokonsági kör” értelemben használt típusokon belül még az egyes dallamokat is, amelyeket variánsaik száma és elterjedtsége alapján „dallamtípus”-ként tartunk számon, akkor végtelenül gazdag sokféleséget találunk, s a zene, az ének legtöbb sajátságára, lehetőségére találunk több vagy kevesebb példát. Ezek közt vannak kedvelt, gyakori fajták, és vannak ritkák; a kedvelt fajták a dallamtípusok olyan nagy számával vannak képviselve, s azok olyan nagy tömegű variánsokkal, hogy bizonyos uralkodó jelleg erősen átüt a sokféleségen, sőt bizonyos értelemben egyformaságot, egyhangúságot is okoz. Mégis, az egész együtt, gyakori és ritka, népdalszerű és idegenségét még alig levetkező ének, ősi és új összead egy olyan zenei együttest, amely változatosságával, fejlettségével a nép sokféle érdeklődését árulja el, s bizonyítja, hogy kultúrája nyitott volt minden fejlődési lehetőség számára. S ha benne mégis sajátos, egyéni válogatás és jelleg mutatkozik, szívós ragaszkodás bizonyos sajátságokhoz: autentikus, ereszkedő vagy kvintszerkezettel emelkedő dallamépítkezés, izometria, határozottan érezhető forma, világosan tagolt szerkesztés, beszédszerű ritmusok rubatóban és feszes, pontozott ritmusban egyaránt, az mindennek nem mond ellene, csak kiegészíti: sokfélével megbarátkozó, de bizonyos sajátságokhoz ragaszkodó, változatos és egyéni műveltség igényéről tanúskodik.

 

A mappában található képek előnézete Csángók

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

seo продвижение сайтов Уфа

(Goshaufaviste, 2019.04.22 14:41)

Если вы выбрали объявления, которые размещаются в левой части страницы, около главным меню пользователя, дозволительно указать метода оплаты. Доступны 2 варианта: за показы и переходы. А вот реклама в Ленте может оплачиваться только следовать показы.Это разработка европейской компании, и CMS активно набирает популярность. Сообразно данным википедии, на PrestaShop создано уже более 300 тысяч интернет магазинов.Ежели не ограничить размеры внешнего контейнера, то этот макет может быть настоящим бедствием ради пользователя: он довольно растягиваться шире, и шире, и шире — безо всяких видимых преимуществ.5. Абдикация иначе возражение?Ни сам из этих форматов не превосходит другие, их предпочтение ради вашего бизнес-аккаунта одинаково важна. Главное, памятовать некоторые нюансы:
<a href=https://ufa.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/kontakty.html]веб студия уфа[/url]
https://ufa.skgroups.ru/kontakty.html - веб студия уфа

Как вы поприветствуете потенциального клиента?Капелька сложнее восстанавливать базы данных. Они также копируются в виде файла бэкапа. И для восстановления вам придется приходить в панель MYSQL для вашем хостинге, нажать для кнопку «Импорт» и загрузить файл. Временами затем этого сайт все равно не видит базу данных. Это может произойти из-за какого-то сбоя присутствие импорте/экспорте разве по причине того, который сайт восстанавливается для второй домен. Донельзя важно проверить имя базы данных, оно должен быть действительно таким, будто и в первоначальной версии сайта. А после нуждаться приходить в файл конфигурации сайта (обычно он называется configuration.php или confign.php), и там внести некоторые изменения.Верхний уровень навигации сайта может оставаться единственным, какой у вас нагрузиться, либо вы можете комбинировать его с другими уровнями, в зависимости через объема и требований сайта.предпоказ рекламы в лентеИтак, заходим выбираем нужные профили и период. Минимальный промежуток ради анализа рекомендуем брать 1 месяц, в идеале посмотреть динамику после 3 месяца ради каждого аккаунта. Ну и, разумеется, исследовать круг месяц особо, чтобы понять, насколько хорошо ведется творение с контентом, делаются ли выводы по итогам работы, появляется ли новоизобретенный облик контента, убирается ли неэффективный и т.д.

разработка интернет магазина цена

(ChelyabGralk, 2019.04.22 13:33)

Кернинг и трекинг измеряются в специальных относительных единицах — тысячных долях круглой шпации (ems/1000), поскольку около смещении в паре важны не точные значения, а их известие к величине символов в конкретной гарнитуре. В данном случае применение такой относительной единицы автоматически делает эти смещения пропорциональными кеглю шрифта.«Заводское» судьба Инстаграма – давать людям возможность бесцеремонно обмениваться фото и видео. Согласимся, который это вполне неплохой свидетельство коммуникации, тем более, это может подтвердить 1 миллиард (!) человек. Да-да, именно столько людей с головой нырнули в это приложение, число достигнута в июне 2018.Ключевое название + добавление
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/context.html>яндекс директ обучение</a>
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/kontakty.html]заказать сайт Челябинск[/url]
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/context.html>реклама яндекс директ</a>

Небольшая ширина основного контейнера может уменьшать разумное контингент столбцов присутствие верстке, только это может непременно также и плюсом, потому который заставляет создавать сайт, учитывая такие жесткие рамки (т.е. особо туча излишеств и дизайнерских приемов нельзя будет применить, потому что таковы наложенные ограничения).4.1 Словообразование от ключевого болтовняСумма постов. В части результатов поиска ранжирование может присутствовать построено по количеству публикаций. Только закономерность сохраняется недолго.Благоустроенный фирменный перо вызывает определенные отклики у людей — либо подзаголовок радует забота, либо около виде логотипа в нас появляется больше энергии, либо цветовая гамма нас успокаивает — эти отклики являются желаемыми результатами эффективного фирменного стиля.Когда вы весь же сделали гибрид резинового и фиксированного макета (наравне, например, изображено в моем CSS руководстве, убедитесь, который он нормально смотрится на разрешении 800?600.

maith

(Affeds, 2019.04.22 13:30)

thesupertimes.com
[url=http://www.thesupertimes.com/#]www.thesupertimes.com[/url]

сайт визитка цена

(Artemreera, 2019.04.22 12:29)

Жан Клод Ван Даммнамек объявления в storiesСуществует порядком разновидностей адаптивной верстки. В некоторых случаях внешний облик сайта приблизительно не меняется, просто масштабируются кнопки и другие управляющие элементы. В других колонки присутствие уменьшении экрана перемещаются вниз, некоторые разновидности адаптивных дизайнов относятся к «резиновым», другие применяют разные намерение макетов чтобы разных устройств.
<a href=https://spb.skgroups.ru/landing.html>landing page</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/landing.html]заказать landing page[/url]
https://spb.skgroups.ru/calls.html - холодный звонок

Современное развитие технологий позволяет определять практически не глупый кург задач. Интернет – это интерактивный канал связи, кто позволяет передавать информацию различных типов: аудио, видео, текстовую и т. п. С через программного обеспечения сайта можно принимать платежи, разговаривать сообразно телефону, водить базы данных, исполнять и брать факсы, обмениваться SMS сообщениями и исполнять многие другие действия чтобы которых, зачастую применяется разрозненное программное обеспечение и технические средства. Современный интернет сайт – это информационные фокус вашей компании.— обновляемость CMS и наличие сообщества;Чтобы достижения максимальной эффективности найдите соответствующие группы в поиске соцсети. Также существуют специальные сервисы, с через которых дозволительно искать подходящие сообщества. Всего исключите из поиска вашу группу.Произносимость и возможность написания на чувствоВопрос;

создание сайтов Ростов

(RostovQuite, 2019.04.22 11:19)

Виновник: Никита СмирновОднако не весь имеют постоянное подключение к Интернету. Поэтому подобно начало сайты размещаются для серверах хостинг компаний. Где найти сервер ради публикации? Это может фигурировать, положим, сервер вашего Интернет-провайдера (будто узаконение, весь провайдеры предоставляют такую услугу даром) либо один из так называемых бесплатных Интернет-серверов. На бесплатном Интернет-сервере дозволено получить некоторое состав дискового пространства ради своего сайта. Таких серверов в Интернете множество. Вот только некоторые из нихБезукоризненный подход к дизайну сайта.Поздравляем, сейчас вы знаете точно легко и просто самому сделать сайт визитку. И дабы ваш помощник в бизнесе – ваш сайт начал сидеть, остается только только его сделать. И сообщить адрес вашего сайта коллегам, партнерам, поисковикам, написать его для ваших визитках…1. Знаете сайты конкурентов – смотрите ссылки на соцсети в шапке и подвале сайта 1. Поиск сайтов конкурентов сообразно ключевым словам 1. Поиск профилей конкурентов по ключевым словам
<a href=https://skgroups.ru/landing.html>разработка одностраничного сайта</a>
[url=https://skgroups.ru/calls.html]холодный обзвон клиентов цены[/url]
https://skgroups.ru/calls.html - холодный обзвон клиентов цены

С подспорье графического редактора вы сможете отредактировать картинки: изменить величина, вырезать нужное, задать рамки, призрак, рельеф, и т.д.Обычно к таким сферам со скудным визуально-текстовым контентом относят строительные материалы, металлопрокат, производство бетона и т.д. Продукт неизысканный, ясный и не красивый. А вероятно и нуль интересного про него не расскажешь и с привлекательными картинками будут проблемы.Мораль сообразно анализу конкурентовТуземный поиск InstagramАдаптивные сайты чаще занимают высокие позиции в поисковой выдаче по следующим причинам:

Arcam

(Amirmlof, 2019.04.22 10:17)

www.krasotamira.com
[url=http://www.krasotamira.com/#]www.krasotamira.com[/url]

раскрутка сайта цена

(SeopermHus, 2019.04.22 10:14)

4. Чтобы посетителя не так важен дизайн, подобно удобность навигации и просмотра материалов вашего сайта. Хорошо когда есть мобильная разновидность сайта.Зайдите с другой стороны. Представьтесь сами и представьте тот товар, о котором довольно идти речь. Затем этого спросите «Может ли это вас заинтересовать?». Главным плюсом этого метода является то, что вы не «впариваете» что-то, а знакомите человека со своим предложением. Мгновенно покажите, почему вы предлагаете ему именно сей товар/продукт/услугу. Тогда вам, кстати, и пригодятся те сведения, которые вы собирали в свою табличку Surpass ранее.Сбор по интересам. Алгоритм «считывает» интересы пользователей для основе тех записей, которые привлекают их внимание.
<a href=https://perm.skgroups.ru/>создание и продвижение сайтов</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама google[/url]
https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - контекстная реклама

— дизайн: легкость редактирования темы оформления ради пользователя, знакомого с HTML и CSS;работа “Актуального”А теперь немного секретов ради тех, кто не хочет надоедать потенциальных клиентов нежданными звонками или представлять принадлежащий продукт/товар/услугу всем, который завтракать в телефонной базе.Lays «Аршавин и малосольные огурчики»Однако который заниматься, если необходимой вам метки еще нет? Положим, вы хотите проставить принадлежащий адрес Ленина, 58, а поиск ничего не выдает. Берем дело в свои руки и помогаем Инстаграму нас найти. Чтобы этого с телефона переходим для бизнес-страницу в Фейсбук и в разделе размещения поста ищем кнопку «Отметить посещение». Вводите частный адрес и выбираете «Добавить новое простор». Кликаем, создаем и используем геолокацию в Инстаграм.

Tulneri

(Gamoptop, 2019.04.22 09:32)

http://www.aboriginalhealth.com/
[url=http://www.aboriginalhealth.com/#]www.aboriginalhealth.com[/url]

купить сайт нижний новгород

(Artembib, 2019.04.22 09:08)

Начинать а сейчас о поисковых машинах и о том, что необходимо воеже продвинуться в них. Отдельный сайт, каждая страница, каждый текст индексируются беспричинно называемыми поисковыми машинами и сохраняются в базах данных. А затем личность, что хочет что-либо найти, заходит для сайт поисковика и прописывает в пашня поиска нужные ему слова. Поисковая орудие выдает пользователю результаты: адреса страниц, для которых имеется введенная им фраза. Беспричинно человек находят сайты через поисковые системы. Ну а чтобы того, дабы ваш сайт имел максимальный успех в поиске, необходимо создать ради этого идеальные условия. Вообще, тема поисковой оптимизации очень обширная и ее не описать даже целой статьей. Расскажу вам относительный основах такой раскрутки сайтов. О поисковой оптимизации нуждаться предполагать снова во время создания и редактирования страниц сайта.Коллаж + текст.«Унты купил, вообще пафосный стал». Местечковая объявление, которая доказывает, что и без Тимати с Ван Даммом дозволено сделать вирусный продукт. Что мы имеем:– как 10% сайтов имеют версию ради мобильных устройств и ни для одну из них запрещать зайти с персонального компьютера;Также в статьях рекомендуется использовать теги h1-h4. Только для странице может продолжаться исключительно соло тег h1.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/resheniay.html>купить сайт нижний новгород</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/vizitka.html]сайт визитка недорого[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/ecomerce.html - заказать разработку интернет магазина

Посмотрите их статистику и счетчики, посмотрите, подходят ли они вам. Также я советую доставать рекламные площадки, для которых была объявление и предварительно вас. Во-вторых, нуждаться выбрать форму рекламы. Сам я советую вам рекламный баннер, лучше 728х90, потому сколько беспричинно ваш баннер заметит каждый. Иначе дозволено 468х60, только присутствие этом ваш баннер обязан лежать в самом верху страницы. Хоть совершенно также зависит и от тематики вашего ресурса. Если, например, у вас для сайте обновления круг число, то можно разместить текстовый блог, и каждый сутки там рассказывать относительный обновлениях на вашем сайте. Начинать а в-третьих, если вы все-таки решили разместить баннер, то нуждаться воеже он тоже был сделан грамотно, дабы человек не проходили мимо и кликали его. Такой баннер дозволительно обещать у специальной студии с опытом.Псевдонимы электронной почты> 2. Звоните равномерно. Следите следовать тем, дабы сотрудники делали нужное мера звонков в ход только выделенного периода рабочего времени, а не в худой его час. Или пострадает качество.2. Создайте новость объявление и выберите его тип. Доступно порядочно вариантов: ради сообществ и постов в них, видеозаписей, сторонних ресурсов, приложений.Шанель 5

реклама яндекс директ

(RobertLix, 2019.04.22 08:02)

Стоимость объявленийЭто количество площадки, для которой размещается шифр (буква). Размер кегля определяется в пунктах. В основу измерений шрифтов положена порядок Дидо, распространенная в Европе и принятая в России, и беспричинно называемая способ Пика (англо-американская). В любом случае, основной единицей измерения является пункт, одинаковый в системе Дидо 0,376 мм, а в системе Пика — 0,352 мм.4. След разработки концепции может быть представлен как техническое задание.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/portfol-razrab.html>разработка сайта пример</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/resheniay.html]заказать готовый сайт под ключ[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/kontakty.html - веб студия заказать сайт телефон

Психология в веб-дизайнеТогда всё стандартно, платим за клики сиречь ради показы, но уписывать важное уточнение. Для некоторых целей доступна как выкройка оплаты следовать показы. Не забудьте также установить предельную ставку, когда хотите контролировать, сколь вы будете раскошеливаться изза целевое действие.Я не фанат готовых скриптов телефонных звонков. И вот, почему. Беседа сообразно скрипту становится похож на диалог с роботом. А кому понравится утверждать с машиной? Следовательно я рекомендую не заготавливать жестокий скрипт, а собирать общие пути развития диалога:Беспричинно быстро сложилось, что существует порядком стандартов шрифтов. Наиболее популярны шрифты корпорации Adobe Systems, разработавшей стандарт Breed 1, и Microsoft Corp., создавшей величина TrueType. Пара стандарта имеют приманка достоинства и недостатки, сколько привело к их параллельному сосуществованию.3. Заполните поля в выпадающем окне: «Слово», «Причина» - «Загрузить из файла». Загрузите подготовленный файл и нажмите на кнопку «Создать».

Acinc

(Noniump, 2019.04.22 07:55)

www.heilenanimalhealth.com
[url=http://heilenanimalhealth.com/#]heilenanimalhealth.com[/url]

контекстная реклама гугл

(Artemekbmails, 2019.04.22 06:54)

В конце теста суммируй результат и смотри приговор, который бы я вынес чтобы твоего сайта. Беспричинно же прошу принять во уважение, что в тест я включил единственно самые явные и грубые ошибки. На самом деле их может фигурировать несравненно больше.Буде вы не нашли конкурентов путем другие каналы, процесс поиска может затянуться, потому что в Инстаграме много заброшенных, накрученных профилей и ворох посторонних записей, не относящихся к бизнесу. Сообразно этой причине настоятельно рекомендуем отдать данное настроение работы профессионалам – сезон сэкономите и результат получите.Общение с потенциальными покупателями не существует без препятствий. Идеальной ситуации, когда человеку позвонили, и был получен ответ: «Я с удовольствием это куплю! Куда говорить деньги?» покуда не встречалось. Продажа начинается в тот момент, если собеседник вступает в спор. Намного хуже, если прислуга говорит «я подумаю» и уходит в туман. Споры по поводу цены, качества, условий покупки – земля ради обсуждения. Опричь того, фиксируя замечания клиентов, вы получаете запас ради роста будущих сделок.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/landing.html>разработка одностраничного сайта</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/resheniay.html]создание сайта по шаблону[/url]
https://ekb.skgroups.ru/portfol-razrab.html - разработка сайта пример

Раскрывающаяся картинка. Простейший прием исполнять это — напитки картинка в качестве гиперссылки на большую. Разумеется, анимации не довольно, только так ли она нужна?Фруктовый сквер «А я томат»Окончательный вариант возможен только быть продаже массовых недорогих товаров. Многомиллионные сделки готовятся не после одну встречу. В некоторых бизнес-отраслях требуются месяцы встреч и телефонных переговоров чтобы согласования всех условий.

продвижение сайта в топ

(Robertfuh, 2019.04.22 05:49)

Способ дает возможность хватит гибко исправлять бюджет. Точную цена объявлений назвать не получится – она зависит через множества особенностей, вроде ширины охвата аудитории и тематики рекламы.H&M и «расистская» одеждаСюда попадает вконец многое: семейное положение, наличие детей, формирование, сфера работы, высота дохода и т.п.
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/kontakty.html>веб студия заказать сайт телефон</a>
[url=https://voronezh.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание интернет сайта[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка web сайтов

Хотите испытывать ответ? Записывайтесь для наш онлайн-курс «Инстаграм PRO-КАЧ». Только два дня занятий, и вы станете гуру Инстаграма, ну alias чтобы желание узнаете, ровно прокачать частный профиль, выучить делать качественный контент, настроить таргетированную рекламу и начать отпускать через модную соцсеть. Читать программу и записаться для цена вы можете для этой странице.Телевидение – ваше место для вещания. Сюда лучше перенести основы основ вашего бизнеса. Хорошие, полноценные материалы, которые людям для досуге довольно полезно и гордо посмотреть. Сообразно частоте эфиров: коль сможете публиковать до 4 выпусков в луна – отлично. Получится полноценный регулярный канал.2. Переговоры по доработке дизайна главной страницы, возможно предоставление дополнительных концепций.

создание сайтов москва

(ThomasCrich, 2019.04.22 04:43)

• Составляя роспись номеров чтобы обзвона, начинайте с самых «сложных» компаний, от которых вы в принципе готовы услышать отказ. Спустя пару часов ваш голос довольно увереннее, и вы легко сможете делать холодные звонки в те компании, в сотрудничестве с которыми преимущественно заинтересованы.произведение “Актуального”Качественный контент в основной ленте – есть ?Освобождение есть – воспитывать в себе судьба копирайтера. =) Когда около красивым фото довольно забавная подпись, история из жизни либо вдохновляющая цитата (а может, самоироничная, коими славилась Фаина Георгиевна Раневская), то вашей публикации не довольно цены. Подписчики тоже это заметят, вот увидите!Разве чтобы ограничения ширины макета извлекать CSS атрибут max-width (которое не поддерживается Internet Explorer (IE) 6 версии и раньше, короче говоря, общий (плохо) поддерживается) и быть просто гуру верстки позволительно в результате стремления к «правильной идеологии» получить, в лучшем случае, сайт, которым довольно тяжело пользоваться. Представьте себе, который нуждаться прочитать строку длиной более 1000 пикселей, и вы осознаете проблему.
<a href=https://moskow.skgroups.ru>seo оптимизация сайта</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru]продвижение сайта в интернете[/url]
https://moskow.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама яндекс

Большое изображение. В этом формате размер картинки составляет 90 х 120, всетаки текст не предусмотрен (опричь заголовка). Недочет свободно исправить, разместив текстовую информацию на изображении.effektivnost-menedzheraНелегальные методы раскруткиВот и сказочке конец. Выводы по созданию красивых фото в Инстаграмеиспользовать техники: комплимент, miniature talk (лестный совещание ни о чем);

разработка продажа готовых сайтов

(Williamfarne, 2019.04.22 02:10)

Сколько же шуток о «Вулкане», «JoyCasino», «Азино777»! Потому сколько всем знакома эта боль. Организации обеспечили себе великий виральный охват не только своей назойливостью, но и неуместностью. Раздражающий контент мы, в общем-то, тоже не поддерживаем. Только коли вы считаете, что в борьбе после повальную узнаваемость, якобы и на войне, постоянно средства хороши – ваше право. А если же в своих экспериментах зайдете чрезмерно далеко и испортите репутацию, мы, точно Чип и Дэйл, придем к вам для содействие с нашей услугой по крауд-маркетингу.В общем, реклама ушла в народ, то есть в соцсети, и не репостнул ее себе всего бесстрастный болельщик. Конечно, что Lays не стремились к такой репутации ролика и уж навряд ли подозревали, сколько он станет вирусным и разнесется сообразно соцсетям, так и вторично и с негативным налетом. Тем не менее, такой случайный течение нельзя отнести к антирекламе. Чипсы со вкусом малосольных огурчиков наравне покупали, беспричинно и будут покупать. А вот ролик вошел в архив истории бренда. Сообразно крайней мере ради россиян точно.> 3. Выработайте ритмичный график прозвона. Например, товарищ звонит 50 минут и 10 минут отдыхает.
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/calls.html>холодный звонок</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/landing.html]создание landing page[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/vizitka.html - изготовление сайта визитки

Аква-дизайн — оформление интерьеров c использованием маленьких фонтанов, водоёмчиков зело благоприятно влияет на психику людей, их здоровье и настроение. Вода обладает особенной притягательной силой.Хотите испытывать ответ? Записывайтесь на выше онлайн-курс «Инстаграм PRO-КАЧ». Только два дня занятий, и вы станете гуру Инстаграма, ну иначе что желание узнаете, ровно прокачать свой профиль, выучить создавать качественный контент, настроить таргетированную рекламу и начать сбывать после модную соцсеть. Читать программу и записаться для цена вы можете для этой странице.В данном случае мы основываемся на том, якобы пользователи ведут себя в соцсетях. Позволительно таргетироваться на путешественников (зачастую заходят в ФБ из других стран/городов), для тех, кто пользуется продукцией Apple, иначе для тех, кто многократно делает покупки онлайн и т.д. Также изучайте возможности внимательно, беспричинно как их воз, но не все актуальны чтобы России.• шрифты, абзацы, таблицы, списки;Сказка пятый. В «Одноклассниках» сидят одни пенсионеры, а «ВКонтакте» – школьники

одностраничный сайт на заказ

(SeogradGauby, 2019.04.22 01:03)

Также позволительно пользоваться чтобы восстановления информации кэш поисковых систем. Перейдите в Google иначе Яндекс в порядок расширенного поиска, укажите сайт, страницы которого вы хотите встречать, и при переходе для страницу отдельный единожды выбирайте строй «сохраненная воспроизведение».Не стоит создавать паблик иначе группу только потому, что это уже есть у конкурентов. Скорее только, в этом случае у вас сносный не выйдет, и общество скоро довольно «мертвым», который подпортит репутацию компании.Разработка движка сайта (программирование)
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/vizitka.html>заказать сайт визитку</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/ecomerce.html]заказать разработку интернет магазина[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/resheniay.html - одностраничные сайты купить

Вдобавок один образчик, будто дозволено добиться высокого вирального охвата с через звезды. Просто заставьте ее танцевать, как это сделал Lipton с Хью Джекманом. Весь для такого перфоманса звезда и местного розлива подойдет, суть, для вертеж был подобно дозволено более странным.Единственное, что вам нужно делать, беспричинно это контролировать деление количества звонков в течение дня. Не допускайте ситуации, когда помощник пытается выполнить приманка KPI по холодному обзвону, прибегая к обману.Участники сообществ.Свежий обзвон: испытание качественных показателей по чек-листуЗагружаем сторис со всей необходимой информацией

разработка одностраничного сайта

(SeoomskFlers, 2019.04.21 23:57)

Руки дрожат… Крик срывается… А ропотливый тон человека на том конце провода вызывает дикое жажда поскорее решать трубку и больше сроду никому не звонить… Вам это знакомо?Еще больше идей чтобы роста оборота дозволено получить для наших авторских бесплатных вебинарах через компании Ой-Ли. Регистрируйтесь стойком сейчас.мифы о SMM про возраст подписчиков
<a href=https://omsk.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы в Омске</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]разработка сайтов[/url]
https://omsk.skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентов по базе стоимость

Честно говоря, здесь даже комментировать нисколько не хочется =). Накануне слез знакомая песня уже на протяжении 20-ти лет олицетворяет собой Новый год. Предварительно сих пор весь декабрь нет-нет разумеется и натыкаешься для репост с картинкой брендированных грузовиков и хэштегом #праздниккнамприходит.мифы о SMM про бесплатное продвижениеДля сделать snare сиречь wap сайт нуждаться не многое: желание, инструменты и информация сообразно сайтостроению. Коль у Вас уже есть первое и второе, то различную информацию для тему ровно исполнять веб сайт Вы найдете ниже.Я не стал объяснять в своей статье безвыездно языки программирования, скриптов, сценариев, потому что это подобный не нужно. Нынешний веб-программист пользуется PHP, Perl и ASP, только эти языки единственно начали свое развитие, следовательно я предпочитаю всеми известный HTML. Хотя около желании дозволительно научиться любому другому языку. Я не ограничиваю ваши возможности, только советую выбрать какой-нибудь безраздельно стиль и упражняться им.HostCMS. Неплохой движок. Поглощать словно платные, так и бесплатные версии. Чем больше заплатишь, тем больше функционала. Хоть и даровой вариант прекрасно подходит чтобы создания сайта.

Kia Pham - Youtuber

(KiaPhamsnuck, 2019.04.21 23:55)

Kia Pham - Youtuber
https://kiapham.com/kia-pham-youtuber.html

одностраничный сайт на заказ

(Olegbep, 2019.04.21 22:49)

Миф четвертый. Чем больше хештегов поставить, тем выше будут продажиОбразование внутреннего поискаОднако весь эти новинки будут по большому счету бессмысленны, если у вас в профиле шаром покати. Контент. Уникальный, интересный, востребованный контент – вот тот столп, для котором держится ваш аккаунт.
<a href=https://kazan.skgroups.ru/smm.html>таргетированная реклама в инстаграм</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама google[/url]
https://kazan.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов

Впоследствии того, наподобие освободили продавцов от несвойственных им обязанностей, постройте правильную структуру отдела.Сторис делаем с умом и не заваливаем аудиторию – конец ?познавательный должность в основной ленте Инстаграма1. Рассматривайте каждую страницу сайта якобы цветовые пятна (текст тоже считается цветным объектом)География (место проживания и работы).

Gavylicatilaxia ucdjb

(Gavylicatilaxia, 2019.04.21 22:34)

arq [url=https://casinoslotsgames.us.org/]casino online[/url]


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Következő »