Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

......................

NÉPDALTÍPUSOK

A variálás állandó folyamatában az új meg új formák alakulásának szövevényes folyamatában, kevéssé sikerült vagy életre nem való kísérletek és sikerült, de el nem terjedt, vagy kiveszőben lévő egyedi darabok tengeréből emelkednek ki mint szigetek vagy nagy szárazföldek, a típusok: egy-egy dallamelgondolásnak, formai alakulatnak folytonos újraalkotásából keletkező változattömbök. Egy-egy ilyen, felismerhetően azonos dallam összetartozó változatait is szokták típusnak nevezni: így nevezi például Járdányi a Magyar népdaltípusok c. kiadványában az egyes dallamokat, amelyek szélesebb területen, több változatban ismeretesek. Ugyanígy használja a típus fogalmat az MNT VI. kötete. Ezek a „típusok” tulajdonképpen „a dallamok”, amelyeknek a műzenében egy-egy alkotás felel meg. Mindössze az a különbség, hogy a műzenei alkotás egyszeri és megmásíthatatlan, a néphagyományban viszont egy alkotás sok változatban él – mintha a zeneszerző művét csupán számos vázlatából ismernék. Éppen ezért helyesebb a típus szót tágabb értelemben venni: több önálló „alkotást” – vagyis változatokban élő dallamot – összefoglalóan nevezni közös típusnak aszerint, hogy több vagy kevesebb vonásban hasonlók egymáshoz. Rokon dallamokat és nem azonos dallamokat nevezek tehát a továbbiakban típusnak. Az a kérdés, milyen rokonság alapján nevezhetünk így különböző dallamokat.

Legtágabb a rokonság akkor, ha a dalok egyetlen meghatározó sajátsága alapján húzzuk meg a rokonság határait. Tulajdonképpen az eddigi fejezetekben tárgyalt összes tulajdonság szerint lehet „tipikus” egy dallam, s tartozhat ilyen vagy olyan típusba: van dallamvonal szerint típus, hangkészlet szerint (sőt hangnem is tehet dallamot tipikussá), van ritmus-, illetve szótagszámtípus, formatípus, sőt dallam–szöveg kapcsolat is lehet jellemző néhány szorosan összetartozó dallamra, végül, de nem utolsó sorban az előadásmód is foghat össze „típust”. Vegyük sorba ezeket a lehetőségeket.

Nem kell bizonygatni, hogy a dallamvonal, illetve egy összetettebb dallamfelépítés lehet tipikus, és sokféle eltérő megoldásban jelentkezhet. Legtágabb határok közt beszélhetünk ereszkedő (01–094), helyben topogó (0129–0141 és 0280–0302), emelkedő (0256–0275), kupolás dallamokról (0319–0393), kétrészes – például kvintváltó (01–049) vagy kvinttel magasabban ismétlő (0323–0324, 0335, 0345, 0359), mély járású (16/e, 46, 0137, 0143–0152, 0176–0179, 0293–0302, 0311–0318), magas járású (01–049+0234–0244), tág ívű (022, 039, 0219, 0369–0393) és szűk menetű dallamokról (0146–0152, 0308–0309), s ezek bizonyos {240.} vonatkozásban valóban közelebbről vagy távolabbról rokonok. A dallamnak még a tagolása is lehet igen tipikus: a kadenciái. Bizonyos kadencia-sorozatok is összekötnek dallamokat egymással, például 7 [5] 3, 4[5] VII, ezek többnyire kvintváltók: 5[4]3, 5[4]2 históriás jellegű vagy táncnóták a „sirató rokonság” jellegzetes példái; 1[5]4 az új stílusra jellemző és így tovább. A hangkészlet néha igen jellemző egy-egy dallamstílusra, különösen a fejlődés korai fokozataiban, de még olyan fejlett parasztzenében is, mint a bolgároké. A magyar népzenében is más-más jellege van a dúr pentachord dallamoknak (0303–0309), mondjuk a Zobor vidéki lakodalmas énekeknek (0303, 0307) vagy a hexachord (+oktáv) hangkészletnek, mondjuk a regösénekeknek, betlehemesnek és dudazenének (201., 42–45., 50–54., 152., 256. pl.), mint az oktávterjedelmű ötfokú daloknak. Ötfokú dallamok: ez a tág hangkészlet-meghatározás is, minden tág volta ellenére is, jelent bizonyos rokonvonást, ami határozottan elkülöníti más dallamoktól. Igen sok dallamot meghatároz a fríg hangnem, ha ugyanis annak fő hangjaira épül fel a dallamvonal (0178, 0255, 0282, 0284, 0290/a). Egészen különválnak hangnemi-hangkészleti sajátságaikkal azok a dalok, amelyeknek egész dallammenetük az „akusztikus skála” hangjaira épül, s annak jellemző hangjait lényeges dallamhelyen építik be a dallamvonalba (69, 0278). Funkciós dúr-dalok (0317), hipo-skálákban mozgók (0240–0244) mind külön rokonsági körbe tartoznak. Ismét határozott típust jelentenek a drm-n recitálgató dallamok (0129–0141).

A magyar népdalban (a népköltészethez hasonlóan) igen nagy jelentősége van a szótagszámnak: egy-egy szótagszámcsoport vagy különösen egy-egy sajátos versszakképlet összekapcsol sok, egyébként különböző dallamot. Az olyan ritka sor, mint az ötszótagú, különösen ha a versszak mind a négy sora ilyen, annyira különválik a magyar dalok többségétől, hogy ez már típussá is avatja (e tekintetben legalábbis). De igen jellegzetes csoportot alkotnak a 6-os, 8-as, 12-es izometrikus dallamok is – ezek többnyire a régi parlando-rubato dalok főcsoportjai; a 12-esek pedig a régi stílusban szinte kivétel nélkül az úgynevezett „recitálók” csoportjába tartoznak. Ellenben a 7 és 11 szótagúak a régi stílusban kivétel nélkül táncdallamok, a 6+5 tagolású 11-es pedig szinte egyetlen dallamot jelent: a „Hol jártál az éjjel cinegemadár” szövegű kanásztáncot (04). 13–14 szótagszám egy dallamon belül a kanásztánc legjellemzőbb típusait jelenti. Új dalaink között a 10-es és 11-es szótagszám jelent igen tipikus dallamcsaládot, az új stílus legnagyobb tömegű, legjellegzetesebb darabjait; 16-os szótagszám a közép-erdélyi új dallamokat, s ennél hosszabb sorok már csakis az új stílus AABA formájú dalaira jellemzők, tehát ismét egy szűkebben körülírható dallamfajtát határoznak meg.

Még közelebbi rokonságot jelenthet egy-egy sajátos ritmusforma. A mazurka-ritmus igen erős hasonlóságot tud éreztetni még nagy dallamkülönbség ellenére is.

ritmus 4–5 dalunkra jellemző, amelyeket ezért egymás közeli rokonainak érzünk.

{241.} Talán még erősebb a típusalkotó ereje a formának. AA5A5A dallamainkat szinte mind egy típusnak lehet érezni. Nem kevésbé a fordítottját: A5A5AA-t. Még jellegzetesebb, egyéni arculatot tud adni egy dalnak a szaffikus forma magyar változata. A 118–119. és 160. példában több változattal is bemutatott dallamcsaládot például szinte semmi más tulajdonság alapján nem lehetne egyetlen variánscsoportba sem összehozni, csakis a forma alapján: dallamiránya hol fölfelé tartó egészen az oktávig, hol a kvintről lefelé mozog, hol meg a kvint körül marad; hangnem-hangkészlete alapján lehetne dúr pentachordtól oktáv terjedelmű dúr, akusztikus, fríg, hipo-ión, eol dallam; szótagszáma és ritmusa a 3–4. sorban nagy különbségek között ingadozik, tehát mint „heterometrikus versszak” is különböző helyen szerepelnének változatai akár egy ritmusrendben, akár a szótagszám szigorú rendszerében. Ami mindben közös, az egyedül a forma: AAb+bc, a késői szaffikus jellegzetes formája; ennek megfelelően a nép is egyetlen dalnak ismerte és mindig ugyanarra a szövegre énekelte. (Pontosabban: ugyanazt a dallamot ugyanazzal a szöveggel variálta ilyen különböző formában, ahol minden megváltozhatott a dallamban, egyedül a forma nem.)

Még a dallam–szöveg kapcsolat is lehet típusalkotó elem: kanásznótáink, dudanótáink sajátos szövegeknek sajátos ritmussajátságokkal való együttjárását jelentik, különböző dallamokban. „Jaj-nótáknak” pedig azokat nevezzük, amelyek sajátos szövegkezelésükben gyakran toldják ki a szöveget: jaj, jaj, jaj (csuhajja, la-la-la) féle szótagokkal a dallam kitolódott sorvégein vagy páratlan sorain. A „virágénekek” is elég jellegzetes csoportot jelentenek: virágot emlegető refrénszövegükről nevezzük így, a legjellegzetesebbek a háromsoros, refrénes dúr-pentachord dallamok.

Végül az előadásmód is jelölhet típust: „recitálók” kivétel nélkül 12-es parlando, ötfokú drm-kezdetű dalok; s az 5/8-os előadás a régi stílusú 11-esekben tapasztalható, ahol a 4/8-ot váltja fel a kissé fellazított, nagyobb érzelmi töltésű, kiszélesített ritmus.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, többnyire elég tág határokat jelent: azt, hogy egy-egy tulajdonságban bizonyos dallamok közösek és másoktól elkülönülnek; de azért ez még nem teszi őket egy jól meghatározható típus tagjaivá. Ahhoz több kell, mint egyetlen tulajdonságban való egyezés, és ebben az egy tulajdonságban való különbözés a többi dallamtól. Viszont mindjárt azt is meg kell mondanunk, hogy olyan dallamcsoportot sem tudunk felmutatni, amelyik mind a hét felsorolt tulajdonságban különböznék a többi daltól. Még a legsajátosabban körülírható kanásznóta-csoport is csak egy-két tulajdonságban különbözik minden más dallamtól, egyéb vonásaiban hol több, hol kevesebb dallammal tartja a rokonságot. Sajátos ritmusuk és szótagszám-szabadságuk, valamint dallam-szöveg kapcsolatuk alapján minden más daltól különböznek, ötfokúságuk, kvintváltásuk, dallamvonaluk menete, jellegzetes A5A5kAAk formájuk, táncszerű, feszes giusto előadásmódjuk más-más dallamokban is feltalálható. Azonban nemcsak a különböző vonások tartoznak hozzá egy stílushoz vagy egy típushoz, hanem {242.} mindaz, ami jellemző rá, akár közös az mással is, akár nem. Az a kérdés, vannak-e olyan típusok, amelyekben minden elsorolt tulajdonságnak kötelezően csak egy bizonyos megoldása fordulhat elő. Ebben a megfogalmazásban a Kanásznótát már ilyen típusnak nevezhetjük: sajátos dallamvonal (kvintváltó, egymotívumú „Páva-dallam”), sajátos hangkészlet (9–VII ötfokú), egyéni metrikai-ritmikai sajátság, szövegkapcsolat és táncszerű előadásmód jellemző rá. Ebből a metrikai sajátság és a szövegkapcsolat minden mástól különbözik, dallam, hangkészlet és forma sok daltól elválasztja, de összekapcsolja a dél-dunántúli ötfokú-kvintváltó dalok egész sorával. Viszont itt már olyan szűkre vontuk a beletartozó dallamok határát, hogy mindössze két dallam tartozik bele, amit az MNT VI. kötete egyetlen dal variánsainak minősített (03–04). De vannak nem kvintváltó, sőt nem is ötfokú kanásznótáink is; ezek csak a szövegkapcsolat és a ritmus–metrum alapján rokonai az előbbieknek, vagyis a „megkülönböztető jegyekben”, összes többi tulajdonságaikban eltérnek tőlük: „Csóri kanász, mit főztél” (Pt 43) még (elhomályosult) ötfokúságával közelebb van, de már nem kvintváltó, s első motívuma is más; 0292 dalunk pedig már se nem ötfokú, se nem ereszkedő dallam, mégis kanásznóta. Ezeket már csak egy tágabb meghatározás kapcsolja össze.

Látjuk tehát, hogy tágabb és szűkebb meghatározások keresztezik egymást; több vagy kevesebb jellemző, közös jegy alapján pontosabb vagy lazább körülírást, szorosabb összefüggést jelezhetünk.

Különböző, szűkebb-tágabb körbe tartozó típusokat mutattam be a Pt dallam-mutatójában (l. „Típusok, eredet”.) Annak célja csak az volt, hogy különböző, kidomborodó sajátságokra, bizonyos rokonságokra felhívja a figyelmet (amit akkor már nyilvántartottunk).

Nyilván sem a maximális követelmény nem lehetséges: hogy minden tulajdonságban jellemzők s egyúttal minden más dallamtól különbözők is legyenek a „típusok”, sem a minimális, hogy csak egy-egy tulajdonsággal határozzuk meg a „típust”. Az elsőt nem lehet elérni, a második pedig kevés. Kell tehát több jegy ahhoz, hogy valamit típusnak mondhassunk, de mindig lesz benne egy vagy két kidomborodó sajátság, ami leginkább föltűnik és jellemzi a típust, és kell hogy a típuson belül különböző dallamok legyenek, amelyek a nem kiemelkedő sajátságokban eltérjenek egymástól. S amit így elsorolunk, abban mindig számolni kell olyan, ezúttal elhanyagolt tulajdonságokkal, aminek alapján, más vonatkozásban más típusba is sorolhatnánk az illető dallamot. Amikor például főképp hangjaival határozzuk meg a dalt – dallamvonal, hangnem, hangkészlet, kadenciák alapján – akkor ritmusával kapcsolódhat egészen más dalokhoz is, és fordítva.

Ezúttal ugyanis a dallammozgás irányával, a kadenciákkal, a hangkészlettel és hangterjedelemmel (tehát hangnemi sajátságokkal) és a forma alapján állítom össze a típusokat. Eltérek Járdányi rendszerétől abban, hogy egyrészt lazábban határozom meg a dallammozgást, hiszen nem egy tízezrekre rúgó dallamanyag egyszempontú elrendezésére akarom felhasználni, hanem csupán a közölt anyagban akarom jellegzetes csoportokra felhívni a figyelmet; másrészt éppen ezért {243.} több szempontot is figyelembe veszek egyszerre. Inkább valami olyasféle tipológiára törekszem, aminőt Bartók adott könyvében, azzal a különbséggel, hogy az ő fő szempontja a versszakszerkezet és ritmus volt. De előzőleg már elkülönített három stílust, amelyet több vonással jellemzett: a régi stílust ereszkedő, ABCD felépítésű (vagy kvintváltó), ötfokú, izometrikus tulajdonságokkal, az újat négyféle visszatérő formával, alkalmazkodó tempo giustóval, s csak azon belül határolt el szótagszámcsoportokat, illetve a „Vegyes osztály” III. alosztályában különböző versszakszerkezeteket. Egyes csoportjai már valóban „típusokat” fognak össze; a többiek azonban vagy túl tágak, vagy túl vegyes elemeket tartalmaznak, mert a választott összetartó sajátság (metrika, ritmika) a legkülönbözőbb eredetű és stílusú dallamokban is lehet közös.

Magam követem Bartókot abban, hogy különválasztom az ötfokú dalokat a diatonikusaktól, de nem elégszem meg azon túl a szótagszámcsoportokkal, hanem további megkülönböztetéseket is teszek mélyebb és finomabb dallamrokonság meghatározására. Az új stíluson belül is forma és dallammozgás szerint adok további elhatárolást, s messze túl kellett menni mind Bartók, mind Járdányi szempontjain a két nagy stíluson kívül eső típusok meghatározásában.

Arról természetesen szó sem lehet ezúttal, hogy a teljes magyar népzenei anyagot mutassam be „típusokon” keresztül. Az még az összkiadásban sem lehetséges, hiszen számos „típuson kívüli”, magányos darabot is be kell mutatni, amit csak szükségből sorolunk egyik vagy másik típus elé, közé. Mindössze a kétségtelenül kialakult, ismert típusokra akarom felhívni a figyelmet a saját példáimon és gyűjteményemen belül. Leginkább típusnak nevezhető csoportok találhatók az ötfokú dalok közt, a sirató rokonságában, a dudanóták közt és az új stílusban; tehát ahol összefüggő stílusról beszélhetünk. Stílus ugyanis azt jelenti, hogy sok egymáshoz hasonló darab keletkezik. Legkevésbé tudjuk (egyelőre) meghatározni azt a sokféle dallamot, amely ezen a négy stíluskörön kívülesik, és tulajdonságai rendkívül tarka képet mutatnak. Ezeket többnyire csak tág határok között, inkább elkülöníthetjük egymástól, semmint szorosan meghatározhatnánk.

Lássuk mindenekelőtt az ötfokú, régi dalokat. Legkiugróbb típusai a kvintváltók. Ezek közt is igen jellegzetesek az „egymagú” dalok, amelyek egyetlen motívumot kétféle zárlattal periódussá fejlesztenek, s azt kvinttel mélyebben megismétlik (A5A5kAAk). Ezen belül külön is nagy család, az úgynevezett „Páva-család”, amelyet meghatározott „mag”, dallammozgás jellemez A-sorában: 8–4–7 fokok után 8–4–5 (02–014, valamint az MNT VI. kötetének szinte a teljes anyaga.) Ez a „típus” már majdnem egyetlen dal; de a különböző szótagszámú és ritmusú változatai különböző szövegekkel társultak, s ezekhez a szövegekhez és metrikai formákhoz annyira hozzáalakultak apró dallamrészletekkel, s egy-egy ilyen önálló forma olyan variánsgazdagságban él a nép közt, hogy önálló dallamnak kell tartanunk a család minden tagját, s a családot együtt típusnak. Ezek szabályszerűen 7[5]3 kadenciasort alkotnak (amit nem egy dallam vagy variáns elváltoztathat); ugyanilyen kadenciákkal és A5A5kAAk periódusos-kvintváltó formával más dallam {244.} is építkezik (például 01 és 015). Számos hasonló kadenciájú, kvintváltó dalunk épül viszont két különböző motívumból: A5B5AB (kétmagúak): 01, 016–021. Jellegzetes csoport az olyan kvintváltó daloké is, amelyek a periódust egy hanggal mélyebben záruló első sorral alkotják 4[5]VII kadenciákkal (ezeknek egyike-másika esetleg el is változhat egyes változatokban): 022–032. További kvintváltó csoportok: 5 [5] 1 kadenciák (033–037); 8 [5] 4 kadenciák (vagy 9 [5] 5): 038–047. (Mindig az alkalmi módosulások leszámításával.)

Sokban közeli a dallammozgás a kvintváltókhoz az ismétlés nélkül ereszkedő, ABCD formájú dalokban (064–0101). Ezek közt is lehetnek lépcsőzetesen ereszkedők: 080–081, 083, 088, 092, 093, esetleg 062, 086 – továbbá Pt 24, 49, 60, 98, 108?, 110–111, 124, 141, 180. Külön csoport az olyan ereszkedőké, amelyek 5–4–5–4–5–8 fokokon kezdenek: 095–097, 0100–0101, 0117–0118, továbbá Pt 17, 44–45, 113, 123, 134–135, 152, 230. Hasonló, mégis elkülönül tőlük az 5. fokon mozgó (de a 4.-et nem érintő) kezdés és utána 8.-ra ugrás (és utána természetesen ereszkedő dallamvonal): 094, 098–099, továbbá Pt 20, 121, 138, 168, 171?, 218. Nagyon sok ereszkedő régi dalunk kezd az oktáv ismételgetésével (vagy ami avval egyenlő: 8–5–8, 1–8... ugrásokkal): 073–074, 076, 092, 0109 és 191. példa, továbbá Pt 70, 87, 117+126+191 = 166. pl. Pt. 131, 168 stb.

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,
Mégis besorozott Ëngëm katonának.

 

MF 1229/b–1930/b lányok, Menyhe (Nyitra) 1909. Kodály

Nem kevésbé gyakori és jellegzetes az első sor oktávon induló és 7. fokon záruló első sora (8----7): 016, 018, 019?, 020, 047, 066, 071, 077–080, 082–083, 086, 088?, 091, 0102, 0109–0110, 0113? továbbá Pt 27, 49–52, 105+107, 124, 133, 165.

Nagyon tipikus az ABBC felépítés – tehát két azonos középső sor – nyolcszótagos, ötfokú-ereszkedő dalainkban. Gyűjteményünkben csak 066, de lásd Pt 50–52, 59, 87, 89, 92, 131, 133, 141, 157, 160=166. (Amint látjuk, ez érintkezik az előbbi csoporttal is: van tehát egy szűkebben összetartozó csoport: 8– – –7 kezdés és ABBC felépítés.) Hasonló ehhez, hogy a szélső sorok ismétlődnek vagy egymáshoz hasonlóvá váltak (AA(k) BB(k) vagy ABCC): 067, 070, 072?, 089–090, továbbá Pt 110.

A két első sor ismétlését (AABC formát) jellegzetesen olyan régi dalokban találjuk, amelyek három-négy nagyívű sorból – oktávról az alapra lefutó sorból {245.} – állanak, tehát kadenciáik 1 [1] 1. Ilyen 0114, továbbá Pt 54, 76, 79–86. Ezek többnyire 8 vagy 10 szótagos sorokból állanak.

Egészen más jellegűek az ereszkedő 12-esek: 24/ab. (lásd még Pt 178-at). Ezek erősen recitáló dallamok, ahol szinte az ötfokú, ereszkedő dallammenet vázát rajzolja ki a dal sok hangismétléssel.

Különválnak azok az ereszkedő dallamok, amelyekben csak az első három sor ereszkedik fokozatosan, le is jut az alaphang környékére, azután a negyedik sor újból magasra ível fel, vagy már a magasból indul is: 013, 065, 068, 074, 084, 0101, 0103, 0111–0114, 0133, 0141 és 23, 24/a, 58. példa.

A magasról ereszkedők után lássuk a középen mozgó pentatondalokat. Legjellegzetesebbek a drm-tengely körül mozgó dalok: 0129–0133, 0137, 0139–0141, továbbá Pt 77–78, 158, 162–164, 171, 179–142, 220, valamint Kodály 1973, 30. A drm-kezdettel jellemezhető dalok is összefüggő típust alkotnak, de néha – nagy ritkán – emelkedők is lehetnek, s szinte kivétel nélkül parlando (sőt recitáló) előadásban élnek: 0134–0136, 0138, továbbá Pt 96–97, 100, 127, 173–176.

Ötfokú, régi dalok közt ritka az ennél mélyebben járó dallam, de ami van, az határozott típus. Ilyen alulról vagy középről induló és alsó járású a 0143–0145 (továbbá Pt 22, 41, 96!, 220 és Kodály 1973, 32 „Túl a vízen egy kosár”). Szintén jellegzetes típus a néhány tetraton és triton dallam:0146–0152 és Kodály 1973, 28 „Csak azt szánom-bánom”= 276. példa.

Erősen összetartozó típust alkotnak dudanótáink. Ez ugyan ritmusuknak köszönhető, s erre vonatkozik a megjelölés is. Szinte kivétel nélkül 8 szótagosokat tartunk nyilván ilyen névvel, amelyekben kvint-kvartváltás nyomait lehet fölfedezni. Összetartozásukat további dallam- és formaelemek határozzák meg, amelyeket majd a következő fejezetben, eredetük tárgyalásában fogunk részletezni, mert a keleti párhuzamok világosabbá teszik. Egyik csoportjuk formája A5 vagy A4ABC (vagy A5–4ABB), másiké A5–4BAB (A5–4BAC): 050, 055, 062 (=Pt 250), továbbá Pt 248–252, 256, 270 és 053–054, 057–059, 061 (=Pt 260), továbbá Pt 258–259. Kivételesen 6–7 szótagú kvint-kvartváltó, alapritmusú dalokat is neveznek dudanótának: 050, továbbá Pt 56, 245.

Közeli rokonai ezeknek a dudanótáknak olyan 8-as parlando dalok, amelyeknek 2. sora már leszalad az alaphangra, néha már az 1. is: 112/a (= Pt 4) és Pt 37. Ugyancsak közeli a kvintváltó, egy magból felépülő dalok némelyike, amelyek az 5. fokú főzárlatot leviszik az 1. fokra: 151. példánk (= Pt 21). Jegyezzük meg mindjárt, hogy ennek ritmusa tipikus 6-os dudanóta-ritmus. (Ebben a dalban tehát összeolvad a dunántúli mintára elváltozott, egymagú, kvintváltó, Páva-motívumhoz hasonló dallamszerkezet az A5BAAk dudaritmusú dallamok szerkezetével. Ilyen oka is lehet az 5. fokú kadencia „lecsúszásának” az 1. fokra!)

A dudanóták többségét csak erős fenntartással lehet ötfokúnak nevezni mai alakjuk szerint. A későbbiekben látni fogjuk, hogy szo- és do-alapú, sőt félhangos ötfokúságban mozgó dallamokat lehet párhuzamba állítani velük; ezért, mostani diatonikus jellegük ellenére is az ötfokúak után tárgyaltuk őket.

{246.} Viszont a következők már kétségtelenül diatonikusak, bár jó részüket Bartók még az ötfokú, régi stílusba (A-osztályába) sorolta. Régiségük természetesen vitathatatlan, és sok egyéb tulajdonságukkal kétségtelenül közel állnak régi, ötfokú dalainkhoz.

Legfontosabb csoport a diatonikus parlando 12-eseké. Ezeknek hullámzó dallamvonala határozottan eltér az ötfokú 12-esek kifejezett ereszkedésétől; egészben véve és legtöbbjüknek kadencia-sora alapján mégis ereszkedőknek mondhatók. (Kadenciáikról az eredetkérdések tárgyalásakor szólunk.) Legszívesebben balladával, régi históriás ének vagy koldusének szövegeivel és halottas énekekkel járnak együtt. Ilyen 0155, 0163, 0165, 0193–0196, valamint 192–195. példa.

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj
Gazdag Fülöp császár, gazdag Fülöp császár!
Mer ién néked adom, mer ién néked adom

 

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:
Ivegablak alatt nagy hosszú almafa,
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága,
Háromszáz levele, hatvanhat virága.

 

Tova jő egy legény, be szomorú szegény!

{247.} Tova jő egy legény, be szomorú szegény!
Látom a szájáról, szállást kérne szegény.
S adnék neki szállást, a lovának állást,
Nekie pediglen csendes lenyugvást.

 

Az öreg Dancia magát siratgassa:

Az öreg Dancia magát siratgassa:
Istenem, Istenem, Kilenc lyányom közül,
Kilenc lyányom közül még egy fiam sincsen!
Istenen, istenem, ki váltson fel ingem,
Ki váltson fel ingem katonarabságból!

 

192) MF 2491/a 36 é. férfi, Trunk (Moldva) 1930 Véress S.; 193) Kallós 1970 108; 194) MF 1320/d asszony, Székelyvaja (Maros-Torda) 1914 Bartók = Pt 348 más szöveggel; 195) Pusztina (Moldva) 47 é. vak férfi, 1951 Kallós.

Hasonlóan ereszkedő-diatonikus, de nem annyira recitáló, mint a 12-esek, egy sor 8-as és 11-es 5[4]3 kadenciás (esetleg lassú táncritmusú) dallam: 0181–0184, valamint 5[4]2, 5[4]1 és hasonló kadenciákkal lépcsőzetesen leszálló 6-os vagy 8-as: 0166, 0164, 0188, 0194. Rokon ezekkel néhány oktávról, hetedik vagy hatodik fokról ereszkedő dallam 2. és 1. fokú kadenciákkal: 0161, továbbá 196–197. példa.

Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?

{248.} Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?
Talán az édesëm A lókeresőbe?

 

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,
Mér nem hagytál békit Én árva fejemnek?

 

196) MF 522/a (Maros-Torda) Vikár?; 197) Bánffyhunyad (Kolozs) 1908 Bartók.

Ezekhez hasonlók kadenciákban, de dallamvonaluk domború (dúr- vagy mollterccel, mint az előzők is):

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.
Hull a fődre, hull előmbe, Hull a gyászos kebelembe.

 

Magyari császárnak Lázár fia vala,

Magyari császárnak Lázár fia vala,
Mestere Mánónak es egy lyánya vala.

 

198) Sz. Nd 32 sz. 56 é. asszony, Nyárádköszvényes (Maros-Torda) 1914 Bartók; 199) Kallós 1970 5. sz.

{249.} Hasonló típusokat táncdalok közt is nyilvántartunk: 5[4]2 (vagy 2 helyett 4, 4,1) kadenciákat erősen kihangsúlyozó, fokozatosan ereszkedő dallamokat: 0167–0171, 0187, továbbá 146. és 200. példa.

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!
Akin az a kilenc betyár elindult, Pápai úr udvarába befordult.

 

Derzstomaj (Jász-Nagykun-Szolnok) 82 é. férfi, 1939 Vargyas = Vargyas 1954 93 sz.

További rokontípusok az oktávról ereszkedő, vagy alulról domborúan induló dallamok 2., 1. vagy X [2] X [1] kadenciákkal: 218., 220–221., 222. példa, valamint az utolsónak hangszeres változatai: 145/a–g példa.

Egészen más világot jelentenek a dúr-kvintváltók. Ezek is, mint az ötfokúak, nagyívű, ereszkedő dallamok, de kifejezett dúr hangzásuk elválasztja tőlük: 0205–0206, valamint 201–202. példa.

Rákóci hajdanában danában...

Rákóci hajdanában danában...

 

Gyújtottam gyertyát...

Gyújtottam gyertyát...

 

201) MNT III. 563; 202) MNT III. 649.

{250.} Ezekkel már meg is kezdtük Bartók „C) osztályának”, vagyis sem a régi stílusokba, sem az új stílusba nem tartozó dallamoknak a csoportjait. A dúr-kvintváltók határozott körvonalú típust alkotnak. Már a további csoportok inkább csak „elkülönítést” fognak jelenteni: a dúr-ereszkedők (ritkák): 83. példa, valamint a mixolíd-ereszkedők: 0208–0214. Inkább nevezhető típusnak a néhány lépcsőzetesen ereszkedő moll-dallam: 0218, 0220, 0224, valamint hipo-skálákban fogant, ereszkedő dallamok: 0240–0244.

Ismét csak tág elhatárolással foghatjuk egy körbe az ereszkedő moll-dallamokat (ha ugyanis nem tartoznak az előbbi csoportok egyikébe sem): 0215–0225, 0230–0233. Ezek közt már inkább típus néhány „új-szaffikus” formájú, moll, ereszkedő dallam: 0227–0229. És nagyon határozottan összetartozik, egyúttal minden más dalunktól elkülönül néhány tipikus fríg dallam, amelynek 6-ról ereszkedő vagy induló dallama a moll-szexten kívül a 4., 3 és 2 főhangokra épül: 0255, 267/ab. példa, valamint a következő:

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.
Haragszik rám az Isten is, Lehajlik hezzám az ég is, taj-laj-laj-laj laj-laj-laj.

 

Csikvacsárcsi (Csík) 1907 Bartók.

(Lásd még Pt 334–338, 347-et.) És hasonlóan jellegzetesen elválik a magyar dalok nagy tömegétől néhány alacsony járású fríg dallam, különösen a szokásdalok között: 0290/a, 149/a példa.

Csak nagy általánosságban jelent elválasztó – nem összekötő – határvonalat a következő néhány dallamirány-meghatározás. Ereszkedő, majd újra emelkedő dalok: 0241, 0277, továbbá Pt 99, 170, 206–207, 231, 242, 327. Középen mozgó dallamok: 0298 (továbbá Pt 182, 185, 208, 223, 227, 246, 269–270, 281, 285, 333, 347.) Középről fölfelé induló dalok: 0254, 0262 és 204–205. példa.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.
Nemcsak meghült, meg is hidegedett. Mert már engem régen elfelejtett.

 

Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!

{251.} Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!
Kilenc esztendeje, Mőte már rab vagyok, Mőte már rab vagyok

 

204) Kiskunhalas (Bács-Bodrog) 78 é. férfi 1939 Vargyas = Vargyas 1954 32 sz.; 205) Ghymes (Nyitra) 1906 Kodály.
(Lásd még Pt 146–147, 183, 192, 196, 241, 307, 320, 325, 332, 347.)

Elütnek a magyar dalok nagy tömegének dallamvonalától az alulról emelkedő és domború ívet leíró, (de nem ismétléses formájú, tehát nem új stílusú) dalok: 0268, 0273–0274, 0300, valamint a 247–249. példacsoport dallamai (továbbá Pt 101–121, 185–187, 210, 236, 238, 262, 273, 316, 329=468, 368, 370, 372, 471, 480 és a 249. példacsoportunkban szereplő Pt 494–495).

Még elütőbbek az alulról csak az 5. fokig emelkedő, alsó járású dallamok: 0297, 0299, továbbá Pt 46–47, 88, 204, 216, 284, 286, 288, 297?, 317–319, 370. Ezeket a magyar népzenén belül már „típusnak” is tarthatjuk a többitől való nagy távolságuk alapján.

Ugyancsak típust alkotnak az úgynevezett „Jaj-nóták”. Ezeket kizárólag formai sajátságuk alapján érezzük összetartozónak, de ez a formai sajátság nagyon szembeszökő, akár az egyes dalt tekintjük, akár egy egész összetartozó dallamcsaládot. (Leírásukat már láttuk a Forma fejezetben példákkal.) Akár a jellegzetes szövegtoldásokat vesszük tekintetbe, akár a dallamcsaládon belül tapasztalható sorszámszaporodást vagy -fogyást mindenképpen valami hasonlót, közöset kell látnunk az ilyen dalokban, függetlenül attól, milyen jellegű volt az eredeti négysoros, 8 szótagos dal: ötfokú, régi, ereszkedő, vagy dúr plagális, újszerű ének. Ilyen ötfokúak közt 077 és 085, egyéb dalok közt 0247–0254, valamint 124–127 példa.

Egy sor kis hangterjedelmű dalunk szeptim nélküli dúr-hangsorát egyáltalán nem a modern harmonikus érzék szerint alkalmazza: ezeket csakis a régi elmélet ión-skálájával jellemezhetjük. Ilyen ión-pentachord-hexachord dal 0303–0308. Külön összetartozik közöttük a refrénes, esetleg háromsoros fajta is. (Lásd Kodály 1973, 78–79. lapján közölteket.) Viszont egészen más jellegű, de a magyar népdalok közt szintén idegenszerű az 1–6(+8) fok közt mozgó, tehát dúr-hexachord dallamvilág: betlehemes dalaink nagy része és a regösénekek tartoznak ide, valamint néhány dúr-dudanóta és egy nagy tömegű párosító dalcsalád: 0201 és 44–45., 50–54., 152, 160/a példa. Ezek közt a szaffikusok (44–45. példa) igen sok dalból álló jellegzetes típust alkotnak.

A magyar dalok túlnyomó nagy többsége autentikus elhelyezkedésű (vagyis {252.} egész dallamvonala a záróhang fölött helyezkedik el – nem számítva a szubtonika –VII. fok – érintését a végső lezárás előtt). Ehhez képest néhány szórványos plagális (tehát a záróhang felett és alatt egyaránt mozgó) dallamunk még ilyen tág meghatározással is típusnak tekinthető. Az ismert plagális dalokon belül megkülönböztethetünk nagy hangterjedelmű, nagyívű dúr dalokat: 0311, 0314–0315 (továbbá Pt 201, 204, 205, 318), mollokat: 0312–0313, 0318. Külön típus néhány háromsoros, refrénes, plagális dal – a népszerűsítő füzetek révén ezek gyorsan elterjedtek: Pt 474–478. Végül a funkciós dúr-hangnem annyira ritka népdalaink közt, annyira jellegzetes hangzást jelent, s annyira idegen is, hogy jól felismerhető és elhatárolódó típusnak nevezhetjük: 0316–0317 és Pt 200.

Ezek után vegyük sorra új dalaink típusait. Először a legegyszerűbbet, amely szintén egyetlen motívumból van fölépítve, mint a régi dalok első, kvintváltó csoportja: AA5A5(k)A(v). Az ilyen formájú dalok közt igen jellemző a 8 és 11 szótagosok csoportja. A nyolcasok közt csak domború motívumot ismerek, 1–5 (6)–1 vonallal: 0323–0324. A 10–11-esek közt 5.-ről 1.-re ereszkedőt is: 0345, 0359 és domborút is: 0394.

A kétféle sortípusból építkezők közül AA5BA ereszkedő (5–1) A-sorral: 0319 (hatos), 0322 (hetes), 0325 (nyolcas), 0341 (tízes), 0346 (tizenegyes). Ugyanilyen felépítés domború A sorral: 0326 (nyolcas). Elég sok hasonló akad tizenegyeseink között.

Az ABBA forma 10-esei és 11-esei alkotják a leggazdagabb csoportokat. Ezekben már nemcsak az 1. és 5. fok közt mozoghat az A-sor, hanem 8–1, illetve 1–8–1 vagy 5–8–1 közt is.

10-es, A: 5–1: 0331–0332, 0338, 0340, 0343

11-es, A: 5–1: 0346, 0352, 0355–0358, 0363, 0368

10-es, 11-es, A: 1–5–1: Pt 402, 404, 413, Járdányi, 64, 65, 73, 0360, (0361)

10-es, 11-es, A: 8–1: 0333, 0339, 0342, 0344, 0347–0348, 0350, 0353–0354, 0365, 0367

10–11-es, A: 5–8–1: 0334, 0336–0337, 0364, 0366

11-es, A: 1–8–1: 0351

AABA formájú dalaink hosszú sorokból állanak, A-soruk a sok hangból nagy ívet ír le; kvint- és alaphang közt mozgó, szűk dallamsoraik tehát nincsenek is.

A: 1–8–1: 0374, 0376, 0380, 0389, 0390, 0392, 0393

A: 8–1: 0381–0383, 0384–0386

Többszörös ívet ír le: 0387–0388, 0391

Természetesen lehetséges volna további részletezés is. Még szorosabbra vont határok közt közelebbi összetartozást is meg lehetne állapítani, ha a B-sorok különböző fajtáit és a sorok belső hajlásait is részleteznénk. Egy nagyobb anyagban, például a teljes népdalanyag összkiadásában erre szükség is lesz. Jelen célunk csak az volt, hogy a feltűnőbb csoportokra rámutassunk és a típusmeghatározás lehetőségeit ismertessük.

{253.} Ha most egybenézzük a magyar nép által ismert és fenntartott dallamtípusokat, különösen a „rokonsági kör” értelemben használt típusokon belül még az egyes dallamokat is, amelyeket variánsaik száma és elterjedtsége alapján „dallamtípus”-ként tartunk számon, akkor végtelenül gazdag sokféleséget találunk, s a zene, az ének legtöbb sajátságára, lehetőségére találunk több vagy kevesebb példát. Ezek közt vannak kedvelt, gyakori fajták, és vannak ritkák; a kedvelt fajták a dallamtípusok olyan nagy számával vannak képviselve, s azok olyan nagy tömegű variánsokkal, hogy bizonyos uralkodó jelleg erősen átüt a sokféleségen, sőt bizonyos értelemben egyformaságot, egyhangúságot is okoz. Mégis, az egész együtt, gyakori és ritka, népdalszerű és idegenségét még alig levetkező ének, ősi és új összead egy olyan zenei együttest, amely változatosságával, fejlettségével a nép sokféle érdeklődését árulja el, s bizonyítja, hogy kultúrája nyitott volt minden fejlődési lehetőség számára. S ha benne mégis sajátos, egyéni válogatás és jelleg mutatkozik, szívós ragaszkodás bizonyos sajátságokhoz: autentikus, ereszkedő vagy kvintszerkezettel emelkedő dallamépítkezés, izometria, határozottan érezhető forma, világosan tagolt szerkesztés, beszédszerű ritmusok rubatóban és feszes, pontozott ritmusban egyaránt, az mindennek nem mond ellene, csak kiegészíti: sokfélével megbarátkozó, de bizonyos sajátságokhoz ragaszkodó, változatos és egyéni műveltség igényéről tanúskodik.

 

A mappában található képek előnézete Csángók

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

разработка сайтов

(Artembib, 2019.04.24 02:54)

Устройство сайта-визитки напрямую связана с его функцией: информировать потенциальных клиентов о товарах и услугах компании. Это соответствие с традиционной бумажной визиткой: телефон, ФИО, слово компании и весь весь, который нуждаться чтобы контактов с Вами.Базовые показатели чтобы постановки KPI. Почти, но сможете спрогнозировать цифра лайков и комментариев, понять палец показатель вовлеченности. Кроме скорректируете сообразно ходу работы.Тут, думается, комментарии излишни. :)SEOKlub Продвижение сайтовМудрые цитаты. Недостает, когда ваша продукция тесно связана с философией Ницше, то тут вопросов не возникает. В остальных случаях, разве вы, возьмем, занимаетесь пошивом галстуков-бабочек, то глубокомысленные, а тем более – избитые, затертые цитаты вряд ли помогут повысить вовлеченность подписчиков.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина цена</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/kontakty.html]веб студия в Нижнем Новгороде[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/landing.html - разработка одностраничного сайта

Количество употреблений той либо другой метки можно испытывать автоматически около проставлении хэштега. Например, мы пишем #маникюр. Инстаграм самолично нам показывает, который данная метка была использована миллионы раз! Так, вы можете экспериментировать с подписями, попутно узнавая, что единовременно их использовали. Чересчур редкие хэштеги (изза исключением ваших персональных) ставить не рекомендуется. Также не рекомендуется помещать и слишком популярные, как, предположим, тот же #маникюр. Ни те, ни другие метки в топ вас не выведут. Лучше опознаться на среднее количество употреблений – 3-40-100 тыс, в зависимости через вашей тематики.Холодный обзвон: средства автоматизацииОсобенности платформы:Самый запевало походка, который нуждаться сделать – SEO оптимизация ресурса. Разве правильно заниматься поисковым маркетингом, вы сможете обеспечить условно даровой поток трафика для сайт.Миф пятый. В «Одноклассниках» сидят одни пенсионеры, а «ВКонтакте» – школьники

Gavylicatilaxia ljciz

(Gavylicatilaxia, 2019.04.24 02:13)

xea [url=https://onlinecasinoplayusa.us.org/]casino online slots[/url]

заказать продающий сайт

(RobertLix, 2019.04.24 02:11)

Также можно использовать ради восстановления информации кэш поисковых систем. Перейдите в Google alias Яндекс в порядок расширенного поиска, укажите сайт, страницы которого вы хотите встречать, и присутствие переходе для страницу отдельный единожды выбирайте режим «сохраненная подражание».Планируете ли вы привлекать посетителей из интернет.Приступая к разработке своего сайта, его оптимизации, редизайну или продвижению, не следует находить велосипед заново – он уже давнешенько изобретен. Не тратьте свое время понапрасну. Ради начала внимательно изучите то, что уже хорошо известно: основные правила и принципы создания и продвижения Интернет-ресурсов. Познакомьтесь с советами тех, который для этом уже “собаку съел”. Публикации специалистов Студии ВебАвтор и других “матерых волков” данной сферы деятельности, непременно, окажутся Вам очень полезными, сообразно крайней мере, для первом этапе. А потом приобретения соответствующего опыта и навыков можете откровенный приступать к экспериментам, и, вероятно, именно Вы станете основоположником новых подходов в данной сфере. Только даже буде у Вас недостает таких грандиозных планов, знания ни для кого опять не были лишними.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html>заказать продающий сайт</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html]заказать контекстную рекламу[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/calls.html - колл центр холодные звонки

Рекомендую пользоваться наиболее общие хэштеги, которые покажут профили конкурентов. Возьмем, слово бренда, на котором вы работаете заодно (#аскона), упоминание услуги (#макияж_в_Москве) и т.д. Порядочно моментов, которые стоит бомонд:В этой статье мне желание хотелось осветить проблему хостинга сайта (места для сервере), а также выбора доменного имени (адреса вашего сайта). О часть, как выбирать хостинг, о платном и бесплатном хостинге, о критериях выбора хостинга, а также о доменных именах второго и третьего уровня и их выборе вы сможете прочитать в данной статье. Следовательно, во-первых, нуждаться выяснить, который же такое хостинг и зачем он нужен. Хост — сервер, на котором довольно храниться ваш сайт и сей сервер выдает страницы при запросе их пользователем. Приманка услуги хостинга предлагают многие компании сегодня. Только хостом может стать всякий компьютер, подключенный в сети. Однако в этом случае весь зависит от того, каким образом ваш компьютер подключен к всемирной паутине и какая около этом прыть передачи. В то же время ваш компьютер принужден крыться постоянно включен и подключен к сети. Такой тактика «самохостинга» очень трудный и доставляет много хлопот. И именно для того, воеже облегчить положение сайтов существуют хостинг-провайдеры. Круг хостинг-провайдер имеет приманка базы данных, в которых хранятся материалы сайтов, которыми они предоставляют приманка услуги. В зависимости от способа хранения сервера бывают хорошие и не очень.— информация о деятельности;5. Абдикация либо возражение?Познавательные посты. Собираем здесь полезные советы, лайфхаки, мастер-классы. Такого рода посты не обязательно должны «издали уходить» от вашей продукции. Положим, сколько мешает цветочному магазину исполнять отдельный пост о том, только правильно увиваться после гибискусом, иначе же – провести краткий ликбез по удобрениям и тонкостям полива?

разработка интернет магазина под ключ

(Artemekbmails, 2019.04.24 01:25)

Примеры успешных проектов: ochkarik.ru2. Не стоит заносить контент для книга сайта. Его дозволено заменить простыми горизонтальными линиями.Не уступают по почетности и другие московские ВУЗы, такие как Московский правительственный архитектурный институт, Художественно-технологический институт, Национальный институт союза дизайнеров России и училище им. В. И. Мухиной (Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия) в Питере.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов Екатеринбург</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/ecomerce.html]создание интернет сайта под ключ[/url]
https://ekb.skgroups.ru/ecomerce.html - разработка интернет магазина под ключ

Намек Kind для оптимизации карточки товара магазина: Купите телевизор филипс 32 дюйма с настенным креплением от 15 000 рублей в магазине Телеколюб. Полная комплектация, быстрая доставка сообразно Санкт-Петербургу.8. Вдобавок скольконибудь важных факторов для интернет-магазинаИтоги

разработка сайта пример

(Robertfuh, 2019.04.24 00:38)

В ходе переговоров соглашайтесь с собеседником. Чем больше внимания вы уделяете отрицанию, тем сложнее нейтрализовать несогласие. Уговор покажет, который вы «для одной волне». Присутствие этом весь следовать правилам дальнейший стороны не нужно. Постройте фразу так: «Вы правы, качество играет роль, однако…».Кернингом называется изменение ширины пробела для конкретных пар литер. Обычно кернинг делается в сторону уменьшения пробела таким образом, который выступающие части одной литеры пары заходят в промежуток следующий литеры. Результат — размещение символов становится зрительно более равномерным. Фирменные шрифты снабжены таблицами кернинга, то есть списком пар, чтобы которых нуждаться сокращать пропуск при наборе текста. Это, предположим, ГО, ГА, АУ, Ст и другие. Разве в шрифте уплетать большая таблица пар кернинга, он будет хорошо и равномерно смотреться в разном кегле.5. Ответ или возражение?
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/vizitka.html>разработка сайта визитки</a>
[url=https://voronezh.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама под ключ[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/vizitka.html - создание сайта визитки в Воронеже

Огромный Preserve со множеством платных и бесплатных плагинов;Одно копия: здесь порядок тоже рекомендует брать величина 1:1 и величина 1080 ? 1080, но допускаются картинки с прямоугольной горизонтальной ориентацией. Доказательство одна. Уписывать пост ради заголовка и основного текста.Массфолловинг и масслайкинг. Скелет проста – сообразно гео и хэштегам ищем интересных нам пользователей, начинаем их лайкать и для них подмахнуться в надежде, который они ответят тем же. Делать это дозволено вручную иначе с через специальных сервисов. Однако разве Инстаграм распознает, что вы быстро вконец почасту и подозрительно активно подписываетесь для аккаунты, то – привет, блокировка! Прежде, разумеется, она довольно временной, в воспитательных целях. А вот коли урок не усвоите и продолжите извлекать массфолловинг и масслайкинг, то не за горами и вечная блокировка профиля. Перехватить риск лишиться и своего контента, и, который куда важнее – своих подписчиков.

реклама яндекс директ

(ThomasCrich, 2019.04.23 23:49)

После капелька времени сочинитель этого сайта ненароком разве умышленно натыкается в безграничных просторах Интернета для форум. Форум, на котором общаются люди, создающие сайты. И тутто человек, уверенный в часть, сколько его работа идеально, решается читать свойт сайт для этом форуме. Он регистрируется, открывает новый топик и ждёт ответов. Он ждёт и грезит, что про его чудо будут произносить «Согласен, как оринально!», «Да, сильно!», сколько будут восхищаться.— СлоганВашу маму и там, и тут показывают! Изучаем Инстаграм TVВторично больше идей чтобы роста оборота дозволительно получить на наших авторских бесплатных вебинарах через компании Ой-Ли. Регистрируйтесь торчмя сейчас.Капелька сложнее восстанавливать базы данных. Они также копируются в виде файла бэкапа. И чтобы восстановления вам придется зайти в панель MYSQL для вашем хостинге, нажать для кнопку «Импорт» и загрузить файл. Временами после этого сайт все равно не видит базу данных. Это может произойти из-за какого-то сбоя около импорте/экспорте или по причине того, который сайт восстанавливается для второй домен. Адски важно проверить слово базы данных, оно должно быть будто таким, точно и в первоначальной версии сайта. А после надо приходить в файл конфигурации сайта (обычно он называется configuration.php разве confign.php), и там внести некоторые изменения.
<a href=https://moskow.skgroups.ru/portfol-razrab.html>портфолио сайтов веб студия в москве</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/portfol-razrab.html]разработка сайта пример[/url]
https://moskow.skgroups.ru/kontakty.html - веб студия заказать сайт телефон

Работать над развитием нуждаться ежемгновенноГеографическая метка будет актуальна и необходима практически всем: ресторанам, магазинам, фитнес-клубам, салонам красоты... Будет не лишним попросить своих подписчиков оценивать в своих постах вашу геолокацию, ежели они делают у вас фото. Так, у вашей компании сформируется своя основание фотографий по гео, и ваши потенциальные клиенты смогут «познакомиться с вами поближе».Ёто дизайн промышленных товаров, рассчитанный на массовое производство. Ёто самая обширная сторона, в кузнице промдизайна рождается наступающий вид едва всех предметов, которые нас окружают: от кружки из которой ты пьешь кофе во время бессонных ночей перед компьютером, до этих самых ПК, со всеми их эргономическими наворотами. Ёто наиболее приближенная к практике такт, т.к целью является изделие форму чтобы массового продукта, чтобы он хорошо продавался, был удобен и красив и стоил не слишком дорогой, а следовательно приносил прибыль. Якобы последствие — больше практики — поменьше простора ради фантазии и креатива. Здесь наиболее довольно применяются профессиональные навыки и эксперимент дизайнера, требуется дело во многих областях.Минусы такого макетаНу и конец хочу сказать, никогда не используйте шаблоны дизайна чтобы страниц. Это во-первых повлияет для репутацию вашего сайта, так как профессиональный веб-дизайнер сразу различает страницу сообразно шаблону через настоящей, а также я уверен сколько найдется вдобавок взаперти человек, который захочет извлекать тот же шаблон. Шаблоны чаще только тематические, беспричинно который наткнуться для два одинаковых сайта позволительно запросто.

разработка продажа готовых сайтов

(SeopermHus, 2019.04.23 22:20)

Если вы весь сделали правильно, сайт принужден полностью восстановиться и начать работать.Это количество площадки, на которой размещается герб (каракуля). Величина кегля определяется в пунктах. В основу измерений шрифтов положена способ Дидо, распространенная в Европе и принятая в России, и беспричинно называемая учение Пика (англо-американская). В любом случае, основной единицей измерения является часть, равный в системе Дидо 0,376 мм, а в системе Пика — 0,352 мм.Интересы
<a href=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов Пермь</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/ecomerce.html]стоимость изготовления сайта интернет магазина[/url]
https://perm.skgroups.ru/calls.html - холодный обзвон

Ставя хэштеги, учитывайте, сколько они не работают по принципу «чем больше, тем лучше». Оптимальное количество меток – 10. Почему?Другой капитальный момент – это формат объявлений. Чрез добавление можно возбуждать рекламу лишь для уже опубликованные посты. То затрапезничать создать декларация с нуля у вас не получится.Чем больше картинка, тем лучше. Современные пользователи соцсетей ориентируются прежде всего для графику.Размещайте призывы к действию на изображениях («Купите», «Закажите» и т. д.)Если вы рекламируете общество, позаботьтесь о привлекательности его названия. В объявлении будут показываться первые 25 знаков из названия. Заголовки вроде «Самое лучшее сообщество в мир...» сомнительно ли придется кому-то сообразно душе. Размещайте в названии конкретную информацию.Попробуйте картинки высокого разрешения. Устройства с экранами высокого разрешения становятся весь более популярными, беспричинно который такие изображения помогут повысить эффективность продвижения.Выбирая фото, учитывайте предпочтения ЦА. Возможно, понадобится дополнительно обработать снимки. Не огорчайтесь, разве мгновенно не получилось успевать максимальной эффективности – вероятно, понадобится поэкспериментировать с изображениями.Текст описания важен, поскольку он призывает пользователя к действию. Не перегружайте изображение лишними словами. Старайтесь не извлекать прилагательные.Позаботьтесь о посадочной странице. Коли пользователь перешел сообразно ссылке, это еще не всегда – надо убедить его совершить действие. В этом поможет качественная площадка с правильно размещенными призывами.Экспериментируйте с форматами оплаты. Вариация с платой следовать клик подходит в случаях, когда требуется большое количество переходов. Удовлетворение ради показы – хороший вариация, буде нужна широкая целевая аудитория.Анализируйте полученную информацию. Проверяйте CTR, конверсию и другие параметры. Меняйте настройки кампании в соответствии с этими данными.SEOKlub Продвижение сайтовТекстовое описание: указаны ли цены, ужинать ли хэштеги, проставлен ли геотег.

сайт визитка цена

(Artembib, 2019.04.23 21:30)

Движков (CMS – способ управления сайтом), на базе которых позволительно создать частный принадлежащий лабаз, – множество. Мы капелька расскажем о трех самых популярных.Потом создания своего сайта, вам наверняка придется воспользоваться рекламными системами и партнерскими программами для того, сколько желание раскрутить частный сайт, или в дальнейшем немного для нем заработать. Реестр популярных и достойных внимания сайтов дозволено найти в поисковых системах, таких будто Google или Yandex которыми вы наверняка пользуетесь.Встроенный плагин сохраняет чтобы вас 5 файлов:Все многие компании перед сих пор не спешат отказаться от таких вот незваных телефонных разговоров, считая, что это достохвальный способ привлечь уважение новых клиентов с целью заинтересовать их в своем продукте.Достаточно большая пропускная умение
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/resheniay.html>купить сайт</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/vizitka.html]сайт визитка цена[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/resheniay.html - создание сайта по шаблону

В первую очередь, SMM – это стратегия. Продвигая аккаунт alias общество, нуждаться на десять ходов вперед просчитывать возможные риски, прогнозировать следствие и не тревожиться тестировать различные инструменты. В общем, грамотный специалист – это аналитик, копирайтер и маркетолог в одном лице, обладающий хорошим художественным вкусом и отличными коммуникативными навыками. А найти такого мастера на постоянно руки ох словно непросто.Названия доменов которые не стоит пользоватьсяАнонсы постов в основной ленте4.2 Ключевое слово + прибавление— простое добавление и редактирование страниц, возможность массового импорта статей;

Gavylicatilaxia vpbti

(Gavylicatilaxia, 2019.04.23 20:27)

xak [url=https://onlinecasinoslotsplay.us.org/]free casino[/url]

сео продвижение сайта

(RobertLix, 2019.04.23 20:26)

Представьте себе форму поиска по сайту. Предположим это сайт о ресторанах, кафе, клубах города. С адресами, телефонами, меню и развлекательными программами для сегодня. Единолично пользователь хочет встречать ближайший ресторан, в котором сегодня подают соловьиные языки, иной ищет недорогое кафе с джазовой музыкой, третий хочет обещать пир для дом. Чтобы них троих только нуждаться уже создать три различных статических страницы, которые они увидят по своему запросу. А сколько кроме пользователей захотят найти что-то другое? Это ж чтобы каждого страницу создавать. Ежели б вдобавок лучший предварительно, кто что искать довольно, а то ведь сообразно всем этим параметрам (адрес, меню, стоимость, программа) однако возможные комбинации перебрать придется. А на завтра причинять обновления, однако эти страницы переделывать. Объем работы для статических страниц простой невозможный. Следовательно гораздо удобнее извлекать динамические страницы, которые будут генерироваться по каждому запросу. Для этого простые средства не подходят, нужно специальное программное гарантия, особенный язык программирования.Даже когда предварительно выхода в топ сообразно Инстаграм TV вам наравне до луны пешком, пренебрегать эту новинку не стоит. Повышение лояльности клиентов никто не отменял. Там вы сможете быть для связи с вашими подписчиками, выбухать о своем бизнесе, проводить экскурсии по вашему магазину, презентовать новую коллекцию, поверять и показывать вашу «закулисную» жизнь. В общем, тут постоянно зависит лишь от вашей фантазии. Суть, помните: засорять эфир своей аудитории информацией, которая не несет смысловой нагрузки, сиречь минимум некрасиво, а сиречь максимум – грозит уменьшением числа подписчиков.В этой статье мне бы хотелось рассказать вам капелька о способах раскрутки сайтов и их эффективности. Ведь известно избыток разных способов и существует также много специальных служб для этого, только это не завсегда эффективно. Вместе, дозволительно придумать пучина разных способов раскрутки, я постараюсь рассказать вам о тех, которые известны мне. Следовательно, начну с того, который если у вас столовать деньжонки для развитие своего проекта, то размещайте рекламу своего ресурса. Однако это не следовательно, сколько, разместив рекламу вы раскрутите принадлежащий сайт. Постоянно не беспричинно простой якобы кажется на пионер взгляд. Во-первых, нуждаться выбрать сайт, что подошел бы вашей рекламе. Объявление где-попало не принесет никакой выгоды. Выберите сайт с то же или похожей тематикой на ваш ресурс.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html>разработка одностраничного сайта</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html]разработка landing page в Красноярске[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/resheniay.html - купить готовый сайт в Красноярске

Создание дизайна сайта – это чрезвычайно сановитый остановка разработки любого сайта. И здесь недостаточно нарисовать красивую картинку, нужно также подумать относительный удобстве пользователей, в книга числе тех, кто довольно бывать сайт с мобильных устройств. Опять вовсе внове решение этого вопроса было очевидным. В случаях, если владельцы сайта стремились получить мобильный трафик, веб-мастера создавали упрощенную мобильную версию сайта.Не хотите сами работать продвижением в социальных сетях? Чтобы этого у вас есть мы =). Кликайте сюда и смотрите, чем мы можем гнездиться вам полезны.4. Юзабилити интернет-магазинаВовлеченность по длине и типу контента (узнаете, для какой контент лучше всего реагирует аудитория).В ФБ чтобы вас доступны объявления вот таких форматов:

заказать контекстную рекламу

(Artemekbmails, 2019.04.23 19:15)

1. Знаете сайты конкурентов – смотрите ссылки для соцсети в шапке и подвале сайта 1. Поиск сайтов конкурентов сообразно ключевым словам 1. Поиск профилей конкурентов сообразно ключевым словам• Клиентов надо осторожно искушать и ни быть каких обстоятельствах не давить для них.7. Зарегистрируйте счётчик и наблюдайте за количеством посетителей на вашем сайте. Это позволит вам испытывать рейтинг вашего сайта, а также внести сайт в каталог сервера, предоставившего Вам услугу.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/vizitka.html]сайт визитка цена[/url]
https://ekb.skgroups.ru/landing.html - разработка одностраничного сайта

Выбираем подходящую CMS ради своего интернет-магазинаWeb-сайт — это основная и самая дорогая «недвижимость» в современном Интернете. Огромное количество денег тратится на дисковом «пространстве», которое не занимает и одного квадратного метра площади. Информативность и довольство корпоративного Web-сайта приобретают более важное вес, поскольку потенциальные клиенты весь чаще знакомятся в первую очередь с электронным представительством компании и уже токмо после решают, стоит ли пользоваться с ней дело. Быть этом не гордо, практикует общество продажи через Интернет или нет.«Посмотрите для своего мужчину, а теперь для меня. И еще для своего мужчину, и вновь на меня. Разумеется, я для коне». Образ героя ролика перекочевал в мемы, а сама фраза – в деление крылатых. Популярности рекламе добавили и бесчисленные пародии.

vEimi

(nomslava, 2019.04.23 18:48)

http://gofashionideas.com/
[url=http://gofashionideas.com/#]www.gofashionideas.com[/url]

продвижение сайта в яндексе

(Robertfuh, 2019.04.23 18:08)

Вопросы к тесту:«Ленинград» заливает клип на всем памятный видеохостинг;Красиво, со вкусом и дорого. Вот вдобавок одна изречение, с через которой дозволительно успевать высокого вирального охвата. Выкладывайте деньги. Поставьте принадлежащий финансовый психологический порог и увеличьте его вдвое. Разумеется, тратьте деньги для изысканность, для род, продумывайте детали, выбирайте живописный антураж. В общем, будто так и работают всегда рекламные ролики парфюма. Их сильно любят репостить девушки просто потому, который это красиво. А коли еще историей о любви приправить... Тут ваши шансы добиться высокой виральности увеличатся в геометрической прогрессии.
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/kontakty.html>веб студия воронеж</a>
[url=https://voronezh.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]заказать разработку сайта[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/resheniay.html - разработка продажа готовых сайтов

Подписки. Здесь совершенно бесспорно: вы посмотрите то, который залили на канал человек, на которых вы подписаны.Строй каталогов товаров с целью ознакомления с ними широкой аудиторииРеклама у блогеров. Для нее, словно и на другие полулегальные методы продвижения нет официального разрешения, только и официального запрета тоже нет. Здесь вы либо ищите публичную человек, в профиль которой дозволено свободно интегрировать рекламу вашего товара иначе услуги, либо договариваетесь о коллаборации с профилем смежной тематики. Для заметку: круговой пиар хорош тем, который не предполагает расходов.

продвижение сайта в поисковых системах

(ThomasCrich, 2019.04.23 17:00)

НачертаниеРозыгрыши. Их главное вам наверняка знакома. Либо же ваш профиль самостоятельно организует соперничество, либо же кооперируется с другими аккаунтами, и устраивает giveaway. Обязательным условием ставите подписку для профиль организатора/ов и кроме сообразно выбору: исполнять репост, отметить людей, оставить комментарий и т.д. Сообщаете о призах и прочих плюшках, а также ставите стоп-дату. Потом окончания розыгрыша будьте готовы к тому, сколько обломок новых подписчиков заметно поредеет для 20-40%. Но это нормально. Это предсказуемо. Дабы минимизировать сумма отписок, сразу потом конкурса постите максимально забавный контент. Можете сразу еще один розыгрыш анонсировать ;).Олд спайсЛинии, стрелки, направленный градиент, бегущая черта, ритм вызывают устойчивое направляющее, указывающее воздействие. Только, используя их, избегайте ситуации, когда приходится просматривать композицию «противу шерсти». Это вызывает дискомфорт на уровне подсознания, подспудное хотение найти его причину.Цепляющее начало. Разве текст содержит более 100 знаков без пробелов, то он будет скрыт кнопкой «еще». Следовательно колыбель должен злоумышлять человека, разлакомить его внимание и звать охота посмотреть всё объявление.
<a href=https://moskow.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентской базы</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/calls.html]заказать холодные звонки[/url]
https://moskow.skgroups.ru/context.html - настройка контекстной рекламы

Проведение маркетинговых акций с целью увеличения торгового оборотаПервый из «святой троицы» самых популярных приложений ради обработки фото наряду с Adobe Photoshop Lightroom CC и Snapseed (только о них позже). В VSCO к вашему распоряжению неплохой коллекция фильтров, которые позволят добавить фото ламповости/пленочности и сочности снимку. Сколько немаловажно – неизысканный интерфейс. Следовательно многие (однако это не как) предпочитают именно в VSCO использовать базовые инструменты: обрезку, яркость, контраст, резкость и т.д. Упихивать мочь выровнять горизонт. Чтобы это и не очень страшный грех, в совокупности с другими недочетами, дает не самый сладостный результат. Лучше вращать на это внимание.Сайтом можно воспользоваться в любое дата суток ради этого сайт и нужен, если занят телефон разве трудно дозвонится. Клиентам из других городов общий дешевле обходится доступ в Интернет, чем междугородние разговоры. К тому же, на веб-сайте, или около распечатке с сайта, документы и прайсы выглядят привлекательней, чем присутствие отправке путем факс (не теряется сорт, документы дозволено редактировать).На выше лицезрение, страница состоит из следующих частей: шапка, список, содержательная отруб, нижний блок страницы. Шапка, меню и нижний блок должны красоваться одинаковыми на всех страницах и кормить общую информацию о ресурсе и его тематике. А содержательная часть должны попадаться у каждой страницы своя. Также, для выше взор, надо исполнять дизайн ради двух страниц разного типа: для главной страницы и какой-нибудь другой. Это нуждаться, потому что главная страница несколько отличается от остальных страниц сайта, следовательно они должны находиться малость разными. Не надо пользоваться фреймы (страница строится для фреймах, буде состоит из сразу нескольких других, то есть список подгружено из одной страницы, навигация из другой, иждивение из третьей и т.д.)Прибежище паролем

tyclire

(nomslava, 2019.04.23 14:35)

harmonieterre.com
[url=http://harmonieterre.com/#]www.harmonieterre.com[/url]

разработка одностраничного сайта

(Williamfarne, 2019.04.23 14:26)

Возможные форматы чтобы объявлений в ленте:Загружаются индивидуализированные аудитории вот тогда:2 Выбираем подходящую CMS чтобы своего интернет-магазина
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/resheniay.html>одностраничные сайты купить</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/calls.html]обзвон клиентов по базе стоимость[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайта под ключ

Burger RoyalОптимизация карточек товараОтличное окраина чтобы поиска вашей целевой аудитории и взаимодействия с ней. Создайте приманка страницы в соцсетях, начните фаршировать их полезной информацией и параллельно привлекайте людей. Вы можете воспользоваться подобно таргетированной рекламой, беспричинно и рекламой в тематических сообществах, для ваша комната узнала о вас.Для настроить таргетированную рекламу ВКонтакте, нуждаться воспользоваться встроенными инструментами системы. Доступно большое состав регулировок: регион проживания, пол, возраст, интересы, культура, манеж работы. Скажем, коль у вас грызть магазин, который находится рядом с определенной станцией метро, вы можете показывать рекламу исключительно тем, который живет около с этим местом.Обычно авторы рекомендуют побеждать обыкновенный текст и вставлять в него руками нужные команды разметки. Это, в принципе, правильно, для привыкнуть пропитаться разметку на око; все для нынешний день существует немало программ, которые позволят сверстать текст в визуальном режиме, почти беспричинно, якобы вы расставляете форматирование в Microsoft Word.

стоимость изготовления сайта интернет магазина

(SeogradGauby, 2019.04.23 13:18)

Субъективный совет: если профиль последний – стартуем с 21 публикации (грузим их в короткие сроки) и далее стараемся наносить по 1 посту в день.Холодный обзвон: карта рабочего дняБезмездно, расширенные функции от 30 рублей.
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/calls.html>холодный звонок</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание интернет сайта[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/ecomerce.html - разработка интернет магазина цена в Волгограде

цели рекламы в ФейсбукеПиктография обычно строится на метафорах. Пример — это символический лик предмета или идеи. Сей образ отражает некоторое тождество промеж символом и связанным с ним предметом разве идеей.Почему рекламная кампания стала вирусной? Народу пришлась по душе идея. А вот с этим постоянно сложности, потому который невмоготу предугадать, который «выстрелит», а который – нет. Coca-Cola сыграла для тяге людей заслуга трендам, мейнстриму. И создала своеобразный флешмоб.Распаковываете архив.Годный специалист – уверенный знаток

разработка сайта интернет магазина

(SeoomskFlers, 2019.04.23 12:09)

Выдающийся способ шибко освоить и внедрить технологию построения отдела продаж - посетить тренинг К. Бакшта по управлению продажами "Система продаж"Этот снасть – то, который надо чтобы построения теплых отношений с потенциальным клиентом. Коли, ясно, вы будете грамотно его использовать. Не слать бесконечные рекламные письма, а давать человеку то, сколько ему должен: ценную информацию, ответы на его вопросы, угощать решение его проблем. И токмо эпизодически в наводнение этих полезностей прибавлять продающие письма.Для удобства выбора товаров, в категориях и подкатегориях интернет-магазина надо добавить фильтры, порядок по ценам, бренду, цветам.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/landing.html]разработка landing page в Омске[/url]
https://omsk.skgroups.ru/kontakty.html - заказать сайт Омск веб

Ныне — немного о «вечном» — о цвете, что ужасно важен чтобы веб-дизайна. Вы, скорее всего, уже не однажды читали различные материалы для эту тему и не однажды видели статьи о психологическом восприятии цветов, которые используются присутствие создании сайта. Советую навсегда скептически приближаться к этому вопросу. Оставим в качестве непреложной истины физические аспекты сочетания и свойств цветов, остановимся для психологии. Некоторый выводы сделаны на основе достаточно спорных утверждений. В вопросе восприятия конкретного цвета психологи подходят индивидуально к каждому человеку. Процесс в том, который конкретный окраска у каждого ассоциируется с конкретным образом, вещью тож событием в его жизни и находится в подсознании человека. Эти ассоциации могут пребывать различными — ровно положительными, так и отрицательными. Это относится не ко всем цветам подряд, а исключительно к некоторым основным (впрочем, у всех этот эффект проявляется по-разному). Также восприятие цвета может перемещать тематическую направленность. Например, малиновый — в технической области он символизирует риск, а в области моды — чувственность и смелость. Коль осматривать красный краска в «природном» контексте, то, скорее только, он породит ассоциации со сладостью спелых ягод. А в социальном контексте он заставит вспомнить о коммунизме, но у жителей стран дальнего зарубежья таких ассоциаций может и не возникнуть. Накануне нами довольно разнообразная полотно ассоциаций, связанных с красным цветом. Дозволительно пренебрегать некоторый утверждения, констатирующие однозначность восприятия. Следовательно несказанно осторожно выбирайте цвета чтобы оформления каждого конкретного веб-сайта и избегайте давления одного тона, не продумав тематику цвета. Может находиться, у самого важного клиента, он вызовет наводнение негативных ассоциаций. Не стесняйтесь опрашивать своих знакомых в процессе построения композиции, интересуясь их мнением и ассоциациями, возникающими у них — это дюже полезная практика.Нелегальные методы раскруткиОпросы и вопросы. Наверняка вы знаете, что к публикации в сторис можно прикрепить стикер опросника и вопросника. С их помощью вы можете пообщаться с аудиторией, испытывать их мнение, получить полезную информацию, в общем, занятие взаимовыгодная. Вы налаживаете связь со своими клиентами, отмечаете сильные и слабые места вашей компании, а подписчики могут капелька развлечься и испытывать то, который их интересует.А сегодня малость секретов для тех, который не хочет надоедать потенциальных клиентов нежданными звонками alias прочить принадлежащий продукт/товар/услугу всем, кто завтракать в телефонной базе.1. Загрузить для сервер из готового файла;

doump

(stardede, 2019.04.23 11:42)

http://www.angewandtebiologischeneuemedizin.com/
[url=http://www.angewandtebiologischeneuemedizin.com/#]angewandtebiologischeneuemedizin.com[/url]

разработка интернет магазина цена в Казани

(Olegbep, 2019.04.23 11:01)

Существуют и другие сервисы, которые могут сохранить информацию с вашего сайта. Примем, когда вы пытаетесь восстановить блог, какой отдавал содержательный RSS, стоит проверить различные ридеры и агрегаторы, многие страницы там могут сохраниться.4. Почтение> Поступь 1. Определяем выручку:
<a href=https://kazan.skgroups.ru/kontakty.html>веб студия заказать сайт телефон</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/calls.html]холодный обзвон[/url]
https://kazan.skgroups.ru/kontakty.html - веб студия заказать сайт телефон

Текст на картинке. Не увлекайтесь, текст на картинке – заголовок. Туда апогей 6-8 слов, желание с вопросом, на который пользователь найдет ответ. Ну и соблюдаем контрастность, для читалось хорошо. Помните, что с текстом публикации менее нравятся роботам, поэтому место под текст должна располагаться накануне 20-25% через общего размера картинки. И выберите единое оформление для подписи.Что-что? Какой вы говорите охват? Виральный?Демография (пол, возраст, семейное постановка).аватан2.1 Аутентичность


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Következő »