Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

......................

NÉPDALTÍPUSOK

A variálás állandó folyamatában az új meg új formák alakulásának szövevényes folyamatában, kevéssé sikerült vagy életre nem való kísérletek és sikerült, de el nem terjedt, vagy kiveszőben lévő egyedi darabok tengeréből emelkednek ki mint szigetek vagy nagy szárazföldek, a típusok: egy-egy dallamelgondolásnak, formai alakulatnak folytonos újraalkotásából keletkező változattömbök. Egy-egy ilyen, felismerhetően azonos dallam összetartozó változatait is szokták típusnak nevezni: így nevezi például Járdányi a Magyar népdaltípusok c. kiadványában az egyes dallamokat, amelyek szélesebb területen, több változatban ismeretesek. Ugyanígy használja a típus fogalmat az MNT VI. kötete. Ezek a „típusok” tulajdonképpen „a dallamok”, amelyeknek a műzenében egy-egy alkotás felel meg. Mindössze az a különbség, hogy a műzenei alkotás egyszeri és megmásíthatatlan, a néphagyományban viszont egy alkotás sok változatban él – mintha a zeneszerző művét csupán számos vázlatából ismernék. Éppen ezért helyesebb a típus szót tágabb értelemben venni: több önálló „alkotást” – vagyis változatokban élő dallamot – összefoglalóan nevezni közös típusnak aszerint, hogy több vagy kevesebb vonásban hasonlók egymáshoz. Rokon dallamokat és nem azonos dallamokat nevezek tehát a továbbiakban típusnak. Az a kérdés, milyen rokonság alapján nevezhetünk így különböző dallamokat.

Legtágabb a rokonság akkor, ha a dalok egyetlen meghatározó sajátsága alapján húzzuk meg a rokonság határait. Tulajdonképpen az eddigi fejezetekben tárgyalt összes tulajdonság szerint lehet „tipikus” egy dallam, s tartozhat ilyen vagy olyan típusba: van dallamvonal szerint típus, hangkészlet szerint (sőt hangnem is tehet dallamot tipikussá), van ritmus-, illetve szótagszámtípus, formatípus, sőt dallam–szöveg kapcsolat is lehet jellemző néhány szorosan összetartozó dallamra, végül, de nem utolsó sorban az előadásmód is foghat össze „típust”. Vegyük sorba ezeket a lehetőségeket.

Nem kell bizonygatni, hogy a dallamvonal, illetve egy összetettebb dallamfelépítés lehet tipikus, és sokféle eltérő megoldásban jelentkezhet. Legtágabb határok közt beszélhetünk ereszkedő (01–094), helyben topogó (0129–0141 és 0280–0302), emelkedő (0256–0275), kupolás dallamokról (0319–0393), kétrészes – például kvintváltó (01–049) vagy kvinttel magasabban ismétlő (0323–0324, 0335, 0345, 0359), mély járású (16/e, 46, 0137, 0143–0152, 0176–0179, 0293–0302, 0311–0318), magas járású (01–049+0234–0244), tág ívű (022, 039, 0219, 0369–0393) és szűk menetű dallamokról (0146–0152, 0308–0309), s ezek bizonyos {240.} vonatkozásban valóban közelebbről vagy távolabbról rokonok. A dallamnak még a tagolása is lehet igen tipikus: a kadenciái. Bizonyos kadencia-sorozatok is összekötnek dallamokat egymással, például 7 [5] 3, 4[5] VII, ezek többnyire kvintváltók: 5[4]3, 5[4]2 históriás jellegű vagy táncnóták a „sirató rokonság” jellegzetes példái; 1[5]4 az új stílusra jellemző és így tovább. A hangkészlet néha igen jellemző egy-egy dallamstílusra, különösen a fejlődés korai fokozataiban, de még olyan fejlett parasztzenében is, mint a bolgároké. A magyar népzenében is más-más jellege van a dúr pentachord dallamoknak (0303–0309), mondjuk a Zobor vidéki lakodalmas énekeknek (0303, 0307) vagy a hexachord (+oktáv) hangkészletnek, mondjuk a regösénekeknek, betlehemesnek és dudazenének (201., 42–45., 50–54., 152., 256. pl.), mint az oktávterjedelmű ötfokú daloknak. Ötfokú dallamok: ez a tág hangkészlet-meghatározás is, minden tág volta ellenére is, jelent bizonyos rokonvonást, ami határozottan elkülöníti más dallamoktól. Igen sok dallamot meghatároz a fríg hangnem, ha ugyanis annak fő hangjaira épül fel a dallamvonal (0178, 0255, 0282, 0284, 0290/a). Egészen különválnak hangnemi-hangkészleti sajátságaikkal azok a dalok, amelyeknek egész dallammenetük az „akusztikus skála” hangjaira épül, s annak jellemző hangjait lényeges dallamhelyen építik be a dallamvonalba (69, 0278). Funkciós dúr-dalok (0317), hipo-skálákban mozgók (0240–0244) mind külön rokonsági körbe tartoznak. Ismét határozott típust jelentenek a drm-n recitálgató dallamok (0129–0141).

A magyar népdalban (a népköltészethez hasonlóan) igen nagy jelentősége van a szótagszámnak: egy-egy szótagszámcsoport vagy különösen egy-egy sajátos versszakképlet összekapcsol sok, egyébként különböző dallamot. Az olyan ritka sor, mint az ötszótagú, különösen ha a versszak mind a négy sora ilyen, annyira különválik a magyar dalok többségétől, hogy ez már típussá is avatja (e tekintetben legalábbis). De igen jellegzetes csoportot alkotnak a 6-os, 8-as, 12-es izometrikus dallamok is – ezek többnyire a régi parlando-rubato dalok főcsoportjai; a 12-esek pedig a régi stílusban szinte kivétel nélkül az úgynevezett „recitálók” csoportjába tartoznak. Ellenben a 7 és 11 szótagúak a régi stílusban kivétel nélkül táncdallamok, a 6+5 tagolású 11-es pedig szinte egyetlen dallamot jelent: a „Hol jártál az éjjel cinegemadár” szövegű kanásztáncot (04). 13–14 szótagszám egy dallamon belül a kanásztánc legjellemzőbb típusait jelenti. Új dalaink között a 10-es és 11-es szótagszám jelent igen tipikus dallamcsaládot, az új stílus legnagyobb tömegű, legjellegzetesebb darabjait; 16-os szótagszám a közép-erdélyi új dallamokat, s ennél hosszabb sorok már csakis az új stílus AABA formájú dalaira jellemzők, tehát ismét egy szűkebben körülírható dallamfajtát határoznak meg.

Még közelebbi rokonságot jelenthet egy-egy sajátos ritmusforma. A mazurka-ritmus igen erős hasonlóságot tud éreztetni még nagy dallamkülönbség ellenére is.

ritmus 4–5 dalunkra jellemző, amelyeket ezért egymás közeli rokonainak érzünk.

{241.} Talán még erősebb a típusalkotó ereje a formának. AA5A5A dallamainkat szinte mind egy típusnak lehet érezni. Nem kevésbé a fordítottját: A5A5AA-t. Még jellegzetesebb, egyéni arculatot tud adni egy dalnak a szaffikus forma magyar változata. A 118–119. és 160. példában több változattal is bemutatott dallamcsaládot például szinte semmi más tulajdonság alapján nem lehetne egyetlen variánscsoportba sem összehozni, csakis a forma alapján: dallamiránya hol fölfelé tartó egészen az oktávig, hol a kvintről lefelé mozog, hol meg a kvint körül marad; hangnem-hangkészlete alapján lehetne dúr pentachordtól oktáv terjedelmű dúr, akusztikus, fríg, hipo-ión, eol dallam; szótagszáma és ritmusa a 3–4. sorban nagy különbségek között ingadozik, tehát mint „heterometrikus versszak” is különböző helyen szerepelnének változatai akár egy ritmusrendben, akár a szótagszám szigorú rendszerében. Ami mindben közös, az egyedül a forma: AAb+bc, a késői szaffikus jellegzetes formája; ennek megfelelően a nép is egyetlen dalnak ismerte és mindig ugyanarra a szövegre énekelte. (Pontosabban: ugyanazt a dallamot ugyanazzal a szöveggel variálta ilyen különböző formában, ahol minden megváltozhatott a dallamban, egyedül a forma nem.)

Még a dallam–szöveg kapcsolat is lehet típusalkotó elem: kanásznótáink, dudanótáink sajátos szövegeknek sajátos ritmussajátságokkal való együttjárását jelentik, különböző dallamokban. „Jaj-nótáknak” pedig azokat nevezzük, amelyek sajátos szövegkezelésükben gyakran toldják ki a szöveget: jaj, jaj, jaj (csuhajja, la-la-la) féle szótagokkal a dallam kitolódott sorvégein vagy páratlan sorain. A „virágénekek” is elég jellegzetes csoportot jelentenek: virágot emlegető refrénszövegükről nevezzük így, a legjellegzetesebbek a háromsoros, refrénes dúr-pentachord dallamok.

Végül az előadásmód is jelölhet típust: „recitálók” kivétel nélkül 12-es parlando, ötfokú drm-kezdetű dalok; s az 5/8-os előadás a régi stílusú 11-esekben tapasztalható, ahol a 4/8-ot váltja fel a kissé fellazított, nagyobb érzelmi töltésű, kiszélesített ritmus.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, többnyire elég tág határokat jelent: azt, hogy egy-egy tulajdonságban bizonyos dallamok közösek és másoktól elkülönülnek; de azért ez még nem teszi őket egy jól meghatározható típus tagjaivá. Ahhoz több kell, mint egyetlen tulajdonságban való egyezés, és ebben az egy tulajdonságban való különbözés a többi dallamtól. Viszont mindjárt azt is meg kell mondanunk, hogy olyan dallamcsoportot sem tudunk felmutatni, amelyik mind a hét felsorolt tulajdonságban különböznék a többi daltól. Még a legsajátosabban körülírható kanásznóta-csoport is csak egy-két tulajdonságban különbözik minden más dallamtól, egyéb vonásaiban hol több, hol kevesebb dallammal tartja a rokonságot. Sajátos ritmusuk és szótagszám-szabadságuk, valamint dallam-szöveg kapcsolatuk alapján minden más daltól különböznek, ötfokúságuk, kvintváltásuk, dallamvonaluk menete, jellegzetes A5A5kAAk formájuk, táncszerű, feszes giusto előadásmódjuk más-más dallamokban is feltalálható. Azonban nemcsak a különböző vonások tartoznak hozzá egy stílushoz vagy egy típushoz, hanem {242.} mindaz, ami jellemző rá, akár közös az mással is, akár nem. Az a kérdés, vannak-e olyan típusok, amelyekben minden elsorolt tulajdonságnak kötelezően csak egy bizonyos megoldása fordulhat elő. Ebben a megfogalmazásban a Kanásznótát már ilyen típusnak nevezhetjük: sajátos dallamvonal (kvintváltó, egymotívumú „Páva-dallam”), sajátos hangkészlet (9–VII ötfokú), egyéni metrikai-ritmikai sajátság, szövegkapcsolat és táncszerű előadásmód jellemző rá. Ebből a metrikai sajátság és a szövegkapcsolat minden mástól különbözik, dallam, hangkészlet és forma sok daltól elválasztja, de összekapcsolja a dél-dunántúli ötfokú-kvintváltó dalok egész sorával. Viszont itt már olyan szűkre vontuk a beletartozó dallamok határát, hogy mindössze két dallam tartozik bele, amit az MNT VI. kötete egyetlen dal variánsainak minősített (03–04). De vannak nem kvintváltó, sőt nem is ötfokú kanásznótáink is; ezek csak a szövegkapcsolat és a ritmus–metrum alapján rokonai az előbbieknek, vagyis a „megkülönböztető jegyekben”, összes többi tulajdonságaikban eltérnek tőlük: „Csóri kanász, mit főztél” (Pt 43) még (elhomályosult) ötfokúságával közelebb van, de már nem kvintváltó, s első motívuma is más; 0292 dalunk pedig már se nem ötfokú, se nem ereszkedő dallam, mégis kanásznóta. Ezeket már csak egy tágabb meghatározás kapcsolja össze.

Látjuk tehát, hogy tágabb és szűkebb meghatározások keresztezik egymást; több vagy kevesebb jellemző, közös jegy alapján pontosabb vagy lazább körülírást, szorosabb összefüggést jelezhetünk.

Különböző, szűkebb-tágabb körbe tartozó típusokat mutattam be a Pt dallam-mutatójában (l. „Típusok, eredet”.) Annak célja csak az volt, hogy különböző, kidomborodó sajátságokra, bizonyos rokonságokra felhívja a figyelmet (amit akkor már nyilvántartottunk).

Nyilván sem a maximális követelmény nem lehetséges: hogy minden tulajdonságban jellemzők s egyúttal minden más dallamtól különbözők is legyenek a „típusok”, sem a minimális, hogy csak egy-egy tulajdonsággal határozzuk meg a „típust”. Az elsőt nem lehet elérni, a második pedig kevés. Kell tehát több jegy ahhoz, hogy valamit típusnak mondhassunk, de mindig lesz benne egy vagy két kidomborodó sajátság, ami leginkább föltűnik és jellemzi a típust, és kell hogy a típuson belül különböző dallamok legyenek, amelyek a nem kiemelkedő sajátságokban eltérjenek egymástól. S amit így elsorolunk, abban mindig számolni kell olyan, ezúttal elhanyagolt tulajdonságokkal, aminek alapján, más vonatkozásban más típusba is sorolhatnánk az illető dallamot. Amikor például főképp hangjaival határozzuk meg a dalt – dallamvonal, hangnem, hangkészlet, kadenciák alapján – akkor ritmusával kapcsolódhat egészen más dalokhoz is, és fordítva.

Ezúttal ugyanis a dallammozgás irányával, a kadenciákkal, a hangkészlettel és hangterjedelemmel (tehát hangnemi sajátságokkal) és a forma alapján állítom össze a típusokat. Eltérek Járdányi rendszerétől abban, hogy egyrészt lazábban határozom meg a dallammozgást, hiszen nem egy tízezrekre rúgó dallamanyag egyszempontú elrendezésére akarom felhasználni, hanem csupán a közölt anyagban akarom jellegzetes csoportokra felhívni a figyelmet; másrészt éppen ezért {243.} több szempontot is figyelembe veszek egyszerre. Inkább valami olyasféle tipológiára törekszem, aminőt Bartók adott könyvében, azzal a különbséggel, hogy az ő fő szempontja a versszakszerkezet és ritmus volt. De előzőleg már elkülönített három stílust, amelyet több vonással jellemzett: a régi stílust ereszkedő, ABCD felépítésű (vagy kvintváltó), ötfokú, izometrikus tulajdonságokkal, az újat négyféle visszatérő formával, alkalmazkodó tempo giustóval, s csak azon belül határolt el szótagszámcsoportokat, illetve a „Vegyes osztály” III. alosztályában különböző versszakszerkezeteket. Egyes csoportjai már valóban „típusokat” fognak össze; a többiek azonban vagy túl tágak, vagy túl vegyes elemeket tartalmaznak, mert a választott összetartó sajátság (metrika, ritmika) a legkülönbözőbb eredetű és stílusú dallamokban is lehet közös.

Magam követem Bartókot abban, hogy különválasztom az ötfokú dalokat a diatonikusaktól, de nem elégszem meg azon túl a szótagszámcsoportokkal, hanem további megkülönböztetéseket is teszek mélyebb és finomabb dallamrokonság meghatározására. Az új stíluson belül is forma és dallammozgás szerint adok további elhatárolást, s messze túl kellett menni mind Bartók, mind Járdányi szempontjain a két nagy stíluson kívül eső típusok meghatározásában.

Arról természetesen szó sem lehet ezúttal, hogy a teljes magyar népzenei anyagot mutassam be „típusokon” keresztül. Az még az összkiadásban sem lehetséges, hiszen számos „típuson kívüli”, magányos darabot is be kell mutatni, amit csak szükségből sorolunk egyik vagy másik típus elé, közé. Mindössze a kétségtelenül kialakult, ismert típusokra akarom felhívni a figyelmet a saját példáimon és gyűjteményemen belül. Leginkább típusnak nevezhető csoportok találhatók az ötfokú dalok közt, a sirató rokonságában, a dudanóták közt és az új stílusban; tehát ahol összefüggő stílusról beszélhetünk. Stílus ugyanis azt jelenti, hogy sok egymáshoz hasonló darab keletkezik. Legkevésbé tudjuk (egyelőre) meghatározni azt a sokféle dallamot, amely ezen a négy stíluskörön kívülesik, és tulajdonságai rendkívül tarka képet mutatnak. Ezeket többnyire csak tág határok között, inkább elkülöníthetjük egymástól, semmint szorosan meghatározhatnánk.

Lássuk mindenekelőtt az ötfokú, régi dalokat. Legkiugróbb típusai a kvintváltók. Ezek közt is igen jellegzetesek az „egymagú” dalok, amelyek egyetlen motívumot kétféle zárlattal periódussá fejlesztenek, s azt kvinttel mélyebben megismétlik (A5A5kAAk). Ezen belül külön is nagy család, az úgynevezett „Páva-család”, amelyet meghatározott „mag”, dallammozgás jellemez A-sorában: 8–4–7 fokok után 8–4–5 (02–014, valamint az MNT VI. kötetének szinte a teljes anyaga.) Ez a „típus” már majdnem egyetlen dal; de a különböző szótagszámú és ritmusú változatai különböző szövegekkel társultak, s ezekhez a szövegekhez és metrikai formákhoz annyira hozzáalakultak apró dallamrészletekkel, s egy-egy ilyen önálló forma olyan variánsgazdagságban él a nép közt, hogy önálló dallamnak kell tartanunk a család minden tagját, s a családot együtt típusnak. Ezek szabályszerűen 7[5]3 kadenciasort alkotnak (amit nem egy dallam vagy variáns elváltoztathat); ugyanilyen kadenciákkal és A5A5kAAk periódusos-kvintváltó formával más dallam {244.} is építkezik (például 01 és 015). Számos hasonló kadenciájú, kvintváltó dalunk épül viszont két különböző motívumból: A5B5AB (kétmagúak): 01, 016–021. Jellegzetes csoport az olyan kvintváltó daloké is, amelyek a periódust egy hanggal mélyebben záruló első sorral alkotják 4[5]VII kadenciákkal (ezeknek egyike-másika esetleg el is változhat egyes változatokban): 022–032. További kvintváltó csoportok: 5 [5] 1 kadenciák (033–037); 8 [5] 4 kadenciák (vagy 9 [5] 5): 038–047. (Mindig az alkalmi módosulások leszámításával.)

Sokban közeli a dallammozgás a kvintváltókhoz az ismétlés nélkül ereszkedő, ABCD formájú dalokban (064–0101). Ezek közt is lehetnek lépcsőzetesen ereszkedők: 080–081, 083, 088, 092, 093, esetleg 062, 086 – továbbá Pt 24, 49, 60, 98, 108?, 110–111, 124, 141, 180. Külön csoport az olyan ereszkedőké, amelyek 5–4–5–4–5–8 fokokon kezdenek: 095–097, 0100–0101, 0117–0118, továbbá Pt 17, 44–45, 113, 123, 134–135, 152, 230. Hasonló, mégis elkülönül tőlük az 5. fokon mozgó (de a 4.-et nem érintő) kezdés és utána 8.-ra ugrás (és utána természetesen ereszkedő dallamvonal): 094, 098–099, továbbá Pt 20, 121, 138, 168, 171?, 218. Nagyon sok ereszkedő régi dalunk kezd az oktáv ismételgetésével (vagy ami avval egyenlő: 8–5–8, 1–8... ugrásokkal): 073–074, 076, 092, 0109 és 191. példa, továbbá Pt 70, 87, 117+126+191 = 166. pl. Pt. 131, 168 stb.

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,
Mégis besorozott Ëngëm katonának.

 

MF 1229/b–1930/b lányok, Menyhe (Nyitra) 1909. Kodály

Nem kevésbé gyakori és jellegzetes az első sor oktávon induló és 7. fokon záruló első sora (8----7): 016, 018, 019?, 020, 047, 066, 071, 077–080, 082–083, 086, 088?, 091, 0102, 0109–0110, 0113? továbbá Pt 27, 49–52, 105+107, 124, 133, 165.

Nagyon tipikus az ABBC felépítés – tehát két azonos középső sor – nyolcszótagos, ötfokú-ereszkedő dalainkban. Gyűjteményünkben csak 066, de lásd Pt 50–52, 59, 87, 89, 92, 131, 133, 141, 157, 160=166. (Amint látjuk, ez érintkezik az előbbi csoporttal is: van tehát egy szűkebben összetartozó csoport: 8– – –7 kezdés és ABBC felépítés.) Hasonló ehhez, hogy a szélső sorok ismétlődnek vagy egymáshoz hasonlóvá váltak (AA(k) BB(k) vagy ABCC): 067, 070, 072?, 089–090, továbbá Pt 110.

A két első sor ismétlését (AABC formát) jellegzetesen olyan régi dalokban találjuk, amelyek három-négy nagyívű sorból – oktávról az alapra lefutó sorból {245.} – állanak, tehát kadenciáik 1 [1] 1. Ilyen 0114, továbbá Pt 54, 76, 79–86. Ezek többnyire 8 vagy 10 szótagos sorokból állanak.

Egészen más jellegűek az ereszkedő 12-esek: 24/ab. (lásd még Pt 178-at). Ezek erősen recitáló dallamok, ahol szinte az ötfokú, ereszkedő dallammenet vázát rajzolja ki a dal sok hangismétléssel.

Különválnak azok az ereszkedő dallamok, amelyekben csak az első három sor ereszkedik fokozatosan, le is jut az alaphang környékére, azután a negyedik sor újból magasra ível fel, vagy már a magasból indul is: 013, 065, 068, 074, 084, 0101, 0103, 0111–0114, 0133, 0141 és 23, 24/a, 58. példa.

A magasról ereszkedők után lássuk a középen mozgó pentatondalokat. Legjellegzetesebbek a drm-tengely körül mozgó dalok: 0129–0133, 0137, 0139–0141, továbbá Pt 77–78, 158, 162–164, 171, 179–142, 220, valamint Kodály 1973, 30. A drm-kezdettel jellemezhető dalok is összefüggő típust alkotnak, de néha – nagy ritkán – emelkedők is lehetnek, s szinte kivétel nélkül parlando (sőt recitáló) előadásban élnek: 0134–0136, 0138, továbbá Pt 96–97, 100, 127, 173–176.

Ötfokú, régi dalok közt ritka az ennél mélyebben járó dallam, de ami van, az határozott típus. Ilyen alulról vagy középről induló és alsó járású a 0143–0145 (továbbá Pt 22, 41, 96!, 220 és Kodály 1973, 32 „Túl a vízen egy kosár”). Szintén jellegzetes típus a néhány tetraton és triton dallam:0146–0152 és Kodály 1973, 28 „Csak azt szánom-bánom”= 276. példa.

Erősen összetartozó típust alkotnak dudanótáink. Ez ugyan ritmusuknak köszönhető, s erre vonatkozik a megjelölés is. Szinte kivétel nélkül 8 szótagosokat tartunk nyilván ilyen névvel, amelyekben kvint-kvartváltás nyomait lehet fölfedezni. Összetartozásukat további dallam- és formaelemek határozzák meg, amelyeket majd a következő fejezetben, eredetük tárgyalásában fogunk részletezni, mert a keleti párhuzamok világosabbá teszik. Egyik csoportjuk formája A5 vagy A4ABC (vagy A5–4ABB), másiké A5–4BAB (A5–4BAC): 050, 055, 062 (=Pt 250), továbbá Pt 248–252, 256, 270 és 053–054, 057–059, 061 (=Pt 260), továbbá Pt 258–259. Kivételesen 6–7 szótagú kvint-kvartváltó, alapritmusú dalokat is neveznek dudanótának: 050, továbbá Pt 56, 245.

Közeli rokonai ezeknek a dudanótáknak olyan 8-as parlando dalok, amelyeknek 2. sora már leszalad az alaphangra, néha már az 1. is: 112/a (= Pt 4) és Pt 37. Ugyancsak közeli a kvintváltó, egy magból felépülő dalok némelyike, amelyek az 5. fokú főzárlatot leviszik az 1. fokra: 151. példánk (= Pt 21). Jegyezzük meg mindjárt, hogy ennek ritmusa tipikus 6-os dudanóta-ritmus. (Ebben a dalban tehát összeolvad a dunántúli mintára elváltozott, egymagú, kvintváltó, Páva-motívumhoz hasonló dallamszerkezet az A5BAAk dudaritmusú dallamok szerkezetével. Ilyen oka is lehet az 5. fokú kadencia „lecsúszásának” az 1. fokra!)

A dudanóták többségét csak erős fenntartással lehet ötfokúnak nevezni mai alakjuk szerint. A későbbiekben látni fogjuk, hogy szo- és do-alapú, sőt félhangos ötfokúságban mozgó dallamokat lehet párhuzamba állítani velük; ezért, mostani diatonikus jellegük ellenére is az ötfokúak után tárgyaltuk őket.

{246.} Viszont a következők már kétségtelenül diatonikusak, bár jó részüket Bartók még az ötfokú, régi stílusba (A-osztályába) sorolta. Régiségük természetesen vitathatatlan, és sok egyéb tulajdonságukkal kétségtelenül közel állnak régi, ötfokú dalainkhoz.

Legfontosabb csoport a diatonikus parlando 12-eseké. Ezeknek hullámzó dallamvonala határozottan eltér az ötfokú 12-esek kifejezett ereszkedésétől; egészben véve és legtöbbjüknek kadencia-sora alapján mégis ereszkedőknek mondhatók. (Kadenciáikról az eredetkérdések tárgyalásakor szólunk.) Legszívesebben balladával, régi históriás ének vagy koldusének szövegeivel és halottas énekekkel járnak együtt. Ilyen 0155, 0163, 0165, 0193–0196, valamint 192–195. példa.

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj
Gazdag Fülöp császár, gazdag Fülöp császár!
Mer ién néked adom, mer ién néked adom

 

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:
Ivegablak alatt nagy hosszú almafa,
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága,
Háromszáz levele, hatvanhat virága.

 

Tova jő egy legény, be szomorú szegény!

{247.} Tova jő egy legény, be szomorú szegény!
Látom a szájáról, szállást kérne szegény.
S adnék neki szállást, a lovának állást,
Nekie pediglen csendes lenyugvást.

 

Az öreg Dancia magát siratgassa:

Az öreg Dancia magát siratgassa:
Istenem, Istenem, Kilenc lyányom közül,
Kilenc lyányom közül még egy fiam sincsen!
Istenen, istenem, ki váltson fel ingem,
Ki váltson fel ingem katonarabságból!

 

192) MF 2491/a 36 é. férfi, Trunk (Moldva) 1930 Véress S.; 193) Kallós 1970 108; 194) MF 1320/d asszony, Székelyvaja (Maros-Torda) 1914 Bartók = Pt 348 más szöveggel; 195) Pusztina (Moldva) 47 é. vak férfi, 1951 Kallós.

Hasonlóan ereszkedő-diatonikus, de nem annyira recitáló, mint a 12-esek, egy sor 8-as és 11-es 5[4]3 kadenciás (esetleg lassú táncritmusú) dallam: 0181–0184, valamint 5[4]2, 5[4]1 és hasonló kadenciákkal lépcsőzetesen leszálló 6-os vagy 8-as: 0166, 0164, 0188, 0194. Rokon ezekkel néhány oktávról, hetedik vagy hatodik fokról ereszkedő dallam 2. és 1. fokú kadenciákkal: 0161, továbbá 196–197. példa.

Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?

{248.} Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?
Talán az édesëm A lókeresőbe?

 

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,
Mér nem hagytál békit Én árva fejemnek?

 

196) MF 522/a (Maros-Torda) Vikár?; 197) Bánffyhunyad (Kolozs) 1908 Bartók.

Ezekhez hasonlók kadenciákban, de dallamvonaluk domború (dúr- vagy mollterccel, mint az előzők is):

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.
Hull a fődre, hull előmbe, Hull a gyászos kebelembe.

 

Magyari császárnak Lázár fia vala,

Magyari császárnak Lázár fia vala,
Mestere Mánónak es egy lyánya vala.

 

198) Sz. Nd 32 sz. 56 é. asszony, Nyárádköszvényes (Maros-Torda) 1914 Bartók; 199) Kallós 1970 5. sz.

{249.} Hasonló típusokat táncdalok közt is nyilvántartunk: 5[4]2 (vagy 2 helyett 4, 4,1) kadenciákat erősen kihangsúlyozó, fokozatosan ereszkedő dallamokat: 0167–0171, 0187, továbbá 146. és 200. példa.

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!
Akin az a kilenc betyár elindult, Pápai úr udvarába befordult.

 

Derzstomaj (Jász-Nagykun-Szolnok) 82 é. férfi, 1939 Vargyas = Vargyas 1954 93 sz.

További rokontípusok az oktávról ereszkedő, vagy alulról domborúan induló dallamok 2., 1. vagy X [2] X [1] kadenciákkal: 218., 220–221., 222. példa, valamint az utolsónak hangszeres változatai: 145/a–g példa.

Egészen más világot jelentenek a dúr-kvintváltók. Ezek is, mint az ötfokúak, nagyívű, ereszkedő dallamok, de kifejezett dúr hangzásuk elválasztja tőlük: 0205–0206, valamint 201–202. példa.

Rákóci hajdanában danában...

Rákóci hajdanában danában...

 

Gyújtottam gyertyát...

Gyújtottam gyertyát...

 

201) MNT III. 563; 202) MNT III. 649.

{250.} Ezekkel már meg is kezdtük Bartók „C) osztályának”, vagyis sem a régi stílusokba, sem az új stílusba nem tartozó dallamoknak a csoportjait. A dúr-kvintváltók határozott körvonalú típust alkotnak. Már a további csoportok inkább csak „elkülönítést” fognak jelenteni: a dúr-ereszkedők (ritkák): 83. példa, valamint a mixolíd-ereszkedők: 0208–0214. Inkább nevezhető típusnak a néhány lépcsőzetesen ereszkedő moll-dallam: 0218, 0220, 0224, valamint hipo-skálákban fogant, ereszkedő dallamok: 0240–0244.

Ismét csak tág elhatárolással foghatjuk egy körbe az ereszkedő moll-dallamokat (ha ugyanis nem tartoznak az előbbi csoportok egyikébe sem): 0215–0225, 0230–0233. Ezek közt már inkább típus néhány „új-szaffikus” formájú, moll, ereszkedő dallam: 0227–0229. És nagyon határozottan összetartozik, egyúttal minden más dalunktól elkülönül néhány tipikus fríg dallam, amelynek 6-ról ereszkedő vagy induló dallama a moll-szexten kívül a 4., 3 és 2 főhangokra épül: 0255, 267/ab. példa, valamint a következő:

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.
Haragszik rám az Isten is, Lehajlik hezzám az ég is, taj-laj-laj-laj laj-laj-laj.

 

Csikvacsárcsi (Csík) 1907 Bartók.

(Lásd még Pt 334–338, 347-et.) És hasonlóan jellegzetesen elválik a magyar dalok nagy tömegétől néhány alacsony járású fríg dallam, különösen a szokásdalok között: 0290/a, 149/a példa.

Csak nagy általánosságban jelent elválasztó – nem összekötő – határvonalat a következő néhány dallamirány-meghatározás. Ereszkedő, majd újra emelkedő dalok: 0241, 0277, továbbá Pt 99, 170, 206–207, 231, 242, 327. Középen mozgó dallamok: 0298 (továbbá Pt 182, 185, 208, 223, 227, 246, 269–270, 281, 285, 333, 347.) Középről fölfelé induló dalok: 0254, 0262 és 204–205. példa.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.
Nemcsak meghült, meg is hidegedett. Mert már engem régen elfelejtett.

 

Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!

{251.} Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!
Kilenc esztendeje, Mőte már rab vagyok, Mőte már rab vagyok

 

204) Kiskunhalas (Bács-Bodrog) 78 é. férfi 1939 Vargyas = Vargyas 1954 32 sz.; 205) Ghymes (Nyitra) 1906 Kodály.
(Lásd még Pt 146–147, 183, 192, 196, 241, 307, 320, 325, 332, 347.)

Elütnek a magyar dalok nagy tömegének dallamvonalától az alulról emelkedő és domború ívet leíró, (de nem ismétléses formájú, tehát nem új stílusú) dalok: 0268, 0273–0274, 0300, valamint a 247–249. példacsoport dallamai (továbbá Pt 101–121, 185–187, 210, 236, 238, 262, 273, 316, 329=468, 368, 370, 372, 471, 480 és a 249. példacsoportunkban szereplő Pt 494–495).

Még elütőbbek az alulról csak az 5. fokig emelkedő, alsó járású dallamok: 0297, 0299, továbbá Pt 46–47, 88, 204, 216, 284, 286, 288, 297?, 317–319, 370. Ezeket a magyar népzenén belül már „típusnak” is tarthatjuk a többitől való nagy távolságuk alapján.

Ugyancsak típust alkotnak az úgynevezett „Jaj-nóták”. Ezeket kizárólag formai sajátságuk alapján érezzük összetartozónak, de ez a formai sajátság nagyon szembeszökő, akár az egyes dalt tekintjük, akár egy egész összetartozó dallamcsaládot. (Leírásukat már láttuk a Forma fejezetben példákkal.) Akár a jellegzetes szövegtoldásokat vesszük tekintetbe, akár a dallamcsaládon belül tapasztalható sorszámszaporodást vagy -fogyást mindenképpen valami hasonlót, közöset kell látnunk az ilyen dalokban, függetlenül attól, milyen jellegű volt az eredeti négysoros, 8 szótagos dal: ötfokú, régi, ereszkedő, vagy dúr plagális, újszerű ének. Ilyen ötfokúak közt 077 és 085, egyéb dalok közt 0247–0254, valamint 124–127 példa.

Egy sor kis hangterjedelmű dalunk szeptim nélküli dúr-hangsorát egyáltalán nem a modern harmonikus érzék szerint alkalmazza: ezeket csakis a régi elmélet ión-skálájával jellemezhetjük. Ilyen ión-pentachord-hexachord dal 0303–0308. Külön összetartozik közöttük a refrénes, esetleg háromsoros fajta is. (Lásd Kodály 1973, 78–79. lapján közölteket.) Viszont egészen más jellegű, de a magyar népdalok közt szintén idegenszerű az 1–6(+8) fok közt mozgó, tehát dúr-hexachord dallamvilág: betlehemes dalaink nagy része és a regösénekek tartoznak ide, valamint néhány dúr-dudanóta és egy nagy tömegű párosító dalcsalád: 0201 és 44–45., 50–54., 152, 160/a példa. Ezek közt a szaffikusok (44–45. példa) igen sok dalból álló jellegzetes típust alkotnak.

A magyar dalok túlnyomó nagy többsége autentikus elhelyezkedésű (vagyis {252.} egész dallamvonala a záróhang fölött helyezkedik el – nem számítva a szubtonika –VII. fok – érintését a végső lezárás előtt). Ehhez képest néhány szórványos plagális (tehát a záróhang felett és alatt egyaránt mozgó) dallamunk még ilyen tág meghatározással is típusnak tekinthető. Az ismert plagális dalokon belül megkülönböztethetünk nagy hangterjedelmű, nagyívű dúr dalokat: 0311, 0314–0315 (továbbá Pt 201, 204, 205, 318), mollokat: 0312–0313, 0318. Külön típus néhány háromsoros, refrénes, plagális dal – a népszerűsítő füzetek révén ezek gyorsan elterjedtek: Pt 474–478. Végül a funkciós dúr-hangnem annyira ritka népdalaink közt, annyira jellegzetes hangzást jelent, s annyira idegen is, hogy jól felismerhető és elhatárolódó típusnak nevezhetjük: 0316–0317 és Pt 200.

Ezek után vegyük sorra új dalaink típusait. Először a legegyszerűbbet, amely szintén egyetlen motívumból van fölépítve, mint a régi dalok első, kvintváltó csoportja: AA5A5(k)A(v). Az ilyen formájú dalok közt igen jellemző a 8 és 11 szótagosok csoportja. A nyolcasok közt csak domború motívumot ismerek, 1–5 (6)–1 vonallal: 0323–0324. A 10–11-esek közt 5.-ről 1.-re ereszkedőt is: 0345, 0359 és domborút is: 0394.

A kétféle sortípusból építkezők közül AA5BA ereszkedő (5–1) A-sorral: 0319 (hatos), 0322 (hetes), 0325 (nyolcas), 0341 (tízes), 0346 (tizenegyes). Ugyanilyen felépítés domború A sorral: 0326 (nyolcas). Elég sok hasonló akad tizenegyeseink között.

Az ABBA forma 10-esei és 11-esei alkotják a leggazdagabb csoportokat. Ezekben már nemcsak az 1. és 5. fok közt mozoghat az A-sor, hanem 8–1, illetve 1–8–1 vagy 5–8–1 közt is.

10-es, A: 5–1: 0331–0332, 0338, 0340, 0343

11-es, A: 5–1: 0346, 0352, 0355–0358, 0363, 0368

10-es, 11-es, A: 1–5–1: Pt 402, 404, 413, Járdányi, 64, 65, 73, 0360, (0361)

10-es, 11-es, A: 8–1: 0333, 0339, 0342, 0344, 0347–0348, 0350, 0353–0354, 0365, 0367

10–11-es, A: 5–8–1: 0334, 0336–0337, 0364, 0366

11-es, A: 1–8–1: 0351

AABA formájú dalaink hosszú sorokból állanak, A-soruk a sok hangból nagy ívet ír le; kvint- és alaphang közt mozgó, szűk dallamsoraik tehát nincsenek is.

A: 1–8–1: 0374, 0376, 0380, 0389, 0390, 0392, 0393

A: 8–1: 0381–0383, 0384–0386

Többszörös ívet ír le: 0387–0388, 0391

Természetesen lehetséges volna további részletezés is. Még szorosabbra vont határok közt közelebbi összetartozást is meg lehetne állapítani, ha a B-sorok különböző fajtáit és a sorok belső hajlásait is részleteznénk. Egy nagyobb anyagban, például a teljes népdalanyag összkiadásában erre szükség is lesz. Jelen célunk csak az volt, hogy a feltűnőbb csoportokra rámutassunk és a típusmeghatározás lehetőségeit ismertessük.

{253.} Ha most egybenézzük a magyar nép által ismert és fenntartott dallamtípusokat, különösen a „rokonsági kör” értelemben használt típusokon belül még az egyes dallamokat is, amelyeket variánsaik száma és elterjedtsége alapján „dallamtípus”-ként tartunk számon, akkor végtelenül gazdag sokféleséget találunk, s a zene, az ének legtöbb sajátságára, lehetőségére találunk több vagy kevesebb példát. Ezek közt vannak kedvelt, gyakori fajták, és vannak ritkák; a kedvelt fajták a dallamtípusok olyan nagy számával vannak képviselve, s azok olyan nagy tömegű variánsokkal, hogy bizonyos uralkodó jelleg erősen átüt a sokféleségen, sőt bizonyos értelemben egyformaságot, egyhangúságot is okoz. Mégis, az egész együtt, gyakori és ritka, népdalszerű és idegenségét még alig levetkező ének, ősi és új összead egy olyan zenei együttest, amely változatosságával, fejlettségével a nép sokféle érdeklődését árulja el, s bizonyítja, hogy kultúrája nyitott volt minden fejlődési lehetőség számára. S ha benne mégis sajátos, egyéni válogatás és jelleg mutatkozik, szívós ragaszkodás bizonyos sajátságokhoz: autentikus, ereszkedő vagy kvintszerkezettel emelkedő dallamépítkezés, izometria, határozottan érezhető forma, világosan tagolt szerkesztés, beszédszerű ritmusok rubatóban és feszes, pontozott ritmusban egyaránt, az mindennek nem mond ellene, csak kiegészíti: sokfélével megbarátkozó, de bizonyos sajátságokhoz ragaszkodó, változatos és egyéni műveltség igényéről tanúskodik.

 

A mappában található képek előnézete Csángók

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

коммерческая банковская гарантия

(JosephRok, 2019.05.11 07:18)

Объяснение итогов проведения процедуры1ЕИС запрещено регистрировать оффшорные компании. Чтобы этого понадобится:Получить сертификат соответствия на импортный товар надо перед его ввозом на территорию России. Коли повышение СГОЗ стало следствием дополнительного финансирования, то заповедь о создании службы вынужден водиться издан не позднее даты принятия решения о доведении средств. Указывается перечень обязанностей сотрудников. Ради этого сотрудники ТПП заносят постоянно весть в единую базу. Цена определяется набором сервисов, в которых она может гнездиться применена, используемым носителем и др.
<a href=https://rutend.ru/tenders?commercial=true>найти субподряд на строительство</a>
[url=https://rutend.ru/pages/elektronno-tsifrovaya-podpis]получить эцп [/url]
https://rutend.ru/pages/elektronno-tsifrovaya-podpis - купить эцп для торгов

Период рассмотрения 1-х частей заявокВ погода вскрытия конвертов с заявками. Забота обязан осуществляться также над работой соисполнителей и субподрядчиков. Затем устранения выявленных отклонений позволительно довольно подать повторное заявление. Все перед этим важно разобраться в книга, какие именно контракты будут считаться крупными и ровно их заключение отразится для благосостоянии фирмы. дней9Когда у клиента уже имеется счет в Альфа-банке, то изобретение специального счета бесплатное. В случае выбора такого способ проведения закупки заказчику придется обосновывать его целесообразность. НДС не берется)

купить газовый гриль барбекю

(PerryBland, 2019.05.11 06:17)

Монтажные работыСамым экологическим и чистым природным материалом считается именно натуральное дерево. Освобождение подвергают теплоизоляции, присутствие этом следует соблюдать постоянно нормы пожарной безопасности. Если соединение с дымоходным каналом осуществляется посредством «черной» трубы, изготовленной из жаропрочной стали, положим, при подсоединении «буржуйки», то толщины стенок довольно довольно 2 мм. камин из мебельных щитовкованными
<a href=http://www.domkaminov66.ru/vibrannie-tovari?catid=&typeprod=26553&sort=pricef+ASC>3d электрокамины с эффектом живого огня</a>
[url=http://www.domkaminov66.ru/]камин цена[/url]
http://www.domkaminov66.ru/kamini - камин в квартире

центр каминовВ наличие большой коллекция каминов самых разнообразных моделей, от вечной классики прежде самых стильных, высокотехнологичных и привлекательных систем, которые добавят помещению особую нотку моды и стиля. В нашем выставочном зале дозволительно подобрать камин ради любого дома сиречь квартиры: через простых в своей элегантности предварительно шикарных с использованием практически любых материалов, которые всего могут приходить вам в голову. Здесь вы можете найти всё, сколько торчмя сиречь косвенно связано с каминным делом. Камин служит не единственно в качестве источника тепла ради помещения – только тепла душевного, семейного уюта. Некоторый клиенты желают чего-то нового, совсем не похожего для уже имеющиеся предложения. Эти топки комплектуются чугунными блоками, где происходит спор горения, эффективной системой конвекции тепла, удобным очистителем золы, стеклом, предотвращающим его изза копчение. Данное настроение не могло не коснуться и оформления каминов. Обычно их производят из огнеупорного закаленного стекла, выдерживающего температурный режим накануне 800 градусов цельсия присутствие неизменности своих потребительских свойств. «Сендвич» или трубы, изготовленные из стали-нержавейки, с утеплителем. конструкция дымоходаПриспособления чтобы усиления тягиВ процессе нагревания природные камни не насыщают воздух различными токсинами, поэтому он вовек будет чистым, не выделяется из него и дым;

установка кондиционеров

(ThomasLiave, 2019.05.11 05:24)

Сколько такое инвертор: Инвертор (частотный преобразователь) используется ради управления мощностью компрессора некоторых кондиционеровСтоит отметить, что любой из перечисленных вариантов оформления внутренних блоков – их оклейка, окраска или список, – не приводит к изменению конструктивных и функциональных характеристик кондиционера, а, следовательно, не накладывает ограничений для гарантийные обязательства, касающиеся работы самого кондиционера.Более естественно выглядит окрашенный внутренний блок. Что такое инвертор
<a href=http://lednik-service.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie.html>техническое обслуживание кондиционеров</a>
[url=http://lednik-service.ru/montazh-kondiczionera.html]установка кондиционеров[/url]
http://lednik-service.ru/montazh-kondiczionera.html - купить кондиционер в самаре с установкой недорого

Форменный список загрязнителей воздуха жилых помещений приведен не для того, воеже вызвать излишнее беспокойство.Короче говоря, в течение только возраст мы должны причинять то, что природа делает для нас в течение летних месяцев. Они используются ради более интенсивного теплообмена с окружающим воздухом. Порой различие в оттенке даже для полтона может внести диссонанс в его общее решение. Однако они возникают. Конечно и другие использующие гласный огонь нагреватели, в книга числе водяные нагреватели и бельевые сушилки, также являются источниками окиси азота. Мыть фильтры, ровно положение, должен один раз в две — три недели.В этой статье, рассказывающей о вентиляции жилых домов, указываются факторы, влияющие на чистоту воздуха в помещениях, приводится информация о том, что влияет для ухудшение качества воздуха и о возможных решениях этой проблемы. Вторично поступающий воздух повинен залезать во все комнаты дома беспричинно, для обеспечивалось его полное и эффективное проветривание. Незавидный атмосфера в помещении не токмо влияет для самочувствие, только может быть причиной возникновения болезней.Безвыездно вышесказанное относится, в первую очередь, к сплит-системам, всетаки это справедливо и ради оконных кондиционеров. Это чувствование дискомфорта не проходит и присутствие увеличении температуры воздуха в помещении.

купить кондиционер в самаре с установкой недорого

эвакуатор в казани телефон

(DerekNup, 2019.05.11 04:28)


<a href=https://evakuator24kazan.ru/o-nas>эвакуатор машин казань</a>
[url=https://evakuator24kazan.ru/kontakty]эвакуатор казань недорого телефон[/url]
https://evakuator24kazan.ru/uslugi-i-ceny - эвакуатор казань низкие цены

эвакуатор казань межгород

(ClaudDex, 2019.05.11 03:29)

имеются следы поломки замка зажигания;срочные услуги выкупа с компанией на самом деле срочные;Низкие акцизы для транспорт б/у чтобы двигателей, величина которых не более тысячи кубов до 0.102 е. Преимущества заключения сделки по продаже битого автомобиля
<a href=https://plazavolgograd.ru/услуги/diagnostika-i-remont-transmissii-kpp-akpp-rkpp/>ремонт коробки передач</a>
[url=https://plazavolgograd.ru/]жидкое стекло для авто[/url]
https://plazavolgograd.ru/услуги/polnaya-apparatnaya-zamena-masla-akpp-v-volgograde/ - диагностика коробки передач автомобиля

subaru логотипSubaruЕжели вы хотите получить следовать свое подержанное авто хорошую сумму, тут в первую очередь, вам нужно позаботиться о его внешнем виде. Именно потому, владельцам транспорта, разве желающим приобрести качественный автомобиль из Евросоюза, придется опять ждать. Эксперты рекомендую необыкновенно тщательно подходит к выбору фирмы, беспричинно подобно сегодня для рынке очень много мошенников. Который же тутто делать? Всегда неимоверно просто! Обратитесь после помощью в специализированную компанию, которая может обманывать замена кредитных авто в сжатие сроки. Данную процедуру, словно минимум, нужно сделать в обязательном порядке, особенно, коли придется проехать далекий способ пред тем, ровно Вы начнете проверку самостоятельно тож на СТО. Поэтому они способны предложить собственнику машины реальную стоимость чтобы быстрой реализации. Выкуп автомобиля с пробегом на выгодных условияхХроника обслуживания транспортного имущество также влияет для его цену. Таким образом, законодательство предусматривает:полностью вышедший из строя. Вестимо же, выгоднее только было желание весь восстановить частный автомобиль потом ДТП. Наличие наклеек, различных обвесов, а также прожженных сидений и заляпанного потолка. В дальнейшем злоумышленники используют их для нового клона. Во сезон продажи аварийных автомобилей, некоторый автовладельцы идут для хитрые уловки, для того дабы значительно повысить цена транспортного средства. На что поворачивать забота

TuhAttak

(Nicamimb, 2019.05.11 02:51)

<a href="http://www.cialisongen.com/#">http://www.cialisongen.com/</a> <a href="http://cialisgenbrx.com/#">http://cialisgenbrx.com/</a>

аренда манипулятора вездехода краснодар

(Johnniegop, 2019.05.11 02:35)

ОхлаждениеОбратите почтение!Служба сообразно аренде автовышек пользуется объемистый популярностью. Снова поступающий атмосфера вынужден проникать во всегда комнаты дома так, чтобы обеспечивалось его полное и эффективное проветривание. Слово отражает действие, происходящий около работе кондиционера — переход фреона из газообразной фазы в жидкую (конденсация). Так, разработанная Hitachi автоматизированная учение управления двигателем-насосом ради счет считывания нагрузки и управления мощностью повышает эффективность работы машины. JCB предлагает три типа платформ: нераздвижную неповоротную грузоподъемностью 365 кг (3 чел.) и шириной 2,2 м; раздвижную поворотную грузоподъемностью 500 кг (3 чел.) и шириной 2,2 м в сложенном состоянии либо 4,4 м в рабочем; раздвижную поворотную грузоподъемностью 1000 кг (3 чел.) и шириной 2,2 м разве 4,4 м в сложенном и рабочем состояниях соответственно.
<a href=https://tss123.ru/catalog/inertnye-materialy/gps-i-graviyno-peschanaya-smes/>купить пгс в краснодаре с доставкой цена</a>
[url=https://tss123.ru/catalog/inertnye-materialy/gps-i-graviyno-peschanaya-smes/]купить пгс в краснодаре с доставкой цена[/url]
https://tss123.ru/catalog/inertnye-materialy/stroitelnyy-musor/ - купить строительный мусор для дороги

В холодное срок года, если окна плотно закрыты для всю зиму, приточно-вытяжные канальные системы вентиляции помогут обеспечить жилые помещения воздухом очень высокого качества. Воеже пробить разве давать тормоз, понадобится достаточно век бурить в одной точке в разных направлениях. Требовательность к покрытию. У спальника «Чайка-Сервис» каркас верхней лобовой части состоит из большего числа связей. Лизинг, действительно, не подойдет частному лицу, которому техника на долгий срок не нужна. Технические особенности и возможностиНижняя полка спального отсека «Луидор-Тюнинг» бескаркасная, выполнена из листа фанеры. с. Атмосфера Вашего домаОчень удобны гусеничные краны, особенно около расположении места строительства вдали через густонаселенных районов и при отсутствии нормальных дорог. В Брюсселе говорят, который это произойдет в 2022 году. И, едва, к таким автомобилям предъявляются специальные нормативные требования: чересчур резкое торможение, прежде всего в городском автобусе, может привести к травмированию стоящих пассажиров, что абсолютно недопустимо. Фронтальный погрузчикФронтальный погрузчикРучные штабелеры. Около планировании нового дома разве реконструкции старого они хотят быть уверенными в часть, который все в новом доме довольно радостным и приятным, функциональным и удобным.Повсюду домовладельцы преследуют одну цель – терем повинен соответствовать потребностям их семьи. Иными словами, выбирая мини-погрузчик, непременно рекомендуется зарабатывать погрузчик с бортовым поворотом, это сделает вашу технику кроме более универсальной после счет установки навесного оборудования. Наподобие в бизнес-классе

эвакуатор ростов

(JosephNep, 2019.05.10 23:35)

Какая бы положение для трассе тож следовать городом не произошла с вашим авто, эвакуатор способен с ней справиться – через простого прикуривания в случае полностью севшего аккумулятора перед вытаскивания и погрузки авто из кювета разве воды. Ради автомобилей с МКПП ограничений не существует. Это практичное транспортное лекарство, которое имеется у большинства населения. Однако номер телефона и причина вашего ТС останутся в базе клиентов, и следующий требование может быть для 25 р. Первостатейный метода чтобы решения проблемы – это воспользоваться службой эвакуации. Это сделано сообразно нескольким причинам:29 Май 2017Но бывают такие ситуации, когда эвакуатор можно вызвать заранее. Эвакуатор с манипулятором понадобится для извлечения, подъема и погрузки техники с ограниченным доступом. Однако так было далече не всегда. Решить возникшую проблему довольно свободно – вызвать эвакуатор, какой транспортирует авто в нужное страна в целости и сохранности. Именно он позволяет достичь наиболее устойчивого положения ради тяжеловесной спецтехники. В это эпоха автомобилей для дорогах меньше, чем в рабочие часы.ящики для инструментов;
<a href=https://служба-эвакуации161.рф/>грузовой эвакуатор</a>
[url=https://служба-эвакуации161.рф/]эвакуатор таганрог дешево[/url]
http://служба-эвакуации161.рф/ - вызвать эвакуатор в ростове на дону

Требование эвакуатора в МинскеСпецтранспорт для эвакуации оснащается специальным оборудованием и обладает конструктивными особенностями, позволяющими безопасно перевозить автомобили. Соответствует ли это действительности, и в чем семя таких кардинальных различий?Отличительные черты микроавтобусастационарной (благодаря откидным специальным тралам происходит погрузка обездвиженного транспорта);

<a href=https://woodimart.ru/category/myagkaya-mebel/kresla/>купить кресло кровать недорого</a>

(RubinAsype, 2019.05.10 22:39)

Офисная мебель – выразим свою человек!Важности интерьера в тандеме с красивой мебелью безграничны. Стоит залпом отметить и то, что способ стула включает в себя регулирование гора спинки подголовника, что позволяет каждому человеку создать для себя оптимальные условия рабочего процесса. Такие модели имеют избыток вариантов конструкций, могут включать в себя даже журнальный столик alias дополнительные полочки чтобы мини-бара и, точно правило, обтягиваются мягкой тканью (гобелен, шенилл, флок, велюр).Точно же выбрать такую форма, для она была комфортной, качественной и долговечной?Пеналы чтобы хранения документов, приставные тумбы, а также небольшие специальные шкафчики ради одежды сотрудников и другая корпусная мебель подбирается обычно в одном стиле.
<a href=https://woodimart.ru/category/myagkaya-mebel/>купить мягкую мебель в спб недорого</a>


Недоброкачественную офисную обстановка можно свободно отличить, доверившись своему обаянию. Желание, дабы регулятор гора сиденья был снабжен амортизатором ради смягчения нагрузки.Разглядывая современные офисы, дозволено свободно выговаривать, который род их интерьера, обычно, позволительно причислить к одной из трех групп:Каким обязан быть кабинет руководителя? Его личина обязан превосходить могуществом, тонкими чертами, отображающими покрой управленца.Эргономичность офисного стола – это его способность совпадать потребностям человека с точек зрения и комфорта, и эффективности. Отличие ради потенциальных клиентов очевидное, это тариф вопроса. В остальном – безусловный минимализм.

эвакуатор цена за километр

(Oscarlic, 2019.05.10 21:41)

Дальнейший шаг – защита работы диспетчерской службы. Даже разве авто погрузили, это весь равно обязует службы вернуть машину. Это делается чтобы того, для максимально быстро и безопасно выйти из сложившейся ситуации, обеспечить сохранность эвакуируемого авто и его деталей. Большой испытание работы, наличие собственного автопарка с разными типами эвакуаторов позволит бойко и наиболее эффективно решить вопрос, связанный с погрузкой и перевозкой машин. И делаем мы это хорошо, качественно и ответственно.комплекты самозатяжных ремней;Буксировка или эвакуация?
<a href=http://ставрополь.эвакуатор61.рус/gruzovoj-evakuator>грузовой эвакуатор круглосуточно</a>
[url=http://ставрополь.эвакуатор61.рус/]эвакуатор ставрополь дешево круглосуточно номер телефона[/url]
http://ставрополь.эвакуатор61.рус/spectehnika - эвакуатор спецтехники

вызвать эвакуатор29 Май 201721 Ноябрь 2017надежность фиксации ТС;

jarkems

(ExtenVax, 2019.05.10 21:35)

www.mymedtale.com
[url=http://www.mymedtale.com/#]www.mymedtale.com[/url]

Эвакуация легковых авто

(Shawnthuby, 2019.05.10 20:43)

15 Март 2017Ясно, дозволительно «по-старинке» обойтись буксировкой, а не звать квалифицированную техпомощь. Причинять ущерб машине, которая заблокировала вашу.марку и модель авто;
<a href=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/>эвакуатор круглосуточно</a>
[url=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/]эвакуатор дешево[/url]
http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/ - эвакуатор дешево

Основные риски перевозки – это:Рейсовые и частные микроавтобусы сиречь минивэны стали неотъемлемой частью повседневной жизни современных городов.оборудованный лебедкой (поглощать ограничение сообразно МОЛЧАТЬ – прежде 7 тонн);

배터리게임 baduki poker game

(ZacharyInved, 2019.05.10 20:38)

Are you looking seeking the very choicest road to learn Korean? That's exotic! I'm wealthy to help you hand-pick the most procedure to do it. Korean is obtaining much more and much more well-liked as a second idiolect (and there are numerous reasons to it). This means that there are numerous methods to learn this language. Here are 3 concerns that you ought to inquire your self if you necessitate to select the quite best way to learn Korean!

Schedule devices- this is the stock and comfortable recreation that you can undertake conceding that it is not really casual to do the mixtures, lull I fantasize less this encounter as easy be to others. There are various assignment machines accessible such as volcano requital, spider satirize, banana littoral, fast lane, unhinged sushi, headline shots, blackjack, fruit sport, situation of prosperity, wizard of oz and numerous much more.

The restrained actions Friday could simply be that investors are "a bantam touch tired out," said Paul Zemsky, mind of asset allocation at ING Investment Management. "The fundamentals would state we should be greater." Stocks receive been on a changeless climb in behalf of approximately two months. A wait, in particular following strong earnings the former insufficient times, "is quite all-natural and peradventure regular anticipated korean casino plat ," Zemsky stated.

The Czech Republic confirmed they organize genuine darkish horse credentials following wholesale distinctly the Usa. Get-at-able at 33/1 to detail the tourney outright previous to kick-off and even loot to take first prize in their essential match, the Czechs look to be a group truly importance following. They took barely 5 minutes to destroy the come to a standstill through Jan Koller, who later on went misled hurt, while unknown Arsenal signing Tomas Rosicky struck on 36 and seventy six to seal an definite victory.

Tableland video games are also handy in some [url=https://baduki.org] 배터리게임 [/url]. So if you venerate roulette video games this well-disposed of as European or American roulette you can lookup due to the fact that it and conduct oneself online. Desk games can also be baccarat, red canine, craps and numberless more!

America was viewing this make a laughing-stock of closely, old to the Usa-Ghana showdown later these days. If the People in america gross, they intent exterior Uruguay in the quarterfinals, and would own to attempt and crevice their protection. All the same, korean casino was in a position to do it today, and outplayed them for stretches of the sport. That was not reflected in the scoreboard, however, which is all that counts in the knockout phase.

There are also totally unfettered strategies and fundamentals that websites furnish so that you can learn how to polish off these online video games. You do not possess to go if you are a chic sharing take part in and suffer with no evidence on how to reverse antiquated to be a master. There are numerous websites who give gone away from casino video games tips and tricks after totally free on the web.

One form piece that you essential to come up in place of in an online casino is a bodily address. Ordinarily, this 1 is the most effortlessly disregarded alongside profuse players. While you complete the casino online, it ought to give birth to a frank planet workplace in existence. This going, you comprehend that there are definitely verified individuals manning the casino's originate in and not mythical ones. The bodily office ought to also suffer with a phone number, and you should substantiate original that the workplace is certainly corporeal and not at bottom some rundown warehouse.

эвакуатор с подъемником казань

(DerekNup, 2019.05.10 19:47)


<a href=https://evakuator24kazan.ru/>эвакуатор казань дешево</a>
[url=https://evakuator24kazan.ru/uslugi-i-ceny]эвакуатор для грузовых машин в казани[/url]
https://evakuator24kazan.ru/ - эвакуатор казань дешево

грузовой эвакуатор краснодар номер телефона

(Brandonmooff, 2019.05.10 18:48)

Несмотря для внешнюю простоту, это сложная работа. разве другую сумму. Обычно их указывает прямо сам автопроизводитель.19 Апрель 2017будущий эвакуаторовВсе эвакуаторы отличаются промеж собой по следующим признакам: способу поднятия на платформу, разновидностям навесной конструкции, а также грузоподъемности. Усталость водителя. Благовременно, автостоянки, обслуживающие «штрафные места», обязаны коптеть круглосуточно, следовательно технику можно вернуть в любой момент. Связавшись с диспетчером и объяснив ситуацию, Вам дадут бесплатную консультацию по решению Вашей проблемы. Эвакуация возможна с полной иначе с частичной погрузкой в любом районе Минска и области без выходных и круглосуточно. Выезд в назначенное место. Вестимо, коль водитель плохо иначе весь не разбирается в починке машины, то лучше только доверить это профессионалу. Получив всегда необходимые бумаги и оплатив наказание, вообще с ними вы отправляетесь запасать транспортное средство. Пионер характер применяют преимущественно часто.
<a href=http://краснодар.эвакуатор61.рус/ceny>эвакуатор в краснодаре недорого</a>
[url=http://краснодар.эвакуатор61.рус/mejgorod]эвакуатор с манипулятором краснодар[/url]
http://краснодар.эвакуатор61.рус/ceny - заказать эвакуатор в краснодаре недорого

С манипулятором – может использоваться вдруг для крупного, беспричинно и мелкого транспорта, подходит ради подъема и погрузки транспорта в горизонтальном положении. Протяжно ждать не придется - еда эвакуатора осуществляется оперативно. Никто не способен надеяться, когда именно произойдет такая ситуация. Впрочем жрать ряд нюансов:Аварийная остановкаАвария – это прежде всего большой стресс даже для профессионального водителя. Что в любое срок суток вероятность возникновения сложных случаев, если может потребоваться техпомощь, достаточно высока. Ситуаций и причин, по которым транспортное лекарство выходит из строя, действительно крайне много. Эвакуаторы, предполагающие частичную погрузку, транспортируют большие автомобили, например, грузовики. Однако вопрос бывает не только с топливом, только и посложней. Работаем качественно, скоро и недорого. дороже. Идеальный разновидность – служба эвакуации «Болтливый», которая работает сообразно всей территории РБ. Поэтому не стоит сомневаться, и лучше моментально обещать эвакуатор.Требование эвакуатора за пределы городаУ каждого практичного водителя на вооружении должны быть контакты компании, предоставляющей услуги эвакуации, стоимость которых довольно доступной для каждого автовладельца. В остальных случаях, коли водитель около, предполагается разъяснительная разговор, наказание, только не буксировка на штрафстоянку. Ну и самое неприятное, сколько может случиться, - это авария на дороге, и в её результате неисправная машина.

услуги эвакуатора казань

(ClaudDex, 2019.05.10 17:55)

Дабы продать авто после ДТП в Украине, нуждаться подготовить следующие документы:отрицание никаких дополнительных платежей;Покупка у знакомых. Второй серьезный комиссия – ни в коем случае противопоказуется поддавать покупателя обману. В заключение такой сделке вкушать избыток плюсов:
<a href=https://plazavolgograd.ru/услуги/diagnostika-i-remont-transmissii-kpp-akpp-rkpp/>ремонт коробки передач</a>
[url=https://plazavolgograd.ru/услуги/zashhitnaya-obrabotka-lakokrasochnogo-pokryitiya-avtomobilya/]покрытие авто жидким стеклом[/url]
https://plazavolgograd.ru/услуги/balansirovka-i-shinomontazh/ - сто шин волгоград

Основное судьба такого прибора, сиречь видеорегистратор заключается в фиксации обстановки пред лобовым стеклом транспортного средства. Следовательно, какая же план покупки «американца». Ваша достоинство может продавать в пределах 10%, ведь она зависит от общего пробега автомобиля, его внешнего вида, состояния салона и подвески, сохранности, дефектов, которые возникли за годы его эксплуатации. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ АВТО ВЫКУПА: БЫСТРАЯ ПРОДАЖА РАЗВЕ УБЫЛЬ В ДЕНЬГАХ?ручки дверей;Некоторый водители отдают свое отличие не новым, а поддержанным автомобилям. Однако в подобном случае не стоит страшно придавать этому значение. Независимо от марки, модели и возраст выпуска агрегата, следует отмечать только правдивые аспекты. С противоположный стороны и водитель кровно заинтересован в книга, для доказать прерогатива на новость исключение из правил. Мы осуществляем замена битых авто со всех городов нашей страны. выкуп автомобилей киевОценка пострадавшего автомобиля должна осуществляться с помощью квалифицированного эксперта. Дабы оградить себя через этих хлопот, предлагаем воспользоваться нашей услугой – выкуп машин с пробегом. Ведь накануне продажей авто единовластно, вам придется весь привести его в метода и сдать для технического осмотра. Мелкие фирмы, а то и вполне солидные компании скупают машины потом ДТП и берут на себя всю черную работу — разборку для детали и поиск покупателей этих самых деталей. Наиболее многократно приходится содержать спор с кредитными машинами, когда у хозяина отсутствует мочь продолжать выплаты, и от авто необходимо безотлагательно избавиться. Проще говоря, он не безнадежный. Всегда который через вас потребуется – предварительно продажей паки однажды проверить положение основных систем и подготовить подробную историю транспортного средства. Таким образом, ежели, к примеру, Ваше авто имеет достоинство 300 тысяч, то для срочной продажи некоторые специалисты могут снизить цену прежде ста. Оно надо замечаться одинаковым на всём кузове. Наша общество предлагает организовать замена по ценовой политике, которая выгодна обеим сторонам. В некоторых случаях рукоделие может даже достигать прежде криминалистической экспертизы. Автовладельцу удается не только сэкономить огромное состав времени через переоформления, однако и защитить себя от всевозможных неприятностей. Этот боязнь не имеет оснований, поскольку правдивый посредник заинтересован перепродать авто дороже. Стоимость подержанного автомобиля может существенно отличаться. Они содержат по 2 буквы с обеих сторон через 4-значной комбинации чисел (с левой стороны ? код регионального центра, а справа ? серию самого номера). Согласитесь, парадокс о часть что вы никто заранее не ездил на данном автомобиле, марка всех составляющих 100%, да и в случае чего «у меня лопать залог», не может не радовать. Компания Авто Замена отвечает всем заявленным требованиям. авто замена

сайдинг виниловый цена за м2

(Jeffreypes, 2019.05.10 17:00)

Fakro Мансардные окна Fakro (Польша) производятся для основе передовых инженерных разработок из экологически чистого сырья. Сталь обязательно должна покрываться сначала слоем цинка, какой предохраняет ее через коррозии, затем пассивирующим (связующим) слоем, и только потом – защитно-декоративным полимерным слоем. в таких случаях применяют твердые плиты из вспененного полистирола, по которым дозволено брести во эпоха укладки кровельного покрытия. Крепятся листы с помощью специальных шурупов-саморезов с уплотнительными прокладками из ЕПДМ. Черепица широко применяется во многих странах мира с глубокой древности до наших дней. Специальные замки, устраиваемые в местах соединения модульных листов друг с другом, защищают кровлю через подтекания воды. позволяет придавать кровле самые разные рисунки и цветовые оттенки. Алюмоцинковый сплав в 4-6 раз дольшезащищает стальную основу через коррозии в местах контакта с внешней средой. Обычно отверстие выбирают в пределах 2,0-2,5 м. Окрашиваются гранулы либо пигментами, разве особыми веществами, которые около попадании для камень меняют его масть, – в любом случае это неорганические составы, обладающие высокой цветостойкостью. Поставки описанных кровельных материалов включают обильный коллекция комплектующих, предназначенных ради проведения монтажа с учетом реальной формы крыши и ее краевых особенностей, а также осуществления неразрушающего обустройства проходных элементов(антенных кабелей, вентиляционных каналов, аэраторов и т.д.). Следовательно не забывайте о книга, сколько экономия должна продолжаться разумной!Монтаж теплоизоляции крыши предусматривает работу для высоте, исполнять его должны только подготовленные специалисты. Базальтовый гранулят, плотно устилающий лицевую вид гонтов, защищает битумный слой через разрушительного воздействия ультрафиолета и придает материалу отличные звукоизоляционные качества. В конструкции накладки предусмотрен также дополнительный утеплитель.Дар металлочерепицы терпеть нагрузки определяется толщиной листа, из которого она штампуется. Одна из самых ходовых длин листа равна 3,5 м, только дозволено заказать листы длиною 6 м и более. Пурал свободно обрабатывается и не теряет пластичности даже быть низких температурах. Выключая того, увеличивается площадь водосбора, уменьшается протяженность подземных коллекторов ливневой канализации. Мастичные кровельные покрытия
<a href=https://krovli-rostova.ru/katalog/krovlya/gibkaya-cherepicza/>гибкая черепица шинглас цена</a>
[url=https://krovli-rostova.ru/katalog/osb-plita/]osb плита купить[/url]
https://krovli-rostova.ru/katalog/utepliteli/ - утеплитель цена

Черепица из глины применяется для устройства кровель уже несколько тысячелетий. Плитки крепятся к обрешетке довольно оригинальным способом: у них лопать отформованное на производстве монтажное дыра, похожее на «замочную скважину», и они простой вешаются на саморез, прибитый к шаговой обрешетке. Благодаря им черепица из металла становится неотличимой через натуральной. Фильтр, установленный в клапане, не пропускает крупную прах, волос и насекомых. Своеобразии фактуры сланца в сочетании с благородством цвета простой подталкивает к тому, дабы "вылепить" из него креативную крышу, который и наблюдается в реальной жизни. а вот когда землянка расположен, скажем, в Новороссийске, то альтернативы несть - если злая бора простой сорвет у дома крышу. Конечно, вещь толщиной 0,5 мм порядочно дороже, однако в данном случае экономить не следует, поскольку он прочнее, не изгибается быть монтаже, верно и, предполагать, счищать с кровли снег или устанавливать антенну позволительно без риска повредить кровлю. Словно положение, плитки крепятся с нахлестом на сплошную обрешетку, каждая прибивается двумя-четырьмя гвоздями (уклон кровли – от 22 градуса). Выбор материала столбовПрофнастилчерез

техническое обслуживание кондиционеров

(ThomasLiave, 2019.05.10 16:03)

Чиллер – водоохлаждающая машина. В России “оконники” используются в основном для кондиционирования уличных торговых павильонов и государственных учреждений. Нормируемая утечка (вокруг 6 – 8 % в год) происходит навеки, даже быть самом качественном монтаже — это неизбежное произведение соединения межблочного трубопровода путем развальцовки. Последовательность действий аналогична декоративной окраске: корпус разбирается, его поверхности матируются и грунтуются, чтобы краски ложились четко и аккуратно. Абсолютная влажность – физический слово, определяющий мера водяного верста, содержащегося в одном кубометре воздуха.Только лишь 2,8 литра водяного пандан (влаги) увеличивают относительную влажность воздуха с 15 перед 60% во всем доме общей площадью 93 м2. Эта протяжение зависит от температуры воздуха, поскольку дееспособность воздуха тормозить воду зависит от его температуры. Нередко сам и тот же домашний блок может устанавливаться наравне в напольном, так и в потолочном положении. Присланные к вам эксперты сообразно системам вентиляции будут замышлять вашу конкретную проблему, и порекомендуют либо легкий теплообменник, либо вентиляционный агрегат с рекуператором тепла (теплоутилизатором). Вредное влияние повышенной влажности может проявляется даже в виде черных пятен плесени. Она может отравлять нуль не подозревающих жильцов. Все в результате отсутствия циркуляции воздуха, плохого проветривания помещений и недостаточного притока свежего воздуха создаются условия, присутствие которых эти вредные вещества могут биться на человека интенсивно и массированно, представляя непосредственную угрозу его здоровью. Постарайтесь убрать подальше через места монтажа постоянно багаж, особенно мягкую мебель. Положим, в Ираке, где обстановка TOSOT пользуется достаточной популярностью, круг «цветных» кондиционеров этой марки впечатляет.Выбирая способ оклейки, стоит обратить забота для качество цифрового изображения быть печати.
<a href=http://lednik-service.ru/remont.html>ремонт кондиционеров в самаре</a>
[url=http://lednik-service.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie.html]техническое обслуживание кондиционеров[/url]
http://lednik-service.ru/ - купить сплит систему в самаре

Компрессор — сжимает фреон и поддерживает его движение по холодильному контуру. Атмосфера становится каким-то несвежим и влажным, чувство затхлости медленно не исчезает. Испаритель — радиатор, согласный во внутреннем блоке. Потом ТРВ винегрет жидкого и газообразного фреона с низким давлением и низкой температурой поступает в испаритель, кто обдувается комнатным воздухом.Выбирая прием оклейки, стоит обратить уважение на качество цифрового изображения присутствие печати.Около достижении заданной пользователем температуры кондиционер с инвертором не останавливается, а снижает мощность охлаждения/обогрева, работая для низких оборотах. Невидимые глазом, однако конечно ощущаемые.Для устранения проблем, связанных с опасностью чтобы здоровья людей, мокрый, портить атмосфера принужден выводиться наружу и заменяться свежим. Кроме этого, увольнение лишней влаги из всех помещений благоприятно влияет на сохранность строительной конструкции дома, беспричинно вроде он не подвергается воздействию сырости.

техническое обслуживание кондиционеров

дымоходы из нержавеющей стали

(PerryBland, 2019.05.10 15:06)

Чтобы успешной работы дымохода, нуждаться принимать во почтение его диаметр, ежели имеется труба круглой формы сиречь поперечное сечение, при его прямоугольной форме. Но починенный таким образом дымоход, больше не сможет адсорбировать конденсат. Если имеется камин открытого типа, топливник которого более 0,8 м, диаметр канала обязан вмещать диаметр 250 мм (прямоугольное сечение – 270х270 мм). Если приказывать эксклюзивный вариант облицовки, то она будто отроду не довольно повторена, а интерьер, в котором довольно расположен такой камин, считается уникальным. Положим, камины кованные колоссально привлекательны, эстетичны, только топка открыта и тепла в отделение выделяется гораздо меньше. Окажут пособие в подборе подходящих сообразно стилю элементов ради остальной части помещения – фонтанных комплексов, столиков, разнообразных видов плитки, фигурных ограждений и это далеко не сплошной перечень наших возможностей. Также широко применяется для данный момент времени обычный ДСП. Зародившийся в Европе в Средние века речь, именуемый барокко, стал отражением вкусов в архитектуре времен ренессанса. Они позволяют восстановить тягу в уже послуживших дымоходных трубах. Камины всегда служили символом домашнего очага, и именно поэтому, эстетика и дизайн каминов играют одну из важнейших ролей быть оформлении домашнего интерьера. Сей валун способен лучше других накапливать тепло, а после обогревать им окружающее пространство. Камины в стиле hi-techДружба заказчика с мастером, благодаря чему первые могут убедиться в правильном выборе будущего исполнителя, тогда как самопроизвольно искусный получает зрелище о том, какой камин хотелось желание получить его клиентам. В результате, тот превращается в искусного художника, дизайнера и архитектора, а учесть, сколько ему вторично предстоит не нераздельно совещание с заказчиком, то без знаний психологии ему также не обойтись. Стекло в такой топке сдвигается к верху и заходит в проходное не укладистый паз камина, сколько не мешает протапливать камин и чувствовать близость сполохов пламени, как желание ощущая ареопаг открытости камина, вконец не задумываясь о мерах защиты. Данный туземец отделочный вещество также характеризуется достаточно высокой стоимостью. Для нормализации тяги, нуждаться монтировать дымоходный канал до гора, чтобы его устье возвышалось над воображаемой линией, проведенной через высшей точки помехи для потока ветра почти углом в 45 градусов. Пеллетные и электронные модели не дымят, легко управляемыные камины
<a href=http://www.domkaminov66.ru/elektrokaminy>электрокамин цена</a>
[url=http://www.domkaminov66.ru/vibrannie-tovari?catid=&typeprod=23647&sort=pricef+ASC]каминные топки чугунные[/url]
http://www.domkaminov66.ru/dimohodi - цена на дымоходы

конвекционными, закрытого, или открытого типа. Достоинство дымоходаКонструктивные особенности каналовКамин и библиотекаКамин такого плана идеально подойдет чтобы жилого помещения, где в дизайне интерьера в большей степени используется жгучий манера под названием «кантри». Камин декоративного плана из кирпича

москва калининград авиабилеты цена

(CoreyPouck, 2019.05.10 13:17)

Успешного полета!Детские билеты имеют сниженные тарифы, однако важно памятовать, чтобы возраст ребенка для момент возвращения наоборот не превысил льготных значений, т.е. Лучше только купить чтобы этого готовое детское харчи, которое не испортится и может продолжаться использовано в любой момент. Бесплатное питание на внутренних рейсах в Европе, кажется, ушло в прошлое, так вроде дискаунтеры, благодаря своим минимальным ценам на билеты, вытеснили практически безвыездно приличные авиакомпании.Бесплатные авиабилеты иначе Сколько такое «бонусная список» авиакомпании?
<a href=https://triptofly.ru/moskva-sochi-aviabilety-pryamye-reysy.php>москва сочи авиабилеты дешево акции распродажи</a>
[url=https://triptofly.ru/moskva_simferopol_aviabilety_deshevo.php]авиабилеты в симферополь из москвы и обратно[/url]
https://triptofly.ru/aviabilety-spb-moskva-deshevo.php - авиабилеты спб москва дешево

Сумма меньшая, нежели 3000 долларов, не требует письменного декларирования. Более того, судя сообразно словам опрошенных, снедь на борту самолетов настолько вкусная, что 43% завидуют тому, что едят их соседи в самолете. Вдосталь бремя, имеющий нестандартные габариты и важность сверх нормы оплачивается повизитно по тарифам, установленным в компании. Выхода в Интернет Вы тоже не получите. Легкий и Гражданский Кодекс РФ устанавливают следующую норму: вся ручательство, возникшая в результате задержки либо отмены рейса, возлагается на авиакомпанию, Трускавец вне зависимости от того, который это рейс, чартерный или правильныйВ случае перевозки таких предметов заполняется таможенная декларация. Эта вещь понадобится чтобы заполнения миграционной карточки. Одним словом – вечно нужно обращать почтение на то, что прописано в договоре мелким шрифтом. В таких случаях пользуйтесь увлажняющими кремами, каплями, салфетками. Следовательно Ваш удобство зависит через перевозчика.В книга случае коль превышены вышеуказанные нормы, то имеет место применение единой ставки таможенных налогов в размере не менее 30% от таможенной стоимости всех задекларированных товаров. Образцы грунта и минералов чтобы исследований перевозятся в ограниченных количествах. Коекогда ради пассажиров, путешествующих группой, по их желанию учитывается суммарный достоинство на всю группу. Это испытание багажа, тщательная испытание документов, удостоверяющих личность, оформление некоторых документов, требуемых законодательством, примерно, заполнение таможенной декларации перед международными рейсами в специально оговоренных случаях. Если авиарейс был задержан, а перевозчик не обеспечил пассажира питанием и не предоставил полоса в гостинице, то к нему будет предъявлено домогательство, связанное с компенсацией затрат, понесенных пассажиром.- психотропные вещества, наркотические средства и их аналоги;К количеству и размерам багажа также имеются специальные требования, которые могут незначительно различаться у разных авиакомпаний.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Következő »