Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

......................

NÉPDALTÍPUSOK

A variálás állandó folyamatában az új meg új formák alakulásának szövevényes folyamatában, kevéssé sikerült vagy életre nem való kísérletek és sikerült, de el nem terjedt, vagy kiveszőben lévő egyedi darabok tengeréből emelkednek ki mint szigetek vagy nagy szárazföldek, a típusok: egy-egy dallamelgondolásnak, formai alakulatnak folytonos újraalkotásából keletkező változattömbök. Egy-egy ilyen, felismerhetően azonos dallam összetartozó változatait is szokták típusnak nevezni: így nevezi például Járdányi a Magyar népdaltípusok c. kiadványában az egyes dallamokat, amelyek szélesebb területen, több változatban ismeretesek. Ugyanígy használja a típus fogalmat az MNT VI. kötete. Ezek a „típusok” tulajdonképpen „a dallamok”, amelyeknek a műzenében egy-egy alkotás felel meg. Mindössze az a különbség, hogy a műzenei alkotás egyszeri és megmásíthatatlan, a néphagyományban viszont egy alkotás sok változatban él – mintha a zeneszerző művét csupán számos vázlatából ismernék. Éppen ezért helyesebb a típus szót tágabb értelemben venni: több önálló „alkotást” – vagyis változatokban élő dallamot – összefoglalóan nevezni közös típusnak aszerint, hogy több vagy kevesebb vonásban hasonlók egymáshoz. Rokon dallamokat és nem azonos dallamokat nevezek tehát a továbbiakban típusnak. Az a kérdés, milyen rokonság alapján nevezhetünk így különböző dallamokat.

Legtágabb a rokonság akkor, ha a dalok egyetlen meghatározó sajátsága alapján húzzuk meg a rokonság határait. Tulajdonképpen az eddigi fejezetekben tárgyalt összes tulajdonság szerint lehet „tipikus” egy dallam, s tartozhat ilyen vagy olyan típusba: van dallamvonal szerint típus, hangkészlet szerint (sőt hangnem is tehet dallamot tipikussá), van ritmus-, illetve szótagszámtípus, formatípus, sőt dallam–szöveg kapcsolat is lehet jellemző néhány szorosan összetartozó dallamra, végül, de nem utolsó sorban az előadásmód is foghat össze „típust”. Vegyük sorba ezeket a lehetőségeket.

Nem kell bizonygatni, hogy a dallamvonal, illetve egy összetettebb dallamfelépítés lehet tipikus, és sokféle eltérő megoldásban jelentkezhet. Legtágabb határok közt beszélhetünk ereszkedő (01–094), helyben topogó (0129–0141 és 0280–0302), emelkedő (0256–0275), kupolás dallamokról (0319–0393), kétrészes – például kvintváltó (01–049) vagy kvinttel magasabban ismétlő (0323–0324, 0335, 0345, 0359), mély járású (16/e, 46, 0137, 0143–0152, 0176–0179, 0293–0302, 0311–0318), magas járású (01–049+0234–0244), tág ívű (022, 039, 0219, 0369–0393) és szűk menetű dallamokról (0146–0152, 0308–0309), s ezek bizonyos {240.} vonatkozásban valóban közelebbről vagy távolabbról rokonok. A dallamnak még a tagolása is lehet igen tipikus: a kadenciái. Bizonyos kadencia-sorozatok is összekötnek dallamokat egymással, például 7 [5] 3, 4[5] VII, ezek többnyire kvintváltók: 5[4]3, 5[4]2 históriás jellegű vagy táncnóták a „sirató rokonság” jellegzetes példái; 1[5]4 az új stílusra jellemző és így tovább. A hangkészlet néha igen jellemző egy-egy dallamstílusra, különösen a fejlődés korai fokozataiban, de még olyan fejlett parasztzenében is, mint a bolgároké. A magyar népzenében is más-más jellege van a dúr pentachord dallamoknak (0303–0309), mondjuk a Zobor vidéki lakodalmas énekeknek (0303, 0307) vagy a hexachord (+oktáv) hangkészletnek, mondjuk a regösénekeknek, betlehemesnek és dudazenének (201., 42–45., 50–54., 152., 256. pl.), mint az oktávterjedelmű ötfokú daloknak. Ötfokú dallamok: ez a tág hangkészlet-meghatározás is, minden tág volta ellenére is, jelent bizonyos rokonvonást, ami határozottan elkülöníti más dallamoktól. Igen sok dallamot meghatároz a fríg hangnem, ha ugyanis annak fő hangjaira épül fel a dallamvonal (0178, 0255, 0282, 0284, 0290/a). Egészen különválnak hangnemi-hangkészleti sajátságaikkal azok a dalok, amelyeknek egész dallammenetük az „akusztikus skála” hangjaira épül, s annak jellemző hangjait lényeges dallamhelyen építik be a dallamvonalba (69, 0278). Funkciós dúr-dalok (0317), hipo-skálákban mozgók (0240–0244) mind külön rokonsági körbe tartoznak. Ismét határozott típust jelentenek a drm-n recitálgató dallamok (0129–0141).

A magyar népdalban (a népköltészethez hasonlóan) igen nagy jelentősége van a szótagszámnak: egy-egy szótagszámcsoport vagy különösen egy-egy sajátos versszakképlet összekapcsol sok, egyébként különböző dallamot. Az olyan ritka sor, mint az ötszótagú, különösen ha a versszak mind a négy sora ilyen, annyira különválik a magyar dalok többségétől, hogy ez már típussá is avatja (e tekintetben legalábbis). De igen jellegzetes csoportot alkotnak a 6-os, 8-as, 12-es izometrikus dallamok is – ezek többnyire a régi parlando-rubato dalok főcsoportjai; a 12-esek pedig a régi stílusban szinte kivétel nélkül az úgynevezett „recitálók” csoportjába tartoznak. Ellenben a 7 és 11 szótagúak a régi stílusban kivétel nélkül táncdallamok, a 6+5 tagolású 11-es pedig szinte egyetlen dallamot jelent: a „Hol jártál az éjjel cinegemadár” szövegű kanásztáncot (04). 13–14 szótagszám egy dallamon belül a kanásztánc legjellemzőbb típusait jelenti. Új dalaink között a 10-es és 11-es szótagszám jelent igen tipikus dallamcsaládot, az új stílus legnagyobb tömegű, legjellegzetesebb darabjait; 16-os szótagszám a közép-erdélyi új dallamokat, s ennél hosszabb sorok már csakis az új stílus AABA formájú dalaira jellemzők, tehát ismét egy szűkebben körülírható dallamfajtát határoznak meg.

Még közelebbi rokonságot jelenthet egy-egy sajátos ritmusforma. A mazurka-ritmus igen erős hasonlóságot tud éreztetni még nagy dallamkülönbség ellenére is.

ritmus 4–5 dalunkra jellemző, amelyeket ezért egymás közeli rokonainak érzünk.

{241.} Talán még erősebb a típusalkotó ereje a formának. AA5A5A dallamainkat szinte mind egy típusnak lehet érezni. Nem kevésbé a fordítottját: A5A5AA-t. Még jellegzetesebb, egyéni arculatot tud adni egy dalnak a szaffikus forma magyar változata. A 118–119. és 160. példában több változattal is bemutatott dallamcsaládot például szinte semmi más tulajdonság alapján nem lehetne egyetlen variánscsoportba sem összehozni, csakis a forma alapján: dallamiránya hol fölfelé tartó egészen az oktávig, hol a kvintről lefelé mozog, hol meg a kvint körül marad; hangnem-hangkészlete alapján lehetne dúr pentachordtól oktáv terjedelmű dúr, akusztikus, fríg, hipo-ión, eol dallam; szótagszáma és ritmusa a 3–4. sorban nagy különbségek között ingadozik, tehát mint „heterometrikus versszak” is különböző helyen szerepelnének változatai akár egy ritmusrendben, akár a szótagszám szigorú rendszerében. Ami mindben közös, az egyedül a forma: AAb+bc, a késői szaffikus jellegzetes formája; ennek megfelelően a nép is egyetlen dalnak ismerte és mindig ugyanarra a szövegre énekelte. (Pontosabban: ugyanazt a dallamot ugyanazzal a szöveggel variálta ilyen különböző formában, ahol minden megváltozhatott a dallamban, egyedül a forma nem.)

Még a dallam–szöveg kapcsolat is lehet típusalkotó elem: kanásznótáink, dudanótáink sajátos szövegeknek sajátos ritmussajátságokkal való együttjárását jelentik, különböző dallamokban. „Jaj-nótáknak” pedig azokat nevezzük, amelyek sajátos szövegkezelésükben gyakran toldják ki a szöveget: jaj, jaj, jaj (csuhajja, la-la-la) féle szótagokkal a dallam kitolódott sorvégein vagy páratlan sorain. A „virágénekek” is elég jellegzetes csoportot jelentenek: virágot emlegető refrénszövegükről nevezzük így, a legjellegzetesebbek a háromsoros, refrénes dúr-pentachord dallamok.

Végül az előadásmód is jelölhet típust: „recitálók” kivétel nélkül 12-es parlando, ötfokú drm-kezdetű dalok; s az 5/8-os előadás a régi stílusú 11-esekben tapasztalható, ahol a 4/8-ot váltja fel a kissé fellazított, nagyobb érzelmi töltésű, kiszélesített ritmus.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, többnyire elég tág határokat jelent: azt, hogy egy-egy tulajdonságban bizonyos dallamok közösek és másoktól elkülönülnek; de azért ez még nem teszi őket egy jól meghatározható típus tagjaivá. Ahhoz több kell, mint egyetlen tulajdonságban való egyezés, és ebben az egy tulajdonságban való különbözés a többi dallamtól. Viszont mindjárt azt is meg kell mondanunk, hogy olyan dallamcsoportot sem tudunk felmutatni, amelyik mind a hét felsorolt tulajdonságban különböznék a többi daltól. Még a legsajátosabban körülírható kanásznóta-csoport is csak egy-két tulajdonságban különbözik minden más dallamtól, egyéb vonásaiban hol több, hol kevesebb dallammal tartja a rokonságot. Sajátos ritmusuk és szótagszám-szabadságuk, valamint dallam-szöveg kapcsolatuk alapján minden más daltól különböznek, ötfokúságuk, kvintváltásuk, dallamvonaluk menete, jellegzetes A5A5kAAk formájuk, táncszerű, feszes giusto előadásmódjuk más-más dallamokban is feltalálható. Azonban nemcsak a különböző vonások tartoznak hozzá egy stílushoz vagy egy típushoz, hanem {242.} mindaz, ami jellemző rá, akár közös az mással is, akár nem. Az a kérdés, vannak-e olyan típusok, amelyekben minden elsorolt tulajdonságnak kötelezően csak egy bizonyos megoldása fordulhat elő. Ebben a megfogalmazásban a Kanásznótát már ilyen típusnak nevezhetjük: sajátos dallamvonal (kvintváltó, egymotívumú „Páva-dallam”), sajátos hangkészlet (9–VII ötfokú), egyéni metrikai-ritmikai sajátság, szövegkapcsolat és táncszerű előadásmód jellemző rá. Ebből a metrikai sajátság és a szövegkapcsolat minden mástól különbözik, dallam, hangkészlet és forma sok daltól elválasztja, de összekapcsolja a dél-dunántúli ötfokú-kvintváltó dalok egész sorával. Viszont itt már olyan szűkre vontuk a beletartozó dallamok határát, hogy mindössze két dallam tartozik bele, amit az MNT VI. kötete egyetlen dal variánsainak minősített (03–04). De vannak nem kvintváltó, sőt nem is ötfokú kanásznótáink is; ezek csak a szövegkapcsolat és a ritmus–metrum alapján rokonai az előbbieknek, vagyis a „megkülönböztető jegyekben”, összes többi tulajdonságaikban eltérnek tőlük: „Csóri kanász, mit főztél” (Pt 43) még (elhomályosult) ötfokúságával közelebb van, de már nem kvintváltó, s első motívuma is más; 0292 dalunk pedig már se nem ötfokú, se nem ereszkedő dallam, mégis kanásznóta. Ezeket már csak egy tágabb meghatározás kapcsolja össze.

Látjuk tehát, hogy tágabb és szűkebb meghatározások keresztezik egymást; több vagy kevesebb jellemző, közös jegy alapján pontosabb vagy lazább körülírást, szorosabb összefüggést jelezhetünk.

Különböző, szűkebb-tágabb körbe tartozó típusokat mutattam be a Pt dallam-mutatójában (l. „Típusok, eredet”.) Annak célja csak az volt, hogy különböző, kidomborodó sajátságokra, bizonyos rokonságokra felhívja a figyelmet (amit akkor már nyilvántartottunk).

Nyilván sem a maximális követelmény nem lehetséges: hogy minden tulajdonságban jellemzők s egyúttal minden más dallamtól különbözők is legyenek a „típusok”, sem a minimális, hogy csak egy-egy tulajdonsággal határozzuk meg a „típust”. Az elsőt nem lehet elérni, a második pedig kevés. Kell tehát több jegy ahhoz, hogy valamit típusnak mondhassunk, de mindig lesz benne egy vagy két kidomborodó sajátság, ami leginkább föltűnik és jellemzi a típust, és kell hogy a típuson belül különböző dallamok legyenek, amelyek a nem kiemelkedő sajátságokban eltérjenek egymástól. S amit így elsorolunk, abban mindig számolni kell olyan, ezúttal elhanyagolt tulajdonságokkal, aminek alapján, más vonatkozásban más típusba is sorolhatnánk az illető dallamot. Amikor például főképp hangjaival határozzuk meg a dalt – dallamvonal, hangnem, hangkészlet, kadenciák alapján – akkor ritmusával kapcsolódhat egészen más dalokhoz is, és fordítva.

Ezúttal ugyanis a dallammozgás irányával, a kadenciákkal, a hangkészlettel és hangterjedelemmel (tehát hangnemi sajátságokkal) és a forma alapján állítom össze a típusokat. Eltérek Járdányi rendszerétől abban, hogy egyrészt lazábban határozom meg a dallammozgást, hiszen nem egy tízezrekre rúgó dallamanyag egyszempontú elrendezésére akarom felhasználni, hanem csupán a közölt anyagban akarom jellegzetes csoportokra felhívni a figyelmet; másrészt éppen ezért {243.} több szempontot is figyelembe veszek egyszerre. Inkább valami olyasféle tipológiára törekszem, aminőt Bartók adott könyvében, azzal a különbséggel, hogy az ő fő szempontja a versszakszerkezet és ritmus volt. De előzőleg már elkülönített három stílust, amelyet több vonással jellemzett: a régi stílust ereszkedő, ABCD felépítésű (vagy kvintváltó), ötfokú, izometrikus tulajdonságokkal, az újat négyféle visszatérő formával, alkalmazkodó tempo giustóval, s csak azon belül határolt el szótagszámcsoportokat, illetve a „Vegyes osztály” III. alosztályában különböző versszakszerkezeteket. Egyes csoportjai már valóban „típusokat” fognak össze; a többiek azonban vagy túl tágak, vagy túl vegyes elemeket tartalmaznak, mert a választott összetartó sajátság (metrika, ritmika) a legkülönbözőbb eredetű és stílusú dallamokban is lehet közös.

Magam követem Bartókot abban, hogy különválasztom az ötfokú dalokat a diatonikusaktól, de nem elégszem meg azon túl a szótagszámcsoportokkal, hanem további megkülönböztetéseket is teszek mélyebb és finomabb dallamrokonság meghatározására. Az új stíluson belül is forma és dallammozgás szerint adok további elhatárolást, s messze túl kellett menni mind Bartók, mind Járdányi szempontjain a két nagy stíluson kívül eső típusok meghatározásában.

Arról természetesen szó sem lehet ezúttal, hogy a teljes magyar népzenei anyagot mutassam be „típusokon” keresztül. Az még az összkiadásban sem lehetséges, hiszen számos „típuson kívüli”, magányos darabot is be kell mutatni, amit csak szükségből sorolunk egyik vagy másik típus elé, közé. Mindössze a kétségtelenül kialakult, ismert típusokra akarom felhívni a figyelmet a saját példáimon és gyűjteményemen belül. Leginkább típusnak nevezhető csoportok találhatók az ötfokú dalok közt, a sirató rokonságában, a dudanóták közt és az új stílusban; tehát ahol összefüggő stílusról beszélhetünk. Stílus ugyanis azt jelenti, hogy sok egymáshoz hasonló darab keletkezik. Legkevésbé tudjuk (egyelőre) meghatározni azt a sokféle dallamot, amely ezen a négy stíluskörön kívülesik, és tulajdonságai rendkívül tarka képet mutatnak. Ezeket többnyire csak tág határok között, inkább elkülöníthetjük egymástól, semmint szorosan meghatározhatnánk.

Lássuk mindenekelőtt az ötfokú, régi dalokat. Legkiugróbb típusai a kvintváltók. Ezek közt is igen jellegzetesek az „egymagú” dalok, amelyek egyetlen motívumot kétféle zárlattal periódussá fejlesztenek, s azt kvinttel mélyebben megismétlik (A5A5kAAk). Ezen belül külön is nagy család, az úgynevezett „Páva-család”, amelyet meghatározott „mag”, dallammozgás jellemez A-sorában: 8–4–7 fokok után 8–4–5 (02–014, valamint az MNT VI. kötetének szinte a teljes anyaga.) Ez a „típus” már majdnem egyetlen dal; de a különböző szótagszámú és ritmusú változatai különböző szövegekkel társultak, s ezekhez a szövegekhez és metrikai formákhoz annyira hozzáalakultak apró dallamrészletekkel, s egy-egy ilyen önálló forma olyan variánsgazdagságban él a nép közt, hogy önálló dallamnak kell tartanunk a család minden tagját, s a családot együtt típusnak. Ezek szabályszerűen 7[5]3 kadenciasort alkotnak (amit nem egy dallam vagy variáns elváltoztathat); ugyanilyen kadenciákkal és A5A5kAAk periódusos-kvintváltó formával más dallam {244.} is építkezik (például 01 és 015). Számos hasonló kadenciájú, kvintváltó dalunk épül viszont két különböző motívumból: A5B5AB (kétmagúak): 01, 016–021. Jellegzetes csoport az olyan kvintváltó daloké is, amelyek a periódust egy hanggal mélyebben záruló első sorral alkotják 4[5]VII kadenciákkal (ezeknek egyike-másika esetleg el is változhat egyes változatokban): 022–032. További kvintváltó csoportok: 5 [5] 1 kadenciák (033–037); 8 [5] 4 kadenciák (vagy 9 [5] 5): 038–047. (Mindig az alkalmi módosulások leszámításával.)

Sokban közeli a dallammozgás a kvintváltókhoz az ismétlés nélkül ereszkedő, ABCD formájú dalokban (064–0101). Ezek közt is lehetnek lépcsőzetesen ereszkedők: 080–081, 083, 088, 092, 093, esetleg 062, 086 – továbbá Pt 24, 49, 60, 98, 108?, 110–111, 124, 141, 180. Külön csoport az olyan ereszkedőké, amelyek 5–4–5–4–5–8 fokokon kezdenek: 095–097, 0100–0101, 0117–0118, továbbá Pt 17, 44–45, 113, 123, 134–135, 152, 230. Hasonló, mégis elkülönül tőlük az 5. fokon mozgó (de a 4.-et nem érintő) kezdés és utána 8.-ra ugrás (és utána természetesen ereszkedő dallamvonal): 094, 098–099, továbbá Pt 20, 121, 138, 168, 171?, 218. Nagyon sok ereszkedő régi dalunk kezd az oktáv ismételgetésével (vagy ami avval egyenlő: 8–5–8, 1–8... ugrásokkal): 073–074, 076, 092, 0109 és 191. példa, továbbá Pt 70, 87, 117+126+191 = 166. pl. Pt. 131, 168 stb.

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,
Mégis besorozott Ëngëm katonának.

 

MF 1229/b–1930/b lányok, Menyhe (Nyitra) 1909. Kodály

Nem kevésbé gyakori és jellegzetes az első sor oktávon induló és 7. fokon záruló első sora (8----7): 016, 018, 019?, 020, 047, 066, 071, 077–080, 082–083, 086, 088?, 091, 0102, 0109–0110, 0113? továbbá Pt 27, 49–52, 105+107, 124, 133, 165.

Nagyon tipikus az ABBC felépítés – tehát két azonos középső sor – nyolcszótagos, ötfokú-ereszkedő dalainkban. Gyűjteményünkben csak 066, de lásd Pt 50–52, 59, 87, 89, 92, 131, 133, 141, 157, 160=166. (Amint látjuk, ez érintkezik az előbbi csoporttal is: van tehát egy szűkebben összetartozó csoport: 8– – –7 kezdés és ABBC felépítés.) Hasonló ehhez, hogy a szélső sorok ismétlődnek vagy egymáshoz hasonlóvá váltak (AA(k) BB(k) vagy ABCC): 067, 070, 072?, 089–090, továbbá Pt 110.

A két első sor ismétlését (AABC formát) jellegzetesen olyan régi dalokban találjuk, amelyek három-négy nagyívű sorból – oktávról az alapra lefutó sorból {245.} – állanak, tehát kadenciáik 1 [1] 1. Ilyen 0114, továbbá Pt 54, 76, 79–86. Ezek többnyire 8 vagy 10 szótagos sorokból állanak.

Egészen más jellegűek az ereszkedő 12-esek: 24/ab. (lásd még Pt 178-at). Ezek erősen recitáló dallamok, ahol szinte az ötfokú, ereszkedő dallammenet vázát rajzolja ki a dal sok hangismétléssel.

Különválnak azok az ereszkedő dallamok, amelyekben csak az első három sor ereszkedik fokozatosan, le is jut az alaphang környékére, azután a negyedik sor újból magasra ível fel, vagy már a magasból indul is: 013, 065, 068, 074, 084, 0101, 0103, 0111–0114, 0133, 0141 és 23, 24/a, 58. példa.

A magasról ereszkedők után lássuk a középen mozgó pentatondalokat. Legjellegzetesebbek a drm-tengely körül mozgó dalok: 0129–0133, 0137, 0139–0141, továbbá Pt 77–78, 158, 162–164, 171, 179–142, 220, valamint Kodály 1973, 30. A drm-kezdettel jellemezhető dalok is összefüggő típust alkotnak, de néha – nagy ritkán – emelkedők is lehetnek, s szinte kivétel nélkül parlando (sőt recitáló) előadásban élnek: 0134–0136, 0138, továbbá Pt 96–97, 100, 127, 173–176.

Ötfokú, régi dalok közt ritka az ennél mélyebben járó dallam, de ami van, az határozott típus. Ilyen alulról vagy középről induló és alsó járású a 0143–0145 (továbbá Pt 22, 41, 96!, 220 és Kodály 1973, 32 „Túl a vízen egy kosár”). Szintén jellegzetes típus a néhány tetraton és triton dallam:0146–0152 és Kodály 1973, 28 „Csak azt szánom-bánom”= 276. példa.

Erősen összetartozó típust alkotnak dudanótáink. Ez ugyan ritmusuknak köszönhető, s erre vonatkozik a megjelölés is. Szinte kivétel nélkül 8 szótagosokat tartunk nyilván ilyen névvel, amelyekben kvint-kvartváltás nyomait lehet fölfedezni. Összetartozásukat további dallam- és formaelemek határozzák meg, amelyeket majd a következő fejezetben, eredetük tárgyalásában fogunk részletezni, mert a keleti párhuzamok világosabbá teszik. Egyik csoportjuk formája A5 vagy A4ABC (vagy A5–4ABB), másiké A5–4BAB (A5–4BAC): 050, 055, 062 (=Pt 250), továbbá Pt 248–252, 256, 270 és 053–054, 057–059, 061 (=Pt 260), továbbá Pt 258–259. Kivételesen 6–7 szótagú kvint-kvartváltó, alapritmusú dalokat is neveznek dudanótának: 050, továbbá Pt 56, 245.

Közeli rokonai ezeknek a dudanótáknak olyan 8-as parlando dalok, amelyeknek 2. sora már leszalad az alaphangra, néha már az 1. is: 112/a (= Pt 4) és Pt 37. Ugyancsak közeli a kvintváltó, egy magból felépülő dalok némelyike, amelyek az 5. fokú főzárlatot leviszik az 1. fokra: 151. példánk (= Pt 21). Jegyezzük meg mindjárt, hogy ennek ritmusa tipikus 6-os dudanóta-ritmus. (Ebben a dalban tehát összeolvad a dunántúli mintára elváltozott, egymagú, kvintváltó, Páva-motívumhoz hasonló dallamszerkezet az A5BAAk dudaritmusú dallamok szerkezetével. Ilyen oka is lehet az 5. fokú kadencia „lecsúszásának” az 1. fokra!)

A dudanóták többségét csak erős fenntartással lehet ötfokúnak nevezni mai alakjuk szerint. A későbbiekben látni fogjuk, hogy szo- és do-alapú, sőt félhangos ötfokúságban mozgó dallamokat lehet párhuzamba állítani velük; ezért, mostani diatonikus jellegük ellenére is az ötfokúak után tárgyaltuk őket.

{246.} Viszont a következők már kétségtelenül diatonikusak, bár jó részüket Bartók még az ötfokú, régi stílusba (A-osztályába) sorolta. Régiségük természetesen vitathatatlan, és sok egyéb tulajdonságukkal kétségtelenül közel állnak régi, ötfokú dalainkhoz.

Legfontosabb csoport a diatonikus parlando 12-eseké. Ezeknek hullámzó dallamvonala határozottan eltér az ötfokú 12-esek kifejezett ereszkedésétől; egészben véve és legtöbbjüknek kadencia-sora alapján mégis ereszkedőknek mondhatók. (Kadenciáikról az eredetkérdések tárgyalásakor szólunk.) Legszívesebben balladával, régi históriás ének vagy koldusének szövegeivel és halottas énekekkel járnak együtt. Ilyen 0155, 0163, 0165, 0193–0196, valamint 192–195. példa.

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj
Gazdag Fülöp császár, gazdag Fülöp császár!
Mer ién néked adom, mer ién néked adom

 

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:
Ivegablak alatt nagy hosszú almafa,
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága,
Háromszáz levele, hatvanhat virága.

 

Tova jő egy legény, be szomorú szegény!

{247.} Tova jő egy legény, be szomorú szegény!
Látom a szájáról, szállást kérne szegény.
S adnék neki szállást, a lovának állást,
Nekie pediglen csendes lenyugvást.

 

Az öreg Dancia magát siratgassa:

Az öreg Dancia magát siratgassa:
Istenem, Istenem, Kilenc lyányom közül,
Kilenc lyányom közül még egy fiam sincsen!
Istenen, istenem, ki váltson fel ingem,
Ki váltson fel ingem katonarabságból!

 

192) MF 2491/a 36 é. férfi, Trunk (Moldva) 1930 Véress S.; 193) Kallós 1970 108; 194) MF 1320/d asszony, Székelyvaja (Maros-Torda) 1914 Bartók = Pt 348 más szöveggel; 195) Pusztina (Moldva) 47 é. vak férfi, 1951 Kallós.

Hasonlóan ereszkedő-diatonikus, de nem annyira recitáló, mint a 12-esek, egy sor 8-as és 11-es 5[4]3 kadenciás (esetleg lassú táncritmusú) dallam: 0181–0184, valamint 5[4]2, 5[4]1 és hasonló kadenciákkal lépcsőzetesen leszálló 6-os vagy 8-as: 0166, 0164, 0188, 0194. Rokon ezekkel néhány oktávról, hetedik vagy hatodik fokról ereszkedő dallam 2. és 1. fokú kadenciákkal: 0161, továbbá 196–197. példa.

Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?

{248.} Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?
Talán az édesëm A lókeresőbe?

 

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,
Mér nem hagytál békit Én árva fejemnek?

 

196) MF 522/a (Maros-Torda) Vikár?; 197) Bánffyhunyad (Kolozs) 1908 Bartók.

Ezekhez hasonlók kadenciákban, de dallamvonaluk domború (dúr- vagy mollterccel, mint az előzők is):

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.
Hull a fődre, hull előmbe, Hull a gyászos kebelembe.

 

Magyari császárnak Lázár fia vala,

Magyari császárnak Lázár fia vala,
Mestere Mánónak es egy lyánya vala.

 

198) Sz. Nd 32 sz. 56 é. asszony, Nyárádköszvényes (Maros-Torda) 1914 Bartók; 199) Kallós 1970 5. sz.

{249.} Hasonló típusokat táncdalok közt is nyilvántartunk: 5[4]2 (vagy 2 helyett 4, 4,1) kadenciákat erősen kihangsúlyozó, fokozatosan ereszkedő dallamokat: 0167–0171, 0187, továbbá 146. és 200. példa.

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!
Akin az a kilenc betyár elindult, Pápai úr udvarába befordult.

 

Derzstomaj (Jász-Nagykun-Szolnok) 82 é. férfi, 1939 Vargyas = Vargyas 1954 93 sz.

További rokontípusok az oktávról ereszkedő, vagy alulról domborúan induló dallamok 2., 1. vagy X [2] X [1] kadenciákkal: 218., 220–221., 222. példa, valamint az utolsónak hangszeres változatai: 145/a–g példa.

Egészen más világot jelentenek a dúr-kvintváltók. Ezek is, mint az ötfokúak, nagyívű, ereszkedő dallamok, de kifejezett dúr hangzásuk elválasztja tőlük: 0205–0206, valamint 201–202. példa.

Rákóci hajdanában danában...

Rákóci hajdanában danában...

 

Gyújtottam gyertyát...

Gyújtottam gyertyát...

 

201) MNT III. 563; 202) MNT III. 649.

{250.} Ezekkel már meg is kezdtük Bartók „C) osztályának”, vagyis sem a régi stílusokba, sem az új stílusba nem tartozó dallamoknak a csoportjait. A dúr-kvintváltók határozott körvonalú típust alkotnak. Már a további csoportok inkább csak „elkülönítést” fognak jelenteni: a dúr-ereszkedők (ritkák): 83. példa, valamint a mixolíd-ereszkedők: 0208–0214. Inkább nevezhető típusnak a néhány lépcsőzetesen ereszkedő moll-dallam: 0218, 0220, 0224, valamint hipo-skálákban fogant, ereszkedő dallamok: 0240–0244.

Ismét csak tág elhatárolással foghatjuk egy körbe az ereszkedő moll-dallamokat (ha ugyanis nem tartoznak az előbbi csoportok egyikébe sem): 0215–0225, 0230–0233. Ezek közt már inkább típus néhány „új-szaffikus” formájú, moll, ereszkedő dallam: 0227–0229. És nagyon határozottan összetartozik, egyúttal minden más dalunktól elkülönül néhány tipikus fríg dallam, amelynek 6-ról ereszkedő vagy induló dallama a moll-szexten kívül a 4., 3 és 2 főhangokra épül: 0255, 267/ab. példa, valamint a következő:

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.
Haragszik rám az Isten is, Lehajlik hezzám az ég is, taj-laj-laj-laj laj-laj-laj.

 

Csikvacsárcsi (Csík) 1907 Bartók.

(Lásd még Pt 334–338, 347-et.) És hasonlóan jellegzetesen elválik a magyar dalok nagy tömegétől néhány alacsony járású fríg dallam, különösen a szokásdalok között: 0290/a, 149/a példa.

Csak nagy általánosságban jelent elválasztó – nem összekötő – határvonalat a következő néhány dallamirány-meghatározás. Ereszkedő, majd újra emelkedő dalok: 0241, 0277, továbbá Pt 99, 170, 206–207, 231, 242, 327. Középen mozgó dallamok: 0298 (továbbá Pt 182, 185, 208, 223, 227, 246, 269–270, 281, 285, 333, 347.) Középről fölfelé induló dalok: 0254, 0262 és 204–205. példa.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.
Nemcsak meghült, meg is hidegedett. Mert már engem régen elfelejtett.

 

Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!

{251.} Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!
Kilenc esztendeje, Mőte már rab vagyok, Mőte már rab vagyok

 

204) Kiskunhalas (Bács-Bodrog) 78 é. férfi 1939 Vargyas = Vargyas 1954 32 sz.; 205) Ghymes (Nyitra) 1906 Kodály.
(Lásd még Pt 146–147, 183, 192, 196, 241, 307, 320, 325, 332, 347.)

Elütnek a magyar dalok nagy tömegének dallamvonalától az alulról emelkedő és domború ívet leíró, (de nem ismétléses formájú, tehát nem új stílusú) dalok: 0268, 0273–0274, 0300, valamint a 247–249. példacsoport dallamai (továbbá Pt 101–121, 185–187, 210, 236, 238, 262, 273, 316, 329=468, 368, 370, 372, 471, 480 és a 249. példacsoportunkban szereplő Pt 494–495).

Még elütőbbek az alulról csak az 5. fokig emelkedő, alsó járású dallamok: 0297, 0299, továbbá Pt 46–47, 88, 204, 216, 284, 286, 288, 297?, 317–319, 370. Ezeket a magyar népzenén belül már „típusnak” is tarthatjuk a többitől való nagy távolságuk alapján.

Ugyancsak típust alkotnak az úgynevezett „Jaj-nóták”. Ezeket kizárólag formai sajátságuk alapján érezzük összetartozónak, de ez a formai sajátság nagyon szembeszökő, akár az egyes dalt tekintjük, akár egy egész összetartozó dallamcsaládot. (Leírásukat már láttuk a Forma fejezetben példákkal.) Akár a jellegzetes szövegtoldásokat vesszük tekintetbe, akár a dallamcsaládon belül tapasztalható sorszámszaporodást vagy -fogyást mindenképpen valami hasonlót, közöset kell látnunk az ilyen dalokban, függetlenül attól, milyen jellegű volt az eredeti négysoros, 8 szótagos dal: ötfokú, régi, ereszkedő, vagy dúr plagális, újszerű ének. Ilyen ötfokúak közt 077 és 085, egyéb dalok közt 0247–0254, valamint 124–127 példa.

Egy sor kis hangterjedelmű dalunk szeptim nélküli dúr-hangsorát egyáltalán nem a modern harmonikus érzék szerint alkalmazza: ezeket csakis a régi elmélet ión-skálájával jellemezhetjük. Ilyen ión-pentachord-hexachord dal 0303–0308. Külön összetartozik közöttük a refrénes, esetleg háromsoros fajta is. (Lásd Kodály 1973, 78–79. lapján közölteket.) Viszont egészen más jellegű, de a magyar népdalok közt szintén idegenszerű az 1–6(+8) fok közt mozgó, tehát dúr-hexachord dallamvilág: betlehemes dalaink nagy része és a regösénekek tartoznak ide, valamint néhány dúr-dudanóta és egy nagy tömegű párosító dalcsalád: 0201 és 44–45., 50–54., 152, 160/a példa. Ezek közt a szaffikusok (44–45. példa) igen sok dalból álló jellegzetes típust alkotnak.

A magyar dalok túlnyomó nagy többsége autentikus elhelyezkedésű (vagyis {252.} egész dallamvonala a záróhang fölött helyezkedik el – nem számítva a szubtonika –VII. fok – érintését a végső lezárás előtt). Ehhez képest néhány szórványos plagális (tehát a záróhang felett és alatt egyaránt mozgó) dallamunk még ilyen tág meghatározással is típusnak tekinthető. Az ismert plagális dalokon belül megkülönböztethetünk nagy hangterjedelmű, nagyívű dúr dalokat: 0311, 0314–0315 (továbbá Pt 201, 204, 205, 318), mollokat: 0312–0313, 0318. Külön típus néhány háromsoros, refrénes, plagális dal – a népszerűsítő füzetek révén ezek gyorsan elterjedtek: Pt 474–478. Végül a funkciós dúr-hangnem annyira ritka népdalaink közt, annyira jellegzetes hangzást jelent, s annyira idegen is, hogy jól felismerhető és elhatárolódó típusnak nevezhetjük: 0316–0317 és Pt 200.

Ezek után vegyük sorra új dalaink típusait. Először a legegyszerűbbet, amely szintén egyetlen motívumból van fölépítve, mint a régi dalok első, kvintváltó csoportja: AA5A5(k)A(v). Az ilyen formájú dalok közt igen jellemző a 8 és 11 szótagosok csoportja. A nyolcasok közt csak domború motívumot ismerek, 1–5 (6)–1 vonallal: 0323–0324. A 10–11-esek közt 5.-ről 1.-re ereszkedőt is: 0345, 0359 és domborút is: 0394.

A kétféle sortípusból építkezők közül AA5BA ereszkedő (5–1) A-sorral: 0319 (hatos), 0322 (hetes), 0325 (nyolcas), 0341 (tízes), 0346 (tizenegyes). Ugyanilyen felépítés domború A sorral: 0326 (nyolcas). Elég sok hasonló akad tizenegyeseink között.

Az ABBA forma 10-esei és 11-esei alkotják a leggazdagabb csoportokat. Ezekben már nemcsak az 1. és 5. fok közt mozoghat az A-sor, hanem 8–1, illetve 1–8–1 vagy 5–8–1 közt is.

10-es, A: 5–1: 0331–0332, 0338, 0340, 0343

11-es, A: 5–1: 0346, 0352, 0355–0358, 0363, 0368

10-es, 11-es, A: 1–5–1: Pt 402, 404, 413, Járdányi, 64, 65, 73, 0360, (0361)

10-es, 11-es, A: 8–1: 0333, 0339, 0342, 0344, 0347–0348, 0350, 0353–0354, 0365, 0367

10–11-es, A: 5–8–1: 0334, 0336–0337, 0364, 0366

11-es, A: 1–8–1: 0351

AABA formájú dalaink hosszú sorokból állanak, A-soruk a sok hangból nagy ívet ír le; kvint- és alaphang közt mozgó, szűk dallamsoraik tehát nincsenek is.

A: 1–8–1: 0374, 0376, 0380, 0389, 0390, 0392, 0393

A: 8–1: 0381–0383, 0384–0386

Többszörös ívet ír le: 0387–0388, 0391

Természetesen lehetséges volna további részletezés is. Még szorosabbra vont határok közt közelebbi összetartozást is meg lehetne állapítani, ha a B-sorok különböző fajtáit és a sorok belső hajlásait is részleteznénk. Egy nagyobb anyagban, például a teljes népdalanyag összkiadásában erre szükség is lesz. Jelen célunk csak az volt, hogy a feltűnőbb csoportokra rámutassunk és a típusmeghatározás lehetőségeit ismertessük.

{253.} Ha most egybenézzük a magyar nép által ismert és fenntartott dallamtípusokat, különösen a „rokonsági kör” értelemben használt típusokon belül még az egyes dallamokat is, amelyeket variánsaik száma és elterjedtsége alapján „dallamtípus”-ként tartunk számon, akkor végtelenül gazdag sokféleséget találunk, s a zene, az ének legtöbb sajátságára, lehetőségére találunk több vagy kevesebb példát. Ezek közt vannak kedvelt, gyakori fajták, és vannak ritkák; a kedvelt fajták a dallamtípusok olyan nagy számával vannak képviselve, s azok olyan nagy tömegű variánsokkal, hogy bizonyos uralkodó jelleg erősen átüt a sokféleségen, sőt bizonyos értelemben egyformaságot, egyhangúságot is okoz. Mégis, az egész együtt, gyakori és ritka, népdalszerű és idegenségét még alig levetkező ének, ősi és új összead egy olyan zenei együttest, amely változatosságával, fejlettségével a nép sokféle érdeklődését árulja el, s bizonyítja, hogy kultúrája nyitott volt minden fejlődési lehetőség számára. S ha benne mégis sajátos, egyéni válogatás és jelleg mutatkozik, szívós ragaszkodás bizonyos sajátságokhoz: autentikus, ereszkedő vagy kvintszerkezettel emelkedő dallamépítkezés, izometria, határozottan érezhető forma, világosan tagolt szerkesztés, beszédszerű ritmusok rubatóban és feszes, pontozott ritmusban egyaránt, az mindennek nem mond ellene, csak kiegészíti: sokfélével megbarátkozó, de bizonyos sajátságokhoz ragaszkodó, változatos és egyéni műveltség igényéről tanúskodik.

 

A mappában található képek előnézete Csángók

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

телефон эвакуатора

(AnthonyGlymn, 2019.05.14 23:20)

13 Июль 2017с частичной погрузкой (коли нужно выручить водителя спецтехники иначе автобуса).Если машину забирает эвакуатор, издали не отдельный автовладелец знает, чистый правильно около этом поступить и который следует делать. Сколько создавать, ежели сломалась машина?
<a href=https://evakuator-krasnodar23.ru/>услуги эвакуатора</a>
[url=https://evakuator-krasnodar23.ru/price-list.html]эвакуатор краснодар дешево круглосуточно[/url]
https://evakuator-krasnodar23.ru/kontakty-ehvakuatora.html - служба эвакуаторов краснодар телефон

Эвакуаия методом буксировки ради АКПП является нежелательным вариантом. Это свидетельствует о повышении уровня жизни, только действие имеет и обратную сторону: чем больше машин, тем сложнее положение на дорогах. Она приедет в оговоренное поприще и время.Самому удалять транспорт (следовать такое самовольство владелец автомобиля самовольно может налог в судилище). В этом случае лучше воспользоваться профессиональной эвакуацией, которая может погрузить и перевезти аварийный транспорт единовластно от его состояния (примерно, присутствие блокировке колес), габаритов и места нахождения.было совершено грубое нарушение ПДД;Требования к водителю

эвакуатор краснодар дешево круглосуточно

(DanielNeind, 2019.05.14 22:26)

19 Апрель 2016Требование спецтехники в Минске и областис ломаной платформой;
<a href=https://evakuator23rus.ru>вызов эвакуатора краснодар</a>
[url=https://evakuator23rus.ru]заказать эвакуатор в краснодаре[/url]
https://evakuator23rus.ru/contacts.html - телефон эвакуатора

15 Март 2017Включите «аварийку», выйдите из машины и установите девиз аварийной остановки (не меньше 15 метров от транспортного имущество в населенных пунктах и не меньше 30 метров – вне населенных пунктов). Бывают такие случаи, что из-за суеты забыли заправить автомобиль. Техпомощь приедет в течении 30 минут или мало дольше в зависимости от места назначения. Позвоните нам и отмените заказ, буде вы нашли порядок ремонта, польза, новый разночтение эвакуации сиречь перевозки. Разом помните, который часто «просто неправильной стоянки» недостаточно. Погрузка осуществляется лебедкой сиречь краном-манипулятором. Проба услуг и безопасность транспортного имущество быть погрузке и транспортировке мы гарантируем. Используется исключительно спецтранспорт с полным методом погрузки. В отдельную группу дозволительно отнести перевозку с через низкорамных эвакуаторов.Поломка автомобиля, дорожно-транспортные происшествия и другие неприятные ситуации для дороге нередко возникают поодаль через дома. И чтобы кажется, что легковую технику перевозить проще, поскольку она отличается меньшими габаритами, ее состояние может потребовать очень бережного обращения и грамотного подхода!Сколько нуждаться учинять и чего запрещать, коль автомобиль заблокировали чтобы выезда?

эвакуатор для спецтехники

эвакуатор аксай дешево

(Shawnthuby, 2019.05.14 21:30)

Опасности гибкой сцепкис ломаной платформой;Прежний поручение эвакуации авто
<a href=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/legkovieauto>эвакуатор ростов на дону западный</a>
[url=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/]эвакуатор дешево[/url]
http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/ceny - заказать эвакуатор цена

Чистый же выбрать именно такую службу? Кому довериться?29 Май 2017Наша общество предоставляет для протяжении многих лет качественную профессиональную воспособление на дороге. Таким образом, разве вы отправились в ход в темное пора суток, вероятность, сколько потребуются услуги эвакуатора, достаточно высока.

Сдаю квартиру рядом с Артек

(Gurzufru, 2019.05.14 21:30)

Жилой комплекс Шале Ла Рош – Сдаю квартиру в Артеке https://www.avito.ru/yalta/kvartiry/2-k_kvartira_65_m_110_et._1469223699
Квартиры в жилом комплексе «Шале Ла Рош» - Сдаю квартиру в Артеке https://www.avito.ru/yalta/kvartiry/2-k_kvartira_65_m_110_et._1101605612
Отдых у моря Сдаю квартиру в Артеке – Гурзуфе. https://www.avito.ru/yalta/kvartiry/1-k_kvartira_38_m_110_et._1695891128

эвакуатор ставрополь цена

(Oscarlic, 2019.05.14 20:36)

Многие согласятся, что управлять автомобилем с АКПП удобнее, комфортнее и легче. Не подписывайте документы и требуйте протокол (его, кстати, составляют в 3-х экземплярах в присутствии 2-х свидетелей), для узнавать с ним и выяснить, появились ли повреждения перед эвакуации либо после. Ведь издали не круг эвакуатор способен транспортировать низкий грузовик или миниавтобус.у авто имеются серьезные неисправности;екомендации автовладельцам
<a href=http://ставрополь.эвакуатор61.рус/contact>телефон эвакуатора</a>
[url=http://ставрополь.эвакуатор61.рус/ceny]эвакуатор цена за километр[/url]
http://ставрополь.эвакуатор61.рус/ - заказать эвакуатор

Когда нужен автоэвакуатор06 Декабрь 201721 Ноябрь 2017Требование эвакуатора в Минске

создание интернет сайта

(Robertfuh, 2019.05.14 19:37)

10 сентября 2018 SMM и SMO 2.5K 11 мин. 0Дабы достичь наилучших результатов существует порядком универсальных методов.Собранная с помощью сторонних сервисов информация отдельно не отличаются от информации, которая лакомиться в самом инстаграме.
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/kontakty.html>заказать веб сайт телефон</a>
[url=https://voronezh.skgroups.ru/ecomerce.html]заказать разработку интернет магазина[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка

Lipton и «росомаха уже не тот»Дружба с потенциальными покупателями не существует без препятствий. Идеальной ситуации, если человеку позвонили, и был получен протест: «Я с удовольствием это куплю! Гораздо идти деньги?» пока не встречалось. Продажа начинается в тот момент, если собеседник вступает в спор. Намного хуже, если особа говорит «я подумаю» и уходит в туман. Споры по поводу цены, качества, условий покупки – земля для обсуждения. Выключая того, фиксируя замечания клиентов, вы получаете резерв ради роста будущих сделок.Массфолловинг и масслайкинг. Скелет проста – сообразно гео и хэштегам ищем интересных нам пользователей, начинаем их лайкать и на них рукоприкладствовать в надежде, что они ответят тем же. Совершать это дозволительно вручную сиречь с помощью специальных сервисов. Только если Инстаграм распознает, который вы уж чрезвычайно многократно и подозрительно активно подписываетесь для аккаунты, то – привет, блокировка! Сначала, конечно, она будет временной, в воспитательных целях. А вот если предупреждение не усвоите и продолжите пользоваться массфолловинг и масслайкинг, то не после горами и вечная блокировка профиля. Есть опасность лишиться и своего контента, и, который гораздо важнее – своих подписчиков.

готовые сайты под ключ

(ThomasCrich, 2019.05.14 18:38)

Адреса электронной почты (E-Mail) использующие протокол POP3Какой объем текста извлекать на страницах? В этом вопросе всегда индивидуально, однако современные интернет-магазины пользуются следующими стандартами:СТУДЕНЫЙ ОБЗВОН: КАРТА РАБОЧЕГО ДНЯНастройка плейсментов– 5% web-сайтов созданы с применением принципов адаптивного web-дизайна, хотя еще год назад ни наедине из проанализированных сайтов их не использовал.
<a href=https://moskow.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка цена</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru]раскрутка сайтов[/url]
https://moskow.skgroups.ru/smm.html - smm агентство москва

Поделка с возражениями сообразно телефонуЗаписывайтесь на программу «Отдел продаж почти источник»Нейтрализуйте несогласие. В компании должна быть статистика сообразно вопросам пользователей, которая пригодится присутствие разработке скрипта. Любое возражение дозволительно нейтрализовать при наличии готового решения.Мы разместили десятки сайтов для хостинге Бегет и по нашему опыту, здесь самая отзывчивая техническая помощь, ребята навеки стараются пойти против клиентам, даже в тех ситуациях в которых некоторый хостинги оставляют клиента разбираться самостоятельно.Точно останавливаться дизайнером? Сколько надо дабы стать дизайнером сайта.

разработка landing page в Новосибирске

(Williamfarne, 2019.05.14 16:11)

Проведя анализ статистики посещений пользователей существующего сайта и общемировой статистики популярных разрешений экранов , разработано 5 макетных сеток ради наиболее типичных групп разрешений: менее 520 пикселей, через 520 накануне 800 пикселей, через 800 предварительно 1000 пикселей, от 1000 предварительно 1400 пикселей и более 1400 пикселей. Впоследствии генерации модульных сеток созданы прототипы макетов страниц сайта чтобы различных разрешений.Надо ли гласить о том, сколько вам необходимо быть вежливым и уважительно относиться к человеку, даже коль он не довольный вас слышать?Изделие постоянного фирменного стиля.
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов под ключ</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/portfol-razrab.html]сайт визитка пример[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/kontakty.html - заказать сайт Новосибирск веб

Audience Network (рекламная козни Фейсбука).Располагайте основное содержание страниц сайта слева, для пользователям с мониторами 640?480 не приходилось прокручивать сайт сообразно горизонтали для нормального чтения;Организационная конструкция отделаВпоследствии скачивания приложения написание этой статьи значительно замедлилось =). Так сколько будьте осторожны, затягивает! Фоторедактор больше подходит ради работы с пейзажными снимками, беспричинно вдруг в нем дозволительно наваливать и передвигать солнце и световые блики, а также развлекаться с эффектами тумана, снега, дождя и различными шиммерами... Совершенно это вписывается гармонично и не выглядит инородным. Однозначно, стоит попробовать. Вероятно, улучшение фото в этом приложении станет вашей фишкой.Прототип рекламы в Facebook

купить сайт

(SeogradGauby, 2019.05.14 15:12)

Раскрутка и развитие сайта с нуля.Бизнес огромными и уверенными шагами уходит в онлайн: ныне практически любое выдумка имеет частный сайт. Некоторый компании продвигаются в интернете с помощью SEO либо контекстной рекламы, только вот продвигать бизнес в социальных сетях пробуют далече не всегда, а делают это с умом вторично меньше представителей бизнеса. Беспричинно чистый же исполнять это правильно, и как избежать распространенных ошибок?1. Не стоит делать плагиатом. В последнее век модно «тырить» вещество и обнаруживать его следовать свой. Отступление – коль вы собираете информацию на какую-то определенную тему, но не забудьте указать автора и источник.
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/smm.html>smm менеджер</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/ecomerce.html]сделать сайт интернет магазин создание сайтов[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/portfol-seo.html - кейсы сео Волгоград

SMM должен заниматься специалистПроверка конкурентов, которых вы знаете в лицо. Здесь работаем с теми компаниями, которые реально ваши конкуренты, и вы это действительно знаете. Ваша первоочередная поручение – встречать их профили в Instagram.AppForTypeНастройка рекламы в Инстаграме посредством добавлениеУединенно из самых распространенных комплексов начинающих менеджеров по продажам — очень показаться навязчивым услышать от клиента абдикация в грубо форме. И каково же бывает удивление, если при холодном обзвоне они обнаруживают, сколько клиенты тоже человек, и чаще только довольно вежливые. Безусловно, холодные звонки будут сопровождаться большим количеством отказов, только отдельный имеет для это право. Взрыв человека для другом конце провода может вызвать излишняя навязчивость (ежедневные звонки с предложением своих услуг), некомпетентность и нескрываемое позыв заработать деньги.

раскрутка сайта цена

(SeoomskFlers, 2019.05.14 14:08)

Канал на IGTV – создали ?Но это не значит, который воспрещается конвертировать ваших подписчиков в клиентов. Просто надо использовать для этого ненавязчивые и мягкие меры – отказываться контактные причина в профиле, адресовать пользователей для конверсионные посадочные страницы и т.д.Сделать всегда это очень просто. Зайдите в поисковую систему Яндекс, введите запрос и прокрутите вниз страницы.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/kontakty.html>заказать веб сайт телефон</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама цена[/url]
https://omsk.skgroups.ru/context.html - заказать контекстную рекламу

Такой пестрый дизайнГении Фотошопа: якобы красиво обработать фото в ИнстаграмеКонечно, не забывайте наносить контент, какой будет интересен аудитории, корректируйте планы публикаций, отталкиваясь от отклика подписчиков. Сиречь же, как разночтение, сотрудничайте с организациями, которые не являются вашими конкурентами, только совпадают с вами сообразно целевой аудитории. Делайте взаимные репосты. Как «Тантум Верде Форте», несомненно, не «выстрелите», только новых подписчиков получите.Столовать который сказать, однако визуального наполнения нет. Сюда полетели безвыездно инфобизнесы, тренинги, психологи и другие услуговые бизнесы. В чем главная качество: завсегда глотать который сказать, но вот с авторской визуалкой будут явные сложности. Что делать? Как некогда в таком случае хорошо пользоваться фотки с фотостоков. А для добавить уникальности, стоит пригласить фотографа к сотрудничеству, который сделает вам фотографии в едином стиле перед тематики контентного плана. Хорошо подойдут надписи для фото. Кстати, паки одна интересная стратегия чтобы фотографий в этом случае – использование персонажа в своих фотках. Единственный, какой уписывать для всех снимках. Скажем, любимый бульдог собственника, какой каждое утро фотографируется ради завтраком. Тут и школа единый, и необычное оформление, и барыш пользователей.Наш старый хостинг соперник запустил услугу «звонок с сайта».

сео продвижение

(Olegbep, 2019.05.14 13:07)

Здесь вам на сотрудничество придет сервис web.archive.org. Возможно, ваш сайт там сохранился. Воеже получить доступ к страницам, имеющимся в вебархиве, нужно ввести команду: . Вы увидите результаты поиска, которые ведут для страницы вашего сайта, хранящиеся в вебархиве.Псевдонимы электронной почты2. Получить с сайта присутствие помощи пикселя.
<a href=https://kazan.skgroups.ru/vizitka.html>создание корпоративного сайта цена</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/resheniay.html]купить landing page[/url]
https://kazan.skgroups.ru/portfol-razrab.html - создание сайта портфолио

КраткостьФруктовый роща «А я томат»Сообразно аналогичному принципу разбейте на более мелкие задачи ежемесяные ожидание сотрудников. Это может быть, примерно, устройство определенного количества звонков к определенному времени (прежде обеда, до конца дня, прежде конца недели, предварительно конца месяца и т.п.) В результате у сотрудников появится развернутый смета к действию – какие шаги нуждаться предпринять, для исполнять продуктивный жестокий обзвон. Правила следующие.Бесплатно, расширенные функции через 59 рублей.CMS (Significance Administration Sistem) – точный, система управления контентом. В более широком смысле это программная система, предназначенная ради обеспечения и организации совместного процесса создания и редактирования содержимого сайта. Короче говоря, это движки для создания сайтов, с помощью которого вы управляете всем сайтом.

купить готовый сайт в Самаре

(SeosamarRer, 2019.05.14 12:08)

Для выше созерцание, страница состоит из следующих частей: шапка, список, содержательная часть, нижний блок страницы. Шапка, меню и нижний блок должны обретаться одинаковыми на всех страницах и кормить общую информацию о ресурсе и его тематике. А содержательная часть должны водиться у каждой страницы своя. Также, для выше лицезрение, необходимо сделать дизайн чтобы двух страниц разного типа: чтобы главной страницы и какой-нибудь другой. Это надо, потому который главная страница изрядно отличается через остальных страниц сайта, поэтому они должны быть капелька разными. Не надо использовать фреймы (страница строится на фреймах, если состоит из зараз нескольких других, то грызть меню подгружено из одной страницы, навигация из другой, содержание из третьей и т.д.)Около выборе шрифта следует исходить из его легкости для чтения и соответствия стилю публикации. Ради строгих документов имеет значение употреблять единственно классические шрифты и не больше двух для документ.Текст сплошным полотном. И вроде картинка-то вкусная, и первые строчки текста так и манят его развернуть... Но мы смотрим публикацию полностью и откровенно пугаемся открывшемуся нам длинному полотну текста. Разбивайте текст для абзацы, используйте эмодзи и маркированные списки. Беспричинно, ваши подписчики не испугаются даже лонгрида.
<a href=https://samara.skgroups.ru/portfol-seo.html>кейсы сео краснодар</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/ecomerce.html]разработка сайта интернет магазина[/url]
https://samara.skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентской базы

3. Цветовых пятен не должен лежать куча, чтоб глаза знали, где остановится, и следовать который зацепится.альтернативные текстовые ссылки — этот технический замашка широко распространен, в часть числе и на тех страницах, где используется навигация на основе изображений;1С-Битрикс. — Универсальный программный изделие ради разработки, поддержки и успешного развития интернет-проекта. Сподручный и понятный интерфейс позволяет эффективно править сайтом, не привлекая специалистов по программированию и html-верстке.ПорядокSEOKlub Произведение сайтов Программирование и верстка сайта

заказать веб сайт телефон

(Goshaufaviste, 2019.05.14 11:09)

ПроперНаподобие уже было отмечено в самом начале, сей вариация настройки идеально подходит для новичков, так словно он страшно прост и понятен на интуитивном уровне. Сразу отметим, сколько с недавних пор размещать рекламу позволительно, как указав ИНН вашей компании. Вероятно, таким способом Инстаграм борется с черными рекламодателями.Lumyerработа “Актуального”Географическая знак довольно актуальна и необходима практически всем: ресторанам, магазинам, фитнес-клубам, салонам красоты... Будет не лишним попросить своих подписчиков помещать в своих постах вашу геолокацию, когда они делают у вас фото. Беспричинно, у вашей компании сформируется своя база фотографий сообразно гео, и ваши потенциальные клиенты смогут «познакомиться с вами поближе».
<a href=https://ufa.skgroups.ru/resheniay.html>купить сайт</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/context.html]яндекс директ обучение[/url]
https://ufa.skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентов по базе

Тогда всегда просто – объявления будут показываться тем пользователям, что состоят в определенных сообществах. Такая таргетированная объявление «ВКонтакте» обеспечивает мощные результаты. Примем, разве вы владетель московского магазина чтобы охоты и рыбалки, дозволено указать демонстрацию рекламы участникам московских сообществ сообразно охоте и рыбалке.Холодный обзвон: стандарты труда в зависимости через сферы20 августа 2018 SMM и SMO 1.6K 6 мин. 3Желательно наличие маркированных и нумерованных списков, заголовка, подзаголовков, видео-обзоры и фотографии.VSCO

заказать сайт Челябинск

(ChelyabGralk, 2019.05.14 10:07)

Географическая метка довольно актуальна и необходима практически всем: ресторанам, магазинам, фитнес-клубам, салонам красоты... Будет не лишним попросить своих подписчиков ставить в своих постах вашу геолокацию, ежели они делают у вас фото. Так, у вашей компании сформируется своя основание фотографий сообразно гео, и ваши потенциальные клиенты смогут «познакомиться с вами поближе».Стоимость разработки и продвижения сайта.Сложно представить жизнь современного человека без интернета, будто человек раньше жили без этого изобретения. Интернет – всемирная сеть, которая дает возможность пользователю интернета продвигать товары и услуги, приискать нужную информацию. В настоящее время практически каждый личность имеет в наличии компьютер, ноутбук, сотовый телефон с выходом в интернет. Поэтому в интернет мы и заходим изза удовлетворением потребности в информации.Опросы в ВКонтакте
https://chelyabinsk.skgroups.ru/ecomerce.html - заказать разработку интернет магазина
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/resheniay.html]создание сайта по шаблону[/url]
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/kontakty.html>создание и продвижение сайтов</a>

— безопасность – защищенность через взлома и неправильных действий пользователей;Вроде восстановить сайт коли он удален с хостингаФоторедакторы дают возможность не токмо внимание достоинства снимка и скрыть его недостатки. Их задача, коль подумать, несравненно важнее – помочь вам выработать собственный манера бизнес-профиля. Преимущественно это касается разительно конкурентных тематик, например, нэйл-дизайнеров сиречь лешмейкеров. Правда и остальным стоит навеки владеть в голове цель фигурировать «не подобно все».Даром, расширенные функции от 30 рублей.В общем, хитрость как-то не удался =). И пользователи ВКонтакте и Фейсбука были восхищены реакцией Audi, которая сразу среагировала и выпустила рекламу со слоганом «если четыре кольца – это все, сколько нуждаться».

заказать интернет сайт

(Artemreera, 2019.05.14 09:07)

4. Страда с объявлениямитовары и услуги «ради взрослых»;наркотические вещества (в книга числе алкоголь и табачную продукцию), а также анаболические стероиды и их аналоги;ресурсы, которые занимаются сбором информации о пользователях без их согласия;ресурсы, которые предоставляют услуги сообразно взлому страниц, «накручиванию лайков» и т. д.;оружие;азартные игры;ресурсы с побуждениями к насильственным и жестоким действиям;медицинские услуги сообразно прерыванию беременности;политическую рекламу;объявления о продаже лекарств, объявление сайтов знакомств и лотерей может замечаться всего пользователям старше 18 лет;быть рекламе лекарственных средств обязательным является наличие текста «Есть противопоказания. Необходима совещание специалиста»;текст «Необходима консультация специалистов» размещается и в объявлениях по рекламе детского питания.Перенаправление электронных писем
<a href=https://spb.skgroups.ru/portfol-seo.html>раскрутка сайтов портфолио</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/]продвижение сайта в топ 10[/url]
https://spb.skgroups.ru/landing.html - разработка landing page

Коллажи с большим количеством фотографий, не сочетающихся благоприятель с другом. Больше четырех фото – это уже слишком. Изображения будут невнятными и нечеткими. Вы скорее всего просто заставите подписчика напрягать зрение (и мозг), чтобы что-то рассмотреть. А силиться никто ведь не любит.2. СоцсетямиБольшое изображение. В этом формате величина картинки составляет 90 х 120, всетаки текст не предусмотрен (опричь заголовка). Порча свободно исправить, разместив текстовую информацию на изображении.Шанель 5Платформа требовательна к ресурсам сервера/хостинга, однако открывает владельцу следующие возможности:

сайт визитка цена

(RostovQuite, 2019.05.14 08:06)

миф SMM про комплексное знание соцсетейНекоторые советы по использованию этого макета4 Наполнение сайта содержанием, текстами, картинками.Доступ к большому количеству плагинов и платным шаблонам.Практически отдельный snare сайт — и уж как постоянно коммерческие сайты — начинают свою существование в виде эскизов, сделанных в Фотошопе сиречь Иллюстраторе. И поскольку большинство из нас следует Правилу Троицы (покажите клиенту три дизайна, продайте наедине из них), каждый дизайн имеет двух нерожденных братьев.
<a href=https://skgroups.ru/resheniay.html>купить готовый сайт</a>
[url=https://skgroups.ru/landing.html]заказать лендинг[/url]
https://skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка

Дабы вы могли грамотно и профессионально создать дизайн из заказчика так сиречь иначе придется ударять следующее: общую задачу сайта, примерную структуру, объем и фасон информации. Естественно, должно заключаться в наличии имя, слоган и прочие фирменные «детали». Коли будущий сайт – электронное представительство реально существующей фирмы, у которой пожирать сложившийся и укоренившийся фирменный стиль, то дизайн потребно делать в соответствии с ним.сила скриптаРади продвижения бизнеса в Инстаграм можно совершать всетаки, сколько не запрещено)). Некогда занятие перекусить, ее нужно использовать. Поэтому и сторис сохранять без внимания не стоит, ведь они преимущественно хороши тем, что не попадают около санкции умной ленты, и ваши подписчики увидят их много с большей долей вероятности, чем публикацию в ленте.В часть, сколько расследование конкурентов проводить надо, наверное, уже не сомневается никто. Следовательно не буду потреблять ваше дата и опять раз убеждать то, с чем и так безвыездно согласны. Перейду сразу к особенностям анализа конкурентов в Instagram.Эти работы следовать порядочно часов может выполнить программист, кто разбирается в выбранной вами платформе. Ежели же хотите – дозволено сделать беспричинно, потратив несколько часов на понимание всех возможностей административной части CMS. Интернет-магазин выглядит красиво, работает исправно и соглашаться к запуску? Самое срок перейти к его продвижению.

разработка сайта пример

(SeopermHus, 2019.05.14 07:08)

Разве же вы настроены на максимально эффективное и результативное привлечение подписчиков и готовы за это вносить, без раздумий и сомнений настраивайте таргетированную рекламу.Читают, опять как. Более того, пересылают своим друзьям, хихикают над орфографическими ошибками и искренне удивляются, зачем перед фото женских ягодиц размещать должность о смысле жизни. Вконец часто именно бесполезные тексты и философия невпопад становятся причиной отписок.С подспорье графического редактора вы сможете отредактировать картинки: изменить размер, вырезать нужное, задать рамки, малость, рельеф, и т.д.
<a href=https://perm.skgroups.ru/smm.html>таргетированная реклама в инстаграм</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание и разработка сайта[/url]
https://perm.skgroups.ru/ecomerce.html - разработка интернет магазина под ключ

Движков (CMS – учение управления сайтом), для базе которых дозволительно создать свой собственный лавка, – множество. Мы малость расскажем о трех самых популярных.2) Открой особенный сайт (буде перевелись своего сайта – возьми тот, для котором часто бываешь);Во всех крупных соцсетях занятие хештегов работает для ура. Слова со значком #(решетка) автоматически становятся кликабельными ссылками, нажав на которую формируется лента из публикаций, отмеченных соответствующим тегом. По идее, хештеги – те же ключевые слова, следовательно к их подбору нужно отнестись с умом.Когда вы все сделали правильно, сайт повинен весь восстановиться и начать работать.Уверены, что с таргетом в Инстаграме вы уже встречались. Однако для всякий инцидент показываем, словно он выглядит:

быстрый займ на карту онлайн

(manykAbisy, 2019.05.14 07:03)

быстрый займ на карту онлайн: https://citycredits.com.ua/dinero/

продвижение сайта в интернете

(Artembib, 2019.05.14 06:10)

Составлять Legend перед эти страницы много просто. Нагрузиться рабочая формула:4. Ныне необходимо придумать броский надпись, при взгляде на какой пользователю захочется кликнуть сообразно вашему объявлению, а также написать малый текст и выбрать привлекательную картинку. Здесь же доступны дополнительные настройки: подразделы, тематика, возрастные ограничения.Для достижения максимальной эффективности найдите соответствующие группы в поиске соцсети. Также существуют специальные сервисы, с помощью которых можно обшарить подходящие сообщества. Единственно исключите из поиска вашу группу.Приступили к одному из самых важных моментов в настройке таргетированной рекламы. Объявление – это ваш крючок. Даже если аудитория подобрана удачно, и в теории ваш работа принужден ее заинтересовать, без качественного объявления постоянно усилия будут потрачены впустую. На который здесь стоит обратить внимание? Три главных момента:Настройка плейсментов
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/vizitka.html>создание корпоративного сайта цена</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/calls.html]холодный звонок[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама

4.3 Тематическое, однако не ключевое словоРепутацияНаилучшие результаты по нашему опыту:20 августа 2018 SMM и SMO 1.6K 6 мин. 3Помощь рекламных акций, проводимых вне путы интернет

разработка продажа готовых сайтов

(RobertLix, 2019.05.14 05:12)

Чем сложнее сайт, тем дороже его достоинство и больше времени затрачиваемом для разработку. Сумма сайта зависит через количества страниц, дизайна и наполнения сайта. Простой создать сайт мало, должен чтобы его видели точно позволительно больше людей. Информация, размещенная на сайте, требует рекламы и продвижения. Продвижения сайтов – это поделка сообразно достижению иначе увеличению потока посетителей, которые заинтересованы в вашем товаре либо услуге. Стоимость продвижения сайта складывается из: расходов на внутреннюю оптимизацию ресурса, затрат на внешнее продвижение, оплаты работы специалистов.Опять больше идей чтобы роста оборота позволительно получить на наших авторских бесплатных вебинарах от компании Ой-Ли. Регистрируйтесь стойком сейчас.Дальше всетаки шаги будем осматривать поэтапно, чтобы не возникло путаницы и пропусков. :)
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентской базы</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/vizitka.html]заказать корпоративный сайт[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/kontakty.html - веб студия заказать сайт телефон

Цивилизация и должность.Коллажи с большим количеством фотографий, не сочетающихся побратим с другом. Больше четырех фото – это уже слишком. Изображения будут невнятными и нечеткими. Вы скорее только простой заставите подписчика напрягать зрение (и мозг), для что-то рассмотреть. А напрягаться никто ведь не любит.Эти работы изза маломальски часов может выполнить программист, какой разбирается в выбранной вами платформе. Ежели же хотите – можно исполнять сам, потратив изрядно часов для усвоение всех возможностей административной части CMS. Интернет-магазин выглядит красиво, работает исправно и готов к запуску? Самое дата перейти к его продвижению.Прохладный обзвон: 7 главных принциповЛегальные методы раскрутки


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Következő »