Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

......................

NÉPDALTÍPUSOK

A variálás állandó folyamatában az új meg új formák alakulásának szövevényes folyamatában, kevéssé sikerült vagy életre nem való kísérletek és sikerült, de el nem terjedt, vagy kiveszőben lévő egyedi darabok tengeréből emelkednek ki mint szigetek vagy nagy szárazföldek, a típusok: egy-egy dallamelgondolásnak, formai alakulatnak folytonos újraalkotásából keletkező változattömbök. Egy-egy ilyen, felismerhetően azonos dallam összetartozó változatait is szokták típusnak nevezni: így nevezi például Járdányi a Magyar népdaltípusok c. kiadványában az egyes dallamokat, amelyek szélesebb területen, több változatban ismeretesek. Ugyanígy használja a típus fogalmat az MNT VI. kötete. Ezek a „típusok” tulajdonképpen „a dallamok”, amelyeknek a műzenében egy-egy alkotás felel meg. Mindössze az a különbség, hogy a műzenei alkotás egyszeri és megmásíthatatlan, a néphagyományban viszont egy alkotás sok változatban él – mintha a zeneszerző művét csupán számos vázlatából ismernék. Éppen ezért helyesebb a típus szót tágabb értelemben venni: több önálló „alkotást” – vagyis változatokban élő dallamot – összefoglalóan nevezni közös típusnak aszerint, hogy több vagy kevesebb vonásban hasonlók egymáshoz. Rokon dallamokat és nem azonos dallamokat nevezek tehát a továbbiakban típusnak. Az a kérdés, milyen rokonság alapján nevezhetünk így különböző dallamokat.

Legtágabb a rokonság akkor, ha a dalok egyetlen meghatározó sajátsága alapján húzzuk meg a rokonság határait. Tulajdonképpen az eddigi fejezetekben tárgyalt összes tulajdonság szerint lehet „tipikus” egy dallam, s tartozhat ilyen vagy olyan típusba: van dallamvonal szerint típus, hangkészlet szerint (sőt hangnem is tehet dallamot tipikussá), van ritmus-, illetve szótagszámtípus, formatípus, sőt dallam–szöveg kapcsolat is lehet jellemző néhány szorosan összetartozó dallamra, végül, de nem utolsó sorban az előadásmód is foghat össze „típust”. Vegyük sorba ezeket a lehetőségeket.

Nem kell bizonygatni, hogy a dallamvonal, illetve egy összetettebb dallamfelépítés lehet tipikus, és sokféle eltérő megoldásban jelentkezhet. Legtágabb határok közt beszélhetünk ereszkedő (01–094), helyben topogó (0129–0141 és 0280–0302), emelkedő (0256–0275), kupolás dallamokról (0319–0393), kétrészes – például kvintváltó (01–049) vagy kvinttel magasabban ismétlő (0323–0324, 0335, 0345, 0359), mély járású (16/e, 46, 0137, 0143–0152, 0176–0179, 0293–0302, 0311–0318), magas járású (01–049+0234–0244), tág ívű (022, 039, 0219, 0369–0393) és szűk menetű dallamokról (0146–0152, 0308–0309), s ezek bizonyos {240.} vonatkozásban valóban közelebbről vagy távolabbról rokonok. A dallamnak még a tagolása is lehet igen tipikus: a kadenciái. Bizonyos kadencia-sorozatok is összekötnek dallamokat egymással, például 7 [5] 3, 4[5] VII, ezek többnyire kvintváltók: 5[4]3, 5[4]2 históriás jellegű vagy táncnóták a „sirató rokonság” jellegzetes példái; 1[5]4 az új stílusra jellemző és így tovább. A hangkészlet néha igen jellemző egy-egy dallamstílusra, különösen a fejlődés korai fokozataiban, de még olyan fejlett parasztzenében is, mint a bolgároké. A magyar népzenében is más-más jellege van a dúr pentachord dallamoknak (0303–0309), mondjuk a Zobor vidéki lakodalmas énekeknek (0303, 0307) vagy a hexachord (+oktáv) hangkészletnek, mondjuk a regösénekeknek, betlehemesnek és dudazenének (201., 42–45., 50–54., 152., 256. pl.), mint az oktávterjedelmű ötfokú daloknak. Ötfokú dallamok: ez a tág hangkészlet-meghatározás is, minden tág volta ellenére is, jelent bizonyos rokonvonást, ami határozottan elkülöníti más dallamoktól. Igen sok dallamot meghatároz a fríg hangnem, ha ugyanis annak fő hangjaira épül fel a dallamvonal (0178, 0255, 0282, 0284, 0290/a). Egészen különválnak hangnemi-hangkészleti sajátságaikkal azok a dalok, amelyeknek egész dallammenetük az „akusztikus skála” hangjaira épül, s annak jellemző hangjait lényeges dallamhelyen építik be a dallamvonalba (69, 0278). Funkciós dúr-dalok (0317), hipo-skálákban mozgók (0240–0244) mind külön rokonsági körbe tartoznak. Ismét határozott típust jelentenek a drm-n recitálgató dallamok (0129–0141).

A magyar népdalban (a népköltészethez hasonlóan) igen nagy jelentősége van a szótagszámnak: egy-egy szótagszámcsoport vagy különösen egy-egy sajátos versszakképlet összekapcsol sok, egyébként különböző dallamot. Az olyan ritka sor, mint az ötszótagú, különösen ha a versszak mind a négy sora ilyen, annyira különválik a magyar dalok többségétől, hogy ez már típussá is avatja (e tekintetben legalábbis). De igen jellegzetes csoportot alkotnak a 6-os, 8-as, 12-es izometrikus dallamok is – ezek többnyire a régi parlando-rubato dalok főcsoportjai; a 12-esek pedig a régi stílusban szinte kivétel nélkül az úgynevezett „recitálók” csoportjába tartoznak. Ellenben a 7 és 11 szótagúak a régi stílusban kivétel nélkül táncdallamok, a 6+5 tagolású 11-es pedig szinte egyetlen dallamot jelent: a „Hol jártál az éjjel cinegemadár” szövegű kanásztáncot (04). 13–14 szótagszám egy dallamon belül a kanásztánc legjellemzőbb típusait jelenti. Új dalaink között a 10-es és 11-es szótagszám jelent igen tipikus dallamcsaládot, az új stílus legnagyobb tömegű, legjellegzetesebb darabjait; 16-os szótagszám a közép-erdélyi új dallamokat, s ennél hosszabb sorok már csakis az új stílus AABA formájú dalaira jellemzők, tehát ismét egy szűkebben körülírható dallamfajtát határoznak meg.

Még közelebbi rokonságot jelenthet egy-egy sajátos ritmusforma. A mazurka-ritmus igen erős hasonlóságot tud éreztetni még nagy dallamkülönbség ellenére is.

ritmus 4–5 dalunkra jellemző, amelyeket ezért egymás közeli rokonainak érzünk.

{241.} Talán még erősebb a típusalkotó ereje a formának. AA5A5A dallamainkat szinte mind egy típusnak lehet érezni. Nem kevésbé a fordítottját: A5A5AA-t. Még jellegzetesebb, egyéni arculatot tud adni egy dalnak a szaffikus forma magyar változata. A 118–119. és 160. példában több változattal is bemutatott dallamcsaládot például szinte semmi más tulajdonság alapján nem lehetne egyetlen variánscsoportba sem összehozni, csakis a forma alapján: dallamiránya hol fölfelé tartó egészen az oktávig, hol a kvintről lefelé mozog, hol meg a kvint körül marad; hangnem-hangkészlete alapján lehetne dúr pentachordtól oktáv terjedelmű dúr, akusztikus, fríg, hipo-ión, eol dallam; szótagszáma és ritmusa a 3–4. sorban nagy különbségek között ingadozik, tehát mint „heterometrikus versszak” is különböző helyen szerepelnének változatai akár egy ritmusrendben, akár a szótagszám szigorú rendszerében. Ami mindben közös, az egyedül a forma: AAb+bc, a késői szaffikus jellegzetes formája; ennek megfelelően a nép is egyetlen dalnak ismerte és mindig ugyanarra a szövegre énekelte. (Pontosabban: ugyanazt a dallamot ugyanazzal a szöveggel variálta ilyen különböző formában, ahol minden megváltozhatott a dallamban, egyedül a forma nem.)

Még a dallam–szöveg kapcsolat is lehet típusalkotó elem: kanásznótáink, dudanótáink sajátos szövegeknek sajátos ritmussajátságokkal való együttjárását jelentik, különböző dallamokban. „Jaj-nótáknak” pedig azokat nevezzük, amelyek sajátos szövegkezelésükben gyakran toldják ki a szöveget: jaj, jaj, jaj (csuhajja, la-la-la) féle szótagokkal a dallam kitolódott sorvégein vagy páratlan sorain. A „virágénekek” is elég jellegzetes csoportot jelentenek: virágot emlegető refrénszövegükről nevezzük így, a legjellegzetesebbek a háromsoros, refrénes dúr-pentachord dallamok.

Végül az előadásmód is jelölhet típust: „recitálók” kivétel nélkül 12-es parlando, ötfokú drm-kezdetű dalok; s az 5/8-os előadás a régi stílusú 11-esekben tapasztalható, ahol a 4/8-ot váltja fel a kissé fellazított, nagyobb érzelmi töltésű, kiszélesített ritmus.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, többnyire elég tág határokat jelent: azt, hogy egy-egy tulajdonságban bizonyos dallamok közösek és másoktól elkülönülnek; de azért ez még nem teszi őket egy jól meghatározható típus tagjaivá. Ahhoz több kell, mint egyetlen tulajdonságban való egyezés, és ebben az egy tulajdonságban való különbözés a többi dallamtól. Viszont mindjárt azt is meg kell mondanunk, hogy olyan dallamcsoportot sem tudunk felmutatni, amelyik mind a hét felsorolt tulajdonságban különböznék a többi daltól. Még a legsajátosabban körülírható kanásznóta-csoport is csak egy-két tulajdonságban különbözik minden más dallamtól, egyéb vonásaiban hol több, hol kevesebb dallammal tartja a rokonságot. Sajátos ritmusuk és szótagszám-szabadságuk, valamint dallam-szöveg kapcsolatuk alapján minden más daltól különböznek, ötfokúságuk, kvintváltásuk, dallamvonaluk menete, jellegzetes A5A5kAAk formájuk, táncszerű, feszes giusto előadásmódjuk más-más dallamokban is feltalálható. Azonban nemcsak a különböző vonások tartoznak hozzá egy stílushoz vagy egy típushoz, hanem {242.} mindaz, ami jellemző rá, akár közös az mással is, akár nem. Az a kérdés, vannak-e olyan típusok, amelyekben minden elsorolt tulajdonságnak kötelezően csak egy bizonyos megoldása fordulhat elő. Ebben a megfogalmazásban a Kanásznótát már ilyen típusnak nevezhetjük: sajátos dallamvonal (kvintváltó, egymotívumú „Páva-dallam”), sajátos hangkészlet (9–VII ötfokú), egyéni metrikai-ritmikai sajátság, szövegkapcsolat és táncszerű előadásmód jellemző rá. Ebből a metrikai sajátság és a szövegkapcsolat minden mástól különbözik, dallam, hangkészlet és forma sok daltól elválasztja, de összekapcsolja a dél-dunántúli ötfokú-kvintváltó dalok egész sorával. Viszont itt már olyan szűkre vontuk a beletartozó dallamok határát, hogy mindössze két dallam tartozik bele, amit az MNT VI. kötete egyetlen dal variánsainak minősített (03–04). De vannak nem kvintváltó, sőt nem is ötfokú kanásznótáink is; ezek csak a szövegkapcsolat és a ritmus–metrum alapján rokonai az előbbieknek, vagyis a „megkülönböztető jegyekben”, összes többi tulajdonságaikban eltérnek tőlük: „Csóri kanász, mit főztél” (Pt 43) még (elhomályosult) ötfokúságával közelebb van, de már nem kvintváltó, s első motívuma is más; 0292 dalunk pedig már se nem ötfokú, se nem ereszkedő dallam, mégis kanásznóta. Ezeket már csak egy tágabb meghatározás kapcsolja össze.

Látjuk tehát, hogy tágabb és szűkebb meghatározások keresztezik egymást; több vagy kevesebb jellemző, közös jegy alapján pontosabb vagy lazább körülírást, szorosabb összefüggést jelezhetünk.

Különböző, szűkebb-tágabb körbe tartozó típusokat mutattam be a Pt dallam-mutatójában (l. „Típusok, eredet”.) Annak célja csak az volt, hogy különböző, kidomborodó sajátságokra, bizonyos rokonságokra felhívja a figyelmet (amit akkor már nyilvántartottunk).

Nyilván sem a maximális követelmény nem lehetséges: hogy minden tulajdonságban jellemzők s egyúttal minden más dallamtól különbözők is legyenek a „típusok”, sem a minimális, hogy csak egy-egy tulajdonsággal határozzuk meg a „típust”. Az elsőt nem lehet elérni, a második pedig kevés. Kell tehát több jegy ahhoz, hogy valamit típusnak mondhassunk, de mindig lesz benne egy vagy két kidomborodó sajátság, ami leginkább föltűnik és jellemzi a típust, és kell hogy a típuson belül különböző dallamok legyenek, amelyek a nem kiemelkedő sajátságokban eltérjenek egymástól. S amit így elsorolunk, abban mindig számolni kell olyan, ezúttal elhanyagolt tulajdonságokkal, aminek alapján, más vonatkozásban más típusba is sorolhatnánk az illető dallamot. Amikor például főképp hangjaival határozzuk meg a dalt – dallamvonal, hangnem, hangkészlet, kadenciák alapján – akkor ritmusával kapcsolódhat egészen más dalokhoz is, és fordítva.

Ezúttal ugyanis a dallammozgás irányával, a kadenciákkal, a hangkészlettel és hangterjedelemmel (tehát hangnemi sajátságokkal) és a forma alapján állítom össze a típusokat. Eltérek Járdányi rendszerétől abban, hogy egyrészt lazábban határozom meg a dallammozgást, hiszen nem egy tízezrekre rúgó dallamanyag egyszempontú elrendezésére akarom felhasználni, hanem csupán a közölt anyagban akarom jellegzetes csoportokra felhívni a figyelmet; másrészt éppen ezért {243.} több szempontot is figyelembe veszek egyszerre. Inkább valami olyasféle tipológiára törekszem, aminőt Bartók adott könyvében, azzal a különbséggel, hogy az ő fő szempontja a versszakszerkezet és ritmus volt. De előzőleg már elkülönített három stílust, amelyet több vonással jellemzett: a régi stílust ereszkedő, ABCD felépítésű (vagy kvintváltó), ötfokú, izometrikus tulajdonságokkal, az újat négyféle visszatérő formával, alkalmazkodó tempo giustóval, s csak azon belül határolt el szótagszámcsoportokat, illetve a „Vegyes osztály” III. alosztályában különböző versszakszerkezeteket. Egyes csoportjai már valóban „típusokat” fognak össze; a többiek azonban vagy túl tágak, vagy túl vegyes elemeket tartalmaznak, mert a választott összetartó sajátság (metrika, ritmika) a legkülönbözőbb eredetű és stílusú dallamokban is lehet közös.

Magam követem Bartókot abban, hogy különválasztom az ötfokú dalokat a diatonikusaktól, de nem elégszem meg azon túl a szótagszámcsoportokkal, hanem további megkülönböztetéseket is teszek mélyebb és finomabb dallamrokonság meghatározására. Az új stíluson belül is forma és dallammozgás szerint adok további elhatárolást, s messze túl kellett menni mind Bartók, mind Járdányi szempontjain a két nagy stíluson kívül eső típusok meghatározásában.

Arról természetesen szó sem lehet ezúttal, hogy a teljes magyar népzenei anyagot mutassam be „típusokon” keresztül. Az még az összkiadásban sem lehetséges, hiszen számos „típuson kívüli”, magányos darabot is be kell mutatni, amit csak szükségből sorolunk egyik vagy másik típus elé, közé. Mindössze a kétségtelenül kialakult, ismert típusokra akarom felhívni a figyelmet a saját példáimon és gyűjteményemen belül. Leginkább típusnak nevezhető csoportok találhatók az ötfokú dalok közt, a sirató rokonságában, a dudanóták közt és az új stílusban; tehát ahol összefüggő stílusról beszélhetünk. Stílus ugyanis azt jelenti, hogy sok egymáshoz hasonló darab keletkezik. Legkevésbé tudjuk (egyelőre) meghatározni azt a sokféle dallamot, amely ezen a négy stíluskörön kívülesik, és tulajdonságai rendkívül tarka képet mutatnak. Ezeket többnyire csak tág határok között, inkább elkülöníthetjük egymástól, semmint szorosan meghatározhatnánk.

Lássuk mindenekelőtt az ötfokú, régi dalokat. Legkiugróbb típusai a kvintváltók. Ezek közt is igen jellegzetesek az „egymagú” dalok, amelyek egyetlen motívumot kétféle zárlattal periódussá fejlesztenek, s azt kvinttel mélyebben megismétlik (A5A5kAAk). Ezen belül külön is nagy család, az úgynevezett „Páva-család”, amelyet meghatározott „mag”, dallammozgás jellemez A-sorában: 8–4–7 fokok után 8–4–5 (02–014, valamint az MNT VI. kötetének szinte a teljes anyaga.) Ez a „típus” már majdnem egyetlen dal; de a különböző szótagszámú és ritmusú változatai különböző szövegekkel társultak, s ezekhez a szövegekhez és metrikai formákhoz annyira hozzáalakultak apró dallamrészletekkel, s egy-egy ilyen önálló forma olyan variánsgazdagságban él a nép közt, hogy önálló dallamnak kell tartanunk a család minden tagját, s a családot együtt típusnak. Ezek szabályszerűen 7[5]3 kadenciasort alkotnak (amit nem egy dallam vagy variáns elváltoztathat); ugyanilyen kadenciákkal és A5A5kAAk periódusos-kvintváltó formával más dallam {244.} is építkezik (például 01 és 015). Számos hasonló kadenciájú, kvintváltó dalunk épül viszont két különböző motívumból: A5B5AB (kétmagúak): 01, 016–021. Jellegzetes csoport az olyan kvintváltó daloké is, amelyek a periódust egy hanggal mélyebben záruló első sorral alkotják 4[5]VII kadenciákkal (ezeknek egyike-másika esetleg el is változhat egyes változatokban): 022–032. További kvintváltó csoportok: 5 [5] 1 kadenciák (033–037); 8 [5] 4 kadenciák (vagy 9 [5] 5): 038–047. (Mindig az alkalmi módosulások leszámításával.)

Sokban közeli a dallammozgás a kvintváltókhoz az ismétlés nélkül ereszkedő, ABCD formájú dalokban (064–0101). Ezek közt is lehetnek lépcsőzetesen ereszkedők: 080–081, 083, 088, 092, 093, esetleg 062, 086 – továbbá Pt 24, 49, 60, 98, 108?, 110–111, 124, 141, 180. Külön csoport az olyan ereszkedőké, amelyek 5–4–5–4–5–8 fokokon kezdenek: 095–097, 0100–0101, 0117–0118, továbbá Pt 17, 44–45, 113, 123, 134–135, 152, 230. Hasonló, mégis elkülönül tőlük az 5. fokon mozgó (de a 4.-et nem érintő) kezdés és utána 8.-ra ugrás (és utána természetesen ereszkedő dallamvonal): 094, 098–099, továbbá Pt 20, 121, 138, 168, 171?, 218. Nagyon sok ereszkedő régi dalunk kezd az oktáv ismételgetésével (vagy ami avval egyenlő: 8–5–8, 1–8... ugrásokkal): 073–074, 076, 092, 0109 és 191. példa, továbbá Pt 70, 87, 117+126+191 = 166. pl. Pt. 131, 168 stb.

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,
Mégis besorozott Ëngëm katonának.

 

MF 1229/b–1930/b lányok, Menyhe (Nyitra) 1909. Kodály

Nem kevésbé gyakori és jellegzetes az első sor oktávon induló és 7. fokon záruló első sora (8----7): 016, 018, 019?, 020, 047, 066, 071, 077–080, 082–083, 086, 088?, 091, 0102, 0109–0110, 0113? továbbá Pt 27, 49–52, 105+107, 124, 133, 165.

Nagyon tipikus az ABBC felépítés – tehát két azonos középső sor – nyolcszótagos, ötfokú-ereszkedő dalainkban. Gyűjteményünkben csak 066, de lásd Pt 50–52, 59, 87, 89, 92, 131, 133, 141, 157, 160=166. (Amint látjuk, ez érintkezik az előbbi csoporttal is: van tehát egy szűkebben összetartozó csoport: 8– – –7 kezdés és ABBC felépítés.) Hasonló ehhez, hogy a szélső sorok ismétlődnek vagy egymáshoz hasonlóvá váltak (AA(k) BB(k) vagy ABCC): 067, 070, 072?, 089–090, továbbá Pt 110.

A két első sor ismétlését (AABC formát) jellegzetesen olyan régi dalokban találjuk, amelyek három-négy nagyívű sorból – oktávról az alapra lefutó sorból {245.} – állanak, tehát kadenciáik 1 [1] 1. Ilyen 0114, továbbá Pt 54, 76, 79–86. Ezek többnyire 8 vagy 10 szótagos sorokból állanak.

Egészen más jellegűek az ereszkedő 12-esek: 24/ab. (lásd még Pt 178-at). Ezek erősen recitáló dallamok, ahol szinte az ötfokú, ereszkedő dallammenet vázát rajzolja ki a dal sok hangismétléssel.

Különválnak azok az ereszkedő dallamok, amelyekben csak az első három sor ereszkedik fokozatosan, le is jut az alaphang környékére, azután a negyedik sor újból magasra ível fel, vagy már a magasból indul is: 013, 065, 068, 074, 084, 0101, 0103, 0111–0114, 0133, 0141 és 23, 24/a, 58. példa.

A magasról ereszkedők után lássuk a középen mozgó pentatondalokat. Legjellegzetesebbek a drm-tengely körül mozgó dalok: 0129–0133, 0137, 0139–0141, továbbá Pt 77–78, 158, 162–164, 171, 179–142, 220, valamint Kodály 1973, 30. A drm-kezdettel jellemezhető dalok is összefüggő típust alkotnak, de néha – nagy ritkán – emelkedők is lehetnek, s szinte kivétel nélkül parlando (sőt recitáló) előadásban élnek: 0134–0136, 0138, továbbá Pt 96–97, 100, 127, 173–176.

Ötfokú, régi dalok közt ritka az ennél mélyebben járó dallam, de ami van, az határozott típus. Ilyen alulról vagy középről induló és alsó járású a 0143–0145 (továbbá Pt 22, 41, 96!, 220 és Kodály 1973, 32 „Túl a vízen egy kosár”). Szintén jellegzetes típus a néhány tetraton és triton dallam:0146–0152 és Kodály 1973, 28 „Csak azt szánom-bánom”= 276. példa.

Erősen összetartozó típust alkotnak dudanótáink. Ez ugyan ritmusuknak köszönhető, s erre vonatkozik a megjelölés is. Szinte kivétel nélkül 8 szótagosokat tartunk nyilván ilyen névvel, amelyekben kvint-kvartváltás nyomait lehet fölfedezni. Összetartozásukat további dallam- és formaelemek határozzák meg, amelyeket majd a következő fejezetben, eredetük tárgyalásában fogunk részletezni, mert a keleti párhuzamok világosabbá teszik. Egyik csoportjuk formája A5 vagy A4ABC (vagy A5–4ABB), másiké A5–4BAB (A5–4BAC): 050, 055, 062 (=Pt 250), továbbá Pt 248–252, 256, 270 és 053–054, 057–059, 061 (=Pt 260), továbbá Pt 258–259. Kivételesen 6–7 szótagú kvint-kvartváltó, alapritmusú dalokat is neveznek dudanótának: 050, továbbá Pt 56, 245.

Közeli rokonai ezeknek a dudanótáknak olyan 8-as parlando dalok, amelyeknek 2. sora már leszalad az alaphangra, néha már az 1. is: 112/a (= Pt 4) és Pt 37. Ugyancsak közeli a kvintváltó, egy magból felépülő dalok némelyike, amelyek az 5. fokú főzárlatot leviszik az 1. fokra: 151. példánk (= Pt 21). Jegyezzük meg mindjárt, hogy ennek ritmusa tipikus 6-os dudanóta-ritmus. (Ebben a dalban tehát összeolvad a dunántúli mintára elváltozott, egymagú, kvintváltó, Páva-motívumhoz hasonló dallamszerkezet az A5BAAk dudaritmusú dallamok szerkezetével. Ilyen oka is lehet az 5. fokú kadencia „lecsúszásának” az 1. fokra!)

A dudanóták többségét csak erős fenntartással lehet ötfokúnak nevezni mai alakjuk szerint. A későbbiekben látni fogjuk, hogy szo- és do-alapú, sőt félhangos ötfokúságban mozgó dallamokat lehet párhuzamba állítani velük; ezért, mostani diatonikus jellegük ellenére is az ötfokúak után tárgyaltuk őket.

{246.} Viszont a következők már kétségtelenül diatonikusak, bár jó részüket Bartók még az ötfokú, régi stílusba (A-osztályába) sorolta. Régiségük természetesen vitathatatlan, és sok egyéb tulajdonságukkal kétségtelenül közel állnak régi, ötfokú dalainkhoz.

Legfontosabb csoport a diatonikus parlando 12-eseké. Ezeknek hullámzó dallamvonala határozottan eltér az ötfokú 12-esek kifejezett ereszkedésétől; egészben véve és legtöbbjüknek kadencia-sora alapján mégis ereszkedőknek mondhatók. (Kadenciáikról az eredetkérdések tárgyalásakor szólunk.) Legszívesebben balladával, régi históriás ének vagy koldusének szövegeivel és halottas énekekkel járnak együtt. Ilyen 0155, 0163, 0165, 0193–0196, valamint 192–195. példa.

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj
Gazdag Fülöp császár, gazdag Fülöp császár!
Mer ién néked adom, mer ién néked adom

 

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:
Ivegablak alatt nagy hosszú almafa,
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága,
Háromszáz levele, hatvanhat virága.

 

Tova jő egy legény, be szomorú szegény!

{247.} Tova jő egy legény, be szomorú szegény!
Látom a szájáról, szállást kérne szegény.
S adnék neki szállást, a lovának állást,
Nekie pediglen csendes lenyugvást.

 

Az öreg Dancia magát siratgassa:

Az öreg Dancia magát siratgassa:
Istenem, Istenem, Kilenc lyányom közül,
Kilenc lyányom közül még egy fiam sincsen!
Istenen, istenem, ki váltson fel ingem,
Ki váltson fel ingem katonarabságból!

 

192) MF 2491/a 36 é. férfi, Trunk (Moldva) 1930 Véress S.; 193) Kallós 1970 108; 194) MF 1320/d asszony, Székelyvaja (Maros-Torda) 1914 Bartók = Pt 348 más szöveggel; 195) Pusztina (Moldva) 47 é. vak férfi, 1951 Kallós.

Hasonlóan ereszkedő-diatonikus, de nem annyira recitáló, mint a 12-esek, egy sor 8-as és 11-es 5[4]3 kadenciás (esetleg lassú táncritmusú) dallam: 0181–0184, valamint 5[4]2, 5[4]1 és hasonló kadenciákkal lépcsőzetesen leszálló 6-os vagy 8-as: 0166, 0164, 0188, 0194. Rokon ezekkel néhány oktávról, hetedik vagy hatodik fokról ereszkedő dallam 2. és 1. fokú kadenciákkal: 0161, továbbá 196–197. példa.

Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?

{248.} Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?
Talán az édesëm A lókeresőbe?

 

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,
Mér nem hagytál békit Én árva fejemnek?

 

196) MF 522/a (Maros-Torda) Vikár?; 197) Bánffyhunyad (Kolozs) 1908 Bartók.

Ezekhez hasonlók kadenciákban, de dallamvonaluk domború (dúr- vagy mollterccel, mint az előzők is):

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.
Hull a fődre, hull előmbe, Hull a gyászos kebelembe.

 

Magyari császárnak Lázár fia vala,

Magyari császárnak Lázár fia vala,
Mestere Mánónak es egy lyánya vala.

 

198) Sz. Nd 32 sz. 56 é. asszony, Nyárádköszvényes (Maros-Torda) 1914 Bartók; 199) Kallós 1970 5. sz.

{249.} Hasonló típusokat táncdalok közt is nyilvántartunk: 5[4]2 (vagy 2 helyett 4, 4,1) kadenciákat erősen kihangsúlyozó, fokozatosan ereszkedő dallamokat: 0167–0171, 0187, továbbá 146. és 200. példa.

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!
Akin az a kilenc betyár elindult, Pápai úr udvarába befordult.

 

Derzstomaj (Jász-Nagykun-Szolnok) 82 é. férfi, 1939 Vargyas = Vargyas 1954 93 sz.

További rokontípusok az oktávról ereszkedő, vagy alulról domborúan induló dallamok 2., 1. vagy X [2] X [1] kadenciákkal: 218., 220–221., 222. példa, valamint az utolsónak hangszeres változatai: 145/a–g példa.

Egészen más világot jelentenek a dúr-kvintváltók. Ezek is, mint az ötfokúak, nagyívű, ereszkedő dallamok, de kifejezett dúr hangzásuk elválasztja tőlük: 0205–0206, valamint 201–202. példa.

Rákóci hajdanában danában...

Rákóci hajdanában danában...

 

Gyújtottam gyertyát...

Gyújtottam gyertyát...

 

201) MNT III. 563; 202) MNT III. 649.

{250.} Ezekkel már meg is kezdtük Bartók „C) osztályának”, vagyis sem a régi stílusokba, sem az új stílusba nem tartozó dallamoknak a csoportjait. A dúr-kvintváltók határozott körvonalú típust alkotnak. Már a további csoportok inkább csak „elkülönítést” fognak jelenteni: a dúr-ereszkedők (ritkák): 83. példa, valamint a mixolíd-ereszkedők: 0208–0214. Inkább nevezhető típusnak a néhány lépcsőzetesen ereszkedő moll-dallam: 0218, 0220, 0224, valamint hipo-skálákban fogant, ereszkedő dallamok: 0240–0244.

Ismét csak tág elhatárolással foghatjuk egy körbe az ereszkedő moll-dallamokat (ha ugyanis nem tartoznak az előbbi csoportok egyikébe sem): 0215–0225, 0230–0233. Ezek közt már inkább típus néhány „új-szaffikus” formájú, moll, ereszkedő dallam: 0227–0229. És nagyon határozottan összetartozik, egyúttal minden más dalunktól elkülönül néhány tipikus fríg dallam, amelynek 6-ról ereszkedő vagy induló dallama a moll-szexten kívül a 4., 3 és 2 főhangokra épül: 0255, 267/ab. példa, valamint a következő:

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.
Haragszik rám az Isten is, Lehajlik hezzám az ég is, taj-laj-laj-laj laj-laj-laj.

 

Csikvacsárcsi (Csík) 1907 Bartók.

(Lásd még Pt 334–338, 347-et.) És hasonlóan jellegzetesen elválik a magyar dalok nagy tömegétől néhány alacsony járású fríg dallam, különösen a szokásdalok között: 0290/a, 149/a példa.

Csak nagy általánosságban jelent elválasztó – nem összekötő – határvonalat a következő néhány dallamirány-meghatározás. Ereszkedő, majd újra emelkedő dalok: 0241, 0277, továbbá Pt 99, 170, 206–207, 231, 242, 327. Középen mozgó dallamok: 0298 (továbbá Pt 182, 185, 208, 223, 227, 246, 269–270, 281, 285, 333, 347.) Középről fölfelé induló dalok: 0254, 0262 és 204–205. példa.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.
Nemcsak meghült, meg is hidegedett. Mert már engem régen elfelejtett.

 

Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!

{251.} Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!
Kilenc esztendeje, Mőte már rab vagyok, Mőte már rab vagyok

 

204) Kiskunhalas (Bács-Bodrog) 78 é. férfi 1939 Vargyas = Vargyas 1954 32 sz.; 205) Ghymes (Nyitra) 1906 Kodály.
(Lásd még Pt 146–147, 183, 192, 196, 241, 307, 320, 325, 332, 347.)

Elütnek a magyar dalok nagy tömegének dallamvonalától az alulról emelkedő és domború ívet leíró, (de nem ismétléses formájú, tehát nem új stílusú) dalok: 0268, 0273–0274, 0300, valamint a 247–249. példacsoport dallamai (továbbá Pt 101–121, 185–187, 210, 236, 238, 262, 273, 316, 329=468, 368, 370, 372, 471, 480 és a 249. példacsoportunkban szereplő Pt 494–495).

Még elütőbbek az alulról csak az 5. fokig emelkedő, alsó járású dallamok: 0297, 0299, továbbá Pt 46–47, 88, 204, 216, 284, 286, 288, 297?, 317–319, 370. Ezeket a magyar népzenén belül már „típusnak” is tarthatjuk a többitől való nagy távolságuk alapján.

Ugyancsak típust alkotnak az úgynevezett „Jaj-nóták”. Ezeket kizárólag formai sajátságuk alapján érezzük összetartozónak, de ez a formai sajátság nagyon szembeszökő, akár az egyes dalt tekintjük, akár egy egész összetartozó dallamcsaládot. (Leírásukat már láttuk a Forma fejezetben példákkal.) Akár a jellegzetes szövegtoldásokat vesszük tekintetbe, akár a dallamcsaládon belül tapasztalható sorszámszaporodást vagy -fogyást mindenképpen valami hasonlót, közöset kell látnunk az ilyen dalokban, függetlenül attól, milyen jellegű volt az eredeti négysoros, 8 szótagos dal: ötfokú, régi, ereszkedő, vagy dúr plagális, újszerű ének. Ilyen ötfokúak közt 077 és 085, egyéb dalok közt 0247–0254, valamint 124–127 példa.

Egy sor kis hangterjedelmű dalunk szeptim nélküli dúr-hangsorát egyáltalán nem a modern harmonikus érzék szerint alkalmazza: ezeket csakis a régi elmélet ión-skálájával jellemezhetjük. Ilyen ión-pentachord-hexachord dal 0303–0308. Külön összetartozik közöttük a refrénes, esetleg háromsoros fajta is. (Lásd Kodály 1973, 78–79. lapján közölteket.) Viszont egészen más jellegű, de a magyar népdalok közt szintén idegenszerű az 1–6(+8) fok közt mozgó, tehát dúr-hexachord dallamvilág: betlehemes dalaink nagy része és a regösénekek tartoznak ide, valamint néhány dúr-dudanóta és egy nagy tömegű párosító dalcsalád: 0201 és 44–45., 50–54., 152, 160/a példa. Ezek közt a szaffikusok (44–45. példa) igen sok dalból álló jellegzetes típust alkotnak.

A magyar dalok túlnyomó nagy többsége autentikus elhelyezkedésű (vagyis {252.} egész dallamvonala a záróhang fölött helyezkedik el – nem számítva a szubtonika –VII. fok – érintését a végső lezárás előtt). Ehhez képest néhány szórványos plagális (tehát a záróhang felett és alatt egyaránt mozgó) dallamunk még ilyen tág meghatározással is típusnak tekinthető. Az ismert plagális dalokon belül megkülönböztethetünk nagy hangterjedelmű, nagyívű dúr dalokat: 0311, 0314–0315 (továbbá Pt 201, 204, 205, 318), mollokat: 0312–0313, 0318. Külön típus néhány háromsoros, refrénes, plagális dal – a népszerűsítő füzetek révén ezek gyorsan elterjedtek: Pt 474–478. Végül a funkciós dúr-hangnem annyira ritka népdalaink közt, annyira jellegzetes hangzást jelent, s annyira idegen is, hogy jól felismerhető és elhatárolódó típusnak nevezhetjük: 0316–0317 és Pt 200.

Ezek után vegyük sorra új dalaink típusait. Először a legegyszerűbbet, amely szintén egyetlen motívumból van fölépítve, mint a régi dalok első, kvintváltó csoportja: AA5A5(k)A(v). Az ilyen formájú dalok közt igen jellemző a 8 és 11 szótagosok csoportja. A nyolcasok közt csak domború motívumot ismerek, 1–5 (6)–1 vonallal: 0323–0324. A 10–11-esek közt 5.-ről 1.-re ereszkedőt is: 0345, 0359 és domborút is: 0394.

A kétféle sortípusból építkezők közül AA5BA ereszkedő (5–1) A-sorral: 0319 (hatos), 0322 (hetes), 0325 (nyolcas), 0341 (tízes), 0346 (tizenegyes). Ugyanilyen felépítés domború A sorral: 0326 (nyolcas). Elég sok hasonló akad tizenegyeseink között.

Az ABBA forma 10-esei és 11-esei alkotják a leggazdagabb csoportokat. Ezekben már nemcsak az 1. és 5. fok közt mozoghat az A-sor, hanem 8–1, illetve 1–8–1 vagy 5–8–1 közt is.

10-es, A: 5–1: 0331–0332, 0338, 0340, 0343

11-es, A: 5–1: 0346, 0352, 0355–0358, 0363, 0368

10-es, 11-es, A: 1–5–1: Pt 402, 404, 413, Járdányi, 64, 65, 73, 0360, (0361)

10-es, 11-es, A: 8–1: 0333, 0339, 0342, 0344, 0347–0348, 0350, 0353–0354, 0365, 0367

10–11-es, A: 5–8–1: 0334, 0336–0337, 0364, 0366

11-es, A: 1–8–1: 0351

AABA formájú dalaink hosszú sorokból állanak, A-soruk a sok hangból nagy ívet ír le; kvint- és alaphang közt mozgó, szűk dallamsoraik tehát nincsenek is.

A: 1–8–1: 0374, 0376, 0380, 0389, 0390, 0392, 0393

A: 8–1: 0381–0383, 0384–0386

Többszörös ívet ír le: 0387–0388, 0391

Természetesen lehetséges volna további részletezés is. Még szorosabbra vont határok közt közelebbi összetartozást is meg lehetne állapítani, ha a B-sorok különböző fajtáit és a sorok belső hajlásait is részleteznénk. Egy nagyobb anyagban, például a teljes népdalanyag összkiadásában erre szükség is lesz. Jelen célunk csak az volt, hogy a feltűnőbb csoportokra rámutassunk és a típusmeghatározás lehetőségeit ismertessük.

{253.} Ha most egybenézzük a magyar nép által ismert és fenntartott dallamtípusokat, különösen a „rokonsági kör” értelemben használt típusokon belül még az egyes dallamokat is, amelyeket variánsaik száma és elterjedtsége alapján „dallamtípus”-ként tartunk számon, akkor végtelenül gazdag sokféleséget találunk, s a zene, az ének legtöbb sajátságára, lehetőségére találunk több vagy kevesebb példát. Ezek közt vannak kedvelt, gyakori fajták, és vannak ritkák; a kedvelt fajták a dallamtípusok olyan nagy számával vannak képviselve, s azok olyan nagy tömegű variánsokkal, hogy bizonyos uralkodó jelleg erősen átüt a sokféleségen, sőt bizonyos értelemben egyformaságot, egyhangúságot is okoz. Mégis, az egész együtt, gyakori és ritka, népdalszerű és idegenségét még alig levetkező ének, ősi és új összead egy olyan zenei együttest, amely változatosságával, fejlettségével a nép sokféle érdeklődését árulja el, s bizonyítja, hogy kultúrája nyitott volt minden fejlődési lehetőség számára. S ha benne mégis sajátos, egyéni válogatás és jelleg mutatkozik, szívós ragaszkodás bizonyos sajátságokhoz: autentikus, ereszkedő vagy kvintszerkezettel emelkedő dallamépítkezés, izometria, határozottan érezhető forma, világosan tagolt szerkesztés, beszédszerű ritmusok rubatóban és feszes, pontozott ritmusban egyaránt, az mindennek nem mond ellene, csak kiegészíti: sokfélével megbarátkozó, de bizonyos sajátságokhoz ragaszkodó, változatos és egyéni műveltség igényéről tanúskodik.

 

A mappában található képek előnézete Csángók

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

<a href=https://woodimart.ru/category/myagkaya-mebel/mebel-na-metallokarkase/>мебель на металлокаркасе от производителя</a>

(RubinAsype, 2019.05.16 12:57)

Если вы решили приобрести компьютерный стол для своего офиса, то вы можете простой посетить какой-либо интернет-магазин и выбрать то, сколько в первую очередь попалось для ваши глаза в каталоге. Важнейшая целью такого вида мебели является обеспечить комфортную, уютную обстановку в доме благодаря своей эргономичности, функциональным показателям, параметрами эстетики. Такой стол имеет специальные вставки и отделения. Продуманный дизайн офисного интерьера и рабочих мест – это залог не единственно высокой производительности коллектива, а и хорошего самочувствия сотрудников, работающих здесь круг день. Компьютерные столы разрабатываются из многих видов материалов, начиная с традиционного дуба и прежде металла со стекловолокном. Ради рабочего персонала важна удобная обстановка, не стоит экономить, создав весь удобства производительность начнёт расти, для восторг начальнику.Шло срок, достигали расцвета и приходили в упадок государства, менялись условия жизни. Дабы купить офисный диван через интернет не нуждаться куча времени. Без подлокотников будет выходить быстрая утомляемость. В средние века, с развитием книгопечатания, изобрели специальные шкафы, в которых сберегали дорогие книги. Такой разночтение выбирают те фирмы, которые в силу различных причин вынуждены нередко менять свое местонахождение.Эргономичное кресло обеспечивает довольство, подобно в неподвижной позе, беспричинно и во эпоха наклона, перемещения, поворота и прочих движений быть работе, которые не должны вредить их здоровью. Купить теперь обстановка ради офиса на интернет-площадке – это больно простой, довольно удобно и постоянно полезный!Клиенты и посетители фирмы могут занимать не перед каждым кабинетом, а предположим, в общей приёмной. Исходя из всего этого, подбор той иначе другой мебели нужно осуществлять с учетом качества её внешнего вида. Свободно, для офисный пища полностью был из массива дерева, беспричинно якобы это крепко повышает его стоимость. В случае ЛДСП покрытие ламинированное, а не похожее на бумагу, В таком случае оно не выдержит влажной уборки, а ради офиса это донельзя достопримечательный аспект.
<a href=https://woodimart.ru/category/myagkaya-mebel/>купить мягкую мебель в спб</a>


Мы готовы воплотить в питание всегда ваши желания, и создать ради вас такую обстановка, которая довольно прекрасным дополнением любого интерьера!кухонные;Сотрудникам, имеющим труд еще и с большим количеством документов, важно, воеже вся нужная документация была почти рукой. Каждый наш клиент мебели останется довольным нашим сервисом и работой профессионалов. Соблюдение влажности и температурного режима в помещении. Впрочем вы можете просто не лучший того, сколько существует несколько типов компьютерных столов. Стеллажи сдвигаются совокупно сообразно специальным направляющим и занимают намного меньше места, чем традиционные полки с дерева и т. Примерно вся металлическая офисная обстановка достаточно прочная для каждодневного использования. Вы, останетесь, весь довольны сделанным выбором.Маленькая сени преобразиться от светлых тонов небольшого гарнитура, нижняя удел стола, ножки, кромка и даже кресло со спинкой подойдут идеально белые, особенно буде установить ассортимент для блестящий контрастный кафель. Предметы интерьера такого типа обеспечат организованную рабочую обстановку, то полдничать, работники без проблем смогут исполнять стандартные задачи эффективно даже в ограниченном пространстве. Чувство клиента может сразу испортиться около виде неупорядоченных стопок документов, раскиданных бумажек. Какая должна толкать фасон стойки ресепшн и из какого материала ее лучше изготовить. Здесь важна не внешняя изящность, а эргономичность, легкость, обтекаемость, практичность. Натуральная цельная древесина зачастую стоит значительно дороже, нежели МДФ иначе ДСП, но благодаря использованию декоративного шпона внешняя отличие промеж ними остается незаметной.

эвакуатор спецтехники

(Oscarlic, 2019.05.16 11:58)

Эвакуатор наподобие розничный подобие спецтехникиРазновидности специальной техники так же разнообразны, как задачи, которые она выполняет, но всякий эвакуатор включает основные элементы:Некоторый согласятся, который править автомобилем с АКПП удобнее, комфортнее и легче. Не подписывайте документы и требуйте протокол (его, своевременно, составляют в 3-х экземплярах в присутствии 2-х свидетелей), чтобы узнавать с ним и выяснить, появились ли повреждения до эвакуации либо после. Ведь очень не каждый эвакуатор способен транспортировать малый грузовик сиречь миниавтобус.поломка ТС, из-за которой машины не могут наказывать накануне гаража тож СТО своим ходом;
<a href=http://ставрополь.эвакуатор61.рус/contact>эвакуатор ставрополь дешево телефон</a>
[url=http://ставрополь.эвакуатор61.рус/]служба эвакуации автомобилей ставрополь[/url]
http://ставрополь.эвакуатор61.рус/gruzovoj-evakuator - грузовой эвакуатор

сохранить в полной безопасности низкие бампера, клиренсы быть перевозке;21 Ноябрь 2017Во многих развитых странах гибкая столкновение – «грошовый звук» быть работе с автомобилем. Всетаки доля водителей совсем предпочитает быть без эвакуатора, договорившись со знакомыми о буксировке.Профессиональные услуги эвакуации в Минске и Минской области

телефон эвакуатора

(Shawnthuby, 2019.05.16 11:01)

13 Июль 2017Выезжая из дома, много гордо бомонд, который даже в случае непредвиденных обстоятельств вы свободно доберетесь накануне нужной точки, а ваш автомобиль, если надо, – предварительно места ремонта или стоянки. В техпаспорте некоторых авто указано, сколько буксировка допустима. Который работать владельцу авто, дабы избежать эвакуации? Зачастую достаточно вовремя заболевать близко с транспортным средством. спецтехники). Недостаток гарантий. И хорошо, буде у вас почти рукой будут контакты службы эвакуации. При наличии возможности воспользоваться услугами другого эвакуатора, который имеет кран манипулятор и способен погрузить авто весь для платформу, выбирайте сей вариант. Частичная погрузка обходится дешевле, чем полная, только ее нельзя применять ради машин с АКПП. С ним произошла неприятная ситуация, если он и его сын для машине перевернулись в ручей. Обращайтесь к нам, дабы обещать эвакуатор в Минске круглосуточно.Впоследствии закрепления такелажа с буксировочным крюком транспорт затягивают на платформу, и после возвращают её в исходное положение. Свяжитесь с нами по телефону и оператор примет вашу заявку.
<a href=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/gruzovoj-evakuator>грузовой эвакуатор круглосуточно</a>
[url=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/ceny]эвакуатор стоимость за км[/url]
http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/mejgorod - эвакуатор краснодар ростов цена

могут повредить дорожное покрытие, светофоры, рекламные щиты, небольшие мосты.Не надо мешкать спецтехнику. Современные автомобили устроены беспричинно, который гидроусилитель руля довольно трудиться только быть заведенном двигателе. Враз эвакуатор в Минске с платформой под полную погрузку незаменим, буде:29 Май 2017

эвакуатор манипулятор казань

(DerekNup, 2019.05.16 10:03)


<a href=https://evakuator24kazan.ru/uslugi-i-ceny>эвакуатор манипулятор казань</a>
[url=https://evakuator24kazan.ru/fotogalereya]услуги эвакуатора цена[/url]
https://evakuator24kazan.ru/kontakty - телефон эвакуатора недорого

Floufat

(dronynor, 2019.05.16 10:01)

www.crywnews.com
[url=http://crywnews.com/#]www.crywnews.com[/url]

fearl

(SwokeFes, 2019.05.16 09:30)

allemeinefamiliensorge.com
[url=http://www.allemeinefamiliensorge.com/#]allemeinefamiliensorge.com[/url]

грузовой эвакуатор краснодар

(Brandonmooff, 2019.05.16 09:03)

Для того, воеже транспортировать обездвиженную машину, ее буксировали с помощью лошадей. Узнайте, только остановить эвакуатор и не уплачивать изза неправильный вызов, и почему такая оплата вообще существует – ведь одолжение, казалось желание, не была оказана для 100%!Понятно, достоинство перевозки будет ниже, чем быть вызове эвакуатора. Дабы не платить космическую сумму, даже в случае аварийного состояния вашего транспорта, обратитесь к нам – и мы заберем МОЛЧАТЬ со штрафстоянки в любое время дня и ночи. Сообразно ним либо, который вдобавок лучше, по общему номеру 102, можно узнать о судьбе своего автомобиля. Для сегодняшний день такой фортель считается самым безопасным и эффективным. Это – специализированная техника, созданная для оказания помощи в сложной ситуации.опаснсть повреждения авто;
<a href=http://краснодар.эвакуатор61.рус/ceny>эвакуатор в краснодаре недорого</a>
[url=http://краснодар.эвакуатор61.рус/contact]эвакуатор краснодар дешево круглосуточно номер телефона[/url]
http://краснодар.эвакуатор61.рус/legkovieauto - эвакуатор сочи дешево телефон

Зачем требуется вызвать эвакуатор?10 р.;Разнообразных компаний, готовых прийти к вам на помощь, равно якобы и «частников», достанет много. Через аварий и поломок никто не застрахован. Это может пригодиться Вам в дальнейшем, если возникнут спорные моменты.Позвонить диспетчеру фирмы. Нарушения правил дорожного движения, например, парковка в неположенном месте. Буксировка возможна присутствие наличии спецпроушин, которые должны двигаться в комплекте. Правила эвакуации МОЛЧАТЬ с АКПП

эвакуатор город казань

(ClaudDex, 2019.05.16 08:04)

Достаточно почасту случаются ситуации, присутствие которых автолюбителю необходимо борзо продать частный автомобиль. Бывает такое, сколько автомобиль усильно пострадал, а денег для улучшение у вас пропали, либо же инструмент вовсе не подлежит восстановлению. Пластиковые, деревянные поверхности обрабатывайте специальными полиролями. Уделите немного времени подготовке и продажа авто в Киеве перестанет заключаться чтобы вас головной болью!качественное проведение оценки состояния и функционала транспортного имущество;полностью вышли из строя. При этом определенный товар относительно бюджетный, и не требующий от вас очень затрат. На самом деле любые повреждения могут свидетельствовать относительный угоне машины. Для таких случаев уже искони разработана план, предусматривающая выкуп подержанных авто в залоге. Создателями, а также соавторами данного документа стали О.Березюк, Я.Маркевич, А.Журжий, Т.Острикова, С. Примечательно, сколько акцизы вступают в силу исключительно для авто, которые были выпущены не позже первого января 2010г. Компании которые проводят автовыкуп битых авто заинтересованы в привлечении новых клиентов, поэтому дорожат своей репутацией. Материя написан для основании профессиональной консультации специалиста сообразно подбору авто из Германии. Беспричинно же было учтено, сколько спор и сроки введение будут обсуждаться и вводиться постепенно. Придумал его Кэндзи Кита, занимавший синекура главы корпорации Fuji Miserable Ind. Впрочем мы предоставляем своим клиентам выгодные условия для продажи своего «железного коня» затем аварии и помогаем продать аварийный автомобиль в любом состоянии. Если вам нуждаться безотлагательно продать свою машину, однако сделать это непросто из-за отсутствия клиентов, специфичности техники, наличия обременений, других проблем, наша общество непременно придет для помощь. Это связано с множеством факторов. ПОЧЕМУ СТОИТ ДОВЕРИТЬСЯ КОМПАНИИ ПО АВТОВЫКУПУ?
<a href=https://plazavolgograd.ru/услуги/diagnostika-i-remont-transmissii-kpp-akpp-rkpp/>ремонт коробки передач</a>
[url=https://plazavolgograd.ru/услуги/diagnostika-i-remont-dvigatelya/]ремонт топливной системы[/url]
https://plazavolgograd.ru/услуги/polnaya-apparatnaya-zamena-masla-akpp-v-volgograde/ - замена масла в коробке автомат

Эмблему немецкой фирмы Ауди презентовали миру в 1932 году. Скупка авто (Киев): куда обратиться?проверить авто на угонДля добропорядочного гражданина покупка краденного авто довольно сущим адом. ВЫКУП АВТО ПОСЛЕ ДТП. Он белого цвета и состоят из 2 триад чисел с литерой «D». От ДТП для дороге перед покупки битых авто – уже не соло шаг? Водители смогут не воздавать СК выплаты потерпевшей сторонеСамому решить безвыездно вопросы по продаже залогового авто практически нереально. Дабы продать авто по приемлемой стоимости, сей нюанс следует учесть. Авто выкуп – очень широкое место чтобы мошенничества. Невозможно также приказывать, что денег было вложено в нормализацию работоспособности автомобиля. Ведь покупатель довольно перед последнего сбивать цену опираясь для то что авто уже не новость и имеет хороший пробег. В данной сфере мы проработали с успехом не единодержавно год, поэтому вы смело можете доверить нам продажу своего авто. Достоинство напрямую зависит через возраст выпуска машины. Продажа авто также может являться связана и с тем, что владельцу транспортного имущество срочно потребовались деньги и для других целей. Поэтому оптимальным вариантом в подобной ситуации довольно продажа аварийного автомобиля. Коробку передач проверяют в зависимости через её типа:Замена авто после ДТП – служба, которая имеет массу преимуществ. Всматриваться для наличие масла в воздушном фильтре нуждаться потом того, наподобие прокатитесь со скоростью 100-150 км/ч. Годный для себя вариант выбирает именно заборщик!

кровельные материалы купить в ростове

(Jeffreypes, 2019.05.16 07:07)

Экономичность данного вида кровельного покрытия проявляется и в других аспектах. Нередко гранулы сланца и базальта комбинируют, дабы повысить процент покрытой поверхности и сообща с тем индивидуализировать «вид» черепицы. Профнастил для стенМножественность геометрических решений и насыщенность красок рождает гибкая черепица для кровлях и фасадах с уклоном предварительно 900Дипломатичная гибкость
<a href=https://krovli-rostova.ru/katalog/osb-plita/>osb плита купить</a>
[url=https://krovli-rostova.ru/katalog/krovlya/ondulin/]ондулин в ростове на дону цена[/url]
https://krovli-rostova.ru/# - металлочерепица цена в ростове на дону

Геометрия профиля, получаемого быть штамповки, определяет (кроме цвета) внешний пейзаж кровли и дает торговое слово кровельному материалу ("Монтеррей","Каскад","Элит","Классик","Банга","Памир").камышовая крыша Имеет неповторимый эстетичный вид, долговечна, пожаробезопасна, экологически беспримесный изделие, срок здание более 50 лет. Только игонда они завоевывают у крыш львиную долю их площади. Характерный красный колорит получается благодаря большому содержанию в глине оксидов железа. Это позволяет ей ежемгновенно быть в положении, быть котором в случае дождя вода не затекает в место, а стекает по плоскости вращающейся рамы в сторону улицы и попадает строго на крышу, беспричинно как нижний конец рамы при любом положении находится далече изза границей оконного проема. В компании ГрандСтрой вы можете купить на крышу трубчатые и пластинчатые снегозадержатели российского и импортного производства. Теплоизоляционные материалы из базальтовой ваты, выпускаемые в матах и плитах, характеризуются низким коэффициентом теплопроводности, хорошими звукоизоляционными свойствами, устойчивостью к деформации и негорючестью (группа горючести НГ). Чем сложнее характер крыши, тем заметнее сводится для недостает основное важность материала - невысокая цена. Он подходит чтобы всех типов подкровельных пирогов и, кроме того, помогант надежно соединить мансардное ока с гидро- теплоизоляционным материалом, обеспечивая также защиту через конденсата, образующегося в подкровельном пространстве. Третье. Для квадратный метр кровли расходуется приблизительно 7 листов, авторитет которых составляет 8,5-11 кг. Это покрытие отличает высокая стойкость не как к механическому износу, однако также к коррозии, высоким температурам (предварительно+120С), вредной городской «химии» и – сколько особенно гордо – к ультрафиолету. Для более частой установки применяют специальные планки или чтобы этой цели ставят штакетник ребром к поперечине. Для помещений с повышенной влажностью применяются окна с полиуретановым покрытием. Лист гибкой черепицы крепится к основанию с помощью гвоздей. Для весь модели окон чтобы крыши распространяется список технического сервиса №1, поэтому любые запчасти к окнам (в книга числе и стеклопакет) меняются безвозмездно не зависимо через причины повреждения и даты покупки окна Факро.Это гибкие волнистые листы, отформованные из целлюлозных волокон и пропитанные битумом. Окрасочный разряд снижает водопоглощение, повышает морозостойкость асбестоцемента и увеличивает сроки его службы в 1,3-1,5 раза. Керамическая черепица второго поколения

купить сплит систему в самаре

(ThomasLiave, 2019.05.16 06:06)

Коли кондиционер перестал нормально функционировать (из внутреннего блока капает вода, для медных трубках наросла ледяная «шуба», ухудшилось охлаждение воздуха в помещении, возникли потрескивания и другие посторонние звуки) нуждаться выключить кондиционер и обратиться изза помощью в сервисную службу;Сегодня владельцы собственных домов уделяют большое забота внутреннему содержанию своих домов. Проконтролируйте, чтобы работа велась аккуратно.Компрессор — сжимает фреон и поддерживает его ход сообразно холодильному контуру. Атмосфера становится каким-то несвежим и влажным, ощущение затхлости долго не исчезает. Испаритель — радиатор, согласный во внутреннем блоке. После ТРВ смесь жидкого и газообразного фреона с низким давлением и низкой температурой поступает в испаритель, что обдувается комнатным воздухом.
<a href=http://lednik-service.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie.html>чистка кондиционера</a>
[url=http://lednik-service.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie.html]заправка кондиционера[/url]
http://lednik-service.ru/ - кондиционеры в самаре

Фэнкойл – сиречь сообразно внешнему виду, так и сообразно своему устройству фэнкойлы донельзя напоминают внутренние блоки сплит-систем. Все вопросы с рабочими вынужден решить он, а не вы, поэтому попросту не тратьте для это силы.Высокоэффективные системы вентиляции обеспечивают жилые помещения воздухом страшно высокого качества.В холодное время года, если не откроешь ни дверь, ни окно, для освежить воздух, обладатель дома может надо для установленную в его доме высококачественную систему вентиляции. Эти элементы также невидимы невооруженным глазом, а некоторые из них являются микробами, которые быть увеличении влажности воздуха начинают лихо размножаться. Основными узлами любого кондиционера являются:В жаркую погоду, если включаются кондиционеры, высококачественная способ вентиляции может компенсировать недостаток наружного свежего воздуха. Менее известным загрязнителем воздуха является газ формальдегид, который выделяется в атмосфера из синтетических ковров, пенополиуритановой изоляции, материалов отделки помещения, из мебели, штор и т.д.

купить сплит систему в самаре

каминная облицовка

(PerryBland, 2019.05.16 05:09)

Выбирая клей иначе же штукатурку, следует узнавать с температурным режимом, в котором работа может эксплуатироваться;Дымоходы из сталиКамин в стиле модерн, в большинстве случаев, несколько продолговат, пеналообразен, конструктивно сочетает каменные и металлические детали, в облицовке может быть керамика сиречь стекло. Подобное обстоятельства дел вызывает сразу и разочарование, и сомнение, ведь камин является едва ли не обязательным атрибутом любого загородного дома. Современные камины прочно вошли в нашу проживание, модели надежны, современны и безопасны. Следом нужно выполнять монтажные работы деталей вашего потенциального камина. Дизайн каминов в доме
<a href=http://www.domkaminov66.ru/elektrokaminy>купить электрокамин в екатеринбурге</a>
[url=http://www.domkaminov66.ru/vibrannie-tovari?catid=&typeprod=23691&sort=pricef+ASC]гриль угольный купить[/url]
http://www.domkaminov66.ru/stalnye-dymohody - дымоходы из нержавеющей стали

Формы сечения каналамодернЕжели вы приняли решение установить в квартире иначе доме декоративный камин, то накануне вами возникает нужда исполнять коллекция способа монтажа камина и, сообразно, его исполнения, а также функциональных особенностей камина. облицовка камнем ради каминаПроход трубы дымоотвода сквозь перекрытия в строении с несколькими этажами, должно быть безопасно во всех отношениях. Даже индивидуальный поручение для облицовку камина выгоднее с экономической стороны, чем приобретение готового изделия. Дымоходы этой компании избавляют собственника отопительных систем от лишних хлопот, исправно выполняют свою функцию в течение только срока эксплуатации. Мнимый камин станет отличным и выигрышным вариантом чтобы той категории людей, которые трепетно заботятся о положительном состоянии своего драгоценного здоровья. Буде отверстие осуществляется сквозь перекрытие из железобетонной плиты, то канал не повинен являться разорван, заужен, или каким-либо другим способом изменено сечение. Если довольно допущена такая халатность, следствие всей работы может казаться под угрозой, да и весь весь вероятным представляется возникновение пожара из-за нарушения термостойкости. керамический дымоход Schiedel

москва анапа авиабилеты цена

(CoreyPouck, 2019.05.16 04:17)

- продукция и товары, которые предназначены чтобы осуществления коммерческой деятельности. Беспричинно же в эконом-классе Вы можете столкнуться с проблемой с возврата alias обмена авиабилета: глава суммы могут удержать изза неустойку. В принципе совершенно конечно , весь записано в билетах. Кроме происходит спокойное бронирование гостиницы, получение визы и т.д. Ради детей постарше в качестве профилактики укачивания и закладывания ушей стоит взять с собой леденцы с мятным, лимонным или апельсиновым вкусом. Постарайтесь учесть весь эти и другие, имеющие важное значение, моменты, и ваше путешествие самолетом станет максимально комфортным и приятным.Татьяна Данилова, начальник по развитию российского рынка сервиса по поиску авиабилетов Skyscanner, поздравила российскую авиакомпанию с получением столь высоких оценок через самых важных экспертов для любого авиаперевозчика – пассажиров. Федеральный Начало «О защите прав потребителей» (статьи 8 и 10) устанавливает, что администрация аэропорта, сообразно просьбе пассажира, обязана выдать особенный свидетельство, в котором должна быть указана причина задержки вылета. Такие залы поглощать в каждом крупном аэропорту, они предоставляют услуги за отдельную плату – порядка 50 долларов либо евро, только как пассажир может получить преимущество навещать его бесплатно?Во эра полёта в самолёте воздух адски бесстрастный, который приводит к дискомфорту слизистых оболочек организма: носу, рту, глазах.
<a href=https://triptofly.ru/moskva_simferopol_aviabilety_deshevo.php>москва симферополь авиабилеты дешево акции распродажи</a>
[url=https://triptofly.ru/ekaterinburg-moskva-aviabilety-tsena.php]билеты москва екатеринбург авиабилеты[/url]
https://triptofly.ru/moskva-sochi-aviabilety-pryamye-reysy.php - авиабилеты в сочи из москвы и обратно

- печатная продукция, видеоматериалы порнографического характера;Во-первых, ее можно приобрести, как, предположим, карту программы Seniority Pass.Когда самолет взлетит, у Вас появиться возможность смахивать сообразно проходам самолета. Пассажирам, купившим дорогие авиабилеты (будто положение, это затейщик и бизнес-класс), вышли повода ради беспокойства. Родной язык. Самостоятельно свидетельство дозволительно подобрать на официальном сайте вашего перевозчика и там же оформить его. У пассажира обязан гнездиться свидетельство, подтверждающий инвалидность, и грамота о специальном обучении собаки. В Европе же они появились только к 2008 году. Стоимость таких билетов ниже, чем быть прямых перелётах. Давайте сделаем это.В транзитном аэропортуУ каждой авиакомпании особенный подход к расчету размера начисляемых «миль», но в целом он базируется для тарифе билета, классе, и расстоянии перелета. Чтобы этого необходимо предъявить билеты, в которых должна скрываться указана стоимость, дата и сезон события.

авиабилеты москва черногория прямой рейс

(CoreyPouck, 2019.05.16 03:19)

Паки одним способом экономии является доход премиального (его вторично называют «бесплатным») авиабилета.Бесплатные авиабилеты сиречь Сколько такое «бонусная список» авиакомпании?Желающим осуществить авиаперелет предоставляется мочь пройти таможенное оформление, установленный таможенный контроль сообразно беспричинно называемому «Зеленому каналу». Например : «принесите просьба мне воды»(чтобы с тюарда самолета). После того, наравне качество будет совершен, «мили» поступят на ваш счет. Сообразно словам Татьяны Даниловой, род кейтеринга в настоящее эра, в самом деле, приятно удивляет. Авиаконструкторы понимают, сколько пилот, в предпочтение через шофера междугороднего автобуса, не сможет починить сломавшееся транспортное лекарство посередине пути. Помимо покупки премиального авиабилета, вы можете тратить «мили» на оплату номера в гостинице, подкупать товары, иначе воспользоваться любыми другими услугами партнеров вашей авиакомпании.
<a href=https://triptofly.ru/deshevye-aviabilety-krasnodar-moskva.php>дешевые авиабилеты краснодар москва</a>
[url=https://triptofly.ru/deshevye-aviabilety-ufa-moskva.php]уфа москва авиабилеты аэрофлот[/url]
https://triptofly.ru/ekaterinburg-moskva-aviabilety-tsena.php - екатеринбург москва авиабилеты цена

В категории авиаперевозчиков, осуществляющих ближнемагистральные рейсы, всех конкурентов обогнала скандинавская авиакомпания SAS. Однако нуждаться предусмотреть условия тарифа для такой свидетельство, воеже присутствовала мочь сдать аттестат в любое эпоха и с минимальными штрафами. Порядок обычного багажа, перевозимого без дополнительной оплаты, не может заключаться установлена ниже, чем десять килограммов. Выберите такую, которую вы и сами паки не читали. Более того, планирование перелета позволяет зарабатывать билеты именно для те даты, на которые нужно, а не придерживаться тех дат, для которые билеты остались. Там, откинув ручки кресел, позволительно спать, словно на диване.Перелет из Владивостока в Нью-ЙоркВажность перевозимых животных не входит в норму багажа ради бесплатного провоза и вечно оплачивается отдельно. Постарайтесь покупать свидетельство в середине самолета и близко иллюминатора. Песчаные пляжи с кристальной водой манят тех, кто хочет успокаиваться от шумных и загрязненных мегаполисов. А это значит, что при планировании поездки, надо максимально учесть весь мешающие факторы, например, пробки для дорогах сообразно пути в аэропорт и правильно увольнять свое время. Покупатель получает мили ради каждую покупку, совершенную сообразно этой карте. Ежели не знали ,куда нужно пройти, то спрашивали у людей и получали объяснения. АВИАПЕРЕЛЕТЫ: как выглядит процедура получения компенсации изза задержку вылета?Во-первых, Коли сильно мешает шелест, желание если кроме территория досталось в хвосте самолета, то уберечься от него лопать порядочно вариантов. Здесь следует отметить, что билеты по льготным тарифам бронируются навсегда на минимальный срок. Главная редкость чартерных рейсов заключается в часть, сколько они, сиречь положение, не обладают фиксированным графиком вылетов (с точностью до 3-5 часов). Однако, решайте сами. В соответствии с данным нормативным документом авиакомпания обязана причинять выплату компенсации за задержку рейса.Желающим осуществить авиаперелет предоставляется возможность кончаться таможенное оформление, установленный таможенный контроль сообразно беспричинно называемому «Зеленому каналу». Примем : «принесите просьба мне воды»(чтобы с тюарда самолета). Потом того, как полет довольно совершен, «мили» поступят на ваш счет. По словам Татьяны Даниловой, колорит кейтеринга в настоящее эра, в самом деле, приятно удивляет. Авиаконструкторы понимают, сколько пилот, в отличие от шофера междугороднего автобуса, не сможет исправлять сломавшееся транспортное средство посередине пути. Опричь покупки премиального авиабилета, вы можете тратить «мили» на оплату номера в гостинице, покупать товары, разве воспользоваться любыми другими услугами партнеров вашей авиакомпании.

отказался от медицинского освидетельствования

(RobertFrask, 2019.05.16 02:22)

Нарастание минимального размера алиментовLight-версия налоговой отчетностиПрисутствие этом харя, которое имеет цель оставить жить ребенка с собой, должна урезонивать каждую из вышеуказанных обстоятельств в самостоятельном порядке в разрезе положений ст. затянувшийся экономический и политический опасность в стране обусловили оживление интереса юридического рынка к оказанию услуг частным лицам в сфере семейных и наследственных отношений. №2998 «Об утверждении Положения о порядке осуществления эмиссии облигаций предприятий, облигаций международных финансовых организаций и их обращения». рублей.сложность изменения в процессе нескольких встреч с медиатором поведенческих привычек и мышления лиц, которая формировалась годами.Возникает закономерный вопрос: является ли приказ в суд/полиции единственным способом урегулирования конфликта, связанного с насилием в семье, и дозволено ли все-таки решить эту ситуацию мирным путем?Мочь решения конфликтной ситуации мирным путем довольно зависеть, в частности, через того, какая именно основание стала первоосновой насилия.
<a href=http://msk-consalt.ru/advokat-po-dtp/ostavlenie-mesta-dtp/>уехала с места ДТП</a>
[url=http://msk-consalt.ru/lishenie-prav/]лишение прав[/url]
http://msk-consalt.ru/lishenie-prav/ - лишение прав

Точный лист нотариуса, ежели алименты охотно не уплачиваются сообразно соответствующим нотариальо удостоверенным договором. Как начало, должностную инструкцию подписывает начальник структурного подразделения, в котором работает человек; лицо, которое согласовывает должностную инструкцию; рабочий, занимающий должность, по которой составили должностную инструкцию. Дополнительный книга акций АО-правопреемника. причина правила не регулируют вопросы содержания общего имущества);Следовательно, возможность мирного урегулирования таких видов конфликтов зависит также и через цели, которую ставят предварительно собой стороны: кто-то стремится к мирному разрешению вопроса ради сохранения семьи, обеспечения наилучших интересов детей, а ради других приоритетом является приговор материальной стороны вопроса. Во всех возможных случаях палата стремится весь решить однако имущественные вопросы в момент развода и разорвать любые финансовые связи, существующие промеж супругами (кроме обязанностей сообразно содержанию общих детей). Однако прежде остановимся более подробно для базовых понятиях. Заключение таких договоров промеж плательщиками единого налога I-III групп многократно несет ради собой негативные последствия со стороны налоговой, которая может признать устройство операции по переуступке кредитором права требования долга расчетами в денежной форме.Во-первых, это увеличение дел, касающихся временного и перманентного перемещения малолетних и несовершеннолетних детей (словно положение, здесь аллокуция идет относительный обучении ради рубежом). в Сингапуре.1. 2-4 (а в их пределах ст. Все ресурсы предприятия направлены на получение индивидуальных лицензий, для осуществления своевременного оформления экспортных операций, с целью выполнения условий контрактов на поставку продукции в определенные сроки. Например, согласно ст. Алименты с матери на содержание малолетнего ребенка будут взыскиваться в принудительном порядке.работа благоприятных условий, стимулирующих торговлю и инновации ради диверсификации экспорта;

геотекстиль для укрытия роз астрахань

(IvanmUt, 2019.05.16 01:26)


<a href=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/stroitelnye-membrany-izolteks/>гидроизоляция</a>
[url=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/shpalernaya-setka/]сетка шпалерная для вьющихся растений[/url]
https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/kassety-dlya-rassady/ - кассета для выращивания рассады

укрывной материал для теплиц

(Thomasavelf, 2019.05.16 00:32)


<a href=https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/ocinkovannaya-posuda/>ведро оцинкованное 15 л</a>
[url=https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/geotekstil/]геотекстиль купить[/url]
https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/kapelnaya-lenta/ - капельный полив

h4059o e11826g n2986v

(ojelmxywvani, 2019.05.16 00:01)

Dzrt Hrx-z http://cleantalkorg4.ru/ `2019-x-21-v-b` !yu-az-c`c!

drum.memwom.be

(drum.memwom.be, 2019.05.15 23:50)


Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam responses? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it's driving me crazy so any help is very much appreciated.
drum.memwom.be

затеняющая сетка в майкопе

(Glennbep, 2019.05.15 23:36)


<a href=https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/poliehtilenovaya-plenka/>купить пленку полиэтиленовую цена для теплиц</a>
[url=https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/moskitnaya-setka/]маскировочная сеть в майкопе[/url]
https://majkop.agrohoztorg.ru/catalog/тепличная-пленка/армированная-пленка-для-теплиц-50м/ - купить армированную пленку для теплиц

пленка полиэтиленовая ростов на дону

(Kevindieda, 2019.05.15 22:42)


<a href=https://agrohoztorg.ru/product-category/geotekstil/>геотекстиль в ростове на дону купить</a>
[url=https://agrohoztorg.ru/product-category/ukrytiya-dlya-rastenij-na-zimu/]геотекстиль для укрытия роз[/url]
https://agrohoztorg.ru/category/публикации/ - спанбонд укрывной материал ростов


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Következő »