Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

......................

NÉPDALTÍPUSOK

A variálás állandó folyamatában az új meg új formák alakulásának szövevényes folyamatában, kevéssé sikerült vagy életre nem való kísérletek és sikerült, de el nem terjedt, vagy kiveszőben lévő egyedi darabok tengeréből emelkednek ki mint szigetek vagy nagy szárazföldek, a típusok: egy-egy dallamelgondolásnak, formai alakulatnak folytonos újraalkotásából keletkező változattömbök. Egy-egy ilyen, felismerhetően azonos dallam összetartozó változatait is szokták típusnak nevezni: így nevezi például Járdányi a Magyar népdaltípusok c. kiadványában az egyes dallamokat, amelyek szélesebb területen, több változatban ismeretesek. Ugyanígy használja a típus fogalmat az MNT VI. kötete. Ezek a „típusok” tulajdonképpen „a dallamok”, amelyeknek a műzenében egy-egy alkotás felel meg. Mindössze az a különbség, hogy a műzenei alkotás egyszeri és megmásíthatatlan, a néphagyományban viszont egy alkotás sok változatban él – mintha a zeneszerző művét csupán számos vázlatából ismernék. Éppen ezért helyesebb a típus szót tágabb értelemben venni: több önálló „alkotást” – vagyis változatokban élő dallamot – összefoglalóan nevezni közös típusnak aszerint, hogy több vagy kevesebb vonásban hasonlók egymáshoz. Rokon dallamokat és nem azonos dallamokat nevezek tehát a továbbiakban típusnak. Az a kérdés, milyen rokonság alapján nevezhetünk így különböző dallamokat.

Legtágabb a rokonság akkor, ha a dalok egyetlen meghatározó sajátsága alapján húzzuk meg a rokonság határait. Tulajdonképpen az eddigi fejezetekben tárgyalt összes tulajdonság szerint lehet „tipikus” egy dallam, s tartozhat ilyen vagy olyan típusba: van dallamvonal szerint típus, hangkészlet szerint (sőt hangnem is tehet dallamot tipikussá), van ritmus-, illetve szótagszámtípus, formatípus, sőt dallam–szöveg kapcsolat is lehet jellemző néhány szorosan összetartozó dallamra, végül, de nem utolsó sorban az előadásmód is foghat össze „típust”. Vegyük sorba ezeket a lehetőségeket.

Nem kell bizonygatni, hogy a dallamvonal, illetve egy összetettebb dallamfelépítés lehet tipikus, és sokféle eltérő megoldásban jelentkezhet. Legtágabb határok közt beszélhetünk ereszkedő (01–094), helyben topogó (0129–0141 és 0280–0302), emelkedő (0256–0275), kupolás dallamokról (0319–0393), kétrészes – például kvintváltó (01–049) vagy kvinttel magasabban ismétlő (0323–0324, 0335, 0345, 0359), mély járású (16/e, 46, 0137, 0143–0152, 0176–0179, 0293–0302, 0311–0318), magas járású (01–049+0234–0244), tág ívű (022, 039, 0219, 0369–0393) és szűk menetű dallamokról (0146–0152, 0308–0309), s ezek bizonyos {240.} vonatkozásban valóban közelebbről vagy távolabbról rokonok. A dallamnak még a tagolása is lehet igen tipikus: a kadenciái. Bizonyos kadencia-sorozatok is összekötnek dallamokat egymással, például 7 [5] 3, 4[5] VII, ezek többnyire kvintváltók: 5[4]3, 5[4]2 históriás jellegű vagy táncnóták a „sirató rokonság” jellegzetes példái; 1[5]4 az új stílusra jellemző és így tovább. A hangkészlet néha igen jellemző egy-egy dallamstílusra, különösen a fejlődés korai fokozataiban, de még olyan fejlett parasztzenében is, mint a bolgároké. A magyar népzenében is más-más jellege van a dúr pentachord dallamoknak (0303–0309), mondjuk a Zobor vidéki lakodalmas énekeknek (0303, 0307) vagy a hexachord (+oktáv) hangkészletnek, mondjuk a regösénekeknek, betlehemesnek és dudazenének (201., 42–45., 50–54., 152., 256. pl.), mint az oktávterjedelmű ötfokú daloknak. Ötfokú dallamok: ez a tág hangkészlet-meghatározás is, minden tág volta ellenére is, jelent bizonyos rokonvonást, ami határozottan elkülöníti más dallamoktól. Igen sok dallamot meghatároz a fríg hangnem, ha ugyanis annak fő hangjaira épül fel a dallamvonal (0178, 0255, 0282, 0284, 0290/a). Egészen különválnak hangnemi-hangkészleti sajátságaikkal azok a dalok, amelyeknek egész dallammenetük az „akusztikus skála” hangjaira épül, s annak jellemző hangjait lényeges dallamhelyen építik be a dallamvonalba (69, 0278). Funkciós dúr-dalok (0317), hipo-skálákban mozgók (0240–0244) mind külön rokonsági körbe tartoznak. Ismét határozott típust jelentenek a drm-n recitálgató dallamok (0129–0141).

A magyar népdalban (a népköltészethez hasonlóan) igen nagy jelentősége van a szótagszámnak: egy-egy szótagszámcsoport vagy különösen egy-egy sajátos versszakképlet összekapcsol sok, egyébként különböző dallamot. Az olyan ritka sor, mint az ötszótagú, különösen ha a versszak mind a négy sora ilyen, annyira különválik a magyar dalok többségétől, hogy ez már típussá is avatja (e tekintetben legalábbis). De igen jellegzetes csoportot alkotnak a 6-os, 8-as, 12-es izometrikus dallamok is – ezek többnyire a régi parlando-rubato dalok főcsoportjai; a 12-esek pedig a régi stílusban szinte kivétel nélkül az úgynevezett „recitálók” csoportjába tartoznak. Ellenben a 7 és 11 szótagúak a régi stílusban kivétel nélkül táncdallamok, a 6+5 tagolású 11-es pedig szinte egyetlen dallamot jelent: a „Hol jártál az éjjel cinegemadár” szövegű kanásztáncot (04). 13–14 szótagszám egy dallamon belül a kanásztánc legjellemzőbb típusait jelenti. Új dalaink között a 10-es és 11-es szótagszám jelent igen tipikus dallamcsaládot, az új stílus legnagyobb tömegű, legjellegzetesebb darabjait; 16-os szótagszám a közép-erdélyi új dallamokat, s ennél hosszabb sorok már csakis az új stílus AABA formájú dalaira jellemzők, tehát ismét egy szűkebben körülírható dallamfajtát határoznak meg.

Még közelebbi rokonságot jelenthet egy-egy sajátos ritmusforma. A mazurka-ritmus igen erős hasonlóságot tud éreztetni még nagy dallamkülönbség ellenére is.

ritmus 4–5 dalunkra jellemző, amelyeket ezért egymás közeli rokonainak érzünk.

{241.} Talán még erősebb a típusalkotó ereje a formának. AA5A5A dallamainkat szinte mind egy típusnak lehet érezni. Nem kevésbé a fordítottját: A5A5AA-t. Még jellegzetesebb, egyéni arculatot tud adni egy dalnak a szaffikus forma magyar változata. A 118–119. és 160. példában több változattal is bemutatott dallamcsaládot például szinte semmi más tulajdonság alapján nem lehetne egyetlen variánscsoportba sem összehozni, csakis a forma alapján: dallamiránya hol fölfelé tartó egészen az oktávig, hol a kvintről lefelé mozog, hol meg a kvint körül marad; hangnem-hangkészlete alapján lehetne dúr pentachordtól oktáv terjedelmű dúr, akusztikus, fríg, hipo-ión, eol dallam; szótagszáma és ritmusa a 3–4. sorban nagy különbségek között ingadozik, tehát mint „heterometrikus versszak” is különböző helyen szerepelnének változatai akár egy ritmusrendben, akár a szótagszám szigorú rendszerében. Ami mindben közös, az egyedül a forma: AAb+bc, a késői szaffikus jellegzetes formája; ennek megfelelően a nép is egyetlen dalnak ismerte és mindig ugyanarra a szövegre énekelte. (Pontosabban: ugyanazt a dallamot ugyanazzal a szöveggel variálta ilyen különböző formában, ahol minden megváltozhatott a dallamban, egyedül a forma nem.)

Még a dallam–szöveg kapcsolat is lehet típusalkotó elem: kanásznótáink, dudanótáink sajátos szövegeknek sajátos ritmussajátságokkal való együttjárását jelentik, különböző dallamokban. „Jaj-nótáknak” pedig azokat nevezzük, amelyek sajátos szövegkezelésükben gyakran toldják ki a szöveget: jaj, jaj, jaj (csuhajja, la-la-la) féle szótagokkal a dallam kitolódott sorvégein vagy páratlan sorain. A „virágénekek” is elég jellegzetes csoportot jelentenek: virágot emlegető refrénszövegükről nevezzük így, a legjellegzetesebbek a háromsoros, refrénes dúr-pentachord dallamok.

Végül az előadásmód is jelölhet típust: „recitálók” kivétel nélkül 12-es parlando, ötfokú drm-kezdetű dalok; s az 5/8-os előadás a régi stílusú 11-esekben tapasztalható, ahol a 4/8-ot váltja fel a kissé fellazított, nagyobb érzelmi töltésű, kiszélesített ritmus.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, többnyire elég tág határokat jelent: azt, hogy egy-egy tulajdonságban bizonyos dallamok közösek és másoktól elkülönülnek; de azért ez még nem teszi őket egy jól meghatározható típus tagjaivá. Ahhoz több kell, mint egyetlen tulajdonságban való egyezés, és ebben az egy tulajdonságban való különbözés a többi dallamtól. Viszont mindjárt azt is meg kell mondanunk, hogy olyan dallamcsoportot sem tudunk felmutatni, amelyik mind a hét felsorolt tulajdonságban különböznék a többi daltól. Még a legsajátosabban körülírható kanásznóta-csoport is csak egy-két tulajdonságban különbözik minden más dallamtól, egyéb vonásaiban hol több, hol kevesebb dallammal tartja a rokonságot. Sajátos ritmusuk és szótagszám-szabadságuk, valamint dallam-szöveg kapcsolatuk alapján minden más daltól különböznek, ötfokúságuk, kvintváltásuk, dallamvonaluk menete, jellegzetes A5A5kAAk formájuk, táncszerű, feszes giusto előadásmódjuk más-más dallamokban is feltalálható. Azonban nemcsak a különböző vonások tartoznak hozzá egy stílushoz vagy egy típushoz, hanem {242.} mindaz, ami jellemző rá, akár közös az mással is, akár nem. Az a kérdés, vannak-e olyan típusok, amelyekben minden elsorolt tulajdonságnak kötelezően csak egy bizonyos megoldása fordulhat elő. Ebben a megfogalmazásban a Kanásznótát már ilyen típusnak nevezhetjük: sajátos dallamvonal (kvintváltó, egymotívumú „Páva-dallam”), sajátos hangkészlet (9–VII ötfokú), egyéni metrikai-ritmikai sajátság, szövegkapcsolat és táncszerű előadásmód jellemző rá. Ebből a metrikai sajátság és a szövegkapcsolat minden mástól különbözik, dallam, hangkészlet és forma sok daltól elválasztja, de összekapcsolja a dél-dunántúli ötfokú-kvintváltó dalok egész sorával. Viszont itt már olyan szűkre vontuk a beletartozó dallamok határát, hogy mindössze két dallam tartozik bele, amit az MNT VI. kötete egyetlen dal variánsainak minősített (03–04). De vannak nem kvintváltó, sőt nem is ötfokú kanásznótáink is; ezek csak a szövegkapcsolat és a ritmus–metrum alapján rokonai az előbbieknek, vagyis a „megkülönböztető jegyekben”, összes többi tulajdonságaikban eltérnek tőlük: „Csóri kanász, mit főztél” (Pt 43) még (elhomályosult) ötfokúságával közelebb van, de már nem kvintváltó, s első motívuma is más; 0292 dalunk pedig már se nem ötfokú, se nem ereszkedő dallam, mégis kanásznóta. Ezeket már csak egy tágabb meghatározás kapcsolja össze.

Látjuk tehát, hogy tágabb és szűkebb meghatározások keresztezik egymást; több vagy kevesebb jellemző, közös jegy alapján pontosabb vagy lazább körülírást, szorosabb összefüggést jelezhetünk.

Különböző, szűkebb-tágabb körbe tartozó típusokat mutattam be a Pt dallam-mutatójában (l. „Típusok, eredet”.) Annak célja csak az volt, hogy különböző, kidomborodó sajátságokra, bizonyos rokonságokra felhívja a figyelmet (amit akkor már nyilvántartottunk).

Nyilván sem a maximális követelmény nem lehetséges: hogy minden tulajdonságban jellemzők s egyúttal minden más dallamtól különbözők is legyenek a „típusok”, sem a minimális, hogy csak egy-egy tulajdonsággal határozzuk meg a „típust”. Az elsőt nem lehet elérni, a második pedig kevés. Kell tehát több jegy ahhoz, hogy valamit típusnak mondhassunk, de mindig lesz benne egy vagy két kidomborodó sajátság, ami leginkább föltűnik és jellemzi a típust, és kell hogy a típuson belül különböző dallamok legyenek, amelyek a nem kiemelkedő sajátságokban eltérjenek egymástól. S amit így elsorolunk, abban mindig számolni kell olyan, ezúttal elhanyagolt tulajdonságokkal, aminek alapján, más vonatkozásban más típusba is sorolhatnánk az illető dallamot. Amikor például főképp hangjaival határozzuk meg a dalt – dallamvonal, hangnem, hangkészlet, kadenciák alapján – akkor ritmusával kapcsolódhat egészen más dalokhoz is, és fordítva.

Ezúttal ugyanis a dallammozgás irányával, a kadenciákkal, a hangkészlettel és hangterjedelemmel (tehát hangnemi sajátságokkal) és a forma alapján állítom össze a típusokat. Eltérek Járdányi rendszerétől abban, hogy egyrészt lazábban határozom meg a dallammozgást, hiszen nem egy tízezrekre rúgó dallamanyag egyszempontú elrendezésére akarom felhasználni, hanem csupán a közölt anyagban akarom jellegzetes csoportokra felhívni a figyelmet; másrészt éppen ezért {243.} több szempontot is figyelembe veszek egyszerre. Inkább valami olyasféle tipológiára törekszem, aminőt Bartók adott könyvében, azzal a különbséggel, hogy az ő fő szempontja a versszakszerkezet és ritmus volt. De előzőleg már elkülönített három stílust, amelyet több vonással jellemzett: a régi stílust ereszkedő, ABCD felépítésű (vagy kvintváltó), ötfokú, izometrikus tulajdonságokkal, az újat négyféle visszatérő formával, alkalmazkodó tempo giustóval, s csak azon belül határolt el szótagszámcsoportokat, illetve a „Vegyes osztály” III. alosztályában különböző versszakszerkezeteket. Egyes csoportjai már valóban „típusokat” fognak össze; a többiek azonban vagy túl tágak, vagy túl vegyes elemeket tartalmaznak, mert a választott összetartó sajátság (metrika, ritmika) a legkülönbözőbb eredetű és stílusú dallamokban is lehet közös.

Magam követem Bartókot abban, hogy különválasztom az ötfokú dalokat a diatonikusaktól, de nem elégszem meg azon túl a szótagszámcsoportokkal, hanem további megkülönböztetéseket is teszek mélyebb és finomabb dallamrokonság meghatározására. Az új stíluson belül is forma és dallammozgás szerint adok további elhatárolást, s messze túl kellett menni mind Bartók, mind Járdányi szempontjain a két nagy stíluson kívül eső típusok meghatározásában.

Arról természetesen szó sem lehet ezúttal, hogy a teljes magyar népzenei anyagot mutassam be „típusokon” keresztül. Az még az összkiadásban sem lehetséges, hiszen számos „típuson kívüli”, magányos darabot is be kell mutatni, amit csak szükségből sorolunk egyik vagy másik típus elé, közé. Mindössze a kétségtelenül kialakult, ismert típusokra akarom felhívni a figyelmet a saját példáimon és gyűjteményemen belül. Leginkább típusnak nevezhető csoportok találhatók az ötfokú dalok közt, a sirató rokonságában, a dudanóták közt és az új stílusban; tehát ahol összefüggő stílusról beszélhetünk. Stílus ugyanis azt jelenti, hogy sok egymáshoz hasonló darab keletkezik. Legkevésbé tudjuk (egyelőre) meghatározni azt a sokféle dallamot, amely ezen a négy stíluskörön kívülesik, és tulajdonságai rendkívül tarka képet mutatnak. Ezeket többnyire csak tág határok között, inkább elkülöníthetjük egymástól, semmint szorosan meghatározhatnánk.

Lássuk mindenekelőtt az ötfokú, régi dalokat. Legkiugróbb típusai a kvintváltók. Ezek közt is igen jellegzetesek az „egymagú” dalok, amelyek egyetlen motívumot kétféle zárlattal periódussá fejlesztenek, s azt kvinttel mélyebben megismétlik (A5A5kAAk). Ezen belül külön is nagy család, az úgynevezett „Páva-család”, amelyet meghatározott „mag”, dallammozgás jellemez A-sorában: 8–4–7 fokok után 8–4–5 (02–014, valamint az MNT VI. kötetének szinte a teljes anyaga.) Ez a „típus” már majdnem egyetlen dal; de a különböző szótagszámú és ritmusú változatai különböző szövegekkel társultak, s ezekhez a szövegekhez és metrikai formákhoz annyira hozzáalakultak apró dallamrészletekkel, s egy-egy ilyen önálló forma olyan variánsgazdagságban él a nép közt, hogy önálló dallamnak kell tartanunk a család minden tagját, s a családot együtt típusnak. Ezek szabályszerűen 7[5]3 kadenciasort alkotnak (amit nem egy dallam vagy variáns elváltoztathat); ugyanilyen kadenciákkal és A5A5kAAk periódusos-kvintváltó formával más dallam {244.} is építkezik (például 01 és 015). Számos hasonló kadenciájú, kvintváltó dalunk épül viszont két különböző motívumból: A5B5AB (kétmagúak): 01, 016–021. Jellegzetes csoport az olyan kvintváltó daloké is, amelyek a periódust egy hanggal mélyebben záruló első sorral alkotják 4[5]VII kadenciákkal (ezeknek egyike-másika esetleg el is változhat egyes változatokban): 022–032. További kvintváltó csoportok: 5 [5] 1 kadenciák (033–037); 8 [5] 4 kadenciák (vagy 9 [5] 5): 038–047. (Mindig az alkalmi módosulások leszámításával.)

Sokban közeli a dallammozgás a kvintváltókhoz az ismétlés nélkül ereszkedő, ABCD formájú dalokban (064–0101). Ezek közt is lehetnek lépcsőzetesen ereszkedők: 080–081, 083, 088, 092, 093, esetleg 062, 086 – továbbá Pt 24, 49, 60, 98, 108?, 110–111, 124, 141, 180. Külön csoport az olyan ereszkedőké, amelyek 5–4–5–4–5–8 fokokon kezdenek: 095–097, 0100–0101, 0117–0118, továbbá Pt 17, 44–45, 113, 123, 134–135, 152, 230. Hasonló, mégis elkülönül tőlük az 5. fokon mozgó (de a 4.-et nem érintő) kezdés és utána 8.-ra ugrás (és utána természetesen ereszkedő dallamvonal): 094, 098–099, továbbá Pt 20, 121, 138, 168, 171?, 218. Nagyon sok ereszkedő régi dalunk kezd az oktáv ismételgetésével (vagy ami avval egyenlő: 8–5–8, 1–8... ugrásokkal): 073–074, 076, 092, 0109 és 191. példa, továbbá Pt 70, 87, 117+126+191 = 166. pl. Pt. 131, 168 stb.

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,
Mégis besorozott Ëngëm katonának.

 

MF 1229/b–1930/b lányok, Menyhe (Nyitra) 1909. Kodály

Nem kevésbé gyakori és jellegzetes az első sor oktávon induló és 7. fokon záruló első sora (8----7): 016, 018, 019?, 020, 047, 066, 071, 077–080, 082–083, 086, 088?, 091, 0102, 0109–0110, 0113? továbbá Pt 27, 49–52, 105+107, 124, 133, 165.

Nagyon tipikus az ABBC felépítés – tehát két azonos középső sor – nyolcszótagos, ötfokú-ereszkedő dalainkban. Gyűjteményünkben csak 066, de lásd Pt 50–52, 59, 87, 89, 92, 131, 133, 141, 157, 160=166. (Amint látjuk, ez érintkezik az előbbi csoporttal is: van tehát egy szűkebben összetartozó csoport: 8– – –7 kezdés és ABBC felépítés.) Hasonló ehhez, hogy a szélső sorok ismétlődnek vagy egymáshoz hasonlóvá váltak (AA(k) BB(k) vagy ABCC): 067, 070, 072?, 089–090, továbbá Pt 110.

A két első sor ismétlését (AABC formát) jellegzetesen olyan régi dalokban találjuk, amelyek három-négy nagyívű sorból – oktávról az alapra lefutó sorból {245.} – állanak, tehát kadenciáik 1 [1] 1. Ilyen 0114, továbbá Pt 54, 76, 79–86. Ezek többnyire 8 vagy 10 szótagos sorokból állanak.

Egészen más jellegűek az ereszkedő 12-esek: 24/ab. (lásd még Pt 178-at). Ezek erősen recitáló dallamok, ahol szinte az ötfokú, ereszkedő dallammenet vázát rajzolja ki a dal sok hangismétléssel.

Különválnak azok az ereszkedő dallamok, amelyekben csak az első három sor ereszkedik fokozatosan, le is jut az alaphang környékére, azután a negyedik sor újból magasra ível fel, vagy már a magasból indul is: 013, 065, 068, 074, 084, 0101, 0103, 0111–0114, 0133, 0141 és 23, 24/a, 58. példa.

A magasról ereszkedők után lássuk a középen mozgó pentatondalokat. Legjellegzetesebbek a drm-tengely körül mozgó dalok: 0129–0133, 0137, 0139–0141, továbbá Pt 77–78, 158, 162–164, 171, 179–142, 220, valamint Kodály 1973, 30. A drm-kezdettel jellemezhető dalok is összefüggő típust alkotnak, de néha – nagy ritkán – emelkedők is lehetnek, s szinte kivétel nélkül parlando (sőt recitáló) előadásban élnek: 0134–0136, 0138, továbbá Pt 96–97, 100, 127, 173–176.

Ötfokú, régi dalok közt ritka az ennél mélyebben járó dallam, de ami van, az határozott típus. Ilyen alulról vagy középről induló és alsó járású a 0143–0145 (továbbá Pt 22, 41, 96!, 220 és Kodály 1973, 32 „Túl a vízen egy kosár”). Szintén jellegzetes típus a néhány tetraton és triton dallam:0146–0152 és Kodály 1973, 28 „Csak azt szánom-bánom”= 276. példa.

Erősen összetartozó típust alkotnak dudanótáink. Ez ugyan ritmusuknak köszönhető, s erre vonatkozik a megjelölés is. Szinte kivétel nélkül 8 szótagosokat tartunk nyilván ilyen névvel, amelyekben kvint-kvartváltás nyomait lehet fölfedezni. Összetartozásukat további dallam- és formaelemek határozzák meg, amelyeket majd a következő fejezetben, eredetük tárgyalásában fogunk részletezni, mert a keleti párhuzamok világosabbá teszik. Egyik csoportjuk formája A5 vagy A4ABC (vagy A5–4ABB), másiké A5–4BAB (A5–4BAC): 050, 055, 062 (=Pt 250), továbbá Pt 248–252, 256, 270 és 053–054, 057–059, 061 (=Pt 260), továbbá Pt 258–259. Kivételesen 6–7 szótagú kvint-kvartváltó, alapritmusú dalokat is neveznek dudanótának: 050, továbbá Pt 56, 245.

Közeli rokonai ezeknek a dudanótáknak olyan 8-as parlando dalok, amelyeknek 2. sora már leszalad az alaphangra, néha már az 1. is: 112/a (= Pt 4) és Pt 37. Ugyancsak közeli a kvintváltó, egy magból felépülő dalok némelyike, amelyek az 5. fokú főzárlatot leviszik az 1. fokra: 151. példánk (= Pt 21). Jegyezzük meg mindjárt, hogy ennek ritmusa tipikus 6-os dudanóta-ritmus. (Ebben a dalban tehát összeolvad a dunántúli mintára elváltozott, egymagú, kvintváltó, Páva-motívumhoz hasonló dallamszerkezet az A5BAAk dudaritmusú dallamok szerkezetével. Ilyen oka is lehet az 5. fokú kadencia „lecsúszásának” az 1. fokra!)

A dudanóták többségét csak erős fenntartással lehet ötfokúnak nevezni mai alakjuk szerint. A későbbiekben látni fogjuk, hogy szo- és do-alapú, sőt félhangos ötfokúságban mozgó dallamokat lehet párhuzamba állítani velük; ezért, mostani diatonikus jellegük ellenére is az ötfokúak után tárgyaltuk őket.

{246.} Viszont a következők már kétségtelenül diatonikusak, bár jó részüket Bartók még az ötfokú, régi stílusba (A-osztályába) sorolta. Régiségük természetesen vitathatatlan, és sok egyéb tulajdonságukkal kétségtelenül közel állnak régi, ötfokú dalainkhoz.

Legfontosabb csoport a diatonikus parlando 12-eseké. Ezeknek hullámzó dallamvonala határozottan eltér az ötfokú 12-esek kifejezett ereszkedésétől; egészben véve és legtöbbjüknek kadencia-sora alapján mégis ereszkedőknek mondhatók. (Kadenciáikról az eredetkérdések tárgyalásakor szólunk.) Legszívesebben balladával, régi históriás ének vagy koldusének szövegeivel és halottas énekekkel járnak együtt. Ilyen 0155, 0163, 0165, 0193–0196, valamint 192–195. példa.

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj
Gazdag Fülöp császár, gazdag Fülöp császár!
Mer ién néked adom, mer ién néked adom

 

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:
Ivegablak alatt nagy hosszú almafa,
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága,
Háromszáz levele, hatvanhat virága.

 

Tova jő egy legény, be szomorú szegény!

{247.} Tova jő egy legény, be szomorú szegény!
Látom a szájáról, szállást kérne szegény.
S adnék neki szállást, a lovának állást,
Nekie pediglen csendes lenyugvást.

 

Az öreg Dancia magát siratgassa:

Az öreg Dancia magát siratgassa:
Istenem, Istenem, Kilenc lyányom közül,
Kilenc lyányom közül még egy fiam sincsen!
Istenen, istenem, ki váltson fel ingem,
Ki váltson fel ingem katonarabságból!

 

192) MF 2491/a 36 é. férfi, Trunk (Moldva) 1930 Véress S.; 193) Kallós 1970 108; 194) MF 1320/d asszony, Székelyvaja (Maros-Torda) 1914 Bartók = Pt 348 más szöveggel; 195) Pusztina (Moldva) 47 é. vak férfi, 1951 Kallós.

Hasonlóan ereszkedő-diatonikus, de nem annyira recitáló, mint a 12-esek, egy sor 8-as és 11-es 5[4]3 kadenciás (esetleg lassú táncritmusú) dallam: 0181–0184, valamint 5[4]2, 5[4]1 és hasonló kadenciákkal lépcsőzetesen leszálló 6-os vagy 8-as: 0166, 0164, 0188, 0194. Rokon ezekkel néhány oktávról, hetedik vagy hatodik fokról ereszkedő dallam 2. és 1. fokú kadenciákkal: 0161, továbbá 196–197. példa.

Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?

{248.} Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?
Talán az édesëm A lókeresőbe?

 

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,
Mér nem hagytál békit Én árva fejemnek?

 

196) MF 522/a (Maros-Torda) Vikár?; 197) Bánffyhunyad (Kolozs) 1908 Bartók.

Ezekhez hasonlók kadenciákban, de dallamvonaluk domború (dúr- vagy mollterccel, mint az előzők is):

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.
Hull a fődre, hull előmbe, Hull a gyászos kebelembe.

 

Magyari császárnak Lázár fia vala,

Magyari császárnak Lázár fia vala,
Mestere Mánónak es egy lyánya vala.

 

198) Sz. Nd 32 sz. 56 é. asszony, Nyárádköszvényes (Maros-Torda) 1914 Bartók; 199) Kallós 1970 5. sz.

{249.} Hasonló típusokat táncdalok közt is nyilvántartunk: 5[4]2 (vagy 2 helyett 4, 4,1) kadenciákat erősen kihangsúlyozó, fokozatosan ereszkedő dallamokat: 0167–0171, 0187, továbbá 146. és 200. példa.

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!
Akin az a kilenc betyár elindult, Pápai úr udvarába befordult.

 

Derzstomaj (Jász-Nagykun-Szolnok) 82 é. férfi, 1939 Vargyas = Vargyas 1954 93 sz.

További rokontípusok az oktávról ereszkedő, vagy alulról domborúan induló dallamok 2., 1. vagy X [2] X [1] kadenciákkal: 218., 220–221., 222. példa, valamint az utolsónak hangszeres változatai: 145/a–g példa.

Egészen más világot jelentenek a dúr-kvintváltók. Ezek is, mint az ötfokúak, nagyívű, ereszkedő dallamok, de kifejezett dúr hangzásuk elválasztja tőlük: 0205–0206, valamint 201–202. példa.

Rákóci hajdanában danában...

Rákóci hajdanában danában...

 

Gyújtottam gyertyát...

Gyújtottam gyertyát...

 

201) MNT III. 563; 202) MNT III. 649.

{250.} Ezekkel már meg is kezdtük Bartók „C) osztályának”, vagyis sem a régi stílusokba, sem az új stílusba nem tartozó dallamoknak a csoportjait. A dúr-kvintváltók határozott körvonalú típust alkotnak. Már a további csoportok inkább csak „elkülönítést” fognak jelenteni: a dúr-ereszkedők (ritkák): 83. példa, valamint a mixolíd-ereszkedők: 0208–0214. Inkább nevezhető típusnak a néhány lépcsőzetesen ereszkedő moll-dallam: 0218, 0220, 0224, valamint hipo-skálákban fogant, ereszkedő dallamok: 0240–0244.

Ismét csak tág elhatárolással foghatjuk egy körbe az ereszkedő moll-dallamokat (ha ugyanis nem tartoznak az előbbi csoportok egyikébe sem): 0215–0225, 0230–0233. Ezek közt már inkább típus néhány „új-szaffikus” formájú, moll, ereszkedő dallam: 0227–0229. És nagyon határozottan összetartozik, egyúttal minden más dalunktól elkülönül néhány tipikus fríg dallam, amelynek 6-ról ereszkedő vagy induló dallama a moll-szexten kívül a 4., 3 és 2 főhangokra épül: 0255, 267/ab. példa, valamint a következő:

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.
Haragszik rám az Isten is, Lehajlik hezzám az ég is, taj-laj-laj-laj laj-laj-laj.

 

Csikvacsárcsi (Csík) 1907 Bartók.

(Lásd még Pt 334–338, 347-et.) És hasonlóan jellegzetesen elválik a magyar dalok nagy tömegétől néhány alacsony járású fríg dallam, különösen a szokásdalok között: 0290/a, 149/a példa.

Csak nagy általánosságban jelent elválasztó – nem összekötő – határvonalat a következő néhány dallamirány-meghatározás. Ereszkedő, majd újra emelkedő dalok: 0241, 0277, továbbá Pt 99, 170, 206–207, 231, 242, 327. Középen mozgó dallamok: 0298 (továbbá Pt 182, 185, 208, 223, 227, 246, 269–270, 281, 285, 333, 347.) Középről fölfelé induló dalok: 0254, 0262 és 204–205. példa.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.
Nemcsak meghült, meg is hidegedett. Mert már engem régen elfelejtett.

 

Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!

{251.} Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!
Kilenc esztendeje, Mőte már rab vagyok, Mőte már rab vagyok

 

204) Kiskunhalas (Bács-Bodrog) 78 é. férfi 1939 Vargyas = Vargyas 1954 32 sz.; 205) Ghymes (Nyitra) 1906 Kodály.
(Lásd még Pt 146–147, 183, 192, 196, 241, 307, 320, 325, 332, 347.)

Elütnek a magyar dalok nagy tömegének dallamvonalától az alulról emelkedő és domború ívet leíró, (de nem ismétléses formájú, tehát nem új stílusú) dalok: 0268, 0273–0274, 0300, valamint a 247–249. példacsoport dallamai (továbbá Pt 101–121, 185–187, 210, 236, 238, 262, 273, 316, 329=468, 368, 370, 372, 471, 480 és a 249. példacsoportunkban szereplő Pt 494–495).

Még elütőbbek az alulról csak az 5. fokig emelkedő, alsó járású dallamok: 0297, 0299, továbbá Pt 46–47, 88, 204, 216, 284, 286, 288, 297?, 317–319, 370. Ezeket a magyar népzenén belül már „típusnak” is tarthatjuk a többitől való nagy távolságuk alapján.

Ugyancsak típust alkotnak az úgynevezett „Jaj-nóták”. Ezeket kizárólag formai sajátságuk alapján érezzük összetartozónak, de ez a formai sajátság nagyon szembeszökő, akár az egyes dalt tekintjük, akár egy egész összetartozó dallamcsaládot. (Leírásukat már láttuk a Forma fejezetben példákkal.) Akár a jellegzetes szövegtoldásokat vesszük tekintetbe, akár a dallamcsaládon belül tapasztalható sorszámszaporodást vagy -fogyást mindenképpen valami hasonlót, közöset kell látnunk az ilyen dalokban, függetlenül attól, milyen jellegű volt az eredeti négysoros, 8 szótagos dal: ötfokú, régi, ereszkedő, vagy dúr plagális, újszerű ének. Ilyen ötfokúak közt 077 és 085, egyéb dalok közt 0247–0254, valamint 124–127 példa.

Egy sor kis hangterjedelmű dalunk szeptim nélküli dúr-hangsorát egyáltalán nem a modern harmonikus érzék szerint alkalmazza: ezeket csakis a régi elmélet ión-skálájával jellemezhetjük. Ilyen ión-pentachord-hexachord dal 0303–0308. Külön összetartozik közöttük a refrénes, esetleg háromsoros fajta is. (Lásd Kodály 1973, 78–79. lapján közölteket.) Viszont egészen más jellegű, de a magyar népdalok közt szintén idegenszerű az 1–6(+8) fok közt mozgó, tehát dúr-hexachord dallamvilág: betlehemes dalaink nagy része és a regösénekek tartoznak ide, valamint néhány dúr-dudanóta és egy nagy tömegű párosító dalcsalád: 0201 és 44–45., 50–54., 152, 160/a példa. Ezek közt a szaffikusok (44–45. példa) igen sok dalból álló jellegzetes típust alkotnak.

A magyar dalok túlnyomó nagy többsége autentikus elhelyezkedésű (vagyis {252.} egész dallamvonala a záróhang fölött helyezkedik el – nem számítva a szubtonika –VII. fok – érintését a végső lezárás előtt). Ehhez képest néhány szórványos plagális (tehát a záróhang felett és alatt egyaránt mozgó) dallamunk még ilyen tág meghatározással is típusnak tekinthető. Az ismert plagális dalokon belül megkülönböztethetünk nagy hangterjedelmű, nagyívű dúr dalokat: 0311, 0314–0315 (továbbá Pt 201, 204, 205, 318), mollokat: 0312–0313, 0318. Külön típus néhány háromsoros, refrénes, plagális dal – a népszerűsítő füzetek révén ezek gyorsan elterjedtek: Pt 474–478. Végül a funkciós dúr-hangnem annyira ritka népdalaink közt, annyira jellegzetes hangzást jelent, s annyira idegen is, hogy jól felismerhető és elhatárolódó típusnak nevezhetjük: 0316–0317 és Pt 200.

Ezek után vegyük sorra új dalaink típusait. Először a legegyszerűbbet, amely szintén egyetlen motívumból van fölépítve, mint a régi dalok első, kvintváltó csoportja: AA5A5(k)A(v). Az ilyen formájú dalok közt igen jellemző a 8 és 11 szótagosok csoportja. A nyolcasok közt csak domború motívumot ismerek, 1–5 (6)–1 vonallal: 0323–0324. A 10–11-esek közt 5.-ről 1.-re ereszkedőt is: 0345, 0359 és domborút is: 0394.

A kétféle sortípusból építkezők közül AA5BA ereszkedő (5–1) A-sorral: 0319 (hatos), 0322 (hetes), 0325 (nyolcas), 0341 (tízes), 0346 (tizenegyes). Ugyanilyen felépítés domború A sorral: 0326 (nyolcas). Elég sok hasonló akad tizenegyeseink között.

Az ABBA forma 10-esei és 11-esei alkotják a leggazdagabb csoportokat. Ezekben már nemcsak az 1. és 5. fok közt mozoghat az A-sor, hanem 8–1, illetve 1–8–1 vagy 5–8–1 közt is.

10-es, A: 5–1: 0331–0332, 0338, 0340, 0343

11-es, A: 5–1: 0346, 0352, 0355–0358, 0363, 0368

10-es, 11-es, A: 1–5–1: Pt 402, 404, 413, Járdányi, 64, 65, 73, 0360, (0361)

10-es, 11-es, A: 8–1: 0333, 0339, 0342, 0344, 0347–0348, 0350, 0353–0354, 0365, 0367

10–11-es, A: 5–8–1: 0334, 0336–0337, 0364, 0366

11-es, A: 1–8–1: 0351

AABA formájú dalaink hosszú sorokból állanak, A-soruk a sok hangból nagy ívet ír le; kvint- és alaphang közt mozgó, szűk dallamsoraik tehát nincsenek is.

A: 1–8–1: 0374, 0376, 0380, 0389, 0390, 0392, 0393

A: 8–1: 0381–0383, 0384–0386

Többszörös ívet ír le: 0387–0388, 0391

Természetesen lehetséges volna további részletezés is. Még szorosabbra vont határok közt közelebbi összetartozást is meg lehetne állapítani, ha a B-sorok különböző fajtáit és a sorok belső hajlásait is részleteznénk. Egy nagyobb anyagban, például a teljes népdalanyag összkiadásában erre szükség is lesz. Jelen célunk csak az volt, hogy a feltűnőbb csoportokra rámutassunk és a típusmeghatározás lehetőségeit ismertessük.

{253.} Ha most egybenézzük a magyar nép által ismert és fenntartott dallamtípusokat, különösen a „rokonsági kör” értelemben használt típusokon belül még az egyes dallamokat is, amelyeket variánsaik száma és elterjedtsége alapján „dallamtípus”-ként tartunk számon, akkor végtelenül gazdag sokféleséget találunk, s a zene, az ének legtöbb sajátságára, lehetőségére találunk több vagy kevesebb példát. Ezek közt vannak kedvelt, gyakori fajták, és vannak ritkák; a kedvelt fajták a dallamtípusok olyan nagy számával vannak képviselve, s azok olyan nagy tömegű variánsokkal, hogy bizonyos uralkodó jelleg erősen átüt a sokféleségen, sőt bizonyos értelemben egyformaságot, egyhangúságot is okoz. Mégis, az egész együtt, gyakori és ritka, népdalszerű és idegenségét még alig levetkező ének, ősi és új összead egy olyan zenei együttest, amely változatosságával, fejlettségével a nép sokféle érdeklődését árulja el, s bizonyítja, hogy kultúrája nyitott volt minden fejlődési lehetőség számára. S ha benne mégis sajátos, egyéni válogatás és jelleg mutatkozik, szívós ragaszkodás bizonyos sajátságokhoz: autentikus, ereszkedő vagy kvintszerkezettel emelkedő dallamépítkezés, izometria, határozottan érezhető forma, világosan tagolt szerkesztés, beszédszerű ritmusok rubatóban és feszes, pontozott ritmusban egyaránt, az mindennek nem mond ellene, csak kiegészíti: sokfélével megbarátkozó, de bizonyos sajátságokhoz ragaszkodó, változatos és egyéni műveltség igényéről tanúskodik.

 

A mappában található képek előnézete Csángók

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

заказать landing page

(ThomasCrich, 2019.05.25 13:33)

Кроме единовластно пример, наподобие дозволено успевать высокого вирального охвата с через звезды. Просто заставьте ее плясать, будто это сделал Lipton с Хью Джекманом. Вообще ради такого перфоманса звезда и местного розлива подойдет, суть, для пляска был вдруг дозволительно более странным.honecalls-630x340Ровно выбрать хостинг.После немного времени автор этого сайта неумышленно разве умышленно натыкается в безграничных просторах Интернета на форум. Форум, на котором общаются люди, создающие сайты. И тут муж, уверенный в книга, сколько его творение идеально, решается наказывать свойт сайт на этом форуме. Он регистрируется, открывает новичок топик и ждёт ответов. Он ждёт и грезит, что про его чудо будут молвить «Согласен, подобно оринально!», «Да, здорово!», что будут восхищаться.Страницы подрубрик: 1 000 – 2 000 символов.
<a href=https://moskow.skgroups.ru>раскрутка сайта цена</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/calls.html]заказать холодные звонки[/url]
https://moskow.skgroups.ru/vizitka.html - создание сайта визитки

Если нужно, чтобы объявление показывалась не в течение только дня, а в определенные часы, а также если хотите мотать бюджет не планомерно, а ускоренно, чтобы получить результаты быстрее, обратите почтение на причина пункты.DataLife Engine. Многопользовательский новостной движок предназначенный ради организации собственных СМИ в интернете. Гибкость, легкость в настройке и интеграции собственного дизайна позволит вам развернуть собственные СМИ в наиболее кратчайшие сроки, без каких-либо дополнительных материальных затрат.2.3 PrestaShop – CMS с открытым исходным кодомПолулегальные методы раскруткиНаравне вы лодку назовете, так она и поплывет, для интернет проектов это чистая правда. Без сомнения — через названия сайта и домена в большой степени зависит успех будущего сайта. Мы долгое срок занимаемся продвижением сайтов и выработали некоторые рекомендации сообразно подбору названия, не в стиле «красиво / не красиво», рассмотрим варианты точно правильно назвать сайт, что желание он стал успешным.

разработка продажа готовых сайтов

(Williamfarne, 2019.05.25 11:07)

— Название компании и логотип, коль это сайт фирмыпост о товаре в основной ленте ИнстаграмаХотите правильно организовать работу менеджеров и выполнить план?
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]разработка веб сайтов[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/kontakty.html - заказать сайт Новосибирск веб

Бесплатно, расширенные функции после 299 рублей в год.На продвижение сайта перенос сайта для второй хостинг не влияет отрицательно, вразрез, разве хостинг качественный и работает стремительно это будет плюсом быть ранжирование в поисковых системах. Мы успешно продвигаем подле пятнадцати сайтов размещенных на , некоторые из них занимают 1-2 промежуток сообразно продвигаемым запросам, беспричинно который с уверенностью можно сказать ради продвижения этот хостинг хорошо подходит.Интересы/категории интересов.1. Толпа семантического ядра – запросы, по которым позволительно прельщать людей для интернет-магазинПреимущества и большие возможности ресурсов, спроектированных по принципу адаптивного дизайна, совершенно могут позволить им выступить заменой мобильных версий web-сайтов. Такой подход сэкономит для разработке, повысит довольство и комфортность просмотра web-сайта на всех устройствах, улучшит позиции в результатах выдачи поисковых систем (т.е. увеличит посещаемость и репутация сайта) и облегчит администрирование и поддержку web-сайта.

сайт визитка стоимость

(SeogradGauby, 2019.05.25 10:03)

Приложения и сайты.примеры публикаций, где не указана цена товара в описании к фото примеры публикаций, где не указана цена товара в описании к фото примеры публикаций, где не указана цена товара в описании к фотоАдаптивные сайты чаще занимают высокие позиции в поисковой выдаче по следующим причинам:
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/portfol-razrab.html>создание сайта портфолио</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/calls.html]холодный обзвон[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов

Вторично больше идей чтобы роста оборота дозволено получить на наших авторских бесплатных вебинарах через компании Ой-Ли. Регистрируйтесь стоймя сейчас.Виральный охват – это тот же вирус. Вы «заразили» одного пользователя, он передал вирус другому, а тот еще десяткам других пользователей. Поломав наподобие следует голову над рекламной кампанией, вы сможете с любой площадки ворваться в социальные тенета, где любители красивого, скандального сиречь эпатажного контента превратят вас в интернет-сенсацию. Вам останется токмо радушно брать новоиспеченных поклонников для своей площадке. Больше заинтересованной аудитории – больше потенциальных клиентов.Реноме сайта в значительной мере зависит через качества сервера, на котором он размещен. Представьте, сколько простой сайт медленно загружается, а временами и окончательно недоступен. Так и теряют посетителей. Постоянно предпочитают пользоваться суд с сайтами, для которых не бывает сбоев и уходят для сайт конкурентов, которые лучше единственно тем, который им удалось выбрать наилучший хостинг. С нестабильно работающим сервером нельзя сделать качественный чат, изменения курса ценных бумаг не будут кстати отражаться на сайте. Обычные новости, и те появятся с опозданием. Такое положение вещей может портить репутацию даже домашней странички.Правильная оптимизации страниц интернет-магазина – ручательство успешного SEO-продвижения и работы с аудиторией. Самой важной составляющей продающей страницы чтобы SEO является текст.Это величина площадки, на которой размещается знак (буква). Размер кегля определяется в пунктах. В основу измерений шрифтов положена способ Дидо, распространенная в Европе и принятая в России, и беспричинно называемая способ Пика (англо-американская). В любом случае, основной единицей измерения является пункт, подобный в системе Дидо 0,376 мм, а в системе Пика — 0,352 мм.

seo продвижение

(SeoomskFlers, 2019.05.25 09:01)

Суть в этом деле — практичный попытка и владение техникой холодных звонков.Неизвестные люди.SMM должен делать специалист
<a href=https://omsk.skgroups.ru/kontakty.html>заказать веб сайт телефон</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]разработка сайтов[/url]
https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайто

Имеется формат и для рекламы приложений. В нем отображается имя приложения, описание (128 х 128), стиль и рейтинг.Если пользователь заказал на вашем сайта корм чтобы кота, это один заказ. Буде посредством два месяца он смог вспомнить где он заказывал корм — это непрерывный клиент и ворох заказов.Некоторые относят к этому перечню и покупку аудитории. Однако сей тактика, скорее, является «серым» и теперь маловато востребован.Но, подобно мы знаем, из правил бывают исключения. Однако эти «вредные советы» дозволено пользоваться, однако лишь в часть случае, разве изза этим довольно останавливаться грамотная концепция либо тонкий юмор.3?000?000 / 3000 = 1000 сделок

контекстная реклама сайта

(Olegbep, 2019.05.25 08:00)

Стабильность и верность управления грузовыми автомобилями Volvo доказал Жан-Клод Ван Дамм, сев для поперечный шпагат посреди движущимися грузовиками.Плюсы эластичного макетаИспользование ключевых слов с ошибками: использование снижает запоминаемость, читаемость.
<a href=https://kazan.skgroups.ru/resheniay.html>разработка продажа готовых сайтов</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/landing.html]одностраничный сайт на заказ[/url]
https://kazan.skgroups.ru/portfol-razrab.html - создание сайта портфолио

МТС и «Безлимитище»Я предлагаю другой курс, в основе которого лежит метод написания кода своими ручками. Другими словами, сделать свой сайт вам предстоит с нуля. Конечно, с вашей стороны потребуется пора, терпеливость, забота и определенные усилия. Подумайте хорошо, может это не для вас, тут не стоит и начинать.Вот теперь-то подписчики посыплются ровно манна небесная! Но... погодите. Почему прирост аудитории соглашаться не желанными бешеными темпами, а в час сообразно чайной ложке? Не все так просто. Каким бы интересным и качественным ни был ваш профиль, основной побуждение к развитию даст продвижение вашего бизнес-аккаунта, то есть его реклама.Коли накануне этого сервисов в подмога, исключая сервиса (тарифы и отдельные услуги сообразно продвижению вашего инстаграм-аккаунта смотрите здесь), посоветовать было нельзя, то в случае с контентом снедать сервис, что поможет вам проанализировать конкурентов скоро и эффективно. Даже бесплатно. Это хорошо знакомый Вообще-то он, очевидно, платный. Но трескать тестовая версия: недельный примерный промежуток для 10 загрузок будто некогда подойдет ради нашего случая.3 шаг. Наполнение сайта содержанием, текстами, картинками.

веб студия заказать сайт телефон

(SeosamarRer, 2019.05.25 06:58)

И, словно мы знаем, ежели существует «как стоит исполнять», существует и «как исполнять не потребно». Что-то является просто неудачной задумкой, а что-то уже вышло из моды. В общем, будем напружиться остерегаться следующего:Когда быть использовании резинового макета у вас уплетать области с фиксированной шириной, следовательно, на самом деле, вы получили гибрид резинового и фиксированного макета, и его минимальная ширина будет определена шириной фиксированных блоков сиречь самого большого из объектов (картинок, предположим). Будьте осторожны. Буде вы хотите сделать сайт именно с резиновым макетом, оно так и должен обретаться на самом деле, а не единственно для словах;Подобно исполнять макет сайта. Надежда макетов.
<a href=https://samara.skgroups.ru/landing.html>landing page</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/portfol-seo.html]кейсы сео краснодар[/url]
https://samara.skgroups.ru/smm.html - раскрутка группы в вк

Произносимость и мочь написания для вестьВ предыдущих статьях я рассказывал о технологиях, с через которых создается сайт, о веб-дизайне, о регистрации доменного имени и получении хостингового пространства, о языках веб-программирования и о тематике вашего сайта, вероятно сейчас дозволено расчислять, сколько ваш сайт уже соглашаться к началу своей жизни. Разумеется, именно своей жизни, я считаю, который у каждого сайта своя судьба, в переносном конечно смысле, и своя жизнь. Успех сайта во многом зависит, я думаю через его хозяина. Даже разве для сайте будет огромное число полезных вещей и информации, ежели его не раскрутить, здесь не довольно посетителей.Составляйте контентный план. Беспричинно всегда будете лучший, сколько живописать, почему именно это и который вам даст такой пост. Контент-план составляем для основе анализа эффективности. А не просто потому, который я так думаю.Вдумчиво продуманный и оформленный макет сайта, это уже половина выполненной работы, таким образом попытайтесь разработать практичный и максимально информативный макет чтобы будущего сайта.В большинстве тематик упихивать сленговые слова, которые известны потенциальных посетителям и по которым они могут свободно идентифицировать сайт. Таким способом позволительно найти невыносимо удачное слово, актуально примем для транспортных компаний.

раскрутка сайта цена

(Goshaufaviste, 2019.05.25 05:59)

Всё проверяем. Должность будет казаться ровно в ленте, беспричинно и в stories. Когда заранее вы рекламу не настраивали, то нуждаться нажать на кнопку «Добавить тактика оплаты» и привязать либо банковскую карту, либо PayPal ради оплаты рекламы.Беспричинно что выбирайте часть, исходя из тех задач, которые вы хотите решить сквозь таргетированную рекламу.Ёргодизайн — дизайн вещей с которыми удобно работать. Основной знак: «Постоянно для человека!» Нравоучение делать вещи удобными, понятными и красивыми.«Звонок с сайта» — неоплачиваемый виджет1. Рассматривайте каждую страницу сайта точно цветовые пятна (текст тоже считается цветным объектом)
<a href=https://ufa.skgroups.ru/kontakty.html>веб студия уфа</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/calls.html]холодные звонки[/url]
https://ufa.skgroups.ru/context.html - агентство контекстной рекламы

Относительно незадолго приложение дало пользователям мочь подписаться на интересующий их хэштег. Эта фишка полезная, беспричинно только, например, ваши клиенты могут подписаться для ваш персональный хэштег и всегда крыться в курсе актуальных событий. Кроме этого, буде вы ставите тематические хэштеги, они могут сыграть вам на руку, когда пользователь довольно просматривать метки по теме. Примерно, вас увидят подписчики хэштега #маникюр_москва. Увидели – заинтересовались – подписались – воспользовались вашей услугой. Такое развитие событий весь реально.Накрутка ботов. Очень бесплодный и неприятный порядок раскрутить особенный бизнес-аккаунт. Вестимо, если вы только создаете профиль, вам не хочется смотреть перекати край взамен подписчиков, однако поверьте: боты гораздо хуже)). Давление для ваше продвижение они могут только в негативном ключе, ухудшая репутацию и не давая никакой активности.Практически отдельный индивидуальность, некогда решив сделать принадлежащий сайт, поступает следующим образом: ищет простеший книга по html, находит какой-нибудь редактор ради html (что многие не паряться и юзают блокнот и начинает там писать. Пишет первые тэги, вставляет таблицы, картинки. Смотрит на всё это дело путем браузер, поправляет очевидные ляпы и всё. Сайт готов.Ещё сам порядок заострить внимание для конкретной детали веб-дизайна — это освещение. Всякий происхождение света гарантированно заставляет устремлять на себя внимание. Даже призрак и затемнение некоторых деталей подразумевает существование источника света. И затемнённые детали «оттесняются» на задний план более яркими, освещёнными.Будьте осторожны — около использовании эффекта освещения (внесении источника света), свободно совершить грубую ошибку. Человеческий отверстие легко различает неправильное, неестественное наложение теней. Именно следовательно понятиям света и тени уделяется необыкновенно большое внимание в программе обучения художников. Вот сам настоящий пример из моей практики: долгие обсуждения световой схемы в дизайн-макете вызвали у клиента естественное старание к творчеству (достаточно частая ситуация), впрочем его предложение повергло меня в шок. Он предложил исполнять графический элемент тёмно-синим, а призрак его — жёлтой. Убеждения в неправильности выбора порождали вопросы наподобие «только это же позволительно нарисовать?». Дозволительно, вестимо, однако …мне не хотелось. Такие «притянутые ради уши» графические решения являются неестественными. Подобная ложь подсознательно вызывает впечатление сомнения и недоверия.Информация, размещенная на сайте, требует постоянного обновления, добавления и корректировки. Обновление информации на сайте является важным инструментом привлечения новых посетителей и мочь их заинтересовать, а также увеличение числа постоянных посетителей сайта.

сео портфолио

(Artemreera, 2019.05.25 03:51)

Смесь лидов и положение каждого из них в базе отнимает у продавцов страшно много времени. А они могли желание тратить его на жестокий обзвон.Индивидуализированные аудиторииТолько весь эти новинки будут по большому счету бессмысленны, коль у вас в профиле шаром покати. Контент. Уникальный, привлекательный, востребованный контент – вот тот защита, для котором держится ваш аккаунт.
<a href=https://spb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/landing.html]разработка одностраничного сайта[/url]
https://spb.skgroups.ru/resheniay.html - купить готовый сайт

Ни один из этих форматов не превосходит другие, их предпочтение для вашего бизнес-аккаунта одинаково важна. Главное, помнить некоторые нюансы:Достичь высоких результатов около холодном обзвоне существенно помогают различные технические имущество, программные решения и другие «умные» инструменты. Необходимо правильно настроить инфраструктуру.6 Публикация сайта в интернет.Записывайтесь для программу «Отдел продаж почти источник»1. Соберите базу

разработка продажа готовых сайтов

(RostovQuite, 2019.05.25 02:50)

Если менеджеры занимаются всем подряд — и звонят, и продают, и оформляют сделка, и решают технические проблемы, то нормальных показателей быть холодном обзвоне вам не видать. Дробите бизнес-процессы.Обращаем отдельное забота для то, который чтобы показов рекламы вашей компании в ФБ, даже буде вы хотите распространять сайт, понадобится бизнес-страница, поскольку через ее имени довольно отображаться объявление. Воеже создать бизнес-страницу, зайдите в свой индивидуальный профиль, откройте главную страницу и в меню слева нажмите на кнопку «Создать страницу».Тематические – #доставка_цветов7. Заполняем файлы информацией. Для изменения образца дозволительно воспользоваться программой Word. Щелкаем правой кнопкой мыши на файл и выбираем «Начинать с помощью» «Выбрать программу» Microsoft Word. Беспричинно же дозволено воспользоваться опцией Файл Открыть в интерфейсе программы.Дозволено установить и другие показатели в зависимости от типа работы. Для определить пороговые значения, проанализируйте работу успешных коммерсантов компании. Гордо сколь звонков в погода им удается сделать быть условии достаточного уровня прибыли.
<a href=https://skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>сделать сайт под ключ</a>
[url=https://skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]разработка сайта ростов на дону[/url]
https://skgroups.ru/ecomerce.html - разработка интернет магазина

Самым старым и авторитетным учебным заведением в России является Строгановское училище в Москве (Московская государственная художественно-промышленная академия Российской Академии художеств), более известная как «строгановка». Сообразно праву считается одним из лучших ВУЗов в стране сообразно данной специализации. Готовит специалистов по таким предметам якобы промышленный дизайн, графический дизайн, суперграфика и реклама, дизайн транспортных средств, проектирование интерьеров, мебели, художественный текстиль. В качестве вступительных испытаний: рисунок фигуры человека, карикатура головы с плечевым поясом, живопись, сочинение, русский диалект (письменно). Конкурс, естественно, высок, поступить страшно непросто.Резервная воспроизведение сайта выглядит обычно словно архив, в котором находятся весь файлы и папки, которые находились для вашем хостинге. И отголосок для урок, как восстановить сайт из бэкапа, также чрезвычайно невзыскательный:Нужно ли гласить о книга, сколько вам нуждаться быть вежливым и почтительно относиться к человеку, даже если он не нравиться вас слышать?Действительно честный, о суперхите «Это Тантум Верде Форте, атакует он микробов в горле» я узнала из репостов в ВКонтакте. С продвижением контента социальные козни, точно вечно, помогли. Благородный виральный охват и блаженный хайп виновник спрея обеспечил себе благодаря популярной (о-о-очень популярной) личности, заедающему мотиву и в целом капля комичному дуэту. Звезды сошлись так, что две параллели – «Тантум» и Тимати – пересеклись. И такое паранормальное явление зрителю зашло.троп инсталендинга с разрезанием фотографии для кусочки

купить landing page

(SeopermHus, 2019.05.25 01:48)

Платформа требовательна к ресурсам сервера/хостинга, только открывает владельцу следующие возможности:Еще больше идей для роста оборота позволительно получить на наших авторских бесплатных вебинарах через компании Ой-Ли. Регистрируйтесь стойком сейчас.Поведение
<a href=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов на битрикс</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание продающих сайтов[/url]
https://perm.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама google

Плохое свойство съемки.Бытует горы мнений который лучше утилизировать самописным движком или заказать его написание. Многие ссылаются на то, который такие движки более безопасны, их любят поисковики и т.п. Почему я не советую вам приказывать написания уникального движка. Отзвук прост, зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен. В крайнем случае, лучше взять согласный движок и переделать его под себя.Переходим на страницу своего профиля и ищем кнопку «Новость»Что нельзя хвалить в этой социальной тенета:Вы сможете повысить лояльность аудитории, ведь вы вступите с ней в прямо диалог. В процессе эфира ваши подписчики смогут задавать вам вопросы.

раскрутка сайта цена

(Artembib, 2019.05.25 00:49)

Навигация является основой обеспечения простоты использования web-сайта. Спор создания навигационных схем довольно зависеть через работы, которую вы выполнили во время планирования и разработки архитектуры сайта. Самое главное — отобрать основные возможности и функции вашего сайта и разместить их в логическом порядке.Анонсы постов в основной ленте. Также, это может заключаться раздражающим, ведь вы в какой-то мере вынуждаете пользователя два раза посмотреть один и тот же контент. Но! Коль вы не злоупотребляете анонсами, в них не довольно нисколько отталкивающего. В общем, не дублируем в сторис круг свой место, а кидаем туда как что-то «горяченькое». Примем, у вас появилась новая ассортимент иначе стартовала распродажа. Сообщив об этом подписчикам в ленте, не довольно лишним акцентировать на этом забота и в сторис.Только накануне тем, сиречь создать разве подкупать интернет-магазин, необходимо CMS (Content directorship plan) тож, проще говоря, систему управления содержимым, с которой вам придется в дальнейшем работать.Хоть на хэштегах мы и отмечаем выше регион работы, не лишне обозначить его и в разделе геолокации. Это географическая метка, которая проставляется над постом, фото чтобы которого было сделано в том либо ином месте. Проставлять геолокацию вы можете сиречь в основной ленте, беспричинно и в сторис.Навеки помните, сколько эффективность продвижения измеряется не количеством участников сообщества. Их может быть две, три или десять тысяч, а конверсия с этого – незначительная. А все потому, который аудитория не целевая, ей не интересно то, что вы публикуете. Участники непременно должны обретаться вовлечены в работу группы: должны ставить лайки, объяснять посты, извещать информацией. Это довольно сигналом, что вы на одной волне, они настроены положительно к вашему бренду и готовы сотрудничать.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов Нижний</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/resheniay.html]одностраничные сайты купить[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/landing.html - landing page

Facetuneнастройка бюджета для рекламы в приложении инстаграмаТот самый момент, если не интересуешься мобильными игрушками и обо всех популярных новинках узнаешь из социальных сетей =). Если перейти через смеха к вещам более серьезным, то соцсети воистину помогли игре Pokemon Revert to успевать неплохого вирального охвата и увеличили ее популярность.7. Текст подходящий для чтения? Примечание: у текста обязан замечаться удобный для чтения величина (13 – 16 пикселей, смотря какой шрифт использовать). Так же текст принужден СТРАШНО ХОРОШО читаться. Поэтому буде ваш текст не на однородном фоне, либо контраст мал сиречь обратно режет глаза – ответ НЕТ. Коли ваш текст не выровнен в статьях сообразно обеим сторонам – противоречие НЕТ. Если в тексте большие абзацы, либо вконец широкие строчки – опровержение НЕТ. Когда вы используете чрезвычайно ворох выделений жирным, курсивом, подчеркнутым иначе масть в статьях пестрит разными цветами – отзыв НЕТ.Рассмотрим, якобы настроить ретаргетинг сообразно пикселю и файлу ВКонтакте.

сайт визитка стоимость

(RobertLix, 2019.05.24 23:49)

объяснение целей рекламы в ФейсбукеВиральный охват – это тот же вирус. Вы «заразили» одного пользователя, он передал вирус другому, а тот опять десяткам других пользователей. Поломав точно следует голову над рекламной кампанией, вы сможете с любой площадки ворваться в социальные тенета, где любители красивого, скандального сиречь эпатажного контента превратят вас в интернет-сенсацию. Вам останется только радушно принимать новоиспеченных поклонников для своей площадке. Больше заинтересованной аудитории – больше потенциальных клиентов.Направления эко-дизайна:
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/kontakty.html>заказать веб сайт телефон</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/portfol-seo.html]кейсы сео Красноярск[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама сайта

Opencart – грубый в управлении и ясный движок4 Найм программиста или настройка магазина беспричинноПерсональные – #свадьбаселезневыхТаргетированная объявление в ИнстаграмеВсё проверяем. Должность будет замечаться как в ленте, беспричинно и в stories. Если прежде вы рекламу не настраивали, то необходимо нажать на кнопку «Добавить образ оплаты» и привлекать либо банковскую карту, либо PayPal ради оплаты рекламы.

разработка web сайтов

(Artemekbmails, 2019.05.24 22:50)

Компилятор: Никита СмирновВы подготовились сами и подготовили своих менеджеров по продажам. Теперь осталось лишь вдохнуть-выдохнуть и…набрать номер. Так? Тутто остановитесь опять на пару минут и ознакомьтесь правилами успешных холодных звонков:Свободно сказать, сложно сделать. Остается открытым проблема «вдруг запустить вирусный контент?». Универсального совета, кто поможет всем и каждому, здесь нет... Поэтому единственно убедительный выход – воззриться на других, брать для обстановка их фишки и адаптировать эти фишки около свой бизнес.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг пейдж</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/ecomerce.html]разработка интернет магазина под ключ[/url]
https://ekb.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка пример

Сам Инстаграм не в восторге, если публикации засоряют большим количеством меток не сообразно теме. Таких пользователей, уж сильно жаждущих наказывать особенный должность ровно дозволительно большему числу людей, Инстаграм «наказывает» за корыстолюбие снижением охвата.Актуальность создания сайтов состоит в часть, дабы довести информацию определенной тематики перед неограниченного круга людей, так дабы их это заинтересовало, а вам было выгодно. Стоимость изготовления сайта составляет определенную статью расходов в бюджете всякий компании. Определить «предварительно копеечки» цена изготовления сайта, не зная особенностей бизнеса компании, не зная задач и целей, которые стоят пред сайтом, невозможно. Достоинство разработки сайта включает много составляющих.Вооружившись целями, приступите к выбору социальных сетей ради своего бизнеса. Подумайте, где «обитает» ваша целевая аудитория. В этом вопросе суть не руководствоваться своими личностными предпочтениями, а подойти к вопросу непредвзято и отстраненно. Не стоит пытаться найти свою аудиторию во всех доступных сетях. Пусть это будет один-два канала, однако с эффективным развитием и ощутимой отдачей.

продвижение сайта в топ

(Robertfuh, 2019.05.24 21:49)

Крыться единственным и неповторимым тоже важно. Вам желание понравилась лента, которая пестрит однотипными изображениями с наигранно улыбающимися людьми и рисованными человечками? Сомнение ли. Следовательно тщательно выбираем изображения ради ленты. Приглашаем фотографов, либо сами постигаем азы креативной и правильной съемки. Красивая подача вашей продукции иначе услуг повышает их ценность. Однако, соразмерно, в стоке тоже дозволено встречать годное изображение. Единственно придется засучить рукава и тщательно перелопатить горы однотипщины, для найти ту самую иголку в стоге сена. А где находится самостоятельно «куча сена»? Ответили в этой статье. Читаем о бесплатных фотостоках, в одном из них уж будто отыщите интересное изображение. А буде его снова и текстом обыграете... то оно станет не менее ценным для вашего профиля, чем уникальное фото.Прежде вам нужен адрес в Интернете. Подобно тому, словно любой телефон в телефонной сети имеет особенный уникальный номер, всякий компьютер, подключенный к Интернету, тоже имеет принадлежащий уникальный комната, который называется IP-адресом. IP-адрес состоит из четырех наборов чисел, разделенных точками, скажем 167.11.111.11. Сообразно IP-адресу в Интернете позволительно найти абсолютно всякий компьютер.Создавая сайт вы планируете привлекать на него посетителей. Домен сайта влияет на эффективность привлечения посетителей из любого источника. Якобы именно удачное доменное фамилия влияет на эффективность рекламы сайта — тема отдельной статьи, рассмотрим здесь основные моменты. Почасту в примерах речь соглашаться о коммерческих сайтах, однако в той или иной степени причина требования актуальны для любых интернет-проектов и стартапов.
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/smm.html>сколько стоит реклама в инстаграм</a>
[url=https://voronezh.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]разработка веб сайтов[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/resheniay.html - где купить сайт

Не советую никому пользоваться таки элементы, будто бегущая линия, подчеркивание сверху и подобное. Страница в этом случае будет не понятной и не удобной. А ведь главным свойством хорошего дизайна является удобство просмотра страниц. Также не советую использовать скрипты вроде JavaScript (о них я расскажу в следующих статьях). Дозволительно пользоваться такие скрипты, разумеется, однако противопоказуется переусердствовать.Сиречь встречать конкурентов своей компании в Instagram.Обращаем отдельное внимание на то, что ради показов рекламы вашей компании в ФБ, даже если вы хотите распространять сайт, понадобится бизнес-страница, поскольку через ее имени будет отображаться объявление. Для создать бизнес-страницу, зайдите в принадлежащий собственный профиль, откройте главную страницу и в список слева нажмите для кнопку «Создать страницу».

seo оптимизация сайта

(ThomasCrich, 2019.05.24 20:48)

Начинать и снова изобилие других областей, положим дизайн мебели или дизайн одежды. я думаю, если захотите, вам уже будет не сложно и самим разобраться.Раскрывающаяся картинка. Простейший способ исполнять это — напитки картинка в качестве гиперссылки для большую. Конечно, анимации не довольно, только беспричинно ли она нужна?таргетирование по поведению пользователейВпоследствии регистрации для указанный почтовый ящик будут добраться письма из каталогов. Надо будет подтвердить регистрацию, произвести необходимые изменения на сайте (вмешиваться ссылки, кнопки и счетчики) и можно довольно переходить к другим делам, способствующим раскрутке сайта.Ответы на частые вопросы. Со временем вы выведете чтобы себя сей каталог вопросов и гораздо сэкономите свое эпоха, ответив для них в «Актуальном».
<a href=https://moskow.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка цена</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/calls.html]заказать холодные звонки[/url]
https://moskow.skgroups.ru/portfol-razrab.html - разработка сайта пример

Существует несколько разновидностей адаптивной верстки. В некоторых случаях иностранный вид сайта примерно не меняется, просто масштабируются кнопки и другие управляющие элементы. В других колонки присутствие уменьшении экрана перемещаются вниз, некоторые разновидности адаптивных дизайнов относятся к «резиновым», другие применяют разные виды макетов ради разных устройств.Точно куча в сети различных каталогов и поисковых систем! Если в них во всех регистрироваться, жизни не хватит. Наверное, они чем-то наперсник от друга отличаются. И, наверное, не стоит проживать проживание для заполнение форм регистрации. Нужно лишь выбрать самые нужные, а без остальных как-нибудь дозволительно будет обойтись. Некоторый каталоги включают в свои списки сайты и без всякой регистрации, если сайт того стоит. Такая завидная судьба бывает у раскрученных, популярных сайтов с хорошим индексом цитирования. Индекс цитирования зависит от количества сайтов, на которых столовать ссылки на индексируемый сайт. Чем больше ссылок, тем выше индекс цитирования, тем выше рейтинг сайта в поисковых системах. Однако это не следовательно, сколько приходится непременно проникать во все каталоги. Поисковые машины умные, они соображают, сколько доказательство в каталоге – это подобный не то, сколько доказательство в каком-либо другом сайте. Воеже перехитрить хитрую машину, человек придумали обмен ссылками: я на тебя сошлюсь, а ты на меня, обоим довольно хорошо.Сиречь восстановить сайт из бэкапа: очень простой методДанные потом холодного обзвона должны автоматически попадать в CRM-систему. Интеграция IP-телефонии и CRM позволяет исполнять большое состав звонков, доставать сообразно ним статистику, выделывать списки для автодозвона, писать сплетня менеджеров.Розыгрыши. Их главное вам наверняка знакома. Либо же ваш профиль сам организует соперничество, либо же кооперируется с другими аккаунтами, и устраивает giveaway. Обязательным условием ставите подписку для профиль организатора/ов и кроме по выбору: сделать репост, отметить людей, оставить комментарий и т.д. Сообщаете о призах и прочих плюшках, а также ставите стоп-дату. Потом окончания розыгрыша будьте готовы к тому, который часть новых подписчиков заметно поредеет для 20-40%. Однако это нормально. Это предсказуемо. Чтобы минимизировать сумма отписок, сразу потом конкурса постите максимально занятный контент. Можете зараз вторично один розыгрыш анонсировать ;).

My Website

(Richardflomo, 2019.05.24 20:42)

I was very pleased to uncover this page. I want to to thank you for your time just for this fantastic read!! I definitely loved every part of it and i also have you bookmarked to look at new things on your blog.http://justbesmarty.info/6/6.php It’s nearly impossible to find experienced people in this particular subject, however, you seem like you know what you’re talking about! Thanks

My Website

(Richardflomo, 2019.05.24 20:41)

I was very pleased to uncover this page. I want to to thank you for your time just for this fantastic read!! I definitely loved every part of it and i also have you bookmarked to look at new things on your blog.http://justbesmarty.info/6/6.php It’s nearly impossible to find experienced people in this particular subject, however, you seem like you know what you’re talking about! Thanks

Bliss on tap

(AlfredDes, 2019.05.24 19:26)

go here & ? * * - & @ = . % . . " < " & " . > * . , < & . ( . <a href="https://usapersonalloans.org/us/index.php?p=2125&id=4123">Yen</a> . ) > & Quietness - . , < . @ > ? ! ! \ > " - . . < . . & - < \

создание корпоративного сайта цена

(Williamfarne, 2019.05.24 18:19)

Дабы декомпозировать задачи правильно, надо вникнуть, каких показателей по росту выручки вы хотели бы достичь. Исходите из размера желаемой прибыли, маржинальности сообразно направлениям (имеющихся источников денежного потока), конверсии воронок продаж по новым и текущим клиентам подобно в целом, так и по ее разрезам, и величины среднего чека. Учитывайте также активность подчиненных: сколько звонков в число они делают, сколь встреч проводят и т.п.Для чего нужен сайт?Записывайтесь для программу «Часть продаж под ключ»
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама яндекс</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/ecomerce.html]заказать разработку интернет магазина[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/vizitka.html - создание корпоративного сайта цена

Работа с возражениями – презентация присутствие первом контактеСперва вам нужен адрес в Интернете. Подобно тому, точно любой телефон в телефонной тенета имеет особенный уникальный часть, любой компьютер, подключенный к Интернету, тоже имеет принадлежащий уникальный комната, что называется IP-адресом. IP-адрес состоит из четырех наборов чисел, разделенных точками, скажем 167.11.111.11. По IP-адресу в Интернете позволительно найти абсолютно всякий компьютер.Наподобие назвать сайт? Лучшие способы выбрать слово домена и сайтаТакже мне желание хотелось мало рассказать о скриптах типа JavaScript и VBScript. Коль вы пропишите в поисковом запросе «JavaScript», то получите огромное состав сайтов с собранием таких скриптов. В основном JavaScript используется для создания визуальных эффектов для HTML странице. Лично я предпочитаю не иметь JavaScript или просто не пользоваться им. VBScript является также дополнением к HTML, используется реже чем JavaScript, только тоже распространен.Что такое адаптивный дизайн?

продвижение сайта в топ

(SeogradGauby, 2019.05.24 17:18)

В том, что разложение конкурентов жить должен, наверное, уже не сомневается никто. Следовательно не буду тратить ваше дата и паки раз доказывать то, с чем и беспричинно безвыездно согласны. Перейду сразу к особенностям анализа конкурентов в Instagram.Жестокий обзвон: расследование качественных показателей сообразно чек-листуНекоторый начинающие web-дизайнеры, приступая к созданию «лица» сайта, совершают серьезную ошибку. Эссенция ее – искаженный подход. Зачастую дизайн сайта представляет собой вещь весьма посредственное. Только резон не в том, который дизайнер плохой. А в часть, сколько, приступая к работе, он не продумал концепцию и идею дизайна.
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/calls.html>заказать холодные звонки</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама гугл[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/calls.html - холодные звонки

Анализ конкурентов – создание, которая потребует от вас усидчивости, времени, сил и знаний. Если и с этим проблем отсутствует, то опять одна причина ниже.Простая интеграция с сервисами 1С (бухгалтерия, предприятие, CRM).Торжество к нам приходитПерсональные – #свадьбаселезневыхТаблицу стилей надо написать всего один единовременно присутствие создании сайта для каждого из устройств, для котором планируется мораль информации. К тому же таблица стилей может быть единой чтобы целого сайта. И, усматривается, не нуждаться будет вторить одни и те же описания стилей на каждой из страниц.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Következő »