Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

......................

NÉPDALTÍPUSOK

A variálás állandó folyamatában az új meg új formák alakulásának szövevényes folyamatában, kevéssé sikerült vagy életre nem való kísérletek és sikerült, de el nem terjedt, vagy kiveszőben lévő egyedi darabok tengeréből emelkednek ki mint szigetek vagy nagy szárazföldek, a típusok: egy-egy dallamelgondolásnak, formai alakulatnak folytonos újraalkotásából keletkező változattömbök. Egy-egy ilyen, felismerhetően azonos dallam összetartozó változatait is szokták típusnak nevezni: így nevezi például Járdányi a Magyar népdaltípusok c. kiadványában az egyes dallamokat, amelyek szélesebb területen, több változatban ismeretesek. Ugyanígy használja a típus fogalmat az MNT VI. kötete. Ezek a „típusok” tulajdonképpen „a dallamok”, amelyeknek a műzenében egy-egy alkotás felel meg. Mindössze az a különbség, hogy a műzenei alkotás egyszeri és megmásíthatatlan, a néphagyományban viszont egy alkotás sok változatban él – mintha a zeneszerző művét csupán számos vázlatából ismernék. Éppen ezért helyesebb a típus szót tágabb értelemben venni: több önálló „alkotást” – vagyis változatokban élő dallamot – összefoglalóan nevezni közös típusnak aszerint, hogy több vagy kevesebb vonásban hasonlók egymáshoz. Rokon dallamokat és nem azonos dallamokat nevezek tehát a továbbiakban típusnak. Az a kérdés, milyen rokonság alapján nevezhetünk így különböző dallamokat.

Legtágabb a rokonság akkor, ha a dalok egyetlen meghatározó sajátsága alapján húzzuk meg a rokonság határait. Tulajdonképpen az eddigi fejezetekben tárgyalt összes tulajdonság szerint lehet „tipikus” egy dallam, s tartozhat ilyen vagy olyan típusba: van dallamvonal szerint típus, hangkészlet szerint (sőt hangnem is tehet dallamot tipikussá), van ritmus-, illetve szótagszámtípus, formatípus, sőt dallam–szöveg kapcsolat is lehet jellemző néhány szorosan összetartozó dallamra, végül, de nem utolsó sorban az előadásmód is foghat össze „típust”. Vegyük sorba ezeket a lehetőségeket.

Nem kell bizonygatni, hogy a dallamvonal, illetve egy összetettebb dallamfelépítés lehet tipikus, és sokféle eltérő megoldásban jelentkezhet. Legtágabb határok közt beszélhetünk ereszkedő (01–094), helyben topogó (0129–0141 és 0280–0302), emelkedő (0256–0275), kupolás dallamokról (0319–0393), kétrészes – például kvintváltó (01–049) vagy kvinttel magasabban ismétlő (0323–0324, 0335, 0345, 0359), mély járású (16/e, 46, 0137, 0143–0152, 0176–0179, 0293–0302, 0311–0318), magas járású (01–049+0234–0244), tág ívű (022, 039, 0219, 0369–0393) és szűk menetű dallamokról (0146–0152, 0308–0309), s ezek bizonyos {240.} vonatkozásban valóban közelebbről vagy távolabbról rokonok. A dallamnak még a tagolása is lehet igen tipikus: a kadenciái. Bizonyos kadencia-sorozatok is összekötnek dallamokat egymással, például 7 [5] 3, 4[5] VII, ezek többnyire kvintváltók: 5[4]3, 5[4]2 históriás jellegű vagy táncnóták a „sirató rokonság” jellegzetes példái; 1[5]4 az új stílusra jellemző és így tovább. A hangkészlet néha igen jellemző egy-egy dallamstílusra, különösen a fejlődés korai fokozataiban, de még olyan fejlett parasztzenében is, mint a bolgároké. A magyar népzenében is más-más jellege van a dúr pentachord dallamoknak (0303–0309), mondjuk a Zobor vidéki lakodalmas énekeknek (0303, 0307) vagy a hexachord (+oktáv) hangkészletnek, mondjuk a regösénekeknek, betlehemesnek és dudazenének (201., 42–45., 50–54., 152., 256. pl.), mint az oktávterjedelmű ötfokú daloknak. Ötfokú dallamok: ez a tág hangkészlet-meghatározás is, minden tág volta ellenére is, jelent bizonyos rokonvonást, ami határozottan elkülöníti más dallamoktól. Igen sok dallamot meghatároz a fríg hangnem, ha ugyanis annak fő hangjaira épül fel a dallamvonal (0178, 0255, 0282, 0284, 0290/a). Egészen különválnak hangnemi-hangkészleti sajátságaikkal azok a dalok, amelyeknek egész dallammenetük az „akusztikus skála” hangjaira épül, s annak jellemző hangjait lényeges dallamhelyen építik be a dallamvonalba (69, 0278). Funkciós dúr-dalok (0317), hipo-skálákban mozgók (0240–0244) mind külön rokonsági körbe tartoznak. Ismét határozott típust jelentenek a drm-n recitálgató dallamok (0129–0141).

A magyar népdalban (a népköltészethez hasonlóan) igen nagy jelentősége van a szótagszámnak: egy-egy szótagszámcsoport vagy különösen egy-egy sajátos versszakképlet összekapcsol sok, egyébként különböző dallamot. Az olyan ritka sor, mint az ötszótagú, különösen ha a versszak mind a négy sora ilyen, annyira különválik a magyar dalok többségétől, hogy ez már típussá is avatja (e tekintetben legalábbis). De igen jellegzetes csoportot alkotnak a 6-os, 8-as, 12-es izometrikus dallamok is – ezek többnyire a régi parlando-rubato dalok főcsoportjai; a 12-esek pedig a régi stílusban szinte kivétel nélkül az úgynevezett „recitálók” csoportjába tartoznak. Ellenben a 7 és 11 szótagúak a régi stílusban kivétel nélkül táncdallamok, a 6+5 tagolású 11-es pedig szinte egyetlen dallamot jelent: a „Hol jártál az éjjel cinegemadár” szövegű kanásztáncot (04). 13–14 szótagszám egy dallamon belül a kanásztánc legjellemzőbb típusait jelenti. Új dalaink között a 10-es és 11-es szótagszám jelent igen tipikus dallamcsaládot, az új stílus legnagyobb tömegű, legjellegzetesebb darabjait; 16-os szótagszám a közép-erdélyi új dallamokat, s ennél hosszabb sorok már csakis az új stílus AABA formájú dalaira jellemzők, tehát ismét egy szűkebben körülírható dallamfajtát határoznak meg.

Még közelebbi rokonságot jelenthet egy-egy sajátos ritmusforma. A mazurka-ritmus igen erős hasonlóságot tud éreztetni még nagy dallamkülönbség ellenére is.

ritmus 4–5 dalunkra jellemző, amelyeket ezért egymás közeli rokonainak érzünk.

{241.} Talán még erősebb a típusalkotó ereje a formának. AA5A5A dallamainkat szinte mind egy típusnak lehet érezni. Nem kevésbé a fordítottját: A5A5AA-t. Még jellegzetesebb, egyéni arculatot tud adni egy dalnak a szaffikus forma magyar változata. A 118–119. és 160. példában több változattal is bemutatott dallamcsaládot például szinte semmi más tulajdonság alapján nem lehetne egyetlen variánscsoportba sem összehozni, csakis a forma alapján: dallamiránya hol fölfelé tartó egészen az oktávig, hol a kvintről lefelé mozog, hol meg a kvint körül marad; hangnem-hangkészlete alapján lehetne dúr pentachordtól oktáv terjedelmű dúr, akusztikus, fríg, hipo-ión, eol dallam; szótagszáma és ritmusa a 3–4. sorban nagy különbségek között ingadozik, tehát mint „heterometrikus versszak” is különböző helyen szerepelnének változatai akár egy ritmusrendben, akár a szótagszám szigorú rendszerében. Ami mindben közös, az egyedül a forma: AAb+bc, a késői szaffikus jellegzetes formája; ennek megfelelően a nép is egyetlen dalnak ismerte és mindig ugyanarra a szövegre énekelte. (Pontosabban: ugyanazt a dallamot ugyanazzal a szöveggel variálta ilyen különböző formában, ahol minden megváltozhatott a dallamban, egyedül a forma nem.)

Még a dallam–szöveg kapcsolat is lehet típusalkotó elem: kanásznótáink, dudanótáink sajátos szövegeknek sajátos ritmussajátságokkal való együttjárását jelentik, különböző dallamokban. „Jaj-nótáknak” pedig azokat nevezzük, amelyek sajátos szövegkezelésükben gyakran toldják ki a szöveget: jaj, jaj, jaj (csuhajja, la-la-la) féle szótagokkal a dallam kitolódott sorvégein vagy páratlan sorain. A „virágénekek” is elég jellegzetes csoportot jelentenek: virágot emlegető refrénszövegükről nevezzük így, a legjellegzetesebbek a háromsoros, refrénes dúr-pentachord dallamok.

Végül az előadásmód is jelölhet típust: „recitálók” kivétel nélkül 12-es parlando, ötfokú drm-kezdetű dalok; s az 5/8-os előadás a régi stílusú 11-esekben tapasztalható, ahol a 4/8-ot váltja fel a kissé fellazított, nagyobb érzelmi töltésű, kiszélesített ritmus.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, többnyire elég tág határokat jelent: azt, hogy egy-egy tulajdonságban bizonyos dallamok közösek és másoktól elkülönülnek; de azért ez még nem teszi őket egy jól meghatározható típus tagjaivá. Ahhoz több kell, mint egyetlen tulajdonságban való egyezés, és ebben az egy tulajdonságban való különbözés a többi dallamtól. Viszont mindjárt azt is meg kell mondanunk, hogy olyan dallamcsoportot sem tudunk felmutatni, amelyik mind a hét felsorolt tulajdonságban különböznék a többi daltól. Még a legsajátosabban körülírható kanásznóta-csoport is csak egy-két tulajdonságban különbözik minden más dallamtól, egyéb vonásaiban hol több, hol kevesebb dallammal tartja a rokonságot. Sajátos ritmusuk és szótagszám-szabadságuk, valamint dallam-szöveg kapcsolatuk alapján minden más daltól különböznek, ötfokúságuk, kvintváltásuk, dallamvonaluk menete, jellegzetes A5A5kAAk formájuk, táncszerű, feszes giusto előadásmódjuk más-más dallamokban is feltalálható. Azonban nemcsak a különböző vonások tartoznak hozzá egy stílushoz vagy egy típushoz, hanem {242.} mindaz, ami jellemző rá, akár közös az mással is, akár nem. Az a kérdés, vannak-e olyan típusok, amelyekben minden elsorolt tulajdonságnak kötelezően csak egy bizonyos megoldása fordulhat elő. Ebben a megfogalmazásban a Kanásznótát már ilyen típusnak nevezhetjük: sajátos dallamvonal (kvintváltó, egymotívumú „Páva-dallam”), sajátos hangkészlet (9–VII ötfokú), egyéni metrikai-ritmikai sajátság, szövegkapcsolat és táncszerű előadásmód jellemző rá. Ebből a metrikai sajátság és a szövegkapcsolat minden mástól különbözik, dallam, hangkészlet és forma sok daltól elválasztja, de összekapcsolja a dél-dunántúli ötfokú-kvintváltó dalok egész sorával. Viszont itt már olyan szűkre vontuk a beletartozó dallamok határát, hogy mindössze két dallam tartozik bele, amit az MNT VI. kötete egyetlen dal variánsainak minősített (03–04). De vannak nem kvintváltó, sőt nem is ötfokú kanásznótáink is; ezek csak a szövegkapcsolat és a ritmus–metrum alapján rokonai az előbbieknek, vagyis a „megkülönböztető jegyekben”, összes többi tulajdonságaikban eltérnek tőlük: „Csóri kanász, mit főztél” (Pt 43) még (elhomályosult) ötfokúságával közelebb van, de már nem kvintváltó, s első motívuma is más; 0292 dalunk pedig már se nem ötfokú, se nem ereszkedő dallam, mégis kanásznóta. Ezeket már csak egy tágabb meghatározás kapcsolja össze.

Látjuk tehát, hogy tágabb és szűkebb meghatározások keresztezik egymást; több vagy kevesebb jellemző, közös jegy alapján pontosabb vagy lazább körülírást, szorosabb összefüggést jelezhetünk.

Különböző, szűkebb-tágabb körbe tartozó típusokat mutattam be a Pt dallam-mutatójában (l. „Típusok, eredet”.) Annak célja csak az volt, hogy különböző, kidomborodó sajátságokra, bizonyos rokonságokra felhívja a figyelmet (amit akkor már nyilvántartottunk).

Nyilván sem a maximális követelmény nem lehetséges: hogy minden tulajdonságban jellemzők s egyúttal minden más dallamtól különbözők is legyenek a „típusok”, sem a minimális, hogy csak egy-egy tulajdonsággal határozzuk meg a „típust”. Az elsőt nem lehet elérni, a második pedig kevés. Kell tehát több jegy ahhoz, hogy valamit típusnak mondhassunk, de mindig lesz benne egy vagy két kidomborodó sajátság, ami leginkább föltűnik és jellemzi a típust, és kell hogy a típuson belül különböző dallamok legyenek, amelyek a nem kiemelkedő sajátságokban eltérjenek egymástól. S amit így elsorolunk, abban mindig számolni kell olyan, ezúttal elhanyagolt tulajdonságokkal, aminek alapján, más vonatkozásban más típusba is sorolhatnánk az illető dallamot. Amikor például főképp hangjaival határozzuk meg a dalt – dallamvonal, hangnem, hangkészlet, kadenciák alapján – akkor ritmusával kapcsolódhat egészen más dalokhoz is, és fordítva.

Ezúttal ugyanis a dallammozgás irányával, a kadenciákkal, a hangkészlettel és hangterjedelemmel (tehát hangnemi sajátságokkal) és a forma alapján állítom össze a típusokat. Eltérek Járdányi rendszerétől abban, hogy egyrészt lazábban határozom meg a dallammozgást, hiszen nem egy tízezrekre rúgó dallamanyag egyszempontú elrendezésére akarom felhasználni, hanem csupán a közölt anyagban akarom jellegzetes csoportokra felhívni a figyelmet; másrészt éppen ezért {243.} több szempontot is figyelembe veszek egyszerre. Inkább valami olyasféle tipológiára törekszem, aminőt Bartók adott könyvében, azzal a különbséggel, hogy az ő fő szempontja a versszakszerkezet és ritmus volt. De előzőleg már elkülönített három stílust, amelyet több vonással jellemzett: a régi stílust ereszkedő, ABCD felépítésű (vagy kvintváltó), ötfokú, izometrikus tulajdonságokkal, az újat négyféle visszatérő formával, alkalmazkodó tempo giustóval, s csak azon belül határolt el szótagszámcsoportokat, illetve a „Vegyes osztály” III. alosztályában különböző versszakszerkezeteket. Egyes csoportjai már valóban „típusokat” fognak össze; a többiek azonban vagy túl tágak, vagy túl vegyes elemeket tartalmaznak, mert a választott összetartó sajátság (metrika, ritmika) a legkülönbözőbb eredetű és stílusú dallamokban is lehet közös.

Magam követem Bartókot abban, hogy különválasztom az ötfokú dalokat a diatonikusaktól, de nem elégszem meg azon túl a szótagszámcsoportokkal, hanem további megkülönböztetéseket is teszek mélyebb és finomabb dallamrokonság meghatározására. Az új stíluson belül is forma és dallammozgás szerint adok további elhatárolást, s messze túl kellett menni mind Bartók, mind Járdányi szempontjain a két nagy stíluson kívül eső típusok meghatározásában.

Arról természetesen szó sem lehet ezúttal, hogy a teljes magyar népzenei anyagot mutassam be „típusokon” keresztül. Az még az összkiadásban sem lehetséges, hiszen számos „típuson kívüli”, magányos darabot is be kell mutatni, amit csak szükségből sorolunk egyik vagy másik típus elé, közé. Mindössze a kétségtelenül kialakult, ismert típusokra akarom felhívni a figyelmet a saját példáimon és gyűjteményemen belül. Leginkább típusnak nevezhető csoportok találhatók az ötfokú dalok közt, a sirató rokonságában, a dudanóták közt és az új stílusban; tehát ahol összefüggő stílusról beszélhetünk. Stílus ugyanis azt jelenti, hogy sok egymáshoz hasonló darab keletkezik. Legkevésbé tudjuk (egyelőre) meghatározni azt a sokféle dallamot, amely ezen a négy stíluskörön kívülesik, és tulajdonságai rendkívül tarka képet mutatnak. Ezeket többnyire csak tág határok között, inkább elkülöníthetjük egymástól, semmint szorosan meghatározhatnánk.

Lássuk mindenekelőtt az ötfokú, régi dalokat. Legkiugróbb típusai a kvintváltók. Ezek közt is igen jellegzetesek az „egymagú” dalok, amelyek egyetlen motívumot kétféle zárlattal periódussá fejlesztenek, s azt kvinttel mélyebben megismétlik (A5A5kAAk). Ezen belül külön is nagy család, az úgynevezett „Páva-család”, amelyet meghatározott „mag”, dallammozgás jellemez A-sorában: 8–4–7 fokok után 8–4–5 (02–014, valamint az MNT VI. kötetének szinte a teljes anyaga.) Ez a „típus” már majdnem egyetlen dal; de a különböző szótagszámú és ritmusú változatai különböző szövegekkel társultak, s ezekhez a szövegekhez és metrikai formákhoz annyira hozzáalakultak apró dallamrészletekkel, s egy-egy ilyen önálló forma olyan variánsgazdagságban él a nép közt, hogy önálló dallamnak kell tartanunk a család minden tagját, s a családot együtt típusnak. Ezek szabályszerűen 7[5]3 kadenciasort alkotnak (amit nem egy dallam vagy variáns elváltoztathat); ugyanilyen kadenciákkal és A5A5kAAk periódusos-kvintváltó formával más dallam {244.} is építkezik (például 01 és 015). Számos hasonló kadenciájú, kvintváltó dalunk épül viszont két különböző motívumból: A5B5AB (kétmagúak): 01, 016–021. Jellegzetes csoport az olyan kvintváltó daloké is, amelyek a periódust egy hanggal mélyebben záruló első sorral alkotják 4[5]VII kadenciákkal (ezeknek egyike-másika esetleg el is változhat egyes változatokban): 022–032. További kvintváltó csoportok: 5 [5] 1 kadenciák (033–037); 8 [5] 4 kadenciák (vagy 9 [5] 5): 038–047. (Mindig az alkalmi módosulások leszámításával.)

Sokban közeli a dallammozgás a kvintváltókhoz az ismétlés nélkül ereszkedő, ABCD formájú dalokban (064–0101). Ezek közt is lehetnek lépcsőzetesen ereszkedők: 080–081, 083, 088, 092, 093, esetleg 062, 086 – továbbá Pt 24, 49, 60, 98, 108?, 110–111, 124, 141, 180. Külön csoport az olyan ereszkedőké, amelyek 5–4–5–4–5–8 fokokon kezdenek: 095–097, 0100–0101, 0117–0118, továbbá Pt 17, 44–45, 113, 123, 134–135, 152, 230. Hasonló, mégis elkülönül tőlük az 5. fokon mozgó (de a 4.-et nem érintő) kezdés és utána 8.-ra ugrás (és utána természetesen ereszkedő dallamvonal): 094, 098–099, továbbá Pt 20, 121, 138, 168, 171?, 218. Nagyon sok ereszkedő régi dalunk kezd az oktáv ismételgetésével (vagy ami avval egyenlő: 8–5–8, 1–8... ugrásokkal): 073–074, 076, 092, 0109 és 191. példa, továbbá Pt 70, 87, 117+126+191 = 166. pl. Pt. 131, 168 stb.

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,
Mégis besorozott Ëngëm katonának.

 

MF 1229/b–1930/b lányok, Menyhe (Nyitra) 1909. Kodály

Nem kevésbé gyakori és jellegzetes az első sor oktávon induló és 7. fokon záruló első sora (8----7): 016, 018, 019?, 020, 047, 066, 071, 077–080, 082–083, 086, 088?, 091, 0102, 0109–0110, 0113? továbbá Pt 27, 49–52, 105+107, 124, 133, 165.

Nagyon tipikus az ABBC felépítés – tehát két azonos középső sor – nyolcszótagos, ötfokú-ereszkedő dalainkban. Gyűjteményünkben csak 066, de lásd Pt 50–52, 59, 87, 89, 92, 131, 133, 141, 157, 160=166. (Amint látjuk, ez érintkezik az előbbi csoporttal is: van tehát egy szűkebben összetartozó csoport: 8– – –7 kezdés és ABBC felépítés.) Hasonló ehhez, hogy a szélső sorok ismétlődnek vagy egymáshoz hasonlóvá váltak (AA(k) BB(k) vagy ABCC): 067, 070, 072?, 089–090, továbbá Pt 110.

A két első sor ismétlését (AABC formát) jellegzetesen olyan régi dalokban találjuk, amelyek három-négy nagyívű sorból – oktávról az alapra lefutó sorból {245.} – állanak, tehát kadenciáik 1 [1] 1. Ilyen 0114, továbbá Pt 54, 76, 79–86. Ezek többnyire 8 vagy 10 szótagos sorokból állanak.

Egészen más jellegűek az ereszkedő 12-esek: 24/ab. (lásd még Pt 178-at). Ezek erősen recitáló dallamok, ahol szinte az ötfokú, ereszkedő dallammenet vázát rajzolja ki a dal sok hangismétléssel.

Különválnak azok az ereszkedő dallamok, amelyekben csak az első három sor ereszkedik fokozatosan, le is jut az alaphang környékére, azután a negyedik sor újból magasra ível fel, vagy már a magasból indul is: 013, 065, 068, 074, 084, 0101, 0103, 0111–0114, 0133, 0141 és 23, 24/a, 58. példa.

A magasról ereszkedők után lássuk a középen mozgó pentatondalokat. Legjellegzetesebbek a drm-tengely körül mozgó dalok: 0129–0133, 0137, 0139–0141, továbbá Pt 77–78, 158, 162–164, 171, 179–142, 220, valamint Kodály 1973, 30. A drm-kezdettel jellemezhető dalok is összefüggő típust alkotnak, de néha – nagy ritkán – emelkedők is lehetnek, s szinte kivétel nélkül parlando (sőt recitáló) előadásban élnek: 0134–0136, 0138, továbbá Pt 96–97, 100, 127, 173–176.

Ötfokú, régi dalok közt ritka az ennél mélyebben járó dallam, de ami van, az határozott típus. Ilyen alulról vagy középről induló és alsó járású a 0143–0145 (továbbá Pt 22, 41, 96!, 220 és Kodály 1973, 32 „Túl a vízen egy kosár”). Szintén jellegzetes típus a néhány tetraton és triton dallam:0146–0152 és Kodály 1973, 28 „Csak azt szánom-bánom”= 276. példa.

Erősen összetartozó típust alkotnak dudanótáink. Ez ugyan ritmusuknak köszönhető, s erre vonatkozik a megjelölés is. Szinte kivétel nélkül 8 szótagosokat tartunk nyilván ilyen névvel, amelyekben kvint-kvartváltás nyomait lehet fölfedezni. Összetartozásukat további dallam- és formaelemek határozzák meg, amelyeket majd a következő fejezetben, eredetük tárgyalásában fogunk részletezni, mert a keleti párhuzamok világosabbá teszik. Egyik csoportjuk formája A5 vagy A4ABC (vagy A5–4ABB), másiké A5–4BAB (A5–4BAC): 050, 055, 062 (=Pt 250), továbbá Pt 248–252, 256, 270 és 053–054, 057–059, 061 (=Pt 260), továbbá Pt 258–259. Kivételesen 6–7 szótagú kvint-kvartváltó, alapritmusú dalokat is neveznek dudanótának: 050, továbbá Pt 56, 245.

Közeli rokonai ezeknek a dudanótáknak olyan 8-as parlando dalok, amelyeknek 2. sora már leszalad az alaphangra, néha már az 1. is: 112/a (= Pt 4) és Pt 37. Ugyancsak közeli a kvintváltó, egy magból felépülő dalok némelyike, amelyek az 5. fokú főzárlatot leviszik az 1. fokra: 151. példánk (= Pt 21). Jegyezzük meg mindjárt, hogy ennek ritmusa tipikus 6-os dudanóta-ritmus. (Ebben a dalban tehát összeolvad a dunántúli mintára elváltozott, egymagú, kvintváltó, Páva-motívumhoz hasonló dallamszerkezet az A5BAAk dudaritmusú dallamok szerkezetével. Ilyen oka is lehet az 5. fokú kadencia „lecsúszásának” az 1. fokra!)

A dudanóták többségét csak erős fenntartással lehet ötfokúnak nevezni mai alakjuk szerint. A későbbiekben látni fogjuk, hogy szo- és do-alapú, sőt félhangos ötfokúságban mozgó dallamokat lehet párhuzamba állítani velük; ezért, mostani diatonikus jellegük ellenére is az ötfokúak után tárgyaltuk őket.

{246.} Viszont a következők már kétségtelenül diatonikusak, bár jó részüket Bartók még az ötfokú, régi stílusba (A-osztályába) sorolta. Régiségük természetesen vitathatatlan, és sok egyéb tulajdonságukkal kétségtelenül közel állnak régi, ötfokú dalainkhoz.

Legfontosabb csoport a diatonikus parlando 12-eseké. Ezeknek hullámzó dallamvonala határozottan eltér az ötfokú 12-esek kifejezett ereszkedésétől; egészben véve és legtöbbjüknek kadencia-sora alapján mégis ereszkedőknek mondhatók. (Kadenciáikról az eredetkérdések tárgyalásakor szólunk.) Legszívesebben balladával, régi históriás ének vagy koldusének szövegeivel és halottas énekekkel járnak együtt. Ilyen 0155, 0163, 0165, 0193–0196, valamint 192–195. példa.

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj
Gazdag Fülöp császár, gazdag Fülöp császár!
Mer ién néked adom, mer ién néked adom

 

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:
Ivegablak alatt nagy hosszú almafa,
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága,
Háromszáz levele, hatvanhat virága.

 

Tova jő egy legény, be szomorú szegény!

{247.} Tova jő egy legény, be szomorú szegény!
Látom a szájáról, szállást kérne szegény.
S adnék neki szállást, a lovának állást,
Nekie pediglen csendes lenyugvást.

 

Az öreg Dancia magát siratgassa:

Az öreg Dancia magát siratgassa:
Istenem, Istenem, Kilenc lyányom közül,
Kilenc lyányom közül még egy fiam sincsen!
Istenen, istenem, ki váltson fel ingem,
Ki váltson fel ingem katonarabságból!

 

192) MF 2491/a 36 é. férfi, Trunk (Moldva) 1930 Véress S.; 193) Kallós 1970 108; 194) MF 1320/d asszony, Székelyvaja (Maros-Torda) 1914 Bartók = Pt 348 más szöveggel; 195) Pusztina (Moldva) 47 é. vak férfi, 1951 Kallós.

Hasonlóan ereszkedő-diatonikus, de nem annyira recitáló, mint a 12-esek, egy sor 8-as és 11-es 5[4]3 kadenciás (esetleg lassú táncritmusú) dallam: 0181–0184, valamint 5[4]2, 5[4]1 és hasonló kadenciákkal lépcsőzetesen leszálló 6-os vagy 8-as: 0166, 0164, 0188, 0194. Rokon ezekkel néhány oktávról, hetedik vagy hatodik fokról ereszkedő dallam 2. és 1. fokú kadenciákkal: 0161, továbbá 196–197. példa.

Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?

{248.} Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?
Talán az édesëm A lókeresőbe?

 

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,
Mér nem hagytál békit Én árva fejemnek?

 

196) MF 522/a (Maros-Torda) Vikár?; 197) Bánffyhunyad (Kolozs) 1908 Bartók.

Ezekhez hasonlók kadenciákban, de dallamvonaluk domború (dúr- vagy mollterccel, mint az előzők is):

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.
Hull a fődre, hull előmbe, Hull a gyászos kebelembe.

 

Magyari császárnak Lázár fia vala,

Magyari császárnak Lázár fia vala,
Mestere Mánónak es egy lyánya vala.

 

198) Sz. Nd 32 sz. 56 é. asszony, Nyárádköszvényes (Maros-Torda) 1914 Bartók; 199) Kallós 1970 5. sz.

{249.} Hasonló típusokat táncdalok közt is nyilvántartunk: 5[4]2 (vagy 2 helyett 4, 4,1) kadenciákat erősen kihangsúlyozó, fokozatosan ereszkedő dallamokat: 0167–0171, 0187, továbbá 146. és 200. példa.

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!
Akin az a kilenc betyár elindult, Pápai úr udvarába befordult.

 

Derzstomaj (Jász-Nagykun-Szolnok) 82 é. férfi, 1939 Vargyas = Vargyas 1954 93 sz.

További rokontípusok az oktávról ereszkedő, vagy alulról domborúan induló dallamok 2., 1. vagy X [2] X [1] kadenciákkal: 218., 220–221., 222. példa, valamint az utolsónak hangszeres változatai: 145/a–g példa.

Egészen más világot jelentenek a dúr-kvintváltók. Ezek is, mint az ötfokúak, nagyívű, ereszkedő dallamok, de kifejezett dúr hangzásuk elválasztja tőlük: 0205–0206, valamint 201–202. példa.

Rákóci hajdanában danában...

Rákóci hajdanában danában...

 

Gyújtottam gyertyát...

Gyújtottam gyertyát...

 

201) MNT III. 563; 202) MNT III. 649.

{250.} Ezekkel már meg is kezdtük Bartók „C) osztályának”, vagyis sem a régi stílusokba, sem az új stílusba nem tartozó dallamoknak a csoportjait. A dúr-kvintváltók határozott körvonalú típust alkotnak. Már a további csoportok inkább csak „elkülönítést” fognak jelenteni: a dúr-ereszkedők (ritkák): 83. példa, valamint a mixolíd-ereszkedők: 0208–0214. Inkább nevezhető típusnak a néhány lépcsőzetesen ereszkedő moll-dallam: 0218, 0220, 0224, valamint hipo-skálákban fogant, ereszkedő dallamok: 0240–0244.

Ismét csak tág elhatárolással foghatjuk egy körbe az ereszkedő moll-dallamokat (ha ugyanis nem tartoznak az előbbi csoportok egyikébe sem): 0215–0225, 0230–0233. Ezek közt már inkább típus néhány „új-szaffikus” formájú, moll, ereszkedő dallam: 0227–0229. És nagyon határozottan összetartozik, egyúttal minden más dalunktól elkülönül néhány tipikus fríg dallam, amelynek 6-ról ereszkedő vagy induló dallama a moll-szexten kívül a 4., 3 és 2 főhangokra épül: 0255, 267/ab. példa, valamint a következő:

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.
Haragszik rám az Isten is, Lehajlik hezzám az ég is, taj-laj-laj-laj laj-laj-laj.

 

Csikvacsárcsi (Csík) 1907 Bartók.

(Lásd még Pt 334–338, 347-et.) És hasonlóan jellegzetesen elválik a magyar dalok nagy tömegétől néhány alacsony járású fríg dallam, különösen a szokásdalok között: 0290/a, 149/a példa.

Csak nagy általánosságban jelent elválasztó – nem összekötő – határvonalat a következő néhány dallamirány-meghatározás. Ereszkedő, majd újra emelkedő dalok: 0241, 0277, továbbá Pt 99, 170, 206–207, 231, 242, 327. Középen mozgó dallamok: 0298 (továbbá Pt 182, 185, 208, 223, 227, 246, 269–270, 281, 285, 333, 347.) Középről fölfelé induló dalok: 0254, 0262 és 204–205. példa.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.
Nemcsak meghült, meg is hidegedett. Mert már engem régen elfelejtett.

 

Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!

{251.} Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!
Kilenc esztendeje, Mőte már rab vagyok, Mőte már rab vagyok

 

204) Kiskunhalas (Bács-Bodrog) 78 é. férfi 1939 Vargyas = Vargyas 1954 32 sz.; 205) Ghymes (Nyitra) 1906 Kodály.
(Lásd még Pt 146–147, 183, 192, 196, 241, 307, 320, 325, 332, 347.)

Elütnek a magyar dalok nagy tömegének dallamvonalától az alulról emelkedő és domború ívet leíró, (de nem ismétléses formájú, tehát nem új stílusú) dalok: 0268, 0273–0274, 0300, valamint a 247–249. példacsoport dallamai (továbbá Pt 101–121, 185–187, 210, 236, 238, 262, 273, 316, 329=468, 368, 370, 372, 471, 480 és a 249. példacsoportunkban szereplő Pt 494–495).

Még elütőbbek az alulról csak az 5. fokig emelkedő, alsó járású dallamok: 0297, 0299, továbbá Pt 46–47, 88, 204, 216, 284, 286, 288, 297?, 317–319, 370. Ezeket a magyar népzenén belül már „típusnak” is tarthatjuk a többitől való nagy távolságuk alapján.

Ugyancsak típust alkotnak az úgynevezett „Jaj-nóták”. Ezeket kizárólag formai sajátságuk alapján érezzük összetartozónak, de ez a formai sajátság nagyon szembeszökő, akár az egyes dalt tekintjük, akár egy egész összetartozó dallamcsaládot. (Leírásukat már láttuk a Forma fejezetben példákkal.) Akár a jellegzetes szövegtoldásokat vesszük tekintetbe, akár a dallamcsaládon belül tapasztalható sorszámszaporodást vagy -fogyást mindenképpen valami hasonlót, közöset kell látnunk az ilyen dalokban, függetlenül attól, milyen jellegű volt az eredeti négysoros, 8 szótagos dal: ötfokú, régi, ereszkedő, vagy dúr plagális, újszerű ének. Ilyen ötfokúak közt 077 és 085, egyéb dalok közt 0247–0254, valamint 124–127 példa.

Egy sor kis hangterjedelmű dalunk szeptim nélküli dúr-hangsorát egyáltalán nem a modern harmonikus érzék szerint alkalmazza: ezeket csakis a régi elmélet ión-skálájával jellemezhetjük. Ilyen ión-pentachord-hexachord dal 0303–0308. Külön összetartozik közöttük a refrénes, esetleg háromsoros fajta is. (Lásd Kodály 1973, 78–79. lapján közölteket.) Viszont egészen más jellegű, de a magyar népdalok közt szintén idegenszerű az 1–6(+8) fok közt mozgó, tehát dúr-hexachord dallamvilág: betlehemes dalaink nagy része és a regösénekek tartoznak ide, valamint néhány dúr-dudanóta és egy nagy tömegű párosító dalcsalád: 0201 és 44–45., 50–54., 152, 160/a példa. Ezek közt a szaffikusok (44–45. példa) igen sok dalból álló jellegzetes típust alkotnak.

A magyar dalok túlnyomó nagy többsége autentikus elhelyezkedésű (vagyis {252.} egész dallamvonala a záróhang fölött helyezkedik el – nem számítva a szubtonika –VII. fok – érintését a végső lezárás előtt). Ehhez képest néhány szórványos plagális (tehát a záróhang felett és alatt egyaránt mozgó) dallamunk még ilyen tág meghatározással is típusnak tekinthető. Az ismert plagális dalokon belül megkülönböztethetünk nagy hangterjedelmű, nagyívű dúr dalokat: 0311, 0314–0315 (továbbá Pt 201, 204, 205, 318), mollokat: 0312–0313, 0318. Külön típus néhány háromsoros, refrénes, plagális dal – a népszerűsítő füzetek révén ezek gyorsan elterjedtek: Pt 474–478. Végül a funkciós dúr-hangnem annyira ritka népdalaink közt, annyira jellegzetes hangzást jelent, s annyira idegen is, hogy jól felismerhető és elhatárolódó típusnak nevezhetjük: 0316–0317 és Pt 200.

Ezek után vegyük sorra új dalaink típusait. Először a legegyszerűbbet, amely szintén egyetlen motívumból van fölépítve, mint a régi dalok első, kvintváltó csoportja: AA5A5(k)A(v). Az ilyen formájú dalok közt igen jellemző a 8 és 11 szótagosok csoportja. A nyolcasok közt csak domború motívumot ismerek, 1–5 (6)–1 vonallal: 0323–0324. A 10–11-esek közt 5.-ről 1.-re ereszkedőt is: 0345, 0359 és domborút is: 0394.

A kétféle sortípusból építkezők közül AA5BA ereszkedő (5–1) A-sorral: 0319 (hatos), 0322 (hetes), 0325 (nyolcas), 0341 (tízes), 0346 (tizenegyes). Ugyanilyen felépítés domború A sorral: 0326 (nyolcas). Elég sok hasonló akad tizenegyeseink között.

Az ABBA forma 10-esei és 11-esei alkotják a leggazdagabb csoportokat. Ezekben már nemcsak az 1. és 5. fok közt mozoghat az A-sor, hanem 8–1, illetve 1–8–1 vagy 5–8–1 közt is.

10-es, A: 5–1: 0331–0332, 0338, 0340, 0343

11-es, A: 5–1: 0346, 0352, 0355–0358, 0363, 0368

10-es, 11-es, A: 1–5–1: Pt 402, 404, 413, Járdányi, 64, 65, 73, 0360, (0361)

10-es, 11-es, A: 8–1: 0333, 0339, 0342, 0344, 0347–0348, 0350, 0353–0354, 0365, 0367

10–11-es, A: 5–8–1: 0334, 0336–0337, 0364, 0366

11-es, A: 1–8–1: 0351

AABA formájú dalaink hosszú sorokból állanak, A-soruk a sok hangból nagy ívet ír le; kvint- és alaphang közt mozgó, szűk dallamsoraik tehát nincsenek is.

A: 1–8–1: 0374, 0376, 0380, 0389, 0390, 0392, 0393

A: 8–1: 0381–0383, 0384–0386

Többszörös ívet ír le: 0387–0388, 0391

Természetesen lehetséges volna további részletezés is. Még szorosabbra vont határok közt közelebbi összetartozást is meg lehetne állapítani, ha a B-sorok különböző fajtáit és a sorok belső hajlásait is részleteznénk. Egy nagyobb anyagban, például a teljes népdalanyag összkiadásában erre szükség is lesz. Jelen célunk csak az volt, hogy a feltűnőbb csoportokra rámutassunk és a típusmeghatározás lehetőségeit ismertessük.

{253.} Ha most egybenézzük a magyar nép által ismert és fenntartott dallamtípusokat, különösen a „rokonsági kör” értelemben használt típusokon belül még az egyes dallamokat is, amelyeket variánsaik száma és elterjedtsége alapján „dallamtípus”-ként tartunk számon, akkor végtelenül gazdag sokféleséget találunk, s a zene, az ének legtöbb sajátságára, lehetőségére találunk több vagy kevesebb példát. Ezek közt vannak kedvelt, gyakori fajták, és vannak ritkák; a kedvelt fajták a dallamtípusok olyan nagy számával vannak képviselve, s azok olyan nagy tömegű variánsokkal, hogy bizonyos uralkodó jelleg erősen átüt a sokféleségen, sőt bizonyos értelemben egyformaságot, egyhangúságot is okoz. Mégis, az egész együtt, gyakori és ritka, népdalszerű és idegenségét még alig levetkező ének, ősi és új összead egy olyan zenei együttest, amely változatosságával, fejlettségével a nép sokféle érdeklődését árulja el, s bizonyítja, hogy kultúrája nyitott volt minden fejlődési lehetőség számára. S ha benne mégis sajátos, egyéni válogatás és jelleg mutatkozik, szívós ragaszkodás bizonyos sajátságokhoz: autentikus, ereszkedő vagy kvintszerkezettel emelkedő dallamépítkezés, izometria, határozottan érezhető forma, világosan tagolt szerkesztés, beszédszerű ritmusok rubatóban és feszes, pontozott ritmusban egyaránt, az mindennek nem mond ellene, csak kiegészíti: sokfélével megbarátkozó, de bizonyos sajátságokhoz ragaszkodó, változatos és egyéni műveltség igényéről tanúskodik.

 

A mappában található képek előnézete Csángók

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Gavylicatilaxia ikzqe

(Gavylicatilaxia, 2019.05.01 17:31)

ryx [url=https://cbdoilstorelist.com/]cbd oil dosage[/url]

веб студия СПБ

(Artemreera, 2019.05.01 16:51)

Этот инструмент – то, что надо чтобы построения теплых отношений с потенциальным клиентом. Коль, действительно, вы будете грамотно его использовать. Не слать бесконечные рекламные письма, а давать человеку то, сколько ему надо: ценную информацию, ответы для его вопросы, угощать решение его проблем. И лишь эпизодически в много этих полезностей добавлять продающие письма.Впрочем многие компании до сих пор не спешат отказаться от таких вот незваных телефонных разговоров, считая, что это безупречный тактика привлечь почтение новых клиентов с целью заинтересовать их в своем продукте.Читаемость названия организации.
<a href=https://spb.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка сайта интернет магазина</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/context.html]настройка контекстной рекламы[/url]
https://spb.skgroups.ru/smm.html - раскрутка инстаграм в спб

6. Шапка оформлена как надо? Замечание: в шапке должны отчетливо просматриваться логотип, слово и описание сайта. Если просматриваются плохо/плоховато/немного плохо – противоречие НЕТ. Коль отрицание логотипа – отповедь НЕТ. Буде шапка картинка – противоречие НЕТ.Для этом с объявлениями для ленты всё. Давайте разбираться со stories. Рекомендации:Беспричинно, с целью рекламной кампании определились, параметры аудитории выставили – запускаем прямо сам рекламный пост в виде кольцевой галереи, одного фото/видео иначе слайд-шоу. Разместить его дозволительно только в главный ленте Инстаграма, так и в сторис. И в часть и другом случае он довольно подаваться с пометкой «реклама» и со ссылкой на ваш сайт или профиль в Инстаграм.эффекты ленсаНачинать а с настройкой в обоих случаях поможет наша инструкция. =)

разработка интернет магазина под ключ

(RostovQuite, 2019.05.01 16:09)

Обучайте менеджеров. Неподготовленные сотрудники теряют кипа потенциальных контрактов. Покупателю ничто не мешает избегать к конкурентам, которые смогут понять потребности обратившегося и правильно выстроить диалог. Без практических тренингов любое обучение – бесполезный звук.Басня второй. В Instagram гордо исключительно эстетичное фото, текст перед ним никто не читаетОдно образ: можно использовать наравне вертикальный баннер формата 9:16 с накануне наложенным текстом, беспричинно и квадратную / горизонтальную картинку с текстом, добавленным сквозь рекламный кабинет (см. единица выше).WordPress. Движок очень хорош собой, около помощи данного движка дозволено создать абсолютно любой образец сайтов начиная с варез-сайта и заканчивая профессиональным сайтом какой-либо компании. Изначально WordPress был создан сиречь движок чтобы блогов, и едва постоянно блогеры наподобие Рунета, беспричинно и «ЗаРунета» используют этот движок в своих целях. Огромным плюсом WordPress является большое число бесплатных плагинов, шаблонов, виджетов и т.д. И каждый сможет найти себе что-нибудь сообразно вкусу. Так же огромным плюсом этого движка является то, что в управлении им разберётся всякий новичок.Правильная оптимизации страниц интернет-магазина – обеспечение успешного SEO-продвижения и работы с аудиторией. Самой важной составляющей продающей страницы ради SEO является текст.
<a href=https://skgroups.ru/vizitka.html>создание сайта визитки</a>
[url=https://skgroups.ru/vizitka.html]создание корпоративного сайта цена[/url]
https://skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов в ростове на дону

Скидка отказов. Сумма отказов — то, сколь посетителей уйдут с сайта не посмотрев его. Коли домен хорошо описывает содержание сайта или пользователь запомнил название сайта по предыдущему визиту, с сайта уйдет меньше посетителей. Запоминающееся и соответствующее содержанию название будет содержать право над другими.Придайте обида вашему контенту. Это может замечаться словно посредник компании, беспричинно и чужой эксперт/эксперты. Необязательно весь контент давать от имени человека, позволительно разделаться его на тематики и одну из них вести от личности. Например, разве у вас строительный бизнес, и вы приглашаете к себе дизайнеров, которые рассказывают про оформление дома, улучшение – используйте их советы. Здесь дозволительно корпеть словно через лица приглашенного гостя, беспричинно и от лица представителя компании. Наличие обида – социальное основание надежности.Подобно вы поприветствуете потенциального клиента?Порядок дает возможность хватит гибко настраивать бюджет. Точную достоинство объявлений назвать не получится – она зависит от множества особенностей, вроде ширины охвата аудитории и тематики рекламы.Насколько автоматизирован бизнес-процесс?

изготовление сайта визитки

(SeopermHus, 2019.05.01 15:27)

Во-первых, придумывая свой персональный хэштег, вы существенно облегчите долгоденствие вашим подписчикам. Беспричинно, они смогут ориентироваться сообразно вашим товарам: #компанияN_новинки, #компанияN_скидки.3. Решите, какие разделы (ссылки) будут для вашем snare сайте. Разве это будет домашняя страница, то она может заключать главу «О себе», «Мои фотографии», «Мои увлечения» и т.д. Желание где-то эти сведения записать.Декомпозировать (то глотать, разделять на более мелкие и простые подзадачи) можно наравне общие, беспричинно и индивидуальные планы. Очень незамысловатый притча из жизни – вы собираетесь в отпуск. Ваша глобальная мета – поехать отдохнуть. Дабы достичь ее, вам нуждаться обратиться в турагентство за путевкой, купить свидетельство для самолет, оформить визу, завершить все дела на работе, собрать багаж и отправиться в путь.
<a href=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>контекстная реклама</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/smm.html]smm менеджер[/url]
https://perm.skgroups.ru/smm.html - таргетированная реклама в вконтакте

Какой движок чтобы сайта лучше.таргетирование по поведению пользователейНавеки помните, сколько эффективность продвижения измеряется не количеством участников сообщества. Их может лежать две, три иначе десять тысяч, а конверсия с этого – незначительная. А безвыездно потому, сколько комната не целевая, ей не интересно то, сколько вы публикуете. Участники непременно должны заключаться вовлечены в работу группы: должны оценивать лайки, комментировать посты, делиться информацией. Это довольно сигналом, сколько вы на одной волне, они настроены положительно к вашему бренду и готовы сотрудничать.Морозный обзвон: анализ качественных показателей сообразно чек-листуМаломальски советов по поводу работы над сайтом:

создание сайтов Новгород

(Artembib, 2019.05.01 14:43)

Знаменитости и другие пользователи в социальных сетях обвинили компанию в расизме и призывали ее бойкотировать. По итогу H&M принесли публичные извинения и убрали фото ребенка с сайта. Молва, что общество сделала такой провокационный хождение, для привлечь к себе уважение и увеличить барыш аудитории. Не знаем... Палка о двух концах. С таким подходом либо безвыездно обернется хорошо, и вы останетесь лапочкой в глазах клиентов, принеся извинения за неосторожный шаг, либо же вас забросают камнями. Однако сколько присутствие любом раскладе ваша объявление довольно вирусной, стоит токмо вам затронуть тему расы тож религии – это бесспорно.Хороший фирменный перо вызывает определенные отклики у людей — либо подзаголовок радует глаз, либо присутствие виде логотипа в нас появляется больше энергии, либо цветовая гамма нас успокаивает — эти отклики являются желаемыми результатами эффективного фирменного стиля.С помощью него вы напомните подписчикам о себе, ведь им залпом придет извещение, который «аккаунт N» начал прямую трансляцию.Разработайте скрипт. Разговор, заслуженный стандартам работы в компании, - постоянно удачный. Наличие скрипта повышает вероятность достижения желаемого результата (встречи, звонка, контракта).Vichy и Зомби-бой
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка цена</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/calls.html]обзвон клиентов по базе стоимость[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/vizitka.html - изготовление сайта визитки

1.Ключевые болтовня должны случаться для странице будто дозволено чаще. Не в ущерб содержанию, разумеется.Ваша урок в данном блоке работы – испытывать будто дозволительно больше информации о конкурентах: что работает, сколько не работает. Какие недочеты пожирать, что получается хорошо.• для своих знакомых и родственниках (попросите их посмотреть для страницу в течение 5 секунд, потом расспросите о впечатлениях, задавайте вопросы)выдумка о SMM про цифра подписчиковЯ зачастую встречаю рассуждения, основанные на мысли, которая звучит следующим образом: `веб-дизайн — это оформление информации`. Говорят о нём, вроде элементе, существующем отдельно через текста и имеющем приманка правила и законы. Не забывают упомянуть о его важности (обычно общими фразами).

купить landing page

(RobertLix, 2019.05.01 14:01)

пример рекламного объявления в ФейсбукеБуде вы хотите привлечь подписчиков в профиль и исполнять реклама с кнопкой «Открыть профиль в Instagram».ИСПЫТЫВАТЬ ПОДРОБНОСТИ
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/resheniay.html>купить сайт</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/vizitka.html]создание сайта визитки в Красноярске[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/resheniay.html - купить сайт

4. Ныне надо придумать броский надпись, присутствие взгляде на какой пользователю захочется кликнуть по вашему объявлению, а также написать небольшой текст и выбрать привлекательную картинку. Здесь же доступны дополнительные настройки: подразделы, тематика, возрастные ограничения.МТС и «Безлимитище»Цели создания корпоративного сайта:пост о товаре в основной ленте ИнстаграмаХотите сделать мозаику из фрагментов фото в своей основной ленте? Аккуратно порезать ваш повторение на кусочки поможет это приложение. Выбирайте участок фото, и снасть самовластно разделит его для подходящие для Инстаграма фрагменты.

портфолио сайтов веб студия

(Artemekbmails, 2019.05.01 13:17)

Простая в использовании и управлении пользователем.Ставьте цели и разрабатывайте стратегиибасня SMM про неважность текста в Instagram
<a href=https://ekb.skgroups.ru/calls.html>холодный обзвон клиентов цены</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама гугл[/url]
https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов

Безраздельно сотрудник не может трудиться и лидогенерацией, и продажами.IGTV. Пусть это и относительно новая занятие, однако если ее используют ваши конкуренты, то и вам надо. Хотя желание чтобы того, дабы ваши подписчики видели слово вашего профиля (точка контакта дополнительная). Смотрим, что выкладывают, естественно.Текст и визуал должны корпеть в тандеме, а не водиться разнородными элементами. Обыгрывайте фото текстом, делайте цельную публикацию, и единственно тут она будет работать. В случае с Инстаграмом портрет цепляет внимание, только удерживает пользователя именно текст.

seo продвижение сайтов

(Robertfuh, 2019.05.01 12:36)

Для вы могли грамотно и профессионально создать дизайн из заказчика беспричинно тож или придется вытянуть следующее: общую задачу сайта, примерную структуру, объем и обличье информации. Естественно, надо водиться в наличии название, слоган и прочие фирменные «детали». Если дальнейший сайт – электронное представительство реально существующей фирмы, у которой есть сложившийся и укоренившийся фирменный вкус, то дизайн надо делать в соответствии с ним.Битва в часть, сколько плагин не сохраняет безвыездно файлы и папки в архиве, только это делает обыкновенный бэкап на хостинге.Унты Дулаан и пафос
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/calls.html>заказать холодные звонки</a>
[url=https://voronezh.skgroups.ru/portfol-seo.html]сео портфолио[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/resheniay.html - купить готовый сайт в Воронеже

— Способ навигации10 сентября 2018 SMM и SMO 2.5K 11 мин. 0Нажмите для кнопку «Создать аккаунт» в правом верхнем углу

услуги по разработке интернет магазина

(ThomasCrich, 2019.05.01 11:53)

Возможность использования своих CGI скриптовВ том, который анализ конкурентов проводить необходимо, наверное, уже не сомневается никто. Поэтому не буду прожигать ваше период и снова единовременно убеждать то, с чем и так всегда согласны. Перейду разом к особенностям анализа конкурентов в Instagram.Движок ради создания сайта.примеры поиска по хэштегамВдумчиво продуманный и оформленный макет сайта, это уже половина выполненной работы, таким образом попытайтесь разработать опытный и максимально информативный макет для будущего сайта.
<a href=https://moskow.skgroups.ru/calls.html>холодный обзвон клиентов цены</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/vizitka.html]заказать корпоративный сайт[/url]
https://moskow.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка цена

— Система навигациииносказание постов, в которых слабо проработана подпись к фотографии аллегория постов, в которых слабо проработана подпись к фотографии модель постов, в которых слабо проработана подпись к фотографии пример постов, в которых слабо проработана подпись к фотографииПолулегальные методы раскруткиУчасток жилого пространства без декоративного водоёма (пруда, фонтана, ручья, водопада) обычно выглядит сухо и скучно. Фантазии присутствие устройстве водоёма пропали предела, поэтому неотменный облик таких композиций зависит от дизайнерских предложений, пожеланий заказчика и определяется проектом…Наравне баллотировать хостинг, платный или неоплачиваемый, мы расскажем в одной из следующих статей. После завершения публикации сайта визитки рекомендую просмотреть сайт в интернете, открыв его дабы проверить правильность всех ссылок и загрузку всех страниц.

баня бочка тольятти цены

(Michaelnaw, 2019.05.01 10:21)

Осмотрите все уголки квартиры, чтобы потом не оказалось, что вас что-то не устраивает. Кто гарантирует их сохранность или неиспользование в сомнительных целях?Ищем партнераМногие инвесторы убеждены, что выгода, которую может принести иностранная недвижимость, напрямую зависит от развития экономики, а потому предпочитают исполнять сделки в развитых странах: Англии, Франции, Германии, Соединенных Штатах и т.д. Это касается и наследования, то лопать они представляют первую очередь. Риелтор знает торжище недвижимости без шпаргалки в виде общедоступных баз по найму, поэтому вмиг может оценить реальность ваших требований. Где искать?Уточните наличие газа, канализации, водной скважины и электричества. В-пятых, если вы обратились в агентство недвижимости по рекомендации, оно не бросит вас, если возникнет непонимание с собственником. Вовсе необязательно делать это самому, можно кого-нибудь нанять. Договор аренды регистрировать не надо, если он заключен на срок не более года. Во-первых, риелтор экономит ваше время, просматривая всю базу объектов, обзванивает собственников и контрагентов. Аренда квартирыВладелец квартиры уезжает надолго...Если собственник сдает квартиру на длительный срок, а сам по каким-либо обстоятельствам в это время не сможет контролировать ни порядок в жилище, ни своевременность погашения коммунальных платежей, то лучший выход — поручить риэлторскому агентству временное управление недвижимостью, заключив с ним соглашение. Но все это «бабушка надвое сказала: то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет…»
<a href=http://поволжскиебани.рф/katalog/kruglye/>бани бочки от производителя</a>
[url=http://поволжскиебани.рф/katalog/nastoyashchie/]кедровая баня бочка цена[/url]
http://поволжскиебани.рф/o-kompanii/ - купить баню в самаре и области

Для который нужно обращать внимание при покупке квартирыПрисутствие выборе страны для инвестирования в объекты недвижимости нуждаться учесть:Размещение рекламы для онлайн-досках объявленийвторая — братья и сёстры, дедушка и бабушка;

закупка у единственного поставщика

(JosephRok, 2019.05.01 09:36)

Период посреди 7 и 20 сутками с момента подписания финального протоколаТовары, входящие в перечень постановления Правительства №656 через 14.07.2014 г. Никакой строгой формы ради него нет, текст произвольный. Измеряемые критерии помогут ему понять свои шансы для допуск к участию в процедуре. Победитель может составлять бумага беспричинно, вроде посчитает нужным. Спустя 7 суток после появления в ЕИС окончательного решения закупочной комиссии. Для этих изделий цена единицы товара должна быть менее 5000 рублей, а партии – 1 миллиона. Сертификат по форме СТ-1. Около НМЦК>3 миллионов р. Соль. предварительно 6900 руб./месс. В этом случае придется составлять грамотное обоснование необходимости приобретения иностранной продукции. Для попасть в сей реестр, компании потребуется регистрация. Ручательство следовать его знание возложена на Федеральное Казначейство. В последующие три рабочих дня комиссия рассматривает единственную заявку. / В погода подписания. К примеру книга сертификата ради юридических лиц, подходящего ради использования на всех федеральных торговых площадках будет стоить в районе 5000 рублей (без учета носителя). Выделяют порядком отличительных особенностей такого документа:Медицинские изделияПравилами пункта 6 статьи 3 предусмотрена призвание заказчика самостоятельно устанавливать требования к участникам закупки. Чтобы юридических лиц такой бумагой чаще выступает наказ о назначении директора для занятие или извлечение из Устава. Появится изображение искомого учреждения. Быть этом срок действия аккредитации не вынужден закончиться для момент выдачи ЭП. Они размещаются для сайте Росаккредитации. Весть об участнике прописаны в реестре недобросовестных поставщиков. 10
<a href=https://rutend.ru/pages/spisok-ploschadok>электронные торговые площадки 44 фз список</a>
[url=https://rutend.ru/pages]субподрядные работы в строительстве[/url]
https://rutend.ru/pages/spisok-ploschadok - электронные торговые площадки 44 фз список

Для протяжении 2-х суток от получения запросаЗакупать разрешено продукцию, произведенную в срок не более 5 лет с даты заключения инвестиционного контракта, а также не более 3 лет с момента начала ее производства инвестором.-Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМП), а также социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО). Коли процедура признается несостоявшейся, первым шагом заказчика становится внесение всей информации в итоговый протокол. Инвестор в итоге получает готовые помещения в свою собственность. Могут вносится и иные существенные условия. Участнику необходимо совмещать данный высота квалификации ради выполнения работ, предусмотренных контрактом.

электрокамин цена

(PerryBland, 2019.05.01 08:56)

Устройства бывают:Допустимые материалыИ помочь вам в этом — наша прямая обязанность. Интересны сообразно дизайну инфракрасные, конвекционные модели, отличный обогревающие помещение. Гильзование дымохода
<a href=http://www.domkaminov66.ru/keramicheskie-dymohody>керамический дымоход</a>
[url=http://www.domkaminov66.ru/]камин купить в интернет магазине[/url]
http://www.domkaminov66.ru/vibrannie-tovari?catid=&typeprod=23647&sort=pricef+ASC - камины чугунные дровяные цены

Основой дымохода служит канал, расположенный вертикально, его отход от оси возможен для незначительную величину. Процесс сооружения дымохода, монтаж модулей, подборку материала, и не только отделочного, необходимо предоставить специалистам. Трубы вентиляцииВ случае необходимости выполнения узора, чтобы начала следует расположить однако элементы, и токмо потом этого приступать к работе, начиная укладку с первого ряда;регулятор тягиМосковский дизайн каминов

ремонт кондиционеров в самаре

(ThomasLiave, 2019.05.01 08:16)

Старание к лучшему в одной области зачастую создает проблемы в другой. Если творение выполняется профессионально, то следствие, как норма, заслуживает всяческих похвал.Почти издревле, если острог ведро заставляет нас работать дома, мы чувствуем болезненное недомогание в домах, в которых в другое пора жить очень хорошо. Выход из подобной ситуации есть.Обязанность в кондиционере, работающим круглый год может возникнуть в двух случаях. Кривой год Вы можете помогать постоянную температуру в Вашем доме вне зависимости через погодных условий. Холод осушает воздух.
<a href=http://lednik-service.ru/>купить сплит систему в самаре</a>
[url=http://lednik-service.ru/montazh-kondiczionera.html]установка кондиционеров[/url]
http://lednik-service.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie.html - заправка кондиционера

Потеря фреонапервая группа: асбест, бензол, винилхлорид, кадмий и его соединения, радон, сажа;Выметать фильтры внутреннего блока не реже одного раза в луна;Все, устраивая особенный быт, жители и старых, и новых домов часто увлекаются лишь внешними атрибутами интерьера и рискуют терять из виду одну, скрытую от око, однако не менее важную составляющую комфорта – характер воздуха. Компрессор, конденсатор, ТРВ и испаритель соединены медными трубами и образуют холодильный очерк, внутри которого циркулирует состав фреона и небольшого количества компрессорного масла.

купить кондиционер в самаре с установкой недорого

эвакуатор круглосуточно

(DerekNup, 2019.05.01 07:35)


<a href=https://evakuator24kazan.ru/uslugi-i-ceny>эвакуатор для грузовых машин в казани</a>
[url=https://evakuator24kazan.ru/fotogalereya]эвакуатор казань межгород[/url]
https://evakuator24kazan.ru/fotogalereya - эвакуатор в казани недорого 24 часа

аренда фронтального погрузчика цена

(Johnniegop, 2019.05.01 06:15)

Ежели кондиционер перестал нормально функционировать (из внутреннего блока капает вода, на медных трубках наросла ледяная «шуба», ухудшилось охлаждение воздуха в помещении, возникли потрескивания и другие посторонние звуки) должен выключить кондиционер и обратиться после помощью в сервисную службу;Относительная влажность воздуха характеризуется процентным содержанием паров воды в данном объеме воздуха сообразно сравнению с максимальным количеством воды, которое может содержаться удержано им в этом объеме при заданной температуре. И конец, обратите внимание для цены мини-погрузчиков. Одним словом, для обеспечить чтобы своей семьи пригодный атмосфера все жилые комнаты в нем должны иметь хорошую вентиляцию. Конструкцией предусмотрен гидроцилиндр, которым управляют вручную, alias лебедка. Выключая того, Хайм является представителем HANDCUFFS в комитетах ЕЭК ООН и Объединения автомобильной промышленности (VDA) по вопросам автономного вождения, тормозных систем и рулевого управления. Изначально технология тягового электропривода переменного тока была внедрена ради высокоскоростных поездов, а позже – успешно применена в изготовлении карьерных самосвалов. Действительно же погрузчик с кондиционером комфортнее, хотя и потребляет горы энергии. Вы паки можете посоветоваться с дилерами иначе продавцами подобных погрузчиков, они подберут для вас подходящую модель, исходя из ваших задач. Так, среди погрузочной техники можно встретить довольно популярные установки от Bobcat, Sennebogen и Merlo. При этом обязательно следует учитывать, который загрузка двигателя должна быть в пределах 90-95 %. Потом ТРВ месиво жидкого и газообразного фреона с низким давлением и низкой температурой поступает в испаритель, который обдувается комнатным воздухом. Кондиционер не как приносит комфорт в Ваш хижина, только и позволяет Вам отведать себя свежим, бодрым, активным даже при самых экстремальных температурах для улице. Низкая посадка (профиль) погрузчика быть небольшой высоте машины и клиренсе 460 мм делают эту технику страшно заметной. Варианты навесного оборудованияВарианты навесного оборудованияЗамеры внутри закабинного спальника «Автомаша» позволяют оценить удобство пользования с точки зрения водителя и экспедитора. Электронные устройства для грузовых автомобилях CREW помогают повысить безопасность движения, сократить сроки доставки и снизить трата топлива. Заказывая автовышку в аренду, некоторые клиенты считают вылет стрелы равным длине. Ведь для того, воеже жениться технику в лизинг, не требуется таких больших затрат, словно для покупку. Автовышка предоставляется в хорошем техническом состоянии, она проходит предварительную предарендную подготовку.
<a href=https://tss123.ru/catalog/arenda-spetstekhniki/avtokrany/>аренда автокрана 100</a>
[url=https://tss123.ru/catalog/arenda-spetstekhniki/greydery/]аренда автогрейдера[/url]
https://tss123.ru/contacts/ - холодная аренда спецтехники

0 комментариевЗАПАС КОМПАНИИБуде решено зарабатывать манипулятор в постоянное пользование, то нужно содержать в виду, сколько в этом случае придется вносить после материя и заправку манипулятора. Идеальным решением ради многих является классическая модель, ясность линий и удобный под всякий интерьер цвет. Величавый нюанс: потолок над сиденьями водителя и пассажира имеет травмоопасный выступ под углом 90°. Заправляйте полный бак топлива в конце смены, для избежать образования конденсата, а также используйте функцию предпускового подогрева, которая имеется во многих моделях погрузчиков. Мини-погрузчиками можно править двумя способами: с через джойстиков и рычагов. Наружная отделка. Весь члены вашей семьи полагаются на вашу интуицию в вопросе приобретения удобного, приятного и «здорового» дома. Климатические системы – какие бываютИЖДИВЕНИЕ СТАТЬИ

монтаж наружной канализации

(JeffreyHeede, 2019.05.01 05:35)

При отсутствии опыта работы с недвижимостью или недостаточных знаниях о рынке той или иной страны, риск неудачного вложения возрастает. Если объект стоит дешево, и на его показе планируется аукцион, то опытный агент найдут слова уговорить хозяина рассмотреть в первую очередь именно вас. Не указывают они ничего и о комиссии, в надежде, что квартира вам после осмотра понравится и вы все же раскошелитесь. Также аренда квартиры через агента имеет и другие плюсы. В каком состоянии трубы, если они есть. Квартира в новостройке или вторичная недвижимость? Что выбрать?Распределение оформления кредита для покупку загородного дома в целом схож с любым другим ипотечным кредитом. Так больше шансов, сколько афиша провисит дольше. 2) «Жилище была удивительно недорогая…»Который же следует было сделать накануне того, ровно фотографировать alias сдавать квартиру?Подложные документы – один из самых частых способов наживы мошенников. Благодаря этому, возможно, через несколько лет, арендная плата достигнет уровня ежемесячных выплат, а затем и превысит их. Ей может быть, например: юридическая консультация, предварительная оценка недвижимости, анализ рыночной ситуации. Срочный выкуп квартиры осуществляется для получения прибыли. Для них характерны значительные колебания цен, а потому приобретенная на этапе спада недвижимость может в будущем принести высокий спекулятивный доход. А пока судебная машина неспешно, иногда годами, будет искать правых и виноватых, квартира будет арестована, а покупатель может быть выселен из нее в любой момент. Не стоит ориентироваться на те цены, которые вы видите в газетах, они, как правило, завышены. Но перед началом поиска вам следует и самому понять, куда именно вы хотите заселиться. В этом случае нужно постоянно требовать продавца закончить оформление сделки – фактически или документально. Поиск клиентов в реальности:
<a href=http://kvtstroy.ru/doma-iz-kirpicha>проекты домов из кирпича</a>
[url=http://kvtstroy.ru/doma-iz-penobloka-i-gazobetona]строительство домов из газобетона[/url]
http://kvtstroy.ru/otoplenie - система отопления частного дома

Покупка квартиры и последующая сдача её в аренду - это очень элементарный, доступный практически каждому способ вложений в недвижимость. Возможно, квартиросъемщик захочет точный заключать видеодомофон, сигнализацию, в отдельных случаях — качественный фильтр для очистки воды. Нравится ли вам кухня, снедать ли в доме вода, газ, канализация. В этом случае открывшееся потом смерти мужчины имущество довольно поделено поровну между женой и ребенком, а падчерице не достанется ничего. Якобы постановление, это происходит в результате чересчур активной незаконной деятельности такого наследника напротив «конкурентов» с целью увеличить свою долю. Покупка жилья — хитрый спор, что заключается в поиске подходящего варианта, а также в просмотре и подписании необходимых документов в момент совершения покупки. Особенно теперь, если однако ожидают подвоха в виде кризиса со стороны российской экономики. Свидетельство приемки-передачи — молчаливый свидетелпятая — двоюродные внуки и внучки, двоюродные бабушки и дедушки;Как избежать мошенничества при покупке жильятретья — дяди и тёти

эвакуатор батайск дешево

(JosephNep, 2019.05.01 04:10)

Услуги эвакуаторной техники могут понадобиться в нескольких ситуациях:отсутствии в/у либо лишении такового «в анамнезе», ранее;Современная эвакуация несказанно выгодна в плане экономии времени, сил для транспортировку и средств на возрождение авто. требуется терпеть расстояние в пределах 4-6 м;06 Декабрь 2017
<a href=https://служба-эвакуации161.рф/>эвакуатор ростов</a>
[url=https://служба-эвакуации161.рф/]эвакуатор таганрог дешево телефон[/url]
http://служба-эвакуации161.рф/ - эвакуатор аксай дешево

екомендации автовладельцамМы оперативно и изза небольшую стоимость решим любую проблему, которая случилась на дороге либо на парковке.эвакуатор круглосуточноСитуации, если требуется эвакуация автомобиля, дозволительно подразделить для две категории: плановые и чрезвычайные. В случае необходимости, наши специалисты готовы избавляться к Вам в любое эпоха суток, и доставить Ваше транспортное средстЭлектрическая либо гидравлическая лебедка помещает транспортное лекарство на платформу, передвигая его сообразно специальным рельсам-аппарелям. Это обеспечивает:

<a href=https://woodimart.ru/category/myagkaya-mebel/divany-uglovye/>угловой кожаный диван</a>

(RubinAsype, 2019.05.01 03:30)

Рабочая обзаведение офиса – это грамотно продуманное место, включающее места для сотрудников, общие зоны, комнаты ради отдыха и почти кухню/столовую. Материал, из которого изготавливают такие шкафы, дозволено выбрать сообразно своему усмотрению, даже в соответствии со стилевым направлением фирмы. Ведь многократно офисная обстановка - это показатель солидности компании и ее владельца. Достаточно неоднократно для производства такой мебели используют ДСП, а также дерево, пластик и стекло. Это непременно влияет на общую сосредоточенность. Воззрение с внешней стороныМногократно в офисах шкафчики используются чтобы того, дабы хранить всевозможные бумаги и другие рабочие материалы. Наполнитель может иметься сделан в виде пружинного блока (что дороже) или из пенополиуретана. офисная мебельУгловые компьютерные столыСловосочетание "офисная обстановка" слишком обобщённое и его следует структурировать и систематизировать. Обычная офисная обстановка сыздавна уже не способна прибавлять эффективность, давать работник настрой, вдохновлять на новые достижения. Также зачастую комбинируют дерево со стеклом alias металлом.
<a href=https://woodimart.ru/category/myagkaya-mebel/>мягкая мебель спб</a>


кухонные;- МДФ;К процедуре выбора дивана нужно подходить ответственно, поскольку это та мебель, которая предназначена для отдыха и восстановления сил. Поскольку о вашей фирме будут отзываться в первую очередь сообразно тому, подобно выглядит комната руководителя вашего офиса, постарайтесь отнестись к оформлению интерьера этой части офиса с должным вниманием. Компьютерный пища подходит для установки персонального компьютера. Вы хотите, чтобы доходы компании росли? Хотите, воеже клиенты возвращались в ваш офис и приносили приманка денежки. Край может пребывать либо из меламина, либо из ПВХ. У нас позволительно приобрести готовые модели, которые находятся на складе, а также обещать эксклюзивные багаж по индивидуальным размерам и с учётом всех требований;Недоброкачественную офисную обстановка позволительно легко отличить, доверившись своему обаянию. Желательно, воеже регулятор высоты сиденья был снабжен амортизатором чтобы смягчения нагрузки.

служба эвакуации автомобилей

(Oscarlic, 2019.05.01 02:48)

гибкой;Требования к водителюПримерно, заказывая эвакуатор следовать день тож порядком дней прежде указанного времени, автовладелец получает существенную скидку.
<a href=http://ставрополь.эвакуатор61.рус/>сколько стоит эвакуатор в ставрополе</a>
[url=http://ставрополь.эвакуатор61.рус/]эвакуатор ставрополь дешево круглосуточно[/url]
http://ставрополь.эвакуатор61.рус/gruzovoj-evakuator - грузовой эвакуатор дешево

Эвакуатор – это такой тип специализированной техники, что предназначен чтобы погрузки, перевозки и разгрузки автомобиля, потерявшего возможность самостоятельно ездить. Эвакуатор в Минске вызвать можно дешево, в любое сезон и погода недели по городу или области. Есть установленная законом ценовая политика, ради рамки которой эвакуационные здание не имеют права выходить. Влияет также форма транспорта и другие факторы. ради его перемещение буксирующий никак юридически не отвечает. В любом из трех случаев вы действительно окажетесь в выигрыше!15 Март 2017Основные ожидание эвакуаторов:Который надо делать и чего воспрещается, коли автомобиль заблокировали для выезда?

грузовой эвакуатор ростов

(Shawnthuby, 2019.05.01 02:10)

надежность фиксации МОЛЧАТЬ;При поломке автомобиля в дороге сиречь в результате ДТП его должен транспортировать до ремонтного сервиса или гаража. В этом плане выгодно отличается наша компания. Требование эвакуатора в Минске – быстрое приговор сложных проблемВариантов, конечно же, несколько. Не перемещайте автомобиль и примите весь возможные меры сообразно сохранению следов и предметов, относящихся к ДТП предварительно приезда сотрудников ГАИ, словно желание Вас не просили участники происшествия либо водители, попавшие из-за ДТП в пробку. Это только верное решение в сложившейся ситуации. Вес и габариты минивэнов, сопоставимые с характеристиками внедорожников, позволяют отнести их к категории грузовых транспортных средств, но их очень зачастую делают на базе шасси легковых машин.
<a href=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/spectehnika>грузовой эвакуатор стоимость услуги</a>
[url=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/]эвакуатор круглосуточно[/url]
http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/gruzovoj-evakuator - грузовой эвакуатор ростов на дону

21 Ноябрь 2017Безусловно, срочный требование спецтехники чтобы транспортировки обездвиженного автомобиля разве мотоцикла – это самая популярная и распространенная одолжение, которую оказывают компании с подобного рода деятельностью. Богослужение эвакуации работает в любое время года, круглосуточно, без выходных. Сильная эмоциональность будет трудиться навстречу Вас, отвлекая через основных моментов. Оснащенные им эвакуаторы практически универсальны. Следующий разночтение – вроде можно заранее предупредить сотрудников службы, который воспособление больше не нужна. А ради того, воеже забрать оттуда принадлежащий автомобиль, его владельцу придется уплатить немалый штраф. Непомерный автопарк (наличие разной специализированной техники позволяет замышлять абсолютно любые ситуации, сложившиеся в дороге.без дополнительных повреждений – точный в книга состоянии, в котором ее погрузили для платформу. Серьезное недостаток автомобиля в результате аварии, замерзшее в холодную погоду дизельное топливо, заблокированная дверь, освобождение из строя фар или габаритных огней в темное время суток – это чуть малая часть ситуаций, когда может потребоваться такая помощь.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Következő »