Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

......................

NÉPDALTÍPUSOK

A variálás állandó folyamatában az új meg új formák alakulásának szövevényes folyamatában, kevéssé sikerült vagy életre nem való kísérletek és sikerült, de el nem terjedt, vagy kiveszőben lévő egyedi darabok tengeréből emelkednek ki mint szigetek vagy nagy szárazföldek, a típusok: egy-egy dallamelgondolásnak, formai alakulatnak folytonos újraalkotásából keletkező változattömbök. Egy-egy ilyen, felismerhetően azonos dallam összetartozó változatait is szokták típusnak nevezni: így nevezi például Járdányi a Magyar népdaltípusok c. kiadványában az egyes dallamokat, amelyek szélesebb területen, több változatban ismeretesek. Ugyanígy használja a típus fogalmat az MNT VI. kötete. Ezek a „típusok” tulajdonképpen „a dallamok”, amelyeknek a műzenében egy-egy alkotás felel meg. Mindössze az a különbség, hogy a műzenei alkotás egyszeri és megmásíthatatlan, a néphagyományban viszont egy alkotás sok változatban él – mintha a zeneszerző művét csupán számos vázlatából ismernék. Éppen ezért helyesebb a típus szót tágabb értelemben venni: több önálló „alkotást” – vagyis változatokban élő dallamot – összefoglalóan nevezni közös típusnak aszerint, hogy több vagy kevesebb vonásban hasonlók egymáshoz. Rokon dallamokat és nem azonos dallamokat nevezek tehát a továbbiakban típusnak. Az a kérdés, milyen rokonság alapján nevezhetünk így különböző dallamokat.

Legtágabb a rokonság akkor, ha a dalok egyetlen meghatározó sajátsága alapján húzzuk meg a rokonság határait. Tulajdonképpen az eddigi fejezetekben tárgyalt összes tulajdonság szerint lehet „tipikus” egy dallam, s tartozhat ilyen vagy olyan típusba: van dallamvonal szerint típus, hangkészlet szerint (sőt hangnem is tehet dallamot tipikussá), van ritmus-, illetve szótagszámtípus, formatípus, sőt dallam–szöveg kapcsolat is lehet jellemző néhány szorosan összetartozó dallamra, végül, de nem utolsó sorban az előadásmód is foghat össze „típust”. Vegyük sorba ezeket a lehetőségeket.

Nem kell bizonygatni, hogy a dallamvonal, illetve egy összetettebb dallamfelépítés lehet tipikus, és sokféle eltérő megoldásban jelentkezhet. Legtágabb határok közt beszélhetünk ereszkedő (01–094), helyben topogó (0129–0141 és 0280–0302), emelkedő (0256–0275), kupolás dallamokról (0319–0393), kétrészes – például kvintváltó (01–049) vagy kvinttel magasabban ismétlő (0323–0324, 0335, 0345, 0359), mély járású (16/e, 46, 0137, 0143–0152, 0176–0179, 0293–0302, 0311–0318), magas járású (01–049+0234–0244), tág ívű (022, 039, 0219, 0369–0393) és szűk menetű dallamokról (0146–0152, 0308–0309), s ezek bizonyos {240.} vonatkozásban valóban közelebbről vagy távolabbról rokonok. A dallamnak még a tagolása is lehet igen tipikus: a kadenciái. Bizonyos kadencia-sorozatok is összekötnek dallamokat egymással, például 7 [5] 3, 4[5] VII, ezek többnyire kvintváltók: 5[4]3, 5[4]2 históriás jellegű vagy táncnóták a „sirató rokonság” jellegzetes példái; 1[5]4 az új stílusra jellemző és így tovább. A hangkészlet néha igen jellemző egy-egy dallamstílusra, különösen a fejlődés korai fokozataiban, de még olyan fejlett parasztzenében is, mint a bolgároké. A magyar népzenében is más-más jellege van a dúr pentachord dallamoknak (0303–0309), mondjuk a Zobor vidéki lakodalmas énekeknek (0303, 0307) vagy a hexachord (+oktáv) hangkészletnek, mondjuk a regösénekeknek, betlehemesnek és dudazenének (201., 42–45., 50–54., 152., 256. pl.), mint az oktávterjedelmű ötfokú daloknak. Ötfokú dallamok: ez a tág hangkészlet-meghatározás is, minden tág volta ellenére is, jelent bizonyos rokonvonást, ami határozottan elkülöníti más dallamoktól. Igen sok dallamot meghatároz a fríg hangnem, ha ugyanis annak fő hangjaira épül fel a dallamvonal (0178, 0255, 0282, 0284, 0290/a). Egészen különválnak hangnemi-hangkészleti sajátságaikkal azok a dalok, amelyeknek egész dallammenetük az „akusztikus skála” hangjaira épül, s annak jellemző hangjait lényeges dallamhelyen építik be a dallamvonalba (69, 0278). Funkciós dúr-dalok (0317), hipo-skálákban mozgók (0240–0244) mind külön rokonsági körbe tartoznak. Ismét határozott típust jelentenek a drm-n recitálgató dallamok (0129–0141).

A magyar népdalban (a népköltészethez hasonlóan) igen nagy jelentősége van a szótagszámnak: egy-egy szótagszámcsoport vagy különösen egy-egy sajátos versszakképlet összekapcsol sok, egyébként különböző dallamot. Az olyan ritka sor, mint az ötszótagú, különösen ha a versszak mind a négy sora ilyen, annyira különválik a magyar dalok többségétől, hogy ez már típussá is avatja (e tekintetben legalábbis). De igen jellegzetes csoportot alkotnak a 6-os, 8-as, 12-es izometrikus dallamok is – ezek többnyire a régi parlando-rubato dalok főcsoportjai; a 12-esek pedig a régi stílusban szinte kivétel nélkül az úgynevezett „recitálók” csoportjába tartoznak. Ellenben a 7 és 11 szótagúak a régi stílusban kivétel nélkül táncdallamok, a 6+5 tagolású 11-es pedig szinte egyetlen dallamot jelent: a „Hol jártál az éjjel cinegemadár” szövegű kanásztáncot (04). 13–14 szótagszám egy dallamon belül a kanásztánc legjellemzőbb típusait jelenti. Új dalaink között a 10-es és 11-es szótagszám jelent igen tipikus dallamcsaládot, az új stílus legnagyobb tömegű, legjellegzetesebb darabjait; 16-os szótagszám a közép-erdélyi új dallamokat, s ennél hosszabb sorok már csakis az új stílus AABA formájú dalaira jellemzők, tehát ismét egy szűkebben körülírható dallamfajtát határoznak meg.

Még közelebbi rokonságot jelenthet egy-egy sajátos ritmusforma. A mazurka-ritmus igen erős hasonlóságot tud éreztetni még nagy dallamkülönbség ellenére is.

ritmus 4–5 dalunkra jellemző, amelyeket ezért egymás közeli rokonainak érzünk.

{241.} Talán még erősebb a típusalkotó ereje a formának. AA5A5A dallamainkat szinte mind egy típusnak lehet érezni. Nem kevésbé a fordítottját: A5A5AA-t. Még jellegzetesebb, egyéni arculatot tud adni egy dalnak a szaffikus forma magyar változata. A 118–119. és 160. példában több változattal is bemutatott dallamcsaládot például szinte semmi más tulajdonság alapján nem lehetne egyetlen variánscsoportba sem összehozni, csakis a forma alapján: dallamiránya hol fölfelé tartó egészen az oktávig, hol a kvintről lefelé mozog, hol meg a kvint körül marad; hangnem-hangkészlete alapján lehetne dúr pentachordtól oktáv terjedelmű dúr, akusztikus, fríg, hipo-ión, eol dallam; szótagszáma és ritmusa a 3–4. sorban nagy különbségek között ingadozik, tehát mint „heterometrikus versszak” is különböző helyen szerepelnének változatai akár egy ritmusrendben, akár a szótagszám szigorú rendszerében. Ami mindben közös, az egyedül a forma: AAb+bc, a késői szaffikus jellegzetes formája; ennek megfelelően a nép is egyetlen dalnak ismerte és mindig ugyanarra a szövegre énekelte. (Pontosabban: ugyanazt a dallamot ugyanazzal a szöveggel variálta ilyen különböző formában, ahol minden megváltozhatott a dallamban, egyedül a forma nem.)

Még a dallam–szöveg kapcsolat is lehet típusalkotó elem: kanásznótáink, dudanótáink sajátos szövegeknek sajátos ritmussajátságokkal való együttjárását jelentik, különböző dallamokban. „Jaj-nótáknak” pedig azokat nevezzük, amelyek sajátos szövegkezelésükben gyakran toldják ki a szöveget: jaj, jaj, jaj (csuhajja, la-la-la) féle szótagokkal a dallam kitolódott sorvégein vagy páratlan sorain. A „virágénekek” is elég jellegzetes csoportot jelentenek: virágot emlegető refrénszövegükről nevezzük így, a legjellegzetesebbek a háromsoros, refrénes dúr-pentachord dallamok.

Végül az előadásmód is jelölhet típust: „recitálók” kivétel nélkül 12-es parlando, ötfokú drm-kezdetű dalok; s az 5/8-os előadás a régi stílusú 11-esekben tapasztalható, ahol a 4/8-ot váltja fel a kissé fellazított, nagyobb érzelmi töltésű, kiszélesített ritmus.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, többnyire elég tág határokat jelent: azt, hogy egy-egy tulajdonságban bizonyos dallamok közösek és másoktól elkülönülnek; de azért ez még nem teszi őket egy jól meghatározható típus tagjaivá. Ahhoz több kell, mint egyetlen tulajdonságban való egyezés, és ebben az egy tulajdonságban való különbözés a többi dallamtól. Viszont mindjárt azt is meg kell mondanunk, hogy olyan dallamcsoportot sem tudunk felmutatni, amelyik mind a hét felsorolt tulajdonságban különböznék a többi daltól. Még a legsajátosabban körülírható kanásznóta-csoport is csak egy-két tulajdonságban különbözik minden más dallamtól, egyéb vonásaiban hol több, hol kevesebb dallammal tartja a rokonságot. Sajátos ritmusuk és szótagszám-szabadságuk, valamint dallam-szöveg kapcsolatuk alapján minden más daltól különböznek, ötfokúságuk, kvintváltásuk, dallamvonaluk menete, jellegzetes A5A5kAAk formájuk, táncszerű, feszes giusto előadásmódjuk más-más dallamokban is feltalálható. Azonban nemcsak a különböző vonások tartoznak hozzá egy stílushoz vagy egy típushoz, hanem {242.} mindaz, ami jellemző rá, akár közös az mással is, akár nem. Az a kérdés, vannak-e olyan típusok, amelyekben minden elsorolt tulajdonságnak kötelezően csak egy bizonyos megoldása fordulhat elő. Ebben a megfogalmazásban a Kanásznótát már ilyen típusnak nevezhetjük: sajátos dallamvonal (kvintváltó, egymotívumú „Páva-dallam”), sajátos hangkészlet (9–VII ötfokú), egyéni metrikai-ritmikai sajátság, szövegkapcsolat és táncszerű előadásmód jellemző rá. Ebből a metrikai sajátság és a szövegkapcsolat minden mástól különbözik, dallam, hangkészlet és forma sok daltól elválasztja, de összekapcsolja a dél-dunántúli ötfokú-kvintváltó dalok egész sorával. Viszont itt már olyan szűkre vontuk a beletartozó dallamok határát, hogy mindössze két dallam tartozik bele, amit az MNT VI. kötete egyetlen dal variánsainak minősített (03–04). De vannak nem kvintváltó, sőt nem is ötfokú kanásznótáink is; ezek csak a szövegkapcsolat és a ritmus–metrum alapján rokonai az előbbieknek, vagyis a „megkülönböztető jegyekben”, összes többi tulajdonságaikban eltérnek tőlük: „Csóri kanász, mit főztél” (Pt 43) még (elhomályosult) ötfokúságával közelebb van, de már nem kvintváltó, s első motívuma is más; 0292 dalunk pedig már se nem ötfokú, se nem ereszkedő dallam, mégis kanásznóta. Ezeket már csak egy tágabb meghatározás kapcsolja össze.

Látjuk tehát, hogy tágabb és szűkebb meghatározások keresztezik egymást; több vagy kevesebb jellemző, közös jegy alapján pontosabb vagy lazább körülírást, szorosabb összefüggést jelezhetünk.

Különböző, szűkebb-tágabb körbe tartozó típusokat mutattam be a Pt dallam-mutatójában (l. „Típusok, eredet”.) Annak célja csak az volt, hogy különböző, kidomborodó sajátságokra, bizonyos rokonságokra felhívja a figyelmet (amit akkor már nyilvántartottunk).

Nyilván sem a maximális követelmény nem lehetséges: hogy minden tulajdonságban jellemzők s egyúttal minden más dallamtól különbözők is legyenek a „típusok”, sem a minimális, hogy csak egy-egy tulajdonsággal határozzuk meg a „típust”. Az elsőt nem lehet elérni, a második pedig kevés. Kell tehát több jegy ahhoz, hogy valamit típusnak mondhassunk, de mindig lesz benne egy vagy két kidomborodó sajátság, ami leginkább föltűnik és jellemzi a típust, és kell hogy a típuson belül különböző dallamok legyenek, amelyek a nem kiemelkedő sajátságokban eltérjenek egymástól. S amit így elsorolunk, abban mindig számolni kell olyan, ezúttal elhanyagolt tulajdonságokkal, aminek alapján, más vonatkozásban más típusba is sorolhatnánk az illető dallamot. Amikor például főképp hangjaival határozzuk meg a dalt – dallamvonal, hangnem, hangkészlet, kadenciák alapján – akkor ritmusával kapcsolódhat egészen más dalokhoz is, és fordítva.

Ezúttal ugyanis a dallammozgás irányával, a kadenciákkal, a hangkészlettel és hangterjedelemmel (tehát hangnemi sajátságokkal) és a forma alapján állítom össze a típusokat. Eltérek Járdányi rendszerétől abban, hogy egyrészt lazábban határozom meg a dallammozgást, hiszen nem egy tízezrekre rúgó dallamanyag egyszempontú elrendezésére akarom felhasználni, hanem csupán a közölt anyagban akarom jellegzetes csoportokra felhívni a figyelmet; másrészt éppen ezért {243.} több szempontot is figyelembe veszek egyszerre. Inkább valami olyasféle tipológiára törekszem, aminőt Bartók adott könyvében, azzal a különbséggel, hogy az ő fő szempontja a versszakszerkezet és ritmus volt. De előzőleg már elkülönített három stílust, amelyet több vonással jellemzett: a régi stílust ereszkedő, ABCD felépítésű (vagy kvintváltó), ötfokú, izometrikus tulajdonságokkal, az újat négyféle visszatérő formával, alkalmazkodó tempo giustóval, s csak azon belül határolt el szótagszámcsoportokat, illetve a „Vegyes osztály” III. alosztályában különböző versszakszerkezeteket. Egyes csoportjai már valóban „típusokat” fognak össze; a többiek azonban vagy túl tágak, vagy túl vegyes elemeket tartalmaznak, mert a választott összetartó sajátság (metrika, ritmika) a legkülönbözőbb eredetű és stílusú dallamokban is lehet közös.

Magam követem Bartókot abban, hogy különválasztom az ötfokú dalokat a diatonikusaktól, de nem elégszem meg azon túl a szótagszámcsoportokkal, hanem további megkülönböztetéseket is teszek mélyebb és finomabb dallamrokonság meghatározására. Az új stíluson belül is forma és dallammozgás szerint adok további elhatárolást, s messze túl kellett menni mind Bartók, mind Járdányi szempontjain a két nagy stíluson kívül eső típusok meghatározásában.

Arról természetesen szó sem lehet ezúttal, hogy a teljes magyar népzenei anyagot mutassam be „típusokon” keresztül. Az még az összkiadásban sem lehetséges, hiszen számos „típuson kívüli”, magányos darabot is be kell mutatni, amit csak szükségből sorolunk egyik vagy másik típus elé, közé. Mindössze a kétségtelenül kialakult, ismert típusokra akarom felhívni a figyelmet a saját példáimon és gyűjteményemen belül. Leginkább típusnak nevezhető csoportok találhatók az ötfokú dalok közt, a sirató rokonságában, a dudanóták közt és az új stílusban; tehát ahol összefüggő stílusról beszélhetünk. Stílus ugyanis azt jelenti, hogy sok egymáshoz hasonló darab keletkezik. Legkevésbé tudjuk (egyelőre) meghatározni azt a sokféle dallamot, amely ezen a négy stíluskörön kívülesik, és tulajdonságai rendkívül tarka képet mutatnak. Ezeket többnyire csak tág határok között, inkább elkülöníthetjük egymástól, semmint szorosan meghatározhatnánk.

Lássuk mindenekelőtt az ötfokú, régi dalokat. Legkiugróbb típusai a kvintváltók. Ezek közt is igen jellegzetesek az „egymagú” dalok, amelyek egyetlen motívumot kétféle zárlattal periódussá fejlesztenek, s azt kvinttel mélyebben megismétlik (A5A5kAAk). Ezen belül külön is nagy család, az úgynevezett „Páva-család”, amelyet meghatározott „mag”, dallammozgás jellemez A-sorában: 8–4–7 fokok után 8–4–5 (02–014, valamint az MNT VI. kötetének szinte a teljes anyaga.) Ez a „típus” már majdnem egyetlen dal; de a különböző szótagszámú és ritmusú változatai különböző szövegekkel társultak, s ezekhez a szövegekhez és metrikai formákhoz annyira hozzáalakultak apró dallamrészletekkel, s egy-egy ilyen önálló forma olyan variánsgazdagságban él a nép közt, hogy önálló dallamnak kell tartanunk a család minden tagját, s a családot együtt típusnak. Ezek szabályszerűen 7[5]3 kadenciasort alkotnak (amit nem egy dallam vagy variáns elváltoztathat); ugyanilyen kadenciákkal és A5A5kAAk periódusos-kvintváltó formával más dallam {244.} is építkezik (például 01 és 015). Számos hasonló kadenciájú, kvintváltó dalunk épül viszont két különböző motívumból: A5B5AB (kétmagúak): 01, 016–021. Jellegzetes csoport az olyan kvintváltó daloké is, amelyek a periódust egy hanggal mélyebben záruló első sorral alkotják 4[5]VII kadenciákkal (ezeknek egyike-másika esetleg el is változhat egyes változatokban): 022–032. További kvintváltó csoportok: 5 [5] 1 kadenciák (033–037); 8 [5] 4 kadenciák (vagy 9 [5] 5): 038–047. (Mindig az alkalmi módosulások leszámításával.)

Sokban közeli a dallammozgás a kvintváltókhoz az ismétlés nélkül ereszkedő, ABCD formájú dalokban (064–0101). Ezek közt is lehetnek lépcsőzetesen ereszkedők: 080–081, 083, 088, 092, 093, esetleg 062, 086 – továbbá Pt 24, 49, 60, 98, 108?, 110–111, 124, 141, 180. Külön csoport az olyan ereszkedőké, amelyek 5–4–5–4–5–8 fokokon kezdenek: 095–097, 0100–0101, 0117–0118, továbbá Pt 17, 44–45, 113, 123, 134–135, 152, 230. Hasonló, mégis elkülönül tőlük az 5. fokon mozgó (de a 4.-et nem érintő) kezdés és utána 8.-ra ugrás (és utána természetesen ereszkedő dallamvonal): 094, 098–099, továbbá Pt 20, 121, 138, 168, 171?, 218. Nagyon sok ereszkedő régi dalunk kezd az oktáv ismételgetésével (vagy ami avval egyenlő: 8–5–8, 1–8... ugrásokkal): 073–074, 076, 092, 0109 és 191. példa, továbbá Pt 70, 87, 117+126+191 = 166. pl. Pt. 131, 168 stb.

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,
Mégis besorozott Ëngëm katonának.

 

MF 1229/b–1930/b lányok, Menyhe (Nyitra) 1909. Kodály

Nem kevésbé gyakori és jellegzetes az első sor oktávon induló és 7. fokon záruló első sora (8----7): 016, 018, 019?, 020, 047, 066, 071, 077–080, 082–083, 086, 088?, 091, 0102, 0109–0110, 0113? továbbá Pt 27, 49–52, 105+107, 124, 133, 165.

Nagyon tipikus az ABBC felépítés – tehát két azonos középső sor – nyolcszótagos, ötfokú-ereszkedő dalainkban. Gyűjteményünkben csak 066, de lásd Pt 50–52, 59, 87, 89, 92, 131, 133, 141, 157, 160=166. (Amint látjuk, ez érintkezik az előbbi csoporttal is: van tehát egy szűkebben összetartozó csoport: 8– – –7 kezdés és ABBC felépítés.) Hasonló ehhez, hogy a szélső sorok ismétlődnek vagy egymáshoz hasonlóvá váltak (AA(k) BB(k) vagy ABCC): 067, 070, 072?, 089–090, továbbá Pt 110.

A két első sor ismétlését (AABC formát) jellegzetesen olyan régi dalokban találjuk, amelyek három-négy nagyívű sorból – oktávról az alapra lefutó sorból {245.} – állanak, tehát kadenciáik 1 [1] 1. Ilyen 0114, továbbá Pt 54, 76, 79–86. Ezek többnyire 8 vagy 10 szótagos sorokból állanak.

Egészen más jellegűek az ereszkedő 12-esek: 24/ab. (lásd még Pt 178-at). Ezek erősen recitáló dallamok, ahol szinte az ötfokú, ereszkedő dallammenet vázát rajzolja ki a dal sok hangismétléssel.

Különválnak azok az ereszkedő dallamok, amelyekben csak az első három sor ereszkedik fokozatosan, le is jut az alaphang környékére, azután a negyedik sor újból magasra ível fel, vagy már a magasból indul is: 013, 065, 068, 074, 084, 0101, 0103, 0111–0114, 0133, 0141 és 23, 24/a, 58. példa.

A magasról ereszkedők után lássuk a középen mozgó pentatondalokat. Legjellegzetesebbek a drm-tengely körül mozgó dalok: 0129–0133, 0137, 0139–0141, továbbá Pt 77–78, 158, 162–164, 171, 179–142, 220, valamint Kodály 1973, 30. A drm-kezdettel jellemezhető dalok is összefüggő típust alkotnak, de néha – nagy ritkán – emelkedők is lehetnek, s szinte kivétel nélkül parlando (sőt recitáló) előadásban élnek: 0134–0136, 0138, továbbá Pt 96–97, 100, 127, 173–176.

Ötfokú, régi dalok közt ritka az ennél mélyebben járó dallam, de ami van, az határozott típus. Ilyen alulról vagy középről induló és alsó járású a 0143–0145 (továbbá Pt 22, 41, 96!, 220 és Kodály 1973, 32 „Túl a vízen egy kosár”). Szintén jellegzetes típus a néhány tetraton és triton dallam:0146–0152 és Kodály 1973, 28 „Csak azt szánom-bánom”= 276. példa.

Erősen összetartozó típust alkotnak dudanótáink. Ez ugyan ritmusuknak köszönhető, s erre vonatkozik a megjelölés is. Szinte kivétel nélkül 8 szótagosokat tartunk nyilván ilyen névvel, amelyekben kvint-kvartváltás nyomait lehet fölfedezni. Összetartozásukat további dallam- és formaelemek határozzák meg, amelyeket majd a következő fejezetben, eredetük tárgyalásában fogunk részletezni, mert a keleti párhuzamok világosabbá teszik. Egyik csoportjuk formája A5 vagy A4ABC (vagy A5–4ABB), másiké A5–4BAB (A5–4BAC): 050, 055, 062 (=Pt 250), továbbá Pt 248–252, 256, 270 és 053–054, 057–059, 061 (=Pt 260), továbbá Pt 258–259. Kivételesen 6–7 szótagú kvint-kvartváltó, alapritmusú dalokat is neveznek dudanótának: 050, továbbá Pt 56, 245.

Közeli rokonai ezeknek a dudanótáknak olyan 8-as parlando dalok, amelyeknek 2. sora már leszalad az alaphangra, néha már az 1. is: 112/a (= Pt 4) és Pt 37. Ugyancsak közeli a kvintváltó, egy magból felépülő dalok némelyike, amelyek az 5. fokú főzárlatot leviszik az 1. fokra: 151. példánk (= Pt 21). Jegyezzük meg mindjárt, hogy ennek ritmusa tipikus 6-os dudanóta-ritmus. (Ebben a dalban tehát összeolvad a dunántúli mintára elváltozott, egymagú, kvintváltó, Páva-motívumhoz hasonló dallamszerkezet az A5BAAk dudaritmusú dallamok szerkezetével. Ilyen oka is lehet az 5. fokú kadencia „lecsúszásának” az 1. fokra!)

A dudanóták többségét csak erős fenntartással lehet ötfokúnak nevezni mai alakjuk szerint. A későbbiekben látni fogjuk, hogy szo- és do-alapú, sőt félhangos ötfokúságban mozgó dallamokat lehet párhuzamba állítani velük; ezért, mostani diatonikus jellegük ellenére is az ötfokúak után tárgyaltuk őket.

{246.} Viszont a következők már kétségtelenül diatonikusak, bár jó részüket Bartók még az ötfokú, régi stílusba (A-osztályába) sorolta. Régiségük természetesen vitathatatlan, és sok egyéb tulajdonságukkal kétségtelenül közel állnak régi, ötfokú dalainkhoz.

Legfontosabb csoport a diatonikus parlando 12-eseké. Ezeknek hullámzó dallamvonala határozottan eltér az ötfokú 12-esek kifejezett ereszkedésétől; egészben véve és legtöbbjüknek kadencia-sora alapján mégis ereszkedőknek mondhatók. (Kadenciáikról az eredetkérdések tárgyalásakor szólunk.) Legszívesebben balladával, régi históriás ének vagy koldusének szövegeivel és halottas énekekkel járnak együtt. Ilyen 0155, 0163, 0165, 0193–0196, valamint 192–195. példa.

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj
Gazdag Fülöp császár, gazdag Fülöp császár!
Mer ién néked adom, mer ién néked adom

 

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:
Ivegablak alatt nagy hosszú almafa,
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága,
Háromszáz levele, hatvanhat virága.

 

Tova jő egy legény, be szomorú szegény!

{247.} Tova jő egy legény, be szomorú szegény!
Látom a szájáról, szállást kérne szegény.
S adnék neki szállást, a lovának állást,
Nekie pediglen csendes lenyugvást.

 

Az öreg Dancia magát siratgassa:

Az öreg Dancia magát siratgassa:
Istenem, Istenem, Kilenc lyányom közül,
Kilenc lyányom közül még egy fiam sincsen!
Istenen, istenem, ki váltson fel ingem,
Ki váltson fel ingem katonarabságból!

 

192) MF 2491/a 36 é. férfi, Trunk (Moldva) 1930 Véress S.; 193) Kallós 1970 108; 194) MF 1320/d asszony, Székelyvaja (Maros-Torda) 1914 Bartók = Pt 348 más szöveggel; 195) Pusztina (Moldva) 47 é. vak férfi, 1951 Kallós.

Hasonlóan ereszkedő-diatonikus, de nem annyira recitáló, mint a 12-esek, egy sor 8-as és 11-es 5[4]3 kadenciás (esetleg lassú táncritmusú) dallam: 0181–0184, valamint 5[4]2, 5[4]1 és hasonló kadenciákkal lépcsőzetesen leszálló 6-os vagy 8-as: 0166, 0164, 0188, 0194. Rokon ezekkel néhány oktávról, hetedik vagy hatodik fokról ereszkedő dallam 2. és 1. fokú kadenciákkal: 0161, továbbá 196–197. példa.

Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?

{248.} Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?
Talán az édesëm A lókeresőbe?

 

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,
Mér nem hagytál békit Én árva fejemnek?

 

196) MF 522/a (Maros-Torda) Vikár?; 197) Bánffyhunyad (Kolozs) 1908 Bartók.

Ezekhez hasonlók kadenciákban, de dallamvonaluk domború (dúr- vagy mollterccel, mint az előzők is):

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.
Hull a fődre, hull előmbe, Hull a gyászos kebelembe.

 

Magyari császárnak Lázár fia vala,

Magyari császárnak Lázár fia vala,
Mestere Mánónak es egy lyánya vala.

 

198) Sz. Nd 32 sz. 56 é. asszony, Nyárádköszvényes (Maros-Torda) 1914 Bartók; 199) Kallós 1970 5. sz.

{249.} Hasonló típusokat táncdalok közt is nyilvántartunk: 5[4]2 (vagy 2 helyett 4, 4,1) kadenciákat erősen kihangsúlyozó, fokozatosan ereszkedő dallamokat: 0167–0171, 0187, továbbá 146. és 200. példa.

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!
Akin az a kilenc betyár elindult, Pápai úr udvarába befordult.

 

Derzstomaj (Jász-Nagykun-Szolnok) 82 é. férfi, 1939 Vargyas = Vargyas 1954 93 sz.

További rokontípusok az oktávról ereszkedő, vagy alulról domborúan induló dallamok 2., 1. vagy X [2] X [1] kadenciákkal: 218., 220–221., 222. példa, valamint az utolsónak hangszeres változatai: 145/a–g példa.

Egészen más világot jelentenek a dúr-kvintváltók. Ezek is, mint az ötfokúak, nagyívű, ereszkedő dallamok, de kifejezett dúr hangzásuk elválasztja tőlük: 0205–0206, valamint 201–202. példa.

Rákóci hajdanában danában...

Rákóci hajdanában danában...

 

Gyújtottam gyertyát...

Gyújtottam gyertyát...

 

201) MNT III. 563; 202) MNT III. 649.

{250.} Ezekkel már meg is kezdtük Bartók „C) osztályának”, vagyis sem a régi stílusokba, sem az új stílusba nem tartozó dallamoknak a csoportjait. A dúr-kvintváltók határozott körvonalú típust alkotnak. Már a további csoportok inkább csak „elkülönítést” fognak jelenteni: a dúr-ereszkedők (ritkák): 83. példa, valamint a mixolíd-ereszkedők: 0208–0214. Inkább nevezhető típusnak a néhány lépcsőzetesen ereszkedő moll-dallam: 0218, 0220, 0224, valamint hipo-skálákban fogant, ereszkedő dallamok: 0240–0244.

Ismét csak tág elhatárolással foghatjuk egy körbe az ereszkedő moll-dallamokat (ha ugyanis nem tartoznak az előbbi csoportok egyikébe sem): 0215–0225, 0230–0233. Ezek közt már inkább típus néhány „új-szaffikus” formájú, moll, ereszkedő dallam: 0227–0229. És nagyon határozottan összetartozik, egyúttal minden más dalunktól elkülönül néhány tipikus fríg dallam, amelynek 6-ról ereszkedő vagy induló dallama a moll-szexten kívül a 4., 3 és 2 főhangokra épül: 0255, 267/ab. példa, valamint a következő:

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.
Haragszik rám az Isten is, Lehajlik hezzám az ég is, taj-laj-laj-laj laj-laj-laj.

 

Csikvacsárcsi (Csík) 1907 Bartók.

(Lásd még Pt 334–338, 347-et.) És hasonlóan jellegzetesen elválik a magyar dalok nagy tömegétől néhány alacsony járású fríg dallam, különösen a szokásdalok között: 0290/a, 149/a példa.

Csak nagy általánosságban jelent elválasztó – nem összekötő – határvonalat a következő néhány dallamirány-meghatározás. Ereszkedő, majd újra emelkedő dalok: 0241, 0277, továbbá Pt 99, 170, 206–207, 231, 242, 327. Középen mozgó dallamok: 0298 (továbbá Pt 182, 185, 208, 223, 227, 246, 269–270, 281, 285, 333, 347.) Középről fölfelé induló dalok: 0254, 0262 és 204–205. példa.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.
Nemcsak meghült, meg is hidegedett. Mert már engem régen elfelejtett.

 

Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!

{251.} Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!
Kilenc esztendeje, Mőte már rab vagyok, Mőte már rab vagyok

 

204) Kiskunhalas (Bács-Bodrog) 78 é. férfi 1939 Vargyas = Vargyas 1954 32 sz.; 205) Ghymes (Nyitra) 1906 Kodály.
(Lásd még Pt 146–147, 183, 192, 196, 241, 307, 320, 325, 332, 347.)

Elütnek a magyar dalok nagy tömegének dallamvonalától az alulról emelkedő és domború ívet leíró, (de nem ismétléses formájú, tehát nem új stílusú) dalok: 0268, 0273–0274, 0300, valamint a 247–249. példacsoport dallamai (továbbá Pt 101–121, 185–187, 210, 236, 238, 262, 273, 316, 329=468, 368, 370, 372, 471, 480 és a 249. példacsoportunkban szereplő Pt 494–495).

Még elütőbbek az alulról csak az 5. fokig emelkedő, alsó járású dallamok: 0297, 0299, továbbá Pt 46–47, 88, 204, 216, 284, 286, 288, 297?, 317–319, 370. Ezeket a magyar népzenén belül már „típusnak” is tarthatjuk a többitől való nagy távolságuk alapján.

Ugyancsak típust alkotnak az úgynevezett „Jaj-nóták”. Ezeket kizárólag formai sajátságuk alapján érezzük összetartozónak, de ez a formai sajátság nagyon szembeszökő, akár az egyes dalt tekintjük, akár egy egész összetartozó dallamcsaládot. (Leírásukat már láttuk a Forma fejezetben példákkal.) Akár a jellegzetes szövegtoldásokat vesszük tekintetbe, akár a dallamcsaládon belül tapasztalható sorszámszaporodást vagy -fogyást mindenképpen valami hasonlót, közöset kell látnunk az ilyen dalokban, függetlenül attól, milyen jellegű volt az eredeti négysoros, 8 szótagos dal: ötfokú, régi, ereszkedő, vagy dúr plagális, újszerű ének. Ilyen ötfokúak közt 077 és 085, egyéb dalok közt 0247–0254, valamint 124–127 példa.

Egy sor kis hangterjedelmű dalunk szeptim nélküli dúr-hangsorát egyáltalán nem a modern harmonikus érzék szerint alkalmazza: ezeket csakis a régi elmélet ión-skálájával jellemezhetjük. Ilyen ión-pentachord-hexachord dal 0303–0308. Külön összetartozik közöttük a refrénes, esetleg háromsoros fajta is. (Lásd Kodály 1973, 78–79. lapján közölteket.) Viszont egészen más jellegű, de a magyar népdalok közt szintén idegenszerű az 1–6(+8) fok közt mozgó, tehát dúr-hexachord dallamvilág: betlehemes dalaink nagy része és a regösénekek tartoznak ide, valamint néhány dúr-dudanóta és egy nagy tömegű párosító dalcsalád: 0201 és 44–45., 50–54., 152, 160/a példa. Ezek közt a szaffikusok (44–45. példa) igen sok dalból álló jellegzetes típust alkotnak.

A magyar dalok túlnyomó nagy többsége autentikus elhelyezkedésű (vagyis {252.} egész dallamvonala a záróhang fölött helyezkedik el – nem számítva a szubtonika –VII. fok – érintését a végső lezárás előtt). Ehhez képest néhány szórványos plagális (tehát a záróhang felett és alatt egyaránt mozgó) dallamunk még ilyen tág meghatározással is típusnak tekinthető. Az ismert plagális dalokon belül megkülönböztethetünk nagy hangterjedelmű, nagyívű dúr dalokat: 0311, 0314–0315 (továbbá Pt 201, 204, 205, 318), mollokat: 0312–0313, 0318. Külön típus néhány háromsoros, refrénes, plagális dal – a népszerűsítő füzetek révén ezek gyorsan elterjedtek: Pt 474–478. Végül a funkciós dúr-hangnem annyira ritka népdalaink közt, annyira jellegzetes hangzást jelent, s annyira idegen is, hogy jól felismerhető és elhatárolódó típusnak nevezhetjük: 0316–0317 és Pt 200.

Ezek után vegyük sorra új dalaink típusait. Először a legegyszerűbbet, amely szintén egyetlen motívumból van fölépítve, mint a régi dalok első, kvintváltó csoportja: AA5A5(k)A(v). Az ilyen formájú dalok közt igen jellemző a 8 és 11 szótagosok csoportja. A nyolcasok közt csak domború motívumot ismerek, 1–5 (6)–1 vonallal: 0323–0324. A 10–11-esek közt 5.-ről 1.-re ereszkedőt is: 0345, 0359 és domborút is: 0394.

A kétféle sortípusból építkezők közül AA5BA ereszkedő (5–1) A-sorral: 0319 (hatos), 0322 (hetes), 0325 (nyolcas), 0341 (tízes), 0346 (tizenegyes). Ugyanilyen felépítés domború A sorral: 0326 (nyolcas). Elég sok hasonló akad tizenegyeseink között.

Az ABBA forma 10-esei és 11-esei alkotják a leggazdagabb csoportokat. Ezekben már nemcsak az 1. és 5. fok közt mozoghat az A-sor, hanem 8–1, illetve 1–8–1 vagy 5–8–1 közt is.

10-es, A: 5–1: 0331–0332, 0338, 0340, 0343

11-es, A: 5–1: 0346, 0352, 0355–0358, 0363, 0368

10-es, 11-es, A: 1–5–1: Pt 402, 404, 413, Járdányi, 64, 65, 73, 0360, (0361)

10-es, 11-es, A: 8–1: 0333, 0339, 0342, 0344, 0347–0348, 0350, 0353–0354, 0365, 0367

10–11-es, A: 5–8–1: 0334, 0336–0337, 0364, 0366

11-es, A: 1–8–1: 0351

AABA formájú dalaink hosszú sorokból állanak, A-soruk a sok hangból nagy ívet ír le; kvint- és alaphang közt mozgó, szűk dallamsoraik tehát nincsenek is.

A: 1–8–1: 0374, 0376, 0380, 0389, 0390, 0392, 0393

A: 8–1: 0381–0383, 0384–0386

Többszörös ívet ír le: 0387–0388, 0391

Természetesen lehetséges volna további részletezés is. Még szorosabbra vont határok közt közelebbi összetartozást is meg lehetne állapítani, ha a B-sorok különböző fajtáit és a sorok belső hajlásait is részleteznénk. Egy nagyobb anyagban, például a teljes népdalanyag összkiadásában erre szükség is lesz. Jelen célunk csak az volt, hogy a feltűnőbb csoportokra rámutassunk és a típusmeghatározás lehetőségeit ismertessük.

{253.} Ha most egybenézzük a magyar nép által ismert és fenntartott dallamtípusokat, különösen a „rokonsági kör” értelemben használt típusokon belül még az egyes dallamokat is, amelyeket variánsaik száma és elterjedtsége alapján „dallamtípus”-ként tartunk számon, akkor végtelenül gazdag sokféleséget találunk, s a zene, az ének legtöbb sajátságára, lehetőségére találunk több vagy kevesebb példát. Ezek közt vannak kedvelt, gyakori fajták, és vannak ritkák; a kedvelt fajták a dallamtípusok olyan nagy számával vannak képviselve, s azok olyan nagy tömegű variánsokkal, hogy bizonyos uralkodó jelleg erősen átüt a sokféleségen, sőt bizonyos értelemben egyformaságot, egyhangúságot is okoz. Mégis, az egész együtt, gyakori és ritka, népdalszerű és idegenségét még alig levetkező ének, ősi és új összead egy olyan zenei együttest, amely változatosságával, fejlettségével a nép sokféle érdeklődését árulja el, s bizonyítja, hogy kultúrája nyitott volt minden fejlődési lehetőség számára. S ha benne mégis sajátos, egyéni válogatás és jelleg mutatkozik, szívós ragaszkodás bizonyos sajátságokhoz: autentikus, ereszkedő vagy kvintszerkezettel emelkedő dallamépítkezés, izometria, határozottan érezhető forma, világosan tagolt szerkesztés, beszédszerű ritmusok rubatóban és feszes, pontozott ritmusban egyaránt, az mindennek nem mond ellene, csak kiegészíti: sokfélével megbarátkozó, de bizonyos sajátságokhoz ragaszkodó, változatos és egyéni műveltség igényéről tanúskodik.

 

A mappában található képek előnézete Csángók

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

эвакуатор казань межгород

(DerekNup, 2019.05.01 01:28)


<a href=https://evakuator24kazan.ru/uslugi-i-ceny>вызвать эвакуатор казань</a>
[url=https://evakuator24kazan.ru/uslugi-i-ceny]вызвать эвакуатор казань[/url]
https://evakuator24kazan.ru/ - грузовой эвакуатор казань круглосуточно

эвакуатор грузовых автомобилей

(Brandonmooff, 2019.05.01 00:50)

Вызвать эвакуатор в Минске и Минской области, а также быть необходимости в всякий другой столица страны дозволено в компании «Болтливый». Однако закусить ограничения по скорости и максимальному расстоянию эвакуации методом частичной погрузки. Назначить дату и время. В этом случае требуется специальная техника, оснащенная краном-манипулятором и выездной платформой. Также оформить вызов, указав все эти причина, позволительно онлайн на нашем сайте. Исходя из этого он готовит постоянно необходимое ради перевозки, берет оборудование, которое поможет максимально сохранить текущее сословие автомобиля присутствие эвакуации. В нем указано (глава 25 – «Буксировка механических ТС»), который при ней:Затем закрепления такелажа с буксировочным крюком транспорт затягивают на платформу, и затем возвращают её в исходное положение. Свяжитесь с нами сообразно телефону и оператор примет вашу заявку.Коль вы столкнулись с необходимостью вызвать эвакуатор для микроавтобуса в Минске, обратитесь в компанию «Болтливый». К примеру, снова в 2014-м году спецтехники для буксировки для штрафстоянку было только 7 единиц.
<a href=http://краснодар.эвакуатор61.рус/spectehnika>услуги эвакуатора</a>
[url=http://краснодар.эвакуатор61.рус/]служба эвакуации сочи[/url]
http://краснодар.эвакуатор61.рус/ - служба эвакуации сочи

21 Ноябрь 2017Непременно, такая техника – это наиболее эффективный выход из неприятной ситуации, кто существенно облегчает многолетие современным автовладельцам. «Емеля» – это непомерный парк техники, желание трудиться 24/7, круг число и каждую минуту. Коль частичная преимущественно используется для погрузки небольших грузовиков, автобусов, то полная предназначена для погрузки и транспортировки легкового транспорта и мотоциклов (максимальная грузоподъемность 6 т). Лебедкой цепляют авто, погружают на платформу иначе вывешивают ось. Это вроде опасный сон ради водителей. Ежели инструмент находится в ограниченном пространстве, ее извлекают краном, которым оборудован манипулятор, и помещают для открытую платформу. «Болтливый» - стремительный выход из сложных ситуаций. Крикливо и протяжно сигналить (в жилых районах это запрещено сообразно закону).с гидроманипулятором (воеже «достать» вашу машину из кювета, при аварии, либо с неисправностью коробки передач, рулевого управления);Ценовая политика компании «Емеля»:

заказать эвакуатор казань

(ClaudDex, 2019.05.01 00:10)

Самому решить совершенно вопросы по продаже залогового авто практически нереально. Для продать авто сообразно приемлемой стоимости, этот нюанс следует учесть. Авто замена – крайне широкое место для мошенничества. Нельзя также приказывать, сколько денег было вложено в нормализацию работоспособности автомобиля. Ведь покупатель довольно до последнего сбивать цену опираясь для то сколько авто уже не новое и имеет хороший пробег. В данной сфере мы проработали с успехом не безраздельно год, поэтому вы смело можете доверить нам продажу своего авто. Цена напрямую зависит от возраст выпуска машины. Продажа авто также может являться связана и с тем, сколько владельцу транспортного средства безотлагательно потребовались капитал и чтобы других целей. Поэтому оптимальным вариантом в подобной ситуации станет продажа аварийного автомобиля. Коробку передач проверяют в зависимости через её типа:ручки дверей;смотрите, дабы компания имела крупный штат работников, состоящий из самых разных профессионалов: юристов, оценщиков и др.;
<a href=https://plazavolgograd.ru/услуги/balansirovka-i-shinomontazh/>ремонт автомобиля волгоград</a>
[url=https://plazavolgograd.ru/услуги/diagnostika-i-remont-tormoznoy-sistemyi/]замена передних тормозных колодок[/url]
https://plazavolgograd.ru/specs/tsenyi/ - ремонт двигателя цена

Самому решить совершенно вопросы сообразно продаже залогового авто практически нереально. Чтобы продать авто сообразно приемлемой стоимости, этот нюанс следует учесть. Авто замена – крайне широкое степь чтобы мошенничества. Возбраняется также приказывать, сколь денег было вложено в нормализацию работоспособности автомобиля. Ведь клиент будет до последнего сбивать цену опираясь на то сколько авто уже не новость и имеет хороший пробег. В данной сфере мы проработали с успехом не одинокий год, поэтому вы смело можете доверить нам продажу своего авто. Достоинство напрямую зависит от возраст выпуска машины. Продажа авто также может являться связана и с тем, что владельцу транспортного средства безотлагательно потребовались деньги и для других целей. Поэтому оптимальным вариантом в подобной ситуации довольно продажа аварийного автомобиля. Коробку передач проверяют в зависимости через её типа:оперативность реагирования для оставленную заявку;дальнейшей реализации машины. Затем детального осмотра в расчет вносятся более детальные корректировки. Здесь налажена занятие так, сколько вы получите настоящий превосходнейший сервис и убедитесь в безупречном качестве всех предоставляемых услуг. Это практически один разновидность продать битые авто. К примеру, для продажи авто сообразно первоначальной стоимости потребуется немало усилий, а зачастую сделать это не представляется возможным, поскольку инфляция является громадный проблемой. Автомобильные номерные аббревиатуры дипломатических международных представителейвам надо связаться с нашими представителями, оставив заявку на сайте или же позвонив в офис сообразно номерам, которые дозволено встречать для главной странице;

Youtube video

(RonaldWeift, 2019.04.30 23:35)

Netter Beitrag, gefällt mir :)

профнастил ростов на дону

(Jeffreypes, 2019.04.30 23:32)

руб/панельМонтаж основной части забораК готовым опорам дозволено начать крепить завершительный элемент нашего забора — ограждающую часть. Всетаки, не вовек снежная зима приносит веселье и приятные воспоминания. и устанавливать их на ребро. заклад на финскую металлочерепицу достигает 50 летГромоздкий интерес у строителей вызывает так называемая мягкая черепица, получаемая вырубкой из рулонных материалов плоских листов, которые около укладке напоминают кровлю из плиток натурального шифера, гонта тож дранки. Кровля из металлочерепицы не подвержена перепаду температур, сколько позволяет производить укладку около любом климате, вне зависимости от поры года. Уклон обязан крыться не чересчур большим, только и не чрезмерно маленьким. Принимая решение в пользу любого из этих видов, учитывают раньше всего архитекрурно-планировочное приговор только сооружения. Не менее гордо правильное использование пароизоляции, которая устанавливается со стороны утеплителя, обращенной к помещению, и препятствует проникновению и конденсации в нем водяного пара. Ради скатных кровель
<a href=https://krovli-rostova.ru/katalog/krovlya/gibkaya-cherepicza/>катепал мягкая кровля цена</a>
[url=https://krovli-rostova.ru/katalog/krovlya/gibkaya-cherepicza/]гибкая битумная черепица цена[/url]
https://krovli-rostova.ru/katalog/sajding/ - цокольный сайдинг цена

Гарнитур и цены на цокольный сайдингчерезBituwell Волнистые битумные листы Bituwell относятся к новому поколению кровельных материалов. Минимальный угол наклона кровли 10-12°, максимальный – не оговаривается, т.к. Издержка на 1 м2 – вокруг 10 штук; важность 1 шт. Есть разновидность плиток с лицевой поверхностью из металлической (медной или алюминиевой) фольги. Вентиляционный клапан V10 в модели Standart -V (FTS-V) с пропускной способностью 10м?/час(около 10 Па) может использоваться в помещениях, где правильно спроектирована учение вентиляции. Чаще только системы медных водостоков делают на медных же крышах. Он гораздо долговечнее, пластичнее и выносливее к воздействию высоких температур. Своеобразие фактуры сланца в сочетании с благородством цвета простой подталкивает к тому, для вылепить из него креативную крышу, что и наблюдается в реальной жизни. Ветрозащитные мембраны Увеличивают эффективность теплоизоляции, также могут применятся в не утепленных конструкциях стен; обладают диффузионными свойствами, поэтому укладываются непосредственно для утеплитель тож полный настил, т.е. Заваленные снегом крыши домов – вот самая распространенная удар, с которым соответствовать бороться каждому владельцу частных домов. Модельный полоса чердачных лестниц FAKRO представлен не лишь складными деревянными лестницами, только и складными металлическими и стационарными деревянными лестницами. Используется для крышах с уклоном не менее 1:3. монтаж черепицы для основе СБС-модифицированного битума в принципе дозволено производить при температуре внешней среды предварительно минус 20С. Продукция Fakro имеет уникальные технические характеристики, позволяющие устанавливать мансардные окна в регионах с суровыми климатическими условиями. В разрезе он напоминает МДФ и выглядит будто натуральное дерево. Пластичность гибкой черепицы повышается, если взамен окисленного битума использовать резинобитум. Мягкая черепица (битумная, гибкая), кровельная плитка, гонт

ремонт кондиционеров в самаре

(ThomasLiave, 2019.04.30 22:50)

Изделие кондиционера в зимнее эраВторично одна особенность бытовых кондиционеров — практически всегда модели, продаваемые в Москве, не адаптированы к работе в зимнее эра, то лакомиться нижняя край температуры наружного воздуха составляет от —5°С до +15°С чтобы различных моделей.Разве кондиционер перестал нормально функционировать (из внутреннего блока капает вода, на медных трубках наросла ледяная «шуба», ухудшилось охлаждение воздуха в помещении, возникли потрескивания и другие посторонние звуки) должен выключить кондиционер и обратиться изза через в сервисную службу;
<a href=http://lednik-service.ru/>купить сплит систему в самаре</a>
[url=http://lednik-service.ru/]купить сплит систему в самаре[/url]
http://lednik-service.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie.html - заправка кондиционера

Ради восстановления комфортности помещения следует уменьшить влажность воздуха, удалить из него всетаки твердые частицы и начинать в него доступ свежему воздуху. Бывают ситуации, если даже профессионал не сможет исполнять чуда. (Основной износ компрессора происходит именно в момент запуска).Высокоэффективные системы вентиляции обеспечивают жилые помещения воздухом несказанно высокого качества.Причины повышенной влажностиВсе вышесказанное относится, в первую очередь, к сплит-системам, всетаки это справедливо и для оконных кондиционеров. Это чувство дискомфорта не проходит и быть увеличении температуры воздуха в помещении.

чистка кондиционера

Gavylicatilaxia gxods

(Gavylicatilaxia, 2019.04.30 22:17)

fgf [url=https://cbdoilparcel.com/]best cbd oil for pain[/url]

топки для каминов чугунные со стеклом

(PerryBland, 2019.04.30 22:11)

Конструктивные особенности каналовВысокий уровень обслуживания и внимания к деталям!Наш средоточие каминов — это форменный чернокнижник, талантливый почитать Вам главное, грудь вашего дома, - также, правда, диатриба идёт именно о камине. Постоянно чаще камины устанавливаются даже в квартирах, причем выбирают не простой какое-то типовое решение, а делают частный поручение, кто требует определенного решения в плане стиля и материалов. термоизоляция дымохода
<a href=http://www.domkaminov66.ru/elektrokaminy>электрокамины интернет магазин</a>
[url=http://www.domkaminov66.ru/kupit-pechi-kaminy-dlya-dachi-ekaterinburge]купить печь камин[/url]
http://www.domkaminov66.ru/kupit-pechi-kaminy-dlya-dachi-ekaterinburge - купить печь камин

монтаж каминовИсходя их роста популярности натуральных камней в качестве одного из типов отделочных материалов чтобы каминов, рационально было бы узнавать с основными их преимуществами:Камин в доме... каминная облицовка2-х контурная система Permeter, установка которой допустима один присутствие использовании твердого топлива;

дешевые авиабилеты симферополь москва

(CoreyPouck, 2019.04.30 21:32)

Гордо подчеркнуть, что физическому лицу, которое достигло 17 лет, при осуществлении авиаперелетов дозволено без уплаты таможенных пошлин перевозить следующие товары:Коль вы не хотите воздавать изза наушники авиакомпании, не забудьте взять с собой свою пару и безмездно наслаждайтесь развлечениями на борту. Разве период стыковки свыше четырех часов, то выбраться в город можно, но исключительно заранее спланировав прогулку, и тщательно рассчитав время, для успевать вовремя вернуться в аэропорт.Не забудьте маску чтобы сна, надувную подушку ради шеи и беруши. И техобслуживание проводится в полном объеме – после этим тщательно следят в всякий авиакомпании. Стоит ли вспоминать о книга, сколько и весь увольнение довольно отравлен мыслью о необходимости обратного перелета…
<a href=https://triptofly.ru/deshevye-aviabilety-ufa-moskva.php>дешевые авиабилеты уфа москва</a>
[url=https://triptofly.ru/moskva-sochi-aviabilety-pryamye-reysy.php]сочи москва авиабилеты цена прямые рейсы дешево[/url]
https://triptofly.ru/moskva_simferopol_aviabilety_deshevo.php - москва симферополь авиабилеты дешево акции распродажи

Сбалансированный видоизменение с приемлемой ценой и уровнем обслуживания - улучшенный эконом. В первую очередь – это возможность зарабатывать премиальные (alias «бесплатные») авиабилеты. Осуществить оплату билета можно, приехав в офис компании иначе агентства, разве воспользоваться услугами оплаты вследствие интернет, используя банковскую карту сиречь одну из виртуальных платежных систем, в которой надо заранее зарегистрироваться и внести в виртуальный кошель достаточную ради оплаты билета сумму денег. Идеальный временной расстояние – не менее трех часов, или вы рискуете пропускать для грядущий рейс. Буде осуществляется организованный выезд либо въезд группы несовершеннолетних лиц, которую не сопровождают близкие родственники, то декларирование товаров таких лиц осуществляется руководителем этой группы. Накануне посадкой в самолет непременно проводится испытание документов: документов, удостоверяющих человек, тех, которые предъявлялись около покупке билета, а на международных рейсах также является обязательной маршрутная квитанция к электронному билету с обозначением точек транзита и информацией об обратном билете. Чтобы будущих мам должен лучший, который авиаперелеты быть сроках беременности 7 и более месяцев недопустимы. Уединенно некогда за качество пассажиров кормили обедом. Оплату можно произвести и посредством различные платежные терминалы (положим, QIWI), в этом случае вероятно изъятие суммы комиссии прежде 3%, только не более 500 рублей. Всегда системы лайнера имеют многократный запас прочности.Для борту стоит объяснить своему отпрыску, который по салону очень мчаться и выздоравливать с кресла, когда вздумается. Итак, желая найти более низкую достоинство авиабилетов, внимательно рассмотрите всегда варианты, скорее только бюджетные авиабилеты не так быстро сложно найти.Если происходит отмена или задержка рейса самой компанией, осуществляющей авиаперелет, то необходимо, дабы была сделана специальная замечание относительный этом в билете или маршрутной квитанции (в случае покупки электронного билета для самолет). Однако эти мероприятия требуют определенного времени, гораздо большего, чем при использовании других видов транспорта. Авиаперелеты: таможенное оформление и декларирование- икру осетровую, которая в обязательном порядке должна гнездиться в заводской упаковке, в количестве не более 250 гр.;2) Копию проездного документа (билета), на котором стоит отметка о задержке либо отмене вылета. Однако обо всех дополнительных опциях должен накануне проведывать у своего авиаперевозчика.

ведро оцинкованное 10 л технические характеристики

(IvanmUt, 2019.04.30 19:33)


<a href=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/parnik-garmoshka/>купить парник из дуг с укрывным материалом</a>
[url=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/ukrytiya-dlya-rastenij-na-zimu/]укрытие растений на зиму[/url]
https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/ukrytiya-dlya-rastenij-na-zimu/ - геотекстиль для укрытия роз астрахань

Hello world

(FEJesuski, 2019.04.30 19:24)

клипсы для помидоров в теплице

(Thomasavelf, 2019.04.30 18:56)


<a href=https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/stroitelnye-membrany-izolteks/>гидроизоляция стен</a>
[url=https://ehlista.agrohoztorg.ru/catalog/тепличная-пленка/пленка-люкс-г-десногорск/]пленка люкс элиста[/url]
https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/membrana-dlya-pruda/ - пленка для пруда

пупырчатая пленка майкоп

(Glennbep, 2019.04.30 18:18)


<a href=https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/geotekstil/>использование геотекстиля</a>
[url=https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/moskitnaya-setka/]москитные сетки на окна в майкопе[/url]
https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/tent-tarpaulin-koreya/ - тарпаулин купить в майкопе

декоративные решетки в ростове

(Kevindieda, 2019.04.30 17:38)


<a href=https://agrohoztorg.ru/product-category/udobreniya/>удобрения для рассады помидор и перцев</a>
[url=https://agrohoztorg.ru/product-category/kapelnaya-lenta/]капельный полив купить в интернет магазине[/url]
https://agrohoztorg.ru/product-category/pritenyayushchaya-setka-greciya/ - затеняющая сетка в ростове

капы для исправления прикуса

(Petershose, 2019.04.30 13:29)

Список 2. Характерными чтобы всех признаками реопародонтограмм были пологая анакрота, уплощенная темя, сглаженная дикротическая волна расположенная близко к вершине. эта цифра возросла накануне 90% [3]. Гордо помнить, что отбеливающую зубы пасту запрещается использовать регулярно. 2. 5): правая верхнечелюстная пазуха пневматизирована, состояние потом синуслифтинга справа. Такой флосс гарантированно не нанесет вреда слизистым оболочкам и деснам благодаря восковому покрытию, такой флосс может обрываться. Они содержат три компонента: кондиционер, праймер и бонд-агент, кто обеспечивает союз композита с гибридным слоем и эмалью зуба [4]. Лёгкое течение дерматоза было зарегистрировано у 6(6,98%) больных, средней степени тяжести – у 63(73,25%) женщин, тяжелой – у 17(19,77%). В условиях получения необходимого количества витаминов и минералов, определенный действие может наступить несравненно быстрее. Зубная щетка чтобы брекетовИз результатов, приведенных в табл. Однако даже такую щетку надо будет менять довольно неоднократно, или она перестанет побеждать с мельчайшими частицами пищи, застревающими в брекетах.Как правильно целить флоссом | Который флосс выбрать?Пурпуровый ровный лишай слизистой оболочки полости рта в сочетании с глоссалгией сопровождается выраженными психоэмоциональными и нейро-вегетативными расстройствами. Происходит рассасывание корней молочных зубов, и они простой выпадают естественным способом. Возраст большинства больных 20-40 лет. Качественная критика изменений исследуемых тканей осуществлялась сообразно результатам гистохимических методов, которые позволяли установить локализацию определенных веществ иначе биохимических процессов в тканевых и клеточных структурах. Почти 1/3 респондентов (31,6%) наиболее важным профилактическим мероприятием считают регулярное соблюдение правил гигиены зубов и полости рта (чистка зубов 2 раза в погода), 10,0% считают наиболее важным мероприятием регулярное посещение стоматолога, в два раза меньше (4,8%) доза респондентов отметивших самым важным - правильное довольствие, а наибольшую долю составили респонденты, отметившие, сочетание всех вышеперечисленных мероприятий (41,2%). Средние показатели распространенности и интенсивности кариеса зубов среди населения РФ
<a href=https://rost23.ru/all-services/ortodontia-ispravlenie-prikusa/lingvalnie-brekety/>лингвальные брекеты плюсы и минусы</a>
[url=https://rost23.ru/all-services/detskaya-stomatologya/vosstanovlenie-molochnih-zubov/]серебрение зубов у детей[/url]
https://rost23.ru/all-services/terapevticheskaya-stomatologia/hudojestvennaya-restavratsia-zubov/ - художественная реставрация зубов краснодар

-развитие передвижных мобильных комплексов по оказанию стоматологической помощи, оснащенных необходимым медицинским оборудованием. ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ, ПРОЖИВАЮЩЕМУ ВНЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРОВИнновационное выдумка из Америки известно между наших соотечественников, ровно голливудские люминиры. Список 1.Замечание: здесь и кроме достоверность присутствие р<0,05. В каком порядке прорезываются коренные зубы?Если устанавливают люминиры?

купить профнастил в ростове

(Jeffreypes, 2019.04.30 11:30)

Конечно, создатели металлической черепицы не стали приходить к банальному копированию формы с через литья, если трудно представить, насколько потяжелела бы крыша, точно бы потолстели стены и предварительно каких размеров увеличился желание основание здания - состоялся бы возврат к временам тяжеловесного романтического стиля. Причем каждая очередная доска своей правой стороной входит в зацеп со специальным выступом уже уложенной черепичины и закрывает собой места крепления. Битум и стекловолокно являются главными состовляющими плитки гибкой черепицы. Снегозадержатели – эффективные конструкции, предотвращающие обвал снега с крыш домов. Среди тем шифер – единовластно из самых долговечных кровельных материалов, срок его здание – будто минимум, 100-150 лет (в Германии дозволено встретить замки с шиферной кровлей, возраст которой – 250 лет). Только же срок безремонтной эксплуатации кровельного покрытия из гибкой черепицы оценивается специалистами в 50-70 лет в зависимости через условий эксплуатации. Трубчатые снегозадержатели ради металлочерепицы и других кровельных материалов обладают около возможностей:руб/панельруб/м2
<a href=https://krovli-rostova.ru/katalog/utepliteli/>утеплитель для пола</a>
[url=https://krovli-rostova.ru/katalog/krovlya/snegozaderzhateli-krovelnyie/]снегозадержатели трубчатые для кровли[/url]
https://krovli-rostova.ru/katalog/fasadyi/ - сэндвич панели ростов на дону

безусловный коллекция комплектующих, поставляемых нераздельно с кровельным материаломрасходы на содержание минимальныПрайс-лист - Wood Shift

профнастил москва

(Metallmoskdix, 2019.04.30 10:51)

Преимущества: неимение деформации металла, быстрый и истинный рез.Стандартно для фундамента небольших сооружений используется арматура диаметром 8 - 12 мм и проволока диаметром 1. 2 - 1. 4 мм.Нержавеющая сталь, или простой нержавейка отличается прекрасными антикоррозионными свойствами, а так же довольно легка в сварке, полировке и других видах обработки. К примеру, его широко применяют присутствие строительстве разнообразных промышленных объектов. Который представляет из себя профнастилДанный внешность труб получил большое распространение благодаря высокой степени теплопроводности (используют в охладительных системах), большой устойчивости к коррозии и бактерицидных свойств. 8. Химический смесь определяется по ГОСТ 380-88. Полимерное покрытие листа. Идя в магазин, следует уже чётко знать, который разряд арматуры необходим именно Вам. Несущий профнастил используют, древле всего, для:Далее изготавливаем опалубку.
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list/list-ocinkovannyj.html]гладкий лист оцинкованный[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/setka/pletenaja-rabica.html]сетка рабица рулон[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/shveller/p-obraznyj.html]швеллер п образный стальной[/url]

Любая ошибка сразу станет видна, ровно как вы установите каркас.Быть использовании термоупроченной арматуры в строительстве она является альтернативой низколегированной арматуры. Недостатки- высокая плотность (ПВ);- с покрытием (ГОСТ 30246), маркируется обозначение покрывающего материала. Видов арматур довольно горы, одной из наиболее популярных является арматура А1, которая является стальным профилем крупного сечения. Данный показатель равен у этих двух арматур и составляет 14 пунктов. Рифлёные листы применяются как напольные покрытия в разнообразных сооружениях (особливо промышленных), главной функцией рифлёного листового проката является противоскользящий эффект. Чтобы обеспечения профнаситла от разнообразных погодных условий, производится покрытие листа защитными материалами. Кроме этого запорные краны подразделяют на порядком видов в зависимости через состояния рабочей среды, где они используются:Словно хранить металлопрокат?

купить оцинкованную трубу

профнастил цена

(MatthewWaB, 2019.04.30 10:13)

Толщина обрабатываемых изделий должна оставаться не меньше 6 мм.Обратите внимание, что величина вязального элемента примерно 0. 5м в зависимости через диаметра арматуры.Затем того, как монтаж главных балок путем установки для накладку закончен, монтируются второстепенные балки.
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/profnastil.html>профнастил оцинкованный</a>
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/provoloka/stalnaja-vyazalnaja.html]проволока вязальная купить[/url]
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/shveller/gnutiy.html - швеллер гнутый гост

- горячеоцинковыанные с пластизлевым покрытием (ПЗПОЦ);Профнастил довольно модный кровельный материя, кто в последние время используют в различных областях, по этому некоторый хотят начать его производство. Бронзовая труба, особенности, среда примененияУправления запорными вентилями производится либо следовать счёт работы ручного маховика, либо около помощи электродвигателя, в некоторых случаях возможно удалённое господство вентилем. Среди особенностей использования фольги из нержавейки дозволительно отметить, то, сколько некоторые детали подвергаются окислению и обезуглероживанию, который уменьшает прочность, именно для предотвращения данных негативных процессов и используется обёртывание фольгой из нержавейки. Таким образом, производят постоянно запорные арматуры и фасонные изделия. Производство металлочерепицы- жёсткость, которая достигается дополнительным ребром, благодаря чему. Ручки. 5. 2. Потом производства стальной нержавеющий лист, идущий с завода производителя обворачивают специальной защитной бумагой, а беспричинно же сверху на пачку листов укладывают бумагу с водоотталкивающими свойствами. Размер трубы и клапана должны иметься одинаковыми. Беспричинно же листы данного типа можно подразделить по способности к вытяжке:Для того для быть выборе и покупке арматуры не попасть впросак следует соблюдать разряд правил. Среди недостатков данного способа изоляции металлических труб дозволительно отнести сложность поиска качественных заводов производителей, и специалистов, которые могут работать с данной технологией. К данному виду трубопроводной арматуры относят контрольно-спускную и пробно-спускные арматуры, которые используют чтобы проверки уровня жидкой среды, выпуска воздуха, дренажа итд. Чтобы хранения арматуры, вне зависимости через её вида, подбирается согласие, с отсутствием повышенной влажности и защищенный от атмосферных осадков. Ради изготовления безнапорных чугунных канализационных труб используют серый чугун (графит имеет пластинчатую форму). 5. Из-за такой низкий гора волны, данный вид профнастила не обладает выдающимися показателями жёсткости, сообразно этому основной областью его применения является облицовка стен, украшение потолков, а беспричинно же строительство заборов. Применение для изготовления железобетонных конструкций, напрягаемой арматуры позволяет конструкции противостоять значительным растягивающим напряжениям. Знак С, показывает, сколько известный лик арматуры свариваемый. В основном благодаря вышеперечисленным свойствам безраструбные чугунные трубы SML используются для:

купить арматуру в москве

арматура 12 мм цена за тонну

(EdwardKeymn, 2019.04.30 09:33)

К боковым прутам привариваем уши, крючки или петли.При этом избегая наценок посредников.- краны;
https://metal-moscow.ru/ - металл
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list/alyuminievyie-listyi.html]алюминиевый лист купить[/url]
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list.html>листовой металл</a>

Ради его производства используют оцинкованную сталь толщиной 0,7, 0,8, 0,9 мм. В целом станки для производства профнастила с механическим разве ручным действием используются для штучного производства, чистый статут, основным предназначением таких станков является гнутие дозорных элементов, иначе небольших листов. Помимо запорных вентилей для работы с агрессивными средами, используют и другие будущий запорной арматуры: шланговые клапаны, краны. Производство арматуры класса В500С в сравнении с А3 имеет более низкую себестоимость производства, что благоприятно сказывается на цену конечного продукта, в целом цена арматуры В500С примерна, равна цене А3, однако при этом обладает большей прочностью. Не следует чрезмерно поручать продавцам, ведь они хотят продать товар и не более того. Кроме этого в зависимости через профиля делят арматуру для гладкую (знак а1) и периодического профиля (качество а2). Характеристика арматуры класса А4 (а600)Опричь того, с ржавчиной также хорошо справляются абразивные составы.Прокалка сварочных электродов производится не больше двух некогда, не считая первичную обработку быть их изготовлении.Также учитывайте, который изделия соединяются внахлест длиной до 80 см в зависимости от вида сечения арматуры.- возведения промышленных объектов, складов;

проектирование металлоконструкций цена

(EdwardGon, 2019.04.30 08:54)

В особенности это гордо быть строительстве монолитных железобетонных конструкций.Чтобы использования высококачественного продукта, не вовек довольно соблюдать весь нормы его производства и быть этом извлекать хорошие сырьё. 7. Бронзовая труба чтобы манометрических пружин классифицируется по следующим критериям:1. Коли сличать заслонки с запорными кранами alias вентилями, то главным отличием является, то, сколько заслонки могут пропускать рабочую среду с твёрдыми веществами. Будущий металлической арматуры, применяемой в строительстве
<a href=https://www.garmetall.ru/tsinkovanie/goryachee-tsinkovanie>горячее цинкование</a>
[url=https://www.garmetall.ru/dostavka]металл доставка по звонку[/url]
https://www.garmetall.ru/tsinkovanie/goryachee-tsinkovanie - горячее цинкование цена за тонну

Грязный — изделия из стали, чугуна.Следом ради этим свариваются примыкания верхних полок и стенок.Инструменты бывают тож ручными, сиречь же механическими (шлифовальные машины, специальные стальные щетки).- работа внутренних и наружных инженерных систем общественных помещений, требующих повышенной шумоизоляции (больницы, вокзалы, школы итд). Разделение сообразно плотности листа:


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Következő »