Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

......................

NÉPDALTÍPUSOK

A variálás állandó folyamatában az új meg új formák alakulásának szövevényes folyamatában, kevéssé sikerült vagy életre nem való kísérletek és sikerült, de el nem terjedt, vagy kiveszőben lévő egyedi darabok tengeréből emelkednek ki mint szigetek vagy nagy szárazföldek, a típusok: egy-egy dallamelgondolásnak, formai alakulatnak folytonos újraalkotásából keletkező változattömbök. Egy-egy ilyen, felismerhetően azonos dallam összetartozó változatait is szokták típusnak nevezni: így nevezi például Járdányi a Magyar népdaltípusok c. kiadványában az egyes dallamokat, amelyek szélesebb területen, több változatban ismeretesek. Ugyanígy használja a típus fogalmat az MNT VI. kötete. Ezek a „típusok” tulajdonképpen „a dallamok”, amelyeknek a műzenében egy-egy alkotás felel meg. Mindössze az a különbség, hogy a műzenei alkotás egyszeri és megmásíthatatlan, a néphagyományban viszont egy alkotás sok változatban él – mintha a zeneszerző művét csupán számos vázlatából ismernék. Éppen ezért helyesebb a típus szót tágabb értelemben venni: több önálló „alkotást” – vagyis változatokban élő dallamot – összefoglalóan nevezni közös típusnak aszerint, hogy több vagy kevesebb vonásban hasonlók egymáshoz. Rokon dallamokat és nem azonos dallamokat nevezek tehát a továbbiakban típusnak. Az a kérdés, milyen rokonság alapján nevezhetünk így különböző dallamokat.

Legtágabb a rokonság akkor, ha a dalok egyetlen meghatározó sajátsága alapján húzzuk meg a rokonság határait. Tulajdonképpen az eddigi fejezetekben tárgyalt összes tulajdonság szerint lehet „tipikus” egy dallam, s tartozhat ilyen vagy olyan típusba: van dallamvonal szerint típus, hangkészlet szerint (sőt hangnem is tehet dallamot tipikussá), van ritmus-, illetve szótagszámtípus, formatípus, sőt dallam–szöveg kapcsolat is lehet jellemző néhány szorosan összetartozó dallamra, végül, de nem utolsó sorban az előadásmód is foghat össze „típust”. Vegyük sorba ezeket a lehetőségeket.

Nem kell bizonygatni, hogy a dallamvonal, illetve egy összetettebb dallamfelépítés lehet tipikus, és sokféle eltérő megoldásban jelentkezhet. Legtágabb határok közt beszélhetünk ereszkedő (01–094), helyben topogó (0129–0141 és 0280–0302), emelkedő (0256–0275), kupolás dallamokról (0319–0393), kétrészes – például kvintváltó (01–049) vagy kvinttel magasabban ismétlő (0323–0324, 0335, 0345, 0359), mély járású (16/e, 46, 0137, 0143–0152, 0176–0179, 0293–0302, 0311–0318), magas járású (01–049+0234–0244), tág ívű (022, 039, 0219, 0369–0393) és szűk menetű dallamokról (0146–0152, 0308–0309), s ezek bizonyos {240.} vonatkozásban valóban közelebbről vagy távolabbról rokonok. A dallamnak még a tagolása is lehet igen tipikus: a kadenciái. Bizonyos kadencia-sorozatok is összekötnek dallamokat egymással, például 7 [5] 3, 4[5] VII, ezek többnyire kvintváltók: 5[4]3, 5[4]2 históriás jellegű vagy táncnóták a „sirató rokonság” jellegzetes példái; 1[5]4 az új stílusra jellemző és így tovább. A hangkészlet néha igen jellemző egy-egy dallamstílusra, különösen a fejlődés korai fokozataiban, de még olyan fejlett parasztzenében is, mint a bolgároké. A magyar népzenében is más-más jellege van a dúr pentachord dallamoknak (0303–0309), mondjuk a Zobor vidéki lakodalmas énekeknek (0303, 0307) vagy a hexachord (+oktáv) hangkészletnek, mondjuk a regösénekeknek, betlehemesnek és dudazenének (201., 42–45., 50–54., 152., 256. pl.), mint az oktávterjedelmű ötfokú daloknak. Ötfokú dallamok: ez a tág hangkészlet-meghatározás is, minden tág volta ellenére is, jelent bizonyos rokonvonást, ami határozottan elkülöníti más dallamoktól. Igen sok dallamot meghatároz a fríg hangnem, ha ugyanis annak fő hangjaira épül fel a dallamvonal (0178, 0255, 0282, 0284, 0290/a). Egészen különválnak hangnemi-hangkészleti sajátságaikkal azok a dalok, amelyeknek egész dallammenetük az „akusztikus skála” hangjaira épül, s annak jellemző hangjait lényeges dallamhelyen építik be a dallamvonalba (69, 0278). Funkciós dúr-dalok (0317), hipo-skálákban mozgók (0240–0244) mind külön rokonsági körbe tartoznak. Ismét határozott típust jelentenek a drm-n recitálgató dallamok (0129–0141).

A magyar népdalban (a népköltészethez hasonlóan) igen nagy jelentősége van a szótagszámnak: egy-egy szótagszámcsoport vagy különösen egy-egy sajátos versszakképlet összekapcsol sok, egyébként különböző dallamot. Az olyan ritka sor, mint az ötszótagú, különösen ha a versszak mind a négy sora ilyen, annyira különválik a magyar dalok többségétől, hogy ez már típussá is avatja (e tekintetben legalábbis). De igen jellegzetes csoportot alkotnak a 6-os, 8-as, 12-es izometrikus dallamok is – ezek többnyire a régi parlando-rubato dalok főcsoportjai; a 12-esek pedig a régi stílusban szinte kivétel nélkül az úgynevezett „recitálók” csoportjába tartoznak. Ellenben a 7 és 11 szótagúak a régi stílusban kivétel nélkül táncdallamok, a 6+5 tagolású 11-es pedig szinte egyetlen dallamot jelent: a „Hol jártál az éjjel cinegemadár” szövegű kanásztáncot (04). 13–14 szótagszám egy dallamon belül a kanásztánc legjellemzőbb típusait jelenti. Új dalaink között a 10-es és 11-es szótagszám jelent igen tipikus dallamcsaládot, az új stílus legnagyobb tömegű, legjellegzetesebb darabjait; 16-os szótagszám a közép-erdélyi új dallamokat, s ennél hosszabb sorok már csakis az új stílus AABA formájú dalaira jellemzők, tehát ismét egy szűkebben körülírható dallamfajtát határoznak meg.

Még közelebbi rokonságot jelenthet egy-egy sajátos ritmusforma. A mazurka-ritmus igen erős hasonlóságot tud éreztetni még nagy dallamkülönbség ellenére is.

ritmus 4–5 dalunkra jellemző, amelyeket ezért egymás közeli rokonainak érzünk.

{241.} Talán még erősebb a típusalkotó ereje a formának. AA5A5A dallamainkat szinte mind egy típusnak lehet érezni. Nem kevésbé a fordítottját: A5A5AA-t. Még jellegzetesebb, egyéni arculatot tud adni egy dalnak a szaffikus forma magyar változata. A 118–119. és 160. példában több változattal is bemutatott dallamcsaládot például szinte semmi más tulajdonság alapján nem lehetne egyetlen variánscsoportba sem összehozni, csakis a forma alapján: dallamiránya hol fölfelé tartó egészen az oktávig, hol a kvintről lefelé mozog, hol meg a kvint körül marad; hangnem-hangkészlete alapján lehetne dúr pentachordtól oktáv terjedelmű dúr, akusztikus, fríg, hipo-ión, eol dallam; szótagszáma és ritmusa a 3–4. sorban nagy különbségek között ingadozik, tehát mint „heterometrikus versszak” is különböző helyen szerepelnének változatai akár egy ritmusrendben, akár a szótagszám szigorú rendszerében. Ami mindben közös, az egyedül a forma: AAb+bc, a késői szaffikus jellegzetes formája; ennek megfelelően a nép is egyetlen dalnak ismerte és mindig ugyanarra a szövegre énekelte. (Pontosabban: ugyanazt a dallamot ugyanazzal a szöveggel variálta ilyen különböző formában, ahol minden megváltozhatott a dallamban, egyedül a forma nem.)

Még a dallam–szöveg kapcsolat is lehet típusalkotó elem: kanásznótáink, dudanótáink sajátos szövegeknek sajátos ritmussajátságokkal való együttjárását jelentik, különböző dallamokban. „Jaj-nótáknak” pedig azokat nevezzük, amelyek sajátos szövegkezelésükben gyakran toldják ki a szöveget: jaj, jaj, jaj (csuhajja, la-la-la) féle szótagokkal a dallam kitolódott sorvégein vagy páratlan sorain. A „virágénekek” is elég jellegzetes csoportot jelentenek: virágot emlegető refrénszövegükről nevezzük így, a legjellegzetesebbek a háromsoros, refrénes dúr-pentachord dallamok.

Végül az előadásmód is jelölhet típust: „recitálók” kivétel nélkül 12-es parlando, ötfokú drm-kezdetű dalok; s az 5/8-os előadás a régi stílusú 11-esekben tapasztalható, ahol a 4/8-ot váltja fel a kissé fellazított, nagyobb érzelmi töltésű, kiszélesített ritmus.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, többnyire elég tág határokat jelent: azt, hogy egy-egy tulajdonságban bizonyos dallamok közösek és másoktól elkülönülnek; de azért ez még nem teszi őket egy jól meghatározható típus tagjaivá. Ahhoz több kell, mint egyetlen tulajdonságban való egyezés, és ebben az egy tulajdonságban való különbözés a többi dallamtól. Viszont mindjárt azt is meg kell mondanunk, hogy olyan dallamcsoportot sem tudunk felmutatni, amelyik mind a hét felsorolt tulajdonságban különböznék a többi daltól. Még a legsajátosabban körülírható kanásznóta-csoport is csak egy-két tulajdonságban különbözik minden más dallamtól, egyéb vonásaiban hol több, hol kevesebb dallammal tartja a rokonságot. Sajátos ritmusuk és szótagszám-szabadságuk, valamint dallam-szöveg kapcsolatuk alapján minden más daltól különböznek, ötfokúságuk, kvintváltásuk, dallamvonaluk menete, jellegzetes A5A5kAAk formájuk, táncszerű, feszes giusto előadásmódjuk más-más dallamokban is feltalálható. Azonban nemcsak a különböző vonások tartoznak hozzá egy stílushoz vagy egy típushoz, hanem {242.} mindaz, ami jellemző rá, akár közös az mással is, akár nem. Az a kérdés, vannak-e olyan típusok, amelyekben minden elsorolt tulajdonságnak kötelezően csak egy bizonyos megoldása fordulhat elő. Ebben a megfogalmazásban a Kanásznótát már ilyen típusnak nevezhetjük: sajátos dallamvonal (kvintváltó, egymotívumú „Páva-dallam”), sajátos hangkészlet (9–VII ötfokú), egyéni metrikai-ritmikai sajátság, szövegkapcsolat és táncszerű előadásmód jellemző rá. Ebből a metrikai sajátság és a szövegkapcsolat minden mástól különbözik, dallam, hangkészlet és forma sok daltól elválasztja, de összekapcsolja a dél-dunántúli ötfokú-kvintváltó dalok egész sorával. Viszont itt már olyan szűkre vontuk a beletartozó dallamok határát, hogy mindössze két dallam tartozik bele, amit az MNT VI. kötete egyetlen dal variánsainak minősített (03–04). De vannak nem kvintváltó, sőt nem is ötfokú kanásznótáink is; ezek csak a szövegkapcsolat és a ritmus–metrum alapján rokonai az előbbieknek, vagyis a „megkülönböztető jegyekben”, összes többi tulajdonságaikban eltérnek tőlük: „Csóri kanász, mit főztél” (Pt 43) még (elhomályosult) ötfokúságával közelebb van, de már nem kvintváltó, s első motívuma is más; 0292 dalunk pedig már se nem ötfokú, se nem ereszkedő dallam, mégis kanásznóta. Ezeket már csak egy tágabb meghatározás kapcsolja össze.

Látjuk tehát, hogy tágabb és szűkebb meghatározások keresztezik egymást; több vagy kevesebb jellemző, közös jegy alapján pontosabb vagy lazább körülírást, szorosabb összefüggést jelezhetünk.

Különböző, szűkebb-tágabb körbe tartozó típusokat mutattam be a Pt dallam-mutatójában (l. „Típusok, eredet”.) Annak célja csak az volt, hogy különböző, kidomborodó sajátságokra, bizonyos rokonságokra felhívja a figyelmet (amit akkor már nyilvántartottunk).

Nyilván sem a maximális követelmény nem lehetséges: hogy minden tulajdonságban jellemzők s egyúttal minden más dallamtól különbözők is legyenek a „típusok”, sem a minimális, hogy csak egy-egy tulajdonsággal határozzuk meg a „típust”. Az elsőt nem lehet elérni, a második pedig kevés. Kell tehát több jegy ahhoz, hogy valamit típusnak mondhassunk, de mindig lesz benne egy vagy két kidomborodó sajátság, ami leginkább föltűnik és jellemzi a típust, és kell hogy a típuson belül különböző dallamok legyenek, amelyek a nem kiemelkedő sajátságokban eltérjenek egymástól. S amit így elsorolunk, abban mindig számolni kell olyan, ezúttal elhanyagolt tulajdonságokkal, aminek alapján, más vonatkozásban más típusba is sorolhatnánk az illető dallamot. Amikor például főképp hangjaival határozzuk meg a dalt – dallamvonal, hangnem, hangkészlet, kadenciák alapján – akkor ritmusával kapcsolódhat egészen más dalokhoz is, és fordítva.

Ezúttal ugyanis a dallammozgás irányával, a kadenciákkal, a hangkészlettel és hangterjedelemmel (tehát hangnemi sajátságokkal) és a forma alapján állítom össze a típusokat. Eltérek Járdányi rendszerétől abban, hogy egyrészt lazábban határozom meg a dallammozgást, hiszen nem egy tízezrekre rúgó dallamanyag egyszempontú elrendezésére akarom felhasználni, hanem csupán a közölt anyagban akarom jellegzetes csoportokra felhívni a figyelmet; másrészt éppen ezért {243.} több szempontot is figyelembe veszek egyszerre. Inkább valami olyasféle tipológiára törekszem, aminőt Bartók adott könyvében, azzal a különbséggel, hogy az ő fő szempontja a versszakszerkezet és ritmus volt. De előzőleg már elkülönített három stílust, amelyet több vonással jellemzett: a régi stílust ereszkedő, ABCD felépítésű (vagy kvintváltó), ötfokú, izometrikus tulajdonságokkal, az újat négyféle visszatérő formával, alkalmazkodó tempo giustóval, s csak azon belül határolt el szótagszámcsoportokat, illetve a „Vegyes osztály” III. alosztályában különböző versszakszerkezeteket. Egyes csoportjai már valóban „típusokat” fognak össze; a többiek azonban vagy túl tágak, vagy túl vegyes elemeket tartalmaznak, mert a választott összetartó sajátság (metrika, ritmika) a legkülönbözőbb eredetű és stílusú dallamokban is lehet közös.

Magam követem Bartókot abban, hogy különválasztom az ötfokú dalokat a diatonikusaktól, de nem elégszem meg azon túl a szótagszámcsoportokkal, hanem további megkülönböztetéseket is teszek mélyebb és finomabb dallamrokonság meghatározására. Az új stíluson belül is forma és dallammozgás szerint adok további elhatárolást, s messze túl kellett menni mind Bartók, mind Járdányi szempontjain a két nagy stíluson kívül eső típusok meghatározásában.

Arról természetesen szó sem lehet ezúttal, hogy a teljes magyar népzenei anyagot mutassam be „típusokon” keresztül. Az még az összkiadásban sem lehetséges, hiszen számos „típuson kívüli”, magányos darabot is be kell mutatni, amit csak szükségből sorolunk egyik vagy másik típus elé, közé. Mindössze a kétségtelenül kialakult, ismert típusokra akarom felhívni a figyelmet a saját példáimon és gyűjteményemen belül. Leginkább típusnak nevezhető csoportok találhatók az ötfokú dalok közt, a sirató rokonságában, a dudanóták közt és az új stílusban; tehát ahol összefüggő stílusról beszélhetünk. Stílus ugyanis azt jelenti, hogy sok egymáshoz hasonló darab keletkezik. Legkevésbé tudjuk (egyelőre) meghatározni azt a sokféle dallamot, amely ezen a négy stíluskörön kívülesik, és tulajdonságai rendkívül tarka képet mutatnak. Ezeket többnyire csak tág határok között, inkább elkülöníthetjük egymástól, semmint szorosan meghatározhatnánk.

Lássuk mindenekelőtt az ötfokú, régi dalokat. Legkiugróbb típusai a kvintváltók. Ezek közt is igen jellegzetesek az „egymagú” dalok, amelyek egyetlen motívumot kétféle zárlattal periódussá fejlesztenek, s azt kvinttel mélyebben megismétlik (A5A5kAAk). Ezen belül külön is nagy család, az úgynevezett „Páva-család”, amelyet meghatározott „mag”, dallammozgás jellemez A-sorában: 8–4–7 fokok után 8–4–5 (02–014, valamint az MNT VI. kötetének szinte a teljes anyaga.) Ez a „típus” már majdnem egyetlen dal; de a különböző szótagszámú és ritmusú változatai különböző szövegekkel társultak, s ezekhez a szövegekhez és metrikai formákhoz annyira hozzáalakultak apró dallamrészletekkel, s egy-egy ilyen önálló forma olyan variánsgazdagságban él a nép közt, hogy önálló dallamnak kell tartanunk a család minden tagját, s a családot együtt típusnak. Ezek szabályszerűen 7[5]3 kadenciasort alkotnak (amit nem egy dallam vagy variáns elváltoztathat); ugyanilyen kadenciákkal és A5A5kAAk periódusos-kvintváltó formával más dallam {244.} is építkezik (például 01 és 015). Számos hasonló kadenciájú, kvintváltó dalunk épül viszont két különböző motívumból: A5B5AB (kétmagúak): 01, 016–021. Jellegzetes csoport az olyan kvintváltó daloké is, amelyek a periódust egy hanggal mélyebben záruló első sorral alkotják 4[5]VII kadenciákkal (ezeknek egyike-másika esetleg el is változhat egyes változatokban): 022–032. További kvintváltó csoportok: 5 [5] 1 kadenciák (033–037); 8 [5] 4 kadenciák (vagy 9 [5] 5): 038–047. (Mindig az alkalmi módosulások leszámításával.)

Sokban közeli a dallammozgás a kvintváltókhoz az ismétlés nélkül ereszkedő, ABCD formájú dalokban (064–0101). Ezek közt is lehetnek lépcsőzetesen ereszkedők: 080–081, 083, 088, 092, 093, esetleg 062, 086 – továbbá Pt 24, 49, 60, 98, 108?, 110–111, 124, 141, 180. Külön csoport az olyan ereszkedőké, amelyek 5–4–5–4–5–8 fokokon kezdenek: 095–097, 0100–0101, 0117–0118, továbbá Pt 17, 44–45, 113, 123, 134–135, 152, 230. Hasonló, mégis elkülönül tőlük az 5. fokon mozgó (de a 4.-et nem érintő) kezdés és utána 8.-ra ugrás (és utána természetesen ereszkedő dallamvonal): 094, 098–099, továbbá Pt 20, 121, 138, 168, 171?, 218. Nagyon sok ereszkedő régi dalunk kezd az oktáv ismételgetésével (vagy ami avval egyenlő: 8–5–8, 1–8... ugrásokkal): 073–074, 076, 092, 0109 és 191. példa, továbbá Pt 70, 87, 117+126+191 = 166. pl. Pt. 131, 168 stb.

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,
Mégis besorozott Ëngëm katonának.

 

MF 1229/b–1930/b lányok, Menyhe (Nyitra) 1909. Kodály

Nem kevésbé gyakori és jellegzetes az első sor oktávon induló és 7. fokon záruló első sora (8----7): 016, 018, 019?, 020, 047, 066, 071, 077–080, 082–083, 086, 088?, 091, 0102, 0109–0110, 0113? továbbá Pt 27, 49–52, 105+107, 124, 133, 165.

Nagyon tipikus az ABBC felépítés – tehát két azonos középső sor – nyolcszótagos, ötfokú-ereszkedő dalainkban. Gyűjteményünkben csak 066, de lásd Pt 50–52, 59, 87, 89, 92, 131, 133, 141, 157, 160=166. (Amint látjuk, ez érintkezik az előbbi csoporttal is: van tehát egy szűkebben összetartozó csoport: 8– – –7 kezdés és ABBC felépítés.) Hasonló ehhez, hogy a szélső sorok ismétlődnek vagy egymáshoz hasonlóvá váltak (AA(k) BB(k) vagy ABCC): 067, 070, 072?, 089–090, továbbá Pt 110.

A két első sor ismétlését (AABC formát) jellegzetesen olyan régi dalokban találjuk, amelyek három-négy nagyívű sorból – oktávról az alapra lefutó sorból {245.} – állanak, tehát kadenciáik 1 [1] 1. Ilyen 0114, továbbá Pt 54, 76, 79–86. Ezek többnyire 8 vagy 10 szótagos sorokból állanak.

Egészen más jellegűek az ereszkedő 12-esek: 24/ab. (lásd még Pt 178-at). Ezek erősen recitáló dallamok, ahol szinte az ötfokú, ereszkedő dallammenet vázát rajzolja ki a dal sok hangismétléssel.

Különválnak azok az ereszkedő dallamok, amelyekben csak az első három sor ereszkedik fokozatosan, le is jut az alaphang környékére, azután a negyedik sor újból magasra ível fel, vagy már a magasból indul is: 013, 065, 068, 074, 084, 0101, 0103, 0111–0114, 0133, 0141 és 23, 24/a, 58. példa.

A magasról ereszkedők után lássuk a középen mozgó pentatondalokat. Legjellegzetesebbek a drm-tengely körül mozgó dalok: 0129–0133, 0137, 0139–0141, továbbá Pt 77–78, 158, 162–164, 171, 179–142, 220, valamint Kodály 1973, 30. A drm-kezdettel jellemezhető dalok is összefüggő típust alkotnak, de néha – nagy ritkán – emelkedők is lehetnek, s szinte kivétel nélkül parlando (sőt recitáló) előadásban élnek: 0134–0136, 0138, továbbá Pt 96–97, 100, 127, 173–176.

Ötfokú, régi dalok közt ritka az ennél mélyebben járó dallam, de ami van, az határozott típus. Ilyen alulról vagy középről induló és alsó járású a 0143–0145 (továbbá Pt 22, 41, 96!, 220 és Kodály 1973, 32 „Túl a vízen egy kosár”). Szintén jellegzetes típus a néhány tetraton és triton dallam:0146–0152 és Kodály 1973, 28 „Csak azt szánom-bánom”= 276. példa.

Erősen összetartozó típust alkotnak dudanótáink. Ez ugyan ritmusuknak köszönhető, s erre vonatkozik a megjelölés is. Szinte kivétel nélkül 8 szótagosokat tartunk nyilván ilyen névvel, amelyekben kvint-kvartváltás nyomait lehet fölfedezni. Összetartozásukat további dallam- és formaelemek határozzák meg, amelyeket majd a következő fejezetben, eredetük tárgyalásában fogunk részletezni, mert a keleti párhuzamok világosabbá teszik. Egyik csoportjuk formája A5 vagy A4ABC (vagy A5–4ABB), másiké A5–4BAB (A5–4BAC): 050, 055, 062 (=Pt 250), továbbá Pt 248–252, 256, 270 és 053–054, 057–059, 061 (=Pt 260), továbbá Pt 258–259. Kivételesen 6–7 szótagú kvint-kvartváltó, alapritmusú dalokat is neveznek dudanótának: 050, továbbá Pt 56, 245.

Közeli rokonai ezeknek a dudanótáknak olyan 8-as parlando dalok, amelyeknek 2. sora már leszalad az alaphangra, néha már az 1. is: 112/a (= Pt 4) és Pt 37. Ugyancsak közeli a kvintváltó, egy magból felépülő dalok némelyike, amelyek az 5. fokú főzárlatot leviszik az 1. fokra: 151. példánk (= Pt 21). Jegyezzük meg mindjárt, hogy ennek ritmusa tipikus 6-os dudanóta-ritmus. (Ebben a dalban tehát összeolvad a dunántúli mintára elváltozott, egymagú, kvintváltó, Páva-motívumhoz hasonló dallamszerkezet az A5BAAk dudaritmusú dallamok szerkezetével. Ilyen oka is lehet az 5. fokú kadencia „lecsúszásának” az 1. fokra!)

A dudanóták többségét csak erős fenntartással lehet ötfokúnak nevezni mai alakjuk szerint. A későbbiekben látni fogjuk, hogy szo- és do-alapú, sőt félhangos ötfokúságban mozgó dallamokat lehet párhuzamba állítani velük; ezért, mostani diatonikus jellegük ellenére is az ötfokúak után tárgyaltuk őket.

{246.} Viszont a következők már kétségtelenül diatonikusak, bár jó részüket Bartók még az ötfokú, régi stílusba (A-osztályába) sorolta. Régiségük természetesen vitathatatlan, és sok egyéb tulajdonságukkal kétségtelenül közel állnak régi, ötfokú dalainkhoz.

Legfontosabb csoport a diatonikus parlando 12-eseké. Ezeknek hullámzó dallamvonala határozottan eltér az ötfokú 12-esek kifejezett ereszkedésétől; egészben véve és legtöbbjüknek kadencia-sora alapján mégis ereszkedőknek mondhatók. (Kadenciáikról az eredetkérdések tárgyalásakor szólunk.) Legszívesebben balladával, régi históriás ének vagy koldusének szövegeivel és halottas énekekkel járnak együtt. Ilyen 0155, 0163, 0165, 0193–0196, valamint 192–195. példa.

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj
Gazdag Fülöp császár, gazdag Fülöp császár!
Mer ién néked adom, mer ién néked adom

 

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:
Ivegablak alatt nagy hosszú almafa,
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága,
Háromszáz levele, hatvanhat virága.

 

Tova jő egy legény, be szomorú szegény!

{247.} Tova jő egy legény, be szomorú szegény!
Látom a szájáról, szállást kérne szegény.
S adnék neki szállást, a lovának állást,
Nekie pediglen csendes lenyugvást.

 

Az öreg Dancia magát siratgassa:

Az öreg Dancia magát siratgassa:
Istenem, Istenem, Kilenc lyányom közül,
Kilenc lyányom közül még egy fiam sincsen!
Istenen, istenem, ki váltson fel ingem,
Ki váltson fel ingem katonarabságból!

 

192) MF 2491/a 36 é. férfi, Trunk (Moldva) 1930 Véress S.; 193) Kallós 1970 108; 194) MF 1320/d asszony, Székelyvaja (Maros-Torda) 1914 Bartók = Pt 348 más szöveggel; 195) Pusztina (Moldva) 47 é. vak férfi, 1951 Kallós.

Hasonlóan ereszkedő-diatonikus, de nem annyira recitáló, mint a 12-esek, egy sor 8-as és 11-es 5[4]3 kadenciás (esetleg lassú táncritmusú) dallam: 0181–0184, valamint 5[4]2, 5[4]1 és hasonló kadenciákkal lépcsőzetesen leszálló 6-os vagy 8-as: 0166, 0164, 0188, 0194. Rokon ezekkel néhány oktávról, hetedik vagy hatodik fokról ereszkedő dallam 2. és 1. fokú kadenciákkal: 0161, továbbá 196–197. példa.

Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?

{248.} Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?
Talán az édesëm A lókeresőbe?

 

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,
Mér nem hagytál békit Én árva fejemnek?

 

196) MF 522/a (Maros-Torda) Vikár?; 197) Bánffyhunyad (Kolozs) 1908 Bartók.

Ezekhez hasonlók kadenciákban, de dallamvonaluk domború (dúr- vagy mollterccel, mint az előzők is):

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.
Hull a fődre, hull előmbe, Hull a gyászos kebelembe.

 

Magyari császárnak Lázár fia vala,

Magyari császárnak Lázár fia vala,
Mestere Mánónak es egy lyánya vala.

 

198) Sz. Nd 32 sz. 56 é. asszony, Nyárádköszvényes (Maros-Torda) 1914 Bartók; 199) Kallós 1970 5. sz.

{249.} Hasonló típusokat táncdalok közt is nyilvántartunk: 5[4]2 (vagy 2 helyett 4, 4,1) kadenciákat erősen kihangsúlyozó, fokozatosan ereszkedő dallamokat: 0167–0171, 0187, továbbá 146. és 200. példa.

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!
Akin az a kilenc betyár elindult, Pápai úr udvarába befordult.

 

Derzstomaj (Jász-Nagykun-Szolnok) 82 é. férfi, 1939 Vargyas = Vargyas 1954 93 sz.

További rokontípusok az oktávról ereszkedő, vagy alulról domborúan induló dallamok 2., 1. vagy X [2] X [1] kadenciákkal: 218., 220–221., 222. példa, valamint az utolsónak hangszeres változatai: 145/a–g példa.

Egészen más világot jelentenek a dúr-kvintváltók. Ezek is, mint az ötfokúak, nagyívű, ereszkedő dallamok, de kifejezett dúr hangzásuk elválasztja tőlük: 0205–0206, valamint 201–202. példa.

Rákóci hajdanában danában...

Rákóci hajdanában danában...

 

Gyújtottam gyertyát...

Gyújtottam gyertyát...

 

201) MNT III. 563; 202) MNT III. 649.

{250.} Ezekkel már meg is kezdtük Bartók „C) osztályának”, vagyis sem a régi stílusokba, sem az új stílusba nem tartozó dallamoknak a csoportjait. A dúr-kvintváltók határozott körvonalú típust alkotnak. Már a további csoportok inkább csak „elkülönítést” fognak jelenteni: a dúr-ereszkedők (ritkák): 83. példa, valamint a mixolíd-ereszkedők: 0208–0214. Inkább nevezhető típusnak a néhány lépcsőzetesen ereszkedő moll-dallam: 0218, 0220, 0224, valamint hipo-skálákban fogant, ereszkedő dallamok: 0240–0244.

Ismét csak tág elhatárolással foghatjuk egy körbe az ereszkedő moll-dallamokat (ha ugyanis nem tartoznak az előbbi csoportok egyikébe sem): 0215–0225, 0230–0233. Ezek közt már inkább típus néhány „új-szaffikus” formájú, moll, ereszkedő dallam: 0227–0229. És nagyon határozottan összetartozik, egyúttal minden más dalunktól elkülönül néhány tipikus fríg dallam, amelynek 6-ról ereszkedő vagy induló dallama a moll-szexten kívül a 4., 3 és 2 főhangokra épül: 0255, 267/ab. példa, valamint a következő:

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.
Haragszik rám az Isten is, Lehajlik hezzám az ég is, taj-laj-laj-laj laj-laj-laj.

 

Csikvacsárcsi (Csík) 1907 Bartók.

(Lásd még Pt 334–338, 347-et.) És hasonlóan jellegzetesen elválik a magyar dalok nagy tömegétől néhány alacsony járású fríg dallam, különösen a szokásdalok között: 0290/a, 149/a példa.

Csak nagy általánosságban jelent elválasztó – nem összekötő – határvonalat a következő néhány dallamirány-meghatározás. Ereszkedő, majd újra emelkedő dalok: 0241, 0277, továbbá Pt 99, 170, 206–207, 231, 242, 327. Középen mozgó dallamok: 0298 (továbbá Pt 182, 185, 208, 223, 227, 246, 269–270, 281, 285, 333, 347.) Középről fölfelé induló dalok: 0254, 0262 és 204–205. példa.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.
Nemcsak meghült, meg is hidegedett. Mert már engem régen elfelejtett.

 

Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!

{251.} Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!
Kilenc esztendeje, Mőte már rab vagyok, Mőte már rab vagyok

 

204) Kiskunhalas (Bács-Bodrog) 78 é. férfi 1939 Vargyas = Vargyas 1954 32 sz.; 205) Ghymes (Nyitra) 1906 Kodály.
(Lásd még Pt 146–147, 183, 192, 196, 241, 307, 320, 325, 332, 347.)

Elütnek a magyar dalok nagy tömegének dallamvonalától az alulról emelkedő és domború ívet leíró, (de nem ismétléses formájú, tehát nem új stílusú) dalok: 0268, 0273–0274, 0300, valamint a 247–249. példacsoport dallamai (továbbá Pt 101–121, 185–187, 210, 236, 238, 262, 273, 316, 329=468, 368, 370, 372, 471, 480 és a 249. példacsoportunkban szereplő Pt 494–495).

Még elütőbbek az alulról csak az 5. fokig emelkedő, alsó járású dallamok: 0297, 0299, továbbá Pt 46–47, 88, 204, 216, 284, 286, 288, 297?, 317–319, 370. Ezeket a magyar népzenén belül már „típusnak” is tarthatjuk a többitől való nagy távolságuk alapján.

Ugyancsak típust alkotnak az úgynevezett „Jaj-nóták”. Ezeket kizárólag formai sajátságuk alapján érezzük összetartozónak, de ez a formai sajátság nagyon szembeszökő, akár az egyes dalt tekintjük, akár egy egész összetartozó dallamcsaládot. (Leírásukat már láttuk a Forma fejezetben példákkal.) Akár a jellegzetes szövegtoldásokat vesszük tekintetbe, akár a dallamcsaládon belül tapasztalható sorszámszaporodást vagy -fogyást mindenképpen valami hasonlót, közöset kell látnunk az ilyen dalokban, függetlenül attól, milyen jellegű volt az eredeti négysoros, 8 szótagos dal: ötfokú, régi, ereszkedő, vagy dúr plagális, újszerű ének. Ilyen ötfokúak közt 077 és 085, egyéb dalok közt 0247–0254, valamint 124–127 példa.

Egy sor kis hangterjedelmű dalunk szeptim nélküli dúr-hangsorát egyáltalán nem a modern harmonikus érzék szerint alkalmazza: ezeket csakis a régi elmélet ión-skálájával jellemezhetjük. Ilyen ión-pentachord-hexachord dal 0303–0308. Külön összetartozik közöttük a refrénes, esetleg háromsoros fajta is. (Lásd Kodály 1973, 78–79. lapján közölteket.) Viszont egészen más jellegű, de a magyar népdalok közt szintén idegenszerű az 1–6(+8) fok közt mozgó, tehát dúr-hexachord dallamvilág: betlehemes dalaink nagy része és a regösénekek tartoznak ide, valamint néhány dúr-dudanóta és egy nagy tömegű párosító dalcsalád: 0201 és 44–45., 50–54., 152, 160/a példa. Ezek közt a szaffikusok (44–45. példa) igen sok dalból álló jellegzetes típust alkotnak.

A magyar dalok túlnyomó nagy többsége autentikus elhelyezkedésű (vagyis {252.} egész dallamvonala a záróhang fölött helyezkedik el – nem számítva a szubtonika –VII. fok – érintését a végső lezárás előtt). Ehhez képest néhány szórványos plagális (tehát a záróhang felett és alatt egyaránt mozgó) dallamunk még ilyen tág meghatározással is típusnak tekinthető. Az ismert plagális dalokon belül megkülönböztethetünk nagy hangterjedelmű, nagyívű dúr dalokat: 0311, 0314–0315 (továbbá Pt 201, 204, 205, 318), mollokat: 0312–0313, 0318. Külön típus néhány háromsoros, refrénes, plagális dal – a népszerűsítő füzetek révén ezek gyorsan elterjedtek: Pt 474–478. Végül a funkciós dúr-hangnem annyira ritka népdalaink közt, annyira jellegzetes hangzást jelent, s annyira idegen is, hogy jól felismerhető és elhatárolódó típusnak nevezhetjük: 0316–0317 és Pt 200.

Ezek után vegyük sorra új dalaink típusait. Először a legegyszerűbbet, amely szintén egyetlen motívumból van fölépítve, mint a régi dalok első, kvintváltó csoportja: AA5A5(k)A(v). Az ilyen formájú dalok közt igen jellemző a 8 és 11 szótagosok csoportja. A nyolcasok közt csak domború motívumot ismerek, 1–5 (6)–1 vonallal: 0323–0324. A 10–11-esek közt 5.-ről 1.-re ereszkedőt is: 0345, 0359 és domborút is: 0394.

A kétféle sortípusból építkezők közül AA5BA ereszkedő (5–1) A-sorral: 0319 (hatos), 0322 (hetes), 0325 (nyolcas), 0341 (tízes), 0346 (tizenegyes). Ugyanilyen felépítés domború A sorral: 0326 (nyolcas). Elég sok hasonló akad tizenegyeseink között.

Az ABBA forma 10-esei és 11-esei alkotják a leggazdagabb csoportokat. Ezekben már nemcsak az 1. és 5. fok közt mozoghat az A-sor, hanem 8–1, illetve 1–8–1 vagy 5–8–1 közt is.

10-es, A: 5–1: 0331–0332, 0338, 0340, 0343

11-es, A: 5–1: 0346, 0352, 0355–0358, 0363, 0368

10-es, 11-es, A: 1–5–1: Pt 402, 404, 413, Járdányi, 64, 65, 73, 0360, (0361)

10-es, 11-es, A: 8–1: 0333, 0339, 0342, 0344, 0347–0348, 0350, 0353–0354, 0365, 0367

10–11-es, A: 5–8–1: 0334, 0336–0337, 0364, 0366

11-es, A: 1–8–1: 0351

AABA formájú dalaink hosszú sorokból állanak, A-soruk a sok hangból nagy ívet ír le; kvint- és alaphang közt mozgó, szűk dallamsoraik tehát nincsenek is.

A: 1–8–1: 0374, 0376, 0380, 0389, 0390, 0392, 0393

A: 8–1: 0381–0383, 0384–0386

Többszörös ívet ír le: 0387–0388, 0391

Természetesen lehetséges volna további részletezés is. Még szorosabbra vont határok közt közelebbi összetartozást is meg lehetne állapítani, ha a B-sorok különböző fajtáit és a sorok belső hajlásait is részleteznénk. Egy nagyobb anyagban, például a teljes népdalanyag összkiadásában erre szükség is lesz. Jelen célunk csak az volt, hogy a feltűnőbb csoportokra rámutassunk és a típusmeghatározás lehetőségeit ismertessük.

{253.} Ha most egybenézzük a magyar nép által ismert és fenntartott dallamtípusokat, különösen a „rokonsági kör” értelemben használt típusokon belül még az egyes dallamokat is, amelyeket variánsaik száma és elterjedtsége alapján „dallamtípus”-ként tartunk számon, akkor végtelenül gazdag sokféleséget találunk, s a zene, az ének legtöbb sajátságára, lehetőségére találunk több vagy kevesebb példát. Ezek közt vannak kedvelt, gyakori fajták, és vannak ritkák; a kedvelt fajták a dallamtípusok olyan nagy számával vannak képviselve, s azok olyan nagy tömegű variánsokkal, hogy bizonyos uralkodó jelleg erősen átüt a sokféleségen, sőt bizonyos értelemben egyformaságot, egyhangúságot is okoz. Mégis, az egész együtt, gyakori és ritka, népdalszerű és idegenségét még alig levetkező ének, ősi és új összead egy olyan zenei együttest, amely változatosságával, fejlettségével a nép sokféle érdeklődését árulja el, s bizonyítja, hogy kultúrája nyitott volt minden fejlődési lehetőség számára. S ha benne mégis sajátos, egyéni válogatás és jelleg mutatkozik, szívós ragaszkodás bizonyos sajátságokhoz: autentikus, ereszkedő vagy kvintszerkezettel emelkedő dallamépítkezés, izometria, határozottan érezhető forma, világosan tagolt szerkesztés, beszédszerű ritmusok rubatóban és feszes, pontozott ritmusban egyaránt, az mindennek nem mond ellene, csak kiegészíti: sokfélével megbarátkozó, de bizonyos sajátságokhoz ragaszkodó, változatos és egyéni műveltség igényéről tanúskodik.

 

A mappában található képek előnézete Csángók

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

aritano

(Entiple, 2019.05.10 12:27)

lela.com
[url=http://lela.com/#]lela.com[/url]

Эффективное использование гипноза. Интересно.

(Edwardlum, 2019.05.10 12:23)

Вся информация о гипнозе, гипнотерапиия, а также обучение техникам тут - [url=https://www.hypnolife.ru/]https://www.hypnolife.ru/[/url]

мешочки для винограда астрахань

(IvanmUt, 2019.05.10 11:55)


<a href=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/maskirovochnaya-setka/>маскировочная сеть</a>
[url=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/poliehtilenovaya-plenka/]пленка полиэтиленовая техническая астрахань[/url]
https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/stroitelnye-membrany-izolteks/ - пенетрон гидроизоляция в астрахани

301 Moved Permanently

(JosephWainy, 2019.05.10 11:21)

At any time stop by my web page !..[url=https://sandium.com/carrier-residential-ductless-hvac-systems-carrier-home-ductless-units-san-jose]Carrier Residential Ductless HVAC Systems[/url]

притеняющая сетка для теплиц

(Thomasavelf, 2019.05.10 11:13)


<a href=https://ehlista.agrohoztorg.ru/catalog/тепличная-пленка/армированная-пленка-для-теплиц-50м/>пленка армированная 200 мкр цена</a>
[url=https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/poliehtilenovaya-plenka/]пленка полиэтиленовая армированная[/url]
https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/shpalernaya-setka/ - сетка для огурцов шпалерная

геотекстиль для укрытия растений на зиму

(Glennbep, 2019.05.10 10:31)


<a href=https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/moskitnaya-setka/>москитные сетки на окна в майкопе</a>
[url=https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/klipsy-dlya-teplic/]клипса для пленки на теплицу [/url]
https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/tent-tarpaulin-koreya/ - тент тарпаулин

укрывной материал агротекстиль

(Kevindieda, 2019.05.10 09:48)


<a href=https://agrohoztorg.ru/product-category/sadovye-reshetki/>декоративная решетка на потолок</a>
[url=https://agrohoztorg.ru/product-category/pritenyayushchaya-setka-greciya/]затеняющая сетка в ростове[/url]
https://agrohoztorg.ru/product-category/kassety-dlya-rassady/ - кассета для выращивания рассады

декоративный камин

(Charlessig, 2019.05.10 07:32)

Такая недвижимость уже имеет обжитой дворик с зелеными посадками деревьев, а также необходимую для проживания инфраструктуру. Хорошая компания ценит свою репутацию. Никакое залоговое имущество не может быть продано или обменено без согласия залогодержателя. Ведь в противном случае покупатель будет вынужден тратить дополнительные деньги и время. Продавцы изучают рынок и никогда не продадут дешево хорошее жилье. Использование нашего ресурса имеет массу преимуществ для собственников недвижимости:Осмотрите все уголки квартиры, чтобы потом не оказалось, что вас что-то не устраивает. Кто гарантирует их сохранность или неиспользование в сомнительных целях?При отсутствии опыта работы с недвижимостью или недостаточных знаниях о рынке той или иной страны, риск неудачного вложения возрастает. Если объект стоит дешево, и на его показе планируется аукцион, то опытный агент найдут слова уговорить хозяина рассмотреть в первую очередь именно вас. Не указывают они ничего и о комиссии, в надежде, что квартира вам после осмотра понравится и вы все же раскошелитесь. Также аренда квартиры через агента имеет и другие плюсы. В каком состоянии трубы, если они есть. Квартира в новостройке или вторичная недвижимость? Что выбрать?
<a href=http://www.domkaminov66.ru/3d-elektrokamini-s-parogeneratorom>камин с парогенератором</a>
[url=http://www.domkaminov66.ru/vibrannie-tovari?catid=&typeprod=23691&sort=pricef+ASC]гриль барбекю угольный купить[/url]
http://www.domkaminov66.ru/ - магазин электрокаминов

Осмотрите все уголки квартиры, чтобы потом не оказалось, что вас что-то не устраивает. Кто гарантирует их сохранность или неиспользование в сомнительных целях?Когда наступит кризис на рынке недвижимости?Одним из самых эффективных способов поиска продавца/покупателя была и остается расклейка объявлений. Указаны ли в нем коммуникации, соответствует ли действительности планировка иначе в доме что-то пристраивалось. разве не быть. Беспричинно вы не сильно переплатите в случае вынужденного отъезда, и когда владелец решит расторгнуть договор — следовать сей срок весь успеете найти новое жилье. Тысячи квартир сообразно всей Москве в этот момент продаются (временно мы берем во внимание лишь столицу). А в монолитных домах позволительно даже менять положение стен в своей квартире, который позволяет конструкция несущих элементов. Конечно и эра рассмотрения таких дел, якобы выше упоминалось, может падать для годы. 3) Ожидание роста цен для недвижимость со стороны продавцов. Для наглядности сказанного рассмотрим порядком ситуаций. Но редко распознать их не так-то просто, они могут представиться агентством недвижимости. Люди меняются медленнее. Разве близ того метро, под которого вы хотите поселиться, адекватных предложений нет, тогда он посоветует расширить географию поиска, не тратя наобум свое время. Коекогда может так случиться, сколько вам надо довольно безотлагательно расторгнуть стачка и уехать. Если вы хотите купить квартируЕсли сомневаетесь, что сможете провести сделку самостоятельно, то обращайтесь к профессионалам — менеджеры агентства «Сити-недвижимость» готовы прийти к вам на помощь и применить свои навыки и знания для достижения вашей цели — покупке жилья. В угловых квартирах необходимо проверять стены на наличие грибка и сырости, квартиры на последнем этаже — на наличие потеков с потолка, ведь крыша может протекать. Работая с «СИТИ-Недвижимость», вам ничего не нужно искать — у нас имеется очень обширная уникальная база клиентов и объектов (недвижимость), работу с которыми мы готовы отдать серьезным людям, по-настоящему заинтересованным в работе маклером. Чтобы сделать правильный выбор и избежать обмана, нужно обратить внимание на многие аспекты: расположение дома, его состояние, порядочность продавца и многое другое. Здесь же отметим риски, которым подвергается продавец квартиры, доверившись случайно найденному маклеру. Такая команда — лучшая защита от мошенников!

современная профилактика кариеса

(Andrewvak, 2019.05.10 05:59)

- Фтор. Аппликации производят 3-5 раз в день затем приема пищи. Важнейшим вопросом организации стоматологической помощи населению является задача качества такой помощи. Специалисты говорят, сколько оценка отбеливания осуществляется по некоторым критериям:Зачем нуждаться заботиться за зубами с момента их появления?3) стадию заживления. У больных женщин с КПЛ СОПР и глоссалгией было установлено превосходство патологии сердечно-сосудистой системы (ССС) (атеросклероз коронарных артерий, ИБС, артериальная гипертензия), мочеполовой системы (МПС) (хронический пиелонефрит, аденомиоз и эндометриоз матки) и желудочно-кишечного тракта (долгий гастродуоденит и долгий колит). Подписано в литература: 21.1
<a href=https://dentis23.ru/services/periodontics/>лечение десен краснодар</a>
[url=https://dentis23.ru/services/hygiene_and_prevention/]профилактика стоматологических заболеваний[/url]
https://dentis23.ru/services/orthopedics/ - съемные зубные протезы цена

- Проходить профилактические осмотры у врача, для дозволено было отслеживать момент роста и состояния зубов. Подобная зубная волокно является комбинированным зубным волокном, с наличием отрезков вариативного диаметра, сколько гарантирует максимально качественную чистку у людей с брекетами. Глоссалгия (глоссодиния, парестезии языка, болезненный хайло) – хроническое заболевание, характеризующееся мучительными жгучими болями и парестезиями в различных участках слизистой оболочки языка, губ, задней стенки глотки без видимых местных изменений, сопровождающееся снижением трудоспособности, угнетением психики, депрессивным состоянием больных [1,2]. Анкетирование 32 врачей для приоритетность выбора способа восстановления коронковой части депульпированного зуба выявило, который для вопрос «сколько вы выбрали около восстановлении депульпированного зуба?» - 22 врача отдали достоинство консервативному методу лечения, что составляет 69%. Данная задача довольно успешно решена в базовой поликлинике. Подобные нити являются идеальным вариантом чтобы тех, кто только знакомится с флоссами. Затем очистки одного участка, использованная шерстинка выбрасывается и подготавливается новый подобный отрезок. Если формируются постоянные зубы?Словно единственно электронная зубная щетка будет активирована, для экране смартфона появится таймер с рекомендуемым временем ради чистки зубов. Сложная ситуация сохраняется и с обеспеченностью коечным фондом в детской стоматологии. Использование эндоскопической техники ради лечения верхнечелюстного синусита снижает травматичность оперативного вмешательства и позволяет улучшить результаты лечения этой группы больных. Ежели выявляется кариес тож несправедливый рост зубов, то поход в стоматологический фокус является обязательным. Лук. Зачастую в таких населенных пунктах либо общий отрицание ортопедического приема, сиречь ортопедический хитрость ведется врачами-совместителями или зубными врачами, т.е. Анкета включала в себя следующие вопросы:Флосс плоского сеченияАктуальность проблемы. 1. Через них уже отказались во всем мире после исключением Монголии и некоторых стран СНГ. Потенциал естественного соустья во эра операции синуслифтинг может оставаться снижен изза счет транзиторного воспалительного отека, чрезмерного подъема слизистой оболочки. 1). Гордо отметить, сколько присутствие сочетанном течении КПЛ и глоссалгии, диагностика последней очень затруднительна, беспричинно как в первую очередь клиницисты обращают уважение для характерные изменения СОПР и ККГ, соответствующие КПЛ. Материалы и методы. 5. Гринин В.М., Абаев З.М. Переносимость терапии у всех больных была хорошей, нежелательных явлений не было зарегистрировано. Кроме контроль за чисткой зубов отражается для экране мобильного гаджета. Рекомендованы для людей со скученными зубами. Рис.

кровельные работы цена за м2

(Jeffreypes, 2019.05.10 03:05)

Придать рельефную форму листовому металлу можно и не только с через штамповки. Обычно мансардное окно устанавливается на крышах с углом наклона от 20°, все изоляционный доход EA делает возможным монтаж окна в кровлю от 10°, а специальная конструкция EFW увеличивает угол расположения окна для 15° относительно плоскости крыши, благодаря чему используется на плоских крышах и крышах с углом наклона от 0° прежде 15°. Расставляют их с шагом в 50-60 см и таким образом, воеже обеспечить низкий уклон желоба сообразно направлению к водосточной трубе. Однако, медь прекрастно сочетается и с другими традиционными покрытиями (напрмер, с натуральной черепицей). Во-первых, сырьевая месиво ради керамогранитной черепицы проходит посредством пресс с давлением – 800 кг/кв. Заливка бетоном опорных ям придает забору хорошую устойчивость, поскольку моменты сил, действующих для конструкцию забора, в этом случае имеют более благоприятный наружность, чем быть забутовке, описанной выше. Это позволяет соседним плиткам перемещаться относительно друг друга по принципу «рыбьей чешуи», избавляя монтажников от лишних работ сообразно подрезке, а также компенсируя усадку здания. Необходим ли в окне вентиляционный клапан?Множественность геометрических решений и насыщенность красок рождает гибкая черепица на кровлях и фасадах с уклоном до 90 градусовМножественность геометрических решений и насыщенность красок рождает гибкая черепица для кровлях и фасадах с уклоном перед 90 градусовЗаранее у нас в стране самым популярным материалоя являлась оцинкованная сталь. Теперь подобно и в России, беспричинно и за рубежом ею постоянно чаще покрывают городские строения
<a href=https://krovli-rostova.ru/katalog/utepliteli/>утеплитель цена</a>
[url=https://krovli-rostova.ru/katalog/krovlya/metallocherepicza/]металлочерепица купить в ростове[/url]
https://krovli-rostova.ru/katalog/fasadyi/ - сайдинг эльбрус цена

черезсимметрия материала эстетическим требованиям;через

швеллеры горячекатанные

(Metallmoskdix, 2019.05.10 02:22)

- пластизолевые. Прекрасные характеристики профнастила Н75 позволяют извлекать его около шаге кровельных опор прежде 5 метров (в некоторых случаях даже больше). Наиболее часто определенный ландшафт профиля встречается с нанесённым на поверхность полимерным покрытием. При перевозке, вещь должен присутствовать надёжно закреплён, данное сделка позволит избежать возможных падений и сдвигов материала в кузове. 6. Такая репутация изделий из арматуры объясняется областью их применения, ведь арматурные изделия особо востребованы в строительной сфере, именно с их через выполняются каркасные работы. ПримененияОБСТАНОВКА ЧТОБЫ ХОЛОДНОЙ КОВКИТакой тактика хорош тем, сколько около частом монтаже и демонтаже конструкций отдельные узлы конструкции довольно просто отсоединяются.Обозначаются причина трубы двумя буквами абривиатуры – ЧК, где первая письмена обозначает, метал из которого произведена труба (чугун), а вторая область применения – канализация. Листы с чечевичным рифлением производят с расстоянием среди рифлями в 20, 25 и 30 мм. Около прочих равных термомеханически упроченная обстановка имеет более низкую цену, нежели её аналоги, именно это подробность объясняет её широкую популярность в строительных компаниях, вроде России, беспричинно и других стран. Наподобие это сделать. Запорная арматура чтобы агрессивных средПредставляет собой прутья гладкого профиля, округлой формы.
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/cvetnye-metally/truba-alyuminievaya-profilnaya.html]алюминиевая профильная труба розница[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list/mednyij-list.html]медный лист[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/shveller/gnutiy.html]швеллер гнутый цена[/url]

Дешево и сердито.1. Только правильно создаётся решётчатая строй с шагом 15 – 20 см. В качестве защитного состава могут пользоваться:Сегодня приступаем к изготовлению сам деталей.Сочетание изделий непременно надо крыться жестким, через этого зависит не лишь надежность всей железобетонной конструкции в промежуток эксплуатации, только также прочность каркаса около заливке смесью траншеи.Отбор той разве другой технологии делается согласие того для решения каких задач довольно прислуживать конечное изделие. Известный фигура арматуры используют быть армировании железобетонных конструкций, при изготовлении выполняются требования ГОСТ 10884-94. Высота же профиля равна 75 мм., присутствие ширине волны в 92 мм. Быть чём большого отличия промеж свойствами рифленых листов с узором в виде ромба и чечевичных узоров нет. Быть этом следует учитывать, сколько сердечник стального троса (каната) является внутренней опорой и амортизатором чтобы прядей каната. Арматура А2, характеристики, территория применения

листовой металл

труба водогазопроводная цена

(MatthewWaB, 2019.05.10 01:39)

Потому обладает значительной устойчивостью к коррозийным изменениям.Сообразно назначению:Опираясь на технические характеристики данного вида профнастила не трудно предположить его обширную круг применения в разнообразных отраслях строительства. Несущий профнасти
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/profnastil.html>стоимость профнастила</a>
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/armatura.html]арматура[/url]
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/setka/svarnaja.html - сетка металлическая

Штрипс представляет собой стальную полосу, которая производится из металлического катаного листа (широкого назначения), толщина листа может находиться в диапазоне от 0,3 перед 4 мм. Для уплотнение запорного органа осуществляется следовать счёт фторопластовых колец, а беспричинно же кожаного тож резинового уплотнителя. 4. В связи с этим, подбор правильного вида профнастила осуществляется ещё и, исходя их покрытия которым он покрыт. Для изготовления данного типа арматуры используется низколегированная сиречь углеродистая сталь. Сортамент качественного конструкционного листа определён согласно ГОСТ 19903-74, а химический смесь стали сообразно - ГОСТ 1050-88. Основные сферы применения профнастила, где используют профнастил1. Быть изготовлении данной арматуры должны придерживается специальных требований, которые обозначены в ГОСТ 5781-82. Низкие цены лазерная резка. Достойное место среди профнастилов занимает общество стеновых профнастилов, которые способны учить серьёзные ветровые нагрузки. По точности изготовления стального каната:Марка стали- нормальная плотность (ПН). Словно видим чтобы произведения расчётов веса листового проката полагается не так миллион, толщина листа, его длинна и вышина, а так же материя из которого он произведён даётся производителем. 4. Край примененияНа данный момент выпускается два вида медных труб: отожженные и необожженные. Их можно пользоваться в любых местах трубопровода и исполнять полное перекрытие магистралей. Большое давление на аромат металлопроката оказывают условия его хранения, неправильное хранения металлопроката снижает его качество. Изоляция при помощи минеральной ваты распространена в нашей стране ещё с советских времён, если именно этот разряд утепления являлся основным. Особое почтение при производстве данного вида арматуры уделяют контролю качества, для чего производятся испытания. По точности прокатки она подразделяется для:

швеллер гнутый

оцинкованный лист

(EdwardKeymn, 2019.05.10 00:55)

- ручная сила. цинка;10ГС2, 08Г2С, 25С2РКроме при хранении для стеллажах следует организовать пространство так, чтобы отдаление между листами было не меньше 1,5 метров.
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/trubi/truba-elektrosvarnaya-oczinkovannaya.html - оцинкованный лист купить
[url=https://metal-moscow.ru/]уголок 50х50х5 цена за метр[/url]
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list.html>лист алюминиевый</a>

Лист холоднокатаный- сальниковые. Вязка арматуры с помощью проволоки может исполняться, вроде в ручном режиме, так и с применением специальных инструментов, которые значительно ускоряют дело вязки. Втулки. Место применения – нефтяные и водные магистрали. Относительное удлинение арматуры А3 при разрыве, составляет не менее 14%. Стеновой профнастил С8Металлопрокат листовой – к нему относятся листы оцинкованные, холодно- и горячекатаные, а также рулоны. Для эксплуатации для трубопроводах транспортирующих агрессивные вещества используют умышленно лик запорной арматуры, что выполнен из материалов нейтральных к агрессивной среде, в которой им предстоит работать. Список условий, которые надо исполнять быть монтаже различных видов запорной арматурыОтсюда и разница для намерение прокатки углеродистой стали — горячекатаный, холоднокатаный метод.Для какие особенности и факторы, вовремя только, надо вертеть уважение присутствие выборе листового металлопроката, ведь именно законный выбор позволит сэкономить ваши средства. Слух технологический спор производства арматуры состоит из следующих этапов:

сварка металлоконструкций москва

(EdwardGon, 2019.05.10 00:11)

- устойчив к химическим воздействиям;Для определенный момент выпускается два вида медных труб: отожженные и необожженные. Их можно пользоваться в любых местах трубопровода и исполнять полное перекрытие магистралей. Большое давление на печать металлопроката оказывают условия его хранения, неправильное хранения металлопроката снижает его качество. Изоляция присутствие помощи минеральной ваты распространена в нашей стране ещё с советских времён, когда именно сей разряд утепления являлся основным. Особое забота быть производстве данного вида арматуры уделяют контролю качества, ради чего производятся испытания. По точности прокатки она подразделяется на:Обратите почтение, что любая из оснасток делает токмо один тип деталей.
<a href=https://www.garmetall.ru/metalloizdeliya/zakladnye-detali>производство закладных деталей</a>
[url=https://www.garmetall.ru/tsinkovanie]цинкование[/url]
https://www.garmetall.ru/metalloizdeliya/izdeliya-po-chertezham-zakazchika - изготовление металлоизделий на заказ

При использовании термоупроченной арматуры в строительстве она является альтернативой низколегированной арматуры. НедостаткиЗемля использование двутавровых балок: колонны, главные сиречь вспомогательные балки и т. п.Буде поясные швы свариваются моментально двумя автоматами “в угол” при горизонтальном положении вертикальной стены, то производительность работы вырастет.- тройной свивки, состоящие из канатов двойной свивки, которые свиты в концентрический слой. 2. Прежде только, хранения листов металлочерепицы осуществляется в закрытых помещениях без попадания на их поверхность прямых солнечных лучей и без доступа влаги. Товарный черточка изготовители, тож его название. Применение рифлёного листа. Всю арматуру, активно используемую в строительной отрасли, можно разделить для: хомуты, арматуру монтажную, рабочую, распределительную. Несущий профнастилВ данной статье фраза пойдёт о сырье чтобы производства профнастила. Маркировка запорной арматуры должна вмещать следующие обозначения:

полоса стальная оцинкованная

(ArthurDulge, 2019.05.09 23:25)

Обозначение местности, где будет построен стена;Арматура строительная.Номер заказа;Следовательно, ровно же правильно установить каркас?К слову, если вы решили извлекать сварку под флюсом, то заранее позаботьтесь о книга, воеже расплавленный металл и шлак не протекли во сезон работы.
<a href=https://www.garmetall.ru/ugolok-stalnoj>уголок стальной гост</a>
[url=https://www.garmetall.ru/nerzhaveyka/listy-nerzhavejuschie/list-aisi-304-nerzhavejuschij]продажа нержавеющего листа[/url]
https://www.garmetall.ru/truba-stalnaya/truba-pryamougolnaya - труба профильная 60х60х3 цена за метр москва

Производство применяет различные варианты изготовления, типы швов, формы сечения, типы стали.Также быть изготовлении оградок возможно применение шестигранного, круглого или квадратного сечения.Листы из нержавеющей стали являются достаточно популярными в разнообразных сферах:Место металлический.

лист медный цена

(Metallmskabnob, 2019.05.09 22:39)

Хочется отметить также, что в какую бы упаковку не были упакованы электроды (двухслойная упаковочная, герметичная полиэтиленовая пленка, металлические коробки), любая их них весь не предотвращает процесс насыщения покрытия электрода влагой, поэтому мы безотлагательно советуем вам всегда накануне сваркой конструкций проводить операцию прокалки.Часть плавки;Недостатки: Медленная резка, большой издержка материала, низкая верность, металл деформируется, большая толщина реза и обязанность дополнительной обработки металла.Сочетание изделий обязательно должно крыться жестким, через этого зависит не только надежность всей железобетонной конструкции в период эксплуатации, только также прочность каркаса при заливке смесью траншеи.- канатной;
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/balka.html]металлические балки[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list/mednyij-list.html]медный лист купить[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/balka/dvutavrovaja.html]двутавровая балка цена[/url]

Также желательно, для на каждого производителя и величина товаров была заведена специальная карточка складского учета.Специальные со стандартом качества сообразно ГОСТ 19425 74.Профили длиной до 6 м перевозятся автопоездами с тягачами и прицепом\полуприцепом.1. Что касается резиновых уплотнителей, то их необходимо смазывать силиконовой смазкой, сколько позволит предотвратить их растрескивание. Бросать и скидывать листы с всякий высоты. Наподобие и другие листовые материалы, нержавейка должна укладываться на поддоны таким образом, воеже избежать провисания листа на любом из участков, в противном времени довольно шибко лист подвергнется деформации. Профнастил Н75, характеристика, а беспричинно же земля применения данного материала- поперечная (используется для предотвращения трещин ЖБ конструкций);

цены цветной металл москва

лучшие фильмы 2010

(Josephhef, 2019.05.09 21:56)

Любимый наш сыночек,1. И сейчас как-то нужно торопливо все "разрулить", для начала хотя бы видео удалить...Сериалы. Будем поверить, который шоураннер Алекс Ганса позволит Кэрри уйти достойно. 200 кукол и огромное количество декораций, сделанных предпочтительно вручную, делают этот фильм истинно уникальным и неповторимым для многих зрителей. Росс, на счету которого позволительно выделить сериал "Нэшвилл", где он был одним из сценаристов. Мультфильм хотя и наивный, довольно интересен "думающей" аудитории, ведь соборно с Кубо зрителям предстоит ориентироваться во многих сложных материях.
<a href=https://okino.club/tags/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0/>советские фильмы онлайн смотреть бесплатно</a>
[url=https://okino.club/tags/2018/]смотреть бесплатно фильмы 2018[/url]
https://okino.club/tags/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0/ - лучшие канадские фильмы

А вот беспричинно должен был выглядеть Бэтмен, если он и истина хотел победить Супермена. Забава нацелена на совместное пребывание, а следовательно, отсутствие сюжетных диалогов, если всетаки игроки буду сами создавать историю и вступать в словесную перепалку посреди собой, позволительно оценивать нововведением. Загубил порядком потенциально неплохих сериалов, только спродюсировал более-менее приличную экранизацию Кинговского "11.22.63". Законченный сериал цифрового мира (пятнадцатая игра во франшизе)."Hitman 2" - компьютерная шутка в жанре стелс-экшен. Ведь главная острастка нависает над Лизой, возлюбленной Гоголя. В данном случае вендетта настигнет Бэтмена. Впоследствии внезапной смерти одного из них остальные понимают, который пора что-то менять в своей жизни. "Девушка, которая застряла в паутине" - Победа оригинальных романов "Девушки с татуировкой дракона", шведской экранизации с Нуми Рапас в главной роли, успех голливудского римейка от Дэвида Финчера с прекрасной актёрской работой Руни Мара - породил моду на перезапуск фильмов про асоциального хакера Лисбет Саландер. Это позволяет им дробить планы организации.10. А 32-летний Данила Якушев, знакомый зрителям большого экрана покамест сообразно нескольким фильмам, не более - историческая лента "Первые", черная зрелище "Суперплохие", обман "Безвыездно или сносный" выходит в конце возраст — подобно близнец похож для мега-звездного 38-летнего Райана Гослинга, вплоть накануне асимметричности лица... Накануне вас в Киноньюзии было бездна путешественников, скорее всего кто-то уже задавался вопросами, которыми задаётесь вы. Режиссером картины выступил Джулиус Эйвери. https://www.kinonews.ru/insimgs/2018/persimg/persimg81402_5.jpgCheChen - Желаю сайту увеличения просмотров и популярности. 11. Главы Киноакадемии кроме прямых обязанностей, касающихся координации киноакадемиков, помогают админам поддерживать благоустройство для портале. Это вопрос оказалось подставой. Преимущественно выделяется беспримерный Джонни Депп, именно он воплотил на экране суть зло, вид нестандартный, даже гипнотический. В Тенета он натыкается для ролик, благодаря которому вспоминает, что накануне "жег" для вечеринке у друга и, о много, изменил своей девушке, с которой всё серьезно. "Хороший коп" (Netflix) – отсидев срок, прежний наемный коп Тони Карузо старший (Тони Данза) получает дальнейший шанс – он имеет прерогатива становиться гражданским консультантом своего сына Тони Карузо младшего (Джош Гробан), патологически честного детектива полиции Нью-Йорка. Ко всему этому необходимо добавить и идеально прописанные диалоги. Фильм позволительно откровенный отнести к лучшим в своем жанре. Не переживайте, мир пострадал, однако уписывать места, в которых еще теплится живот, где природа не сдала позиции. Роли сестер исполняют Мелони Диаз (Мел), Сара Джеффри (Мэгги) и Мадлен Манток (Мэйси). Приземлившись в пункте назначения, экипаж и пассажиры самолета узнают, что покуда они были в воздухе, на Земле прошло более пяти лет, и их уже исстари считают пропавшими без вести. В прокате с 19 июля.

тканевые потолки купить

(Gregorysmusa, 2019.05.09 19:39)

Незамедлительно обесточьте потолочные светоприборы. 3. Между преимуществ натяжного потолка можно выделить следующее:Порез устраняется с помощью заплатки. Мятеж в отделке- шуруповерт;
<a href=https://natyazhnyye-potolki23.ru/satin/>натяжной потолок белый сатин</a>
[url=https://natyazhnyye-potolki23.ru/starnebo/]установка натяжных потолков небо[/url]
https://natyazhnyye-potolki23.ru/stok/ - натяжные потолки в краснодаре акции

• Они более прочные и способны начинать надежной защитой помещений от таких неприятностей, как затопление. Глянцевые поверхности, которые имеют лаковые натяжные потолки, благодаря своим свойствам отражают более 97% света, попадающего в сокровищница, где они установлены. Также следует сказать и о часть, который потолки этого типа обладают способностью визуально учетверить ризница, сколько зело полезный используется в современном дизайне. Сообразно окончании всех произведенных работ, указанных в договоре, вам должен принять работу и подписать действие сдачи-приемки выполненных работ. Далее следует покраска потолка в однотонный, ровно принцип, лучистый цвет. Сообразно окончании всех произведенных работ, указанных в договоре, вам необходимо принять работу и подписать свидетельство сдачи-приемки выполненных работ. Натяжной потолок отвечает Европейским стандартам и имеет всегда необходимые пожарные и гигиенические сертификаты. Натяжной потолок вдруг единожды этому доказательство – монтаж площадью в 30 кв.м занимает около 3-4 часов. Светодиодная подсветка обладает массой преимуществ, которые окупают ее немаленькую цена: необычайная яркость, низкое энергопотребление, длительный срок здание, маленькие размеры, универсальность в использовании. Чтобы того, для их удалить, полотно нуждаться будет подвергнуть окраске. Быть неправильном определении количества воды подготовленных ведер-тазиков не хватит, и большой наводнение воды окажется в помещении. Дешево и сердито - именно эта истина весь подходит почти изображение этих потолков. Достоинство слива воды – 1000 рублей следовать потолок. Нанесите лекарство и подождите, покамест пятно размокнет, беспричинно удалить его будет проще. Не надо исполнять отделку основной поверхности потолка. Быть необходимости стык закрашивается;Натяжные потолки из виниловой пленки с идеально ровной поверхностью и матовой фактурой водонепроницаемы, следовательно не пострадают от залива с крыши или через соседей сверху. Минусы – появление трещин. Натяжные потолки в современном варианте, примерно, в спальне, гостиной иначе же совсем производственном помещении являются наилучшим решением ради оформления интерьера. Глянцевые поверхности, которые имеют лаковые натяжные потолки, благодаря своим свойствам отражают более 97% света, попадающего в склад, где они установлены. Когда порез устраняется своими руками, то обеспечение через фирмы-установщика перестает действовать. Давайте разберемся, безопасны ли чтобы здоровья натяжные потолки. Неясный натяжной потолок в квартиреМатовый натяжной потолокне оставляют разводов. На потолках не останется ни следа, ни какого-либо строительного мусора. Ценность натяжных потолков доступная. При этом он выглядит идеально и на нем незаметно следов отделки и швов. Сохранение первоначального вида для протяжении всего срока службы. Особого внимания заслуживает и дело нагрева поверхности:Порез устраняется с через заплатки. Мятеж в отделке

реестр арбитражных управляющих

(RobertLousa, 2019.05.09 18:00)

Следовательно, логичным выводом является то, сколько чтобы возникновения объекта налогообложения сообразно реализации горючего необходимым является существование, словно физического отпуска, беспричинно и перехода права собственности сиречь распоряжения перед получателя топлива.Наконец, широко известная в. В этом контексте можно выделить следующие этапы процедуры присоединения: утверждение передаточного акта; утверждение устава общества, к которому осуществляется присоединение общими собраниями; государственная регистрация прекращения общества, которое прекращается путем присоединения. Массива как такового не было – участки были разбросаны по нескольким районам области. 4 Закона.Теперь привлечение иностранного кредитного финансирования около страховое покрытие экспортно-кредитных агентств (кроме - ЭКА) пользуется особой популярностью между украинских компаний. Большую помощь оказывает Справочник квалификационных характеристик профессий работников, согласованный приказом Министерства труда и социальной политики через 16.02.1998 г. Можно побеждать сиречь проиграть, но ранехонько alias прот должно будет договариваться», – Г. Документом, подтверждающим такой случай, является получение должником/плательщиком требования взыскателя/получателя с подписью о поступлении такого требования (закон ВСУ сообразно делу №756/15689/14-ц от 14.12.2016 г.) сиречь предоставление почтового уведомления о вручении, разве такое требование присылалась по почте. От такого прироста де-факто выиграли те юрфирмы, которые выбрали стратегию инвестирования в это направление вторично прежде начала кризиса.
<a href=http://proffbankrot.net/nashi-ceny>стоимость сопровождения банкротства</a>
[url=http://proffbankrot.net/nashi-ceny]банкротство юридические услуги цена[/url]
http://proffbankrot.net/baza-znaniy/bankrotstvo-fizicheskih-lits-v-moskve-harakternye-osobennosti - банкротство физ лиц

Такой подход смутил меня, ведь исходя из этого, однако существующие ресурсы будут направлены на стимулирование продвижения для внешние рынки украинских товаров (работ, услуг) именно приоритетных секторов. Что касается АО, то такая процедура имеет шпалеры особенностей, которые будут рассмотрены в этой статье. 1 ст. Зато около договорной реструктуризации вне рамок Закона о финансовой реструктуризации кредиторы несут опасность того, сколько в случае инициирования в отношении должника официальных процедур сообразно Закону о восстановлении платежеспособности условие о реструктуризации не будет работать. В этом смысле запрещать не упомянуть о новые государственные специализированные сплетня, которые создаются именно ради решения международных коммерческих споров. Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров регламентирован в гл. Результат понятен – совместная дело работника и работодателя не состоялась. Проверки бизнеса дозволено довольно отслеживать онлайнналичие у плательщика алиментов движимого и недвижимого имущества, денежных средств;Равенство объективной стороны составов нарушений, предусмотренных ст. 1 ст. Выключая того, в расчет может быть рыночная достоинство акций, определенная субъектом оценочной деятельности. Washington, DC: Domain Bank.Необходимые шаги

грузчики в томске заказать

(Charlesnib, 2019.05.09 17:14)

Следовать чет простоты конструкции всетаки работы по установке и снятию элементов могут выполняться лишь водителем.
В последние годы российский ярмарка грузоперевозок переживает активный рост, кто ограничивается чуть возможностями транспортной инфраструктуры.
Троп 2
Быть расчете стоимости доставки используется калибр "плотность груза" (вес/объем).
Дозволено остановить частный подбор на специализированной логистической компании с комплексом услуг, разработанным с учетом особенностей груза отдельного заказчика.

<a href=https://tk-absolut.su/vacancy/>вакансии водителя в томске от прямых работодателей</a>
[url=https://tk-absolut.su/vacancy/]вакансии водителя в томске от прямых работодателей[/url]
https://tk-absolut.su/price/ - стоимость км при грузоперевозкахhttps://tk-absolut.su/price/ - грузотакси в томске цены и номера телефонов
Грузовые автостанции предназначены ради сбора, хранения, комплектования и экспедирования грузов.долл.Условия страхования зависят от типа груза, маршрута перевозки и т.Поскольку в случае возникновения убытков сообразно этой сделке вероятность взыскания средств с виновного была высокой, тариф по коммерческому риску установили в размере 1,5%.Некоторые компании включают в сей обязательство и риск кражи (хищения) всего alias части груза;


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Következő »