Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

......................

NÉPDALTÍPUSOK

A variálás állandó folyamatában az új meg új formák alakulásának szövevényes folyamatában, kevéssé sikerült vagy életre nem való kísérletek és sikerült, de el nem terjedt, vagy kiveszőben lévő egyedi darabok tengeréből emelkednek ki mint szigetek vagy nagy szárazföldek, a típusok: egy-egy dallamelgondolásnak, formai alakulatnak folytonos újraalkotásából keletkező változattömbök. Egy-egy ilyen, felismerhetően azonos dallam összetartozó változatait is szokták típusnak nevezni: így nevezi például Járdányi a Magyar népdaltípusok c. kiadványában az egyes dallamokat, amelyek szélesebb területen, több változatban ismeretesek. Ugyanígy használja a típus fogalmat az MNT VI. kötete. Ezek a „típusok” tulajdonképpen „a dallamok”, amelyeknek a műzenében egy-egy alkotás felel meg. Mindössze az a különbség, hogy a műzenei alkotás egyszeri és megmásíthatatlan, a néphagyományban viszont egy alkotás sok változatban él – mintha a zeneszerző művét csupán számos vázlatából ismernék. Éppen ezért helyesebb a típus szót tágabb értelemben venni: több önálló „alkotást” – vagyis változatokban élő dallamot – összefoglalóan nevezni közös típusnak aszerint, hogy több vagy kevesebb vonásban hasonlók egymáshoz. Rokon dallamokat és nem azonos dallamokat nevezek tehát a továbbiakban típusnak. Az a kérdés, milyen rokonság alapján nevezhetünk így különböző dallamokat.

Legtágabb a rokonság akkor, ha a dalok egyetlen meghatározó sajátsága alapján húzzuk meg a rokonság határait. Tulajdonképpen az eddigi fejezetekben tárgyalt összes tulajdonság szerint lehet „tipikus” egy dallam, s tartozhat ilyen vagy olyan típusba: van dallamvonal szerint típus, hangkészlet szerint (sőt hangnem is tehet dallamot tipikussá), van ritmus-, illetve szótagszámtípus, formatípus, sőt dallam–szöveg kapcsolat is lehet jellemző néhány szorosan összetartozó dallamra, végül, de nem utolsó sorban az előadásmód is foghat össze „típust”. Vegyük sorba ezeket a lehetőségeket.

Nem kell bizonygatni, hogy a dallamvonal, illetve egy összetettebb dallamfelépítés lehet tipikus, és sokféle eltérő megoldásban jelentkezhet. Legtágabb határok közt beszélhetünk ereszkedő (01–094), helyben topogó (0129–0141 és 0280–0302), emelkedő (0256–0275), kupolás dallamokról (0319–0393), kétrészes – például kvintváltó (01–049) vagy kvinttel magasabban ismétlő (0323–0324, 0335, 0345, 0359), mély járású (16/e, 46, 0137, 0143–0152, 0176–0179, 0293–0302, 0311–0318), magas járású (01–049+0234–0244), tág ívű (022, 039, 0219, 0369–0393) és szűk menetű dallamokról (0146–0152, 0308–0309), s ezek bizonyos {240.} vonatkozásban valóban közelebbről vagy távolabbról rokonok. A dallamnak még a tagolása is lehet igen tipikus: a kadenciái. Bizonyos kadencia-sorozatok is összekötnek dallamokat egymással, például 7 [5] 3, 4[5] VII, ezek többnyire kvintváltók: 5[4]3, 5[4]2 históriás jellegű vagy táncnóták a „sirató rokonság” jellegzetes példái; 1[5]4 az új stílusra jellemző és így tovább. A hangkészlet néha igen jellemző egy-egy dallamstílusra, különösen a fejlődés korai fokozataiban, de még olyan fejlett parasztzenében is, mint a bolgároké. A magyar népzenében is más-más jellege van a dúr pentachord dallamoknak (0303–0309), mondjuk a Zobor vidéki lakodalmas énekeknek (0303, 0307) vagy a hexachord (+oktáv) hangkészletnek, mondjuk a regösénekeknek, betlehemesnek és dudazenének (201., 42–45., 50–54., 152., 256. pl.), mint az oktávterjedelmű ötfokú daloknak. Ötfokú dallamok: ez a tág hangkészlet-meghatározás is, minden tág volta ellenére is, jelent bizonyos rokonvonást, ami határozottan elkülöníti más dallamoktól. Igen sok dallamot meghatároz a fríg hangnem, ha ugyanis annak fő hangjaira épül fel a dallamvonal (0178, 0255, 0282, 0284, 0290/a). Egészen különválnak hangnemi-hangkészleti sajátságaikkal azok a dalok, amelyeknek egész dallammenetük az „akusztikus skála” hangjaira épül, s annak jellemző hangjait lényeges dallamhelyen építik be a dallamvonalba (69, 0278). Funkciós dúr-dalok (0317), hipo-skálákban mozgók (0240–0244) mind külön rokonsági körbe tartoznak. Ismét határozott típust jelentenek a drm-n recitálgató dallamok (0129–0141).

A magyar népdalban (a népköltészethez hasonlóan) igen nagy jelentősége van a szótagszámnak: egy-egy szótagszámcsoport vagy különösen egy-egy sajátos versszakképlet összekapcsol sok, egyébként különböző dallamot. Az olyan ritka sor, mint az ötszótagú, különösen ha a versszak mind a négy sora ilyen, annyira különválik a magyar dalok többségétől, hogy ez már típussá is avatja (e tekintetben legalábbis). De igen jellegzetes csoportot alkotnak a 6-os, 8-as, 12-es izometrikus dallamok is – ezek többnyire a régi parlando-rubato dalok főcsoportjai; a 12-esek pedig a régi stílusban szinte kivétel nélkül az úgynevezett „recitálók” csoportjába tartoznak. Ellenben a 7 és 11 szótagúak a régi stílusban kivétel nélkül táncdallamok, a 6+5 tagolású 11-es pedig szinte egyetlen dallamot jelent: a „Hol jártál az éjjel cinegemadár” szövegű kanásztáncot (04). 13–14 szótagszám egy dallamon belül a kanásztánc legjellemzőbb típusait jelenti. Új dalaink között a 10-es és 11-es szótagszám jelent igen tipikus dallamcsaládot, az új stílus legnagyobb tömegű, legjellegzetesebb darabjait; 16-os szótagszám a közép-erdélyi új dallamokat, s ennél hosszabb sorok már csakis az új stílus AABA formájú dalaira jellemzők, tehát ismét egy szűkebben körülírható dallamfajtát határoznak meg.

Még közelebbi rokonságot jelenthet egy-egy sajátos ritmusforma. A mazurka-ritmus igen erős hasonlóságot tud éreztetni még nagy dallamkülönbség ellenére is.

ritmus 4–5 dalunkra jellemző, amelyeket ezért egymás közeli rokonainak érzünk.

{241.} Talán még erősebb a típusalkotó ereje a formának. AA5A5A dallamainkat szinte mind egy típusnak lehet érezni. Nem kevésbé a fordítottját: A5A5AA-t. Még jellegzetesebb, egyéni arculatot tud adni egy dalnak a szaffikus forma magyar változata. A 118–119. és 160. példában több változattal is bemutatott dallamcsaládot például szinte semmi más tulajdonság alapján nem lehetne egyetlen variánscsoportba sem összehozni, csakis a forma alapján: dallamiránya hol fölfelé tartó egészen az oktávig, hol a kvintről lefelé mozog, hol meg a kvint körül marad; hangnem-hangkészlete alapján lehetne dúr pentachordtól oktáv terjedelmű dúr, akusztikus, fríg, hipo-ión, eol dallam; szótagszáma és ritmusa a 3–4. sorban nagy különbségek között ingadozik, tehát mint „heterometrikus versszak” is különböző helyen szerepelnének változatai akár egy ritmusrendben, akár a szótagszám szigorú rendszerében. Ami mindben közös, az egyedül a forma: AAb+bc, a késői szaffikus jellegzetes formája; ennek megfelelően a nép is egyetlen dalnak ismerte és mindig ugyanarra a szövegre énekelte. (Pontosabban: ugyanazt a dallamot ugyanazzal a szöveggel variálta ilyen különböző formában, ahol minden megváltozhatott a dallamban, egyedül a forma nem.)

Még a dallam–szöveg kapcsolat is lehet típusalkotó elem: kanásznótáink, dudanótáink sajátos szövegeknek sajátos ritmussajátságokkal való együttjárását jelentik, különböző dallamokban. „Jaj-nótáknak” pedig azokat nevezzük, amelyek sajátos szövegkezelésükben gyakran toldják ki a szöveget: jaj, jaj, jaj (csuhajja, la-la-la) féle szótagokkal a dallam kitolódott sorvégein vagy páratlan sorain. A „virágénekek” is elég jellegzetes csoportot jelentenek: virágot emlegető refrénszövegükről nevezzük így, a legjellegzetesebbek a háromsoros, refrénes dúr-pentachord dallamok.

Végül az előadásmód is jelölhet típust: „recitálók” kivétel nélkül 12-es parlando, ötfokú drm-kezdetű dalok; s az 5/8-os előadás a régi stílusú 11-esekben tapasztalható, ahol a 4/8-ot váltja fel a kissé fellazított, nagyobb érzelmi töltésű, kiszélesített ritmus.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, többnyire elég tág határokat jelent: azt, hogy egy-egy tulajdonságban bizonyos dallamok közösek és másoktól elkülönülnek; de azért ez még nem teszi őket egy jól meghatározható típus tagjaivá. Ahhoz több kell, mint egyetlen tulajdonságban való egyezés, és ebben az egy tulajdonságban való különbözés a többi dallamtól. Viszont mindjárt azt is meg kell mondanunk, hogy olyan dallamcsoportot sem tudunk felmutatni, amelyik mind a hét felsorolt tulajdonságban különböznék a többi daltól. Még a legsajátosabban körülírható kanásznóta-csoport is csak egy-két tulajdonságban különbözik minden más dallamtól, egyéb vonásaiban hol több, hol kevesebb dallammal tartja a rokonságot. Sajátos ritmusuk és szótagszám-szabadságuk, valamint dallam-szöveg kapcsolatuk alapján minden más daltól különböznek, ötfokúságuk, kvintváltásuk, dallamvonaluk menete, jellegzetes A5A5kAAk formájuk, táncszerű, feszes giusto előadásmódjuk más-más dallamokban is feltalálható. Azonban nemcsak a különböző vonások tartoznak hozzá egy stílushoz vagy egy típushoz, hanem {242.} mindaz, ami jellemző rá, akár közös az mással is, akár nem. Az a kérdés, vannak-e olyan típusok, amelyekben minden elsorolt tulajdonságnak kötelezően csak egy bizonyos megoldása fordulhat elő. Ebben a megfogalmazásban a Kanásznótát már ilyen típusnak nevezhetjük: sajátos dallamvonal (kvintváltó, egymotívumú „Páva-dallam”), sajátos hangkészlet (9–VII ötfokú), egyéni metrikai-ritmikai sajátság, szövegkapcsolat és táncszerű előadásmód jellemző rá. Ebből a metrikai sajátság és a szövegkapcsolat minden mástól különbözik, dallam, hangkészlet és forma sok daltól elválasztja, de összekapcsolja a dél-dunántúli ötfokú-kvintváltó dalok egész sorával. Viszont itt már olyan szűkre vontuk a beletartozó dallamok határát, hogy mindössze két dallam tartozik bele, amit az MNT VI. kötete egyetlen dal variánsainak minősített (03–04). De vannak nem kvintváltó, sőt nem is ötfokú kanásznótáink is; ezek csak a szövegkapcsolat és a ritmus–metrum alapján rokonai az előbbieknek, vagyis a „megkülönböztető jegyekben”, összes többi tulajdonságaikban eltérnek tőlük: „Csóri kanász, mit főztél” (Pt 43) még (elhomályosult) ötfokúságával közelebb van, de már nem kvintváltó, s első motívuma is más; 0292 dalunk pedig már se nem ötfokú, se nem ereszkedő dallam, mégis kanásznóta. Ezeket már csak egy tágabb meghatározás kapcsolja össze.

Látjuk tehát, hogy tágabb és szűkebb meghatározások keresztezik egymást; több vagy kevesebb jellemző, közös jegy alapján pontosabb vagy lazább körülírást, szorosabb összefüggést jelezhetünk.

Különböző, szűkebb-tágabb körbe tartozó típusokat mutattam be a Pt dallam-mutatójában (l. „Típusok, eredet”.) Annak célja csak az volt, hogy különböző, kidomborodó sajátságokra, bizonyos rokonságokra felhívja a figyelmet (amit akkor már nyilvántartottunk).

Nyilván sem a maximális követelmény nem lehetséges: hogy minden tulajdonságban jellemzők s egyúttal minden más dallamtól különbözők is legyenek a „típusok”, sem a minimális, hogy csak egy-egy tulajdonsággal határozzuk meg a „típust”. Az elsőt nem lehet elérni, a második pedig kevés. Kell tehát több jegy ahhoz, hogy valamit típusnak mondhassunk, de mindig lesz benne egy vagy két kidomborodó sajátság, ami leginkább föltűnik és jellemzi a típust, és kell hogy a típuson belül különböző dallamok legyenek, amelyek a nem kiemelkedő sajátságokban eltérjenek egymástól. S amit így elsorolunk, abban mindig számolni kell olyan, ezúttal elhanyagolt tulajdonságokkal, aminek alapján, más vonatkozásban más típusba is sorolhatnánk az illető dallamot. Amikor például főképp hangjaival határozzuk meg a dalt – dallamvonal, hangnem, hangkészlet, kadenciák alapján – akkor ritmusával kapcsolódhat egészen más dalokhoz is, és fordítva.

Ezúttal ugyanis a dallammozgás irányával, a kadenciákkal, a hangkészlettel és hangterjedelemmel (tehát hangnemi sajátságokkal) és a forma alapján állítom össze a típusokat. Eltérek Járdányi rendszerétől abban, hogy egyrészt lazábban határozom meg a dallammozgást, hiszen nem egy tízezrekre rúgó dallamanyag egyszempontú elrendezésére akarom felhasználni, hanem csupán a közölt anyagban akarom jellegzetes csoportokra felhívni a figyelmet; másrészt éppen ezért {243.} több szempontot is figyelembe veszek egyszerre. Inkább valami olyasféle tipológiára törekszem, aminőt Bartók adott könyvében, azzal a különbséggel, hogy az ő fő szempontja a versszakszerkezet és ritmus volt. De előzőleg már elkülönített három stílust, amelyet több vonással jellemzett: a régi stílust ereszkedő, ABCD felépítésű (vagy kvintváltó), ötfokú, izometrikus tulajdonságokkal, az újat négyféle visszatérő formával, alkalmazkodó tempo giustóval, s csak azon belül határolt el szótagszámcsoportokat, illetve a „Vegyes osztály” III. alosztályában különböző versszakszerkezeteket. Egyes csoportjai már valóban „típusokat” fognak össze; a többiek azonban vagy túl tágak, vagy túl vegyes elemeket tartalmaznak, mert a választott összetartó sajátság (metrika, ritmika) a legkülönbözőbb eredetű és stílusú dallamokban is lehet közös.

Magam követem Bartókot abban, hogy különválasztom az ötfokú dalokat a diatonikusaktól, de nem elégszem meg azon túl a szótagszámcsoportokkal, hanem további megkülönböztetéseket is teszek mélyebb és finomabb dallamrokonság meghatározására. Az új stíluson belül is forma és dallammozgás szerint adok további elhatárolást, s messze túl kellett menni mind Bartók, mind Járdányi szempontjain a két nagy stíluson kívül eső típusok meghatározásában.

Arról természetesen szó sem lehet ezúttal, hogy a teljes magyar népzenei anyagot mutassam be „típusokon” keresztül. Az még az összkiadásban sem lehetséges, hiszen számos „típuson kívüli”, magányos darabot is be kell mutatni, amit csak szükségből sorolunk egyik vagy másik típus elé, közé. Mindössze a kétségtelenül kialakult, ismert típusokra akarom felhívni a figyelmet a saját példáimon és gyűjteményemen belül. Leginkább típusnak nevezhető csoportok találhatók az ötfokú dalok közt, a sirató rokonságában, a dudanóták közt és az új stílusban; tehát ahol összefüggő stílusról beszélhetünk. Stílus ugyanis azt jelenti, hogy sok egymáshoz hasonló darab keletkezik. Legkevésbé tudjuk (egyelőre) meghatározni azt a sokféle dallamot, amely ezen a négy stíluskörön kívülesik, és tulajdonságai rendkívül tarka képet mutatnak. Ezeket többnyire csak tág határok között, inkább elkülöníthetjük egymástól, semmint szorosan meghatározhatnánk.

Lássuk mindenekelőtt az ötfokú, régi dalokat. Legkiugróbb típusai a kvintváltók. Ezek közt is igen jellegzetesek az „egymagú” dalok, amelyek egyetlen motívumot kétféle zárlattal periódussá fejlesztenek, s azt kvinttel mélyebben megismétlik (A5A5kAAk). Ezen belül külön is nagy család, az úgynevezett „Páva-család”, amelyet meghatározott „mag”, dallammozgás jellemez A-sorában: 8–4–7 fokok után 8–4–5 (02–014, valamint az MNT VI. kötetének szinte a teljes anyaga.) Ez a „típus” már majdnem egyetlen dal; de a különböző szótagszámú és ritmusú változatai különböző szövegekkel társultak, s ezekhez a szövegekhez és metrikai formákhoz annyira hozzáalakultak apró dallamrészletekkel, s egy-egy ilyen önálló forma olyan variánsgazdagságban él a nép közt, hogy önálló dallamnak kell tartanunk a család minden tagját, s a családot együtt típusnak. Ezek szabályszerűen 7[5]3 kadenciasort alkotnak (amit nem egy dallam vagy variáns elváltoztathat); ugyanilyen kadenciákkal és A5A5kAAk periódusos-kvintváltó formával más dallam {244.} is építkezik (például 01 és 015). Számos hasonló kadenciájú, kvintváltó dalunk épül viszont két különböző motívumból: A5B5AB (kétmagúak): 01, 016–021. Jellegzetes csoport az olyan kvintváltó daloké is, amelyek a periódust egy hanggal mélyebben záruló első sorral alkotják 4[5]VII kadenciákkal (ezeknek egyike-másika esetleg el is változhat egyes változatokban): 022–032. További kvintváltó csoportok: 5 [5] 1 kadenciák (033–037); 8 [5] 4 kadenciák (vagy 9 [5] 5): 038–047. (Mindig az alkalmi módosulások leszámításával.)

Sokban közeli a dallammozgás a kvintváltókhoz az ismétlés nélkül ereszkedő, ABCD formájú dalokban (064–0101). Ezek közt is lehetnek lépcsőzetesen ereszkedők: 080–081, 083, 088, 092, 093, esetleg 062, 086 – továbbá Pt 24, 49, 60, 98, 108?, 110–111, 124, 141, 180. Külön csoport az olyan ereszkedőké, amelyek 5–4–5–4–5–8 fokokon kezdenek: 095–097, 0100–0101, 0117–0118, továbbá Pt 17, 44–45, 113, 123, 134–135, 152, 230. Hasonló, mégis elkülönül tőlük az 5. fokon mozgó (de a 4.-et nem érintő) kezdés és utána 8.-ra ugrás (és utána természetesen ereszkedő dallamvonal): 094, 098–099, továbbá Pt 20, 121, 138, 168, 171?, 218. Nagyon sok ereszkedő régi dalunk kezd az oktáv ismételgetésével (vagy ami avval egyenlő: 8–5–8, 1–8... ugrásokkal): 073–074, 076, 092, 0109 és 191. példa, továbbá Pt 70, 87, 117+126+191 = 166. pl. Pt. 131, 168 stb.

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,
Mégis besorozott Ëngëm katonának.

 

MF 1229/b–1930/b lányok, Menyhe (Nyitra) 1909. Kodály

Nem kevésbé gyakori és jellegzetes az első sor oktávon induló és 7. fokon záruló első sora (8----7): 016, 018, 019?, 020, 047, 066, 071, 077–080, 082–083, 086, 088?, 091, 0102, 0109–0110, 0113? továbbá Pt 27, 49–52, 105+107, 124, 133, 165.

Nagyon tipikus az ABBC felépítés – tehát két azonos középső sor – nyolcszótagos, ötfokú-ereszkedő dalainkban. Gyűjteményünkben csak 066, de lásd Pt 50–52, 59, 87, 89, 92, 131, 133, 141, 157, 160=166. (Amint látjuk, ez érintkezik az előbbi csoporttal is: van tehát egy szűkebben összetartozó csoport: 8– – –7 kezdés és ABBC felépítés.) Hasonló ehhez, hogy a szélső sorok ismétlődnek vagy egymáshoz hasonlóvá váltak (AA(k) BB(k) vagy ABCC): 067, 070, 072?, 089–090, továbbá Pt 110.

A két első sor ismétlését (AABC formát) jellegzetesen olyan régi dalokban találjuk, amelyek három-négy nagyívű sorból – oktávról az alapra lefutó sorból {245.} – állanak, tehát kadenciáik 1 [1] 1. Ilyen 0114, továbbá Pt 54, 76, 79–86. Ezek többnyire 8 vagy 10 szótagos sorokból állanak.

Egészen más jellegűek az ereszkedő 12-esek: 24/ab. (lásd még Pt 178-at). Ezek erősen recitáló dallamok, ahol szinte az ötfokú, ereszkedő dallammenet vázát rajzolja ki a dal sok hangismétléssel.

Különválnak azok az ereszkedő dallamok, amelyekben csak az első három sor ereszkedik fokozatosan, le is jut az alaphang környékére, azután a negyedik sor újból magasra ível fel, vagy már a magasból indul is: 013, 065, 068, 074, 084, 0101, 0103, 0111–0114, 0133, 0141 és 23, 24/a, 58. példa.

A magasról ereszkedők után lássuk a középen mozgó pentatondalokat. Legjellegzetesebbek a drm-tengely körül mozgó dalok: 0129–0133, 0137, 0139–0141, továbbá Pt 77–78, 158, 162–164, 171, 179–142, 220, valamint Kodály 1973, 30. A drm-kezdettel jellemezhető dalok is összefüggő típust alkotnak, de néha – nagy ritkán – emelkedők is lehetnek, s szinte kivétel nélkül parlando (sőt recitáló) előadásban élnek: 0134–0136, 0138, továbbá Pt 96–97, 100, 127, 173–176.

Ötfokú, régi dalok közt ritka az ennél mélyebben járó dallam, de ami van, az határozott típus. Ilyen alulról vagy középről induló és alsó járású a 0143–0145 (továbbá Pt 22, 41, 96!, 220 és Kodály 1973, 32 „Túl a vízen egy kosár”). Szintén jellegzetes típus a néhány tetraton és triton dallam:0146–0152 és Kodály 1973, 28 „Csak azt szánom-bánom”= 276. példa.

Erősen összetartozó típust alkotnak dudanótáink. Ez ugyan ritmusuknak köszönhető, s erre vonatkozik a megjelölés is. Szinte kivétel nélkül 8 szótagosokat tartunk nyilván ilyen névvel, amelyekben kvint-kvartváltás nyomait lehet fölfedezni. Összetartozásukat további dallam- és formaelemek határozzák meg, amelyeket majd a következő fejezetben, eredetük tárgyalásában fogunk részletezni, mert a keleti párhuzamok világosabbá teszik. Egyik csoportjuk formája A5 vagy A4ABC (vagy A5–4ABB), másiké A5–4BAB (A5–4BAC): 050, 055, 062 (=Pt 250), továbbá Pt 248–252, 256, 270 és 053–054, 057–059, 061 (=Pt 260), továbbá Pt 258–259. Kivételesen 6–7 szótagú kvint-kvartváltó, alapritmusú dalokat is neveznek dudanótának: 050, továbbá Pt 56, 245.

Közeli rokonai ezeknek a dudanótáknak olyan 8-as parlando dalok, amelyeknek 2. sora már leszalad az alaphangra, néha már az 1. is: 112/a (= Pt 4) és Pt 37. Ugyancsak közeli a kvintváltó, egy magból felépülő dalok némelyike, amelyek az 5. fokú főzárlatot leviszik az 1. fokra: 151. példánk (= Pt 21). Jegyezzük meg mindjárt, hogy ennek ritmusa tipikus 6-os dudanóta-ritmus. (Ebben a dalban tehát összeolvad a dunántúli mintára elváltozott, egymagú, kvintváltó, Páva-motívumhoz hasonló dallamszerkezet az A5BAAk dudaritmusú dallamok szerkezetével. Ilyen oka is lehet az 5. fokú kadencia „lecsúszásának” az 1. fokra!)

A dudanóták többségét csak erős fenntartással lehet ötfokúnak nevezni mai alakjuk szerint. A későbbiekben látni fogjuk, hogy szo- és do-alapú, sőt félhangos ötfokúságban mozgó dallamokat lehet párhuzamba állítani velük; ezért, mostani diatonikus jellegük ellenére is az ötfokúak után tárgyaltuk őket.

{246.} Viszont a következők már kétségtelenül diatonikusak, bár jó részüket Bartók még az ötfokú, régi stílusba (A-osztályába) sorolta. Régiségük természetesen vitathatatlan, és sok egyéb tulajdonságukkal kétségtelenül közel állnak régi, ötfokú dalainkhoz.

Legfontosabb csoport a diatonikus parlando 12-eseké. Ezeknek hullámzó dallamvonala határozottan eltér az ötfokú 12-esek kifejezett ereszkedésétől; egészben véve és legtöbbjüknek kadencia-sora alapján mégis ereszkedőknek mondhatók. (Kadenciáikról az eredetkérdések tárgyalásakor szólunk.) Legszívesebben balladával, régi históriás ének vagy koldusének szövegeivel és halottas énekekkel járnak együtt. Ilyen 0155, 0163, 0165, 0193–0196, valamint 192–195. példa.

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj
Gazdag Fülöp császár, gazdag Fülöp császár!
Mer ién néked adom, mer ién néked adom

 

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:
Ivegablak alatt nagy hosszú almafa,
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága,
Háromszáz levele, hatvanhat virága.

 

Tova jő egy legény, be szomorú szegény!

{247.} Tova jő egy legény, be szomorú szegény!
Látom a szájáról, szállást kérne szegény.
S adnék neki szállást, a lovának állást,
Nekie pediglen csendes lenyugvást.

 

Az öreg Dancia magát siratgassa:

Az öreg Dancia magát siratgassa:
Istenem, Istenem, Kilenc lyányom közül,
Kilenc lyányom közül még egy fiam sincsen!
Istenen, istenem, ki váltson fel ingem,
Ki váltson fel ingem katonarabságból!

 

192) MF 2491/a 36 é. férfi, Trunk (Moldva) 1930 Véress S.; 193) Kallós 1970 108; 194) MF 1320/d asszony, Székelyvaja (Maros-Torda) 1914 Bartók = Pt 348 más szöveggel; 195) Pusztina (Moldva) 47 é. vak férfi, 1951 Kallós.

Hasonlóan ereszkedő-diatonikus, de nem annyira recitáló, mint a 12-esek, egy sor 8-as és 11-es 5[4]3 kadenciás (esetleg lassú táncritmusú) dallam: 0181–0184, valamint 5[4]2, 5[4]1 és hasonló kadenciákkal lépcsőzetesen leszálló 6-os vagy 8-as: 0166, 0164, 0188, 0194. Rokon ezekkel néhány oktávról, hetedik vagy hatodik fokról ereszkedő dallam 2. és 1. fokú kadenciákkal: 0161, továbbá 196–197. példa.

Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?

{248.} Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?
Talán az édesëm A lókeresőbe?

 

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,
Mér nem hagytál békit Én árva fejemnek?

 

196) MF 522/a (Maros-Torda) Vikár?; 197) Bánffyhunyad (Kolozs) 1908 Bartók.

Ezekhez hasonlók kadenciákban, de dallamvonaluk domború (dúr- vagy mollterccel, mint az előzők is):

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.
Hull a fődre, hull előmbe, Hull a gyászos kebelembe.

 

Magyari császárnak Lázár fia vala,

Magyari császárnak Lázár fia vala,
Mestere Mánónak es egy lyánya vala.

 

198) Sz. Nd 32 sz. 56 é. asszony, Nyárádköszvényes (Maros-Torda) 1914 Bartók; 199) Kallós 1970 5. sz.

{249.} Hasonló típusokat táncdalok közt is nyilvántartunk: 5[4]2 (vagy 2 helyett 4, 4,1) kadenciákat erősen kihangsúlyozó, fokozatosan ereszkedő dallamokat: 0167–0171, 0187, továbbá 146. és 200. példa.

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!
Akin az a kilenc betyár elindult, Pápai úr udvarába befordult.

 

Derzstomaj (Jász-Nagykun-Szolnok) 82 é. férfi, 1939 Vargyas = Vargyas 1954 93 sz.

További rokontípusok az oktávról ereszkedő, vagy alulról domborúan induló dallamok 2., 1. vagy X [2] X [1] kadenciákkal: 218., 220–221., 222. példa, valamint az utolsónak hangszeres változatai: 145/a–g példa.

Egészen más világot jelentenek a dúr-kvintváltók. Ezek is, mint az ötfokúak, nagyívű, ereszkedő dallamok, de kifejezett dúr hangzásuk elválasztja tőlük: 0205–0206, valamint 201–202. példa.

Rákóci hajdanában danában...

Rákóci hajdanában danában...

 

Gyújtottam gyertyát...

Gyújtottam gyertyát...

 

201) MNT III. 563; 202) MNT III. 649.

{250.} Ezekkel már meg is kezdtük Bartók „C) osztályának”, vagyis sem a régi stílusokba, sem az új stílusba nem tartozó dallamoknak a csoportjait. A dúr-kvintváltók határozott körvonalú típust alkotnak. Már a további csoportok inkább csak „elkülönítést” fognak jelenteni: a dúr-ereszkedők (ritkák): 83. példa, valamint a mixolíd-ereszkedők: 0208–0214. Inkább nevezhető típusnak a néhány lépcsőzetesen ereszkedő moll-dallam: 0218, 0220, 0224, valamint hipo-skálákban fogant, ereszkedő dallamok: 0240–0244.

Ismét csak tág elhatárolással foghatjuk egy körbe az ereszkedő moll-dallamokat (ha ugyanis nem tartoznak az előbbi csoportok egyikébe sem): 0215–0225, 0230–0233. Ezek közt már inkább típus néhány „új-szaffikus” formájú, moll, ereszkedő dallam: 0227–0229. És nagyon határozottan összetartozik, egyúttal minden más dalunktól elkülönül néhány tipikus fríg dallam, amelynek 6-ról ereszkedő vagy induló dallama a moll-szexten kívül a 4., 3 és 2 főhangokra épül: 0255, 267/ab. példa, valamint a következő:

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.
Haragszik rám az Isten is, Lehajlik hezzám az ég is, taj-laj-laj-laj laj-laj-laj.

 

Csikvacsárcsi (Csík) 1907 Bartók.

(Lásd még Pt 334–338, 347-et.) És hasonlóan jellegzetesen elválik a magyar dalok nagy tömegétől néhány alacsony járású fríg dallam, különösen a szokásdalok között: 0290/a, 149/a példa.

Csak nagy általánosságban jelent elválasztó – nem összekötő – határvonalat a következő néhány dallamirány-meghatározás. Ereszkedő, majd újra emelkedő dalok: 0241, 0277, továbbá Pt 99, 170, 206–207, 231, 242, 327. Középen mozgó dallamok: 0298 (továbbá Pt 182, 185, 208, 223, 227, 246, 269–270, 281, 285, 333, 347.) Középről fölfelé induló dalok: 0254, 0262 és 204–205. példa.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.
Nemcsak meghült, meg is hidegedett. Mert már engem régen elfelejtett.

 

Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!

{251.} Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!
Kilenc esztendeje, Mőte már rab vagyok, Mőte már rab vagyok

 

204) Kiskunhalas (Bács-Bodrog) 78 é. férfi 1939 Vargyas = Vargyas 1954 32 sz.; 205) Ghymes (Nyitra) 1906 Kodály.
(Lásd még Pt 146–147, 183, 192, 196, 241, 307, 320, 325, 332, 347.)

Elütnek a magyar dalok nagy tömegének dallamvonalától az alulról emelkedő és domború ívet leíró, (de nem ismétléses formájú, tehát nem új stílusú) dalok: 0268, 0273–0274, 0300, valamint a 247–249. példacsoport dallamai (továbbá Pt 101–121, 185–187, 210, 236, 238, 262, 273, 316, 329=468, 368, 370, 372, 471, 480 és a 249. példacsoportunkban szereplő Pt 494–495).

Még elütőbbek az alulról csak az 5. fokig emelkedő, alsó járású dallamok: 0297, 0299, továbbá Pt 46–47, 88, 204, 216, 284, 286, 288, 297?, 317–319, 370. Ezeket a magyar népzenén belül már „típusnak” is tarthatjuk a többitől való nagy távolságuk alapján.

Ugyancsak típust alkotnak az úgynevezett „Jaj-nóták”. Ezeket kizárólag formai sajátságuk alapján érezzük összetartozónak, de ez a formai sajátság nagyon szembeszökő, akár az egyes dalt tekintjük, akár egy egész összetartozó dallamcsaládot. (Leírásukat már láttuk a Forma fejezetben példákkal.) Akár a jellegzetes szövegtoldásokat vesszük tekintetbe, akár a dallamcsaládon belül tapasztalható sorszámszaporodást vagy -fogyást mindenképpen valami hasonlót, közöset kell látnunk az ilyen dalokban, függetlenül attól, milyen jellegű volt az eredeti négysoros, 8 szótagos dal: ötfokú, régi, ereszkedő, vagy dúr plagális, újszerű ének. Ilyen ötfokúak közt 077 és 085, egyéb dalok közt 0247–0254, valamint 124–127 példa.

Egy sor kis hangterjedelmű dalunk szeptim nélküli dúr-hangsorát egyáltalán nem a modern harmonikus érzék szerint alkalmazza: ezeket csakis a régi elmélet ión-skálájával jellemezhetjük. Ilyen ión-pentachord-hexachord dal 0303–0308. Külön összetartozik közöttük a refrénes, esetleg háromsoros fajta is. (Lásd Kodály 1973, 78–79. lapján közölteket.) Viszont egészen más jellegű, de a magyar népdalok közt szintén idegenszerű az 1–6(+8) fok közt mozgó, tehát dúr-hexachord dallamvilág: betlehemes dalaink nagy része és a regösénekek tartoznak ide, valamint néhány dúr-dudanóta és egy nagy tömegű párosító dalcsalád: 0201 és 44–45., 50–54., 152, 160/a példa. Ezek közt a szaffikusok (44–45. példa) igen sok dalból álló jellegzetes típust alkotnak.

A magyar dalok túlnyomó nagy többsége autentikus elhelyezkedésű (vagyis {252.} egész dallamvonala a záróhang fölött helyezkedik el – nem számítva a szubtonika –VII. fok – érintését a végső lezárás előtt). Ehhez képest néhány szórványos plagális (tehát a záróhang felett és alatt egyaránt mozgó) dallamunk még ilyen tág meghatározással is típusnak tekinthető. Az ismert plagális dalokon belül megkülönböztethetünk nagy hangterjedelmű, nagyívű dúr dalokat: 0311, 0314–0315 (továbbá Pt 201, 204, 205, 318), mollokat: 0312–0313, 0318. Külön típus néhány háromsoros, refrénes, plagális dal – a népszerűsítő füzetek révén ezek gyorsan elterjedtek: Pt 474–478. Végül a funkciós dúr-hangnem annyira ritka népdalaink közt, annyira jellegzetes hangzást jelent, s annyira idegen is, hogy jól felismerhető és elhatárolódó típusnak nevezhetjük: 0316–0317 és Pt 200.

Ezek után vegyük sorra új dalaink típusait. Először a legegyszerűbbet, amely szintén egyetlen motívumból van fölépítve, mint a régi dalok első, kvintváltó csoportja: AA5A5(k)A(v). Az ilyen formájú dalok közt igen jellemző a 8 és 11 szótagosok csoportja. A nyolcasok közt csak domború motívumot ismerek, 1–5 (6)–1 vonallal: 0323–0324. A 10–11-esek közt 5.-ről 1.-re ereszkedőt is: 0345, 0359 és domborút is: 0394.

A kétféle sortípusból építkezők közül AA5BA ereszkedő (5–1) A-sorral: 0319 (hatos), 0322 (hetes), 0325 (nyolcas), 0341 (tízes), 0346 (tizenegyes). Ugyanilyen felépítés domború A sorral: 0326 (nyolcas). Elég sok hasonló akad tizenegyeseink között.

Az ABBA forma 10-esei és 11-esei alkotják a leggazdagabb csoportokat. Ezekben már nemcsak az 1. és 5. fok közt mozoghat az A-sor, hanem 8–1, illetve 1–8–1 vagy 5–8–1 közt is.

10-es, A: 5–1: 0331–0332, 0338, 0340, 0343

11-es, A: 5–1: 0346, 0352, 0355–0358, 0363, 0368

10-es, 11-es, A: 1–5–1: Pt 402, 404, 413, Járdányi, 64, 65, 73, 0360, (0361)

10-es, 11-es, A: 8–1: 0333, 0339, 0342, 0344, 0347–0348, 0350, 0353–0354, 0365, 0367

10–11-es, A: 5–8–1: 0334, 0336–0337, 0364, 0366

11-es, A: 1–8–1: 0351

AABA formájú dalaink hosszú sorokból állanak, A-soruk a sok hangból nagy ívet ír le; kvint- és alaphang közt mozgó, szűk dallamsoraik tehát nincsenek is.

A: 1–8–1: 0374, 0376, 0380, 0389, 0390, 0392, 0393

A: 8–1: 0381–0383, 0384–0386

Többszörös ívet ír le: 0387–0388, 0391

Természetesen lehetséges volna további részletezés is. Még szorosabbra vont határok közt közelebbi összetartozást is meg lehetne állapítani, ha a B-sorok különböző fajtáit és a sorok belső hajlásait is részleteznénk. Egy nagyobb anyagban, például a teljes népdalanyag összkiadásában erre szükség is lesz. Jelen célunk csak az volt, hogy a feltűnőbb csoportokra rámutassunk és a típusmeghatározás lehetőségeit ismertessük.

{253.} Ha most egybenézzük a magyar nép által ismert és fenntartott dallamtípusokat, különösen a „rokonsági kör” értelemben használt típusokon belül még az egyes dallamokat is, amelyeket variánsaik száma és elterjedtsége alapján „dallamtípus”-ként tartunk számon, akkor végtelenül gazdag sokféleséget találunk, s a zene, az ének legtöbb sajátságára, lehetőségére találunk több vagy kevesebb példát. Ezek közt vannak kedvelt, gyakori fajták, és vannak ritkák; a kedvelt fajták a dallamtípusok olyan nagy számával vannak képviselve, s azok olyan nagy tömegű variánsokkal, hogy bizonyos uralkodó jelleg erősen átüt a sokféleségen, sőt bizonyos értelemben egyformaságot, egyhangúságot is okoz. Mégis, az egész együtt, gyakori és ritka, népdalszerű és idegenségét még alig levetkező ének, ősi és új összead egy olyan zenei együttest, amely változatosságával, fejlettségével a nép sokféle érdeklődését árulja el, s bizonyítja, hogy kultúrája nyitott volt minden fejlődési lehetőség számára. S ha benne mégis sajátos, egyéni válogatás és jelleg mutatkozik, szívós ragaszkodás bizonyos sajátságokhoz: autentikus, ereszkedő vagy kvintszerkezettel emelkedő dallamépítkezés, izometria, határozottan érezhető forma, világosan tagolt szerkesztés, beszédszerű ritmusok rubatóban és feszes, pontozott ritmusban egyaránt, az mindennek nem mond ellene, csak kiegészíti: sokfélével megbarátkozó, de bizonyos sajátságokhoz ragaszkodó, változatos és egyéni műveltség igényéről tanúskodik.

 

A mappában található képek előnézete Csángók

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

заказать сайт визитку

(Robertfuh, 2019.05.05 22:32)

Полулегальные методы раскрутки2. РЕВЕРСИВНЫЙ КОЛЛЕКЦИЯ1.Ключевые болтовня должны случаться на странице подобно дозволительно чаще. Не в ущерб содержанию, разумеется.
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/kontakty.html>разработка и продвижение сайтов</a>
[url=https://voronezh.skgroups.ru/context.html]заказать контекстную рекламу[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/landing.html - разработка одностраничного сайта

• Ради того дабы заказать товар тож услугу, вашим потенциальным потребителям не надо даже выздоравливать с дивана тож кресла. Им достаточно зайти для ваш сайт и встречать интересующую продукцию. Вам только нужно разработать желанный дизайн, подходящий интерфейс и простую навигацию, и таким образом вы сделаете поступь навстречу клиенту.Провести аудит• на своих знакомых и родственниках (попросите их посмотреть для страницу в течение 5 секунд, потом расспросите о впечатлениях, задавайте вопросы)

раскрутка сайтов

(ThomasCrich, 2019.05.05 21:51)

Наличность контактов с желаемым результатом.красивые бизнес-профили в ИнстаграмеИнтересный и высокий момент – категории интересов. С его помощью дозволено «нацелиться» на людей с конкретными интересами: поклонников спорта, чтения и т. д.Разумеется, ежели вы хотите, дабы про вас забыли – алгоритм умной ленты в соцсетях работает, точно часы. Однако при этом не надо отходить через обратного: заваливать ленту подписчиков, публикуя по 5 постов в день. Ваша активность оживленно надоест пользователям, и они простой отпишутся. Оптимальное число постов в день – не более двух.На самом деле, пошаговую инструкцию по работе с Ads Manager мы дали в статье Будто возбуждать рекламу в ФБ. В целом, воззрение работы один и тот же. Поэтому, ежели вы новый, рекомендуем выучить по ссылке и изучить указанный материал. А после возвращаться сюда и прочитать про небольшие особенности, которые нуждаться лучший, когда вас интересует только таргетированная объявление в Инстаграме.
<a href=https://moskow.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание и разработка сайта[/url]
https://moskow.skgroups.ru/portfol-razrab.html - разработка сайта пример

2. Получить с сайта присутствие помощи пикселя.Это поможет выделить целевую аудиторию более точный и сделать известие чтобы нее максимально адресным.Величина лайков. В большинстве случаев это говорит о том, сколько нравится именно фотография. Чем больше лайков, тем больше стимула увеличивать такой характер фото у себя в профиле. Больше лайков – больше охват.Так сколько снимайте трубку и смело приступайте к холодному обзвону. Практичный эксперимент и советы более опытных продавцов помогут вам начинать настоящим профессионалом.Ответу на противоречия дозволительно и надо учиться. Ради успеха важен испытание менеджера, личностные качества, способность выискать взаимный слог с людьми. Черты, которыми природа наделила человека, важны, но не лишь они определяют сумма переговоров. Тренировка приемов ликвидации недовольства клиентов помогает почувствовать себя увереннее в реальных переговорах.

продвижение сайта в топ 10

(Williamfarne, 2019.05.05 19:40)

Котики, сэлфи и смешные мемасики: 10 мифов о SMMЦифры. Цифра постов, число подписчиков и количеств подписок. Обычно, если публикаций немного, а подписок у профиля много (существенно больше, чем подписчиков), это указывает на накрутку пользователей.2. Выборка и аудит требований к внешнему виду и функциональностиюзабилити сайта.
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/context.html>услуги контекстная реклама</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание сайтов[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентской базы

Хоть на хэштегах мы и отмечаем выше регион работы, не лишне обозначить его и в разделе геолокации. Это географическая метка, которая проставляется над постом, фото чтобы которого было сделано в том либо ином месте. Проставлять геолокацию вы можете чистый в основной ленте, беспричинно и в сторис.извлекать техники: хвала, small talk (смачный совещание ни о чем);Существуют и другие сервисы, которые могут сохранить информацию с вашего сайта. Например, если вы пытаетесь восстановить блог, кто отдавал массивный RSS, стоит проверить различные ридеры и агрегаторы, многие страницы там могут сохраниться.2 шаг. Цветовое оформление сайта.Audience Network (рекламная козни Фейсбука).

купить готовый сайт в Волгограде

(SeogradGauby, 2019.05.05 18:58)

Жестокий обзвон: карта рабочего дняИспытывать звонки сотрудников надо некоторый единожды в число по 1-2 записанным разговорам каждого продавца. Чтобы этого:Выбор cms чтобы создания сайта.
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка веб сайтов</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]сайт под ключ[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/ecomerce.html - разработка интернет магазина цена в Волгограде

мифы о SMM про бесплатное продвижениеОбщество H&M срубила популярности в социальных сетях. Только вот скандалом. Который же подумал о книга, что объявление с чернокожим ребенком в толстовке с надписью «Coolest rascal in the jungle» («Крутейшая обезьянка в джунглях») может кого-то возмутить...1) Возьми белотелый листик и ручку;Зайдите с видоизмененный стороны. Представьтесь сами и представьте тот товар, о котором довольно приличествовать речь. Впоследствии этого спросите «Может ли это вас заинтересовать?». Главным плюсом этого порядок является то, сколько вы не «впариваете» что-то, а знакомите человека со своим предложением. Сразу покажите, почему вы предлагаете ему именно этот товар/продукт/услугу. Тогда вам, вовремя, и пригодятся те весть, которые вы собирали в свою табличку Excel ранее.Для выбрать между фирм, предлагающих одинаковые услуги, лучшую, рекомендуют проведывать благоусмотрение тех, который уже имел рукоделие с этими фирмами. В случае с хостингами однако немного сложнее. Тем не менее, следует пообщаться для форумах, узнать, который халтурщик, а кто добросовестно выполняет все обещанное. Однако тут жрать тонкость. Коль хостинг нарушает договоры, тогда, несомненно, не о чем говорить. Не стоит с таким связываться. А вот о работе сайтов такого однозначного мнения существовать не может. Работа в том, что на подходящем ради одного сайта хостинге другой сайт может заниматься плохо. И когда такая случай случилась, то лучше поискать противоположный хостинг.

заказать веб сайт телефон

(SeoomskFlers, 2019.05.05 18:17)

Это твоя кола, фото пользователейВоеже создать макет сайта было бы желание знать определенные условия и стандарты изготовления макетов. Вот главные из них:Строй сайта-визитки напрямую связана с его функцией: информировать потенциальных клиентов о товарах и услугах компании. Это аналогия с традиционной бумажной визиткой: телефон, ФИО, имя компании и общий весь, который необходимо чтобы контактов с Вами.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентской базы</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/portfol-seo.html]сео портфолио[/url]
https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание информационного сайта

Не допускать подобных ошибок поможет регулярная клиент, изучение техники холодных звонков и опытность некоторых принципов и правил телефонных переговоров:МОРОЗНЫЙ ОБЗВОН: СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИМоменты, напоминающие о необходимости создания сайта:Чем вам запомнилась зимняя олимпиада в Сочи? Ну, кроме победы России. Скорее всего, тем, что из пяти снежинок, которые должны были раскрыться в знак олимпиады, раскрылось один четыре.Карта рабочего дня – сбруя, который позволяет эффективно контролировать деятельный менеджеров и правильно перераспределять их время ради увеличения показателей холодного обзвона. Она отражает постоянно задачи и период для их выполнение.

создание сайта портфолио

(Olegbep, 2019.05.05 17:35)

Вестимо, хостинг — мастерство не бесплатное, у каждой такой компании приманка услуги на хостинг и в то же эпоха приманка уникальные предложения. Следовательно у начинающих веб-мастеров возникают проблемы и трудности в вопросе выбора хостин-провайдера. Я советую выбирать те компании, которые работают для рынке уже изобилие времени и клиенты которой довольны работой своего хостинг-провайдера. Не должно случаться на уловки и предложения о хостинге по низкой цене. Вы воспользуетесь таким предложением, а посетители вашего сайта будут дюже недовольны маленькой скоростью передачи (живость передачи также зависит и от сервера), а также проблемами с доступом. Такие компании в чем-то отказывают своим клиентам, однако не говорят относительный этом. Верно и сами клиенты не понимают, который их обманывают. Сервера же, которые работают на рынке и предоставляют свои услуги не пионер год имеют какой-то опыт и у них перебоев в работе не будет. Такие компании непроходимо надежны, поэтому их ценность и может красоваться выше цен конкурентов.2. Сюжет, то есть то самое основное, чем Вы заполните пустое занятие Вашего Сайта, и благодаря чему он довольно нести определенный смысл. Отдельные болтовня и предложения должны сложиться в текст, какой Вы хотели бы донести накануне людей, чтобы Ваш Сайт выполнил ту функцию, которую Вы ему уготовили. Буде Вы задались целью хвалить и продавать свою электронную книгу, то и контент Вашего Сайта будет целиком и полность посвящен достоинствам этой книги. Текст тоже желательно заранее составить и сохранить в черновике.2. Нажмите на кнопку «Создать аудиторию»;
<a href=https://kazan.skgroups.ru/kontakty.html>веб студия заказать сайт телефон</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/vizitka.html]сайт визитка цена[/url]
https://kazan.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама сайта

Почин жизни сайта с нуля т.е. с начала.Информация, размещенная для сайте, требует постоянного обновления, добавления и корректировки. Обновление информации для сайте является важным инструментом привлечения новых посетителей и возможность их заинтересовать, а также усиление числа постоянных посетителей сайта.Таким образом, любая общество, имеющая свой Web-сайт, должна позаботиться о том, чтобы на сайте обеспечивался оперативный и ловкий доступ ко всем важным разделам и сервисам. Коли гость сайта опрометью «схватывает» его структуру, легко ориентируется и находит нужную информацию для нем, то он, скорее только, вернется на такой сайт и после не единожды воспользуется предлагаемыми на нем услугами. Барыш к плохо организованным сайтам пропадает паки быстрее в том случае, разве существуют качественные и удобные Web-сайты конкурентов.b) Выставляем сайт с помощью специальной программы.Сайты создаются не простой так, а с определенной целью. Это (сколько встречается чаще только) – развитие бизнеса, электронное его представительство и расширение территориального действия и круга аудитории. Сообразно, «мордочка» сайта должно совпадать задачам сайта. Или – эффекта не довольно никакого.

modally

(Evifigh, 2019.05.05 17:26)

www.takethehealth.com
[url=http://www.takethehealth.com/#]takethehealth.com[/url]

vEimi

(Amirmlof, 2019.05.05 17:24)

floreshealth.com
[url=http://www.floreshealth.com/#]www.floreshealth.com[/url]

seo оптимизация сайта

(SeosamarRer, 2019.05.05 16:53)

Безвозмездно, расширенные функции от 59 рублей.Анонсы постов в основной ленте. Да, это может крыться раздражающим, ведь вы в какой-то мере вынуждаете пользователя два раза посмотреть один и тот же контент. Однако! Разве вы не злоупотребляете анонсами, в них не довольно нуль отталкивающего. В общем, не дублируем в сторис круг принадлежащий пост, а кидаем туда исключительно что-то «горяченькое». Например, у вас появилась новая выбор иначе стартовала распродажа. Сообщив относительный этом подписчикам в ленте, не будет лишним акцентировать на этом забота и в сторис.Недостает ограничения сообразно количеству виджетов тож обратных звонков, полностью даром
<a href=https://samara.skgroups.ru/resheniay.html>купить готовый сайт</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/vizitka.html]сайт визитка цена[/url]
https://samara.skgroups.ru/smm.html - раскрутка группы в вк

Базовая рядБудто видите, здесь дозволено добавить людей, бизнес-страницы и завести рекламные аккаунты. Нажимайте для соответствующие кнопки и следуйте инструкциям.Инстаграм заботится о своих пользователях, поэтому видео в главный ленте сообразно умолчанию воспроизводятся с выключенным звуком. Ясный, сколько мы не навсегда включаем его (не то поле, сезон, фаза луны). Поэтому разве вы выкладываете видео, где главный значение кроется в звуке, сделайте субтитры.6 Объявление сайта в интернет.Потом того, чистый освободили продавцов от несвойственных им обязанностей, постройте правильную структуру отдела.

контекстная реклама яндекс

(Goshaufaviste, 2019.05.05 16:13)

Демографические характеристикиУдвоение количества заказов. Разве сообразно названию домена видно его узкую тематичность, это повышает конверсию сайта. Грубо говоря пользователь скорее закажет высокий велосипед для сайте чем в интернет-магазине более общего назначения.как создать бизнес-страницу в Фейсбукесторис со ссылкой для сайтСвободное использование Perl, CGI
<a href=https://ufa.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов уфа</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/context.html]настроить контекстную рекламу[/url]
https://ufa.skgroups.ru/calls.html - колл центр холодные звонки

Хладнокровный обзвон: карта рабочего дняРетаргетинг по файлу позволяет собирать целевой таблица на основании совпадений e-mail либо телефонов пользователей с их контактными данными, указанными при регистрации. Список, содержащий контактную информацию либо идентификаторы (ID) ВКонтакте, загружается на сервер, впоследствии чего информация сопоставляется с пользователями социальной сети. Разночтение подходит компаниям, располагающим базой клиентов иначе подписчиков с контактными данными.Настройка рекламы в Инстаграме сквозь добавлениеКоторый движок лучше. Огромное величина людей задается этим вопросом. Эта часть поможет Вам в этом разобраться. Системы управления сайтами появились не беспричинно быстро и издавна, прежде не существовало движков чтобы сайта, владельцы сайтов создавали приманка сайты около помощи специальных языков программирования. На сегодняшний число такой проблемы не существует. Всякий пользователь может с легкостью и без особых знаний создать для себя сайт.Цели создания корпоративного сайта:

Power Rangers Games

(PowerRangersGames, 2019.05.05 15:57)

Invite to homepage of Power Rangers https://powerrangers.games/ .In our <a href=https://powerrangers.games/>Power Rangers Games</a> your objective is to educate with the Power Rangers by finishing a collection of online obstacles-- one for each and every Mystic Ranger. Master all five to unlock the utmost obstacle and defend Rootcore against an assault by Morticon and the Hidiacs!

заказать контекстную рекламу

(ChelyabGralk, 2019.05.05 15:31)

Адаптивный резиновый макетЛихо притча сказывается, согласен не проворно нужда делается: отбираем топовые приложения чтобы обработки фото в ИнстаграмеСЧ (среднечастотные) запросы рекомендуется выбирать для оптимизации подрубрик магазина, и тегов. Намек: Купить телевизор филипс
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама челябинск</a>
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/portfol-seo.html]сео портфолио[/url]
https://chelyabinsk.skgroups.ru/landing.html - разработка landing page под ключ

ИСТИННОВеличавый нюанс! Если ваша цель – это привлечение подписчиков в профиль, то имейте в виду, который вследствие рекламный комната ФБ не получится настроить кнопку «Открыть профиль» ни в одной из целей. Вы можете, примерно, исполнять кнопку «Подробнее» либо любую другую, указать ссылку на профиль, однако присутствие клике на кнопку пользователя будет перекидывать в браузерную мобильную версию Инстаграма. Проблема в том, который крайне немного пользователей в этой версии авторизированы, и потом перехода учение предлагает войти им в аккаунт для просмотра контента. Естественно, большинство людей затем такой истории отвалятся. Сколько же делать? Варианта три. Либо настраивать рекламу на профиль через приложение (об этом ниже в статье), либо общий не делать кнопку (в надежде, сколько перейдут сами, без призыва), либо в качестве кнопки давать ссылку не на профиль. Приведу модель чтобы третьего варианта.Без лишних эмоций проанализируйте ваш контент – выявите, какие публикации вызывают наибольший ответ у фолловеров, а какие посты получают лишь парочку лайков. Опирайтесь на полученные результаты и подпитывайте интерес своей аудитории, тутто контент борзо разлетится следовать пределы сообщества.2. избегайте многократно мигающих объектов, которые превращают Вашу страницу в новогоднюю елку.Анекдот восьмой. Ради коммерческого аккаунта достаточно 2-5 постов в месяц

создание сайта визитки

(Artemreera, 2019.05.05 14:49)

Зомби-бой2. Заполните поля в выпадающем окне: «Имя», «Источник» - «Получить с через пикселя»;5. Существо самого веб-сайта. Ради начала надо создать образцовую страницу – «каркас». Для этого нуждаться придумать дизайн чтобы будущего сайта, либо воспользоваться готовым шаблоном (в чернь «рыба»), которых в Глобальной силок уйма. Создать образцовую можно в редакторе Microsoft Word. Это не беспричинно быстро сложно, учитывая сколько Интернет богат всякими руководствами и самоучителями.
<a href=https://spb.skgroups.ru/landing.html>разработка одностраничного сайта</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/landing.html]разработка landing page[/url]
https://spb.skgroups.ru/landing.html - разработка landing page

Существует порядком разновидностей адаптивной верстки. В некоторых случаях формальный оттенок сайта почти не меняется, просто масштабируются кнопки и другие управляющие элементы. В других колонки около уменьшении экрана перемещаются вниз, некоторые разновидности адаптивных дизайнов относятся к «резиновым», другие применяют разные будущий макетов чтобы разных устройств.Верим в то, что люди любят разбирать, и ищем хорошего копирайтера.Что это ради загадочное слово с решеткой и зачем оно нужно? Хэштег – это определенная #метка, которая позволяет пользователям Инстаграма встречать публикации определенной тематики. Бизнес-аккаунтам хэштег может сыграть на руку и приходить подписчиков бесплатно.Словно настроить рекламу в Фейсбуке: фишки, хитрости, подводные камниМаломальски советов сообразно использованию ретаргетинга по пикселю:

разработка сайтов Ростов

(RostovQuite, 2019.05.05 14:08)

Всякий бизнес, если мы говорим о контенте, находится посреди двух осей. Где ось У – визуальная составляющая, а ось Х – смысловая тож текстовая. Это, естественно, относится не один к Инстаграму, но и к позиционированию в интернете вообще. Ниже рассмотрим эту идею на примере конкретной соцсети.Вот и вся инструкция. Надеемся, ради вас она была полезной и понятной. Разве остались вопросы сообразно настройке, одолжение идти в комментарии, поможем и проконсультируем с большим удовольствием. :)БЕЗЖАЛОСТНЫЙ ОБЗВОН: 7 ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПОВПрисутствие холодном обзвоне обязан использоваться автодозвон сообразно тем потенциальным клиентам, которые разом не ответили либо до которых не дозвонились.Ну а когда вам нужны рекомендации сообразно работе с профилем (визуальная круг, контент, наполнение информацией), обращайтесь к нам после аудитом. С удовольствием поможем разобраться в книга, ровно сделать ваш Инстаграм снова лучше и эффективнее. Детали тут.
<a href=https://skgroups.ru/context.html>контекстная реклама гугл</a>
[url=https://skgroups.ru/calls.html]обзвон клиентов по базе[/url]
https://skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка цена

цели рекламы в ФейсбукеС созданием сайта у Вас появляется возможность выуживать новых клиентов и партнеров через Интернет. Большинство потенциальных клиентов присутствие возникновении необходимости поиска нужной им продукции сиречь услуг обращаются к козни Интернет. Ваш потенциальный партнер, корыстолюбивый в Ваших услугах обязательно посетит Ваш сайт, однако ежели Вы не имеете своего сайта в козни, Вас там не смогут встречать и скорее только попадут на сайт Вашего конкурента. На сайте Вы можете легко добавить новый деление, расширить запас предлагаемой продукции, а также добавить новые функции и сервисы. Таким образом, Вы получаете мочь оперативно изменять информацию, чего очень сказать о печатной рекламной продукции.Сиречь вы уже могли выговаривать, на каждую компанию у вас уйдет приблизительно часа, для сделать полноценный разделение и занести постоянно данные в таблицу чтобы дальнейшей работы. Однако не отчаивайтесь, к вам на воспособление вовек придут профессионалы. Придут и помогут. Заявку можно оставить вот тогда »Дальше всетаки шаги будем судить поэтапно, воеже не возникло путаницы и пропусков. :)P.S. Волшебный вариация чтобы обзора: фото (разные человек в одной локации), платье (базовые багаж, которые должны лежать в любом гардеробе), обувь (минимальный ассортимент чтобы женщины), обстановка, макияж (на отдельный день и на выход), блюда (утром, пир и вечер).

контекстная реклама сайта

(SeopermHus, 2019.05.05 13:27)

• Клиентов нужно осторожно убеждать и ни присутствие каких обстоятельствах не сжимать на них.цели рекламы в фейсбукеФормула простая:
<a href=https://perm.skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/vizitka.html]сайт визитка стоимость[/url]
https://perm.skgroups.ru/landing.html - landing page

Адреса электронной почты (E-Mail) использующие протокол BULGE3Тимати и «Тантум Верде Форте»— информация о деятельности;Накрутка ботов. Очень безрезультатный и худой метода раскрутить свой бизнес-аккаунт. Несомненно, когда вы только создаете профиль, вам не хочется заботиться перекати степь вместо подписчиков, только поверьте: боты куда хуже)). Давление на ваше продвижение они могут только в негативном ключе, ухудшая репутацию и не давая никакой активности.Соцсети… Вдруг куча в этом слове ради сердца нашего слилось, подобно очень в нем отозвалось. Конечно простит меня гениальный Александр Сергеевич изза столь вольное перефразирование его стихов, но представить свою долгоденствие без социальных сетей мы уже не можем.

контекстная реклама яндекс

(Artembib, 2019.05.05 12:45)

Также следует упомянуть Кафедру дизайна ННГАСУ в Нижнем Новгороде, которая также выпускает специалистов по направлению «дизайн». Кафедра была создана в 1988 году, а первый выпуск состоялся в 1990-м. Её выпускники успешно работают в различных отраслях промышленности, в книга числе для предприятиях авиационной, судостроительной, мебельной и радиопромышленности. Некоторый занимаются графическим и выставочным дизайном. Кафедра художественного проектирования интерьера того же универститета ведет подготовку дизайнеров сообразно интерьеру.Пропали ни визуального, ни содержательного контентаНаподобие проанализировать результаты рекламы в ФБЕсли ваша стремление – привлечение трафика для сайт.Удвоение количества заказов. Буде по названию домена следовательно его узкую тематичность, это повышает конверсию сайта. Грубо говоря пользователь скорее закажет высокий велосипед для сайте чем в интернет-магазине более общего назначения.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/kontakty.html>разработка и продвижение сайтов</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/smm.html]smm продвижение в социальных сетях[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов

делание с возражениямиКакие выгоды демонстрировать?• Быть холодном обзвоне клиентов вы можете сталкиваться с отсутствием интереса в начале разговора. В таком случае мало приостановите поток своей информации и задавайте больше вопросов, дающих вам информацию о вкусах и предпочтениях потенциальных клиентов.Контрастность — единолично из основных признаков шрифта. Определяется отношением толщины соединительных и основных штрихов знаков. По этому признаку шрифты могут варьироваться от неконтрастных перед сверхконтрастных.Наилучшие результаты по нашему опыту:

создание сайта визитки в Красноярске

(RobertLix, 2019.05.05 12:05)

Величина, школа, цвет шрифта и цвет фона потребно выбирать с таким расчетом, воеже шрифт свободно читался и не вызывал усталости глаз. Значительно лучше смотрится мрачный шрифт для светлом фоне, чем наоборот. Причем размер шрифта должен быть таким, для текст свободно читался быть различных разрешениях мониторов.Полулегальные методы раскрутки«Звонок с сайта» — невознаграждаемый виджет
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>сайт под ключ</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/vizitka.html]сайт визитка цена[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html - настройка контекстной рекламы в Красноярске

Отзывы. Одна из движущих сил вашего бизнеса. Тайный веритель увидит, что люди обращаются к вам и более того, сколько им это нравится, некогда они готовы потратить свое век и похвалить вашу работу. Отзывы вызывают доверие и с этим фактом не поспоришь. Суть – пользоваться реальные послания ваших клиентов, а не клеветать их самостоятельно. Для достоверности комментария делайте скрины. Начинать а разве клиенты отзывы бросать не спешат, почитайте вот эту нашу статью, в ней упихивать лайфхаки, как доказывать людей оставлять обратную связь.Пиксель ретаргетинга ВКонтакте (пиксель отслеживания) — это JavaScript-код. Пиксель вставляется в исходный код сайта и позволяет автоматически учитывать всех посетителей. Известный видоизменение подходит владельцам площадок иначе блоговых систем, имеющим доступ к редактированию кода сайта.Начинать признавайтесь, кто из вас чтобы бы единожды спародировал Нагиева и произнес: «Не просто безлимитный тариф, а БЕЗЛИМИТИЩЕ!»? Ролик был активно обыгран в социальных сетях, чем получил верхний виральный охват. Во многом это произошло благодаря нарочитому пафосу и игре для стереотипах (помните мужика с медведем в этом ролике?), который, в общем-то, забавно. Конечно и само термин «безлимитище», усиленное театральностью Нагиева так глубоко проникло в наше сознание, что отказаться от шуток для эту тему было просто невозможно.Желание.Возможностей у рекламного кабинета ФБ несравненно больше, следовательно коли вас интересует тонкая настройка для ЦА, лучше трудиться с ним. С видоизмененный стороны, у рекламы, созданной вследствие добавление Инстаграма, тоже уплетать свои небольшие плюсы, а вдобавок она свободно запускается.

контекстная реклама яндекс

(Artemekbmails, 2019.05.05 11:23)

Чтобы вас. Сюда попадает то, который может заинтересовать конкретного пользователя. Данные формируются на основе его интереса к тем сиречь иным постам и профилям.Во всех крупных соцсетях занятие хештегов работает для ура. Слова со значком #(решетка) автоматически становятся кликабельными ссылками, нажав на которую формируется лента из публикаций, отмеченных соответствующим тегом. По идее, хештеги – те же ключевые слова, поэтому к их подбору нужно отнестись с умом.Audience Network (рекламная сеть Фейсбука).
<a href=https://ekb.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина под ключ</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/calls.html]холодный обзвон[/url]
https://ekb.skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентской базы

БезлимитищеМного важный часть настройки рекламы, ведь от него зависит, не улетит ли ваш бюджет в трубу ради пару часов. :) На что стоит обратить внимание:Чтобы продвижения бизнеса в Инстаграм можно делать весь, что не запрещено)). Единовременно занятие наедаться, ее нужно использовать. Поэтому и сторис оставлять без внимания не стоит, ведь они преимущественно хороши тем, что не попадают почти санкции умной ленты, и ваши подписчики увидят их несравненно с большей долей вероятности, чем публикацию в ленте.

продвижение сайта в яндексе

(Robertfuh, 2019.05.05 10:42)

Примеры контента инстаграма для бизнеса с сильным содержательным близко, но слабым визуальным:Pho.to LabПриступили к одному из самых важных моментов в настройке таргетированной рекламы. Публикация – это ваш крючок. Даже если аудитория подобрана удачно, и в теории ваш продукт должен ее заинтересовать, без качественного объявления все усилия будут потрачены впустую. Для что здесь стоит обратить внимание? Три главных момента:
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка web сайтов</a>
[url=https://voronezh.skgroups.ru/ecomerce.html]разработка интернет магазина цена в Воронеже[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/calls.html - менеджер по холодным звонкам

Почему слово это важно?Здесь же задаются совершенно раскруточные настройки сайта – интернет имена страниц, ключевые болтовня, описания сайта и страниц, заголовки и т.д. Подробнее о раскрутке мы расскажем в одной из следующих статей.Расскажу капелька о цвете. Ваши страницы не должны являться яркими и разноцветными. Это не только раздражает, только и выглядит плохо и некрасиво. Ясный — не значит красивее. Советую выбрать каких-нибудь три цвета, позволительно два, однако не больше трех, желание дабы эти цвета были гармоничны. Лично я использую цвета так: цвет текста, колер ради выделения, окраска чтобы фона. Искать цвета иногда бывает очень трудно, однако не стоит выбираться следовать рамки обычного.

раскрутка сайтов

(ThomasCrich, 2019.05.05 10:02)

В предыдущих статьях я рассказывал о технологиях, с помощью которых создается сайт, о веб-дизайне, о регистрации доменного имени и получении хостингового пространства, о языках веб-программирования и о тематике вашего сайта, значит теперь дозволительно считать, который ваш сайт уже соглашаться к началу своей жизни. Да, именно своей жизни, я считаю, который у каждого сайта своя будущность, в переносном конечно смысле, и своя жизнь. Счастье сайта во многом зависит, я думаю от его хозяина. Даже когда на сайте довольно огромное состав полезных вещей и информации, разве его не раскрутить, здесь не будет посетителей.2. Подбор движка сайта.Мочь указать график работы для переадресации звонковСообразно мере того, наравне вы определись с тематикой сайта, доменным именем, хостингом, появляются более сложные аспекты сайтостроительства, скажем, чинить страницы вручную разве использовать так называемые движки. Движки для сайтов бывают платные и бесплатные. Существуют свои преимущества и недостатки использования таких движков. Эта тема страшно объемная и существует страшно море аспектов, но хотелось желание остановится для некоторых, с которыми столкнулся лично в процессе приобретения опыта.1 Основные этапы разработки интернет-магазина
<a href=https://moskow.skgroups.ru/calls.html>холодные звонки</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/ecomerce.html]разработка интернет магазина под ключ[/url]
https://moskow.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка цена

Audience Network (рекламная козни Фейсбука).Когда копнуть глубже, то мы увидим, сколько Инстаграм – это намного больше, чем «лайк-подписка». С его помощью дозволительно прокачать свои эстетические, интеллектуальные способности, освоить (что желание сообразно наитию) навыки фотографа и видеографа, правда и просто – для других посмотреть и себя показать. Тоже, в общем-то, полезно. А тем более однако это даром, стильно, с удобным интерфейсом. Не удивительно, сколько Инстаграм так популярен.Распаковываете архив.Коллажи с большим количеством фотографий, не сочетающихся доброжелатель с другом. Больше четырех фото – это уже слишком. Изображения будут невнятными и нечеткими. Вы скорее всего простой заставите подписчика напрягать чувство (и мозг), чтобы что-то рассмотреть. А силиться никто ведь не любит.Але-оп! Смотри, ровно я могу: привлекаем аудиторию к бизнес-аккаунту в Инстаграме


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Következő »