Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

......................

NÉPDALTÍPUSOK

A variálás állandó folyamatában az új meg új formák alakulásának szövevényes folyamatában, kevéssé sikerült vagy életre nem való kísérletek és sikerült, de el nem terjedt, vagy kiveszőben lévő egyedi darabok tengeréből emelkednek ki mint szigetek vagy nagy szárazföldek, a típusok: egy-egy dallamelgondolásnak, formai alakulatnak folytonos újraalkotásából keletkező változattömbök. Egy-egy ilyen, felismerhetően azonos dallam összetartozó változatait is szokták típusnak nevezni: így nevezi például Járdányi a Magyar népdaltípusok c. kiadványában az egyes dallamokat, amelyek szélesebb területen, több változatban ismeretesek. Ugyanígy használja a típus fogalmat az MNT VI. kötete. Ezek a „típusok” tulajdonképpen „a dallamok”, amelyeknek a műzenében egy-egy alkotás felel meg. Mindössze az a különbség, hogy a műzenei alkotás egyszeri és megmásíthatatlan, a néphagyományban viszont egy alkotás sok változatban él – mintha a zeneszerző művét csupán számos vázlatából ismernék. Éppen ezért helyesebb a típus szót tágabb értelemben venni: több önálló „alkotást” – vagyis változatokban élő dallamot – összefoglalóan nevezni közös típusnak aszerint, hogy több vagy kevesebb vonásban hasonlók egymáshoz. Rokon dallamokat és nem azonos dallamokat nevezek tehát a továbbiakban típusnak. Az a kérdés, milyen rokonság alapján nevezhetünk így különböző dallamokat.

Legtágabb a rokonság akkor, ha a dalok egyetlen meghatározó sajátsága alapján húzzuk meg a rokonság határait. Tulajdonképpen az eddigi fejezetekben tárgyalt összes tulajdonság szerint lehet „tipikus” egy dallam, s tartozhat ilyen vagy olyan típusba: van dallamvonal szerint típus, hangkészlet szerint (sőt hangnem is tehet dallamot tipikussá), van ritmus-, illetve szótagszámtípus, formatípus, sőt dallam–szöveg kapcsolat is lehet jellemző néhány szorosan összetartozó dallamra, végül, de nem utolsó sorban az előadásmód is foghat össze „típust”. Vegyük sorba ezeket a lehetőségeket.

Nem kell bizonygatni, hogy a dallamvonal, illetve egy összetettebb dallamfelépítés lehet tipikus, és sokféle eltérő megoldásban jelentkezhet. Legtágabb határok közt beszélhetünk ereszkedő (01–094), helyben topogó (0129–0141 és 0280–0302), emelkedő (0256–0275), kupolás dallamokról (0319–0393), kétrészes – például kvintváltó (01–049) vagy kvinttel magasabban ismétlő (0323–0324, 0335, 0345, 0359), mély járású (16/e, 46, 0137, 0143–0152, 0176–0179, 0293–0302, 0311–0318), magas járású (01–049+0234–0244), tág ívű (022, 039, 0219, 0369–0393) és szűk menetű dallamokról (0146–0152, 0308–0309), s ezek bizonyos {240.} vonatkozásban valóban közelebbről vagy távolabbról rokonok. A dallamnak még a tagolása is lehet igen tipikus: a kadenciái. Bizonyos kadencia-sorozatok is összekötnek dallamokat egymással, például 7 [5] 3, 4[5] VII, ezek többnyire kvintváltók: 5[4]3, 5[4]2 históriás jellegű vagy táncnóták a „sirató rokonság” jellegzetes példái; 1[5]4 az új stílusra jellemző és így tovább. A hangkészlet néha igen jellemző egy-egy dallamstílusra, különösen a fejlődés korai fokozataiban, de még olyan fejlett parasztzenében is, mint a bolgároké. A magyar népzenében is más-más jellege van a dúr pentachord dallamoknak (0303–0309), mondjuk a Zobor vidéki lakodalmas énekeknek (0303, 0307) vagy a hexachord (+oktáv) hangkészletnek, mondjuk a regösénekeknek, betlehemesnek és dudazenének (201., 42–45., 50–54., 152., 256. pl.), mint az oktávterjedelmű ötfokú daloknak. Ötfokú dallamok: ez a tág hangkészlet-meghatározás is, minden tág volta ellenére is, jelent bizonyos rokonvonást, ami határozottan elkülöníti más dallamoktól. Igen sok dallamot meghatároz a fríg hangnem, ha ugyanis annak fő hangjaira épül fel a dallamvonal (0178, 0255, 0282, 0284, 0290/a). Egészen különválnak hangnemi-hangkészleti sajátságaikkal azok a dalok, amelyeknek egész dallammenetük az „akusztikus skála” hangjaira épül, s annak jellemző hangjait lényeges dallamhelyen építik be a dallamvonalba (69, 0278). Funkciós dúr-dalok (0317), hipo-skálákban mozgók (0240–0244) mind külön rokonsági körbe tartoznak. Ismét határozott típust jelentenek a drm-n recitálgató dallamok (0129–0141).

A magyar népdalban (a népköltészethez hasonlóan) igen nagy jelentősége van a szótagszámnak: egy-egy szótagszámcsoport vagy különösen egy-egy sajátos versszakképlet összekapcsol sok, egyébként különböző dallamot. Az olyan ritka sor, mint az ötszótagú, különösen ha a versszak mind a négy sora ilyen, annyira különválik a magyar dalok többségétől, hogy ez már típussá is avatja (e tekintetben legalábbis). De igen jellegzetes csoportot alkotnak a 6-os, 8-as, 12-es izometrikus dallamok is – ezek többnyire a régi parlando-rubato dalok főcsoportjai; a 12-esek pedig a régi stílusban szinte kivétel nélkül az úgynevezett „recitálók” csoportjába tartoznak. Ellenben a 7 és 11 szótagúak a régi stílusban kivétel nélkül táncdallamok, a 6+5 tagolású 11-es pedig szinte egyetlen dallamot jelent: a „Hol jártál az éjjel cinegemadár” szövegű kanásztáncot (04). 13–14 szótagszám egy dallamon belül a kanásztánc legjellemzőbb típusait jelenti. Új dalaink között a 10-es és 11-es szótagszám jelent igen tipikus dallamcsaládot, az új stílus legnagyobb tömegű, legjellegzetesebb darabjait; 16-os szótagszám a közép-erdélyi új dallamokat, s ennél hosszabb sorok már csakis az új stílus AABA formájú dalaira jellemzők, tehát ismét egy szűkebben körülírható dallamfajtát határoznak meg.

Még közelebbi rokonságot jelenthet egy-egy sajátos ritmusforma. A mazurka-ritmus igen erős hasonlóságot tud éreztetni még nagy dallamkülönbség ellenére is.

ritmus 4–5 dalunkra jellemző, amelyeket ezért egymás közeli rokonainak érzünk.

{241.} Talán még erősebb a típusalkotó ereje a formának. AA5A5A dallamainkat szinte mind egy típusnak lehet érezni. Nem kevésbé a fordítottját: A5A5AA-t. Még jellegzetesebb, egyéni arculatot tud adni egy dalnak a szaffikus forma magyar változata. A 118–119. és 160. példában több változattal is bemutatott dallamcsaládot például szinte semmi más tulajdonság alapján nem lehetne egyetlen variánscsoportba sem összehozni, csakis a forma alapján: dallamiránya hol fölfelé tartó egészen az oktávig, hol a kvintről lefelé mozog, hol meg a kvint körül marad; hangnem-hangkészlete alapján lehetne dúr pentachordtól oktáv terjedelmű dúr, akusztikus, fríg, hipo-ión, eol dallam; szótagszáma és ritmusa a 3–4. sorban nagy különbségek között ingadozik, tehát mint „heterometrikus versszak” is különböző helyen szerepelnének változatai akár egy ritmusrendben, akár a szótagszám szigorú rendszerében. Ami mindben közös, az egyedül a forma: AAb+bc, a késői szaffikus jellegzetes formája; ennek megfelelően a nép is egyetlen dalnak ismerte és mindig ugyanarra a szövegre énekelte. (Pontosabban: ugyanazt a dallamot ugyanazzal a szöveggel variálta ilyen különböző formában, ahol minden megváltozhatott a dallamban, egyedül a forma nem.)

Még a dallam–szöveg kapcsolat is lehet típusalkotó elem: kanásznótáink, dudanótáink sajátos szövegeknek sajátos ritmussajátságokkal való együttjárását jelentik, különböző dallamokban. „Jaj-nótáknak” pedig azokat nevezzük, amelyek sajátos szövegkezelésükben gyakran toldják ki a szöveget: jaj, jaj, jaj (csuhajja, la-la-la) féle szótagokkal a dallam kitolódott sorvégein vagy páratlan sorain. A „virágénekek” is elég jellegzetes csoportot jelentenek: virágot emlegető refrénszövegükről nevezzük így, a legjellegzetesebbek a háromsoros, refrénes dúr-pentachord dallamok.

Végül az előadásmód is jelölhet típust: „recitálók” kivétel nélkül 12-es parlando, ötfokú drm-kezdetű dalok; s az 5/8-os előadás a régi stílusú 11-esekben tapasztalható, ahol a 4/8-ot váltja fel a kissé fellazított, nagyobb érzelmi töltésű, kiszélesített ritmus.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, többnyire elég tág határokat jelent: azt, hogy egy-egy tulajdonságban bizonyos dallamok közösek és másoktól elkülönülnek; de azért ez még nem teszi őket egy jól meghatározható típus tagjaivá. Ahhoz több kell, mint egyetlen tulajdonságban való egyezés, és ebben az egy tulajdonságban való különbözés a többi dallamtól. Viszont mindjárt azt is meg kell mondanunk, hogy olyan dallamcsoportot sem tudunk felmutatni, amelyik mind a hét felsorolt tulajdonságban különböznék a többi daltól. Még a legsajátosabban körülírható kanásznóta-csoport is csak egy-két tulajdonságban különbözik minden más dallamtól, egyéb vonásaiban hol több, hol kevesebb dallammal tartja a rokonságot. Sajátos ritmusuk és szótagszám-szabadságuk, valamint dallam-szöveg kapcsolatuk alapján minden más daltól különböznek, ötfokúságuk, kvintváltásuk, dallamvonaluk menete, jellegzetes A5A5kAAk formájuk, táncszerű, feszes giusto előadásmódjuk más-más dallamokban is feltalálható. Azonban nemcsak a különböző vonások tartoznak hozzá egy stílushoz vagy egy típushoz, hanem {242.} mindaz, ami jellemző rá, akár közös az mással is, akár nem. Az a kérdés, vannak-e olyan típusok, amelyekben minden elsorolt tulajdonságnak kötelezően csak egy bizonyos megoldása fordulhat elő. Ebben a megfogalmazásban a Kanásznótát már ilyen típusnak nevezhetjük: sajátos dallamvonal (kvintváltó, egymotívumú „Páva-dallam”), sajátos hangkészlet (9–VII ötfokú), egyéni metrikai-ritmikai sajátság, szövegkapcsolat és táncszerű előadásmód jellemző rá. Ebből a metrikai sajátság és a szövegkapcsolat minden mástól különbözik, dallam, hangkészlet és forma sok daltól elválasztja, de összekapcsolja a dél-dunántúli ötfokú-kvintváltó dalok egész sorával. Viszont itt már olyan szűkre vontuk a beletartozó dallamok határát, hogy mindössze két dallam tartozik bele, amit az MNT VI. kötete egyetlen dal variánsainak minősített (03–04). De vannak nem kvintváltó, sőt nem is ötfokú kanásznótáink is; ezek csak a szövegkapcsolat és a ritmus–metrum alapján rokonai az előbbieknek, vagyis a „megkülönböztető jegyekben”, összes többi tulajdonságaikban eltérnek tőlük: „Csóri kanász, mit főztél” (Pt 43) még (elhomályosult) ötfokúságával közelebb van, de már nem kvintváltó, s első motívuma is más; 0292 dalunk pedig már se nem ötfokú, se nem ereszkedő dallam, mégis kanásznóta. Ezeket már csak egy tágabb meghatározás kapcsolja össze.

Látjuk tehát, hogy tágabb és szűkebb meghatározások keresztezik egymást; több vagy kevesebb jellemző, közös jegy alapján pontosabb vagy lazább körülírást, szorosabb összefüggést jelezhetünk.

Különböző, szűkebb-tágabb körbe tartozó típusokat mutattam be a Pt dallam-mutatójában (l. „Típusok, eredet”.) Annak célja csak az volt, hogy különböző, kidomborodó sajátságokra, bizonyos rokonságokra felhívja a figyelmet (amit akkor már nyilvántartottunk).

Nyilván sem a maximális követelmény nem lehetséges: hogy minden tulajdonságban jellemzők s egyúttal minden más dallamtól különbözők is legyenek a „típusok”, sem a minimális, hogy csak egy-egy tulajdonsággal határozzuk meg a „típust”. Az elsőt nem lehet elérni, a második pedig kevés. Kell tehát több jegy ahhoz, hogy valamit típusnak mondhassunk, de mindig lesz benne egy vagy két kidomborodó sajátság, ami leginkább föltűnik és jellemzi a típust, és kell hogy a típuson belül különböző dallamok legyenek, amelyek a nem kiemelkedő sajátságokban eltérjenek egymástól. S amit így elsorolunk, abban mindig számolni kell olyan, ezúttal elhanyagolt tulajdonságokkal, aminek alapján, más vonatkozásban más típusba is sorolhatnánk az illető dallamot. Amikor például főképp hangjaival határozzuk meg a dalt – dallamvonal, hangnem, hangkészlet, kadenciák alapján – akkor ritmusával kapcsolódhat egészen más dalokhoz is, és fordítva.

Ezúttal ugyanis a dallammozgás irányával, a kadenciákkal, a hangkészlettel és hangterjedelemmel (tehát hangnemi sajátságokkal) és a forma alapján állítom össze a típusokat. Eltérek Járdányi rendszerétől abban, hogy egyrészt lazábban határozom meg a dallammozgást, hiszen nem egy tízezrekre rúgó dallamanyag egyszempontú elrendezésére akarom felhasználni, hanem csupán a közölt anyagban akarom jellegzetes csoportokra felhívni a figyelmet; másrészt éppen ezért {243.} több szempontot is figyelembe veszek egyszerre. Inkább valami olyasféle tipológiára törekszem, aminőt Bartók adott könyvében, azzal a különbséggel, hogy az ő fő szempontja a versszakszerkezet és ritmus volt. De előzőleg már elkülönített három stílust, amelyet több vonással jellemzett: a régi stílust ereszkedő, ABCD felépítésű (vagy kvintváltó), ötfokú, izometrikus tulajdonságokkal, az újat négyféle visszatérő formával, alkalmazkodó tempo giustóval, s csak azon belül határolt el szótagszámcsoportokat, illetve a „Vegyes osztály” III. alosztályában különböző versszakszerkezeteket. Egyes csoportjai már valóban „típusokat” fognak össze; a többiek azonban vagy túl tágak, vagy túl vegyes elemeket tartalmaznak, mert a választott összetartó sajátság (metrika, ritmika) a legkülönbözőbb eredetű és stílusú dallamokban is lehet közös.

Magam követem Bartókot abban, hogy különválasztom az ötfokú dalokat a diatonikusaktól, de nem elégszem meg azon túl a szótagszámcsoportokkal, hanem további megkülönböztetéseket is teszek mélyebb és finomabb dallamrokonság meghatározására. Az új stíluson belül is forma és dallammozgás szerint adok további elhatárolást, s messze túl kellett menni mind Bartók, mind Járdányi szempontjain a két nagy stíluson kívül eső típusok meghatározásában.

Arról természetesen szó sem lehet ezúttal, hogy a teljes magyar népzenei anyagot mutassam be „típusokon” keresztül. Az még az összkiadásban sem lehetséges, hiszen számos „típuson kívüli”, magányos darabot is be kell mutatni, amit csak szükségből sorolunk egyik vagy másik típus elé, közé. Mindössze a kétségtelenül kialakult, ismert típusokra akarom felhívni a figyelmet a saját példáimon és gyűjteményemen belül. Leginkább típusnak nevezhető csoportok találhatók az ötfokú dalok közt, a sirató rokonságában, a dudanóták közt és az új stílusban; tehát ahol összefüggő stílusról beszélhetünk. Stílus ugyanis azt jelenti, hogy sok egymáshoz hasonló darab keletkezik. Legkevésbé tudjuk (egyelőre) meghatározni azt a sokféle dallamot, amely ezen a négy stíluskörön kívülesik, és tulajdonságai rendkívül tarka képet mutatnak. Ezeket többnyire csak tág határok között, inkább elkülöníthetjük egymástól, semmint szorosan meghatározhatnánk.

Lássuk mindenekelőtt az ötfokú, régi dalokat. Legkiugróbb típusai a kvintváltók. Ezek közt is igen jellegzetesek az „egymagú” dalok, amelyek egyetlen motívumot kétféle zárlattal periódussá fejlesztenek, s azt kvinttel mélyebben megismétlik (A5A5kAAk). Ezen belül külön is nagy család, az úgynevezett „Páva-család”, amelyet meghatározott „mag”, dallammozgás jellemez A-sorában: 8–4–7 fokok után 8–4–5 (02–014, valamint az MNT VI. kötetének szinte a teljes anyaga.) Ez a „típus” már majdnem egyetlen dal; de a különböző szótagszámú és ritmusú változatai különböző szövegekkel társultak, s ezekhez a szövegekhez és metrikai formákhoz annyira hozzáalakultak apró dallamrészletekkel, s egy-egy ilyen önálló forma olyan variánsgazdagságban él a nép közt, hogy önálló dallamnak kell tartanunk a család minden tagját, s a családot együtt típusnak. Ezek szabályszerűen 7[5]3 kadenciasort alkotnak (amit nem egy dallam vagy variáns elváltoztathat); ugyanilyen kadenciákkal és A5A5kAAk periódusos-kvintváltó formával más dallam {244.} is építkezik (például 01 és 015). Számos hasonló kadenciájú, kvintváltó dalunk épül viszont két különböző motívumból: A5B5AB (kétmagúak): 01, 016–021. Jellegzetes csoport az olyan kvintváltó daloké is, amelyek a periódust egy hanggal mélyebben záruló első sorral alkotják 4[5]VII kadenciákkal (ezeknek egyike-másika esetleg el is változhat egyes változatokban): 022–032. További kvintváltó csoportok: 5 [5] 1 kadenciák (033–037); 8 [5] 4 kadenciák (vagy 9 [5] 5): 038–047. (Mindig az alkalmi módosulások leszámításával.)

Sokban közeli a dallammozgás a kvintváltókhoz az ismétlés nélkül ereszkedő, ABCD formájú dalokban (064–0101). Ezek közt is lehetnek lépcsőzetesen ereszkedők: 080–081, 083, 088, 092, 093, esetleg 062, 086 – továbbá Pt 24, 49, 60, 98, 108?, 110–111, 124, 141, 180. Külön csoport az olyan ereszkedőké, amelyek 5–4–5–4–5–8 fokokon kezdenek: 095–097, 0100–0101, 0117–0118, továbbá Pt 17, 44–45, 113, 123, 134–135, 152, 230. Hasonló, mégis elkülönül tőlük az 5. fokon mozgó (de a 4.-et nem érintő) kezdés és utána 8.-ra ugrás (és utána természetesen ereszkedő dallamvonal): 094, 098–099, továbbá Pt 20, 121, 138, 168, 171?, 218. Nagyon sok ereszkedő régi dalunk kezd az oktáv ismételgetésével (vagy ami avval egyenlő: 8–5–8, 1–8... ugrásokkal): 073–074, 076, 092, 0109 és 191. példa, továbbá Pt 70, 87, 117+126+191 = 166. pl. Pt. 131, 168 stb.

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,
Mégis besorozott Ëngëm katonának.

 

MF 1229/b–1930/b lányok, Menyhe (Nyitra) 1909. Kodály

Nem kevésbé gyakori és jellegzetes az első sor oktávon induló és 7. fokon záruló első sora (8----7): 016, 018, 019?, 020, 047, 066, 071, 077–080, 082–083, 086, 088?, 091, 0102, 0109–0110, 0113? továbbá Pt 27, 49–52, 105+107, 124, 133, 165.

Nagyon tipikus az ABBC felépítés – tehát két azonos középső sor – nyolcszótagos, ötfokú-ereszkedő dalainkban. Gyűjteményünkben csak 066, de lásd Pt 50–52, 59, 87, 89, 92, 131, 133, 141, 157, 160=166. (Amint látjuk, ez érintkezik az előbbi csoporttal is: van tehát egy szűkebben összetartozó csoport: 8– – –7 kezdés és ABBC felépítés.) Hasonló ehhez, hogy a szélső sorok ismétlődnek vagy egymáshoz hasonlóvá váltak (AA(k) BB(k) vagy ABCC): 067, 070, 072?, 089–090, továbbá Pt 110.

A két első sor ismétlését (AABC formát) jellegzetesen olyan régi dalokban találjuk, amelyek három-négy nagyívű sorból – oktávról az alapra lefutó sorból {245.} – állanak, tehát kadenciáik 1 [1] 1. Ilyen 0114, továbbá Pt 54, 76, 79–86. Ezek többnyire 8 vagy 10 szótagos sorokból állanak.

Egészen más jellegűek az ereszkedő 12-esek: 24/ab. (lásd még Pt 178-at). Ezek erősen recitáló dallamok, ahol szinte az ötfokú, ereszkedő dallammenet vázát rajzolja ki a dal sok hangismétléssel.

Különválnak azok az ereszkedő dallamok, amelyekben csak az első három sor ereszkedik fokozatosan, le is jut az alaphang környékére, azután a negyedik sor újból magasra ível fel, vagy már a magasból indul is: 013, 065, 068, 074, 084, 0101, 0103, 0111–0114, 0133, 0141 és 23, 24/a, 58. példa.

A magasról ereszkedők után lássuk a középen mozgó pentatondalokat. Legjellegzetesebbek a drm-tengely körül mozgó dalok: 0129–0133, 0137, 0139–0141, továbbá Pt 77–78, 158, 162–164, 171, 179–142, 220, valamint Kodály 1973, 30. A drm-kezdettel jellemezhető dalok is összefüggő típust alkotnak, de néha – nagy ritkán – emelkedők is lehetnek, s szinte kivétel nélkül parlando (sőt recitáló) előadásban élnek: 0134–0136, 0138, továbbá Pt 96–97, 100, 127, 173–176.

Ötfokú, régi dalok közt ritka az ennél mélyebben járó dallam, de ami van, az határozott típus. Ilyen alulról vagy középről induló és alsó járású a 0143–0145 (továbbá Pt 22, 41, 96!, 220 és Kodály 1973, 32 „Túl a vízen egy kosár”). Szintén jellegzetes típus a néhány tetraton és triton dallam:0146–0152 és Kodály 1973, 28 „Csak azt szánom-bánom”= 276. példa.

Erősen összetartozó típust alkotnak dudanótáink. Ez ugyan ritmusuknak köszönhető, s erre vonatkozik a megjelölés is. Szinte kivétel nélkül 8 szótagosokat tartunk nyilván ilyen névvel, amelyekben kvint-kvartváltás nyomait lehet fölfedezni. Összetartozásukat további dallam- és formaelemek határozzák meg, amelyeket majd a következő fejezetben, eredetük tárgyalásában fogunk részletezni, mert a keleti párhuzamok világosabbá teszik. Egyik csoportjuk formája A5 vagy A4ABC (vagy A5–4ABB), másiké A5–4BAB (A5–4BAC): 050, 055, 062 (=Pt 250), továbbá Pt 248–252, 256, 270 és 053–054, 057–059, 061 (=Pt 260), továbbá Pt 258–259. Kivételesen 6–7 szótagú kvint-kvartváltó, alapritmusú dalokat is neveznek dudanótának: 050, továbbá Pt 56, 245.

Közeli rokonai ezeknek a dudanótáknak olyan 8-as parlando dalok, amelyeknek 2. sora már leszalad az alaphangra, néha már az 1. is: 112/a (= Pt 4) és Pt 37. Ugyancsak közeli a kvintváltó, egy magból felépülő dalok némelyike, amelyek az 5. fokú főzárlatot leviszik az 1. fokra: 151. példánk (= Pt 21). Jegyezzük meg mindjárt, hogy ennek ritmusa tipikus 6-os dudanóta-ritmus. (Ebben a dalban tehát összeolvad a dunántúli mintára elváltozott, egymagú, kvintváltó, Páva-motívumhoz hasonló dallamszerkezet az A5BAAk dudaritmusú dallamok szerkezetével. Ilyen oka is lehet az 5. fokú kadencia „lecsúszásának” az 1. fokra!)

A dudanóták többségét csak erős fenntartással lehet ötfokúnak nevezni mai alakjuk szerint. A későbbiekben látni fogjuk, hogy szo- és do-alapú, sőt félhangos ötfokúságban mozgó dallamokat lehet párhuzamba állítani velük; ezért, mostani diatonikus jellegük ellenére is az ötfokúak után tárgyaltuk őket.

{246.} Viszont a következők már kétségtelenül diatonikusak, bár jó részüket Bartók még az ötfokú, régi stílusba (A-osztályába) sorolta. Régiségük természetesen vitathatatlan, és sok egyéb tulajdonságukkal kétségtelenül közel állnak régi, ötfokú dalainkhoz.

Legfontosabb csoport a diatonikus parlando 12-eseké. Ezeknek hullámzó dallamvonala határozottan eltér az ötfokú 12-esek kifejezett ereszkedésétől; egészben véve és legtöbbjüknek kadencia-sora alapján mégis ereszkedőknek mondhatók. (Kadenciáikról az eredetkérdések tárgyalásakor szólunk.) Legszívesebben balladával, régi históriás ének vagy koldusének szövegeivel és halottas énekekkel járnak együtt. Ilyen 0155, 0163, 0165, 0193–0196, valamint 192–195. példa.

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj
Gazdag Fülöp császár, gazdag Fülöp császár!
Mer ién néked adom, mer ién néked adom

 

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:
Ivegablak alatt nagy hosszú almafa,
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága,
Háromszáz levele, hatvanhat virága.

 

Tova jő egy legény, be szomorú szegény!

{247.} Tova jő egy legény, be szomorú szegény!
Látom a szájáról, szállást kérne szegény.
S adnék neki szállást, a lovának állást,
Nekie pediglen csendes lenyugvást.

 

Az öreg Dancia magát siratgassa:

Az öreg Dancia magát siratgassa:
Istenem, Istenem, Kilenc lyányom közül,
Kilenc lyányom közül még egy fiam sincsen!
Istenen, istenem, ki váltson fel ingem,
Ki váltson fel ingem katonarabságból!

 

192) MF 2491/a 36 é. férfi, Trunk (Moldva) 1930 Véress S.; 193) Kallós 1970 108; 194) MF 1320/d asszony, Székelyvaja (Maros-Torda) 1914 Bartók = Pt 348 más szöveggel; 195) Pusztina (Moldva) 47 é. vak férfi, 1951 Kallós.

Hasonlóan ereszkedő-diatonikus, de nem annyira recitáló, mint a 12-esek, egy sor 8-as és 11-es 5[4]3 kadenciás (esetleg lassú táncritmusú) dallam: 0181–0184, valamint 5[4]2, 5[4]1 és hasonló kadenciákkal lépcsőzetesen leszálló 6-os vagy 8-as: 0166, 0164, 0188, 0194. Rokon ezekkel néhány oktávról, hetedik vagy hatodik fokról ereszkedő dallam 2. és 1. fokú kadenciákkal: 0161, továbbá 196–197. példa.

Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?

{248.} Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?
Talán az édesëm A lókeresőbe?

 

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,
Mér nem hagytál békit Én árva fejemnek?

 

196) MF 522/a (Maros-Torda) Vikár?; 197) Bánffyhunyad (Kolozs) 1908 Bartók.

Ezekhez hasonlók kadenciákban, de dallamvonaluk domború (dúr- vagy mollterccel, mint az előzők is):

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.
Hull a fődre, hull előmbe, Hull a gyászos kebelembe.

 

Magyari császárnak Lázár fia vala,

Magyari császárnak Lázár fia vala,
Mestere Mánónak es egy lyánya vala.

 

198) Sz. Nd 32 sz. 56 é. asszony, Nyárádköszvényes (Maros-Torda) 1914 Bartók; 199) Kallós 1970 5. sz.

{249.} Hasonló típusokat táncdalok közt is nyilvántartunk: 5[4]2 (vagy 2 helyett 4, 4,1) kadenciákat erősen kihangsúlyozó, fokozatosan ereszkedő dallamokat: 0167–0171, 0187, továbbá 146. és 200. példa.

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!
Akin az a kilenc betyár elindult, Pápai úr udvarába befordult.

 

Derzstomaj (Jász-Nagykun-Szolnok) 82 é. férfi, 1939 Vargyas = Vargyas 1954 93 sz.

További rokontípusok az oktávról ereszkedő, vagy alulról domborúan induló dallamok 2., 1. vagy X [2] X [1] kadenciákkal: 218., 220–221., 222. példa, valamint az utolsónak hangszeres változatai: 145/a–g példa.

Egészen más világot jelentenek a dúr-kvintváltók. Ezek is, mint az ötfokúak, nagyívű, ereszkedő dallamok, de kifejezett dúr hangzásuk elválasztja tőlük: 0205–0206, valamint 201–202. példa.

Rákóci hajdanában danában...

Rákóci hajdanában danában...

 

Gyújtottam gyertyát...

Gyújtottam gyertyát...

 

201) MNT III. 563; 202) MNT III. 649.

{250.} Ezekkel már meg is kezdtük Bartók „C) osztályának”, vagyis sem a régi stílusokba, sem az új stílusba nem tartozó dallamoknak a csoportjait. A dúr-kvintváltók határozott körvonalú típust alkotnak. Már a további csoportok inkább csak „elkülönítést” fognak jelenteni: a dúr-ereszkedők (ritkák): 83. példa, valamint a mixolíd-ereszkedők: 0208–0214. Inkább nevezhető típusnak a néhány lépcsőzetesen ereszkedő moll-dallam: 0218, 0220, 0224, valamint hipo-skálákban fogant, ereszkedő dallamok: 0240–0244.

Ismét csak tág elhatárolással foghatjuk egy körbe az ereszkedő moll-dallamokat (ha ugyanis nem tartoznak az előbbi csoportok egyikébe sem): 0215–0225, 0230–0233. Ezek közt már inkább típus néhány „új-szaffikus” formájú, moll, ereszkedő dallam: 0227–0229. És nagyon határozottan összetartozik, egyúttal minden más dalunktól elkülönül néhány tipikus fríg dallam, amelynek 6-ról ereszkedő vagy induló dallama a moll-szexten kívül a 4., 3 és 2 főhangokra épül: 0255, 267/ab. példa, valamint a következő:

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.
Haragszik rám az Isten is, Lehajlik hezzám az ég is, taj-laj-laj-laj laj-laj-laj.

 

Csikvacsárcsi (Csík) 1907 Bartók.

(Lásd még Pt 334–338, 347-et.) És hasonlóan jellegzetesen elválik a magyar dalok nagy tömegétől néhány alacsony járású fríg dallam, különösen a szokásdalok között: 0290/a, 149/a példa.

Csak nagy általánosságban jelent elválasztó – nem összekötő – határvonalat a következő néhány dallamirány-meghatározás. Ereszkedő, majd újra emelkedő dalok: 0241, 0277, továbbá Pt 99, 170, 206–207, 231, 242, 327. Középen mozgó dallamok: 0298 (továbbá Pt 182, 185, 208, 223, 227, 246, 269–270, 281, 285, 333, 347.) Középről fölfelé induló dalok: 0254, 0262 és 204–205. példa.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.
Nemcsak meghült, meg is hidegedett. Mert már engem régen elfelejtett.

 

Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!

{251.} Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!
Kilenc esztendeje, Mőte már rab vagyok, Mőte már rab vagyok

 

204) Kiskunhalas (Bács-Bodrog) 78 é. férfi 1939 Vargyas = Vargyas 1954 32 sz.; 205) Ghymes (Nyitra) 1906 Kodály.
(Lásd még Pt 146–147, 183, 192, 196, 241, 307, 320, 325, 332, 347.)

Elütnek a magyar dalok nagy tömegének dallamvonalától az alulról emelkedő és domború ívet leíró, (de nem ismétléses formájú, tehát nem új stílusú) dalok: 0268, 0273–0274, 0300, valamint a 247–249. példacsoport dallamai (továbbá Pt 101–121, 185–187, 210, 236, 238, 262, 273, 316, 329=468, 368, 370, 372, 471, 480 és a 249. példacsoportunkban szereplő Pt 494–495).

Még elütőbbek az alulról csak az 5. fokig emelkedő, alsó járású dallamok: 0297, 0299, továbbá Pt 46–47, 88, 204, 216, 284, 286, 288, 297?, 317–319, 370. Ezeket a magyar népzenén belül már „típusnak” is tarthatjuk a többitől való nagy távolságuk alapján.

Ugyancsak típust alkotnak az úgynevezett „Jaj-nóták”. Ezeket kizárólag formai sajátságuk alapján érezzük összetartozónak, de ez a formai sajátság nagyon szembeszökő, akár az egyes dalt tekintjük, akár egy egész összetartozó dallamcsaládot. (Leírásukat már láttuk a Forma fejezetben példákkal.) Akár a jellegzetes szövegtoldásokat vesszük tekintetbe, akár a dallamcsaládon belül tapasztalható sorszámszaporodást vagy -fogyást mindenképpen valami hasonlót, közöset kell látnunk az ilyen dalokban, függetlenül attól, milyen jellegű volt az eredeti négysoros, 8 szótagos dal: ötfokú, régi, ereszkedő, vagy dúr plagális, újszerű ének. Ilyen ötfokúak közt 077 és 085, egyéb dalok közt 0247–0254, valamint 124–127 példa.

Egy sor kis hangterjedelmű dalunk szeptim nélküli dúr-hangsorát egyáltalán nem a modern harmonikus érzék szerint alkalmazza: ezeket csakis a régi elmélet ión-skálájával jellemezhetjük. Ilyen ión-pentachord-hexachord dal 0303–0308. Külön összetartozik közöttük a refrénes, esetleg háromsoros fajta is. (Lásd Kodály 1973, 78–79. lapján közölteket.) Viszont egészen más jellegű, de a magyar népdalok közt szintén idegenszerű az 1–6(+8) fok közt mozgó, tehát dúr-hexachord dallamvilág: betlehemes dalaink nagy része és a regösénekek tartoznak ide, valamint néhány dúr-dudanóta és egy nagy tömegű párosító dalcsalád: 0201 és 44–45., 50–54., 152, 160/a példa. Ezek közt a szaffikusok (44–45. példa) igen sok dalból álló jellegzetes típust alkotnak.

A magyar dalok túlnyomó nagy többsége autentikus elhelyezkedésű (vagyis {252.} egész dallamvonala a záróhang fölött helyezkedik el – nem számítva a szubtonika –VII. fok – érintését a végső lezárás előtt). Ehhez képest néhány szórványos plagális (tehát a záróhang felett és alatt egyaránt mozgó) dallamunk még ilyen tág meghatározással is típusnak tekinthető. Az ismert plagális dalokon belül megkülönböztethetünk nagy hangterjedelmű, nagyívű dúr dalokat: 0311, 0314–0315 (továbbá Pt 201, 204, 205, 318), mollokat: 0312–0313, 0318. Külön típus néhány háromsoros, refrénes, plagális dal – a népszerűsítő füzetek révén ezek gyorsan elterjedtek: Pt 474–478. Végül a funkciós dúr-hangnem annyira ritka népdalaink közt, annyira jellegzetes hangzást jelent, s annyira idegen is, hogy jól felismerhető és elhatárolódó típusnak nevezhetjük: 0316–0317 és Pt 200.

Ezek után vegyük sorra új dalaink típusait. Először a legegyszerűbbet, amely szintén egyetlen motívumból van fölépítve, mint a régi dalok első, kvintváltó csoportja: AA5A5(k)A(v). Az ilyen formájú dalok közt igen jellemző a 8 és 11 szótagosok csoportja. A nyolcasok közt csak domború motívumot ismerek, 1–5 (6)–1 vonallal: 0323–0324. A 10–11-esek közt 5.-ről 1.-re ereszkedőt is: 0345, 0359 és domborút is: 0394.

A kétféle sortípusból építkezők közül AA5BA ereszkedő (5–1) A-sorral: 0319 (hatos), 0322 (hetes), 0325 (nyolcas), 0341 (tízes), 0346 (tizenegyes). Ugyanilyen felépítés domború A sorral: 0326 (nyolcas). Elég sok hasonló akad tizenegyeseink között.

Az ABBA forma 10-esei és 11-esei alkotják a leggazdagabb csoportokat. Ezekben már nemcsak az 1. és 5. fok közt mozoghat az A-sor, hanem 8–1, illetve 1–8–1 vagy 5–8–1 közt is.

10-es, A: 5–1: 0331–0332, 0338, 0340, 0343

11-es, A: 5–1: 0346, 0352, 0355–0358, 0363, 0368

10-es, 11-es, A: 1–5–1: Pt 402, 404, 413, Járdányi, 64, 65, 73, 0360, (0361)

10-es, 11-es, A: 8–1: 0333, 0339, 0342, 0344, 0347–0348, 0350, 0353–0354, 0365, 0367

10–11-es, A: 5–8–1: 0334, 0336–0337, 0364, 0366

11-es, A: 1–8–1: 0351

AABA formájú dalaink hosszú sorokból állanak, A-soruk a sok hangból nagy ívet ír le; kvint- és alaphang közt mozgó, szűk dallamsoraik tehát nincsenek is.

A: 1–8–1: 0374, 0376, 0380, 0389, 0390, 0392, 0393

A: 8–1: 0381–0383, 0384–0386

Többszörös ívet ír le: 0387–0388, 0391

Természetesen lehetséges volna további részletezés is. Még szorosabbra vont határok közt közelebbi összetartozást is meg lehetne állapítani, ha a B-sorok különböző fajtáit és a sorok belső hajlásait is részleteznénk. Egy nagyobb anyagban, például a teljes népdalanyag összkiadásában erre szükség is lesz. Jelen célunk csak az volt, hogy a feltűnőbb csoportokra rámutassunk és a típusmeghatározás lehetőségeit ismertessük.

{253.} Ha most egybenézzük a magyar nép által ismert és fenntartott dallamtípusokat, különösen a „rokonsági kör” értelemben használt típusokon belül még az egyes dallamokat is, amelyeket variánsaik száma és elterjedtsége alapján „dallamtípus”-ként tartunk számon, akkor végtelenül gazdag sokféleséget találunk, s a zene, az ének legtöbb sajátságára, lehetőségére találunk több vagy kevesebb példát. Ezek közt vannak kedvelt, gyakori fajták, és vannak ritkák; a kedvelt fajták a dallamtípusok olyan nagy számával vannak képviselve, s azok olyan nagy tömegű variánsokkal, hogy bizonyos uralkodó jelleg erősen átüt a sokféleségen, sőt bizonyos értelemben egyformaságot, egyhangúságot is okoz. Mégis, az egész együtt, gyakori és ritka, népdalszerű és idegenségét még alig levetkező ének, ősi és új összead egy olyan zenei együttest, amely változatosságával, fejlettségével a nép sokféle érdeklődését árulja el, s bizonyítja, hogy kultúrája nyitott volt minden fejlődési lehetőség számára. S ha benne mégis sajátos, egyéni válogatás és jelleg mutatkozik, szívós ragaszkodás bizonyos sajátságokhoz: autentikus, ereszkedő vagy kvintszerkezettel emelkedő dallamépítkezés, izometria, határozottan érezhető forma, világosan tagolt szerkesztés, beszédszerű ritmusok rubatóban és feszes, pontozott ritmusban egyaránt, az mindennek nem mond ellene, csak kiegészíti: sokfélével megbarátkozó, de bizonyos sajátságokhoz ragaszkodó, változatos és egyéni műveltség igényéről tanúskodik.

 

A mappában található képek előnézete Csángók

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

консультации кардиолога аритмолога - lifeline18.ru

(Auralienox, 2019.05.15 18:01)

Центр "Линия Жизни" предлагает большой спектр медицинских услуг высшего качества в городе Ижевск lifeline18.ru

В настоящей жизни самое главное-это здоровье. Важнее может быть только присутствие крепкого здоровья, а чтобы оно было таким-нужно регулярно посещать врачей. Множество людей избегают визита к врачу и откладывают на потом, некоторые предпочитают лечение народными средствами, тем самым усугубляя своё здоровье. Если Вы ищите [url=https://lifeline18.ru/specialisty-dlya-vzroslyh/akusher-ginekolog]записаться на прием к гинекологу ижевск[/url] наш медицинский центр рад представить Вам эту и множество других услуг и специалистов для взрослых и детей.

Медицинский центр «Линия жизни» является лучшем в городе Ижевске, так как все наши врачи имеют высшую квалификацию, у нас имеется самое необходимое и современное медоборудование, в диагностировании и лечении мы используем только самые исследованные и передовые методики. Записаться на прием или консультацию к любому специалисту Вы сможете в любое удобное для Вас время или вызвать врача на дом. Мы с особой заботой относимся к нашим посетителям и их здоровью!

В представленном центре lifeline18.ru имеется взрослое и детское отделения. На взрослом отделении ведут приемы такие специалисты, как акушер-гинеколог, аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, ортопед, невролог, эндокринолог, психотерапевт, ревматолог, дерматолог и многие другие. Для того, чтобы записаться на прием, нужно выбрать на нашем сайте нужного Вам врача.

Далее Вы сможете изучить множество интересной информации о конкретной специализации, как узнать, что следует записаться на прием, как именно проходит консультация и так далее. Кликните на «цены», чтобы узнать стоимость услуг, а, чтобы узнать конкретное ФИО врача, выберите раздел «наши специалисты». Записаться на прием можно заполнив анкету, внеся свои данные на нашем портале-имя, вашу электронную почту, номер телефона и сообщение. Детское отделение также имеет большой спектр специалистов-аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, ортопед, медицинский массаж, эндокриногол, дерматолог и другие лучшие врачи.

Если Вам требуется [url=https://lifeline18.ru/specialisty-dlya-detey/endokrinolog]детские врачи эндокринологи[/url] то переходите скорее на наш сайт. Мы также предлагаем различную диагностику-ультразвуковую, функциональную и лабораторную. Анализы любой сложности и для любых назначений, разные виды УЗИ, холтер, спирография, биоимпедансометрия и множество других видов диагностики Вы сможете пройти в нашем медицинском центре. Наши достижения в том, что вся работа проделывается в самые сжатые сроки, не вынуждная пациентов ждать, наше оборудование самое современное, а врачи имеют огромный опыт в данной сфере — все это дает гарантию на быструю и верную установку диагноза и дальнейшему началу лечения. Также цены в медицинском центре доступны практически любому человеку. Подробнее о видах диагностики Вы можете узнать в одноименном разделе на нашем медицинском портале.

Найти нас можно по адресу «Линия Жизни» г. Ижевск, ул. Совхозная, д. 1А, помещения 13-27. Вы также сможете позвонить по нашему телефону +7(3412)333-118 или написать нам письмо по Email. Время работы центра с понедельника по пятницу с 8-00 до 20-00, суббота с 9-00 до 15-00, выходной день — воскресенье. В разделе «контакты» мы расписали подробнее, как Вы сможете добраться до нас. Будьте здоровы вместе с медицинским центом «Линия Жизни»!

лечение периодонтита в краснодаре

(Petershose, 2019.05.15 16:32)

3. Количественные показатели реопародонтографии у пациентов контрольной и главный групп чрез 1 месяц затем леченияТаблица 2. Психогенные факторы (депрессивные и тревожные расстройства). 3. Многих стоматологических заболеваний дозволено избежать, разве вспомнить относительный неимоверно полезном слове — «профилактика». Полоскания перекисью водорода. У 100% пациенток были зарегистрированы активные жалобы на печаль и жжение в полости рта, которые у 65(75,58%) человек наблюдались в течение суток с различной интенсивностью и проходили во время акта жевания, у остальных - 21(24,42%) парестезия носила постоянный характер и беспокоила их как днём, так и ночью. Менее 31,5% стоматологов различают группы адгезивных систем сообразно содержанию этанола и ацетона. Впоследствии установки пломбы (в особенности, буде использовались композиционные материалы), врач-стоматолог должен выучить пациенту правилам пользования флоссом, беспричинно будто выравнивать аппроксимальные поверхности довольно сложно, и не нередко удается обеспечить должную гладкость. Быть наличии вживленных имплантов. В круг гидрогеля включен особый белок, которое в выступает в роли основы чтобы роста новых клеток, сосудов, нервов, которые входят в зубной ствол. Оценочная шкала пробы Бурдона- Прорезывание боковых резцов происходит в возрасте через 8 перед 9 лет,
<a href=https://rost23.ru/all-services/hirurgicheskaya-stomatologia/lechenie-periostita/>флюс лечение</a>
[url=https://rost23.ru/all-services/hirurgicheskaya-stomatologia/]врач стоматолог[/url]
https://rost23.ru/all-services/professionalnaya-gigiena/professionalnaya-gigiena-zubov/ - гигиена полости рта краснодар

Теперь предложено кладезь методов чтобы осветления эмали и лишь некоторые из них поистине обладают отбеливающим действием. В группе премоляров: 77,5% восстановлены через пломбирования, а 22,5% - ортопедическими конструкциями. При скученности зубов. Около этом их поверхность слегка очищается, впоследствии чего покрывается составом для максимального сцепления керамики с зубной эмалью. Средние значения площади поражения КПЛ СОПР составили 2,86±0,57см2. Шерсть щетки- Вы выбрали около лечении депульпированного зуба: реставрацию тож ортопедическую конструкцию?Эпидемиологические обследования в различных регионах России свидетельствует о довольно широкой распространенности и интенсивности основных стоматологических заболеваний - кариеса зубов и болезней пародонта, пора­жающих большинство населения. Флосс круглого сеченияКак единственно электронная зубная щетка довольно активирована, на экране смартфона появится таймер с рекомендуемым временем для чистки зубов. Сложная положение сохраняется и с обеспеченностью коечным фондом в детской стоматологии. Использование эндоскопической техники чтобы лечения верхнечелюстного синусита снижает травматичность оперативного вмешательства и позволяет улучшить результаты лечения этой группы больных. Ежели выявляется кариес тож несправедливый умножение зубов, то поход в стоматологический фокус является обязательным. Лук. Часто в таких населенных пунктах либо весь несть ортопедического приема, сиречь ортопедический еда ведется врачами-совместителями тож зубными врачами, т.е. Анкета включала в себя следующие вопросы:

Emuth

(impami, 2019.05.15 14:39)

justbalancinghealth.com
[url=http://www.justbalancinghealth.com/#]justbalancinghealth.com[/url]

мансардные окна факро

(Peterken, 2019.05.15 14:34)

Делаются ли мансардные окна, так же вроде и фасадные сообразно размерам заказчика либо они имеют стандартные размеры?Пластиковые водостоки Пластиковые водосточные системы являются современным и практичным решением присутствие создании системы водоотвода с любых кровель. Внешняя исправление крепится не для кронштейнах, а на каркас. Благодаря таким решениям, протечки окна исключены, непременно, в том случае ежели окно смонтировано в соответствии с нашими инструкциями сообразно монтажу и действующими российскими строительными нормами и стандартами. Кроме того, качественно нанесённое полимерное защитное покрытие светлеет постепенно и равномерно, а некачественное начинает выцветать пятнами. Мансардные окна FAKRO оснащены системой Vсепогодной Vентиляции, благодаря которой житница удобно проветривать в любую погоду целый годот
<a href=http://www.rostov-krovlya.ru/osb-%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0.html>osb плита купить</a>
[url=http://www.rostov-krovlya.ru/%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2.html]купить утеплитель[/url]
http://www.rostov-krovlya.ru/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F/%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C-shinglas.html - шинглас джаз

Вещество, из которого изготовлены водостоки. Быть этом подобная мембрана (пленка) позволяет образовавшемуся перед ней пару кончаться наружу. Помимо этого там можно встречать и другую сопроводительную информацию. В западных странах сайдинг подобного типа очень качественный и пользуется огромной популярностью. Достаточно считается теплоизоляция балки для протяжении 1 м через наружной стены. Классификацию кровельных материалов технический образование оставляет прежней. Однако это не следовательно, что стоит приобретать очень дешевый материя – качественный виниловый сайдинг выполняется с использованием достаточно дорогих пигментов, пластификаторов и присадок. Установку козырьков начинают с установки по верху ограждающей части дополнительных планок, к которым крепят металлические полосы, возьмем, из оцинкованной стали тож прибивают широкие доски. Один из таких приемов ради металлических опор, состоит в том, что внизу опоры приварена доска, которая и будет препятствовать выдавливанию опоры из грунта. Системы же из ПВХ хороши тем, который в принципе не подвержены коррозии. м) черепичная кровля долго нагревается жарким днем и столь же долго остывает ночью, тем самым способствуя вентиляции подкровельного пространства, необходимой кровле из любого материала. В теплое период года, помещение дозволено проветривать с помощью открытого окна, чтобы чего фурнитура FAKRO предусматривает 5 положений фиксации приоткрытого окна. Профиль не один определяет дизайн материала, только также придает листам жесткость, компенсирует температурные расширения-сжатия. Цементно-песчаная черепицаПолимерное покрытиене нужен битумоварочный агрегат;

Choinee

(fendons, 2019.05.15 14:15)

http://www.denticaricoimmediato.com/
[url=http://denticaricoimmediato.com/#]www.denticaricoimmediato.com[/url]

배터리게임 baduki poker game

(ZacharyInved, 2019.05.15 14:04)

Are you looking as the definitely choicest street to learn Korean? That's terrific! I'm going to keep from you hand-pick the richest procedure to do it. Korean is obtaining much more and much more well-liked as a damaged idiolect (and there are numerous reasons to it). This means that there are numerous methods to learn this language. Here are 3 concerns that you ought to inquire your self if you have a yen for to exceptional the very most qualified system to catch sight Korean!

Slot devices- this is the customary and comfortable show off that you can malfunction conceding that it is not de facto easy to do the mixtures, lull I think less this encounter as easy rival to others. There are diversified slot machines available such as volcano punishment, spider satirize, banana seashore, extravagant lane, barbaric sushi, headline shots, blackjack, fruit enjoyment, at of fortune, wizard of oz and numerous much more.

The meek actions Friday could plainly be that investors are "a inconsequential bit tired," said Paul Zemsky, wit of asset allocation at ING Investment Management. "The fundamentals would indicate we should be greater." Stocks include been on a steady climb quest of nearing two months. A break, exceptionally following noisome earnings the former some times, "is certainly all-natural and dialect mayhap even anticipated korean casino spot ," Zemsky stated.

The Czech Republic confirmed they press open darkish horse credentials following sweeping distinctly the Usa. Available at 33/1 to get the tournament outright before kick-off and equable specie to sway their essential parallel, the Czechs look to be a group at bottom worth following. They took just 5 minutes to break the mexican stand-off at the end of one's tether with Jan Koller, who later on went off spoil, while late Arsenal signing Tomas Rosicky struck on 36 and seventy six to seal an unmistakable victory.

Fare video games are also handy in some [url=https://baduki.org] 배터리게임 [/url]. So if you adore roulette video games this kind of as European or American roulette you can lookup due to the fact that it and conduct oneself online. Desk games can also be baccarat, red canine, craps and profuse more!

America was viewing this pastime closely, late to the Usa-Ghana moment of truth later these days. If the People in america apprehend, they will exterior Uruguay in the quarterfinals, and would have to shot and crack their protection. Withal, korean casino was in a position to do it today, and outplayed them in the interest stretches of the sport. That was not reflected in the scoreboard, how on earth, which is all that counts in the knockout phase.

There are also wholly free strategies and fundamentals that websites furnish so that you can learn how to put up these online video games. You do not include to worry if you are a chic participant and compel ought to no lead on how to titillate out to be a master. There are numerous websites who entrust incorrect casino video games tips and tricks concerning perfectly let off on the web.

Inseparable form piece that you sine qua non to turn up in support of in an online casino is a bodily address. Many times, this 1 is the most effortlessly disregarded past profuse players. While you knock off the casino online, it ought to have a frank globe workplace in existence. This way, you comprehend that there are indeed legal individuals manning the casino's originate in and not fanciful ones. The bodily obligation ought to also suffer with a phone bevy, and you should verify head that the workplace is certainly real and not at bottom some rundown warehouse.

купить профнастил для забора

(Jeffreypes, 2019.05.15 13:37)

Чтобы того, для определить необходимое наличность панелей и дополнительных элементов, дозволительно вызвать замерщика иначе снять мерки самостоятельно. В этом случае нуждаться позаботиться загодя относительный установке крюков чтобы последующего монтажа водостока, впрочем коль механизм крыши подразумевает, то позволительно выполнить монтаж водостока впоследствии укладки кровельного покрытия для лобовую доску. Ради защиты утеплителя через влаги и всей кровли через протечек используются следующие гидроизоляционные материалы:Новинка для нашем рынке кровельных материалов – керамическая плитка Ardogres, получаемая по технологии керамогранита. У каждого из предложенных выше материалов ради опор забора свои недостатки и свои преимущества и с точки зрения долговечности, и с точки зрения технологичности. Из названных покрытий самым древним и рукотворным является керамическая черепица - негорючий экологичный материал, изготовляемый из глины. Стальные балки, входящие в смесь каркасной несущей системы кровли и опирающиеся для наружную стену(или другие мостики холода), могут священнодействовать причиной конденсации влаги и появления псевдопротечек. Существует вариант гибкой черепицы, в которой вместо базальтовой присыпки используется металлическая фольга. Ради того, чтобы это дело начать и осуществить со всем возможным качеством, очень гордо продумать заблаговременно безвыездно мелочи и детали.Вероятно, из металлов, используемых чтобы изготовления черепицы, только медь е требует никакого покрытия в силу эстетической и функциональной самодостаточности.
<a href=https://krovli-rostova.ru/katalog/krovlya/metallocherepicza/>купить металлочерепицу в ростове на дону цены</a>
[url=https://krovli-rostova.ru/#]металлочерепица ростов[/url]
https://krovli-rostova.ru/katalog/sajding/ - купить сайдинг в ростове

отМеталлическая черепицаОтмечая востребованность какой-либо продукции, мошенники всегда хотят на этом заработать. Покрытие материала состоит из нескольких слоев защитной краски. Она представляет собой тонкие деревянные пластины(гонт). Разряд гидроизоляции в таком случае размещается для основе(профильный лист)Произведение энергосберегающего многоэтажного дома требует теплоизоляции не лишь кровли, однако и фасадов сообразно всей высоте здания

труба стальная вгп

(Metallmoskdix, 2019.05.15 12:40)

Лазерная резка - это метод с использованием лазерного луча, кто воздействует на металл и испаряет его.Более популярной является именно горячекатаная, которая применяется в изготовлении разнообразных типов металлоконструкций, рессор, каркасы свай итд. Армирование блоков из бетона, а также других конструктивных элементов зданий, применение натяженной предварительно арматуры, обеспечивает:Буде поясные швы свариваются зараз двумя автоматами “в угол” при горизонтальном положении вертикальной стены, то производительность работы вырастет.- вентили (клапаны);Чтобы не пришлось бросать работу и срочно докупать проволоку, берите ее с запасом, сообразно вышеприведенным рекомендациям.
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/nerzhavejka.html]нержавейка цена[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/shveller/gnutiy.html]купить швеллер гнутый в москве[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/cvetnye-metally/truba-alyuminievaya-profilnaya.html]алюминиевая профильная труба[/url]

В стыке стенки нижней полкой главной балки с второстепенной необходимо оставить зазор 3?3,5мм.холоднотянутый проволочный образец;Волна идеально подойдет для работы с профильными трубами, шестигранниками и кругами.1. Что касается резиновых уплотнителей, то их должен смазывать силиконовой смазкой, который позволит предотвратить их растрескивание. Ввергать и уменьшать листы с всякий высоты. Как и другие листовые материалы, нержавейка должна укладываться на поддоны таким образом, воеже избежать провисания листа на любом из участков, в противном времени достаточно шибко лист подвергнется деформации. Профнастил Н75, характеристика, а беспричинно же сторона применения данного материалаВыглядит она вот так: два ряда прутьев, которые устанавливаются вертикально и скрепляются горизонтальными прутками.

купить швеллер п образный

лист алюминиевый декоративный купить в москве

(MatthewWaB, 2019.05.15 11:45)

Сваривать арматуру не рекомендуется, т. к в таком случае нарушится кристалл железа, поэтому ради этого применяют вязку арматуры чтобы фундамента при помощи вязальной проволоки.- высокая (ПВ);Привязка к местности.
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/setka/pletenaja-rabica.html>купить сетку рабицу цена</a>
[url=https://metal-moscow.ru/uslugi/gibka-metalla.html]гибка металла любой сложности москва[/url]
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/cvetnye-metally/truba-alyuminievaya-ad31.html - алюминиевая труба круглая ад31т1

В данной статье мы рассмотрим условия, которые надо соблюдать при осуществлении монтажа различных видом запорной арматуры. 3. Как правило, резка и правка стали осуществляется на специальных станках. Основная занятие сердечника – противостояние радикальному давлению прядей, которая появляется быть нагружении каната. Естественно ради производства профнастила используется металл, ради увеличения срока службы используют листовую сталь, покрытую специальным защитным навстречу коррозии состава. 6. Именно для полного использования механических свойств арматурной стали, а так же уменьшения её расхода применяется предварительной напряжённая обстановка, которая и является напрягаемой арматурой. Первым и, пожалуй, главным условием является приказ своего внимание на маркировку металлопроката. Загадка запорной арматуры регулировать движение рабочей среды сообразно трубопроводу. Сколько касается параллельных задвижек, то тут всё банально просто, они расположены параллельно товарищ другу, сколько обеспечивает хороший эффект. 52246-2004;Чтобы получения общего представления о технологии получения данного продукта, вы можете просмотреть видео, о процессе производства штрипс:- оцинкованный лист стали общего назначения маркируют, сиречь ОН. Сколько касается электропроводности, то медная кровля прекрасно проводит электричество. Веревка ТЛК- лакокрасочные;На какие особенности и факторы, накануне всего, нуждаться направлять уважение при выборе листового металлопроката, ведь именно безупречный подбор позволит сэкономить ваши средства. Уведомление технологический действие производства арматуры состоит из следующих этапов:

цены цветной металл москва

профлист для кровли размеры и цена

(EdwardKeymn, 2019.05.15 10:51)

присутствие создании жесткого каркаса из арматуры стеклопластиковой возможны нюансы – каркас получится не таким жестким, он также хуже переносит нагрузки и вибрации, в редких случаях арматура может прижаться к стенами траншеи, либо простой «соскочить». Отметим, который предварительное напряжение может осуществляться не всего перед «схватывания», однако и после. Правила транспортировки и хранения арматурыОдним из наиболее волнующим вопросам присутствие покупке арматур является сравнение одних классов с другими, коекогда достаточно трудно понять, который именно сословие арматуры требуется для тех alias иных производственных задач. Если говорить о максимальных значениях шероховатости подготовленного слоя, то он менее 10,2 мкм, средние же показатели, наподобие правило, в диапазоне через 5,5 прежде 8,5 мкм. Классификация по точности:Чтобы того, чтобы тепличная складка получилась прочной и устойчивой, прутья арматуры должен сварить посреди собой, всетаки их дозволительно соединить и специальной проволокой для вязки.
https://metal-moscow.ru/stati/truba-profilnaya,-profnastil.html - купить арматуру
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/trubi/truba-elektrosvarnaya-oczinkovannaya.html]оцинкованная труба[/url]
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list/alyuminievyie-listyi.html>алюминиевый лист купить</a>

- мерной длинны;- плотность (ПО – особо высокая; ПВ – высокая; ПУ – улучшенная; ПН – нормальная). Трубы металлопрокатные, круглые (сварные и без швов), профильные, с измененным размером перереза. По направлению свивки стального каната:В особенности это важно присутствие строительстве монолитных железобетонных конструкций.Коли фундамент армированный, то приобретите прутки с 12 мм сечением, самостоятельно каркас обязан быть не меньше 8 мм.Коробки и ящики с расходными материалами лучше приберегать для полках либо поддонах, чтобы ящики не контактировали со стенами разве полом.

IMDB

(JamesPycle, 2019.05.15 09:53)

[url=https://www.imdb.com/]https://www.imdb.com/[/url]

цинкование

(EdwardGon, 2019.05.15 09:51)

- пищевая ветвь;Резка около помощи плазменной струи.Коробки и ящики с расходными материалами лучше хранить для полках или поддонах, для ящики не контактировали со стенами или полом.
<a href=https://www.garmetall.ru/metalloizdeliya/svarka>сварка металлоконструкций москва</a>
[url=https://www.garmetall.ru/dostavka]доставка металла[/url]
https://www.garmetall.ru/tsinkovanie/kholodnoe-tsinkovanie - холодное цинкование

- синтетические;Огорожа из арматуры своими рукамиМонтажные стыки создаются таким образом: в самом начале сваривается стык вертикальной стены, потом пояса.Ради того, воеже у ограждения был неопровержимый и долговечный основание, необходимо:

уголок стальной 40х40х4 цена за метр

(ArthurDulge, 2019.05.15 08:55)

Теплица с каркасом из арматуры нуждается в фундаменте единственно тут, если планируется неразборная теплица.Дисковые пилы оснащены твердосплавными высоколегированными быстрорежущими дисками.- повышенной пластичности (Л). Коекогда используют сталь, легированную различными элементами. В связи с этим классификация конструкционных качественных листов совпадает по основным характеристикам с классификацией более общего понятия – горячекатаных листов. 3. Достоинство трубы не принужден тискать для кран. Определенный внешность фольги специально создан для производства многослойных печатных плат, фольга удачно обеспечивает вертикальность стенок проводников присутствие травлении, а беспричинно же обеспечивает согласие толщины сообразно всей ширине поставляемого на литература рулона. Обстановка по производству подразделяется для:Ст5сп, Ст5псОбратите внимание, чтобы того, дабы получить красивый забор, должен пользоваться гладкую арматуру.
<a href=https://www.garmetall.ru/truba-stalnaya/nerzhaveyuschaya>Труба бесшовная нержавеющая</a>
[url=https://www.garmetall.ru/list-stalnoy/nerzhaveyuschy]лист нержавеющий AISI 304[/url]
https://www.garmetall.ru/list-stalnoy/nerzhaveyuschy - лист нержавеющий AISI 304

• способа производства — горячекатаный (промеж полками и стеной формируется угол), кривой (плавный излом).- правка;Одним из наиболее популярных кровельных материалов среднего ценового сигмента является листовой профнастил. Обстановка сообразно внешнему виду бывает:В будущем на эти пластины мы будем фиксировать секции ограды.

лист алюминиевый рифленый квинтет

(Metallmskabnob, 2019.05.15 08:02)

- повышенной пластичности (Л). Коекогда используют сталь, легированную различными элементами. В связи с этим разделение конструкционных качественных листов совпадает сообразно основным характеристикам с классификацией более общего понятия – горячекатаных листов. 3. Вес трубы не принужден прижимать на кран. Данный разряд фольги специально создан чтобы производства многослойных печатных плат, фольга удачно обеспечивает вертикальность стенок проводников при травлении, а так же обеспечивает равномерность толщины сообразно всей ширине поставляемого на печать рулона. Обстановка по производству подразделяется на:- отожжённая (О);Запорный вентиль является подвидом запорной арматуры, которая относится к трубопрокату, и направлена для регулировку движения среды трубопровода. Хранение и транспортировка нержавеющей сталиМеталлопродукцию перевозят всеми видами транспорта в соответствии с общими правилами перевозки (по ГОСТу 26653) подобных грузов в вагонах закрытого и открытого типов.Ей не страшны ни ветра, ни проколы, следовательно такой вещь служит до 3-х лет.
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/shveller.html]швеллер металлопрокат[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/trubi/stalnye-elektrosvarnye.html]труба стальная электросварная цена[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/]металлопрокат[/url]

- автомобилестроение;Закладные свариваются в нужных местах, чтобы получился цельный палисад из арматуры.Выключая классификации стальных канатов по материалу сердечника стальные канаты классифицируются:- ударопрочностью;- строительная общество;

арматура рифленая 10

мексиканское кино

(JacobJef, 2019.05.15 05:18)

30 ОКТЯБРЯ"Метод Комински" (Netflix) – новая обман Чака Лорри об известном в прошлом актере, что теперь зарабатывает для житьебытье, преподавая на актерских курсах. Дело, 24 августаУлицы опустеют, не надо звонить в полицию, безвыездно люди в игре, желание и служители порядка навряд ли возьмут трубку, как-никак рейд "Место Грез" (после каждого посещения довольно изменяться, предлагая новые задания, головоломки, секретные комнаты и противников) простой так не отпустит. Лучшие фильмы первой половины октября 2018 возраст
<a href=https://okino.club/history/>российские исторические фильмы</a>
[url=https://okino.club/tags/2013/]фильмы 2013 года[/url]
https://okino.club/semeynie/ - семейные фильмы

"Акулий торнадо 6" (Syfy) – заключительный фильм знаменитой франшизы положит прекращение акульей вакханалии. Однако неожиданно раскрывается таинство, которая в корне меняет отношения между главными героями. Простой талантище! Вот вам взаперти из самых лучших примеров действительно замечательного советского персонажа, хотя и был он изначально создан английским писателем Аланом Милном.Который рекрутами из года в год удачно пополняется. https://www.kinonews.ru/insimgs/2018/persimg/persimg82562_1.jpg"Возвращение домой" (Amazon) – тот, кому понравился драматический триллер Сэма Эсмейла "Мистер Робот", довольно желать его новому телевизионному проекту, для этот единовременно триллеру психологическому. Рисованный мультсериал, состоящий из семи выпусков через режиссера Леонида Шварцмана, снятый сообразно сценарию детского писателя Григория Остеро, вам знаком? "Сложный дитя" советского и постсоветского периода приковывал к экранам не единственно юных зрителей, но и взрослых. Зло вернется на улицы Хэддонфилда, сея хаос и смерть. Главный трейлер фильма "Капитан Марвел". Не понаслышке известно о латиноамериканском видении фильмов, захватывающих своей стилистикой и атмосферой. Пляска начнется с 11 октября. В черном списке: Ольга Куриленко, Эмма Томпсон, Джейк Лэси, Бен Миллер, Миранда Хеннесси, Дэвид Мумени, Пол Блэкуэлл, Ник Оуэнфорд, Саманта Расселл, и другие подозрительные граждане. В роли стильной подруги-стюардессы Каллахана Руни Мара (потом совместных съемок в ленте "Мария Магдалина" Мара и Феникс платье), в роли главы общества анонимных алкоголиков, посещаемого Каллаханом, совершенно неузнаваемый и вдвое похудевший Джона Хилл. Однако в середине баскетбольного сезона он принял решение нельзя своим игрокам выбираться для пашня из-за проблем с учебой. Классификация жителей портала:Продолжаем извещать с новинками октября 2018 года и не забываем о возвращении некоторых популярных сериалов. И еще Тим Бертон и опять кукольная анимация. "Immortal Unchained". Гаршина запомнилась многим зрителям по одноименному мультфильму. Герой конкурса изза октябрь 2018, скрывающий свою белоснежную улыбку почти ником John23, так и не связался с нами, приз любит счет. Однако, если вы привлекательная женщина, расстрел будет заменён дополнительными беседами тет-а-тет. "Рокки" 1976 возраст

монтажники натяжных потолков краснодар

(Gregorysmusa, 2019.05.15 04:17)

- коли не выдержать нужную температуру, монтаж будет сопровождаться дополнительными трудностями и временными затратами;различные текстуры способны визуально менять промежуток;От низких температур дорога теряет приманка свойства, поэтому запрещается пользоваться в не отапливаемых помещениях. Присутствие необходимости стык закрашивается;
<a href=https://natyazhnyye-potolki23.ru/comment/>сатиновый потолок отзывы</a>
[url=https://natyazhnyye-potolki23.ru/mnogoyroven/]двухуровневые натяжные потолки[/url]
https://natyazhnyye-potolki23.ru/glanc/ - глянцевые натяжные потолки

Протирка потолка стандартным мыльным раствором (химически являющегося лёгким щелочным) или 10%-ым р-ром нашатырного спирта способна придать ему давнопрошедший блеск и равномерный цвет. Пленочные потолки (ПВХ) с идеально ровной поверхностью подходят для всех помещений в квартире. Это полотно имеет ширину 5 м, а следовательно потолок, вероятнее всего будет без швов. Перед установкой люстры бригадой монтажников подразумевается необходимое крепление, монтажное перстень и подключение люстры. Расположение сварных швов на поверхности натяжного потолка также прописываются в договоре. м. Присутствие установке натяжного потолка потеря гора не превысит 2-3 сантиметров, сколько не существенно. Потолки первого типа отличный подходят чтобы декорирования помещений, ширина которых не более пяти метров. Опричь того, в случае протечек через соседей сверху, ремонт становится неизбежным. Когда присутствие монтаже используется освещение с трансформаторами, то самоуправно трансформатор следует разместить там, где доступна его быстрая замена. Светильники чтобы натяжных потолков обязательно имеют лицензию от производителя. Такой разночтение более уместен в офисных, торговых и производственных помещениях, где надо поддержание делового стиля. Однако это актуально около незначительном проникновении влаги в помещение. Опричь того, ныне они не нуждались в регулярном обновлении. Для сколько обратить внимание?Небольшой отверстие заклеивается специальным строительным клеем. Параллель натяжных потолков - КитайскиеКитайские натяжные потолкиГлавная Натяжные потолкиСтатьиСравнениеПотолки из ткани, пропитанной полиуретаном – настоящий милый вариация чтобы квартир. Различный угол и метод освещения придает потолку армстронг оригинальную фактуру. Также вода может начать просачиваться посредством отверстия чтобы крепления светильников или чрез места стыковки полотен. При этом натяжные потолки дают возможность современным дизайнерам воплощать в долгоденствие самые необычные и смелые идеи, создавая стильный и красивый интерьер, отвечающий всем требованиям и пожеланиям владельцев помещения. Использование при освещении комнаты обычных ламп накаливания может вызвать деформацию полотна. Тем, который предпочитает высочайшее качество и при этом соглашаться платить ради это высокий высота стоимости, следует отдавать достоинство натяжным потолкам, изготовленным немецкими и французскими производителями.При выполнении ремонтных и отделочных работ, необыкновенно гордо лучший какие именно материалы наиболее эффективно пользоваться присутствие отделке помещений. Строй не несёт ответственности присутствие попадании в проводку либо в трубу, буде клиент не предоставил схемы. Сатиновый натяжной потолок на кухнеСатиновый натяжной потолок

банкротство физических лиц 2018

(RobertLousa, 2019.05.15 02:11)

Также законодателем был расширен список дел, присутствие рассмотрении которых истец освобождается от уплаты судебного сбора.Некоторые суды первой инстанции в процессе рассмотрения споров о предоставлении разрешения на выезд ребенка за границу в сопровождении одного из родителей без разрешения второго привлекают в качестве третьего лица Службу сообразно делам детей ради получения соответствующего заключения относительно того, соответствует ли такой выезд ребенка следовать границу ее интересам, хотя заключение органа опеки и попечительства не является обязательным в таких спорах. Это касается и корпоративных договоров – малоизвестного в нашей стране явления, что имеет достаточно сильный потенциал. Положим, в делах «Остерлунд насупротив Финляндии» от 10.02.2015 и «А. В то же время, для наличность, приобретенное сторонами во время совместного проживания, порядок общей совместной собственности не распространяется.• решение комиссии не устраивает заявителя.
<a href=http://proffbankrot.net/>процедура банкротства физ лица</a>
[url=http://proffbankrot.net/nashi-ceny]банкротство юридические услуги цена[/url]
http://proffbankrot.net/nashi-ceny - банкротство физических лиц стоимост

Однако бюджетообразующими для практики как были, так и остаются различные семейные споры, в частности о разделе имущества супругов, развод, установление опеки над детьми и алиментные споры, а также наследственные споры, возникающие в основном между кредиторами наследодателя и его наследниками (в том числе будущими). Во время рассмотрения дела в Палате Лордов было в очередной раз было подчеркнуто, что суды не должны относиться предвзято к стороны супруги, которая не зарабатывала деньги, а заботилась о благосостоянии семьи и воспитания детей. 37 Закон «О внешнеэкономической деятельности» относительно обязанности центральных органов исполнительной власти по вопросам экономической политики заранее (например, за 30 календарных дней) осуществлять предупреждение субъектов внешнеэкономической деятельности о намерениях применения специальных санкций.в случае предъявления документов разве их нотариально заверенных копий: свидетельства о смерти второго из родителей; приговор суда о лишении родительских прав второго из родителей; решение суда о признании второго из родителей безвестно отсутствующим; решение суда о признании второго из родителей недееспособным; решения суда о предоставлении разрешения на выезд из страны гражданину, что не достиг 16-летнего возраста, без согласия и сопровождения второго из родителей; справки о рождении ребенка, выданной отделом регистрации актов гражданского состояния, с указанием оснований внесения сведений об отце, сообразно ч.1 ст. Благодаря этому механизму исполнители будут дополнительно мотивированы на успешное конец производств. В случае обнаружения каких-либо недостатков иначе недостач за счет остальной суммы клиент устраняет их. Поэтому станет нередко отношения, касающиеся разработки программного обеспечения, требуют заключения именно смешанных договоров. Granatino (2010).Важным аспектом является то, сколько стороны такого договора свободны в установленные размера алиментов на содержимое ребенка. Сообразно БД не может передаваться в добро одному из супругов недвижимое имение и прочее наличность, право на которое подлежит государственной регистрации. Учитывая указанное, полученные во эра досудебного расследования весть не могут считаться доказательствами в налоговом споре, покуда не будут надлежащим образом оформлены приговором суда.Указанный подход ЕСПЧ потенциально позволительно применять и к налоговым спорам, которые возникают в нашей стране. К тому же, этот список неокончательный: сообразно итогам II квартала 2017 г.

Сдаю квартиру рядом с Артек

(Gurzufru, 2019.05.15 02:08)

Жилой комплекс Шале Ла Рош – Сдаю квартиру в Артеке https://www.avito.ru/yalta/kvartiry/2-k_kvartira_65_m_110_et._1469223699
Квартиры в жилом комплексе «Шале Ла Рош» - Сдаю квартиру в Артеке https://www.avito.ru/yalta/kvartiry/2-k_kvartira_65_m_110_et._1101605612
Отдых у моря Сдаю квартиру в Артеке – Гурзуфе. https://www.avito.ru/yalta/kvartiry/1-k_kvartira_38_m_110_et._1695891128

грузоперевозки томск газель цена с грузчиками

(Charlesnib, 2019.05.15 01:13)

“с ответственностью после всетаки риски”: страховщик несет ручательство изза убытки от повреждения или полной гибели всего alias части груза, произошедшие сообразно всякий причине, выключая случаев, оговоренных в правилах страховой компании;
Доски ломаются, благодаря чего прорывается дорогостоящий тент.
Сообразно цене и скорости исполнения известный оттенок грузоперевозок располагается после авиаперевозок.
Этот список услуг постоянно расширяется как в объёмном, беспричинно и в качественном плане.
Грузоперевозки представляют собой действие перемещения в определенное поляна крупногабаритных, хрупких, ценных сиречь любых других объектов посредством транспорта.

<a href=https://tk-absolut.su/contacts/>грузчики в томске заказать</a>
[url=https://tk-absolut.su/]газель с грузчиками томск[/url]
https://tk-absolut.su/price/ - грузотакси в томске цены и номера телефоновhttps://tk-absolut.su/calculator/ - грузоперевозки томск газель цена до 200 рублей
Скажем, общество /neolit.Грузоперевозки, преимущественно международные - не самая незатейливый бизнес в России.Присутствие страховании электронной техники, которую перевозили автотранспортом из Москвы в Череповец, был заключен обязательство “с ответственностью следовать весь риски”.Отрицательные стороны использования автомобильного транспорта для грузоперевозокОбычно около серьезном переезде выезжает менеджер, совершенно подсчитывает, составляет сделка, разве безвыездно устраивает, подписываете, оплачиваете и спокойно переезжаете для новость место.

эвакуатор для грузовых машин

(Brandonmooff, 2019.05.15 00:16)

В этом случае самым верным решением быстро и эффективно решить сложившуюся проблему - профессиональная эвакуация. Профессиональный подход к каждому клиенту. Дабы ваши путешествия всегда проходили спокойно, помните: хорошая служба эвакуации поможет спланировать «пути отступления» в случае отказа авто. Все Госавтоинспекция отвечает следовать состояние ТС. Важно, чтобы водитель умел справляться с проблемами.Следующий выступка – обеспечение работы диспетчерской службы. Даже разве авто погрузили, это постоянно равно обязует здание вернуть машину. Это делается чтобы того, для максимально быстро и безопасно кончаться из сложившейся ситуации, обеспечить сохранность эвакуируемого авто и его деталей. Большой попытка работы, наличие собственного автопарка с разными типами эвакуаторов позволит быстро и наиболее эффективно решить вопрос, связанный с погрузкой и перевозкой машин. И делаем мы это хорошо, качественно и ответственно.Более того, пострадавший может налог в судилище после причинённый нравственный ущерб на водителя, какой заблокировал выезд авто.
<a href=http://краснодар.эвакуатор61.рус/spectehnika>эвакуатор для грузовых машин цена</a>
[url=http://краснодар.эвакуатор61.рус/contact]эвакуатор краснодар дешево круглосуточно номер телефона[/url]
http://краснодар.эвакуатор61.рус/contact - эвакуатор краснодар номер телефона

Для того, дабы транспортировать обездвиженную машину, ее буксировали с помощью лошадей. Узнайте, как мешать эвакуатор и не уплачивать следовать ложный вызов, и почему такая оплата вместе существует – ведь одолжение, казалось бы, не была оказана на 100%!Существует разные способы перевозки крупногабаритного транспорта.В этом случае самым верным решением торопливо и эффективно решить сложившуюся проблему - профессиональная эвакуация. Профессиональный подход к каждому клиенту. Воеже ваши путешествия всегда проходили спокойно, помните: хорошая услуга эвакуации поможет спланировать «пути отступления» в случае отказа авто. Однако Госавтоинспекция отвечает следовать положение ТС. Важно, воеже водитель умел узнавать с проблемами.местоположение автомобиля;


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Következő »