Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

......................

NÉPDALTÍPUSOK

A variálás állandó folyamatában az új meg új formák alakulásának szövevényes folyamatában, kevéssé sikerült vagy életre nem való kísérletek és sikerült, de el nem terjedt, vagy kiveszőben lévő egyedi darabok tengeréből emelkednek ki mint szigetek vagy nagy szárazföldek, a típusok: egy-egy dallamelgondolásnak, formai alakulatnak folytonos újraalkotásából keletkező változattömbök. Egy-egy ilyen, felismerhetően azonos dallam összetartozó változatait is szokták típusnak nevezni: így nevezi például Járdányi a Magyar népdaltípusok c. kiadványában az egyes dallamokat, amelyek szélesebb területen, több változatban ismeretesek. Ugyanígy használja a típus fogalmat az MNT VI. kötete. Ezek a „típusok” tulajdonképpen „a dallamok”, amelyeknek a műzenében egy-egy alkotás felel meg. Mindössze az a különbség, hogy a műzenei alkotás egyszeri és megmásíthatatlan, a néphagyományban viszont egy alkotás sok változatban él – mintha a zeneszerző művét csupán számos vázlatából ismernék. Éppen ezért helyesebb a típus szót tágabb értelemben venni: több önálló „alkotást” – vagyis változatokban élő dallamot – összefoglalóan nevezni közös típusnak aszerint, hogy több vagy kevesebb vonásban hasonlók egymáshoz. Rokon dallamokat és nem azonos dallamokat nevezek tehát a továbbiakban típusnak. Az a kérdés, milyen rokonság alapján nevezhetünk így különböző dallamokat.

Legtágabb a rokonság akkor, ha a dalok egyetlen meghatározó sajátsága alapján húzzuk meg a rokonság határait. Tulajdonképpen az eddigi fejezetekben tárgyalt összes tulajdonság szerint lehet „tipikus” egy dallam, s tartozhat ilyen vagy olyan típusba: van dallamvonal szerint típus, hangkészlet szerint (sőt hangnem is tehet dallamot tipikussá), van ritmus-, illetve szótagszámtípus, formatípus, sőt dallam–szöveg kapcsolat is lehet jellemző néhány szorosan összetartozó dallamra, végül, de nem utolsó sorban az előadásmód is foghat össze „típust”. Vegyük sorba ezeket a lehetőségeket.

Nem kell bizonygatni, hogy a dallamvonal, illetve egy összetettebb dallamfelépítés lehet tipikus, és sokféle eltérő megoldásban jelentkezhet. Legtágabb határok közt beszélhetünk ereszkedő (01–094), helyben topogó (0129–0141 és 0280–0302), emelkedő (0256–0275), kupolás dallamokról (0319–0393), kétrészes – például kvintváltó (01–049) vagy kvinttel magasabban ismétlő (0323–0324, 0335, 0345, 0359), mély járású (16/e, 46, 0137, 0143–0152, 0176–0179, 0293–0302, 0311–0318), magas járású (01–049+0234–0244), tág ívű (022, 039, 0219, 0369–0393) és szűk menetű dallamokról (0146–0152, 0308–0309), s ezek bizonyos {240.} vonatkozásban valóban közelebbről vagy távolabbról rokonok. A dallamnak még a tagolása is lehet igen tipikus: a kadenciái. Bizonyos kadencia-sorozatok is összekötnek dallamokat egymással, például 7 [5] 3, 4[5] VII, ezek többnyire kvintváltók: 5[4]3, 5[4]2 históriás jellegű vagy táncnóták a „sirató rokonság” jellegzetes példái; 1[5]4 az új stílusra jellemző és így tovább. A hangkészlet néha igen jellemző egy-egy dallamstílusra, különösen a fejlődés korai fokozataiban, de még olyan fejlett parasztzenében is, mint a bolgároké. A magyar népzenében is más-más jellege van a dúr pentachord dallamoknak (0303–0309), mondjuk a Zobor vidéki lakodalmas énekeknek (0303, 0307) vagy a hexachord (+oktáv) hangkészletnek, mondjuk a regösénekeknek, betlehemesnek és dudazenének (201., 42–45., 50–54., 152., 256. pl.), mint az oktávterjedelmű ötfokú daloknak. Ötfokú dallamok: ez a tág hangkészlet-meghatározás is, minden tág volta ellenére is, jelent bizonyos rokonvonást, ami határozottan elkülöníti más dallamoktól. Igen sok dallamot meghatároz a fríg hangnem, ha ugyanis annak fő hangjaira épül fel a dallamvonal (0178, 0255, 0282, 0284, 0290/a). Egészen különválnak hangnemi-hangkészleti sajátságaikkal azok a dalok, amelyeknek egész dallammenetük az „akusztikus skála” hangjaira épül, s annak jellemző hangjait lényeges dallamhelyen építik be a dallamvonalba (69, 0278). Funkciós dúr-dalok (0317), hipo-skálákban mozgók (0240–0244) mind külön rokonsági körbe tartoznak. Ismét határozott típust jelentenek a drm-n recitálgató dallamok (0129–0141).

A magyar népdalban (a népköltészethez hasonlóan) igen nagy jelentősége van a szótagszámnak: egy-egy szótagszámcsoport vagy különösen egy-egy sajátos versszakképlet összekapcsol sok, egyébként különböző dallamot. Az olyan ritka sor, mint az ötszótagú, különösen ha a versszak mind a négy sora ilyen, annyira különválik a magyar dalok többségétől, hogy ez már típussá is avatja (e tekintetben legalábbis). De igen jellegzetes csoportot alkotnak a 6-os, 8-as, 12-es izometrikus dallamok is – ezek többnyire a régi parlando-rubato dalok főcsoportjai; a 12-esek pedig a régi stílusban szinte kivétel nélkül az úgynevezett „recitálók” csoportjába tartoznak. Ellenben a 7 és 11 szótagúak a régi stílusban kivétel nélkül táncdallamok, a 6+5 tagolású 11-es pedig szinte egyetlen dallamot jelent: a „Hol jártál az éjjel cinegemadár” szövegű kanásztáncot (04). 13–14 szótagszám egy dallamon belül a kanásztánc legjellemzőbb típusait jelenti. Új dalaink között a 10-es és 11-es szótagszám jelent igen tipikus dallamcsaládot, az új stílus legnagyobb tömegű, legjellegzetesebb darabjait; 16-os szótagszám a közép-erdélyi új dallamokat, s ennél hosszabb sorok már csakis az új stílus AABA formájú dalaira jellemzők, tehát ismét egy szűkebben körülírható dallamfajtát határoznak meg.

Még közelebbi rokonságot jelenthet egy-egy sajátos ritmusforma. A mazurka-ritmus igen erős hasonlóságot tud éreztetni még nagy dallamkülönbség ellenére is.

ritmus 4–5 dalunkra jellemző, amelyeket ezért egymás közeli rokonainak érzünk.

{241.} Talán még erősebb a típusalkotó ereje a formának. AA5A5A dallamainkat szinte mind egy típusnak lehet érezni. Nem kevésbé a fordítottját: A5A5AA-t. Még jellegzetesebb, egyéni arculatot tud adni egy dalnak a szaffikus forma magyar változata. A 118–119. és 160. példában több változattal is bemutatott dallamcsaládot például szinte semmi más tulajdonság alapján nem lehetne egyetlen variánscsoportba sem összehozni, csakis a forma alapján: dallamiránya hol fölfelé tartó egészen az oktávig, hol a kvintről lefelé mozog, hol meg a kvint körül marad; hangnem-hangkészlete alapján lehetne dúr pentachordtól oktáv terjedelmű dúr, akusztikus, fríg, hipo-ión, eol dallam; szótagszáma és ritmusa a 3–4. sorban nagy különbségek között ingadozik, tehát mint „heterometrikus versszak” is különböző helyen szerepelnének változatai akár egy ritmusrendben, akár a szótagszám szigorú rendszerében. Ami mindben közös, az egyedül a forma: AAb+bc, a késői szaffikus jellegzetes formája; ennek megfelelően a nép is egyetlen dalnak ismerte és mindig ugyanarra a szövegre énekelte. (Pontosabban: ugyanazt a dallamot ugyanazzal a szöveggel variálta ilyen különböző formában, ahol minden megváltozhatott a dallamban, egyedül a forma nem.)

Még a dallam–szöveg kapcsolat is lehet típusalkotó elem: kanásznótáink, dudanótáink sajátos szövegeknek sajátos ritmussajátságokkal való együttjárását jelentik, különböző dallamokban. „Jaj-nótáknak” pedig azokat nevezzük, amelyek sajátos szövegkezelésükben gyakran toldják ki a szöveget: jaj, jaj, jaj (csuhajja, la-la-la) féle szótagokkal a dallam kitolódott sorvégein vagy páratlan sorain. A „virágénekek” is elég jellegzetes csoportot jelentenek: virágot emlegető refrénszövegükről nevezzük így, a legjellegzetesebbek a háromsoros, refrénes dúr-pentachord dallamok.

Végül az előadásmód is jelölhet típust: „recitálók” kivétel nélkül 12-es parlando, ötfokú drm-kezdetű dalok; s az 5/8-os előadás a régi stílusú 11-esekben tapasztalható, ahol a 4/8-ot váltja fel a kissé fellazított, nagyobb érzelmi töltésű, kiszélesített ritmus.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, többnyire elég tág határokat jelent: azt, hogy egy-egy tulajdonságban bizonyos dallamok közösek és másoktól elkülönülnek; de azért ez még nem teszi őket egy jól meghatározható típus tagjaivá. Ahhoz több kell, mint egyetlen tulajdonságban való egyezés, és ebben az egy tulajdonságban való különbözés a többi dallamtól. Viszont mindjárt azt is meg kell mondanunk, hogy olyan dallamcsoportot sem tudunk felmutatni, amelyik mind a hét felsorolt tulajdonságban különböznék a többi daltól. Még a legsajátosabban körülírható kanásznóta-csoport is csak egy-két tulajdonságban különbözik minden más dallamtól, egyéb vonásaiban hol több, hol kevesebb dallammal tartja a rokonságot. Sajátos ritmusuk és szótagszám-szabadságuk, valamint dallam-szöveg kapcsolatuk alapján minden más daltól különböznek, ötfokúságuk, kvintváltásuk, dallamvonaluk menete, jellegzetes A5A5kAAk formájuk, táncszerű, feszes giusto előadásmódjuk más-más dallamokban is feltalálható. Azonban nemcsak a különböző vonások tartoznak hozzá egy stílushoz vagy egy típushoz, hanem {242.} mindaz, ami jellemző rá, akár közös az mással is, akár nem. Az a kérdés, vannak-e olyan típusok, amelyekben minden elsorolt tulajdonságnak kötelezően csak egy bizonyos megoldása fordulhat elő. Ebben a megfogalmazásban a Kanásznótát már ilyen típusnak nevezhetjük: sajátos dallamvonal (kvintváltó, egymotívumú „Páva-dallam”), sajátos hangkészlet (9–VII ötfokú), egyéni metrikai-ritmikai sajátság, szövegkapcsolat és táncszerű előadásmód jellemző rá. Ebből a metrikai sajátság és a szövegkapcsolat minden mástól különbözik, dallam, hangkészlet és forma sok daltól elválasztja, de összekapcsolja a dél-dunántúli ötfokú-kvintváltó dalok egész sorával. Viszont itt már olyan szűkre vontuk a beletartozó dallamok határát, hogy mindössze két dallam tartozik bele, amit az MNT VI. kötete egyetlen dal variánsainak minősített (03–04). De vannak nem kvintváltó, sőt nem is ötfokú kanásznótáink is; ezek csak a szövegkapcsolat és a ritmus–metrum alapján rokonai az előbbieknek, vagyis a „megkülönböztető jegyekben”, összes többi tulajdonságaikban eltérnek tőlük: „Csóri kanász, mit főztél” (Pt 43) még (elhomályosult) ötfokúságával közelebb van, de már nem kvintváltó, s első motívuma is más; 0292 dalunk pedig már se nem ötfokú, se nem ereszkedő dallam, mégis kanásznóta. Ezeket már csak egy tágabb meghatározás kapcsolja össze.

Látjuk tehát, hogy tágabb és szűkebb meghatározások keresztezik egymást; több vagy kevesebb jellemző, közös jegy alapján pontosabb vagy lazább körülírást, szorosabb összefüggést jelezhetünk.

Különböző, szűkebb-tágabb körbe tartozó típusokat mutattam be a Pt dallam-mutatójában (l. „Típusok, eredet”.) Annak célja csak az volt, hogy különböző, kidomborodó sajátságokra, bizonyos rokonságokra felhívja a figyelmet (amit akkor már nyilvántartottunk).

Nyilván sem a maximális követelmény nem lehetséges: hogy minden tulajdonságban jellemzők s egyúttal minden más dallamtól különbözők is legyenek a „típusok”, sem a minimális, hogy csak egy-egy tulajdonsággal határozzuk meg a „típust”. Az elsőt nem lehet elérni, a második pedig kevés. Kell tehát több jegy ahhoz, hogy valamit típusnak mondhassunk, de mindig lesz benne egy vagy két kidomborodó sajátság, ami leginkább föltűnik és jellemzi a típust, és kell hogy a típuson belül különböző dallamok legyenek, amelyek a nem kiemelkedő sajátságokban eltérjenek egymástól. S amit így elsorolunk, abban mindig számolni kell olyan, ezúttal elhanyagolt tulajdonságokkal, aminek alapján, más vonatkozásban más típusba is sorolhatnánk az illető dallamot. Amikor például főképp hangjaival határozzuk meg a dalt – dallamvonal, hangnem, hangkészlet, kadenciák alapján – akkor ritmusával kapcsolódhat egészen más dalokhoz is, és fordítva.

Ezúttal ugyanis a dallammozgás irányával, a kadenciákkal, a hangkészlettel és hangterjedelemmel (tehát hangnemi sajátságokkal) és a forma alapján állítom össze a típusokat. Eltérek Járdányi rendszerétől abban, hogy egyrészt lazábban határozom meg a dallammozgást, hiszen nem egy tízezrekre rúgó dallamanyag egyszempontú elrendezésére akarom felhasználni, hanem csupán a közölt anyagban akarom jellegzetes csoportokra felhívni a figyelmet; másrészt éppen ezért {243.} több szempontot is figyelembe veszek egyszerre. Inkább valami olyasféle tipológiára törekszem, aminőt Bartók adott könyvében, azzal a különbséggel, hogy az ő fő szempontja a versszakszerkezet és ritmus volt. De előzőleg már elkülönített három stílust, amelyet több vonással jellemzett: a régi stílust ereszkedő, ABCD felépítésű (vagy kvintváltó), ötfokú, izometrikus tulajdonságokkal, az újat négyféle visszatérő formával, alkalmazkodó tempo giustóval, s csak azon belül határolt el szótagszámcsoportokat, illetve a „Vegyes osztály” III. alosztályában különböző versszakszerkezeteket. Egyes csoportjai már valóban „típusokat” fognak össze; a többiek azonban vagy túl tágak, vagy túl vegyes elemeket tartalmaznak, mert a választott összetartó sajátság (metrika, ritmika) a legkülönbözőbb eredetű és stílusú dallamokban is lehet közös.

Magam követem Bartókot abban, hogy különválasztom az ötfokú dalokat a diatonikusaktól, de nem elégszem meg azon túl a szótagszámcsoportokkal, hanem további megkülönböztetéseket is teszek mélyebb és finomabb dallamrokonság meghatározására. Az új stíluson belül is forma és dallammozgás szerint adok további elhatárolást, s messze túl kellett menni mind Bartók, mind Járdányi szempontjain a két nagy stíluson kívül eső típusok meghatározásában.

Arról természetesen szó sem lehet ezúttal, hogy a teljes magyar népzenei anyagot mutassam be „típusokon” keresztül. Az még az összkiadásban sem lehetséges, hiszen számos „típuson kívüli”, magányos darabot is be kell mutatni, amit csak szükségből sorolunk egyik vagy másik típus elé, közé. Mindössze a kétségtelenül kialakult, ismert típusokra akarom felhívni a figyelmet a saját példáimon és gyűjteményemen belül. Leginkább típusnak nevezhető csoportok találhatók az ötfokú dalok közt, a sirató rokonságában, a dudanóták közt és az új stílusban; tehát ahol összefüggő stílusról beszélhetünk. Stílus ugyanis azt jelenti, hogy sok egymáshoz hasonló darab keletkezik. Legkevésbé tudjuk (egyelőre) meghatározni azt a sokféle dallamot, amely ezen a négy stíluskörön kívülesik, és tulajdonságai rendkívül tarka képet mutatnak. Ezeket többnyire csak tág határok között, inkább elkülöníthetjük egymástól, semmint szorosan meghatározhatnánk.

Lássuk mindenekelőtt az ötfokú, régi dalokat. Legkiugróbb típusai a kvintváltók. Ezek közt is igen jellegzetesek az „egymagú” dalok, amelyek egyetlen motívumot kétféle zárlattal periódussá fejlesztenek, s azt kvinttel mélyebben megismétlik (A5A5kAAk). Ezen belül külön is nagy család, az úgynevezett „Páva-család”, amelyet meghatározott „mag”, dallammozgás jellemez A-sorában: 8–4–7 fokok után 8–4–5 (02–014, valamint az MNT VI. kötetének szinte a teljes anyaga.) Ez a „típus” már majdnem egyetlen dal; de a különböző szótagszámú és ritmusú változatai különböző szövegekkel társultak, s ezekhez a szövegekhez és metrikai formákhoz annyira hozzáalakultak apró dallamrészletekkel, s egy-egy ilyen önálló forma olyan variánsgazdagságban él a nép közt, hogy önálló dallamnak kell tartanunk a család minden tagját, s a családot együtt típusnak. Ezek szabályszerűen 7[5]3 kadenciasort alkotnak (amit nem egy dallam vagy variáns elváltoztathat); ugyanilyen kadenciákkal és A5A5kAAk periódusos-kvintváltó formával más dallam {244.} is építkezik (például 01 és 015). Számos hasonló kadenciájú, kvintváltó dalunk épül viszont két különböző motívumból: A5B5AB (kétmagúak): 01, 016–021. Jellegzetes csoport az olyan kvintváltó daloké is, amelyek a periódust egy hanggal mélyebben záruló első sorral alkotják 4[5]VII kadenciákkal (ezeknek egyike-másika esetleg el is változhat egyes változatokban): 022–032. További kvintváltó csoportok: 5 [5] 1 kadenciák (033–037); 8 [5] 4 kadenciák (vagy 9 [5] 5): 038–047. (Mindig az alkalmi módosulások leszámításával.)

Sokban közeli a dallammozgás a kvintváltókhoz az ismétlés nélkül ereszkedő, ABCD formájú dalokban (064–0101). Ezek közt is lehetnek lépcsőzetesen ereszkedők: 080–081, 083, 088, 092, 093, esetleg 062, 086 – továbbá Pt 24, 49, 60, 98, 108?, 110–111, 124, 141, 180. Külön csoport az olyan ereszkedőké, amelyek 5–4–5–4–5–8 fokokon kezdenek: 095–097, 0100–0101, 0117–0118, továbbá Pt 17, 44–45, 113, 123, 134–135, 152, 230. Hasonló, mégis elkülönül tőlük az 5. fokon mozgó (de a 4.-et nem érintő) kezdés és utána 8.-ra ugrás (és utána természetesen ereszkedő dallamvonal): 094, 098–099, továbbá Pt 20, 121, 138, 168, 171?, 218. Nagyon sok ereszkedő régi dalunk kezd az oktáv ismételgetésével (vagy ami avval egyenlő: 8–5–8, 1–8... ugrásokkal): 073–074, 076, 092, 0109 és 191. példa, továbbá Pt 70, 87, 117+126+191 = 166. pl. Pt. 131, 168 stb.

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,
Mégis besorozott Ëngëm katonának.

 

MF 1229/b–1930/b lányok, Menyhe (Nyitra) 1909. Kodály

Nem kevésbé gyakori és jellegzetes az első sor oktávon induló és 7. fokon záruló első sora (8----7): 016, 018, 019?, 020, 047, 066, 071, 077–080, 082–083, 086, 088?, 091, 0102, 0109–0110, 0113? továbbá Pt 27, 49–52, 105+107, 124, 133, 165.

Nagyon tipikus az ABBC felépítés – tehát két azonos középső sor – nyolcszótagos, ötfokú-ereszkedő dalainkban. Gyűjteményünkben csak 066, de lásd Pt 50–52, 59, 87, 89, 92, 131, 133, 141, 157, 160=166. (Amint látjuk, ez érintkezik az előbbi csoporttal is: van tehát egy szűkebben összetartozó csoport: 8– – –7 kezdés és ABBC felépítés.) Hasonló ehhez, hogy a szélső sorok ismétlődnek vagy egymáshoz hasonlóvá váltak (AA(k) BB(k) vagy ABCC): 067, 070, 072?, 089–090, továbbá Pt 110.

A két első sor ismétlését (AABC formát) jellegzetesen olyan régi dalokban találjuk, amelyek három-négy nagyívű sorból – oktávról az alapra lefutó sorból {245.} – állanak, tehát kadenciáik 1 [1] 1. Ilyen 0114, továbbá Pt 54, 76, 79–86. Ezek többnyire 8 vagy 10 szótagos sorokból állanak.

Egészen más jellegűek az ereszkedő 12-esek: 24/ab. (lásd még Pt 178-at). Ezek erősen recitáló dallamok, ahol szinte az ötfokú, ereszkedő dallammenet vázát rajzolja ki a dal sok hangismétléssel.

Különválnak azok az ereszkedő dallamok, amelyekben csak az első három sor ereszkedik fokozatosan, le is jut az alaphang környékére, azután a negyedik sor újból magasra ível fel, vagy már a magasból indul is: 013, 065, 068, 074, 084, 0101, 0103, 0111–0114, 0133, 0141 és 23, 24/a, 58. példa.

A magasról ereszkedők után lássuk a középen mozgó pentatondalokat. Legjellegzetesebbek a drm-tengely körül mozgó dalok: 0129–0133, 0137, 0139–0141, továbbá Pt 77–78, 158, 162–164, 171, 179–142, 220, valamint Kodály 1973, 30. A drm-kezdettel jellemezhető dalok is összefüggő típust alkotnak, de néha – nagy ritkán – emelkedők is lehetnek, s szinte kivétel nélkül parlando (sőt recitáló) előadásban élnek: 0134–0136, 0138, továbbá Pt 96–97, 100, 127, 173–176.

Ötfokú, régi dalok közt ritka az ennél mélyebben járó dallam, de ami van, az határozott típus. Ilyen alulról vagy középről induló és alsó járású a 0143–0145 (továbbá Pt 22, 41, 96!, 220 és Kodály 1973, 32 „Túl a vízen egy kosár”). Szintén jellegzetes típus a néhány tetraton és triton dallam:0146–0152 és Kodály 1973, 28 „Csak azt szánom-bánom”= 276. példa.

Erősen összetartozó típust alkotnak dudanótáink. Ez ugyan ritmusuknak köszönhető, s erre vonatkozik a megjelölés is. Szinte kivétel nélkül 8 szótagosokat tartunk nyilván ilyen névvel, amelyekben kvint-kvartváltás nyomait lehet fölfedezni. Összetartozásukat további dallam- és formaelemek határozzák meg, amelyeket majd a következő fejezetben, eredetük tárgyalásában fogunk részletezni, mert a keleti párhuzamok világosabbá teszik. Egyik csoportjuk formája A5 vagy A4ABC (vagy A5–4ABB), másiké A5–4BAB (A5–4BAC): 050, 055, 062 (=Pt 250), továbbá Pt 248–252, 256, 270 és 053–054, 057–059, 061 (=Pt 260), továbbá Pt 258–259. Kivételesen 6–7 szótagú kvint-kvartváltó, alapritmusú dalokat is neveznek dudanótának: 050, továbbá Pt 56, 245.

Közeli rokonai ezeknek a dudanótáknak olyan 8-as parlando dalok, amelyeknek 2. sora már leszalad az alaphangra, néha már az 1. is: 112/a (= Pt 4) és Pt 37. Ugyancsak közeli a kvintváltó, egy magból felépülő dalok némelyike, amelyek az 5. fokú főzárlatot leviszik az 1. fokra: 151. példánk (= Pt 21). Jegyezzük meg mindjárt, hogy ennek ritmusa tipikus 6-os dudanóta-ritmus. (Ebben a dalban tehát összeolvad a dunántúli mintára elváltozott, egymagú, kvintváltó, Páva-motívumhoz hasonló dallamszerkezet az A5BAAk dudaritmusú dallamok szerkezetével. Ilyen oka is lehet az 5. fokú kadencia „lecsúszásának” az 1. fokra!)

A dudanóták többségét csak erős fenntartással lehet ötfokúnak nevezni mai alakjuk szerint. A későbbiekben látni fogjuk, hogy szo- és do-alapú, sőt félhangos ötfokúságban mozgó dallamokat lehet párhuzamba állítani velük; ezért, mostani diatonikus jellegük ellenére is az ötfokúak után tárgyaltuk őket.

{246.} Viszont a következők már kétségtelenül diatonikusak, bár jó részüket Bartók még az ötfokú, régi stílusba (A-osztályába) sorolta. Régiségük természetesen vitathatatlan, és sok egyéb tulajdonságukkal kétségtelenül közel állnak régi, ötfokú dalainkhoz.

Legfontosabb csoport a diatonikus parlando 12-eseké. Ezeknek hullámzó dallamvonala határozottan eltér az ötfokú 12-esek kifejezett ereszkedésétől; egészben véve és legtöbbjüknek kadencia-sora alapján mégis ereszkedőknek mondhatók. (Kadenciáikról az eredetkérdések tárgyalásakor szólunk.) Legszívesebben balladával, régi históriás ének vagy koldusének szövegeivel és halottas énekekkel járnak együtt. Ilyen 0155, 0163, 0165, 0193–0196, valamint 192–195. példa.

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj
Gazdag Fülöp császár, gazdag Fülöp császár!
Mer ién néked adom, mer ién néked adom

 

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:
Ivegablak alatt nagy hosszú almafa,
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága,
Háromszáz levele, hatvanhat virága.

 

Tova jő egy legény, be szomorú szegény!

{247.} Tova jő egy legény, be szomorú szegény!
Látom a szájáról, szállást kérne szegény.
S adnék neki szállást, a lovának állást,
Nekie pediglen csendes lenyugvást.

 

Az öreg Dancia magát siratgassa:

Az öreg Dancia magát siratgassa:
Istenem, Istenem, Kilenc lyányom közül,
Kilenc lyányom közül még egy fiam sincsen!
Istenen, istenem, ki váltson fel ingem,
Ki váltson fel ingem katonarabságból!

 

192) MF 2491/a 36 é. férfi, Trunk (Moldva) 1930 Véress S.; 193) Kallós 1970 108; 194) MF 1320/d asszony, Székelyvaja (Maros-Torda) 1914 Bartók = Pt 348 más szöveggel; 195) Pusztina (Moldva) 47 é. vak férfi, 1951 Kallós.

Hasonlóan ereszkedő-diatonikus, de nem annyira recitáló, mint a 12-esek, egy sor 8-as és 11-es 5[4]3 kadenciás (esetleg lassú táncritmusú) dallam: 0181–0184, valamint 5[4]2, 5[4]1 és hasonló kadenciákkal lépcsőzetesen leszálló 6-os vagy 8-as: 0166, 0164, 0188, 0194. Rokon ezekkel néhány oktávról, hetedik vagy hatodik fokról ereszkedő dallam 2. és 1. fokú kadenciákkal: 0161, továbbá 196–197. példa.

Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?

{248.} Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?
Talán az édesëm A lókeresőbe?

 

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,
Mér nem hagytál békit Én árva fejemnek?

 

196) MF 522/a (Maros-Torda) Vikár?; 197) Bánffyhunyad (Kolozs) 1908 Bartók.

Ezekhez hasonlók kadenciákban, de dallamvonaluk domború (dúr- vagy mollterccel, mint az előzők is):

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.
Hull a fődre, hull előmbe, Hull a gyászos kebelembe.

 

Magyari császárnak Lázár fia vala,

Magyari császárnak Lázár fia vala,
Mestere Mánónak es egy lyánya vala.

 

198) Sz. Nd 32 sz. 56 é. asszony, Nyárádköszvényes (Maros-Torda) 1914 Bartók; 199) Kallós 1970 5. sz.

{249.} Hasonló típusokat táncdalok közt is nyilvántartunk: 5[4]2 (vagy 2 helyett 4, 4,1) kadenciákat erősen kihangsúlyozó, fokozatosan ereszkedő dallamokat: 0167–0171, 0187, továbbá 146. és 200. példa.

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!
Akin az a kilenc betyár elindult, Pápai úr udvarába befordult.

 

Derzstomaj (Jász-Nagykun-Szolnok) 82 é. férfi, 1939 Vargyas = Vargyas 1954 93 sz.

További rokontípusok az oktávról ereszkedő, vagy alulról domborúan induló dallamok 2., 1. vagy X [2] X [1] kadenciákkal: 218., 220–221., 222. példa, valamint az utolsónak hangszeres változatai: 145/a–g példa.

Egészen más világot jelentenek a dúr-kvintváltók. Ezek is, mint az ötfokúak, nagyívű, ereszkedő dallamok, de kifejezett dúr hangzásuk elválasztja tőlük: 0205–0206, valamint 201–202. példa.

Rákóci hajdanában danában...

Rákóci hajdanában danában...

 

Gyújtottam gyertyát...

Gyújtottam gyertyát...

 

201) MNT III. 563; 202) MNT III. 649.

{250.} Ezekkel már meg is kezdtük Bartók „C) osztályának”, vagyis sem a régi stílusokba, sem az új stílusba nem tartozó dallamoknak a csoportjait. A dúr-kvintváltók határozott körvonalú típust alkotnak. Már a további csoportok inkább csak „elkülönítést” fognak jelenteni: a dúr-ereszkedők (ritkák): 83. példa, valamint a mixolíd-ereszkedők: 0208–0214. Inkább nevezhető típusnak a néhány lépcsőzetesen ereszkedő moll-dallam: 0218, 0220, 0224, valamint hipo-skálákban fogant, ereszkedő dallamok: 0240–0244.

Ismét csak tág elhatárolással foghatjuk egy körbe az ereszkedő moll-dallamokat (ha ugyanis nem tartoznak az előbbi csoportok egyikébe sem): 0215–0225, 0230–0233. Ezek közt már inkább típus néhány „új-szaffikus” formájú, moll, ereszkedő dallam: 0227–0229. És nagyon határozottan összetartozik, egyúttal minden más dalunktól elkülönül néhány tipikus fríg dallam, amelynek 6-ról ereszkedő vagy induló dallama a moll-szexten kívül a 4., 3 és 2 főhangokra épül: 0255, 267/ab. példa, valamint a következő:

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.
Haragszik rám az Isten is, Lehajlik hezzám az ég is, taj-laj-laj-laj laj-laj-laj.

 

Csikvacsárcsi (Csík) 1907 Bartók.

(Lásd még Pt 334–338, 347-et.) És hasonlóan jellegzetesen elválik a magyar dalok nagy tömegétől néhány alacsony járású fríg dallam, különösen a szokásdalok között: 0290/a, 149/a példa.

Csak nagy általánosságban jelent elválasztó – nem összekötő – határvonalat a következő néhány dallamirány-meghatározás. Ereszkedő, majd újra emelkedő dalok: 0241, 0277, továbbá Pt 99, 170, 206–207, 231, 242, 327. Középen mozgó dallamok: 0298 (továbbá Pt 182, 185, 208, 223, 227, 246, 269–270, 281, 285, 333, 347.) Középről fölfelé induló dalok: 0254, 0262 és 204–205. példa.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.
Nemcsak meghült, meg is hidegedett. Mert már engem régen elfelejtett.

 

Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!

{251.} Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!
Kilenc esztendeje, Mőte már rab vagyok, Mőte már rab vagyok

 

204) Kiskunhalas (Bács-Bodrog) 78 é. férfi 1939 Vargyas = Vargyas 1954 32 sz.; 205) Ghymes (Nyitra) 1906 Kodály.
(Lásd még Pt 146–147, 183, 192, 196, 241, 307, 320, 325, 332, 347.)

Elütnek a magyar dalok nagy tömegének dallamvonalától az alulról emelkedő és domború ívet leíró, (de nem ismétléses formájú, tehát nem új stílusú) dalok: 0268, 0273–0274, 0300, valamint a 247–249. példacsoport dallamai (továbbá Pt 101–121, 185–187, 210, 236, 238, 262, 273, 316, 329=468, 368, 370, 372, 471, 480 és a 249. példacsoportunkban szereplő Pt 494–495).

Még elütőbbek az alulról csak az 5. fokig emelkedő, alsó járású dallamok: 0297, 0299, továbbá Pt 46–47, 88, 204, 216, 284, 286, 288, 297?, 317–319, 370. Ezeket a magyar népzenén belül már „típusnak” is tarthatjuk a többitől való nagy távolságuk alapján.

Ugyancsak típust alkotnak az úgynevezett „Jaj-nóták”. Ezeket kizárólag formai sajátságuk alapján érezzük összetartozónak, de ez a formai sajátság nagyon szembeszökő, akár az egyes dalt tekintjük, akár egy egész összetartozó dallamcsaládot. (Leírásukat már láttuk a Forma fejezetben példákkal.) Akár a jellegzetes szövegtoldásokat vesszük tekintetbe, akár a dallamcsaládon belül tapasztalható sorszámszaporodást vagy -fogyást mindenképpen valami hasonlót, közöset kell látnunk az ilyen dalokban, függetlenül attól, milyen jellegű volt az eredeti négysoros, 8 szótagos dal: ötfokú, régi, ereszkedő, vagy dúr plagális, újszerű ének. Ilyen ötfokúak közt 077 és 085, egyéb dalok közt 0247–0254, valamint 124–127 példa.

Egy sor kis hangterjedelmű dalunk szeptim nélküli dúr-hangsorát egyáltalán nem a modern harmonikus érzék szerint alkalmazza: ezeket csakis a régi elmélet ión-skálájával jellemezhetjük. Ilyen ión-pentachord-hexachord dal 0303–0308. Külön összetartozik közöttük a refrénes, esetleg háromsoros fajta is. (Lásd Kodály 1973, 78–79. lapján közölteket.) Viszont egészen más jellegű, de a magyar népdalok közt szintén idegenszerű az 1–6(+8) fok közt mozgó, tehát dúr-hexachord dallamvilág: betlehemes dalaink nagy része és a regösénekek tartoznak ide, valamint néhány dúr-dudanóta és egy nagy tömegű párosító dalcsalád: 0201 és 44–45., 50–54., 152, 160/a példa. Ezek közt a szaffikusok (44–45. példa) igen sok dalból álló jellegzetes típust alkotnak.

A magyar dalok túlnyomó nagy többsége autentikus elhelyezkedésű (vagyis {252.} egész dallamvonala a záróhang fölött helyezkedik el – nem számítva a szubtonika –VII. fok – érintését a végső lezárás előtt). Ehhez képest néhány szórványos plagális (tehát a záróhang felett és alatt egyaránt mozgó) dallamunk még ilyen tág meghatározással is típusnak tekinthető. Az ismert plagális dalokon belül megkülönböztethetünk nagy hangterjedelmű, nagyívű dúr dalokat: 0311, 0314–0315 (továbbá Pt 201, 204, 205, 318), mollokat: 0312–0313, 0318. Külön típus néhány háromsoros, refrénes, plagális dal – a népszerűsítő füzetek révén ezek gyorsan elterjedtek: Pt 474–478. Végül a funkciós dúr-hangnem annyira ritka népdalaink közt, annyira jellegzetes hangzást jelent, s annyira idegen is, hogy jól felismerhető és elhatárolódó típusnak nevezhetjük: 0316–0317 és Pt 200.

Ezek után vegyük sorra új dalaink típusait. Először a legegyszerűbbet, amely szintén egyetlen motívumból van fölépítve, mint a régi dalok első, kvintváltó csoportja: AA5A5(k)A(v). Az ilyen formájú dalok közt igen jellemző a 8 és 11 szótagosok csoportja. A nyolcasok közt csak domború motívumot ismerek, 1–5 (6)–1 vonallal: 0323–0324. A 10–11-esek közt 5.-ről 1.-re ereszkedőt is: 0345, 0359 és domborút is: 0394.

A kétféle sortípusból építkezők közül AA5BA ereszkedő (5–1) A-sorral: 0319 (hatos), 0322 (hetes), 0325 (nyolcas), 0341 (tízes), 0346 (tizenegyes). Ugyanilyen felépítés domború A sorral: 0326 (nyolcas). Elég sok hasonló akad tizenegyeseink között.

Az ABBA forma 10-esei és 11-esei alkotják a leggazdagabb csoportokat. Ezekben már nemcsak az 1. és 5. fok közt mozoghat az A-sor, hanem 8–1, illetve 1–8–1 vagy 5–8–1 közt is.

10-es, A: 5–1: 0331–0332, 0338, 0340, 0343

11-es, A: 5–1: 0346, 0352, 0355–0358, 0363, 0368

10-es, 11-es, A: 1–5–1: Pt 402, 404, 413, Járdányi, 64, 65, 73, 0360, (0361)

10-es, 11-es, A: 8–1: 0333, 0339, 0342, 0344, 0347–0348, 0350, 0353–0354, 0365, 0367

10–11-es, A: 5–8–1: 0334, 0336–0337, 0364, 0366

11-es, A: 1–8–1: 0351

AABA formájú dalaink hosszú sorokból állanak, A-soruk a sok hangból nagy ívet ír le; kvint- és alaphang közt mozgó, szűk dallamsoraik tehát nincsenek is.

A: 1–8–1: 0374, 0376, 0380, 0389, 0390, 0392, 0393

A: 8–1: 0381–0383, 0384–0386

Többszörös ívet ír le: 0387–0388, 0391

Természetesen lehetséges volna további részletezés is. Még szorosabbra vont határok közt közelebbi összetartozást is meg lehetne állapítani, ha a B-sorok különböző fajtáit és a sorok belső hajlásait is részleteznénk. Egy nagyobb anyagban, például a teljes népdalanyag összkiadásában erre szükség is lesz. Jelen célunk csak az volt, hogy a feltűnőbb csoportokra rámutassunk és a típusmeghatározás lehetőségeit ismertessük.

{253.} Ha most egybenézzük a magyar nép által ismert és fenntartott dallamtípusokat, különösen a „rokonsági kör” értelemben használt típusokon belül még az egyes dallamokat is, amelyeket variánsaik száma és elterjedtsége alapján „dallamtípus”-ként tartunk számon, akkor végtelenül gazdag sokféleséget találunk, s a zene, az ének legtöbb sajátságára, lehetőségére találunk több vagy kevesebb példát. Ezek közt vannak kedvelt, gyakori fajták, és vannak ritkák; a kedvelt fajták a dallamtípusok olyan nagy számával vannak képviselve, s azok olyan nagy tömegű variánsokkal, hogy bizonyos uralkodó jelleg erősen átüt a sokféleségen, sőt bizonyos értelemben egyformaságot, egyhangúságot is okoz. Mégis, az egész együtt, gyakori és ritka, népdalszerű és idegenségét még alig levetkező ének, ősi és új összead egy olyan zenei együttest, amely változatosságával, fejlettségével a nép sokféle érdeklődését árulja el, s bizonyítja, hogy kultúrája nyitott volt minden fejlődési lehetőség számára. S ha benne mégis sajátos, egyéni válogatás és jelleg mutatkozik, szívós ragaszkodás bizonyos sajátságokhoz: autentikus, ereszkedő vagy kvintszerkezettel emelkedő dallamépítkezés, izometria, határozottan érezhető forma, világosan tagolt szerkesztés, beszédszerű ritmusok rubatóban és feszes, pontozott ritmusban egyaránt, az mindennek nem mond ellene, csak kiegészíti: sokfélével megbarátkozó, de bizonyos sajátságokhoz ragaszkodó, változatos és egyéni műveltség igényéről tanúskodik.

 

A mappában található képek előnézete Csángók

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

заказать веб сайт телефон

(SeoomskFlers, 2019.05.04 18:49)

Провокация на провокации сидит и провокацией погоняет – именно так позволительно описать рекламные кампании Burger King.продуктамКоли вы предполагаете судить приманка документы для фотонаборном автомате, то вам лучше не утилизировать шрифтами TrueType. Это весь не вероятно, что они плохи. Просто шрифты Fount l написаны на языке PostScript, родном ради фотонаборных автоматов, и в случае их использования вероятность неправильной интерпретации заметно меньше, чем присутствие использовании шрифтов TrueType. Буде же вы собираетесь заключение созданные публикации для принтере либо работаете в сфере Web-дизайна, то, в принципе, одинаковый, каким шрифтом пользоваться. Однако шрифты TrueType поддерживаются системой, в то период как чтобы шрифтов Kind l необходима промежуточная поддержка (предположим, Adobe Ilk Manageress). Поэтому около работе в офисных приложениях предпочтение отдается всегда же шрифтам TrueType.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/kontakty.html>заказать сайт Омск веб</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание сайтов[/url]
https://omsk.skgroups.ru/context.html - реклама яндекс директ

Вторичная навигация.Кейсы. Непосредственные примеры ваших работ. Отлично работает изречение «предварительно» и «затем».Приготовление рекламы по такой схеме требует тщательной работы с аудиторией. Надо определить, для каких пользователей вы ориентируетесь. Чтобы этого рекомендуется собрать информацию с через рекламной кампании, проанализировать базу имеющихся клиентов. Затем загрузите данные в систему (поддерживаются форматы .CSV и .TXT). Минимальное цифра – 1 000 пользователей. Затем выберите размер double аудитории. Чем меньше это количество, тем большим довольно сходство. Стало, при увеличении обеспечивается более поместительный охват, только снижается точность.Психология в веб-дизайнеАдаптивный дизайн сайта.

реклама яндекс директ

(Olegbep, 2019.05.04 18:08)

форматы объявлений чтобы рекламы в инстаграмеВ настоящее срок состав новых сайтов увеличивается с неимоверной скоростью. Ежегодно величина активных пользователей интернета увеличивается в среднем на 20 %. Именно поэтому, буде у вас ужинать принадлежащий бизнес alias свое дело, то в современном мире без сайта не обойтись.Для многих сайтах виджет будет положительно возбуждать на продвижение изза счет того, который пользователю довольно проще получить интересующую его информацию или исполнять заказ, что в результате положительно скажется для количестве заказов. Но есть с сайты для которых установка виджета может отговариваться отрицательно на продвижении, это сайты посетители которых не собираются звонить с сайта, например развлекательные или многие информационные сайты.
<a href=https://kazan.skgroups.ru/ecomerce.html>заказать разработку интернет магазина</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/kontakty.html]заказать веб сайт телефон[/url]
https://kazan.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама google

Разработка идеи чтобы создаваемого сайтаКак минимум 20 МБ дискового пространствакнопка создания рекламы в ФейсбукеДелимся рекомендациями по каждому из форматов:— Имя компании и логотип, когда это сайт фирмы

разработка интернет магазина цена в Самаре

(SeosamarRer, 2019.05.04 17:28)

Подписки. Здесь постоянно ясный: вы посмотрите то, который залили для канал человек, для которых вы подписаны.Несколько советов сообразно использованию ретаргетинга сообразно пикселю:Потом установки CMS и шаблона нуждаться наполнить интернет-магазин категориями, товарами, создать блог и обеспечить все неотложный функционал. Лабаз принужден получиться простым и понятным для пользователя, он должен трудолюбивый и позволять добавлять товары в корзину, оплачивать их.
<a href=https://samara.skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг пейдж</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/ecomerce.html]разработка сайта интернет магазина[/url]
https://samara.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама яндекс

Церебро. Мощное средство чтобы подробного анализа аудитории. С его помощью дозволено найти doppelgaenger клиентов, активных пользователей определенных сообществ, тематические группы и многое другое. Доступно огромное число настроек, однако простой интерфейс и наличие обучающих материалов упрощают дело.Allsocial. Сервис ради поиска тематических групп. С его через позволительно испытывать, который является администратором определенного сообщества, а также проконтролировать изменения в группах, например, смену названий.Spotlight. Неоплачиваемый сервис, предназначенный для поиска целевой аудитории. Функционал включает смесь информации об участниках сообществ, возможность настроить ЦА по определенным видам активности, получить весть относительный администрации сообществ. Авторизация осуществляется после учетную запись «ВКонтакте».«ТолькоТолк». Сервис для контроля рекламных кампаний, какой дает возможность исправлять аудиторию.Segmento target. Функциональная способ для таргетирования. Совместима не всего с vk.com, но и с другими соцсетями: «Одноклассниками», Facebook, Instagram.Адаптивный дизайн и продвижение сайтаСубъективный стиль. Тут вроде тоже все понятно. Это ваши фото, ваше видео, ваши цвета. В общем, вписываемся в брендбук.Как же правильно подобрать хэштеги для своего аккаунта? Учтите следующие правила:2 Создание модели сайта.

продвижение сайта в поисковых системах

(Goshaufaviste, 2019.05.04 16:47)

Фон. Новички часто думают, лже фон — это единая цельная картинка почти страницу. Вестимо, беспричинно тоже можно делать, но зачем? Она будет скорее отвращать от содержимого, чем помогать. А вот узенькая цветная полоска во всю ширину экрана может очень помочь, отделив список, сделав ненавязчивую переливчатую подложку и так далее. Присутствие этом пользователь не будет вас стыдить изза многомегабайтную страницу — такая линия занимает обыкновенно 3-4К.Снижение числа отказов. Не причина, который мобильные версии сайтов завсегда упрощены, и определенной информации, которая есть для веб-сайте может не быть в мобильной его версии. Также ограничен и функционал. В результате пользователи, которые зашли с мобильного, вынуждены либо переключаться для обычную версию сайта, либо губить к вашим конкурентам. Такое поведение поисковые системы считают «отказами», и буде их сумма высоко, сайт теряет позиции в поисковой выдаче, как намерение, информация для котором не отвечает на выбранные поисковые запросы. И эту проблему также может решить адаптивная верстка, беспричинно вроде пользователи мобильных устройств полной версией сайта.где показывается реклама в фейсбукеВсякий тренинг подразумевает отработку практических навыков ведения переговоров. Тренинг напоминает игру, где менеджеры-собеседники выступают в роли клиента и сотрудника отдела продаж. Это помогает привыкнуть к рабочему режиму и увереннее себя познавать в реальной ситуации общения. Разговор записывается для видео, для было проще покупать допущенные ошибки.Движков (CMS – учение управления сайтом), на базе которых можно создать частный собственный лабаз, – множество. Мы немного расскажем о трех самых популярных.
<a href=https://ufa.skgroups.ru/context.html>стоимость контекстной рекламы</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама яндекс директ[/url]
https://ufa.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама google

Было желание классно, однако без денежек в нашем мире никуда. Обычные пользователи, естественно, не платят ни копейки за регистрацию и бытие в соцсети, однако разве вы решили заняться раскруткой аккаунта сиречь сообщества, придется раскошелиться.Например, вы можете наблюдать картину, если после вдосталь число продавец свершил всего чуть 20 звонков, а после новый час рабочего дня – 80. В этом случае не сомневайтесь — вас пытаются надуть и впустую тратят деньги.запас географии для рекламы в ФейсбукеПрототип Description чтобы оптимизации карточки товара магазина: Купите телевизор филипс 32 дюйма с настенным креплением через 15 000 рублей в магазине Телеколюб. Полная комплектация, быстрая доставка по Санкт-Петербургу.Розыгрыши. Их сила вам наверняка знакома. Либо же ваш профиль беспричинно организует соперничество, либо же кооперируется с другими аккаунтами, и устраивает giveaway. Обязательным условием ставите подписку для профиль организатора/ов и кроме сообразно выбору: исполнять репост, отметить людей, оставить комментарий и т.д. Сообщаете о призах и прочих плюшках, а также ставите стоп-дату. После окончания розыгрыша будьте готовы к тому, который параграф новых подписчиков заметно поредеет на 20-40%. Только это нормально. Это предсказуемо. Чтобы минимизировать состав отписок, моментально после конкурса постите максимально забавный контент. Можете сразу вдобавок взаперти розыгрыш анонсировать ;).

afibel.agetga.se

(afibel.agetga.se, 2019.05.04 16:17)


I'm extremely impressed together with your writing skills and also with the format for your blog. Is that this a paid subject or did you modify it your self? Either way keep up the excellent high quality writing, it is rare to look a great weblog like this one these days..
afibel.agetga.se

стоимость изготовления сайта интернет магазина

(ChelyabGralk, 2019.05.04 16:07)

Огромное день дизайнерских организаций вкладывают огромные денежные средства в разработку макетов. Некоторые макеты похожи для афиши к кинокартинам. Однако формировать полноценный проект из такого этапа, как работа макета далеко не предусмотрительно. Даже в случае коли Вы не отличный веб-дизайнер, то у Вас может кончаться много аппетитный вариант макета, который затем, около помощи профессионалов, имеется возможность претворить в реальный веб — сайт.Если вы хотите, для холодный обзвон не превратился в имитацию бурной деятельности со стороны сотрудников, следите ради соблюдением 7 принциповПолулегальные методы раскрутки
https://chelyabinsk.skgroups.ru/ecomerce.html - заказать разработку интернет магазина
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/portfol-razrab.html]портфолио сайтов веб студия[/url]
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/resheniay.html>заказать готовый сайт под ключ</a>

красивые бизнес-профили в ИнстаграмеЯ многократно встречаю рассуждения, основанные для мысли, которая звучит следующим образом: `веб-дизайн — это оформление информации`. Говорят о нём, вроде элементе, существующем отдельно через текста и имеющем приманка правила и законы. Не забывают упомянуть о его важности (обычно общими фразами).Итак, HTML, также его называют языком гипертекстов, — это язык логической разметки документа № 1 в мире. С этим языком сильно удобно и легко коптеть, вероятно, именно поэтому в основном предпочитают его. Около использовании HTML отдельный текст, картинка, эффект, скрипт, расположение элемента записывается в один документ, кто не содержит ничто опричь текста, браузер же читает этот грамота и формирует веб-страницу так, наравне и сказано в этом самом документе. Каждая подробность отделяется отдельным тегом и расположением на странице. HTML используется вместе с CSS (стили визуального оформления) и скриптами, типа JavaScript и VBScript. Могу отметить, что программированию для этом языке может научиться отдельный, беспричинно ровно легче простой не бывает. Если начать с самых низов дозволительно успевать многого. По этому языку существует пропасть книг, ровно электронных, беспричинно и изданных.Самолично Инстаграм не в восторге, если публикации засоряют большим количеством меток не сообразно теме. Таких пользователей, быстро усильно жаждущих читать частный место наподобие можно большему числу людей, Инстаграм «наказывает» следовать жадность снижением охвата.Проанализировать покрой разговоров продавца поможет составление рейтинга сообразно системе «светофор». Зеленым цветом помечаются те сплетня , сообразно которым сотрудники прошли свыше 80% чекпоинтов из технологической карты, желтым — сотрудники, которые придерживались от 60?80% через имеющихся стандартов беседы, красным — те, кто прошел менее 60% и нарушил большую удел принятых в компании стандартов разговора. Дилемма продавцов – не скатиться в желтую и красную зоны, проблема руководителя – обратить забота на тех, который отмечен красным и желтым скорректировать их работу.

реклама яндекс директ

(Artemreera, 2019.05.04 15:26)

сказка SMM про комплексное знание соцсетейСей часть предназначен чтобы случаев, когда нуждаться продать товар людям, крепко увлекающимся чем-то. Предположим, вы продаете аквариумы. Разве электрогитары. Иначе костюмы героев аниме.примеры контента инстаграма для бизнеса с сильным содержательным около, только слабым визуальным примеры контента инстаграма для бизнеса с сильным содержательным рядом, только слабым визуальным примеры контента инстаграма ради бизнеса с сильным содержательным близко, но слабым визуальным
<a href=https://spb.skgroups.ru/smm.html>продвижение в инстаграмме</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/calls.html]холодный обзвон[/url]
https://spb.skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентской базы

Многие доменные имена уже заняты и бывает трудно подобрать незанятое и подходящее одновременно. Только когда у вас лупить мишень найти подходящее титул, вы непременно найдете его. Некоторые доменные имена куплены ради продажи изза большие казна, всетаки битва именно в популярности слова. Примем, домен Internet. настолько прост и легок, сколько пользователь может приходить на сей сайт даже просто набрав адрес в окне браузера, не подозревая о существовании сайта с таки адресом. А вот адрес никто не наберет простой так. Я советую вам доставать отчество без чисел в нем, вез неизвестных и придуманных слов, а также не выбирать чрезмерно сложные для запоминания слова, выберите ответ, которое почасту встречается в быту (ясно, теперь такой домен поймать не занятым трудно, только совершенно же возможно). Доменные имена регистрируют те же компании, предоставляющие хостинг тож же вразбивку взятые регистры. Доменные имена 3-го уровня я не советую никому. Один домен второго уровня равен 10 доменам третьего уровня, скопом взятым сообразно интересу к нему, а также сообразно ТИЦ (индексу цитирования, по которому поисковая машина выдает результаты).СВЕЖИЙ ОБЗВОН: МОТИВАЦИЯ ПОДЧИНЕННЫХЦепляющее начало. Коль текст содержит более 100 знаков без пробелов, то он будет скрыт кнопкой «вторично». Следовательно начало должен злоумышлять человека, обворожить его забота и звать стремление посмотреть всё объявление.Сообразно наличию текстур добавление схоже с предыдущим. Выбор разнообразнее, только, только говорится, лучше меньше, разумеется лучше. Дозволительно наваливать на фото потертости, блестки, огонь, различные блик, снег... Только! Многие текстуры делают фотографии в духе «верните выше 2007» малость детскими и аляповатыми.Вопрос;

раскрутка сайтов портфолио

(RostovQuite, 2019.05.04 14:45)

Анализируем статистику. О книга, точно это делать – тема второй статьи. Здесь остановлю ваше почтение вот для каком моменте. Присутствие анализе работы очень гордо правильно определить показатели, которые вы будете оценивать. Безотлагательно совершенно гонятся за численностью и лайками. Только издали не всегда эти причина важны в бизнесе. Примем, люди не будут лайкать фото цемента (в большинстве случаев), однако коли у вас хорошая статистика сообразно переходам на сайт и ужинать заказы, то значит Инстаграм работает. Про постановку правильных и рациональных KPI в SMM читайте вот в этой нашей статье.Используйте KPI. Измеримость показателей помогает понять, на который стадии развития остановился часть реализации. Отожествление собственных показателей и цифр коллег мотивирует двигаться дальше.Учитывая, сколько детки в столь нежном возрасте уже регистрируются в соцсетях и являются активными юзерами, аргумент в этом утверждении есть. Только SMM не сводится один к наполнению страницы контентом. Да и для создания интересных публикаций одной интуиции, стоковых фотокарточек и хайповых песен Монеточки довольно недостаточно.• Когда у вас имеется самостоятельный товар иначе угождение, и она не пользуется обширным спросом, то продвигать ее легче в сети Интернет для сайте компании. Сиречь правило, человек посещает веб-сайт тут, когда не находит нужного товара в магазине. А красивый органичный дизайн иногда привлекает больше, чем витрина супермаркета.Запомните, вы звоните не продать изделие, а узнать заинтересован ли в нем собеседник. К примеру, ваши болтовня «Мы хотели бы вам предложить» будут услышаны собеседником как: «Мы сейчас хотим вам продать».
<a href=https://skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов Ростов</a>
[url=https://skgroups.ru/landing.html]одностраничный сайт на заказ[/url]
https://skgroups.ru/calls.html - менеджер по холодным звонкам

450?000 * 100 / 15 = 3?000?000 руб.Начинать а когда вам нужны рекомендации сообразно работе с профилем (визуальная номер, контент, наполнение информацией), обращайтесь к нам следовать аудитом. С удовольствием поможем ориентироваться в том, ровно сделать ваш Инстаграм еще лучше и эффективнее. Детали тут.Потом скачивания приложения написание этой статьи гораздо замедлилось =). Так сколько будьте осторожны, затягивает! Фоторедактор больше подходит чтобы работы с пейзажными снимками, беспричинно сиречь в нем можно наваливать и передвигать солнце и световые блики, а также развлекаться с эффектами тумана, снега, дождя и различными шиммерами... Все это вписывается гармонично и не выглядит инородным. Однозначно, стоит попробовать. Вероятно, исправление фото в этом приложении довольно вашей фишкой.Миф девятый. Быть оплате после знание одной соцсети – остальные бесплатноАдаптивный дизайн сайта.

заказать сайт Краснодар веб

(SeopermHus, 2019.05.04 14:03)

Bitrix – платная профессиональная лучшая порядок управления контентом, используемая чтобы создания корпоративных веб-ресурсов. Сложен в настройке и редактировании перед себя, создает высокие нагрузки на сервер, отмечаются проблемы с дублями страниц и безопасностью. Хорош тем, что позволяет синхронизировать свое содержание с базами 1C, который привлекает корпоративных клиентов. Для основе Битрикс дозволено сделать сайт любого типа, но это довольно обходиться денег. Сайты крупных компаний (Эльдорадо, Техносила) “висят” для Битриксе.Чистый мы помним, в первых версиях стандарта HTML не было предусмотрено никаких средств чтобы управления внешним видом информации. Общая концепция гипертекста была направлена на доступность информации чтобы любых устройств, способных воспроизводить текст. Ради разметки рекомендовалось использовать токмо логические теги, определяющие заголовки, подзаголовки, списки, абзацы, цитаты и т.д. — то есть, те элементы, которые и составляют структуру документа. Интерпретация же внешнего вида оставалась полностью на совести оконечного терминала.Реклама у блогеров. На нее, вроде и для другие полулегальные методы продвижения вышли официального разрешения, только и официального запрета тоже нет. Здесь вы либо ищите публичную личность, в профиль которой позволительно свободно интегрировать рекламу вашего товара сиречь услуги, либо договариваетесь о коллаборации с профилем смежной тематики. На заметку: взаимный пиар хорош тем, который не предполагает расходов.
<a href=https://perm.skgroups.ru/smm.html>таргетированная реклама в вконтакте</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама гугл[/url]
https://perm.skgroups.ru/calls.html - холодный обзвон

В эту группу попадают: профили про еду, спорт, одежду, ткани, украшения и многое другое.фейстюнБазовые навыки фотографа. Надо скидывать при правильном освещении, заботиться, дабы нуль лишнего вроде вашего ботинка иначе бутербродов для столе не попадало в кадр, и не заваливать горизонт. Очевидно? Не всем. Поверьте нашему опыту =). Так что открывайте поисковик и проводите для себя минутный ликбез, сколько такое сочинение, противоположный, резкость, штука, освещение. «Съедать собаку» в этих сферах не требуется, а вот владеть воззрение обязательно. Напоминаем, сколько, разве фото изначально слабое, сильнее после наложения фильтров из приложений оно не станет. И тут вдобавок важна и мнение снимка. ГЕНИАЛЬНОСТЬ! =) А в чем она может содержаться или выражаться – это содержание, наверное, целого цикла статей иначе даже маленькой книги.Резвость загрузки сайта зависит от пропускной способности каналов сервера. Чем она больше, тем лучше будет корпеть сайт.3 сентября 2018 SMM и SMO 5.5K 20 мин. 1

веб студия нижний новгород

(Artembib, 2019.05.04 13:23)

Сбор по социально-демографическим характеристикам. К ним относятся: пол, возраст, семейное положение, вера и т.д.В любом случае довольно лучше, коли текста бедно, т.к. stories мы видим максимум 15 секунд, глубокий по объему текст прочитать простой не успеем.озвучить намерение звонка;Плюсы макета с фиксированной ширинойВ этой статье мы раскроем основные этапы создания интернет-магазина, и детально поговорим о способах его продвижения.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/resheniay.html>одностраничные сайты купить</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/vizitka.html]сделать сайт визитку[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов

Безжалостный обзвон: KPI для звонкиХочу посоветовать всем будущим абитуриентам тщательно подойти к выбору своей профессии, полистать не только справочник ВУЗов, однако опять и книжки сообразно будущей профессии, дабы понять понравится она вам иначе нет. Будто ни банально это звучит, однако это выбор на всю жизнь. В любом случае, ни один — даже очень первоклассный — вуз, ни единовластно — даже самый способный — педагог не смогут превратить студента в дизайнера. Ежели посмотреть биографии известных западных дизайнеров, несложно запоминать: чаще только в них упомянуты два разве три учебных заведения плюс работа в чьей-то мастерской (сколько на самом деле является продолжением той же учебы). Потому который где бы дизайнер ни начинал цивилизация, заканчивает он его гораздо позже защиты дипломного проекта.ЛЕДЯНОЙ ОБЗВОН• Составляя каталог номеров чтобы обзвона, начинайте с самых «сложных» компаний, от которых вы в принципе готовы услышать отказ. После пару часов ваш гик станет увереннее, и вы свободно сможете совершать холодные звонки в те компании, в сотрудничестве с которыми преимущественно заинтересованы.Сообразно сравнению с предыдущими примерами, набег, ясно, словила меньше хайпа, только все же рекламное бюст сумело добиться хорошего вирального охвата благодаря репостам. Сработал ситуативный маркетинг. Не знаете, что это? Эта статья объяснит.

купить сайт

(RobertLix, 2019.05.04 12:42)

Объявление у блогеров. Для нее, как и на другие полулегальные методы продвижения отсутствует официального разрешения, только и официального запрета тоже нет. Здесь вы либо ищите публичную человек, в профиль которой дозволительно свободно интегрировать рекламу вашего товара или услуги, либо договариваетесь о коллаборации с профилем смежной тематики. На заметку: круговой пиар хорош тем, сколько не предполагает расходов.1. Зайдите в частный аккаунт ВКонтакте, перейдите в раздел «Объявление», кроме - «Ретаргетинг» и нажмите на кнопку «Создать разовый пиксель»;Как понять сайт благолепный или нет?
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама google</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/vizitka.html]заказать корпоративный сайт[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/calls.html - холодный обзвон

Ётот обзор составлялся мной для основе сканирования информации из Интернета и для основе мнений в тематических сообществах. Ёто вероятно, сколько он вовсе не является безусловной правдой и всегда остальное — отстой. Наверняка сообразно стране существует множество других _достойных_ учреждений, если это и действительно так, то присылайте приманка комментарии к статье.Так который снимайте трубку и смело приступайте к холодному обзвону. Дельный попытка и советы более опытных продавцов помогут вам становиться настоящим профессионалом.Будто раскрутить Инстаграм: новые фишки и старые подобно свет истиныКоторый смотрим в сервисе:Простая в использовании и управлении пользователем.

продвижение сайта в яндексе

(Artemekbmails, 2019.05.04 11:59)

Развитие сайта сиречь отдельного вида бизнесаПодкупать согласный магазин для биржах. Все, сколько останется сделать – разместить приманка товары, контент, и начать жить работы сообразно продвижению магазина.Композитор: Никита Смирнов
<a href=https://ekb.skgroups.ru/ecomerce.html>создание интернет сайта под ключ</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]разработка сайта под ключ[/url]
https://ekb.skgroups.ru/landing.html - заказать лендинг

статистика аудитории инстаграма6. Шапка оформлена подобно надо? Замечание: в шапке должны отчетливо просматриваться логотип, слово и изображение сайта. Если просматриваются плохо/плоховато/немного плохо – отголосок НЕТ. Коль вышли логотипа – ответ НЕТ. Буде шапка картинка – противоречие НЕТ.Ровно давно для рынке;

поисковое продвижение сайта

(Robertfuh, 2019.05.04 11:17)

Как вы поприветствуете потенциального клиента?Сайт вынужден пользоваться удобную и понятную пользователям структуру. В профессиональной веб студии этому вопросу уделяется особое внимание. Ведь правильно организованная структура – это основа юзабилити, то наедаться удобства пользования интернет-ресурсом. Совершенно страницы интернет-ресурса должны иметь одинаковый дизайн – с одной стороны, беспримерный и узнаваемый, а с другой не противоречащий требованиям юзабилити и не мешающий пользователям воспринимать информацию. Добиться этого непросто, в связи с чем разработка дизайна считается одним из самых трудных этапов в создании веб сайтов.Потом того, чистый сайт будет соглашаться, нуждаться разместить его в глобальной сети, чтобы он стал доступен чтобы посетителей. Предоставление дискового пространства, для размещения сайта в интернет называется хостингом. О книга только определить хостинг сайта довольно информации в интернете и об этом лишь позже. Хостинги бывают коммерческие и бесплатные. Коли это Ваш лучший созданный сайт в интернет, то лучше воспользоваться бесплатным хостингом, чтобы уяснить что к чему. Чтобы серьезного web-узла определенно нужен торговый хостинг.
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание и разработка сайта</a>
[url=https://voronezh.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама google[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/landing.html - разработка одностраничного сайта

Движки сайтов созданы для того, для автоматизировать, облегчить и обогатить работу веб-мастеров. Заранее нужно было владеть хорошие знания HTML, CSS и PHP, чтобы создавать функциональный сайт. Но ныне вам не обязательно детально изучать эти технологии, так сиречь чтобы основных задач вам будет довольно разбираться в движках сайтов.WordPress — бесплатная лучшая CMS, изначально задумывалась подобно платформа для создания блогов, но для этом движке дозволено оперировать сайты любых типов благодаря отменной расширяемости (огромная основание плагинов и тем оформления). Проста в установке для сервер, свободно изменяются темы оформления, многопользовательский режим, SEO-характеристики для высоте. Скачать движок для сайта бесплатно дозволено на официальном блоге разработчиков, лопать русифицированная разновидность и “народные переводы”.Единственное, сколько вам нуждаться делать, беспричинно это контролировать план количества звонков в ход дня. Не допускайте ситуации, если помощник пытается выполнить свои KPI по холодному обзвону, прибегая к обману.

раскрутка сайта цена

(ThomasCrich, 2019.05.04 10:36)

Наподобие исполнять web сайт удобным и убедительным?Сайт – настоящий нынешний и на выше взгляд эффективный канал коммуникации с потенциальным потребителем. Лишь возможности интернет сайта позволяют в полной мере пользоваться безвыездно способы донесения информационного сообщения перед пользователя. Текст, аудио и видео информация могут пребывать поданы в рамках одного сайта ради ознакомления потребителя с ними. Для чего нужен сайт? Вдруг завладеть вниманием пользователей? Отрицание на сей задание очевиден – надо создать сайт в интернете, кто будет отвечать поставленным накануне ним задачам. Но сей отзыв не так прост, наравне может заболевать для первый взгляд. Интернет, как способ коммуникации, обладает действительно огромными возможностями, естественно, возникает позыв извлекать их с максимально возможной отдачей. Нуждаться четко показывать себе: ради чего, собственно мы разрабатываем интернет сайт, какие задачи он будет замышлять и какие цели преследовать.Детальнее остановлюсь для пунктах, связанных сам с Instagram.Прибежище паролем2.3 PrestaShop – CMS с открытым исходным кодом
<a href=https://moskow.skgroups.ru/portfol-razrab.html>веб студия портфолио в москве</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru]раскрутка сайтов[/url]
https://moskow.skgroups.ru/smm.html - smm менеджер москва

Ты можешь красоваться тысячу некогда тематическим и уникальным, только который в этом толк, коли для изображении ничего не понятно?)) Думаем, Америку вам не откроем, коли предполагать, что оптом визуал в вашем бизнес-аккаунте должен быть качественным, ярким, обработанным в одном стиле, дабы картина ваших публикаций смотрелось гармонично. Так сколько делаем фото на хорошую камеру (подойдет и смартфон), выстраиваем композицию, не забываем относительный естественном освещении. Начинать и якобы завершающий звук – добавляем фильтры (токмо держите себя в руках – кислотные, слишком контрастные изображения дадут обратный эффект).Удерживать приманка творческие порывы следует около создании коллажа. Он не принужден стать «визуальным шумом», лежать аляповатым и загруженным. Который позволительно удачно читать для коллаже? Формулу «предварительно» и «после» или, скажем, «внешность спереди» и «подобие сзади».Минимум воды и апогей пользы ради посетителя. Дайте понять потенциальному клиенту, гораздо он попал, и что сможет найти для этой странице.ПриговорДля автоматизации (что скорее чтобы работы с компьютера), можно использовать сервисы для подбора хэштегов. Особенности:

jarkems

(Nokyphom, 2019.05.04 09:25)

http://www.lifestylewnews.com/
[url=http://www.lifestylewnews.com/#]lifestylewnews.com[/url]

заказать лендинг

(Williamfarne, 2019.05.04 08:28)

Пример Class чтобы оптимизации карточки товара магазина: Купите телевизор филипс 32 дюйма с настенным креплением через 15 000 рублей в магазине Телеколюб. Полная комплектация, быстрая доставка по Санкт-Петербургу.Первое, чем радует добавление – набор пресетов. Это возможность в одно нажатие успевать прежде 85% прекрасной цветовой обработки, преимущественно, буде разобраться во всех этих ползунках и инструментах. Второе – пакетная исправление фотографий одним пресетом сиречь в едином стиле. Чтобы плитки в Инстаграме самое то. Когда не пожалеете и мало вложитесь в приложение, то вам откроется функционал, позволяющий лишать лишнее с фото. Помните, мы говорили о ботинках и бутербродах? Так вот – долой их, Lightroom в помощь.выдумка SMM про количество публикаций
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/landing.html>разработка одностраничного сайта</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/ecomerce.html]разработка интернет магазина цена в новосибирске[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/ecomerce.html - стоимость изготовления сайта интернет магазина

От того, сможет ли ваш специалист сообразно продажам «зацепить» клиента быть первом общении, зависит, довольно ли заключен недавний контракт. Следовательно не стоит терять контроль над жизнью отдела с новой базой. Эффект, который произведет сотрудник на потенциального партнера, определяет имидж организации, ассоциации с бизнесом.Наравне сверстать особенный личный сайт.Подчас победу одерживает первоклассный из предложенных дизайнов; а часто, — наиболее консервативный. Отвергнутые эскизы помещаются на кладбище, а победитель, что накануне этого был отпрыском один дизайнера, начинает подчиняться массированной атаке клиента (Это у клиента называется «внесением изменений»). В зависимости от отношений посреди дизайнером и клиентом и здравым смыслом, заключенным в идеях клиента, выбранный дизайн может либо измениться частично, либо может выучить после столько стадий пересмотра изменений, что в конце концов его не узнает даже собственная мать.Анонсы постов в основной ленте. Ейей, это может быть раздражающим, ведь вы в какой-то мере вынуждаете пользователя два раза посмотреть сам и тот же контент. Однако! Если вы не злоупотребляете анонсами, в них не будет нисколько отталкивающего. В общем, не дублируем в сторис отдельный особенный пост, а кидаем туда только что-то «горяченькое». Примем, у вас появилась новая гарнитура или стартовала распродажа. Сообщив об этом подписчикам в ленте, не будет лишним акцентировать на этом забота и в сторис.Один помощник не может промышлять и лидогенерацией, и продажами.

заказать сайт под ключ

(SeogradGauby, 2019.05.04 07:47)

Бизнес-менеджер у нас есть, рекламный аккаунт создан, бизнес-страница компании в Facebook добавлена. Следовательно, можно приступать к запуску рекламы. Чтобы этого заходите в рекламный аккаунт и нажимайте на зеленую кнопку «Создать».Учение будет давать вам подсказки сообразно хэштегам, который существенно облегчит поиск и жизнь. Только не всегда.Подобрать себе оптимальный коллекция хэштегов можно и после специальные сервисы. Скажем, InstaTag иначе WEBSTAGRAM. Тогда вам и основание хэштегов по категориям, и просто списки релеватных и популярных хэштегов. Однако, здесь, будто говорится, доверяй, но проверяй. Хэштеги, которые предложат вам сервисы, стоит оценить для смысловую нагрузку. Однако последовательно добавлять в публикацию не стоит.
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/smm.html>реклама вконтакте</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/ecomerce.html]сделать сайт интернет магазин создание сайтов[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/context.html - заказать контекстную рекламу

Продвижение бизнеса в соцсетяхКонтент чтобы вашего инстаграма, какой он может быть?База находится в общем списке и готова к использованию. Никто из пользователей, включенных в реестр, не узнает о добавлении в аудиторию ретаргетинга, а приказ к группе вероятно токмо сообразно инициативе владельца сайта.статистика сообразно промоакциямПознавательные посты. Собираем здесь полезные советы, лайфхаки, мастер-классы. Такого рода посты не обязательно должны «далеко доконать» через вашей продукции. Например, который мешает цветочному магазину исполнять отдельный пост о часть, как правильно любезничать следовать гибискусом, разве же – обманывать лаконический ликбез по удобрениям и тонкостям полива?

контекстная реклама гугл

(SeoomskFlers, 2019.05.04 07:05)

Разве копнуть глубже, то мы увидим, который Инстаграм – это намного больше, чем «лайк-подписка». С его помощью можно прокачать свои эстетические, интеллектуальные способности, освоить (хотя бы сообразно наитию) навыки фотографа и видеографа, разумеется и простой – для других посмотреть и себя показать. Тоже, в общем-то, полезно. А тем более безвыездно это безмездно, стильно, с удобным интерфейсом. Не удивительно, сколько Инстаграм беспричинно популярен.А схема тогда сработала простая:владельцы групп в социальных сетях делают репост ролика иначе придумывают по нему мемы;
<a href=https://omsk.skgroups.ru/landing.html>одностраничный сайт на заказ</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама яндекс[/url]
https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов

3. Использование media queries – правил CSS3, которые назначаются как атрибуты при вызове других правил из таблицы стилей, основанных для параметрах устройства вывода, таких якобы разряд, ширина и достоинство окна браузера, согласие, ориентация в пространстве.Разработка интернет-магазина – отличный способ создать успешный бизнес, сиречь вывести существующий из офлайна в интернет. Это знаменательный выступка, он требует определенных знаний и вложений, команды специалистов.Останется собрать аудиторию, ради которой будет показываться рекламное объявление.форматы объявлений ради рекламы в инстаграме7 Раскрутка и развитие сайта с нуля.

Hệ tiêu hóa

(Jimmydeaps, 2019.05.04 06:54)

mua robux Game Roblox, Robux
https://www.youtube.com/watch?v=Z4UXC4goMK0
https://www.youtube.com/watch?v=gbSDcg6_NrI
https://www.youtube.com/watch?v=WtFFsxmd4Jo
https://www.youtube.com/watch?v=VqXMSNJnqrg
https://www.youtube.com/watch?v=vodIAQ7zg70

продвижение сайта в яндексе

(Olegbep, 2019.05.04 06:24)

Используя высокочастотные хештеги, шанс, что ваша объявление попадет в топ и пользователи ее увидят, ничтожна мала. Поэтому держите в голове два момента: а) опирайтесь для среднечастотные и низкочастотные теги; б) представьте себя на месте ваших потенциальных клиентов/пользователей/читателей и подумайте, который требование для поиска выбрали желание люди.Чтобы написания только одного сайта и без особенных требований сообразно дизайну, лучше использовать уже готовые программы. Ради создания сателлитов также можно использовать готовые движки, так наравне ГС-ами все не нуждаться управлять, сделал — выжал который можно и выбросил, или продал чрез некоторое время. Для блогов в основном также используют уже разработанные программы, разве используют бесплатные сервизы чтобы создания простых страничек, alias дневников.Настройка таргетинга в ВКонтакте
<a href=https://kazan.skgroups.ru/portfol-seo.html>сео портфолио</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]заказать создание сайта[/url]
https://kazan.skgroups.ru/landing.html - разработка одностраничного сайта

Оценивать беседа лучше однозначно: сотрудник либо поздоровался, либо несть, либо отработал данное протест, либо нет. Третьего не дано. Следовательно мы рекомендуем избегать сложных оценочных систем сообразно 5 или 10-балльной шкале, используйте оценку «0» и «1». Применяйте данную технологию наподобие чтобы исходящих, беспричинно и чтобы входящих звонков.Завершаем совершенно анализом как минимум собственной работы в отчетном периоде, только максимум – анализом результатов своего аккаунта и аккаунтов конкурентов, на которых равнялись накануне началом работы. Для основе полученных данных вносим изменения в тактика публикаций.Материя статьи [скрыть]Телевидение – ваше околица для вещания. Сюда лучше перенести основы основ вашего бизнеса. Хорошие, полноценные материалы, которые людям на досуге довольно полезно и гордо посмотреть. Сообразно частоте эфиров: коли сможете публиковать до 4 выпусков в луна – отлично. Получится полноценный правильный канал.Моб. телефон


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Következő »