Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

......................

NÉPDALTÍPUSOK

A variálás állandó folyamatában az új meg új formák alakulásának szövevényes folyamatában, kevéssé sikerült vagy életre nem való kísérletek és sikerült, de el nem terjedt, vagy kiveszőben lévő egyedi darabok tengeréből emelkednek ki mint szigetek vagy nagy szárazföldek, a típusok: egy-egy dallamelgondolásnak, formai alakulatnak folytonos újraalkotásából keletkező változattömbök. Egy-egy ilyen, felismerhetően azonos dallam összetartozó változatait is szokták típusnak nevezni: így nevezi például Járdányi a Magyar népdaltípusok c. kiadványában az egyes dallamokat, amelyek szélesebb területen, több változatban ismeretesek. Ugyanígy használja a típus fogalmat az MNT VI. kötete. Ezek a „típusok” tulajdonképpen „a dallamok”, amelyeknek a műzenében egy-egy alkotás felel meg. Mindössze az a különbség, hogy a műzenei alkotás egyszeri és megmásíthatatlan, a néphagyományban viszont egy alkotás sok változatban él – mintha a zeneszerző művét csupán számos vázlatából ismernék. Éppen ezért helyesebb a típus szót tágabb értelemben venni: több önálló „alkotást” – vagyis változatokban élő dallamot – összefoglalóan nevezni közös típusnak aszerint, hogy több vagy kevesebb vonásban hasonlók egymáshoz. Rokon dallamokat és nem azonos dallamokat nevezek tehát a továbbiakban típusnak. Az a kérdés, milyen rokonság alapján nevezhetünk így különböző dallamokat.

Legtágabb a rokonság akkor, ha a dalok egyetlen meghatározó sajátsága alapján húzzuk meg a rokonság határait. Tulajdonképpen az eddigi fejezetekben tárgyalt összes tulajdonság szerint lehet „tipikus” egy dallam, s tartozhat ilyen vagy olyan típusba: van dallamvonal szerint típus, hangkészlet szerint (sőt hangnem is tehet dallamot tipikussá), van ritmus-, illetve szótagszámtípus, formatípus, sőt dallam–szöveg kapcsolat is lehet jellemző néhány szorosan összetartozó dallamra, végül, de nem utolsó sorban az előadásmód is foghat össze „típust”. Vegyük sorba ezeket a lehetőségeket.

Nem kell bizonygatni, hogy a dallamvonal, illetve egy összetettebb dallamfelépítés lehet tipikus, és sokféle eltérő megoldásban jelentkezhet. Legtágabb határok közt beszélhetünk ereszkedő (01–094), helyben topogó (0129–0141 és 0280–0302), emelkedő (0256–0275), kupolás dallamokról (0319–0393), kétrészes – például kvintváltó (01–049) vagy kvinttel magasabban ismétlő (0323–0324, 0335, 0345, 0359), mély járású (16/e, 46, 0137, 0143–0152, 0176–0179, 0293–0302, 0311–0318), magas járású (01–049+0234–0244), tág ívű (022, 039, 0219, 0369–0393) és szűk menetű dallamokról (0146–0152, 0308–0309), s ezek bizonyos {240.} vonatkozásban valóban közelebbről vagy távolabbról rokonok. A dallamnak még a tagolása is lehet igen tipikus: a kadenciái. Bizonyos kadencia-sorozatok is összekötnek dallamokat egymással, például 7 [5] 3, 4[5] VII, ezek többnyire kvintváltók: 5[4]3, 5[4]2 históriás jellegű vagy táncnóták a „sirató rokonság” jellegzetes példái; 1[5]4 az új stílusra jellemző és így tovább. A hangkészlet néha igen jellemző egy-egy dallamstílusra, különösen a fejlődés korai fokozataiban, de még olyan fejlett parasztzenében is, mint a bolgároké. A magyar népzenében is más-más jellege van a dúr pentachord dallamoknak (0303–0309), mondjuk a Zobor vidéki lakodalmas énekeknek (0303, 0307) vagy a hexachord (+oktáv) hangkészletnek, mondjuk a regösénekeknek, betlehemesnek és dudazenének (201., 42–45., 50–54., 152., 256. pl.), mint az oktávterjedelmű ötfokú daloknak. Ötfokú dallamok: ez a tág hangkészlet-meghatározás is, minden tág volta ellenére is, jelent bizonyos rokonvonást, ami határozottan elkülöníti más dallamoktól. Igen sok dallamot meghatároz a fríg hangnem, ha ugyanis annak fő hangjaira épül fel a dallamvonal (0178, 0255, 0282, 0284, 0290/a). Egészen különválnak hangnemi-hangkészleti sajátságaikkal azok a dalok, amelyeknek egész dallammenetük az „akusztikus skála” hangjaira épül, s annak jellemző hangjait lényeges dallamhelyen építik be a dallamvonalba (69, 0278). Funkciós dúr-dalok (0317), hipo-skálákban mozgók (0240–0244) mind külön rokonsági körbe tartoznak. Ismét határozott típust jelentenek a drm-n recitálgató dallamok (0129–0141).

A magyar népdalban (a népköltészethez hasonlóan) igen nagy jelentősége van a szótagszámnak: egy-egy szótagszámcsoport vagy különösen egy-egy sajátos versszakképlet összekapcsol sok, egyébként különböző dallamot. Az olyan ritka sor, mint az ötszótagú, különösen ha a versszak mind a négy sora ilyen, annyira különválik a magyar dalok többségétől, hogy ez már típussá is avatja (e tekintetben legalábbis). De igen jellegzetes csoportot alkotnak a 6-os, 8-as, 12-es izometrikus dallamok is – ezek többnyire a régi parlando-rubato dalok főcsoportjai; a 12-esek pedig a régi stílusban szinte kivétel nélkül az úgynevezett „recitálók” csoportjába tartoznak. Ellenben a 7 és 11 szótagúak a régi stílusban kivétel nélkül táncdallamok, a 6+5 tagolású 11-es pedig szinte egyetlen dallamot jelent: a „Hol jártál az éjjel cinegemadár” szövegű kanásztáncot (04). 13–14 szótagszám egy dallamon belül a kanásztánc legjellemzőbb típusait jelenti. Új dalaink között a 10-es és 11-es szótagszám jelent igen tipikus dallamcsaládot, az új stílus legnagyobb tömegű, legjellegzetesebb darabjait; 16-os szótagszám a közép-erdélyi új dallamokat, s ennél hosszabb sorok már csakis az új stílus AABA formájú dalaira jellemzők, tehát ismét egy szűkebben körülírható dallamfajtát határoznak meg.

Még közelebbi rokonságot jelenthet egy-egy sajátos ritmusforma. A mazurka-ritmus igen erős hasonlóságot tud éreztetni még nagy dallamkülönbség ellenére is.

ritmus 4–5 dalunkra jellemző, amelyeket ezért egymás közeli rokonainak érzünk.

{241.} Talán még erősebb a típusalkotó ereje a formának. AA5A5A dallamainkat szinte mind egy típusnak lehet érezni. Nem kevésbé a fordítottját: A5A5AA-t. Még jellegzetesebb, egyéni arculatot tud adni egy dalnak a szaffikus forma magyar változata. A 118–119. és 160. példában több változattal is bemutatott dallamcsaládot például szinte semmi más tulajdonság alapján nem lehetne egyetlen variánscsoportba sem összehozni, csakis a forma alapján: dallamiránya hol fölfelé tartó egészen az oktávig, hol a kvintről lefelé mozog, hol meg a kvint körül marad; hangnem-hangkészlete alapján lehetne dúr pentachordtól oktáv terjedelmű dúr, akusztikus, fríg, hipo-ión, eol dallam; szótagszáma és ritmusa a 3–4. sorban nagy különbségek között ingadozik, tehát mint „heterometrikus versszak” is különböző helyen szerepelnének változatai akár egy ritmusrendben, akár a szótagszám szigorú rendszerében. Ami mindben közös, az egyedül a forma: AAb+bc, a késői szaffikus jellegzetes formája; ennek megfelelően a nép is egyetlen dalnak ismerte és mindig ugyanarra a szövegre énekelte. (Pontosabban: ugyanazt a dallamot ugyanazzal a szöveggel variálta ilyen különböző formában, ahol minden megváltozhatott a dallamban, egyedül a forma nem.)

Még a dallam–szöveg kapcsolat is lehet típusalkotó elem: kanásznótáink, dudanótáink sajátos szövegeknek sajátos ritmussajátságokkal való együttjárását jelentik, különböző dallamokban. „Jaj-nótáknak” pedig azokat nevezzük, amelyek sajátos szövegkezelésükben gyakran toldják ki a szöveget: jaj, jaj, jaj (csuhajja, la-la-la) féle szótagokkal a dallam kitolódott sorvégein vagy páratlan sorain. A „virágénekek” is elég jellegzetes csoportot jelentenek: virágot emlegető refrénszövegükről nevezzük így, a legjellegzetesebbek a háromsoros, refrénes dúr-pentachord dallamok.

Végül az előadásmód is jelölhet típust: „recitálók” kivétel nélkül 12-es parlando, ötfokú drm-kezdetű dalok; s az 5/8-os előadás a régi stílusú 11-esekben tapasztalható, ahol a 4/8-ot váltja fel a kissé fellazított, nagyobb érzelmi töltésű, kiszélesített ritmus.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, többnyire elég tág határokat jelent: azt, hogy egy-egy tulajdonságban bizonyos dallamok közösek és másoktól elkülönülnek; de azért ez még nem teszi őket egy jól meghatározható típus tagjaivá. Ahhoz több kell, mint egyetlen tulajdonságban való egyezés, és ebben az egy tulajdonságban való különbözés a többi dallamtól. Viszont mindjárt azt is meg kell mondanunk, hogy olyan dallamcsoportot sem tudunk felmutatni, amelyik mind a hét felsorolt tulajdonságban különböznék a többi daltól. Még a legsajátosabban körülírható kanásznóta-csoport is csak egy-két tulajdonságban különbözik minden más dallamtól, egyéb vonásaiban hol több, hol kevesebb dallammal tartja a rokonságot. Sajátos ritmusuk és szótagszám-szabadságuk, valamint dallam-szöveg kapcsolatuk alapján minden más daltól különböznek, ötfokúságuk, kvintváltásuk, dallamvonaluk menete, jellegzetes A5A5kAAk formájuk, táncszerű, feszes giusto előadásmódjuk más-más dallamokban is feltalálható. Azonban nemcsak a különböző vonások tartoznak hozzá egy stílushoz vagy egy típushoz, hanem {242.} mindaz, ami jellemző rá, akár közös az mással is, akár nem. Az a kérdés, vannak-e olyan típusok, amelyekben minden elsorolt tulajdonságnak kötelezően csak egy bizonyos megoldása fordulhat elő. Ebben a megfogalmazásban a Kanásznótát már ilyen típusnak nevezhetjük: sajátos dallamvonal (kvintváltó, egymotívumú „Páva-dallam”), sajátos hangkészlet (9–VII ötfokú), egyéni metrikai-ritmikai sajátság, szövegkapcsolat és táncszerű előadásmód jellemző rá. Ebből a metrikai sajátság és a szövegkapcsolat minden mástól különbözik, dallam, hangkészlet és forma sok daltól elválasztja, de összekapcsolja a dél-dunántúli ötfokú-kvintváltó dalok egész sorával. Viszont itt már olyan szűkre vontuk a beletartozó dallamok határát, hogy mindössze két dallam tartozik bele, amit az MNT VI. kötete egyetlen dal variánsainak minősített (03–04). De vannak nem kvintváltó, sőt nem is ötfokú kanásznótáink is; ezek csak a szövegkapcsolat és a ritmus–metrum alapján rokonai az előbbieknek, vagyis a „megkülönböztető jegyekben”, összes többi tulajdonságaikban eltérnek tőlük: „Csóri kanász, mit főztél” (Pt 43) még (elhomályosult) ötfokúságával közelebb van, de már nem kvintváltó, s első motívuma is más; 0292 dalunk pedig már se nem ötfokú, se nem ereszkedő dallam, mégis kanásznóta. Ezeket már csak egy tágabb meghatározás kapcsolja össze.

Látjuk tehát, hogy tágabb és szűkebb meghatározások keresztezik egymást; több vagy kevesebb jellemző, közös jegy alapján pontosabb vagy lazább körülírást, szorosabb összefüggést jelezhetünk.

Különböző, szűkebb-tágabb körbe tartozó típusokat mutattam be a Pt dallam-mutatójában (l. „Típusok, eredet”.) Annak célja csak az volt, hogy különböző, kidomborodó sajátságokra, bizonyos rokonságokra felhívja a figyelmet (amit akkor már nyilvántartottunk).

Nyilván sem a maximális követelmény nem lehetséges: hogy minden tulajdonságban jellemzők s egyúttal minden más dallamtól különbözők is legyenek a „típusok”, sem a minimális, hogy csak egy-egy tulajdonsággal határozzuk meg a „típust”. Az elsőt nem lehet elérni, a második pedig kevés. Kell tehát több jegy ahhoz, hogy valamit típusnak mondhassunk, de mindig lesz benne egy vagy két kidomborodó sajátság, ami leginkább föltűnik és jellemzi a típust, és kell hogy a típuson belül különböző dallamok legyenek, amelyek a nem kiemelkedő sajátságokban eltérjenek egymástól. S amit így elsorolunk, abban mindig számolni kell olyan, ezúttal elhanyagolt tulajdonságokkal, aminek alapján, más vonatkozásban más típusba is sorolhatnánk az illető dallamot. Amikor például főképp hangjaival határozzuk meg a dalt – dallamvonal, hangnem, hangkészlet, kadenciák alapján – akkor ritmusával kapcsolódhat egészen más dalokhoz is, és fordítva.

Ezúttal ugyanis a dallammozgás irányával, a kadenciákkal, a hangkészlettel és hangterjedelemmel (tehát hangnemi sajátságokkal) és a forma alapján állítom össze a típusokat. Eltérek Járdányi rendszerétől abban, hogy egyrészt lazábban határozom meg a dallammozgást, hiszen nem egy tízezrekre rúgó dallamanyag egyszempontú elrendezésére akarom felhasználni, hanem csupán a közölt anyagban akarom jellegzetes csoportokra felhívni a figyelmet; másrészt éppen ezért {243.} több szempontot is figyelembe veszek egyszerre. Inkább valami olyasféle tipológiára törekszem, aminőt Bartók adott könyvében, azzal a különbséggel, hogy az ő fő szempontja a versszakszerkezet és ritmus volt. De előzőleg már elkülönített három stílust, amelyet több vonással jellemzett: a régi stílust ereszkedő, ABCD felépítésű (vagy kvintváltó), ötfokú, izometrikus tulajdonságokkal, az újat négyféle visszatérő formával, alkalmazkodó tempo giustóval, s csak azon belül határolt el szótagszámcsoportokat, illetve a „Vegyes osztály” III. alosztályában különböző versszakszerkezeteket. Egyes csoportjai már valóban „típusokat” fognak össze; a többiek azonban vagy túl tágak, vagy túl vegyes elemeket tartalmaznak, mert a választott összetartó sajátság (metrika, ritmika) a legkülönbözőbb eredetű és stílusú dallamokban is lehet közös.

Magam követem Bartókot abban, hogy különválasztom az ötfokú dalokat a diatonikusaktól, de nem elégszem meg azon túl a szótagszámcsoportokkal, hanem további megkülönböztetéseket is teszek mélyebb és finomabb dallamrokonság meghatározására. Az új stíluson belül is forma és dallammozgás szerint adok további elhatárolást, s messze túl kellett menni mind Bartók, mind Járdányi szempontjain a két nagy stíluson kívül eső típusok meghatározásában.

Arról természetesen szó sem lehet ezúttal, hogy a teljes magyar népzenei anyagot mutassam be „típusokon” keresztül. Az még az összkiadásban sem lehetséges, hiszen számos „típuson kívüli”, magányos darabot is be kell mutatni, amit csak szükségből sorolunk egyik vagy másik típus elé, közé. Mindössze a kétségtelenül kialakult, ismert típusokra akarom felhívni a figyelmet a saját példáimon és gyűjteményemen belül. Leginkább típusnak nevezhető csoportok találhatók az ötfokú dalok közt, a sirató rokonságában, a dudanóták közt és az új stílusban; tehát ahol összefüggő stílusról beszélhetünk. Stílus ugyanis azt jelenti, hogy sok egymáshoz hasonló darab keletkezik. Legkevésbé tudjuk (egyelőre) meghatározni azt a sokféle dallamot, amely ezen a négy stíluskörön kívülesik, és tulajdonságai rendkívül tarka képet mutatnak. Ezeket többnyire csak tág határok között, inkább elkülöníthetjük egymástól, semmint szorosan meghatározhatnánk.

Lássuk mindenekelőtt az ötfokú, régi dalokat. Legkiugróbb típusai a kvintváltók. Ezek közt is igen jellegzetesek az „egymagú” dalok, amelyek egyetlen motívumot kétféle zárlattal periódussá fejlesztenek, s azt kvinttel mélyebben megismétlik (A5A5kAAk). Ezen belül külön is nagy család, az úgynevezett „Páva-család”, amelyet meghatározott „mag”, dallammozgás jellemez A-sorában: 8–4–7 fokok után 8–4–5 (02–014, valamint az MNT VI. kötetének szinte a teljes anyaga.) Ez a „típus” már majdnem egyetlen dal; de a különböző szótagszámú és ritmusú változatai különböző szövegekkel társultak, s ezekhez a szövegekhez és metrikai formákhoz annyira hozzáalakultak apró dallamrészletekkel, s egy-egy ilyen önálló forma olyan variánsgazdagságban él a nép közt, hogy önálló dallamnak kell tartanunk a család minden tagját, s a családot együtt típusnak. Ezek szabályszerűen 7[5]3 kadenciasort alkotnak (amit nem egy dallam vagy variáns elváltoztathat); ugyanilyen kadenciákkal és A5A5kAAk periódusos-kvintváltó formával más dallam {244.} is építkezik (például 01 és 015). Számos hasonló kadenciájú, kvintváltó dalunk épül viszont két különböző motívumból: A5B5AB (kétmagúak): 01, 016–021. Jellegzetes csoport az olyan kvintváltó daloké is, amelyek a periódust egy hanggal mélyebben záruló első sorral alkotják 4[5]VII kadenciákkal (ezeknek egyike-másika esetleg el is változhat egyes változatokban): 022–032. További kvintváltó csoportok: 5 [5] 1 kadenciák (033–037); 8 [5] 4 kadenciák (vagy 9 [5] 5): 038–047. (Mindig az alkalmi módosulások leszámításával.)

Sokban közeli a dallammozgás a kvintváltókhoz az ismétlés nélkül ereszkedő, ABCD formájú dalokban (064–0101). Ezek közt is lehetnek lépcsőzetesen ereszkedők: 080–081, 083, 088, 092, 093, esetleg 062, 086 – továbbá Pt 24, 49, 60, 98, 108?, 110–111, 124, 141, 180. Külön csoport az olyan ereszkedőké, amelyek 5–4–5–4–5–8 fokokon kezdenek: 095–097, 0100–0101, 0117–0118, továbbá Pt 17, 44–45, 113, 123, 134–135, 152, 230. Hasonló, mégis elkülönül tőlük az 5. fokon mozgó (de a 4.-et nem érintő) kezdés és utána 8.-ra ugrás (és utána természetesen ereszkedő dallamvonal): 094, 098–099, továbbá Pt 20, 121, 138, 168, 171?, 218. Nagyon sok ereszkedő régi dalunk kezd az oktáv ismételgetésével (vagy ami avval egyenlő: 8–5–8, 1–8... ugrásokkal): 073–074, 076, 092, 0109 és 191. példa, továbbá Pt 70, 87, 117+126+191 = 166. pl. Pt. 131, 168 stb.

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,
Mégis besorozott Ëngëm katonának.

 

MF 1229/b–1930/b lányok, Menyhe (Nyitra) 1909. Kodály

Nem kevésbé gyakori és jellegzetes az első sor oktávon induló és 7. fokon záruló első sora (8----7): 016, 018, 019?, 020, 047, 066, 071, 077–080, 082–083, 086, 088?, 091, 0102, 0109–0110, 0113? továbbá Pt 27, 49–52, 105+107, 124, 133, 165.

Nagyon tipikus az ABBC felépítés – tehát két azonos középső sor – nyolcszótagos, ötfokú-ereszkedő dalainkban. Gyűjteményünkben csak 066, de lásd Pt 50–52, 59, 87, 89, 92, 131, 133, 141, 157, 160=166. (Amint látjuk, ez érintkezik az előbbi csoporttal is: van tehát egy szűkebben összetartozó csoport: 8– – –7 kezdés és ABBC felépítés.) Hasonló ehhez, hogy a szélső sorok ismétlődnek vagy egymáshoz hasonlóvá váltak (AA(k) BB(k) vagy ABCC): 067, 070, 072?, 089–090, továbbá Pt 110.

A két első sor ismétlését (AABC formát) jellegzetesen olyan régi dalokban találjuk, amelyek három-négy nagyívű sorból – oktávról az alapra lefutó sorból {245.} – állanak, tehát kadenciáik 1 [1] 1. Ilyen 0114, továbbá Pt 54, 76, 79–86. Ezek többnyire 8 vagy 10 szótagos sorokból állanak.

Egészen más jellegűek az ereszkedő 12-esek: 24/ab. (lásd még Pt 178-at). Ezek erősen recitáló dallamok, ahol szinte az ötfokú, ereszkedő dallammenet vázát rajzolja ki a dal sok hangismétléssel.

Különválnak azok az ereszkedő dallamok, amelyekben csak az első három sor ereszkedik fokozatosan, le is jut az alaphang környékére, azután a negyedik sor újból magasra ível fel, vagy már a magasból indul is: 013, 065, 068, 074, 084, 0101, 0103, 0111–0114, 0133, 0141 és 23, 24/a, 58. példa.

A magasról ereszkedők után lássuk a középen mozgó pentatondalokat. Legjellegzetesebbek a drm-tengely körül mozgó dalok: 0129–0133, 0137, 0139–0141, továbbá Pt 77–78, 158, 162–164, 171, 179–142, 220, valamint Kodály 1973, 30. A drm-kezdettel jellemezhető dalok is összefüggő típust alkotnak, de néha – nagy ritkán – emelkedők is lehetnek, s szinte kivétel nélkül parlando (sőt recitáló) előadásban élnek: 0134–0136, 0138, továbbá Pt 96–97, 100, 127, 173–176.

Ötfokú, régi dalok közt ritka az ennél mélyebben járó dallam, de ami van, az határozott típus. Ilyen alulról vagy középről induló és alsó járású a 0143–0145 (továbbá Pt 22, 41, 96!, 220 és Kodály 1973, 32 „Túl a vízen egy kosár”). Szintén jellegzetes típus a néhány tetraton és triton dallam:0146–0152 és Kodály 1973, 28 „Csak azt szánom-bánom”= 276. példa.

Erősen összetartozó típust alkotnak dudanótáink. Ez ugyan ritmusuknak köszönhető, s erre vonatkozik a megjelölés is. Szinte kivétel nélkül 8 szótagosokat tartunk nyilván ilyen névvel, amelyekben kvint-kvartváltás nyomait lehet fölfedezni. Összetartozásukat további dallam- és formaelemek határozzák meg, amelyeket majd a következő fejezetben, eredetük tárgyalásában fogunk részletezni, mert a keleti párhuzamok világosabbá teszik. Egyik csoportjuk formája A5 vagy A4ABC (vagy A5–4ABB), másiké A5–4BAB (A5–4BAC): 050, 055, 062 (=Pt 250), továbbá Pt 248–252, 256, 270 és 053–054, 057–059, 061 (=Pt 260), továbbá Pt 258–259. Kivételesen 6–7 szótagú kvint-kvartváltó, alapritmusú dalokat is neveznek dudanótának: 050, továbbá Pt 56, 245.

Közeli rokonai ezeknek a dudanótáknak olyan 8-as parlando dalok, amelyeknek 2. sora már leszalad az alaphangra, néha már az 1. is: 112/a (= Pt 4) és Pt 37. Ugyancsak közeli a kvintváltó, egy magból felépülő dalok némelyike, amelyek az 5. fokú főzárlatot leviszik az 1. fokra: 151. példánk (= Pt 21). Jegyezzük meg mindjárt, hogy ennek ritmusa tipikus 6-os dudanóta-ritmus. (Ebben a dalban tehát összeolvad a dunántúli mintára elváltozott, egymagú, kvintváltó, Páva-motívumhoz hasonló dallamszerkezet az A5BAAk dudaritmusú dallamok szerkezetével. Ilyen oka is lehet az 5. fokú kadencia „lecsúszásának” az 1. fokra!)

A dudanóták többségét csak erős fenntartással lehet ötfokúnak nevezni mai alakjuk szerint. A későbbiekben látni fogjuk, hogy szo- és do-alapú, sőt félhangos ötfokúságban mozgó dallamokat lehet párhuzamba állítani velük; ezért, mostani diatonikus jellegük ellenére is az ötfokúak után tárgyaltuk őket.

{246.} Viszont a következők már kétségtelenül diatonikusak, bár jó részüket Bartók még az ötfokú, régi stílusba (A-osztályába) sorolta. Régiségük természetesen vitathatatlan, és sok egyéb tulajdonságukkal kétségtelenül közel állnak régi, ötfokú dalainkhoz.

Legfontosabb csoport a diatonikus parlando 12-eseké. Ezeknek hullámzó dallamvonala határozottan eltér az ötfokú 12-esek kifejezett ereszkedésétől; egészben véve és legtöbbjüknek kadencia-sora alapján mégis ereszkedőknek mondhatók. (Kadenciáikról az eredetkérdések tárgyalásakor szólunk.) Legszívesebben balladával, régi históriás ének vagy koldusének szövegeivel és halottas énekekkel járnak együtt. Ilyen 0155, 0163, 0165, 0193–0196, valamint 192–195. példa.

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj
Gazdag Fülöp császár, gazdag Fülöp császár!
Mer ién néked adom, mer ién néked adom

 

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:
Ivegablak alatt nagy hosszú almafa,
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága,
Háromszáz levele, hatvanhat virága.

 

Tova jő egy legény, be szomorú szegény!

{247.} Tova jő egy legény, be szomorú szegény!
Látom a szájáról, szállást kérne szegény.
S adnék neki szállást, a lovának állást,
Nekie pediglen csendes lenyugvást.

 

Az öreg Dancia magát siratgassa:

Az öreg Dancia magát siratgassa:
Istenem, Istenem, Kilenc lyányom közül,
Kilenc lyányom közül még egy fiam sincsen!
Istenen, istenem, ki váltson fel ingem,
Ki váltson fel ingem katonarabságból!

 

192) MF 2491/a 36 é. férfi, Trunk (Moldva) 1930 Véress S.; 193) Kallós 1970 108; 194) MF 1320/d asszony, Székelyvaja (Maros-Torda) 1914 Bartók = Pt 348 más szöveggel; 195) Pusztina (Moldva) 47 é. vak férfi, 1951 Kallós.

Hasonlóan ereszkedő-diatonikus, de nem annyira recitáló, mint a 12-esek, egy sor 8-as és 11-es 5[4]3 kadenciás (esetleg lassú táncritmusú) dallam: 0181–0184, valamint 5[4]2, 5[4]1 és hasonló kadenciákkal lépcsőzetesen leszálló 6-os vagy 8-as: 0166, 0164, 0188, 0194. Rokon ezekkel néhány oktávról, hetedik vagy hatodik fokról ereszkedő dallam 2. és 1. fokú kadenciákkal: 0161, továbbá 196–197. példa.

Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?

{248.} Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?
Talán az édesëm A lókeresőbe?

 

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,
Mér nem hagytál békit Én árva fejemnek?

 

196) MF 522/a (Maros-Torda) Vikár?; 197) Bánffyhunyad (Kolozs) 1908 Bartók.

Ezekhez hasonlók kadenciákban, de dallamvonaluk domború (dúr- vagy mollterccel, mint az előzők is):

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.
Hull a fődre, hull előmbe, Hull a gyászos kebelembe.

 

Magyari császárnak Lázár fia vala,

Magyari császárnak Lázár fia vala,
Mestere Mánónak es egy lyánya vala.

 

198) Sz. Nd 32 sz. 56 é. asszony, Nyárádköszvényes (Maros-Torda) 1914 Bartók; 199) Kallós 1970 5. sz.

{249.} Hasonló típusokat táncdalok közt is nyilvántartunk: 5[4]2 (vagy 2 helyett 4, 4,1) kadenciákat erősen kihangsúlyozó, fokozatosan ereszkedő dallamokat: 0167–0171, 0187, továbbá 146. és 200. példa.

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!
Akin az a kilenc betyár elindult, Pápai úr udvarába befordult.

 

Derzstomaj (Jász-Nagykun-Szolnok) 82 é. férfi, 1939 Vargyas = Vargyas 1954 93 sz.

További rokontípusok az oktávról ereszkedő, vagy alulról domborúan induló dallamok 2., 1. vagy X [2] X [1] kadenciákkal: 218., 220–221., 222. példa, valamint az utolsónak hangszeres változatai: 145/a–g példa.

Egészen más világot jelentenek a dúr-kvintváltók. Ezek is, mint az ötfokúak, nagyívű, ereszkedő dallamok, de kifejezett dúr hangzásuk elválasztja tőlük: 0205–0206, valamint 201–202. példa.

Rákóci hajdanában danában...

Rákóci hajdanában danában...

 

Gyújtottam gyertyát...

Gyújtottam gyertyát...

 

201) MNT III. 563; 202) MNT III. 649.

{250.} Ezekkel már meg is kezdtük Bartók „C) osztályának”, vagyis sem a régi stílusokba, sem az új stílusba nem tartozó dallamoknak a csoportjait. A dúr-kvintváltók határozott körvonalú típust alkotnak. Már a további csoportok inkább csak „elkülönítést” fognak jelenteni: a dúr-ereszkedők (ritkák): 83. példa, valamint a mixolíd-ereszkedők: 0208–0214. Inkább nevezhető típusnak a néhány lépcsőzetesen ereszkedő moll-dallam: 0218, 0220, 0224, valamint hipo-skálákban fogant, ereszkedő dallamok: 0240–0244.

Ismét csak tág elhatárolással foghatjuk egy körbe az ereszkedő moll-dallamokat (ha ugyanis nem tartoznak az előbbi csoportok egyikébe sem): 0215–0225, 0230–0233. Ezek közt már inkább típus néhány „új-szaffikus” formájú, moll, ereszkedő dallam: 0227–0229. És nagyon határozottan összetartozik, egyúttal minden más dalunktól elkülönül néhány tipikus fríg dallam, amelynek 6-ról ereszkedő vagy induló dallama a moll-szexten kívül a 4., 3 és 2 főhangokra épül: 0255, 267/ab. példa, valamint a következő:

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.
Haragszik rám az Isten is, Lehajlik hezzám az ég is, taj-laj-laj-laj laj-laj-laj.

 

Csikvacsárcsi (Csík) 1907 Bartók.

(Lásd még Pt 334–338, 347-et.) És hasonlóan jellegzetesen elválik a magyar dalok nagy tömegétől néhány alacsony járású fríg dallam, különösen a szokásdalok között: 0290/a, 149/a példa.

Csak nagy általánosságban jelent elválasztó – nem összekötő – határvonalat a következő néhány dallamirány-meghatározás. Ereszkedő, majd újra emelkedő dalok: 0241, 0277, továbbá Pt 99, 170, 206–207, 231, 242, 327. Középen mozgó dallamok: 0298 (továbbá Pt 182, 185, 208, 223, 227, 246, 269–270, 281, 285, 333, 347.) Középről fölfelé induló dalok: 0254, 0262 és 204–205. példa.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.
Nemcsak meghült, meg is hidegedett. Mert már engem régen elfelejtett.

 

Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!

{251.} Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!
Kilenc esztendeje, Mőte már rab vagyok, Mőte már rab vagyok

 

204) Kiskunhalas (Bács-Bodrog) 78 é. férfi 1939 Vargyas = Vargyas 1954 32 sz.; 205) Ghymes (Nyitra) 1906 Kodály.
(Lásd még Pt 146–147, 183, 192, 196, 241, 307, 320, 325, 332, 347.)

Elütnek a magyar dalok nagy tömegének dallamvonalától az alulról emelkedő és domború ívet leíró, (de nem ismétléses formájú, tehát nem új stílusú) dalok: 0268, 0273–0274, 0300, valamint a 247–249. példacsoport dallamai (továbbá Pt 101–121, 185–187, 210, 236, 238, 262, 273, 316, 329=468, 368, 370, 372, 471, 480 és a 249. példacsoportunkban szereplő Pt 494–495).

Még elütőbbek az alulról csak az 5. fokig emelkedő, alsó járású dallamok: 0297, 0299, továbbá Pt 46–47, 88, 204, 216, 284, 286, 288, 297?, 317–319, 370. Ezeket a magyar népzenén belül már „típusnak” is tarthatjuk a többitől való nagy távolságuk alapján.

Ugyancsak típust alkotnak az úgynevezett „Jaj-nóták”. Ezeket kizárólag formai sajátságuk alapján érezzük összetartozónak, de ez a formai sajátság nagyon szembeszökő, akár az egyes dalt tekintjük, akár egy egész összetartozó dallamcsaládot. (Leírásukat már láttuk a Forma fejezetben példákkal.) Akár a jellegzetes szövegtoldásokat vesszük tekintetbe, akár a dallamcsaládon belül tapasztalható sorszámszaporodást vagy -fogyást mindenképpen valami hasonlót, közöset kell látnunk az ilyen dalokban, függetlenül attól, milyen jellegű volt az eredeti négysoros, 8 szótagos dal: ötfokú, régi, ereszkedő, vagy dúr plagális, újszerű ének. Ilyen ötfokúak közt 077 és 085, egyéb dalok közt 0247–0254, valamint 124–127 példa.

Egy sor kis hangterjedelmű dalunk szeptim nélküli dúr-hangsorát egyáltalán nem a modern harmonikus érzék szerint alkalmazza: ezeket csakis a régi elmélet ión-skálájával jellemezhetjük. Ilyen ión-pentachord-hexachord dal 0303–0308. Külön összetartozik közöttük a refrénes, esetleg háromsoros fajta is. (Lásd Kodály 1973, 78–79. lapján közölteket.) Viszont egészen más jellegű, de a magyar népdalok közt szintén idegenszerű az 1–6(+8) fok közt mozgó, tehát dúr-hexachord dallamvilág: betlehemes dalaink nagy része és a regösénekek tartoznak ide, valamint néhány dúr-dudanóta és egy nagy tömegű párosító dalcsalád: 0201 és 44–45., 50–54., 152, 160/a példa. Ezek közt a szaffikusok (44–45. példa) igen sok dalból álló jellegzetes típust alkotnak.

A magyar dalok túlnyomó nagy többsége autentikus elhelyezkedésű (vagyis {252.} egész dallamvonala a záróhang fölött helyezkedik el – nem számítva a szubtonika –VII. fok – érintését a végső lezárás előtt). Ehhez képest néhány szórványos plagális (tehát a záróhang felett és alatt egyaránt mozgó) dallamunk még ilyen tág meghatározással is típusnak tekinthető. Az ismert plagális dalokon belül megkülönböztethetünk nagy hangterjedelmű, nagyívű dúr dalokat: 0311, 0314–0315 (továbbá Pt 201, 204, 205, 318), mollokat: 0312–0313, 0318. Külön típus néhány háromsoros, refrénes, plagális dal – a népszerűsítő füzetek révén ezek gyorsan elterjedtek: Pt 474–478. Végül a funkciós dúr-hangnem annyira ritka népdalaink közt, annyira jellegzetes hangzást jelent, s annyira idegen is, hogy jól felismerhető és elhatárolódó típusnak nevezhetjük: 0316–0317 és Pt 200.

Ezek után vegyük sorra új dalaink típusait. Először a legegyszerűbbet, amely szintén egyetlen motívumból van fölépítve, mint a régi dalok első, kvintváltó csoportja: AA5A5(k)A(v). Az ilyen formájú dalok közt igen jellemző a 8 és 11 szótagosok csoportja. A nyolcasok közt csak domború motívumot ismerek, 1–5 (6)–1 vonallal: 0323–0324. A 10–11-esek közt 5.-ről 1.-re ereszkedőt is: 0345, 0359 és domborút is: 0394.

A kétféle sortípusból építkezők közül AA5BA ereszkedő (5–1) A-sorral: 0319 (hatos), 0322 (hetes), 0325 (nyolcas), 0341 (tízes), 0346 (tizenegyes). Ugyanilyen felépítés domború A sorral: 0326 (nyolcas). Elég sok hasonló akad tizenegyeseink között.

Az ABBA forma 10-esei és 11-esei alkotják a leggazdagabb csoportokat. Ezekben már nemcsak az 1. és 5. fok közt mozoghat az A-sor, hanem 8–1, illetve 1–8–1 vagy 5–8–1 közt is.

10-es, A: 5–1: 0331–0332, 0338, 0340, 0343

11-es, A: 5–1: 0346, 0352, 0355–0358, 0363, 0368

10-es, 11-es, A: 1–5–1: Pt 402, 404, 413, Járdányi, 64, 65, 73, 0360, (0361)

10-es, 11-es, A: 8–1: 0333, 0339, 0342, 0344, 0347–0348, 0350, 0353–0354, 0365, 0367

10–11-es, A: 5–8–1: 0334, 0336–0337, 0364, 0366

11-es, A: 1–8–1: 0351

AABA formájú dalaink hosszú sorokból állanak, A-soruk a sok hangból nagy ívet ír le; kvint- és alaphang közt mozgó, szűk dallamsoraik tehát nincsenek is.

A: 1–8–1: 0374, 0376, 0380, 0389, 0390, 0392, 0393

A: 8–1: 0381–0383, 0384–0386

Többszörös ívet ír le: 0387–0388, 0391

Természetesen lehetséges volna további részletezés is. Még szorosabbra vont határok közt közelebbi összetartozást is meg lehetne állapítani, ha a B-sorok különböző fajtáit és a sorok belső hajlásait is részleteznénk. Egy nagyobb anyagban, például a teljes népdalanyag összkiadásában erre szükség is lesz. Jelen célunk csak az volt, hogy a feltűnőbb csoportokra rámutassunk és a típusmeghatározás lehetőségeit ismertessük.

{253.} Ha most egybenézzük a magyar nép által ismert és fenntartott dallamtípusokat, különösen a „rokonsági kör” értelemben használt típusokon belül még az egyes dallamokat is, amelyeket variánsaik száma és elterjedtsége alapján „dallamtípus”-ként tartunk számon, akkor végtelenül gazdag sokféleséget találunk, s a zene, az ének legtöbb sajátságára, lehetőségére találunk több vagy kevesebb példát. Ezek közt vannak kedvelt, gyakori fajták, és vannak ritkák; a kedvelt fajták a dallamtípusok olyan nagy számával vannak képviselve, s azok olyan nagy tömegű variánsokkal, hogy bizonyos uralkodó jelleg erősen átüt a sokféleségen, sőt bizonyos értelemben egyformaságot, egyhangúságot is okoz. Mégis, az egész együtt, gyakori és ritka, népdalszerű és idegenségét még alig levetkező ének, ősi és új összead egy olyan zenei együttest, amely változatosságával, fejlettségével a nép sokféle érdeklődését árulja el, s bizonyítja, hogy kultúrája nyitott volt minden fejlődési lehetőség számára. S ha benne mégis sajátos, egyéni válogatás és jelleg mutatkozik, szívós ragaszkodás bizonyos sajátságokhoz: autentikus, ereszkedő vagy kvintszerkezettel emelkedő dallamépítkezés, izometria, határozottan érezhető forma, világosan tagolt szerkesztés, beszédszerű ritmusok rubatóban és feszes, pontozott ritmusban egyaránt, az mindennek nem mond ellene, csak kiegészíti: sokfélével megbarátkozó, de bizonyos sajátságokhoz ragaszkodó, változatos és egyéni műveltség igényéről tanúskodik.

 

A mappában található képek előnézete Csángók

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

сайт визитка стоимость

(SeoomskFlers, 2019.05.24 16:18)

Да-да, вы не ошиблись. Я предлагаю вам собрать базу самостоятельно. Вооружитесь Google и табличкой Excel, а после соберите не только контактные данные потенциального клиента, однако и всю возможную информацию о нем:В целом для Инстаграма нормальная положение, не всегда нужно куча скандовать, воеже захотеть купить. Коли употреблять красивые фотографии, то у вас уже всегда шансы зацепить аудиторию. Тут дополняем картинку максимально грамотной лаконичной подписью, и довольно вам счастье.Какие выгоды демонстрировать?
<a href=https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>заказать разработку сайта</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/context.html]реклама яндекс директ[/url]
https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов под ключ

Только сделать Web-сайт более привлекательным чтобы посетителя.Проанализировать печать разговоров продавца поможет составление рейтинга по системе «светофор». Зеленым цветом помечаются те разговоры , сообразно которым сотрудники прошли свыше 80% чекпоинтов из технологической карты, желтым — сотрудники, которые придерживались от 60?80% через имеющихся стандартов беседы, красным — те, который прошел менее 60% и нарушил большую купон принятых в компании стандартов разговора. Задача продавцов – не скатиться в желтую и красную зоны, проблема руководителя – обратить почтение для тех, который отмечен красным и желтым скорректировать их работу.Анонсы постов в главный лентеЗавершаем однако анализом словно минимум собственной работы в отчетном периоде, точно апогей – анализом результатов своего аккаунта и аккаунтов конкурентов, на которых равнялись предварительно началом работы. На основе полученных данных вносим изменения в план публикаций.Картинки дозволено брать из галереи. Галерея – это такое хранилище, в котором находятся картинки, кнопки, пиктограммы, которые подготовили разработчики программы. Так же вы можете подготовить свои.

веб студия заказать сайт

(Olegbep, 2019.05.24 15:18)

План работы таких языков проста. Для веб-сервере размещаются базы данных (в нашем случае это список ресторанов с список, адресами, ценами), там же – программы (сценарии alias скрипты) чтобы обработки этих данных по запросам пользователей. Требование с компьютера передается на сервер, где данные обрабатываются соответствующей программой. В результате формируется веб-страница, которая передается обратно для компьютер пользователя. Постоянно это осуществляется с через протокола CGI — General Gateway Interface (что по-русски звучит будто «обыкновенный шлюзовый интерфейс»). CGI — это коллекция правил, сообразно которым сервер передает требование программе.Анекдот девятый. При оплате изза ведение одной соцсети – остальные бесплатноТехнологии динамических страниц.
<a href=https://kazan.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка сайта интернет магазина</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]разработка веб сайтов[/url]
https://kazan.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка стоимость

+- (+2 рейтинг, 4 голосов)Читаемость названия организации.Который объем текста пользоваться для страницах? В этом вопросе всегда индивидуально, только современные интернет-магазины пользуются следующими стандартами:Место о товаре. Здесь, словно очевидно из названия, мы непосредственно рассказываем о продукте. Знакомим клиента с нашим предложением и через оригинального текста и привлекательного визуала побуждаем обратиться в нашу компанию.Выбираем, гораздо нужно принуждать пользователей: профиль, сайт тож витрина. В третьем случае пользователи будут зреть ваше объявление с предложением позвонить тож посмотреть расположение офиса на карте.

paper writing service +

(HenryISOGS, 2019.05.24 14:15)

Paper Writing Service - EssayErudite.com

We value excellent academic writing and strive to provide outstanding [url=https://essayerudite.com]paper writing services[/url] each and every time you place an order. We write essays, research papers, term papers, course works, reviews, theses and more, so our primary mission is to help you succeed academically.

Don't waste your time and order our <a href="https://essayerudite.com/" />paper writing service</a> today!

Best Essay Paper Writing Service -https://essayerudite.com

разработка сайтов Самара

(SeosamarRer, 2019.05.24 14:12)

Выбираем, гораздо нуждаться принуждать пользователей: профиль, сайт либо витрина. В третьем случае пользователи будут понимать ваше заявление с предложением звать alias посмотреть порядок офиса для карте.Что же шуток о «Вулкане», «JoyCasino», «Азино777»! Потому сколько всем знакома эта боль. Организации обеспечили себе громадный виральный охват не токмо своей назойливостью, но и неуместностью. Раздражающий контент мы, в общем-то, тоже не поддерживаем. Только разве вы считаете, что в борьбе за повальную узнаваемость, как и на войне, все средства хороши – ваше право. А разве же в своих экспериментах зайдете больно вдали и испортите репутацию, мы, точно Чип и Дэйл, придем к вам на пособие с нашей услугой сообразно крауд-маркетингу.> 2. Звоните равномерно. Следите за тем, дабы сотрудники делали нужное наличность звонков в течение только выделенного периода рабочего времени, а не в завершительный его час. Если пострадает качество.
<a href=https://samara.skgroups.ru/calls.html>менеджер по холодным звонкам</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]разработка сайтов[/url]
https://samara.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов в самаре

Lipton и «росомаха уже не тот»Образование каталогов товаров с целью ознакомления с ними широкой аудиторииВот маломальски тематик для постов в основной ленте Инстаграма:О каких «болях» будете говорить?цели рекламы в фейсбуке

реклама яндекс директ

(Goshaufaviste, 2019.05.24 13:10)

Резюмируем безвыездно вышеописанное. В каких случаях вам имеет смысл возбуждать рекламу в Инстаграме чрез Фейсбук?Создание интернет-магазина: вдруг оставить конкурентов позади. Клок IПлощадок показа объявлений полно много, достаточно простой посмотреть для главную страницу:2. Заполните поля во всплывающем окне: «Название», под которым пиксель довольно отображаться в списке, «Домен» (адрес сайта) и «Тематику», относящуюся к нужной категории. Нажмите кнопку «Создать»;6 Прелюдия жизни сайта с нуля т.е. с начала.
<a href=https://ufa.skgroups.ru/calls.html>холодный звонок</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/calls.html]холодный обзвон[/url]
https://ufa.skgroups.ru/context.html - яндекс директ обучение

Содержание статьи [скрыть]Зайдите с второй стороны. Представьтесь сами и представьте тот товар, о котором будет идти речь. Затем этого спросите «Может ли это вас заинтересовать?». Главным плюсом этого способ является то, сколько вы не «впариваете» что-то, а знакомите человека со своим предложением. Одновременно покажите, почему вы предлагаете ему именно этот товар/продукт/услугу. Тут вам, вовремя, и пригодятся те весть, которые вы собирали в свою табличку Surpass ранее.10 сентября 2018 SMM и SMO 2.5K 11 мин. 0Буде вместо идей по хэштегам у вас полная пустота, дозволительно подсмотреть, сколько ставят конкуренты. Переходим по меткам, смотрим, сколь раз они употребляются, почти какими постами ставятся. Что-то берем себе для снаряжение и тестируем.Бесплатно.

стоимость изготовления сайта интернет магазина

(ChelyabGralk, 2019.05.24 12:06)

Расскажу капелька о цвете. Ваши страницы не должны являться яркими и разноцветными. Это не только раздражает, но и выглядит плохо и некрасиво. Ясный — не вероятно красивее. Советую выбрать каких-нибудь три цвета, позволительно два, только не больше трех, желание для эти цвета были гармоничны. Сам я использую цвета так: окраска текста, цвет для выделения, окраска чтобы фона. Выбирать цвета иногда бывает зело трудно, но не стоит выходить после рамки обычного.Ландшафтный дизайн — особенный фасон деятельности, направленный для работа искусственной среды чтобы жизнедеятельности человека путем активного использования природных компонентов (рельеф, вода, растительность и т. д.) Или говоря, изделие с парками, садами, клумбамиЕ В общем, «Растительная проживание» во всей красе.Собранная с через сторонних сервисов информация отдельно не отличаются через информации, которая грызть в самом инстаграме.
https://chelyabinsk.skgroups.ru/landing.html - одностраничный сайт на заказ
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/resheniay.html]одностраничные сайты купить[/url]
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>заказать создание сайта</a>

КраткостьАква-дизайн — оформление интерьеров c использованием маленьких фонтанов, водоёмчиков зело благоприятно влияет на психику людей, их здоровье и настроение. Вода обладает особенной притягательной силой.Ставя хэштеги, учитывайте, который они не работают по принципу «чем больше, тем лучше». Оптимальное величина меток – 10. Почему?Помните об этом золотом правиле, если будете баллотировать привычка и размещать его на CMS, сиречь делать частный дизайн ради своего магазина.Найм программиста тож настройка магазина беспричинно

создание сайтов

(Artemreera, 2019.05.24 11:06)

Ровно выбрать хостинг.Coca-Cola славится тем, сколько у нее который ни объявление, то запоминающийся образ. Наибольший виральный охват в соцсетях, желание и в целом всемогущий ажиотаж получила рекламная кампания «Это твоя Coca-Cola», где для баночке напитка красовалось какое-либо имя.Ёко-дизайн
<a href=https://spb.skgroups.ru/portfol-razrab.html>веб студия портфолио в спб</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/portfol-razrab.html]разработка сайта пример[/url]
https://spb.skgroups.ru/landing.html - разработка landing page

красивые бизнес-профили в ИнстаграмеДругой инструмент продвижения, к которому многие опять относятся с недоверием: наподобие он может помочь развитию бизнеса? Ради начала разберемся, сколько же такое Инстаграм TV.3. Подходящий ли шрифт на сайте? Примечание: шрифт принужден быть универсальным, сколько бы он присутствовал на большинстве компьютеров у пользователей. Без засечек – для экранах такие шрифты скандовать намного удобнее.геолокация в ИнстаграмеПеренаправление электронных писем

seo продвижение сайта

(RostovQuite, 2019.05.24 10:02)

Развитие клиентской базы компанииНу а буде предпочитаете такую работу сохранять специалистам, обращайтесь к нам! Настроим не исключительно рекламу в Фейсбуке, только и в Инстаграме, ВКонтакте, Одноклассниках и даже проектах Актуальные цены и мочь подать заявку тут.KPI чтобы холодного обзвонаЛегальные методы раскруткинастройка демографических характеристик в рекламе Фейсбука
<a href=https://skgroups.ru/calls.html>заказать холодные звонки</a>
[url=https://skgroups.ru/landing.html]разработка одностраничного сайта[/url]
https://skgroups.ru/smm.html - раскрутка группы в вк

Сколько такое собственноручное написание кода? — Это следовательно открываем блокнот (со временем вы начнете использовать более универсальными текстовыми редакторами) и пишем код с самого начала и предварительно конца.Bitrix – платная профессиональная лучшая система управления контентом, используемая чтобы создания корпоративных веб-ресурсов. Сложен в настройке и редактировании перед себя, создает высокие нагрузки на сервер, отмечаются проблемы с дублями страниц и безопасностью. Хорош тем, который позволяет синхронизировать свое содержимое с базами 1C, сколько привлекает корпоративных клиентов. Для основе Битрикс дозволено исполнять сайт любого типа, однако это довольно обходиться денег. Сайты крупных компаний (Эльдорадо, Техносила) “висят” для Битриксе.2.1 АутентичностьСловно вы можете видать, у каждой из описанных разновидностей макетов питаться свои плюсы и минусы (может являться, вы знаете и другие?). И я не могу с уверенностью сказать, который же из них лучше. Это простой степень представления сайта, как я заметил в самом начале, следовательно с громоздкий ответственностью и не меньшей уверенностью я могу заявить, сколько любой из этих макетов может содержаться применим ради верстки доступных, удобных чтобы пользователей, сайтов. Таким образом, я предлагаю не выздоравливать не тропу приверженцев «идеологической правоты», делая что-то один потому, сколько она «правильно», в убыток доступности иначе удобству. Я не пытаюсь их разбирать, причинность они заставляют нас размышлять над каждым шагом и являются источником вдохновения, но буде вы следуете по их пути, делайте это с опаской. Пусть у вас будет мишень и будет план.геолокация в Инстаграме

stadsy.imwmalt.be

(stadsy.imwmalt.be, 2019.05.24 09:21)


Thank you, I have recently been searching for information about this topic for ages and yours is the greatest I have found out till now. However, what concerning the bottom line? Are you certain concerning the source?
stadsy.imwmalt.be

раскрутка сайтов

(SeopermHus, 2019.05.24 08:57)

Направляется коммерческое внушение;Самоуправно Инстаграм не в восторге, если публикации засоряют большим количеством меток не сообразно теме. Таких пользователей, быстро сильно жаждущих наказывать особенный место вроде можно большему числу людей, Инстаграм «наказывает» изза жадность снижением охвата.эффекты ленса
<a href=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>стоимость разработки сайта</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/landing.html]landing page[/url]
https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - сайт под ключ

Работа постоянного фирменного стиля.Рекламный ролик Volvo репостнули себе совершенно, кто оказался неравнодушен к творческому и экспериментальному контенту.Смогли выполнить всетаки работы сообразно SEO-оптимизации интернет-магазина, которые указаны в нашей статье? В таком случае остается только ждать. Поисковый маркетинг начинает приносить результаты после 3-4 месяцев развития.Информационное обслуживание и представительские целиУвеличение возвратов. Для веб-сайт с понятным и запоминающимся названием постоянно будут воротиться чаще, будто следствие — более эффективное использование средств для рекламу.

заказать лендинг пейдж

(Artembib, 2019.05.24 07:57)

• Холодный обзвон — дело, требующий больших затрат времени. В ход 8-ми часового рабочего дня вы максимум сможете исполнять 20 результативных звонков (здесь под результатом имеется в виду состоявшийся разговор).Сочинитель: Никита СмирновЧем вам запомнилась зимняя олимпиада в Сочи? Ну, выключая победы России. Скорее всего, тем, который из пяти снежинок, которые должны были раскрыться в символ олимпиады, раскрылось один четыре.ХЛАДНОКРОВНЫЙ ОБЗВОН: РАЗБОР КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СООБРАЗНО ЧЕК-ЛИСТУMeню. Как исполнять, чтобы меню сайта было не сверху или снизу, а сбоку? Обычно чтобы этого применяется таблица, у которой всего две колонки (меню и основное жалованье) и одна строка. Только не забудьте указать явным образом ширину столбца меню. Соразмерно, действительно беспричинно же почасту делают позиционирование картинки. Некоторые пуристы осуждают такую практику, однако, поскольку текстовые браузеры, не понимавшие этих фокусов, уже в прошлом, немедленно этот метод весь легален.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/kontakty.html>веб студия заказать сайт</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/vizitka.html]заказать корпоративный сайт[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов Нижний

Проинформировать клиентов о скидках, конкурсах беспричинно, чтобы залпом бросалось в глаза? Выкладывайте в Инстаграм фото с надписью! Ради этого рекомендуем AppForType. Большой запас надписей и шрифтов. Также функционал позволяет загружать собственные надписи. Выбирайте «шрифт-любимчик» и накладывайте его для снимки. Так у вас сохранится не только цветовое сходство, однако и графическое. Впопад, ассортимент надписей употреблять и в Snapseed, однако разнообразия меньше. Смотрите, какое приложение вам будет удобнее.Выход наедаться – воспитывать в себе способность копирайтера. =) Коль перед красивым фото довольно забавная подпись, летопись из жизни либо вдохновляющая цитата (а может, самоироничная, коими славилась Фаина Георгиевна Раневская), то вашей публикации не довольно цены. Подписчики тоже это заметят, вот увидите!Дизайн сайта вынужден гармонировать с имиджем компании-заказчика. Тогда важно учесть какие товары разве услуги предлагает клиент своим клиентам; на какую аудиторию рассчитана его деятельность. Причем аудитория сайта может характеризоваться по разным признакам: сообразно социальному статусу, возрасту, даже полу. Полезно довольно составить (коллективно с заказчиком) лик, «картинку» фирмы и аудитории. Подобрать смысловой и символьный лавка, и ловко характеризующие фирму и целевую аудиторию прилагательные.Детальнее остановлюсь на пунктах, связанных непосредственно с Instagram.2. Содержание, то вкушать то самое основное, чем Вы заполните пустое место Вашего Сайта, и благодаря чему он будет говорить определенный смысл. Отдельные слова и совет должны сложиться в текст, кто Вы хотели бы донести накануне людей, воеже Ваш Сайт выполнил ту функцию, которую Вы ему уготовили. Если Вы задались целью рекламировать и сбывать свою электронную книгу, то и контент Вашего Сайта будет целиком и полность посвящен достоинствам этой книги. Текст тоже желание заблаговременно составить и сохранить в черновике.

одностраничные сайты купить

(RobertLix, 2019.05.24 06:56)

> 6. Научите сотрудников издревле выяснять причину отказа.В отличие через других подобных сервисов, заслуга предоставляется чтобы клиентов хостинга абсолютно бесплатно. Вы оплачиваете исключительно цена разговора менеджера с клиентом, достоинство разговора сообразно России составляет 1.90 руб. после минуту. Так же есть мочь клиенту позвонить онлайн прямо с сайта, в браузере.Чем больше звонков сделают коммерсанты – тем лучше. Так помощник сможет набраться опыта и получить большее день «теплых» контактов. Продолжительность зависит через специфики. Длинные разговоры обычно не имеют смысла, а ультра короткие не приносят результата, ведь клиент даже не успел осознать, который именно ему предлагают. Надо правильно начать. Первые минуты диалога определят развитие событий.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама google</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/resheniay.html]одностраничные сайты купить[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/ecomerce.html - разработка сайта интернет магазина

В h2 (надпись второго уровня) дозволено разместить дополнительное поисковое слово.5. Испытание сайта для кроссбраузерность, оптимизация сайта под основные браузеры.Кнопка. Текст выбирайте почти целевое процедура – перейти на сайт, оставить заявку, открыть лавка и т.п. Не забудьте про UTM-метки, ежели ведете трафик на сайт.• попросите дать первое действие о сайте на каком-нибудь форуме, где общается ваша целевая аудитория.удачная плитка в инстаграме

Как в Автокаде делать стрелки

(Ankenia, 2019.05.24 06:47)

[url=https://drawing-portal.com/video-uroki-autocad-2d/arrow-in-autocad.html]Размер стрелки в AutoCAD[/url]

раскрутка сайта цена

(Artemekbmails, 2019.05.24 05:54)

Главные категории: 2 000 – 3 000 символов.Жрать и дополнительные колонки, но эти самые основные. Чтобы понять, насколько афиша эффективно, вам нужно оценить достижение ваших KPI. О книга, какие они бывают ради интернет-рекламы, и как по данным статистики высчитать эффективность, читайте здесь.> 8. Учите их черпать инструментами, которые приведут к успеху и вдохновляйте.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама сайта</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/]разработка и продвижение сайтов[/url]
https://ekb.skgroups.ru/smm.html - продвижение в социальных сетях

Обещать выбор названия сайтаА чтобы чего же тутто нужна регистрация в каталогах? Во-первых, не однако поисковые роботы такие умные, некоторые засчитывают наличность ссылок на сайт в каталогах быть индексации, а вероятно, хоть и не повсеместно, а индекс цитирования сайтов все-таки повышается. Во-вторых, покуда сайт не раскручен, его пропали ни в каких каталогах, значит, его никто и отродясь не найдет. Поэтому первое, сколько нужно сделать потом размещения сайта на хостинге, это заявить о его существовании миру путем размещения в каталогах. У большинства каталогов есть страница, для которой собраны постоянно последние зарегистрированные сайты. А многие человек очень любят просматривать именно последние поступления. Вероятно, шансы быть увиденным у подобный свежего сайта в первые сутки потом регистрации будет высоки. И чем больше каталогов покажут сайт в разделе «Новости», «Последние поступления» и т.п., тем лучше сайту.Так сколько снимайте трубку и смело приступайте к холодному обзвону. Дельный эксперимент и советы более опытных продавцов помогут вам останавливаться настоящим профессионалом.

seo продвижение сайтов

(Robertfuh, 2019.05.24 04:51)

Текст и визуал должны работать в тандеме, а не присутствовать разнородными элементами. Обыгрывайте фото текстом, делайте цельную публикацию, и только тутто она довольно работать. В случае с Инстаграмом изображение цепляет забота, однако удерживает пользователя именно текст.Психология в веб-дизайнеСоразмерно, если вы перед сих пор не добавили в принадлежащий лексикон такое остромодное словцо, как хайп, потому который понятия не имеете, сколько это такое, то взгляните на Shameful Star. Это вам наглядный притча того, наравне дозволено хайпить. Говоря по-русски – поднимать около себя шумиху, ажиотаж. Так который производители спрея для горла «Тантум Верде Форте» не ошиблись с выбором человека для рекламу. Им стал Тимати.
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/resheniay.html>заказать сайт под ключ</a>
[url=https://voronezh.skgroups.ru/calls.html]обзвон клиентов по базе[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама гугл

Следующий шаг в работе – это таргетирование, т.е. поиск пользователей, которым будете показывать свои объявления. У ФБ в этом смысле довольно прорва различных возможностей. Сразу отметим, сколько парсинг сообразно подписчикам других страниц не работает (в отличие через ВК), поэтому берем в расчет токмо возможности рекламного кабинета.Некоторый доменные имена уже заняты и бывает трудно подобрать незанятое и подходящее одновременно. Но буде у вас глотать цель найти подходящее имя, вы обязательно найдете его. Некоторые доменные имена куплены для продажи за большие монета, все битва именно в популярности слова. Скажем, домен Internet. настолько прост и легок, который пользователь может приходить на этот сайт даже просто набрав адрес в окне браузера, не подозревая о существовании сайта с действительно адресом. А вот адрес никто не наберет просто так. Я советую вам выбирать название без чисел в нем, вез неизвестных и придуманных слов, а также не сортировать ультра сложные для запоминания слова, выберите речение, которое часто встречается в быту (очевидно, теперь такой домен поймать не занятым трудно, но однако же возможно). Доменные имена регистрируют те же компании, предоставляющие хостинг тож же вразбивку взятые регистры. Доменные имена 3-го уровня я не советую никому. Один домен второго уровня равен 10 доменам третьего уровня, неразлучно взятым по интересу к нему, а также по ТИЦ (индексу цитирования, сообразно которому поисковая инструмент выдает результаты).Работа аудитории

(En ligne|Cherche|Comment) Espionner sms sans installer messenger

(Aadiifloof, 2019.05.24 03:55)

Liste des films - telechargementEspionner iphone sans y avoir accès – smsespionnerEspionnage du Smartphone + Surveillance du Logiciel [url=http://controlephones.net/news/android-application-espeon-wallpaper-pokemon-hd/]Android application espeon wallpaper pokemon hd[/url] Localiser un telephone avec son IMEI ? [Résolu]Logiciel espeon portable payant placeSurveillance telephone portable gratuit en24 heures, l'actualité en direct: politique, sports. Logiciel espeon pc gratuit francais arabeAnti Mouchard Portable Gratuit – Applications sur Google Play [url=http://controlephones.net/blog/espionner-iphone-3g-gratuit-definition/]Test de la nouvelle Camera IP dome exterieure WiFi Heden[/url] Sms espion sans accès au téléphone cible - Espionner unUne application pour bloquer le smartphone de votre enfantEspionner un portable, Espion telephone, Logiciel espionApplication complète de vidéosurveillance android et. Wifi-password-hack-v5Surveiller snapchat, Logiciel espion IPhone gratuit – Sans Jailbreak et discretLogiciel espeon distance between two.

сайт визитка пример

(ThomasCrich, 2019.05.24 03:47)

2. Для сайте используются сочные цвета? Замечание: буде у вас цвета тусклые сиречь ультра яркие – отчет НЕТ. Коль цветовая гамма вызывает скуку, отчаяние, отвращение и другие нехорошие чувства – ответ НЕТ.Покупатели приходят в компанию разными путями. Контролировать ситуацию проще, когда коммерсант собственноручно инициирует звонок. Поступающий вызов может поймать менеджера врасплох. Скрипты переговоров составляются чтобы каждого вида отдельно.Виральный охват – это тот же вирус. Вы «заразили» одного пользователя, он передал вирус другому, а тот еще десяткам других пользователей. Поломав наподобие следует голову над рекламной кампанией, вы сможете с всякий площадки ворваться в социальные сети, где любители красивого, скандального разве эпатажного контента превратят вас в интернет-сенсацию. Вам останется токмо радушно принимать новоиспеченных поклонников на своей площадке. Больше заинтересованной аудитории – больше потенциальных клиентов.изделие “Актуального”Работая с объявлением, не забудьте сделать кнопку для целевого действия с нужным вам текстом, а также снабдить ссылку UTM-метками, буде она ведет на сайт. В противном случае будут проблемы с отслеживанием статистики.
<a href=https://moskow.skgroups.ru/calls.html>холодный обзвон клиентов цены</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/resheniay.html]купить сайт[/url]
https://moskow.skgroups.ru/ecomerce.html - услуги по разработке интернет магазина

Участники сообществ.Как известно, настройка – это исключительно жена дела. Потом запуска надо снова тщательно выучить результат, чтобы понять, работают ли объявления достаточно эффективно. Вот беспричинно выглядит статистика в рекламном кабинете ФБ:Вечно помните, что эффективность продвижения измеряется не количеством участников сообщества. Их может лежать две, три иначе десять тысяч, а конверсия с этого – незначительная. А все потому, что аудитория не целевая, ей не интересно то, сколько вы публикуете. Участники непременно должны обретаться вовлечены в работу группы: должны оценивать лайки, комментировать посты, извещать информацией. Это довольно сигналом, что вы на одной волне, они настроены непременно к вашему бренду и готовы сотрудничать.1. Использование резинового типа макета (англ. vapour grid) – макета, в котором сила размера ширины родительского элемента (элементов) задаётся в процентах по отношению к разрешению монитора.Нажмите для кнопку «Создать аккаунт» в правом верхнем углу

сайт визитка цена

(Williamfarne, 2019.05.24 01:18)

3. Непоисковые способы продвижения.Канал для IGTV – создали ?Какие будущий контента публикуются: прямые эфиры и сторис вы сможете отследить сообразно актуальному, а также ежели понаблюдаете изза профилем маломальски дней. Посты, посмотрев ленту.
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/>разработка и продвижение сайтов</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/resheniay.html]купить landing page[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов

3. Требуется уделить дополнительное внимание таким критериям, сиречь характер проекта, соотношение габаритов составляющих ресурса, страницам с уникальным дизайном.Затем скачивания приложения написание этой статьи гораздо замедлилось =). Беспричинно сколько будьте осторожны, затягивает! Фоторедактор больше подходит ради работы с пейзажными снимками, беспричинно точно в нем можно наваливать и передвигать солнце и световые блики, а также забавляться с эффектами тумана, снега, дождя и различными шиммерами... Совершенно это вписывается гармонично и не выглядит инородным. Однозначно, стоит попробовать. Вероятно, улучшение фото в этом приложении станет вашей фишкой.Как минимум 20 МБ дискового пространстванастройка интересов пользователей в рекламе ФейсбукаВ прошлых статьях я рассказывал о технологиях создания сайтов и дизайне страниц, однако ныне возникает проблема: а подобно все задумки воплотить в жизнь? Днесь я хочу немного рассказать вам о языках веб-программирования и «скриптах». Подробно я бубнить не буду, по каждому из таких языков тож скриптов имеется большое величина специальных книг, сообразно которым и вы сможете научиться веб-программированию. Вероятно, самым распространенным ныне таким языком создания веб-страниц является HTML. Также с недавних пор репутация получил говор PHP скриптов. Менее популярными, но не менее хорошими являются ASP, GGI, Perl, SSI, ASP. XML, XHTML и DHTML к языкам веб-программирования не относятся, но служат хорошими дополнениями к ним. Между скриптов могу выделить только JavaScript и VBScript, сей стиль скриптов был когда-то больно популярен, однако ныне мне кажется, его используют реже. Теперь постараюсь рассказать о каждом отдельно.

write my essay for me !-

(HaroldExave, 2019.05.24 00:53)

Write My Essay For Me - EssayErudite.com

Can You [url=https://essayerudite.com/write-essay-for-me/]Write Essay For Me[/url] ? How many times do students worldwide ask this question without finding an answer?
We'd rather not check the official statistics. At the same time, essays appear to be probably among the most popular academic assignments.
Students from various education establishments need to complete them constantly. If you are among those lucky ones, feel free to contact our customer service department and opt for an essay writing help.

<a href="https://essayerudite.com/write-essay-for-me/" />Write Essay For Me</a>

Write My Essay For Me - https://essayerudite.com/write-essay-for-me/

заказать продающий сайт

(SeogradGauby, 2019.05.24 00:12)

— данные о компании;Говоря о возможности ходить в Инстаграм, SMM-щики делят бизнес на категории. Те виды бизнеса, в которых позволительно сделать красивое фото, подходят. Остальным молодой сияние не даем, потому который возбраняется сделать красивое фото. В общем, ранжирование по иллюстрациям.Вы покажете, который вы скорый прислуга)). Будто закон, большую отруби постов мы посвящаем нашим товарам, вдосталь забывая, который следовать ними стоит человек. В общем, не забывайте хотя желание редко являться, откровенный эфир – отличная мочь ради этого. Докажите аудитории, который вы «не бот».
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка цена</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/vizitka.html]создание сайта визитки в Волгограде[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов под ключ

анекдот SMM про контингент хештеговДизайн сайта обязан гармонировать с имиджем компании-заказчика. Тогда гордо учесть какие товары alias услуги предлагает заказчик своим клиентам; на какую аудиторию рассчитана его деятельность. Причем аудитория сайта может характеризоваться сообразно разным признакам: по социальному статусу, возрасту, даже полу. Полезно довольно составить (коллективно с заказчиком) способ, «картинку» фирмы и аудитории. Подобрать смысловой и символьный фаланга, и ловко характеризующие фирму и целевую аудиторию прилагательные.Систематически в их сознании вы станете тем, кому дозволено поручать, ведь вы даете им полезность, ничего не прося взамен! Следовательно и вероятность покупки среди читателей вашего блога много выше, чем между «холодных» клиентов.Заявленная «оптимальная ради максимальной читаемости текста» ширина не может адекватно исполнять свою занятие, когда текст для сайте был значительно увеличен присутствие неизменном отношении высоты строки текста к его размеру (в данном случае получается, что текст «разреживается», и его донельзя трудно впитать). Впрочем, стоит запоминать, что около наличии хорошего дизайна эта проблема возникает исключительно быть адски сильном увеличении текста;С через него вы напомните подписчикам о себе, ведь им сразу придет уведомление, сколько «аккаунт N» начал прямую трансляцию.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Következő »