Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

......................

NÉPDALTÍPUSOK

A variálás állandó folyamatában az új meg új formák alakulásának szövevényes folyamatában, kevéssé sikerült vagy életre nem való kísérletek és sikerült, de el nem terjedt, vagy kiveszőben lévő egyedi darabok tengeréből emelkednek ki mint szigetek vagy nagy szárazföldek, a típusok: egy-egy dallamelgondolásnak, formai alakulatnak folytonos újraalkotásából keletkező változattömbök. Egy-egy ilyen, felismerhetően azonos dallam összetartozó változatait is szokták típusnak nevezni: így nevezi például Járdányi a Magyar népdaltípusok c. kiadványában az egyes dallamokat, amelyek szélesebb területen, több változatban ismeretesek. Ugyanígy használja a típus fogalmat az MNT VI. kötete. Ezek a „típusok” tulajdonképpen „a dallamok”, amelyeknek a műzenében egy-egy alkotás felel meg. Mindössze az a különbség, hogy a műzenei alkotás egyszeri és megmásíthatatlan, a néphagyományban viszont egy alkotás sok változatban él – mintha a zeneszerző művét csupán számos vázlatából ismernék. Éppen ezért helyesebb a típus szót tágabb értelemben venni: több önálló „alkotást” – vagyis változatokban élő dallamot – összefoglalóan nevezni közös típusnak aszerint, hogy több vagy kevesebb vonásban hasonlók egymáshoz. Rokon dallamokat és nem azonos dallamokat nevezek tehát a továbbiakban típusnak. Az a kérdés, milyen rokonság alapján nevezhetünk így különböző dallamokat.

Legtágabb a rokonság akkor, ha a dalok egyetlen meghatározó sajátsága alapján húzzuk meg a rokonság határait. Tulajdonképpen az eddigi fejezetekben tárgyalt összes tulajdonság szerint lehet „tipikus” egy dallam, s tartozhat ilyen vagy olyan típusba: van dallamvonal szerint típus, hangkészlet szerint (sőt hangnem is tehet dallamot tipikussá), van ritmus-, illetve szótagszámtípus, formatípus, sőt dallam–szöveg kapcsolat is lehet jellemző néhány szorosan összetartozó dallamra, végül, de nem utolsó sorban az előadásmód is foghat össze „típust”. Vegyük sorba ezeket a lehetőségeket.

Nem kell bizonygatni, hogy a dallamvonal, illetve egy összetettebb dallamfelépítés lehet tipikus, és sokféle eltérő megoldásban jelentkezhet. Legtágabb határok közt beszélhetünk ereszkedő (01–094), helyben topogó (0129–0141 és 0280–0302), emelkedő (0256–0275), kupolás dallamokról (0319–0393), kétrészes – például kvintváltó (01–049) vagy kvinttel magasabban ismétlő (0323–0324, 0335, 0345, 0359), mély járású (16/e, 46, 0137, 0143–0152, 0176–0179, 0293–0302, 0311–0318), magas járású (01–049+0234–0244), tág ívű (022, 039, 0219, 0369–0393) és szűk menetű dallamokról (0146–0152, 0308–0309), s ezek bizonyos {240.} vonatkozásban valóban közelebbről vagy távolabbról rokonok. A dallamnak még a tagolása is lehet igen tipikus: a kadenciái. Bizonyos kadencia-sorozatok is összekötnek dallamokat egymással, például 7 [5] 3, 4[5] VII, ezek többnyire kvintváltók: 5[4]3, 5[4]2 históriás jellegű vagy táncnóták a „sirató rokonság” jellegzetes példái; 1[5]4 az új stílusra jellemző és így tovább. A hangkészlet néha igen jellemző egy-egy dallamstílusra, különösen a fejlődés korai fokozataiban, de még olyan fejlett parasztzenében is, mint a bolgároké. A magyar népzenében is más-más jellege van a dúr pentachord dallamoknak (0303–0309), mondjuk a Zobor vidéki lakodalmas énekeknek (0303, 0307) vagy a hexachord (+oktáv) hangkészletnek, mondjuk a regösénekeknek, betlehemesnek és dudazenének (201., 42–45., 50–54., 152., 256. pl.), mint az oktávterjedelmű ötfokú daloknak. Ötfokú dallamok: ez a tág hangkészlet-meghatározás is, minden tág volta ellenére is, jelent bizonyos rokonvonást, ami határozottan elkülöníti más dallamoktól. Igen sok dallamot meghatároz a fríg hangnem, ha ugyanis annak fő hangjaira épül fel a dallamvonal (0178, 0255, 0282, 0284, 0290/a). Egészen különválnak hangnemi-hangkészleti sajátságaikkal azok a dalok, amelyeknek egész dallammenetük az „akusztikus skála” hangjaira épül, s annak jellemző hangjait lényeges dallamhelyen építik be a dallamvonalba (69, 0278). Funkciós dúr-dalok (0317), hipo-skálákban mozgók (0240–0244) mind külön rokonsági körbe tartoznak. Ismét határozott típust jelentenek a drm-n recitálgató dallamok (0129–0141).

A magyar népdalban (a népköltészethez hasonlóan) igen nagy jelentősége van a szótagszámnak: egy-egy szótagszámcsoport vagy különösen egy-egy sajátos versszakképlet összekapcsol sok, egyébként különböző dallamot. Az olyan ritka sor, mint az ötszótagú, különösen ha a versszak mind a négy sora ilyen, annyira különválik a magyar dalok többségétől, hogy ez már típussá is avatja (e tekintetben legalábbis). De igen jellegzetes csoportot alkotnak a 6-os, 8-as, 12-es izometrikus dallamok is – ezek többnyire a régi parlando-rubato dalok főcsoportjai; a 12-esek pedig a régi stílusban szinte kivétel nélkül az úgynevezett „recitálók” csoportjába tartoznak. Ellenben a 7 és 11 szótagúak a régi stílusban kivétel nélkül táncdallamok, a 6+5 tagolású 11-es pedig szinte egyetlen dallamot jelent: a „Hol jártál az éjjel cinegemadár” szövegű kanásztáncot (04). 13–14 szótagszám egy dallamon belül a kanásztánc legjellemzőbb típusait jelenti. Új dalaink között a 10-es és 11-es szótagszám jelent igen tipikus dallamcsaládot, az új stílus legnagyobb tömegű, legjellegzetesebb darabjait; 16-os szótagszám a közép-erdélyi új dallamokat, s ennél hosszabb sorok már csakis az új stílus AABA formájú dalaira jellemzők, tehát ismét egy szűkebben körülírható dallamfajtát határoznak meg.

Még közelebbi rokonságot jelenthet egy-egy sajátos ritmusforma. A mazurka-ritmus igen erős hasonlóságot tud éreztetni még nagy dallamkülönbség ellenére is.

ritmus 4–5 dalunkra jellemző, amelyeket ezért egymás közeli rokonainak érzünk.

{241.} Talán még erősebb a típusalkotó ereje a formának. AA5A5A dallamainkat szinte mind egy típusnak lehet érezni. Nem kevésbé a fordítottját: A5A5AA-t. Még jellegzetesebb, egyéni arculatot tud adni egy dalnak a szaffikus forma magyar változata. A 118–119. és 160. példában több változattal is bemutatott dallamcsaládot például szinte semmi más tulajdonság alapján nem lehetne egyetlen variánscsoportba sem összehozni, csakis a forma alapján: dallamiránya hol fölfelé tartó egészen az oktávig, hol a kvintről lefelé mozog, hol meg a kvint körül marad; hangnem-hangkészlete alapján lehetne dúr pentachordtól oktáv terjedelmű dúr, akusztikus, fríg, hipo-ión, eol dallam; szótagszáma és ritmusa a 3–4. sorban nagy különbségek között ingadozik, tehát mint „heterometrikus versszak” is különböző helyen szerepelnének változatai akár egy ritmusrendben, akár a szótagszám szigorú rendszerében. Ami mindben közös, az egyedül a forma: AAb+bc, a késői szaffikus jellegzetes formája; ennek megfelelően a nép is egyetlen dalnak ismerte és mindig ugyanarra a szövegre énekelte. (Pontosabban: ugyanazt a dallamot ugyanazzal a szöveggel variálta ilyen különböző formában, ahol minden megváltozhatott a dallamban, egyedül a forma nem.)

Még a dallam–szöveg kapcsolat is lehet típusalkotó elem: kanásznótáink, dudanótáink sajátos szövegeknek sajátos ritmussajátságokkal való együttjárását jelentik, különböző dallamokban. „Jaj-nótáknak” pedig azokat nevezzük, amelyek sajátos szövegkezelésükben gyakran toldják ki a szöveget: jaj, jaj, jaj (csuhajja, la-la-la) féle szótagokkal a dallam kitolódott sorvégein vagy páratlan sorain. A „virágénekek” is elég jellegzetes csoportot jelentenek: virágot emlegető refrénszövegükről nevezzük így, a legjellegzetesebbek a háromsoros, refrénes dúr-pentachord dallamok.

Végül az előadásmód is jelölhet típust: „recitálók” kivétel nélkül 12-es parlando, ötfokú drm-kezdetű dalok; s az 5/8-os előadás a régi stílusú 11-esekben tapasztalható, ahol a 4/8-ot váltja fel a kissé fellazított, nagyobb érzelmi töltésű, kiszélesített ritmus.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, többnyire elég tág határokat jelent: azt, hogy egy-egy tulajdonságban bizonyos dallamok közösek és másoktól elkülönülnek; de azért ez még nem teszi őket egy jól meghatározható típus tagjaivá. Ahhoz több kell, mint egyetlen tulajdonságban való egyezés, és ebben az egy tulajdonságban való különbözés a többi dallamtól. Viszont mindjárt azt is meg kell mondanunk, hogy olyan dallamcsoportot sem tudunk felmutatni, amelyik mind a hét felsorolt tulajdonságban különböznék a többi daltól. Még a legsajátosabban körülírható kanásznóta-csoport is csak egy-két tulajdonságban különbözik minden más dallamtól, egyéb vonásaiban hol több, hol kevesebb dallammal tartja a rokonságot. Sajátos ritmusuk és szótagszám-szabadságuk, valamint dallam-szöveg kapcsolatuk alapján minden más daltól különböznek, ötfokúságuk, kvintváltásuk, dallamvonaluk menete, jellegzetes A5A5kAAk formájuk, táncszerű, feszes giusto előadásmódjuk más-más dallamokban is feltalálható. Azonban nemcsak a különböző vonások tartoznak hozzá egy stílushoz vagy egy típushoz, hanem {242.} mindaz, ami jellemző rá, akár közös az mással is, akár nem. Az a kérdés, vannak-e olyan típusok, amelyekben minden elsorolt tulajdonságnak kötelezően csak egy bizonyos megoldása fordulhat elő. Ebben a megfogalmazásban a Kanásznótát már ilyen típusnak nevezhetjük: sajátos dallamvonal (kvintváltó, egymotívumú „Páva-dallam”), sajátos hangkészlet (9–VII ötfokú), egyéni metrikai-ritmikai sajátság, szövegkapcsolat és táncszerű előadásmód jellemző rá. Ebből a metrikai sajátság és a szövegkapcsolat minden mástól különbözik, dallam, hangkészlet és forma sok daltól elválasztja, de összekapcsolja a dél-dunántúli ötfokú-kvintváltó dalok egész sorával. Viszont itt már olyan szűkre vontuk a beletartozó dallamok határát, hogy mindössze két dallam tartozik bele, amit az MNT VI. kötete egyetlen dal variánsainak minősített (03–04). De vannak nem kvintváltó, sőt nem is ötfokú kanásznótáink is; ezek csak a szövegkapcsolat és a ritmus–metrum alapján rokonai az előbbieknek, vagyis a „megkülönböztető jegyekben”, összes többi tulajdonságaikban eltérnek tőlük: „Csóri kanász, mit főztél” (Pt 43) még (elhomályosult) ötfokúságával közelebb van, de már nem kvintváltó, s első motívuma is más; 0292 dalunk pedig már se nem ötfokú, se nem ereszkedő dallam, mégis kanásznóta. Ezeket már csak egy tágabb meghatározás kapcsolja össze.

Látjuk tehát, hogy tágabb és szűkebb meghatározások keresztezik egymást; több vagy kevesebb jellemző, közös jegy alapján pontosabb vagy lazább körülírást, szorosabb összefüggést jelezhetünk.

Különböző, szűkebb-tágabb körbe tartozó típusokat mutattam be a Pt dallam-mutatójában (l. „Típusok, eredet”.) Annak célja csak az volt, hogy különböző, kidomborodó sajátságokra, bizonyos rokonságokra felhívja a figyelmet (amit akkor már nyilvántartottunk).

Nyilván sem a maximális követelmény nem lehetséges: hogy minden tulajdonságban jellemzők s egyúttal minden más dallamtól különbözők is legyenek a „típusok”, sem a minimális, hogy csak egy-egy tulajdonsággal határozzuk meg a „típust”. Az elsőt nem lehet elérni, a második pedig kevés. Kell tehát több jegy ahhoz, hogy valamit típusnak mondhassunk, de mindig lesz benne egy vagy két kidomborodó sajátság, ami leginkább föltűnik és jellemzi a típust, és kell hogy a típuson belül különböző dallamok legyenek, amelyek a nem kiemelkedő sajátságokban eltérjenek egymástól. S amit így elsorolunk, abban mindig számolni kell olyan, ezúttal elhanyagolt tulajdonságokkal, aminek alapján, más vonatkozásban más típusba is sorolhatnánk az illető dallamot. Amikor például főképp hangjaival határozzuk meg a dalt – dallamvonal, hangnem, hangkészlet, kadenciák alapján – akkor ritmusával kapcsolódhat egészen más dalokhoz is, és fordítva.

Ezúttal ugyanis a dallammozgás irányával, a kadenciákkal, a hangkészlettel és hangterjedelemmel (tehát hangnemi sajátságokkal) és a forma alapján állítom össze a típusokat. Eltérek Járdányi rendszerétől abban, hogy egyrészt lazábban határozom meg a dallammozgást, hiszen nem egy tízezrekre rúgó dallamanyag egyszempontú elrendezésére akarom felhasználni, hanem csupán a közölt anyagban akarom jellegzetes csoportokra felhívni a figyelmet; másrészt éppen ezért {243.} több szempontot is figyelembe veszek egyszerre. Inkább valami olyasféle tipológiára törekszem, aminőt Bartók adott könyvében, azzal a különbséggel, hogy az ő fő szempontja a versszakszerkezet és ritmus volt. De előzőleg már elkülönített három stílust, amelyet több vonással jellemzett: a régi stílust ereszkedő, ABCD felépítésű (vagy kvintváltó), ötfokú, izometrikus tulajdonságokkal, az újat négyféle visszatérő formával, alkalmazkodó tempo giustóval, s csak azon belül határolt el szótagszámcsoportokat, illetve a „Vegyes osztály” III. alosztályában különböző versszakszerkezeteket. Egyes csoportjai már valóban „típusokat” fognak össze; a többiek azonban vagy túl tágak, vagy túl vegyes elemeket tartalmaznak, mert a választott összetartó sajátság (metrika, ritmika) a legkülönbözőbb eredetű és stílusú dallamokban is lehet közös.

Magam követem Bartókot abban, hogy különválasztom az ötfokú dalokat a diatonikusaktól, de nem elégszem meg azon túl a szótagszámcsoportokkal, hanem további megkülönböztetéseket is teszek mélyebb és finomabb dallamrokonság meghatározására. Az új stíluson belül is forma és dallammozgás szerint adok további elhatárolást, s messze túl kellett menni mind Bartók, mind Járdányi szempontjain a két nagy stíluson kívül eső típusok meghatározásában.

Arról természetesen szó sem lehet ezúttal, hogy a teljes magyar népzenei anyagot mutassam be „típusokon” keresztül. Az még az összkiadásban sem lehetséges, hiszen számos „típuson kívüli”, magányos darabot is be kell mutatni, amit csak szükségből sorolunk egyik vagy másik típus elé, közé. Mindössze a kétségtelenül kialakult, ismert típusokra akarom felhívni a figyelmet a saját példáimon és gyűjteményemen belül. Leginkább típusnak nevezhető csoportok találhatók az ötfokú dalok közt, a sirató rokonságában, a dudanóták közt és az új stílusban; tehát ahol összefüggő stílusról beszélhetünk. Stílus ugyanis azt jelenti, hogy sok egymáshoz hasonló darab keletkezik. Legkevésbé tudjuk (egyelőre) meghatározni azt a sokféle dallamot, amely ezen a négy stíluskörön kívülesik, és tulajdonságai rendkívül tarka képet mutatnak. Ezeket többnyire csak tág határok között, inkább elkülöníthetjük egymástól, semmint szorosan meghatározhatnánk.

Lássuk mindenekelőtt az ötfokú, régi dalokat. Legkiugróbb típusai a kvintváltók. Ezek közt is igen jellegzetesek az „egymagú” dalok, amelyek egyetlen motívumot kétféle zárlattal periódussá fejlesztenek, s azt kvinttel mélyebben megismétlik (A5A5kAAk). Ezen belül külön is nagy család, az úgynevezett „Páva-család”, amelyet meghatározott „mag”, dallammozgás jellemez A-sorában: 8–4–7 fokok után 8–4–5 (02–014, valamint az MNT VI. kötetének szinte a teljes anyaga.) Ez a „típus” már majdnem egyetlen dal; de a különböző szótagszámú és ritmusú változatai különböző szövegekkel társultak, s ezekhez a szövegekhez és metrikai formákhoz annyira hozzáalakultak apró dallamrészletekkel, s egy-egy ilyen önálló forma olyan variánsgazdagságban él a nép közt, hogy önálló dallamnak kell tartanunk a család minden tagját, s a családot együtt típusnak. Ezek szabályszerűen 7[5]3 kadenciasort alkotnak (amit nem egy dallam vagy variáns elváltoztathat); ugyanilyen kadenciákkal és A5A5kAAk periódusos-kvintváltó formával más dallam {244.} is építkezik (például 01 és 015). Számos hasonló kadenciájú, kvintváltó dalunk épül viszont két különböző motívumból: A5B5AB (kétmagúak): 01, 016–021. Jellegzetes csoport az olyan kvintváltó daloké is, amelyek a periódust egy hanggal mélyebben záruló első sorral alkotják 4[5]VII kadenciákkal (ezeknek egyike-másika esetleg el is változhat egyes változatokban): 022–032. További kvintváltó csoportok: 5 [5] 1 kadenciák (033–037); 8 [5] 4 kadenciák (vagy 9 [5] 5): 038–047. (Mindig az alkalmi módosulások leszámításával.)

Sokban közeli a dallammozgás a kvintváltókhoz az ismétlés nélkül ereszkedő, ABCD formájú dalokban (064–0101). Ezek közt is lehetnek lépcsőzetesen ereszkedők: 080–081, 083, 088, 092, 093, esetleg 062, 086 – továbbá Pt 24, 49, 60, 98, 108?, 110–111, 124, 141, 180. Külön csoport az olyan ereszkedőké, amelyek 5–4–5–4–5–8 fokokon kezdenek: 095–097, 0100–0101, 0117–0118, továbbá Pt 17, 44–45, 113, 123, 134–135, 152, 230. Hasonló, mégis elkülönül tőlük az 5. fokon mozgó (de a 4.-et nem érintő) kezdés és utána 8.-ra ugrás (és utána természetesen ereszkedő dallamvonal): 094, 098–099, továbbá Pt 20, 121, 138, 168, 171?, 218. Nagyon sok ereszkedő régi dalunk kezd az oktáv ismételgetésével (vagy ami avval egyenlő: 8–5–8, 1–8... ugrásokkal): 073–074, 076, 092, 0109 és 191. példa, továbbá Pt 70, 87, 117+126+191 = 166. pl. Pt. 131, 168 stb.

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,
Mégis besorozott Ëngëm katonának.

 

MF 1229/b–1930/b lányok, Menyhe (Nyitra) 1909. Kodály

Nem kevésbé gyakori és jellegzetes az első sor oktávon induló és 7. fokon záruló első sora (8----7): 016, 018, 019?, 020, 047, 066, 071, 077–080, 082–083, 086, 088?, 091, 0102, 0109–0110, 0113? továbbá Pt 27, 49–52, 105+107, 124, 133, 165.

Nagyon tipikus az ABBC felépítés – tehát két azonos középső sor – nyolcszótagos, ötfokú-ereszkedő dalainkban. Gyűjteményünkben csak 066, de lásd Pt 50–52, 59, 87, 89, 92, 131, 133, 141, 157, 160=166. (Amint látjuk, ez érintkezik az előbbi csoporttal is: van tehát egy szűkebben összetartozó csoport: 8– – –7 kezdés és ABBC felépítés.) Hasonló ehhez, hogy a szélső sorok ismétlődnek vagy egymáshoz hasonlóvá váltak (AA(k) BB(k) vagy ABCC): 067, 070, 072?, 089–090, továbbá Pt 110.

A két első sor ismétlését (AABC formát) jellegzetesen olyan régi dalokban találjuk, amelyek három-négy nagyívű sorból – oktávról az alapra lefutó sorból {245.} – állanak, tehát kadenciáik 1 [1] 1. Ilyen 0114, továbbá Pt 54, 76, 79–86. Ezek többnyire 8 vagy 10 szótagos sorokból állanak.

Egészen más jellegűek az ereszkedő 12-esek: 24/ab. (lásd még Pt 178-at). Ezek erősen recitáló dallamok, ahol szinte az ötfokú, ereszkedő dallammenet vázát rajzolja ki a dal sok hangismétléssel.

Különválnak azok az ereszkedő dallamok, amelyekben csak az első három sor ereszkedik fokozatosan, le is jut az alaphang környékére, azután a negyedik sor újból magasra ível fel, vagy már a magasból indul is: 013, 065, 068, 074, 084, 0101, 0103, 0111–0114, 0133, 0141 és 23, 24/a, 58. példa.

A magasról ereszkedők után lássuk a középen mozgó pentatondalokat. Legjellegzetesebbek a drm-tengely körül mozgó dalok: 0129–0133, 0137, 0139–0141, továbbá Pt 77–78, 158, 162–164, 171, 179–142, 220, valamint Kodály 1973, 30. A drm-kezdettel jellemezhető dalok is összefüggő típust alkotnak, de néha – nagy ritkán – emelkedők is lehetnek, s szinte kivétel nélkül parlando (sőt recitáló) előadásban élnek: 0134–0136, 0138, továbbá Pt 96–97, 100, 127, 173–176.

Ötfokú, régi dalok közt ritka az ennél mélyebben járó dallam, de ami van, az határozott típus. Ilyen alulról vagy középről induló és alsó járású a 0143–0145 (továbbá Pt 22, 41, 96!, 220 és Kodály 1973, 32 „Túl a vízen egy kosár”). Szintén jellegzetes típus a néhány tetraton és triton dallam:0146–0152 és Kodály 1973, 28 „Csak azt szánom-bánom”= 276. példa.

Erősen összetartozó típust alkotnak dudanótáink. Ez ugyan ritmusuknak köszönhető, s erre vonatkozik a megjelölés is. Szinte kivétel nélkül 8 szótagosokat tartunk nyilván ilyen névvel, amelyekben kvint-kvartváltás nyomait lehet fölfedezni. Összetartozásukat további dallam- és formaelemek határozzák meg, amelyeket majd a következő fejezetben, eredetük tárgyalásában fogunk részletezni, mert a keleti párhuzamok világosabbá teszik. Egyik csoportjuk formája A5 vagy A4ABC (vagy A5–4ABB), másiké A5–4BAB (A5–4BAC): 050, 055, 062 (=Pt 250), továbbá Pt 248–252, 256, 270 és 053–054, 057–059, 061 (=Pt 260), továbbá Pt 258–259. Kivételesen 6–7 szótagú kvint-kvartváltó, alapritmusú dalokat is neveznek dudanótának: 050, továbbá Pt 56, 245.

Közeli rokonai ezeknek a dudanótáknak olyan 8-as parlando dalok, amelyeknek 2. sora már leszalad az alaphangra, néha már az 1. is: 112/a (= Pt 4) és Pt 37. Ugyancsak közeli a kvintváltó, egy magból felépülő dalok némelyike, amelyek az 5. fokú főzárlatot leviszik az 1. fokra: 151. példánk (= Pt 21). Jegyezzük meg mindjárt, hogy ennek ritmusa tipikus 6-os dudanóta-ritmus. (Ebben a dalban tehát összeolvad a dunántúli mintára elváltozott, egymagú, kvintváltó, Páva-motívumhoz hasonló dallamszerkezet az A5BAAk dudaritmusú dallamok szerkezetével. Ilyen oka is lehet az 5. fokú kadencia „lecsúszásának” az 1. fokra!)

A dudanóták többségét csak erős fenntartással lehet ötfokúnak nevezni mai alakjuk szerint. A későbbiekben látni fogjuk, hogy szo- és do-alapú, sőt félhangos ötfokúságban mozgó dallamokat lehet párhuzamba állítani velük; ezért, mostani diatonikus jellegük ellenére is az ötfokúak után tárgyaltuk őket.

{246.} Viszont a következők már kétségtelenül diatonikusak, bár jó részüket Bartók még az ötfokú, régi stílusba (A-osztályába) sorolta. Régiségük természetesen vitathatatlan, és sok egyéb tulajdonságukkal kétségtelenül közel állnak régi, ötfokú dalainkhoz.

Legfontosabb csoport a diatonikus parlando 12-eseké. Ezeknek hullámzó dallamvonala határozottan eltér az ötfokú 12-esek kifejezett ereszkedésétől; egészben véve és legtöbbjüknek kadencia-sora alapján mégis ereszkedőknek mondhatók. (Kadenciáikról az eredetkérdések tárgyalásakor szólunk.) Legszívesebben balladával, régi históriás ének vagy koldusének szövegeivel és halottas énekekkel járnak együtt. Ilyen 0155, 0163, 0165, 0193–0196, valamint 192–195. példa.

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj
Gazdag Fülöp császár, gazdag Fülöp császár!
Mer ién néked adom, mer ién néked adom

 

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:
Ivegablak alatt nagy hosszú almafa,
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága,
Háromszáz levele, hatvanhat virága.

 

Tova jő egy legény, be szomorú szegény!

{247.} Tova jő egy legény, be szomorú szegény!
Látom a szájáról, szállást kérne szegény.
S adnék neki szállást, a lovának állást,
Nekie pediglen csendes lenyugvást.

 

Az öreg Dancia magát siratgassa:

Az öreg Dancia magát siratgassa:
Istenem, Istenem, Kilenc lyányom közül,
Kilenc lyányom közül még egy fiam sincsen!
Istenen, istenem, ki váltson fel ingem,
Ki váltson fel ingem katonarabságból!

 

192) MF 2491/a 36 é. férfi, Trunk (Moldva) 1930 Véress S.; 193) Kallós 1970 108; 194) MF 1320/d asszony, Székelyvaja (Maros-Torda) 1914 Bartók = Pt 348 más szöveggel; 195) Pusztina (Moldva) 47 é. vak férfi, 1951 Kallós.

Hasonlóan ereszkedő-diatonikus, de nem annyira recitáló, mint a 12-esek, egy sor 8-as és 11-es 5[4]3 kadenciás (esetleg lassú táncritmusú) dallam: 0181–0184, valamint 5[4]2, 5[4]1 és hasonló kadenciákkal lépcsőzetesen leszálló 6-os vagy 8-as: 0166, 0164, 0188, 0194. Rokon ezekkel néhány oktávról, hetedik vagy hatodik fokról ereszkedő dallam 2. és 1. fokú kadenciákkal: 0161, továbbá 196–197. példa.

Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?

{248.} Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?
Talán az édesëm A lókeresőbe?

 

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,
Mér nem hagytál békit Én árva fejemnek?

 

196) MF 522/a (Maros-Torda) Vikár?; 197) Bánffyhunyad (Kolozs) 1908 Bartók.

Ezekhez hasonlók kadenciákban, de dallamvonaluk domború (dúr- vagy mollterccel, mint az előzők is):

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.
Hull a fődre, hull előmbe, Hull a gyászos kebelembe.

 

Magyari császárnak Lázár fia vala,

Magyari császárnak Lázár fia vala,
Mestere Mánónak es egy lyánya vala.

 

198) Sz. Nd 32 sz. 56 é. asszony, Nyárádköszvényes (Maros-Torda) 1914 Bartók; 199) Kallós 1970 5. sz.

{249.} Hasonló típusokat táncdalok közt is nyilvántartunk: 5[4]2 (vagy 2 helyett 4, 4,1) kadenciákat erősen kihangsúlyozó, fokozatosan ereszkedő dallamokat: 0167–0171, 0187, továbbá 146. és 200. példa.

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!
Akin az a kilenc betyár elindult, Pápai úr udvarába befordult.

 

Derzstomaj (Jász-Nagykun-Szolnok) 82 é. férfi, 1939 Vargyas = Vargyas 1954 93 sz.

További rokontípusok az oktávról ereszkedő, vagy alulról domborúan induló dallamok 2., 1. vagy X [2] X [1] kadenciákkal: 218., 220–221., 222. példa, valamint az utolsónak hangszeres változatai: 145/a–g példa.

Egészen más világot jelentenek a dúr-kvintváltók. Ezek is, mint az ötfokúak, nagyívű, ereszkedő dallamok, de kifejezett dúr hangzásuk elválasztja tőlük: 0205–0206, valamint 201–202. példa.

Rákóci hajdanában danában...

Rákóci hajdanában danában...

 

Gyújtottam gyertyát...

Gyújtottam gyertyát...

 

201) MNT III. 563; 202) MNT III. 649.

{250.} Ezekkel már meg is kezdtük Bartók „C) osztályának”, vagyis sem a régi stílusokba, sem az új stílusba nem tartozó dallamoknak a csoportjait. A dúr-kvintváltók határozott körvonalú típust alkotnak. Már a további csoportok inkább csak „elkülönítést” fognak jelenteni: a dúr-ereszkedők (ritkák): 83. példa, valamint a mixolíd-ereszkedők: 0208–0214. Inkább nevezhető típusnak a néhány lépcsőzetesen ereszkedő moll-dallam: 0218, 0220, 0224, valamint hipo-skálákban fogant, ereszkedő dallamok: 0240–0244.

Ismét csak tág elhatárolással foghatjuk egy körbe az ereszkedő moll-dallamokat (ha ugyanis nem tartoznak az előbbi csoportok egyikébe sem): 0215–0225, 0230–0233. Ezek közt már inkább típus néhány „új-szaffikus” formájú, moll, ereszkedő dallam: 0227–0229. És nagyon határozottan összetartozik, egyúttal minden más dalunktól elkülönül néhány tipikus fríg dallam, amelynek 6-ról ereszkedő vagy induló dallama a moll-szexten kívül a 4., 3 és 2 főhangokra épül: 0255, 267/ab. példa, valamint a következő:

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.
Haragszik rám az Isten is, Lehajlik hezzám az ég is, taj-laj-laj-laj laj-laj-laj.

 

Csikvacsárcsi (Csík) 1907 Bartók.

(Lásd még Pt 334–338, 347-et.) És hasonlóan jellegzetesen elválik a magyar dalok nagy tömegétől néhány alacsony járású fríg dallam, különösen a szokásdalok között: 0290/a, 149/a példa.

Csak nagy általánosságban jelent elválasztó – nem összekötő – határvonalat a következő néhány dallamirány-meghatározás. Ereszkedő, majd újra emelkedő dalok: 0241, 0277, továbbá Pt 99, 170, 206–207, 231, 242, 327. Középen mozgó dallamok: 0298 (továbbá Pt 182, 185, 208, 223, 227, 246, 269–270, 281, 285, 333, 347.) Középről fölfelé induló dalok: 0254, 0262 és 204–205. példa.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.
Nemcsak meghült, meg is hidegedett. Mert már engem régen elfelejtett.

 

Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!

{251.} Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!
Kilenc esztendeje, Mőte már rab vagyok, Mőte már rab vagyok

 

204) Kiskunhalas (Bács-Bodrog) 78 é. férfi 1939 Vargyas = Vargyas 1954 32 sz.; 205) Ghymes (Nyitra) 1906 Kodály.
(Lásd még Pt 146–147, 183, 192, 196, 241, 307, 320, 325, 332, 347.)

Elütnek a magyar dalok nagy tömegének dallamvonalától az alulról emelkedő és domború ívet leíró, (de nem ismétléses formájú, tehát nem új stílusú) dalok: 0268, 0273–0274, 0300, valamint a 247–249. példacsoport dallamai (továbbá Pt 101–121, 185–187, 210, 236, 238, 262, 273, 316, 329=468, 368, 370, 372, 471, 480 és a 249. példacsoportunkban szereplő Pt 494–495).

Még elütőbbek az alulról csak az 5. fokig emelkedő, alsó járású dallamok: 0297, 0299, továbbá Pt 46–47, 88, 204, 216, 284, 286, 288, 297?, 317–319, 370. Ezeket a magyar népzenén belül már „típusnak” is tarthatjuk a többitől való nagy távolságuk alapján.

Ugyancsak típust alkotnak az úgynevezett „Jaj-nóták”. Ezeket kizárólag formai sajátságuk alapján érezzük összetartozónak, de ez a formai sajátság nagyon szembeszökő, akár az egyes dalt tekintjük, akár egy egész összetartozó dallamcsaládot. (Leírásukat már láttuk a Forma fejezetben példákkal.) Akár a jellegzetes szövegtoldásokat vesszük tekintetbe, akár a dallamcsaládon belül tapasztalható sorszámszaporodást vagy -fogyást mindenképpen valami hasonlót, közöset kell látnunk az ilyen dalokban, függetlenül attól, milyen jellegű volt az eredeti négysoros, 8 szótagos dal: ötfokú, régi, ereszkedő, vagy dúr plagális, újszerű ének. Ilyen ötfokúak közt 077 és 085, egyéb dalok közt 0247–0254, valamint 124–127 példa.

Egy sor kis hangterjedelmű dalunk szeptim nélküli dúr-hangsorát egyáltalán nem a modern harmonikus érzék szerint alkalmazza: ezeket csakis a régi elmélet ión-skálájával jellemezhetjük. Ilyen ión-pentachord-hexachord dal 0303–0308. Külön összetartozik közöttük a refrénes, esetleg háromsoros fajta is. (Lásd Kodály 1973, 78–79. lapján közölteket.) Viszont egészen más jellegű, de a magyar népdalok közt szintén idegenszerű az 1–6(+8) fok közt mozgó, tehát dúr-hexachord dallamvilág: betlehemes dalaink nagy része és a regösénekek tartoznak ide, valamint néhány dúr-dudanóta és egy nagy tömegű párosító dalcsalád: 0201 és 44–45., 50–54., 152, 160/a példa. Ezek közt a szaffikusok (44–45. példa) igen sok dalból álló jellegzetes típust alkotnak.

A magyar dalok túlnyomó nagy többsége autentikus elhelyezkedésű (vagyis {252.} egész dallamvonala a záróhang fölött helyezkedik el – nem számítva a szubtonika –VII. fok – érintését a végső lezárás előtt). Ehhez képest néhány szórványos plagális (tehát a záróhang felett és alatt egyaránt mozgó) dallamunk még ilyen tág meghatározással is típusnak tekinthető. Az ismert plagális dalokon belül megkülönböztethetünk nagy hangterjedelmű, nagyívű dúr dalokat: 0311, 0314–0315 (továbbá Pt 201, 204, 205, 318), mollokat: 0312–0313, 0318. Külön típus néhány háromsoros, refrénes, plagális dal – a népszerűsítő füzetek révén ezek gyorsan elterjedtek: Pt 474–478. Végül a funkciós dúr-hangnem annyira ritka népdalaink közt, annyira jellegzetes hangzást jelent, s annyira idegen is, hogy jól felismerhető és elhatárolódó típusnak nevezhetjük: 0316–0317 és Pt 200.

Ezek után vegyük sorra új dalaink típusait. Először a legegyszerűbbet, amely szintén egyetlen motívumból van fölépítve, mint a régi dalok első, kvintváltó csoportja: AA5A5(k)A(v). Az ilyen formájú dalok közt igen jellemző a 8 és 11 szótagosok csoportja. A nyolcasok közt csak domború motívumot ismerek, 1–5 (6)–1 vonallal: 0323–0324. A 10–11-esek közt 5.-ről 1.-re ereszkedőt is: 0345, 0359 és domborút is: 0394.

A kétféle sortípusból építkezők közül AA5BA ereszkedő (5–1) A-sorral: 0319 (hatos), 0322 (hetes), 0325 (nyolcas), 0341 (tízes), 0346 (tizenegyes). Ugyanilyen felépítés domború A sorral: 0326 (nyolcas). Elég sok hasonló akad tizenegyeseink között.

Az ABBA forma 10-esei és 11-esei alkotják a leggazdagabb csoportokat. Ezekben már nemcsak az 1. és 5. fok közt mozoghat az A-sor, hanem 8–1, illetve 1–8–1 vagy 5–8–1 közt is.

10-es, A: 5–1: 0331–0332, 0338, 0340, 0343

11-es, A: 5–1: 0346, 0352, 0355–0358, 0363, 0368

10-es, 11-es, A: 1–5–1: Pt 402, 404, 413, Járdányi, 64, 65, 73, 0360, (0361)

10-es, 11-es, A: 8–1: 0333, 0339, 0342, 0344, 0347–0348, 0350, 0353–0354, 0365, 0367

10–11-es, A: 5–8–1: 0334, 0336–0337, 0364, 0366

11-es, A: 1–8–1: 0351

AABA formájú dalaink hosszú sorokból állanak, A-soruk a sok hangból nagy ívet ír le; kvint- és alaphang közt mozgó, szűk dallamsoraik tehát nincsenek is.

A: 1–8–1: 0374, 0376, 0380, 0389, 0390, 0392, 0393

A: 8–1: 0381–0383, 0384–0386

Többszörös ívet ír le: 0387–0388, 0391

Természetesen lehetséges volna további részletezés is. Még szorosabbra vont határok közt közelebbi összetartozást is meg lehetne állapítani, ha a B-sorok különböző fajtáit és a sorok belső hajlásait is részleteznénk. Egy nagyobb anyagban, például a teljes népdalanyag összkiadásában erre szükség is lesz. Jelen célunk csak az volt, hogy a feltűnőbb csoportokra rámutassunk és a típusmeghatározás lehetőségeit ismertessük.

{253.} Ha most egybenézzük a magyar nép által ismert és fenntartott dallamtípusokat, különösen a „rokonsági kör” értelemben használt típusokon belül még az egyes dallamokat is, amelyeket variánsaik száma és elterjedtsége alapján „dallamtípus”-ként tartunk számon, akkor végtelenül gazdag sokféleséget találunk, s a zene, az ének legtöbb sajátságára, lehetőségére találunk több vagy kevesebb példát. Ezek közt vannak kedvelt, gyakori fajták, és vannak ritkák; a kedvelt fajták a dallamtípusok olyan nagy számával vannak képviselve, s azok olyan nagy tömegű variánsokkal, hogy bizonyos uralkodó jelleg erősen átüt a sokféleségen, sőt bizonyos értelemben egyformaságot, egyhangúságot is okoz. Mégis, az egész együtt, gyakori és ritka, népdalszerű és idegenségét még alig levetkező ének, ősi és új összead egy olyan zenei együttest, amely változatosságával, fejlettségével a nép sokféle érdeklődését árulja el, s bizonyítja, hogy kultúrája nyitott volt minden fejlődési lehetőség számára. S ha benne mégis sajátos, egyéni válogatás és jelleg mutatkozik, szívós ragaszkodás bizonyos sajátságokhoz: autentikus, ereszkedő vagy kvintszerkezettel emelkedő dallamépítkezés, izometria, határozottan érezhető forma, világosan tagolt szerkesztés, beszédszerű ritmusok rubatóban és feszes, pontozott ritmusban egyaránt, az mindennek nem mond ellene, csak kiegészíti: sokfélével megbarátkozó, de bizonyos sajátságokhoz ragaszkodó, változatos és egyéni műveltség igényéről tanúskodik.

 

A mappában található képek előnézete Csángók

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

заказать лендинг пейдж

(SeosamarRer, 2019.04.23 09:54)

На 5 шаге вы сможете опубликовать ваш сайт в интернет. Это делается нажатием одной кнопки «Опубликовать». Несомненно, накануне этим вам надо внести данные, гораздо публиковать сайт, задать адресные причина хостинга. Хостинг – это место в интернете, куда будет размещён ваш сайт визитка.Сумма контактов в погода;Возможностей у рекламного кабинета ФБ несравненно больше, поэтому коль вас интересует тонкая настройка на ЦА, лучше мучиться с ним. С видоизмененный стороны, у рекламы, созданной путем приложение Инстаграма, тоже жрать приманка небольшие плюсы, а кроме она легко запускается.
<a href=https://samara.skgroups.ru/context.html>контекстнаЯ реклама Яндекс</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание сайта визитки[/url]
https://samara.skgroups.ru/portfol-razrab.html - портфолио сайтов веб студия в Самаре

На этот счет люди могут удаваться долго долго. Понятие красоты и стиля у всех свое собственное. И складывается на основе личного опыта и переживаний в течение всей жизни. Некоторый делают флеш сайты и они всерьез очень красивые.планировщик инстаграмаVichy и Зомби-бойЕсли присутствие использовании резинового макета у вас снедать области с фиксированной шириной, следовательно, для самом деле, вы получили гибрид резинового и фиксированного макета, и его минимальная ширина будет определена шириной фиксированных блоков сиречь самого большого из объектов (картинок, скажем). Будьте осторожны. Ежели вы хотите исполнять сайт именно с резиновым макетом, оно так и должно быть на самом деле, а не как на словах;Открываем необычайный пост. Нажимаем на кнопку «Продвигать».

escadia

(uticix, 2019.04.23 09:38)

www.besttvnews.com
[url=http://besttvnews.com/#]besttvnews.com[/url]

разработка landing page в Уфе

(Goshaufaviste, 2019.04.23 08:46)

В большинстве тематик есть сленговые слова, которые известны потенциальных посетителям и сообразно которым они могут свободно идентифицировать сайт. Таким способом позволительно встречать невыносимо удачное имя, актуально примем для транспортных компаний.Соразмерно, и эту работу по составлению контентного плана и проработке индивидуального дизайна вы всегда можете передать квалифицированным и умышленно обученным сотрудникам сервиса 1PS.RU. Напомню, сколько заявку дозволено оставить вот тогда »Ну признавайтесь, кто из вас хоть желание раз спародировал Нагиева и произнес: «Не просто безлимитный тариф, а БЕЗЛИМИТИЩЕ!»? Ролик был активно обыгран в социальных сетях, чем получил высокий виральный охват. Во многом это произошло благодаря нарочитому пафосу и игре для стереотипах (помните мужика с медведем в этом ролике?), который, в общем-то, забавно. Да и само слово «безлимитище», усиленное театральностью Нагиева беспричинно глубоко проникло в наше сознание, что отказаться от шуток на эту тему было просто невозможно.1. ИНТЕГРАЦИЯ IP-ТЕЛЕФОНИИ С CRM-СИСТЕМОЙ1. Использование резинового типа макета (англ. formless grid) – макета, в котором сила размера ширины родительского элемента (элементов) задаётся в процентах сообразно отношению к разрешению монитора.
<a href=https://ufa.skgroups.ru/resheniay.html>купить сайт</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/context.html]агентство контекстной рекламы[/url]
https://ufa.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама цена

Запрашивать разговор лучше однозначно: товарищ либо поздоровался, либо нет, либо отработал данное протест, либо нет. Третьего не дано. Поэтому мы рекомендуем отплевываться сложных оценочных систем сообразно 5 тож 10-балльной шкале, используйте оценку «0» и «1». Применяйте данную технологию будто для исходящих, так и для входящих звонков.ИнтерлиньяжЧем больше картинка, тем лучше. Современные пользователи соцсетей ориентируются прежде только для графику.Размещайте призывы к действию на изображениях («Купите», «Закажите» и т. д.)Ежели вы рекламируете сообщество, позаботьтесь о привлекательности его названия. В объявлении будут показываться первые 25 знаков из названия. Заголовки вроде «Самое лучшее общество в мир...» вряд ли придется кому-то сообразно душе. Размещайте в названии конкретную информацию.Попробуйте картинки высокого разрешения. Устройства с экранами высокого разрешения становятся все более популярными, так который такие изображения помогут повысить эффективность продвижения.Выбирая фото, учитывайте предпочтения ЦА. Вероятно, понадобится точный обработать снимки. Не огорчайтесь, разве вмиг не получилось добиться максимальной эффективности – возможно, понадобится поэкспериментировать с изображениями.Текст описания важен, поскольку он призывает пользователя к действию. Не перегружайте описание лишними словами. Старайтесь не извлекать прилагательные.Позаботьтесь о посадочной странице. Разве пользователь перешел по ссылке, это еще не весь – нужно убедить его совершить действие. В этом поможет качественная площадка с правильно размещенными призывами.Экспериментируйте с форматами оплаты. Вариация с платой за клик подходит в случаях, если требуется большое состав переходов. Удовлетворение изза показы – хороший вариант, буде нужна широкая целевая аудитория.Анализируйте полученную информацию. Проверяйте CTR, конверсию и другие параметры. Меняйте настройки кампании в соответствии с этими данными.Настройка таргетинга в ВКонтакте Настройка таргетинга в ВКонтактеЛик и текст. Настоящий распространенный видоизменение, который состоит из заголовка (до 25 знаков), ссылки, картинки (90 х 65) и текста (предварительно 60 знаков). Не рекомендуется использовать сей величина, когда вы хотите продемонстрировать потенциальному клиенту важную визуальную информацию – картинка получается чрезвычайно мелкой. Такой вариант подходит для случаев, когда важен текст, а не изображение.

готовые сайты под ключ

(ChelyabGralk, 2019.04.23 07:38)

Зачем нужен принадлежащий сайт?«Паровозики, которые смогли»: примеры рекламных кампаний, которые получили возвышенный виральный охватJoyCasino и проблемы с доступом
https://chelyabinsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - заказать сайт под ключ
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание сайтов Челябинск[/url]
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/context.html>услуги контекстная реклама</a>

В эту группу попадают: профили про еду, спорт, одежду, ткани, украшения и многое другое.Инстаграм дает 3 основных формата постов для ленты:Безлимитище— Способ навигацииВ этом случае вам помогут сервисы, около помощи которых вы сможете восстановить страницы сайтов в формате HTML. Несомненно, работу с движком, настройками, скриптами придется жить с нуля. Но часто информация оказывается крайне важной, и утрачивать ее очень не хочется.

разработка сайта интернет магазина

(Artemreera, 2019.04.23 06:30)

Лабаз уже создан, наполнен товарами, в нем совершенно исправно работает. Ныне должен сделать так, воеже о нем узнали люди – потенциальные клиенты.Географическая метка будет актуальна и необходима практически всем: ресторанам, магазинам, фитнес-клубам, салонам красоты... Будет не лишним попросить своих подписчиков ставить в своих постах вашу геолокацию, когда они делают у вас фото. Беспричинно, у вашей компании сформируется своя основание фотографий по гео, и ваши потенциальные клиенты смогут «познакомиться с вами поближе».Ради начала вы должны задастся целью не просто обзвонить людей, чтобы тратить и их сезон и ваше. Через таких звонков уже давно никто не восторге, они не вызывают безделица, кроме раздражения. Ваша конец – заинтересовать потенциального клиента, выдать ему максимум полезной информации о вашем предложении, нейтрализовать весь его сомнения и возражения и таким образом довести перед покупки.
<a href=https://spb.skgroups.ru/resheniay.html>купить сайт</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/context.html]заказать контекстную рекламу[/url]
https://spb.skgroups.ru/landing.html - разработка landing page

Ну а с настройкой в обоих случаях поможет наша инструкция. =)Текстовое оформление: длина контента, содержание (наиболее вовлекающие тематики).Было бы классно, только без денежек в нашем мире никуда. Обычные пользователи, естественно, не платят ни копейки после регистрацию и бытие в соцсети, однако буде вы решили предпринимать раскруткой аккаунта иначе сообщества, придется раскошелиться.Количество постов. В части результатов поиска ранжирование может присутствовать построено по количеству публикаций. Но закономерность сохраняется недолго.НАСТРОЙТЕ CRM-СИСТЕМУ И ИНТЕГРИРУЙТЕ ЕЕ С IP-ТЕЛЕФОНИЕЙ

раскрутка сайта цена

(RostovQuite, 2019.04.23 05:25)

Примеры успешных проектов:Бескорыстно, расширенные функции от 75 рублей.— Слово компании и логотип, если это сайт фирмыИзображение товаров: 500 – 1 000 символов.Существуют и другие способы продвижения в социальных сетях:
<a href=https://skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг</a>
[url=https://skgroups.ru/vizitka.html]сайт визитка цена[/url]
https://skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание и разработка сайта

Пользуется исполинский популярностью в рунете, занимает третье город в рейтинге и отличный подходит чтобы проектов всех уровней.Когда вы снова не являетесь клиентом хостинга Бегет, сотрудники хостинга могут помочь вам с переносом вашего сайта с другого хостинга, это бесплатно.выдумка о SMM про сумма подписчиковAppForTypeДизайн и элементы навигации сообразно сайту.

Gavylicatilaxia fvxbi

(Gavylicatilaxia, 2019.04.23 04:50)

etc [url=https://bestonlinecasinogames.us.org/]play casino[/url]

разработка продажа готовых сайтов

(SeopermHus, 2019.04.23 04:18)

Часть Актуальное – заполнили ?Капля советов по эластичному макетуОбращаем внимание на сбруя, с помощью которого дозволительно выровнять перспективу. Завалили объект? Задача решаема. А если не поняли, сиречь есть сверхсметный объект в функционале Lightroom, то попробуйте здесь. Где-нибудь будто приноровитесь использовать этим инструментом. И не игнорируйте функцию «Кисть»: она поможет вам точечно сидеть с выбранными участками, положим, осветлить или затемнить какой-либо из объектов.
<a href=https://perm.skgroups.ru/calls.html>холодные звонки</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/calls.html]холодные звонки[/url]
https://perm.skgroups.ru/calls.html - менеджер по холодным звонкам

товары на моделяхИнстаграм (про настройку рекламы в данной соцсети будем разглагольствовать в отдельной статье).Volvo «Жан-Клод Ван Дамм и шпагат»Ныне вспомним, сколько на сайте должны непременно быть следующие элементы:Во вкладке Статистика уделяем основное почтение таким направлениям, как:

создание сайта визитки

(Artembib, 2019.04.23 03:11)

3 Имя сайта на основе легкозапоменающегося доменаНе чтобы всех сайтов сей параметр имеет важное смысл, только коли имя сайта нуждаться использовать в радио иначе ТВ рекламе, изъявлять сообразно телефону клиентам и тому подобное, произносимость играет важную роль.1. Email-маркетингомХОЛОДНЫЙ ОБЗВОН: РАЗБОР КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙНа продвижение сайта перенос сайта на новый хостинг не влияет отрицательно, напротив, ежели хостинг качественный и работает торопливо это будет плюсом присутствие ранжирование в поисковых системах. Мы успешно продвигаем около пятнадцати сайтов размещенных для , некоторые из них занимают 1-2 столица сообразно продвигаемым запросам, беспричинно сколько с уверенностью позволительно сказать чтобы продвижения сей хостинг хорошо подходит.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентов по базе</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/portfol-seo.html]сео портфолио[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/kontakty.html - веб студия в Нижнем Новгороде

Информационное обслуживание и представительские целиНастройка таргетинга в ВКонтактеПосмотрите их статистику и счетчики, посмотрите, подходят ли они вам. Также я советую выбирать рекламные площадки, на которых была реклама и прежде вас. Во-вторых, должен выбрать форму рекламы. Сам я советую вам рекламный баннер, лучше 728х90, потому что так ваш баннер заметит каждый. Либо дозволено 468х60, только присутствие этом ваш баннер вынужден лежать в самом верху страницы. Хоть совершенно также зависит и через тематики вашего ресурса. Если, например, у вас для сайте обновления каждый день, то позволительно разместить текстовый блог, и отдельный число там бубнить об обновлениях на вашем сайте. Начинать а в-третьих, если вы все-таки решили разместить баннер, то необходимо дабы он тоже был сделан грамотно, воеже человек не проходили пропускать и кликали его. Такой баннер можно заказать у специальной студии с опытом.Присутствие создании посещаемого сайта в интернете должен придерживаться нескольких главных правил. Посетители приходят для ресурс в поисках нужной им информации. Ужасно ясный дизайн, выскакивающие баннеры, надоедливая объявление будут один возбуждать, и отвлекать посетителя. Создавайте удобную систему навигации, лицо, пришедший для net сайт, принужден примечать, где он находится и будто перейти на другую страницу web-узла удобно когда столовать чат на сайте. Предусмотрите для web-узле форму обратной связи, чтобы гости могли сохранять свои комментарии и пожелания. Не загружайте web-страницу графикой и скриптами, это снижает живость ее загрузки. Оптимизируйте web-ресурс чтобы разных разрешений экрана.Произносимость и возможность написания на чувство

контекстная реклама google

(RobertLix, 2019.04.23 02:05)

А воеже наладить такой диалог с пользователями, бренду гордо самому попадаться вовлеченным в общение – отвечать для безвыездно комментарии, участвовать в обсуждениях в других группах и отслеживать комментарии через потенциальных клиентов, провоцировать подписчиков (соответствовать конкурсы и опросы, задавать вопросы пользователям в своих постах, выпаливать спорные точки зрения).Плюсы резинового макетаОбучайте менеджеров. Неподготовленные сотрудники теряют много потенциальных контрактов. Покупателю ничего не мешает уйти к конкурентам, которые смогут понять потребности обратившегося и правильно выстроить диалог. Без практических тренингов любое воспитание – неважный звук.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/calls.html>холодный обзвон клиентов цены</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html]разработка landing page в Красноярске[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/resheniay.html - купить готовый сайт

Используя высокочастотные хештеги, надежда, сколько ваша публикация попадет в топ и пользователи ее увидят, ничтожна мала. Поэтому держите в голове два момента: а) опирайтесь на среднечастотные и низкочастотные теги; б) представьте себя на месте ваших потенциальных клиентов/пользователей/читателей и подумайте, который запрос чтобы поиска выбрали бы люди.Словно выбрать хостинг.6. Дайте возможность сканировать Вашу страницу по цветовым пятнам, и при этом брать всю необходимую информацию о назначении и возможностях сайта.Особняком стоит подготовить регламент ответа для недовольство. С качественным скриптом даже новичок проведет переговоры на достойном уровне. Товарищ, вооруженный такой инструкцией, выдают следствие на 30% лучше, чем рядовой сведущий помощник с хорошими показателями, но без скрипта.Если взамен идей сообразно хэштегам у вас полная пустота, можно подсмотреть, сколько ставят конкуренты. Переходим по меткам, смотрим, сколь единожды они употребляются, около какими постами ставятся. Что-то берем себе для доспехи и тестируем.

lora.bestwomepri.se

(lora.bestwomepri.se, 2019.04.23 01:14)


When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Cheers!
lora.bestwomepri.se

готовые сайты под ключ

(Artemekbmails, 2019.04.23 00:58)

Для этом же шаге делается настройка сайта ради браузеров. Вы сможете задать иконку сайта, выравнивание содержания страницы в окне браузера. Настроить полет показа картинок, текста, кнопок.Эффективной является только та объявление, что показывается представителям исключительно вашей целевой аудитории. Современные интернет-технологии дают возможность «нацелить» рекламные объявления для конкретные группы потенциальных клиентов. Например, на людей определенного пола, возраста, жителей указанных регионов. Успевать такого результата поможет таргетированная реклама «ВКонтакте».4 – 6 баллов – дизайн сайта более менее правильный, но его можно и надо исполнять намного лучше.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов Екатеринбург</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/vizitka.html]сайт визитка пример[/url]
https://ekb.skgroups.ru/ecomerce.html - разработка интернет магазина

Важно! В соцсетях человек больше ориентированы на забава и общение, чем для обучение. Поэтому не переборщите с полезностью. Давайте людям и более незатейливый контент, а также разнообразно стимулируйте дискуссии и повышайте вовлечение. Я рекомендую вам прочитать эту статью, чтобы лучше предлагать, вроде выстраивать свои smm-стратегию.Буде выбираете величина вложенных публикаций, для заглавную выбирайте самую цепляющую картинку. Именно она должна побудить подписчиков пролистать всю карусель.Создавая сайт вы планируете завербовать для него посетителей. Домен сайта влияет на эффективность привлечения посетителей из любого источника. Как именно удачное доменное фамилия влияет на эффективность рекламы сайта — содержание отдельной статьи, рассмотрим здесь основные моменты. Часто в примерах слово соглашаться о коммерческих сайтах, но в той alias другой степени данные требования актуальны ради любых интернет-проектов и стартапов.

продвижение сайта в интернете

(ThomasCrich, 2019.04.22 22:46)

цели рекламы в ФейсбукеЧасть «Изготовление» имеет значение лишь в случаях, если вы ищете студентов alias выпускников определенного заведения. Также тогда дозволительно выбрать тех, кто незадолго окончил такое убежище – они часто интересуются определенными товарами и услугами.Чтобы создать макет сайта было желание желание знать определенные условия и стандарты изготовления макетов. Вот главные из них:Удерживать свои творческие порывы следует около создании коллажа. Он не принужден стать «визуальным шумом», гнездиться аляповатым и загруженным. Сколько можно удачно показать для коллаже? Формулу «до» и «впоследствии» сиречь, например, «личина спереди» и «личина сзади».Typo3. Для TYPO3 работает изрядно десятков тысяч сайтов, включая сайты CISCO, Nec, Epson Corporation, Philips, ЮНЕСКО, UNISEF, Коника-Минольта. TYPO3 — это массовая корпоративная CMS/CMF, отвечающая высоким стандартам безопасности.
<a href=https://moskow.skgroups.ru/kontakty.html>веб студия заказать сайт телефон</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/vizitka.html]создание сайта визитки[/url]
https://moskow.skgroups.ru/calls.html - холодный обзвон

Инстаграм заботится о своих пользователях, следовательно видео в основной ленте сообразно умолчанию воспроизводятся с выключенным звуком. Очевидно, сколько мы не завсегда включаем его (не то место, время, фаза луны). Поэтому если вы выкладываете видео, где основной значение кроется в звуке, сделайте субтитры.Таким образом, любая общество, имеющая свой Web-сайт, должна позаботиться о книга, чтобы для сайте обеспечивался оперативный и покойный доступ ко всем важным разделам и сервисам. Коли гость сайта мгновенно «схватывает» его структуру, свободно ориентируется и находит нужную информацию для нем, то он, скорее только, вернется на такой сайт и после не некогда воспользуется предлагаемыми для нем услугами. Интерес к плохо организованным сайтам пропадает паки быстрее в том случае, разве существуют качественные и удобные Web-сайты конкурентов.Проверка сайта пред публикацией в интернет и настройка его для раскрутки.Но! Пользователи репостили себе это для стену, отправляли друзьям с подписью а-ля «видел прикол?». Бурятские унты хайпанули следовать счет ставки на юмор.Мы показали вам какие имущество позволительно извлекать, воеже достичь максимальных показателей при холодном обзвоне. Для его цифры влияет несколько факторов.

Gavylicatilaxia vnlcl

(Gavylicatilaxia, 2019.04.22 22:41)

cwg [url=https://onlinecasino777.us.org/]play casino[/url]

контекстная реклама яндекс

(Williamfarne, 2019.04.22 20:13)

Краткий и обширный текст (лонгриды оставьте ради постов, реклама должно твердить о выгоде, решать проблему пользователя, четко хлестать в его потребность).Словно настроить рекламу в Фейсбуке: фишки, хитрости, подводные камниДжойказино
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы в Новосибирске</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/landing.html]заказать landing page[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/portfol-razrab.html - портфолио сайтов веб студия в Новосибирске

Следовательно, адаптивная верстка – это универсальное решение целого ряда важных проблем, связанных с удобством пользователей и продвижением в поисковых системах.Вы сроду не найдете на рынке труда готовые кадры, которые смогут общаться с вашей ЦА. Воеже разговор завершился успешно, коммерсанты учатся общаться с потребителями для тренинге.Термин «шрифт» прежде означал более узкое представление — набор символов определенной гарнитуры, размера и начертания. Гарнитура — это сумма шрифтов, объединенных общими стилевыми признаками, отличными через других шрифтов. Но в настоящее время термины «украшение» и «шрифт» многократно употребляются чистый синонимы.Доступ сообразно протоколу FTPИнстаграм заботится о своих пользователях, поэтому видео в основной ленте по умолчанию воспроизводятся с выключенным звуком. Конечно, что мы не всегда включаем его (не то простор, время, фаза луны). Следовательно буде вы выкладываете видео, где главный смысл кроется в звуке, сделайте субтитры.

seo оптимизация сайта

(SeogradGauby, 2019.04.22 19:05)

Смартфон с хорошей камерой. Стоит дилемма промеж покупкой зеркалки и хорошего смартфона? Выбирайте другой вариант. Во-первых, мы уже «не держим руку на пульсе», потому который она занята телефоном. Отсюда оперативность съемки. Во-вторых, профессиональную технику должен исправлять вручную, в то сезон словно смартфон уже отрегулировал всегда показатели для создания красивого фото изза вас. Однако здесь упихивать оговорочка: это действует чуть около определенных, «правильных» условиях ради съемки. В баттле смартфона и зеркалки в условиях низкой освещенности выиграет второй. Однако, тем не менее, качества съемки топового смартфона хватит ради ведения аккаунта в Инстаграме с лихвой. Удобно – моментально же дозволительно пост сделать.Кольцевая ряд: объявления будут показываться в виде нескольких историй через имени вашего профиля. Картинки здесь подойдут только в формате 9:16.примеры пиара у блогеров
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/resheniay.html>одностраничные сайты купить</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/landing.html]разработка landing page в Волгограде[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка цена

> 8. Учите их пользоваться инструментами, которые приведут к успеху и вдохновляйте.• Клиентов надо осторожно уговаривать и ни при каких обстоятельствах не гнесть на них.Ровно как с аудиторией покончили, позволительно начинать к выбору площадок показов рекламы, они же плейсменты. Словно уже отмечали выше, реклама в ФБ показывается бездна где. Ежели в общем, есть 4 основные площадки:Исследовательская общество Forrester Examine приводит некоторые цифры, которые показывают, сколько потенциальных клиентов теряют компании в подобных случаях. Возьмем, интернет-магазины лишаются порядка 50% покупателей, которые не могут борзо найти необычайный товар. Близ 40% пользователей не возвращаются на сайт, если их что-то не устроило в его работе.Раскрутка и развитие сайта с нуля.

заказать сайт Омск веб

(SeoomskFlers, 2019.04.22 17:58)

Что-что? Какой вы говорите охват? Виральный?Планируете ли вы приучать посетителей из интернет.Чтобы убедиться в корректной настройке кода ретаргетинга ВКонтакте, зайдите на веб-сайт сиречь страницу, на которой установлен код, кроме - в деление «Пиксели»: статус вынужден находиться изменен на «работает». В таблице должны обновиться дата и время. Коль пиксель редактировался, собранные ранее данные не пересчитываются.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентов по базе</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]заказать разработку сайта[/url]
https://omsk.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама сайта

Плохое печать съемки.Буде вы решили продвигать особенный бизнес-аккаунт в Инстаграме после таргетированную рекламу – браво, это хорошее решение. Но будьте готовы к тому, что стоит она недешево. Адекватно оценивайте свои финансовые возможности и помните – в случае таргетированной рекламы потеха стоит свеч.ДжойказиноПравила создания красивого сайта.Настройка таргетинга в ВКонтакте Настройка таргетинга в ВКонтакте

портфолио сайтов веб студия в Казани

(Olegbep, 2019.04.22 16:52)

ПРОХЛАДНЫЙ ОБЗВОН: РАЗЛОЖЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СООБРАЗНО СИСТЕМЕ «СВЕТОФОР»Если гость работает при более низком разрешении, то может появиться горизонтальная место прокрутки. Различные браузеры будут отображать Ваш сайт по-разному. Посмотрите отображение ресурса в наиболее популярных на определенный момент браузерах — Firefox, Opera и Internet Explorer. Старайтесь использовать стандартные шрифты и цвета.Наличность контактов с желаемым результатом.
<a href=https://kazan.skgroups.ru/landing.html>заказать продающий сайт</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/vizitka.html]изготовление сайта визитки[/url]
https://kazan.skgroups.ru/portfol-razrab.html - создание сайта портфолио

• попросите дать первое действие о сайте для каком-нибудь форуме, где общается ваша целевая аудитория.«Заводское» предназначение Инстаграма – давать людям возможность открыто обмениваться фото и видео. Согласимся, который это вполне неплохой свидетельство коммуникации, тем более, это может подтвердить 1 миллиард (!) человек. Да-да, именно столько людей с головой нырнули в это добавление, знак достигнута в июне 2018.Мера постов по длине текста (определитесь, который контент конкурентам проще всего выдавать).Представьте себе форму поиска сообразно сайту. Предположим это сайт о ресторанах, кафе, клубах города. С адресами, телефонами, меню и развлекательными программами для сегодня. Один пользователь хочет найти ближайший ресторан, в котором ныне подают соловьиные языки, другой ищет недорогое кафе с джазовой музыкой, третий хочет обещать еда для дом. Для них троих только надо уже создать три различных статических страницы, которые они увидят сообразно своему запросу. А сколь еще пользователей захотят встречать что-то другое? Это ж ради каждого страницу создавать. Если б снова знать заранее, который сколько искать станет, а то ведь сообразно всем этим параметрам (адрес, меню, тариф, список) все возможные комбинации перебрать придется. А на завтра писать обновления, однако эти страницы переделывать. Объем работы чтобы статических страниц просто невозможный. Поэтому значительно удобнее пользоваться динамические страницы, которые будут генерироваться сообразно каждому запросу. Для этого простые имущество не подходят, нуждаться специальное программное залог, специальный стиль программирования.Настройка таргетинга в ВКонтакте Настройка таргетинга в ВКонтакте

Gavylicatilaxia artfm

(Gavylicatilaxia, 2019.04.22 16:41)

jom [url=https://onlinecasinobestplay.us.org/]casino play[/url]

сайт визитка цена

(SeosamarRer, 2019.04.22 15:47)

Данные затем холодного обзвона должны автоматически попадать в CRM-систему. Интеграция IP-телефонии и CRM позволяет совершать большое сумма звонков, стяжать сообразно ним статистику, формировать списки ради автодозвона, записывать сплетня менеджеров.Цивилизация и должность.Стоимость объявлений
<a href=https://samara.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка казань</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/resheniay.html]одностраничные сайты купить[/url]
https://samara.skgroups.ru/smm.html - раскрутка группы в вк

Иллюстрация рекламы в FacebookСоздание аудитории+- (+2 рейтинг, 4 голосов)кнопка создания рекламы в ФейсбукеIGTV. Пусть это и относительно новая занятие, однако коль ее используют ваши конкуренты, то и вам надо. Что бы ради того, чтобы ваши подписчики видели название вашего профиля (крапинка контакта дополнительная). Смотрим, сколько выкладывают, естественно.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Következő »