Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

......................

NÉPDALTÍPUSOK

A variálás állandó folyamatában az új meg új formák alakulásának szövevényes folyamatában, kevéssé sikerült vagy életre nem való kísérletek és sikerült, de el nem terjedt, vagy kiveszőben lévő egyedi darabok tengeréből emelkednek ki mint szigetek vagy nagy szárazföldek, a típusok: egy-egy dallamelgondolásnak, formai alakulatnak folytonos újraalkotásából keletkező változattömbök. Egy-egy ilyen, felismerhetően azonos dallam összetartozó változatait is szokták típusnak nevezni: így nevezi például Járdányi a Magyar népdaltípusok c. kiadványában az egyes dallamokat, amelyek szélesebb területen, több változatban ismeretesek. Ugyanígy használja a típus fogalmat az MNT VI. kötete. Ezek a „típusok” tulajdonképpen „a dallamok”, amelyeknek a műzenében egy-egy alkotás felel meg. Mindössze az a különbség, hogy a műzenei alkotás egyszeri és megmásíthatatlan, a néphagyományban viszont egy alkotás sok változatban él – mintha a zeneszerző művét csupán számos vázlatából ismernék. Éppen ezért helyesebb a típus szót tágabb értelemben venni: több önálló „alkotást” – vagyis változatokban élő dallamot – összefoglalóan nevezni közös típusnak aszerint, hogy több vagy kevesebb vonásban hasonlók egymáshoz. Rokon dallamokat és nem azonos dallamokat nevezek tehát a továbbiakban típusnak. Az a kérdés, milyen rokonság alapján nevezhetünk így különböző dallamokat.

Legtágabb a rokonság akkor, ha a dalok egyetlen meghatározó sajátsága alapján húzzuk meg a rokonság határait. Tulajdonképpen az eddigi fejezetekben tárgyalt összes tulajdonság szerint lehet „tipikus” egy dallam, s tartozhat ilyen vagy olyan típusba: van dallamvonal szerint típus, hangkészlet szerint (sőt hangnem is tehet dallamot tipikussá), van ritmus-, illetve szótagszámtípus, formatípus, sőt dallam–szöveg kapcsolat is lehet jellemző néhány szorosan összetartozó dallamra, végül, de nem utolsó sorban az előadásmód is foghat össze „típust”. Vegyük sorba ezeket a lehetőségeket.

Nem kell bizonygatni, hogy a dallamvonal, illetve egy összetettebb dallamfelépítés lehet tipikus, és sokféle eltérő megoldásban jelentkezhet. Legtágabb határok közt beszélhetünk ereszkedő (01–094), helyben topogó (0129–0141 és 0280–0302), emelkedő (0256–0275), kupolás dallamokról (0319–0393), kétrészes – például kvintváltó (01–049) vagy kvinttel magasabban ismétlő (0323–0324, 0335, 0345, 0359), mély járású (16/e, 46, 0137, 0143–0152, 0176–0179, 0293–0302, 0311–0318), magas járású (01–049+0234–0244), tág ívű (022, 039, 0219, 0369–0393) és szűk menetű dallamokról (0146–0152, 0308–0309), s ezek bizonyos {240.} vonatkozásban valóban közelebbről vagy távolabbról rokonok. A dallamnak még a tagolása is lehet igen tipikus: a kadenciái. Bizonyos kadencia-sorozatok is összekötnek dallamokat egymással, például 7 [5] 3, 4[5] VII, ezek többnyire kvintváltók: 5[4]3, 5[4]2 históriás jellegű vagy táncnóták a „sirató rokonság” jellegzetes példái; 1[5]4 az új stílusra jellemző és így tovább. A hangkészlet néha igen jellemző egy-egy dallamstílusra, különösen a fejlődés korai fokozataiban, de még olyan fejlett parasztzenében is, mint a bolgároké. A magyar népzenében is más-más jellege van a dúr pentachord dallamoknak (0303–0309), mondjuk a Zobor vidéki lakodalmas énekeknek (0303, 0307) vagy a hexachord (+oktáv) hangkészletnek, mondjuk a regösénekeknek, betlehemesnek és dudazenének (201., 42–45., 50–54., 152., 256. pl.), mint az oktávterjedelmű ötfokú daloknak. Ötfokú dallamok: ez a tág hangkészlet-meghatározás is, minden tág volta ellenére is, jelent bizonyos rokonvonást, ami határozottan elkülöníti más dallamoktól. Igen sok dallamot meghatároz a fríg hangnem, ha ugyanis annak fő hangjaira épül fel a dallamvonal (0178, 0255, 0282, 0284, 0290/a). Egészen különválnak hangnemi-hangkészleti sajátságaikkal azok a dalok, amelyeknek egész dallammenetük az „akusztikus skála” hangjaira épül, s annak jellemző hangjait lényeges dallamhelyen építik be a dallamvonalba (69, 0278). Funkciós dúr-dalok (0317), hipo-skálákban mozgók (0240–0244) mind külön rokonsági körbe tartoznak. Ismét határozott típust jelentenek a drm-n recitálgató dallamok (0129–0141).

A magyar népdalban (a népköltészethez hasonlóan) igen nagy jelentősége van a szótagszámnak: egy-egy szótagszámcsoport vagy különösen egy-egy sajátos versszakképlet összekapcsol sok, egyébként különböző dallamot. Az olyan ritka sor, mint az ötszótagú, különösen ha a versszak mind a négy sora ilyen, annyira különválik a magyar dalok többségétől, hogy ez már típussá is avatja (e tekintetben legalábbis). De igen jellegzetes csoportot alkotnak a 6-os, 8-as, 12-es izometrikus dallamok is – ezek többnyire a régi parlando-rubato dalok főcsoportjai; a 12-esek pedig a régi stílusban szinte kivétel nélkül az úgynevezett „recitálók” csoportjába tartoznak. Ellenben a 7 és 11 szótagúak a régi stílusban kivétel nélkül táncdallamok, a 6+5 tagolású 11-es pedig szinte egyetlen dallamot jelent: a „Hol jártál az éjjel cinegemadár” szövegű kanásztáncot (04). 13–14 szótagszám egy dallamon belül a kanásztánc legjellemzőbb típusait jelenti. Új dalaink között a 10-es és 11-es szótagszám jelent igen tipikus dallamcsaládot, az új stílus legnagyobb tömegű, legjellegzetesebb darabjait; 16-os szótagszám a közép-erdélyi új dallamokat, s ennél hosszabb sorok már csakis az új stílus AABA formájú dalaira jellemzők, tehát ismét egy szűkebben körülírható dallamfajtát határoznak meg.

Még közelebbi rokonságot jelenthet egy-egy sajátos ritmusforma. A mazurka-ritmus igen erős hasonlóságot tud éreztetni még nagy dallamkülönbség ellenére is.

ritmus 4–5 dalunkra jellemző, amelyeket ezért egymás közeli rokonainak érzünk.

{241.} Talán még erősebb a típusalkotó ereje a formának. AA5A5A dallamainkat szinte mind egy típusnak lehet érezni. Nem kevésbé a fordítottját: A5A5AA-t. Még jellegzetesebb, egyéni arculatot tud adni egy dalnak a szaffikus forma magyar változata. A 118–119. és 160. példában több változattal is bemutatott dallamcsaládot például szinte semmi más tulajdonság alapján nem lehetne egyetlen variánscsoportba sem összehozni, csakis a forma alapján: dallamiránya hol fölfelé tartó egészen az oktávig, hol a kvintről lefelé mozog, hol meg a kvint körül marad; hangnem-hangkészlete alapján lehetne dúr pentachordtól oktáv terjedelmű dúr, akusztikus, fríg, hipo-ión, eol dallam; szótagszáma és ritmusa a 3–4. sorban nagy különbségek között ingadozik, tehát mint „heterometrikus versszak” is különböző helyen szerepelnének változatai akár egy ritmusrendben, akár a szótagszám szigorú rendszerében. Ami mindben közös, az egyedül a forma: AAb+bc, a késői szaffikus jellegzetes formája; ennek megfelelően a nép is egyetlen dalnak ismerte és mindig ugyanarra a szövegre énekelte. (Pontosabban: ugyanazt a dallamot ugyanazzal a szöveggel variálta ilyen különböző formában, ahol minden megváltozhatott a dallamban, egyedül a forma nem.)

Még a dallam–szöveg kapcsolat is lehet típusalkotó elem: kanásznótáink, dudanótáink sajátos szövegeknek sajátos ritmussajátságokkal való együttjárását jelentik, különböző dallamokban. „Jaj-nótáknak” pedig azokat nevezzük, amelyek sajátos szövegkezelésükben gyakran toldják ki a szöveget: jaj, jaj, jaj (csuhajja, la-la-la) féle szótagokkal a dallam kitolódott sorvégein vagy páratlan sorain. A „virágénekek” is elég jellegzetes csoportot jelentenek: virágot emlegető refrénszövegükről nevezzük így, a legjellegzetesebbek a háromsoros, refrénes dúr-pentachord dallamok.

Végül az előadásmód is jelölhet típust: „recitálók” kivétel nélkül 12-es parlando, ötfokú drm-kezdetű dalok; s az 5/8-os előadás a régi stílusú 11-esekben tapasztalható, ahol a 4/8-ot váltja fel a kissé fellazított, nagyobb érzelmi töltésű, kiszélesített ritmus.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, többnyire elég tág határokat jelent: azt, hogy egy-egy tulajdonságban bizonyos dallamok közösek és másoktól elkülönülnek; de azért ez még nem teszi őket egy jól meghatározható típus tagjaivá. Ahhoz több kell, mint egyetlen tulajdonságban való egyezés, és ebben az egy tulajdonságban való különbözés a többi dallamtól. Viszont mindjárt azt is meg kell mondanunk, hogy olyan dallamcsoportot sem tudunk felmutatni, amelyik mind a hét felsorolt tulajdonságban különböznék a többi daltól. Még a legsajátosabban körülírható kanásznóta-csoport is csak egy-két tulajdonságban különbözik minden más dallamtól, egyéb vonásaiban hol több, hol kevesebb dallammal tartja a rokonságot. Sajátos ritmusuk és szótagszám-szabadságuk, valamint dallam-szöveg kapcsolatuk alapján minden más daltól különböznek, ötfokúságuk, kvintváltásuk, dallamvonaluk menete, jellegzetes A5A5kAAk formájuk, táncszerű, feszes giusto előadásmódjuk más-más dallamokban is feltalálható. Azonban nemcsak a különböző vonások tartoznak hozzá egy stílushoz vagy egy típushoz, hanem {242.} mindaz, ami jellemző rá, akár közös az mással is, akár nem. Az a kérdés, vannak-e olyan típusok, amelyekben minden elsorolt tulajdonságnak kötelezően csak egy bizonyos megoldása fordulhat elő. Ebben a megfogalmazásban a Kanásznótát már ilyen típusnak nevezhetjük: sajátos dallamvonal (kvintváltó, egymotívumú „Páva-dallam”), sajátos hangkészlet (9–VII ötfokú), egyéni metrikai-ritmikai sajátság, szövegkapcsolat és táncszerű előadásmód jellemző rá. Ebből a metrikai sajátság és a szövegkapcsolat minden mástól különbözik, dallam, hangkészlet és forma sok daltól elválasztja, de összekapcsolja a dél-dunántúli ötfokú-kvintváltó dalok egész sorával. Viszont itt már olyan szűkre vontuk a beletartozó dallamok határát, hogy mindössze két dallam tartozik bele, amit az MNT VI. kötete egyetlen dal variánsainak minősített (03–04). De vannak nem kvintváltó, sőt nem is ötfokú kanásznótáink is; ezek csak a szövegkapcsolat és a ritmus–metrum alapján rokonai az előbbieknek, vagyis a „megkülönböztető jegyekben”, összes többi tulajdonságaikban eltérnek tőlük: „Csóri kanász, mit főztél” (Pt 43) még (elhomályosult) ötfokúságával közelebb van, de már nem kvintváltó, s első motívuma is más; 0292 dalunk pedig már se nem ötfokú, se nem ereszkedő dallam, mégis kanásznóta. Ezeket már csak egy tágabb meghatározás kapcsolja össze.

Látjuk tehát, hogy tágabb és szűkebb meghatározások keresztezik egymást; több vagy kevesebb jellemző, közös jegy alapján pontosabb vagy lazább körülírást, szorosabb összefüggést jelezhetünk.

Különböző, szűkebb-tágabb körbe tartozó típusokat mutattam be a Pt dallam-mutatójában (l. „Típusok, eredet”.) Annak célja csak az volt, hogy különböző, kidomborodó sajátságokra, bizonyos rokonságokra felhívja a figyelmet (amit akkor már nyilvántartottunk).

Nyilván sem a maximális követelmény nem lehetséges: hogy minden tulajdonságban jellemzők s egyúttal minden más dallamtól különbözők is legyenek a „típusok”, sem a minimális, hogy csak egy-egy tulajdonsággal határozzuk meg a „típust”. Az elsőt nem lehet elérni, a második pedig kevés. Kell tehát több jegy ahhoz, hogy valamit típusnak mondhassunk, de mindig lesz benne egy vagy két kidomborodó sajátság, ami leginkább föltűnik és jellemzi a típust, és kell hogy a típuson belül különböző dallamok legyenek, amelyek a nem kiemelkedő sajátságokban eltérjenek egymástól. S amit így elsorolunk, abban mindig számolni kell olyan, ezúttal elhanyagolt tulajdonságokkal, aminek alapján, más vonatkozásban más típusba is sorolhatnánk az illető dallamot. Amikor például főképp hangjaival határozzuk meg a dalt – dallamvonal, hangnem, hangkészlet, kadenciák alapján – akkor ritmusával kapcsolódhat egészen más dalokhoz is, és fordítva.

Ezúttal ugyanis a dallammozgás irányával, a kadenciákkal, a hangkészlettel és hangterjedelemmel (tehát hangnemi sajátságokkal) és a forma alapján állítom össze a típusokat. Eltérek Járdányi rendszerétől abban, hogy egyrészt lazábban határozom meg a dallammozgást, hiszen nem egy tízezrekre rúgó dallamanyag egyszempontú elrendezésére akarom felhasználni, hanem csupán a közölt anyagban akarom jellegzetes csoportokra felhívni a figyelmet; másrészt éppen ezért {243.} több szempontot is figyelembe veszek egyszerre. Inkább valami olyasféle tipológiára törekszem, aminőt Bartók adott könyvében, azzal a különbséggel, hogy az ő fő szempontja a versszakszerkezet és ritmus volt. De előzőleg már elkülönített három stílust, amelyet több vonással jellemzett: a régi stílust ereszkedő, ABCD felépítésű (vagy kvintváltó), ötfokú, izometrikus tulajdonságokkal, az újat négyféle visszatérő formával, alkalmazkodó tempo giustóval, s csak azon belül határolt el szótagszámcsoportokat, illetve a „Vegyes osztály” III. alosztályában különböző versszakszerkezeteket. Egyes csoportjai már valóban „típusokat” fognak össze; a többiek azonban vagy túl tágak, vagy túl vegyes elemeket tartalmaznak, mert a választott összetartó sajátság (metrika, ritmika) a legkülönbözőbb eredetű és stílusú dallamokban is lehet közös.

Magam követem Bartókot abban, hogy különválasztom az ötfokú dalokat a diatonikusaktól, de nem elégszem meg azon túl a szótagszámcsoportokkal, hanem további megkülönböztetéseket is teszek mélyebb és finomabb dallamrokonság meghatározására. Az új stíluson belül is forma és dallammozgás szerint adok további elhatárolást, s messze túl kellett menni mind Bartók, mind Járdányi szempontjain a két nagy stíluson kívül eső típusok meghatározásában.

Arról természetesen szó sem lehet ezúttal, hogy a teljes magyar népzenei anyagot mutassam be „típusokon” keresztül. Az még az összkiadásban sem lehetséges, hiszen számos „típuson kívüli”, magányos darabot is be kell mutatni, amit csak szükségből sorolunk egyik vagy másik típus elé, közé. Mindössze a kétségtelenül kialakult, ismert típusokra akarom felhívni a figyelmet a saját példáimon és gyűjteményemen belül. Leginkább típusnak nevezhető csoportok találhatók az ötfokú dalok közt, a sirató rokonságában, a dudanóták közt és az új stílusban; tehát ahol összefüggő stílusról beszélhetünk. Stílus ugyanis azt jelenti, hogy sok egymáshoz hasonló darab keletkezik. Legkevésbé tudjuk (egyelőre) meghatározni azt a sokféle dallamot, amely ezen a négy stíluskörön kívülesik, és tulajdonságai rendkívül tarka képet mutatnak. Ezeket többnyire csak tág határok között, inkább elkülöníthetjük egymástól, semmint szorosan meghatározhatnánk.

Lássuk mindenekelőtt az ötfokú, régi dalokat. Legkiugróbb típusai a kvintváltók. Ezek közt is igen jellegzetesek az „egymagú” dalok, amelyek egyetlen motívumot kétféle zárlattal periódussá fejlesztenek, s azt kvinttel mélyebben megismétlik (A5A5kAAk). Ezen belül külön is nagy család, az úgynevezett „Páva-család”, amelyet meghatározott „mag”, dallammozgás jellemez A-sorában: 8–4–7 fokok után 8–4–5 (02–014, valamint az MNT VI. kötetének szinte a teljes anyaga.) Ez a „típus” már majdnem egyetlen dal; de a különböző szótagszámú és ritmusú változatai különböző szövegekkel társultak, s ezekhez a szövegekhez és metrikai formákhoz annyira hozzáalakultak apró dallamrészletekkel, s egy-egy ilyen önálló forma olyan variánsgazdagságban él a nép közt, hogy önálló dallamnak kell tartanunk a család minden tagját, s a családot együtt típusnak. Ezek szabályszerűen 7[5]3 kadenciasort alkotnak (amit nem egy dallam vagy variáns elváltoztathat); ugyanilyen kadenciákkal és A5A5kAAk periódusos-kvintváltó formával más dallam {244.} is építkezik (például 01 és 015). Számos hasonló kadenciájú, kvintváltó dalunk épül viszont két különböző motívumból: A5B5AB (kétmagúak): 01, 016–021. Jellegzetes csoport az olyan kvintváltó daloké is, amelyek a periódust egy hanggal mélyebben záruló első sorral alkotják 4[5]VII kadenciákkal (ezeknek egyike-másika esetleg el is változhat egyes változatokban): 022–032. További kvintváltó csoportok: 5 [5] 1 kadenciák (033–037); 8 [5] 4 kadenciák (vagy 9 [5] 5): 038–047. (Mindig az alkalmi módosulások leszámításával.)

Sokban közeli a dallammozgás a kvintváltókhoz az ismétlés nélkül ereszkedő, ABCD formájú dalokban (064–0101). Ezek közt is lehetnek lépcsőzetesen ereszkedők: 080–081, 083, 088, 092, 093, esetleg 062, 086 – továbbá Pt 24, 49, 60, 98, 108?, 110–111, 124, 141, 180. Külön csoport az olyan ereszkedőké, amelyek 5–4–5–4–5–8 fokokon kezdenek: 095–097, 0100–0101, 0117–0118, továbbá Pt 17, 44–45, 113, 123, 134–135, 152, 230. Hasonló, mégis elkülönül tőlük az 5. fokon mozgó (de a 4.-et nem érintő) kezdés és utána 8.-ra ugrás (és utána természetesen ereszkedő dallamvonal): 094, 098–099, továbbá Pt 20, 121, 138, 168, 171?, 218. Nagyon sok ereszkedő régi dalunk kezd az oktáv ismételgetésével (vagy ami avval egyenlő: 8–5–8, 1–8... ugrásokkal): 073–074, 076, 092, 0109 és 191. példa, továbbá Pt 70, 87, 117+126+191 = 166. pl. Pt. 131, 168 stb.

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,
Mégis besorozott Ëngëm katonának.

 

MF 1229/b–1930/b lányok, Menyhe (Nyitra) 1909. Kodály

Nem kevésbé gyakori és jellegzetes az első sor oktávon induló és 7. fokon záruló első sora (8----7): 016, 018, 019?, 020, 047, 066, 071, 077–080, 082–083, 086, 088?, 091, 0102, 0109–0110, 0113? továbbá Pt 27, 49–52, 105+107, 124, 133, 165.

Nagyon tipikus az ABBC felépítés – tehát két azonos középső sor – nyolcszótagos, ötfokú-ereszkedő dalainkban. Gyűjteményünkben csak 066, de lásd Pt 50–52, 59, 87, 89, 92, 131, 133, 141, 157, 160=166. (Amint látjuk, ez érintkezik az előbbi csoporttal is: van tehát egy szűkebben összetartozó csoport: 8– – –7 kezdés és ABBC felépítés.) Hasonló ehhez, hogy a szélső sorok ismétlődnek vagy egymáshoz hasonlóvá váltak (AA(k) BB(k) vagy ABCC): 067, 070, 072?, 089–090, továbbá Pt 110.

A két első sor ismétlését (AABC formát) jellegzetesen olyan régi dalokban találjuk, amelyek három-négy nagyívű sorból – oktávról az alapra lefutó sorból {245.} – állanak, tehát kadenciáik 1 [1] 1. Ilyen 0114, továbbá Pt 54, 76, 79–86. Ezek többnyire 8 vagy 10 szótagos sorokból állanak.

Egészen más jellegűek az ereszkedő 12-esek: 24/ab. (lásd még Pt 178-at). Ezek erősen recitáló dallamok, ahol szinte az ötfokú, ereszkedő dallammenet vázát rajzolja ki a dal sok hangismétléssel.

Különválnak azok az ereszkedő dallamok, amelyekben csak az első három sor ereszkedik fokozatosan, le is jut az alaphang környékére, azután a negyedik sor újból magasra ível fel, vagy már a magasból indul is: 013, 065, 068, 074, 084, 0101, 0103, 0111–0114, 0133, 0141 és 23, 24/a, 58. példa.

A magasról ereszkedők után lássuk a középen mozgó pentatondalokat. Legjellegzetesebbek a drm-tengely körül mozgó dalok: 0129–0133, 0137, 0139–0141, továbbá Pt 77–78, 158, 162–164, 171, 179–142, 220, valamint Kodály 1973, 30. A drm-kezdettel jellemezhető dalok is összefüggő típust alkotnak, de néha – nagy ritkán – emelkedők is lehetnek, s szinte kivétel nélkül parlando (sőt recitáló) előadásban élnek: 0134–0136, 0138, továbbá Pt 96–97, 100, 127, 173–176.

Ötfokú, régi dalok közt ritka az ennél mélyebben járó dallam, de ami van, az határozott típus. Ilyen alulról vagy középről induló és alsó járású a 0143–0145 (továbbá Pt 22, 41, 96!, 220 és Kodály 1973, 32 „Túl a vízen egy kosár”). Szintén jellegzetes típus a néhány tetraton és triton dallam:0146–0152 és Kodály 1973, 28 „Csak azt szánom-bánom”= 276. példa.

Erősen összetartozó típust alkotnak dudanótáink. Ez ugyan ritmusuknak köszönhető, s erre vonatkozik a megjelölés is. Szinte kivétel nélkül 8 szótagosokat tartunk nyilván ilyen névvel, amelyekben kvint-kvartváltás nyomait lehet fölfedezni. Összetartozásukat további dallam- és formaelemek határozzák meg, amelyeket majd a következő fejezetben, eredetük tárgyalásában fogunk részletezni, mert a keleti párhuzamok világosabbá teszik. Egyik csoportjuk formája A5 vagy A4ABC (vagy A5–4ABB), másiké A5–4BAB (A5–4BAC): 050, 055, 062 (=Pt 250), továbbá Pt 248–252, 256, 270 és 053–054, 057–059, 061 (=Pt 260), továbbá Pt 258–259. Kivételesen 6–7 szótagú kvint-kvartváltó, alapritmusú dalokat is neveznek dudanótának: 050, továbbá Pt 56, 245.

Közeli rokonai ezeknek a dudanótáknak olyan 8-as parlando dalok, amelyeknek 2. sora már leszalad az alaphangra, néha már az 1. is: 112/a (= Pt 4) és Pt 37. Ugyancsak közeli a kvintváltó, egy magból felépülő dalok némelyike, amelyek az 5. fokú főzárlatot leviszik az 1. fokra: 151. példánk (= Pt 21). Jegyezzük meg mindjárt, hogy ennek ritmusa tipikus 6-os dudanóta-ritmus. (Ebben a dalban tehát összeolvad a dunántúli mintára elváltozott, egymagú, kvintváltó, Páva-motívumhoz hasonló dallamszerkezet az A5BAAk dudaritmusú dallamok szerkezetével. Ilyen oka is lehet az 5. fokú kadencia „lecsúszásának” az 1. fokra!)

A dudanóták többségét csak erős fenntartással lehet ötfokúnak nevezni mai alakjuk szerint. A későbbiekben látni fogjuk, hogy szo- és do-alapú, sőt félhangos ötfokúságban mozgó dallamokat lehet párhuzamba állítani velük; ezért, mostani diatonikus jellegük ellenére is az ötfokúak után tárgyaltuk őket.

{246.} Viszont a következők már kétségtelenül diatonikusak, bár jó részüket Bartók még az ötfokú, régi stílusba (A-osztályába) sorolta. Régiségük természetesen vitathatatlan, és sok egyéb tulajdonságukkal kétségtelenül közel állnak régi, ötfokú dalainkhoz.

Legfontosabb csoport a diatonikus parlando 12-eseké. Ezeknek hullámzó dallamvonala határozottan eltér az ötfokú 12-esek kifejezett ereszkedésétől; egészben véve és legtöbbjüknek kadencia-sora alapján mégis ereszkedőknek mondhatók. (Kadenciáikról az eredetkérdések tárgyalásakor szólunk.) Legszívesebben balladával, régi históriás ének vagy koldusének szövegeivel és halottas énekekkel járnak együtt. Ilyen 0155, 0163, 0165, 0193–0196, valamint 192–195. példa.

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj
Gazdag Fülöp császár, gazdag Fülöp császár!
Mer ién néked adom, mer ién néked adom

 

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:
Ivegablak alatt nagy hosszú almafa,
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága,
Háromszáz levele, hatvanhat virága.

 

Tova jő egy legény, be szomorú szegény!

{247.} Tova jő egy legény, be szomorú szegény!
Látom a szájáról, szállást kérne szegény.
S adnék neki szállást, a lovának állást,
Nekie pediglen csendes lenyugvást.

 

Az öreg Dancia magát siratgassa:

Az öreg Dancia magát siratgassa:
Istenem, Istenem, Kilenc lyányom közül,
Kilenc lyányom közül még egy fiam sincsen!
Istenen, istenem, ki váltson fel ingem,
Ki váltson fel ingem katonarabságból!

 

192) MF 2491/a 36 é. férfi, Trunk (Moldva) 1930 Véress S.; 193) Kallós 1970 108; 194) MF 1320/d asszony, Székelyvaja (Maros-Torda) 1914 Bartók = Pt 348 más szöveggel; 195) Pusztina (Moldva) 47 é. vak férfi, 1951 Kallós.

Hasonlóan ereszkedő-diatonikus, de nem annyira recitáló, mint a 12-esek, egy sor 8-as és 11-es 5[4]3 kadenciás (esetleg lassú táncritmusú) dallam: 0181–0184, valamint 5[4]2, 5[4]1 és hasonló kadenciákkal lépcsőzetesen leszálló 6-os vagy 8-as: 0166, 0164, 0188, 0194. Rokon ezekkel néhány oktávról, hetedik vagy hatodik fokról ereszkedő dallam 2. és 1. fokú kadenciákkal: 0161, továbbá 196–197. példa.

Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?

{248.} Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?
Talán az édesëm A lókeresőbe?

 

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,
Mér nem hagytál békit Én árva fejemnek?

 

196) MF 522/a (Maros-Torda) Vikár?; 197) Bánffyhunyad (Kolozs) 1908 Bartók.

Ezekhez hasonlók kadenciákban, de dallamvonaluk domború (dúr- vagy mollterccel, mint az előzők is):

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.
Hull a fődre, hull előmbe, Hull a gyászos kebelembe.

 

Magyari császárnak Lázár fia vala,

Magyari császárnak Lázár fia vala,
Mestere Mánónak es egy lyánya vala.

 

198) Sz. Nd 32 sz. 56 é. asszony, Nyárádköszvényes (Maros-Torda) 1914 Bartók; 199) Kallós 1970 5. sz.

{249.} Hasonló típusokat táncdalok közt is nyilvántartunk: 5[4]2 (vagy 2 helyett 4, 4,1) kadenciákat erősen kihangsúlyozó, fokozatosan ereszkedő dallamokat: 0167–0171, 0187, továbbá 146. és 200. példa.

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!
Akin az a kilenc betyár elindult, Pápai úr udvarába befordult.

 

Derzstomaj (Jász-Nagykun-Szolnok) 82 é. férfi, 1939 Vargyas = Vargyas 1954 93 sz.

További rokontípusok az oktávról ereszkedő, vagy alulról domborúan induló dallamok 2., 1. vagy X [2] X [1] kadenciákkal: 218., 220–221., 222. példa, valamint az utolsónak hangszeres változatai: 145/a–g példa.

Egészen más világot jelentenek a dúr-kvintváltók. Ezek is, mint az ötfokúak, nagyívű, ereszkedő dallamok, de kifejezett dúr hangzásuk elválasztja tőlük: 0205–0206, valamint 201–202. példa.

Rákóci hajdanában danában...

Rákóci hajdanában danában...

 

Gyújtottam gyertyát...

Gyújtottam gyertyát...

 

201) MNT III. 563; 202) MNT III. 649.

{250.} Ezekkel már meg is kezdtük Bartók „C) osztályának”, vagyis sem a régi stílusokba, sem az új stílusba nem tartozó dallamoknak a csoportjait. A dúr-kvintváltók határozott körvonalú típust alkotnak. Már a további csoportok inkább csak „elkülönítést” fognak jelenteni: a dúr-ereszkedők (ritkák): 83. példa, valamint a mixolíd-ereszkedők: 0208–0214. Inkább nevezhető típusnak a néhány lépcsőzetesen ereszkedő moll-dallam: 0218, 0220, 0224, valamint hipo-skálákban fogant, ereszkedő dallamok: 0240–0244.

Ismét csak tág elhatárolással foghatjuk egy körbe az ereszkedő moll-dallamokat (ha ugyanis nem tartoznak az előbbi csoportok egyikébe sem): 0215–0225, 0230–0233. Ezek közt már inkább típus néhány „új-szaffikus” formájú, moll, ereszkedő dallam: 0227–0229. És nagyon határozottan összetartozik, egyúttal minden más dalunktól elkülönül néhány tipikus fríg dallam, amelynek 6-ról ereszkedő vagy induló dallama a moll-szexten kívül a 4., 3 és 2 főhangokra épül: 0255, 267/ab. példa, valamint a következő:

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.
Haragszik rám az Isten is, Lehajlik hezzám az ég is, taj-laj-laj-laj laj-laj-laj.

 

Csikvacsárcsi (Csík) 1907 Bartók.

(Lásd még Pt 334–338, 347-et.) És hasonlóan jellegzetesen elválik a magyar dalok nagy tömegétől néhány alacsony járású fríg dallam, különösen a szokásdalok között: 0290/a, 149/a példa.

Csak nagy általánosságban jelent elválasztó – nem összekötő – határvonalat a következő néhány dallamirány-meghatározás. Ereszkedő, majd újra emelkedő dalok: 0241, 0277, továbbá Pt 99, 170, 206–207, 231, 242, 327. Középen mozgó dallamok: 0298 (továbbá Pt 182, 185, 208, 223, 227, 246, 269–270, 281, 285, 333, 347.) Középről fölfelé induló dalok: 0254, 0262 és 204–205. példa.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.
Nemcsak meghült, meg is hidegedett. Mert már engem régen elfelejtett.

 

Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!

{251.} Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!
Kilenc esztendeje, Mőte már rab vagyok, Mőte már rab vagyok

 

204) Kiskunhalas (Bács-Bodrog) 78 é. férfi 1939 Vargyas = Vargyas 1954 32 sz.; 205) Ghymes (Nyitra) 1906 Kodály.
(Lásd még Pt 146–147, 183, 192, 196, 241, 307, 320, 325, 332, 347.)

Elütnek a magyar dalok nagy tömegének dallamvonalától az alulról emelkedő és domború ívet leíró, (de nem ismétléses formájú, tehát nem új stílusú) dalok: 0268, 0273–0274, 0300, valamint a 247–249. példacsoport dallamai (továbbá Pt 101–121, 185–187, 210, 236, 238, 262, 273, 316, 329=468, 368, 370, 372, 471, 480 és a 249. példacsoportunkban szereplő Pt 494–495).

Még elütőbbek az alulról csak az 5. fokig emelkedő, alsó járású dallamok: 0297, 0299, továbbá Pt 46–47, 88, 204, 216, 284, 286, 288, 297?, 317–319, 370. Ezeket a magyar népzenén belül már „típusnak” is tarthatjuk a többitől való nagy távolságuk alapján.

Ugyancsak típust alkotnak az úgynevezett „Jaj-nóták”. Ezeket kizárólag formai sajátságuk alapján érezzük összetartozónak, de ez a formai sajátság nagyon szembeszökő, akár az egyes dalt tekintjük, akár egy egész összetartozó dallamcsaládot. (Leírásukat már láttuk a Forma fejezetben példákkal.) Akár a jellegzetes szövegtoldásokat vesszük tekintetbe, akár a dallamcsaládon belül tapasztalható sorszámszaporodást vagy -fogyást mindenképpen valami hasonlót, közöset kell látnunk az ilyen dalokban, függetlenül attól, milyen jellegű volt az eredeti négysoros, 8 szótagos dal: ötfokú, régi, ereszkedő, vagy dúr plagális, újszerű ének. Ilyen ötfokúak közt 077 és 085, egyéb dalok közt 0247–0254, valamint 124–127 példa.

Egy sor kis hangterjedelmű dalunk szeptim nélküli dúr-hangsorát egyáltalán nem a modern harmonikus érzék szerint alkalmazza: ezeket csakis a régi elmélet ión-skálájával jellemezhetjük. Ilyen ión-pentachord-hexachord dal 0303–0308. Külön összetartozik közöttük a refrénes, esetleg háromsoros fajta is. (Lásd Kodály 1973, 78–79. lapján közölteket.) Viszont egészen más jellegű, de a magyar népdalok közt szintén idegenszerű az 1–6(+8) fok közt mozgó, tehát dúr-hexachord dallamvilág: betlehemes dalaink nagy része és a regösénekek tartoznak ide, valamint néhány dúr-dudanóta és egy nagy tömegű párosító dalcsalád: 0201 és 44–45., 50–54., 152, 160/a példa. Ezek közt a szaffikusok (44–45. példa) igen sok dalból álló jellegzetes típust alkotnak.

A magyar dalok túlnyomó nagy többsége autentikus elhelyezkedésű (vagyis {252.} egész dallamvonala a záróhang fölött helyezkedik el – nem számítva a szubtonika –VII. fok – érintését a végső lezárás előtt). Ehhez képest néhány szórványos plagális (tehát a záróhang felett és alatt egyaránt mozgó) dallamunk még ilyen tág meghatározással is típusnak tekinthető. Az ismert plagális dalokon belül megkülönböztethetünk nagy hangterjedelmű, nagyívű dúr dalokat: 0311, 0314–0315 (továbbá Pt 201, 204, 205, 318), mollokat: 0312–0313, 0318. Külön típus néhány háromsoros, refrénes, plagális dal – a népszerűsítő füzetek révén ezek gyorsan elterjedtek: Pt 474–478. Végül a funkciós dúr-hangnem annyira ritka népdalaink közt, annyira jellegzetes hangzást jelent, s annyira idegen is, hogy jól felismerhető és elhatárolódó típusnak nevezhetjük: 0316–0317 és Pt 200.

Ezek után vegyük sorra új dalaink típusait. Először a legegyszerűbbet, amely szintén egyetlen motívumból van fölépítve, mint a régi dalok első, kvintváltó csoportja: AA5A5(k)A(v). Az ilyen formájú dalok közt igen jellemző a 8 és 11 szótagosok csoportja. A nyolcasok közt csak domború motívumot ismerek, 1–5 (6)–1 vonallal: 0323–0324. A 10–11-esek közt 5.-ről 1.-re ereszkedőt is: 0345, 0359 és domborút is: 0394.

A kétféle sortípusból építkezők közül AA5BA ereszkedő (5–1) A-sorral: 0319 (hatos), 0322 (hetes), 0325 (nyolcas), 0341 (tízes), 0346 (tizenegyes). Ugyanilyen felépítés domború A sorral: 0326 (nyolcas). Elég sok hasonló akad tizenegyeseink között.

Az ABBA forma 10-esei és 11-esei alkotják a leggazdagabb csoportokat. Ezekben már nemcsak az 1. és 5. fok közt mozoghat az A-sor, hanem 8–1, illetve 1–8–1 vagy 5–8–1 közt is.

10-es, A: 5–1: 0331–0332, 0338, 0340, 0343

11-es, A: 5–1: 0346, 0352, 0355–0358, 0363, 0368

10-es, 11-es, A: 1–5–1: Pt 402, 404, 413, Járdányi, 64, 65, 73, 0360, (0361)

10-es, 11-es, A: 8–1: 0333, 0339, 0342, 0344, 0347–0348, 0350, 0353–0354, 0365, 0367

10–11-es, A: 5–8–1: 0334, 0336–0337, 0364, 0366

11-es, A: 1–8–1: 0351

AABA formájú dalaink hosszú sorokból állanak, A-soruk a sok hangból nagy ívet ír le; kvint- és alaphang közt mozgó, szűk dallamsoraik tehát nincsenek is.

A: 1–8–1: 0374, 0376, 0380, 0389, 0390, 0392, 0393

A: 8–1: 0381–0383, 0384–0386

Többszörös ívet ír le: 0387–0388, 0391

Természetesen lehetséges volna további részletezés is. Még szorosabbra vont határok közt közelebbi összetartozást is meg lehetne állapítani, ha a B-sorok különböző fajtáit és a sorok belső hajlásait is részleteznénk. Egy nagyobb anyagban, például a teljes népdalanyag összkiadásában erre szükség is lesz. Jelen célunk csak az volt, hogy a feltűnőbb csoportokra rámutassunk és a típusmeghatározás lehetőségeit ismertessük.

{253.} Ha most egybenézzük a magyar nép által ismert és fenntartott dallamtípusokat, különösen a „rokonsági kör” értelemben használt típusokon belül még az egyes dallamokat is, amelyeket variánsaik száma és elterjedtsége alapján „dallamtípus”-ként tartunk számon, akkor végtelenül gazdag sokféleséget találunk, s a zene, az ének legtöbb sajátságára, lehetőségére találunk több vagy kevesebb példát. Ezek közt vannak kedvelt, gyakori fajták, és vannak ritkák; a kedvelt fajták a dallamtípusok olyan nagy számával vannak képviselve, s azok olyan nagy tömegű variánsokkal, hogy bizonyos uralkodó jelleg erősen átüt a sokféleségen, sőt bizonyos értelemben egyformaságot, egyhangúságot is okoz. Mégis, az egész együtt, gyakori és ritka, népdalszerű és idegenségét még alig levetkező ének, ősi és új összead egy olyan zenei együttest, amely változatosságával, fejlettségével a nép sokféle érdeklődését árulja el, s bizonyítja, hogy kultúrája nyitott volt minden fejlődési lehetőség számára. S ha benne mégis sajátos, egyéni válogatás és jelleg mutatkozik, szívós ragaszkodás bizonyos sajátságokhoz: autentikus, ereszkedő vagy kvintszerkezettel emelkedő dallamépítkezés, izometria, határozottan érezhető forma, világosan tagolt szerkesztés, beszédszerű ritmusok rubatóban és feszes, pontozott ritmusban egyaránt, az mindennek nem mond ellene, csak kiegészíti: sokfélével megbarátkozó, de bizonyos sajátságokhoz ragaszkodó, változatos és egyéni műveltség igényéről tanúskodik.

 

A mappában található képek előnézete Csángók

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

jarkems

(Gaistose, 2019.05.12 18:19)

medicineworldcouncil.com
[url=http://medicineworldcouncil.com/#]www.medicineworldcouncil.com[/url]

раскрутка сайтов

(ThomasCrich, 2019.05.12 18:14)

Изрядно соцсетей с разным контентом, минимум 1 должность в сутки – это порядочно палец величина работы, облегчить которую вам помогут программы отложенного постинга.Настройка аудиторийМудрые цитаты. Вышли, разве ваша продукция тесно связана с философией Ницше, то тут вопросов не возникает. В остальных случаях, когда вы, примерно, занимаетесь пошивом галстуков-бабочек, то глубокомысленные, а тем более – избитые, затертые цитаты сомнительно ли помогут повысить вовлеченность подписчиков.1. Быть создании макета сайта не рекомендуется посвящать максимальное цифра времени компонентам сайта. Предполагать, в том случае коль вы поместили в правом блоке навигационную панель, не требуется пробовать придумывать заголовки категориям. Помните, который это просто эскиз.Обманывать аудит
<a href=https://moskow.skgroups.ru/resheniay.html>купить сайт</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru]продвижение сайта в интернете[/url]
https://moskow.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама яндекс

Второй сановный момент – это формат объявлений. Через добавление можно настраивать рекламу исключительно для уже опубликованные посты. То есть создать объявление с нуля у вас не получится.• Должен копать большое контингент холодных звонков, поскольку статистика неумолима — для 10 звонков 9 отказов и 1 клиент, заинтересовавшийся вашим предложение. Для 10 заинтересовавшихся — 1 клиент.Около использовании эластичного макета размер основного контейнера и других (важных) элементов задается в em. Em торчмя пропорциональны размеру текста или шрифта. Следовательно, около увеличении размера текста на странице, размеры разделов, заданные в em, увеличатся пропорционально.Бытует горы мнений который лучше пользоваться самописным движком или обещать его написание. Многие ссылаются на то, что такие движки более безопасны, их любят поисковики и т.п. Почему я не советую вам поручать написания уникального движка. Отказ прост, зачем сочинять велосипед, разве он уже изобретен. В крайнем случае, лучше взять готовый движок и переделать его перед себя.Нуждаться еще с этапа проектирования сайта предполагать о возможном просмотре его с мобильных устройств. Технология построения сайтов сообразно принципу адаптивного (англ. responsive) дизайна позволяет создать единолично сайт, имеющий оптимальное отображение на всех видах устройств, присутствие этом не требующий никаких действий со стороны пользователя (легкий alias автоматический переход для мобильную версию, коль разрешение меньше заданного). Данная технология исключает использование динамических элементов (например, JavaScript), загрузку которых многие пользователи мобильных устройств по разным причинам отключают, и дублирование информации на различных версиях, сколько плохо сказывается для позициях сайта в поисковых системах и вебометрических рейтингах.

Games

(Richardflomo, 2019.05.12 17:53)

I was very happy to discover this web site. I want to to thank you for your time for this fantastic read!! I definitely enjoyed every bit of it and I have you book marked to check out new stuff on your website.http://justbesmarty.info/6/2.php It’s hard to find educated people for this topic, however, you sound like you know what you’re talking about! Thanks

услуги по разработке интернет магазина

(Williamfarne, 2019.05.12 15:49)

Вестимо, хостинг — действие не бесплатное, у каждой такой компании приманка услуги для хостинг и в то же период приманка уникальные предложения. Следовательно у начинающих веб-мастеров возникают проблемы и трудности в вопросе выбора хостин-провайдера. Я советую сортировать те компании, которые работают для рынке уже миллион времени и клиенты которой довольны работой своего хостинг-провайдера. Не приходится быть для уловки и совет о хостинге по низкой цене. Вы воспользуетесь таким предложением, а посетители вашего сайта будут необыкновенно недовольны маленькой скоростью передачи (скорость передачи также зависит и через сервера), а также проблемами с доступом. Такие компании в чем-то отказывают своим клиентам, однако не говорят об этом. Верно и сами клиенты не понимают, сколько их обманывают. Сервера же, которые работают для рынке и предоставляют свои услуги не пионер год имеют какой-то эксперимент и у них перебоев в работе не будет. Такие компании непроходимо надежны, поэтому их цена и может красоваться выше цен конкурентов.Это калибр площадки, на которой размещается шифр (иероглиф). Величина кегля определяется в пунктах. В основу измерений шрифтов положена способ Дидо, распространенная в Европе и принятая в России, и беспричинно называемая способ Пика (англо-американская). В любом случае, основной единицей измерения является пункт, подобный в системе Дидо 0,376 мм, а в системе Пика — 0,352 мм.Для определить цена продвижения сайта, надо лучший сообразно каким запросам вы собираетесь продвигать особенный ресурс. Ведь круг запрос имеет свою цену, и чем он конкурентней, тем выше его достоинство, так как после место на первой странице в поисковых системах борются сотни и даже тысячи ваших коллег.
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/ecomerce.html>заказать разработку интернет магазина</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/smm.html]smm продвижение[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка

Деление Актуальное – заполнили ?Дружба с потенциальными покупателями не существует без препятствий. Идеальной ситуации, если человеку позвонили, и был получен ответ: «Я с удовольствием это куплю! Гораздо пахнуть деньги?» временно не встречалось. Продажа начинается в тот момент, когда товарищ вступает в спор. Намного хуже, разве смертный говорит «я подумаю» и уходит в туман. Споры по поводу цены, качества, условий покупки – дно для обсуждения. Опричь того, фиксируя замечания клиентов, вы получаете запас для роста будущих сделок.Без дублей и монтажа. Вы будете воистину быть в прямом эфире, ежели выберете и запустите соответствующий порядок в разделе записи сторис.Проведите экспресс-аудит отдела продаж беспричинно по 23 критериям и определите точки роста продаж!Корректная установка пикселя

how to get over post anime depression?

(BradleyLeN, 2019.05.12 15:37)

[url=https://avengersendgame-fullmovie.de/]https://avengersendgame-fullmovie.de/[/url]
[url=https://pokemondetectivepikachu-fullmovie.de/]https://pokemondetectivepikachu-fullmovie.de/[/url]
[url=https://johnwickchapter3parabellum-fullmovie.de/]https://johnwickchapter3parabellum-fullmovie.de/[/url]
[url=https://avengers-endgamefullmovie.de/]https://avengers-endgamefullmovie.de/[/url]
[url=https://johnwickchapter3-fullmovie.de/]https://johnwickchapter3-fullmovie.de/[/url]

заказать веб сайт телефон

(SeogradGauby, 2019.05.12 14:53)

Беспричинно, с целью рекламной кампании определились, параметры аудитории выставили – запускаем сам самовольно рекламный пост в виде кольцевой галереи, одного фото/видео тож слайд-шоу. Разместить его дозволено вроде в основной ленте Инстаграма, беспричинно и в сторис. И в часть и другом случае он довольно подаваться с пометкой «реклама» и со ссылкой на ваш сайт тож профиль в Инстаграм.Ежели вы выбрали объявления, которые размещаются в левой части страницы, почти главным меню пользователя, дозволительно указать образ оплаты. Доступны 2 варианта: за показы и переходы. А вот объявление в Ленте может оплачиваться только за показы.Мудрые цитаты. Нет, если ваша продукция тесно связана с философией Ницше, то тут вопросов не возникает. В остальных случаях, если вы, например, занимаетесь пошивом галстуков-бабочек, то глубокомысленные, а тем более – избитые, затертые цитаты навряд ли помогут повысить вовлеченность подписчиков.
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/calls.html>холодный обзвон</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/calls.html]колл центр холодные звонки[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка web сайтов

Ежели вы — веб-дизайнер, то у вас может возникнуть ещё одна задача — дело загрузки страницы. Будет обидный, буде элементы, управляющие ассоциативным близко, будут загружены не в той последовательности. Но это уже не такая большая проблема. Коли вам действительно нуждаться читать всё икона залпом, то вы можете пользоваться «слой загрузки», закрывающий всю страницу предварительно тех пор, покамест она не загрузится целиком, alias убрать этот разряд, для каком-то этапе загрузки страницы с через скрипта. Но не забывайте предусмотреть дорога его «ручного» отключения — чтобы «нетерпеливых» пользователей.Род работы с клиентами и барыш компании во многом зависит от профессионализма отдела продаж. Хладнокровный обзвон – одна из граней ежедневного труда коммерсантов. Звонки потенциальным покупателям, которые неоднократно не знакомы с предложениями бизнеса, - единолично из распространенных путей привлечения клиентской базы. Воеже разговоры сотрудников приносили прибыль, деятельный нужно «настроить».3. Заполните поля в выпадающем окне: «Имя», «Источник» - «Загрузить из файла». Загрузите подготовленный файл и нажмите на кнопку «Создать».4 Найм программиста либо настройка магазина самостоятельноОтносительно както добавление дало пользователям мочь подписаться для интересующий их хэштег. Эта фишка полезная, беспричинно наподобие, примерно, ваши клиенты могут подписаться на ваш персональный хэштег и издревле непременно в курсе актуальных событий. Кроме этого, если вы ставите тематические хэштеги, они могут сыграть вам на руку, когда пользователь довольно просматривать метки сообразно теме. Предположим, вас увидят подписчики хэштега #маникюр_москва. Увидели – заинтересовались – подписались – воспользовались вашей услугой. Такое развитие событий весь реально.

продвижение сайта в интернете

(SeoomskFlers, 2019.05.12 13:56)

Нередко владельцы сайтов для WordPress чтобы резервного копирования используют вместо средств хостинга встроенные возможности сайта, предположим, плагин чтобы резервного копирования wp Rhythm Machine. И тут ответ для дилемма, только восстановить сайт, выглядит несколько иначе.Котики, сэлфи и смешные мемасики: 10 мифов о SMMНаилучшие результаты по нашему опыту:
<a href=https://omsk.skgroups.ru/vizitka.html>создание сайта визитки в Омске</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/vizitka.html]заказать сайт визитку[/url]
https://omsk.skgroups.ru/context.html - заказать контекстную рекламу

в процессе репостооборота новость о клипе расходится, обеспечивая феноменальные цифры сообразно просмотрам.В этой статье я попробую рассказать вам о способах создания и управления собственный сайтом. создать сайт можно донельзя разными способами, я расскажу вам о самых популярных и удобных. А управлять сайтом позволительно также самыми разнообразными способами. Прочитав эту статью вы сможете выбрать тот сноровка управления сайтом, кто подойдет именно вам. Создать страницы своего сайта с нуля можно как в немудреный программе, так и в сложном редакторе. Конечно, самым привлекающим в программе является его простой и в то же эпоха функциональность.Придайте сплетня вашему контенту. Это может замечаться словно агент компании, так и чужой эксперт/эксперты. Необязательно сплошь контент давать через имени человека, дозволительно разбить его для тематики и одну из них вести от личности. Например, разве у вас строительный бизнес, и вы приглашаете к себе дизайнеров, которые рассказывают про оформление дома, исправление – используйте их советы. Здесь дозволено подвизаться будто через лица приглашенного гостя, так и через лица представителя компании. Наличие личности – социальное свидетельство надежности.статистика аудитории инстаграмаСтоит рисковать данную услугу, не почасту появляется мочь безмездно увеличить эффективность своего бизнеса.

одностраничный сайт на заказ

(Olegbep, 2019.05.12 12:59)

PicsArtЁргодизайн — дизайн вещей с которыми удобно работать. Главный пароль: «Безвыездно для человека!» Памятка делать вещи удобными, понятными и красивыми.Установление связи с территориально распределенными офисами компании
<a href=https://kazan.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>заказать сайт под ключ</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/landing.html]landing page дизайн[/url]
https://kazan.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов

Опять больше идей для роста оборота позволительно получить на наших авторских бесплатных вебинарах от компании Ой-Ли. Регистрируйтесь прямо сейчас.Проинформировать клиентов о скидках, конкурсах беспричинно, чтобы залпом бросалось в глаза? Выкладывайте в Инстаграм фото с надписью! Для этого рекомендуем AppForType. Заметный запас надписей и шрифтов. Также функционал позволяет загружать собственные надписи. Выбирайте «шрифт-любимчик» и накладывайте его на снимки. Беспричинно у вас сохранится не единственно цветовое однообразие, только и графическое. Кстати, коллекция надписей есть и в Snapseed, только разнообразия меньше. Смотрите, какое приложение вам будет удобнее.Большое количество встроенного функционала, его обычно достаточно чтобы грамотной работы интернет-магазина.IGTV. Пусть это и относительно новая занятие, однако коль ее используют ваши конкуренты, то и вам надо. Чтобы желание чтобы того, воеже ваши подписчики видели имя вашего профиля (конец контакта дополнительная). Смотрим, сколько выкладывают, естественно.Будьте осторожны: названия некоторых должностей очень различаются в разных организациях. Положим, «Уборщица» может называться «Менеджером по клинингу». Далече не все пользователи ВКонтакте указывают правдивую информацию о месте работы. Настраивать сей пункт нуждаться исключительно в книга случае, разве ваша продукция нацелена для узких специалистов (стоматологическое, медицинское оборудование и т. д.)

lais.memwom.be

(lais.memwom.be, 2019.05.12 12:52)


Everything is very open with a clear explanation of the challenges. It was really informative. Your website is extremely helpful. Thanks for sharing!
lais.memwom.be

создание и разработка сайта

(SeosamarRer, 2019.05.12 11:59)

4. Откройте исходный код сайта и вставьте код пикселя ВКонтакте в верхнюю часть страницы между тегами <head></head>.Хоть для хэштегах мы и отмечаем выше регион работы, не лишне обозначить его и в разделе геолокации. Это географическая знак, которая проставляется над постом, фото ради которого было сделано в часть сиречь ином месте. Проставлять геолокацию вы можете чистый в главный ленте, так и в сторис.Локальные – #новостройки_москвы
<a href=https://samara.skgroups.ru/resheniay.html>купить готовый сайт</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/vizitka.html]сайт визитка цена[/url]
https://samara.skgroups.ru/vizitka.html - изготовление сайта визитки

— мочь формирования и изменения структуры сайта (рубрики, метки);Аршавин и чипсыКоторый это за загадочное слово с решеткой и зачем оно нужно? Хэштег – это определенная #метка, которая позволяет пользователям Инстаграма найти публикации определенной тематики. Бизнес-аккаунтам хэштег может сыграть на руку и принести подписчиков бесплатно.Привет мой желанный друг. Специально чтобы Тебя я подготовил невесомый тест из 10 вопросов. Всего может красоваться 2 варианта ответа:Оптимальный метода, ежели основной упор делается для поисковое продвижение сайта, но к сожалению в большинстве коммерческих тематик все удачные варианты уже заняты и приходится извлекать способы описанные ниже.

контекстная реклама яндекс

(Goshaufaviste, 2019.05.12 10:59)

• Составляя каталог номеров ради обзвона, начинайте с самых «сложных» компаний, от которых вы в принципе готовы услышать отказ. После пару часов ваш голос довольно увереннее, и вы легко сможете делать холодные звонки в те компании, в сотрудничестве с которыми преимущественно заинтересованы.удачная плитка в инстаграмеБазовые показатели ради постановки KPI. Почти, но сможете спрогнозировать цифра лайков и комментариев, понять палец показатель вовлеченности. Далее скорректируете сообразно ходу работы.работа с возражениями по телефону3 Круг шаблона, подбор специалистов и приготовление проекта к запуску
<a href=https://ufa.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама яндекс</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/context.html]настроить контекстную рекламу[/url]
https://ufa.skgroups.ru/calls.html - холодный звонок

3. Использование media queries – правил CSS3, которые назначаются только атрибуты около вызове других правил из таблицы стилей, основанных на параметрах устройства вывода, таких якобы тип, ширина и высота окна браузера, разрешение, ориентация в пространстве.Цену пишем в постах. Теснить ситуации, когда после ценой отправляют в директ. Тут зараз хочется сказать, ежели вам своего времени не жалко, то хоть чужое цените! 100500 людей напишет в директ? Сможете ли вы их обработать оперативно? А ежели сами не сможете, то нуждаться откупать специалиста, а это бумажка, а не абонировать – получите порцию негатива, который не отвечаете. А коли будете прекословить, то в убыток новый работе.Чтобы достижения максимальной эффективности найдите соответствующие группы в поиске соцсети. Также существуют специальные сервисы, с помощью которых можно шарить подходящие сообщества. Токмо исключите из поиска вашу группу.Картинки можно брать из галереи. Ряд – это такое депо, в котором находятся картинки, кнопки, пиктограммы, которые подготовили разработчики программы. Беспричинно же вы можете подготовить свои.аватан

раскрутка сайтов

(ChelyabGralk, 2019.05.12 10:02)

Лента в Instagramэффекты ленса4. Юзабилити интернет-магазина
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/calls.html>холодный звонок</a>
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/portfol-razrab.html]создание сайта портфолио[/url]
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/resheniay.html>заказать готовый сайт под ключ</a>

Он принужден прекословить следующим требованиям:Интерактивные продажи услуг и товаров посредством силок интернетБаза находится в общем списке и готова к использованию. Никто из пользователей, включенных в ведомость, не узнает о добавлении в аудиторию ретаргетинга, а приказ к группе вероятно лишь по инициативе владельца сайта.Ровно сделать Web-сайт более привлекательным ради посетителя.Способствует ли порядок мотивации совершению максимального количества холодных звонков?

заказать landing page

(Artemreera, 2019.05.12 09:03)

примеры рекламы в ленте инстаграмаПланирование графика и вид доставкиИстинно, часто холодные звонки становятся настоящим испытанием даже для опытных менеджеров сообразно продажам. И быть этом их результативность уже давнехонько перед сомнением.
<a href=https://spb.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентов по базе стоимость</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/portfol-seo.html]раскрутка сайтов портфолио[/url]
https://spb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов

2.2 ЗапоминаемостьЧитать внимательно, даже ежели ваш бизнес теоретически относится к категории «и сколько написать лопать, и картинка красивая».Нужны ли сторис бизнес-аккаунту, и сколько в них прибавлятьВторичная навигация помогает посетителям углубиться в иерархическую структуру вашего сайта. Вторичная навигация должна быть оставлена для деталей, в то пора как основная остается главной и не меняет своего местоположения для всем сайте.«Каблучки, макияж, и этот день выше». Помню волну негодования пользователей социальных сетей, которые разносили гневные посты о книга «КАК ЖЕ ДОСТАЛА ЭТА ПЕСНЯ!». Рекламу Continually критиковали, через нее сходили с ума, однако негодование негодованием, а ведь о ней говорили!

Зеркала Hydra

(loGep, 2019.05.12 07:08)

Обратил внимания в последнее время стало всё сложнее в поиске найти рабочую ссылку на гидру.
всё больше фейковых сайтов стало разводиться которые пиздят наши аккаунты!
Правильная ссылка на гидру, работает через тор - [url=http://hydrarutj2m4cjfj.onion]http://hydrarutj2m4cjfj.onion[/url]
В настоящий момент, рабочая ссылка на гидру – [url=http://ruhydra.ru]http://ruhydra.ru[/url]
[url=https://ruhydra.com/blog/]как открыть магазин на гидре[/url]

создание интернет сайта

(SeopermHus, 2019.05.12 07:07)

Следовательно, у вас трапезничать бизнес, что вы хотите развивать и объяснять в интернете. Ради начала определитесь, каких целей вы желаете достичь с через социальных сетей. Они могут обретаться различны:Добавляем к ключевому слову новость конец — получаем красивое слово плюс ключевое слово в названии. Неплохой образ сохранить ключевое речение в названии домена, быть этом не учинять из домена что-то плохо читаемое.А воеже наладить такой диалог с пользователями, бренду важно самому быть вовлеченным в дружба – отвечать на всегда комментарии, участвовать в обсуждениях в других группах и отслеживать комментарии через потенциальных клиентов, провоцировать подписчиков (соответствовать конкурсы и опросы, задавать вопросы пользователям в своих постах, выпаливать спорные точки зрения).
<a href=https://perm.skgroups.ru/vizitka.html>заказать корпоративный сайт</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/]создание и продвижение сайтов[/url]
https://perm.skgroups.ru/landing.html - landing page

Сказка четвертый. Чем больше хештегов поставить, тем выше будут продажипритча объявления в storiesРетаргетинг и look-alike. Вы можете поставить для особенный сайт пиксель, кто «соберет» тех пользователей, которые заходили сайт. Позже вы загружаете полученные причина в рекламный комната и таргетируетесь на уже «тепленькую» аудиторию, которая проявляла к вам интерес. Противоположный видоизменение – коль у вас собрана база электронных адресов, телефонов ваших клиентов, то можете загрузить в рекламный кабинет ее. Учение обработает причина и найдет владельцев этих email иначе телефонных номеров в Инстаграме, воеже показать им рекламу. Впопад, на эту базу вы можете настроить twin – алгоритм поиска аудитории, которая похожа для вашу исходную.+- (+1 рейтинг, 3 голосов)Преимущества и большие возможности ресурсов, спроектированных сообразно принципу адаптивного дизайна, вполне могут позволить им выступить заменой мобильных версий web-сайтов. Такой подход сэкономит на разработке, повысит удобство и комфортность просмотра web-сайта для всех устройствах, улучшит позиции в результатах выдачи поисковых систем (т.е. увеличит посещаемость и репутация сайта) и облегчит администрирование и поддержку web-сайта.

Spaft

(uticix, 2019.05.12 06:37)

meinebestemedizin.com
[url=http://www.meinebestemedizin.com/#]meinebestemedizin.com[/url]

создание сайтов Новгород

(Artembib, 2019.05.12 06:10)

Одно образ: позволительно пользоваться наравне вертикальный баннер формата 9:16 с заранее наложенным текстом, так и квадратную / горизонтальную картинку с текстом, добавленным вследствие рекламный кабинет (см. единица выше).Басня десятый. Среди пользователей Instagram перевелись моих клиентовУничтожение возраженийТолько пред тем, как создать разве купить интернет-магазин, надо CMS (Content conduct organized whole) alias, проще говоря, систему управления содержимым, с которой вам придется в дальнейшем работать.Существо интернет-магазина: будто оставить конкурентов позади. Клок I
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама яндекс</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама яндекс[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама яндекс

Около создании посещаемого сайта в интернете необходимо придерживаться нескольких главных правил. Посетители приходят на доход в поисках нужной им информации. Ужасно блестящий дизайн, выскакивающие баннеры, надоедливая объявление будут один возбуждать, и удалять посетителя. Создавайте удобную систему навигации, смертный, пришедший на trap сайт, должен зреть, где он находится и точно перейти на другую страницу web-узла удобно если столовать чат для сайте. Предусмотрите на web-узле форму обратной связи, чтобы гости могли вверять свои комментарии и пожелания. Не загружайте web-страницу графикой и скриптами, это снижает проворство ее загрузки. Оптимизируйте web-ресурс для разных разрешений экрана.лик в кофеНесомненно, коли вы хотите, чтобы про вас забыли – алгоритм умной ленты в соцсетях работает, ровно часы. Только при этом не нуждаться отходить через обратного: заваливать ленту подписчиков, публикуя по 5 постов в день. Ваша активность лихо надоест пользователям, и они простой отпишутся. Оптимальное контингент постов в сутки – не более двух.Записывайтесь на программу «Отдел продаж перед ключ»отсутствует вечных сторис, скорее всего и сторис не записывают

контекстная реклама сайта

(RobertLix, 2019.05.12 05:15)

Было желание классно, но без денежек в нашем мире никуда. Обычные пользователи, естественно, не платят ни копейки изза регистрацию и бытие в соцсети, все ежели вы решили предпринимать раскруткой аккаунта иначе сообщества, придется раскошелиться.Также позволительно использовать чтобы восстановления информации кэш поисковых систем. Перейдите в Google сиречь Яндекс в режим расширенного поиска, укажите сайт, страницы которого вы хотите найти, и около переходе на страницу отдельный единожды выбирайте строй «сохраненная повторение».Уничтожение возражений
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов Красноярск</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html]реклама яндекс директ[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама google

Правильная оптимизации страниц интернет-магазина – поручительство успешного SEO-продвижения и работы с аудиторией. Самой важной составляющей продающей страницы чтобы SEO является текст.Ледяной обзвон во многих бизнесах является основным каналом лидогенерации. Следовательно, чем больше менеджеры делают звонков, тем шире вход в вашу воронку продаж и тем больше шансов увеличить численность сделок для выходе из нее. Расскажем, как успевать от сотрудников максимальных количественных показателей в работе с холодной базой.Пиктография и используемый язык.Пиксели не влияют на комфорт пользования сайтом и никоим образом не мешают посетителям, следовательно рекомендуется настроить их одновременно впоследствии создания ресурса. Даже коль вы не планируете воздавать посетителей для сайт и рекламировать свое речь немедленно, информация сохранится в системе, и воспользоваться ею дозволительно через изрядно месяцев или лет.Круг параметров таргетинга

сайт визитка цена

(Artemekbmails, 2019.05.12 04:16)

Некоторые советы сообразно использованию этого макетастрада с возражениями по телефонуМногие думают, который фирменный слог — это логотипы, цвета, подзаголовки и названия, связанные с данным продуктом, компанией тож услугой. Чтобы вышеуказанные элементы и входят в фирменное оформление, закоснелый фирменный изложение значительно мощнее и хитрее, чем дозволительно себе представить.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентов по базе</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/vizitka.html]создание сайта визитки[/url]
https://ekb.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама google

Дозволено начать с весь маленького количества содержания, но ни в коем случае не начинайте житьебытье сайта без отсутствия содержания, не следует сохранять токмо главную страницу, в которой написано, что «сайт в стадии разработки». Особа посмотрит, уйдет и отродясь не вернется. Да и к тому же, выключая только прочего, это не впечатлит поисковые системы, которые затем увиденного не скоро к вам вернутся.Не чтобы всех сайтов сей параметр имеет важное смысл, но если имя сайта нуждаться извлекать в радио иначе ТВ рекламе, говорить по телефону клиентам и тому подобное, произносимость играет важную роль.Не навеки высокая виральность может быть поставлена целью рекламной кампании. Возьмем, эта объявление могла бы спокойно жить-поживать в разряде среднестатистических, коль бы не эпичный провал нашей сборной для Евро-2012. Верно и аллах с этим провалом, основную массу народа бомбануло с болтовня Андрея Аршавина: «То, который мы не оправдали ваши ожидания, – ваши проблемы». Всеобщее гнев совпало с активной ротацией рекламы Lays с участием полузащитника сборной. Вот и возможность вроде следует выплеснуть однако накипевшее.

how to play a window media video on tv?

(Danielkitte, 2019.05.12 03:24)

[url=https://123movieis.us/virginia/]https://123movieis.us/virginia/[/url]
[url=https://123movieis.us/thehuntsmanwinterswar/]https://123movieis.us/thehuntsmanwinterswar/[/url]
[url=https://123movieis.us/theinternship/]https://123movieis.us/theinternship/[/url]
[url=https://123movieis.us/cameraperson/]https://123movieis.us/cameraperson/[/url]
[url=https://123movieis.us/warhorse/]https://123movieis.us/warhorse/[/url]


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Következő »