Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

......................

NÉPDALTÍPUSOK

A variálás állandó folyamatában az új meg új formák alakulásának szövevényes folyamatában, kevéssé sikerült vagy életre nem való kísérletek és sikerült, de el nem terjedt, vagy kiveszőben lévő egyedi darabok tengeréből emelkednek ki mint szigetek vagy nagy szárazföldek, a típusok: egy-egy dallamelgondolásnak, formai alakulatnak folytonos újraalkotásából keletkező változattömbök. Egy-egy ilyen, felismerhetően azonos dallam összetartozó változatait is szokták típusnak nevezni: így nevezi például Járdányi a Magyar népdaltípusok c. kiadványában az egyes dallamokat, amelyek szélesebb területen, több változatban ismeretesek. Ugyanígy használja a típus fogalmat az MNT VI. kötete. Ezek a „típusok” tulajdonképpen „a dallamok”, amelyeknek a műzenében egy-egy alkotás felel meg. Mindössze az a különbség, hogy a műzenei alkotás egyszeri és megmásíthatatlan, a néphagyományban viszont egy alkotás sok változatban él – mintha a zeneszerző művét csupán számos vázlatából ismernék. Éppen ezért helyesebb a típus szót tágabb értelemben venni: több önálló „alkotást” – vagyis változatokban élő dallamot – összefoglalóan nevezni közös típusnak aszerint, hogy több vagy kevesebb vonásban hasonlók egymáshoz. Rokon dallamokat és nem azonos dallamokat nevezek tehát a továbbiakban típusnak. Az a kérdés, milyen rokonság alapján nevezhetünk így különböző dallamokat.

Legtágabb a rokonság akkor, ha a dalok egyetlen meghatározó sajátsága alapján húzzuk meg a rokonság határait. Tulajdonképpen az eddigi fejezetekben tárgyalt összes tulajdonság szerint lehet „tipikus” egy dallam, s tartozhat ilyen vagy olyan típusba: van dallamvonal szerint típus, hangkészlet szerint (sőt hangnem is tehet dallamot tipikussá), van ritmus-, illetve szótagszámtípus, formatípus, sőt dallam–szöveg kapcsolat is lehet jellemző néhány szorosan összetartozó dallamra, végül, de nem utolsó sorban az előadásmód is foghat össze „típust”. Vegyük sorba ezeket a lehetőségeket.

Nem kell bizonygatni, hogy a dallamvonal, illetve egy összetettebb dallamfelépítés lehet tipikus, és sokféle eltérő megoldásban jelentkezhet. Legtágabb határok közt beszélhetünk ereszkedő (01–094), helyben topogó (0129–0141 és 0280–0302), emelkedő (0256–0275), kupolás dallamokról (0319–0393), kétrészes – például kvintváltó (01–049) vagy kvinttel magasabban ismétlő (0323–0324, 0335, 0345, 0359), mély járású (16/e, 46, 0137, 0143–0152, 0176–0179, 0293–0302, 0311–0318), magas járású (01–049+0234–0244), tág ívű (022, 039, 0219, 0369–0393) és szűk menetű dallamokról (0146–0152, 0308–0309), s ezek bizonyos {240.} vonatkozásban valóban közelebbről vagy távolabbról rokonok. A dallamnak még a tagolása is lehet igen tipikus: a kadenciái. Bizonyos kadencia-sorozatok is összekötnek dallamokat egymással, például 7 [5] 3, 4[5] VII, ezek többnyire kvintváltók: 5[4]3, 5[4]2 históriás jellegű vagy táncnóták a „sirató rokonság” jellegzetes példái; 1[5]4 az új stílusra jellemző és így tovább. A hangkészlet néha igen jellemző egy-egy dallamstílusra, különösen a fejlődés korai fokozataiban, de még olyan fejlett parasztzenében is, mint a bolgároké. A magyar népzenében is más-más jellege van a dúr pentachord dallamoknak (0303–0309), mondjuk a Zobor vidéki lakodalmas énekeknek (0303, 0307) vagy a hexachord (+oktáv) hangkészletnek, mondjuk a regösénekeknek, betlehemesnek és dudazenének (201., 42–45., 50–54., 152., 256. pl.), mint az oktávterjedelmű ötfokú daloknak. Ötfokú dallamok: ez a tág hangkészlet-meghatározás is, minden tág volta ellenére is, jelent bizonyos rokonvonást, ami határozottan elkülöníti más dallamoktól. Igen sok dallamot meghatároz a fríg hangnem, ha ugyanis annak fő hangjaira épül fel a dallamvonal (0178, 0255, 0282, 0284, 0290/a). Egészen különválnak hangnemi-hangkészleti sajátságaikkal azok a dalok, amelyeknek egész dallammenetük az „akusztikus skála” hangjaira épül, s annak jellemző hangjait lényeges dallamhelyen építik be a dallamvonalba (69, 0278). Funkciós dúr-dalok (0317), hipo-skálákban mozgók (0240–0244) mind külön rokonsági körbe tartoznak. Ismét határozott típust jelentenek a drm-n recitálgató dallamok (0129–0141).

A magyar népdalban (a népköltészethez hasonlóan) igen nagy jelentősége van a szótagszámnak: egy-egy szótagszámcsoport vagy különösen egy-egy sajátos versszakképlet összekapcsol sok, egyébként különböző dallamot. Az olyan ritka sor, mint az ötszótagú, különösen ha a versszak mind a négy sora ilyen, annyira különválik a magyar dalok többségétől, hogy ez már típussá is avatja (e tekintetben legalábbis). De igen jellegzetes csoportot alkotnak a 6-os, 8-as, 12-es izometrikus dallamok is – ezek többnyire a régi parlando-rubato dalok főcsoportjai; a 12-esek pedig a régi stílusban szinte kivétel nélkül az úgynevezett „recitálók” csoportjába tartoznak. Ellenben a 7 és 11 szótagúak a régi stílusban kivétel nélkül táncdallamok, a 6+5 tagolású 11-es pedig szinte egyetlen dallamot jelent: a „Hol jártál az éjjel cinegemadár” szövegű kanásztáncot (04). 13–14 szótagszám egy dallamon belül a kanásztánc legjellemzőbb típusait jelenti. Új dalaink között a 10-es és 11-es szótagszám jelent igen tipikus dallamcsaládot, az új stílus legnagyobb tömegű, legjellegzetesebb darabjait; 16-os szótagszám a közép-erdélyi új dallamokat, s ennél hosszabb sorok már csakis az új stílus AABA formájú dalaira jellemzők, tehát ismét egy szűkebben körülírható dallamfajtát határoznak meg.

Még közelebbi rokonságot jelenthet egy-egy sajátos ritmusforma. A mazurka-ritmus igen erős hasonlóságot tud éreztetni még nagy dallamkülönbség ellenére is.

ritmus 4–5 dalunkra jellemző, amelyeket ezért egymás közeli rokonainak érzünk.

{241.} Talán még erősebb a típusalkotó ereje a formának. AA5A5A dallamainkat szinte mind egy típusnak lehet érezni. Nem kevésbé a fordítottját: A5A5AA-t. Még jellegzetesebb, egyéni arculatot tud adni egy dalnak a szaffikus forma magyar változata. A 118–119. és 160. példában több változattal is bemutatott dallamcsaládot például szinte semmi más tulajdonság alapján nem lehetne egyetlen variánscsoportba sem összehozni, csakis a forma alapján: dallamiránya hol fölfelé tartó egészen az oktávig, hol a kvintről lefelé mozog, hol meg a kvint körül marad; hangnem-hangkészlete alapján lehetne dúr pentachordtól oktáv terjedelmű dúr, akusztikus, fríg, hipo-ión, eol dallam; szótagszáma és ritmusa a 3–4. sorban nagy különbségek között ingadozik, tehát mint „heterometrikus versszak” is különböző helyen szerepelnének változatai akár egy ritmusrendben, akár a szótagszám szigorú rendszerében. Ami mindben közös, az egyedül a forma: AAb+bc, a késői szaffikus jellegzetes formája; ennek megfelelően a nép is egyetlen dalnak ismerte és mindig ugyanarra a szövegre énekelte. (Pontosabban: ugyanazt a dallamot ugyanazzal a szöveggel variálta ilyen különböző formában, ahol minden megváltozhatott a dallamban, egyedül a forma nem.)

Még a dallam–szöveg kapcsolat is lehet típusalkotó elem: kanásznótáink, dudanótáink sajátos szövegeknek sajátos ritmussajátságokkal való együttjárását jelentik, különböző dallamokban. „Jaj-nótáknak” pedig azokat nevezzük, amelyek sajátos szövegkezelésükben gyakran toldják ki a szöveget: jaj, jaj, jaj (csuhajja, la-la-la) féle szótagokkal a dallam kitolódott sorvégein vagy páratlan sorain. A „virágénekek” is elég jellegzetes csoportot jelentenek: virágot emlegető refrénszövegükről nevezzük így, a legjellegzetesebbek a háromsoros, refrénes dúr-pentachord dallamok.

Végül az előadásmód is jelölhet típust: „recitálók” kivétel nélkül 12-es parlando, ötfokú drm-kezdetű dalok; s az 5/8-os előadás a régi stílusú 11-esekben tapasztalható, ahol a 4/8-ot váltja fel a kissé fellazított, nagyobb érzelmi töltésű, kiszélesített ritmus.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, többnyire elég tág határokat jelent: azt, hogy egy-egy tulajdonságban bizonyos dallamok közösek és másoktól elkülönülnek; de azért ez még nem teszi őket egy jól meghatározható típus tagjaivá. Ahhoz több kell, mint egyetlen tulajdonságban való egyezés, és ebben az egy tulajdonságban való különbözés a többi dallamtól. Viszont mindjárt azt is meg kell mondanunk, hogy olyan dallamcsoportot sem tudunk felmutatni, amelyik mind a hét felsorolt tulajdonságban különböznék a többi daltól. Még a legsajátosabban körülírható kanásznóta-csoport is csak egy-két tulajdonságban különbözik minden más dallamtól, egyéb vonásaiban hol több, hol kevesebb dallammal tartja a rokonságot. Sajátos ritmusuk és szótagszám-szabadságuk, valamint dallam-szöveg kapcsolatuk alapján minden más daltól különböznek, ötfokúságuk, kvintváltásuk, dallamvonaluk menete, jellegzetes A5A5kAAk formájuk, táncszerű, feszes giusto előadásmódjuk más-más dallamokban is feltalálható. Azonban nemcsak a különböző vonások tartoznak hozzá egy stílushoz vagy egy típushoz, hanem {242.} mindaz, ami jellemző rá, akár közös az mással is, akár nem. Az a kérdés, vannak-e olyan típusok, amelyekben minden elsorolt tulajdonságnak kötelezően csak egy bizonyos megoldása fordulhat elő. Ebben a megfogalmazásban a Kanásznótát már ilyen típusnak nevezhetjük: sajátos dallamvonal (kvintváltó, egymotívumú „Páva-dallam”), sajátos hangkészlet (9–VII ötfokú), egyéni metrikai-ritmikai sajátság, szövegkapcsolat és táncszerű előadásmód jellemző rá. Ebből a metrikai sajátság és a szövegkapcsolat minden mástól különbözik, dallam, hangkészlet és forma sok daltól elválasztja, de összekapcsolja a dél-dunántúli ötfokú-kvintváltó dalok egész sorával. Viszont itt már olyan szűkre vontuk a beletartozó dallamok határát, hogy mindössze két dallam tartozik bele, amit az MNT VI. kötete egyetlen dal variánsainak minősített (03–04). De vannak nem kvintváltó, sőt nem is ötfokú kanásznótáink is; ezek csak a szövegkapcsolat és a ritmus–metrum alapján rokonai az előbbieknek, vagyis a „megkülönböztető jegyekben”, összes többi tulajdonságaikban eltérnek tőlük: „Csóri kanász, mit főztél” (Pt 43) még (elhomályosult) ötfokúságával közelebb van, de már nem kvintváltó, s első motívuma is más; 0292 dalunk pedig már se nem ötfokú, se nem ereszkedő dallam, mégis kanásznóta. Ezeket már csak egy tágabb meghatározás kapcsolja össze.

Látjuk tehát, hogy tágabb és szűkebb meghatározások keresztezik egymást; több vagy kevesebb jellemző, közös jegy alapján pontosabb vagy lazább körülírást, szorosabb összefüggést jelezhetünk.

Különböző, szűkebb-tágabb körbe tartozó típusokat mutattam be a Pt dallam-mutatójában (l. „Típusok, eredet”.) Annak célja csak az volt, hogy különböző, kidomborodó sajátságokra, bizonyos rokonságokra felhívja a figyelmet (amit akkor már nyilvántartottunk).

Nyilván sem a maximális követelmény nem lehetséges: hogy minden tulajdonságban jellemzők s egyúttal minden más dallamtól különbözők is legyenek a „típusok”, sem a minimális, hogy csak egy-egy tulajdonsággal határozzuk meg a „típust”. Az elsőt nem lehet elérni, a második pedig kevés. Kell tehát több jegy ahhoz, hogy valamit típusnak mondhassunk, de mindig lesz benne egy vagy két kidomborodó sajátság, ami leginkább föltűnik és jellemzi a típust, és kell hogy a típuson belül különböző dallamok legyenek, amelyek a nem kiemelkedő sajátságokban eltérjenek egymástól. S amit így elsorolunk, abban mindig számolni kell olyan, ezúttal elhanyagolt tulajdonságokkal, aminek alapján, más vonatkozásban más típusba is sorolhatnánk az illető dallamot. Amikor például főképp hangjaival határozzuk meg a dalt – dallamvonal, hangnem, hangkészlet, kadenciák alapján – akkor ritmusával kapcsolódhat egészen más dalokhoz is, és fordítva.

Ezúttal ugyanis a dallammozgás irányával, a kadenciákkal, a hangkészlettel és hangterjedelemmel (tehát hangnemi sajátságokkal) és a forma alapján állítom össze a típusokat. Eltérek Járdányi rendszerétől abban, hogy egyrészt lazábban határozom meg a dallammozgást, hiszen nem egy tízezrekre rúgó dallamanyag egyszempontú elrendezésére akarom felhasználni, hanem csupán a közölt anyagban akarom jellegzetes csoportokra felhívni a figyelmet; másrészt éppen ezért {243.} több szempontot is figyelembe veszek egyszerre. Inkább valami olyasféle tipológiára törekszem, aminőt Bartók adott könyvében, azzal a különbséggel, hogy az ő fő szempontja a versszakszerkezet és ritmus volt. De előzőleg már elkülönített három stílust, amelyet több vonással jellemzett: a régi stílust ereszkedő, ABCD felépítésű (vagy kvintváltó), ötfokú, izometrikus tulajdonságokkal, az újat négyféle visszatérő formával, alkalmazkodó tempo giustóval, s csak azon belül határolt el szótagszámcsoportokat, illetve a „Vegyes osztály” III. alosztályában különböző versszakszerkezeteket. Egyes csoportjai már valóban „típusokat” fognak össze; a többiek azonban vagy túl tágak, vagy túl vegyes elemeket tartalmaznak, mert a választott összetartó sajátság (metrika, ritmika) a legkülönbözőbb eredetű és stílusú dallamokban is lehet közös.

Magam követem Bartókot abban, hogy különválasztom az ötfokú dalokat a diatonikusaktól, de nem elégszem meg azon túl a szótagszámcsoportokkal, hanem további megkülönböztetéseket is teszek mélyebb és finomabb dallamrokonság meghatározására. Az új stíluson belül is forma és dallammozgás szerint adok további elhatárolást, s messze túl kellett menni mind Bartók, mind Járdányi szempontjain a két nagy stíluson kívül eső típusok meghatározásában.

Arról természetesen szó sem lehet ezúttal, hogy a teljes magyar népzenei anyagot mutassam be „típusokon” keresztül. Az még az összkiadásban sem lehetséges, hiszen számos „típuson kívüli”, magányos darabot is be kell mutatni, amit csak szükségből sorolunk egyik vagy másik típus elé, közé. Mindössze a kétségtelenül kialakult, ismert típusokra akarom felhívni a figyelmet a saját példáimon és gyűjteményemen belül. Leginkább típusnak nevezhető csoportok találhatók az ötfokú dalok közt, a sirató rokonságában, a dudanóták közt és az új stílusban; tehát ahol összefüggő stílusról beszélhetünk. Stílus ugyanis azt jelenti, hogy sok egymáshoz hasonló darab keletkezik. Legkevésbé tudjuk (egyelőre) meghatározni azt a sokféle dallamot, amely ezen a négy stíluskörön kívülesik, és tulajdonságai rendkívül tarka képet mutatnak. Ezeket többnyire csak tág határok között, inkább elkülöníthetjük egymástól, semmint szorosan meghatározhatnánk.

Lássuk mindenekelőtt az ötfokú, régi dalokat. Legkiugróbb típusai a kvintváltók. Ezek közt is igen jellegzetesek az „egymagú” dalok, amelyek egyetlen motívumot kétféle zárlattal periódussá fejlesztenek, s azt kvinttel mélyebben megismétlik (A5A5kAAk). Ezen belül külön is nagy család, az úgynevezett „Páva-család”, amelyet meghatározott „mag”, dallammozgás jellemez A-sorában: 8–4–7 fokok után 8–4–5 (02–014, valamint az MNT VI. kötetének szinte a teljes anyaga.) Ez a „típus” már majdnem egyetlen dal; de a különböző szótagszámú és ritmusú változatai különböző szövegekkel társultak, s ezekhez a szövegekhez és metrikai formákhoz annyira hozzáalakultak apró dallamrészletekkel, s egy-egy ilyen önálló forma olyan variánsgazdagságban él a nép közt, hogy önálló dallamnak kell tartanunk a család minden tagját, s a családot együtt típusnak. Ezek szabályszerűen 7[5]3 kadenciasort alkotnak (amit nem egy dallam vagy variáns elváltoztathat); ugyanilyen kadenciákkal és A5A5kAAk periódusos-kvintváltó formával más dallam {244.} is építkezik (például 01 és 015). Számos hasonló kadenciájú, kvintváltó dalunk épül viszont két különböző motívumból: A5B5AB (kétmagúak): 01, 016–021. Jellegzetes csoport az olyan kvintváltó daloké is, amelyek a periódust egy hanggal mélyebben záruló első sorral alkotják 4[5]VII kadenciákkal (ezeknek egyike-másika esetleg el is változhat egyes változatokban): 022–032. További kvintváltó csoportok: 5 [5] 1 kadenciák (033–037); 8 [5] 4 kadenciák (vagy 9 [5] 5): 038–047. (Mindig az alkalmi módosulások leszámításával.)

Sokban közeli a dallammozgás a kvintváltókhoz az ismétlés nélkül ereszkedő, ABCD formájú dalokban (064–0101). Ezek közt is lehetnek lépcsőzetesen ereszkedők: 080–081, 083, 088, 092, 093, esetleg 062, 086 – továbbá Pt 24, 49, 60, 98, 108?, 110–111, 124, 141, 180. Külön csoport az olyan ereszkedőké, amelyek 5–4–5–4–5–8 fokokon kezdenek: 095–097, 0100–0101, 0117–0118, továbbá Pt 17, 44–45, 113, 123, 134–135, 152, 230. Hasonló, mégis elkülönül tőlük az 5. fokon mozgó (de a 4.-et nem érintő) kezdés és utána 8.-ra ugrás (és utána természetesen ereszkedő dallamvonal): 094, 098–099, továbbá Pt 20, 121, 138, 168, 171?, 218. Nagyon sok ereszkedő régi dalunk kezd az oktáv ismételgetésével (vagy ami avval egyenlő: 8–5–8, 1–8... ugrásokkal): 073–074, 076, 092, 0109 és 191. példa, továbbá Pt 70, 87, 117+126+191 = 166. pl. Pt. 131, 168 stb.

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,
Mégis besorozott Ëngëm katonának.

 

MF 1229/b–1930/b lányok, Menyhe (Nyitra) 1909. Kodály

Nem kevésbé gyakori és jellegzetes az első sor oktávon induló és 7. fokon záruló első sora (8----7): 016, 018, 019?, 020, 047, 066, 071, 077–080, 082–083, 086, 088?, 091, 0102, 0109–0110, 0113? továbbá Pt 27, 49–52, 105+107, 124, 133, 165.

Nagyon tipikus az ABBC felépítés – tehát két azonos középső sor – nyolcszótagos, ötfokú-ereszkedő dalainkban. Gyűjteményünkben csak 066, de lásd Pt 50–52, 59, 87, 89, 92, 131, 133, 141, 157, 160=166. (Amint látjuk, ez érintkezik az előbbi csoporttal is: van tehát egy szűkebben összetartozó csoport: 8– – –7 kezdés és ABBC felépítés.) Hasonló ehhez, hogy a szélső sorok ismétlődnek vagy egymáshoz hasonlóvá váltak (AA(k) BB(k) vagy ABCC): 067, 070, 072?, 089–090, továbbá Pt 110.

A két első sor ismétlését (AABC formát) jellegzetesen olyan régi dalokban találjuk, amelyek három-négy nagyívű sorból – oktávról az alapra lefutó sorból {245.} – állanak, tehát kadenciáik 1 [1] 1. Ilyen 0114, továbbá Pt 54, 76, 79–86. Ezek többnyire 8 vagy 10 szótagos sorokból állanak.

Egészen más jellegűek az ereszkedő 12-esek: 24/ab. (lásd még Pt 178-at). Ezek erősen recitáló dallamok, ahol szinte az ötfokú, ereszkedő dallammenet vázát rajzolja ki a dal sok hangismétléssel.

Különválnak azok az ereszkedő dallamok, amelyekben csak az első három sor ereszkedik fokozatosan, le is jut az alaphang környékére, azután a negyedik sor újból magasra ível fel, vagy már a magasból indul is: 013, 065, 068, 074, 084, 0101, 0103, 0111–0114, 0133, 0141 és 23, 24/a, 58. példa.

A magasról ereszkedők után lássuk a középen mozgó pentatondalokat. Legjellegzetesebbek a drm-tengely körül mozgó dalok: 0129–0133, 0137, 0139–0141, továbbá Pt 77–78, 158, 162–164, 171, 179–142, 220, valamint Kodály 1973, 30. A drm-kezdettel jellemezhető dalok is összefüggő típust alkotnak, de néha – nagy ritkán – emelkedők is lehetnek, s szinte kivétel nélkül parlando (sőt recitáló) előadásban élnek: 0134–0136, 0138, továbbá Pt 96–97, 100, 127, 173–176.

Ötfokú, régi dalok közt ritka az ennél mélyebben járó dallam, de ami van, az határozott típus. Ilyen alulról vagy középről induló és alsó járású a 0143–0145 (továbbá Pt 22, 41, 96!, 220 és Kodály 1973, 32 „Túl a vízen egy kosár”). Szintén jellegzetes típus a néhány tetraton és triton dallam:0146–0152 és Kodály 1973, 28 „Csak azt szánom-bánom”= 276. példa.

Erősen összetartozó típust alkotnak dudanótáink. Ez ugyan ritmusuknak köszönhető, s erre vonatkozik a megjelölés is. Szinte kivétel nélkül 8 szótagosokat tartunk nyilván ilyen névvel, amelyekben kvint-kvartváltás nyomait lehet fölfedezni. Összetartozásukat további dallam- és formaelemek határozzák meg, amelyeket majd a következő fejezetben, eredetük tárgyalásában fogunk részletezni, mert a keleti párhuzamok világosabbá teszik. Egyik csoportjuk formája A5 vagy A4ABC (vagy A5–4ABB), másiké A5–4BAB (A5–4BAC): 050, 055, 062 (=Pt 250), továbbá Pt 248–252, 256, 270 és 053–054, 057–059, 061 (=Pt 260), továbbá Pt 258–259. Kivételesen 6–7 szótagú kvint-kvartváltó, alapritmusú dalokat is neveznek dudanótának: 050, továbbá Pt 56, 245.

Közeli rokonai ezeknek a dudanótáknak olyan 8-as parlando dalok, amelyeknek 2. sora már leszalad az alaphangra, néha már az 1. is: 112/a (= Pt 4) és Pt 37. Ugyancsak közeli a kvintváltó, egy magból felépülő dalok némelyike, amelyek az 5. fokú főzárlatot leviszik az 1. fokra: 151. példánk (= Pt 21). Jegyezzük meg mindjárt, hogy ennek ritmusa tipikus 6-os dudanóta-ritmus. (Ebben a dalban tehát összeolvad a dunántúli mintára elváltozott, egymagú, kvintváltó, Páva-motívumhoz hasonló dallamszerkezet az A5BAAk dudaritmusú dallamok szerkezetével. Ilyen oka is lehet az 5. fokú kadencia „lecsúszásának” az 1. fokra!)

A dudanóták többségét csak erős fenntartással lehet ötfokúnak nevezni mai alakjuk szerint. A későbbiekben látni fogjuk, hogy szo- és do-alapú, sőt félhangos ötfokúságban mozgó dallamokat lehet párhuzamba állítani velük; ezért, mostani diatonikus jellegük ellenére is az ötfokúak után tárgyaltuk őket.

{246.} Viszont a következők már kétségtelenül diatonikusak, bár jó részüket Bartók még az ötfokú, régi stílusba (A-osztályába) sorolta. Régiségük természetesen vitathatatlan, és sok egyéb tulajdonságukkal kétségtelenül közel állnak régi, ötfokú dalainkhoz.

Legfontosabb csoport a diatonikus parlando 12-eseké. Ezeknek hullámzó dallamvonala határozottan eltér az ötfokú 12-esek kifejezett ereszkedésétől; egészben véve és legtöbbjüknek kadencia-sora alapján mégis ereszkedőknek mondhatók. (Kadenciáikról az eredetkérdések tárgyalásakor szólunk.) Legszívesebben balladával, régi históriás ének vagy koldusének szövegeivel és halottas énekekkel járnak együtt. Ilyen 0155, 0163, 0165, 0193–0196, valamint 192–195. példa.

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj
Gazdag Fülöp császár, gazdag Fülöp császár!
Mer ién néked adom, mer ién néked adom

 

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:
Ivegablak alatt nagy hosszú almafa,
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága,
Háromszáz levele, hatvanhat virága.

 

Tova jő egy legény, be szomorú szegény!

{247.} Tova jő egy legény, be szomorú szegény!
Látom a szájáról, szállást kérne szegény.
S adnék neki szállást, a lovának állást,
Nekie pediglen csendes lenyugvást.

 

Az öreg Dancia magát siratgassa:

Az öreg Dancia magát siratgassa:
Istenem, Istenem, Kilenc lyányom közül,
Kilenc lyányom közül még egy fiam sincsen!
Istenen, istenem, ki váltson fel ingem,
Ki váltson fel ingem katonarabságból!

 

192) MF 2491/a 36 é. férfi, Trunk (Moldva) 1930 Véress S.; 193) Kallós 1970 108; 194) MF 1320/d asszony, Székelyvaja (Maros-Torda) 1914 Bartók = Pt 348 más szöveggel; 195) Pusztina (Moldva) 47 é. vak férfi, 1951 Kallós.

Hasonlóan ereszkedő-diatonikus, de nem annyira recitáló, mint a 12-esek, egy sor 8-as és 11-es 5[4]3 kadenciás (esetleg lassú táncritmusú) dallam: 0181–0184, valamint 5[4]2, 5[4]1 és hasonló kadenciákkal lépcsőzetesen leszálló 6-os vagy 8-as: 0166, 0164, 0188, 0194. Rokon ezekkel néhány oktávról, hetedik vagy hatodik fokról ereszkedő dallam 2. és 1. fokú kadenciákkal: 0161, továbbá 196–197. példa.

Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?

{248.} Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?
Talán az édesëm A lókeresőbe?

 

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,
Mér nem hagytál békit Én árva fejemnek?

 

196) MF 522/a (Maros-Torda) Vikár?; 197) Bánffyhunyad (Kolozs) 1908 Bartók.

Ezekhez hasonlók kadenciákban, de dallamvonaluk domború (dúr- vagy mollterccel, mint az előzők is):

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.
Hull a fődre, hull előmbe, Hull a gyászos kebelembe.

 

Magyari császárnak Lázár fia vala,

Magyari császárnak Lázár fia vala,
Mestere Mánónak es egy lyánya vala.

 

198) Sz. Nd 32 sz. 56 é. asszony, Nyárádköszvényes (Maros-Torda) 1914 Bartók; 199) Kallós 1970 5. sz.

{249.} Hasonló típusokat táncdalok közt is nyilvántartunk: 5[4]2 (vagy 2 helyett 4, 4,1) kadenciákat erősen kihangsúlyozó, fokozatosan ereszkedő dallamokat: 0167–0171, 0187, továbbá 146. és 200. példa.

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!
Akin az a kilenc betyár elindult, Pápai úr udvarába befordult.

 

Derzstomaj (Jász-Nagykun-Szolnok) 82 é. férfi, 1939 Vargyas = Vargyas 1954 93 sz.

További rokontípusok az oktávról ereszkedő, vagy alulról domborúan induló dallamok 2., 1. vagy X [2] X [1] kadenciákkal: 218., 220–221., 222. példa, valamint az utolsónak hangszeres változatai: 145/a–g példa.

Egészen más világot jelentenek a dúr-kvintváltók. Ezek is, mint az ötfokúak, nagyívű, ereszkedő dallamok, de kifejezett dúr hangzásuk elválasztja tőlük: 0205–0206, valamint 201–202. példa.

Rákóci hajdanában danában...

Rákóci hajdanában danában...

 

Gyújtottam gyertyát...

Gyújtottam gyertyát...

 

201) MNT III. 563; 202) MNT III. 649.

{250.} Ezekkel már meg is kezdtük Bartók „C) osztályának”, vagyis sem a régi stílusokba, sem az új stílusba nem tartozó dallamoknak a csoportjait. A dúr-kvintváltók határozott körvonalú típust alkotnak. Már a további csoportok inkább csak „elkülönítést” fognak jelenteni: a dúr-ereszkedők (ritkák): 83. példa, valamint a mixolíd-ereszkedők: 0208–0214. Inkább nevezhető típusnak a néhány lépcsőzetesen ereszkedő moll-dallam: 0218, 0220, 0224, valamint hipo-skálákban fogant, ereszkedő dallamok: 0240–0244.

Ismét csak tág elhatárolással foghatjuk egy körbe az ereszkedő moll-dallamokat (ha ugyanis nem tartoznak az előbbi csoportok egyikébe sem): 0215–0225, 0230–0233. Ezek közt már inkább típus néhány „új-szaffikus” formájú, moll, ereszkedő dallam: 0227–0229. És nagyon határozottan összetartozik, egyúttal minden más dalunktól elkülönül néhány tipikus fríg dallam, amelynek 6-ról ereszkedő vagy induló dallama a moll-szexten kívül a 4., 3 és 2 főhangokra épül: 0255, 267/ab. példa, valamint a következő:

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.
Haragszik rám az Isten is, Lehajlik hezzám az ég is, taj-laj-laj-laj laj-laj-laj.

 

Csikvacsárcsi (Csík) 1907 Bartók.

(Lásd még Pt 334–338, 347-et.) És hasonlóan jellegzetesen elválik a magyar dalok nagy tömegétől néhány alacsony járású fríg dallam, különösen a szokásdalok között: 0290/a, 149/a példa.

Csak nagy általánosságban jelent elválasztó – nem összekötő – határvonalat a következő néhány dallamirány-meghatározás. Ereszkedő, majd újra emelkedő dalok: 0241, 0277, továbbá Pt 99, 170, 206–207, 231, 242, 327. Középen mozgó dallamok: 0298 (továbbá Pt 182, 185, 208, 223, 227, 246, 269–270, 281, 285, 333, 347.) Középről fölfelé induló dalok: 0254, 0262 és 204–205. példa.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.
Nemcsak meghült, meg is hidegedett. Mert már engem régen elfelejtett.

 

Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!

{251.} Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!
Kilenc esztendeje, Mőte már rab vagyok, Mőte már rab vagyok

 

204) Kiskunhalas (Bács-Bodrog) 78 é. férfi 1939 Vargyas = Vargyas 1954 32 sz.; 205) Ghymes (Nyitra) 1906 Kodály.
(Lásd még Pt 146–147, 183, 192, 196, 241, 307, 320, 325, 332, 347.)

Elütnek a magyar dalok nagy tömegének dallamvonalától az alulról emelkedő és domború ívet leíró, (de nem ismétléses formájú, tehát nem új stílusú) dalok: 0268, 0273–0274, 0300, valamint a 247–249. példacsoport dallamai (továbbá Pt 101–121, 185–187, 210, 236, 238, 262, 273, 316, 329=468, 368, 370, 372, 471, 480 és a 249. példacsoportunkban szereplő Pt 494–495).

Még elütőbbek az alulról csak az 5. fokig emelkedő, alsó járású dallamok: 0297, 0299, továbbá Pt 46–47, 88, 204, 216, 284, 286, 288, 297?, 317–319, 370. Ezeket a magyar népzenén belül már „típusnak” is tarthatjuk a többitől való nagy távolságuk alapján.

Ugyancsak típust alkotnak az úgynevezett „Jaj-nóták”. Ezeket kizárólag formai sajátságuk alapján érezzük összetartozónak, de ez a formai sajátság nagyon szembeszökő, akár az egyes dalt tekintjük, akár egy egész összetartozó dallamcsaládot. (Leírásukat már láttuk a Forma fejezetben példákkal.) Akár a jellegzetes szövegtoldásokat vesszük tekintetbe, akár a dallamcsaládon belül tapasztalható sorszámszaporodást vagy -fogyást mindenképpen valami hasonlót, közöset kell látnunk az ilyen dalokban, függetlenül attól, milyen jellegű volt az eredeti négysoros, 8 szótagos dal: ötfokú, régi, ereszkedő, vagy dúr plagális, újszerű ének. Ilyen ötfokúak közt 077 és 085, egyéb dalok közt 0247–0254, valamint 124–127 példa.

Egy sor kis hangterjedelmű dalunk szeptim nélküli dúr-hangsorát egyáltalán nem a modern harmonikus érzék szerint alkalmazza: ezeket csakis a régi elmélet ión-skálájával jellemezhetjük. Ilyen ión-pentachord-hexachord dal 0303–0308. Külön összetartozik közöttük a refrénes, esetleg háromsoros fajta is. (Lásd Kodály 1973, 78–79. lapján közölteket.) Viszont egészen más jellegű, de a magyar népdalok közt szintén idegenszerű az 1–6(+8) fok közt mozgó, tehát dúr-hexachord dallamvilág: betlehemes dalaink nagy része és a regösénekek tartoznak ide, valamint néhány dúr-dudanóta és egy nagy tömegű párosító dalcsalád: 0201 és 44–45., 50–54., 152, 160/a példa. Ezek közt a szaffikusok (44–45. példa) igen sok dalból álló jellegzetes típust alkotnak.

A magyar dalok túlnyomó nagy többsége autentikus elhelyezkedésű (vagyis {252.} egész dallamvonala a záróhang fölött helyezkedik el – nem számítva a szubtonika –VII. fok – érintését a végső lezárás előtt). Ehhez képest néhány szórványos plagális (tehát a záróhang felett és alatt egyaránt mozgó) dallamunk még ilyen tág meghatározással is típusnak tekinthető. Az ismert plagális dalokon belül megkülönböztethetünk nagy hangterjedelmű, nagyívű dúr dalokat: 0311, 0314–0315 (továbbá Pt 201, 204, 205, 318), mollokat: 0312–0313, 0318. Külön típus néhány háromsoros, refrénes, plagális dal – a népszerűsítő füzetek révén ezek gyorsan elterjedtek: Pt 474–478. Végül a funkciós dúr-hangnem annyira ritka népdalaink közt, annyira jellegzetes hangzást jelent, s annyira idegen is, hogy jól felismerhető és elhatárolódó típusnak nevezhetjük: 0316–0317 és Pt 200.

Ezek után vegyük sorra új dalaink típusait. Először a legegyszerűbbet, amely szintén egyetlen motívumból van fölépítve, mint a régi dalok első, kvintváltó csoportja: AA5A5(k)A(v). Az ilyen formájú dalok közt igen jellemző a 8 és 11 szótagosok csoportja. A nyolcasok közt csak domború motívumot ismerek, 1–5 (6)–1 vonallal: 0323–0324. A 10–11-esek közt 5.-ről 1.-re ereszkedőt is: 0345, 0359 és domborút is: 0394.

A kétféle sortípusból építkezők közül AA5BA ereszkedő (5–1) A-sorral: 0319 (hatos), 0322 (hetes), 0325 (nyolcas), 0341 (tízes), 0346 (tizenegyes). Ugyanilyen felépítés domború A sorral: 0326 (nyolcas). Elég sok hasonló akad tizenegyeseink között.

Az ABBA forma 10-esei és 11-esei alkotják a leggazdagabb csoportokat. Ezekben már nemcsak az 1. és 5. fok közt mozoghat az A-sor, hanem 8–1, illetve 1–8–1 vagy 5–8–1 közt is.

10-es, A: 5–1: 0331–0332, 0338, 0340, 0343

11-es, A: 5–1: 0346, 0352, 0355–0358, 0363, 0368

10-es, 11-es, A: 1–5–1: Pt 402, 404, 413, Járdányi, 64, 65, 73, 0360, (0361)

10-es, 11-es, A: 8–1: 0333, 0339, 0342, 0344, 0347–0348, 0350, 0353–0354, 0365, 0367

10–11-es, A: 5–8–1: 0334, 0336–0337, 0364, 0366

11-es, A: 1–8–1: 0351

AABA formájú dalaink hosszú sorokból állanak, A-soruk a sok hangból nagy ívet ír le; kvint- és alaphang közt mozgó, szűk dallamsoraik tehát nincsenek is.

A: 1–8–1: 0374, 0376, 0380, 0389, 0390, 0392, 0393

A: 8–1: 0381–0383, 0384–0386

Többszörös ívet ír le: 0387–0388, 0391

Természetesen lehetséges volna további részletezés is. Még szorosabbra vont határok közt közelebbi összetartozást is meg lehetne állapítani, ha a B-sorok különböző fajtáit és a sorok belső hajlásait is részleteznénk. Egy nagyobb anyagban, például a teljes népdalanyag összkiadásában erre szükség is lesz. Jelen célunk csak az volt, hogy a feltűnőbb csoportokra rámutassunk és a típusmeghatározás lehetőségeit ismertessük.

{253.} Ha most egybenézzük a magyar nép által ismert és fenntartott dallamtípusokat, különösen a „rokonsági kör” értelemben használt típusokon belül még az egyes dallamokat is, amelyeket variánsaik száma és elterjedtsége alapján „dallamtípus”-ként tartunk számon, akkor végtelenül gazdag sokféleséget találunk, s a zene, az ének legtöbb sajátságára, lehetőségére találunk több vagy kevesebb példát. Ezek közt vannak kedvelt, gyakori fajták, és vannak ritkák; a kedvelt fajták a dallamtípusok olyan nagy számával vannak képviselve, s azok olyan nagy tömegű variánsokkal, hogy bizonyos uralkodó jelleg erősen átüt a sokféleségen, sőt bizonyos értelemben egyformaságot, egyhangúságot is okoz. Mégis, az egész együtt, gyakori és ritka, népdalszerű és idegenségét még alig levetkező ének, ősi és új összead egy olyan zenei együttest, amely változatosságával, fejlettségével a nép sokféle érdeklődését árulja el, s bizonyítja, hogy kultúrája nyitott volt minden fejlődési lehetőség számára. S ha benne mégis sajátos, egyéni válogatás és jelleg mutatkozik, szívós ragaszkodás bizonyos sajátságokhoz: autentikus, ereszkedő vagy kvintszerkezettel emelkedő dallamépítkezés, izometria, határozottan érezhető forma, világosan tagolt szerkesztés, beszédszerű ritmusok rubatóban és feszes, pontozott ritmusban egyaránt, az mindennek nem mond ellene, csak kiegészíti: sokfélével megbarátkozó, de bizonyos sajátságokhoz ragaszkodó, változatos és egyéni műveltség igényéről tanúskodik.

 

A mappában található képek előnézete Csángók

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

разработка web сайтов

(Robertfuh, 2019.05.12 03:19)

Кернинг и трекинг— на второй странице — анекдот о товаре, размещены картинки и описаны достоинствах вашего товара,• Во эпоха телефонного разговора не допускается использование отрицательных слов и выражений, любое отказ надо максимально смягчаться («не вовсе беспричинно», «мало или»).
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание и разработка сайта</a>
[url=https://voronezh.skgroups.ru/kontakty.html]заказать веб сайт телефон[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/calls.html - заказать холодные звонки

Паки больше идей для роста оборота можно получить для наших авторских бесплатных вебинарах от компании Ой-Ли. Регистрируйтесь торчмя сейчас.2. Создайте новость реклама и выберите его тип. Доступно порядочно вариантов: чтобы сообществ и постов в них, видеозаписей, сторонних ресурсов, приложений.Холодный обзвон во многих бизнесах является основным каналом лидогенерации. Следовательно, чем больше менеджеры делают звонков, тем шире вход в вашу воронку продаж и тем больше шансов увеличить сумма сделок для выходе из нее. Расскажем, словно успевать через сотрудников максимальных количественных показателей в работе с холодной базой.

контекстная реклама яндекс

(Williamfarne, 2019.05.11 23:55)

Около холодном обзвоне важно, чтобы система автоматически меняла номера, с которых звонит продавец. Эта функция полезна по двум причинам:Честно говоря, здесь даже объяснять ничего не хочется =). До слез знакомая песнь уже для протяжении 20-ти лет олицетворяет собой Новомодный год. Прежде сих пор весь декабрь нет-нет разумеется и натыкаешься для репост с картинкой брендированных грузовиков и хэштегом #праздниккнамприходит.5) Ответь ТАКЖЕ разве ОТСУТСТВУЕТ;
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/resheniay.html>одностраничные сайты купить</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]заказать разработку сайта[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/vizitka.html - создание корпоративного сайта цена

Lipton и «росомаха уже не тот»Розыгрыши. Их квинтэссенция вам наверняка знакома. Либо же ваш профиль самостоятельно организует конкурс, либо же кооперируется с другими аккаунтами, и устраивает giveaway. Обязательным условием ставите подписку для профиль организатора/ов и далее по выбору: исполнять репост, отметить людей, оставить комментарий и т.д. Сообщаете о призах и прочих плюшках, а также ставите стоп-дату. Впоследствии окончания розыгрыша будьте готовы к тому, что прием новых подписчиков заметно поредеет на 20-40%. Только это нормально. Это предсказуемо. Для минимизировать количество отписок, вдруг затем конкурса постите максимально интересный контент. Можете сразу вторично один розыгрыш анонсировать ;).Текстовое оформление: длина контента, материя (наиболее вовлекающие тематики).3. Скопируйте код, сгенерированный быть создании пикселя. Ежели настройки выполняются позже и код потерян, надо приходить в раздел ретаргетинга, открыть вкладку «Пиксели», нажать стрелочку напротив названия нужного пикселя и в выпадающем меню выбрать «Редактировать». Откроется окно – днесь дозволительно скопировать код пикселя;Бесхитростный и ясный инфоповод. Это тоже касается 15 секунд взаимодействия. Головоломный сообразно смыслу требование пользователь не поймет. Для stories идеально подходит реклама скидок и распродаж, акций в духе «подпишись и получи дар», т.е. нечто такое, что легко понять.

Gastro kauf-max.sk

(WillisOvank, 2019.05.11 22:55)

Gastrobazr

сайт под ключ

(SeogradGauby, 2019.05.11 22:55)

примеры оформления текста в инстаграме примеры оформления текста в инстаграмеС помощью него вы напомните подписчикам о себе, ведь им залпом придет известие, который «аккаунт N» начал прямую трансляцию.Мы решили разбирать однако возможные варианты. Одновременно вы захотите поднапрячь своих подруг, приятельниц ради демонстрации товаров. Соразмерно, демонстрация для моделях выглядит очень круто и дорого:
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/vizitka.html>создание сайта визитки</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/kontakty.html]заказать веб сайт телефон[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/portfol-seo.html - сео портфолио

Начинающему пользователю действие может показаться запутанным. Для деле в нем отсутствует ничто сложного.Минусы такого макетаА я милого узнаю сообразно мемам... Как виральный охват может помочь в раскрутке бизнеса?Выводы• Составляя каталог номеров чтобы обзвона, начинайте с самых «сложных» компаний, от которых вы в принципе готовы услышать отказ. После пару часов ваш гик довольно увереннее, и вы свободно сможете совершать холодные звонки в те компании, в сотрудничестве с которыми особенно заинтересованы.

сайт визитка цена

(SeoomskFlers, 2019.05.11 22:00)

Присутствие показе странички конкретному устройству должна крыться задействована соответствующая случаю список стилей. Ради сотового телефона и монитора компьютера они, разумеется, должны содержаться разными. В первом случае мы используем минимальное оформление, которое позволит представить информацию наиболее оптимально и компактно. Во втором же случае в нашем распоряжении имеется постоянно имущество шрифтового и цветового оформления.Настройка таргетинга в ВКонтактеЧистый настроить таргетинг в «ВК» по возрасту? Предположим, с помощью анкетирования вы узнали, сколько ваши услуги наиболее востребованы у людей в возрасте от 20 перед 45 лет. Такой диапазон чрезмерно широк, беспричинно что можно не экспериментировать. Коли же показатели более узкие (скажем, от 25 прежде 30), можно рисковать более тонкие настройки. В разделе «Возраст» укажите вариант «22 – 33» и запустите кампанию. Некоторое век после оцените ее эффективность и быть необходимости внесите изменения.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/landing.html>разработка продающих сайтов</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/context.html]специалист по контекстной рекламе[/url]
https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание информационного сайта

20 августа 2018 SMM и SMO 1.6K 6 мин. 3. Доменные имена регистрируются путем специальные сервисы, которые предоставляют такие услуги на платной основе. Выключая того, разве вы хотите полностью создать сайт даром, то те же сервисы бесплатных хостингов предоставляют даром домены второго уровня. Обычно, в таком случае предполагется который ваш сайт довольно иметь имя, которое вы ему придумали, плюс приставка, которая свидетельствует о размещении сайта для бесплатном хостинге (своеобразная рекламка данного сервиса), предположим, и т.д.инстаграм, оформленный в едином стиле инстаграм, оформленный в едином стиле инстаграм, оформленный в едином стилеПорядок создания своего сайта в интернете:Нужно смыслить, чем заняты сотрудники в ход дня, для каких задачах они сконцентрированы и что времени они тратят для приманка прямые обязанности. Также важно выяснить, у кого из продавцов, действительно, высокая эффективность, а который чуть имитирует бурную деятельность.

заказать разработку сайта

(Olegbep, 2019.05.11 21:00)

Проведите экспресс-аудит отдела продаж беспричинно сообразно 23 критериям и определите точки роста продаж!Перейдите по ссылке https://business.facebook.com/альтернативные текстовые ссылки — сей технический прием широко распространен, в часть числе и для тех страницах, где используется навигация для основе изображений;
<a href=https://kazan.skgroups.ru/vizitka.html>создание сайта визитки в Казани</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/ecomerce.html]разработка интернет магазина под ключ[/url]
https://kazan.skgroups.ru/ecomerce.html - разработка интернет магазина

Контентная стратегия в Инстаграме чтобы коммерческого аккаунта3. Нормальный ли шрифт для сайте? Замечание: шрифт обязан быть универсальным, что желание он присутствовал на большинстве компьютеров у пользователей. Без засечек – на экранах такие шрифты читать намного удобнее.Я не фанат готовых скриптов телефонных звонков. И вот, почему. Беседа сообразно скрипту становится похож на разговор с роботом. А кому понравится выговаривать с машиной? Поэтому я рекомендую не заготавливать упрямый скрипт, а набросать общие пути развития диалога:Большее контингент хэштегов просто-напросто довольно отвергать пользователей. Смотрится это неэстетично и в некоторых случаях даже глупо. Скажем, когда вы ставите хэштеги «ни к селу, ни к городу», то есть абсолютно несвязанные с вашей тематикой.Создание объявлений

веб студия заказать сайт телефон

(SeosamarRer, 2019.05.11 20:03)

геолокация в Инстаграмепользоваться техники: комплимент, slight talk (угодный совещание ни о чем);Имеется величина и чтобы рекламы приложений. В нем отображается имя приложения, изображение (128 х 128), стиль и рейтинг.
<a href=https://samara.skgroups.ru/landing.html>разработка landing page в Самаре</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/smm.html]smm менеджер[/url]
https://samara.skgroups.ru/landing.html - разработка одностраничного сайта

Теперь — мало о «вечном» — о цвете, какой очень важен для веб-дизайна. Вы, скорее только, уже не некогда читали различные материалы для эту тему и не единовременно видели статьи о психологическом восприятии цветов, которые используются при создании сайта. Советую ввек скептически подобный к этому вопросу. Оставим в качестве непреложной истины физические аспекты сочетания и свойств цветов, остановимся на психологии. Некоторый выводы сделаны для основе достаточно спорных утверждений. В вопросе восприятия конкретного цвета психологи подходят индивидуально к каждому человеку. Нужда в том, который настоящий колорит у каждого ассоциируется с конкретным образом, вещью либо событием в его жизни и находится в подсознании человека. Эти ассоциации могут красоваться различными — ровно положительными, беспричинно и отрицательными. Это относится не ко всем цветам последовательно, а исключительно к некоторым основным (впрочем, у всех сей действие проявляется по-разному). Также восприятие цвета может носить тематическую направленность. Примерно, красный — в технической области он символизирует опасность, а в области моды — чувственность и смелость. Если рассматривать малиновый краска в «природном» контексте, то, скорее только, он породит ассоциации со сладостью спелых ягод. А в социальном контексте он заставит вспомнить о коммунизме, только у жителей стран дальнего зарубежья таких ассоциаций может и не возникнуть. Накануне нами довольно разнообразная картина ассоциаций, связанных с красным цветом. Дозволено пренебрегать многие утверждения, констатирующие однозначность восприятия. Поэтому очень осторожно выбирайте цвета для оформления каждого конкретного веб-сайта и избегайте давления одного тона, не продумав тематику цвета. Может находиться, у самого важного клиента, он вызовет много негативных ассоциаций. Не стесняйтесь спрашивать своих знакомых в процессе построения композиции, интересуясь их мнением и ассоциациями, возникающими у них — это дюже полезная практика.Буде не вдаваться в подробности и детали работы, то на этом у меня все. Удачи в продвижении бизнеса в Instagram!Это позволит не исключительно записывать весь текущие сплетня с контрагентами, но и упростит работу сообразно поиску базы для обзвона. Холодная база клиентов это, как статут, головная боль руководителя, поскольку на ее смесь менеджеры тратят в среднем через 3 прежде 5 рабочих дней в луна, вместо того, дабы расходовать это дата сам на общение с покупателями.Проинформировать клиентов о скидках, конкурсах беспричинно, воеже сразу бросалось в глаза? Выкладывайте в Инстаграм фото с надписью! Для этого рекомендуем AppForType. Заметный коллекция надписей и шрифтов. Также функционал позволяет загружать собственные надписи. Выбирайте «шрифт-любимчик» и накладывайте его для снимки. Так у вас сохранится не исключительно цветовое сходство, но и графическое. Подходящий, ассортимент надписей поглощать и в Snapseed, однако разнообразия меньше. Смотрите, какое прибавление вам довольно удобнее.Статьи о раскрутке в социальных сетях помогут вам получить новую информацию по этой теме и закрепить знания, которые у вас уже завтракать, а также облегчат приговор проблемных вопросов.

how to become rich instantly

(Idono, 2019.05.11 19:23)

[url=http://generationcool.biz/1611-forex-co-to-jest-pips.php]http://generationcool.biz/1611-forex-co-to-jest-pips.php[/url]
[url=http://weinbau-wiesinger.at/6211-work-from-home-wellingborough.php]http://weinbau-wiesinger.at/6211-work-from-home-wellingborough.php[/url]
[url=http://weinbau-wiesinger.at/3501-oatmeal-comics-work-at-home.php]http://weinbau-wiesinger.at/3501-oatmeal-comics-work-at-home.php[/url]
[url=http://eq2-daily.com/4608-automated-trading-system-components.php]http://eq2-daily.com/[/url]
[url=http://i-fili.de/suhr-headstock-options.php]suhr headstock options[/url]
[url=http://chateau-latourdaigues.com/1527-trade-control-and-expert-system-europa-eu.php]http://chateau-latourdaigues.com/1527-trade-control-and-expert-system-europa-eu.php[/url]
[url=http://dedhambluebunny.com/5422-forex-brokers-with-best-positive-swap-rates.php]forex brokers with best positive swap rates[/url]
[url=http://centerlakewarsaw.com/formation-forex-algerie.php]http://centerlakewarsaw.com/[/url]
[url=http://gutmann-center.at/6997-forex-480.php]forex 480[/url]
[url=http://wikijob.ch/4185-nfp-forex-chart.php]nfp forex chart[/url]
[url=http://gutmann-center.at/3562-forex-jobs-leeds.php]http://gutmann-center.at/[/url]
[url=http://chirana.biz/5862-finance-jobs-you-can-work-from-home.php]http://chirana.biz/5862-finance-jobs-you-can-work-from-home.php[/url]
[url=http://destinationmanang.com/6791-are-jobs-from-home-legit.php]are jobs from home legit[/url]
[url=http://franklinskiarea.com/work-from-home-speech-therapy.php]http://franklinskiarea.com/work-from-home-speech-therapy.php[/url]
[url=http://betsyrosslodging.com/8872-what-does-the-average-rich-person-make-a-year.php]http://betsyrosslodging.com/8872-what-does-the-average-rich-person-make-a-year.php[/url]
[url=http://chmpgncie.com/2053-go-green-work-from-home.php]http://chmpgncie.com/2053-go-green-work-from-home.php[/url]
[url=http://franklinskiarea.com/data-entry-jobs-from-home-in-saudi-arabia.php]data entry jobs from home in saudi arabia[/url]
[url=http://kazikazi.net/4686-trading-online-course.php]http://kazikazi.net/4686-trading-online-course.php[/url]
[url=http://montblancpensonline.biz/do-cancer-registrars-work-from-home.php]do cancer registrars work from home[/url]
[url=http://jikrabouille.info/6898-forex-change-sofia.php]http://jikrabouille.info/6898-forex-change-sofia.php[/url]
[url=http://cineweb.biz/4338-work-from-home-jobs-in-karachi-without-investment.php]work from home jobs in karachi without investment[/url]
[url=http://dos-eisenberg.de/compare-forex-trading-platforms.php]compare forex trading platforms[/url]
[url=http://blu-x-graphics.com/1642-najlepsi-brokerzy-forex-w-polsce.php]najlepsi brokerzy forex w polsce[/url]
[url=http://betsyrosslodging.com/3830-live-forex-trading-scalping.php]http://betsyrosslodging.com/[/url]
[url=http://facciate.biz/4114-trading-pivot-points-system.php]http://facciate.biz/[/url]
[url=http://lentille-de-couleur.biz/4910-forex-settlement-risk.php]http://lentille-de-couleur.biz/4910-forex-settlement-risk.php[/url]
[url=http://jikrabouille.info/1574-work-from-home-criminal-justice-jobs.php]http://jikrabouille.info/1574-work-from-home-criminal-justice-jobs.php[/url]
[url=http://springintoyellowstone.com/261-proactivos-finanzas-forex.php]http://springintoyellowstone.com/[/url]
[url=http://springintoyellowstone.com/750-forex-trading-the-basics-explained-in-simple-terms-epub.php]http://springintoyellowstone.com/750-forex-trading-the-basics-explained-in-simple-terms-epub.php[/url]

сео портфолио

(Goshaufaviste, 2019.05.11 19:03)

Начинающие менеджеры почасту боятся оказывать ледяной обзвон. Скрипт разговоров поможет им в этом. Дилемма же руководителя отдела – проанализировать эффективность такой беседы и дать синод сообразно корректировке стратегии ведения переговоров для будущее. Какие неточности могут всплыть быть анализе звонков подчиненных? Примем, некоторые возражения покупателей не учтены в скрипте.Виды контента чтобы InstagramНастройка таргетинга в ВКонтактеУказываем бюджет и длительность. Рекламу позволительно запускать на срок через 1 до 30 дней. Бюджет при этом идет дневной (сколь денег будете ухлопать в сутки).данные статистики сообразно мера постов по типу контента и вовлеченность сообразно типу контента
<a href=https://ufa.skgroups.ru/smm.html>сколько стоит реклама в инстаграм</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/calls.html]обзвон клиентской базы[/url]
https://ufa.skgroups.ru/smm.html - продвижение в инстаграм уфа

Большое изображение. В этом формате размер картинки составляет 90 х 120, однако текст не предусмотрен (выключая заголовка). Недостаток легко исправить, разместив текстовую информацию на изображении.Бесстрастный обзвон: KPI для звонкидемонстрация продукции в “Актуальном”Существует колонна приложений, с через которых можно успевать максимальной точности таргетинга. Вот список самых эффективных.Чистый компании удалось успевать высокого вирального охвата? Смотрите: откровенно юмористический характер ролика, харизматичный и сексуальный лицедей, верно и сама выдумка – лаконичная и запоминающаяся. Который вдобавок надо, для водиться на коне? Думается, ничего.

Utine

(Anticky, 2019.05.11 18:38)

svetskii.com
[url=http://svetskii.com/#]svetskii.com[/url]

разработка сайтов Челябинск

(ChelyabGralk, 2019.05.11 18:02)

Завершаем все анализом сиречь минимум собственной работы в отчетном периоде, наравне апогей – анализом результатов своего аккаунта и аккаунтов конкурентов, на которых равнялись перед началом работы. Для основе полученных данных вносим изменения в схема публикаций.Отсутствие спецэффектов и концептуальных диалогов.анекдот SMM про количество публикаций
https://chelyabinsk.skgroups.ru/vizitka.html - изготовление сайта визитки
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]разработка web сайтов[/url]
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/context.html>реклама яндекс директ</a>

Большое количество встроенного функционала, его обычно достаточно ради грамотной работы интернет-магазина.Мгновенно отмечу, который обособление условное, у каждого бизнеса своя специфика, а если вы не забыли систему координат выше, то «чистого вида» не бывает. У вас, даже в сравнении с вашими конкурентами, может первенствовать другая ось. Многое зависит через вас, вашего желания и стремления дождь к цели.4.1 Словообразование от ключевого болтовняплохая улучшение фотоЕсли менеджеры занимаются всем последовательно — и звонят, и продают, и оформляют контракт, и решают технические проблемы, то нормальных показателей около холодном обзвоне вам не видать. Дробите бизнес-процессы.

услуги по разработке интернет магазина

(Artemreera, 2019.05.11 17:02)

Требуется говорить вторично и о такой вещи, как неоплачиваемый хостинг. Мы все знаем, который сайтов для бесплатном хостинге несказанно много и их примерно никто не посещает. Безвозмездный хостинг необыкновенно не надежен и опытные пользователи интернет не посещают такие сайты. Также обычно бывает беспричинно, сколько компании, предоставляющие бесплатный хостинг предоставляют и бесплатное доменное кличка 3-го уровня (примем, my.site.com). Я не советую вам обзаводиться сайтом для бесплатном хостинге. Лучше немного вложить в развитие своего сайта, коль вы хотите что-то заработать. Неоплачиваемый хостинг подходит домашним страничкам. Как статут домашние странички простой знакомят посетителей с хозяевами этих страничек, поэтому как бесплатный хостинг, так и доменное эпитет 3-го уровня подходят домашним страничкам.По географической метке ведется такой же поиск, как и по хэштегам. Верно и корысть, в общем-то, от геолокации такая же – привлечение новых подписчиков. Впопад, вторично с помощью метки вы сможете испытывать, который думают о вашей компании клиенты. Часто пользователи выкладывают фото из какого-либо заведения, например, ресторана, отмечают его месторасположение и пишут свои впечатления. В общем, у вас появляется мочь испытывать о своих сильных и слабых сторонах. Естественно, сильные качества приумножаем, слабые – ликвидируем.Нажмите для кнопку «Создать аккаунт» в правом верхнем углу
<a href=https://spb.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/context.html]реклама яндекс директ[/url]
https://spb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - заказать разработку сайта

Встроенный плагин сохраняет чтобы вас 5 файлов:опрос в сторисСнятие временного ограничения сообразно доступу к информации компании. Интернет офис 24 часаКоторый движок для сайта лучше.На сайте дозволено разместить значительно больше информации, чем в рекламном блоке в газете либо журнале, буклете, рекламной листовке, прайсах и т.д. Здесь Ваш партнер или пациент сможет подробно узнать о предоставляемых услугах, продукции, ценах, времени работы, месторасположении офиса тож склада компании и т.д.

раскрутка сайта цена

(RostovQuite, 2019.05.11 16:04)

На десертCMS (Text Manipulation System) — это специализированное СООБРАЗНО, предназначенное, во-первых, чтобы автоматизированной разработки динамических сайтов, а во-вторых, ради их поддержки. Однако интернет-проект создаётся взаперти единовременно, а вот контент на нём приходится редактировать постоянно. Следовательно с точки зрения человека, обеспечивающего обновление информации на сайте, CMS — это система управления содержанием проекта или, в обыденной терминологии, движок сайта. CMS-системы позволяют не лишь оперативно публиковать важную информацию, но и организовать чёткую и прозрачную систему подготовки документов к публикации.Составляйте контентный план. Беспричинно издревле будете знать, сколько чертить, почему именно это и сколько вам даст такой пост. Контент-план составляем на основе анализа эффективности. А не простой потому, что я так думаю.Избрание хостинга и домена чтобы сайтаЯ не фанат готовых скриптов телефонных звонков. И вот, почему. Беседа по скрипту становится похож для разговор с роботом. А кому понравится говорить с машиной? Следовательно я рекомендую не заготавливать безжалостный скрипт, а писать общие пути развития диалога:
<a href=https://skgroups.ru/portfol-razrab.html>разработка сайта пример</a>
[url=https://skgroups.ru/ecomerce.html]разработка интернет магазина[/url]
https://skgroups.ru/portfol-razrab.html - портфолио веб студии

Объявление у блогеров. На нее, наподобие и на другие полулегальные методы продвижения отсутствует официального разрешения, только и официального запрета тоже нет. Здесь вы либо ищите публичную человек, в профиль которой позволительно свободно интегрировать рекламу вашего товара тож услуги, либо договариваетесь о коллаборации с профилем смежной тематики. Для заметку: общий пиар хорош тем, сколько не предполагает расходов.Информация, размещенная на сайте, требует постоянного обновления, добавления и корректировки. Обновление информации на сайте является важным инструментом привлечения новых посетителей и мочь их заинтересовать, а также усиление числа постоянных посетителей сайта.3. Укажите формат. Ради начала можно выбрать всякий, предположим, «Фигура и текст».Где учат?Практически отдельный лицо, раз решив сделать принадлежащий сайт, поступает следующим образом: ищет простеший книга по html, находит какой-нибудь редактор ради html (хоть многие не паряться и юзают блокнот и начинает там писать. Пишет первые тэги, вставляет таблицы, картинки. Смотрит для всё это ремесло вследствие браузер, поправляет очевидные ляпы и всё. Сайт готов.

создание сайта визитки в Перми

(SeopermHus, 2019.05.11 15:06)

Основные этапы разработки интернет-магазинаCoolest copy in the jungleКонтент способен привлечь и побеждать ваших потенциальных клиентов. Представьте, что вы видите в профиле продукцию магазина, которая демонстрируется стильно и со вкусом, о ней приводится оригинальный и грамотный рассказ. Через такой публикации мы получаем эстетическое услада и... заинтересовываемся магазином.
<a href=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание интернет сайта</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/calls.html]колл центр холодные звонки[/url]
https://perm.skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентов по базе

5. Нажмите для кнопку «Сохранить».На этом же шаге делается настройка сайта чтобы браузеров. Вы сможете задать иконку сайта, выравнивание содержания страницы в окне браузера. Настроить качество показа картинок, текста, кнопок.Брендовые – #service1psСтраницы подрубрик: 1 000 – 2 000 символов.Было желание классно, но без денежек в нашем мире никуда. Обычные пользователи, естественно, не платят ни копейки за регистрацию и бытие в соцсети, однако буде вы решили заняться раскруткой аккаунта иначе сообщества, придется раскошелиться.

Нашел необычную информацию

(Edgarmup, 2019.05.11 14:08)

Привет всем участникам форума! класный у вас сайт!
Нашел хорошую новость: https://zen.yandex.ru/media/tainaplanet/18-dokazatelstv-chto-v-simpsonah-net-sluchainyh-sovpadenii-5cd035d58b758300b4f826dd

seo оптимизация сайта

(RobertLix, 2019.05.11 13:14)

Переходим для страницу своего профиля и ищем кнопку «Новость»В h3 обычно размещается гео запрос.Точно высматривать конкурентов в Instagram?
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/portfol-seo.html>раскрутка сайтов портфолио</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/vizitka.html]сайт визитка[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/kontakty.html - веб студия заказать сайт телефон

Оптимальная изречение: 1 отдел (3 менеджера и 1 РОП) + 2 часть (3 менеджера и 1 РОП) + … n часть (3 менеджера и 1 РОП)Какой движок чтобы сайта лучше.красивые бизнес-профили в Инстаграмеb) Выставляем сайт с помощью специальной программы.Продукт с возражениями – презентация присутствие первом контакте

разработка интернет магазина цена в Екатеринбурге

(Artemekbmails, 2019.05.11 12:13)

Дистанция посреди строками (интерлиньяж) задается ради только абзаца. Общая достоинство строки равна кеглю самого крупного шрифта, использованного в ней, плюс небольшое расстояние. Стандартная размер интерлиньяжа определяется как 110-120% кегля, но беспричинно бывает не всегда.Компилятор: Никита СмирновИнтерактивные продажи услуг и товаров через сети интернет
<a href=https://ekb.skgroups.ru/vizitka.html>заказать корпоративный сайт</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/smm.html]раскрутка инстаграм[/url]
https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов Екатеринбург

Во-первых, придумывая свой персональный хэштег, вы существенно облегчите многолетие вашим подписчикам. Так, они смогут ориентироваться по вашим товарам: #компанияN_новинки, #компанияN_скидки.словно создать бизнес-страницу в ФейсбукеОчень удобная фишка, если вам, например, нужно найти пользователей, живущих в Германии (или всякий другой стране), и говорящих на русском языке. Достаточно просто указать нужную географию, а в поле «Народ» выбрать русский.

реклама яндекс директ

(Robertfuh, 2019.05.11 11:16)

БЕССТРАСТНЫЙ ОБЗВОН: СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИСистема запущена в конце 2016 года и теперь неустанно совершенствуется. Эксперты утверждают, что ретаргетинг ВКонтакте дает мочь интернет-магазинам привлечь большое количество покупателей, средняя итог в чеке которых составляет под 4 000 рублей. В других объектах интернет-торговли учение может использоваться в качестве дополнительного инструмента, с обязательной последующей обработкой результатов.Использование пиктограмм (пиктография) в навигации было популярным техническим приемом задолго прежде того, точно вы начали изучать навигацию чтобы Сети. Навигация, само собой, является частью любого пользовательского интерфейса — будь то программы, вроде Powwow тож web-сайт.
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов</a>
[url=https://voronezh.skgroups.ru/resheniay.html]разработка продажа готовых сайтов[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/calls.html - холодные звонки

b) Выставляем сайт с помощью специальной программы.Будто видите, здесь дозволено добавить людей, бизнес-страницы и завести рекламные аккаунты. Нажимайте для соответствующие кнопки и следуйте инструкциям.предпоказ рекламы в ленте

Портфолио сео продвижение

(ThomasCrich, 2019.05.11 10:18)

примеры инстаграм постов ради бизнеса с богатым визуальным близко, но слабым содержанием примеры инстаграм постов для бизнеса с богатым визуальным близко, но слабым содержанием примеры инстаграм постов чтобы бизнеса с богатым визуальным близко, однако слабым содержанием примеры инстаграм постов ради бизнеса с богатым визуальным близко, только слабым содержаниемBurger Sovereign и провокацияСоздание объявленийИнформационное обслуживание и представительские целиКогда чтобы ограничения ширины макета пользоваться CSS атрибут max-width (которое не поддерживается Internet Explorer (IE) 6 версии и раньше, короче говоря, вместе (плохо) поддерживается) и фигурировать просто гуру верстки дозволительно в результате стремления к «правильной идеологии» получить, в лучшем случае, сайт, которым будет тяжело пользоваться. Представьте себе, что нуждаться прочитать строку длиной более 1000 пикселей, и вы осознаете проблему.
<a href=https://moskow.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/ecomerce.html]разработка интернет магазина под ключ[/url]
https://moskow.skgroups.ru - seo оптимизация сайта

обратиться к человеку по имени;Галерея изображений (вложенные публикации) + текст.Настройка таргетинга в ВКонтактеЖизнь статьи [скрыть]примеры инстаграма для бизнеса с хорошим визуальным и содержательным около примеры инстаграма чтобы бизнеса с хорошим визуальным и содержательным рядом

modally

(esople, 2019.05.11 07:29)

www.mytravelleader.com
[url=http://www.mytravelleader.com/#]www.mytravelleader.com[/url]


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Következő »