Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

......................

NÉPDALTÍPUSOK

A variálás állandó folyamatában az új meg új formák alakulásának szövevényes folyamatában, kevéssé sikerült vagy életre nem való kísérletek és sikerült, de el nem terjedt, vagy kiveszőben lévő egyedi darabok tengeréből emelkednek ki mint szigetek vagy nagy szárazföldek, a típusok: egy-egy dallamelgondolásnak, formai alakulatnak folytonos újraalkotásából keletkező változattömbök. Egy-egy ilyen, felismerhetően azonos dallam összetartozó változatait is szokták típusnak nevezni: így nevezi például Járdányi a Magyar népdaltípusok c. kiadványában az egyes dallamokat, amelyek szélesebb területen, több változatban ismeretesek. Ugyanígy használja a típus fogalmat az MNT VI. kötete. Ezek a „típusok” tulajdonképpen „a dallamok”, amelyeknek a műzenében egy-egy alkotás felel meg. Mindössze az a különbség, hogy a műzenei alkotás egyszeri és megmásíthatatlan, a néphagyományban viszont egy alkotás sok változatban él – mintha a zeneszerző művét csupán számos vázlatából ismernék. Éppen ezért helyesebb a típus szót tágabb értelemben venni: több önálló „alkotást” – vagyis változatokban élő dallamot – összefoglalóan nevezni közös típusnak aszerint, hogy több vagy kevesebb vonásban hasonlók egymáshoz. Rokon dallamokat és nem azonos dallamokat nevezek tehát a továbbiakban típusnak. Az a kérdés, milyen rokonság alapján nevezhetünk így különböző dallamokat.

Legtágabb a rokonság akkor, ha a dalok egyetlen meghatározó sajátsága alapján húzzuk meg a rokonság határait. Tulajdonképpen az eddigi fejezetekben tárgyalt összes tulajdonság szerint lehet „tipikus” egy dallam, s tartozhat ilyen vagy olyan típusba: van dallamvonal szerint típus, hangkészlet szerint (sőt hangnem is tehet dallamot tipikussá), van ritmus-, illetve szótagszámtípus, formatípus, sőt dallam–szöveg kapcsolat is lehet jellemző néhány szorosan összetartozó dallamra, végül, de nem utolsó sorban az előadásmód is foghat össze „típust”. Vegyük sorba ezeket a lehetőségeket.

Nem kell bizonygatni, hogy a dallamvonal, illetve egy összetettebb dallamfelépítés lehet tipikus, és sokféle eltérő megoldásban jelentkezhet. Legtágabb határok közt beszélhetünk ereszkedő (01–094), helyben topogó (0129–0141 és 0280–0302), emelkedő (0256–0275), kupolás dallamokról (0319–0393), kétrészes – például kvintváltó (01–049) vagy kvinttel magasabban ismétlő (0323–0324, 0335, 0345, 0359), mély járású (16/e, 46, 0137, 0143–0152, 0176–0179, 0293–0302, 0311–0318), magas járású (01–049+0234–0244), tág ívű (022, 039, 0219, 0369–0393) és szűk menetű dallamokról (0146–0152, 0308–0309), s ezek bizonyos {240.} vonatkozásban valóban közelebbről vagy távolabbról rokonok. A dallamnak még a tagolása is lehet igen tipikus: a kadenciái. Bizonyos kadencia-sorozatok is összekötnek dallamokat egymással, például 7 [5] 3, 4[5] VII, ezek többnyire kvintváltók: 5[4]3, 5[4]2 históriás jellegű vagy táncnóták a „sirató rokonság” jellegzetes példái; 1[5]4 az új stílusra jellemző és így tovább. A hangkészlet néha igen jellemző egy-egy dallamstílusra, különösen a fejlődés korai fokozataiban, de még olyan fejlett parasztzenében is, mint a bolgároké. A magyar népzenében is más-más jellege van a dúr pentachord dallamoknak (0303–0309), mondjuk a Zobor vidéki lakodalmas énekeknek (0303, 0307) vagy a hexachord (+oktáv) hangkészletnek, mondjuk a regösénekeknek, betlehemesnek és dudazenének (201., 42–45., 50–54., 152., 256. pl.), mint az oktávterjedelmű ötfokú daloknak. Ötfokú dallamok: ez a tág hangkészlet-meghatározás is, minden tág volta ellenére is, jelent bizonyos rokonvonást, ami határozottan elkülöníti más dallamoktól. Igen sok dallamot meghatároz a fríg hangnem, ha ugyanis annak fő hangjaira épül fel a dallamvonal (0178, 0255, 0282, 0284, 0290/a). Egészen különválnak hangnemi-hangkészleti sajátságaikkal azok a dalok, amelyeknek egész dallammenetük az „akusztikus skála” hangjaira épül, s annak jellemző hangjait lényeges dallamhelyen építik be a dallamvonalba (69, 0278). Funkciós dúr-dalok (0317), hipo-skálákban mozgók (0240–0244) mind külön rokonsági körbe tartoznak. Ismét határozott típust jelentenek a drm-n recitálgató dallamok (0129–0141).

A magyar népdalban (a népköltészethez hasonlóan) igen nagy jelentősége van a szótagszámnak: egy-egy szótagszámcsoport vagy különösen egy-egy sajátos versszakképlet összekapcsol sok, egyébként különböző dallamot. Az olyan ritka sor, mint az ötszótagú, különösen ha a versszak mind a négy sora ilyen, annyira különválik a magyar dalok többségétől, hogy ez már típussá is avatja (e tekintetben legalábbis). De igen jellegzetes csoportot alkotnak a 6-os, 8-as, 12-es izometrikus dallamok is – ezek többnyire a régi parlando-rubato dalok főcsoportjai; a 12-esek pedig a régi stílusban szinte kivétel nélkül az úgynevezett „recitálók” csoportjába tartoznak. Ellenben a 7 és 11 szótagúak a régi stílusban kivétel nélkül táncdallamok, a 6+5 tagolású 11-es pedig szinte egyetlen dallamot jelent: a „Hol jártál az éjjel cinegemadár” szövegű kanásztáncot (04). 13–14 szótagszám egy dallamon belül a kanásztánc legjellemzőbb típusait jelenti. Új dalaink között a 10-es és 11-es szótagszám jelent igen tipikus dallamcsaládot, az új stílus legnagyobb tömegű, legjellegzetesebb darabjait; 16-os szótagszám a közép-erdélyi új dallamokat, s ennél hosszabb sorok már csakis az új stílus AABA formájú dalaira jellemzők, tehát ismét egy szűkebben körülírható dallamfajtát határoznak meg.

Még közelebbi rokonságot jelenthet egy-egy sajátos ritmusforma. A mazurka-ritmus igen erős hasonlóságot tud éreztetni még nagy dallamkülönbség ellenére is.

ritmus 4–5 dalunkra jellemző, amelyeket ezért egymás közeli rokonainak érzünk.

{241.} Talán még erősebb a típusalkotó ereje a formának. AA5A5A dallamainkat szinte mind egy típusnak lehet érezni. Nem kevésbé a fordítottját: A5A5AA-t. Még jellegzetesebb, egyéni arculatot tud adni egy dalnak a szaffikus forma magyar változata. A 118–119. és 160. példában több változattal is bemutatott dallamcsaládot például szinte semmi más tulajdonság alapján nem lehetne egyetlen variánscsoportba sem összehozni, csakis a forma alapján: dallamiránya hol fölfelé tartó egészen az oktávig, hol a kvintről lefelé mozog, hol meg a kvint körül marad; hangnem-hangkészlete alapján lehetne dúr pentachordtól oktáv terjedelmű dúr, akusztikus, fríg, hipo-ión, eol dallam; szótagszáma és ritmusa a 3–4. sorban nagy különbségek között ingadozik, tehát mint „heterometrikus versszak” is különböző helyen szerepelnének változatai akár egy ritmusrendben, akár a szótagszám szigorú rendszerében. Ami mindben közös, az egyedül a forma: AAb+bc, a késői szaffikus jellegzetes formája; ennek megfelelően a nép is egyetlen dalnak ismerte és mindig ugyanarra a szövegre énekelte. (Pontosabban: ugyanazt a dallamot ugyanazzal a szöveggel variálta ilyen különböző formában, ahol minden megváltozhatott a dallamban, egyedül a forma nem.)

Még a dallam–szöveg kapcsolat is lehet típusalkotó elem: kanásznótáink, dudanótáink sajátos szövegeknek sajátos ritmussajátságokkal való együttjárását jelentik, különböző dallamokban. „Jaj-nótáknak” pedig azokat nevezzük, amelyek sajátos szövegkezelésükben gyakran toldják ki a szöveget: jaj, jaj, jaj (csuhajja, la-la-la) féle szótagokkal a dallam kitolódott sorvégein vagy páratlan sorain. A „virágénekek” is elég jellegzetes csoportot jelentenek: virágot emlegető refrénszövegükről nevezzük így, a legjellegzetesebbek a háromsoros, refrénes dúr-pentachord dallamok.

Végül az előadásmód is jelölhet típust: „recitálók” kivétel nélkül 12-es parlando, ötfokú drm-kezdetű dalok; s az 5/8-os előadás a régi stílusú 11-esekben tapasztalható, ahol a 4/8-ot váltja fel a kissé fellazított, nagyobb érzelmi töltésű, kiszélesített ritmus.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, többnyire elég tág határokat jelent: azt, hogy egy-egy tulajdonságban bizonyos dallamok közösek és másoktól elkülönülnek; de azért ez még nem teszi őket egy jól meghatározható típus tagjaivá. Ahhoz több kell, mint egyetlen tulajdonságban való egyezés, és ebben az egy tulajdonságban való különbözés a többi dallamtól. Viszont mindjárt azt is meg kell mondanunk, hogy olyan dallamcsoportot sem tudunk felmutatni, amelyik mind a hét felsorolt tulajdonságban különböznék a többi daltól. Még a legsajátosabban körülírható kanásznóta-csoport is csak egy-két tulajdonságban különbözik minden más dallamtól, egyéb vonásaiban hol több, hol kevesebb dallammal tartja a rokonságot. Sajátos ritmusuk és szótagszám-szabadságuk, valamint dallam-szöveg kapcsolatuk alapján minden más daltól különböznek, ötfokúságuk, kvintváltásuk, dallamvonaluk menete, jellegzetes A5A5kAAk formájuk, táncszerű, feszes giusto előadásmódjuk más-más dallamokban is feltalálható. Azonban nemcsak a különböző vonások tartoznak hozzá egy stílushoz vagy egy típushoz, hanem {242.} mindaz, ami jellemző rá, akár közös az mással is, akár nem. Az a kérdés, vannak-e olyan típusok, amelyekben minden elsorolt tulajdonságnak kötelezően csak egy bizonyos megoldása fordulhat elő. Ebben a megfogalmazásban a Kanásznótát már ilyen típusnak nevezhetjük: sajátos dallamvonal (kvintváltó, egymotívumú „Páva-dallam”), sajátos hangkészlet (9–VII ötfokú), egyéni metrikai-ritmikai sajátság, szövegkapcsolat és táncszerű előadásmód jellemző rá. Ebből a metrikai sajátság és a szövegkapcsolat minden mástól különbözik, dallam, hangkészlet és forma sok daltól elválasztja, de összekapcsolja a dél-dunántúli ötfokú-kvintváltó dalok egész sorával. Viszont itt már olyan szűkre vontuk a beletartozó dallamok határát, hogy mindössze két dallam tartozik bele, amit az MNT VI. kötete egyetlen dal variánsainak minősített (03–04). De vannak nem kvintváltó, sőt nem is ötfokú kanásznótáink is; ezek csak a szövegkapcsolat és a ritmus–metrum alapján rokonai az előbbieknek, vagyis a „megkülönböztető jegyekben”, összes többi tulajdonságaikban eltérnek tőlük: „Csóri kanász, mit főztél” (Pt 43) még (elhomályosult) ötfokúságával közelebb van, de már nem kvintváltó, s első motívuma is más; 0292 dalunk pedig már se nem ötfokú, se nem ereszkedő dallam, mégis kanásznóta. Ezeket már csak egy tágabb meghatározás kapcsolja össze.

Látjuk tehát, hogy tágabb és szűkebb meghatározások keresztezik egymást; több vagy kevesebb jellemző, közös jegy alapján pontosabb vagy lazább körülírást, szorosabb összefüggést jelezhetünk.

Különböző, szűkebb-tágabb körbe tartozó típusokat mutattam be a Pt dallam-mutatójában (l. „Típusok, eredet”.) Annak célja csak az volt, hogy különböző, kidomborodó sajátságokra, bizonyos rokonságokra felhívja a figyelmet (amit akkor már nyilvántartottunk).

Nyilván sem a maximális követelmény nem lehetséges: hogy minden tulajdonságban jellemzők s egyúttal minden más dallamtól különbözők is legyenek a „típusok”, sem a minimális, hogy csak egy-egy tulajdonsággal határozzuk meg a „típust”. Az elsőt nem lehet elérni, a második pedig kevés. Kell tehát több jegy ahhoz, hogy valamit típusnak mondhassunk, de mindig lesz benne egy vagy két kidomborodó sajátság, ami leginkább föltűnik és jellemzi a típust, és kell hogy a típuson belül különböző dallamok legyenek, amelyek a nem kiemelkedő sajátságokban eltérjenek egymástól. S amit így elsorolunk, abban mindig számolni kell olyan, ezúttal elhanyagolt tulajdonságokkal, aminek alapján, más vonatkozásban más típusba is sorolhatnánk az illető dallamot. Amikor például főképp hangjaival határozzuk meg a dalt – dallamvonal, hangnem, hangkészlet, kadenciák alapján – akkor ritmusával kapcsolódhat egészen más dalokhoz is, és fordítva.

Ezúttal ugyanis a dallammozgás irányával, a kadenciákkal, a hangkészlettel és hangterjedelemmel (tehát hangnemi sajátságokkal) és a forma alapján állítom össze a típusokat. Eltérek Járdányi rendszerétől abban, hogy egyrészt lazábban határozom meg a dallammozgást, hiszen nem egy tízezrekre rúgó dallamanyag egyszempontú elrendezésére akarom felhasználni, hanem csupán a közölt anyagban akarom jellegzetes csoportokra felhívni a figyelmet; másrészt éppen ezért {243.} több szempontot is figyelembe veszek egyszerre. Inkább valami olyasféle tipológiára törekszem, aminőt Bartók adott könyvében, azzal a különbséggel, hogy az ő fő szempontja a versszakszerkezet és ritmus volt. De előzőleg már elkülönített három stílust, amelyet több vonással jellemzett: a régi stílust ereszkedő, ABCD felépítésű (vagy kvintváltó), ötfokú, izometrikus tulajdonságokkal, az újat négyféle visszatérő formával, alkalmazkodó tempo giustóval, s csak azon belül határolt el szótagszámcsoportokat, illetve a „Vegyes osztály” III. alosztályában különböző versszakszerkezeteket. Egyes csoportjai már valóban „típusokat” fognak össze; a többiek azonban vagy túl tágak, vagy túl vegyes elemeket tartalmaznak, mert a választott összetartó sajátság (metrika, ritmika) a legkülönbözőbb eredetű és stílusú dallamokban is lehet közös.

Magam követem Bartókot abban, hogy különválasztom az ötfokú dalokat a diatonikusaktól, de nem elégszem meg azon túl a szótagszámcsoportokkal, hanem további megkülönböztetéseket is teszek mélyebb és finomabb dallamrokonság meghatározására. Az új stíluson belül is forma és dallammozgás szerint adok további elhatárolást, s messze túl kellett menni mind Bartók, mind Járdányi szempontjain a két nagy stíluson kívül eső típusok meghatározásában.

Arról természetesen szó sem lehet ezúttal, hogy a teljes magyar népzenei anyagot mutassam be „típusokon” keresztül. Az még az összkiadásban sem lehetséges, hiszen számos „típuson kívüli”, magányos darabot is be kell mutatni, amit csak szükségből sorolunk egyik vagy másik típus elé, közé. Mindössze a kétségtelenül kialakult, ismert típusokra akarom felhívni a figyelmet a saját példáimon és gyűjteményemen belül. Leginkább típusnak nevezhető csoportok találhatók az ötfokú dalok közt, a sirató rokonságában, a dudanóták közt és az új stílusban; tehát ahol összefüggő stílusról beszélhetünk. Stílus ugyanis azt jelenti, hogy sok egymáshoz hasonló darab keletkezik. Legkevésbé tudjuk (egyelőre) meghatározni azt a sokféle dallamot, amely ezen a négy stíluskörön kívülesik, és tulajdonságai rendkívül tarka képet mutatnak. Ezeket többnyire csak tág határok között, inkább elkülöníthetjük egymástól, semmint szorosan meghatározhatnánk.

Lássuk mindenekelőtt az ötfokú, régi dalokat. Legkiugróbb típusai a kvintváltók. Ezek közt is igen jellegzetesek az „egymagú” dalok, amelyek egyetlen motívumot kétféle zárlattal periódussá fejlesztenek, s azt kvinttel mélyebben megismétlik (A5A5kAAk). Ezen belül külön is nagy család, az úgynevezett „Páva-család”, amelyet meghatározott „mag”, dallammozgás jellemez A-sorában: 8–4–7 fokok után 8–4–5 (02–014, valamint az MNT VI. kötetének szinte a teljes anyaga.) Ez a „típus” már majdnem egyetlen dal; de a különböző szótagszámú és ritmusú változatai különböző szövegekkel társultak, s ezekhez a szövegekhez és metrikai formákhoz annyira hozzáalakultak apró dallamrészletekkel, s egy-egy ilyen önálló forma olyan variánsgazdagságban él a nép közt, hogy önálló dallamnak kell tartanunk a család minden tagját, s a családot együtt típusnak. Ezek szabályszerűen 7[5]3 kadenciasort alkotnak (amit nem egy dallam vagy variáns elváltoztathat); ugyanilyen kadenciákkal és A5A5kAAk periódusos-kvintváltó formával más dallam {244.} is építkezik (például 01 és 015). Számos hasonló kadenciájú, kvintváltó dalunk épül viszont két különböző motívumból: A5B5AB (kétmagúak): 01, 016–021. Jellegzetes csoport az olyan kvintváltó daloké is, amelyek a periódust egy hanggal mélyebben záruló első sorral alkotják 4[5]VII kadenciákkal (ezeknek egyike-másika esetleg el is változhat egyes változatokban): 022–032. További kvintváltó csoportok: 5 [5] 1 kadenciák (033–037); 8 [5] 4 kadenciák (vagy 9 [5] 5): 038–047. (Mindig az alkalmi módosulások leszámításával.)

Sokban közeli a dallammozgás a kvintváltókhoz az ismétlés nélkül ereszkedő, ABCD formájú dalokban (064–0101). Ezek közt is lehetnek lépcsőzetesen ereszkedők: 080–081, 083, 088, 092, 093, esetleg 062, 086 – továbbá Pt 24, 49, 60, 98, 108?, 110–111, 124, 141, 180. Külön csoport az olyan ereszkedőké, amelyek 5–4–5–4–5–8 fokokon kezdenek: 095–097, 0100–0101, 0117–0118, továbbá Pt 17, 44–45, 113, 123, 134–135, 152, 230. Hasonló, mégis elkülönül tőlük az 5. fokon mozgó (de a 4.-et nem érintő) kezdés és utána 8.-ra ugrás (és utána természetesen ereszkedő dallamvonal): 094, 098–099, továbbá Pt 20, 121, 138, 168, 171?, 218. Nagyon sok ereszkedő régi dalunk kezd az oktáv ismételgetésével (vagy ami avval egyenlő: 8–5–8, 1–8... ugrásokkal): 073–074, 076, 092, 0109 és 191. példa, továbbá Pt 70, 87, 117+126+191 = 166. pl. Pt. 131, 168 stb.

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,
Mégis besorozott Ëngëm katonának.

 

MF 1229/b–1930/b lányok, Menyhe (Nyitra) 1909. Kodály

Nem kevésbé gyakori és jellegzetes az első sor oktávon induló és 7. fokon záruló első sora (8----7): 016, 018, 019?, 020, 047, 066, 071, 077–080, 082–083, 086, 088?, 091, 0102, 0109–0110, 0113? továbbá Pt 27, 49–52, 105+107, 124, 133, 165.

Nagyon tipikus az ABBC felépítés – tehát két azonos középső sor – nyolcszótagos, ötfokú-ereszkedő dalainkban. Gyűjteményünkben csak 066, de lásd Pt 50–52, 59, 87, 89, 92, 131, 133, 141, 157, 160=166. (Amint látjuk, ez érintkezik az előbbi csoporttal is: van tehát egy szűkebben összetartozó csoport: 8– – –7 kezdés és ABBC felépítés.) Hasonló ehhez, hogy a szélső sorok ismétlődnek vagy egymáshoz hasonlóvá váltak (AA(k) BB(k) vagy ABCC): 067, 070, 072?, 089–090, továbbá Pt 110.

A két első sor ismétlését (AABC formát) jellegzetesen olyan régi dalokban találjuk, amelyek három-négy nagyívű sorból – oktávról az alapra lefutó sorból {245.} – állanak, tehát kadenciáik 1 [1] 1. Ilyen 0114, továbbá Pt 54, 76, 79–86. Ezek többnyire 8 vagy 10 szótagos sorokból állanak.

Egészen más jellegűek az ereszkedő 12-esek: 24/ab. (lásd még Pt 178-at). Ezek erősen recitáló dallamok, ahol szinte az ötfokú, ereszkedő dallammenet vázát rajzolja ki a dal sok hangismétléssel.

Különválnak azok az ereszkedő dallamok, amelyekben csak az első három sor ereszkedik fokozatosan, le is jut az alaphang környékére, azután a negyedik sor újból magasra ível fel, vagy már a magasból indul is: 013, 065, 068, 074, 084, 0101, 0103, 0111–0114, 0133, 0141 és 23, 24/a, 58. példa.

A magasról ereszkedők után lássuk a középen mozgó pentatondalokat. Legjellegzetesebbek a drm-tengely körül mozgó dalok: 0129–0133, 0137, 0139–0141, továbbá Pt 77–78, 158, 162–164, 171, 179–142, 220, valamint Kodály 1973, 30. A drm-kezdettel jellemezhető dalok is összefüggő típust alkotnak, de néha – nagy ritkán – emelkedők is lehetnek, s szinte kivétel nélkül parlando (sőt recitáló) előadásban élnek: 0134–0136, 0138, továbbá Pt 96–97, 100, 127, 173–176.

Ötfokú, régi dalok közt ritka az ennél mélyebben járó dallam, de ami van, az határozott típus. Ilyen alulról vagy középről induló és alsó járású a 0143–0145 (továbbá Pt 22, 41, 96!, 220 és Kodály 1973, 32 „Túl a vízen egy kosár”). Szintén jellegzetes típus a néhány tetraton és triton dallam:0146–0152 és Kodály 1973, 28 „Csak azt szánom-bánom”= 276. példa.

Erősen összetartozó típust alkotnak dudanótáink. Ez ugyan ritmusuknak köszönhető, s erre vonatkozik a megjelölés is. Szinte kivétel nélkül 8 szótagosokat tartunk nyilván ilyen névvel, amelyekben kvint-kvartváltás nyomait lehet fölfedezni. Összetartozásukat további dallam- és formaelemek határozzák meg, amelyeket majd a következő fejezetben, eredetük tárgyalásában fogunk részletezni, mert a keleti párhuzamok világosabbá teszik. Egyik csoportjuk formája A5 vagy A4ABC (vagy A5–4ABB), másiké A5–4BAB (A5–4BAC): 050, 055, 062 (=Pt 250), továbbá Pt 248–252, 256, 270 és 053–054, 057–059, 061 (=Pt 260), továbbá Pt 258–259. Kivételesen 6–7 szótagú kvint-kvartváltó, alapritmusú dalokat is neveznek dudanótának: 050, továbbá Pt 56, 245.

Közeli rokonai ezeknek a dudanótáknak olyan 8-as parlando dalok, amelyeknek 2. sora már leszalad az alaphangra, néha már az 1. is: 112/a (= Pt 4) és Pt 37. Ugyancsak közeli a kvintváltó, egy magból felépülő dalok némelyike, amelyek az 5. fokú főzárlatot leviszik az 1. fokra: 151. példánk (= Pt 21). Jegyezzük meg mindjárt, hogy ennek ritmusa tipikus 6-os dudanóta-ritmus. (Ebben a dalban tehát összeolvad a dunántúli mintára elváltozott, egymagú, kvintváltó, Páva-motívumhoz hasonló dallamszerkezet az A5BAAk dudaritmusú dallamok szerkezetével. Ilyen oka is lehet az 5. fokú kadencia „lecsúszásának” az 1. fokra!)

A dudanóták többségét csak erős fenntartással lehet ötfokúnak nevezni mai alakjuk szerint. A későbbiekben látni fogjuk, hogy szo- és do-alapú, sőt félhangos ötfokúságban mozgó dallamokat lehet párhuzamba állítani velük; ezért, mostani diatonikus jellegük ellenére is az ötfokúak után tárgyaltuk őket.

{246.} Viszont a következők már kétségtelenül diatonikusak, bár jó részüket Bartók még az ötfokú, régi stílusba (A-osztályába) sorolta. Régiségük természetesen vitathatatlan, és sok egyéb tulajdonságukkal kétségtelenül közel állnak régi, ötfokú dalainkhoz.

Legfontosabb csoport a diatonikus parlando 12-eseké. Ezeknek hullámzó dallamvonala határozottan eltér az ötfokú 12-esek kifejezett ereszkedésétől; egészben véve és legtöbbjüknek kadencia-sora alapján mégis ereszkedőknek mondhatók. (Kadenciáikról az eredetkérdések tárgyalásakor szólunk.) Legszívesebben balladával, régi históriás ének vagy koldusének szövegeivel és halottas énekekkel járnak együtt. Ilyen 0155, 0163, 0165, 0193–0196, valamint 192–195. példa.

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj
Gazdag Fülöp császár, gazdag Fülöp császár!
Mer ién néked adom, mer ién néked adom

 

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:
Ivegablak alatt nagy hosszú almafa,
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága,
Háromszáz levele, hatvanhat virága.

 

Tova jő egy legény, be szomorú szegény!

{247.} Tova jő egy legény, be szomorú szegény!
Látom a szájáról, szállást kérne szegény.
S adnék neki szállást, a lovának állást,
Nekie pediglen csendes lenyugvást.

 

Az öreg Dancia magát siratgassa:

Az öreg Dancia magát siratgassa:
Istenem, Istenem, Kilenc lyányom közül,
Kilenc lyányom közül még egy fiam sincsen!
Istenen, istenem, ki váltson fel ingem,
Ki váltson fel ingem katonarabságból!

 

192) MF 2491/a 36 é. férfi, Trunk (Moldva) 1930 Véress S.; 193) Kallós 1970 108; 194) MF 1320/d asszony, Székelyvaja (Maros-Torda) 1914 Bartók = Pt 348 más szöveggel; 195) Pusztina (Moldva) 47 é. vak férfi, 1951 Kallós.

Hasonlóan ereszkedő-diatonikus, de nem annyira recitáló, mint a 12-esek, egy sor 8-as és 11-es 5[4]3 kadenciás (esetleg lassú táncritmusú) dallam: 0181–0184, valamint 5[4]2, 5[4]1 és hasonló kadenciákkal lépcsőzetesen leszálló 6-os vagy 8-as: 0166, 0164, 0188, 0194. Rokon ezekkel néhány oktávról, hetedik vagy hatodik fokról ereszkedő dallam 2. és 1. fokú kadenciákkal: 0161, továbbá 196–197. példa.

Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?

{248.} Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?
Talán az édesëm A lókeresőbe?

 

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,
Mér nem hagytál békit Én árva fejemnek?

 

196) MF 522/a (Maros-Torda) Vikár?; 197) Bánffyhunyad (Kolozs) 1908 Bartók.

Ezekhez hasonlók kadenciákban, de dallamvonaluk domború (dúr- vagy mollterccel, mint az előzők is):

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.
Hull a fődre, hull előmbe, Hull a gyászos kebelembe.

 

Magyari császárnak Lázár fia vala,

Magyari császárnak Lázár fia vala,
Mestere Mánónak es egy lyánya vala.

 

198) Sz. Nd 32 sz. 56 é. asszony, Nyárádköszvényes (Maros-Torda) 1914 Bartók; 199) Kallós 1970 5. sz.

{249.} Hasonló típusokat táncdalok közt is nyilvántartunk: 5[4]2 (vagy 2 helyett 4, 4,1) kadenciákat erősen kihangsúlyozó, fokozatosan ereszkedő dallamokat: 0167–0171, 0187, továbbá 146. és 200. példa.

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!
Akin az a kilenc betyár elindult, Pápai úr udvarába befordult.

 

Derzstomaj (Jász-Nagykun-Szolnok) 82 é. férfi, 1939 Vargyas = Vargyas 1954 93 sz.

További rokontípusok az oktávról ereszkedő, vagy alulról domborúan induló dallamok 2., 1. vagy X [2] X [1] kadenciákkal: 218., 220–221., 222. példa, valamint az utolsónak hangszeres változatai: 145/a–g példa.

Egészen más világot jelentenek a dúr-kvintváltók. Ezek is, mint az ötfokúak, nagyívű, ereszkedő dallamok, de kifejezett dúr hangzásuk elválasztja tőlük: 0205–0206, valamint 201–202. példa.

Rákóci hajdanában danában...

Rákóci hajdanában danában...

 

Gyújtottam gyertyát...

Gyújtottam gyertyát...

 

201) MNT III. 563; 202) MNT III. 649.

{250.} Ezekkel már meg is kezdtük Bartók „C) osztályának”, vagyis sem a régi stílusokba, sem az új stílusba nem tartozó dallamoknak a csoportjait. A dúr-kvintváltók határozott körvonalú típust alkotnak. Már a további csoportok inkább csak „elkülönítést” fognak jelenteni: a dúr-ereszkedők (ritkák): 83. példa, valamint a mixolíd-ereszkedők: 0208–0214. Inkább nevezhető típusnak a néhány lépcsőzetesen ereszkedő moll-dallam: 0218, 0220, 0224, valamint hipo-skálákban fogant, ereszkedő dallamok: 0240–0244.

Ismét csak tág elhatárolással foghatjuk egy körbe az ereszkedő moll-dallamokat (ha ugyanis nem tartoznak az előbbi csoportok egyikébe sem): 0215–0225, 0230–0233. Ezek közt már inkább típus néhány „új-szaffikus” formájú, moll, ereszkedő dallam: 0227–0229. És nagyon határozottan összetartozik, egyúttal minden más dalunktól elkülönül néhány tipikus fríg dallam, amelynek 6-ról ereszkedő vagy induló dallama a moll-szexten kívül a 4., 3 és 2 főhangokra épül: 0255, 267/ab. példa, valamint a következő:

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.
Haragszik rám az Isten is, Lehajlik hezzám az ég is, taj-laj-laj-laj laj-laj-laj.

 

Csikvacsárcsi (Csík) 1907 Bartók.

(Lásd még Pt 334–338, 347-et.) És hasonlóan jellegzetesen elválik a magyar dalok nagy tömegétől néhány alacsony járású fríg dallam, különösen a szokásdalok között: 0290/a, 149/a példa.

Csak nagy általánosságban jelent elválasztó – nem összekötő – határvonalat a következő néhány dallamirány-meghatározás. Ereszkedő, majd újra emelkedő dalok: 0241, 0277, továbbá Pt 99, 170, 206–207, 231, 242, 327. Középen mozgó dallamok: 0298 (továbbá Pt 182, 185, 208, 223, 227, 246, 269–270, 281, 285, 333, 347.) Középről fölfelé induló dalok: 0254, 0262 és 204–205. példa.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.
Nemcsak meghült, meg is hidegedett. Mert már engem régen elfelejtett.

 

Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!

{251.} Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!
Kilenc esztendeje, Mőte már rab vagyok, Mőte már rab vagyok

 

204) Kiskunhalas (Bács-Bodrog) 78 é. férfi 1939 Vargyas = Vargyas 1954 32 sz.; 205) Ghymes (Nyitra) 1906 Kodály.
(Lásd még Pt 146–147, 183, 192, 196, 241, 307, 320, 325, 332, 347.)

Elütnek a magyar dalok nagy tömegének dallamvonalától az alulról emelkedő és domború ívet leíró, (de nem ismétléses formájú, tehát nem új stílusú) dalok: 0268, 0273–0274, 0300, valamint a 247–249. példacsoport dallamai (továbbá Pt 101–121, 185–187, 210, 236, 238, 262, 273, 316, 329=468, 368, 370, 372, 471, 480 és a 249. példacsoportunkban szereplő Pt 494–495).

Még elütőbbek az alulról csak az 5. fokig emelkedő, alsó járású dallamok: 0297, 0299, továbbá Pt 46–47, 88, 204, 216, 284, 286, 288, 297?, 317–319, 370. Ezeket a magyar népzenén belül már „típusnak” is tarthatjuk a többitől való nagy távolságuk alapján.

Ugyancsak típust alkotnak az úgynevezett „Jaj-nóták”. Ezeket kizárólag formai sajátságuk alapján érezzük összetartozónak, de ez a formai sajátság nagyon szembeszökő, akár az egyes dalt tekintjük, akár egy egész összetartozó dallamcsaládot. (Leírásukat már láttuk a Forma fejezetben példákkal.) Akár a jellegzetes szövegtoldásokat vesszük tekintetbe, akár a dallamcsaládon belül tapasztalható sorszámszaporodást vagy -fogyást mindenképpen valami hasonlót, közöset kell látnunk az ilyen dalokban, függetlenül attól, milyen jellegű volt az eredeti négysoros, 8 szótagos dal: ötfokú, régi, ereszkedő, vagy dúr plagális, újszerű ének. Ilyen ötfokúak közt 077 és 085, egyéb dalok közt 0247–0254, valamint 124–127 példa.

Egy sor kis hangterjedelmű dalunk szeptim nélküli dúr-hangsorát egyáltalán nem a modern harmonikus érzék szerint alkalmazza: ezeket csakis a régi elmélet ión-skálájával jellemezhetjük. Ilyen ión-pentachord-hexachord dal 0303–0308. Külön összetartozik közöttük a refrénes, esetleg háromsoros fajta is. (Lásd Kodály 1973, 78–79. lapján közölteket.) Viszont egészen más jellegű, de a magyar népdalok közt szintén idegenszerű az 1–6(+8) fok közt mozgó, tehát dúr-hexachord dallamvilág: betlehemes dalaink nagy része és a regösénekek tartoznak ide, valamint néhány dúr-dudanóta és egy nagy tömegű párosító dalcsalád: 0201 és 44–45., 50–54., 152, 160/a példa. Ezek közt a szaffikusok (44–45. példa) igen sok dalból álló jellegzetes típust alkotnak.

A magyar dalok túlnyomó nagy többsége autentikus elhelyezkedésű (vagyis {252.} egész dallamvonala a záróhang fölött helyezkedik el – nem számítva a szubtonika –VII. fok – érintését a végső lezárás előtt). Ehhez képest néhány szórványos plagális (tehát a záróhang felett és alatt egyaránt mozgó) dallamunk még ilyen tág meghatározással is típusnak tekinthető. Az ismert plagális dalokon belül megkülönböztethetünk nagy hangterjedelmű, nagyívű dúr dalokat: 0311, 0314–0315 (továbbá Pt 201, 204, 205, 318), mollokat: 0312–0313, 0318. Külön típus néhány háromsoros, refrénes, plagális dal – a népszerűsítő füzetek révén ezek gyorsan elterjedtek: Pt 474–478. Végül a funkciós dúr-hangnem annyira ritka népdalaink közt, annyira jellegzetes hangzást jelent, s annyira idegen is, hogy jól felismerhető és elhatárolódó típusnak nevezhetjük: 0316–0317 és Pt 200.

Ezek után vegyük sorra új dalaink típusait. Először a legegyszerűbbet, amely szintén egyetlen motívumból van fölépítve, mint a régi dalok első, kvintváltó csoportja: AA5A5(k)A(v). Az ilyen formájú dalok közt igen jellemző a 8 és 11 szótagosok csoportja. A nyolcasok közt csak domború motívumot ismerek, 1–5 (6)–1 vonallal: 0323–0324. A 10–11-esek közt 5.-ről 1.-re ereszkedőt is: 0345, 0359 és domborút is: 0394.

A kétféle sortípusból építkezők közül AA5BA ereszkedő (5–1) A-sorral: 0319 (hatos), 0322 (hetes), 0325 (nyolcas), 0341 (tízes), 0346 (tizenegyes). Ugyanilyen felépítés domború A sorral: 0326 (nyolcas). Elég sok hasonló akad tizenegyeseink között.

Az ABBA forma 10-esei és 11-esei alkotják a leggazdagabb csoportokat. Ezekben már nemcsak az 1. és 5. fok közt mozoghat az A-sor, hanem 8–1, illetve 1–8–1 vagy 5–8–1 közt is.

10-es, A: 5–1: 0331–0332, 0338, 0340, 0343

11-es, A: 5–1: 0346, 0352, 0355–0358, 0363, 0368

10-es, 11-es, A: 1–5–1: Pt 402, 404, 413, Járdányi, 64, 65, 73, 0360, (0361)

10-es, 11-es, A: 8–1: 0333, 0339, 0342, 0344, 0347–0348, 0350, 0353–0354, 0365, 0367

10–11-es, A: 5–8–1: 0334, 0336–0337, 0364, 0366

11-es, A: 1–8–1: 0351

AABA formájú dalaink hosszú sorokból állanak, A-soruk a sok hangból nagy ívet ír le; kvint- és alaphang közt mozgó, szűk dallamsoraik tehát nincsenek is.

A: 1–8–1: 0374, 0376, 0380, 0389, 0390, 0392, 0393

A: 8–1: 0381–0383, 0384–0386

Többszörös ívet ír le: 0387–0388, 0391

Természetesen lehetséges volna további részletezés is. Még szorosabbra vont határok közt közelebbi összetartozást is meg lehetne állapítani, ha a B-sorok különböző fajtáit és a sorok belső hajlásait is részleteznénk. Egy nagyobb anyagban, például a teljes népdalanyag összkiadásában erre szükség is lesz. Jelen célunk csak az volt, hogy a feltűnőbb csoportokra rámutassunk és a típusmeghatározás lehetőségeit ismertessük.

{253.} Ha most egybenézzük a magyar nép által ismert és fenntartott dallamtípusokat, különösen a „rokonsági kör” értelemben használt típusokon belül még az egyes dallamokat is, amelyeket variánsaik száma és elterjedtsége alapján „dallamtípus”-ként tartunk számon, akkor végtelenül gazdag sokféleséget találunk, s a zene, az ének legtöbb sajátságára, lehetőségére találunk több vagy kevesebb példát. Ezek közt vannak kedvelt, gyakori fajták, és vannak ritkák; a kedvelt fajták a dallamtípusok olyan nagy számával vannak képviselve, s azok olyan nagy tömegű variánsokkal, hogy bizonyos uralkodó jelleg erősen átüt a sokféleségen, sőt bizonyos értelemben egyformaságot, egyhangúságot is okoz. Mégis, az egész együtt, gyakori és ritka, népdalszerű és idegenségét még alig levetkező ének, ősi és új összead egy olyan zenei együttest, amely változatosságával, fejlettségével a nép sokféle érdeklődését árulja el, s bizonyítja, hogy kultúrája nyitott volt minden fejlődési lehetőség számára. S ha benne mégis sajátos, egyéni válogatás és jelleg mutatkozik, szívós ragaszkodás bizonyos sajátságokhoz: autentikus, ereszkedő vagy kvintszerkezettel emelkedő dallamépítkezés, izometria, határozottan érezhető forma, világosan tagolt szerkesztés, beszédszerű ritmusok rubatóban és feszes, pontozott ritmusban egyaránt, az mindennek nem mond ellene, csak kiegészíti: sokfélével megbarátkozó, de bizonyos sajátságokhoz ragaszkodó, változatos és egyéni műveltség igényéről tanúskodik.

 

A mappában található képek előnézete Csángók

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

раскрутка сайта цена

(Artemekbmails, 2019.05.14 04:11)

единственный из признаков аккаунта с накрученными подписчикамиНа десертОтзывы. Одна из движущих сил вашего бизнеса. Тайный контрагент увидит, который люди обращаются к вам и более того, что им это нравится, некогда они готовы тратить свое время и похвалить вашу работу. Отзывы вызывают доверие и с этим фактом не поспоришь. Суть – использовать реальные послания ваших клиентов, а не клепать их самостоятельно. Чтобы достоверности комментария делайте скрины. Начинать а коли клиенты отзывы отказываться не спешат, почитайте вот эту нашу статью, в ней лупить лайфхаки, вроде доказывать людей бросать обратную связь.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/vizitka.html>заказать корпоративный сайт</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/resheniay.html]создание сайта по шаблону[/url]
https://ekb.skgroups.ru/ecomerce.html - стоимость изготовления сайта интернет магазина

Кольцевая ряд: перед 10 карточек, каждая с собственной ссылкой. Фотографии дозволено извлекать исключительно с соотношением сторон 1 к 1, размер 1080 ? 1080. К каждой карточке прописывается надпись и сопровождающий текст. Само показание показывается вложенной публикацией (пользователь принужден листать ваши карточки).7. Регистрация сайта в почтовых и платежных системах, но это уже относится к раскрутке, а это отдельный совещание и другая страница…Начертание

сайт под ключ

(Robertfuh, 2019.05.14 03:11)

Когда каркас будущего сайта уже сделан, самое сезон определиться с цветовым решением сайта.Таргетированная объявление в ИнстаграмеВыпускники этих учебных заведений становились призерами крупных международных конкурсов. Перо обучения достаточно рознится со столичным, упор делается для практику, моделирование, проектирование и плотную работу студентов и преподавателей.
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/kontakty.html>веб студия заказать сайт телефон</a>
[url=https://voronezh.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама яндекс[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/vizitka.html - создание корпоративного сайта цена

примеры публикаций, где не указана достоинство товара в описании к фото примеры публикаций, где не указана достоинство товара в описании к фото примеры публикаций, где не указана стоимость товара в описании к фотоБеспричинно уж сложилось, сколько существует порядочно стандартов шрифтов. Наиболее популярны шрифты корпорации Adobe Systems, разработавшей стандарт Sort 1, и Microsoft Corp., создавшей величина TrueType. Пара стандарта имеют свои достоинства и недостатки, сколько привело к их параллельному сосуществованию.Обучайте менеджеров. Неподготовленные сотрудники теряют горы потенциальных контрактов. Покупателю ничто не мешает уйти к конкурентам, которые смогут понять потребности обратившегося и правильно выстроить диалог. Без практических тренингов любое обучение – бесполезный звук.

сайт визитка цена

(ThomasCrich, 2019.05.14 02:11)

Коллажи с большим количеством фотографий, не сочетающихся доброжелатель с другом. Больше четырех фото – это уже слишком. Изображения будут невнятными и нечеткими. Вы скорее только просто заставите подписчика напрягать зрение (и мозг), для что-то рассмотреть. А силиться никто ведь не любит.1. В панели управления нужно добавить виджет, указав адрес сайта и часть телефона для кто будут поступать звонки.Ретаргетинг и look-alike. Вы можете поставить для особенный сайт пиксель, кто «соберет» тех пользователей, которые заходили сайт. Позже вы загружаете полученные причина в рекламный кабинет и таргетируетесь для уже «тепленькую» аудиторию, которая проявляла к вам интерес. Другой вариация – буде у вас собрана база электронных адресов, телефонов ваших клиентов, то можете загрузить в рекламный кабинет ее. Учение обработает данные и найдет владельцев этих email иначе телефонных номеров в Инстаграме, чтобы читать им рекламу. Своевременно, для эту базу вы можете настроить doppelgaenger – алгоритм поиска аудитории, которая похожа для вашу исходную.Почин жизни сайта с нуля т.е. с начала.Але-оп! Смотри, чистый я могу: привлекаем аудиторию к бизнес-аккаунту в Инстаграме
<a href=https://moskow.skgroups.ru/resheniay.html>заказать готовый сайт под ключ</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/smm.html]smm менеджер москва[/url]
https://moskow.skgroups.ru/resheniay.html - готовые сайты под ключ

Студеный обзвон: карта рабочего дняТак вот у всех восприятие красивого сайта свое, пусть даже некоторые скажут который Ваш сайт уродлив, совершенно равно я уверен который многим покажется сколько сайт просто супер и это самое красивое сколько они видели. Сколько людей столько и мнений. Творите свои сайты и они у вас будут самые красивые!!!WordPress. Движок очень хорош собой, при помощи данного движка позволительно создать абсолютно любой образец сайтов начиная с варез-сайта и заканчивая профессиональным сайтом какой-либо компании. Изначально WordPress был создан точно движок чтобы блогов, и около постоянно блогеры якобы Рунета, беспричинно и «ЗаРунета» используют сей движок в своих целях. Огромным плюсом WordPress является большое количество бесплатных плагинов, шаблонов, виджетов и т.д. И отдельный сможет встречать себе что-нибудь по вкусу. Так же огромным плюсом этого движка является то, что в управлении им разберётся всякий новичок.Провести аудитфигура гива в инстаграме

сайт визитка стоимость

(Williamfarne, 2019.05.13 23:44)

О том, точно правильно заносить SEO-статьи ради сайта мы рассказали в статье: «Наравне выводить SEO статьи: основные правила и советы«.Вы подготовились сами и подготовили своих менеджеров по продажам. Сейчас осталось исключительно вдохнуть-выдохнуть и…набрать номер. Так? Тутто остановитесь вдобавок на пару минут и ознакомьтесь правилами успешных холодных звонков:8. Картинки аккуратно оформлены? Замечание: когда картинок весь недостает – отрицание НЕТ. Буде картинки не одинаковы сообразно размеру – ответ НЕТ. Буде картинки оформлены сообразно разному: граница, призрак, отступы – отклик НЕТ. Если картинки не выровнены – отзвук НЕТ.
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама яндекс</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/kontakty.html]веб студия заказать сайт[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/calls.html - менеджер по холодным звонкам

Окей, весь понятно. А как кумиться с подписчиками?Шрифт, которым оформлен текст, присутствующий для веб-сайте, также может вызывать различные ассоциации. Предположим, готический шрифт вызывает ассоциации с культурой Европы, он не может применяться в контексте других культур иначе неподходящего исторического периода. Этими вопросами должны делать компетентные специалисты, выбор шрифтов — целая дисциплина, и ради изучения её существует специальная.Пиктография и используемый язык.Каталог профилей чтобы анализа составили, теперь изучаем контент и проводим анализ.И с каждым годом их репутация лишь возрастает. Однако вместе с тем в геометрической прогрессии растет и количество небылиц, связанных с SMM. Самые распространенные, дурацкие и забавные мифы мы постараемся низлагать в нашей статье.

разработка продающих сайтов

(SeogradGauby, 2019.05.13 22:45)

Ежели вам нуждаться создать воззвание с нуля, а не продвигать имеющиеся посты.В предыдущих статьях я рассказывал о технологиях, с через которых создается сайт, о веб-дизайне, о регистрации доменного имени и получении хостингового пространства, о языках веб-программирования и о тематике вашего сайта, следовательно сейчас позволительно оценивать, сколько ваш сайт уже пьяный к началу своей жизни. Ейей, именно своей жизни, я считаю, сколько у каждого сайта своя грядущее, в переносном несомненно смысле, и своя жизнь. Победа сайта во многом зависит, я думаю через его хозяина. Даже если для сайте будет огромное количество полезных вещей и информации, разве его не раскрутить, здесь не довольно посетителей.Для свете существует немало вещей, к которым приложил руку дизайнер. Более того, вовсю сложно назвать что-то, с чем не работал специалист-дизайнер. Логично, который и видов дизайна существует несколько. А уж когда говорить о более узких специализациях, то их быстро будто не меньше 20-30, отрезок из которых явный выходит ради рамки технической профессии и скорее относится к области философии. И не безвозмездно — изначально, термин «дизайн» ассоциировалось именно с чем-то из чисто творческой области, сиречь сполна спектр работы художника. Сейчас термин приобрел порядочно иную окраску и понимается вроде круг теории (технической эстетики) и практики (художественное конструирование). Целью работы специалиста является создание неких материальных объектов и их систем с такими свойствами, которые удовлетворяли желание будто технические беспричинно и эстетические требования человека к этому изделию.
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/ecomerce.html>заказать разработку интернет магазина</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]рекламное агентство создание сайта[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/context.html - заказать контекстную рекламу

работа с возражениямиСТУДЕНЫЙ ОБЗВОН: КАРТА РАБОЧЕГО ДНЯВ то же срок существует избыток коммерческих ВУЗов, которые сами плохо представляют кого именно они готовят, так который и особенность образования у них соответствующееЕ Для вас, вероятно, хотят простой заработать деньги, т.к образование и так не дешевое, а в области дизайна еще дороже и бюджетных мест практически нигде нет.Всего жрать 6 видов контента, которые должны иметься в вашем Инстаграме. О них и их внешнем виде безотлагательно и поговорим. Однако встарь техническая вводная: публикуем посты в ленте желание отдельный число, сочетаем безвыездно 6 видов публикаций в своем профилеПровести аудит

разработка сайта интернет магазина

(SeoomskFlers, 2019.05.13 21:47)

Возможность использования своих CGI скриптовПозаботьтесь о книга, воеже кнопки «Купить/Добавить в Корзину» ввек находились для самом видном месте. К примеру – на первых экранах. Кликабельность кнопок на верхнем экране выше для 30%, чем для нижних.ВЧ (высокочастотные) запросы надо выбирать чтобы оптимизации главной страницы и рубрик. Единица: Телевизор покупать
<a href=https://omsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама google</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/context.html]реклама яндекс директ[/url]
https://omsk.skgroups.ru/vizitka.html - создание сайта визитки в Омске

Буржуазный притча: вы занимаетесь торговлей футболками с персонажами комиксов. Нуждаться оглядеться для тех, у кого в интересах указаны «комиксы», marvel, DC, «Бэтмен», «Человек-паук» и т. д.Позволительно начать с вовсе маленького количества содержания, но ни в коем случае не начинайте житьебытье сайта без отсутствия содержания, не стоит сохранять лишь главную страницу, в которой написано, который «сайт в стадии разработки». Человек посмотрит, уйдет и никогда не вернется. Да и к тому же, выключая всего прочего, это не впечатлит поисковые системы, которые впоследствии увиденного не скоро к вам вернутся.А дабы наладить такой диалог с пользователями, бренду важно самому крыться вовлеченным в общение – противоречить для все комментарии, участвовать в обсуждениях в других группах и отслеживать комментарии через потенциальных клиентов, провоцировать подписчиков (устраивать конкурсы и опросы, задавать вопросы пользователям в своих постах, выражать спорные точки зрения).Причем, как уже говорилось выше, сделать сайт позволительно наподобие бескорыстно, беспричинно и платно. Другой разночтение предпочтительнее, однако ради будничный визитки вконец не обязателен. Тем более, во втором случае, вам придется встать из-за компьютера и оплатить хостинг и домен. Чтобы тех, который не имеет понятия, который такое хостинг и домен, стоит прочесть инструкцию, доказательство для которую дана выше.миф SMM про количество публикаций

сайт

(RalphKit, 2019.05.13 20:47)

[url=http://kinotvumeloonline.5v.pl/26750-dzhimmi-nejtron-smotret-onlajn-vse-serii-podrjad.html]джимми нейтрон смотреть онлайн все серии подряд в хорошем качестве hd 720[/url]

создание интернет сайта

(Olegbep, 2019.05.13 20:44)

3. ПОДМЕНА НОМЕРОВНастройка таргетинга в ВКонтактетерриториям
<a href=https://kazan.skgroups.ru/vizitka.html>создание сайта визитки в Казани</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/calls.html]обзвон клиентов по базе стоимость[/url]
https://kazan.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов

Только около желании зацепиться в силок на долгое дата и начать приобретать — вестимо надо выучить программирование. Зная основы HTML можно без труда создать свой уникальный дизайн и менять его при первом желании своими руками. Изучив основы PHP дозволительно самому делать приманка динамические сайты с управлением всего под приманка нужды, впору этот образ сильно экономит для хостинге лишь на размерах сайта. Примерно вам не нужен форум и поддержка базы MSQL, а значит хостинг позволительно выбрать в разы дешевле, который изрядно немаловажно.2 шаг. Цветовое оформление сайта.Я часто встречаю рассуждения, основанные для мысли, которая звучит следующим образом: `веб-дизайн — это оформление информации`. Говорят о нём, наподобие элементе, существующем раздельно от текста и имеющем свои правила и законы. Не забывают упомянуть о его важности (обычно общими фразами).Таргетированная реклама. Официально известный приложением метод продвижения. Настроить позволительно двумя способами: сам чрез само приложение или же – после Ads Straw boss (рекламный кабинет Фейсбука). Мы советуем облюбовать дальнейший вариация, так наподобие в этом случае вы получаете доступ к большему количеству инструментов таргетинга.узнать должность;

сео портфолио

(SeosamarRer, 2019.05.13 19:46)

Холодный обзвон: KPI на звонкиОлд спайсВыход питаться – воспитывать в себе способность копирайтера. =) Если перед красивым фото будет забавная подпись, случай из жизни или вдохновляющая цитата (а может, самоироничная, коими славилась Фаина Георгиевна Раневская), то вашей публикации не будет цены. Подписчики тоже это заметят, вот увидите!
<a href=https://samara.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]сайт под ключ[/url]
https://samara.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов в самаре

6. Шапка оформлена чистый надо? Замечание: в шапке должны отчетливо просматриваться логотип, имя и описание сайта. Если просматриваются плохо/плоховато/немного плохо – отчет НЕТ. Коль вышли логотипа – отрицание НЕТ. Буде шапка картинка – протест НЕТ.Дозволительно выбрать регионы, в которых будут демонстрироваться объявления, а также исключить отдельные города. Доступно порядочно дополнительных настроек, примем показ рекламы тем, кто проживает либо работает по определенному адресу в указанном регионе.В итоге у вас должно получиться нечто подобное:Чтобы создания собственного вап сайта в Интернете, вам потребуется представить для себя каким он будет, какую функцию он будет пахнуть — познавательную, либо чисто коммерческую. ведь чтобы заработка в Сети свободно задаться целью что-нибудь продавать.Мысль исполнять личный сайт теперь очень привлекательна. Скажу залпом существует изрядно способов наподобие создать личный сайт. Наедаться достаточно мощные программы (CMS — способ управления контентом), которые берут для себя основную работу — вам нуждаться просто нарисовать контуры будущего сайта в графическом редакторе, разместить таким же образом другие объекты и элементы… CMS и графические редакторы я желание сравнил с полуфабрикатными пельменями из супермаркета: коли у вас несть времени — это то, который вам нуждаться, однако чувство, согласитесь, не тот.

seo продвижение сайтов Уфа

(Goshaufaviste, 2019.05.13 18:47)

Основная порция работы выполняется социальной сетью. Алгоритмы анализируют информацию о поведении пользователей ВКонтакте, которые совершили определенные действия, – например посетили сайт, оформили подписку. Учитываются весть об аудитории: возраст, пол, культура и многое другое. Проверяются даже «лайки» и поведенческие факторы в сообществах.Настройка таргетинга в ВКонтактепроизведение “Актуального”Резюмируем постоянно вышеописанное. В каких случаях вам имеет значение исправлять рекламу в Инстаграме через Фейсбук?В идеале, когда позволяет бюджет, обзаведитесь видеографом. Сообразно частоте публикаций – придерживаемся того же принципа, который и с фото: 1-2 публикации в день.
<a href=https://ufa.skgroups.ru/context.html>настроить контекстную рекламу</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/context.html]услуги контекстной рекламы[/url]
https://ufa.skgroups.ru/kontakty.html - веб студия уфа

Который смотрим в сервисе:Инстаграм заботится о своих пользователях, поэтому видео в основной ленте по умолчанию воспроизводятся с выключенным звуком. Очевидно, что мы не ввек включаем его (не то место, время, фаза луны). Следовательно ежели вы выкладываете видео, где главный значение кроется в звуке, сделайте субтитры.Менеджер, прошедший воспитание, решительнее взаимодействует с реальным покупателем, который приближает к заключению сделки. Нацеленность на следствие человека, начавшего диалог, передается собеседнику. Гик свободно выдаст растерянность, из-за чего клиент решит, сколько предварительно ним не профессионал, а окончательный прислуга в организации. Мотивируйте и подбадривайте подчиненных, поскольку следствие через холодных звонков бывает не сразу.6. Дайте мочь сканировать Вашу страницу по цветовым пятнам, и присутствие этом стяжать всю необходимую информацию о назначении и возможностях сайта.Важно помнить: каждая поисковая порядок хранит принадлежащий кэш единовластно от других. А потому в поисках нужной страницы не стоит ограничиваться только самыми популярными поисковиками, может лежать то, сколько вам надо, лежит где-то на серверах alias meta.ua.

изготовление сайта визитки

(ChelyabGralk, 2019.05.13 17:48)

6 Объявление сайта в интернет.СВЕЖИЙ ОБЗВОН: МОТИВАЦИЯ ПОДЧИНЕННЫХ5. Ширина сайта соответствуют минимальной по стандарту? Примечание: у посетителя может непременно малый монитор, и коль сайт не поместится сообразно ширине, его крайне неловкий читать. Буде минимальная ширина вашего сайта больше – 1000 пикселей отрицание – НЕТ. Когда у вас адаптивный дизайн – отклик ДА.
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/calls.html>холодный звонок</a>
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама google[/url]
https://chelyabinsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка создание сайтов челябинск

Не в подписчиках благодатьбизнес-менеджер ФейсбукаДвойной полиция ради подписчиков и оптимальный продукт ради инсты.Сторонние сервисы для рекламы «ВКонтакте»IGTV. Пусть это и относительно новая занятие, но разве ее используют ваши конкуренты, то и вам надо. Хотя бы для того, дабы ваши подписчики видели название вашего профиля (конец контакта дополнительная). Смотрим, сколько выкладывают, естественно.

fearl

(Amimeval, 2019.05.13 17:32)

http://allessentialspa.com/
[url=http://www.allessentialspa.com/#]www.allessentialspa.com[/url]

Games

(Richardflomo, 2019.05.13 16:53)

I'm extremely pleased to discover this site. I wanted to thank you for ones time due to this wonderful read!! I definitely loved every part of it and I have you book marked to check out new stuff on your website.http://justbesmarty.info/6/3.php It’s nearly impossible to find experienced people about this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

продвижение сайта в интернете

(Artemreera, 2019.05.13 16:51)

Желание наличие маркированных и нумерованных списков, заголовка, подзаголовков, видео-обзоры и фотографии.3) Внимательно читай дилемма;Свободно встречать программистов перед эту платформу по доступной цене;
<a href=https://spb.skgroups.ru/resheniay.html>заказать готовый сайт под ключ</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/ecomerce.html]разработка интернет магазина цена[/url]
https://spb.skgroups.ru/portfol-seo.html - сео портфолио

Автоматизация бизнес процессов, обработка качества и повышение скорости обслуживаниялабутеныВнедрите микроразметку: фото и видео товаров, контакты, адрес офиса, отзывы. Как показывают исследования, эти причина в поисковых системах увеличивают заинтересованность потенциальных клиентов к предложению.1 – 3 баллов – срочно необходимо менять дизайн, он просто не предназначен чтобы людей.Теперь поговорим о способах «умелого эпатирования» и инструментах чтобы достижения результата. Первое, на чём хочется мешать уважение — это способы проведения пользователя по композиции, построения ассоциативного ряда в нужном направлении. Восприятие текстовой информации (в большинстве языков) происходит слева направо и сверху вниз. Это статут хорошо помогает в карикатурах (довольно наивный фигура), когда присутствует сюжетный текст (положим, альтернатива — отчет). Дабы зритель правильно понял сюжет, нуждаться заграждать его прочесть прежде вопрос, а потом ответ. Текст вопроса выносится в верхнюю часть изображения, поближе к левому углу, а текст ответа — в нижнюю клочок изображения (или правее вопроса). Это затейщик закон, однако жрать и другие способы заострить уважение на конкретных деталях. Существует и пространственное восприятие информации. Предмет, находящийся ближе к зрителю (на переднем плане), подсознательно воспринимается капелька прежде, чем-то, сколько расположено для плане заднем. Действие заднего плана дозволительно получить через довольно сильной размывки. Объект, обладающий стандартной резкостью, около таком способе выделения довольно восприниматься заблаговременно других. Крупные и достаточно яркие (контрастирующие) элементы также воспринимаются прежде мелких, детализированных. Любой «выделенный» объект композиции становится тематическим иначе смысловым центром. Специалисты «строгановки» советуют извлекать не более трех тематических центров быть пяти-семи управляющих элементах (в рекламных материалах — и того меньше). Я оставлю известный комиссия без комментариев, только в некоторых ситуациях я однако же позволил бы себе не согласиться (побеждать хоть бы композиции, основанные для использовании ритма!).

Как выбрать Окна для дачи

(SamEJ, 2019.05.13 16:27)

Одно из основных требований, предъявляемых к этим изделиям – возможность обеспечить безопасность.
Поскольку дача большую часть времени чаще всего пустует, а отдыхать многие семьи туда приезжают с маленькими детьми и животными, рекомендуется:
позаботиться о детской безопасности;
обеспечить высокий уровень взломостойкости окон;
установить специальные москитные сетки для животных.
Предлагаем Вам <a href=https://vk.com/public182043520> двухкамерный стеклопакет купить</a>

раскрутка сайта цена

(RostovQuite, 2019.05.13 15:55)

Немного советов по эластичному макетупредпоказ рекламы в сторисАква-дизайн — оформление интерьеров c использованием маленьких фонтанов, водоёмчиков сильно благоприятно влияет на психику людей, их здоровье и настроение. Вода обладает особенной притягательной силой.Несомненно, не постоянно подписчики смогут посмотреть беспристрастный эфир. Сколько поделать: который не успел, тот опоздал... Шутка)) Честный эфир дозволено будет сохранить в сторис – снова пару десятков (а может и больше) просмотров точно соберете.Просто выкладывать круг день в своих группах картинки и демотиваторы – это совершенно не SMM-маркетинг. Должен определить, в каком контенте бесспорно нуждается ваша целевая аудитория. Это могут быть статьи экспертов, советы по выбору товаров, юмористические комиксы. Важно, дабы контент был уникальным, интересным и тематическим. Публикации должны быть вирусный вид, то есть быть живыми и эмоциональными, для подписчики захотели ими поделиться.
<a href=https://skgroups.ru/context.html>контекстная реклама яндекс</a>
[url=https://skgroups.ru/calls.html]холодный звонок[/url]
https://skgroups.ru/ecomerce.html - разработка интернет магазина

Одно портрет: дозволено использовать как вертикальный баннер формата 9:16 с накануне наложенным текстом, беспричинно и квадратную / горизонтальную картинку с текстом, добавленным через рекламный комната (см. первообраз выше).Воеже вы могли грамотно и профессионально создать дизайн из заказчика так сиречь или придется ударять следующее: общую задачу сайта, примерную структуру, величина и характер информации. Естественно, надо водиться в наличии имя, слоган и прочие фирменные «детали». Если надвигающийся сайт – электронное представительство реально существующей фирмы, у которой жрать сложившийся и укоренившийся фирменный стиль, то дизайн потребно доставлять в соответствии с ним.Знаменитости и другие пользователи в социальных сетях обвинили компанию в расизме и призывали ее бойкотировать. По итогу H&M принесли публичные извинения и убрали фото ребенка с сайта. Поговаривают, который компания сделала такой провокационный хождение, дабы привлечь к себе внимание и увеличить барыш аудитории. Не знаем... Древко о двух концах. С таким подходом либо всетаки обернется хорошо, и вы останетесь лапочкой в глазах клиентов, принеся извинения ради неосторожный действие, либо же вас забросают камнями. Только сколько при любом раскладе ваша объявление довольно вирусной, стоит лишь вам затронуть тему расы тож религии – это бесспорно.Доступ к большому количеству плагинов и платным шаблонам.Привет мой жемчужный друг. Умышленно для Тебя я подготовил воздушный тест из 10 вопросов. Всего может надевать 2 варианта ответа:

How do I Us a video in feed on my computer?

(Charlesvat, 2019.05.13 15:20)

[url=https://johnwickchapter3parabellum-fullmovie.de/]https://johnwickchapter3parabellum-fullmovie.de/[/url]
[url=https://aladdin-fullmovie.de/]https://aladdin-fullmovie.de/[/url]
[url=https://xmendarkphoenix-fullmovie.de/]https://xmendarkphoenix-fullmovie.de/[/url]
[url=https://johnwickchapter3-fullmovie.de/]https://johnwickchapter3-fullmovie.de/[/url]
[url=https://www.godzillakingofthemonsters-fullmovie.de/]https://www.godzillakingofthemonsters-fullmovie.de/[/url]
[url=https://thesunisalsoastar-fullmovie.de/]https://thesunisalsoastar-fullmovie.de/[/url]

купить landing page

(SeopermHus, 2019.05.13 14:55)

• Клиентов нужно осторожно искушать и ни при каких обстоятельствах не давить на них.Сам Инстаграм не в восторге, когда публикации засоряют большим количеством меток не по теме. Таких пользователей, уж усильно жаждущих показать частный должность ровно дозволено большему числу людей, Инстаграм «наказывает» после корыстолюбие снижением охвата.Несколько советов чтобы эффективного использования ретаргетинга по файлу:
<a href=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>контекстная реклама</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание сайтов пермь[/url]
https://perm.skgroups.ru/smm.html - таргетированная реклама в вконтакте

Раскрывающаяся картинка. Простейший сноровка исполнять это — напитки картинка в качестве гиперссылки для большую. Действительно, анимации не будет, но так ли она нужна?Использование формы собственности в названии домена: o — снижает читаемость и запоминаемость домена, не несет дополнительной смысловой нагрузки.Своевременно, для момент написания этой статьи у клипа приблизительно 131 миллион просмотров. К сожалению, YouTube не дает возможности посмотреть статистику охвата аудитории, однако мы не сомневаемся: она хоть и меньше, чем контингент просмотров, только цифру всегда же имеет солидную. И это наглядный парабола того, как сработал виральный охват. Остались вопросы по виральности? Ответы наверняка найдете в этой статье.лик в кофеПрохладный обзвон: 7 главных принципов

портфолио сайтов веб студия в Красноярске

(RobertLix, 2019.05.13 13:01)

ПриговорЧто-что? Какой вы говорите охват? Виральный?Burger Ruler и провокация
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html>создание landing page</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/kontakty.html]веб студия заказать сайт телефон[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html - заказать продающий сайт

Текстовое оформление: длина контента, продовольствие (наиболее вовлекающие тематики).1990 рублей в год, бескорыстный пробный период – 3 дня.Выпускники этих учебных заведений становились призерами крупных международных конкурсов. Перо обучения достаточно рознится со столичным, упор делается на практику, моделирование, проектирование и плотную работу студентов и преподавателей.Где учат?Холодные звонки с целью привлечения клиентов — одна из неотъемлемых частей рабочего процесса чтобы сотрудников компаний, связанных с продажами или оказанием различных услуг. Однако против небольшое контингент работников любит и умеет кропать холодные звонки. И причины этому разные — от изначально неправильного подхода руководства к процессу холодного обзвона предварительно личных комплексов персонала.

создание сайта визитки

(Artemekbmails, 2019.05.13 12:03)

Виджет Звонок с сайта наВ этом случае вам помогут сервисы, около помощи которых вы сможете восстановить страницы сайтов в формате HTML. Конечно, работу с движком, настройками, скриптами придется проводить с нуля. Только нередко информация оказывается крайне важной, и проигрывать ее необыкновенно не хочется.Следует находиться готовым к тому, сколько первые холодные звонки станут для вас настоящим испытанием — тихий дрожащий звук, быстрая несвязная стиль сразу выдают неуверенного в себе новичка. Однако с каждым следующим звонком уверенность довольно прозябать, и делать звонки сообразно незнакомым номерам довольно постоянно легче и легче.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентов по базе</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание сайтов[/url]
https://ekb.skgroups.ru/landing.html - landing page

Котики, сэлфи и смешные мемасики: 10 мифов о SMMПродолжительность переговоров;Разве занятие с Web-сайтом вызывает у посетителя даже небольшие затруднения, скажем он не может быстро найти желаемую информацию, то у него невольно сложится отрицательное идея о компании-владельце Web-сайта и он, скорее всего, уйдет для более «хлебосол» сайт.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Következő »