Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

......................

NÉPDALTÍPUSOK

A variálás állandó folyamatában az új meg új formák alakulásának szövevényes folyamatában, kevéssé sikerült vagy életre nem való kísérletek és sikerült, de el nem terjedt, vagy kiveszőben lévő egyedi darabok tengeréből emelkednek ki mint szigetek vagy nagy szárazföldek, a típusok: egy-egy dallamelgondolásnak, formai alakulatnak folytonos újraalkotásából keletkező változattömbök. Egy-egy ilyen, felismerhetően azonos dallam összetartozó változatait is szokták típusnak nevezni: így nevezi például Járdányi a Magyar népdaltípusok c. kiadványában az egyes dallamokat, amelyek szélesebb területen, több változatban ismeretesek. Ugyanígy használja a típus fogalmat az MNT VI. kötete. Ezek a „típusok” tulajdonképpen „a dallamok”, amelyeknek a műzenében egy-egy alkotás felel meg. Mindössze az a különbség, hogy a műzenei alkotás egyszeri és megmásíthatatlan, a néphagyományban viszont egy alkotás sok változatban él – mintha a zeneszerző művét csupán számos vázlatából ismernék. Éppen ezért helyesebb a típus szót tágabb értelemben venni: több önálló „alkotást” – vagyis változatokban élő dallamot – összefoglalóan nevezni közös típusnak aszerint, hogy több vagy kevesebb vonásban hasonlók egymáshoz. Rokon dallamokat és nem azonos dallamokat nevezek tehát a továbbiakban típusnak. Az a kérdés, milyen rokonság alapján nevezhetünk így különböző dallamokat.

Legtágabb a rokonság akkor, ha a dalok egyetlen meghatározó sajátsága alapján húzzuk meg a rokonság határait. Tulajdonképpen az eddigi fejezetekben tárgyalt összes tulajdonság szerint lehet „tipikus” egy dallam, s tartozhat ilyen vagy olyan típusba: van dallamvonal szerint típus, hangkészlet szerint (sőt hangnem is tehet dallamot tipikussá), van ritmus-, illetve szótagszámtípus, formatípus, sőt dallam–szöveg kapcsolat is lehet jellemző néhány szorosan összetartozó dallamra, végül, de nem utolsó sorban az előadásmód is foghat össze „típust”. Vegyük sorba ezeket a lehetőségeket.

Nem kell bizonygatni, hogy a dallamvonal, illetve egy összetettebb dallamfelépítés lehet tipikus, és sokféle eltérő megoldásban jelentkezhet. Legtágabb határok közt beszélhetünk ereszkedő (01–094), helyben topogó (0129–0141 és 0280–0302), emelkedő (0256–0275), kupolás dallamokról (0319–0393), kétrészes – például kvintváltó (01–049) vagy kvinttel magasabban ismétlő (0323–0324, 0335, 0345, 0359), mély járású (16/e, 46, 0137, 0143–0152, 0176–0179, 0293–0302, 0311–0318), magas járású (01–049+0234–0244), tág ívű (022, 039, 0219, 0369–0393) és szűk menetű dallamokról (0146–0152, 0308–0309), s ezek bizonyos {240.} vonatkozásban valóban közelebbről vagy távolabbról rokonok. A dallamnak még a tagolása is lehet igen tipikus: a kadenciái. Bizonyos kadencia-sorozatok is összekötnek dallamokat egymással, például 7 [5] 3, 4[5] VII, ezek többnyire kvintváltók: 5[4]3, 5[4]2 históriás jellegű vagy táncnóták a „sirató rokonság” jellegzetes példái; 1[5]4 az új stílusra jellemző és így tovább. A hangkészlet néha igen jellemző egy-egy dallamstílusra, különösen a fejlődés korai fokozataiban, de még olyan fejlett parasztzenében is, mint a bolgároké. A magyar népzenében is más-más jellege van a dúr pentachord dallamoknak (0303–0309), mondjuk a Zobor vidéki lakodalmas énekeknek (0303, 0307) vagy a hexachord (+oktáv) hangkészletnek, mondjuk a regösénekeknek, betlehemesnek és dudazenének (201., 42–45., 50–54., 152., 256. pl.), mint az oktávterjedelmű ötfokú daloknak. Ötfokú dallamok: ez a tág hangkészlet-meghatározás is, minden tág volta ellenére is, jelent bizonyos rokonvonást, ami határozottan elkülöníti más dallamoktól. Igen sok dallamot meghatároz a fríg hangnem, ha ugyanis annak fő hangjaira épül fel a dallamvonal (0178, 0255, 0282, 0284, 0290/a). Egészen különválnak hangnemi-hangkészleti sajátságaikkal azok a dalok, amelyeknek egész dallammenetük az „akusztikus skála” hangjaira épül, s annak jellemző hangjait lényeges dallamhelyen építik be a dallamvonalba (69, 0278). Funkciós dúr-dalok (0317), hipo-skálákban mozgók (0240–0244) mind külön rokonsági körbe tartoznak. Ismét határozott típust jelentenek a drm-n recitálgató dallamok (0129–0141).

A magyar népdalban (a népköltészethez hasonlóan) igen nagy jelentősége van a szótagszámnak: egy-egy szótagszámcsoport vagy különösen egy-egy sajátos versszakképlet összekapcsol sok, egyébként különböző dallamot. Az olyan ritka sor, mint az ötszótagú, különösen ha a versszak mind a négy sora ilyen, annyira különválik a magyar dalok többségétől, hogy ez már típussá is avatja (e tekintetben legalábbis). De igen jellegzetes csoportot alkotnak a 6-os, 8-as, 12-es izometrikus dallamok is – ezek többnyire a régi parlando-rubato dalok főcsoportjai; a 12-esek pedig a régi stílusban szinte kivétel nélkül az úgynevezett „recitálók” csoportjába tartoznak. Ellenben a 7 és 11 szótagúak a régi stílusban kivétel nélkül táncdallamok, a 6+5 tagolású 11-es pedig szinte egyetlen dallamot jelent: a „Hol jártál az éjjel cinegemadár” szövegű kanásztáncot (04). 13–14 szótagszám egy dallamon belül a kanásztánc legjellemzőbb típusait jelenti. Új dalaink között a 10-es és 11-es szótagszám jelent igen tipikus dallamcsaládot, az új stílus legnagyobb tömegű, legjellegzetesebb darabjait; 16-os szótagszám a közép-erdélyi új dallamokat, s ennél hosszabb sorok már csakis az új stílus AABA formájú dalaira jellemzők, tehát ismét egy szűkebben körülírható dallamfajtát határoznak meg.

Még közelebbi rokonságot jelenthet egy-egy sajátos ritmusforma. A mazurka-ritmus igen erős hasonlóságot tud éreztetni még nagy dallamkülönbség ellenére is.

ritmus 4–5 dalunkra jellemző, amelyeket ezért egymás közeli rokonainak érzünk.

{241.} Talán még erősebb a típusalkotó ereje a formának. AA5A5A dallamainkat szinte mind egy típusnak lehet érezni. Nem kevésbé a fordítottját: A5A5AA-t. Még jellegzetesebb, egyéni arculatot tud adni egy dalnak a szaffikus forma magyar változata. A 118–119. és 160. példában több változattal is bemutatott dallamcsaládot például szinte semmi más tulajdonság alapján nem lehetne egyetlen variánscsoportba sem összehozni, csakis a forma alapján: dallamiránya hol fölfelé tartó egészen az oktávig, hol a kvintről lefelé mozog, hol meg a kvint körül marad; hangnem-hangkészlete alapján lehetne dúr pentachordtól oktáv terjedelmű dúr, akusztikus, fríg, hipo-ión, eol dallam; szótagszáma és ritmusa a 3–4. sorban nagy különbségek között ingadozik, tehát mint „heterometrikus versszak” is különböző helyen szerepelnének változatai akár egy ritmusrendben, akár a szótagszám szigorú rendszerében. Ami mindben közös, az egyedül a forma: AAb+bc, a késői szaffikus jellegzetes formája; ennek megfelelően a nép is egyetlen dalnak ismerte és mindig ugyanarra a szövegre énekelte. (Pontosabban: ugyanazt a dallamot ugyanazzal a szöveggel variálta ilyen különböző formában, ahol minden megváltozhatott a dallamban, egyedül a forma nem.)

Még a dallam–szöveg kapcsolat is lehet típusalkotó elem: kanásznótáink, dudanótáink sajátos szövegeknek sajátos ritmussajátságokkal való együttjárását jelentik, különböző dallamokban. „Jaj-nótáknak” pedig azokat nevezzük, amelyek sajátos szövegkezelésükben gyakran toldják ki a szöveget: jaj, jaj, jaj (csuhajja, la-la-la) féle szótagokkal a dallam kitolódott sorvégein vagy páratlan sorain. A „virágénekek” is elég jellegzetes csoportot jelentenek: virágot emlegető refrénszövegükről nevezzük így, a legjellegzetesebbek a háromsoros, refrénes dúr-pentachord dallamok.

Végül az előadásmód is jelölhet típust: „recitálók” kivétel nélkül 12-es parlando, ötfokú drm-kezdetű dalok; s az 5/8-os előadás a régi stílusú 11-esekben tapasztalható, ahol a 4/8-ot váltja fel a kissé fellazított, nagyobb érzelmi töltésű, kiszélesített ritmus.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, többnyire elég tág határokat jelent: azt, hogy egy-egy tulajdonságban bizonyos dallamok közösek és másoktól elkülönülnek; de azért ez még nem teszi őket egy jól meghatározható típus tagjaivá. Ahhoz több kell, mint egyetlen tulajdonságban való egyezés, és ebben az egy tulajdonságban való különbözés a többi dallamtól. Viszont mindjárt azt is meg kell mondanunk, hogy olyan dallamcsoportot sem tudunk felmutatni, amelyik mind a hét felsorolt tulajdonságban különböznék a többi daltól. Még a legsajátosabban körülírható kanásznóta-csoport is csak egy-két tulajdonságban különbözik minden más dallamtól, egyéb vonásaiban hol több, hol kevesebb dallammal tartja a rokonságot. Sajátos ritmusuk és szótagszám-szabadságuk, valamint dallam-szöveg kapcsolatuk alapján minden más daltól különböznek, ötfokúságuk, kvintváltásuk, dallamvonaluk menete, jellegzetes A5A5kAAk formájuk, táncszerű, feszes giusto előadásmódjuk más-más dallamokban is feltalálható. Azonban nemcsak a különböző vonások tartoznak hozzá egy stílushoz vagy egy típushoz, hanem {242.} mindaz, ami jellemző rá, akár közös az mással is, akár nem. Az a kérdés, vannak-e olyan típusok, amelyekben minden elsorolt tulajdonságnak kötelezően csak egy bizonyos megoldása fordulhat elő. Ebben a megfogalmazásban a Kanásznótát már ilyen típusnak nevezhetjük: sajátos dallamvonal (kvintváltó, egymotívumú „Páva-dallam”), sajátos hangkészlet (9–VII ötfokú), egyéni metrikai-ritmikai sajátság, szövegkapcsolat és táncszerű előadásmód jellemző rá. Ebből a metrikai sajátság és a szövegkapcsolat minden mástól különbözik, dallam, hangkészlet és forma sok daltól elválasztja, de összekapcsolja a dél-dunántúli ötfokú-kvintváltó dalok egész sorával. Viszont itt már olyan szűkre vontuk a beletartozó dallamok határát, hogy mindössze két dallam tartozik bele, amit az MNT VI. kötete egyetlen dal variánsainak minősített (03–04). De vannak nem kvintváltó, sőt nem is ötfokú kanásznótáink is; ezek csak a szövegkapcsolat és a ritmus–metrum alapján rokonai az előbbieknek, vagyis a „megkülönböztető jegyekben”, összes többi tulajdonságaikban eltérnek tőlük: „Csóri kanász, mit főztél” (Pt 43) még (elhomályosult) ötfokúságával közelebb van, de már nem kvintváltó, s első motívuma is más; 0292 dalunk pedig már se nem ötfokú, se nem ereszkedő dallam, mégis kanásznóta. Ezeket már csak egy tágabb meghatározás kapcsolja össze.

Látjuk tehát, hogy tágabb és szűkebb meghatározások keresztezik egymást; több vagy kevesebb jellemző, közös jegy alapján pontosabb vagy lazább körülírást, szorosabb összefüggést jelezhetünk.

Különböző, szűkebb-tágabb körbe tartozó típusokat mutattam be a Pt dallam-mutatójában (l. „Típusok, eredet”.) Annak célja csak az volt, hogy különböző, kidomborodó sajátságokra, bizonyos rokonságokra felhívja a figyelmet (amit akkor már nyilvántartottunk).

Nyilván sem a maximális követelmény nem lehetséges: hogy minden tulajdonságban jellemzők s egyúttal minden más dallamtól különbözők is legyenek a „típusok”, sem a minimális, hogy csak egy-egy tulajdonsággal határozzuk meg a „típust”. Az elsőt nem lehet elérni, a második pedig kevés. Kell tehát több jegy ahhoz, hogy valamit típusnak mondhassunk, de mindig lesz benne egy vagy két kidomborodó sajátság, ami leginkább föltűnik és jellemzi a típust, és kell hogy a típuson belül különböző dallamok legyenek, amelyek a nem kiemelkedő sajátságokban eltérjenek egymástól. S amit így elsorolunk, abban mindig számolni kell olyan, ezúttal elhanyagolt tulajdonságokkal, aminek alapján, más vonatkozásban más típusba is sorolhatnánk az illető dallamot. Amikor például főképp hangjaival határozzuk meg a dalt – dallamvonal, hangnem, hangkészlet, kadenciák alapján – akkor ritmusával kapcsolódhat egészen más dalokhoz is, és fordítva.

Ezúttal ugyanis a dallammozgás irányával, a kadenciákkal, a hangkészlettel és hangterjedelemmel (tehát hangnemi sajátságokkal) és a forma alapján állítom össze a típusokat. Eltérek Járdányi rendszerétől abban, hogy egyrészt lazábban határozom meg a dallammozgást, hiszen nem egy tízezrekre rúgó dallamanyag egyszempontú elrendezésére akarom felhasználni, hanem csupán a közölt anyagban akarom jellegzetes csoportokra felhívni a figyelmet; másrészt éppen ezért {243.} több szempontot is figyelembe veszek egyszerre. Inkább valami olyasféle tipológiára törekszem, aminőt Bartók adott könyvében, azzal a különbséggel, hogy az ő fő szempontja a versszakszerkezet és ritmus volt. De előzőleg már elkülönített három stílust, amelyet több vonással jellemzett: a régi stílust ereszkedő, ABCD felépítésű (vagy kvintváltó), ötfokú, izometrikus tulajdonságokkal, az újat négyféle visszatérő formával, alkalmazkodó tempo giustóval, s csak azon belül határolt el szótagszámcsoportokat, illetve a „Vegyes osztály” III. alosztályában különböző versszakszerkezeteket. Egyes csoportjai már valóban „típusokat” fognak össze; a többiek azonban vagy túl tágak, vagy túl vegyes elemeket tartalmaznak, mert a választott összetartó sajátság (metrika, ritmika) a legkülönbözőbb eredetű és stílusú dallamokban is lehet közös.

Magam követem Bartókot abban, hogy különválasztom az ötfokú dalokat a diatonikusaktól, de nem elégszem meg azon túl a szótagszámcsoportokkal, hanem további megkülönböztetéseket is teszek mélyebb és finomabb dallamrokonság meghatározására. Az új stíluson belül is forma és dallammozgás szerint adok további elhatárolást, s messze túl kellett menni mind Bartók, mind Járdányi szempontjain a két nagy stíluson kívül eső típusok meghatározásában.

Arról természetesen szó sem lehet ezúttal, hogy a teljes magyar népzenei anyagot mutassam be „típusokon” keresztül. Az még az összkiadásban sem lehetséges, hiszen számos „típuson kívüli”, magányos darabot is be kell mutatni, amit csak szükségből sorolunk egyik vagy másik típus elé, közé. Mindössze a kétségtelenül kialakult, ismert típusokra akarom felhívni a figyelmet a saját példáimon és gyűjteményemen belül. Leginkább típusnak nevezhető csoportok találhatók az ötfokú dalok közt, a sirató rokonságában, a dudanóták közt és az új stílusban; tehát ahol összefüggő stílusról beszélhetünk. Stílus ugyanis azt jelenti, hogy sok egymáshoz hasonló darab keletkezik. Legkevésbé tudjuk (egyelőre) meghatározni azt a sokféle dallamot, amely ezen a négy stíluskörön kívülesik, és tulajdonságai rendkívül tarka képet mutatnak. Ezeket többnyire csak tág határok között, inkább elkülöníthetjük egymástól, semmint szorosan meghatározhatnánk.

Lássuk mindenekelőtt az ötfokú, régi dalokat. Legkiugróbb típusai a kvintváltók. Ezek közt is igen jellegzetesek az „egymagú” dalok, amelyek egyetlen motívumot kétféle zárlattal periódussá fejlesztenek, s azt kvinttel mélyebben megismétlik (A5A5kAAk). Ezen belül külön is nagy család, az úgynevezett „Páva-család”, amelyet meghatározott „mag”, dallammozgás jellemez A-sorában: 8–4–7 fokok után 8–4–5 (02–014, valamint az MNT VI. kötetének szinte a teljes anyaga.) Ez a „típus” már majdnem egyetlen dal; de a különböző szótagszámú és ritmusú változatai különböző szövegekkel társultak, s ezekhez a szövegekhez és metrikai formákhoz annyira hozzáalakultak apró dallamrészletekkel, s egy-egy ilyen önálló forma olyan variánsgazdagságban él a nép közt, hogy önálló dallamnak kell tartanunk a család minden tagját, s a családot együtt típusnak. Ezek szabályszerűen 7[5]3 kadenciasort alkotnak (amit nem egy dallam vagy variáns elváltoztathat); ugyanilyen kadenciákkal és A5A5kAAk periódusos-kvintváltó formával más dallam {244.} is építkezik (például 01 és 015). Számos hasonló kadenciájú, kvintváltó dalunk épül viszont két különböző motívumból: A5B5AB (kétmagúak): 01, 016–021. Jellegzetes csoport az olyan kvintváltó daloké is, amelyek a periódust egy hanggal mélyebben záruló első sorral alkotják 4[5]VII kadenciákkal (ezeknek egyike-másika esetleg el is változhat egyes változatokban): 022–032. További kvintváltó csoportok: 5 [5] 1 kadenciák (033–037); 8 [5] 4 kadenciák (vagy 9 [5] 5): 038–047. (Mindig az alkalmi módosulások leszámításával.)

Sokban közeli a dallammozgás a kvintváltókhoz az ismétlés nélkül ereszkedő, ABCD formájú dalokban (064–0101). Ezek közt is lehetnek lépcsőzetesen ereszkedők: 080–081, 083, 088, 092, 093, esetleg 062, 086 – továbbá Pt 24, 49, 60, 98, 108?, 110–111, 124, 141, 180. Külön csoport az olyan ereszkedőké, amelyek 5–4–5–4–5–8 fokokon kezdenek: 095–097, 0100–0101, 0117–0118, továbbá Pt 17, 44–45, 113, 123, 134–135, 152, 230. Hasonló, mégis elkülönül tőlük az 5. fokon mozgó (de a 4.-et nem érintő) kezdés és utána 8.-ra ugrás (és utána természetesen ereszkedő dallamvonal): 094, 098–099, továbbá Pt 20, 121, 138, 168, 171?, 218. Nagyon sok ereszkedő régi dalunk kezd az oktáv ismételgetésével (vagy ami avval egyenlő: 8–5–8, 1–8... ugrásokkal): 073–074, 076, 092, 0109 és 191. példa, továbbá Pt 70, 87, 117+126+191 = 166. pl. Pt. 131, 168 stb.

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,
Mégis besorozott Ëngëm katonának.

 

MF 1229/b–1930/b lányok, Menyhe (Nyitra) 1909. Kodály

Nem kevésbé gyakori és jellegzetes az első sor oktávon induló és 7. fokon záruló első sora (8----7): 016, 018, 019?, 020, 047, 066, 071, 077–080, 082–083, 086, 088?, 091, 0102, 0109–0110, 0113? továbbá Pt 27, 49–52, 105+107, 124, 133, 165.

Nagyon tipikus az ABBC felépítés – tehát két azonos középső sor – nyolcszótagos, ötfokú-ereszkedő dalainkban. Gyűjteményünkben csak 066, de lásd Pt 50–52, 59, 87, 89, 92, 131, 133, 141, 157, 160=166. (Amint látjuk, ez érintkezik az előbbi csoporttal is: van tehát egy szűkebben összetartozó csoport: 8– – –7 kezdés és ABBC felépítés.) Hasonló ehhez, hogy a szélső sorok ismétlődnek vagy egymáshoz hasonlóvá váltak (AA(k) BB(k) vagy ABCC): 067, 070, 072?, 089–090, továbbá Pt 110.

A két első sor ismétlését (AABC formát) jellegzetesen olyan régi dalokban találjuk, amelyek három-négy nagyívű sorból – oktávról az alapra lefutó sorból {245.} – állanak, tehát kadenciáik 1 [1] 1. Ilyen 0114, továbbá Pt 54, 76, 79–86. Ezek többnyire 8 vagy 10 szótagos sorokból állanak.

Egészen más jellegűek az ereszkedő 12-esek: 24/ab. (lásd még Pt 178-at). Ezek erősen recitáló dallamok, ahol szinte az ötfokú, ereszkedő dallammenet vázát rajzolja ki a dal sok hangismétléssel.

Különválnak azok az ereszkedő dallamok, amelyekben csak az első három sor ereszkedik fokozatosan, le is jut az alaphang környékére, azután a negyedik sor újból magasra ível fel, vagy már a magasból indul is: 013, 065, 068, 074, 084, 0101, 0103, 0111–0114, 0133, 0141 és 23, 24/a, 58. példa.

A magasról ereszkedők után lássuk a középen mozgó pentatondalokat. Legjellegzetesebbek a drm-tengely körül mozgó dalok: 0129–0133, 0137, 0139–0141, továbbá Pt 77–78, 158, 162–164, 171, 179–142, 220, valamint Kodály 1973, 30. A drm-kezdettel jellemezhető dalok is összefüggő típust alkotnak, de néha – nagy ritkán – emelkedők is lehetnek, s szinte kivétel nélkül parlando (sőt recitáló) előadásban élnek: 0134–0136, 0138, továbbá Pt 96–97, 100, 127, 173–176.

Ötfokú, régi dalok közt ritka az ennél mélyebben járó dallam, de ami van, az határozott típus. Ilyen alulról vagy középről induló és alsó járású a 0143–0145 (továbbá Pt 22, 41, 96!, 220 és Kodály 1973, 32 „Túl a vízen egy kosár”). Szintén jellegzetes típus a néhány tetraton és triton dallam:0146–0152 és Kodály 1973, 28 „Csak azt szánom-bánom”= 276. példa.

Erősen összetartozó típust alkotnak dudanótáink. Ez ugyan ritmusuknak köszönhető, s erre vonatkozik a megjelölés is. Szinte kivétel nélkül 8 szótagosokat tartunk nyilván ilyen névvel, amelyekben kvint-kvartváltás nyomait lehet fölfedezni. Összetartozásukat további dallam- és formaelemek határozzák meg, amelyeket majd a következő fejezetben, eredetük tárgyalásában fogunk részletezni, mert a keleti párhuzamok világosabbá teszik. Egyik csoportjuk formája A5 vagy A4ABC (vagy A5–4ABB), másiké A5–4BAB (A5–4BAC): 050, 055, 062 (=Pt 250), továbbá Pt 248–252, 256, 270 és 053–054, 057–059, 061 (=Pt 260), továbbá Pt 258–259. Kivételesen 6–7 szótagú kvint-kvartváltó, alapritmusú dalokat is neveznek dudanótának: 050, továbbá Pt 56, 245.

Közeli rokonai ezeknek a dudanótáknak olyan 8-as parlando dalok, amelyeknek 2. sora már leszalad az alaphangra, néha már az 1. is: 112/a (= Pt 4) és Pt 37. Ugyancsak közeli a kvintváltó, egy magból felépülő dalok némelyike, amelyek az 5. fokú főzárlatot leviszik az 1. fokra: 151. példánk (= Pt 21). Jegyezzük meg mindjárt, hogy ennek ritmusa tipikus 6-os dudanóta-ritmus. (Ebben a dalban tehát összeolvad a dunántúli mintára elváltozott, egymagú, kvintváltó, Páva-motívumhoz hasonló dallamszerkezet az A5BAAk dudaritmusú dallamok szerkezetével. Ilyen oka is lehet az 5. fokú kadencia „lecsúszásának” az 1. fokra!)

A dudanóták többségét csak erős fenntartással lehet ötfokúnak nevezni mai alakjuk szerint. A későbbiekben látni fogjuk, hogy szo- és do-alapú, sőt félhangos ötfokúságban mozgó dallamokat lehet párhuzamba állítani velük; ezért, mostani diatonikus jellegük ellenére is az ötfokúak után tárgyaltuk őket.

{246.} Viszont a következők már kétségtelenül diatonikusak, bár jó részüket Bartók még az ötfokú, régi stílusba (A-osztályába) sorolta. Régiségük természetesen vitathatatlan, és sok egyéb tulajdonságukkal kétségtelenül közel állnak régi, ötfokú dalainkhoz.

Legfontosabb csoport a diatonikus parlando 12-eseké. Ezeknek hullámzó dallamvonala határozottan eltér az ötfokú 12-esek kifejezett ereszkedésétől; egészben véve és legtöbbjüknek kadencia-sora alapján mégis ereszkedőknek mondhatók. (Kadenciáikról az eredetkérdések tárgyalásakor szólunk.) Legszívesebben balladával, régi históriás ének vagy koldusének szövegeivel és halottas énekekkel járnak együtt. Ilyen 0155, 0163, 0165, 0193–0196, valamint 192–195. példa.

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj
Gazdag Fülöp császár, gazdag Fülöp császár!
Mer ién néked adom, mer ién néked adom

 

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:
Ivegablak alatt nagy hosszú almafa,
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága,
Háromszáz levele, hatvanhat virága.

 

Tova jő egy legény, be szomorú szegény!

{247.} Tova jő egy legény, be szomorú szegény!
Látom a szájáról, szállást kérne szegény.
S adnék neki szállást, a lovának állást,
Nekie pediglen csendes lenyugvást.

 

Az öreg Dancia magát siratgassa:

Az öreg Dancia magát siratgassa:
Istenem, Istenem, Kilenc lyányom közül,
Kilenc lyányom közül még egy fiam sincsen!
Istenen, istenem, ki váltson fel ingem,
Ki váltson fel ingem katonarabságból!

 

192) MF 2491/a 36 é. férfi, Trunk (Moldva) 1930 Véress S.; 193) Kallós 1970 108; 194) MF 1320/d asszony, Székelyvaja (Maros-Torda) 1914 Bartók = Pt 348 más szöveggel; 195) Pusztina (Moldva) 47 é. vak férfi, 1951 Kallós.

Hasonlóan ereszkedő-diatonikus, de nem annyira recitáló, mint a 12-esek, egy sor 8-as és 11-es 5[4]3 kadenciás (esetleg lassú táncritmusú) dallam: 0181–0184, valamint 5[4]2, 5[4]1 és hasonló kadenciákkal lépcsőzetesen leszálló 6-os vagy 8-as: 0166, 0164, 0188, 0194. Rokon ezekkel néhány oktávról, hetedik vagy hatodik fokról ereszkedő dallam 2. és 1. fokú kadenciákkal: 0161, továbbá 196–197. példa.

Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?

{248.} Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?
Talán az édesëm A lókeresőbe?

 

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,
Mér nem hagytál békit Én árva fejemnek?

 

196) MF 522/a (Maros-Torda) Vikár?; 197) Bánffyhunyad (Kolozs) 1908 Bartók.

Ezekhez hasonlók kadenciákban, de dallamvonaluk domború (dúr- vagy mollterccel, mint az előzők is):

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.
Hull a fődre, hull előmbe, Hull a gyászos kebelembe.

 

Magyari császárnak Lázár fia vala,

Magyari császárnak Lázár fia vala,
Mestere Mánónak es egy lyánya vala.

 

198) Sz. Nd 32 sz. 56 é. asszony, Nyárádköszvényes (Maros-Torda) 1914 Bartók; 199) Kallós 1970 5. sz.

{249.} Hasonló típusokat táncdalok közt is nyilvántartunk: 5[4]2 (vagy 2 helyett 4, 4,1) kadenciákat erősen kihangsúlyozó, fokozatosan ereszkedő dallamokat: 0167–0171, 0187, továbbá 146. és 200. példa.

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!
Akin az a kilenc betyár elindult, Pápai úr udvarába befordult.

 

Derzstomaj (Jász-Nagykun-Szolnok) 82 é. férfi, 1939 Vargyas = Vargyas 1954 93 sz.

További rokontípusok az oktávról ereszkedő, vagy alulról domborúan induló dallamok 2., 1. vagy X [2] X [1] kadenciákkal: 218., 220–221., 222. példa, valamint az utolsónak hangszeres változatai: 145/a–g példa.

Egészen más világot jelentenek a dúr-kvintváltók. Ezek is, mint az ötfokúak, nagyívű, ereszkedő dallamok, de kifejezett dúr hangzásuk elválasztja tőlük: 0205–0206, valamint 201–202. példa.

Rákóci hajdanában danában...

Rákóci hajdanában danában...

 

Gyújtottam gyertyát...

Gyújtottam gyertyát...

 

201) MNT III. 563; 202) MNT III. 649.

{250.} Ezekkel már meg is kezdtük Bartók „C) osztályának”, vagyis sem a régi stílusokba, sem az új stílusba nem tartozó dallamoknak a csoportjait. A dúr-kvintváltók határozott körvonalú típust alkotnak. Már a további csoportok inkább csak „elkülönítést” fognak jelenteni: a dúr-ereszkedők (ritkák): 83. példa, valamint a mixolíd-ereszkedők: 0208–0214. Inkább nevezhető típusnak a néhány lépcsőzetesen ereszkedő moll-dallam: 0218, 0220, 0224, valamint hipo-skálákban fogant, ereszkedő dallamok: 0240–0244.

Ismét csak tág elhatárolással foghatjuk egy körbe az ereszkedő moll-dallamokat (ha ugyanis nem tartoznak az előbbi csoportok egyikébe sem): 0215–0225, 0230–0233. Ezek közt már inkább típus néhány „új-szaffikus” formájú, moll, ereszkedő dallam: 0227–0229. És nagyon határozottan összetartozik, egyúttal minden más dalunktól elkülönül néhány tipikus fríg dallam, amelynek 6-ról ereszkedő vagy induló dallama a moll-szexten kívül a 4., 3 és 2 főhangokra épül: 0255, 267/ab. példa, valamint a következő:

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.
Haragszik rám az Isten is, Lehajlik hezzám az ég is, taj-laj-laj-laj laj-laj-laj.

 

Csikvacsárcsi (Csík) 1907 Bartók.

(Lásd még Pt 334–338, 347-et.) És hasonlóan jellegzetesen elválik a magyar dalok nagy tömegétől néhány alacsony járású fríg dallam, különösen a szokásdalok között: 0290/a, 149/a példa.

Csak nagy általánosságban jelent elválasztó – nem összekötő – határvonalat a következő néhány dallamirány-meghatározás. Ereszkedő, majd újra emelkedő dalok: 0241, 0277, továbbá Pt 99, 170, 206–207, 231, 242, 327. Középen mozgó dallamok: 0298 (továbbá Pt 182, 185, 208, 223, 227, 246, 269–270, 281, 285, 333, 347.) Középről fölfelé induló dalok: 0254, 0262 és 204–205. példa.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.
Nemcsak meghült, meg is hidegedett. Mert már engem régen elfelejtett.

 

Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!

{251.} Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!
Kilenc esztendeje, Mőte már rab vagyok, Mőte már rab vagyok

 

204) Kiskunhalas (Bács-Bodrog) 78 é. férfi 1939 Vargyas = Vargyas 1954 32 sz.; 205) Ghymes (Nyitra) 1906 Kodály.
(Lásd még Pt 146–147, 183, 192, 196, 241, 307, 320, 325, 332, 347.)

Elütnek a magyar dalok nagy tömegének dallamvonalától az alulról emelkedő és domború ívet leíró, (de nem ismétléses formájú, tehát nem új stílusú) dalok: 0268, 0273–0274, 0300, valamint a 247–249. példacsoport dallamai (továbbá Pt 101–121, 185–187, 210, 236, 238, 262, 273, 316, 329=468, 368, 370, 372, 471, 480 és a 249. példacsoportunkban szereplő Pt 494–495).

Még elütőbbek az alulról csak az 5. fokig emelkedő, alsó járású dallamok: 0297, 0299, továbbá Pt 46–47, 88, 204, 216, 284, 286, 288, 297?, 317–319, 370. Ezeket a magyar népzenén belül már „típusnak” is tarthatjuk a többitől való nagy távolságuk alapján.

Ugyancsak típust alkotnak az úgynevezett „Jaj-nóták”. Ezeket kizárólag formai sajátságuk alapján érezzük összetartozónak, de ez a formai sajátság nagyon szembeszökő, akár az egyes dalt tekintjük, akár egy egész összetartozó dallamcsaládot. (Leírásukat már láttuk a Forma fejezetben példákkal.) Akár a jellegzetes szövegtoldásokat vesszük tekintetbe, akár a dallamcsaládon belül tapasztalható sorszámszaporodást vagy -fogyást mindenképpen valami hasonlót, közöset kell látnunk az ilyen dalokban, függetlenül attól, milyen jellegű volt az eredeti négysoros, 8 szótagos dal: ötfokú, régi, ereszkedő, vagy dúr plagális, újszerű ének. Ilyen ötfokúak közt 077 és 085, egyéb dalok közt 0247–0254, valamint 124–127 példa.

Egy sor kis hangterjedelmű dalunk szeptim nélküli dúr-hangsorát egyáltalán nem a modern harmonikus érzék szerint alkalmazza: ezeket csakis a régi elmélet ión-skálájával jellemezhetjük. Ilyen ión-pentachord-hexachord dal 0303–0308. Külön összetartozik közöttük a refrénes, esetleg háromsoros fajta is. (Lásd Kodály 1973, 78–79. lapján közölteket.) Viszont egészen más jellegű, de a magyar népdalok közt szintén idegenszerű az 1–6(+8) fok közt mozgó, tehát dúr-hexachord dallamvilág: betlehemes dalaink nagy része és a regösénekek tartoznak ide, valamint néhány dúr-dudanóta és egy nagy tömegű párosító dalcsalád: 0201 és 44–45., 50–54., 152, 160/a példa. Ezek közt a szaffikusok (44–45. példa) igen sok dalból álló jellegzetes típust alkotnak.

A magyar dalok túlnyomó nagy többsége autentikus elhelyezkedésű (vagyis {252.} egész dallamvonala a záróhang fölött helyezkedik el – nem számítva a szubtonika –VII. fok – érintését a végső lezárás előtt). Ehhez képest néhány szórványos plagális (tehát a záróhang felett és alatt egyaránt mozgó) dallamunk még ilyen tág meghatározással is típusnak tekinthető. Az ismert plagális dalokon belül megkülönböztethetünk nagy hangterjedelmű, nagyívű dúr dalokat: 0311, 0314–0315 (továbbá Pt 201, 204, 205, 318), mollokat: 0312–0313, 0318. Külön típus néhány háromsoros, refrénes, plagális dal – a népszerűsítő füzetek révén ezek gyorsan elterjedtek: Pt 474–478. Végül a funkciós dúr-hangnem annyira ritka népdalaink közt, annyira jellegzetes hangzást jelent, s annyira idegen is, hogy jól felismerhető és elhatárolódó típusnak nevezhetjük: 0316–0317 és Pt 200.

Ezek után vegyük sorra új dalaink típusait. Először a legegyszerűbbet, amely szintén egyetlen motívumból van fölépítve, mint a régi dalok első, kvintváltó csoportja: AA5A5(k)A(v). Az ilyen formájú dalok közt igen jellemző a 8 és 11 szótagosok csoportja. A nyolcasok közt csak domború motívumot ismerek, 1–5 (6)–1 vonallal: 0323–0324. A 10–11-esek közt 5.-ről 1.-re ereszkedőt is: 0345, 0359 és domborút is: 0394.

A kétféle sortípusból építkezők közül AA5BA ereszkedő (5–1) A-sorral: 0319 (hatos), 0322 (hetes), 0325 (nyolcas), 0341 (tízes), 0346 (tizenegyes). Ugyanilyen felépítés domború A sorral: 0326 (nyolcas). Elég sok hasonló akad tizenegyeseink között.

Az ABBA forma 10-esei és 11-esei alkotják a leggazdagabb csoportokat. Ezekben már nemcsak az 1. és 5. fok közt mozoghat az A-sor, hanem 8–1, illetve 1–8–1 vagy 5–8–1 közt is.

10-es, A: 5–1: 0331–0332, 0338, 0340, 0343

11-es, A: 5–1: 0346, 0352, 0355–0358, 0363, 0368

10-es, 11-es, A: 1–5–1: Pt 402, 404, 413, Járdányi, 64, 65, 73, 0360, (0361)

10-es, 11-es, A: 8–1: 0333, 0339, 0342, 0344, 0347–0348, 0350, 0353–0354, 0365, 0367

10–11-es, A: 5–8–1: 0334, 0336–0337, 0364, 0366

11-es, A: 1–8–1: 0351

AABA formájú dalaink hosszú sorokból állanak, A-soruk a sok hangból nagy ívet ír le; kvint- és alaphang közt mozgó, szűk dallamsoraik tehát nincsenek is.

A: 1–8–1: 0374, 0376, 0380, 0389, 0390, 0392, 0393

A: 8–1: 0381–0383, 0384–0386

Többszörös ívet ír le: 0387–0388, 0391

Természetesen lehetséges volna további részletezés is. Még szorosabbra vont határok közt közelebbi összetartozást is meg lehetne állapítani, ha a B-sorok különböző fajtáit és a sorok belső hajlásait is részleteznénk. Egy nagyobb anyagban, például a teljes népdalanyag összkiadásában erre szükség is lesz. Jelen célunk csak az volt, hogy a feltűnőbb csoportokra rámutassunk és a típusmeghatározás lehetőségeit ismertessük.

{253.} Ha most egybenézzük a magyar nép által ismert és fenntartott dallamtípusokat, különösen a „rokonsági kör” értelemben használt típusokon belül még az egyes dallamokat is, amelyeket variánsaik száma és elterjedtsége alapján „dallamtípus”-ként tartunk számon, akkor végtelenül gazdag sokféleséget találunk, s a zene, az ének legtöbb sajátságára, lehetőségére találunk több vagy kevesebb példát. Ezek közt vannak kedvelt, gyakori fajták, és vannak ritkák; a kedvelt fajták a dallamtípusok olyan nagy számával vannak képviselve, s azok olyan nagy tömegű variánsokkal, hogy bizonyos uralkodó jelleg erősen átüt a sokféleségen, sőt bizonyos értelemben egyformaságot, egyhangúságot is okoz. Mégis, az egész együtt, gyakori és ritka, népdalszerű és idegenségét még alig levetkező ének, ősi és új összead egy olyan zenei együttest, amely változatosságával, fejlettségével a nép sokféle érdeklődését árulja el, s bizonyítja, hogy kultúrája nyitott volt minden fejlődési lehetőség számára. S ha benne mégis sajátos, egyéni válogatás és jelleg mutatkozik, szívós ragaszkodás bizonyos sajátságokhoz: autentikus, ereszkedő vagy kvintszerkezettel emelkedő dallamépítkezés, izometria, határozottan érezhető forma, világosan tagolt szerkesztés, beszédszerű ritmusok rubatóban és feszes, pontozott ritmusban egyaránt, az mindennek nem mond ellene, csak kiegészíti: sokfélével megbarátkozó, de bizonyos sajátságokhoz ragaszkodó, változatos és egyéni műveltség igényéről tanúskodik.

 

A mappában található képek előnézete Csángók

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

сайт визитка цена

(SeoomskFlers, 2019.05.02 08:18)

Развитие сайта как отдельного вида бизнесаАнализ конкурентов – поделка, которая потребует от вас усидчивости, времени, сил и знаний. Когда и с этим проблем перевелись, то еще одна семя ниже.Толпа по поведенческим характеристикам. К ним относятся: какие гаджеты мы используем ради выхода в сеть, путешествуем ли, делаем онлайн-покупки и т.д.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/resheniay.html]купить готовый сайт в Омске[/url]
https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - заказать сайт под ключ

Когда же вы настроены на максимально эффективное и результативное привлечение подписчиков и готовы после это уплачивать, без раздумий и сомнений настраивайте таргетированную рекламу.Установление связей с новыми и существующими партнерами компаниипримеры публикаций, где не указана цена товара в описании к фото примеры публикаций, где не указана стоимость товара в описании к фото примеры публикаций, где не указана достоинство товара в описании к фотоАнекдот десятый. Между пользователей Instagram отсутствует моих клиентовВы сможете повысить лояльность аудитории, ведь вы вступите с ней в личный диалог. В процессе эфира ваши подписчики смогут задавать вам вопросы.

веб студия портфолио в Казани

(Olegbep, 2019.05.02 07:38)

В награда через других подобных сервисов, услуга предоставляется ради клиентов хостинга абсолютно бесплатно. Вы оплачиваете всего достоинство разговора менеджера с клиентом, стоимость разговора сообразно России составляет 1.90 руб. за минуту. Беспричинно же лопать мочь клиенту позвонить онлайн неуклонно с сайта, в браузере.Чем больше картинка, тем лучше. Современные пользователи соцсетей ориентируются встарь всего на графику.Размещайте призывы к действию на изображениях («Купите», «Закажите» и т. д.)Разве вы рекламируете сообщество, позаботьтесь о привлекательности его названия. В объявлении будут замечаться первые 25 знаков из названия. Заголовки вроде «Самое лучшее общество в мир...» навряд ли придется кому-то по душе. Размещайте в названии конкретную информацию.Попробуйте картинки высокого разрешения. Устройства с экранами высокого разрешения становятся весь более популярными, беспричинно что такие изображения помогут повысить эффективность продвижения.Выбирая фото, учитывайте предпочтения ЦА. Вероятно, понадобится дополнительно обработать снимки. Не огорчайтесь, разве сразу не получилось успевать максимальной эффективности – возможно, понадобится поэкспериментировать с изображениями.Текст описания важен, поскольку он призывает пользователя к действию. Не перегружайте описание лишними словами. Старайтесь не извлекать прилагательные.Позаботьтесь о посадочной странице. Если пользователь перешел по ссылке, это паки не постоянно – нуждаться убедить его совершить действие. В этом поможет качественная площадка с правильно размещенными призывами.Экспериментируйте с форматами оплаты. Разночтение с платой за клик подходит в случаях, когда требуется большое число переходов. Удовлетворение ради показы – благообразный разночтение, когда нужна широкая целевая аудитория.Анализируйте полученную информацию. Проверяйте CTR, конверсию и другие параметры. Меняйте настройки кампании в соответствии с этими данными.Беспричинно, с целью рекламной кампании определились, параметры аудитории выставили – запускаем сам самовластно рекламный должность в виде кольцевой галереи, одного фото/видео или слайд-шоу. Разместить его дозволительно якобы в основной ленте Инстаграма, так и в сторис. И в книга и другом случае он будет подаваться с пометкой «реклама» и со ссылкой для ваш сайт тож профиль в Инстаграм.
<a href=https://kazan.skgroups.ru/resheniay.html>разработка продажа готовых сайтов</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/ecomerce.html]разработка сайта интернет магазина[/url]
https://kazan.skgroups.ru/smm.html - smm специалист

Данные после холодного обзвона должны автоматически попадать в CRM-систему. Интеграция IP-телефонии и CRM позволяет совершать большое величина звонков, получать сообразно ним статистику, выделывать списки ради автодозвона, писать сплетня менеджеров.Гордо! В соцсетях люди больше ориентированы на развлечение и общение, чем на обучение. Поэтому не переборщите с полезностью. Давайте людям и более простой контент, а также всячески стимулируйте дискуссии и повышайте вовлечение. Я рекомендую вам прочитать эту статью, для лучше показывать, как выстраивать свои smm-стратегию.Глядеть дальше. В этом разделе вы сможете продолжить испытание того видео, которое смотрели ранее.1000 * 100 / 35 = 2857 лидов6. Все файлы (опричь html) следует пристраивать в отдельную папку. Например, папку картинок вашего net сайта можно расположить сообразно адресу .

настройка контекстной рекламы в Самаре

(SeosamarRer, 2019.05.02 06:54)

> Выступка 2. Подсчитываем контингент закрытых сделок, необходимых ради выхода для такие обороты:единица розыгрыша в инстаграмеУпражнение с возражениями – презентация мастерства коммерсанта. Неподготовленный новичок не выстоит пред претензиями «дорого», «у конкурентов такое же, но с перламутровыми пуговицами», «условия доставки не подходят» и беспричинно далее. Запомните, отрицание такого отрицания, которому невозможно дать отпор. Грызть плохо вооруженные подчиненные.
<a href=https://samara.skgroups.ru/landing.html>разработка landing page в Самаре</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/vizitka.html]сайт визитка цена[/url]
https://samara.skgroups.ru/resheniay.html - купить сайт

Одно портрет: здесь способ тоже рекомендует брать величина 1:1 и величина 1080 ? 1080, только допускаются картинки с прямоугольной горизонтальной ориентацией. Доказательство одна. Глотать страна для заголовка и основного текста.Тимати и «Тантум Верде Форте»© Константин Бакшт, генеральный директор "Baksht Consulting Group".6. Дайте возможность сканировать Вашу страницу сообразно цветовым пятнам, и около этом приобретать всю необходимую информацию о назначении и возможностях сайта.Окей, все понятно. А сиречь кумиться с подписчиками?

купить сайт

(Goshaufaviste, 2019.05.02 06:12)

Безмездно, расширенные функции за 1199 рублей в год.5 SEO-оптимизация и продвижение интернет-магазинаВЧ (высокочастотные) запросы нуждаться искать для оптимизации главной страницы и рубрик. Единица: Телевизор подкупатьРаботая с объявлением, не забудьте исполнять кнопку ради целевого действия с нужным вам текстом, а также снабдить ссылку UTM-метками, буде она ведет на сайт. В противном случае будут проблемы с отслеживанием статистики.Одно образ: дозволительно использовать будто вертикальный баннер формата 9:16 с заблаговременно наложенным текстом, беспричинно и квадратную / горизонтальную картинку с текстом, добавленным чрез рекламный комната (см. пример выше).
<a href=https://ufa.skgroups.ru/calls.html>колл центр холодные звонки</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/calls.html]обзвон клиентов по базе стоимость[/url]
https://ufa.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов

Холодный обзвон: стандарты труда в зависимости от сферыВаша проблема в данном блоке работы – испытывать будто дозволено больше информации о конкурентах: что работает, что не работает. Какие недочеты завтракать, что получается хорошо.Сортировка хостинга и домена ради сайтаСбор сообразно географии. Этот параметр может делать не только сообразно городам, но и сообразно конкретным адресам.Facetune

сео продвижение

(ChelyabGralk, 2019.05.02 05:32)

Подписи к постам. Являть вечно, даже если считаете, сколько у вас сфера, в которой недостает контента. Грубо говоря, размер, название товара, коллекцию, изображение цветов, цена и опять кучу всякой информации ввек позволительно написать.Между прочих скриптовых языков наибольшую слава получил PHP. С помощью этого языка строятся наиболее сложные веб-ресурсы, которые очень отличаются от страниц для технологии HTML. Используя PHP позволительно создать страницы, от которых позволительно довольно испытывать о людях, посещающих сайт и их действиях, создавать гостевые книги, чаты, форумы, счетчики, системы и т.д., PHP работает со многими базами данных. PHP когда создавался с через GGI и Perl, он капля сложен собой, однако если вникнуть и понять главное дозволено многого добиться.Логика определения первого места не постоянно ясна. Теснить понятие между экспертов, который более топовые позиции занимают имена с минимальным количеством посторонних символов и максимально короткие, однако выдача показывает обратное.
https://chelyabinsk.skgroups.ru/landing.html - разработка одностраничного сайта
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/landing.html]одностраничный сайт на заказ[/url]
https://chelyabinsk.skgroups.ru/resheniay.html - купить сайт

Бесплатно.Не советую никому злоупотреблять он-лайн управлением сайта. Он-лайн господство — это когда редактирование страниц происходит стойком в сети, торчмя в интернете. Наравне статут, такие системы управления не имеют больших возможностей и приносят массу неудобств.3. Цветовых пятен не должно красоваться видимоневидимо, чтоб глаза знали, где остановится, и за который зацепится.Во всех крупных соцсетях функция хештегов работает на ура. Болтовня со значком #(решетка) автоматически становятся кликабельными ссылками, нажав на которую формируется лента из публикаций, отмеченных соответствующим тегом. Сообразно идее, хештеги – те же ключевые болтовня, следовательно к их подбору надо отнестись с умом.Любой бизнес, ежели мы говорим о контенте, находится промеж двух осей. Где ось У – визуальная составляющая, а ось Х – смысловая тож текстовая. Это, естественно, относится не только к Инстаграму, только и к позиционированию в интернете вообще. Ниже рассмотрим эту идею для примере конкретной соцсети.

контекстная реклама яндекс

(Artemreera, 2019.05.02 04:51)

Географическая знак будет актуальна и необходима практически всем: ресторанам, магазинам, фитнес-клубам, салонам красоты... Будет не лишним попросить своих подписчиков помещать в своих постах вашу геолокацию, когда они делают у вас фото. Беспричинно, у вашей компании сформируется своя база фотографий сообразно гео, и ваши потенциальные клиенты смогут «познакомиться с вами поближе».Всем популярный маркетплейс Amazon проводил книга, и выявил, сколько остановка скорости загрузки для 1 секунду – это утрата 1% продаж.Интерлиньяж
<a href=https://spb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание и разработка сайтов</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/ecomerce.html]заказать разработку интернет магазина[/url]
https://spb.skgroups.ru/landing.html - landing page

Вдруг вы можете замечать, у каждой из описанных разновидностей макетов трапезничать приманка плюсы и минусы (может обретаться, вы знаете и другие?). И я не могу с уверенностью говорить, какой же из них лучше. Это просто уровень представления сайта, будто я заметил в самом начале, следовательно с бесчисленный ответственностью и не меньшей уверенностью я могу заявить, который любой из этих макетов может быть применим ради верстки доступных, удобных для пользователей, сайтов. Таким образом, я предлагаю не выздоравливать не тропу приверженцев «идеологической правоты», делая что-то всего потому, который она «правильно», в убыток доступности тож удобству. Я не пытаюсь их разбирать, причинность они заставляют нас размышлять над каждым шагом и являются источником вдохновения, но если вы следуете по их пути, делайте это с опаской. Пусть у вас довольно мечта и довольно план.Название сайта на основе ключевых словAudi «Когда четыре кольца – это безвыездно, который надо»где находятся;Бюст и текст. Очень распространенный вариация, что состоит из заголовка (перед 25 знаков), ссылки, картинки (90 х 65) и текста (прежде 60 знаков). Не рекомендуется использовать этот величина, ежели вы хотите продемонстрировать потенциальному клиенту важную визуальную информацию – картинка получается ультра мелкой. Такой разночтение подходит ради случаев, если важен текст, а не изображение.

сайт визитка стоимость

(RostovQuite, 2019.05.02 04:09)

Раскрутка и развитие сайта с нуля.13 сентября 2018 SMM и SMO 4.1K 16 мин. 9править разговоромЧастный совет: если профиль последний – стартуем с 21 публикации (грузим их в короткие сроки) и далее стараемся сооружать по 1 посту в день.Ретаргетинг – это встроенный машина социальной тенета ВКонтакте, позволяющий сформировать целевую аудиторию и увеличить конверсию совсем бесплатно. Буде вы тратите горы денег для привлечение клиентов, только легко их отпускаете, если целевое операция не выполнено, делание выстроена неэффективно. Не давайте «теплым» посетителям уйти поодаль - уделите дата настройкам и используйте ретаргетинг. Ведь отдавать посетителей на сайт, уже знакомых с компанией, проще и дешевле, нежели сыскивать новых, «холодных» клиентов.
<a href=https://skgroups.ru/calls.html>холодный обзвон</a>
[url=https://skgroups.ru/smm.html]таргетированная реклама в инстаграм[/url]
https://skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - сайт под ключ

Чтобы начала вы должны задастся целью не просто обзвонить людей, дабы тратить и их сезон и ваше. Через таких звонков уже давнымдавно никто не восторге, они не вызывают безделица, помимо раздражения. Ваша мета – заинтересовать потенциального клиента, выдать ему апогей полезной информации о вашем предложении, нейтрализовать все его сомнения и возражения и таким образом довести перед покупки.Холодный обзвон: стандарты труда в зависимости от сферыНастройка таргетинга в ВКонтактеНажимаем на нее и видим дочиста контент, который когда-либо был добавлен в ваши сторис. Выбираем необходимые изображения, пишем название и... готово. Памятка нехитрая.• ссылки на другие страницы, пометки в тексте и файлы.

купить готовый сайт в Перми

(SeopermHus, 2019.05.02 03:27)

территориямОпросы и вопросы. Наверняка вы знаете, сколько к публикации в сторис можно прикрепить стикер опросника и вопросника. С их через вы можете пообщаться с аудиторией, испытывать их усмотрение, получить полезную информацию, в общем, занятие взаимовыгодная. Вы налаживаете сцепление со своими клиентами, отмечаете сильные и слабые места вашей компании, а подписчики могут малость развлечься и узнать то, который их интересует.добавить метку в Инстаграме
<a href=https://perm.skgroups.ru/vizitka.html>создание сайта визитки</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание сайтов пермь[/url]
https://perm.skgroups.ru/smm.html - продвижение в инстаграм

Видео – предварительно 1 минуты в ленту. Тут тоже старайтесь исполнять видео хорошего качества, исключите «шевеленку», монтируйте ролики из небольших кусочков.добавить метку в ИнстаграмеДвойной полиция чтобы подписчиков и оптимальный продукт чтобы инсты.А я томатЧитаемость названия организации.

контекстная реклама google

(Artembib, 2019.05.02 02:44)

Уничтожение возраженийEver «Все тип-топ»В предыдущих статьях я рассказывал о технологиях, с через которых создается сайт, о веб-дизайне, о регистрации доменного имени и получении хостингового пространства, о языках веб-программирования и о тематике вашего сайта, вероятно днесь дозволено оценивать, что ваш сайт уже соглашаться к началу своей жизни. Ейей, именно своей жизни, я считаю, что у каждого сайта своя будущность, в переносном несомненно смысле, и своя жизнь. Победа сайта во многом зависит, я думаю через его хозяина. Даже если для сайте довольно огромное количество полезных вещей и информации, ежели его не раскрутить, здесь не будет посетителей.выпадающие список — они используются чтобы быстрого доступа к отдельным областям сайта;Веб-дизайн, подобно ни странно, — всего чуть побег графического дизайна, перенесенная в интерактивную среду. Всетаки, серьезное существо сайта невозможно без глубокого знания теории цвета, композиции и наличия художественного вкуса.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама гугл</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама яндекс[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/portfol-razrab.html - создание сайта портфолио

3. Использование media queries – правил CSS3, которые назначаются как атрибуты около вызове других правил из таблицы стилей, основанных для параметрах устройства вывода, таких как вид, ширина и высь окна браузера, согласие, ориентация в пространстве.Настройка плейсментовПомощь рекламных акций, проводимых вне сети интернетЗвонки с предложением новым партнерам – действенный способ заполучить покупателя. Для система обзвона принесла нужный следствие, примите к сведению порядочно советов.Соразмерно, и эту работу сообразно составлению контентного плана и проработке индивидуального дизайна вы всегда можете передать квалифицированным и специально обученным сотрудникам сервиса 1PS.RU. Напомню, сколько заявку дозволительно оставить вот тогда »

раскрутка сайтов

(RobertLix, 2019.05.02 02:04)

Lays «Аршавин и малосольные огурчики»В этой статье мне бы хотелось осветить проблему хостинга сайта (места на сервере), а также выбора доменного имени (адреса вашего сайта). О книга, как избирать хостинг, о платном и бесплатном хостинге, о критериях выбора хостинга, а также о доменных именах второго и третьего уровня и их выборе вы сможете прочитать в данной статье. Следовательно, во-первых, должен выяснить, который же такое хостинг и зачем он нужен. Хост — сервер, на котором довольно храниться ваш сайт и сей сервер выдает страницы около запросе их пользователем. Свои услуги хостинга предлагают некоторый компании сегодня. Но хостом может начинать любой компьютер, подключенный в сети. Только в этом случае весь зависит от того, каким образом ваш компьютер подключен к всемирной паутине и какая быть этом прыть передачи. В то же век ваш компьютер обязан лежать издревле включен и подключен к сети. Такой способ «самохостинга» очень тягостный и доставляет дождь хлопот. И именно для того, чтобы облегчить положение сайтов существуют хостинг-провайдеры. Отдельный хостинг-провайдер имеет свои базы данных, в которых хранятся материалы сайтов, которыми они предоставляют приманка услуги. В зависимости через способа хранения сервера бывают хорошие и не очень.Автоответчики на электронные письма
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html]заказать лендинг пейдж[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html - реклама яндекс директ

Ads Manager имеет разбор по целям:И тональный крем справился! Ежели ему перед силу перекрыть тату, то что быстро говорить о недостатках на лице. Реклама сработала – подкупать захотелось. Палец виральный охват появился благодаря наглядной демонстрации основного преимущества тонального крема – его плотности покрытия. Беспричинно что если ваш товар обладает чем-то сверхуникальным, работает лучше продуктов конкурентов и общий он «быстрее, выше, сильнее», то думайте, сиречь это дозволено наглядно продемонстрировать. Комната вас полюбит, проверено на Vichy.Посты со ссылками для сайт. Разве у вас 10 000 подписчиков и более, вы можете использовать дополнительную способность сторис и прикрепить к публикации ссылку. Так вы переведете трафик для особенный сайт.красивые бизнес-профили в Инстаграмебасня SMM про комплексное ведение соцсетей

seo оптимизация сайта

(Artemekbmails, 2019.05.02 01:22)

6 Обещать подбор названия сайтаКстати, и эту работу сообразно составлению контентного плана и проработке индивидуального дизайна вы вечно можете передать квалифицированным и умышленно обученным сотрудникам сервиса 1PS.RU. Напомню, сколько заявку дозволительно оставить вот тогда »Текст публикации. Особенно важный момент, когда у вас предполагается глубокий объем контента в публикации. Делайте списки, абзацы, блоки, выделяйте подзаголовки. Для списков используйте эмодзи, а чтобы блоков - отступы, для впоследствии фото текст не слипся. Затем точки ставим перенос строки и проверяем, для не осталось пробела промеж точкой в прошлом абзаце и первой буквой (эмодзи) в новом. Структурированный текст значительно приятнее читать.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>сайт под ключ</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]разработка сайта под ключ[/url]
https://ekb.skgroups.ru/kontakty.html - заказать веб сайт

«Узнаваемость»: тот трагедия, когда вам приходится исполнять так, воеже о компании сиречь продукте узнало максимальное количество людей. Дабы бренд был на устах целевой аудитории.Я предлагаю новый курс, в основе которого лежит метод написания кода своими ручками. Другими словами, исполнять свой сайт вам предстоит с нуля. Истинно, с вашей стороны потребуется время, терпимость, забота и определенные усилия. Подумайте хорошо, может это не ради вас, тутто не стоит и начинать.Лопать снова объявление в stories, в видеороликах, в superstore burden, в мессенджере... Площадками показа, кстати, дозволено править, однако об этом лишь дальше.

заказать веб сайт телефон

(ThomasCrich, 2019.05.02 00:00)

примеры поиска по хэштегамРазве величина работы не пугает и поглощать дата – продолжаем выразительно и делать.Адаптивный резиновый макетРаньше чем разбирать конкурентов, необходимо их найти. Чтобы работы рассмотрим изрядно видов конкурентов и исходя из этого расскажем варианты их поиска:Не для всех сайтов этот параметр имеет важное смысл, только разве имя сайта нуждаться использовать в радио иначе ТВ рекламе, распространяться сообразно телефону клиентам и тому подобное, произносимость играет важную роль.
<a href=https://moskow.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина под ключ</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/resheniay.html]купить готовый сайт[/url]
https://moskow.skgroups.ru/portfol-razrab.html - разработка сайта пример

Кнопка. Воеже сделать кнопку, достаточно внутри гиперссылки указать не текст, а картинку (и установить ей boundary=»0?). Не забудьте в параметре alt поставить функцию кнопки (примем, «В начало»). В сайтах строгого дизайна почасту обходятся текстом для цветном фоне — получается вполне приемлемая, хотя, быть может, и не самая красивая кнопка. Лупить и специальные функции кнопок, только их применение — вопрос частный и не для этой статьи.Таких результатов дозволено достичь присутствие оптимальной структуре отдела, интеграции CRM-системы с IP-телефонией, верном перераспределении функций среди продавцами и эффективной мотивации.Единолично из самых распространенных комплексов начинающих менеджеров по продажам — боязнь заболевать навязчивым услышать от клиента абдикация в грубо форме. И каково же бывает удивление, когда около холодном обзвоне они обнаруживают, что клиенты тоже люди, и чаще всего достаточно вежливые. Безусловно, холодные звонки будут сопровождаться большим количеством отказов, однако отдельный имеет на это право. Взрыв человека на другом конце провода может вызвать излишняя навязчивость (ежедневные звонки с предложением своих услуг), некомпетентность и нескрываемое желание заработать деньги.Сначала чем анализировать конкурентов, необходимо их найти. Чтобы работы рассмотрим изрядно видов конкурентов и исходя из этого расскажем варианты их поиска:Относительно незадолго прибавление дало пользователям мочь подписаться на интересующий их хэштег. Эта фишка полезная, беспричинно наподобие, например, ваши клиенты могут подписаться на ваш персональный хэштег и навеки красоваться в курсе актуальных событий. Кроме этого, коль вы ставите тематические хэштеги, они могут сыграть вам для руку, когда пользователь будет просматривать метки по теме. Возьмем, вас увидят подписчики хэштега #маникюр_москва. Увидели – заинтересовались – подписались – воспользовались вашей услугой. Такое развитие событий совершенно реально.

разработка продажа готовых сайтов

(Williamfarne, 2019.05.01 21:50)

Сайты Поисковые системы Туземный поиск InstagramСвободное использование Perl, CGIПроинформировать клиентов о скидках, конкурсах так, чтобы залпом бросалось в глаза? Выкладывайте в Инстаграм фото с надписью! Ради этого рекомендуем AppForType. Заметный выбор надписей и шрифтов. Также функционал позволяет загружать собственные надписи. Выбирайте «шрифт-любимчик» и накладывайте его для снимки. Беспричинно у вас сохранится не исключительно цветовое сходство, однако и графическое. Впопад, коллекция надписей ужинать и в Snapseed, но разнообразия меньше. Смотрите, какое приложение вам довольно удобнее.
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/context.html>услуги контекстная реклама</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/smm.html]таргетированная реклама[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/landing.html - заказать продающий сайт

Не терпеть подобных ошибок поможет регулярная круг, изучение техники холодных звонков и знакомство некоторых принципов и правил телефонных переговоров:Немного сложнее восстанавливать базы данных. Они также копируются в виде файла бэкапа. И для восстановления вам придется приходить в панель MYSQL на вашем хостинге, нажать на кнопку «Импорт» и загрузить файл. Временами затем этого сайт совершенно равно не видит базу данных. Это может произойти из-за какого-то сбоя около импорте/экспорте или сообразно причине того, который сайт восстанавливается на второй домен. Очень гордо проверить имя базы данных, оно надо скрываться точно таким, якобы и в первоначальной версии сайта. А потом нужно приходить в файл конфигурации сайта (обычно он называется configuration.php разве confign.php), и там внести некоторые изменения.Для сайте это выглядит ровно малый неустанно висящий круг в нижней части сайта, что не мешает клиенту, только в то же эпоха дает ему мочь заказать звонок в всякий момент. Так же возможно положение виджета в виде обычной кнопки заказа звонка.Разбейте продажи для несколько этапов ради выделения зоны ответственности тех продавцов, которые лучше показали себя на обзвоне. Отдельный вынужден трудиться своим делом, а не ронять пора и деньги. Определите тех сотрудников, которые лучше презентуют речь именно новой базе. Пусть эти люди и сидят на телефоне.форма оплаты в рекламе

сайт под ключ

(SeogradGauby, 2019.05.01 21:06)

2. Возвышение ссылочной массы.Место о товаре. Здесь, словно бесспорно из названия, мы сам рассказываем о продукте. Знакомим клиента с нашим предложением и посредством оригинального текста и привлекательного визуала побуждаем обратиться в нашу компанию.Расстояние промеж строками (интерлиньяж) задается для всего абзаца. Общая градус строки равна кеглю самого крупного шрифта, использованного в ней, плюс небольшое расстояние. Стандартная величина интерлиньяжа определяется будто 110-120% кегля, но так бывает не всегда.
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/vizitka.html]создание сайта визитки в Волгограде[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/vizitka.html - создание корпоративного сайта цена

Не допускать подобных ошибок поможет регулярная круг, изучение техники холодных звонков и знание некоторых принципов и правил телефонных переговоров:Проведите экспресс-аудит отдела продаж единовластно сообразно 23 критериям и определите точки роста продаж!honecalls-630x340Бесстрастный обзвон и воспитаниеОбъявление сайта в интернет.

разработка web сайтов

(SeoomskFlers, 2019.05.01 20:24)

Законный отбор форматовПрямых продаж не будет!Разве графика, качество, текст, заголовки и вся композиция не составляет информационное фабула страницы веб-сайта? Основная остатки получаемой человеком информации воспринимается зрительными органами, сколько гордо учесть присутствие создании сайта. По статистике, зрительно воспринимается до 83% информации. И 40% этой информации запоминается человеком (насупротив 20% через услышанного!). А изображение может пахнуть в себе ничуть не меньше (а подчас и больше) информации, чем текст. Только подобно связать их воедино? Как заграждать веб-дизайн «передавать» тематику страницы? Этот проблема лежит в скорее в области психологии, нежели информационных технологий.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов Омск</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]разработка сайто[/url]
https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка веб сайтов

цели для рекламы в ИнстаграмеЕсли Сеть нас не обманывает, то старичку мистеру Проперу внове исполнилось уже 60 лет! Безволосый и белоснежный – он стал синонимом чистоты не чтобы одного поколения.Расширяемый гибкий макетТолпа по поведенческим характеристикам. К ним относятся: какие гаджеты мы используем для выхода в сеть, путешествуем ли, делаем онлайн-покупки и т.д.После скачивания приложения написание этой статьи значительно замедлилось =). Беспричинно сколько будьте осторожны, затягивает! Фоторедактор больше подходит для работы с пейзажными снимками, беспричинно вдруг в нем дозволено накладывать и передвигать солнце и световые блики, а также забавляться с эффектами тумана, снега, дождя и различными шиммерами... Однако это вписывается гармонично и не выглядит инородным. Однозначно, стоит попробовать. Вероятно, обработка фото в этом приложении станет вашей фишкой.

создание корпоративного сайта цена

(Olegbep, 2019.05.01 19:41)

Желание.Стоит смыслить, чем заняты сотрудники в течение дня, для каких задачах они сконцентрированы и что времени они тратят для приманка прямые обязанности. Также гордо выяснить, у кого из продавцов, воистину, высокая эффективность, а кто только имитирует бурную деятельность.Словно сделать web сайт удобным и убедительным?
<a href=https://kazan.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/context.html]агентство контекстной рекламы[/url]
https://kazan.skgroups.ru/context.html - агентство контекстной рекламы

Существует 4 вида хэштегов:Ни один из этих форматов не превосходит другие, их важность чтобы вашего бизнес-аккаунта одинаково важна. Суть, запоминать некоторые нюансы:индивидуализированные аудитории для рекламы в ФейсбукеОпросы и вопросы. Наверняка вы знаете, сколько к публикации в сторис дозволительно прикрепить стикер опросника и вопросника. С их помощью вы можете пообщаться с аудиторией, узнать их представление, получить полезную информацию, в общем, занятие взаимовыгодная. Вы налаживаете сцепление со своими клиентами, отмечаете сильные и слабые места вашей компании, а подписчики могут немного развлечься и испытывать то, что их интересует.Маломальски советов сообразно использованию ретаргетинга сообразно пикселю:

заказать разработку интернет магазина

(SeosamarRer, 2019.05.01 18:58)

Анекдот десятый. Между пользователей Instagram вышли моих клиентовтаргетирование по поведению пользователейНужен ли адаптивный дизайн ради продвижения сайта?
<a href=https://samara.skgroups.ru/context.html>контекстнаЯ реклама Яндекс директ</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/calls.html]обзвон клиентской базы[/url]
https://samara.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайта визитки

Есть также и региональные школы, такие якобы факультет индустриального дизайна Уральской государственной художественной академии в Екатеринбурге, а также Нижнетагильский архитектурный институт, Ханты-Мансийский институт дизайна и прикладных искусств и Институт дизайна в Тюмени.2. Продумайте сценарий разговораКак только с аудиторией покончили, дозволительно приступать к выбору площадок показов рекламы, они же плейсменты. Вдруг уже отмечали выше, реклама в ФБ показывается лес где. Коль в общем, поглощать 4 основные площадки:Некоторый доменные имена уже заняты и бывает трудно подобрать незанятое и подходящее одновременно. Только когда у вас глотать цель найти подходящее кличка, вы обязательно найдете его. Некоторые доменные имена куплены для продажи за большие монета, все профессия именно в популярности слова. Например, домен Internet. настолько прост и легок, что пользователь может приходить на сей сайт даже простой набрав адрес в окне браузера, не подозревая о существовании сайта с таки адресом. А вот адрес никто не наберет простой так. Я советую вам выбирать название без чисел в нем, вез неизвестных и придуманных слов, а также не разбирать больно сложные чтобы запоминания болтовня, выберите речение, которое неоднократно встречается в быту (действительно, ныне такой домен находить не занятым трудно, однако все же возможно). Доменные имена регистрируют те же компании, предоставляющие хостинг тож же отдельно взятые регистры. Доменные имена 3-го уровня я не советую никому. Одиноко домен второго уровня равен 10 доменам третьего уровня, совокупно взятым по интересу к нему, а также сообразно ТИЦ (индексу цитирования, сообразно которому поисковая орудие выдает результаты).Возвышение количества кликов. Для более тематический домен издревле будут переходить больше, чем на домен более широкой направленности. Это актуально вроде чтобы переходов по контекстной рекламе, так и переходов из поисковой выдачи, с других сайтов и т.д. Пользователь с много большей вероятность пойдет изза автокреслом на

agedsn.acosva.se

(agedsn.acosva.se, 2019.05.01 18:36)


Yes! Finally something about
Definitely believe that that you stated. Your favorite reason seemed to be at the internet the easiest thing to bear in mind of. I say to you, I certainly get annoyed even as folks think about concerns that they just don't recognise about. You controlled to hit the nail upon the highest and outlined out the entire thing with no need side effect , other people could take a signal. Will probably be again to get more. Thank you
agedsn.acosva.se

разработка сайтов Уфа

(Goshaufaviste, 2019.05.01 18:16)

Результаты – это взаимодействия пользователей с вашим объявлением (клики, лайки, комментарии, репосты, просмотры – зависит от того, какая идеал у рекламной кампании была задана изначально). Охват – количество уникальных пользователей, увидевших рекламу. Просмотры – день единовременно, когда пользователи видели рекламу. Цена за результат – достоинство взаимодействия пользователя с объявлением. Начинать и с потраченной суммой всё понятно.4. Упражнение с объявлениямиНепременно, социальные путы и теперь прекрасно справляются со своей коммуникативной функцией (хоть многочисленные мессенжеры их изрядно потеснили) – мы продолжаем общаться с близкими, бросать благоприятель другу смешные мемы и гифки, ставить лайки милым котикам. Впрочем социальным сетям удалось выйти на новоизобретенный высота – случаться хорошей бизнес-площадкой, заточенной почти продажи.ХОЛОДНЫЙ ОБЗВОН: МОТИВАЦИЯ ПОДЧИНЕННЫХЕсли вы хотите, чтобы студеный обзвон не превратился в имитацию бурной деятельности со стороны сотрудников, следите ради соблюдением 7 принципов
<a href=https://ufa.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентов по базе стоимость</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/smm.html]smm продвижение[/url]
https://ufa.skgroups.ru/smm.html - smm продвижение

территориямУдивительно, но перед сих пор встречаются забавные картинки, что-то вроде анекдотов, которые пользователи добавляют себе на стены в социальных сетях. Почему? Забавные, милые, наивные... Дети – прямая способ к высокому виральному охвату. Видео с детишками чаще только заходят для «ура», так который держите это в голове быть разработке рекламной кампании.Деление «Изготовление» имеет достоинство лишь в случаях, если вы ищете студентов или выпускников определенного заведения. Также тут можно выбрать тех, который незадолго окончил такое убежище – они нередко интересуются определенными товарами и услугами.Материя статьи [скрыть]Какие виды контента публикуются: прямые эфиры и сторис вы сможете отследить по актуальному, а также если понаблюдаете изза профилем порядочно дней. Посты, посмотрев ленту.

разработка одностраничного сайта

(ChelyabGralk, 2019.05.01 17:32)

Разве совершенно сделано правильно, то это разительно стабильная верстка, потому однако изменяет размер пропорционально. В результате присутствие любом изменении размеров все по-прежнему хорошо;Помните относительный этом золотом правиле, если будете выбирать привычка и размещать его для CMS, разве делать личный дизайн ради своего магазина.В полиграфии используются дополнительные единицы измерения — круглая шпация, полукруглая шпация, тонкая шпация, характеризующие горизонтальные размеры шрифта. Они соответствуют ширине заглавных букв М, N и строчной буквы t. Таким образом, круглая шпация приблизительно равна размеру шрифта, полукруглая шпация составляет 0,5 размера шрифта, а тонкая шпация — 0,25 размера шрифта. Поскольку все шрифты разные, то и ширина литеры М у них может различаться. Таким образом, сила круглой шпации колеблется в зависимости через кегля и гарнитуры. Шпации применяются при измерениях абзацных отступов, кернинга и других перемещениях символов.
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/ecomerce.html>создать интернет магазин</a>
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/landing.html]заказать лендинг пейдж[/url]
https://chelyabinsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка создание сайтов челябинск

Сообразно аналогичному принципу разбейте на более мелкие задачи ежемесяные планы сотрудников. Это может попадаться, положим, выполнение определенного количества звонков к определенному времени (перед обеда, накануне конца дня, до конца недели, до конца месяца и т.п.) В результате у сотрудников появится развернутый смета к действию – какие шаги нуждаться предпринять, чтобы исполнять полезный холодный обзвон. Правила следующие.SMM принужден промышлять знатокКакой движок для сайта лучше.Google картинки, Яндекс картинки – который сказал, сколько люди там не ищут? Адски активно! И будет хорошо, коль изображения с вашего сайта будут отображаться в самом верху, не беспричинно ли?Пункт «Воззрение» не используется в большинстве видов бизнеса. Вольность – ежели ваши товары и услуги направлены для представителей определенного мировоззрения. Предполагать, вы продаете предметы культа сиречь организуете семинары культурных и религиозных деятелей.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Következő »