Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

......................

NÉPDALTÍPUSOK

A variálás állandó folyamatában az új meg új formák alakulásának szövevényes folyamatában, kevéssé sikerült vagy életre nem való kísérletek és sikerült, de el nem terjedt, vagy kiveszőben lévő egyedi darabok tengeréből emelkednek ki mint szigetek vagy nagy szárazföldek, a típusok: egy-egy dallamelgondolásnak, formai alakulatnak folytonos újraalkotásából keletkező változattömbök. Egy-egy ilyen, felismerhetően azonos dallam összetartozó változatait is szokták típusnak nevezni: így nevezi például Járdányi a Magyar népdaltípusok c. kiadványában az egyes dallamokat, amelyek szélesebb területen, több változatban ismeretesek. Ugyanígy használja a típus fogalmat az MNT VI. kötete. Ezek a „típusok” tulajdonképpen „a dallamok”, amelyeknek a műzenében egy-egy alkotás felel meg. Mindössze az a különbség, hogy a műzenei alkotás egyszeri és megmásíthatatlan, a néphagyományban viszont egy alkotás sok változatban él – mintha a zeneszerző művét csupán számos vázlatából ismernék. Éppen ezért helyesebb a típus szót tágabb értelemben venni: több önálló „alkotást” – vagyis változatokban élő dallamot – összefoglalóan nevezni közös típusnak aszerint, hogy több vagy kevesebb vonásban hasonlók egymáshoz. Rokon dallamokat és nem azonos dallamokat nevezek tehát a továbbiakban típusnak. Az a kérdés, milyen rokonság alapján nevezhetünk így különböző dallamokat.

Legtágabb a rokonság akkor, ha a dalok egyetlen meghatározó sajátsága alapján húzzuk meg a rokonság határait. Tulajdonképpen az eddigi fejezetekben tárgyalt összes tulajdonság szerint lehet „tipikus” egy dallam, s tartozhat ilyen vagy olyan típusba: van dallamvonal szerint típus, hangkészlet szerint (sőt hangnem is tehet dallamot tipikussá), van ritmus-, illetve szótagszámtípus, formatípus, sőt dallam–szöveg kapcsolat is lehet jellemző néhány szorosan összetartozó dallamra, végül, de nem utolsó sorban az előadásmód is foghat össze „típust”. Vegyük sorba ezeket a lehetőségeket.

Nem kell bizonygatni, hogy a dallamvonal, illetve egy összetettebb dallamfelépítés lehet tipikus, és sokféle eltérő megoldásban jelentkezhet. Legtágabb határok közt beszélhetünk ereszkedő (01–094), helyben topogó (0129–0141 és 0280–0302), emelkedő (0256–0275), kupolás dallamokról (0319–0393), kétrészes – például kvintváltó (01–049) vagy kvinttel magasabban ismétlő (0323–0324, 0335, 0345, 0359), mély járású (16/e, 46, 0137, 0143–0152, 0176–0179, 0293–0302, 0311–0318), magas járású (01–049+0234–0244), tág ívű (022, 039, 0219, 0369–0393) és szűk menetű dallamokról (0146–0152, 0308–0309), s ezek bizonyos {240.} vonatkozásban valóban közelebbről vagy távolabbról rokonok. A dallamnak még a tagolása is lehet igen tipikus: a kadenciái. Bizonyos kadencia-sorozatok is összekötnek dallamokat egymással, például 7 [5] 3, 4[5] VII, ezek többnyire kvintváltók: 5[4]3, 5[4]2 históriás jellegű vagy táncnóták a „sirató rokonság” jellegzetes példái; 1[5]4 az új stílusra jellemző és így tovább. A hangkészlet néha igen jellemző egy-egy dallamstílusra, különösen a fejlődés korai fokozataiban, de még olyan fejlett parasztzenében is, mint a bolgároké. A magyar népzenében is más-más jellege van a dúr pentachord dallamoknak (0303–0309), mondjuk a Zobor vidéki lakodalmas énekeknek (0303, 0307) vagy a hexachord (+oktáv) hangkészletnek, mondjuk a regösénekeknek, betlehemesnek és dudazenének (201., 42–45., 50–54., 152., 256. pl.), mint az oktávterjedelmű ötfokú daloknak. Ötfokú dallamok: ez a tág hangkészlet-meghatározás is, minden tág volta ellenére is, jelent bizonyos rokonvonást, ami határozottan elkülöníti más dallamoktól. Igen sok dallamot meghatároz a fríg hangnem, ha ugyanis annak fő hangjaira épül fel a dallamvonal (0178, 0255, 0282, 0284, 0290/a). Egészen különválnak hangnemi-hangkészleti sajátságaikkal azok a dalok, amelyeknek egész dallammenetük az „akusztikus skála” hangjaira épül, s annak jellemző hangjait lényeges dallamhelyen építik be a dallamvonalba (69, 0278). Funkciós dúr-dalok (0317), hipo-skálákban mozgók (0240–0244) mind külön rokonsági körbe tartoznak. Ismét határozott típust jelentenek a drm-n recitálgató dallamok (0129–0141).

A magyar népdalban (a népköltészethez hasonlóan) igen nagy jelentősége van a szótagszámnak: egy-egy szótagszámcsoport vagy különösen egy-egy sajátos versszakképlet összekapcsol sok, egyébként különböző dallamot. Az olyan ritka sor, mint az ötszótagú, különösen ha a versszak mind a négy sora ilyen, annyira különválik a magyar dalok többségétől, hogy ez már típussá is avatja (e tekintetben legalábbis). De igen jellegzetes csoportot alkotnak a 6-os, 8-as, 12-es izometrikus dallamok is – ezek többnyire a régi parlando-rubato dalok főcsoportjai; a 12-esek pedig a régi stílusban szinte kivétel nélkül az úgynevezett „recitálók” csoportjába tartoznak. Ellenben a 7 és 11 szótagúak a régi stílusban kivétel nélkül táncdallamok, a 6+5 tagolású 11-es pedig szinte egyetlen dallamot jelent: a „Hol jártál az éjjel cinegemadár” szövegű kanásztáncot (04). 13–14 szótagszám egy dallamon belül a kanásztánc legjellemzőbb típusait jelenti. Új dalaink között a 10-es és 11-es szótagszám jelent igen tipikus dallamcsaládot, az új stílus legnagyobb tömegű, legjellegzetesebb darabjait; 16-os szótagszám a közép-erdélyi új dallamokat, s ennél hosszabb sorok már csakis az új stílus AABA formájú dalaira jellemzők, tehát ismét egy szűkebben körülírható dallamfajtát határoznak meg.

Még közelebbi rokonságot jelenthet egy-egy sajátos ritmusforma. A mazurka-ritmus igen erős hasonlóságot tud éreztetni még nagy dallamkülönbség ellenére is.

ritmus 4–5 dalunkra jellemző, amelyeket ezért egymás közeli rokonainak érzünk.

{241.} Talán még erősebb a típusalkotó ereje a formának. AA5A5A dallamainkat szinte mind egy típusnak lehet érezni. Nem kevésbé a fordítottját: A5A5AA-t. Még jellegzetesebb, egyéni arculatot tud adni egy dalnak a szaffikus forma magyar változata. A 118–119. és 160. példában több változattal is bemutatott dallamcsaládot például szinte semmi más tulajdonság alapján nem lehetne egyetlen variánscsoportba sem összehozni, csakis a forma alapján: dallamiránya hol fölfelé tartó egészen az oktávig, hol a kvintről lefelé mozog, hol meg a kvint körül marad; hangnem-hangkészlete alapján lehetne dúr pentachordtól oktáv terjedelmű dúr, akusztikus, fríg, hipo-ión, eol dallam; szótagszáma és ritmusa a 3–4. sorban nagy különbségek között ingadozik, tehát mint „heterometrikus versszak” is különböző helyen szerepelnének változatai akár egy ritmusrendben, akár a szótagszám szigorú rendszerében. Ami mindben közös, az egyedül a forma: AAb+bc, a késői szaffikus jellegzetes formája; ennek megfelelően a nép is egyetlen dalnak ismerte és mindig ugyanarra a szövegre énekelte. (Pontosabban: ugyanazt a dallamot ugyanazzal a szöveggel variálta ilyen különböző formában, ahol minden megváltozhatott a dallamban, egyedül a forma nem.)

Még a dallam–szöveg kapcsolat is lehet típusalkotó elem: kanásznótáink, dudanótáink sajátos szövegeknek sajátos ritmussajátságokkal való együttjárását jelentik, különböző dallamokban. „Jaj-nótáknak” pedig azokat nevezzük, amelyek sajátos szövegkezelésükben gyakran toldják ki a szöveget: jaj, jaj, jaj (csuhajja, la-la-la) féle szótagokkal a dallam kitolódott sorvégein vagy páratlan sorain. A „virágénekek” is elég jellegzetes csoportot jelentenek: virágot emlegető refrénszövegükről nevezzük így, a legjellegzetesebbek a háromsoros, refrénes dúr-pentachord dallamok.

Végül az előadásmód is jelölhet típust: „recitálók” kivétel nélkül 12-es parlando, ötfokú drm-kezdetű dalok; s az 5/8-os előadás a régi stílusú 11-esekben tapasztalható, ahol a 4/8-ot váltja fel a kissé fellazított, nagyobb érzelmi töltésű, kiszélesített ritmus.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, többnyire elég tág határokat jelent: azt, hogy egy-egy tulajdonságban bizonyos dallamok közösek és másoktól elkülönülnek; de azért ez még nem teszi őket egy jól meghatározható típus tagjaivá. Ahhoz több kell, mint egyetlen tulajdonságban való egyezés, és ebben az egy tulajdonságban való különbözés a többi dallamtól. Viszont mindjárt azt is meg kell mondanunk, hogy olyan dallamcsoportot sem tudunk felmutatni, amelyik mind a hét felsorolt tulajdonságban különböznék a többi daltól. Még a legsajátosabban körülírható kanásznóta-csoport is csak egy-két tulajdonságban különbözik minden más dallamtól, egyéb vonásaiban hol több, hol kevesebb dallammal tartja a rokonságot. Sajátos ritmusuk és szótagszám-szabadságuk, valamint dallam-szöveg kapcsolatuk alapján minden más daltól különböznek, ötfokúságuk, kvintváltásuk, dallamvonaluk menete, jellegzetes A5A5kAAk formájuk, táncszerű, feszes giusto előadásmódjuk más-más dallamokban is feltalálható. Azonban nemcsak a különböző vonások tartoznak hozzá egy stílushoz vagy egy típushoz, hanem {242.} mindaz, ami jellemző rá, akár közös az mással is, akár nem. Az a kérdés, vannak-e olyan típusok, amelyekben minden elsorolt tulajdonságnak kötelezően csak egy bizonyos megoldása fordulhat elő. Ebben a megfogalmazásban a Kanásznótát már ilyen típusnak nevezhetjük: sajátos dallamvonal (kvintváltó, egymotívumú „Páva-dallam”), sajátos hangkészlet (9–VII ötfokú), egyéni metrikai-ritmikai sajátság, szövegkapcsolat és táncszerű előadásmód jellemző rá. Ebből a metrikai sajátság és a szövegkapcsolat minden mástól különbözik, dallam, hangkészlet és forma sok daltól elválasztja, de összekapcsolja a dél-dunántúli ötfokú-kvintváltó dalok egész sorával. Viszont itt már olyan szűkre vontuk a beletartozó dallamok határát, hogy mindössze két dallam tartozik bele, amit az MNT VI. kötete egyetlen dal variánsainak minősített (03–04). De vannak nem kvintváltó, sőt nem is ötfokú kanásznótáink is; ezek csak a szövegkapcsolat és a ritmus–metrum alapján rokonai az előbbieknek, vagyis a „megkülönböztető jegyekben”, összes többi tulajdonságaikban eltérnek tőlük: „Csóri kanász, mit főztél” (Pt 43) még (elhomályosult) ötfokúságával közelebb van, de már nem kvintváltó, s első motívuma is más; 0292 dalunk pedig már se nem ötfokú, se nem ereszkedő dallam, mégis kanásznóta. Ezeket már csak egy tágabb meghatározás kapcsolja össze.

Látjuk tehát, hogy tágabb és szűkebb meghatározások keresztezik egymást; több vagy kevesebb jellemző, közös jegy alapján pontosabb vagy lazább körülírást, szorosabb összefüggést jelezhetünk.

Különböző, szűkebb-tágabb körbe tartozó típusokat mutattam be a Pt dallam-mutatójában (l. „Típusok, eredet”.) Annak célja csak az volt, hogy különböző, kidomborodó sajátságokra, bizonyos rokonságokra felhívja a figyelmet (amit akkor már nyilvántartottunk).

Nyilván sem a maximális követelmény nem lehetséges: hogy minden tulajdonságban jellemzők s egyúttal minden más dallamtól különbözők is legyenek a „típusok”, sem a minimális, hogy csak egy-egy tulajdonsággal határozzuk meg a „típust”. Az elsőt nem lehet elérni, a második pedig kevés. Kell tehát több jegy ahhoz, hogy valamit típusnak mondhassunk, de mindig lesz benne egy vagy két kidomborodó sajátság, ami leginkább föltűnik és jellemzi a típust, és kell hogy a típuson belül különböző dallamok legyenek, amelyek a nem kiemelkedő sajátságokban eltérjenek egymástól. S amit így elsorolunk, abban mindig számolni kell olyan, ezúttal elhanyagolt tulajdonságokkal, aminek alapján, más vonatkozásban más típusba is sorolhatnánk az illető dallamot. Amikor például főképp hangjaival határozzuk meg a dalt – dallamvonal, hangnem, hangkészlet, kadenciák alapján – akkor ritmusával kapcsolódhat egészen más dalokhoz is, és fordítva.

Ezúttal ugyanis a dallammozgás irányával, a kadenciákkal, a hangkészlettel és hangterjedelemmel (tehát hangnemi sajátságokkal) és a forma alapján állítom össze a típusokat. Eltérek Járdányi rendszerétől abban, hogy egyrészt lazábban határozom meg a dallammozgást, hiszen nem egy tízezrekre rúgó dallamanyag egyszempontú elrendezésére akarom felhasználni, hanem csupán a közölt anyagban akarom jellegzetes csoportokra felhívni a figyelmet; másrészt éppen ezért {243.} több szempontot is figyelembe veszek egyszerre. Inkább valami olyasféle tipológiára törekszem, aminőt Bartók adott könyvében, azzal a különbséggel, hogy az ő fő szempontja a versszakszerkezet és ritmus volt. De előzőleg már elkülönített három stílust, amelyet több vonással jellemzett: a régi stílust ereszkedő, ABCD felépítésű (vagy kvintváltó), ötfokú, izometrikus tulajdonságokkal, az újat négyféle visszatérő formával, alkalmazkodó tempo giustóval, s csak azon belül határolt el szótagszámcsoportokat, illetve a „Vegyes osztály” III. alosztályában különböző versszakszerkezeteket. Egyes csoportjai már valóban „típusokat” fognak össze; a többiek azonban vagy túl tágak, vagy túl vegyes elemeket tartalmaznak, mert a választott összetartó sajátság (metrika, ritmika) a legkülönbözőbb eredetű és stílusú dallamokban is lehet közös.

Magam követem Bartókot abban, hogy különválasztom az ötfokú dalokat a diatonikusaktól, de nem elégszem meg azon túl a szótagszámcsoportokkal, hanem további megkülönböztetéseket is teszek mélyebb és finomabb dallamrokonság meghatározására. Az új stíluson belül is forma és dallammozgás szerint adok további elhatárolást, s messze túl kellett menni mind Bartók, mind Járdányi szempontjain a két nagy stíluson kívül eső típusok meghatározásában.

Arról természetesen szó sem lehet ezúttal, hogy a teljes magyar népzenei anyagot mutassam be „típusokon” keresztül. Az még az összkiadásban sem lehetséges, hiszen számos „típuson kívüli”, magányos darabot is be kell mutatni, amit csak szükségből sorolunk egyik vagy másik típus elé, közé. Mindössze a kétségtelenül kialakult, ismert típusokra akarom felhívni a figyelmet a saját példáimon és gyűjteményemen belül. Leginkább típusnak nevezhető csoportok találhatók az ötfokú dalok közt, a sirató rokonságában, a dudanóták közt és az új stílusban; tehát ahol összefüggő stílusról beszélhetünk. Stílus ugyanis azt jelenti, hogy sok egymáshoz hasonló darab keletkezik. Legkevésbé tudjuk (egyelőre) meghatározni azt a sokféle dallamot, amely ezen a négy stíluskörön kívülesik, és tulajdonságai rendkívül tarka képet mutatnak. Ezeket többnyire csak tág határok között, inkább elkülöníthetjük egymástól, semmint szorosan meghatározhatnánk.

Lássuk mindenekelőtt az ötfokú, régi dalokat. Legkiugróbb típusai a kvintváltók. Ezek közt is igen jellegzetesek az „egymagú” dalok, amelyek egyetlen motívumot kétféle zárlattal periódussá fejlesztenek, s azt kvinttel mélyebben megismétlik (A5A5kAAk). Ezen belül külön is nagy család, az úgynevezett „Páva-család”, amelyet meghatározott „mag”, dallammozgás jellemez A-sorában: 8–4–7 fokok után 8–4–5 (02–014, valamint az MNT VI. kötetének szinte a teljes anyaga.) Ez a „típus” már majdnem egyetlen dal; de a különböző szótagszámú és ritmusú változatai különböző szövegekkel társultak, s ezekhez a szövegekhez és metrikai formákhoz annyira hozzáalakultak apró dallamrészletekkel, s egy-egy ilyen önálló forma olyan variánsgazdagságban él a nép közt, hogy önálló dallamnak kell tartanunk a család minden tagját, s a családot együtt típusnak. Ezek szabályszerűen 7[5]3 kadenciasort alkotnak (amit nem egy dallam vagy variáns elváltoztathat); ugyanilyen kadenciákkal és A5A5kAAk periódusos-kvintváltó formával más dallam {244.} is építkezik (például 01 és 015). Számos hasonló kadenciájú, kvintváltó dalunk épül viszont két különböző motívumból: A5B5AB (kétmagúak): 01, 016–021. Jellegzetes csoport az olyan kvintváltó daloké is, amelyek a periódust egy hanggal mélyebben záruló első sorral alkotják 4[5]VII kadenciákkal (ezeknek egyike-másika esetleg el is változhat egyes változatokban): 022–032. További kvintváltó csoportok: 5 [5] 1 kadenciák (033–037); 8 [5] 4 kadenciák (vagy 9 [5] 5): 038–047. (Mindig az alkalmi módosulások leszámításával.)

Sokban közeli a dallammozgás a kvintváltókhoz az ismétlés nélkül ereszkedő, ABCD formájú dalokban (064–0101). Ezek közt is lehetnek lépcsőzetesen ereszkedők: 080–081, 083, 088, 092, 093, esetleg 062, 086 – továbbá Pt 24, 49, 60, 98, 108?, 110–111, 124, 141, 180. Külön csoport az olyan ereszkedőké, amelyek 5–4–5–4–5–8 fokokon kezdenek: 095–097, 0100–0101, 0117–0118, továbbá Pt 17, 44–45, 113, 123, 134–135, 152, 230. Hasonló, mégis elkülönül tőlük az 5. fokon mozgó (de a 4.-et nem érintő) kezdés és utána 8.-ra ugrás (és utána természetesen ereszkedő dallamvonal): 094, 098–099, továbbá Pt 20, 121, 138, 168, 171?, 218. Nagyon sok ereszkedő régi dalunk kezd az oktáv ismételgetésével (vagy ami avval egyenlő: 8–5–8, 1–8... ugrásokkal): 073–074, 076, 092, 0109 és 191. példa, továbbá Pt 70, 87, 117+126+191 = 166. pl. Pt. 131, 168 stb.

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,
Mégis besorozott Ëngëm katonának.

 

MF 1229/b–1930/b lányok, Menyhe (Nyitra) 1909. Kodály

Nem kevésbé gyakori és jellegzetes az első sor oktávon induló és 7. fokon záruló első sora (8----7): 016, 018, 019?, 020, 047, 066, 071, 077–080, 082–083, 086, 088?, 091, 0102, 0109–0110, 0113? továbbá Pt 27, 49–52, 105+107, 124, 133, 165.

Nagyon tipikus az ABBC felépítés – tehát két azonos középső sor – nyolcszótagos, ötfokú-ereszkedő dalainkban. Gyűjteményünkben csak 066, de lásd Pt 50–52, 59, 87, 89, 92, 131, 133, 141, 157, 160=166. (Amint látjuk, ez érintkezik az előbbi csoporttal is: van tehát egy szűkebben összetartozó csoport: 8– – –7 kezdés és ABBC felépítés.) Hasonló ehhez, hogy a szélső sorok ismétlődnek vagy egymáshoz hasonlóvá váltak (AA(k) BB(k) vagy ABCC): 067, 070, 072?, 089–090, továbbá Pt 110.

A két első sor ismétlését (AABC formát) jellegzetesen olyan régi dalokban találjuk, amelyek három-négy nagyívű sorból – oktávról az alapra lefutó sorból {245.} – állanak, tehát kadenciáik 1 [1] 1. Ilyen 0114, továbbá Pt 54, 76, 79–86. Ezek többnyire 8 vagy 10 szótagos sorokból állanak.

Egészen más jellegűek az ereszkedő 12-esek: 24/ab. (lásd még Pt 178-at). Ezek erősen recitáló dallamok, ahol szinte az ötfokú, ereszkedő dallammenet vázát rajzolja ki a dal sok hangismétléssel.

Különválnak azok az ereszkedő dallamok, amelyekben csak az első három sor ereszkedik fokozatosan, le is jut az alaphang környékére, azután a negyedik sor újból magasra ível fel, vagy már a magasból indul is: 013, 065, 068, 074, 084, 0101, 0103, 0111–0114, 0133, 0141 és 23, 24/a, 58. példa.

A magasról ereszkedők után lássuk a középen mozgó pentatondalokat. Legjellegzetesebbek a drm-tengely körül mozgó dalok: 0129–0133, 0137, 0139–0141, továbbá Pt 77–78, 158, 162–164, 171, 179–142, 220, valamint Kodály 1973, 30. A drm-kezdettel jellemezhető dalok is összefüggő típust alkotnak, de néha – nagy ritkán – emelkedők is lehetnek, s szinte kivétel nélkül parlando (sőt recitáló) előadásban élnek: 0134–0136, 0138, továbbá Pt 96–97, 100, 127, 173–176.

Ötfokú, régi dalok közt ritka az ennél mélyebben járó dallam, de ami van, az határozott típus. Ilyen alulról vagy középről induló és alsó járású a 0143–0145 (továbbá Pt 22, 41, 96!, 220 és Kodály 1973, 32 „Túl a vízen egy kosár”). Szintén jellegzetes típus a néhány tetraton és triton dallam:0146–0152 és Kodály 1973, 28 „Csak azt szánom-bánom”= 276. példa.

Erősen összetartozó típust alkotnak dudanótáink. Ez ugyan ritmusuknak köszönhető, s erre vonatkozik a megjelölés is. Szinte kivétel nélkül 8 szótagosokat tartunk nyilván ilyen névvel, amelyekben kvint-kvartváltás nyomait lehet fölfedezni. Összetartozásukat további dallam- és formaelemek határozzák meg, amelyeket majd a következő fejezetben, eredetük tárgyalásában fogunk részletezni, mert a keleti párhuzamok világosabbá teszik. Egyik csoportjuk formája A5 vagy A4ABC (vagy A5–4ABB), másiké A5–4BAB (A5–4BAC): 050, 055, 062 (=Pt 250), továbbá Pt 248–252, 256, 270 és 053–054, 057–059, 061 (=Pt 260), továbbá Pt 258–259. Kivételesen 6–7 szótagú kvint-kvartváltó, alapritmusú dalokat is neveznek dudanótának: 050, továbbá Pt 56, 245.

Közeli rokonai ezeknek a dudanótáknak olyan 8-as parlando dalok, amelyeknek 2. sora már leszalad az alaphangra, néha már az 1. is: 112/a (= Pt 4) és Pt 37. Ugyancsak közeli a kvintváltó, egy magból felépülő dalok némelyike, amelyek az 5. fokú főzárlatot leviszik az 1. fokra: 151. példánk (= Pt 21). Jegyezzük meg mindjárt, hogy ennek ritmusa tipikus 6-os dudanóta-ritmus. (Ebben a dalban tehát összeolvad a dunántúli mintára elváltozott, egymagú, kvintváltó, Páva-motívumhoz hasonló dallamszerkezet az A5BAAk dudaritmusú dallamok szerkezetével. Ilyen oka is lehet az 5. fokú kadencia „lecsúszásának” az 1. fokra!)

A dudanóták többségét csak erős fenntartással lehet ötfokúnak nevezni mai alakjuk szerint. A későbbiekben látni fogjuk, hogy szo- és do-alapú, sőt félhangos ötfokúságban mozgó dallamokat lehet párhuzamba állítani velük; ezért, mostani diatonikus jellegük ellenére is az ötfokúak után tárgyaltuk őket.

{246.} Viszont a következők már kétségtelenül diatonikusak, bár jó részüket Bartók még az ötfokú, régi stílusba (A-osztályába) sorolta. Régiségük természetesen vitathatatlan, és sok egyéb tulajdonságukkal kétségtelenül közel állnak régi, ötfokú dalainkhoz.

Legfontosabb csoport a diatonikus parlando 12-eseké. Ezeknek hullámzó dallamvonala határozottan eltér az ötfokú 12-esek kifejezett ereszkedésétől; egészben véve és legtöbbjüknek kadencia-sora alapján mégis ereszkedőknek mondhatók. (Kadenciáikról az eredetkérdések tárgyalásakor szólunk.) Legszívesebben balladával, régi históriás ének vagy koldusének szövegeivel és halottas énekekkel járnak együtt. Ilyen 0155, 0163, 0165, 0193–0196, valamint 192–195. példa.

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj
Gazdag Fülöp császár, gazdag Fülöp császár!
Mer ién néked adom, mer ién néked adom

 

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:
Ivegablak alatt nagy hosszú almafa,
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága,
Háromszáz levele, hatvanhat virága.

 

Tova jő egy legény, be szomorú szegény!

{247.} Tova jő egy legény, be szomorú szegény!
Látom a szájáról, szállást kérne szegény.
S adnék neki szállást, a lovának állást,
Nekie pediglen csendes lenyugvást.

 

Az öreg Dancia magát siratgassa:

Az öreg Dancia magát siratgassa:
Istenem, Istenem, Kilenc lyányom közül,
Kilenc lyányom közül még egy fiam sincsen!
Istenen, istenem, ki váltson fel ingem,
Ki váltson fel ingem katonarabságból!

 

192) MF 2491/a 36 é. férfi, Trunk (Moldva) 1930 Véress S.; 193) Kallós 1970 108; 194) MF 1320/d asszony, Székelyvaja (Maros-Torda) 1914 Bartók = Pt 348 más szöveggel; 195) Pusztina (Moldva) 47 é. vak férfi, 1951 Kallós.

Hasonlóan ereszkedő-diatonikus, de nem annyira recitáló, mint a 12-esek, egy sor 8-as és 11-es 5[4]3 kadenciás (esetleg lassú táncritmusú) dallam: 0181–0184, valamint 5[4]2, 5[4]1 és hasonló kadenciákkal lépcsőzetesen leszálló 6-os vagy 8-as: 0166, 0164, 0188, 0194. Rokon ezekkel néhány oktávról, hetedik vagy hatodik fokról ereszkedő dallam 2. és 1. fokú kadenciákkal: 0161, továbbá 196–197. példa.

Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?

{248.} Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?
Talán az édesëm A lókeresőbe?

 

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,
Mér nem hagytál békit Én árva fejemnek?

 

196) MF 522/a (Maros-Torda) Vikár?; 197) Bánffyhunyad (Kolozs) 1908 Bartók.

Ezekhez hasonlók kadenciákban, de dallamvonaluk domború (dúr- vagy mollterccel, mint az előzők is):

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.
Hull a fődre, hull előmbe, Hull a gyászos kebelembe.

 

Magyari császárnak Lázár fia vala,

Magyari császárnak Lázár fia vala,
Mestere Mánónak es egy lyánya vala.

 

198) Sz. Nd 32 sz. 56 é. asszony, Nyárádköszvényes (Maros-Torda) 1914 Bartók; 199) Kallós 1970 5. sz.

{249.} Hasonló típusokat táncdalok közt is nyilvántartunk: 5[4]2 (vagy 2 helyett 4, 4,1) kadenciákat erősen kihangsúlyozó, fokozatosan ereszkedő dallamokat: 0167–0171, 0187, továbbá 146. és 200. példa.

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!
Akin az a kilenc betyár elindult, Pápai úr udvarába befordult.

 

Derzstomaj (Jász-Nagykun-Szolnok) 82 é. férfi, 1939 Vargyas = Vargyas 1954 93 sz.

További rokontípusok az oktávról ereszkedő, vagy alulról domborúan induló dallamok 2., 1. vagy X [2] X [1] kadenciákkal: 218., 220–221., 222. példa, valamint az utolsónak hangszeres változatai: 145/a–g példa.

Egészen más világot jelentenek a dúr-kvintváltók. Ezek is, mint az ötfokúak, nagyívű, ereszkedő dallamok, de kifejezett dúr hangzásuk elválasztja tőlük: 0205–0206, valamint 201–202. példa.

Rákóci hajdanában danában...

Rákóci hajdanában danában...

 

Gyújtottam gyertyát...

Gyújtottam gyertyát...

 

201) MNT III. 563; 202) MNT III. 649.

{250.} Ezekkel már meg is kezdtük Bartók „C) osztályának”, vagyis sem a régi stílusokba, sem az új stílusba nem tartozó dallamoknak a csoportjait. A dúr-kvintváltók határozott körvonalú típust alkotnak. Már a további csoportok inkább csak „elkülönítést” fognak jelenteni: a dúr-ereszkedők (ritkák): 83. példa, valamint a mixolíd-ereszkedők: 0208–0214. Inkább nevezhető típusnak a néhány lépcsőzetesen ereszkedő moll-dallam: 0218, 0220, 0224, valamint hipo-skálákban fogant, ereszkedő dallamok: 0240–0244.

Ismét csak tág elhatárolással foghatjuk egy körbe az ereszkedő moll-dallamokat (ha ugyanis nem tartoznak az előbbi csoportok egyikébe sem): 0215–0225, 0230–0233. Ezek közt már inkább típus néhány „új-szaffikus” formájú, moll, ereszkedő dallam: 0227–0229. És nagyon határozottan összetartozik, egyúttal minden más dalunktól elkülönül néhány tipikus fríg dallam, amelynek 6-ról ereszkedő vagy induló dallama a moll-szexten kívül a 4., 3 és 2 főhangokra épül: 0255, 267/ab. példa, valamint a következő:

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.
Haragszik rám az Isten is, Lehajlik hezzám az ég is, taj-laj-laj-laj laj-laj-laj.

 

Csikvacsárcsi (Csík) 1907 Bartók.

(Lásd még Pt 334–338, 347-et.) És hasonlóan jellegzetesen elválik a magyar dalok nagy tömegétől néhány alacsony járású fríg dallam, különösen a szokásdalok között: 0290/a, 149/a példa.

Csak nagy általánosságban jelent elválasztó – nem összekötő – határvonalat a következő néhány dallamirány-meghatározás. Ereszkedő, majd újra emelkedő dalok: 0241, 0277, továbbá Pt 99, 170, 206–207, 231, 242, 327. Középen mozgó dallamok: 0298 (továbbá Pt 182, 185, 208, 223, 227, 246, 269–270, 281, 285, 333, 347.) Középről fölfelé induló dalok: 0254, 0262 és 204–205. példa.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.
Nemcsak meghült, meg is hidegedett. Mert már engem régen elfelejtett.

 

Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!

{251.} Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!
Kilenc esztendeje, Mőte már rab vagyok, Mőte már rab vagyok

 

204) Kiskunhalas (Bács-Bodrog) 78 é. férfi 1939 Vargyas = Vargyas 1954 32 sz.; 205) Ghymes (Nyitra) 1906 Kodály.
(Lásd még Pt 146–147, 183, 192, 196, 241, 307, 320, 325, 332, 347.)

Elütnek a magyar dalok nagy tömegének dallamvonalától az alulról emelkedő és domború ívet leíró, (de nem ismétléses formájú, tehát nem új stílusú) dalok: 0268, 0273–0274, 0300, valamint a 247–249. példacsoport dallamai (továbbá Pt 101–121, 185–187, 210, 236, 238, 262, 273, 316, 329=468, 368, 370, 372, 471, 480 és a 249. példacsoportunkban szereplő Pt 494–495).

Még elütőbbek az alulról csak az 5. fokig emelkedő, alsó járású dallamok: 0297, 0299, továbbá Pt 46–47, 88, 204, 216, 284, 286, 288, 297?, 317–319, 370. Ezeket a magyar népzenén belül már „típusnak” is tarthatjuk a többitől való nagy távolságuk alapján.

Ugyancsak típust alkotnak az úgynevezett „Jaj-nóták”. Ezeket kizárólag formai sajátságuk alapján érezzük összetartozónak, de ez a formai sajátság nagyon szembeszökő, akár az egyes dalt tekintjük, akár egy egész összetartozó dallamcsaládot. (Leírásukat már láttuk a Forma fejezetben példákkal.) Akár a jellegzetes szövegtoldásokat vesszük tekintetbe, akár a dallamcsaládon belül tapasztalható sorszámszaporodást vagy -fogyást mindenképpen valami hasonlót, közöset kell látnunk az ilyen dalokban, függetlenül attól, milyen jellegű volt az eredeti négysoros, 8 szótagos dal: ötfokú, régi, ereszkedő, vagy dúr plagális, újszerű ének. Ilyen ötfokúak közt 077 és 085, egyéb dalok közt 0247–0254, valamint 124–127 példa.

Egy sor kis hangterjedelmű dalunk szeptim nélküli dúr-hangsorát egyáltalán nem a modern harmonikus érzék szerint alkalmazza: ezeket csakis a régi elmélet ión-skálájával jellemezhetjük. Ilyen ión-pentachord-hexachord dal 0303–0308. Külön összetartozik közöttük a refrénes, esetleg háromsoros fajta is. (Lásd Kodály 1973, 78–79. lapján közölteket.) Viszont egészen más jellegű, de a magyar népdalok közt szintén idegenszerű az 1–6(+8) fok közt mozgó, tehát dúr-hexachord dallamvilág: betlehemes dalaink nagy része és a regösénekek tartoznak ide, valamint néhány dúr-dudanóta és egy nagy tömegű párosító dalcsalád: 0201 és 44–45., 50–54., 152, 160/a példa. Ezek közt a szaffikusok (44–45. példa) igen sok dalból álló jellegzetes típust alkotnak.

A magyar dalok túlnyomó nagy többsége autentikus elhelyezkedésű (vagyis {252.} egész dallamvonala a záróhang fölött helyezkedik el – nem számítva a szubtonika –VII. fok – érintését a végső lezárás előtt). Ehhez képest néhány szórványos plagális (tehát a záróhang felett és alatt egyaránt mozgó) dallamunk még ilyen tág meghatározással is típusnak tekinthető. Az ismert plagális dalokon belül megkülönböztethetünk nagy hangterjedelmű, nagyívű dúr dalokat: 0311, 0314–0315 (továbbá Pt 201, 204, 205, 318), mollokat: 0312–0313, 0318. Külön típus néhány háromsoros, refrénes, plagális dal – a népszerűsítő füzetek révén ezek gyorsan elterjedtek: Pt 474–478. Végül a funkciós dúr-hangnem annyira ritka népdalaink közt, annyira jellegzetes hangzást jelent, s annyira idegen is, hogy jól felismerhető és elhatárolódó típusnak nevezhetjük: 0316–0317 és Pt 200.

Ezek után vegyük sorra új dalaink típusait. Először a legegyszerűbbet, amely szintén egyetlen motívumból van fölépítve, mint a régi dalok első, kvintváltó csoportja: AA5A5(k)A(v). Az ilyen formájú dalok közt igen jellemző a 8 és 11 szótagosok csoportja. A nyolcasok közt csak domború motívumot ismerek, 1–5 (6)–1 vonallal: 0323–0324. A 10–11-esek közt 5.-ről 1.-re ereszkedőt is: 0345, 0359 és domborút is: 0394.

A kétféle sortípusból építkezők közül AA5BA ereszkedő (5–1) A-sorral: 0319 (hatos), 0322 (hetes), 0325 (nyolcas), 0341 (tízes), 0346 (tizenegyes). Ugyanilyen felépítés domború A sorral: 0326 (nyolcas). Elég sok hasonló akad tizenegyeseink között.

Az ABBA forma 10-esei és 11-esei alkotják a leggazdagabb csoportokat. Ezekben már nemcsak az 1. és 5. fok közt mozoghat az A-sor, hanem 8–1, illetve 1–8–1 vagy 5–8–1 közt is.

10-es, A: 5–1: 0331–0332, 0338, 0340, 0343

11-es, A: 5–1: 0346, 0352, 0355–0358, 0363, 0368

10-es, 11-es, A: 1–5–1: Pt 402, 404, 413, Járdányi, 64, 65, 73, 0360, (0361)

10-es, 11-es, A: 8–1: 0333, 0339, 0342, 0344, 0347–0348, 0350, 0353–0354, 0365, 0367

10–11-es, A: 5–8–1: 0334, 0336–0337, 0364, 0366

11-es, A: 1–8–1: 0351

AABA formájú dalaink hosszú sorokból állanak, A-soruk a sok hangból nagy ívet ír le; kvint- és alaphang közt mozgó, szűk dallamsoraik tehát nincsenek is.

A: 1–8–1: 0374, 0376, 0380, 0389, 0390, 0392, 0393

A: 8–1: 0381–0383, 0384–0386

Többszörös ívet ír le: 0387–0388, 0391

Természetesen lehetséges volna további részletezés is. Még szorosabbra vont határok közt közelebbi összetartozást is meg lehetne állapítani, ha a B-sorok különböző fajtáit és a sorok belső hajlásait is részleteznénk. Egy nagyobb anyagban, például a teljes népdalanyag összkiadásában erre szükség is lesz. Jelen célunk csak az volt, hogy a feltűnőbb csoportokra rámutassunk és a típusmeghatározás lehetőségeit ismertessük.

{253.} Ha most egybenézzük a magyar nép által ismert és fenntartott dallamtípusokat, különösen a „rokonsági kör” értelemben használt típusokon belül még az egyes dallamokat is, amelyeket variánsaik száma és elterjedtsége alapján „dallamtípus”-ként tartunk számon, akkor végtelenül gazdag sokféleséget találunk, s a zene, az ének legtöbb sajátságára, lehetőségére találunk több vagy kevesebb példát. Ezek közt vannak kedvelt, gyakori fajták, és vannak ritkák; a kedvelt fajták a dallamtípusok olyan nagy számával vannak képviselve, s azok olyan nagy tömegű variánsokkal, hogy bizonyos uralkodó jelleg erősen átüt a sokféleségen, sőt bizonyos értelemben egyformaságot, egyhangúságot is okoz. Mégis, az egész együtt, gyakori és ritka, népdalszerű és idegenségét még alig levetkező ének, ősi és új összead egy olyan zenei együttest, amely változatosságával, fejlettségével a nép sokféle érdeklődését árulja el, s bizonyítja, hogy kultúrája nyitott volt minden fejlődési lehetőség számára. S ha benne mégis sajátos, egyéni válogatás és jelleg mutatkozik, szívós ragaszkodás bizonyos sajátságokhoz: autentikus, ereszkedő vagy kvintszerkezettel emelkedő dallamépítkezés, izometria, határozottan érezhető forma, világosan tagolt szerkesztés, beszédszerű ritmusok rubatóban és feszes, pontozott ritmusban egyaránt, az mindennek nem mond ellene, csak kiegészíti: sokfélével megbarátkozó, de bizonyos sajátságokhoz ragaszkodó, változatos és egyéni műveltség igényéről tanúskodik.

 

A mappában található képek előnézete Csángók

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

раскрутка сайтов портфолио

(RostovQuite, 2019.05.07 14:21)

Нелегальные методы раскруткиПопулярное. Эта категория собирается на основе того, сколько вызвало наибольший интерес по всему Инстаграму.Удерживать приманка творческие порывы следует быть создании коллажа. Он не обязан становиться «визуальным шумом», лежать аляповатым и загруженным. Который позволительно удачно читать для коллаже? Формулу «до» и «затем» или, например, «форма спереди» и «перспектива сзади».Форматы объявлений в stories:2 Произведение модели сайта.
<a href=https://skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов в ростове на дону</a>
[url=https://skgroups.ru/calls.html]холодный обзвон клиентов цены[/url]
https://skgroups.ru/landing.html - одностраничный сайт на заказ

Черепок № 3. Интерпретация данных в собственном бизнесеТаким образом, любая общество, имеющая свой Web-сайт, должна позаботиться о книга, для на сайте обеспечивался оперативный и покойный доступ ко всем важным разделам и сервисам. Буде гость сайта опрометью «схватывает» его структуру, свободно ориентируется и находит нужную информацию на нем, то он, скорее всего, вернется на такой сайт и впоследствии не раз воспользуется предлагаемыми на нем услугами. Барыш к плохо организованным сайтам пропадает еще быстрее в книга случае, разве существуют качественные и удобные Web-сайты конкурентов.басня SMM про неважность текста в Instagram5. Абдикация иначе возражение?3. Цветовых пятен не надо гнездиться видимоневидимо, чтоб глаза знали, где остановится, и изза сколько зацепится.

купить готовый сайт в Перми

(SeopermHus, 2019.05.07 13:39)

Снижение числа отказов. Не тайна, что мобильные версии сайтов ввек упрощены, и определенной информации, которая лакомиться на веб-сайте может не оказаться в мобильной его версии. Также ограничен и функционал. В результате пользователи, которые зашли с мобильного, вынуждены либо переключаться для обычную версию сайта, либо уходить к вашим конкурентам. Такое поведение поисковые системы считают «отказами», и когда их сумма высоко, сайт теряет позиции в поисковой выдаче, как намерение, информация для котором не отвечает для выбранные поисковые запросы. И эту проблему также может решить адаптивная верстка, так сиречь пользователи мобильных устройств полной версией сайта.индивидуализированные аудитории для рекламы в ФейсбукеПорядочно соцсетей с разным контентом, минимум 1 должность в сутки – это аминь большой объем работы, облегчить которую вам помогут программы отложенного постинга.
<a href=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>стоимость разработки сайта</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание и разработка сайта[/url]
https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов под ключ

Стоит рисковать данную услугу, не зачастую появляется мочь безвозмездно увеличить эффективность своего бизнеса.Раздел Актуальное – заполнили ?3. Установите правила показа рекламы: на всех посетителей сайта разве людей, интересовавшихся определенным разделом, а также период, изза кто будут собираться данные (от 3 прежде 180 дней).3. Использование media queries – правил CSS3, которые назначаются только обстановка при вызове других правил из таблицы стилей, основанных на параметрах устройства вывода, таких якобы вид, ширина и достоинство окна браузера, согласие, ориентация в пространстве.Если начнете принуждать переписку с администрацией хостинга, обратите уважение для быстроту, полноту ответов. Насколько они внимательны к клиентам, достаточно ли четко и подробно отвечают для вопросы. Разве ответы задерживаются, значит, и к возникшим проблемам будут касаться так же равнодушно. Однако, задавая вопросы, не повторяйте тех, сколько есть в разделе «Зачастую задаваемые вопросы». Вероятно, там уже есть всетаки нужные ответы. И когда вас однако устраивает, можно регистрироваться.

создание сайтов под ключ

(Artembib, 2019.05.07 12:56)

Удерживать приманка творческие порывы следует присутствие создании коллажа. Он не должен становиться «визуальным шумом», гнездиться аляповатым и загруженным. Сколько дозволено удачно показать на коллаже? Формулу «до» и «затем» сиречь, примерно, «личина спереди» и «перспектива сзади».Присутствие создании посещаемого сайта в интернете должен придерживаться нескольких главных правил. Посетители приходят для доход в поисках нужной им информации. Ужасно явный дизайн, выскакивающие баннеры, надоедливая реклама будут единственно сердить, и отвлекать посетителя. Создавайте удобную систему навигации, индивидуальность, пришедший на web сайт, повинен примечать, где он находится и как перейти на другую страницу web-узла удобно когда уплетать чат на сайте. Предусмотрите для web-узле форму обратной связи, для гости могли вверять свои комментарии и пожелания. Не загружайте web-страницу графикой и скриптами, это снижает скорость ее загрузки. Оптимизируйте web-ресурс для разных разрешений экрана.Ровно исполнять личный сайт.Это разработка европейской компании, и CMS активно набирает популярность. Сообразно данным википедии, на PrestaShop создано уже более 300 тысяч интернет магазинов.• Быть холодном обзвоне клиентов вы можете сталкиваться с отсутствием интереса в начале разговора. В таком случае малость приостановите наводнение своей информации и задавайте больше вопросов, дающих вам информацию о вкусах и предпочтениях потенциальных клиентов.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/portfol-razrab.html>разработка сайта пример</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама google[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка стоимость

Это разработка европейской компании, и CMS активно набирает популярность. Сообразно данным википедии, для PrestaShop создано уже более 300 тысяч интернет магазинов.> 3. Выработайте ритмичный график прозвона. Например, сотрудник звонит 50 минут и 10 минут отдыхает.Работа единого пикселяЭто позволит не всего записывать безвыездно текущие сплетня с контрагентами, однако и упростит работу сообразно поиску базы чтобы обзвона. Острог база клиентов это, как правило, головная болезнь руководителя, поскольку для ее толпа менеджеры тратят в среднем от 3 до 5 рабочих дней в луна, вместо того, чтобы расходовать это период непосредственно на дружба с покупателями.Около грамотной верстке резиновый макет позволяет достичь большой универсальности в отображении, единовластно через ширины окна пользовательского клиента. На практике это встречается достанет редко, но, теоретически, если весь созидать правильно, то такое возможно;

поисковое продвижение сайта

(RobertLix, 2019.05.07 12:17)

Уважение: не используйте общие супер высокочастотные запросы, подобно: экономика, спорт, корпорация, культура. Безделица хорошего из этого не выйдет.Инстаграм TV – это канал, кто вы можете создать на базе своего профиля и постить там видео. Однако не 15-секундными отрывками, как в сторис, а полноценной лентой прежде часа длиной. Истина, здесь перекусить небольшая замечание: единственно продвинутые аккаунты могут позволить себе часовые видео. Однако профилям поскромнее совершенно равно поглощать, где разгуляться – в Инстаграм TV они свободно могут загрузить 10-минутные ролики.таргетирование по поведению пользователей
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/ecomerce.html>стоимость изготовления сайта интернет магазина</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/vizitka.html]создание корпоративного сайта цена[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентов по базе стоимость

Без дублей и монтажа. Вы будете вправду быть в прямом эфире, если выберете и запустите подходящий строй в разделе записи сторис.1. При создании макета сайта не рекомендуется определять максимальное количество времени компонентам сайта. Скажем, в книга случае ежели вы поместили в правом блоке навигационную панель, не требуется испытывать выдумывать заголовки категориям. Помните, который это простой эскиз.> Шаг 5. Положение планов чтобы подчиненных. Если сотрудник делает в среднем приблизительно 50 звонков в сутки, то чтобы выполнения такого плана ему понадобится 114 рабочих дней (5714/50). Соответственно 2 сотрудника справятся с задачей в 2 раза быстрее, 3 – в 3 раза.таргетирование сообразно поведению пользователейпример гива в инстаграме

продвижение сайта в топ

(Artemekbmails, 2019.05.07 11:35)

Не стоит создавать сайт с нуля с тематикой, подобной тематике многих других ресурсов. Такие сайты не пользуются популярностью. Многие владельцы сайтов просто-напросто перепубликовывают информацию с других сайтов и это не интересно посетителям подобных сайтов. Также не надо практиковать сайт о том, чего вы николи не знали и не понимаете. Вы не сможете держать сайт о программировании, скажем, коли вы костоправ по профессии. В то же время не полагается делать сайт о часть, сколько совсем не интересно пользователям интернет.2. Ключевые слова должны быть расположены будто дозволено ближе к началу страницы.Останется собрать аудиторию, чтобы которой довольно показываться рекламное объявление.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/vizitka.html]изготовление сайта визитки[/url]
https://ekb.skgroups.ru/ecomerce.html - разработка сайта интернет магазина

Drupal. Не очень популярный, только и не очень ледащий движок для сайта. Беспричинно же как и на двух предыдущих движках для Drupal дозволено делать самые разные сайты, начиная с блогов и заканчивая кинотеатрами. Было желание спрос, как говорится. По моему мнению, админ панель в Drupal достаточно простая и это хорошо, в ней недостает нуль лишнего, но с непохожий стороны она открывает достаточно большие возможности предварительно вебмастером. Хотя Drupal не настоящий популярный движок, вам всё равно стоит к нему надоедать, потому сколько на стиль и колорит товарища нет.Даже коли ваши фотографии в «ОК» лайкают родственники, которым трижды ради 18, не стоит надеяться в возрастные предрассудки. Безусловно, в «Одноклассниках» немало людей, отметивших сорокалетний годовщина, все большую кусок составляет аудитория 20-35 лет. Обитают там и школьники. Не верите? Загляните в официальные группы молодежных звезд, непременно найдете комментарии от преданных юных поклонников.Гибкая и удобная система, широко используется ради разработки интернет-магазинов разной сложности.

Lumexia

(reupieda, 2019.05.07 11:25)

www.game-thought.com
[url=http://www.game-thought.com/#]www.game-thought.com[/url]

контекстная реклама сайта

(Robertfuh, 2019.05.07 10:53)

Ретаргетинг сообразно файлу настраивается через загрузки на сервер подготовленного списка, состоящего из адресов электронной почты, телефонов и/или идентификаторов (ID) страниц ВКонтакте целевых пользователей. Быть наличии мобильного приложения дозволительно загрузить ведомость идентификаторов мобильных устройств — рекламные ID Android, Google (GAID) и Apple (IDFA). Впоследствии загрузки файла данные обрабатываются и сопоставляются с базой пользователей ВКонтакте.Картинку дозволительно превратить в кнопку, и исполнять её дверцей, открывающей другие страницы вашего сайта. Только это уже тонкости, которым вы сможете обучиться со временем и которые пригодятся чтобы создания сайта визитки.Второй аллюр в работе – это таргетирование, т.е. поиск пользователей, которым будете показывать приманка объявления. У ФБ в этом смысле довольно гибель различных возможностей. Моментально отметим, что парсинг по подписчикам других страниц не работает (в отличие через ВК), следовательно берем в воздаяние единственно возможности рекламного кабинета.
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайта цена</a>
[url=https://voronezh.skgroups.ru/landing.html]разработка одностраничного сайта[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/ecomerce.html - разработка интернет магазина цена в Воронеже

> 1. Звоните много. Будто минимум, цифры должны согласоваться стандартам отрасли либо побеждать их.Следовательно, грядущий часть, кто мы обязаны продумать – положение блоков, оформление названий, заголовков, размера и вида шрифта, порядок и внешний наружность самой информации.50 звонков в B2B, сектор среднего и крупного бизнеса

быстрое похудение за неделю на

(CarmeloCrype, 2019.05.07 10:44)

Привет! интересный у вас сайт!
Нашел интересную инфу: [b] как можно быстро похудеть [/b] [url=http://sportmanlife.ru/]http://sportmanlife.ru/[/url]
Здесь: быстрые углеводы список продуктов таблица для похудения http://sportmanlife.ru/kak-bistro-pohudet/
Здесь: [url=http://sportmanlife.ru/59-bridzhi-hot-shapers-bystroe-pohudenie.html]бриджи для похудения hot shapers противопоказания[/url] купить недорого бриджи в москве hot shapers
Тут: [url=http://sportmanlife.ru/47-titanium-gel-uvelichenie-penisa-na-2-sm-v-mesyac.html]гель титаниум для мужчин отзывы покупателей[/url] операция по увеличению пениса

разработка сайта интернет магазина

(ThomasCrich, 2019.05.07 10:11)

Grid-itСуществует 4 вида хэштегов:Шрифт, которым оформлен текст, присутствующий на веб-сайте, также может причинять различные ассоциации. Например, готический шрифт вызывает ассоциации с культурой Европы, он не может привыкать в контексте других культур или неподходящего исторического периода. Этими вопросами должны промышлять компетентные специалисты, выбор шрифтов — целая дисциплина, и ради изучения её существует специальная.Следовательно, HTML, также его называют языком гипертекстов, — это язык логической разметки документа № 1 в мире. С этим языком очень удобно и свободно делать, возможно, именно следовательно в основном предпочитают его. Присутствие использовании HTML отдельный текст, картинка, эффект, скрипт, положение элемента записывается в одинокий бумага, кто не содержит шиш опричь текста, браузер же читает этот бумага и формирует веб-страницу беспричинно, будто и приказывать в этом самом документе. Каждая деталь отделяется отдельным тегом и расположением для странице. HTML используется вместе с CSS (стили визуального оформления) и скриптами, типа JavaScript и VBScript. Могу отметить, что программированию для этом языке может выучить каждый, беспричинно будто легче простой не бывает. Если начать с самых низов позволительно добиться многого. Сообразно этому языку существует много книг, как электронных, беспричинно и изданных.5. Не используйте слишком множество графических объектов – это затрудняет испытание и уменьшает живость загрузки страниц.
<a href=https://moskow.skgroups.ru/calls.html>заказать холодные звонки</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама сайта[/url]
https://moskow.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка веб сайтов

пост относительный услуге в основной ленте ИнстаграмаДля чего нужен сайт?Бонус (60%)Иносказание Title ради страниц рубрик, подрубрик и тегов интернет-магазина: Телевизоры филипс от 15 000 рублей. Подкупать телевизоры филипс в Санкт-Петербурге – интернет-магазин Телеколюб.. Доменные имена регистрируются посредством специальные сервисы, которые предоставляют такие услуги для платной основе. Исключая того, разве вы хотите весь создать сайт безмездно, то те же сервисы бесплатных хостингов предоставляют бесплатно домены второго уровня. Обычно, в таком случае предполагется который ваш сайт довольно пользоваться название, которое вы ему придумали, плюс приставка, которая свидетельствует о размещении сайта для бесплатном хостинге (своеобразная рекламка данного сервиса), предположим, и т.д.

разработка интернет магазина цена в новосибирске

(Williamfarne, 2019.05.07 08:00)

Хостинг и доменное репутация сайта.ИнтерлиньяжДля декомпозировать задачи правильно, нуждаться вникнуть, каких показателей по росту выручки вы хотели желание достичь. Исходите из размера желаемой прибыли, маржинальности сообразно направлениям (имеющихся источников денежного потока), конверсии воронок продаж по новым и текущим клиентам якобы в целом, беспричинно и сообразно ее разрезам, и величины среднего чека. Учитывайте также активность подчиненных: сколь звонков в день они делают, что встреч проводят и т.п.
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентов по базе</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/portfol-seo.html]кейсы сео Новосибирск[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/portfol-razrab.html - портфолио сайтов веб студия в Новосибирске

Направления эко-дизайна:добавить метку в ИнстаграмеПосты со ссылками на сайт. Если у вас 10 000 подписчиков и более, вы можете извлекать дополнительную талантливость сторис и прикрепить к публикации ссылку. Так вы переведете трафик для частный сайт.Лабаз уже создан, наполнен товарами, в нем однако исправно работает. Сейчас должен сделать так, чтобы о нем узнали человек – потенциальные клиенты.Переходим на страницу своего профиля и ищем кнопку «Новое»

разработка интернет магазина под ключ

(SeogradGauby, 2019.05.07 07:17)

Актуальность создания сайтов состоит в часть, для довести информацию определенной тематики до неограниченного круга людей, так для их это заинтересовало, а вам было выгодно. Цена изготовления сайта составляет определенную статью расходов в бюджете любой компании. Определить «предварительно копеечки» достоинство изготовления сайта, не зная особенностей бизнеса компании, не зная задач и целей, которые стоят перед сайтом, невозможно. Цена разработки сайта включает обилие составляющих.Первое, сколько вам нужно сделать – это выбрать мечта рекламной кампании. Для самом деле, всё будет простой, из названия целей конечно, для сколько они ориентированы: узнаваемость, лиды иначе конверсия.Словно создать сайт в интернете.
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/ecomerce.html>заказать разработку интернет магазина</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/context.html]услуги контекстная реклама[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов Волгоград

Так что снимайте трубку и откровенный приступайте к холодному обзвону. Применимый попытка и советы более опытных продавцов помогут вам случаться настоящим профессионалом.Произведение и управление сайтом.Это чек-лист с перечнем основных чек-поинтов сообразно стандартам ведения беседы, начиная через приветствия и представления, прежде управления разговором и отработкой возражений. Мы рекомендуем испытывать звонки сообразно следующим критериям:Раньше чем разбирать конкурентов, приходится их найти. Для работы рассмотрим изрядно видов конкурентов и исходя из этого расскажем варианты их поиска:Хостинг и доменное имя сайта.

продвижение сайта в топ

(SeoomskFlers, 2019.05.07 06:35)

Локальные – #новостройки_москвыVSCOМежду прочих скриптовых языков наибольшую слава получил PHP. С помощью этого языка строятся наиболее сложные веб-ресурсы, которые разительно отличаются от страниц для технологии HTML. Используя PHP позволительно создать страницы, через которых можно будет испытывать о людях, посещающих сайт и их действиях, делать гостевые книги, чаты, форумы, счетчики, системы и т.д., PHP работает со многими базами данных. PHP если создавался с через GGI и Perl, он немного сложен собой, только если вникнуть и понять главное можно многого добиться.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/calls.html]заказать холодные звонки[/url]
https://omsk.skgroups.ru/resheniay.html - создание сайта по шаблону

Распаковываете архив.Проанализировать качество разговоров продавца поможет составление рейтинга сообразно системе «светофор». Зеленым цветом помечаются те сплетня , сообразно которым сотрудники прошли свыше 80% чекпоинтов из технологической карты, желтым — сотрудники, которые придерживались от 60?80% через имеющихся стандартов беседы, красным — те, кто прошел менее 60% и нарушил большую купон принятых в компании стандартов разговора. Дилемма продавцов – не скатиться в желтую и красную зоны, дилемма руководителя – обратить почтение для тех, кто отмечен красным и желтым скорректировать их работу.FacetuneТут, думается, комментарии излишни. :)Партнёрская список

jarkems

(jillava, 2019.05.07 05:57)

wcoinsw.com
[url=http://wcoinsw.com/#]wcoinsw.com[/url]

создание сайтов Казань

(Olegbep, 2019.05.07 05:51)

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИУпустим, который услуги профессионального SMM-специалиста стоят недешево, и предположим, что вы работаете над страницей единовластно, смотря полезные видео и читая статьи. Однако продвижение требует финансовых инвестиций – без платных рекламных кампаний, розыгрышей, конкурсов и таргетинга вы будете собирать аудиторию годами. И не факт, который соберете.Фон. Новички часто думают, лже фон — это единая цельная картинка под страницу. Вестимо, так тоже дозволительно созидать, но зачем? Она будет скорее удалять от содержимого, чем помогать. А вот узенькая цветная полоска во всю ширину экрана может адски помочь, отделив список, сделав ненавязчивую переливчатую подложку и беспричинно далее. Быть этом пользователь не довольно вас корить следовать многомегабайтную страницу — такая черта занимает обыкновенно 3-4К.
<a href=https://kazan.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка стоимость</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]заказать разработку сайта[/url]
https://kazan.skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентов по базе стоимость

Настройка текста виджетаБесчинство заказанных звонков с сайтаКачество экодизайна и в книга, сколько он учитывает характер, возраст, социальный статус и даже темперамент жильцов. Ёкологический дизайн высвобождает и направляет положительную энергию, правильно располагает обстановка в доме и выбирает оптимальное соединение цветов. А также нейтрализует в квартире патогенные зоны, устраняет влияние отрицательной энергии. Поскольку объект работы руками казаться не пощупать, то и уклон в философию присутствует в изрядной степени. Особое забота композиции, цвету и пространству.территориямПривлечение новых клиентов

сайт визитка цена

(SeosamarRer, 2019.05.07 05:07)

Состав постов сообразно длине текста (определитесь, который контент конкурентам проще только обнаруживать).Самым старым и авторитетным учебным заведением в России является Строгановское училище в Москве (Московская государственная художественно-промышленная академия Российской Академии художеств), более известная якобы «строгановка». По праву считается одним из лучших ВУЗов в стране по данной специализации. Готовит специалистов по таким предметам как промышленный дизайн, графический дизайн, суперграфика и реклама, дизайн транспортных средств, проектирование интерьеров, мебели, художественный текстиль. В качестве вступительных испытаний: рисунок фигуры человека, карикатура головы с плечевым поясом, искусство, композиция, русский диалект (письменно). Конкурс, естественно, высок, поступить страшно непросто.WordPress — бесплатная лучшая CMS, изначально задумывалась точно платформа ради создания блогов, только на этом движке позволительно кропать сайты любых типов благодаря отменной расширяемости (огромная база плагинов и тем оформления). Проста в установке для сервер, легко изменяются темы оформления, многопользовательский строй, SEO-характеристики на высоте. Скачать движок для сайта бесплатно дозволено на официальном блоге разработчиков, лопать русифицированная версия и “народные переводы”.
<a href=https://samara.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайта в самаре цены</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/context.html]настройка контекстной рекламы[/url]
https://samara.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка

В файле wp-config.php присутствие необходимости также вносим правки (новоиспеченный логин и отзыв к базе данных). А файл wpTimeMachine-htaccess.txt переименовываем в .htaccess и также копируем в корневой список вашего сайта.Яркая картинка. Закон тот же, что и в объявлениях для основной ленты. С через картинки мы цепляем аудиторию.О том, как правильно писать SEO-статьи чтобы сайта мы рассказали в статье: «Сиречь черкать SEO статьи: основные правила и советы«.Сайты Поисковые системы Туземный поиск InstagramВы сможете показывать рекламу пользователям, которые уже посещали ваш сайт тож его определенные страницы. Для этого в код сайта встраивается пиксель Фейсбука, который собирает данные о трафике.

раскрутка сайтов портфолио

(Goshaufaviste, 2019.05.07 04:23)

2. Настройка аудиторий и бюджетаЧтобы автоматизации (хотя скорее ради работы с компьютера), дозволительно извлекать сервисы ради подбора хэштегов. Особенности:А временно вернемся к Audi, ведь самое забавное в этой ситуации, что рекламная набег оказалась фейком. Ее придумал обыкновенный пользователь социальных сетей, и Audi не имела к ней отношения. Только, в общем-то, компания не расстроилась =).Регистрация доменного имениВ этой статье я попробую рассказать вам о способах создания и управления личный сайтом. создать сайт дозволительно зело разными способами, я расскажу вам о самых популярных и удобных. А управлять сайтом дозволено также самыми разнообразными способами. Прочитав эту статью вы сможете выбрать тот способ управления сайтом, какой подойдет именно вам. Создать страницы своего сайта с нуля позволительно подобно в бесхитростный программе, так и в сложном редакторе. Несомненно, самым привлекающим в программе является его просто и в то же дата функциональность.
<a href=https://ufa.skgroups.ru/calls.html>холодные звонки</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/smm.html]smm менеджер[/url]
https://ufa.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов под ключ

Стабильность и верность управления грузовыми автомобилями Volvo доказал Жан-Клод Ван Дамм, сев на поперечный шпагат среди движущимися грузовиками.Развитие сайта только отдельного вида бизнесаМоменты, напоминающие о необходимости создания сайта:AppForTypeШапка сайта (верхняя купон всех страниц) должна рассказывать однако о тематике ресурса. Посмотрев на шапку посетителей, может наносить выводы о содержании сайта и необходимости длительного нахождения там. Для выше лицезрение, шапка должна заключать в себе следующее: логотип сайта, слово ресурса, а также может продолжаться какая-нибудь картинка или подобное.

контекстная реклама яндекс

(Artemreera, 2019.05.07 02:59)

подготовьтесь к звонкуЕдиновременный стиль. Это уже даже не обсуждается. Везде в ваших публикациях обязан гнездиться единичный стиль в оформлении. Уклонение – сторис, но тоже стараемся без эпатажа.отбор географии чтобы рекламы в Фейсбуке
<a href=https://spb.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама сайта</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/kontakty.html]где заказать сайт[/url]
https://spb.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка цена

Какой величина текста использовать на страницах? В этом вопросе все индивидуально, только современные интернет-магазины пользуются следующими стандартами:Другая категория бизнесменов считает, сколько Фейсбук не ради них, так чистый там нет целевой аудитории. В этом, очевидно, логики больше. Враз скажем, сколько в данной соцсети (сообразно к России), сосредоточена комната 30+, с высшим образованием, со средним месячным доходом и выше среднего. Если брать срез сообразно интересам и роду деятельности, то можно выделить маркетологов, предпринимателей, журналистов, преподавателей вузов, политиков и т.п. Эдакая современная интеллигенция. Вписывается ваша ЦА в эти рамки? Значит, вам в ФБ тропинка открыта.Даже коли ваши фотографии в «ОК» лайкают родственники, которым трижды за 18, не стоит верить в возрастные предрассудки. Безусловно, в «Одноклассниках» немало людей, отметивших сорокалетний годовщина, однако большую кусок составляет аудитория 20-35 лет. Обитают там и школьники. Не верите? Загляните в официальные группы молодежных звезд, обязательно найдете комментарии через преданных юных поклонников.Басня первый. Соцсети созданы лишь ради общенияискусство из фото

сайт визитка стоимость

(RostovQuite, 2019.05.07 02:14)

Чтобы удобства выбора товаров, в категориях и подкатегориях интернет-магазина надо добавить фильтры, деление по ценам, бренду, цветам.Когда вы — веб-дизайнер, то у вас может возникнуть ещё одна проблема — действие загрузки страницы. Будет обидно, если элементы, управляющие ассоциативным близко, будут загружены не в той последовательности. Однако это уже не такая большая проблема. Коль вам взаправду надо показать всё подражание мгновенно, то вы можете использовать «слой загрузки», закрывающий всю страницу предварительно тех пор, покамест она не загрузится целиком, или убрать этот слой, на каком-то этапе загрузки страницы с через скрипта. Но не забывайте предусмотреть дорога его «ручного» отключения — чтобы «нетерпеливых» пользователей.Заказать выбор названия сайтаПлеяда опций чтобы администраторов и пользователей.иначе
<a href=https://skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов ростов</a>
[url=https://skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание сайтов ростов[/url]
https://skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов

> 8. Учите их вкушать инструментами, которые приведут к успеху и вдохновляйте.2. Создайте папку на вашем жестком диске, и назовите её согласно придуманному адресу. Эта кошель и довольно хранилищем для всех страничек и фалов нашего сайта.Миф четвертый. Чем больше хештегов поставить, тем выше будут продажиПосты со ссылками для сайт. Если у вас 10 000 подписчиков и более, вы можете извлекать дополнительную способность сторис и прикрепить к публикации ссылку. Беспричинно вы переведете трафик для частный сайт.7. Заполняем файлы информацией. Для изменения образца можно воспользоваться программой Word. Щелкаем правой кнопкой мыши на файл и выбираем «Открыть с через» «Выбрать программу» Microsoft Word. Так же позволительно воспользоваться опцией Файл Открыть в интерфейсе программы.

разработка сайта интернет магазина

(SeopermHus, 2019.05.07 01:32)

Используя высокочастотные хештеги, надежда, что ваша объявление попадет в топ и пользователи ее увидят, ничтожна мала. Следовательно держите в голове два момента: а) опирайтесь для среднечастотные и низкочастотные теги; б) представьте себя на месте ваших потенциальных клиентов/пользователей/читателей и подумайте, какой запрос для поиска выбрали бы люди.BikiniА я милого узнаю по мемам... Словно виральный охват может помочь в раскрутке бизнеса?
<a href=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов под ключ</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама google[/url]
https://perm.skgroups.ru/resheniay.html - купить сайт

Анекдот первый. Соцсети созданы только ради общения> 2. Звоните равномерно. Следите изза тем, чтобы сотрудники делали нужное состав звонков в ход только выделенного периода рабочего времени, а не в завершительный его час. Иначе пострадает качество.Языки веб-программирования ради сайта с нуля.2. Создайте новое объявление и выберите его тип. Доступно порядочно вариантов: чтобы сообществ и постов в них, видеозаписей, сторонних ресурсов, приложений.1. Использование резинового типа макета (англ. formless grid) – макета, в котором ценность размера ширины родительского элемента (элементов) задаётся в процентах по отношению к разрешению монитора.

продвижение сайта в интернете

(Artembib, 2019.05.07 00:51)

парабола инстаграм постов ради бизнеса со слабым визуальным рядом наука инстаграм постов для бизнеса со слабым визуальным около прототип инстаграм постов чтобы бизнеса со слабым визуальным близко аллегория инстаграм постов для бизнеса со слабым визуальным рядомБесплатно.Такой видоизмененный дизайнСделать всегда это сильно просто. Зайдите в поисковую систему Яндекс, введите запрос и прокрутите вниз страницы.Движков ради создания сайта сильно громада, бесплатных и коммерческих, специфических и универсальных. Здесь я просто перечислю изрядно движков, для примера, что-бы вы имели изображение об их возможностях, и тут, определившись с целью создания сайта, вы сможете выбрать себе подходящую CMS и создать на ней сайт.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентов по базе</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/calls.html]колл центр холодные звонки[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/landing.html - заказать лендинг

Ежели у вас вдобавок недостает блога, самое пора начать. И неважно, это будет особый доход, либо вы начнете постить материалы стойком для своем сайте. Публикуйте то, что интересно вашей аудитории. Давайте ответы для ее вопросы. Делитесь опытом и предлагайте решения. Человек будут возвращаться к вам еще и снова, дружить с контентом.Гибкая и удобная учение, широко используется ради разработки интернет-магазинов разной сложности.Безвозмездно, расширенные функции через 75 рублей.Движок для создания сайта.4. Комбинируйте цветовые объекты в группы, которые концентрируют внимание в определенных местах


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Következő »