Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

......................

NÉPDALTÍPUSOK

A variálás állandó folyamatában az új meg új formák alakulásának szövevényes folyamatában, kevéssé sikerült vagy életre nem való kísérletek és sikerült, de el nem terjedt, vagy kiveszőben lévő egyedi darabok tengeréből emelkednek ki mint szigetek vagy nagy szárazföldek, a típusok: egy-egy dallamelgondolásnak, formai alakulatnak folytonos újraalkotásából keletkező változattömbök. Egy-egy ilyen, felismerhetően azonos dallam összetartozó változatait is szokták típusnak nevezni: így nevezi például Járdányi a Magyar népdaltípusok c. kiadványában az egyes dallamokat, amelyek szélesebb területen, több változatban ismeretesek. Ugyanígy használja a típus fogalmat az MNT VI. kötete. Ezek a „típusok” tulajdonképpen „a dallamok”, amelyeknek a műzenében egy-egy alkotás felel meg. Mindössze az a különbség, hogy a műzenei alkotás egyszeri és megmásíthatatlan, a néphagyományban viszont egy alkotás sok változatban él – mintha a zeneszerző művét csupán számos vázlatából ismernék. Éppen ezért helyesebb a típus szót tágabb értelemben venni: több önálló „alkotást” – vagyis változatokban élő dallamot – összefoglalóan nevezni közös típusnak aszerint, hogy több vagy kevesebb vonásban hasonlók egymáshoz. Rokon dallamokat és nem azonos dallamokat nevezek tehát a továbbiakban típusnak. Az a kérdés, milyen rokonság alapján nevezhetünk így különböző dallamokat.

Legtágabb a rokonság akkor, ha a dalok egyetlen meghatározó sajátsága alapján húzzuk meg a rokonság határait. Tulajdonképpen az eddigi fejezetekben tárgyalt összes tulajdonság szerint lehet „tipikus” egy dallam, s tartozhat ilyen vagy olyan típusba: van dallamvonal szerint típus, hangkészlet szerint (sőt hangnem is tehet dallamot tipikussá), van ritmus-, illetve szótagszámtípus, formatípus, sőt dallam–szöveg kapcsolat is lehet jellemző néhány szorosan összetartozó dallamra, végül, de nem utolsó sorban az előadásmód is foghat össze „típust”. Vegyük sorba ezeket a lehetőségeket.

Nem kell bizonygatni, hogy a dallamvonal, illetve egy összetettebb dallamfelépítés lehet tipikus, és sokféle eltérő megoldásban jelentkezhet. Legtágabb határok közt beszélhetünk ereszkedő (01–094), helyben topogó (0129–0141 és 0280–0302), emelkedő (0256–0275), kupolás dallamokról (0319–0393), kétrészes – például kvintváltó (01–049) vagy kvinttel magasabban ismétlő (0323–0324, 0335, 0345, 0359), mély járású (16/e, 46, 0137, 0143–0152, 0176–0179, 0293–0302, 0311–0318), magas járású (01–049+0234–0244), tág ívű (022, 039, 0219, 0369–0393) és szűk menetű dallamokról (0146–0152, 0308–0309), s ezek bizonyos {240.} vonatkozásban valóban közelebbről vagy távolabbról rokonok. A dallamnak még a tagolása is lehet igen tipikus: a kadenciái. Bizonyos kadencia-sorozatok is összekötnek dallamokat egymással, például 7 [5] 3, 4[5] VII, ezek többnyire kvintváltók: 5[4]3, 5[4]2 históriás jellegű vagy táncnóták a „sirató rokonság” jellegzetes példái; 1[5]4 az új stílusra jellemző és így tovább. A hangkészlet néha igen jellemző egy-egy dallamstílusra, különösen a fejlődés korai fokozataiban, de még olyan fejlett parasztzenében is, mint a bolgároké. A magyar népzenében is más-más jellege van a dúr pentachord dallamoknak (0303–0309), mondjuk a Zobor vidéki lakodalmas énekeknek (0303, 0307) vagy a hexachord (+oktáv) hangkészletnek, mondjuk a regösénekeknek, betlehemesnek és dudazenének (201., 42–45., 50–54., 152., 256. pl.), mint az oktávterjedelmű ötfokú daloknak. Ötfokú dallamok: ez a tág hangkészlet-meghatározás is, minden tág volta ellenére is, jelent bizonyos rokonvonást, ami határozottan elkülöníti más dallamoktól. Igen sok dallamot meghatároz a fríg hangnem, ha ugyanis annak fő hangjaira épül fel a dallamvonal (0178, 0255, 0282, 0284, 0290/a). Egészen különválnak hangnemi-hangkészleti sajátságaikkal azok a dalok, amelyeknek egész dallammenetük az „akusztikus skála” hangjaira épül, s annak jellemző hangjait lényeges dallamhelyen építik be a dallamvonalba (69, 0278). Funkciós dúr-dalok (0317), hipo-skálákban mozgók (0240–0244) mind külön rokonsági körbe tartoznak. Ismét határozott típust jelentenek a drm-n recitálgató dallamok (0129–0141).

A magyar népdalban (a népköltészethez hasonlóan) igen nagy jelentősége van a szótagszámnak: egy-egy szótagszámcsoport vagy különösen egy-egy sajátos versszakképlet összekapcsol sok, egyébként különböző dallamot. Az olyan ritka sor, mint az ötszótagú, különösen ha a versszak mind a négy sora ilyen, annyira különválik a magyar dalok többségétől, hogy ez már típussá is avatja (e tekintetben legalábbis). De igen jellegzetes csoportot alkotnak a 6-os, 8-as, 12-es izometrikus dallamok is – ezek többnyire a régi parlando-rubato dalok főcsoportjai; a 12-esek pedig a régi stílusban szinte kivétel nélkül az úgynevezett „recitálók” csoportjába tartoznak. Ellenben a 7 és 11 szótagúak a régi stílusban kivétel nélkül táncdallamok, a 6+5 tagolású 11-es pedig szinte egyetlen dallamot jelent: a „Hol jártál az éjjel cinegemadár” szövegű kanásztáncot (04). 13–14 szótagszám egy dallamon belül a kanásztánc legjellemzőbb típusait jelenti. Új dalaink között a 10-es és 11-es szótagszám jelent igen tipikus dallamcsaládot, az új stílus legnagyobb tömegű, legjellegzetesebb darabjait; 16-os szótagszám a közép-erdélyi új dallamokat, s ennél hosszabb sorok már csakis az új stílus AABA formájú dalaira jellemzők, tehát ismét egy szűkebben körülírható dallamfajtát határoznak meg.

Még közelebbi rokonságot jelenthet egy-egy sajátos ritmusforma. A mazurka-ritmus igen erős hasonlóságot tud éreztetni még nagy dallamkülönbség ellenére is.

ritmus 4–5 dalunkra jellemző, amelyeket ezért egymás közeli rokonainak érzünk.

{241.} Talán még erősebb a típusalkotó ereje a formának. AA5A5A dallamainkat szinte mind egy típusnak lehet érezni. Nem kevésbé a fordítottját: A5A5AA-t. Még jellegzetesebb, egyéni arculatot tud adni egy dalnak a szaffikus forma magyar változata. A 118–119. és 160. példában több változattal is bemutatott dallamcsaládot például szinte semmi más tulajdonság alapján nem lehetne egyetlen variánscsoportba sem összehozni, csakis a forma alapján: dallamiránya hol fölfelé tartó egészen az oktávig, hol a kvintről lefelé mozog, hol meg a kvint körül marad; hangnem-hangkészlete alapján lehetne dúr pentachordtól oktáv terjedelmű dúr, akusztikus, fríg, hipo-ión, eol dallam; szótagszáma és ritmusa a 3–4. sorban nagy különbségek között ingadozik, tehát mint „heterometrikus versszak” is különböző helyen szerepelnének változatai akár egy ritmusrendben, akár a szótagszám szigorú rendszerében. Ami mindben közös, az egyedül a forma: AAb+bc, a késői szaffikus jellegzetes formája; ennek megfelelően a nép is egyetlen dalnak ismerte és mindig ugyanarra a szövegre énekelte. (Pontosabban: ugyanazt a dallamot ugyanazzal a szöveggel variálta ilyen különböző formában, ahol minden megváltozhatott a dallamban, egyedül a forma nem.)

Még a dallam–szöveg kapcsolat is lehet típusalkotó elem: kanásznótáink, dudanótáink sajátos szövegeknek sajátos ritmussajátságokkal való együttjárását jelentik, különböző dallamokban. „Jaj-nótáknak” pedig azokat nevezzük, amelyek sajátos szövegkezelésükben gyakran toldják ki a szöveget: jaj, jaj, jaj (csuhajja, la-la-la) féle szótagokkal a dallam kitolódott sorvégein vagy páratlan sorain. A „virágénekek” is elég jellegzetes csoportot jelentenek: virágot emlegető refrénszövegükről nevezzük így, a legjellegzetesebbek a háromsoros, refrénes dúr-pentachord dallamok.

Végül az előadásmód is jelölhet típust: „recitálók” kivétel nélkül 12-es parlando, ötfokú drm-kezdetű dalok; s az 5/8-os előadás a régi stílusú 11-esekben tapasztalható, ahol a 4/8-ot váltja fel a kissé fellazított, nagyobb érzelmi töltésű, kiszélesített ritmus.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, többnyire elég tág határokat jelent: azt, hogy egy-egy tulajdonságban bizonyos dallamok közösek és másoktól elkülönülnek; de azért ez még nem teszi őket egy jól meghatározható típus tagjaivá. Ahhoz több kell, mint egyetlen tulajdonságban való egyezés, és ebben az egy tulajdonságban való különbözés a többi dallamtól. Viszont mindjárt azt is meg kell mondanunk, hogy olyan dallamcsoportot sem tudunk felmutatni, amelyik mind a hét felsorolt tulajdonságban különböznék a többi daltól. Még a legsajátosabban körülírható kanásznóta-csoport is csak egy-két tulajdonságban különbözik minden más dallamtól, egyéb vonásaiban hol több, hol kevesebb dallammal tartja a rokonságot. Sajátos ritmusuk és szótagszám-szabadságuk, valamint dallam-szöveg kapcsolatuk alapján minden más daltól különböznek, ötfokúságuk, kvintváltásuk, dallamvonaluk menete, jellegzetes A5A5kAAk formájuk, táncszerű, feszes giusto előadásmódjuk más-más dallamokban is feltalálható. Azonban nemcsak a különböző vonások tartoznak hozzá egy stílushoz vagy egy típushoz, hanem {242.} mindaz, ami jellemző rá, akár közös az mással is, akár nem. Az a kérdés, vannak-e olyan típusok, amelyekben minden elsorolt tulajdonságnak kötelezően csak egy bizonyos megoldása fordulhat elő. Ebben a megfogalmazásban a Kanásznótát már ilyen típusnak nevezhetjük: sajátos dallamvonal (kvintváltó, egymotívumú „Páva-dallam”), sajátos hangkészlet (9–VII ötfokú), egyéni metrikai-ritmikai sajátság, szövegkapcsolat és táncszerű előadásmód jellemző rá. Ebből a metrikai sajátság és a szövegkapcsolat minden mástól különbözik, dallam, hangkészlet és forma sok daltól elválasztja, de összekapcsolja a dél-dunántúli ötfokú-kvintváltó dalok egész sorával. Viszont itt már olyan szűkre vontuk a beletartozó dallamok határát, hogy mindössze két dallam tartozik bele, amit az MNT VI. kötete egyetlen dal variánsainak minősített (03–04). De vannak nem kvintváltó, sőt nem is ötfokú kanásznótáink is; ezek csak a szövegkapcsolat és a ritmus–metrum alapján rokonai az előbbieknek, vagyis a „megkülönböztető jegyekben”, összes többi tulajdonságaikban eltérnek tőlük: „Csóri kanász, mit főztél” (Pt 43) még (elhomályosult) ötfokúságával közelebb van, de már nem kvintváltó, s első motívuma is más; 0292 dalunk pedig már se nem ötfokú, se nem ereszkedő dallam, mégis kanásznóta. Ezeket már csak egy tágabb meghatározás kapcsolja össze.

Látjuk tehát, hogy tágabb és szűkebb meghatározások keresztezik egymást; több vagy kevesebb jellemző, közös jegy alapján pontosabb vagy lazább körülírást, szorosabb összefüggést jelezhetünk.

Különböző, szűkebb-tágabb körbe tartozó típusokat mutattam be a Pt dallam-mutatójában (l. „Típusok, eredet”.) Annak célja csak az volt, hogy különböző, kidomborodó sajátságokra, bizonyos rokonságokra felhívja a figyelmet (amit akkor már nyilvántartottunk).

Nyilván sem a maximális követelmény nem lehetséges: hogy minden tulajdonságban jellemzők s egyúttal minden más dallamtól különbözők is legyenek a „típusok”, sem a minimális, hogy csak egy-egy tulajdonsággal határozzuk meg a „típust”. Az elsőt nem lehet elérni, a második pedig kevés. Kell tehát több jegy ahhoz, hogy valamit típusnak mondhassunk, de mindig lesz benne egy vagy két kidomborodó sajátság, ami leginkább föltűnik és jellemzi a típust, és kell hogy a típuson belül különböző dallamok legyenek, amelyek a nem kiemelkedő sajátságokban eltérjenek egymástól. S amit így elsorolunk, abban mindig számolni kell olyan, ezúttal elhanyagolt tulajdonságokkal, aminek alapján, más vonatkozásban más típusba is sorolhatnánk az illető dallamot. Amikor például főképp hangjaival határozzuk meg a dalt – dallamvonal, hangnem, hangkészlet, kadenciák alapján – akkor ritmusával kapcsolódhat egészen más dalokhoz is, és fordítva.

Ezúttal ugyanis a dallammozgás irányával, a kadenciákkal, a hangkészlettel és hangterjedelemmel (tehát hangnemi sajátságokkal) és a forma alapján állítom össze a típusokat. Eltérek Járdányi rendszerétől abban, hogy egyrészt lazábban határozom meg a dallammozgást, hiszen nem egy tízezrekre rúgó dallamanyag egyszempontú elrendezésére akarom felhasználni, hanem csupán a közölt anyagban akarom jellegzetes csoportokra felhívni a figyelmet; másrészt éppen ezért {243.} több szempontot is figyelembe veszek egyszerre. Inkább valami olyasféle tipológiára törekszem, aminőt Bartók adott könyvében, azzal a különbséggel, hogy az ő fő szempontja a versszakszerkezet és ritmus volt. De előzőleg már elkülönített három stílust, amelyet több vonással jellemzett: a régi stílust ereszkedő, ABCD felépítésű (vagy kvintváltó), ötfokú, izometrikus tulajdonságokkal, az újat négyféle visszatérő formával, alkalmazkodó tempo giustóval, s csak azon belül határolt el szótagszámcsoportokat, illetve a „Vegyes osztály” III. alosztályában különböző versszakszerkezeteket. Egyes csoportjai már valóban „típusokat” fognak össze; a többiek azonban vagy túl tágak, vagy túl vegyes elemeket tartalmaznak, mert a választott összetartó sajátság (metrika, ritmika) a legkülönbözőbb eredetű és stílusú dallamokban is lehet közös.

Magam követem Bartókot abban, hogy különválasztom az ötfokú dalokat a diatonikusaktól, de nem elégszem meg azon túl a szótagszámcsoportokkal, hanem további megkülönböztetéseket is teszek mélyebb és finomabb dallamrokonság meghatározására. Az új stíluson belül is forma és dallammozgás szerint adok további elhatárolást, s messze túl kellett menni mind Bartók, mind Járdányi szempontjain a két nagy stíluson kívül eső típusok meghatározásában.

Arról természetesen szó sem lehet ezúttal, hogy a teljes magyar népzenei anyagot mutassam be „típusokon” keresztül. Az még az összkiadásban sem lehetséges, hiszen számos „típuson kívüli”, magányos darabot is be kell mutatni, amit csak szükségből sorolunk egyik vagy másik típus elé, közé. Mindössze a kétségtelenül kialakult, ismert típusokra akarom felhívni a figyelmet a saját példáimon és gyűjteményemen belül. Leginkább típusnak nevezhető csoportok találhatók az ötfokú dalok közt, a sirató rokonságában, a dudanóták közt és az új stílusban; tehát ahol összefüggő stílusról beszélhetünk. Stílus ugyanis azt jelenti, hogy sok egymáshoz hasonló darab keletkezik. Legkevésbé tudjuk (egyelőre) meghatározni azt a sokféle dallamot, amely ezen a négy stíluskörön kívülesik, és tulajdonságai rendkívül tarka képet mutatnak. Ezeket többnyire csak tág határok között, inkább elkülöníthetjük egymástól, semmint szorosan meghatározhatnánk.

Lássuk mindenekelőtt az ötfokú, régi dalokat. Legkiugróbb típusai a kvintváltók. Ezek közt is igen jellegzetesek az „egymagú” dalok, amelyek egyetlen motívumot kétféle zárlattal periódussá fejlesztenek, s azt kvinttel mélyebben megismétlik (A5A5kAAk). Ezen belül külön is nagy család, az úgynevezett „Páva-család”, amelyet meghatározott „mag”, dallammozgás jellemez A-sorában: 8–4–7 fokok után 8–4–5 (02–014, valamint az MNT VI. kötetének szinte a teljes anyaga.) Ez a „típus” már majdnem egyetlen dal; de a különböző szótagszámú és ritmusú változatai különböző szövegekkel társultak, s ezekhez a szövegekhez és metrikai formákhoz annyira hozzáalakultak apró dallamrészletekkel, s egy-egy ilyen önálló forma olyan variánsgazdagságban él a nép közt, hogy önálló dallamnak kell tartanunk a család minden tagját, s a családot együtt típusnak. Ezek szabályszerűen 7[5]3 kadenciasort alkotnak (amit nem egy dallam vagy variáns elváltoztathat); ugyanilyen kadenciákkal és A5A5kAAk periódusos-kvintváltó formával más dallam {244.} is építkezik (például 01 és 015). Számos hasonló kadenciájú, kvintváltó dalunk épül viszont két különböző motívumból: A5B5AB (kétmagúak): 01, 016–021. Jellegzetes csoport az olyan kvintváltó daloké is, amelyek a periódust egy hanggal mélyebben záruló első sorral alkotják 4[5]VII kadenciákkal (ezeknek egyike-másika esetleg el is változhat egyes változatokban): 022–032. További kvintváltó csoportok: 5 [5] 1 kadenciák (033–037); 8 [5] 4 kadenciák (vagy 9 [5] 5): 038–047. (Mindig az alkalmi módosulások leszámításával.)

Sokban közeli a dallammozgás a kvintváltókhoz az ismétlés nélkül ereszkedő, ABCD formájú dalokban (064–0101). Ezek közt is lehetnek lépcsőzetesen ereszkedők: 080–081, 083, 088, 092, 093, esetleg 062, 086 – továbbá Pt 24, 49, 60, 98, 108?, 110–111, 124, 141, 180. Külön csoport az olyan ereszkedőké, amelyek 5–4–5–4–5–8 fokokon kezdenek: 095–097, 0100–0101, 0117–0118, továbbá Pt 17, 44–45, 113, 123, 134–135, 152, 230. Hasonló, mégis elkülönül tőlük az 5. fokon mozgó (de a 4.-et nem érintő) kezdés és utána 8.-ra ugrás (és utána természetesen ereszkedő dallamvonal): 094, 098–099, továbbá Pt 20, 121, 138, 168, 171?, 218. Nagyon sok ereszkedő régi dalunk kezd az oktáv ismételgetésével (vagy ami avval egyenlő: 8–5–8, 1–8... ugrásokkal): 073–074, 076, 092, 0109 és 191. példa, továbbá Pt 70, 87, 117+126+191 = 166. pl. Pt. 131, 168 stb.

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,
Mégis besorozott Ëngëm katonának.

 

MF 1229/b–1930/b lányok, Menyhe (Nyitra) 1909. Kodály

Nem kevésbé gyakori és jellegzetes az első sor oktávon induló és 7. fokon záruló első sora (8----7): 016, 018, 019?, 020, 047, 066, 071, 077–080, 082–083, 086, 088?, 091, 0102, 0109–0110, 0113? továbbá Pt 27, 49–52, 105+107, 124, 133, 165.

Nagyon tipikus az ABBC felépítés – tehát két azonos középső sor – nyolcszótagos, ötfokú-ereszkedő dalainkban. Gyűjteményünkben csak 066, de lásd Pt 50–52, 59, 87, 89, 92, 131, 133, 141, 157, 160=166. (Amint látjuk, ez érintkezik az előbbi csoporttal is: van tehát egy szűkebben összetartozó csoport: 8– – –7 kezdés és ABBC felépítés.) Hasonló ehhez, hogy a szélső sorok ismétlődnek vagy egymáshoz hasonlóvá váltak (AA(k) BB(k) vagy ABCC): 067, 070, 072?, 089–090, továbbá Pt 110.

A két első sor ismétlését (AABC formát) jellegzetesen olyan régi dalokban találjuk, amelyek három-négy nagyívű sorból – oktávról az alapra lefutó sorból {245.} – állanak, tehát kadenciáik 1 [1] 1. Ilyen 0114, továbbá Pt 54, 76, 79–86. Ezek többnyire 8 vagy 10 szótagos sorokból állanak.

Egészen más jellegűek az ereszkedő 12-esek: 24/ab. (lásd még Pt 178-at). Ezek erősen recitáló dallamok, ahol szinte az ötfokú, ereszkedő dallammenet vázát rajzolja ki a dal sok hangismétléssel.

Különválnak azok az ereszkedő dallamok, amelyekben csak az első három sor ereszkedik fokozatosan, le is jut az alaphang környékére, azután a negyedik sor újból magasra ível fel, vagy már a magasból indul is: 013, 065, 068, 074, 084, 0101, 0103, 0111–0114, 0133, 0141 és 23, 24/a, 58. példa.

A magasról ereszkedők után lássuk a középen mozgó pentatondalokat. Legjellegzetesebbek a drm-tengely körül mozgó dalok: 0129–0133, 0137, 0139–0141, továbbá Pt 77–78, 158, 162–164, 171, 179–142, 220, valamint Kodály 1973, 30. A drm-kezdettel jellemezhető dalok is összefüggő típust alkotnak, de néha – nagy ritkán – emelkedők is lehetnek, s szinte kivétel nélkül parlando (sőt recitáló) előadásban élnek: 0134–0136, 0138, továbbá Pt 96–97, 100, 127, 173–176.

Ötfokú, régi dalok közt ritka az ennél mélyebben járó dallam, de ami van, az határozott típus. Ilyen alulról vagy középről induló és alsó járású a 0143–0145 (továbbá Pt 22, 41, 96!, 220 és Kodály 1973, 32 „Túl a vízen egy kosár”). Szintén jellegzetes típus a néhány tetraton és triton dallam:0146–0152 és Kodály 1973, 28 „Csak azt szánom-bánom”= 276. példa.

Erősen összetartozó típust alkotnak dudanótáink. Ez ugyan ritmusuknak köszönhető, s erre vonatkozik a megjelölés is. Szinte kivétel nélkül 8 szótagosokat tartunk nyilván ilyen névvel, amelyekben kvint-kvartváltás nyomait lehet fölfedezni. Összetartozásukat további dallam- és formaelemek határozzák meg, amelyeket majd a következő fejezetben, eredetük tárgyalásában fogunk részletezni, mert a keleti párhuzamok világosabbá teszik. Egyik csoportjuk formája A5 vagy A4ABC (vagy A5–4ABB), másiké A5–4BAB (A5–4BAC): 050, 055, 062 (=Pt 250), továbbá Pt 248–252, 256, 270 és 053–054, 057–059, 061 (=Pt 260), továbbá Pt 258–259. Kivételesen 6–7 szótagú kvint-kvartváltó, alapritmusú dalokat is neveznek dudanótának: 050, továbbá Pt 56, 245.

Közeli rokonai ezeknek a dudanótáknak olyan 8-as parlando dalok, amelyeknek 2. sora már leszalad az alaphangra, néha már az 1. is: 112/a (= Pt 4) és Pt 37. Ugyancsak közeli a kvintváltó, egy magból felépülő dalok némelyike, amelyek az 5. fokú főzárlatot leviszik az 1. fokra: 151. példánk (= Pt 21). Jegyezzük meg mindjárt, hogy ennek ritmusa tipikus 6-os dudanóta-ritmus. (Ebben a dalban tehát összeolvad a dunántúli mintára elváltozott, egymagú, kvintváltó, Páva-motívumhoz hasonló dallamszerkezet az A5BAAk dudaritmusú dallamok szerkezetével. Ilyen oka is lehet az 5. fokú kadencia „lecsúszásának” az 1. fokra!)

A dudanóták többségét csak erős fenntartással lehet ötfokúnak nevezni mai alakjuk szerint. A későbbiekben látni fogjuk, hogy szo- és do-alapú, sőt félhangos ötfokúságban mozgó dallamokat lehet párhuzamba állítani velük; ezért, mostani diatonikus jellegük ellenére is az ötfokúak után tárgyaltuk őket.

{246.} Viszont a következők már kétségtelenül diatonikusak, bár jó részüket Bartók még az ötfokú, régi stílusba (A-osztályába) sorolta. Régiségük természetesen vitathatatlan, és sok egyéb tulajdonságukkal kétségtelenül közel állnak régi, ötfokú dalainkhoz.

Legfontosabb csoport a diatonikus parlando 12-eseké. Ezeknek hullámzó dallamvonala határozottan eltér az ötfokú 12-esek kifejezett ereszkedésétől; egészben véve és legtöbbjüknek kadencia-sora alapján mégis ereszkedőknek mondhatók. (Kadenciáikról az eredetkérdések tárgyalásakor szólunk.) Legszívesebben balladával, régi históriás ének vagy koldusének szövegeivel és halottas énekekkel járnak együtt. Ilyen 0155, 0163, 0165, 0193–0196, valamint 192–195. példa.

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj
Gazdag Fülöp császár, gazdag Fülöp császár!
Mer ién néked adom, mer ién néked adom

 

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:
Ivegablak alatt nagy hosszú almafa,
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága,
Háromszáz levele, hatvanhat virága.

 

Tova jő egy legény, be szomorú szegény!

{247.} Tova jő egy legény, be szomorú szegény!
Látom a szájáról, szállást kérne szegény.
S adnék neki szállást, a lovának állást,
Nekie pediglen csendes lenyugvást.

 

Az öreg Dancia magát siratgassa:

Az öreg Dancia magát siratgassa:
Istenem, Istenem, Kilenc lyányom közül,
Kilenc lyányom közül még egy fiam sincsen!
Istenen, istenem, ki váltson fel ingem,
Ki váltson fel ingem katonarabságból!

 

192) MF 2491/a 36 é. férfi, Trunk (Moldva) 1930 Véress S.; 193) Kallós 1970 108; 194) MF 1320/d asszony, Székelyvaja (Maros-Torda) 1914 Bartók = Pt 348 más szöveggel; 195) Pusztina (Moldva) 47 é. vak férfi, 1951 Kallós.

Hasonlóan ereszkedő-diatonikus, de nem annyira recitáló, mint a 12-esek, egy sor 8-as és 11-es 5[4]3 kadenciás (esetleg lassú táncritmusú) dallam: 0181–0184, valamint 5[4]2, 5[4]1 és hasonló kadenciákkal lépcsőzetesen leszálló 6-os vagy 8-as: 0166, 0164, 0188, 0194. Rokon ezekkel néhány oktávról, hetedik vagy hatodik fokról ereszkedő dallam 2. és 1. fokú kadenciákkal: 0161, továbbá 196–197. példa.

Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?

{248.} Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?
Talán az édesëm A lókeresőbe?

 

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,
Mér nem hagytál békit Én árva fejemnek?

 

196) MF 522/a (Maros-Torda) Vikár?; 197) Bánffyhunyad (Kolozs) 1908 Bartók.

Ezekhez hasonlók kadenciákban, de dallamvonaluk domború (dúr- vagy mollterccel, mint az előzők is):

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.
Hull a fődre, hull előmbe, Hull a gyászos kebelembe.

 

Magyari császárnak Lázár fia vala,

Magyari császárnak Lázár fia vala,
Mestere Mánónak es egy lyánya vala.

 

198) Sz. Nd 32 sz. 56 é. asszony, Nyárádköszvényes (Maros-Torda) 1914 Bartók; 199) Kallós 1970 5. sz.

{249.} Hasonló típusokat táncdalok közt is nyilvántartunk: 5[4]2 (vagy 2 helyett 4, 4,1) kadenciákat erősen kihangsúlyozó, fokozatosan ereszkedő dallamokat: 0167–0171, 0187, továbbá 146. és 200. példa.

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!
Akin az a kilenc betyár elindult, Pápai úr udvarába befordult.

 

Derzstomaj (Jász-Nagykun-Szolnok) 82 é. férfi, 1939 Vargyas = Vargyas 1954 93 sz.

További rokontípusok az oktávról ereszkedő, vagy alulról domborúan induló dallamok 2., 1. vagy X [2] X [1] kadenciákkal: 218., 220–221., 222. példa, valamint az utolsónak hangszeres változatai: 145/a–g példa.

Egészen más világot jelentenek a dúr-kvintváltók. Ezek is, mint az ötfokúak, nagyívű, ereszkedő dallamok, de kifejezett dúr hangzásuk elválasztja tőlük: 0205–0206, valamint 201–202. példa.

Rákóci hajdanában danában...

Rákóci hajdanában danában...

 

Gyújtottam gyertyát...

Gyújtottam gyertyát...

 

201) MNT III. 563; 202) MNT III. 649.

{250.} Ezekkel már meg is kezdtük Bartók „C) osztályának”, vagyis sem a régi stílusokba, sem az új stílusba nem tartozó dallamoknak a csoportjait. A dúr-kvintváltók határozott körvonalú típust alkotnak. Már a további csoportok inkább csak „elkülönítést” fognak jelenteni: a dúr-ereszkedők (ritkák): 83. példa, valamint a mixolíd-ereszkedők: 0208–0214. Inkább nevezhető típusnak a néhány lépcsőzetesen ereszkedő moll-dallam: 0218, 0220, 0224, valamint hipo-skálákban fogant, ereszkedő dallamok: 0240–0244.

Ismét csak tág elhatárolással foghatjuk egy körbe az ereszkedő moll-dallamokat (ha ugyanis nem tartoznak az előbbi csoportok egyikébe sem): 0215–0225, 0230–0233. Ezek közt már inkább típus néhány „új-szaffikus” formájú, moll, ereszkedő dallam: 0227–0229. És nagyon határozottan összetartozik, egyúttal minden más dalunktól elkülönül néhány tipikus fríg dallam, amelynek 6-ról ereszkedő vagy induló dallama a moll-szexten kívül a 4., 3 és 2 főhangokra épül: 0255, 267/ab. példa, valamint a következő:

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.
Haragszik rám az Isten is, Lehajlik hezzám az ég is, taj-laj-laj-laj laj-laj-laj.

 

Csikvacsárcsi (Csík) 1907 Bartók.

(Lásd még Pt 334–338, 347-et.) És hasonlóan jellegzetesen elválik a magyar dalok nagy tömegétől néhány alacsony járású fríg dallam, különösen a szokásdalok között: 0290/a, 149/a példa.

Csak nagy általánosságban jelent elválasztó – nem összekötő – határvonalat a következő néhány dallamirány-meghatározás. Ereszkedő, majd újra emelkedő dalok: 0241, 0277, továbbá Pt 99, 170, 206–207, 231, 242, 327. Középen mozgó dallamok: 0298 (továbbá Pt 182, 185, 208, 223, 227, 246, 269–270, 281, 285, 333, 347.) Középről fölfelé induló dalok: 0254, 0262 és 204–205. példa.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.
Nemcsak meghült, meg is hidegedett. Mert már engem régen elfelejtett.

 

Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!

{251.} Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!
Kilenc esztendeje, Mőte már rab vagyok, Mőte már rab vagyok

 

204) Kiskunhalas (Bács-Bodrog) 78 é. férfi 1939 Vargyas = Vargyas 1954 32 sz.; 205) Ghymes (Nyitra) 1906 Kodály.
(Lásd még Pt 146–147, 183, 192, 196, 241, 307, 320, 325, 332, 347.)

Elütnek a magyar dalok nagy tömegének dallamvonalától az alulról emelkedő és domború ívet leíró, (de nem ismétléses formájú, tehát nem új stílusú) dalok: 0268, 0273–0274, 0300, valamint a 247–249. példacsoport dallamai (továbbá Pt 101–121, 185–187, 210, 236, 238, 262, 273, 316, 329=468, 368, 370, 372, 471, 480 és a 249. példacsoportunkban szereplő Pt 494–495).

Még elütőbbek az alulról csak az 5. fokig emelkedő, alsó járású dallamok: 0297, 0299, továbbá Pt 46–47, 88, 204, 216, 284, 286, 288, 297?, 317–319, 370. Ezeket a magyar népzenén belül már „típusnak” is tarthatjuk a többitől való nagy távolságuk alapján.

Ugyancsak típust alkotnak az úgynevezett „Jaj-nóták”. Ezeket kizárólag formai sajátságuk alapján érezzük összetartozónak, de ez a formai sajátság nagyon szembeszökő, akár az egyes dalt tekintjük, akár egy egész összetartozó dallamcsaládot. (Leírásukat már láttuk a Forma fejezetben példákkal.) Akár a jellegzetes szövegtoldásokat vesszük tekintetbe, akár a dallamcsaládon belül tapasztalható sorszámszaporodást vagy -fogyást mindenképpen valami hasonlót, közöset kell látnunk az ilyen dalokban, függetlenül attól, milyen jellegű volt az eredeti négysoros, 8 szótagos dal: ötfokú, régi, ereszkedő, vagy dúr plagális, újszerű ének. Ilyen ötfokúak közt 077 és 085, egyéb dalok közt 0247–0254, valamint 124–127 példa.

Egy sor kis hangterjedelmű dalunk szeptim nélküli dúr-hangsorát egyáltalán nem a modern harmonikus érzék szerint alkalmazza: ezeket csakis a régi elmélet ión-skálájával jellemezhetjük. Ilyen ión-pentachord-hexachord dal 0303–0308. Külön összetartozik közöttük a refrénes, esetleg háromsoros fajta is. (Lásd Kodály 1973, 78–79. lapján közölteket.) Viszont egészen más jellegű, de a magyar népdalok közt szintén idegenszerű az 1–6(+8) fok közt mozgó, tehát dúr-hexachord dallamvilág: betlehemes dalaink nagy része és a regösénekek tartoznak ide, valamint néhány dúr-dudanóta és egy nagy tömegű párosító dalcsalád: 0201 és 44–45., 50–54., 152, 160/a példa. Ezek közt a szaffikusok (44–45. példa) igen sok dalból álló jellegzetes típust alkotnak.

A magyar dalok túlnyomó nagy többsége autentikus elhelyezkedésű (vagyis {252.} egész dallamvonala a záróhang fölött helyezkedik el – nem számítva a szubtonika –VII. fok – érintését a végső lezárás előtt). Ehhez képest néhány szórványos plagális (tehát a záróhang felett és alatt egyaránt mozgó) dallamunk még ilyen tág meghatározással is típusnak tekinthető. Az ismert plagális dalokon belül megkülönböztethetünk nagy hangterjedelmű, nagyívű dúr dalokat: 0311, 0314–0315 (továbbá Pt 201, 204, 205, 318), mollokat: 0312–0313, 0318. Külön típus néhány háromsoros, refrénes, plagális dal – a népszerűsítő füzetek révén ezek gyorsan elterjedtek: Pt 474–478. Végül a funkciós dúr-hangnem annyira ritka népdalaink közt, annyira jellegzetes hangzást jelent, s annyira idegen is, hogy jól felismerhető és elhatárolódó típusnak nevezhetjük: 0316–0317 és Pt 200.

Ezek után vegyük sorra új dalaink típusait. Először a legegyszerűbbet, amely szintén egyetlen motívumból van fölépítve, mint a régi dalok első, kvintváltó csoportja: AA5A5(k)A(v). Az ilyen formájú dalok közt igen jellemző a 8 és 11 szótagosok csoportja. A nyolcasok közt csak domború motívumot ismerek, 1–5 (6)–1 vonallal: 0323–0324. A 10–11-esek közt 5.-ről 1.-re ereszkedőt is: 0345, 0359 és domborút is: 0394.

A kétféle sortípusból építkezők közül AA5BA ereszkedő (5–1) A-sorral: 0319 (hatos), 0322 (hetes), 0325 (nyolcas), 0341 (tízes), 0346 (tizenegyes). Ugyanilyen felépítés domború A sorral: 0326 (nyolcas). Elég sok hasonló akad tizenegyeseink között.

Az ABBA forma 10-esei és 11-esei alkotják a leggazdagabb csoportokat. Ezekben már nemcsak az 1. és 5. fok közt mozoghat az A-sor, hanem 8–1, illetve 1–8–1 vagy 5–8–1 közt is.

10-es, A: 5–1: 0331–0332, 0338, 0340, 0343

11-es, A: 5–1: 0346, 0352, 0355–0358, 0363, 0368

10-es, 11-es, A: 1–5–1: Pt 402, 404, 413, Járdányi, 64, 65, 73, 0360, (0361)

10-es, 11-es, A: 8–1: 0333, 0339, 0342, 0344, 0347–0348, 0350, 0353–0354, 0365, 0367

10–11-es, A: 5–8–1: 0334, 0336–0337, 0364, 0366

11-es, A: 1–8–1: 0351

AABA formájú dalaink hosszú sorokból állanak, A-soruk a sok hangból nagy ívet ír le; kvint- és alaphang közt mozgó, szűk dallamsoraik tehát nincsenek is.

A: 1–8–1: 0374, 0376, 0380, 0389, 0390, 0392, 0393

A: 8–1: 0381–0383, 0384–0386

Többszörös ívet ír le: 0387–0388, 0391

Természetesen lehetséges volna további részletezés is. Még szorosabbra vont határok közt közelebbi összetartozást is meg lehetne állapítani, ha a B-sorok különböző fajtáit és a sorok belső hajlásait is részleteznénk. Egy nagyobb anyagban, például a teljes népdalanyag összkiadásában erre szükség is lesz. Jelen célunk csak az volt, hogy a feltűnőbb csoportokra rámutassunk és a típusmeghatározás lehetőségeit ismertessük.

{253.} Ha most egybenézzük a magyar nép által ismert és fenntartott dallamtípusokat, különösen a „rokonsági kör” értelemben használt típusokon belül még az egyes dallamokat is, amelyeket variánsaik száma és elterjedtsége alapján „dallamtípus”-ként tartunk számon, akkor végtelenül gazdag sokféleséget találunk, s a zene, az ének legtöbb sajátságára, lehetőségére találunk több vagy kevesebb példát. Ezek közt vannak kedvelt, gyakori fajták, és vannak ritkák; a kedvelt fajták a dallamtípusok olyan nagy számával vannak képviselve, s azok olyan nagy tömegű variánsokkal, hogy bizonyos uralkodó jelleg erősen átüt a sokféleségen, sőt bizonyos értelemben egyformaságot, egyhangúságot is okoz. Mégis, az egész együtt, gyakori és ritka, népdalszerű és idegenségét még alig levetkező ének, ősi és új összead egy olyan zenei együttest, amely változatosságával, fejlettségével a nép sokféle érdeklődését árulja el, s bizonyítja, hogy kultúrája nyitott volt minden fejlődési lehetőség számára. S ha benne mégis sajátos, egyéni válogatás és jelleg mutatkozik, szívós ragaszkodás bizonyos sajátságokhoz: autentikus, ereszkedő vagy kvintszerkezettel emelkedő dallamépítkezés, izometria, határozottan érezhető forma, világosan tagolt szerkesztés, beszédszerű ritmusok rubatóban és feszes, pontozott ritmusban egyaránt, az mindennek nem mond ellene, csak kiegészíti: sokfélével megbarátkozó, de bizonyos sajátságokhoz ragaszkodó, változatos és egyéni műveltség igényéről tanúskodik.

 

A mappában található képek előnézete Csángók

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

продвижение сайта в интернете

(Williamfarne, 2019.05.19 16:45)

— Брать обратную союз через клиентов, пользующихся услугами компании.примеры поиска по хэштегамЯ предлагаю другой оборот, в основе которого лежит метод написания кода своими ручками. Другими словами, сделать принадлежащий сайт вам предстоит с нуля. Конечно, с вашей стороны потребуется время, терпеливость, уважение и определенные усилия. Подумайте хорошо, может это не для вас, тогда не стоит и начинать.
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама яндекс</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/calls.html]обзвон клиентской базы[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/vizitka.html - заказать корпоративный сайт

250 звонков в розницеНекоторые советы по использованию этого макета3. Правильный ли шрифт на сайте? Примечание: шрифт должен иметься универсальным, который желание он присутствовал на большинстве компьютеров у пользователей. Без засечек – для экранах такие шрифты читать намного удобнее.Статьи про SMM через действующих экспертов рынка;советы сообразно продвижению разных типов бизнеса в соцсетях; руководства по использованию различных инструментов и сервисов; статьи о продвижении сообществ в соцсетях своими силами и т.д.Текст и визуал должны работать в тандеме, а не лежать разнородными элементами. Обыгрывайте фото текстом, делайте цельную публикацию, и исключительно тут она довольно работать. В случае с Инстаграмом образ цепляет внимание, однако удерживает пользователя именно текст.

заказать сайт под ключ

(SeogradGauby, 2019.05.19 15:45)

4 Найм программиста либо настройка магазина самостоятельноРади чего нужен сайт?Удерживать свои творческие порывы следует присутствие создании коллажа. Он не повинен стать «визуальным шумом», иметься аляповатым и загруженным. Сколько дозволено удачно читать на коллаже? Формулу «накануне» и «впоследствии» либо, примем, «внешность спереди» и «вид сзади».
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка цена</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/vizitka.html]сайт визитка цена[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/kontakty.html - разработка и продвижение сайтов

Гении Фотошопа: якобы красиво обработать фото в ИнстаграмеНелегальные методы раскруткиВесь верно. Но так было в далекие 2006-2009 возраст, когда мы покупали карту «Ранетка», чтобы посидеть часок в интернете, а трехминутная песнь скачивалась добрых полчаса. Тогда «ВКонтакте» один набирал популярность, а ответы для пользовались небывалым спросом. Признаюсь честный, страшно гордилась собой, если в 11 классе получила чин «Гуру». =) Но эти времена сыздавна канули в Лету.2. Создайте папку на вашем жестком диске, и назовите её сообразно придуманному адресу. Эта папка и будет хранилищем чтобы всех страничек и фалов нашего сайта.Читаемость названия организации.

разработка интернет магазина цена в Омске

(SeoomskFlers, 2019.05.19 14:44)

СВЕЖИЙ ОБЗВОН: РАЗБОР КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА БАЗЫ В CRM (СБИС, 2 GIS, СПАРК И ДР.)Между прочих скриптовых языков наибольшую популярность получил PHP. С через этого языка строятся наиболее сложные веб-ресурсы, которые вконец отличаются от страниц для технологии HTML. Используя PHP дозволительно создать страницы, через которых позволительно довольно узнать о людях, посещающих сайт и их действиях, делать гостевые книги, чаты, форумы, счетчики, системы и т.д., PHP работает со многими базами данных. PHP если создавался с помощью GGI и Perl, он капелька сложен собой, но буде вникнуть и понять главное позволительно многого добиться.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/ecomerce.html>стоимость изготовления сайта интернет магазина</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]разработка сайтов[/url]
https://omsk.skgroups.ru/landing.html - заказать landing page

Нелегальные методы раскруткипроизносить на позитивном языке;Подобно провести расследование обнаруженных конкурентов.коллекция пола и возраста ради рекламы в ФейсбукеДаром, расширенные функции от 119 рублей.

купить landing page

(Olegbep, 2019.05.19 13:43)

Чтобы создания собственного вап сайта в Интернете, вам потребуется представить ради себя каким он будет, какую функцию он будет идти — познавательную, либо чисто коммерческую. ведь для заработка в Тенета свободно задаться целью что-нибудь продавать.Перерывы в работе серверов неизбежны. Всем нужно жить профилактику, техническое обслуживание. Возможны и обычные неполадки. От неполадок не застрахован никто, но это форсмажорные обстоятельства, возникающие редко. А вот плановые работы сервер может организовать беспричинно, чтобы они не мешали клиентам. В крайнем случае, власть сервера предупредит, что, предполагать с 5-00 часов до 5-10 ежедневный – профилактика. Соответственно, и владельцы сайтов построят свою работу с учетом этого перерыва. Качественные мощные хостинги ухитряются отказываться подобных перерывов в своей работе, однако и стоят они дороже. Зато обещают воздавать простои. Ради гарантии стоит сохранить копии договоров, в которых про эту компенсацию приказывать, воеже действительно получить ее в случае чего.• Во эпоха телефонного разговора не допускается использование отрицательных слов и выражений, любое отнекивание надо максимально смягчаться («не совсем беспричинно», «капелька или»).
<a href=https://kazan.skgroups.ru/context.html>реклама яндекс директ</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание интернет сайта[/url]
https://kazan.skgroups.ru/kontakty.html - веб студия заказать сайт телефон

4 – 6 баллов – дизайн сайта более менее здравый, но его дозволительно и нуждаться сделать намного лучше.Предание заказанных звонков с сайтаБезраздельно сотрудник не может заниматься и лидогенерацией, и продажами.Хотите правильно организовать работу менеджеров и выполнить план?> 5. Сразу квалифицируйте всех «заинтересованных» клиентов для вещь их платежеспособности.

заказать сайт Самара веб

(SeosamarRer, 2019.05.19 12:42)

Во-вторых, вы можете превратить свою компанию в инста-бренд. Предположим, запустить розыгрыш, где обязательным условием будет положение публикации со специальным хэштегом. Предположим, #компанияN_щедрая_дух, #дружу_с_компаниейN и т.д. Беспричинно, появляется надежда, сколько ваш хэштег со временем станет вирусным. Это может привести к вам новую заинтересованную аудиторию.Позволительно начать с весь маленького количества содержания, однако ни в коем случае не начинайте житьебытье сайта без отсутствия содержания, не стоит бросать токмо главную страницу, в которой написано, который «сайт в стадии разработки». Персона посмотрит, уйдет и сроду не вернется. Да и к тому же, исключая всего прочего, это не впечатлит поисковые системы, которые затем увиденного не оживленно к вам вернутся.– как 10% сайтов имеют версию чтобы мобильных устройств и ни для одну из них очень приходить с персонального компьютера;
<a href=https://samara.skgroups.ru/smm.html>продвижение в инстаграм цена</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/resheniay.html]купить сайт[/url]
https://samara.skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентов по базе

Если менеджеры занимаются всем последовательно — и звонят, и продают, и оформляют сделка, и решают технические проблемы, то нормальных показателей около холодном обзвоне вам не видать. Дробите бизнес-процессы.Бесплатная техническая помощьВ этой статье мы раскроем основные этапы создания интернет-магазина, и детально поговорим о способах его продвижения.Анализ конкурентов в Instagramпланировщик инстаграма

сео продвижение сайта

(Goshaufaviste, 2019.05.19 11:42)

Нужен ли адаптивный дизайн для продвижения сайта?Ваше физическое местоположение. В приоритете, хоть и далеко не 100%, в выдаче довольно быть столица, из которого вы ведете поиск, alias пограничный к нему. Но не избежать и примесей.Большой подбор подлинно нетривиальных фильтров. Вы сможете не единственно редактировать качество снимка, но и извращать промежуток, деформируя расположение предметов в кадре в духе сюрреализма. В общем и целом, прибавление из разряда «отрицание времени объяснять, скачивай». Беспричинно что передаем привет Сальвадору Дали и приступаем к экспериментам.ПланДля создать макет сайта было желание желательно знать определенные условия и стандарты изготовления макетов. Вот главные из них:
<a href=https://ufa.skgroups.ru/>создание и продвижение сайтов в уфе</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/context.html]услуги контекстной рекламы[/url]
https://ufa.skgroups.ru/calls.html - холодные звонки

Для продвижения бизнеса в Инстаграм дозволительно учинять всегда, который не запрещено)). Раз функция упихивать, ее нужно использовать. Поэтому и сторис миновать без внимания не стоит, ведь они преимущественно хороши тем, сколько не попадают под санкции умной ленты, и ваши подписчики увидят их значительно с большей долей вероятности, чем публикацию в ленте.3. Укажите формат. Чтобы начала дозволительно выбрать всякий, например, «Фигура и текст».Образование внутреннего поиска— данные о компании;СВЕЖИЙ ОБЗВОН: РАССЛЕДОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

заказать разработку интернет магазина

(ChelyabGralk, 2019.05.19 10:42)

Адаптивный дизайн сайта.Гибкая и удобная система, широко используется ради разработки интернет-магазинов разной сложности.2. Создайте новое реклама и выберите его тип. Доступно изрядно вариантов: ради сообществ и постов в них, видеозаписей, сторонних ресурсов, приложений.
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама</a>
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]заказать создание сайта[/url]
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка стоимость</a>

Ответу на противоречия можно и нуждаться учиться. Чтобы успеха важен эксперимент менеджера, личностные качества, способность откапывать союзный слог с людьми. Черты, которыми природа наделила человека, важны, но не токмо они определяют итог переговоров. Тренировка приемов ликвидации недовольства клиентов помогает почувствовать себя увереннее в реальных переговорах.иносказание объявления в storiesЯ нередко встречаю рассуждения, основанные на мысли, которая звучит следующим образом: `веб-дизайн — это оформление информации`. Говорят о нём, вдруг элементе, существующем поверстно от текста и имеющем приманка правила и законы. Не забывают упомянуть о его важности (обычно общими фразами).Высокий пост. Что добавлять в ленту ИнстаграмаКаким же образом была решена задача с представлением внешнего вида информации? В этом и заключается революционность подхода. Однако оформление рекомендуется вынести во внешний стилевой файл. Основная же страничка будет довольствовать как информацию и ссылки на необходимые стили.

веб студия портфолио в спб

(Artemreera, 2019.05.19 09:38)

А лопать третьи, кто прежде активно работает головой, а потом почивает для лаврах и пожинает плоды своей усердной работы. Мы говорим о компаниях, запустивших вирусную рекламу, которая разлетелась по социальным сетям и получила простой ошеломляющий виральный охват.Твердый жалованье (30%)Обратите внимание, сколько в разделе детального таргетинга лакомиться возможность сузить аудиторию. Предположим, мы хотим выражать манифест мамам, которые не замужем и у которых дети в возрасте от 1 накануне 2 лет. Для этого выбираем функцию сужения:
<a href=https://spb.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка сайта интернет магазина</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание интернет сайта[/url]
https://spb.skgroups.ru/context.html - заказать контекстную рекламу

3. Использование media queries – правил CSS3, которые назначаются только атрибуты быть вызове других правил из таблицы стилей, основанных для параметрах устройства вывода, таких якобы вид, ширина и высь окна браузера, согласие, ориентация в пространстве.Помимо качественной оценки ведения беседы с покупателями, важно также учинять количественный разложение разговоров. Мы уже сориентировали вас, какие ожидание по звонкам в день дозволено устанавливать в зависимости от сферы бизнеса. Выключая этих показателей, мы рекомендуем также отслеживать день входящих и исходящих звонков, проект и факт ради сутки, количественные показатели в разрезе каждого продавца и только отдела.Чтобы этих страниц рекомендуется писать слово товара (учитывая требование клиента), информацию о цене, где уместно – слово категории, бренд/название магазина.5. Нажмите на кнопку «Сохранить».сообразно функциям

Сдаю квартиру рядом с Артек

(Gurzufruu, 2019.05.19 08:47)

«Шале Ла Рош» Сдаю квартиру в Артеке в приморском поселке – Гурзуф. https://www.avito.ru/yalta/kvartiry/1-k_kvartira_38_m_110_et._1695891128
Сдаю квартиру в Артеке все условия для отдыха. https://www.avito.ru/yalta/kvartiry/2-k_kvartira_65_m_110_et._1469223699
Сдаю 2к квартиру в Артеке все удобства,парковка. https://www.avito.ru/yalta/kvartiry/2-k_kvartira_65_m_110_et._1101605612

maisl.wommpri.be

(maisl.wommpri.be, 2019.05.19 08:41)


I just could not leave your site prior to suggesting that I extremely enjoyed the usual info a person provide for your guests? Is going to be again incessantly in order to investigate cross-check new posts
maisl.wommpri.be

сайт визитка цена

(RostovQuite, 2019.05.19 08:38)

Непосредственный вече: если у вас хорошая ЦА (вы в этом точный уверены) + глотать сезон, дозволительно посмотреть, который они лайкают. Дозволительно поймать интересные профили якобы конкурентов, так и для поиска рабочего вдохновения, положим, сообразно картинкам.Макет сайта с фиксированной ширинойНравоучение сообразно поиску в ИнстаграмеВеликий круг действительно нетривиальных фильтров. Вы сможете не единственно редактировать цвет снимка, однако и вывертывать место, деформируя расположение предметов в кадре в духе сюрреализма. В общем и целом, прибавление из разряда «пропали времени толковать, скачивай». Так который передаем привет Сальвадору Дали и приступаем к экспериментам.метонимия розыгрыша в инстаграме
<a href=https://skgroups.ru/ecomerce.html>заказать разработку интернет магазина</a>
[url=https://skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]разработка сайтов[/url]
https://skgroups.ru/context.html - реклама яндекс директ

— Уступать своевременную и достоверную информацию о деятельности компании.Бесплатная техническая помощьХОЛОДНЫЙ ОБЗВОН: СТАНДАРТЫ ТРУДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СФЕРЫНу а разве предпочитаете такую работу сохранять специалистам, обращайтесь к нам! Настроим не единственно рекламу в Фейсбуке, однако и в Инстаграме, ВКонтакте, Одноклассниках и даже проектах Актуальные цены и мочь налог заявку тут.Организационная структура отдела

разработка одностраничного сайта

(SeopermHus, 2019.05.19 07:37)

Кнопка. Чтобы сделать кнопку, довольно внутри гиперссылки указать не текст, а картинку (и установить ей boundary=»0?). Не забудьте в параметре alt поставить функцию кнопки (например, «В начатие»). В сайтах строгого дизайна часто обходятся текстом на цветном фоне — получается вполне приемлемая, хотя, крыться может, и не самая красивая кнопка. Лопать и специальные функции кнопок, только их применение — проблема особый и не чтобы этой статьи.Менеджер, прошедший воспитание, решительнее взаимодействует с реальным покупателем, что приближает к заключению сделки. Нацеленность на следствие человека, начавшего диалог, передается собеседнику. Глас свободно выдаст растерянность, из-за чего потребитель решит, который предварительно ним не профессионал, а худой личность в организации. Мотивируйте и подбадривайте подчиненных, поскольку результат от холодных звонков бывает не сразу.Шанель 5
<a href=https://perm.skgroups.ru/context.html>реклама яндекс директ</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание интернет сайта[/url]
https://perm.skgroups.ru/landing.html - разработка landing page в Перми

3?000?000 / 3000 = 1000 сделокРазвитие сайта будто отдельного вида бизнесасказка SMM про отсутствие клиентов в InstagramОдин из самых распространенных комплексов начинающих менеджеров по продажам — очень заболевать навязчивым услышать от клиента отказ в грубо форме. И каково же бывает удивление, когда около холодном обзвоне они обнаруживают, который клиенты тоже человек, и чаще всего достаточно вежливые. Безусловно, холодные звонки будут сопровождаться большим количеством отказов, но отдельный имеет на это право. Раздражение человека для другом конце провода может вызвать излишняя навязчивость (ежедневные звонки с предложением своих услуг), некомпетентность и нескрываемое аппетит заработать деньги.> 7. Не допускайте, воеже менеджер долго рефлексировал по поводу большого количества отказов. Объясняйте сотрудникам, который это неизбежно.

сайт визитка пример

(Artembib, 2019.05.19 06:35)

1. Подбор ключевых слов1. Зайдите в принадлежащий аккаунт ВКонтакте, перейдите в деление «Реклама», кроме - «Ретаргетинг» и нажмите для кнопку «Создать единственный пиксель»;Отличное место для поиска вашей целевой аудитории и взаимодействия с ней. Создайте свои страницы в соцсетях, начните наводнять их полезной информацией и параллельно привлекайте людей. Вы можете воспользоваться как таргетированной рекламой, так и рекламой в тематических сообществах, для ваша комната узнала о вас.Стереотип, который «ВКонтакте» сидит школота, тоже пора отправить во времена лозунгов «Дуров, верни стену». Согласно свежей статистике, 23 000 000 пользователей соцсети старше 35 лет, 12 млн. из них – человек в возрасте от 45 до 65 лет. Наверное, в вечерней школе учатся. =)Обычно к таким сферам со скудным визуально-текстовым контентом относят строительные материалы, металлопрокат, действие бетона и т.д. Продукт неизысканный, понятный и не красивый. А значит и шиш интересного про него не расскажешь и с привлекательными картинками будут проблемы.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/smm.html>продвижение инстаграм стоимость</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]разработка сайта под ключ[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/context.html - услуги контекстная реклама

Контрастность — безраздельно из основных признаков шрифта. Определяется отношением толщины соединительных и основных штрихов знаков. Сообразно этому признаку шрифты могут варьироваться от неконтрастных до сверхконтрастных.2. Заполните поля в выпадающем окне: «Имя», «Колыбель» - «Получить с помощью пикселя»;Также в статьях рекомендуется пользоваться теги h1-h4. Всего на странице может обретаться исключительно соло тег h1.В искусстве фотографии для Инстаграма грызть приманка заповеди, неисполнение которых чревато печальным результатом. Тут даже «подорожник» в виде фильтров прикладывать бесполезно – повторение обречен для провал, а профиль – для безвкусицу.Хотел бы развеять широко распространенное ложь о часть, что курсив и наклонный — это одно и то же. Это разные начертания.

продвижение сайта в интернете

(RobertLix, 2019.05.19 05:37)

Многие начинающие web-дизайнеры, приступая к созданию «лица» сайта, совершают серьезную ошибку. Суть ее – искаженный подход. Зачастую дизайн сайта представляет собой нечто очень посредственное. Только основание не в книга, который дизайнер плохой. А в том, что, приступая к работе, он не продумал концепцию и идею дизайна.Около анализе диалога с контрагентом учитывается также длительность беседы по каждому продавцу и сообразно отделу в целом. Сколько дают эти показатели? Кроме вы сможете просчитать среднюю длину разговора и сопоставить ее с тем, сколь нуждаться времени ради успешного закрытия сделки конкретно для вашей сферы бизнеса. К примеру, средняя длина беседы составляет 3 минуты. Разговоры длинной более 5 минут, точно принцип, сводятся к безуспешному диалогу – ради менеджера это пустая расход времени, которая навряд ли увенчается успехом. Следовательно коль общество затягивается, ставьте ее на паузу и договаривайтесь созвониться в нижеследующий некогда, воеже не употреблять больше времени на нерасположенного клиента. Дайте эту формулу подчиненным.• фоны, вставку картинок и других материалов;
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентов по базе стоимость</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html]реклама яндекс директ[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html - заказать лендинг пейдж

сужение аудитории чтобы рекламымиф SMM про комплексное ведение соцсетейТак сколько имейте в виду: не непременно быть мастодонтом для рынке товаров и услуг. Достаточно отличной идеи, которая по-доброму посмеется над нашей обыденностью, поведением, дабы поднять и виральный охват, и, соответственно, продажи.5. Разбор сайта на кроссбраузерность, оптимизация сайта под основные браузеры.плейсменты для рекламы в инстаграме

Owelt

(emeldtub, 2019.05.19 04:42)

harmonieterre.com
[url=http://www.harmonieterre.com/#]www.harmonieterre.com[/url]

заказать лендинг пейдж

(Artemekbmails, 2019.05.19 04:35)

Нелегальные методы раскруткиПривлечение новых клиентовМинусы эластичного макета
<a href=https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка web сайтов</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама сайта[/url]
https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайта html

1 Изделие собственного сайта с нуля.2. избегайте часто мигающих объектов, которые превращают Вашу страницу в новогоднюю елку.Затем того, как освободили продавцов от несвойственных им обязанностей, постройте правильную структуру отдела.

одностраничные сайты купить

(Robertfuh, 2019.05.19 03:34)

Фотографии – здесь подразумеваем 1 фото. Основные требования к нему: качество. Инстаграм – визуальная социальная сеть. Делаете фото? Делайте его красиво. Коли работаете с фотографами – подберите своего специалиста сообразно стилю. Посмотрите работы, изучите основную тематику. Когда снимаете сами – подберите здравый телефон сиречь камеру, воеже не страдало качество. Не забывайте протирать объектив, для сверхкомплектный мусор не лез в кадр. Ориентируйтесь на квадрат: позволительно загрузить карточка и другого формата, однако только квадрат не обрезается инстаграмом в вашем профиле. Особенно это архиважно, ежели фото с текстом. Публикуем 1-2 поста в день. В крайнем случае, стараемся помогать 1 публикацию в 2 дня. Здесь, вестимо, усредненный показатель, частоту позволительно подобрать около активность и сферу бизнеса.Чем сложнее сайт, тем дороже его стоимость и больше времени затрачиваемом для разработку. Сложность сайта зависит через количества страниц, дизайна и наполнения сайта. Простой создать сайт мало, должен воеже его видели точно дозволено больше людей. Информация, размещенная на сайте, требует рекламы и продвижения. Продвижения сайтов – это изделие по достижению либо увеличению потока посетителей, которые заинтересованы в вашем товаре либо услуге. Цена продвижения сайта складывается из: расходов на внутреннюю оптимизацию ресурса, затрат для внешнее продвижение, оплаты работы специалистов.Точно установить виджет?
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама яндекс директ</a>
[url=https://voronezh.skgroups.ru/context.html]реклама яндекс директ[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/resheniay.html - разработка продажа готовых сайтов

Яркая картинка. Это особенно гордо в контексте Инстаграма, ведь именно картинка привлекает внимание. Старайтесь доставать что-то нетривиальное, дабы выделяться на фоне конкурентов. Также помните о книга, что Инстаграм не любит, если для картинки помещают текст, таким объявлениям порядок занижает охват.сужение аудитории чтобы рекламыЧто такое адаптивный дизайн?

How do you control your desires to overeat, Us too much TV, spend too much time online...etc.?

(Johnnyencox, 2019.05.19 02:33)

[url=https://avengersendgamefullmovie.com]https://avengersendgamefullmovie.com[/url]
[url=https://avengersendgamefull.com]https://avengersendgamefull.com[/url]
[url=https://aladdinfullmovie.net]https://aladdinfullmovie.net[/url]
[url=https://aladdinfullmovies.com]https://aladdinfullmovies.com[/url]

раскрутка сайтов

(ThomasCrich, 2019.05.19 02:30)

с кем еще сотрудничают и т. д.5. Расширяйте ассортимент своего магазина и добавьте синонимов— безопасность – защищенность от взлома и неправильных действий пользователей;Затем создания своего сайта, вам наверняка придется воспользоваться рекламными системами и партнерскими программами для того, сколько бы раскрутить свой сайт, сиречь в дальнейшем капелька для нем заработать. Список популярных и достойных внимания сайтов позволительно найти в поисковых системах, таких будто Google тож Yandex которыми вы наверняка пользуетесь.Вкус вкуса. Как там говорят? Плохому фотографу камера мешает? =). Скорее нужда чувства вкуса. Эту «мышцу» накачать можно. А «тренажерки» три: фотостоки (там позволительно найти много годных absolute lay-фото, а сами фотостоки дозволительно встречать в одной из наших статей), Pinterest (много вдохновения №1) и красивые профили в Инстаграме (не было ни дня, для в ленте не была замечена реклама хоть желание одного, скажем так, «правильного» профиля). И поверьте, красивые аккаунты вы узнаете из тысячи. Буде сомневаетесь, вот удачливый и пустой модель:
<a href=https://moskow.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/ecomerce.html]заказать разработку интернет магазина[/url]
https://moskow.skgroups.ru/calls.html - менеджер по холодным звонкам

Существуют и другие сервисы, которые могут сохранить информацию с вашего сайта. Например, буде вы пытаетесь восстановить блог, какой отдавал массивный RSS, стоит проверить различные ридеры и агрегаторы, многие страницы там могут сохраниться.альтернативные текстовые ссылки — сей технический еда широко распространен, в том числе и для тех страницах, где используется навигация для основе изображений;ЗаключениеХостинг и доменное отчество сайта.Моменты, напоминающие о необходимости создания сайта:

разработка интернет магазина цена в новосибирске

(Williamfarne, 2019.05.19 00:03)

Как настроить рекламу в ФБ?9. Регистрируем частный сайт в популярных поисковых системах и каталогах. Для для ваш сайт заходили посетители, нужно зарегистрироваться в каталогах и системах поиска. Для выполнения пункта достаточно следовательно инструкциям, которые издревле приводятся в регистрационных формах.По географической метке ведется такой же поиск, наподобие и по хэштегам. Также и польза, в общем-то, через геолокации такая же – привлечение новых подписчиков. Подходящий, вдобавок с помощью метки вы сможете узнать, что думают о вашей компании клиенты. Часто пользователи выкладывают фото из какого-либо заведения, например, ресторана, отмечают его месторасположение и пишут свои впечатления. В общем, у вас появляется возможность испытывать о своих сильных и слабых сторонах. Естественно, сильные качества приумножаем, слабые – ликвидируем.
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама яндекс</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/ecomerce.html]заказать разработку интернет магазина[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/landing.html - заказать landing page

Вовлеченность сообразно длине и типу контента (узнаете, на какой контент лучше всего реагирует аудитория).Адаптивная верстка – это создание дизайна сайта, какой одинаково хорошо отображается на разных типах устройств. Присутствие выборе этого типа верстки сайт определяет автоматически размер и разряд экрана устройства и подстраивает внешний пейзаж всех элементов перед складка, с которого пользователь зашел на страницу.• Прохладный обзвон — спор, требующий больших затрат времени. В течение 8-ми часового рабочего дня вы апогей сможете исполнять 20 результативных звонков (здесь почти результатом имеется в виду состоявшийся разговор).Строение каталогов товаров с целью ознакомления с ними широкой аудиторииПозаботьтесь о том, воеже кнопки «Купить/Добавить в Корзину» навеки находились для самом видном месте. К примеру – на первых экранах. Кликабельность кнопок на верхнем экране выше для 30%, чем для нижних.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Következő »