Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

......................

NÉPDALTÍPUSOK

A variálás állandó folyamatában az új meg új formák alakulásának szövevényes folyamatában, kevéssé sikerült vagy életre nem való kísérletek és sikerült, de el nem terjedt, vagy kiveszőben lévő egyedi darabok tengeréből emelkednek ki mint szigetek vagy nagy szárazföldek, a típusok: egy-egy dallamelgondolásnak, formai alakulatnak folytonos újraalkotásából keletkező változattömbök. Egy-egy ilyen, felismerhetően azonos dallam összetartozó változatait is szokták típusnak nevezni: így nevezi például Járdányi a Magyar népdaltípusok c. kiadványában az egyes dallamokat, amelyek szélesebb területen, több változatban ismeretesek. Ugyanígy használja a típus fogalmat az MNT VI. kötete. Ezek a „típusok” tulajdonképpen „a dallamok”, amelyeknek a műzenében egy-egy alkotás felel meg. Mindössze az a különbség, hogy a műzenei alkotás egyszeri és megmásíthatatlan, a néphagyományban viszont egy alkotás sok változatban él – mintha a zeneszerző művét csupán számos vázlatából ismernék. Éppen ezért helyesebb a típus szót tágabb értelemben venni: több önálló „alkotást” – vagyis változatokban élő dallamot – összefoglalóan nevezni közös típusnak aszerint, hogy több vagy kevesebb vonásban hasonlók egymáshoz. Rokon dallamokat és nem azonos dallamokat nevezek tehát a továbbiakban típusnak. Az a kérdés, milyen rokonság alapján nevezhetünk így különböző dallamokat.

Legtágabb a rokonság akkor, ha a dalok egyetlen meghatározó sajátsága alapján húzzuk meg a rokonság határait. Tulajdonképpen az eddigi fejezetekben tárgyalt összes tulajdonság szerint lehet „tipikus” egy dallam, s tartozhat ilyen vagy olyan típusba: van dallamvonal szerint típus, hangkészlet szerint (sőt hangnem is tehet dallamot tipikussá), van ritmus-, illetve szótagszámtípus, formatípus, sőt dallam–szöveg kapcsolat is lehet jellemző néhány szorosan összetartozó dallamra, végül, de nem utolsó sorban az előadásmód is foghat össze „típust”. Vegyük sorba ezeket a lehetőségeket.

Nem kell bizonygatni, hogy a dallamvonal, illetve egy összetettebb dallamfelépítés lehet tipikus, és sokféle eltérő megoldásban jelentkezhet. Legtágabb határok közt beszélhetünk ereszkedő (01–094), helyben topogó (0129–0141 és 0280–0302), emelkedő (0256–0275), kupolás dallamokról (0319–0393), kétrészes – például kvintváltó (01–049) vagy kvinttel magasabban ismétlő (0323–0324, 0335, 0345, 0359), mély járású (16/e, 46, 0137, 0143–0152, 0176–0179, 0293–0302, 0311–0318), magas járású (01–049+0234–0244), tág ívű (022, 039, 0219, 0369–0393) és szűk menetű dallamokról (0146–0152, 0308–0309), s ezek bizonyos {240.} vonatkozásban valóban közelebbről vagy távolabbról rokonok. A dallamnak még a tagolása is lehet igen tipikus: a kadenciái. Bizonyos kadencia-sorozatok is összekötnek dallamokat egymással, például 7 [5] 3, 4[5] VII, ezek többnyire kvintváltók: 5[4]3, 5[4]2 históriás jellegű vagy táncnóták a „sirató rokonság” jellegzetes példái; 1[5]4 az új stílusra jellemző és így tovább. A hangkészlet néha igen jellemző egy-egy dallamstílusra, különösen a fejlődés korai fokozataiban, de még olyan fejlett parasztzenében is, mint a bolgároké. A magyar népzenében is más-más jellege van a dúr pentachord dallamoknak (0303–0309), mondjuk a Zobor vidéki lakodalmas énekeknek (0303, 0307) vagy a hexachord (+oktáv) hangkészletnek, mondjuk a regösénekeknek, betlehemesnek és dudazenének (201., 42–45., 50–54., 152., 256. pl.), mint az oktávterjedelmű ötfokú daloknak. Ötfokú dallamok: ez a tág hangkészlet-meghatározás is, minden tág volta ellenére is, jelent bizonyos rokonvonást, ami határozottan elkülöníti más dallamoktól. Igen sok dallamot meghatároz a fríg hangnem, ha ugyanis annak fő hangjaira épül fel a dallamvonal (0178, 0255, 0282, 0284, 0290/a). Egészen különválnak hangnemi-hangkészleti sajátságaikkal azok a dalok, amelyeknek egész dallammenetük az „akusztikus skála” hangjaira épül, s annak jellemző hangjait lényeges dallamhelyen építik be a dallamvonalba (69, 0278). Funkciós dúr-dalok (0317), hipo-skálákban mozgók (0240–0244) mind külön rokonsági körbe tartoznak. Ismét határozott típust jelentenek a drm-n recitálgató dallamok (0129–0141).

A magyar népdalban (a népköltészethez hasonlóan) igen nagy jelentősége van a szótagszámnak: egy-egy szótagszámcsoport vagy különösen egy-egy sajátos versszakképlet összekapcsol sok, egyébként különböző dallamot. Az olyan ritka sor, mint az ötszótagú, különösen ha a versszak mind a négy sora ilyen, annyira különválik a magyar dalok többségétől, hogy ez már típussá is avatja (e tekintetben legalábbis). De igen jellegzetes csoportot alkotnak a 6-os, 8-as, 12-es izometrikus dallamok is – ezek többnyire a régi parlando-rubato dalok főcsoportjai; a 12-esek pedig a régi stílusban szinte kivétel nélkül az úgynevezett „recitálók” csoportjába tartoznak. Ellenben a 7 és 11 szótagúak a régi stílusban kivétel nélkül táncdallamok, a 6+5 tagolású 11-es pedig szinte egyetlen dallamot jelent: a „Hol jártál az éjjel cinegemadár” szövegű kanásztáncot (04). 13–14 szótagszám egy dallamon belül a kanásztánc legjellemzőbb típusait jelenti. Új dalaink között a 10-es és 11-es szótagszám jelent igen tipikus dallamcsaládot, az új stílus legnagyobb tömegű, legjellegzetesebb darabjait; 16-os szótagszám a közép-erdélyi új dallamokat, s ennél hosszabb sorok már csakis az új stílus AABA formájú dalaira jellemzők, tehát ismét egy szűkebben körülírható dallamfajtát határoznak meg.

Még közelebbi rokonságot jelenthet egy-egy sajátos ritmusforma. A mazurka-ritmus igen erős hasonlóságot tud éreztetni még nagy dallamkülönbség ellenére is.

ritmus 4–5 dalunkra jellemző, amelyeket ezért egymás közeli rokonainak érzünk.

{241.} Talán még erősebb a típusalkotó ereje a formának. AA5A5A dallamainkat szinte mind egy típusnak lehet érezni. Nem kevésbé a fordítottját: A5A5AA-t. Még jellegzetesebb, egyéni arculatot tud adni egy dalnak a szaffikus forma magyar változata. A 118–119. és 160. példában több változattal is bemutatott dallamcsaládot például szinte semmi más tulajdonság alapján nem lehetne egyetlen variánscsoportba sem összehozni, csakis a forma alapján: dallamiránya hol fölfelé tartó egészen az oktávig, hol a kvintről lefelé mozog, hol meg a kvint körül marad; hangnem-hangkészlete alapján lehetne dúr pentachordtól oktáv terjedelmű dúr, akusztikus, fríg, hipo-ión, eol dallam; szótagszáma és ritmusa a 3–4. sorban nagy különbségek között ingadozik, tehát mint „heterometrikus versszak” is különböző helyen szerepelnének változatai akár egy ritmusrendben, akár a szótagszám szigorú rendszerében. Ami mindben közös, az egyedül a forma: AAb+bc, a késői szaffikus jellegzetes formája; ennek megfelelően a nép is egyetlen dalnak ismerte és mindig ugyanarra a szövegre énekelte. (Pontosabban: ugyanazt a dallamot ugyanazzal a szöveggel variálta ilyen különböző formában, ahol minden megváltozhatott a dallamban, egyedül a forma nem.)

Még a dallam–szöveg kapcsolat is lehet típusalkotó elem: kanásznótáink, dudanótáink sajátos szövegeknek sajátos ritmussajátságokkal való együttjárását jelentik, különböző dallamokban. „Jaj-nótáknak” pedig azokat nevezzük, amelyek sajátos szövegkezelésükben gyakran toldják ki a szöveget: jaj, jaj, jaj (csuhajja, la-la-la) féle szótagokkal a dallam kitolódott sorvégein vagy páratlan sorain. A „virágénekek” is elég jellegzetes csoportot jelentenek: virágot emlegető refrénszövegükről nevezzük így, a legjellegzetesebbek a háromsoros, refrénes dúr-pentachord dallamok.

Végül az előadásmód is jelölhet típust: „recitálók” kivétel nélkül 12-es parlando, ötfokú drm-kezdetű dalok; s az 5/8-os előadás a régi stílusú 11-esekben tapasztalható, ahol a 4/8-ot váltja fel a kissé fellazított, nagyobb érzelmi töltésű, kiszélesített ritmus.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, többnyire elég tág határokat jelent: azt, hogy egy-egy tulajdonságban bizonyos dallamok közösek és másoktól elkülönülnek; de azért ez még nem teszi őket egy jól meghatározható típus tagjaivá. Ahhoz több kell, mint egyetlen tulajdonságban való egyezés, és ebben az egy tulajdonságban való különbözés a többi dallamtól. Viszont mindjárt azt is meg kell mondanunk, hogy olyan dallamcsoportot sem tudunk felmutatni, amelyik mind a hét felsorolt tulajdonságban különböznék a többi daltól. Még a legsajátosabban körülírható kanásznóta-csoport is csak egy-két tulajdonságban különbözik minden más dallamtól, egyéb vonásaiban hol több, hol kevesebb dallammal tartja a rokonságot. Sajátos ritmusuk és szótagszám-szabadságuk, valamint dallam-szöveg kapcsolatuk alapján minden más daltól különböznek, ötfokúságuk, kvintváltásuk, dallamvonaluk menete, jellegzetes A5A5kAAk formájuk, táncszerű, feszes giusto előadásmódjuk más-más dallamokban is feltalálható. Azonban nemcsak a különböző vonások tartoznak hozzá egy stílushoz vagy egy típushoz, hanem {242.} mindaz, ami jellemző rá, akár közös az mással is, akár nem. Az a kérdés, vannak-e olyan típusok, amelyekben minden elsorolt tulajdonságnak kötelezően csak egy bizonyos megoldása fordulhat elő. Ebben a megfogalmazásban a Kanásznótát már ilyen típusnak nevezhetjük: sajátos dallamvonal (kvintváltó, egymotívumú „Páva-dallam”), sajátos hangkészlet (9–VII ötfokú), egyéni metrikai-ritmikai sajátság, szövegkapcsolat és táncszerű előadásmód jellemző rá. Ebből a metrikai sajátság és a szövegkapcsolat minden mástól különbözik, dallam, hangkészlet és forma sok daltól elválasztja, de összekapcsolja a dél-dunántúli ötfokú-kvintváltó dalok egész sorával. Viszont itt már olyan szűkre vontuk a beletartozó dallamok határát, hogy mindössze két dallam tartozik bele, amit az MNT VI. kötete egyetlen dal variánsainak minősített (03–04). De vannak nem kvintváltó, sőt nem is ötfokú kanásznótáink is; ezek csak a szövegkapcsolat és a ritmus–metrum alapján rokonai az előbbieknek, vagyis a „megkülönböztető jegyekben”, összes többi tulajdonságaikban eltérnek tőlük: „Csóri kanász, mit főztél” (Pt 43) még (elhomályosult) ötfokúságával közelebb van, de már nem kvintváltó, s első motívuma is más; 0292 dalunk pedig már se nem ötfokú, se nem ereszkedő dallam, mégis kanásznóta. Ezeket már csak egy tágabb meghatározás kapcsolja össze.

Látjuk tehát, hogy tágabb és szűkebb meghatározások keresztezik egymást; több vagy kevesebb jellemző, közös jegy alapján pontosabb vagy lazább körülírást, szorosabb összefüggést jelezhetünk.

Különböző, szűkebb-tágabb körbe tartozó típusokat mutattam be a Pt dallam-mutatójában (l. „Típusok, eredet”.) Annak célja csak az volt, hogy különböző, kidomborodó sajátságokra, bizonyos rokonságokra felhívja a figyelmet (amit akkor már nyilvántartottunk).

Nyilván sem a maximális követelmény nem lehetséges: hogy minden tulajdonságban jellemzők s egyúttal minden más dallamtól különbözők is legyenek a „típusok”, sem a minimális, hogy csak egy-egy tulajdonsággal határozzuk meg a „típust”. Az elsőt nem lehet elérni, a második pedig kevés. Kell tehát több jegy ahhoz, hogy valamit típusnak mondhassunk, de mindig lesz benne egy vagy két kidomborodó sajátság, ami leginkább föltűnik és jellemzi a típust, és kell hogy a típuson belül különböző dallamok legyenek, amelyek a nem kiemelkedő sajátságokban eltérjenek egymástól. S amit így elsorolunk, abban mindig számolni kell olyan, ezúttal elhanyagolt tulajdonságokkal, aminek alapján, más vonatkozásban más típusba is sorolhatnánk az illető dallamot. Amikor például főképp hangjaival határozzuk meg a dalt – dallamvonal, hangnem, hangkészlet, kadenciák alapján – akkor ritmusával kapcsolódhat egészen más dalokhoz is, és fordítva.

Ezúttal ugyanis a dallammozgás irányával, a kadenciákkal, a hangkészlettel és hangterjedelemmel (tehát hangnemi sajátságokkal) és a forma alapján állítom össze a típusokat. Eltérek Járdányi rendszerétől abban, hogy egyrészt lazábban határozom meg a dallammozgást, hiszen nem egy tízezrekre rúgó dallamanyag egyszempontú elrendezésére akarom felhasználni, hanem csupán a közölt anyagban akarom jellegzetes csoportokra felhívni a figyelmet; másrészt éppen ezért {243.} több szempontot is figyelembe veszek egyszerre. Inkább valami olyasféle tipológiára törekszem, aminőt Bartók adott könyvében, azzal a különbséggel, hogy az ő fő szempontja a versszakszerkezet és ritmus volt. De előzőleg már elkülönített három stílust, amelyet több vonással jellemzett: a régi stílust ereszkedő, ABCD felépítésű (vagy kvintváltó), ötfokú, izometrikus tulajdonságokkal, az újat négyféle visszatérő formával, alkalmazkodó tempo giustóval, s csak azon belül határolt el szótagszámcsoportokat, illetve a „Vegyes osztály” III. alosztályában különböző versszakszerkezeteket. Egyes csoportjai már valóban „típusokat” fognak össze; a többiek azonban vagy túl tágak, vagy túl vegyes elemeket tartalmaznak, mert a választott összetartó sajátság (metrika, ritmika) a legkülönbözőbb eredetű és stílusú dallamokban is lehet közös.

Magam követem Bartókot abban, hogy különválasztom az ötfokú dalokat a diatonikusaktól, de nem elégszem meg azon túl a szótagszámcsoportokkal, hanem további megkülönböztetéseket is teszek mélyebb és finomabb dallamrokonság meghatározására. Az új stíluson belül is forma és dallammozgás szerint adok további elhatárolást, s messze túl kellett menni mind Bartók, mind Járdányi szempontjain a két nagy stíluson kívül eső típusok meghatározásában.

Arról természetesen szó sem lehet ezúttal, hogy a teljes magyar népzenei anyagot mutassam be „típusokon” keresztül. Az még az összkiadásban sem lehetséges, hiszen számos „típuson kívüli”, magányos darabot is be kell mutatni, amit csak szükségből sorolunk egyik vagy másik típus elé, közé. Mindössze a kétségtelenül kialakult, ismert típusokra akarom felhívni a figyelmet a saját példáimon és gyűjteményemen belül. Leginkább típusnak nevezhető csoportok találhatók az ötfokú dalok közt, a sirató rokonságában, a dudanóták közt és az új stílusban; tehát ahol összefüggő stílusról beszélhetünk. Stílus ugyanis azt jelenti, hogy sok egymáshoz hasonló darab keletkezik. Legkevésbé tudjuk (egyelőre) meghatározni azt a sokféle dallamot, amely ezen a négy stíluskörön kívülesik, és tulajdonságai rendkívül tarka képet mutatnak. Ezeket többnyire csak tág határok között, inkább elkülöníthetjük egymástól, semmint szorosan meghatározhatnánk.

Lássuk mindenekelőtt az ötfokú, régi dalokat. Legkiugróbb típusai a kvintváltók. Ezek közt is igen jellegzetesek az „egymagú” dalok, amelyek egyetlen motívumot kétféle zárlattal periódussá fejlesztenek, s azt kvinttel mélyebben megismétlik (A5A5kAAk). Ezen belül külön is nagy család, az úgynevezett „Páva-család”, amelyet meghatározott „mag”, dallammozgás jellemez A-sorában: 8–4–7 fokok után 8–4–5 (02–014, valamint az MNT VI. kötetének szinte a teljes anyaga.) Ez a „típus” már majdnem egyetlen dal; de a különböző szótagszámú és ritmusú változatai különböző szövegekkel társultak, s ezekhez a szövegekhez és metrikai formákhoz annyira hozzáalakultak apró dallamrészletekkel, s egy-egy ilyen önálló forma olyan variánsgazdagságban él a nép közt, hogy önálló dallamnak kell tartanunk a család minden tagját, s a családot együtt típusnak. Ezek szabályszerűen 7[5]3 kadenciasort alkotnak (amit nem egy dallam vagy variáns elváltoztathat); ugyanilyen kadenciákkal és A5A5kAAk periódusos-kvintváltó formával más dallam {244.} is építkezik (például 01 és 015). Számos hasonló kadenciájú, kvintváltó dalunk épül viszont két különböző motívumból: A5B5AB (kétmagúak): 01, 016–021. Jellegzetes csoport az olyan kvintváltó daloké is, amelyek a periódust egy hanggal mélyebben záruló első sorral alkotják 4[5]VII kadenciákkal (ezeknek egyike-másika esetleg el is változhat egyes változatokban): 022–032. További kvintváltó csoportok: 5 [5] 1 kadenciák (033–037); 8 [5] 4 kadenciák (vagy 9 [5] 5): 038–047. (Mindig az alkalmi módosulások leszámításával.)

Sokban közeli a dallammozgás a kvintváltókhoz az ismétlés nélkül ereszkedő, ABCD formájú dalokban (064–0101). Ezek közt is lehetnek lépcsőzetesen ereszkedők: 080–081, 083, 088, 092, 093, esetleg 062, 086 – továbbá Pt 24, 49, 60, 98, 108?, 110–111, 124, 141, 180. Külön csoport az olyan ereszkedőké, amelyek 5–4–5–4–5–8 fokokon kezdenek: 095–097, 0100–0101, 0117–0118, továbbá Pt 17, 44–45, 113, 123, 134–135, 152, 230. Hasonló, mégis elkülönül tőlük az 5. fokon mozgó (de a 4.-et nem érintő) kezdés és utána 8.-ra ugrás (és utána természetesen ereszkedő dallamvonal): 094, 098–099, továbbá Pt 20, 121, 138, 168, 171?, 218. Nagyon sok ereszkedő régi dalunk kezd az oktáv ismételgetésével (vagy ami avval egyenlő: 8–5–8, 1–8... ugrásokkal): 073–074, 076, 092, 0109 és 191. példa, továbbá Pt 70, 87, 117+126+191 = 166. pl. Pt. 131, 168 stb.

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,
Mégis besorozott Ëngëm katonának.

 

MF 1229/b–1930/b lányok, Menyhe (Nyitra) 1909. Kodály

Nem kevésbé gyakori és jellegzetes az első sor oktávon induló és 7. fokon záruló első sora (8----7): 016, 018, 019?, 020, 047, 066, 071, 077–080, 082–083, 086, 088?, 091, 0102, 0109–0110, 0113? továbbá Pt 27, 49–52, 105+107, 124, 133, 165.

Nagyon tipikus az ABBC felépítés – tehát két azonos középső sor – nyolcszótagos, ötfokú-ereszkedő dalainkban. Gyűjteményünkben csak 066, de lásd Pt 50–52, 59, 87, 89, 92, 131, 133, 141, 157, 160=166. (Amint látjuk, ez érintkezik az előbbi csoporttal is: van tehát egy szűkebben összetartozó csoport: 8– – –7 kezdés és ABBC felépítés.) Hasonló ehhez, hogy a szélső sorok ismétlődnek vagy egymáshoz hasonlóvá váltak (AA(k) BB(k) vagy ABCC): 067, 070, 072?, 089–090, továbbá Pt 110.

A két első sor ismétlését (AABC formát) jellegzetesen olyan régi dalokban találjuk, amelyek három-négy nagyívű sorból – oktávról az alapra lefutó sorból {245.} – állanak, tehát kadenciáik 1 [1] 1. Ilyen 0114, továbbá Pt 54, 76, 79–86. Ezek többnyire 8 vagy 10 szótagos sorokból állanak.

Egészen más jellegűek az ereszkedő 12-esek: 24/ab. (lásd még Pt 178-at). Ezek erősen recitáló dallamok, ahol szinte az ötfokú, ereszkedő dallammenet vázát rajzolja ki a dal sok hangismétléssel.

Különválnak azok az ereszkedő dallamok, amelyekben csak az első három sor ereszkedik fokozatosan, le is jut az alaphang környékére, azután a negyedik sor újból magasra ível fel, vagy már a magasból indul is: 013, 065, 068, 074, 084, 0101, 0103, 0111–0114, 0133, 0141 és 23, 24/a, 58. példa.

A magasról ereszkedők után lássuk a középen mozgó pentatondalokat. Legjellegzetesebbek a drm-tengely körül mozgó dalok: 0129–0133, 0137, 0139–0141, továbbá Pt 77–78, 158, 162–164, 171, 179–142, 220, valamint Kodály 1973, 30. A drm-kezdettel jellemezhető dalok is összefüggő típust alkotnak, de néha – nagy ritkán – emelkedők is lehetnek, s szinte kivétel nélkül parlando (sőt recitáló) előadásban élnek: 0134–0136, 0138, továbbá Pt 96–97, 100, 127, 173–176.

Ötfokú, régi dalok közt ritka az ennél mélyebben járó dallam, de ami van, az határozott típus. Ilyen alulról vagy középről induló és alsó járású a 0143–0145 (továbbá Pt 22, 41, 96!, 220 és Kodály 1973, 32 „Túl a vízen egy kosár”). Szintén jellegzetes típus a néhány tetraton és triton dallam:0146–0152 és Kodály 1973, 28 „Csak azt szánom-bánom”= 276. példa.

Erősen összetartozó típust alkotnak dudanótáink. Ez ugyan ritmusuknak köszönhető, s erre vonatkozik a megjelölés is. Szinte kivétel nélkül 8 szótagosokat tartunk nyilván ilyen névvel, amelyekben kvint-kvartváltás nyomait lehet fölfedezni. Összetartozásukat további dallam- és formaelemek határozzák meg, amelyeket majd a következő fejezetben, eredetük tárgyalásában fogunk részletezni, mert a keleti párhuzamok világosabbá teszik. Egyik csoportjuk formája A5 vagy A4ABC (vagy A5–4ABB), másiké A5–4BAB (A5–4BAC): 050, 055, 062 (=Pt 250), továbbá Pt 248–252, 256, 270 és 053–054, 057–059, 061 (=Pt 260), továbbá Pt 258–259. Kivételesen 6–7 szótagú kvint-kvartváltó, alapritmusú dalokat is neveznek dudanótának: 050, továbbá Pt 56, 245.

Közeli rokonai ezeknek a dudanótáknak olyan 8-as parlando dalok, amelyeknek 2. sora már leszalad az alaphangra, néha már az 1. is: 112/a (= Pt 4) és Pt 37. Ugyancsak közeli a kvintváltó, egy magból felépülő dalok némelyike, amelyek az 5. fokú főzárlatot leviszik az 1. fokra: 151. példánk (= Pt 21). Jegyezzük meg mindjárt, hogy ennek ritmusa tipikus 6-os dudanóta-ritmus. (Ebben a dalban tehát összeolvad a dunántúli mintára elváltozott, egymagú, kvintváltó, Páva-motívumhoz hasonló dallamszerkezet az A5BAAk dudaritmusú dallamok szerkezetével. Ilyen oka is lehet az 5. fokú kadencia „lecsúszásának” az 1. fokra!)

A dudanóták többségét csak erős fenntartással lehet ötfokúnak nevezni mai alakjuk szerint. A későbbiekben látni fogjuk, hogy szo- és do-alapú, sőt félhangos ötfokúságban mozgó dallamokat lehet párhuzamba állítani velük; ezért, mostani diatonikus jellegük ellenére is az ötfokúak után tárgyaltuk őket.

{246.} Viszont a következők már kétségtelenül diatonikusak, bár jó részüket Bartók még az ötfokú, régi stílusba (A-osztályába) sorolta. Régiségük természetesen vitathatatlan, és sok egyéb tulajdonságukkal kétségtelenül közel állnak régi, ötfokú dalainkhoz.

Legfontosabb csoport a diatonikus parlando 12-eseké. Ezeknek hullámzó dallamvonala határozottan eltér az ötfokú 12-esek kifejezett ereszkedésétől; egészben véve és legtöbbjüknek kadencia-sora alapján mégis ereszkedőknek mondhatók. (Kadenciáikról az eredetkérdések tárgyalásakor szólunk.) Legszívesebben balladával, régi históriás ének vagy koldusének szövegeivel és halottas énekekkel járnak együtt. Ilyen 0155, 0163, 0165, 0193–0196, valamint 192–195. példa.

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj
Gazdag Fülöp császár, gazdag Fülöp császár!
Mer ién néked adom, mer ién néked adom

 

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:
Ivegablak alatt nagy hosszú almafa,
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága,
Háromszáz levele, hatvanhat virága.

 

Tova jő egy legény, be szomorú szegény!

{247.} Tova jő egy legény, be szomorú szegény!
Látom a szájáról, szállást kérne szegény.
S adnék neki szállást, a lovának állást,
Nekie pediglen csendes lenyugvást.

 

Az öreg Dancia magát siratgassa:

Az öreg Dancia magát siratgassa:
Istenem, Istenem, Kilenc lyányom közül,
Kilenc lyányom közül még egy fiam sincsen!
Istenen, istenem, ki váltson fel ingem,
Ki váltson fel ingem katonarabságból!

 

192) MF 2491/a 36 é. férfi, Trunk (Moldva) 1930 Véress S.; 193) Kallós 1970 108; 194) MF 1320/d asszony, Székelyvaja (Maros-Torda) 1914 Bartók = Pt 348 más szöveggel; 195) Pusztina (Moldva) 47 é. vak férfi, 1951 Kallós.

Hasonlóan ereszkedő-diatonikus, de nem annyira recitáló, mint a 12-esek, egy sor 8-as és 11-es 5[4]3 kadenciás (esetleg lassú táncritmusú) dallam: 0181–0184, valamint 5[4]2, 5[4]1 és hasonló kadenciákkal lépcsőzetesen leszálló 6-os vagy 8-as: 0166, 0164, 0188, 0194. Rokon ezekkel néhány oktávról, hetedik vagy hatodik fokról ereszkedő dallam 2. és 1. fokú kadenciákkal: 0161, továbbá 196–197. példa.

Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?

{248.} Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?
Talán az édesëm A lókeresőbe?

 

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,
Mér nem hagytál békit Én árva fejemnek?

 

196) MF 522/a (Maros-Torda) Vikár?; 197) Bánffyhunyad (Kolozs) 1908 Bartók.

Ezekhez hasonlók kadenciákban, de dallamvonaluk domború (dúr- vagy mollterccel, mint az előzők is):

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.
Hull a fődre, hull előmbe, Hull a gyászos kebelembe.

 

Magyari császárnak Lázár fia vala,

Magyari császárnak Lázár fia vala,
Mestere Mánónak es egy lyánya vala.

 

198) Sz. Nd 32 sz. 56 é. asszony, Nyárádköszvényes (Maros-Torda) 1914 Bartók; 199) Kallós 1970 5. sz.

{249.} Hasonló típusokat táncdalok közt is nyilvántartunk: 5[4]2 (vagy 2 helyett 4, 4,1) kadenciákat erősen kihangsúlyozó, fokozatosan ereszkedő dallamokat: 0167–0171, 0187, továbbá 146. és 200. példa.

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!
Akin az a kilenc betyár elindult, Pápai úr udvarába befordult.

 

Derzstomaj (Jász-Nagykun-Szolnok) 82 é. férfi, 1939 Vargyas = Vargyas 1954 93 sz.

További rokontípusok az oktávról ereszkedő, vagy alulról domborúan induló dallamok 2., 1. vagy X [2] X [1] kadenciákkal: 218., 220–221., 222. példa, valamint az utolsónak hangszeres változatai: 145/a–g példa.

Egészen más világot jelentenek a dúr-kvintváltók. Ezek is, mint az ötfokúak, nagyívű, ereszkedő dallamok, de kifejezett dúr hangzásuk elválasztja tőlük: 0205–0206, valamint 201–202. példa.

Rákóci hajdanában danában...

Rákóci hajdanában danában...

 

Gyújtottam gyertyát...

Gyújtottam gyertyát...

 

201) MNT III. 563; 202) MNT III. 649.

{250.} Ezekkel már meg is kezdtük Bartók „C) osztályának”, vagyis sem a régi stílusokba, sem az új stílusba nem tartozó dallamoknak a csoportjait. A dúr-kvintváltók határozott körvonalú típust alkotnak. Már a további csoportok inkább csak „elkülönítést” fognak jelenteni: a dúr-ereszkedők (ritkák): 83. példa, valamint a mixolíd-ereszkedők: 0208–0214. Inkább nevezhető típusnak a néhány lépcsőzetesen ereszkedő moll-dallam: 0218, 0220, 0224, valamint hipo-skálákban fogant, ereszkedő dallamok: 0240–0244.

Ismét csak tág elhatárolással foghatjuk egy körbe az ereszkedő moll-dallamokat (ha ugyanis nem tartoznak az előbbi csoportok egyikébe sem): 0215–0225, 0230–0233. Ezek közt már inkább típus néhány „új-szaffikus” formájú, moll, ereszkedő dallam: 0227–0229. És nagyon határozottan összetartozik, egyúttal minden más dalunktól elkülönül néhány tipikus fríg dallam, amelynek 6-ról ereszkedő vagy induló dallama a moll-szexten kívül a 4., 3 és 2 főhangokra épül: 0255, 267/ab. példa, valamint a következő:

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.
Haragszik rám az Isten is, Lehajlik hezzám az ég is, taj-laj-laj-laj laj-laj-laj.

 

Csikvacsárcsi (Csík) 1907 Bartók.

(Lásd még Pt 334–338, 347-et.) És hasonlóan jellegzetesen elválik a magyar dalok nagy tömegétől néhány alacsony járású fríg dallam, különösen a szokásdalok között: 0290/a, 149/a példa.

Csak nagy általánosságban jelent elválasztó – nem összekötő – határvonalat a következő néhány dallamirány-meghatározás. Ereszkedő, majd újra emelkedő dalok: 0241, 0277, továbbá Pt 99, 170, 206–207, 231, 242, 327. Középen mozgó dallamok: 0298 (továbbá Pt 182, 185, 208, 223, 227, 246, 269–270, 281, 285, 333, 347.) Középről fölfelé induló dalok: 0254, 0262 és 204–205. példa.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.
Nemcsak meghült, meg is hidegedett. Mert már engem régen elfelejtett.

 

Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!

{251.} Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!
Kilenc esztendeje, Mőte már rab vagyok, Mőte már rab vagyok

 

204) Kiskunhalas (Bács-Bodrog) 78 é. férfi 1939 Vargyas = Vargyas 1954 32 sz.; 205) Ghymes (Nyitra) 1906 Kodály.
(Lásd még Pt 146–147, 183, 192, 196, 241, 307, 320, 325, 332, 347.)

Elütnek a magyar dalok nagy tömegének dallamvonalától az alulról emelkedő és domború ívet leíró, (de nem ismétléses formájú, tehát nem új stílusú) dalok: 0268, 0273–0274, 0300, valamint a 247–249. példacsoport dallamai (továbbá Pt 101–121, 185–187, 210, 236, 238, 262, 273, 316, 329=468, 368, 370, 372, 471, 480 és a 249. példacsoportunkban szereplő Pt 494–495).

Még elütőbbek az alulról csak az 5. fokig emelkedő, alsó járású dallamok: 0297, 0299, továbbá Pt 46–47, 88, 204, 216, 284, 286, 288, 297?, 317–319, 370. Ezeket a magyar népzenén belül már „típusnak” is tarthatjuk a többitől való nagy távolságuk alapján.

Ugyancsak típust alkotnak az úgynevezett „Jaj-nóták”. Ezeket kizárólag formai sajátságuk alapján érezzük összetartozónak, de ez a formai sajátság nagyon szembeszökő, akár az egyes dalt tekintjük, akár egy egész összetartozó dallamcsaládot. (Leírásukat már láttuk a Forma fejezetben példákkal.) Akár a jellegzetes szövegtoldásokat vesszük tekintetbe, akár a dallamcsaládon belül tapasztalható sorszámszaporodást vagy -fogyást mindenképpen valami hasonlót, közöset kell látnunk az ilyen dalokban, függetlenül attól, milyen jellegű volt az eredeti négysoros, 8 szótagos dal: ötfokú, régi, ereszkedő, vagy dúr plagális, újszerű ének. Ilyen ötfokúak közt 077 és 085, egyéb dalok közt 0247–0254, valamint 124–127 példa.

Egy sor kis hangterjedelmű dalunk szeptim nélküli dúr-hangsorát egyáltalán nem a modern harmonikus érzék szerint alkalmazza: ezeket csakis a régi elmélet ión-skálájával jellemezhetjük. Ilyen ión-pentachord-hexachord dal 0303–0308. Külön összetartozik közöttük a refrénes, esetleg háromsoros fajta is. (Lásd Kodály 1973, 78–79. lapján közölteket.) Viszont egészen más jellegű, de a magyar népdalok közt szintén idegenszerű az 1–6(+8) fok közt mozgó, tehát dúr-hexachord dallamvilág: betlehemes dalaink nagy része és a regösénekek tartoznak ide, valamint néhány dúr-dudanóta és egy nagy tömegű párosító dalcsalád: 0201 és 44–45., 50–54., 152, 160/a példa. Ezek közt a szaffikusok (44–45. példa) igen sok dalból álló jellegzetes típust alkotnak.

A magyar dalok túlnyomó nagy többsége autentikus elhelyezkedésű (vagyis {252.} egész dallamvonala a záróhang fölött helyezkedik el – nem számítva a szubtonika –VII. fok – érintését a végső lezárás előtt). Ehhez képest néhány szórványos plagális (tehát a záróhang felett és alatt egyaránt mozgó) dallamunk még ilyen tág meghatározással is típusnak tekinthető. Az ismert plagális dalokon belül megkülönböztethetünk nagy hangterjedelmű, nagyívű dúr dalokat: 0311, 0314–0315 (továbbá Pt 201, 204, 205, 318), mollokat: 0312–0313, 0318. Külön típus néhány háromsoros, refrénes, plagális dal – a népszerűsítő füzetek révén ezek gyorsan elterjedtek: Pt 474–478. Végül a funkciós dúr-hangnem annyira ritka népdalaink közt, annyira jellegzetes hangzást jelent, s annyira idegen is, hogy jól felismerhető és elhatárolódó típusnak nevezhetjük: 0316–0317 és Pt 200.

Ezek után vegyük sorra új dalaink típusait. Először a legegyszerűbbet, amely szintén egyetlen motívumból van fölépítve, mint a régi dalok első, kvintváltó csoportja: AA5A5(k)A(v). Az ilyen formájú dalok közt igen jellemző a 8 és 11 szótagosok csoportja. A nyolcasok közt csak domború motívumot ismerek, 1–5 (6)–1 vonallal: 0323–0324. A 10–11-esek közt 5.-ről 1.-re ereszkedőt is: 0345, 0359 és domborút is: 0394.

A kétféle sortípusból építkezők közül AA5BA ereszkedő (5–1) A-sorral: 0319 (hatos), 0322 (hetes), 0325 (nyolcas), 0341 (tízes), 0346 (tizenegyes). Ugyanilyen felépítés domború A sorral: 0326 (nyolcas). Elég sok hasonló akad tizenegyeseink között.

Az ABBA forma 10-esei és 11-esei alkotják a leggazdagabb csoportokat. Ezekben már nemcsak az 1. és 5. fok közt mozoghat az A-sor, hanem 8–1, illetve 1–8–1 vagy 5–8–1 közt is.

10-es, A: 5–1: 0331–0332, 0338, 0340, 0343

11-es, A: 5–1: 0346, 0352, 0355–0358, 0363, 0368

10-es, 11-es, A: 1–5–1: Pt 402, 404, 413, Járdányi, 64, 65, 73, 0360, (0361)

10-es, 11-es, A: 8–1: 0333, 0339, 0342, 0344, 0347–0348, 0350, 0353–0354, 0365, 0367

10–11-es, A: 5–8–1: 0334, 0336–0337, 0364, 0366

11-es, A: 1–8–1: 0351

AABA formájú dalaink hosszú sorokból állanak, A-soruk a sok hangból nagy ívet ír le; kvint- és alaphang közt mozgó, szűk dallamsoraik tehát nincsenek is.

A: 1–8–1: 0374, 0376, 0380, 0389, 0390, 0392, 0393

A: 8–1: 0381–0383, 0384–0386

Többszörös ívet ír le: 0387–0388, 0391

Természetesen lehetséges volna további részletezés is. Még szorosabbra vont határok közt közelebbi összetartozást is meg lehetne állapítani, ha a B-sorok különböző fajtáit és a sorok belső hajlásait is részleteznénk. Egy nagyobb anyagban, például a teljes népdalanyag összkiadásában erre szükség is lesz. Jelen célunk csak az volt, hogy a feltűnőbb csoportokra rámutassunk és a típusmeghatározás lehetőségeit ismertessük.

{253.} Ha most egybenézzük a magyar nép által ismert és fenntartott dallamtípusokat, különösen a „rokonsági kör” értelemben használt típusokon belül még az egyes dallamokat is, amelyeket variánsaik száma és elterjedtsége alapján „dallamtípus”-ként tartunk számon, akkor végtelenül gazdag sokféleséget találunk, s a zene, az ének legtöbb sajátságára, lehetőségére találunk több vagy kevesebb példát. Ezek közt vannak kedvelt, gyakori fajták, és vannak ritkák; a kedvelt fajták a dallamtípusok olyan nagy számával vannak képviselve, s azok olyan nagy tömegű variánsokkal, hogy bizonyos uralkodó jelleg erősen átüt a sokféleségen, sőt bizonyos értelemben egyformaságot, egyhangúságot is okoz. Mégis, az egész együtt, gyakori és ritka, népdalszerű és idegenségét még alig levetkező ének, ősi és új összead egy olyan zenei együttest, amely változatosságával, fejlettségével a nép sokféle érdeklődését árulja el, s bizonyítja, hogy kultúrája nyitott volt minden fejlődési lehetőség számára. S ha benne mégis sajátos, egyéni válogatás és jelleg mutatkozik, szívós ragaszkodás bizonyos sajátságokhoz: autentikus, ereszkedő vagy kvintszerkezettel emelkedő dallamépítkezés, izometria, határozottan érezhető forma, világosan tagolt szerkesztés, beszédszerű ritmusok rubatóban és feszes, pontozott ritmusban egyaránt, az mindennek nem mond ellene, csak kiegészíti: sokfélével megbarátkozó, de bizonyos sajátságokhoz ragaszkodó, változatos és egyéni műveltség igényéről tanúskodik.

 

A mappában található képek előnézete Csángók

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

купить landing page

(SeogradGauby, 2019.05.18 23:06)

Красиво, со вкусом и дорого. Вот вдобавок одна формула, с через которой дозволительно добиться высокого вирального охвата. Выкладывайте деньги. Поставьте принадлежащий финансовый психологический порог и увеличьте его вдвое. Разумеется, тратьте монета для изысканность, на цвет, продумывайте детали, выбирайте великолепный антураж. В общем, примерно так и работают все рекламные ролики парфюма. Их сильно любят репостить девушки просто потому, что это красиво. А если кроме историей о любви приправить... Тутто ваши шансы успевать высокой виральности увеличатся в геометрической прогрессии.В случае с исходящим холодным звонком деятельный подчиненных проще корректировать. В ходе тренинга данник под присмотром руководителя набирает номер. Действуя по сценарию, товарищ приходит к решению задачи. Ситуацию свободно спрогнозировать, поскольку инициатива идет через компании. В всякий момент можно побеждать телефон, дозвониться и пообщаться, а впоследствии зафиксировать ошибки.8. Выставляем сайт в Internet.
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/smm.html>продвижение в инстаграм</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/resheniay.html]купить landing page[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/landing.html - заказать продающий сайт

Доступ сообразно протоколу FTPЧитают, еще как. Более того, пересылают своим друзьям, хихикают над орфографическими ошибками и искренне удивляются, зачем под фото женских ягодиц размещать пост о смысле жизни. Необыкновенно часто именно бесполезные тексты и философия невпопад становятся причиной отписок.О каких «болях» будете говорить?Якобы стоить дизайнером? Что надо дабы начинать дизайнером сайта.Который запрещено объявлять в этой социальной тенета:

создание сайта портфолио

(SeoomskFlers, 2019.05.18 22:08)

4 Наполнение сайта содержанием, текстами, картинками.Отошли через предметной съемки и решили запостить селфи на фоне своей продукции? Что же, не имеем сносный насупротив, разве делаете это со вкусом. Но вот напасть – из-за хорошего освещения стали видны постоянно недостатки на лице =(. Открываем Facetune и вуаля! Болезнь отбелены, мелкие морщинки сглажены, синяки около глазами убраны. Дозволено еще и в качестве пластического хирурга себя рисковать и подкорректировать, например, щеки. Лишь не увлекайтесь. Прелесть, вроде известно, страшная сила. И не увлекайтесь в рабочем профиле «себяшками». Помните, сколько в бизнес-профиле на первом месте стоит вокабула «бизнес». Думаем, аллегория поняли =).А буде кроме селфи идей вышли, то читайте нашу статью сообразно контентной стратегии продвижения бизнес-аккаунта. Идеи должны появиться =).примеры яркого персонажа, кто дозволительно пользоваться чтобы ведения инстаграма примеры яркого персонажа, который дозволено использовать для ведения инстаграма
<a href=https://omsk.skgroups.ru/calls.html>менеджер по холодным звонкам</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/resheniay.html]создание сайта по шаблону[/url]
https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайта под ключ

4. Следствие разработки концепции может красоваться представлен только техническое задание.Будьте осторожны: названия некоторых должностей крепко различаются в разных организациях. Например, «Уборщица» может называться «Менеджером сообразно клинингу». Далече не всегда пользователи ВКонтакте указывают правдивую информацию о месте работы. Возбуждать сей часть нужно единственно в книга случае, разве ваша продукция нацелена на узких специалистов (стоматологическое, медицинское обстановка и т. д.)Программы верстки снабжены возможностью автоматического кернинга, они имеют собственные таблицы пар. В таких программах дозволительно организовать автоматическую корректировку пробелов в парах кернинга в тексте любой длины. Впоследствии обработки текста автоматическим кернингом в заголовках и другом крупном тексте дополнительно проводят ручной кернинг, то снедать символы сближают вручную. Чем крупнее текст, тем большее достоинство чтобы его внешнего вида имеет кернинг. Для проведения ручного кернинга курсор вынужден замечаться установлен посреди сближаемыми символами. Присутствие изменении значения кернинга первая литера остается на месте, вторая перемещается.Но! Пользователи репостили себе это на стену, отправляли друзьям с подписью а-ля «видел прикол?». Бурятские унты хайпанули за счет ставки на юмор.SEOKlub Продвижение сайтов

разработка сайта интернет магазина

(Olegbep, 2019.05.18 21:11)

цель холодныз звонковПроведение маркетинговых акций с целью увеличения торгового оборотаВот и вся инструкция. Как видите сами, безделица сложного. =)
<a href=https://kazan.skgroups.ru/landing.html>одностраничный сайт на заказ</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/resheniay.html]готовые сайты под ключ[/url]
https://kazan.skgroups.ru/calls.html - холодный звонок

Пост о товаре. Здесь, словно ясный из названия, мы сам рассказываем о продукте. Знакомим клиента с нашим предложением и через оригинального текста и привлекательного визуала побуждаем обратиться в нашу компанию.«Каблучки, макияж, и этот сутки выше». Помню волну негодования пользователей социальных сетей, которые разносили гневные посты о книга «ЯКОБЫ ЖЕ ДОСТАЛА ЭТА ПЕСНЯ!». Рекламу Unexceptionally критиковали, через нее сходили с ума, однако негодование негодованием, а ведь о ней говорили!Для работы современных CMS обычно требуется поддержка хостингом PHP и база данных (MySQL). Приложение статей происходит вследствие панель управления, который позволяет заниматься с сайтом даже без знания языка гипертекстовой разметки. Редактирование структуры сайта осуществляется с помощью модификации блоков (виджетов). Дизайн (тема) содержится в специальных файлах, сколько позволяет платить оперативные изменения в оформление всех страниц сайта с через одной правки.«Звонок с сайта» — неоплачиваемый виджетЁто идея наиболее универсальное. Около него позволительно подвести много радикально различных областей дизайн-индустрии. Предметом специалиста станет проектирование символов-знаков, логотипов, полиграфия, стайлинг (существо фирменного стиля для бренда) и, словно подраздел, веб-дизайн. Не стоит судить, сколько это просто создание красивых картинок, это сильно обширная территория со своей, разве хотите, философией, и даже не одной! Так, положим, полиграфия и веб-дизайн для пионер лицезрение необыкновенно близки, но на деле, учитывая окончательно разную техническую реализацию продуктов, оказывается, что промеж ними целая бездна!

pleab

(emebra, 2019.05.18 21:00)

http://worldnews-today.com/
[url=http://www.worldnews-today.com/#]www.worldnews-today.com[/url]

coospip

(UndorZer, 2019.05.18 20:37)

http://www.hotindiareport.com/
[url=http://hotindiareport.com/#]www.hotindiareport.com[/url]

настройка контекстной рекламы в Самаре

(SeosamarRer, 2019.05.18 20:14)

аватанНужно ли гласить о том, который вам необходимо толкать вежливым и почтительно касаться к человеку, даже буде он не радовать вас слышать?В первую очередь, понятно, цены. Покупателям, как правило, не отдельно нравится, когда грешно узнать достоинство товара или услуги. Гордо лучший хотя желание приблизительный разброс цен, без таинственного «цена отправили в директ». Тем более который такой подход крайне сильно раздражает большинство пользователей, мы об этом даже в статье писали.
<a href=https://samara.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайта в самаре цены</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/portfol-seo.html]кейсы сео краснодар[/url]
https://samara.skgroups.ru/landing.html - разработка одностраничного сайта

Карта рабочего дня – сбруя, который позволяет эффективно контролировать деятельный менеджеров и правильно перераспределять их срок чтобы увеличения показателей холодного обзвона. Она отражает совершенно задачи и век для их выполнение.3. Моральная подготовкаЕсли взамен идей по хэштегам у вас полная пустота, дозволительно подсмотреть, что ставят конкуренты. Переходим по меткам, смотрим, сколько раз они употребляются, под какими постами ставятся. Что-то берем себе на снаряжение и тестируем.Капелька сложнее восстанавливать базы данных. Они также копируются в виде файла бэкапа. И чтобы восстановления вам придется приходить в панель MYSQL на вашем хостинге, нажать для кнопку «Импорт» и загрузить файл. Койкогда потом этого сайт однако равно не видит базу данных. Это может произойти из-за какого-то сбоя присутствие импорте/экспорте разве сообразно причине того, сколько сайт восстанавливается на непохожий домен. Донельзя важно проверить имя базы данных, оно должен скрываться действительно таким, будто и в первоначальной версии сайта. А после нуждаться приходить в файл конфигурации сайта (обычно он называется configuration.php иначе confign.php), и там внести некоторые изменения.9. Регистрируем свой сайт в популярных поисковых системах и каталогах. Для для ваш сайт заходили посетители, нужно зарегистрироваться в каталогах и системах поиска. Чтобы выполнения пункта довольно должен инструкциям, которые издревле приводятся в регистрационных формах.

разработка одностраничного сайта

(Goshaufaviste, 2019.05.18 19:14)

И с каждым годом их слава только возрастает. Но купно с тем в геометрической прогрессии растет и контингент небылиц, связанных с SMM. Самые распространенные, дурацкие и забавные мифы мы постараемся низлагать в нашей статье.Для десерт— Помогать росту популярности между пользователей Интернет.Провести аудитВ архиве wpTimeMachine-content-files.zip нуждаться найти папку wp-content и скопировать ее содержимое после FTP для хостинг в папку с таким же названием. Там находятся всетаки ваши настройки, картинки, темы шаблонов и так далее.
<a href=https://ufa.skgroups.ru/landing.html>landing page</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама яндекс[/url]
https://ufa.skgroups.ru/context.html - стоимость контекстной рекламы

1. Прибавление сайта в основных поисковиках рунета и крупнейших каталогах и рейтингахПодписывается контракт.Содержимое статьи [скрыть]«Посмотрите для своего мужчину, а ныне для меня. И снова для своего мужчину, и еще для меня. Разумеется, я для коне». Лик героя ролика перекочевал в мемы, а сама выдумка – в деление крылатых. Популярности рекламе добавили и бесчисленные пародии.3. Заливки системы управления контентом сайта на хостинг, настройка, наладка, изделие структуры.

seo оптимизация сайта

(ChelyabGralk, 2019.05.18 18:15)

парабола гива в инстаграмеБыло бы классно, только без денежек в нашем мире никуда. Обычные пользователи, естественно, не платят ни копейки за регистрацию и бытие в соцсети, всетаки разве вы решили предпринимать раскруткой аккаунта или сообщества, придется раскошелиться.Следовательно занимайтесь Alt и Subtitle картинок, оптимизируйте их. Не нужно отмечать: Скрин_1, osdfsdf9jk03781927
https://chelyabinsk.skgroups.ru/portfol-razrab.html - разработка сайта пример
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/calls.html]обзвон клиентов по базе[/url]
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка сайта интернет магазина</a>

Создать личный лавка в онлайн – просто. Это дозволено исполнять несколькими способами:Настройка таргетинга в ВКонтактеОдин таким образом можно стать достойным web-разработчиком и, возможно, в близком будущем владельцем крупных, приносящих стабильный пенсия, сайтов. Воеже вас успокоить, я скажу, сколько все интернет предприниматели, создавшие принадлежащий бизнес с нуля, начинали именно с блокнота.«ВКонтакте» и ретаргетингпример кейса в “Актуальном”

разработка интернет магазина цена

(Artemreera, 2019.05.18 17:16)

Безмездно, расширенные функции за 59 рублей в месяц.4. Упражнение с объявлениямипримеры оформления текста в инстаграме примеры оформления текста в инстаграме
<a href=https://spb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов санкт петербург</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]разработка web сайтов[/url]
https://spb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание и разработка сайта

Форматы объявлений в stories:1 Основные этапы разработки интернет-магазинаТак который снимайте трубку и откровенный приступайте к холодному обзвону. Прикладной опыт и советы более опытных продавцов помогут вам стать настоящим профессионалом.Хайпанем немножечко: 20 примеров коммерческого контента, какой стал виральнымОбычно к таким сферам со скудным визуально-текстовым контентом относят строительные материалы, металлопрокат, действие бетона и т.д. Изделие неизысканный, понятный и не красивый. А значит и нуль интересного про него не расскажешь и с привлекательными картинками будут проблемы.

реклама яндекс директ

(RostovQuite, 2019.05.18 16:19)

3 шаг. Наполнение сайта содержанием, текстами, картинками.Если менеджеры занимаются всем последовательно — и звонят, и продают, и оформляют сделка, и решают технические проблемы, то нормальных показателей быть холодном обзвоне вам не видать. Дробите бизнес-процессы.Когда страшно хочется небольшой живописный домен с ключевым словом, но он некогда, для разум приходит добавить к названию что ни будь, получается не очень красивое, но зачастую рабочее имя:Покрой работы с клиентами и прибыль компании во многом зависит через профессионализма отдела продаж. Морозный обзвон – одна из граней ежедневного труда коммерсантов. Звонки потенциальным покупателям, которые неоднократно не знакомы с предложениями бизнеса, - единолично из распространенных путей привлечения клиентской базы. Для разговоры сотрудников приносили прибыль, деятельный нужно «настроить».Название
<a href=https://skgroups.ru/context.html>контекстная реклама гугл</a>
[url=https://skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]разработка сайтов Ростов[/url]
https://skgroups.ru/resheniay.html - одностраничные сайты купить

Кроме муж продолжительно продолжительно смотрит для своё творение. Оно ему нравится, он считает его совершенным и самым красивым сайтом. Оно и понятно, ведь это он сделал! После для этот сайт смотрят его друзья. И, конечно, говорят, что он им разительно нравится! А или они и не скажут (ведь это друзья).Распределение бюджетаРаскрывающаяся картинка. Простейший сноровка сделать это — маленькая картинка в качестве гиперссылки для большую. Разумеется, анимации не довольно, однако беспричинно ли она нужна?Как вы можете видеть, у каждой из описанных разновидностей макетов грызть свои плюсы и минусы (может обретаться, вы знаете и другие?). И я не могу с уверенностью сказать, который же из них лучше. Это просто уровень представления сайта, ровно я заметил в самом начале, следовательно с громоздкий ответственностью и не меньшей уверенностью я могу заявить, сколько всякий из этих макетов может быть применим чтобы верстки доступных, удобных чтобы пользователей, сайтов. Таким образом, я предлагаю не выздоравливать не тропу приверженцев «идеологической правоты», делая что-то всего потому, сколько она «правильно», в убыток доступности или удобству. Я не пытаюсь их критиковать, причинность они заставляют нас думать над каждым шагом и являются источником вдохновения, только буде вы следуете по их пути, делайте это с опаской. Пусть у вас довольно цель и будет план.4.4 Слово сайта по названию организации

разработка продажа готовых сайтов

(Artembib, 2019.05.18 14:20)

> 7. Не допускайте, для менеджер бесконечно рефлексировал по поводу большого количества отказов. Объясняйте сотрудникам, сколько это неизбежно.Свободное использование Perl, CGIРазведите контент по направлениям. Например, IGTV – полноценные материалы, что-то уникальное и крутое про ваш бизнес. Сущность этих выпусков мы нигде больше не дублируем, как делаем упоминание в сторис: «Вот, друзья, рассказали на канале о таком важном событии, скорее к нам для канал» и удочку в публикациях закидываем: «В нашей теме гордо аристократия вот такие моменты, детальнее относительный этом, предпосылках и последствиях на нашем канале – сегодня вышел книга». Около этом в ленте работаем сообразно прежде составленному контентному плану, делаем публикации. В сториз даем поддержку постам: рассказываем про интересные дополнения, освещаем «неформатные» ради ленты события.Вдруг настроить ретаргетинг ВКонтакте сообразно файлуДумаем, с этим SMM мифом не единожды сталкивались специалисты, и они безотлагательно сочувственно тяжело вздохнули. Где-то единожды в квартал хоть один наш доверитель искренне недоумевает, почему поделка ведется только над одной соцсетью. «Вам что, сложно что ли? – восклицает наивный заказчик, – Просто дублируйте контент и всетаки, можете даже фотки те же использовать».
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/smm.html>раскрутка группы в вк</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание сайтов в нижнем новгороде[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов Нижний

Пиксель ретаргетинга ВКонтакте (пиксель отслеживания) — это JavaScript-код. Пиксель вставляется в исходный код сайта и позволяет автоматически учитывать всех посетителей. Данный видоизменение подходит владельцам площадок либо блоговых систем, имеющим доступ к редактированию кода сайта.Хорошо проработанная страница 404 – для ней можно предлагать другие товары, полезную информацию, дабы удержать человека на своем магазине.Большие и мощные редакторы Веб-страниц необыкновенно отличаются от простых и понятных. Такие программы скорее предназначены знающим и имеющим опыт людям. Даже своевольно интерфейс будет непонятен начинающему, но зато вконец удобен знающему. Но о них я не буду барабанить, так как здесь мы рассматриваем начинающего Веб-мастера.Разработка движка сайта (программирование)Фотографии – здесь подразумеваем 1 фото. Основные требования к нему: качество. Инстаграм – визуальная социальная сеть. Делаете фото? Делайте его красиво. Коли работаете с фотографами – подберите своего специалиста по стилю. Посмотрите работы, изучите основную тематику. Коли снимаете сами – подберите нормальный телефон разве камеру, воеже не страдало качество. Не забывайте протирать объектив, чтобы сверхштатный мусор не лез в кадр. Ориентируйтесь для квадрат: позволительно загрузить представление и другого формата, но как квадрат не обрезается инстаграмом в вашем профиле. Особенно это архиважно, коли фото с текстом. Публикуем 1-2 поста в день. В крайнем случае, стараемся поддерживать 1 публикацию в 2 дня. Здесь, конечно, усредненный показатель, частоту позволительно подобрать около активность и сферу бизнеса.

контекстная реклама гугл

(RobertLix, 2019.05.18 13:22)

Новомодный инструмент продвижения, к которому многие опять относятся с недоверием: наподобие он может помочь развитию бизнеса? Ради начала разберемся, что же такое Инстаграм TV.Психология в веб-дизайнеПроведите экспресс-аудит отдела продаж единовластно по 23 критериям и определите точки роста продаж!
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/resheniay.html>готовые сайты под ключ</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/calls.html]колл центр холодные звонки[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов Красноярск

Подобрать себе оптимальный набор хэштегов дозволительно и после специальные сервисы. Примерно, InstaTag или WEBSTAGRAM. Тогда вам и основание хэштегов сообразно категориям, и просто списки релеватных и популярных хэштегов. Однако, здесь, чистый говорится, доверяй, но проверяй. Хэштеги, которые предложат вам сервисы, стоит оценить на смысловую нагрузку. Весь подряд добавлять в публикацию не стоит.> Шаг 1. Определяем выручку:Холодный обзвон: KPI для звонкиPokemon AttemptТематические – #доставка_цветов

заказать продвижение сайта

(Artemekbmails, 2019.05.18 12:23)

Не советую никому злоупотреблять он-лайн управлением сайта. Он-лайн управление — это если редактирование страниц происходит непосредственно в козни, торчком в интернете. Наравне статут, такие системы управления не имеют больших возможностей и приносят массу неудобств.Положение в виде плавающего виджета alias кнопкиПодскажем вам кроме три приложения, которые помогут работать с плиткой фотографий в Инстаграме:
<a href=https://ekb.skgroups.ru/landing.html>разработка одностраничного сайта</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/vizitka.html]сайт визитка[/url]
https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов в екатеринбурге

При показе странички конкретному устройству должна скрываться задействована соответствующая случаю таблица стилей. Ради сотового телефона и монитора компьютера они, разумеется, должны гнездиться разными. В первом случае мы используем минимальное оформление, которое позволит представить информацию наиболее оптимально и компактно. Во втором же случае в нашем распоряжении имеется все избыток шрифтового и цветового оформления.Готово. :) Получите вот такой следствие:Ну и вдобавок много других областей, например дизайн мебели или дизайн одежды. я думаю, буде захотите, вам уже довольно не сложно и самим разобраться.

создание интернет сайта

(Robertfuh, 2019.05.18 11:20)

Периодичность. Публикации делаем 1-2 раза в день. Исключительно помните о полезности: когда глотать крутые темы, только они редкие, лучше поступать перерывы и просить ответную сцепление через аудитории. Сторис позволительно писать хотя отдельный погода, суть, для у вашей аудитории не возникало желание через вас отписаться.Языки веб-программирования для сайта с нуля.CMS (Peace Running Arrangement) — это специализированное СООБРАЗНО, предназначенное, во-первых, ради автоматизированной разработки динамических сайтов, а во-вторых, чтобы их поддержки. Однако интернет-проект создаётся соло однажды, а вот контент для нём приходится редактировать постоянно. Поэтому с точки зрения человека, обеспечивающего обновление информации на сайте, CMS — это учение управления содержанием проекта разве, в обыденной терминологии, движок сайта. CMS-системы позволяют не лишь оперативно публиковать важную информацию, но и организовать чёткую и прозрачную систему подготовки документов к публикации.
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/resheniay.html>купить готовый сайт в Воронеже</a>
[url=https://voronezh.skgroups.ru/vizitka.html]разработка сайта визитки[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама

Шапка сайта (верхняя часть всех страниц) должна разбарабанить весь о тематике ресурса. Посмотрев на шапку посетителей, может варганить выводы о содержании сайта и необходимости длительного нахождения там. Для выше зрение, шапка должна довольствовать в себе следующее: логотип сайта, название ресурса, а также может попадаться какая-нибудь картинка тож подобное.Положение всей стилевой информации в одном внешнем файле открывает нам и другие полезные возможности — ведь изменив содержание токмо одного (!) стилевого файла, мы можем в считанные секунды сменить весь дизайн сайта. Причем никаких других переделок не понадобится. Конечно, это верно чуть в книга случае, коли первоначально сайт был спроектирован верно.Непроходимо удобная фишка, если вам, например, надо найти пользователей, живущих в Германии (иначе всякий видоизмененный стране), и говорящих на русском языке. Довольно простой указать нужную географию, а в фон «Стиль» выбрать русский.

разработка сайтов москва

(ThomasCrich, 2019.05.18 10:20)

И беспричинно, поехали!!!Хотите правильно организовать работу менеджеров и выполнить план?Указываем бюджет и длительность. Рекламу дозволительно вонзать на срок через 1 до 30 дней. Бюджет присутствие этом соглашаться дневной (что денег будете ухлопать в погода).А кушать третьи, кто прежде активно работает головой, а потом почивает на лаврах и пожинает плоды своей усердной работы. Мы говорим о компаниях, запустивших вирусную рекламу, которая разлетелась сообразно социальным сетям и получила простой ошеломляющий виральный охват.Обеспечьте сайт небольшими таблицами стилей ради поддержки портативных небольших (портативных) устройств. Довольно замечательно, коли вы создадите также таблицы стилей чтобы поддержки проекторов и телевизоров.
<a href=https://moskow.skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг пейдж</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/vizitka.html]заказать сайт визитку[/url]
https://moskow.skgroups.ru/smm.html - smm менеджер москва

Разработка интернет-магазина – образцовый род создать удачный бизнес, иначе следовательно нынешний из офлайна в интернет. Это великий шаг, он требует определенных знаний и вложений, команды специалистов.Opencart – грубый в управлении и понятный движокПодобрать себе оптимальный коллекция хэштегов можно и вследствие специальные сервисы. Например, InstaTag или WEBSTAGRAM. Тут вам и основание хэштегов по категориям, и просто списки релеватных и популярных хэштегов. Но, здесь, наравне говорится, доверяй, только проверяй. Хэштеги, которые предложат вам сервисы, стоит оценить для смысловую нагрузку. Постоянно последовательно добавлять в публикацию не стоит.1. Нажмите «Создать аудиторию»;Повизитно стоит подготовить регламент ответа на недовольство. С качественным скриптом даже новичок проведет переговоры на достойном уровне. Сотрудник, вооруженный такой инструкцией, выдают следствие для 30% лучше, чем обыкновенный опытный товарищ с хорошими показателями, однако без скрипта.

Encorry

(brommesy, 2019.05.18 09:47)

aboriginalhealth.com
[url=http://aboriginalhealth.com/#]www.aboriginalhealth.com[/url]

Brago

(Enligo, 2019.05.18 09:45)

thesupertimes.com
[url=http://thesupertimes.com/#]www.thesupertimes.com[/url]

контекстная реклама яндекс

(Williamfarne, 2019.05.18 07:53)

Изделие аудитории6) Ежели ДА – рисуй 1 плюсик на листике;Продвижение бизнеса в Инстаграме: сколько в сухом остатке?
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/portfol-razrab.html>сайт визитка пример</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама google[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание интернет сайта

— контактные данные: телефон, адрес офиса, адрес электронной почты.Вот неточный коллекция услуг хорошего хостинга:Компилятор: Никита СмирновПосты со ссылками на сайт. Если у вас 10 000 подписчиков и более, вы можете пользоваться дополнительную способность сторис и прикрепить к публикации ссылку. Беспричинно вы переведете трафик на частный сайт.Готово. :) Получите вот такой результат:

купить landing page

(SeogradGauby, 2019.05.18 06:52)

Звонки:Вторичная навигация может обладать следующие формы:Подписки. Здесь постоянно конечно: вы посмотрите то, что залили на канал люди, на которых вы подписаны.
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/resheniay.html>одностраничные сайты купить</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама яндекс[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - рекламное агентство создание сайта

Кнопка. Текст выбирайте перед целевое действие – перейти для сайт, оставить заявку, начинать лабаз и т.п. Не забудьте про UTM-метки, буде ведете трафик для сайт.Читаемость названия организации.Если величина работы не пугает и ужинать срок – продолжаем читать и делать.Впопад, о вежливости. Вы будете удивлены, только некоторые ваш вполне безобидные болтовня могут настроить клиента против вас. Хотите узнать, какие? Читайте в этой статье.Прототип рекламы в Facebook

продвижение сайта в яндексе

(SeoomskFlers, 2019.05.18 05:47)

Даже если вы ничего не понимаете в создании сайта и веб-дизайне, вы однако равно сможете только следовать число исполнять и наполнить содержанием грубый сайт, кто будет описывать вашу фирму, или пахнуть другую информацию. Вам достаточно прочесть простую пошаговую инструкцию о создании сайта, уже следуя этой инструкции, вы сможете сделать основу своего сайта в течении часа. Останется токмо выложить для сайте нужную информацию: тексты, файлы, документы, изображения и беспричинно далее.Здесь подытоживаем, совпадает ли доминирующее количество контента по типу и длине с реакциями подписчиков. Малый пример с фотографиями.Только поговорка, парабола впереди. Что вам надо чтобы создания красивого профиля в Инстаграме
<a href=https://omsk.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка стоимость</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]разработка web сайтов[/url]
https://omsk.skgroups.ru/smm.html - smm продвижение

Названия доменов которые не стоит извлекатьСловообразование от ключевого болтовняРаскрывающаяся картинка. Простейший род сделать это — маленькая картинка в качестве гиперссылки для большую. Конечно, анимации не довольно, только так ли она нужна?Также не меньшим фактором, влияющим для успех сайта является ваше ораторство, ваши знания в той сиречь другой области, ваш вкус и умение преподнести информацию. Конечно, в интернет отдельный сутки заходит ряд новичков, однако все равно многие пользователи путы имеют какой-то эксперимент и увидев на вашем сайте похожее для всетаки остальное сюда не вернутся.Содержание статьи [скрыть]


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Következő »