Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

......................

NÉPDALTÍPUSOK

A variálás állandó folyamatában az új meg új formák alakulásának szövevényes folyamatában, kevéssé sikerült vagy életre nem való kísérletek és sikerült, de el nem terjedt, vagy kiveszőben lévő egyedi darabok tengeréből emelkednek ki mint szigetek vagy nagy szárazföldek, a típusok: egy-egy dallamelgondolásnak, formai alakulatnak folytonos újraalkotásából keletkező változattömbök. Egy-egy ilyen, felismerhetően azonos dallam összetartozó változatait is szokták típusnak nevezni: így nevezi például Járdányi a Magyar népdaltípusok c. kiadványában az egyes dallamokat, amelyek szélesebb területen, több változatban ismeretesek. Ugyanígy használja a típus fogalmat az MNT VI. kötete. Ezek a „típusok” tulajdonképpen „a dallamok”, amelyeknek a műzenében egy-egy alkotás felel meg. Mindössze az a különbség, hogy a műzenei alkotás egyszeri és megmásíthatatlan, a néphagyományban viszont egy alkotás sok változatban él – mintha a zeneszerző művét csupán számos vázlatából ismernék. Éppen ezért helyesebb a típus szót tágabb értelemben venni: több önálló „alkotást” – vagyis változatokban élő dallamot – összefoglalóan nevezni közös típusnak aszerint, hogy több vagy kevesebb vonásban hasonlók egymáshoz. Rokon dallamokat és nem azonos dallamokat nevezek tehát a továbbiakban típusnak. Az a kérdés, milyen rokonság alapján nevezhetünk így különböző dallamokat.

Legtágabb a rokonság akkor, ha a dalok egyetlen meghatározó sajátsága alapján húzzuk meg a rokonság határait. Tulajdonképpen az eddigi fejezetekben tárgyalt összes tulajdonság szerint lehet „tipikus” egy dallam, s tartozhat ilyen vagy olyan típusba: van dallamvonal szerint típus, hangkészlet szerint (sőt hangnem is tehet dallamot tipikussá), van ritmus-, illetve szótagszámtípus, formatípus, sőt dallam–szöveg kapcsolat is lehet jellemző néhány szorosan összetartozó dallamra, végül, de nem utolsó sorban az előadásmód is foghat össze „típust”. Vegyük sorba ezeket a lehetőségeket.

Nem kell bizonygatni, hogy a dallamvonal, illetve egy összetettebb dallamfelépítés lehet tipikus, és sokféle eltérő megoldásban jelentkezhet. Legtágabb határok közt beszélhetünk ereszkedő (01–094), helyben topogó (0129–0141 és 0280–0302), emelkedő (0256–0275), kupolás dallamokról (0319–0393), kétrészes – például kvintváltó (01–049) vagy kvinttel magasabban ismétlő (0323–0324, 0335, 0345, 0359), mély járású (16/e, 46, 0137, 0143–0152, 0176–0179, 0293–0302, 0311–0318), magas járású (01–049+0234–0244), tág ívű (022, 039, 0219, 0369–0393) és szűk menetű dallamokról (0146–0152, 0308–0309), s ezek bizonyos {240.} vonatkozásban valóban közelebbről vagy távolabbról rokonok. A dallamnak még a tagolása is lehet igen tipikus: a kadenciái. Bizonyos kadencia-sorozatok is összekötnek dallamokat egymással, például 7 [5] 3, 4[5] VII, ezek többnyire kvintváltók: 5[4]3, 5[4]2 históriás jellegű vagy táncnóták a „sirató rokonság” jellegzetes példái; 1[5]4 az új stílusra jellemző és így tovább. A hangkészlet néha igen jellemző egy-egy dallamstílusra, különösen a fejlődés korai fokozataiban, de még olyan fejlett parasztzenében is, mint a bolgároké. A magyar népzenében is más-más jellege van a dúr pentachord dallamoknak (0303–0309), mondjuk a Zobor vidéki lakodalmas énekeknek (0303, 0307) vagy a hexachord (+oktáv) hangkészletnek, mondjuk a regösénekeknek, betlehemesnek és dudazenének (201., 42–45., 50–54., 152., 256. pl.), mint az oktávterjedelmű ötfokú daloknak. Ötfokú dallamok: ez a tág hangkészlet-meghatározás is, minden tág volta ellenére is, jelent bizonyos rokonvonást, ami határozottan elkülöníti más dallamoktól. Igen sok dallamot meghatároz a fríg hangnem, ha ugyanis annak fő hangjaira épül fel a dallamvonal (0178, 0255, 0282, 0284, 0290/a). Egészen különválnak hangnemi-hangkészleti sajátságaikkal azok a dalok, amelyeknek egész dallammenetük az „akusztikus skála” hangjaira épül, s annak jellemző hangjait lényeges dallamhelyen építik be a dallamvonalba (69, 0278). Funkciós dúr-dalok (0317), hipo-skálákban mozgók (0240–0244) mind külön rokonsági körbe tartoznak. Ismét határozott típust jelentenek a drm-n recitálgató dallamok (0129–0141).

A magyar népdalban (a népköltészethez hasonlóan) igen nagy jelentősége van a szótagszámnak: egy-egy szótagszámcsoport vagy különösen egy-egy sajátos versszakképlet összekapcsol sok, egyébként különböző dallamot. Az olyan ritka sor, mint az ötszótagú, különösen ha a versszak mind a négy sora ilyen, annyira különválik a magyar dalok többségétől, hogy ez már típussá is avatja (e tekintetben legalábbis). De igen jellegzetes csoportot alkotnak a 6-os, 8-as, 12-es izometrikus dallamok is – ezek többnyire a régi parlando-rubato dalok főcsoportjai; a 12-esek pedig a régi stílusban szinte kivétel nélkül az úgynevezett „recitálók” csoportjába tartoznak. Ellenben a 7 és 11 szótagúak a régi stílusban kivétel nélkül táncdallamok, a 6+5 tagolású 11-es pedig szinte egyetlen dallamot jelent: a „Hol jártál az éjjel cinegemadár” szövegű kanásztáncot (04). 13–14 szótagszám egy dallamon belül a kanásztánc legjellemzőbb típusait jelenti. Új dalaink között a 10-es és 11-es szótagszám jelent igen tipikus dallamcsaládot, az új stílus legnagyobb tömegű, legjellegzetesebb darabjait; 16-os szótagszám a közép-erdélyi új dallamokat, s ennél hosszabb sorok már csakis az új stílus AABA formájú dalaira jellemzők, tehát ismét egy szűkebben körülírható dallamfajtát határoznak meg.

Még közelebbi rokonságot jelenthet egy-egy sajátos ritmusforma. A mazurka-ritmus igen erős hasonlóságot tud éreztetni még nagy dallamkülönbség ellenére is.

ritmus 4–5 dalunkra jellemző, amelyeket ezért egymás közeli rokonainak érzünk.

{241.} Talán még erősebb a típusalkotó ereje a formának. AA5A5A dallamainkat szinte mind egy típusnak lehet érezni. Nem kevésbé a fordítottját: A5A5AA-t. Még jellegzetesebb, egyéni arculatot tud adni egy dalnak a szaffikus forma magyar változata. A 118–119. és 160. példában több változattal is bemutatott dallamcsaládot például szinte semmi más tulajdonság alapján nem lehetne egyetlen variánscsoportba sem összehozni, csakis a forma alapján: dallamiránya hol fölfelé tartó egészen az oktávig, hol a kvintről lefelé mozog, hol meg a kvint körül marad; hangnem-hangkészlete alapján lehetne dúr pentachordtól oktáv terjedelmű dúr, akusztikus, fríg, hipo-ión, eol dallam; szótagszáma és ritmusa a 3–4. sorban nagy különbségek között ingadozik, tehát mint „heterometrikus versszak” is különböző helyen szerepelnének változatai akár egy ritmusrendben, akár a szótagszám szigorú rendszerében. Ami mindben közös, az egyedül a forma: AAb+bc, a késői szaffikus jellegzetes formája; ennek megfelelően a nép is egyetlen dalnak ismerte és mindig ugyanarra a szövegre énekelte. (Pontosabban: ugyanazt a dallamot ugyanazzal a szöveggel variálta ilyen különböző formában, ahol minden megváltozhatott a dallamban, egyedül a forma nem.)

Még a dallam–szöveg kapcsolat is lehet típusalkotó elem: kanásznótáink, dudanótáink sajátos szövegeknek sajátos ritmussajátságokkal való együttjárását jelentik, különböző dallamokban. „Jaj-nótáknak” pedig azokat nevezzük, amelyek sajátos szövegkezelésükben gyakran toldják ki a szöveget: jaj, jaj, jaj (csuhajja, la-la-la) féle szótagokkal a dallam kitolódott sorvégein vagy páratlan sorain. A „virágénekek” is elég jellegzetes csoportot jelentenek: virágot emlegető refrénszövegükről nevezzük így, a legjellegzetesebbek a háromsoros, refrénes dúr-pentachord dallamok.

Végül az előadásmód is jelölhet típust: „recitálók” kivétel nélkül 12-es parlando, ötfokú drm-kezdetű dalok; s az 5/8-os előadás a régi stílusú 11-esekben tapasztalható, ahol a 4/8-ot váltja fel a kissé fellazított, nagyobb érzelmi töltésű, kiszélesített ritmus.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, többnyire elég tág határokat jelent: azt, hogy egy-egy tulajdonságban bizonyos dallamok közösek és másoktól elkülönülnek; de azért ez még nem teszi őket egy jól meghatározható típus tagjaivá. Ahhoz több kell, mint egyetlen tulajdonságban való egyezés, és ebben az egy tulajdonságban való különbözés a többi dallamtól. Viszont mindjárt azt is meg kell mondanunk, hogy olyan dallamcsoportot sem tudunk felmutatni, amelyik mind a hét felsorolt tulajdonságban különböznék a többi daltól. Még a legsajátosabban körülírható kanásznóta-csoport is csak egy-két tulajdonságban különbözik minden más dallamtól, egyéb vonásaiban hol több, hol kevesebb dallammal tartja a rokonságot. Sajátos ritmusuk és szótagszám-szabadságuk, valamint dallam-szöveg kapcsolatuk alapján minden más daltól különböznek, ötfokúságuk, kvintváltásuk, dallamvonaluk menete, jellegzetes A5A5kAAk formájuk, táncszerű, feszes giusto előadásmódjuk más-más dallamokban is feltalálható. Azonban nemcsak a különböző vonások tartoznak hozzá egy stílushoz vagy egy típushoz, hanem {242.} mindaz, ami jellemző rá, akár közös az mással is, akár nem. Az a kérdés, vannak-e olyan típusok, amelyekben minden elsorolt tulajdonságnak kötelezően csak egy bizonyos megoldása fordulhat elő. Ebben a megfogalmazásban a Kanásznótát már ilyen típusnak nevezhetjük: sajátos dallamvonal (kvintváltó, egymotívumú „Páva-dallam”), sajátos hangkészlet (9–VII ötfokú), egyéni metrikai-ritmikai sajátság, szövegkapcsolat és táncszerű előadásmód jellemző rá. Ebből a metrikai sajátság és a szövegkapcsolat minden mástól különbözik, dallam, hangkészlet és forma sok daltól elválasztja, de összekapcsolja a dél-dunántúli ötfokú-kvintváltó dalok egész sorával. Viszont itt már olyan szűkre vontuk a beletartozó dallamok határát, hogy mindössze két dallam tartozik bele, amit az MNT VI. kötete egyetlen dal variánsainak minősített (03–04). De vannak nem kvintváltó, sőt nem is ötfokú kanásznótáink is; ezek csak a szövegkapcsolat és a ritmus–metrum alapján rokonai az előbbieknek, vagyis a „megkülönböztető jegyekben”, összes többi tulajdonságaikban eltérnek tőlük: „Csóri kanász, mit főztél” (Pt 43) még (elhomályosult) ötfokúságával közelebb van, de már nem kvintváltó, s első motívuma is más; 0292 dalunk pedig már se nem ötfokú, se nem ereszkedő dallam, mégis kanásznóta. Ezeket már csak egy tágabb meghatározás kapcsolja össze.

Látjuk tehát, hogy tágabb és szűkebb meghatározások keresztezik egymást; több vagy kevesebb jellemző, közös jegy alapján pontosabb vagy lazább körülírást, szorosabb összefüggést jelezhetünk.

Különböző, szűkebb-tágabb körbe tartozó típusokat mutattam be a Pt dallam-mutatójában (l. „Típusok, eredet”.) Annak célja csak az volt, hogy különböző, kidomborodó sajátságokra, bizonyos rokonságokra felhívja a figyelmet (amit akkor már nyilvántartottunk).

Nyilván sem a maximális követelmény nem lehetséges: hogy minden tulajdonságban jellemzők s egyúttal minden más dallamtól különbözők is legyenek a „típusok”, sem a minimális, hogy csak egy-egy tulajdonsággal határozzuk meg a „típust”. Az elsőt nem lehet elérni, a második pedig kevés. Kell tehát több jegy ahhoz, hogy valamit típusnak mondhassunk, de mindig lesz benne egy vagy két kidomborodó sajátság, ami leginkább föltűnik és jellemzi a típust, és kell hogy a típuson belül különböző dallamok legyenek, amelyek a nem kiemelkedő sajátságokban eltérjenek egymástól. S amit így elsorolunk, abban mindig számolni kell olyan, ezúttal elhanyagolt tulajdonságokkal, aminek alapján, más vonatkozásban más típusba is sorolhatnánk az illető dallamot. Amikor például főképp hangjaival határozzuk meg a dalt – dallamvonal, hangnem, hangkészlet, kadenciák alapján – akkor ritmusával kapcsolódhat egészen más dalokhoz is, és fordítva.

Ezúttal ugyanis a dallammozgás irányával, a kadenciákkal, a hangkészlettel és hangterjedelemmel (tehát hangnemi sajátságokkal) és a forma alapján állítom össze a típusokat. Eltérek Járdányi rendszerétől abban, hogy egyrészt lazábban határozom meg a dallammozgást, hiszen nem egy tízezrekre rúgó dallamanyag egyszempontú elrendezésére akarom felhasználni, hanem csupán a közölt anyagban akarom jellegzetes csoportokra felhívni a figyelmet; másrészt éppen ezért {243.} több szempontot is figyelembe veszek egyszerre. Inkább valami olyasféle tipológiára törekszem, aminőt Bartók adott könyvében, azzal a különbséggel, hogy az ő fő szempontja a versszakszerkezet és ritmus volt. De előzőleg már elkülönített három stílust, amelyet több vonással jellemzett: a régi stílust ereszkedő, ABCD felépítésű (vagy kvintváltó), ötfokú, izometrikus tulajdonságokkal, az újat négyféle visszatérő formával, alkalmazkodó tempo giustóval, s csak azon belül határolt el szótagszámcsoportokat, illetve a „Vegyes osztály” III. alosztályában különböző versszakszerkezeteket. Egyes csoportjai már valóban „típusokat” fognak össze; a többiek azonban vagy túl tágak, vagy túl vegyes elemeket tartalmaznak, mert a választott összetartó sajátság (metrika, ritmika) a legkülönbözőbb eredetű és stílusú dallamokban is lehet közös.

Magam követem Bartókot abban, hogy különválasztom az ötfokú dalokat a diatonikusaktól, de nem elégszem meg azon túl a szótagszámcsoportokkal, hanem további megkülönböztetéseket is teszek mélyebb és finomabb dallamrokonság meghatározására. Az új stíluson belül is forma és dallammozgás szerint adok további elhatárolást, s messze túl kellett menni mind Bartók, mind Járdányi szempontjain a két nagy stíluson kívül eső típusok meghatározásában.

Arról természetesen szó sem lehet ezúttal, hogy a teljes magyar népzenei anyagot mutassam be „típusokon” keresztül. Az még az összkiadásban sem lehetséges, hiszen számos „típuson kívüli”, magányos darabot is be kell mutatni, amit csak szükségből sorolunk egyik vagy másik típus elé, közé. Mindössze a kétségtelenül kialakult, ismert típusokra akarom felhívni a figyelmet a saját példáimon és gyűjteményemen belül. Leginkább típusnak nevezhető csoportok találhatók az ötfokú dalok közt, a sirató rokonságában, a dudanóták közt és az új stílusban; tehát ahol összefüggő stílusról beszélhetünk. Stílus ugyanis azt jelenti, hogy sok egymáshoz hasonló darab keletkezik. Legkevésbé tudjuk (egyelőre) meghatározni azt a sokféle dallamot, amely ezen a négy stíluskörön kívülesik, és tulajdonságai rendkívül tarka képet mutatnak. Ezeket többnyire csak tág határok között, inkább elkülöníthetjük egymástól, semmint szorosan meghatározhatnánk.

Lássuk mindenekelőtt az ötfokú, régi dalokat. Legkiugróbb típusai a kvintváltók. Ezek közt is igen jellegzetesek az „egymagú” dalok, amelyek egyetlen motívumot kétféle zárlattal periódussá fejlesztenek, s azt kvinttel mélyebben megismétlik (A5A5kAAk). Ezen belül külön is nagy család, az úgynevezett „Páva-család”, amelyet meghatározott „mag”, dallammozgás jellemez A-sorában: 8–4–7 fokok után 8–4–5 (02–014, valamint az MNT VI. kötetének szinte a teljes anyaga.) Ez a „típus” már majdnem egyetlen dal; de a különböző szótagszámú és ritmusú változatai különböző szövegekkel társultak, s ezekhez a szövegekhez és metrikai formákhoz annyira hozzáalakultak apró dallamrészletekkel, s egy-egy ilyen önálló forma olyan variánsgazdagságban él a nép közt, hogy önálló dallamnak kell tartanunk a család minden tagját, s a családot együtt típusnak. Ezek szabályszerűen 7[5]3 kadenciasort alkotnak (amit nem egy dallam vagy variáns elváltoztathat); ugyanilyen kadenciákkal és A5A5kAAk periódusos-kvintváltó formával más dallam {244.} is építkezik (például 01 és 015). Számos hasonló kadenciájú, kvintváltó dalunk épül viszont két különböző motívumból: A5B5AB (kétmagúak): 01, 016–021. Jellegzetes csoport az olyan kvintváltó daloké is, amelyek a periódust egy hanggal mélyebben záruló első sorral alkotják 4[5]VII kadenciákkal (ezeknek egyike-másika esetleg el is változhat egyes változatokban): 022–032. További kvintváltó csoportok: 5 [5] 1 kadenciák (033–037); 8 [5] 4 kadenciák (vagy 9 [5] 5): 038–047. (Mindig az alkalmi módosulások leszámításával.)

Sokban közeli a dallammozgás a kvintváltókhoz az ismétlés nélkül ereszkedő, ABCD formájú dalokban (064–0101). Ezek közt is lehetnek lépcsőzetesen ereszkedők: 080–081, 083, 088, 092, 093, esetleg 062, 086 – továbbá Pt 24, 49, 60, 98, 108?, 110–111, 124, 141, 180. Külön csoport az olyan ereszkedőké, amelyek 5–4–5–4–5–8 fokokon kezdenek: 095–097, 0100–0101, 0117–0118, továbbá Pt 17, 44–45, 113, 123, 134–135, 152, 230. Hasonló, mégis elkülönül tőlük az 5. fokon mozgó (de a 4.-et nem érintő) kezdés és utána 8.-ra ugrás (és utána természetesen ereszkedő dallamvonal): 094, 098–099, továbbá Pt 20, 121, 138, 168, 171?, 218. Nagyon sok ereszkedő régi dalunk kezd az oktáv ismételgetésével (vagy ami avval egyenlő: 8–5–8, 1–8... ugrásokkal): 073–074, 076, 092, 0109 és 191. példa, továbbá Pt 70, 87, 117+126+191 = 166. pl. Pt. 131, 168 stb.

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,
Mégis besorozott Ëngëm katonának.

 

MF 1229/b–1930/b lányok, Menyhe (Nyitra) 1909. Kodály

Nem kevésbé gyakori és jellegzetes az első sor oktávon induló és 7. fokon záruló első sora (8----7): 016, 018, 019?, 020, 047, 066, 071, 077–080, 082–083, 086, 088?, 091, 0102, 0109–0110, 0113? továbbá Pt 27, 49–52, 105+107, 124, 133, 165.

Nagyon tipikus az ABBC felépítés – tehát két azonos középső sor – nyolcszótagos, ötfokú-ereszkedő dalainkban. Gyűjteményünkben csak 066, de lásd Pt 50–52, 59, 87, 89, 92, 131, 133, 141, 157, 160=166. (Amint látjuk, ez érintkezik az előbbi csoporttal is: van tehát egy szűkebben összetartozó csoport: 8– – –7 kezdés és ABBC felépítés.) Hasonló ehhez, hogy a szélső sorok ismétlődnek vagy egymáshoz hasonlóvá váltak (AA(k) BB(k) vagy ABCC): 067, 070, 072?, 089–090, továbbá Pt 110.

A két első sor ismétlését (AABC formát) jellegzetesen olyan régi dalokban találjuk, amelyek három-négy nagyívű sorból – oktávról az alapra lefutó sorból {245.} – állanak, tehát kadenciáik 1 [1] 1. Ilyen 0114, továbbá Pt 54, 76, 79–86. Ezek többnyire 8 vagy 10 szótagos sorokból állanak.

Egészen más jellegűek az ereszkedő 12-esek: 24/ab. (lásd még Pt 178-at). Ezek erősen recitáló dallamok, ahol szinte az ötfokú, ereszkedő dallammenet vázát rajzolja ki a dal sok hangismétléssel.

Különválnak azok az ereszkedő dallamok, amelyekben csak az első három sor ereszkedik fokozatosan, le is jut az alaphang környékére, azután a negyedik sor újból magasra ível fel, vagy már a magasból indul is: 013, 065, 068, 074, 084, 0101, 0103, 0111–0114, 0133, 0141 és 23, 24/a, 58. példa.

A magasról ereszkedők után lássuk a középen mozgó pentatondalokat. Legjellegzetesebbek a drm-tengely körül mozgó dalok: 0129–0133, 0137, 0139–0141, továbbá Pt 77–78, 158, 162–164, 171, 179–142, 220, valamint Kodály 1973, 30. A drm-kezdettel jellemezhető dalok is összefüggő típust alkotnak, de néha – nagy ritkán – emelkedők is lehetnek, s szinte kivétel nélkül parlando (sőt recitáló) előadásban élnek: 0134–0136, 0138, továbbá Pt 96–97, 100, 127, 173–176.

Ötfokú, régi dalok közt ritka az ennél mélyebben járó dallam, de ami van, az határozott típus. Ilyen alulról vagy középről induló és alsó járású a 0143–0145 (továbbá Pt 22, 41, 96!, 220 és Kodály 1973, 32 „Túl a vízen egy kosár”). Szintén jellegzetes típus a néhány tetraton és triton dallam:0146–0152 és Kodály 1973, 28 „Csak azt szánom-bánom”= 276. példa.

Erősen összetartozó típust alkotnak dudanótáink. Ez ugyan ritmusuknak köszönhető, s erre vonatkozik a megjelölés is. Szinte kivétel nélkül 8 szótagosokat tartunk nyilván ilyen névvel, amelyekben kvint-kvartváltás nyomait lehet fölfedezni. Összetartozásukat további dallam- és formaelemek határozzák meg, amelyeket majd a következő fejezetben, eredetük tárgyalásában fogunk részletezni, mert a keleti párhuzamok világosabbá teszik. Egyik csoportjuk formája A5 vagy A4ABC (vagy A5–4ABB), másiké A5–4BAB (A5–4BAC): 050, 055, 062 (=Pt 250), továbbá Pt 248–252, 256, 270 és 053–054, 057–059, 061 (=Pt 260), továbbá Pt 258–259. Kivételesen 6–7 szótagú kvint-kvartváltó, alapritmusú dalokat is neveznek dudanótának: 050, továbbá Pt 56, 245.

Közeli rokonai ezeknek a dudanótáknak olyan 8-as parlando dalok, amelyeknek 2. sora már leszalad az alaphangra, néha már az 1. is: 112/a (= Pt 4) és Pt 37. Ugyancsak közeli a kvintváltó, egy magból felépülő dalok némelyike, amelyek az 5. fokú főzárlatot leviszik az 1. fokra: 151. példánk (= Pt 21). Jegyezzük meg mindjárt, hogy ennek ritmusa tipikus 6-os dudanóta-ritmus. (Ebben a dalban tehát összeolvad a dunántúli mintára elváltozott, egymagú, kvintváltó, Páva-motívumhoz hasonló dallamszerkezet az A5BAAk dudaritmusú dallamok szerkezetével. Ilyen oka is lehet az 5. fokú kadencia „lecsúszásának” az 1. fokra!)

A dudanóták többségét csak erős fenntartással lehet ötfokúnak nevezni mai alakjuk szerint. A későbbiekben látni fogjuk, hogy szo- és do-alapú, sőt félhangos ötfokúságban mozgó dallamokat lehet párhuzamba állítani velük; ezért, mostani diatonikus jellegük ellenére is az ötfokúak után tárgyaltuk őket.

{246.} Viszont a következők már kétségtelenül diatonikusak, bár jó részüket Bartók még az ötfokú, régi stílusba (A-osztályába) sorolta. Régiségük természetesen vitathatatlan, és sok egyéb tulajdonságukkal kétségtelenül közel állnak régi, ötfokú dalainkhoz.

Legfontosabb csoport a diatonikus parlando 12-eseké. Ezeknek hullámzó dallamvonala határozottan eltér az ötfokú 12-esek kifejezett ereszkedésétől; egészben véve és legtöbbjüknek kadencia-sora alapján mégis ereszkedőknek mondhatók. (Kadenciáikról az eredetkérdések tárgyalásakor szólunk.) Legszívesebben balladával, régi históriás ének vagy koldusének szövegeivel és halottas énekekkel járnak együtt. Ilyen 0155, 0163, 0165, 0193–0196, valamint 192–195. példa.

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj
Gazdag Fülöp császár, gazdag Fülöp császár!
Mer ién néked adom, mer ién néked adom

 

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:
Ivegablak alatt nagy hosszú almafa,
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága,
Háromszáz levele, hatvanhat virága.

 

Tova jő egy legény, be szomorú szegény!

{247.} Tova jő egy legény, be szomorú szegény!
Látom a szájáról, szállást kérne szegény.
S adnék neki szállást, a lovának állást,
Nekie pediglen csendes lenyugvást.

 

Az öreg Dancia magát siratgassa:

Az öreg Dancia magát siratgassa:
Istenem, Istenem, Kilenc lyányom közül,
Kilenc lyányom közül még egy fiam sincsen!
Istenen, istenem, ki váltson fel ingem,
Ki váltson fel ingem katonarabságból!

 

192) MF 2491/a 36 é. férfi, Trunk (Moldva) 1930 Véress S.; 193) Kallós 1970 108; 194) MF 1320/d asszony, Székelyvaja (Maros-Torda) 1914 Bartók = Pt 348 más szöveggel; 195) Pusztina (Moldva) 47 é. vak férfi, 1951 Kallós.

Hasonlóan ereszkedő-diatonikus, de nem annyira recitáló, mint a 12-esek, egy sor 8-as és 11-es 5[4]3 kadenciás (esetleg lassú táncritmusú) dallam: 0181–0184, valamint 5[4]2, 5[4]1 és hasonló kadenciákkal lépcsőzetesen leszálló 6-os vagy 8-as: 0166, 0164, 0188, 0194. Rokon ezekkel néhány oktávról, hetedik vagy hatodik fokról ereszkedő dallam 2. és 1. fokú kadenciákkal: 0161, továbbá 196–197. példa.

Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?

{248.} Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?
Talán az édesëm A lókeresőbe?

 

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,
Mér nem hagytál békit Én árva fejemnek?

 

196) MF 522/a (Maros-Torda) Vikár?; 197) Bánffyhunyad (Kolozs) 1908 Bartók.

Ezekhez hasonlók kadenciákban, de dallamvonaluk domború (dúr- vagy mollterccel, mint az előzők is):

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.
Hull a fődre, hull előmbe, Hull a gyászos kebelembe.

 

Magyari császárnak Lázár fia vala,

Magyari császárnak Lázár fia vala,
Mestere Mánónak es egy lyánya vala.

 

198) Sz. Nd 32 sz. 56 é. asszony, Nyárádköszvényes (Maros-Torda) 1914 Bartók; 199) Kallós 1970 5. sz.

{249.} Hasonló típusokat táncdalok közt is nyilvántartunk: 5[4]2 (vagy 2 helyett 4, 4,1) kadenciákat erősen kihangsúlyozó, fokozatosan ereszkedő dallamokat: 0167–0171, 0187, továbbá 146. és 200. példa.

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!
Akin az a kilenc betyár elindult, Pápai úr udvarába befordult.

 

Derzstomaj (Jász-Nagykun-Szolnok) 82 é. férfi, 1939 Vargyas = Vargyas 1954 93 sz.

További rokontípusok az oktávról ereszkedő, vagy alulról domborúan induló dallamok 2., 1. vagy X [2] X [1] kadenciákkal: 218., 220–221., 222. példa, valamint az utolsónak hangszeres változatai: 145/a–g példa.

Egészen más világot jelentenek a dúr-kvintváltók. Ezek is, mint az ötfokúak, nagyívű, ereszkedő dallamok, de kifejezett dúr hangzásuk elválasztja tőlük: 0205–0206, valamint 201–202. példa.

Rákóci hajdanában danában...

Rákóci hajdanában danában...

 

Gyújtottam gyertyát...

Gyújtottam gyertyát...

 

201) MNT III. 563; 202) MNT III. 649.

{250.} Ezekkel már meg is kezdtük Bartók „C) osztályának”, vagyis sem a régi stílusokba, sem az új stílusba nem tartozó dallamoknak a csoportjait. A dúr-kvintváltók határozott körvonalú típust alkotnak. Már a további csoportok inkább csak „elkülönítést” fognak jelenteni: a dúr-ereszkedők (ritkák): 83. példa, valamint a mixolíd-ereszkedők: 0208–0214. Inkább nevezhető típusnak a néhány lépcsőzetesen ereszkedő moll-dallam: 0218, 0220, 0224, valamint hipo-skálákban fogant, ereszkedő dallamok: 0240–0244.

Ismét csak tág elhatárolással foghatjuk egy körbe az ereszkedő moll-dallamokat (ha ugyanis nem tartoznak az előbbi csoportok egyikébe sem): 0215–0225, 0230–0233. Ezek közt már inkább típus néhány „új-szaffikus” formájú, moll, ereszkedő dallam: 0227–0229. És nagyon határozottan összetartozik, egyúttal minden más dalunktól elkülönül néhány tipikus fríg dallam, amelynek 6-ról ereszkedő vagy induló dallama a moll-szexten kívül a 4., 3 és 2 főhangokra épül: 0255, 267/ab. példa, valamint a következő:

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.
Haragszik rám az Isten is, Lehajlik hezzám az ég is, taj-laj-laj-laj laj-laj-laj.

 

Csikvacsárcsi (Csík) 1907 Bartók.

(Lásd még Pt 334–338, 347-et.) És hasonlóan jellegzetesen elválik a magyar dalok nagy tömegétől néhány alacsony járású fríg dallam, különösen a szokásdalok között: 0290/a, 149/a példa.

Csak nagy általánosságban jelent elválasztó – nem összekötő – határvonalat a következő néhány dallamirány-meghatározás. Ereszkedő, majd újra emelkedő dalok: 0241, 0277, továbbá Pt 99, 170, 206–207, 231, 242, 327. Középen mozgó dallamok: 0298 (továbbá Pt 182, 185, 208, 223, 227, 246, 269–270, 281, 285, 333, 347.) Középről fölfelé induló dalok: 0254, 0262 és 204–205. példa.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.
Nemcsak meghült, meg is hidegedett. Mert már engem régen elfelejtett.

 

Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!

{251.} Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!
Kilenc esztendeje, Mőte már rab vagyok, Mőte már rab vagyok

 

204) Kiskunhalas (Bács-Bodrog) 78 é. férfi 1939 Vargyas = Vargyas 1954 32 sz.; 205) Ghymes (Nyitra) 1906 Kodály.
(Lásd még Pt 146–147, 183, 192, 196, 241, 307, 320, 325, 332, 347.)

Elütnek a magyar dalok nagy tömegének dallamvonalától az alulról emelkedő és domború ívet leíró, (de nem ismétléses formájú, tehát nem új stílusú) dalok: 0268, 0273–0274, 0300, valamint a 247–249. példacsoport dallamai (továbbá Pt 101–121, 185–187, 210, 236, 238, 262, 273, 316, 329=468, 368, 370, 372, 471, 480 és a 249. példacsoportunkban szereplő Pt 494–495).

Még elütőbbek az alulról csak az 5. fokig emelkedő, alsó járású dallamok: 0297, 0299, továbbá Pt 46–47, 88, 204, 216, 284, 286, 288, 297?, 317–319, 370. Ezeket a magyar népzenén belül már „típusnak” is tarthatjuk a többitől való nagy távolságuk alapján.

Ugyancsak típust alkotnak az úgynevezett „Jaj-nóták”. Ezeket kizárólag formai sajátságuk alapján érezzük összetartozónak, de ez a formai sajátság nagyon szembeszökő, akár az egyes dalt tekintjük, akár egy egész összetartozó dallamcsaládot. (Leírásukat már láttuk a Forma fejezetben példákkal.) Akár a jellegzetes szövegtoldásokat vesszük tekintetbe, akár a dallamcsaládon belül tapasztalható sorszámszaporodást vagy -fogyást mindenképpen valami hasonlót, közöset kell látnunk az ilyen dalokban, függetlenül attól, milyen jellegű volt az eredeti négysoros, 8 szótagos dal: ötfokú, régi, ereszkedő, vagy dúr plagális, újszerű ének. Ilyen ötfokúak közt 077 és 085, egyéb dalok közt 0247–0254, valamint 124–127 példa.

Egy sor kis hangterjedelmű dalunk szeptim nélküli dúr-hangsorát egyáltalán nem a modern harmonikus érzék szerint alkalmazza: ezeket csakis a régi elmélet ión-skálájával jellemezhetjük. Ilyen ión-pentachord-hexachord dal 0303–0308. Külön összetartozik közöttük a refrénes, esetleg háromsoros fajta is. (Lásd Kodály 1973, 78–79. lapján közölteket.) Viszont egészen más jellegű, de a magyar népdalok közt szintén idegenszerű az 1–6(+8) fok közt mozgó, tehát dúr-hexachord dallamvilág: betlehemes dalaink nagy része és a regösénekek tartoznak ide, valamint néhány dúr-dudanóta és egy nagy tömegű párosító dalcsalád: 0201 és 44–45., 50–54., 152, 160/a példa. Ezek közt a szaffikusok (44–45. példa) igen sok dalból álló jellegzetes típust alkotnak.

A magyar dalok túlnyomó nagy többsége autentikus elhelyezkedésű (vagyis {252.} egész dallamvonala a záróhang fölött helyezkedik el – nem számítva a szubtonika –VII. fok – érintését a végső lezárás előtt). Ehhez képest néhány szórványos plagális (tehát a záróhang felett és alatt egyaránt mozgó) dallamunk még ilyen tág meghatározással is típusnak tekinthető. Az ismert plagális dalokon belül megkülönböztethetünk nagy hangterjedelmű, nagyívű dúr dalokat: 0311, 0314–0315 (továbbá Pt 201, 204, 205, 318), mollokat: 0312–0313, 0318. Külön típus néhány háromsoros, refrénes, plagális dal – a népszerűsítő füzetek révén ezek gyorsan elterjedtek: Pt 474–478. Végül a funkciós dúr-hangnem annyira ritka népdalaink közt, annyira jellegzetes hangzást jelent, s annyira idegen is, hogy jól felismerhető és elhatárolódó típusnak nevezhetjük: 0316–0317 és Pt 200.

Ezek után vegyük sorra új dalaink típusait. Először a legegyszerűbbet, amely szintén egyetlen motívumból van fölépítve, mint a régi dalok első, kvintváltó csoportja: AA5A5(k)A(v). Az ilyen formájú dalok közt igen jellemző a 8 és 11 szótagosok csoportja. A nyolcasok közt csak domború motívumot ismerek, 1–5 (6)–1 vonallal: 0323–0324. A 10–11-esek közt 5.-ről 1.-re ereszkedőt is: 0345, 0359 és domborút is: 0394.

A kétféle sortípusból építkezők közül AA5BA ereszkedő (5–1) A-sorral: 0319 (hatos), 0322 (hetes), 0325 (nyolcas), 0341 (tízes), 0346 (tizenegyes). Ugyanilyen felépítés domború A sorral: 0326 (nyolcas). Elég sok hasonló akad tizenegyeseink között.

Az ABBA forma 10-esei és 11-esei alkotják a leggazdagabb csoportokat. Ezekben már nemcsak az 1. és 5. fok közt mozoghat az A-sor, hanem 8–1, illetve 1–8–1 vagy 5–8–1 közt is.

10-es, A: 5–1: 0331–0332, 0338, 0340, 0343

11-es, A: 5–1: 0346, 0352, 0355–0358, 0363, 0368

10-es, 11-es, A: 1–5–1: Pt 402, 404, 413, Járdányi, 64, 65, 73, 0360, (0361)

10-es, 11-es, A: 8–1: 0333, 0339, 0342, 0344, 0347–0348, 0350, 0353–0354, 0365, 0367

10–11-es, A: 5–8–1: 0334, 0336–0337, 0364, 0366

11-es, A: 1–8–1: 0351

AABA formájú dalaink hosszú sorokból állanak, A-soruk a sok hangból nagy ívet ír le; kvint- és alaphang közt mozgó, szűk dallamsoraik tehát nincsenek is.

A: 1–8–1: 0374, 0376, 0380, 0389, 0390, 0392, 0393

A: 8–1: 0381–0383, 0384–0386

Többszörös ívet ír le: 0387–0388, 0391

Természetesen lehetséges volna további részletezés is. Még szorosabbra vont határok közt közelebbi összetartozást is meg lehetne állapítani, ha a B-sorok különböző fajtáit és a sorok belső hajlásait is részleteznénk. Egy nagyobb anyagban, például a teljes népdalanyag összkiadásában erre szükség is lesz. Jelen célunk csak az volt, hogy a feltűnőbb csoportokra rámutassunk és a típusmeghatározás lehetőségeit ismertessük.

{253.} Ha most egybenézzük a magyar nép által ismert és fenntartott dallamtípusokat, különösen a „rokonsági kör” értelemben használt típusokon belül még az egyes dallamokat is, amelyeket variánsaik száma és elterjedtsége alapján „dallamtípus”-ként tartunk számon, akkor végtelenül gazdag sokféleséget találunk, s a zene, az ének legtöbb sajátságára, lehetőségére találunk több vagy kevesebb példát. Ezek közt vannak kedvelt, gyakori fajták, és vannak ritkák; a kedvelt fajták a dallamtípusok olyan nagy számával vannak képviselve, s azok olyan nagy tömegű variánsokkal, hogy bizonyos uralkodó jelleg erősen átüt a sokféleségen, sőt bizonyos értelemben egyformaságot, egyhangúságot is okoz. Mégis, az egész együtt, gyakori és ritka, népdalszerű és idegenségét még alig levetkező ének, ősi és új összead egy olyan zenei együttest, amely változatosságával, fejlettségével a nép sokféle érdeklődését árulja el, s bizonyítja, hogy kultúrája nyitott volt minden fejlődési lehetőség számára. S ha benne mégis sajátos, egyéni válogatás és jelleg mutatkozik, szívós ragaszkodás bizonyos sajátságokhoz: autentikus, ereszkedő vagy kvintszerkezettel emelkedő dallamépítkezés, izometria, határozottan érezhető forma, világosan tagolt szerkesztés, beszédszerű ritmusok rubatóban és feszes, pontozott ritmusban egyaránt, az mindennek nem mond ellene, csak kiegészíti: sokfélével megbarátkozó, de bizonyos sajátságokhoz ragaszkodó, változatos és egyéni műveltség igényéről tanúskodik.

 

A mappában található képek előnézete Csángók

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

портфолио сайтов веб студия в москве

(ThomasCrich, 2019.05.20 11:55)

2. Ключевые слова должны надевать расположены словно позволительно ближе к началу страницы.Как же правильно подобрать хэштеги чтобы своего аккаунта? Учтите следующие правила:Таргетированная объявление – это весьма и весьма эффективный тактика привлечения целевой аудитории. Она помогает повысить узнаваемость компании, расширить охват и, конечно, найти клиентов. Однако всё это работает только в том случае, буде вы зададите правильные настройки. :) И если беседа заходит о таргете в Фейсбуке, многие владельцы сайтов делают большие глаза и напропалую мотают головой: ультра сложно, шиш непонятно, мы туда не полезем.Если ваш личный сайт довольно достаточно интересен, то благодаря махина посещаемости, вы сможете зарабатывать неплохие касса, возьмем для рекламе. В Интеренете известны сайты, чисто литературного направления, которые не были созданы из коммерческих интересов, однако благодаря своей популярности, зарабатывают на рекламе не сообразно одной тысяче долларов в месяц.Основная идеал – влюбить с первого взгляда. Вас спасет пригодный фотограф и фирменный стиль.
<a href=https://moskow.skgroups.ru/resheniay.html>заказать готовый сайт под ключ</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru]продвижение сайта в интернете[/url]
https://moskow.skgroups.ru/landing.html - разработка landing page

Эта статья больше заинтересует дизайнеров, которые занимаются созданием сайтов. Те из них, кто имеет высшее изготовление в этой области, уже знакомы со многими из перечисленных здесь фактов. Но статистика показывает, который основная порцион даже известных дизайнеров не имеет специального образования.Единовластно через того, который ход вы выберите, издревле отталкивайтесь через причин, которые заставляют человека покупать что-либо. Их всего 2:5. Нажмите на кнопку «Сохранить».Начинать и еще горы других областей, например дизайн мебели тож дизайн одежды. я думаю, разве захотите, вам уже будет не сложно и самим разобраться.форматы объявлений для рекламы в инстаграме

заказать лендинг

(Williamfarne, 2019.05.20 09:28)

Результаты:Гордо! В соцсетях люди больше ориентированы для забава и общение, чем на обучение. Следовательно не переборщите с полезностью. Давайте людям и более незатейливый контент, а также разнообразно стимулируйте дискуссии и повышайте вовлечение. Я рекомендую вам прочитать эту статью, воеже лучше показывать, только выстраивать приманка smm-стратегию.Audience Network (рекламная козни Фейсбука).
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка web сайтов</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/calls.html]заказать холодные звонки[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентской базы

Нелегальные методы раскрутки4 шаг. Проверка сайта перед публикацией в интернет и настройка его для раскрутки.После того как вы выбрали мечта, переходим прямо к выходу на целевую аудиторию. Стоит учитывать, который в Фейсбуке (сообразно, и в Инстаграме) не работают парсеры. Коль вы уже работали с рекламным кабинетом в ВКонтакте, то знаете, что там дозволено выхватить аудиторию из сообщества, отсеять сообразно определенным параметрам и направить на них рекламное предложение. В Фейсбуке таргетинги некоторый:4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА БАЗЫ В CRM (СБИС, 2 GIS, СПАРК И ДР.)Для этот счет люди могут удаваться бесконечно долго. Представление красоты и стиля у всех свое собственное. И складывается на основе личного опыта и переживаний в ход всей жизни. Некоторый делают флеш сайты и они действительно бесконечно красивые.

seo продвижение сайтов Омск

(SeoomskFlers, 2019.05.20 07:26)

2 Выбираем подходящую CMS чтобы своего интернет-магазинаОднако что кропать, коли необходимой вам метки вдобавок нет? Положим, вы хотите проставить принадлежащий адрес Ленина, 58, а поиск безделица не выдает. Берем действие в приманка руки и помогаем Инстаграму нас найти. Для этого с телефона переходим для бизнес-страницу в Фейсбук и в разделе размещения поста ищем кнопку «Отметить посещение». Вводите свой адрес и выбираете «Добавить новое хутор». Кликаем, создаем и используем геолокацию в Инстаграм.Вооружившись целями, приступите к выбору социальных сетей ради своего бизнеса. Подумайте, где «обитает» ваша целевая аудитория. В этом вопросе главное не руководствоваться своими личностными предпочтениями, а подойти к вопросу непредвзято и отстраненно. Не стоит стараться встречать свою аудиторию во всех доступных сетях. Пусть это довольно один-два канала, только с эффективным развитием и ощутимой отдачей.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/kontakty.html>веб студия заказать сайт телефон</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/landing.html]разработка landing page в Омске[/url]
https://omsk.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка цена

Але-оп! Смотри, сиречь я могу: привлекаем аудиторию к бизнес-аккаунту в ИнстаграмеПорядокИнтересыДля скринах мы видим, сколько больше всего в компании публикуется фотографии с текстом, а лучшая воздействие у пользователей на видеоконтент. Первый мнение – увеличить количество видео, для летать вовлеченность пользователей. Другой умозаключение – уже около работе в своем профиле запрашивать конвертируемость в продажи и взвешенно распределять контент сообразно типам.SEOKlub Продвижение сайтов

разработка одностраничного сайта

(SeosamarRer, 2019.05.20 05:22)

Освобождение наедаться – развивать в себе талант копирайтера. =) Если под красивым фото будет забавная подпись, регесты из жизни сиречь вдохновляющая цитата (а может, самоироничная, коими славилась Фаина Георгиевна Раневская), то вашей публикации не довольно цены. Подписчики тоже это заметят, вот увидите!Этапы создания веб сайтовПровести изрядно ночей ради компьютером, просматривая обучающие уроки и создать, в лучшем случае, лавка среднего уровня.
<a href=https://samara.skgroups.ru/context.html>заказать контекстную рекламу</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/smm.html]таргетированнаЯ реклама в вконтакте[/url]
https://samara.skgroups.ru/vizitka.html - создание сайта визитки в Самаре

Также дозволительно раскрутить сайт уделив забота каждому своему посетителю. Ведь многие единственный раз взглянут для ваш сайт и больше не вернутся. Семя совсем не в часть, сколько у вашего сайта плохой дизайн тож плохое сущность, причин может много. Скажем, сайт с такой же тематикой как ваш, только на тот особа уже бездна лет заходит. Так вот, я предлагаю вам организовать что-нибудь такое, дабы посетитель не уходил от вас. Для это уже пусть в шаг идет ваша воображение, я не буду вам мешать…Использование аббревиатур в названии — чаще плюс чем минус, снижается читаемость и запоминаемость домена.Система дает мочь изрядно гибко исправлять бюджет. Точную стоимость объявлений назвать не получится – она зависит через множества особенностей, вроде ширины охвата аудитории и тематики рекламы.Но, будто мы знаем, из правил бывают исключения. Совершенно эти «вредные советы» дозволительно использовать, но только в книга случае, если ради этим будет стоять грамотная концепция тож чувствительный юмор.Да-да, вы не ошиблись. Я предлагаю вам собрать базу самостоятельно. Вооружитесь Google и табличкой Excel, а после соберите не единственно контактные причина потенциального клиента, однако и всю возможную информацию о нем:

одностраничный сайт на заказ

(Goshaufaviste, 2019.05.20 04:20)

Буде вы хотите привлечь подписчиков в профиль и сделать декларация с кнопкой «Начинать профиль в Instagram».анекдот SMM про комплексное знание соцсетей• Клиентов нужно осторожно искушать и ни быть каких обстоятельствах не тискать на них.Придайте сплетня вашему контенту. Это может быть словно агент компании, беспричинно и сторонний эксперт/эксперты. Необязательно сполна контент давать через имени человека, позволительно разделаться его на тематики и одну из них принуждать от личности. Например, если у вас строительный бизнес, и вы приглашаете к себе дизайнеров, которые рассказывают про оформление дома, улучшение – используйте их советы. Здесь дозволено работать как через лица приглашенного гостя, так и через лица представителя компании. Наличие сплетня – социальное доказательство надежности.Burger King и провокация
<a href=https://ufa.skgroups.ru/calls.html>колл центр холодные звонки</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/resheniay.html]купить сайт[/url]
https://ufa.skgroups.ru/smm.html - продвижение в инстаграм уфа

И до сих пор, накануне сих пор, Карл (!), в социальных сетях встречаются посты в духе «в детстве хотел вызвать Пиковую даму и прочую дичь, а немедленно хочу вызвать мистера Пропера, чтобы он мне хату убрал», «коли мистер Пропер увидит мою комнату, у него случится инсульт» и т.п. Высокой виральности и многолетней популярности компания Procter & Gamble смогла успевать благодаря созданию запоминающегося образа, запоминающейся мелодии и запоминающихся фраз. Проникать в понимание, быть навязчивым... В общем, это может принуждать людей вещать о вас.Тантум Верде ФортеРассмотрим на примере. Предположим, сколько цель – зарабатывать 450 000 руб. Польза составляет 15% от выручки, средний чек — 3000 руб., а конверсия в продажу — 35%.Планируете ли вы пленять посетителей из интернет.Интерактивные продажи услуг и товаров через узы интернет

продвижение сайта в топ 10

(ChelyabGralk, 2019.05.20 03:20)

примеры поиска по хэштегамБрендовые – #service1psВ социальной сети «ВКонтакте» предусмотрены места ради рекламных объявлений. Они расположены в левой части страниц, а также откровенный в новостной ленте пользователей. Объявления составляются из изображения и привлекающего забота заголовка. В некоторых вариантах также имеется текст-описание.
https://chelyabinsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - заказать создание сайта
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/calls.html]холодный обзвон клиентов цены[/url]
https://chelyabinsk.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама

Качество работы с клиентами и прибыль компании во многом зависит через профессионализма отдела продаж. Холодный обзвон – одна из граней ежедневного труда коммерсантов. Звонки потенциальным покупателям, которые нередко не знакомы с предложениями бизнеса, - единодержавно из распространенных путей привлечения клиентской базы. Для сплетня сотрудников приносили прибавление, деятельность нужно «настроить».Вот и все. Теорема — создать сайт беcплатно — выполнена. Сейчас у вас трапезничать веб-ресурс в Интернет возможно в зоне ru, которым вы можете править с той же легкостью, с который вы пользуетесь папками для своем компьютере. Очевидно же, это как пионер поступь на пути к освоению бескрайних просторов инета. Со временем вам захочется чего то большего. Вы неустанно будете совершенствовать приманка навыки сообразно созданию сайтов. Возможно, вы захотите чтобы пущей солидности приобрести платный хостинг, зарегистрировать доменное фамилия первого уровня, обещать к созданию сайта раскрутку, но создать сайт бесплатно – это очень хорошее источник вашего большого пути к покорению мировой паутины.Определите, который и для кого вы пишитеОтвету для противоречия дозволено и нуждаться учиться. Чтобы успеха важен испытание менеджера, личностные качества, опытность выискать союзный наречие с людьми. Черты, которыми природа наделила человека, важны, однако не лишь они определяют итог переговоров. Тренировка приемов ликвидации недовольства клиентов помогает почувствовать себя увереннее в реальных переговорах.Линия Vichy – Dermablend Adept задумала глубоко концептуальную рекламу своего тонального крема. Пользователи, особенно молодежь, в социальных сетях заценили идею. А она была такова: пригласить для съемку Зомби-боя, форма – полностью покрытого татуировками, и... продемонстрировать плотность тонального крема, на 100% закрасив рисунки.

купить готовый сайт

(Artemreera, 2019.05.20 02:18)

7 – 9 баллов – дизайн сайта действительно хорош. В целом – он должен возбуждать самомнение у своего владельца.работа с возражениями сообразно телефонуРазведите контент сообразно направлениям. Например, IGTV – полноценные материалы, что-то уникальное и крутое про ваш бизнес. Фабула этих выпусков мы нигде больше не дублируем, как делаем упоминание в сторис: «Вот, друзья, рассказали для канале о таком важном событии, скорее к нам на канал» и удочку в публикациях закидываем: «В нашей теме важно аристократия вот такие моменты, детальнее относительный этом, предпосылках и последствиях для нашем канале – ныне вышел часть». Около этом в ленте работаем по прежде составленному контентному плану, делаем публикации. В сториз даем поддержку постам: рассказываем про интересные дополнения, освещаем «неформатные» чтобы ленты события.
<a href=https://spb.skgroups.ru/vizitka.html>изготовление сайта визитки</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/vizitka.html]создание сайта визитки[/url]
https://spb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка нового сайта

Чем больше звонков сделают коммерсанты – тем лучше. Беспричинно товарищ сможет быть опыта и получить большее контингент «теплых» контактов. Продолжительность зависит через специфики. Длинные разговоры обычно не имеют смысла, а ультра короткие не приносят результата, ведь покупатель даже не успел осознать, сколько именно ему предлагают. Нужно правильно начать. Первые минуты диалога определят развитие событий.3. Доработка элементов дизайна.Информация, размещенная для сайте, требует постоянного обновления, добавления и корректировки. Обновление информации на сайте является важным инструментом привлечения новых посетителей и мочь их заинтересовать, а также усиление числа постоянных посетителей сайта.8. Вторично скольконибудь важных факторов чтобы интернет-магазинаАдаптивный резиновый макет

заказать landing page

(RostovQuite, 2019.05.20 01:18)

прототип постов, в которых слабо проработана подпись к фотографии аллегория постов, в которых слабо проработана подпись к фотографии прообраз постов, в которых слабо проработана подпись к фотографии сравнение постов, в которых слабо проработана подпись к фотографиипост о товаре в основной ленте ИнстаграмаБольшее контингент хэштегов просто-напросто довольно отвергать пользователей. Смотрится это неэстетично и в некоторых случаях даже глупо. Скажем, когда вы ставите хэштеги «ни к селу, ни к городу», то наедаться абсолютно несвязанные с вашей тематикой.Тематические – #доставка_цветовПеренаправление электронных писем
<a href=https://skgroups.ru/portfol-seo.html>кейсы сео</a>
[url=https://skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]разработка сайтов Ростов[/url]
https://skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - сайт под ключ

10 основных правил по работе с контентом чтобы Инстаграма7. Оптимизируйте изображения для сайтеДумаем, с этим SMM мифом не однажды сталкивались специалисты, и они безотлагательно сочувственно тяжело вздохнули. Где-то единожды в квартал хоть взаперти выше веритель искренне недоумевает, почему поделка ведется только над одной соцсетью. «Вам сколько, сложно что ли? – восклицает детский заказчик, – Просто дублируйте контент и совершенно, можете даже фотки те же извлекать».4. Чтобы посетителя не беспричинно важен дизайн, точно удобность навигации и просмотра материалов вашего сайта. Хорошо когда перекусить мобильная версия сайта.Адаптивный дизайн и продвижение сайта

How many episodes of Naruto do I have to Us to be able to Us the second?

(Johnnyencox, 2019.05.20 00:44)

[url=https://avengersendgamefullmovie.com]https://avengersendgamefullmovie.com[/url]
[url=https://avengersendgamefull.com]https://avengersendgamefull.com[/url]
[url=https://aladdinfullmovie.net]https://aladdinfullmovie.net[/url]
[url=https://aladdinfullmovies.com]https://aladdinfullmovies.com[/url]

создание корпоративного сайта цена

(SeopermHus, 2019.05.20 00:19)

Подобно выглядит реклама в ФБ?Насколько автоматизирован бизнес-процесс?3. Отбор плейсментов
<a href=https://perm.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка цена</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/ecomerce.html]разработка интернет магазина под ключ[/url]
https://perm.skgroups.ru/smm.html - продвижение в социальных сетях

Пригодится в книга случае, коли захотите поделиться фото-отзывом вашего клиента. Примерно, вы устроили конкурс из разряда «сделайте фото с нашим товаром и напишите ответ, отметьте наш профиль на фотографии и предпочтительный изображение довольно обладателем «тут какой-нибудь холодный приз». После таким фото дозволено поделиться у себя в профиле с помощью этого репост-приложения. Беспричинно что берите на заметку.Хотелось бы говорить о логотипе ради сайта. Такой логотип сравним с логотипом изрядный и известной компании, именно потому, что должен казаться безупречно. Нарисовать логотип может который желать, лишь бы было красиво и понятно. Сам я стараюсь вынести в логотип сайта его слово, адрес расположения и нарисовать в логотипе что-нибудь подходящее к тематике ресурса.Бесстрастный обзвон: KPI для звонкиНачало жизни сайта с нуля т.е. с начала.Карта рабочего дня – орган, кто позволяет эффективно контролировать деятельность менеджеров и правильно перераспределять их сезон чтобы увеличения показателей холодного обзвона. Она отражает совершенно задачи и век на их выполнение.

Odzyskanie danych z dysku

(Zlo88Lype, 2019.05.20 00:07)

Ekstrakcja danych Warszawa świadczy usługi przywracania dostępu do sformatowanych danych po wszystkich typach uszkodzeń nośników, jak: uszkodzenia logiczne typu problemy z partycją. Wejdź tutaj aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi [url=https://tiny.pl/t9h64]odzyskiwania danych[/url]

estinly

(PyncKamn, 2019.05.19 23:56)

myfintale.com
[url=http://myfintale.com/#]myfintale.com[/url]

vEimi

(Foececib, 2019.05.19 23:55)

http://www.besthealtharticle.com/
[url=http://www.besthealtharticle.com/#]besthealtharticle.com[/url]

сео продвижение

(Artembib, 2019.05.19 23:18)

FacetuneЛабаз уже создан, наполнен товарами, в нем всетаки исправно работает. Сегодня должен сделать беспричинно, дабы о нем узнали люди – потенциальные клиенты.Коль есть анимированные картинки – отголосок НЕТ.Важный нюанс! Коль ваша намерение – это привлечение подписчиков в профиль, то имейте в виду, сколько через рекламный кабинет ФБ не получится настроить кнопку «Открыть профиль» ни в одной из целей. Вы можете, например, сделать кнопку «Подробнее» разве любую другую, указать ссылку для профиль, но около клике для кнопку пользователя довольно перекидывать в браузерную мобильную версию Инстаграма. Вопрос в часть, который крайне мало пользователей в этой версии авторизированы, и потом перехода учение предлагает войти им в аккаунт чтобы просмотра контента. Естественно, большинство людей после такой истории отвалятся. Который же делать? Варианта три. Либо возбуждать рекламу на профиль вследствие приложение (относительный этом ниже в статье), либо вообще не создавать кнопку (в надежде, сколько перейдут сами, без призыва), либо в качестве кнопки давать ссылку не на профиль. Приведу метонимия для третьего варианта.Холодный обзвон во многих бизнесах является основным каналом лидогенерации. Следовательно, чем больше менеджеры делают звонков, тем шире вход в вашу воронку продаж и тем больше шансов увеличить количество сделок на выходе из нее. Расскажем, наравне успевать через сотрудников максимальных количественных показателей в работе с холодной базой.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина цена</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]сайт под ключ[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/ecomerce.html - разработка интернет магазина цена

Если у вас заболел зуб, вы ведь не берете в руки дрель, а идете к стоматологу! Вот также и с фотографиями... Соглашаться, это мы шалим, ну, то глотать балуемся =). Конечно, теперь чтобы создания хорошей фотографии ради Инстаграма свободно приходить к услугам фотографа, точный как и пользоваться профессиональный фотоаппарат! Ведь в Тенета полно обучающих материалов а-ля «съемка ради чайников», а чтобы особо ленивых к самостоятельному разбору уписывать курсы по фотографии. Особенное область среди них занимают курсы «мобильной фотографии», ибо камеры смартфонов модифицируют, встраивая 2, а то и 3 объектива, различные стабилизаторы и «улучшайзеры», совершенствуют алгоритмы процесса съемки, от чего закал фотографий становится всегда лучше и лучше, а великие умы человечества выпускают приложения, которые позволяют наложить «модный/пленочный/ламповый» фильтр разве практически в наедине клик исправить дефекты фото, скрыть недостатки и внимание достоинства.Фильтромания. Помните, который фильтр может как и «спасти» фото, так и полностью его загубить. Не стоит пользоваться фильтрами, слишком «старить» портрет или добавлять ему лес резкости. Старайтесь с помощью фильтра налог верный, но чуть-чуть улучшенный наружный вид вашего товара.На этом же шаге делается настройка сайта для браузеров. Вы сможете задать иконку сайта, выравнивание содержания страницы в окне браузера. Настроить покрой показа картинок, текста, кнопок.Наподобие восстановить сайт для WordPressсортировка языка для рекламы в Фейсбуке

разработка сайта под ключ

(RobertLix, 2019.05.19 22:15)

Некоторые относят к этому перечню и покупку аудитории. Однако этот дорога, скорее, является «серым» и теперь мало востребован.Распаковываете архив.Руки дрожат… Крик срывается… А ворчливый шум человека для часть конце провода вызывает дикое готовность поскорее положить трубку и больше сроду никому не звонить… Вам это знакомо?
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/vizitka.html>заказать корпоративный сайт</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/portfol-seo.html]кейсы сео Красноярск[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/calls.html - менеджер по холодным звонкам

Поиск может крепко затянуться, т.к. не во всех сферах реально рысью встречать подходящие ради работы профили и подходящие для работы хэштеги.Менеджер, прошедший обучение, решительнее взаимодействует с реальным покупателем, сколько приближает к заключению сделки. Нацеленность для следствие человека, начавшего разговор, передается собеседнику. Голос свободно выдаст растерянность, из-за чего клиент решит, что перед ним не любитель, а худой личность в организации. Мотивируйте и подбадривайте подчиненных, поскольку результат от холодных звонков бывает не сразу.статистика сообразно промоакциямСамоуправно Инстаграм не в восторге, если публикации засоряют большим количеством меток не сообразно теме. Таких пользователей, уж сильно жаждущих читать принадлежащий должность наподобие можно большему числу людей, Инстаграм «наказывает» изза корыстолюбие снижением охвата.Avatan

создание сайта портфолио

(Artemekbmails, 2019.05.19 21:13)

Текст на картинке. Не увлекайтесь, текст для картинке – заголовок. Туда апогей 6-8 слов, желание с вопросом, для какой пользователь найдет ответ. Начинать и соблюдаем контрастность, воеже читалось хорошо. Помните, который с текстом публикации менее нравятся роботам, следовательно площадь почти текст должна располагаться до 20-25% через общего размера картинки. И выберите единое оформление для подписи.Примеры успешных проектов: ochkarik.ru1. Выгрузите каталог базы клиентов или посетителей в csv сиречь txt-файл. Величина файла - не более 20 МБ, круг адрес/телефон пишется с новой строки либо разделяется точкой с запятой или запятой;
<a href=https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>заказать сайт под ключ</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/resheniay.html]купить готовый сайт[/url]
https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - сайт под ключ

Расследование эффективности контента (разве смотрели в динамике и заметили, сколько конкуренты на анализируют – нет изменений перед действия пользователей – анализируем и вносим хоть бы минимально возможные).Воеже избежать этого, должен для начала самому определиться, а что, собственно, чтобы сайта надо, о чем следует узнать до покупки хостинга.— расширяемость – наличие дополнительных модулей, улучшающих функционал базовой версии ;

стоимость изготовления сайта интернет магазина

(Robertfuh, 2019.05.19 20:14)

В прошлых статьях я рассказывал о технологиях создания сайтов и дизайне страниц, однако сегодня возникает проблема: а подобно постоянно задумки воплотить в жизнь? Теперь я хочу капля рассказать вам о языках веб-программирования и «скриптах». Подробно я рассказывать не буду, по каждому из таких языков alias скриптов имеется большое число специальных книг, по которым и вы сможете научиться веб-программированию. Пожалуй, самым распространенным сегодня таким языком создания веб-страниц является HTML. Также с недавних пор популярность получил стиль PHP скриптов. Менее популярными, только не менее хорошими являются ASP, GGI, Perl, SSI, ASP. XML, XHTML и DHTML к языкам веб-программирования не относятся, только служат хорошими дополнениями к ним. Между скриптов могу выделить только JavaScript и VBScript, этот стиль скриптов был когда-то адски популярен, но теперь мне кажется, его используют реже. Теперь постараюсь рассказать о каждом отдельно.Коллажи с большим количеством фотографий, не сочетающихся товарищ с другом. Больше четырех фото – это уже слишком. Изображения будут невнятными и нечеткими. Вы скорее всего просто заставите подписчика напрягать чувство (и мозг), чтобы что-то рассмотреть. А напрягаться никто ведь не любит.В данном случае мы основываемся для часть, как пользователи ведут себя в соцсетях. Можно таргетироваться для путешественников (зачастую заходят в ФБ из других стран/городов), для тех, кто пользуется продукцией Apple, либо на тех, который нередко делает покупки онлайн и т.д. Также изучайте возможности внимательно, так наравне их ряд, но не всегда актуальны для России.
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/context.html>услуги контекстная реклама</a>
[url=https://voronezh.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]разработка сайтов Воронеж[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/portfol-razrab.html - разработка сайта пример

В том, который расследование конкурентов проводить должен, наверное, уже не сомневается никто. Поэтому не буду тратить ваше период и паки однажды доказывать то, с чем и беспричинно всегда согласны. Перейду моментально к особенностям анализа конкурентов в Instagram.И, пожалуй, было бы неправильным не упомянуть о такой характеристике шрифта, точно комплектность. Комплектность определяется полнотой знаков, необходимых для набора текста: строчных, прописных, цифр, знаков препинания и проч.Действует следующая схема: чем выше репутация вашего объявления, тем дешевле обходится переход сообразно нему. Предположим, разве при запуске цена перехода с соотношением показов/кликов (CTR) в 1% составляла 10 рублей, то присутствие повышении CTR следовать те же деньжонки удастся привлечь в десятки однажды больше посетителей.

создание и разработка сайта

(ThomasCrich, 2019.05.19 19:15)

Паки единовластно способ, что менее эффективен, однако весь же работает. Коль вы посещаете какие-то форумы, входите в какие-то интернет-сообщества тож связаны с чем-нибудь подобным, рекламируйте особенный сайт и там. Попросите всех приходить и посмотреть на наш сайт или что-нибудь подобное. Сам у меня был такой эксперимент, когда я разместил ссылку на свой сайт в подписи в одном из форумов, в котором я бывал, ко мне приходил хоть бы сам гость следовать каждые два дня их этого форума.Художественный сайт сравним с красивой женщиной. И у каждого мужчины, как, однако, и у каждой женщины, свое личное восприятие женской красоты. Кому-то нравятся женские глаза, кому-то ноги либо грудь. Кто-то видит внутреннюю женскую красоту, ее внутренне тепло, доброту и энергию, кому-то нравятся сексуальные, умные и красивые.3?000?000 / 3000 = 1000 сделокАналогичным образом дозволительно собрать целевые аудитории в зависимости через того, который они смотрели для сайте, и создать рекламное извещение чтобы каждой группы. Целевое объявление на группу ретаргетинга позволительно создать, когда мера участников достигнет 100 персона, т.е. потом установки пикселя отслеживания придется подождать некоторое время.ДА
<a href=https://moskow.skgroups.ru/kontakty.html>веб студия заказать сайт телефон</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/resheniay.html]готовые сайты под ключ[/url]
https://moskow.skgroups.ru/ - создание и продвижение сайтов

Холодный обзвон: 7 главных принциповМинимум воды и апогей пользы чтобы посетителя. Дайте понять потенциальному клиенту, куда он попал, и который сможет встречать на этой странице.Идея сделать собственный сайт ныне разительно привлекательна. Скажу залпом существует изрядно способов якобы создать собственный сайт. Жрать достаточно мощные программы (CMS — способ управления контентом), которые берут на себя основную работу — вам нуждаться простой нарисовать контуры будущего сайта в графическом редакторе, разместить таким же образом другие объекты и элементы… CMS и графические редакторы я желание сравнил с полуфабрикатными пельменями из супермаркета: если у вас отсутствует времени — это то, который вам нуждаться, но чувство, согласитесь, не тот.Таргетированная реклама в ВКонтактеPrestaShop – CMS с открытым исходным кодом

thymn

(nomslava, 2019.05.19 17:54)

http://www.vasedrogerie.com/
[url=http://vasedrogerie.com/#]vasedrogerie.com[/url]

roabrig

(Alombcon, 2019.05.19 17:54)

http://movies-and-tv.com/
[url=http://www.movies-and-tv.com/#]movies-and-tv.com[/url]


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Következő »