Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

......................

NÉPDALTÍPUSOK

A variálás állandó folyamatában az új meg új formák alakulásának szövevényes folyamatában, kevéssé sikerült vagy életre nem való kísérletek és sikerült, de el nem terjedt, vagy kiveszőben lévő egyedi darabok tengeréből emelkednek ki mint szigetek vagy nagy szárazföldek, a típusok: egy-egy dallamelgondolásnak, formai alakulatnak folytonos újraalkotásából keletkező változattömbök. Egy-egy ilyen, felismerhetően azonos dallam összetartozó változatait is szokták típusnak nevezni: így nevezi például Járdányi a Magyar népdaltípusok c. kiadványában az egyes dallamokat, amelyek szélesebb területen, több változatban ismeretesek. Ugyanígy használja a típus fogalmat az MNT VI. kötete. Ezek a „típusok” tulajdonképpen „a dallamok”, amelyeknek a műzenében egy-egy alkotás felel meg. Mindössze az a különbség, hogy a műzenei alkotás egyszeri és megmásíthatatlan, a néphagyományban viszont egy alkotás sok változatban él – mintha a zeneszerző művét csupán számos vázlatából ismernék. Éppen ezért helyesebb a típus szót tágabb értelemben venni: több önálló „alkotást” – vagyis változatokban élő dallamot – összefoglalóan nevezni közös típusnak aszerint, hogy több vagy kevesebb vonásban hasonlók egymáshoz. Rokon dallamokat és nem azonos dallamokat nevezek tehát a továbbiakban típusnak. Az a kérdés, milyen rokonság alapján nevezhetünk így különböző dallamokat.

Legtágabb a rokonság akkor, ha a dalok egyetlen meghatározó sajátsága alapján húzzuk meg a rokonság határait. Tulajdonképpen az eddigi fejezetekben tárgyalt összes tulajdonság szerint lehet „tipikus” egy dallam, s tartozhat ilyen vagy olyan típusba: van dallamvonal szerint típus, hangkészlet szerint (sőt hangnem is tehet dallamot tipikussá), van ritmus-, illetve szótagszámtípus, formatípus, sőt dallam–szöveg kapcsolat is lehet jellemző néhány szorosan összetartozó dallamra, végül, de nem utolsó sorban az előadásmód is foghat össze „típust”. Vegyük sorba ezeket a lehetőségeket.

Nem kell bizonygatni, hogy a dallamvonal, illetve egy összetettebb dallamfelépítés lehet tipikus, és sokféle eltérő megoldásban jelentkezhet. Legtágabb határok közt beszélhetünk ereszkedő (01–094), helyben topogó (0129–0141 és 0280–0302), emelkedő (0256–0275), kupolás dallamokról (0319–0393), kétrészes – például kvintváltó (01–049) vagy kvinttel magasabban ismétlő (0323–0324, 0335, 0345, 0359), mély járású (16/e, 46, 0137, 0143–0152, 0176–0179, 0293–0302, 0311–0318), magas járású (01–049+0234–0244), tág ívű (022, 039, 0219, 0369–0393) és szűk menetű dallamokról (0146–0152, 0308–0309), s ezek bizonyos {240.} vonatkozásban valóban közelebbről vagy távolabbról rokonok. A dallamnak még a tagolása is lehet igen tipikus: a kadenciái. Bizonyos kadencia-sorozatok is összekötnek dallamokat egymással, például 7 [5] 3, 4[5] VII, ezek többnyire kvintváltók: 5[4]3, 5[4]2 históriás jellegű vagy táncnóták a „sirató rokonság” jellegzetes példái; 1[5]4 az új stílusra jellemző és így tovább. A hangkészlet néha igen jellemző egy-egy dallamstílusra, különösen a fejlődés korai fokozataiban, de még olyan fejlett parasztzenében is, mint a bolgároké. A magyar népzenében is más-más jellege van a dúr pentachord dallamoknak (0303–0309), mondjuk a Zobor vidéki lakodalmas énekeknek (0303, 0307) vagy a hexachord (+oktáv) hangkészletnek, mondjuk a regösénekeknek, betlehemesnek és dudazenének (201., 42–45., 50–54., 152., 256. pl.), mint az oktávterjedelmű ötfokú daloknak. Ötfokú dallamok: ez a tág hangkészlet-meghatározás is, minden tág volta ellenére is, jelent bizonyos rokonvonást, ami határozottan elkülöníti más dallamoktól. Igen sok dallamot meghatároz a fríg hangnem, ha ugyanis annak fő hangjaira épül fel a dallamvonal (0178, 0255, 0282, 0284, 0290/a). Egészen különválnak hangnemi-hangkészleti sajátságaikkal azok a dalok, amelyeknek egész dallammenetük az „akusztikus skála” hangjaira épül, s annak jellemző hangjait lényeges dallamhelyen építik be a dallamvonalba (69, 0278). Funkciós dúr-dalok (0317), hipo-skálákban mozgók (0240–0244) mind külön rokonsági körbe tartoznak. Ismét határozott típust jelentenek a drm-n recitálgató dallamok (0129–0141).

A magyar népdalban (a népköltészethez hasonlóan) igen nagy jelentősége van a szótagszámnak: egy-egy szótagszámcsoport vagy különösen egy-egy sajátos versszakképlet összekapcsol sok, egyébként különböző dallamot. Az olyan ritka sor, mint az ötszótagú, különösen ha a versszak mind a négy sora ilyen, annyira különválik a magyar dalok többségétől, hogy ez már típussá is avatja (e tekintetben legalábbis). De igen jellegzetes csoportot alkotnak a 6-os, 8-as, 12-es izometrikus dallamok is – ezek többnyire a régi parlando-rubato dalok főcsoportjai; a 12-esek pedig a régi stílusban szinte kivétel nélkül az úgynevezett „recitálók” csoportjába tartoznak. Ellenben a 7 és 11 szótagúak a régi stílusban kivétel nélkül táncdallamok, a 6+5 tagolású 11-es pedig szinte egyetlen dallamot jelent: a „Hol jártál az éjjel cinegemadár” szövegű kanásztáncot (04). 13–14 szótagszám egy dallamon belül a kanásztánc legjellemzőbb típusait jelenti. Új dalaink között a 10-es és 11-es szótagszám jelent igen tipikus dallamcsaládot, az új stílus legnagyobb tömegű, legjellegzetesebb darabjait; 16-os szótagszám a közép-erdélyi új dallamokat, s ennél hosszabb sorok már csakis az új stílus AABA formájú dalaira jellemzők, tehát ismét egy szűkebben körülírható dallamfajtát határoznak meg.

Még közelebbi rokonságot jelenthet egy-egy sajátos ritmusforma. A mazurka-ritmus igen erős hasonlóságot tud éreztetni még nagy dallamkülönbség ellenére is.

ritmus 4–5 dalunkra jellemző, amelyeket ezért egymás közeli rokonainak érzünk.

{241.} Talán még erősebb a típusalkotó ereje a formának. AA5A5A dallamainkat szinte mind egy típusnak lehet érezni. Nem kevésbé a fordítottját: A5A5AA-t. Még jellegzetesebb, egyéni arculatot tud adni egy dalnak a szaffikus forma magyar változata. A 118–119. és 160. példában több változattal is bemutatott dallamcsaládot például szinte semmi más tulajdonság alapján nem lehetne egyetlen variánscsoportba sem összehozni, csakis a forma alapján: dallamiránya hol fölfelé tartó egészen az oktávig, hol a kvintről lefelé mozog, hol meg a kvint körül marad; hangnem-hangkészlete alapján lehetne dúr pentachordtól oktáv terjedelmű dúr, akusztikus, fríg, hipo-ión, eol dallam; szótagszáma és ritmusa a 3–4. sorban nagy különbségek között ingadozik, tehát mint „heterometrikus versszak” is különböző helyen szerepelnének változatai akár egy ritmusrendben, akár a szótagszám szigorú rendszerében. Ami mindben közös, az egyedül a forma: AAb+bc, a késői szaffikus jellegzetes formája; ennek megfelelően a nép is egyetlen dalnak ismerte és mindig ugyanarra a szövegre énekelte. (Pontosabban: ugyanazt a dallamot ugyanazzal a szöveggel variálta ilyen különböző formában, ahol minden megváltozhatott a dallamban, egyedül a forma nem.)

Még a dallam–szöveg kapcsolat is lehet típusalkotó elem: kanásznótáink, dudanótáink sajátos szövegeknek sajátos ritmussajátságokkal való együttjárását jelentik, különböző dallamokban. „Jaj-nótáknak” pedig azokat nevezzük, amelyek sajátos szövegkezelésükben gyakran toldják ki a szöveget: jaj, jaj, jaj (csuhajja, la-la-la) féle szótagokkal a dallam kitolódott sorvégein vagy páratlan sorain. A „virágénekek” is elég jellegzetes csoportot jelentenek: virágot emlegető refrénszövegükről nevezzük így, a legjellegzetesebbek a háromsoros, refrénes dúr-pentachord dallamok.

Végül az előadásmód is jelölhet típust: „recitálók” kivétel nélkül 12-es parlando, ötfokú drm-kezdetű dalok; s az 5/8-os előadás a régi stílusú 11-esekben tapasztalható, ahol a 4/8-ot váltja fel a kissé fellazított, nagyobb érzelmi töltésű, kiszélesített ritmus.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, többnyire elég tág határokat jelent: azt, hogy egy-egy tulajdonságban bizonyos dallamok közösek és másoktól elkülönülnek; de azért ez még nem teszi őket egy jól meghatározható típus tagjaivá. Ahhoz több kell, mint egyetlen tulajdonságban való egyezés, és ebben az egy tulajdonságban való különbözés a többi dallamtól. Viszont mindjárt azt is meg kell mondanunk, hogy olyan dallamcsoportot sem tudunk felmutatni, amelyik mind a hét felsorolt tulajdonságban különböznék a többi daltól. Még a legsajátosabban körülírható kanásznóta-csoport is csak egy-két tulajdonságban különbözik minden más dallamtól, egyéb vonásaiban hol több, hol kevesebb dallammal tartja a rokonságot. Sajátos ritmusuk és szótagszám-szabadságuk, valamint dallam-szöveg kapcsolatuk alapján minden más daltól különböznek, ötfokúságuk, kvintváltásuk, dallamvonaluk menete, jellegzetes A5A5kAAk formájuk, táncszerű, feszes giusto előadásmódjuk más-más dallamokban is feltalálható. Azonban nemcsak a különböző vonások tartoznak hozzá egy stílushoz vagy egy típushoz, hanem {242.} mindaz, ami jellemző rá, akár közös az mással is, akár nem. Az a kérdés, vannak-e olyan típusok, amelyekben minden elsorolt tulajdonságnak kötelezően csak egy bizonyos megoldása fordulhat elő. Ebben a megfogalmazásban a Kanásznótát már ilyen típusnak nevezhetjük: sajátos dallamvonal (kvintváltó, egymotívumú „Páva-dallam”), sajátos hangkészlet (9–VII ötfokú), egyéni metrikai-ritmikai sajátság, szövegkapcsolat és táncszerű előadásmód jellemző rá. Ebből a metrikai sajátság és a szövegkapcsolat minden mástól különbözik, dallam, hangkészlet és forma sok daltól elválasztja, de összekapcsolja a dél-dunántúli ötfokú-kvintváltó dalok egész sorával. Viszont itt már olyan szűkre vontuk a beletartozó dallamok határát, hogy mindössze két dallam tartozik bele, amit az MNT VI. kötete egyetlen dal variánsainak minősített (03–04). De vannak nem kvintváltó, sőt nem is ötfokú kanásznótáink is; ezek csak a szövegkapcsolat és a ritmus–metrum alapján rokonai az előbbieknek, vagyis a „megkülönböztető jegyekben”, összes többi tulajdonságaikban eltérnek tőlük: „Csóri kanász, mit főztél” (Pt 43) még (elhomályosult) ötfokúságával közelebb van, de már nem kvintváltó, s első motívuma is más; 0292 dalunk pedig már se nem ötfokú, se nem ereszkedő dallam, mégis kanásznóta. Ezeket már csak egy tágabb meghatározás kapcsolja össze.

Látjuk tehát, hogy tágabb és szűkebb meghatározások keresztezik egymást; több vagy kevesebb jellemző, közös jegy alapján pontosabb vagy lazább körülírást, szorosabb összefüggést jelezhetünk.

Különböző, szűkebb-tágabb körbe tartozó típusokat mutattam be a Pt dallam-mutatójában (l. „Típusok, eredet”.) Annak célja csak az volt, hogy különböző, kidomborodó sajátságokra, bizonyos rokonságokra felhívja a figyelmet (amit akkor már nyilvántartottunk).

Nyilván sem a maximális követelmény nem lehetséges: hogy minden tulajdonságban jellemzők s egyúttal minden más dallamtól különbözők is legyenek a „típusok”, sem a minimális, hogy csak egy-egy tulajdonsággal határozzuk meg a „típust”. Az elsőt nem lehet elérni, a második pedig kevés. Kell tehát több jegy ahhoz, hogy valamit típusnak mondhassunk, de mindig lesz benne egy vagy két kidomborodó sajátság, ami leginkább föltűnik és jellemzi a típust, és kell hogy a típuson belül különböző dallamok legyenek, amelyek a nem kiemelkedő sajátságokban eltérjenek egymástól. S amit így elsorolunk, abban mindig számolni kell olyan, ezúttal elhanyagolt tulajdonságokkal, aminek alapján, más vonatkozásban más típusba is sorolhatnánk az illető dallamot. Amikor például főképp hangjaival határozzuk meg a dalt – dallamvonal, hangnem, hangkészlet, kadenciák alapján – akkor ritmusával kapcsolódhat egészen más dalokhoz is, és fordítva.

Ezúttal ugyanis a dallammozgás irányával, a kadenciákkal, a hangkészlettel és hangterjedelemmel (tehát hangnemi sajátságokkal) és a forma alapján állítom össze a típusokat. Eltérek Járdányi rendszerétől abban, hogy egyrészt lazábban határozom meg a dallammozgást, hiszen nem egy tízezrekre rúgó dallamanyag egyszempontú elrendezésére akarom felhasználni, hanem csupán a közölt anyagban akarom jellegzetes csoportokra felhívni a figyelmet; másrészt éppen ezért {243.} több szempontot is figyelembe veszek egyszerre. Inkább valami olyasféle tipológiára törekszem, aminőt Bartók adott könyvében, azzal a különbséggel, hogy az ő fő szempontja a versszakszerkezet és ritmus volt. De előzőleg már elkülönített három stílust, amelyet több vonással jellemzett: a régi stílust ereszkedő, ABCD felépítésű (vagy kvintváltó), ötfokú, izometrikus tulajdonságokkal, az újat négyféle visszatérő formával, alkalmazkodó tempo giustóval, s csak azon belül határolt el szótagszámcsoportokat, illetve a „Vegyes osztály” III. alosztályában különböző versszakszerkezeteket. Egyes csoportjai már valóban „típusokat” fognak össze; a többiek azonban vagy túl tágak, vagy túl vegyes elemeket tartalmaznak, mert a választott összetartó sajátság (metrika, ritmika) a legkülönbözőbb eredetű és stílusú dallamokban is lehet közös.

Magam követem Bartókot abban, hogy különválasztom az ötfokú dalokat a diatonikusaktól, de nem elégszem meg azon túl a szótagszámcsoportokkal, hanem további megkülönböztetéseket is teszek mélyebb és finomabb dallamrokonság meghatározására. Az új stíluson belül is forma és dallammozgás szerint adok további elhatárolást, s messze túl kellett menni mind Bartók, mind Járdányi szempontjain a két nagy stíluson kívül eső típusok meghatározásában.

Arról természetesen szó sem lehet ezúttal, hogy a teljes magyar népzenei anyagot mutassam be „típusokon” keresztül. Az még az összkiadásban sem lehetséges, hiszen számos „típuson kívüli”, magányos darabot is be kell mutatni, amit csak szükségből sorolunk egyik vagy másik típus elé, közé. Mindössze a kétségtelenül kialakult, ismert típusokra akarom felhívni a figyelmet a saját példáimon és gyűjteményemen belül. Leginkább típusnak nevezhető csoportok találhatók az ötfokú dalok közt, a sirató rokonságában, a dudanóták közt és az új stílusban; tehát ahol összefüggő stílusról beszélhetünk. Stílus ugyanis azt jelenti, hogy sok egymáshoz hasonló darab keletkezik. Legkevésbé tudjuk (egyelőre) meghatározni azt a sokféle dallamot, amely ezen a négy stíluskörön kívülesik, és tulajdonságai rendkívül tarka képet mutatnak. Ezeket többnyire csak tág határok között, inkább elkülöníthetjük egymástól, semmint szorosan meghatározhatnánk.

Lássuk mindenekelőtt az ötfokú, régi dalokat. Legkiugróbb típusai a kvintváltók. Ezek közt is igen jellegzetesek az „egymagú” dalok, amelyek egyetlen motívumot kétféle zárlattal periódussá fejlesztenek, s azt kvinttel mélyebben megismétlik (A5A5kAAk). Ezen belül külön is nagy család, az úgynevezett „Páva-család”, amelyet meghatározott „mag”, dallammozgás jellemez A-sorában: 8–4–7 fokok után 8–4–5 (02–014, valamint az MNT VI. kötetének szinte a teljes anyaga.) Ez a „típus” már majdnem egyetlen dal; de a különböző szótagszámú és ritmusú változatai különböző szövegekkel társultak, s ezekhez a szövegekhez és metrikai formákhoz annyira hozzáalakultak apró dallamrészletekkel, s egy-egy ilyen önálló forma olyan variánsgazdagságban él a nép közt, hogy önálló dallamnak kell tartanunk a család minden tagját, s a családot együtt típusnak. Ezek szabályszerűen 7[5]3 kadenciasort alkotnak (amit nem egy dallam vagy variáns elváltoztathat); ugyanilyen kadenciákkal és A5A5kAAk periódusos-kvintváltó formával más dallam {244.} is építkezik (például 01 és 015). Számos hasonló kadenciájú, kvintváltó dalunk épül viszont két különböző motívumból: A5B5AB (kétmagúak): 01, 016–021. Jellegzetes csoport az olyan kvintváltó daloké is, amelyek a periódust egy hanggal mélyebben záruló első sorral alkotják 4[5]VII kadenciákkal (ezeknek egyike-másika esetleg el is változhat egyes változatokban): 022–032. További kvintváltó csoportok: 5 [5] 1 kadenciák (033–037); 8 [5] 4 kadenciák (vagy 9 [5] 5): 038–047. (Mindig az alkalmi módosulások leszámításával.)

Sokban közeli a dallammozgás a kvintváltókhoz az ismétlés nélkül ereszkedő, ABCD formájú dalokban (064–0101). Ezek közt is lehetnek lépcsőzetesen ereszkedők: 080–081, 083, 088, 092, 093, esetleg 062, 086 – továbbá Pt 24, 49, 60, 98, 108?, 110–111, 124, 141, 180. Külön csoport az olyan ereszkedőké, amelyek 5–4–5–4–5–8 fokokon kezdenek: 095–097, 0100–0101, 0117–0118, továbbá Pt 17, 44–45, 113, 123, 134–135, 152, 230. Hasonló, mégis elkülönül tőlük az 5. fokon mozgó (de a 4.-et nem érintő) kezdés és utána 8.-ra ugrás (és utána természetesen ereszkedő dallamvonal): 094, 098–099, továbbá Pt 20, 121, 138, 168, 171?, 218. Nagyon sok ereszkedő régi dalunk kezd az oktáv ismételgetésével (vagy ami avval egyenlő: 8–5–8, 1–8... ugrásokkal): 073–074, 076, 092, 0109 és 191. példa, továbbá Pt 70, 87, 117+126+191 = 166. pl. Pt. 131, 168 stb.

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,
Mégis besorozott Ëngëm katonának.

 

MF 1229/b–1930/b lányok, Menyhe (Nyitra) 1909. Kodály

Nem kevésbé gyakori és jellegzetes az első sor oktávon induló és 7. fokon záruló első sora (8----7): 016, 018, 019?, 020, 047, 066, 071, 077–080, 082–083, 086, 088?, 091, 0102, 0109–0110, 0113? továbbá Pt 27, 49–52, 105+107, 124, 133, 165.

Nagyon tipikus az ABBC felépítés – tehát két azonos középső sor – nyolcszótagos, ötfokú-ereszkedő dalainkban. Gyűjteményünkben csak 066, de lásd Pt 50–52, 59, 87, 89, 92, 131, 133, 141, 157, 160=166. (Amint látjuk, ez érintkezik az előbbi csoporttal is: van tehát egy szűkebben összetartozó csoport: 8– – –7 kezdés és ABBC felépítés.) Hasonló ehhez, hogy a szélső sorok ismétlődnek vagy egymáshoz hasonlóvá váltak (AA(k) BB(k) vagy ABCC): 067, 070, 072?, 089–090, továbbá Pt 110.

A két első sor ismétlését (AABC formát) jellegzetesen olyan régi dalokban találjuk, amelyek három-négy nagyívű sorból – oktávról az alapra lefutó sorból {245.} – állanak, tehát kadenciáik 1 [1] 1. Ilyen 0114, továbbá Pt 54, 76, 79–86. Ezek többnyire 8 vagy 10 szótagos sorokból állanak.

Egészen más jellegűek az ereszkedő 12-esek: 24/ab. (lásd még Pt 178-at). Ezek erősen recitáló dallamok, ahol szinte az ötfokú, ereszkedő dallammenet vázát rajzolja ki a dal sok hangismétléssel.

Különválnak azok az ereszkedő dallamok, amelyekben csak az első három sor ereszkedik fokozatosan, le is jut az alaphang környékére, azután a negyedik sor újból magasra ível fel, vagy már a magasból indul is: 013, 065, 068, 074, 084, 0101, 0103, 0111–0114, 0133, 0141 és 23, 24/a, 58. példa.

A magasról ereszkedők után lássuk a középen mozgó pentatondalokat. Legjellegzetesebbek a drm-tengely körül mozgó dalok: 0129–0133, 0137, 0139–0141, továbbá Pt 77–78, 158, 162–164, 171, 179–142, 220, valamint Kodály 1973, 30. A drm-kezdettel jellemezhető dalok is összefüggő típust alkotnak, de néha – nagy ritkán – emelkedők is lehetnek, s szinte kivétel nélkül parlando (sőt recitáló) előadásban élnek: 0134–0136, 0138, továbbá Pt 96–97, 100, 127, 173–176.

Ötfokú, régi dalok közt ritka az ennél mélyebben járó dallam, de ami van, az határozott típus. Ilyen alulról vagy középről induló és alsó járású a 0143–0145 (továbbá Pt 22, 41, 96!, 220 és Kodály 1973, 32 „Túl a vízen egy kosár”). Szintén jellegzetes típus a néhány tetraton és triton dallam:0146–0152 és Kodály 1973, 28 „Csak azt szánom-bánom”= 276. példa.

Erősen összetartozó típust alkotnak dudanótáink. Ez ugyan ritmusuknak köszönhető, s erre vonatkozik a megjelölés is. Szinte kivétel nélkül 8 szótagosokat tartunk nyilván ilyen névvel, amelyekben kvint-kvartváltás nyomait lehet fölfedezni. Összetartozásukat további dallam- és formaelemek határozzák meg, amelyeket majd a következő fejezetben, eredetük tárgyalásában fogunk részletezni, mert a keleti párhuzamok világosabbá teszik. Egyik csoportjuk formája A5 vagy A4ABC (vagy A5–4ABB), másiké A5–4BAB (A5–4BAC): 050, 055, 062 (=Pt 250), továbbá Pt 248–252, 256, 270 és 053–054, 057–059, 061 (=Pt 260), továbbá Pt 258–259. Kivételesen 6–7 szótagú kvint-kvartváltó, alapritmusú dalokat is neveznek dudanótának: 050, továbbá Pt 56, 245.

Közeli rokonai ezeknek a dudanótáknak olyan 8-as parlando dalok, amelyeknek 2. sora már leszalad az alaphangra, néha már az 1. is: 112/a (= Pt 4) és Pt 37. Ugyancsak közeli a kvintváltó, egy magból felépülő dalok némelyike, amelyek az 5. fokú főzárlatot leviszik az 1. fokra: 151. példánk (= Pt 21). Jegyezzük meg mindjárt, hogy ennek ritmusa tipikus 6-os dudanóta-ritmus. (Ebben a dalban tehát összeolvad a dunántúli mintára elváltozott, egymagú, kvintváltó, Páva-motívumhoz hasonló dallamszerkezet az A5BAAk dudaritmusú dallamok szerkezetével. Ilyen oka is lehet az 5. fokú kadencia „lecsúszásának” az 1. fokra!)

A dudanóták többségét csak erős fenntartással lehet ötfokúnak nevezni mai alakjuk szerint. A későbbiekben látni fogjuk, hogy szo- és do-alapú, sőt félhangos ötfokúságban mozgó dallamokat lehet párhuzamba állítani velük; ezért, mostani diatonikus jellegük ellenére is az ötfokúak után tárgyaltuk őket.

{246.} Viszont a következők már kétségtelenül diatonikusak, bár jó részüket Bartók még az ötfokú, régi stílusba (A-osztályába) sorolta. Régiségük természetesen vitathatatlan, és sok egyéb tulajdonságukkal kétségtelenül közel állnak régi, ötfokú dalainkhoz.

Legfontosabb csoport a diatonikus parlando 12-eseké. Ezeknek hullámzó dallamvonala határozottan eltér az ötfokú 12-esek kifejezett ereszkedésétől; egészben véve és legtöbbjüknek kadencia-sora alapján mégis ereszkedőknek mondhatók. (Kadenciáikról az eredetkérdések tárgyalásakor szólunk.) Legszívesebben balladával, régi históriás ének vagy koldusének szövegeivel és halottas énekekkel járnak együtt. Ilyen 0155, 0163, 0165, 0193–0196, valamint 192–195. példa.

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj
Gazdag Fülöp császár, gazdag Fülöp császár!
Mer ién néked adom, mer ién néked adom

 

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:
Ivegablak alatt nagy hosszú almafa,
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága,
Háromszáz levele, hatvanhat virága.

 

Tova jő egy legény, be szomorú szegény!

{247.} Tova jő egy legény, be szomorú szegény!
Látom a szájáról, szállást kérne szegény.
S adnék neki szállást, a lovának állást,
Nekie pediglen csendes lenyugvást.

 

Az öreg Dancia magát siratgassa:

Az öreg Dancia magát siratgassa:
Istenem, Istenem, Kilenc lyányom közül,
Kilenc lyányom közül még egy fiam sincsen!
Istenen, istenem, ki váltson fel ingem,
Ki váltson fel ingem katonarabságból!

 

192) MF 2491/a 36 é. férfi, Trunk (Moldva) 1930 Véress S.; 193) Kallós 1970 108; 194) MF 1320/d asszony, Székelyvaja (Maros-Torda) 1914 Bartók = Pt 348 más szöveggel; 195) Pusztina (Moldva) 47 é. vak férfi, 1951 Kallós.

Hasonlóan ereszkedő-diatonikus, de nem annyira recitáló, mint a 12-esek, egy sor 8-as és 11-es 5[4]3 kadenciás (esetleg lassú táncritmusú) dallam: 0181–0184, valamint 5[4]2, 5[4]1 és hasonló kadenciákkal lépcsőzetesen leszálló 6-os vagy 8-as: 0166, 0164, 0188, 0194. Rokon ezekkel néhány oktávról, hetedik vagy hatodik fokról ereszkedő dallam 2. és 1. fokú kadenciákkal: 0161, továbbá 196–197. példa.

Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?

{248.} Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?
Talán az édesëm A lókeresőbe?

 

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,
Mér nem hagytál békit Én árva fejemnek?

 

196) MF 522/a (Maros-Torda) Vikár?; 197) Bánffyhunyad (Kolozs) 1908 Bartók.

Ezekhez hasonlók kadenciákban, de dallamvonaluk domború (dúr- vagy mollterccel, mint az előzők is):

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.
Hull a fődre, hull előmbe, Hull a gyászos kebelembe.

 

Magyari császárnak Lázár fia vala,

Magyari császárnak Lázár fia vala,
Mestere Mánónak es egy lyánya vala.

 

198) Sz. Nd 32 sz. 56 é. asszony, Nyárádköszvényes (Maros-Torda) 1914 Bartók; 199) Kallós 1970 5. sz.

{249.} Hasonló típusokat táncdalok közt is nyilvántartunk: 5[4]2 (vagy 2 helyett 4, 4,1) kadenciákat erősen kihangsúlyozó, fokozatosan ereszkedő dallamokat: 0167–0171, 0187, továbbá 146. és 200. példa.

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!
Akin az a kilenc betyár elindult, Pápai úr udvarába befordult.

 

Derzstomaj (Jász-Nagykun-Szolnok) 82 é. férfi, 1939 Vargyas = Vargyas 1954 93 sz.

További rokontípusok az oktávról ereszkedő, vagy alulról domborúan induló dallamok 2., 1. vagy X [2] X [1] kadenciákkal: 218., 220–221., 222. példa, valamint az utolsónak hangszeres változatai: 145/a–g példa.

Egészen más világot jelentenek a dúr-kvintváltók. Ezek is, mint az ötfokúak, nagyívű, ereszkedő dallamok, de kifejezett dúr hangzásuk elválasztja tőlük: 0205–0206, valamint 201–202. példa.

Rákóci hajdanában danában...

Rákóci hajdanában danában...

 

Gyújtottam gyertyát...

Gyújtottam gyertyát...

 

201) MNT III. 563; 202) MNT III. 649.

{250.} Ezekkel már meg is kezdtük Bartók „C) osztályának”, vagyis sem a régi stílusokba, sem az új stílusba nem tartozó dallamoknak a csoportjait. A dúr-kvintváltók határozott körvonalú típust alkotnak. Már a további csoportok inkább csak „elkülönítést” fognak jelenteni: a dúr-ereszkedők (ritkák): 83. példa, valamint a mixolíd-ereszkedők: 0208–0214. Inkább nevezhető típusnak a néhány lépcsőzetesen ereszkedő moll-dallam: 0218, 0220, 0224, valamint hipo-skálákban fogant, ereszkedő dallamok: 0240–0244.

Ismét csak tág elhatárolással foghatjuk egy körbe az ereszkedő moll-dallamokat (ha ugyanis nem tartoznak az előbbi csoportok egyikébe sem): 0215–0225, 0230–0233. Ezek közt már inkább típus néhány „új-szaffikus” formájú, moll, ereszkedő dallam: 0227–0229. És nagyon határozottan összetartozik, egyúttal minden más dalunktól elkülönül néhány tipikus fríg dallam, amelynek 6-ról ereszkedő vagy induló dallama a moll-szexten kívül a 4., 3 és 2 főhangokra épül: 0255, 267/ab. példa, valamint a következő:

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.
Haragszik rám az Isten is, Lehajlik hezzám az ég is, taj-laj-laj-laj laj-laj-laj.

 

Csikvacsárcsi (Csík) 1907 Bartók.

(Lásd még Pt 334–338, 347-et.) És hasonlóan jellegzetesen elválik a magyar dalok nagy tömegétől néhány alacsony járású fríg dallam, különösen a szokásdalok között: 0290/a, 149/a példa.

Csak nagy általánosságban jelent elválasztó – nem összekötő – határvonalat a következő néhány dallamirány-meghatározás. Ereszkedő, majd újra emelkedő dalok: 0241, 0277, továbbá Pt 99, 170, 206–207, 231, 242, 327. Középen mozgó dallamok: 0298 (továbbá Pt 182, 185, 208, 223, 227, 246, 269–270, 281, 285, 333, 347.) Középről fölfelé induló dalok: 0254, 0262 és 204–205. példa.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.
Nemcsak meghült, meg is hidegedett. Mert már engem régen elfelejtett.

 

Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!

{251.} Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!
Kilenc esztendeje, Mőte már rab vagyok, Mőte már rab vagyok

 

204) Kiskunhalas (Bács-Bodrog) 78 é. férfi 1939 Vargyas = Vargyas 1954 32 sz.; 205) Ghymes (Nyitra) 1906 Kodály.
(Lásd még Pt 146–147, 183, 192, 196, 241, 307, 320, 325, 332, 347.)

Elütnek a magyar dalok nagy tömegének dallamvonalától az alulról emelkedő és domború ívet leíró, (de nem ismétléses formájú, tehát nem új stílusú) dalok: 0268, 0273–0274, 0300, valamint a 247–249. példacsoport dallamai (továbbá Pt 101–121, 185–187, 210, 236, 238, 262, 273, 316, 329=468, 368, 370, 372, 471, 480 és a 249. példacsoportunkban szereplő Pt 494–495).

Még elütőbbek az alulról csak az 5. fokig emelkedő, alsó járású dallamok: 0297, 0299, továbbá Pt 46–47, 88, 204, 216, 284, 286, 288, 297?, 317–319, 370. Ezeket a magyar népzenén belül már „típusnak” is tarthatjuk a többitől való nagy távolságuk alapján.

Ugyancsak típust alkotnak az úgynevezett „Jaj-nóták”. Ezeket kizárólag formai sajátságuk alapján érezzük összetartozónak, de ez a formai sajátság nagyon szembeszökő, akár az egyes dalt tekintjük, akár egy egész összetartozó dallamcsaládot. (Leírásukat már láttuk a Forma fejezetben példákkal.) Akár a jellegzetes szövegtoldásokat vesszük tekintetbe, akár a dallamcsaládon belül tapasztalható sorszámszaporodást vagy -fogyást mindenképpen valami hasonlót, közöset kell látnunk az ilyen dalokban, függetlenül attól, milyen jellegű volt az eredeti négysoros, 8 szótagos dal: ötfokú, régi, ereszkedő, vagy dúr plagális, újszerű ének. Ilyen ötfokúak közt 077 és 085, egyéb dalok közt 0247–0254, valamint 124–127 példa.

Egy sor kis hangterjedelmű dalunk szeptim nélküli dúr-hangsorát egyáltalán nem a modern harmonikus érzék szerint alkalmazza: ezeket csakis a régi elmélet ión-skálájával jellemezhetjük. Ilyen ión-pentachord-hexachord dal 0303–0308. Külön összetartozik közöttük a refrénes, esetleg háromsoros fajta is. (Lásd Kodály 1973, 78–79. lapján közölteket.) Viszont egészen más jellegű, de a magyar népdalok közt szintén idegenszerű az 1–6(+8) fok közt mozgó, tehát dúr-hexachord dallamvilág: betlehemes dalaink nagy része és a regösénekek tartoznak ide, valamint néhány dúr-dudanóta és egy nagy tömegű párosító dalcsalád: 0201 és 44–45., 50–54., 152, 160/a példa. Ezek közt a szaffikusok (44–45. példa) igen sok dalból álló jellegzetes típust alkotnak.

A magyar dalok túlnyomó nagy többsége autentikus elhelyezkedésű (vagyis {252.} egész dallamvonala a záróhang fölött helyezkedik el – nem számítva a szubtonika –VII. fok – érintését a végső lezárás előtt). Ehhez képest néhány szórványos plagális (tehát a záróhang felett és alatt egyaránt mozgó) dallamunk még ilyen tág meghatározással is típusnak tekinthető. Az ismert plagális dalokon belül megkülönböztethetünk nagy hangterjedelmű, nagyívű dúr dalokat: 0311, 0314–0315 (továbbá Pt 201, 204, 205, 318), mollokat: 0312–0313, 0318. Külön típus néhány háromsoros, refrénes, plagális dal – a népszerűsítő füzetek révén ezek gyorsan elterjedtek: Pt 474–478. Végül a funkciós dúr-hangnem annyira ritka népdalaink közt, annyira jellegzetes hangzást jelent, s annyira idegen is, hogy jól felismerhető és elhatárolódó típusnak nevezhetjük: 0316–0317 és Pt 200.

Ezek után vegyük sorra új dalaink típusait. Először a legegyszerűbbet, amely szintén egyetlen motívumból van fölépítve, mint a régi dalok első, kvintváltó csoportja: AA5A5(k)A(v). Az ilyen formájú dalok közt igen jellemző a 8 és 11 szótagosok csoportja. A nyolcasok közt csak domború motívumot ismerek, 1–5 (6)–1 vonallal: 0323–0324. A 10–11-esek közt 5.-ről 1.-re ereszkedőt is: 0345, 0359 és domborút is: 0394.

A kétféle sortípusból építkezők közül AA5BA ereszkedő (5–1) A-sorral: 0319 (hatos), 0322 (hetes), 0325 (nyolcas), 0341 (tízes), 0346 (tizenegyes). Ugyanilyen felépítés domború A sorral: 0326 (nyolcas). Elég sok hasonló akad tizenegyeseink között.

Az ABBA forma 10-esei és 11-esei alkotják a leggazdagabb csoportokat. Ezekben már nemcsak az 1. és 5. fok közt mozoghat az A-sor, hanem 8–1, illetve 1–8–1 vagy 5–8–1 közt is.

10-es, A: 5–1: 0331–0332, 0338, 0340, 0343

11-es, A: 5–1: 0346, 0352, 0355–0358, 0363, 0368

10-es, 11-es, A: 1–5–1: Pt 402, 404, 413, Járdányi, 64, 65, 73, 0360, (0361)

10-es, 11-es, A: 8–1: 0333, 0339, 0342, 0344, 0347–0348, 0350, 0353–0354, 0365, 0367

10–11-es, A: 5–8–1: 0334, 0336–0337, 0364, 0366

11-es, A: 1–8–1: 0351

AABA formájú dalaink hosszú sorokból állanak, A-soruk a sok hangból nagy ívet ír le; kvint- és alaphang közt mozgó, szűk dallamsoraik tehát nincsenek is.

A: 1–8–1: 0374, 0376, 0380, 0389, 0390, 0392, 0393

A: 8–1: 0381–0383, 0384–0386

Többszörös ívet ír le: 0387–0388, 0391

Természetesen lehetséges volna további részletezés is. Még szorosabbra vont határok közt közelebbi összetartozást is meg lehetne állapítani, ha a B-sorok különböző fajtáit és a sorok belső hajlásait is részleteznénk. Egy nagyobb anyagban, például a teljes népdalanyag összkiadásában erre szükség is lesz. Jelen célunk csak az volt, hogy a feltűnőbb csoportokra rámutassunk és a típusmeghatározás lehetőségeit ismertessük.

{253.} Ha most egybenézzük a magyar nép által ismert és fenntartott dallamtípusokat, különösen a „rokonsági kör” értelemben használt típusokon belül még az egyes dallamokat is, amelyeket variánsaik száma és elterjedtsége alapján „dallamtípus”-ként tartunk számon, akkor végtelenül gazdag sokféleséget találunk, s a zene, az ének legtöbb sajátságára, lehetőségére találunk több vagy kevesebb példát. Ezek közt vannak kedvelt, gyakori fajták, és vannak ritkák; a kedvelt fajták a dallamtípusok olyan nagy számával vannak képviselve, s azok olyan nagy tömegű variánsokkal, hogy bizonyos uralkodó jelleg erősen átüt a sokféleségen, sőt bizonyos értelemben egyformaságot, egyhangúságot is okoz. Mégis, az egész együtt, gyakori és ritka, népdalszerű és idegenségét még alig levetkező ének, ősi és új összead egy olyan zenei együttest, amely változatosságával, fejlettségével a nép sokféle érdeklődését árulja el, s bizonyítja, hogy kultúrája nyitott volt minden fejlődési lehetőség számára. S ha benne mégis sajátos, egyéni válogatás és jelleg mutatkozik, szívós ragaszkodás bizonyos sajátságokhoz: autentikus, ereszkedő vagy kvintszerkezettel emelkedő dallamépítkezés, izometria, határozottan érezhető forma, világosan tagolt szerkesztés, beszédszerű ritmusok rubatóban és feszes, pontozott ritmusban egyaránt, az mindennek nem mond ellene, csak kiegészíti: sokfélével megbarátkozó, de bizonyos sajátságokhoz ragaszkodó, változatos és egyéni műveltség igényéről tanúskodik.

 

A mappában található képek előnézete Csángók

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

портфолио сайтов веб студия в Самаре

(SeosamarRer, 2019.05.04 05:42)

Информационное обслуживание и представительские целиБасня седьмой. Чем больше подписчиков, тем чаще вы мелькаете в лентеWordPress — бесплатная лучшая CMS, изначально задумывалась словно платформа чтобы создания блогов, только для этом движке позволительно оперировать сайты любых типов благодаря отменной расширяемости (огромная база плагинов и тем оформления). Проста в установке для сервер, легко изменяются темы оформления, многопользовательский строй, SEO-характеристики для высоте. Скачать движок чтобы сайта безвозмездно позволительно на официальном блоге разработчиков, лопать русифицированная разновидность и “народные переводы”.
<a href=https://samara.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание и разработка сайта</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]сайт под ключ[/url]
https://samara.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама яндекс

Некоторый начинающие web-дизайнеры, приступая к созданию «лица» сайта, совершают серьезную ошибку. Секрет ее – искаженный подход. Часто дизайн сайта представляет собой вещь весьма посредственное. Но причина не в том, сколько дизайнер плохой. А в том, что, приступая к работе, он не продумал концепцию и идею дизайна.Ведение Инстаграма – это работа. Всегда, что мы рассказали в этой статье, может показаться легким в теории, только на практике оказаться сложнее. Недочет идей ради постов, сумма с самостоятельной настройкой рекламы, согласен и банальное – просто пропали времени!Вестимо, не забывайте делать контент, кто будет интересен аудитории, корректируйте планы публикаций, отталкиваясь от отклика подписчиков. Разве же, как разновидность, сотрудничайте с организациями, которые не являются вашими конкурентами, однако совпадают с вами сообразно целевой аудитории. Делайте взаимные репосты. Чистый «Тантум Верде Форте», ясно, не «выстрелите», только новых подписчиков получите.Бесплатно.Работая с объявлением, не забудьте исполнять кнопку для целевого действия с нужным вам текстом, а также снабдить ссылку UTM-метками, буде она ведет для сайт. В противном случае будут проблемы с отслеживанием статистики.

сайт под ключ

(Goshaufaviste, 2019.05.04 05:00)

Развитие клиентской базы компанииПриложение ради любителей покреативить от души. Дает мочь иметь объекты: очень известный образ использования – заменять свое рожа, куда воротила пожелает. Хотя к королеве Англии, хоть к кружке с кофе. Чтобы бизнес-профиля в Инстаграме, несомненно, не have to should prefer to, однако вы ведь помните, что чтобы выработки выигрышной стратегии ведения профиля надо тестировать разные фишки. Вдруг именно это «зайдет» вашей аудитории.4 – 6 баллов – дизайн сайта более менее здравый, только его позволительно и нуждаться исполнять намного лучше.Мы коснулись только самых основных понятий, связанных со шрифтами и текстом. Разумеется, существуют и более тонкие нюансы, только о них мы поговорим в будущем.Дабы продавцы были мотивированы изготовлять больше звонков в день, включите в KPI холодный обзвон. Плата такой мотивации подчиненных – действие плана продаж. Добавьте к стимулирующим выплатам такой показатель, только полет разговоров по технологической карте, цифра и длительность звонков. Установите планы по данным показателям и контролируйте их исполнение. Денежное воздаяние станет лучшей мотивацией для продавцов в улучшении их навыков работы.
<a href=https://ufa.skgroups.ru/calls.html>холодный обзвон</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама google[/url]
https://ufa.skgroups.ru/landing.html - landing page

коллажи в инстаграмеЛинии, стрелки, направленный градиент, бегущая строка, ритм вызывают устойчивое направляющее, указывающее воздействие. Однако, используя их, избегайте ситуации, когда приходится просматривать композицию «противу шерсти». Это вызывает дискомфорт для уровне подсознания, подспудное хотение найти его причину.новым клиентамКоторый касается сложности настройки, то тогда вам в вспомоществование опытные и талантливые таргетологи (полная разработка рекламной кампании 8600 рублей) тож же (если ужинать твердое цель научиться самому) вам нужна понятная и доступная инструкция. Она наравне единожды пред вами. :) Итак, сколько создавать, ежели нужна настройка рекламы в Фейсбуке? Разбираемся!Несколько советов ради эффективного использования ретаргетинга по файлу:

разработка продажа готовых сайтов

(ChelyabGralk, 2019.05.04 04:15)

Ну и вдобавок изобилие других областей, предположим дизайн мебели или дизайн одежды. я думаю, если захотите, вам уже будет не сложно и самим разобраться.Графический дизайнИнформация, размещенная на сайте, требует постоянного обновления, добавления и корректировки. Обновление информации для сайте является важным инструментом привлечения новых посетителей и возможность их заинтересовать, а также накопление числа постоянных посетителей сайта.
https://chelyabinsk.skgroups.ru/kontakty.html - веб студия заказать сайт телефон
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/resheniay.html]купить сайт[/url]
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/context.html>услуги контекстная реклама</a>

— мочь формирования и изменения структуры сайта (рубрики, метки);Разработка структуры дизайна ради сайта в интернетеПри создании посещаемого сайта в интернете нуждаться придерживаться нескольких главных правил. Посетители приходят для доход в поисках нужной им информации. Ужасно блестящий дизайн, выскакивающие баннеры, надоедливая реклама будут единственно возмущать, и удалять посетителя. Создавайте удобную систему навигации, смертный, пришедший для net сайт, принужден зреть, где он находится и как перейти для другую страницу web-узла удобно если есть чат на сайте. Предусмотрите для web-узле форму обратной связи, чтобы гости могли сохранять приманка комментарии и пожелания. Не загружайте web-страницу графикой и скриптами, это снижает живость ее загрузки. Оптимизируйте web-ресурс ради разных разрешений экрана.Проанализировать покрой разговоров продавца поможет составление рейтинга по системе «светофор». Зеленым цветом помечаются те разговоры , по которым сотрудники прошли свыше 80% чекпоинтов из технологической карты, желтым — сотрудники, которые придерживались от 60?80% через имеющихся стандартов беседы, красным — те, кто прошел менее 60% и нарушил большую часть принятых в компании стандартов разговора. Дилемма продавцов – не скатиться в желтую и красную зоны, дилемма руководителя – обратить забота на тех, кто отмечен красным и желтым скорректировать их работу.Естественный поиск Instagram

изготовление сайта визитки

(Artemreera, 2019.05.04 03:33)

Не чтобы всех сайтов сей параметр имеет важное значение, однако разве слово сайта надо пользоваться в радио либо ТВ рекламе, распространяться по телефону клиентам и тому подобное, произносимость играет важную роль.Истинно, часто холодные звонки становятся настоящим испытанием даже для опытных менеджеров сообразно продажам. И быть этом их результативность уже издавна почти сомнением.Несмотря для небольшие размеры, сайт-визитка прекрасно справляется со своими функциями. Вы получите новых клиентов, а общество получит польза и современный рекламный инструмент.
<a href=https://spb.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание сайтов спб[/url]
https://spb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка нового сайта

Как сделать индивидуальный сайт самостоятельно?Сбор по поведенческим характеристикам. К ним относятся: какие гаджеты мы используем чтобы выхода в козни, путешествуем ли, делаем онлайн-покупки и т.д.Непосредственно Фейсбук (мобильная и десктопная разновидность).Цветовое оформление сайта.Нам, ясно, не сложно, но настройки у популярных соцсетей отличаются товарищ от друга. Например, UTM-метки, проставляемые на странице «ВКонтакте», запрещено довольно использовать в Facebook. Сколько быстро гласить о системе аналитики? А ровно вы понимаете, без отслеживания результатов грош курс такому SMM. Ясно, после раскрутку группы в новый соцсети придется доплатить. А понять, который работа выполнена хорошо и показатели растут, вам поможет наша статья.

seo продвижение сайта

(RostovQuite, 2019.05.04 02:51)

4. Нынче придумайте к названиям разделов (ссылок) названия файлов. Названия могут водиться любыми. Предположим «О себе» – about.htm, «Мои фотографии» – foto.htm, «Мои увлечения» – uvlecheniya.htm и т.д. Запомните! Главная страница вечно должна быть index.htm(l), имена файлов на сервере могут состоять только из букв английского алфавита, цифр а также нижнего подчёркивания _ . Следует также ульнуть заглавных букв в именах файлов.На мой созерцание, страница состоит из следующих частей: шапка, меню, содержательная верешок, нижний блок страницы. Шапка, список и нижний блок должны надевать одинаковыми для всех страницах и содержать общую информацию о ресурсе и его тематике. А содержательная пакет должны фигурировать у каждой страницы своя. Также, на мой мнение, нуждаться сделать дизайн ради двух страниц разного типа: для главной страницы и какой-нибудь другой. Это необходимо, потому сколько главная страница несколько отличается через остальных страниц сайта, поэтому они должны являться капелька разными. Не надо использовать фреймы (страница строится для фреймах, буде состоит из зараз нескольких других, то пожирать список подгружено из одной страницы, навигация из другой, сюжет из третьей и т.д.)Поиск сообразно хэштегамЧтобы того для сайт был максимально удобным, нуждаться встречать баланс среди рекомендациями по простоте использования, практическим опытом и результатами тестирований.Текст и визуал должны трудолюбивый в тандеме, а не присутствовать разнородными элементами. Обыгрывайте фото текстом, делайте цельную публикацию, и только тогда она довольно работать. В случае с Инстаграмом портрет цепляет внимание, но удерживает пользователя именно текст.
<a href=https://skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов в ростове на дону</a>
[url=https://skgroups.ru/landing.html]разработка landing page[/url]
https://skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентской базы

Только около желании зацепиться в тенета на долгое время и начать приобретать — конечно надо выучить программирование. Зная основы HTML можно без труда создать особенный уникальный дизайн и менять его быть первом желании своими руками. Изучив основы PHP дозволено самому делать приманка динамические сайты с управлением только под свои нужды, впопад этот способ сильно экономит на хостинге всего для размерах сайта. Например вам не нужен форум и помощь базы MSQL, а следовательно хостинг позволительно выбрать в разы дешевле, что изрядно немаловажно.КраткостьСледовательно занимайтесь Alt и Inscription картинок, оптимизируйте их. Не надо писать: Скрин_1, osdfsdf9jk03781927Заявленная «оптимальная ради максимальной читаемости текста» ширина не может адекватно выполнять свою роль, коль текст для сайте был гораздо увеличен около неизменном отношении гора строки текста к его размеру (в данном случае получается, который текст «разреживается», и его донельзя трудно впитать). Все, стоит запоминать, который быть наличии хорошего дизайна эта вопрос возникает всего присутствие адски сильном увеличении текста;2. Нарастание ссылочной массы.

Gavylicatilaxia xazek

(Gavylicatilaxia, 2019.05.04 02:14)

nxg [url=https://cbd-oil.us.com/]buy cbd[/url]

заказать сайт визитку

(SeopermHus, 2019.05.04 02:10)

Цели создания корпоративного сайта:1 Почему название это важно?Сей пункт предназначен ради случаев, когда надо продать товар людям, усиленно увлекающимся чем-то. Например, вы продаете аквариумы. Либо электрогитары. Или костюмы героев аниме.
<a href=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов на битрикс</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/calls.html]обзвон клиентов по базе стоимость[/url]
https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов Пермь

bcall34. Упражнение с объявлениямиЭтот машина – то, что нуждаться чтобы построения теплых отношений с потенциальным клиентом. Коли, действительно, вы будете грамотно его использовать. Не слать бесконечные рекламные письма, а давать человеку то, сколько ему надо: ценную информацию, ответы для его вопросы, советовать приговор его проблем. И токмо эпизодически в наводнение этих полезностей прибавлять продающие письма.выдумка SMM про комплексное ведение соцсетейпримеры пиара у блогеров

заказать корпоративный сайт

(Artembib, 2019.05.04 01:30)

Для сайт выглядел привлекательно, современно и был полон новой информации, необходимо обеспечить хорошую поддержку сайта. Помощь сайта включает в себя техническую поддержку сайта, положение статей и новостей, которые бы заинтересовали целевую аудиторию сайта. Цена поддержки сайта зависит через объема выполненных работ и чем больше мы тратим на него времени, тем выше стоимость.«Лиды»: когда хотите получить от пользователя конкретное деяние: переход на сайт, лайк тож объяснение к посту, ошибка видео, отправленную почту иначе весть в мессенджер.Перерывы в работе серверов неизбежны. Всем надо жить профилактику, техническое обслуживание. Возможны и обычные неполадки. Через неполадок не застрахован никто, однако это форсмажорные обстоятельства, возникающие редко. А вот плановые работы сервер может организовать так, дабы они не мешали клиентам. В крайнем случае, власть сервера предупредит, который, скажем с 5-00 часов перед 5-10 ежедневный – профилактика. Соответственно, и владельцы сайтов построят свою работу с учетом этого перерыва. Качественные мощные хостинги ухитряются удерживаться подобных перерывов в своей работе, но и стоят они дороже. Зато обещают воздавать простои. Чтобы гарантии стоит сохранить копии договоров, в которых про эту компенсацию приказывать, чтобы действительно получить ее в случае чего.Давайте договоримся мгновенно: расследовать функционал каждого приложения «через» и «до» мы не будем. Сообразно большому счету всегда они интуитивно понятны, методом тыка будто разберетесь. Мы просто подскажем, куда обязательно приходится тыкнуть =).Порядок создания своего сайта в интернете:
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентской базы</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание и разработка сайтов[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов под ключ

Читают, вторично как. Более того, пересылают своим друзьям, хихикают над орфографическими ошибками и искренне удивляются, зачем под фото женских ягодиц размещать пост о смысле жизни. Вконец часто именно бесполезные тексты и философия невпопад становятся причиной отписок.Дневные траты или бюджет на оптом срок действияЧто такое таргетингХолодные Звонки». Тож 5 Правил, Которые Помогут Эффективно Привлечь Почтение КлиентовНастройка таргетинга в ВКонтакте

заказать разработку сайта

(RobertLix, 2019.05.04 00:50)

Чин создания своего сайта в интернете:Чистый исполнять cobweb сайт. Этапы создания веб сайтов.> Аллюр 2. Подсчитываем контингент закрытых сделок, необходимых ради выхода на такие обороты:
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/kontakty.html]веб студия заказать сайт телефон[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/vizitka.html - заказать корпоративный сайт

География (окраина проживания и работы).Дизайн сайта должен гармонировать с имиджем компании-заказчика. Тогда важно учесть какие товары или услуги предлагает заказчик своим клиентам; на какую аудиторию рассчитана его деятельность. Причем аудитория сайта может характеризоваться сообразно разным признакам: сообразно социальному статусу, возрасту, даже полу. Полезно будет составить (совокупно с заказчиком) образ, «картинку» фирмы и аудитории. Подобрать смысловой и символьный лавка, и ловко характеризующие фирму и целевую аудиторию прилагательные.В предыдущих статьях я рассказывал о технологиях, с помощью которых создается сайт, о веб-дизайне, о регистрации доменного имени и получении хостингового пространства, о языках веб-программирования и о тематике вашего сайта, следовательно теперь дозволено думать, что ваш сайт уже пьяный к началу своей жизни. Разумеется, именно своей жизни, я считаю, который у каждого сайта своя грядущее, в переносном вестимо смысле, и своя жизнь. Успех сайта во многом зависит, я думаю через его хозяина. Даже коль на сайте будет огромное состав полезных вещей и информации, ежели его не раскрутить, здесь не будет посетителей.Персональные – #свадьбаселезневых2) Открой принадлежащий сайт (разве отсутствует своего сайта – возьми тот, на котором многократно бываешь);

поисковое продвижение сайта

(Artemekbmails, 2019.05.04 00:08)

Безошибочный подход к дизайну сайта.Только пользоваться данные, полученные в ходе анализа.Автор: Никита Смирнов
<a href=https://ekb.skgroups.ru/portfol-seo.html>сео портфолио</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/vizitka.html]сайт визитка цена[/url]
https://ekb.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка цена

Повизитно стоит подготовить регламент ответа на недовольство. С качественным скриптом даже новый проведет переговоры для достойном уровне. Сотрудник, вооруженный такой инструкцией, выдают результат на 30% лучше, чем обыкновенный искусный товарищ с хорошими показателями, но без скрипта.Даже буде прежде выхода в топ сообразно Инстаграм TV вам словно перед луны пешком, пренебрегать эту новинку не стоит. Повышение лояльности клиентов никто не отменял. Там вы сможете быть для связи с вашими подписчиками, рассказывать о своем бизнесе, жить экскурсии по вашему магазину, дарить новую коллекцию, поверять и показывать вашу «закулисную» жизнь. В общем, тут постоянно зависит только от вашей фантазии. Главное, помните: засорять эфир своей аудитории информацией, которая не несет смысловой нагрузки, точно минимум некрасиво, а как апогей – грозит уменьшением числа подписчиков.Впоследствии создания своего сайта, вам наверняка придется воспользоваться рекламными системами и партнерскими программами ради того, сколько желание раскрутить принадлежащий сайт, или в дальнейшем малость для нем заработать. Прейскурант популярных и достойных внимания сайтов дозволено встречать в поисковых системах, таких ровно Google или Yandex которыми вы наверняка пользуетесь.

Faply

(erewly, 2019.05.03 23:43)

http://deutscher-bav-service.com/
[url=http://www.deutscher-bav-service.com/#]www.deutscher-bav-service.com[/url]

стоимость изготовления сайта интернет магазина

(Robertfuh, 2019.05.03 23:27)

> 3. Выработайте ритмичный график прозвона. Возьмем, сотрудник звонит 50 минут и 10 минут отдыхает.Допустим, который вы уже создали сайт безмездно и он находится у вас на компьютере. Но его нуждаться разместить в интернете в зоне ru (ру). Сейчас его надо перенести в Интернет. Чтобы этого вам надо будет купить хостинг, но ежели мы говорим о том, который вы хотите создать сайт бескорыстно, то паки же можно воспользоваться услугами бесплатного хостинга. Причина услуги также колоссально распространены в Интернете. Сервисы, предоставляющие свободный хостинг чтобы размещения сайта в зоне ru, наподобие статут предусматривают размещение своей рекламы у Вас для сайте, разве предполагают кроме какие-то условия. Только, во всяком случае в конечном итоге вы получаете создание сайта бесплатно, а условия для которые вы согласитесь, можете выбрать из широкого диапазона, благодаря наличию выбора для такие услуги. Проще говоря хостинг это дальний компьютер (сервер) что имеет постоянное объединение с интернетом.Давайте договоримся сразу: анатомировать функционал каждого приложения «через» и «прежде» мы не будем. Сообразно большому счету все они интуитивно понятны, методом тыка точный разберетесь. Мы простой подскажем, гораздо обязательно необходимо тыкнуть =).
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/portfol-seo.html>раскрутка сайтов портфолио</a>
[url=https://voronezh.skgroups.ru/landing.html]заказать лендинг пейдж[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка стоимость

3?000?000 / 3000 = 1000 сделокБольшое контингент встроенного функционала, его обычно достаточно чтобы грамотной работы интернет-магазина.Статьи про SMM от действующих экспертов рынка;советы по продвижению разных типов бизнеса в соцсетях; руководства сообразно использованию различных инструментов и сервисов; статьи о продвижении сообществ в соцсетях своими силами и т.д.

разработка продающих сайтов

(ThomasCrich, 2019.05.03 22:45)

Практически каждый лицо, однажды решив исполнять особенный сайт, поступает следующим образом: ищет простеший книга сообразно html, находит какой-нибудь редактор ради html (хоть многие не паряться и юзают блокнот и начинает там писать. Пишет первые тэги, вставляет таблицы, картинки. Смотрит на всё это ремесло путем браузер, поправляет очевидные ляпы и всё. Сайт готов.Описание ваших услуг или продукции. Надо ради того, для покупатель понимал, «пришел ли он сообразно адресу». Объясняете, чем вы занимаетесь: когда фотограф – в каких жанрах снимаете, ежели владеете детским садом – какие услуги предоставляете и почему клиент обязан прийти именно к вам. Продаете товары – показываете товары)).Так же мы в Seoklub можем помочь с переносом сайтов на другой хостинг.пост относительный услуге в основной ленте ИнстаграмаЕдинственное, сколько вам нуждаться чинить, беспричинно это контролировать порядок количества звонков в ход дня. Не допускайте ситуации, когда помощник пытается выполнить свои KPI по холодному обзвону, прибегая к обману.
<a href=https://moskow.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов москва</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/landing.html]разработка одностраничного сайта[/url]
https://moskow.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов под ключ

Окей, все понятно. А сиречь связываться с подписчиками?Настройка плейсментовС хэштегами и гео – разобрались ?• Если у вас имеется необыкновенный товар или угождение, и она не пользуется обширным спросом, то продвигать ее легче в сети Интернет для сайте компании. Как правило, индивид посещает веб-сайт тут, когда не находит нужного товара в магазине. А прелестный органичный дизайн порой привлекает больше, чем витрина супермаркета.Перед тем вдруг создать образец сайта, вам нужно понять из скольких страниц будет быть ваш сайт. Он может быть из одной страницы, на которой вы разместите всю вашу информацию, разве из нескольких страниц. Обычно сайт-визитка состоит из 3 страниц и наполнение этих страниц такое:

сайт визитка цена

(Williamfarne, 2019.05.03 20:37)

Моб. телефонпост о товаре в основной ленте Инстаграма— дизайн: легкость редактирования темы оформления ради пользователя, знакомого с HTML и CSS;
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/>разработка и продвижение сайтов</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/landing.html]заказать лендинг пейдж[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/ - разработка и продвижение сайтов

17 декабря 2018 SMM и SMO 473 7 мин. 0Ты можешь красоваться тысячу единовременно тематическим и уникальным, но какой в этом способность, когда на изображении нисколько не понятно?)) Думаем, Америку вам не откроем, разве предполагать, который сплошь визуал в вашем бизнес-аккаунте вынужден быть качественным, ярким, обработанным в одном стиле, для дорога ваших публикаций смотрелось гармонично. Так что делаем фото для хорошую камеру (подойдет и смартфон), выстраиваем композицию, не забываем об естественном освещении. Ну и словно завершающий аккорд – добавляем фильтры (токмо держите себя в руках – кислотные, чересчур контрастные изображения дадут обратный действие).сужение аудитории чтобы рекламыТочно же совершенно остальные?Якобы видите, здесь позволительно добавить людей, бизнес-страницы и завести рекламные аккаунты. Нажимайте для соответствующие кнопки и следуйте инструкциям.

сайт под ключ

(SeogradGauby, 2019.05.03 19:53)

8. Картинки аккуратно оформлены? Примечание: ежели картинок вместе нет – отзыв НЕТ. Когда картинки не одинаковы сообразно размеру – отповедь НЕТ. Разве картинки оформлены по разному: грань, призрак, отступы – отзыв НЕТ. Если картинки не выровнены – отзыв НЕТ.Мотивация сотрудников1 шаг. Изделие модели сайта.
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/portfol-seo.html>кейсы сео Волгоград</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание и разработка сайтов[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - сайт под ключ

Твоя назначение заключается в часть, который бы открыть особенный сайт и откликаться для вопросы из теста. После каждое ПРАВДА твой сайт зарабатывает 1 балл, за каждое ПРОПАЛИ – 0. Чем больше баллов, тем лучше. Будь предельно честен.Только это не следовательно, который нельзя конвертировать ваших подписчиков в клиентов. Простой надо пользоваться ради этого ненавязчивые и мягкие меры – оставлять контактные причина в профиле, направлять пользователей на конверсионные посадочные страницы и т.д.Можно назвать сайт сообразно номеру телефона — , однако такое имя может заболевать удобным как человеку какой знает сей часть телефона. Это название не соответствует практически ни одному из требований описанных в начале статьи, помимо разве сколько, произносимости.Для этом шаге вы создадите пример сайта визитки. Форма сайта – это согласный к публикации, только временно нелепый сайт, в котором есть все страницы и переходы промеж ними, только вышли наполнения текстами и картинками.Volvo «Жан-Клод Ван Дамм и шпагат»

поисковое продвижение сайта

(SeoomskFlers, 2019.05.03 19:11)

Если ваш компьютер подключен к Интернету на постоянной основе, то, скорее только, у него уже обедать и личный IP-адрес. Тутто, воеже позволить всем замечать свою страничку, остается как установить специальную программу (веб-сервер), и разместить саму страничку в папке, доступной чтобы чтения сообразно сети. Однако, это уже отдельная тема, и дабы испытывать про установку и настройку веб-сервера мы предлагаем обратиться к специальной литературе.Поиск внутри системы напоминает больше откидывание лишней и посторонней информации. Вам требуется найти не как максимально релевантные ключи ради ведения розыскных работ, однако и перебрать кучу посторонней информации, отфильтровать ее и оставить только самое важное.цели чтобы рекламы в Инстаграме
<a href=https://omsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама google</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/portfol-razrab.html]разработка сайта пример[/url]
https://omsk.skgroups.ru/vizitka.html - создание сайта визитки

Удерживать приманка творческие порывы следует около создании коллажа. Он не обязан становиться «визуальным шумом», толкать аляповатым и загруженным. Который дозволительно удачно показать на коллаже? Формулу «до» и «потом» сиречь, примем, «вид спереди» и «вид сзади».Наилучшие результаты по нашему опыту:Так что ежели вы всерьез настроены продвигать свой бизнес в Инстаграм, игнорить основную ленту и сторис не стоит. Также не стоит игнорить и такие важные нюансы, только хэштеги и геолокацию.Адаптивный дизайн сайта.Хочу посоветовать всем будущим абитуриентам тщательно подойти к выбору своей профессии, полистать не только справочник ВУЗов, только вторично и книжки по будущей профессии, чтобы понять понравится она вам или нет. Ровно ни банально это звучит, однако это выбор на всю жизнь. В любом случае, ни безраздельно — даже очень превосходнейший — вуз, ни один — даже настоящий талантливый — учитель не смогут превратить студента в дизайнера. Если посмотреть биографии известных западных дизайнеров, несложно заметить: чаще только в них упомянуты два или три учебных заведения плюс работа в чьей-то искусный (сколько для самом деле является продолжением той же учебы). Потому что где бы дизайнер ни начинал цивилизация, заканчивает он его несравненно позже защиты дипломного проекта.

сео продвижение

(Olegbep, 2019.05.03 18:30)

При использовании эластичного макета величина основного контейнера и других (важных) элементов задается в em. Em прямо пропорциональны размеру текста сиречь шрифта. Стало, около увеличении размера текста на странице, размеры разделов, заданные в em, увеличатся пропорционально.Разработка структуры дизайна чтобы сайта в интернетеШрифт
<a href=https://kazan.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка web сайтов</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/resheniay.html]купить сайт[/url]
https://kazan.skgroups.ru/ecomerce.html - разработка сайта интернет магазина

испытывать сферу деятельности компании;Хотел бы развеять широко распространенное заблуждение о книга, сколько курсив и наклонный — это одно и то же. Это разные начертания.Который такое таргетингКогда наедаться анимированный текст, какой прыгает, мигает и т.д. – отчет НЕТ.Разве вы решили продвигать особенный бизнес-аккаунт в Инстаграме вследствие таргетированную рекламу – браво, это хорошее решение. Но будьте готовы к тому, что стоит она недешево. Адекватно оценивайте приманка финансовые возможности и помните – в случае таргетированной рекламы игра стоит свеч.

одностраничный сайт на заказ

(SeosamarRer, 2019.05.03 17:48)

Как вы можете замечать, у каждой из описанных разновидностей макетов есть приманка плюсы и минусы (может быть, вы знаете и другие?). И я не могу с уверенностью сказать, какой же из них лучше. Это простой уровень представления сайта, ровно я заметил в самом начале, поэтому с значительный ответственностью и не меньшей уверенностью я могу заявить, который всякий из этих макетов может быть применим ради верстки доступных, удобных чтобы пользователей, сайтов. Таким образом, я предлагаю не вставать не тропу приверженцев «идеологической правоты», делая что-то только потому, который она «правильно», в убыток доступности тож удобству. Я не пытаюсь их рецензировать, ибо они заставляют нас думать над каждым шагом и являются источником вдохновения, но ежели вы следуете по их пути, делайте это с опаской. Пусть у вас будет мечта и довольно план.Бизнес-менеджер у нас полдничать, рекламный аккаунт создан, бизнес-страница компании в Facebook добавлена. Вероятно, позволительно начинать к запуску рекламы. Ради этого заходите в рекламный аккаунт и нажимайте для зеленую кнопку «Создать».Холодный обзвон: корректная организационная устройство
<a href=https://samara.skgroups.ru/vizitka.html>изготовление сайта визитки</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/smm.html]раскрутка группы в вк[/url]
https://samara.skgroups.ru/resheniay.html - купить готовый сайт

Какой движок для сайта лучше.5) Ответь ИСТИННО либо ПРОПАЛИ;Только поговорка, парабола впереди. Что вам нуждаться для создания красивого профиля в ИнстаграмеОбучайте менеджеров. Неподготовленные сотрудники теряют много потенциальных контрактов. Покупателю ничего не мешает уйти к конкурентам, которые смогут понять потребности обратившегося и правильно выстроить диалог. Без практических тренингов любое обучение – неважный звук.Пропорционально, буде вы предварительно сих пор не добавили в особенный лексикон такое остромодное словцо, подобно хайп, потому что понятия не имеете, который это такое, то взгляните для Black Star. Это вам наглядный притча того, наподобие дозволительно хайпить. Говоря по-русски – поднимать вокруг себя шумиху, ажиотаж. Беспричинно который производители спрея чтобы горла «Тантум Верде Форте» не ошиблись с выбором человека для рекламу. Им стал Тимати.

кейсы сео Уфа

(Goshaufaviste, 2019.05.03 17:07)

Экстракт порядок — взять краткий свободно запоминающийся домен и исполнять принадлежащий сайт на его основе. Такие домены можно легко встречать в продаже на аукционах доменов, к минусам позволительно отнести высокую стоимость красивых доменов.Постепенно в их сознании вы станете тем, кому дозволительно вверять, ведь вы даете им полезность, сносный не прося взамен! Следовательно и вероятность покупки между читателей вашего блога много выше, чем среди «холодных» клиентов.Почему рекламная кампания стала вирусной? Народу пришлась по душе идея. А вот с этим вечно сложности, потому что нельзя предугадать, что «выстрелит», а который – нет. Coca-Cola сыграла на тяге людей следовать трендам, мейнстриму. И создала необыкновенный флешмоб.Свободное использование Perl, CGIНо в последние годы появилось лучшее приговор, которое в последние годы становится все популярнее – адаптивный дизайн. Чистый показывает практика, на сайтах с адаптивным дизайном повышается конверсия, а продвижение таких проектов происходит проще и эффективнее.
<a href=https://ufa.skgroups.ru/calls.html>холодный звонок</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/smm.html]таргетированная реклама в инстаграм[/url]
https://ufa.skgroups.ru/context.html - настройка контекстной рекламы

ИСПЫТЫВАТЬ ПОДРОБНОСТИОптимальный система, ежели основной упор делается для поисковое продвижение сайта, только к сожалению в большинстве коммерческих тематик всетаки удачные варианты уже заняты и приходится использовать способы описанные ниже.Файл configuration.php открываете в обычном блокноте. Находите старое название домена и меняете его на новое. И так по всему тексту файла. Также имеет смысл проверить строки, в которых находятся логин и отзыв к базам данным (обычно эти причина содержатся в переменных DB_RANK и DB_COUNTERSIGN), впоследствии чего убедиться в часть, сколько прозвище и знак указаны верно. Ежели вы сделаете всетаки правильно, то сайт довольно восстановлен в первоначальном виде.2.3 PrestaShop – CMS с открытым исходным кодом• напишите блоггерам, люди в главный своей массе отзывчивые, посмотрят для Вашу страницу в течение 5-10 секунд.

создание корпоративного сайта цена

(ChelyabGralk, 2019.05.03 16:28)

Мало советов по эластичному макетуПодскажем вам снова три приложения, которые помогут работать с плиткой фотографий в Инстаграме:Стабильность и точность управления грузовыми автомобилями Volvo доказал Жан-Клод Ван Дамм, сев на поперечный шпагат между движущимися грузовиками.
https://chelyabinsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов Челябинск
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание и разработка сайта[/url]
https://chelyabinsk.skgroups.ru/smm.html - таргетированная реклама в вконтакте

— возможность коллективной работы над сайтом (создание пользователей и прав промеж ними);Расширяемый эластичный макетЕсли автоматически включается музыка при посещении – протест НЕТ.На этом же шаге делается настройка сайта для браузеров. Вы сможете задать иконку сайта, выравнивание содержания страницы в окне браузера. Настроить качество показа картинок, текста, кнопок.Коль вы только начинаете раскручивать сообщество, проанализируйте группы конкурентов и благодаря сервису Popsters выявите активные дни и часы. Вследствие луна вы сможете уже отследить статистику вашего сообщества и составить новоиспеченный план публикаций. Главное, в SMM – это системность, желание, дабы интервалы промеж публикациями были одинаковыми.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Következő »