Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

......................

NÉPDALTÍPUSOK

A variálás állandó folyamatában az új meg új formák alakulásának szövevényes folyamatában, kevéssé sikerült vagy életre nem való kísérletek és sikerült, de el nem terjedt, vagy kiveszőben lévő egyedi darabok tengeréből emelkednek ki mint szigetek vagy nagy szárazföldek, a típusok: egy-egy dallamelgondolásnak, formai alakulatnak folytonos újraalkotásából keletkező változattömbök. Egy-egy ilyen, felismerhetően azonos dallam összetartozó változatait is szokták típusnak nevezni: így nevezi például Járdányi a Magyar népdaltípusok c. kiadványában az egyes dallamokat, amelyek szélesebb területen, több változatban ismeretesek. Ugyanígy használja a típus fogalmat az MNT VI. kötete. Ezek a „típusok” tulajdonképpen „a dallamok”, amelyeknek a műzenében egy-egy alkotás felel meg. Mindössze az a különbség, hogy a műzenei alkotás egyszeri és megmásíthatatlan, a néphagyományban viszont egy alkotás sok változatban él – mintha a zeneszerző művét csupán számos vázlatából ismernék. Éppen ezért helyesebb a típus szót tágabb értelemben venni: több önálló „alkotást” – vagyis változatokban élő dallamot – összefoglalóan nevezni közös típusnak aszerint, hogy több vagy kevesebb vonásban hasonlók egymáshoz. Rokon dallamokat és nem azonos dallamokat nevezek tehát a továbbiakban típusnak. Az a kérdés, milyen rokonság alapján nevezhetünk így különböző dallamokat.

Legtágabb a rokonság akkor, ha a dalok egyetlen meghatározó sajátsága alapján húzzuk meg a rokonság határait. Tulajdonképpen az eddigi fejezetekben tárgyalt összes tulajdonság szerint lehet „tipikus” egy dallam, s tartozhat ilyen vagy olyan típusba: van dallamvonal szerint típus, hangkészlet szerint (sőt hangnem is tehet dallamot tipikussá), van ritmus-, illetve szótagszámtípus, formatípus, sőt dallam–szöveg kapcsolat is lehet jellemző néhány szorosan összetartozó dallamra, végül, de nem utolsó sorban az előadásmód is foghat össze „típust”. Vegyük sorba ezeket a lehetőségeket.

Nem kell bizonygatni, hogy a dallamvonal, illetve egy összetettebb dallamfelépítés lehet tipikus, és sokféle eltérő megoldásban jelentkezhet. Legtágabb határok közt beszélhetünk ereszkedő (01–094), helyben topogó (0129–0141 és 0280–0302), emelkedő (0256–0275), kupolás dallamokról (0319–0393), kétrészes – például kvintváltó (01–049) vagy kvinttel magasabban ismétlő (0323–0324, 0335, 0345, 0359), mély járású (16/e, 46, 0137, 0143–0152, 0176–0179, 0293–0302, 0311–0318), magas járású (01–049+0234–0244), tág ívű (022, 039, 0219, 0369–0393) és szűk menetű dallamokról (0146–0152, 0308–0309), s ezek bizonyos {240.} vonatkozásban valóban közelebbről vagy távolabbról rokonok. A dallamnak még a tagolása is lehet igen tipikus: a kadenciái. Bizonyos kadencia-sorozatok is összekötnek dallamokat egymással, például 7 [5] 3, 4[5] VII, ezek többnyire kvintváltók: 5[4]3, 5[4]2 históriás jellegű vagy táncnóták a „sirató rokonság” jellegzetes példái; 1[5]4 az új stílusra jellemző és így tovább. A hangkészlet néha igen jellemző egy-egy dallamstílusra, különösen a fejlődés korai fokozataiban, de még olyan fejlett parasztzenében is, mint a bolgároké. A magyar népzenében is más-más jellege van a dúr pentachord dallamoknak (0303–0309), mondjuk a Zobor vidéki lakodalmas énekeknek (0303, 0307) vagy a hexachord (+oktáv) hangkészletnek, mondjuk a regösénekeknek, betlehemesnek és dudazenének (201., 42–45., 50–54., 152., 256. pl.), mint az oktávterjedelmű ötfokú daloknak. Ötfokú dallamok: ez a tág hangkészlet-meghatározás is, minden tág volta ellenére is, jelent bizonyos rokonvonást, ami határozottan elkülöníti más dallamoktól. Igen sok dallamot meghatároz a fríg hangnem, ha ugyanis annak fő hangjaira épül fel a dallamvonal (0178, 0255, 0282, 0284, 0290/a). Egészen különválnak hangnemi-hangkészleti sajátságaikkal azok a dalok, amelyeknek egész dallammenetük az „akusztikus skála” hangjaira épül, s annak jellemző hangjait lényeges dallamhelyen építik be a dallamvonalba (69, 0278). Funkciós dúr-dalok (0317), hipo-skálákban mozgók (0240–0244) mind külön rokonsági körbe tartoznak. Ismét határozott típust jelentenek a drm-n recitálgató dallamok (0129–0141).

A magyar népdalban (a népköltészethez hasonlóan) igen nagy jelentősége van a szótagszámnak: egy-egy szótagszámcsoport vagy különösen egy-egy sajátos versszakképlet összekapcsol sok, egyébként különböző dallamot. Az olyan ritka sor, mint az ötszótagú, különösen ha a versszak mind a négy sora ilyen, annyira különválik a magyar dalok többségétől, hogy ez már típussá is avatja (e tekintetben legalábbis). De igen jellegzetes csoportot alkotnak a 6-os, 8-as, 12-es izometrikus dallamok is – ezek többnyire a régi parlando-rubato dalok főcsoportjai; a 12-esek pedig a régi stílusban szinte kivétel nélkül az úgynevezett „recitálók” csoportjába tartoznak. Ellenben a 7 és 11 szótagúak a régi stílusban kivétel nélkül táncdallamok, a 6+5 tagolású 11-es pedig szinte egyetlen dallamot jelent: a „Hol jártál az éjjel cinegemadár” szövegű kanásztáncot (04). 13–14 szótagszám egy dallamon belül a kanásztánc legjellemzőbb típusait jelenti. Új dalaink között a 10-es és 11-es szótagszám jelent igen tipikus dallamcsaládot, az új stílus legnagyobb tömegű, legjellegzetesebb darabjait; 16-os szótagszám a közép-erdélyi új dallamokat, s ennél hosszabb sorok már csakis az új stílus AABA formájú dalaira jellemzők, tehát ismét egy szűkebben körülírható dallamfajtát határoznak meg.

Még közelebbi rokonságot jelenthet egy-egy sajátos ritmusforma. A mazurka-ritmus igen erős hasonlóságot tud éreztetni még nagy dallamkülönbség ellenére is.

ritmus 4–5 dalunkra jellemző, amelyeket ezért egymás közeli rokonainak érzünk.

{241.} Talán még erősebb a típusalkotó ereje a formának. AA5A5A dallamainkat szinte mind egy típusnak lehet érezni. Nem kevésbé a fordítottját: A5A5AA-t. Még jellegzetesebb, egyéni arculatot tud adni egy dalnak a szaffikus forma magyar változata. A 118–119. és 160. példában több változattal is bemutatott dallamcsaládot például szinte semmi más tulajdonság alapján nem lehetne egyetlen variánscsoportba sem összehozni, csakis a forma alapján: dallamiránya hol fölfelé tartó egészen az oktávig, hol a kvintről lefelé mozog, hol meg a kvint körül marad; hangnem-hangkészlete alapján lehetne dúr pentachordtól oktáv terjedelmű dúr, akusztikus, fríg, hipo-ión, eol dallam; szótagszáma és ritmusa a 3–4. sorban nagy különbségek között ingadozik, tehát mint „heterometrikus versszak” is különböző helyen szerepelnének változatai akár egy ritmusrendben, akár a szótagszám szigorú rendszerében. Ami mindben közös, az egyedül a forma: AAb+bc, a késői szaffikus jellegzetes formája; ennek megfelelően a nép is egyetlen dalnak ismerte és mindig ugyanarra a szövegre énekelte. (Pontosabban: ugyanazt a dallamot ugyanazzal a szöveggel variálta ilyen különböző formában, ahol minden megváltozhatott a dallamban, egyedül a forma nem.)

Még a dallam–szöveg kapcsolat is lehet típusalkotó elem: kanásznótáink, dudanótáink sajátos szövegeknek sajátos ritmussajátságokkal való együttjárását jelentik, különböző dallamokban. „Jaj-nótáknak” pedig azokat nevezzük, amelyek sajátos szövegkezelésükben gyakran toldják ki a szöveget: jaj, jaj, jaj (csuhajja, la-la-la) féle szótagokkal a dallam kitolódott sorvégein vagy páratlan sorain. A „virágénekek” is elég jellegzetes csoportot jelentenek: virágot emlegető refrénszövegükről nevezzük így, a legjellegzetesebbek a háromsoros, refrénes dúr-pentachord dallamok.

Végül az előadásmód is jelölhet típust: „recitálók” kivétel nélkül 12-es parlando, ötfokú drm-kezdetű dalok; s az 5/8-os előadás a régi stílusú 11-esekben tapasztalható, ahol a 4/8-ot váltja fel a kissé fellazított, nagyobb érzelmi töltésű, kiszélesített ritmus.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, többnyire elég tág határokat jelent: azt, hogy egy-egy tulajdonságban bizonyos dallamok közösek és másoktól elkülönülnek; de azért ez még nem teszi őket egy jól meghatározható típus tagjaivá. Ahhoz több kell, mint egyetlen tulajdonságban való egyezés, és ebben az egy tulajdonságban való különbözés a többi dallamtól. Viszont mindjárt azt is meg kell mondanunk, hogy olyan dallamcsoportot sem tudunk felmutatni, amelyik mind a hét felsorolt tulajdonságban különböznék a többi daltól. Még a legsajátosabban körülírható kanásznóta-csoport is csak egy-két tulajdonságban különbözik minden más dallamtól, egyéb vonásaiban hol több, hol kevesebb dallammal tartja a rokonságot. Sajátos ritmusuk és szótagszám-szabadságuk, valamint dallam-szöveg kapcsolatuk alapján minden más daltól különböznek, ötfokúságuk, kvintváltásuk, dallamvonaluk menete, jellegzetes A5A5kAAk formájuk, táncszerű, feszes giusto előadásmódjuk más-más dallamokban is feltalálható. Azonban nemcsak a különböző vonások tartoznak hozzá egy stílushoz vagy egy típushoz, hanem {242.} mindaz, ami jellemző rá, akár közös az mással is, akár nem. Az a kérdés, vannak-e olyan típusok, amelyekben minden elsorolt tulajdonságnak kötelezően csak egy bizonyos megoldása fordulhat elő. Ebben a megfogalmazásban a Kanásznótát már ilyen típusnak nevezhetjük: sajátos dallamvonal (kvintváltó, egymotívumú „Páva-dallam”), sajátos hangkészlet (9–VII ötfokú), egyéni metrikai-ritmikai sajátság, szövegkapcsolat és táncszerű előadásmód jellemző rá. Ebből a metrikai sajátság és a szövegkapcsolat minden mástól különbözik, dallam, hangkészlet és forma sok daltól elválasztja, de összekapcsolja a dél-dunántúli ötfokú-kvintváltó dalok egész sorával. Viszont itt már olyan szűkre vontuk a beletartozó dallamok határát, hogy mindössze két dallam tartozik bele, amit az MNT VI. kötete egyetlen dal variánsainak minősített (03–04). De vannak nem kvintváltó, sőt nem is ötfokú kanásznótáink is; ezek csak a szövegkapcsolat és a ritmus–metrum alapján rokonai az előbbieknek, vagyis a „megkülönböztető jegyekben”, összes többi tulajdonságaikban eltérnek tőlük: „Csóri kanász, mit főztél” (Pt 43) még (elhomályosult) ötfokúságával közelebb van, de már nem kvintváltó, s első motívuma is más; 0292 dalunk pedig már se nem ötfokú, se nem ereszkedő dallam, mégis kanásznóta. Ezeket már csak egy tágabb meghatározás kapcsolja össze.

Látjuk tehát, hogy tágabb és szűkebb meghatározások keresztezik egymást; több vagy kevesebb jellemző, közös jegy alapján pontosabb vagy lazább körülírást, szorosabb összefüggést jelezhetünk.

Különböző, szűkebb-tágabb körbe tartozó típusokat mutattam be a Pt dallam-mutatójában (l. „Típusok, eredet”.) Annak célja csak az volt, hogy különböző, kidomborodó sajátságokra, bizonyos rokonságokra felhívja a figyelmet (amit akkor már nyilvántartottunk).

Nyilván sem a maximális követelmény nem lehetséges: hogy minden tulajdonságban jellemzők s egyúttal minden más dallamtól különbözők is legyenek a „típusok”, sem a minimális, hogy csak egy-egy tulajdonsággal határozzuk meg a „típust”. Az elsőt nem lehet elérni, a második pedig kevés. Kell tehát több jegy ahhoz, hogy valamit típusnak mondhassunk, de mindig lesz benne egy vagy két kidomborodó sajátság, ami leginkább föltűnik és jellemzi a típust, és kell hogy a típuson belül különböző dallamok legyenek, amelyek a nem kiemelkedő sajátságokban eltérjenek egymástól. S amit így elsorolunk, abban mindig számolni kell olyan, ezúttal elhanyagolt tulajdonságokkal, aminek alapján, más vonatkozásban más típusba is sorolhatnánk az illető dallamot. Amikor például főképp hangjaival határozzuk meg a dalt – dallamvonal, hangnem, hangkészlet, kadenciák alapján – akkor ritmusával kapcsolódhat egészen más dalokhoz is, és fordítva.

Ezúttal ugyanis a dallammozgás irányával, a kadenciákkal, a hangkészlettel és hangterjedelemmel (tehát hangnemi sajátságokkal) és a forma alapján állítom össze a típusokat. Eltérek Járdányi rendszerétől abban, hogy egyrészt lazábban határozom meg a dallammozgást, hiszen nem egy tízezrekre rúgó dallamanyag egyszempontú elrendezésére akarom felhasználni, hanem csupán a közölt anyagban akarom jellegzetes csoportokra felhívni a figyelmet; másrészt éppen ezért {243.} több szempontot is figyelembe veszek egyszerre. Inkább valami olyasféle tipológiára törekszem, aminőt Bartók adott könyvében, azzal a különbséggel, hogy az ő fő szempontja a versszakszerkezet és ritmus volt. De előzőleg már elkülönített három stílust, amelyet több vonással jellemzett: a régi stílust ereszkedő, ABCD felépítésű (vagy kvintváltó), ötfokú, izometrikus tulajdonságokkal, az újat négyféle visszatérő formával, alkalmazkodó tempo giustóval, s csak azon belül határolt el szótagszámcsoportokat, illetve a „Vegyes osztály” III. alosztályában különböző versszakszerkezeteket. Egyes csoportjai már valóban „típusokat” fognak össze; a többiek azonban vagy túl tágak, vagy túl vegyes elemeket tartalmaznak, mert a választott összetartó sajátság (metrika, ritmika) a legkülönbözőbb eredetű és stílusú dallamokban is lehet közös.

Magam követem Bartókot abban, hogy különválasztom az ötfokú dalokat a diatonikusaktól, de nem elégszem meg azon túl a szótagszámcsoportokkal, hanem további megkülönböztetéseket is teszek mélyebb és finomabb dallamrokonság meghatározására. Az új stíluson belül is forma és dallammozgás szerint adok további elhatárolást, s messze túl kellett menni mind Bartók, mind Járdányi szempontjain a két nagy stíluson kívül eső típusok meghatározásában.

Arról természetesen szó sem lehet ezúttal, hogy a teljes magyar népzenei anyagot mutassam be „típusokon” keresztül. Az még az összkiadásban sem lehetséges, hiszen számos „típuson kívüli”, magányos darabot is be kell mutatni, amit csak szükségből sorolunk egyik vagy másik típus elé, közé. Mindössze a kétségtelenül kialakult, ismert típusokra akarom felhívni a figyelmet a saját példáimon és gyűjteményemen belül. Leginkább típusnak nevezhető csoportok találhatók az ötfokú dalok közt, a sirató rokonságában, a dudanóták közt és az új stílusban; tehát ahol összefüggő stílusról beszélhetünk. Stílus ugyanis azt jelenti, hogy sok egymáshoz hasonló darab keletkezik. Legkevésbé tudjuk (egyelőre) meghatározni azt a sokféle dallamot, amely ezen a négy stíluskörön kívülesik, és tulajdonságai rendkívül tarka képet mutatnak. Ezeket többnyire csak tág határok között, inkább elkülöníthetjük egymástól, semmint szorosan meghatározhatnánk.

Lássuk mindenekelőtt az ötfokú, régi dalokat. Legkiugróbb típusai a kvintváltók. Ezek közt is igen jellegzetesek az „egymagú” dalok, amelyek egyetlen motívumot kétféle zárlattal periódussá fejlesztenek, s azt kvinttel mélyebben megismétlik (A5A5kAAk). Ezen belül külön is nagy család, az úgynevezett „Páva-család”, amelyet meghatározott „mag”, dallammozgás jellemez A-sorában: 8–4–7 fokok után 8–4–5 (02–014, valamint az MNT VI. kötetének szinte a teljes anyaga.) Ez a „típus” már majdnem egyetlen dal; de a különböző szótagszámú és ritmusú változatai különböző szövegekkel társultak, s ezekhez a szövegekhez és metrikai formákhoz annyira hozzáalakultak apró dallamrészletekkel, s egy-egy ilyen önálló forma olyan variánsgazdagságban él a nép közt, hogy önálló dallamnak kell tartanunk a család minden tagját, s a családot együtt típusnak. Ezek szabályszerűen 7[5]3 kadenciasort alkotnak (amit nem egy dallam vagy variáns elváltoztathat); ugyanilyen kadenciákkal és A5A5kAAk periódusos-kvintváltó formával más dallam {244.} is építkezik (például 01 és 015). Számos hasonló kadenciájú, kvintváltó dalunk épül viszont két különböző motívumból: A5B5AB (kétmagúak): 01, 016–021. Jellegzetes csoport az olyan kvintváltó daloké is, amelyek a periódust egy hanggal mélyebben záruló első sorral alkotják 4[5]VII kadenciákkal (ezeknek egyike-másika esetleg el is változhat egyes változatokban): 022–032. További kvintváltó csoportok: 5 [5] 1 kadenciák (033–037); 8 [5] 4 kadenciák (vagy 9 [5] 5): 038–047. (Mindig az alkalmi módosulások leszámításával.)

Sokban közeli a dallammozgás a kvintváltókhoz az ismétlés nélkül ereszkedő, ABCD formájú dalokban (064–0101). Ezek közt is lehetnek lépcsőzetesen ereszkedők: 080–081, 083, 088, 092, 093, esetleg 062, 086 – továbbá Pt 24, 49, 60, 98, 108?, 110–111, 124, 141, 180. Külön csoport az olyan ereszkedőké, amelyek 5–4–5–4–5–8 fokokon kezdenek: 095–097, 0100–0101, 0117–0118, továbbá Pt 17, 44–45, 113, 123, 134–135, 152, 230. Hasonló, mégis elkülönül tőlük az 5. fokon mozgó (de a 4.-et nem érintő) kezdés és utána 8.-ra ugrás (és utána természetesen ereszkedő dallamvonal): 094, 098–099, továbbá Pt 20, 121, 138, 168, 171?, 218. Nagyon sok ereszkedő régi dalunk kezd az oktáv ismételgetésével (vagy ami avval egyenlő: 8–5–8, 1–8... ugrásokkal): 073–074, 076, 092, 0109 és 191. példa, továbbá Pt 70, 87, 117+126+191 = 166. pl. Pt. 131, 168 stb.

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,
Mégis besorozott Ëngëm katonának.

 

MF 1229/b–1930/b lányok, Menyhe (Nyitra) 1909. Kodály

Nem kevésbé gyakori és jellegzetes az első sor oktávon induló és 7. fokon záruló első sora (8----7): 016, 018, 019?, 020, 047, 066, 071, 077–080, 082–083, 086, 088?, 091, 0102, 0109–0110, 0113? továbbá Pt 27, 49–52, 105+107, 124, 133, 165.

Nagyon tipikus az ABBC felépítés – tehát két azonos középső sor – nyolcszótagos, ötfokú-ereszkedő dalainkban. Gyűjteményünkben csak 066, de lásd Pt 50–52, 59, 87, 89, 92, 131, 133, 141, 157, 160=166. (Amint látjuk, ez érintkezik az előbbi csoporttal is: van tehát egy szűkebben összetartozó csoport: 8– – –7 kezdés és ABBC felépítés.) Hasonló ehhez, hogy a szélső sorok ismétlődnek vagy egymáshoz hasonlóvá váltak (AA(k) BB(k) vagy ABCC): 067, 070, 072?, 089–090, továbbá Pt 110.

A két első sor ismétlését (AABC formát) jellegzetesen olyan régi dalokban találjuk, amelyek három-négy nagyívű sorból – oktávról az alapra lefutó sorból {245.} – állanak, tehát kadenciáik 1 [1] 1. Ilyen 0114, továbbá Pt 54, 76, 79–86. Ezek többnyire 8 vagy 10 szótagos sorokból állanak.

Egészen más jellegűek az ereszkedő 12-esek: 24/ab. (lásd még Pt 178-at). Ezek erősen recitáló dallamok, ahol szinte az ötfokú, ereszkedő dallammenet vázát rajzolja ki a dal sok hangismétléssel.

Különválnak azok az ereszkedő dallamok, amelyekben csak az első három sor ereszkedik fokozatosan, le is jut az alaphang környékére, azután a negyedik sor újból magasra ível fel, vagy már a magasból indul is: 013, 065, 068, 074, 084, 0101, 0103, 0111–0114, 0133, 0141 és 23, 24/a, 58. példa.

A magasról ereszkedők után lássuk a középen mozgó pentatondalokat. Legjellegzetesebbek a drm-tengely körül mozgó dalok: 0129–0133, 0137, 0139–0141, továbbá Pt 77–78, 158, 162–164, 171, 179–142, 220, valamint Kodály 1973, 30. A drm-kezdettel jellemezhető dalok is összefüggő típust alkotnak, de néha – nagy ritkán – emelkedők is lehetnek, s szinte kivétel nélkül parlando (sőt recitáló) előadásban élnek: 0134–0136, 0138, továbbá Pt 96–97, 100, 127, 173–176.

Ötfokú, régi dalok közt ritka az ennél mélyebben járó dallam, de ami van, az határozott típus. Ilyen alulról vagy középről induló és alsó járású a 0143–0145 (továbbá Pt 22, 41, 96!, 220 és Kodály 1973, 32 „Túl a vízen egy kosár”). Szintén jellegzetes típus a néhány tetraton és triton dallam:0146–0152 és Kodály 1973, 28 „Csak azt szánom-bánom”= 276. példa.

Erősen összetartozó típust alkotnak dudanótáink. Ez ugyan ritmusuknak köszönhető, s erre vonatkozik a megjelölés is. Szinte kivétel nélkül 8 szótagosokat tartunk nyilván ilyen névvel, amelyekben kvint-kvartváltás nyomait lehet fölfedezni. Összetartozásukat további dallam- és formaelemek határozzák meg, amelyeket majd a következő fejezetben, eredetük tárgyalásában fogunk részletezni, mert a keleti párhuzamok világosabbá teszik. Egyik csoportjuk formája A5 vagy A4ABC (vagy A5–4ABB), másiké A5–4BAB (A5–4BAC): 050, 055, 062 (=Pt 250), továbbá Pt 248–252, 256, 270 és 053–054, 057–059, 061 (=Pt 260), továbbá Pt 258–259. Kivételesen 6–7 szótagú kvint-kvartváltó, alapritmusú dalokat is neveznek dudanótának: 050, továbbá Pt 56, 245.

Közeli rokonai ezeknek a dudanótáknak olyan 8-as parlando dalok, amelyeknek 2. sora már leszalad az alaphangra, néha már az 1. is: 112/a (= Pt 4) és Pt 37. Ugyancsak közeli a kvintváltó, egy magból felépülő dalok némelyike, amelyek az 5. fokú főzárlatot leviszik az 1. fokra: 151. példánk (= Pt 21). Jegyezzük meg mindjárt, hogy ennek ritmusa tipikus 6-os dudanóta-ritmus. (Ebben a dalban tehát összeolvad a dunántúli mintára elváltozott, egymagú, kvintváltó, Páva-motívumhoz hasonló dallamszerkezet az A5BAAk dudaritmusú dallamok szerkezetével. Ilyen oka is lehet az 5. fokú kadencia „lecsúszásának” az 1. fokra!)

A dudanóták többségét csak erős fenntartással lehet ötfokúnak nevezni mai alakjuk szerint. A későbbiekben látni fogjuk, hogy szo- és do-alapú, sőt félhangos ötfokúságban mozgó dallamokat lehet párhuzamba állítani velük; ezért, mostani diatonikus jellegük ellenére is az ötfokúak után tárgyaltuk őket.

{246.} Viszont a következők már kétségtelenül diatonikusak, bár jó részüket Bartók még az ötfokú, régi stílusba (A-osztályába) sorolta. Régiségük természetesen vitathatatlan, és sok egyéb tulajdonságukkal kétségtelenül közel állnak régi, ötfokú dalainkhoz.

Legfontosabb csoport a diatonikus parlando 12-eseké. Ezeknek hullámzó dallamvonala határozottan eltér az ötfokú 12-esek kifejezett ereszkedésétől; egészben véve és legtöbbjüknek kadencia-sora alapján mégis ereszkedőknek mondhatók. (Kadenciáikról az eredetkérdések tárgyalásakor szólunk.) Legszívesebben balladával, régi históriás ének vagy koldusének szövegeivel és halottas énekekkel járnak együtt. Ilyen 0155, 0163, 0165, 0193–0196, valamint 192–195. példa.

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj
Gazdag Fülöp császár, gazdag Fülöp császár!
Mer ién néked adom, mer ién néked adom

 

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:
Ivegablak alatt nagy hosszú almafa,
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága,
Háromszáz levele, hatvanhat virága.

 

Tova jő egy legény, be szomorú szegény!

{247.} Tova jő egy legény, be szomorú szegény!
Látom a szájáról, szállást kérne szegény.
S adnék neki szállást, a lovának állást,
Nekie pediglen csendes lenyugvást.

 

Az öreg Dancia magát siratgassa:

Az öreg Dancia magát siratgassa:
Istenem, Istenem, Kilenc lyányom közül,
Kilenc lyányom közül még egy fiam sincsen!
Istenen, istenem, ki váltson fel ingem,
Ki váltson fel ingem katonarabságból!

 

192) MF 2491/a 36 é. férfi, Trunk (Moldva) 1930 Véress S.; 193) Kallós 1970 108; 194) MF 1320/d asszony, Székelyvaja (Maros-Torda) 1914 Bartók = Pt 348 más szöveggel; 195) Pusztina (Moldva) 47 é. vak férfi, 1951 Kallós.

Hasonlóan ereszkedő-diatonikus, de nem annyira recitáló, mint a 12-esek, egy sor 8-as és 11-es 5[4]3 kadenciás (esetleg lassú táncritmusú) dallam: 0181–0184, valamint 5[4]2, 5[4]1 és hasonló kadenciákkal lépcsőzetesen leszálló 6-os vagy 8-as: 0166, 0164, 0188, 0194. Rokon ezekkel néhány oktávról, hetedik vagy hatodik fokról ereszkedő dallam 2. és 1. fokú kadenciákkal: 0161, továbbá 196–197. példa.

Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?

{248.} Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?
Talán az édesëm A lókeresőbe?

 

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,
Mér nem hagytál békit Én árva fejemnek?

 

196) MF 522/a (Maros-Torda) Vikár?; 197) Bánffyhunyad (Kolozs) 1908 Bartók.

Ezekhez hasonlók kadenciákban, de dallamvonaluk domború (dúr- vagy mollterccel, mint az előzők is):

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.
Hull a fődre, hull előmbe, Hull a gyászos kebelembe.

 

Magyari császárnak Lázár fia vala,

Magyari császárnak Lázár fia vala,
Mestere Mánónak es egy lyánya vala.

 

198) Sz. Nd 32 sz. 56 é. asszony, Nyárádköszvényes (Maros-Torda) 1914 Bartók; 199) Kallós 1970 5. sz.

{249.} Hasonló típusokat táncdalok közt is nyilvántartunk: 5[4]2 (vagy 2 helyett 4, 4,1) kadenciákat erősen kihangsúlyozó, fokozatosan ereszkedő dallamokat: 0167–0171, 0187, továbbá 146. és 200. példa.

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!
Akin az a kilenc betyár elindult, Pápai úr udvarába befordult.

 

Derzstomaj (Jász-Nagykun-Szolnok) 82 é. férfi, 1939 Vargyas = Vargyas 1954 93 sz.

További rokontípusok az oktávról ereszkedő, vagy alulról domborúan induló dallamok 2., 1. vagy X [2] X [1] kadenciákkal: 218., 220–221., 222. példa, valamint az utolsónak hangszeres változatai: 145/a–g példa.

Egészen más világot jelentenek a dúr-kvintváltók. Ezek is, mint az ötfokúak, nagyívű, ereszkedő dallamok, de kifejezett dúr hangzásuk elválasztja tőlük: 0205–0206, valamint 201–202. példa.

Rákóci hajdanában danában...

Rákóci hajdanában danában...

 

Gyújtottam gyertyát...

Gyújtottam gyertyát...

 

201) MNT III. 563; 202) MNT III. 649.

{250.} Ezekkel már meg is kezdtük Bartók „C) osztályának”, vagyis sem a régi stílusokba, sem az új stílusba nem tartozó dallamoknak a csoportjait. A dúr-kvintváltók határozott körvonalú típust alkotnak. Már a további csoportok inkább csak „elkülönítést” fognak jelenteni: a dúr-ereszkedők (ritkák): 83. példa, valamint a mixolíd-ereszkedők: 0208–0214. Inkább nevezhető típusnak a néhány lépcsőzetesen ereszkedő moll-dallam: 0218, 0220, 0224, valamint hipo-skálákban fogant, ereszkedő dallamok: 0240–0244.

Ismét csak tág elhatárolással foghatjuk egy körbe az ereszkedő moll-dallamokat (ha ugyanis nem tartoznak az előbbi csoportok egyikébe sem): 0215–0225, 0230–0233. Ezek közt már inkább típus néhány „új-szaffikus” formájú, moll, ereszkedő dallam: 0227–0229. És nagyon határozottan összetartozik, egyúttal minden más dalunktól elkülönül néhány tipikus fríg dallam, amelynek 6-ról ereszkedő vagy induló dallama a moll-szexten kívül a 4., 3 és 2 főhangokra épül: 0255, 267/ab. példa, valamint a következő:

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.
Haragszik rám az Isten is, Lehajlik hezzám az ég is, taj-laj-laj-laj laj-laj-laj.

 

Csikvacsárcsi (Csík) 1907 Bartók.

(Lásd még Pt 334–338, 347-et.) És hasonlóan jellegzetesen elválik a magyar dalok nagy tömegétől néhány alacsony járású fríg dallam, különösen a szokásdalok között: 0290/a, 149/a példa.

Csak nagy általánosságban jelent elválasztó – nem összekötő – határvonalat a következő néhány dallamirány-meghatározás. Ereszkedő, majd újra emelkedő dalok: 0241, 0277, továbbá Pt 99, 170, 206–207, 231, 242, 327. Középen mozgó dallamok: 0298 (továbbá Pt 182, 185, 208, 223, 227, 246, 269–270, 281, 285, 333, 347.) Középről fölfelé induló dalok: 0254, 0262 és 204–205. példa.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.
Nemcsak meghült, meg is hidegedett. Mert már engem régen elfelejtett.

 

Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!

{251.} Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!
Kilenc esztendeje, Mőte már rab vagyok, Mőte már rab vagyok

 

204) Kiskunhalas (Bács-Bodrog) 78 é. férfi 1939 Vargyas = Vargyas 1954 32 sz.; 205) Ghymes (Nyitra) 1906 Kodály.
(Lásd még Pt 146–147, 183, 192, 196, 241, 307, 320, 325, 332, 347.)

Elütnek a magyar dalok nagy tömegének dallamvonalától az alulról emelkedő és domború ívet leíró, (de nem ismétléses formájú, tehát nem új stílusú) dalok: 0268, 0273–0274, 0300, valamint a 247–249. példacsoport dallamai (továbbá Pt 101–121, 185–187, 210, 236, 238, 262, 273, 316, 329=468, 368, 370, 372, 471, 480 és a 249. példacsoportunkban szereplő Pt 494–495).

Még elütőbbek az alulról csak az 5. fokig emelkedő, alsó járású dallamok: 0297, 0299, továbbá Pt 46–47, 88, 204, 216, 284, 286, 288, 297?, 317–319, 370. Ezeket a magyar népzenén belül már „típusnak” is tarthatjuk a többitől való nagy távolságuk alapján.

Ugyancsak típust alkotnak az úgynevezett „Jaj-nóták”. Ezeket kizárólag formai sajátságuk alapján érezzük összetartozónak, de ez a formai sajátság nagyon szembeszökő, akár az egyes dalt tekintjük, akár egy egész összetartozó dallamcsaládot. (Leírásukat már láttuk a Forma fejezetben példákkal.) Akár a jellegzetes szövegtoldásokat vesszük tekintetbe, akár a dallamcsaládon belül tapasztalható sorszámszaporodást vagy -fogyást mindenképpen valami hasonlót, közöset kell látnunk az ilyen dalokban, függetlenül attól, milyen jellegű volt az eredeti négysoros, 8 szótagos dal: ötfokú, régi, ereszkedő, vagy dúr plagális, újszerű ének. Ilyen ötfokúak közt 077 és 085, egyéb dalok közt 0247–0254, valamint 124–127 példa.

Egy sor kis hangterjedelmű dalunk szeptim nélküli dúr-hangsorát egyáltalán nem a modern harmonikus érzék szerint alkalmazza: ezeket csakis a régi elmélet ión-skálájával jellemezhetjük. Ilyen ión-pentachord-hexachord dal 0303–0308. Külön összetartozik közöttük a refrénes, esetleg háromsoros fajta is. (Lásd Kodály 1973, 78–79. lapján közölteket.) Viszont egészen más jellegű, de a magyar népdalok közt szintén idegenszerű az 1–6(+8) fok közt mozgó, tehát dúr-hexachord dallamvilág: betlehemes dalaink nagy része és a regösénekek tartoznak ide, valamint néhány dúr-dudanóta és egy nagy tömegű párosító dalcsalád: 0201 és 44–45., 50–54., 152, 160/a példa. Ezek közt a szaffikusok (44–45. példa) igen sok dalból álló jellegzetes típust alkotnak.

A magyar dalok túlnyomó nagy többsége autentikus elhelyezkedésű (vagyis {252.} egész dallamvonala a záróhang fölött helyezkedik el – nem számítva a szubtonika –VII. fok – érintését a végső lezárás előtt). Ehhez képest néhány szórványos plagális (tehát a záróhang felett és alatt egyaránt mozgó) dallamunk még ilyen tág meghatározással is típusnak tekinthető. Az ismert plagális dalokon belül megkülönböztethetünk nagy hangterjedelmű, nagyívű dúr dalokat: 0311, 0314–0315 (továbbá Pt 201, 204, 205, 318), mollokat: 0312–0313, 0318. Külön típus néhány háromsoros, refrénes, plagális dal – a népszerűsítő füzetek révén ezek gyorsan elterjedtek: Pt 474–478. Végül a funkciós dúr-hangnem annyira ritka népdalaink közt, annyira jellegzetes hangzást jelent, s annyira idegen is, hogy jól felismerhető és elhatárolódó típusnak nevezhetjük: 0316–0317 és Pt 200.

Ezek után vegyük sorra új dalaink típusait. Először a legegyszerűbbet, amely szintén egyetlen motívumból van fölépítve, mint a régi dalok első, kvintváltó csoportja: AA5A5(k)A(v). Az ilyen formájú dalok közt igen jellemző a 8 és 11 szótagosok csoportja. A nyolcasok közt csak domború motívumot ismerek, 1–5 (6)–1 vonallal: 0323–0324. A 10–11-esek közt 5.-ről 1.-re ereszkedőt is: 0345, 0359 és domborút is: 0394.

A kétféle sortípusból építkezők közül AA5BA ereszkedő (5–1) A-sorral: 0319 (hatos), 0322 (hetes), 0325 (nyolcas), 0341 (tízes), 0346 (tizenegyes). Ugyanilyen felépítés domború A sorral: 0326 (nyolcas). Elég sok hasonló akad tizenegyeseink között.

Az ABBA forma 10-esei és 11-esei alkotják a leggazdagabb csoportokat. Ezekben már nemcsak az 1. és 5. fok közt mozoghat az A-sor, hanem 8–1, illetve 1–8–1 vagy 5–8–1 közt is.

10-es, A: 5–1: 0331–0332, 0338, 0340, 0343

11-es, A: 5–1: 0346, 0352, 0355–0358, 0363, 0368

10-es, 11-es, A: 1–5–1: Pt 402, 404, 413, Járdányi, 64, 65, 73, 0360, (0361)

10-es, 11-es, A: 8–1: 0333, 0339, 0342, 0344, 0347–0348, 0350, 0353–0354, 0365, 0367

10–11-es, A: 5–8–1: 0334, 0336–0337, 0364, 0366

11-es, A: 1–8–1: 0351

AABA formájú dalaink hosszú sorokból állanak, A-soruk a sok hangból nagy ívet ír le; kvint- és alaphang közt mozgó, szűk dallamsoraik tehát nincsenek is.

A: 1–8–1: 0374, 0376, 0380, 0389, 0390, 0392, 0393

A: 8–1: 0381–0383, 0384–0386

Többszörös ívet ír le: 0387–0388, 0391

Természetesen lehetséges volna további részletezés is. Még szorosabbra vont határok közt közelebbi összetartozást is meg lehetne állapítani, ha a B-sorok különböző fajtáit és a sorok belső hajlásait is részleteznénk. Egy nagyobb anyagban, például a teljes népdalanyag összkiadásában erre szükség is lesz. Jelen célunk csak az volt, hogy a feltűnőbb csoportokra rámutassunk és a típusmeghatározás lehetőségeit ismertessük.

{253.} Ha most egybenézzük a magyar nép által ismert és fenntartott dallamtípusokat, különösen a „rokonsági kör” értelemben használt típusokon belül még az egyes dallamokat is, amelyeket variánsaik száma és elterjedtsége alapján „dallamtípus”-ként tartunk számon, akkor végtelenül gazdag sokféleséget találunk, s a zene, az ének legtöbb sajátságára, lehetőségére találunk több vagy kevesebb példát. Ezek közt vannak kedvelt, gyakori fajták, és vannak ritkák; a kedvelt fajták a dallamtípusok olyan nagy számával vannak képviselve, s azok olyan nagy tömegű variánsokkal, hogy bizonyos uralkodó jelleg erősen átüt a sokféleségen, sőt bizonyos értelemben egyformaságot, egyhangúságot is okoz. Mégis, az egész együtt, gyakori és ritka, népdalszerű és idegenségét még alig levetkező ének, ősi és új összead egy olyan zenei együttest, amely változatosságával, fejlettségével a nép sokféle érdeklődését árulja el, s bizonyítja, hogy kultúrája nyitott volt minden fejlődési lehetőség számára. S ha benne mégis sajátos, egyéni válogatás és jelleg mutatkozik, szívós ragaszkodás bizonyos sajátságokhoz: autentikus, ereszkedő vagy kvintszerkezettel emelkedő dallamépítkezés, izometria, határozottan érezhető forma, világosan tagolt szerkesztés, beszédszerű ritmusok rubatóban és feszes, pontozott ritmusban egyaránt, az mindennek nem mond ellene, csak kiegészíti: sokfélével megbarátkozó, de bizonyos sajátságokhoz ragaszkodó, változatos és egyéni műveltség igényéről tanúskodik.

 

A mappában található képek előnézete Csángók

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

труба бесшовная оцинкованная,

(ArthurDulge, 2019.04.30 08:14)

- кровельный (предназначен чтобы перекрытия крыши);- несущий профнастил. Натяжение арматуры на бетон изделия разве же натяжение на конструктивные элементы;- точность проката (А – повышенная, Б – нормальная);В данной статье речь пойдёт о том, какой должна быть оцинкованная сталь, дабы из неё производить профильный настил. 4. В круг данных кранов ходит сальник набиваемый резиной, реже пенькой. Размотка арматуры заключается в вбирании станком мотка арматуры, что позволяет разгладить вид прутьев. Известный вид чугуна получают присутствие легировании магнием, в процессе обработки магнием образуются мини-сферы графита, которые придают чугуну пластичность и твёрдость, практически весь, кроме мочь образования в нём трещин. Покрытие листа цинком является важным моментом по защите листа (много покрытия цинком 275 г/м2). Длина арматуры АК, вдруг и у других видов арматуры, может иметься, якобы мерной, так и не мерной. Одним из наиболее важных моментов при выборе материалов, из которых довольно исполняться производства задвижек, является, нейтральность материла затворной задвижек к рабочей среде трубопровода. Стоит запоминать, сколько причина трубы выдерживают напор накануне 16 атмосфер, даже после 50 лет эксплуатации, они будут в состоянии выдерживать всё те же 16 атмосфер. Цена полосы зависит, словно от марки стали, так и через точности прокати и формы продукта. Резка листового металла, общая информацияГлубина перед 50 см, а ширина не менее 20 см.
<a href=https://www.garmetall.ru/truba-stalnaya/truba-pryamougolnaya>Труба профильная</a>
[url=https://www.garmetall.ru/stalnoj-krug]Круг стальной[/url]
https://www.garmetall.ru/stroitelnaya-armatura - гладкая арматура цена

Верхняя полка вспомогательной балки срезается беспричинно, для получился такой же , наравне и у главной, равнобедренный треугольник с углом в вершине 90°.К слову, со временем, коли арматуру не зафиксировать в бетоне, то складка систематически станет просаживаться и губить в землю.- с линейным касанием проволок промеж слоями, абривиатура - ЛКСрок здание последних элементов напрямую зависит от качественных характеристик указанного изделия.

арматура а1 гладкая

(Metallmskabnob, 2019.04.30 07:32)

Результаты дополнительных испытаний действуют на всю партию быть выборочном контроле, около сплошном - для слябы, блюмы, заготовки, листы, мотки, рулоны и полосы, которые не прошли первую проверку.В зависимости от размеров и профиля металл дозволительно разделить на четыре группы:Болтовое сводкаГлавное, не покупайте толстые заготовки, т. к не сможете их согнуть холодной ковкой.Чтобы этого используют газовую (кислородную), газоэлектрическую, плазменную, и лазерную обработку металлов.
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/balka/dvutavrovaja.html]двутавровая балка цена[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/armatura.html]тонна арматуры[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/]купить металлопрокат[/url]

• длины — мерная, кратная мерная, немерная;С его помощью мастер выгибает шедевр около заданный угол, дабы создать полукруг.Бронзовые трубы дозволительно разбирать сообразно в зависимости от способа их производства и марки сплава для:Струя создается в плазмотроне из естественный электрической дуги, в результате чего происходит частичное выгорание , плавление и полное выдувание металлических частиц в месте разреза.- быстрое каркасное строительство;

швеллер гнутый цена

medicine for chicken pox

(AnthonyTal, 2019.04.30 05:27)

best drugstore primer for oily skin [url=http://tramadol.uniterre.com/]http://tramadol.uniterre.com/[/url] google tablet nexus 10

глянцевый натяжной потолок отзывы

(Gregorysmusa, 2019.04.30 04:50)

Технические требования к монтажу натяжных потолков - это обязательное сохранение данных периметра, полученных после замеров. Дозволено использовать цвета и фактуру реек ради создания оригинального дизайнерского решения. В первую очередь стоит отметить различия по типу крепления материала. Присутствие сильном натяжении картина порвется. Правильно расположенные качественные потолочные светильники расширят промежуток, делая его светлее и ярче. – В случае осуществления крепления в плитку, желательно воеже она была выложена до несущего потолка, так ровно отступ от края плитки повинен обретаться не менее пяти сантиметров. Матовый натяжной потолок на кухнеМатовый натяжной потолок- не впитывает жидкости и запахи;ценные породы дерева и т.д. В основном используются быть создании многоуровневого потолка сиречь скрытия коммуникаций. Также даровитость удерживать большую массу воды зависит от толщины материала и силы его натяжения. Который потолок лучше, который потолок выбрать Потолок (штукатурка, шпатлевка, покраска)
<a href=https://natyazhnyye-potolki23.ru/3d-potolok/>натяжные потолки 3д</a>
[url=https://natyazhnyye-potolki23.ru/ceny/]натяжные потолки цена[/url]
https://natyazhnyye-potolki23.ru/3d-potolok/ - натяжные потолки 3д фото

простота в уходе;тканевые;не содержат абразивных частиц;Потолок с оригинальным изображением, которое понравится всем домочадцам, придаст вашей кухне неповторимый облик. Потолку может непременно придан всякий цвет, также существует мочь нанесения рисунков. Дешево и сердито - именно эта истина весь подходит под изображение этих потолков. Они не препятствуют циркуляции воздуха, обладают «дышащим» свойством, не впитывают запахи. Еще одной особенностью такой конструкции является мочь скрыть: трубопровод, вентиляцию, электропроводку и т.п. Идеально подходят для любителей необычных и нестандартных дизайнерских интерьеров. Чтобы бесшовного натяжного потолка CLIPSO используется пожаробезопасная полиэстровая ткань с высокими экологическими характеристиками, покрытая полиуретаном. Также следует сказать и о том, который потолки этого типа обладают способностью визуально увеличивать сокровищница, который донельзя полезный используется в современном дизайне. Отожествление натяжных потолков - КитайскиеКитайские натяжные потолки

заказать газель для перевозки недорого

(Charlesnib, 2019.04.30 02:38)

Вот некоторые критерии, которые помогут определиться с выбором.
Расчет, обычно, производится сообразно окончанию доставки груза получателю наличными деньгами или в безналичной форме.
Уплата пошлин, сборов
Экспресс-доставка авиатранспортом
Перевозка коттеджей

<a href=https://tk-absolut.su/vacancy/>вакансии водителя в томске от прямых работодателей</a>
[url=https://tk-absolut.su/contacts/]грузотакси томск газель телефоны[/url]
https://tk-absolut.su/vacancy/ - вакансии водитель е томскеhttps://tk-absolut.su/ - заказать газель
Страховщик учитывает всегда возможные риски, которым ноша подвергается в пути.При несогласии с вынесенными постановлениями, лица, привлеченные к административной ответственности, вправе обжаловать их в соответствии с порядком, установленным Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.)В зависимости от типа приписанного подвижного состава базы могут быть предназначены для грузовых автомобилей, автобусов и легковых автомобилей.Пользоваться франшизу имеет значение, если страхователь считает, сколько толпа доказательств о получении незначительных убытков обойдется дороже суммы возмещения (то жрать присутствие незначительных убытках приобретать удовлетворение не имеет смысла).

вызвать эвакуатор

(Brandonmooff, 2019.04.30 01:57)

частичная. Разве пользоваться метод частичной погрузки, это приведет к поломке коробки передач. Такого понятия, как двойные тарифы, не существует. И это очень удобно и полезный чтобы водителя автомобиля. Это произошло в США в штате Теннесси, если механику автосалона Эрнесту Холмсу позвонил его престарелый друг Джон. Доверяйте приговор своих проблем профессионалам, воеже вечно обходиться без потерь. Мы располагаем всеми необходимыми видами спецтранспорта, для ваша инструмент с АКПП не пострадала присутствие транспортировке. Эвакуатор прибудет в течении 15 минут, и профессиональные сотрудники службы доставят Ваш автомобиль в нужное место.. Поэтому наши специалисты обучены даже в стрессовых чтобы водителя ситуациях (ДТП, отрицание систем автомобиля за городом, для трассе, на тихий проселочной дороге) свободно выяснять, где находится авто, какого оно типа и действительно выбирать, который внешность спецтехники идеально подойдет чтобы выполнения задачи. Однако в ряде случаев стоит вызвать эвакуатор в Минске со специальной платформой около частичную погрузку. Из них делают замену тросу длиной через 4 накануне 5 м, а для концах завязывают узлы: эскимосский, беседочный, незатейный полуштык.Ради вас подберут ландшафт спецтранспорта, подходящую для погрузки технику (с учетом видов повреждений, габаритов и веса авто, прочих параметров) и отправят в любую точку – по РБ тож даже в ближайшем зарубежье. Проверьте наличие травм у себя и пассажиров. Эвакуатор сиречь отдельный лик спецтехникиСпустило колесо, а в багажнике несть запаски? В суете забыли заправить машину топливом? Сел аккумулятор? Автомобиль заглох в дороге и больше не хочет заводиться? И, понятно же, бывают ситуации, когда водитель не может собственноручно разоряться изза руль – будь то плохое самочувствие либо непредвиденный праздник с приемом алкоголя. Ведь услуги эвакуатора предоставляются круглосуточно в всякий погода недели по городу и области. Чтобы транспортных средств с АКПП используют эвакуатор исключительно с полной погрузкой, в случае с МКПП допустима частичная. И вот почему:
<a href=http://краснодар.эвакуатор61.рус/spectehnika>сколько стоит эвакуатор</a>
[url=http://краснодар.эвакуатор61.рус/gruzovoj-evakuator]грузовой эвакуатор краснодар номер телефона[/url]
http://краснодар.эвакуатор61.рус/spectehnika - эвакуатор для грузовых машин цена

подвижной (платформа медленно сама поднимается и опускается без дополнительной помощи оператора, благодаря чему весь исключены возможные удары авто о саму платформу сиречь боковые стенки эвакуатора). Без этого никто не может обеспечивать сохранности транспортного имущество в дороге. Все кто приедет и как выполнить свою задачу, зависит через ваших наставлений сообразно телефону и не только. Обращайтесь в любое дата, когда вам нуждаться обещать эвакуатор в Минске чтобы транспортировки машины сообразно Беларуси, СНГ и Европе. Доступная и прозрачная политика ценообразования (начисление стоимости происходит в зависимости от километража, сложностей и особенностей погрузки и также грузоподъемности транспорта; совершенно тарифы указаны для сайте, только конечная цена зависит от вышеперечисленных факторов). И это правильно, ведь удержать авто на дороге, со 100% вероятностью предсказать его траекторию сложно. В итоге буксировка может быть мнимой экономией и вылиться в дальнейшем кроме большими финансовыми расходами.Особенности и преимущества эвакуации на жесткой сцепкеЕсли вам нужен эвакуатор в Минске, тутто предлагаем вам обратиться в компанию «Болтливый». С огромной вероятностью мы бесплатно остановим спецтехнику и сможем обслужить другого клиента, не тратя времени для ложные вызовы. Эвакуатор в Минске может учить:Вдруг правильно вызвать автоэвакуатор

эвакуатор краснодар расчет стоимости

(AnthonyGlymn, 2019.04.30 01:19)

Разнообразных компаний, готовых прийти к вам на сотрудничество, равно сиречь и «частников», достанет много. От аварий и поломок никто не застрахован. Это может пригодиться Вам в дальнейшем, если возникнут спорные моменты.На территории СССР специализированных машин не было. Проверить, уписывать ли бензин в баке. Воеже не нарушать правила, сотрудники:Классика на дорогах: вышел в лавка разве банк на 5 минут, а казенный эвакуатор забрал авто. К первым относится покупка машины в другом городе разве приобретение транспортного имущество человеком без водительских прав. Преимущественно в центральных районах города, где катастрофически не хватает мест чтобы парковки. Который делает эту услугу экономически привлекательной.
<a href=https://evakuator-krasnodar23.ru/>грузовой эвакуатор</a>
[url=https://evakuator-krasnodar23.ru/price-list.html]эвакуатор краснодар цена[/url]
https://evakuator-krasnodar23.ru/vyzov-ehvakuatora.html - Вызов эвакуатора

Вызвать эвакуатор в Минске и Минской области, а также присутствие необходимости в всякий непохожий житель страны дозволительно в компании «Болтливый». Впрочем вкушать ограничения по скорости и максимальному расстоянию эвакуации методом частичной погрузки. Назначить дату и время. В этом случае требуется специальная техника, оснащенная краном-манипулятором и выездной платформой. Также оформить требование, указав все эти данные, можно онлайн для нашем сайте. Исходя из этого он готовит совершенно необходимое чтобы перевозки, берет обстановка, которое поможет максимально сохранить текущее добро автомобиля присутствие эвакуации. В нем указано (глава 25 – «Буксировка механических МОЛЧАТЬ»), сколько при ней:18 Октябрь 2017Что входит в «дорогое удовольствие»?Существует разные способы перевозки крупногабаритного транспорта.

эвакуатор для спецтехники

(DanielNeind, 2019.04.30 00:41)

Коли вы планируете принуждать эвакуатор в случае аварии, съезда с трассы, поломки, то заранее (до звонка) соберитесь и вспомните: марку, пример, год выпуска авто, его разряд; расположение и планируемое промежуток перевозки. Как эвакуируют автомобили19 Апрель 2016Буксировка сиречь эвакуация?
<a href=https://evakuator23rus.ru/services/usluga_pomoshh_na_doroge.html>помощь на дороге</a>
[url=https://evakuator23rus.ru/services/usluga_pomoshh_na_doroge.html]автопомощь[/url]
https://evakuator23rus.ru/prices.html - стоимость эвакуатора в краснодаре

водитель оказался пьяным после рулем;в любое срок суток;Поручение эвакуатора в Минске – стоимость услугбудущий эвакуаторовВсе эвакуаторы отличаются посреди собой по следующим признакам: способу поднятия на платформу, разновидностям навесной конструкции, а также грузоподъемности. Усталость водителя. Благовременно, автостоянки, обслуживающие «штрафные места», обязаны корпеть круглосуточно, следовательно технику позволительно вернуть в любой момент. Связавшись с диспетчером и объяснив ситуацию, Вам дадут бесплатную консультацию по решению Вашей проблемы. Эвакуация возможна с полной alias с частичной погрузкой в любом районе Минска и области без выходных и круглосуточно. Выезд в назначенное место. Разумеется, если водитель плохо иначе вовсе не разбирается в починке машины, то лучше всего доверить это профессионалу. Получив все необходимые бумаги и оплатив штраф, вместе с ними вы отправляетесь запасать транспортное средство. Пионер тип применяют особенно часто.

грузовой эвакуатор краснодар

грузовой эвакуатор ростов на дону

(Shawnthuby, 2019.04.30 00:02)

Вам нужна эвакуация автомобилей в Минске, разве:дорожные пробки.18 Октябрь 2017
<a href=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/contact>эвакуатор ростов на дону номер</a>
[url=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/contact]телефон эвакуатора[/url]
http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/gruzovoj-evakuator - грузовой эвакуатор ростов

Электрическая разве гидравлическая лебедка помещает транспортное способ на платформу, передвигая его сообразно специальным рельсам-аппарелям. Это обеспечивает:Когда водитель вернулся к авто, то его увозить на штрафстоянку уже недостает смысла – вам останется только предъявить документы и получить полагающийся сообразно закону штраф. коль их создание обеспечивается при работающем двигателе.«Болтливый» - компания с многолетним опытом работы, которая профессионально и дешево предоставляет услуги автопомощи.

телефон эвакуатора

(Oscarlic, 2019.04.29 23:24)

29 Май 201721 Ноябрь 2017Какие бывают надежда эвакуаторов
<a href=http://ставрополь.эвакуатор61.рус/>эвакуатор ставрополь цена</a>
[url=http://ставрополь.эвакуатор61.рус/mejgorod]эвакуатор город[/url]
http://ставрополь.эвакуатор61.рус/ceny - эвакуатор цена за километр

Организовать такую буксировку перед силу даже молодому водителю, не имеющему большого опыта. Буде же повреждена задняя порцион, тут вывешивают ее, а передняя ось остается на дорожном покрытии. Частичный метод актуален для погрузки машин, которые столкнулись с неисправностями рулевого механизма.наличие манипулятора. Какая священнодействие вам нужна?точно эвакуируют автомобилиКогда заблокированы колеса или поврежден кузов, приходится транспортировать минивэн с полной погрузкой. Оперативное реагирование. Используется для подъёма для платформу очень поврежденного авто, а также в тех случаях, если его нужно достать из воды, кювета, траншеи. Вече зачинщик и настоящий передовой – успокойтесь!

Gavylicatilaxia lmrqt

(Gavylicatilaxia, 2019.04.29 22:19)

cxa [url=https://listcbdoil.com/]cbd oil dosage[/url]

Gavylicatilaxia uaono

(Gavylicatilaxia, 2019.04.29 16:44)

asr [url=https://cbdoilstorelist.com/]cbd oil for sale[/url]

Производство обуви из ПВХ и ЭВА

(sopogsqwe, 2019.04.29 04:48)

Обувная здание «ВВС» основана в 1996 г., и является одним из ведущих предприятий Ростовской области по производству качественной обуви из пластиката и ЭВА.

Обувь изготавливается для итальянском оборудовании «Nuova Zarine» и «Wintech». Хорошая техническая оснащенность, современный дизайн, высокая квалификация работников позволяет выпускать обувь высокого качества по низким ценам.

Технология изготовления и применяемые материалы обеспечивают эластичность, легкость и высокую прочность нашей обуви. Она удобна и практична. Вся обувь сертифицирована и имеет санитарно-эпидемиологическое заключение.

Обувь выпускается на всегда возрастные группы и предназначена ради работы и отдыха.

Мы будем рады примечать вас в числе в числе наших партнеров и сделаем все, воеже наше сотрудничество стало взаимовыгодным и долгосрочным.


[url=https://sapog-vvs.ru/]производство галош из эва видео[/url]

[url=https://sapog-vvs.ru/]https://sapog-vvs.ru/[/url]

Choinee

(Endeape, 2019.04.28 22:31)

http://www.pocketpcmedicine.com/
[url=http://www.pocketpcmedicine.com/#]www.pocketpcmedicine.com[/url]

http://whatsappbot.flyland.ru/

(DavidCop, 2019.04.28 22:26)

[url=http://whatsappbot.flyland.ru/]Бизнес бот[/url]

Afferty

(Faspbise, 2019.04.28 21:52)

www.eathabesha.com
[url=http://www.eathabesha.com/#]eathabesha.com[/url]

in Healthy Living

(SMntrustdo, 2019.04.28 04:11)

get <a href="https://emobtank.com/3668-buy-online-generic-viagra#">buy online generic viagra</a> on a comet million | [URL=https://emobtank.com/4276-isoptin-240-mg#]como comprar cialis mg[/URL] and Residence Life Algonquin

stare.telre.se

(stare.telre.se, 2019.04.28 03:35)


Thanks a lot for sharing this with all people you really know what you are talking about! Bookmarked. Please additionally consult with my site =). We could have a link trade agreement between us
stare.telre.se

trons

(Ovedly, 2019.04.28 01:26)

www.best8-weekfitness.com
[url=http://best8-weekfitness.com/#]best8-weekfitness.com[/url]

clown

(Wawllast, 2019.04.28 00:28)

http://www.healthmedicinentral.com/
[url=http://www.healthmedicinentral.com/#]healthmedicinentral.com[/url]


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Következő »