Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

......................

NÉPDALTÍPUSOK

A variálás állandó folyamatában az új meg új formák alakulásának szövevényes folyamatában, kevéssé sikerült vagy életre nem való kísérletek és sikerült, de el nem terjedt, vagy kiveszőben lévő egyedi darabok tengeréből emelkednek ki mint szigetek vagy nagy szárazföldek, a típusok: egy-egy dallamelgondolásnak, formai alakulatnak folytonos újraalkotásából keletkező változattömbök. Egy-egy ilyen, felismerhetően azonos dallam összetartozó változatait is szokták típusnak nevezni: így nevezi például Járdányi a Magyar népdaltípusok c. kiadványában az egyes dallamokat, amelyek szélesebb területen, több változatban ismeretesek. Ugyanígy használja a típus fogalmat az MNT VI. kötete. Ezek a „típusok” tulajdonképpen „a dallamok”, amelyeknek a műzenében egy-egy alkotás felel meg. Mindössze az a különbség, hogy a műzenei alkotás egyszeri és megmásíthatatlan, a néphagyományban viszont egy alkotás sok változatban él – mintha a zeneszerző művét csupán számos vázlatából ismernék. Éppen ezért helyesebb a típus szót tágabb értelemben venni: több önálló „alkotást” – vagyis változatokban élő dallamot – összefoglalóan nevezni közös típusnak aszerint, hogy több vagy kevesebb vonásban hasonlók egymáshoz. Rokon dallamokat és nem azonos dallamokat nevezek tehát a továbbiakban típusnak. Az a kérdés, milyen rokonság alapján nevezhetünk így különböző dallamokat.

Legtágabb a rokonság akkor, ha a dalok egyetlen meghatározó sajátsága alapján húzzuk meg a rokonság határait. Tulajdonképpen az eddigi fejezetekben tárgyalt összes tulajdonság szerint lehet „tipikus” egy dallam, s tartozhat ilyen vagy olyan típusba: van dallamvonal szerint típus, hangkészlet szerint (sőt hangnem is tehet dallamot tipikussá), van ritmus-, illetve szótagszámtípus, formatípus, sőt dallam–szöveg kapcsolat is lehet jellemző néhány szorosan összetartozó dallamra, végül, de nem utolsó sorban az előadásmód is foghat össze „típust”. Vegyük sorba ezeket a lehetőségeket.

Nem kell bizonygatni, hogy a dallamvonal, illetve egy összetettebb dallamfelépítés lehet tipikus, és sokféle eltérő megoldásban jelentkezhet. Legtágabb határok közt beszélhetünk ereszkedő (01–094), helyben topogó (0129–0141 és 0280–0302), emelkedő (0256–0275), kupolás dallamokról (0319–0393), kétrészes – például kvintváltó (01–049) vagy kvinttel magasabban ismétlő (0323–0324, 0335, 0345, 0359), mély járású (16/e, 46, 0137, 0143–0152, 0176–0179, 0293–0302, 0311–0318), magas járású (01–049+0234–0244), tág ívű (022, 039, 0219, 0369–0393) és szűk menetű dallamokról (0146–0152, 0308–0309), s ezek bizonyos {240.} vonatkozásban valóban közelebbről vagy távolabbról rokonok. A dallamnak még a tagolása is lehet igen tipikus: a kadenciái. Bizonyos kadencia-sorozatok is összekötnek dallamokat egymással, például 7 [5] 3, 4[5] VII, ezek többnyire kvintváltók: 5[4]3, 5[4]2 históriás jellegű vagy táncnóták a „sirató rokonság” jellegzetes példái; 1[5]4 az új stílusra jellemző és így tovább. A hangkészlet néha igen jellemző egy-egy dallamstílusra, különösen a fejlődés korai fokozataiban, de még olyan fejlett parasztzenében is, mint a bolgároké. A magyar népzenében is más-más jellege van a dúr pentachord dallamoknak (0303–0309), mondjuk a Zobor vidéki lakodalmas énekeknek (0303, 0307) vagy a hexachord (+oktáv) hangkészletnek, mondjuk a regösénekeknek, betlehemesnek és dudazenének (201., 42–45., 50–54., 152., 256. pl.), mint az oktávterjedelmű ötfokú daloknak. Ötfokú dallamok: ez a tág hangkészlet-meghatározás is, minden tág volta ellenére is, jelent bizonyos rokonvonást, ami határozottan elkülöníti más dallamoktól. Igen sok dallamot meghatároz a fríg hangnem, ha ugyanis annak fő hangjaira épül fel a dallamvonal (0178, 0255, 0282, 0284, 0290/a). Egészen különválnak hangnemi-hangkészleti sajátságaikkal azok a dalok, amelyeknek egész dallammenetük az „akusztikus skála” hangjaira épül, s annak jellemző hangjait lényeges dallamhelyen építik be a dallamvonalba (69, 0278). Funkciós dúr-dalok (0317), hipo-skálákban mozgók (0240–0244) mind külön rokonsági körbe tartoznak. Ismét határozott típust jelentenek a drm-n recitálgató dallamok (0129–0141).

A magyar népdalban (a népköltészethez hasonlóan) igen nagy jelentősége van a szótagszámnak: egy-egy szótagszámcsoport vagy különösen egy-egy sajátos versszakképlet összekapcsol sok, egyébként különböző dallamot. Az olyan ritka sor, mint az ötszótagú, különösen ha a versszak mind a négy sora ilyen, annyira különválik a magyar dalok többségétől, hogy ez már típussá is avatja (e tekintetben legalábbis). De igen jellegzetes csoportot alkotnak a 6-os, 8-as, 12-es izometrikus dallamok is – ezek többnyire a régi parlando-rubato dalok főcsoportjai; a 12-esek pedig a régi stílusban szinte kivétel nélkül az úgynevezett „recitálók” csoportjába tartoznak. Ellenben a 7 és 11 szótagúak a régi stílusban kivétel nélkül táncdallamok, a 6+5 tagolású 11-es pedig szinte egyetlen dallamot jelent: a „Hol jártál az éjjel cinegemadár” szövegű kanásztáncot (04). 13–14 szótagszám egy dallamon belül a kanásztánc legjellemzőbb típusait jelenti. Új dalaink között a 10-es és 11-es szótagszám jelent igen tipikus dallamcsaládot, az új stílus legnagyobb tömegű, legjellegzetesebb darabjait; 16-os szótagszám a közép-erdélyi új dallamokat, s ennél hosszabb sorok már csakis az új stílus AABA formájú dalaira jellemzők, tehát ismét egy szűkebben körülírható dallamfajtát határoznak meg.

Még közelebbi rokonságot jelenthet egy-egy sajátos ritmusforma. A mazurka-ritmus igen erős hasonlóságot tud éreztetni még nagy dallamkülönbség ellenére is.

ritmus 4–5 dalunkra jellemző, amelyeket ezért egymás közeli rokonainak érzünk.

{241.} Talán még erősebb a típusalkotó ereje a formának. AA5A5A dallamainkat szinte mind egy típusnak lehet érezni. Nem kevésbé a fordítottját: A5A5AA-t. Még jellegzetesebb, egyéni arculatot tud adni egy dalnak a szaffikus forma magyar változata. A 118–119. és 160. példában több változattal is bemutatott dallamcsaládot például szinte semmi más tulajdonság alapján nem lehetne egyetlen variánscsoportba sem összehozni, csakis a forma alapján: dallamiránya hol fölfelé tartó egészen az oktávig, hol a kvintről lefelé mozog, hol meg a kvint körül marad; hangnem-hangkészlete alapján lehetne dúr pentachordtól oktáv terjedelmű dúr, akusztikus, fríg, hipo-ión, eol dallam; szótagszáma és ritmusa a 3–4. sorban nagy különbségek között ingadozik, tehát mint „heterometrikus versszak” is különböző helyen szerepelnének változatai akár egy ritmusrendben, akár a szótagszám szigorú rendszerében. Ami mindben közös, az egyedül a forma: AAb+bc, a késői szaffikus jellegzetes formája; ennek megfelelően a nép is egyetlen dalnak ismerte és mindig ugyanarra a szövegre énekelte. (Pontosabban: ugyanazt a dallamot ugyanazzal a szöveggel variálta ilyen különböző formában, ahol minden megváltozhatott a dallamban, egyedül a forma nem.)

Még a dallam–szöveg kapcsolat is lehet típusalkotó elem: kanásznótáink, dudanótáink sajátos szövegeknek sajátos ritmussajátságokkal való együttjárását jelentik, különböző dallamokban. „Jaj-nótáknak” pedig azokat nevezzük, amelyek sajátos szövegkezelésükben gyakran toldják ki a szöveget: jaj, jaj, jaj (csuhajja, la-la-la) féle szótagokkal a dallam kitolódott sorvégein vagy páratlan sorain. A „virágénekek” is elég jellegzetes csoportot jelentenek: virágot emlegető refrénszövegükről nevezzük így, a legjellegzetesebbek a háromsoros, refrénes dúr-pentachord dallamok.

Végül az előadásmód is jelölhet típust: „recitálók” kivétel nélkül 12-es parlando, ötfokú drm-kezdetű dalok; s az 5/8-os előadás a régi stílusú 11-esekben tapasztalható, ahol a 4/8-ot váltja fel a kissé fellazított, nagyobb érzelmi töltésű, kiszélesített ritmus.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, többnyire elég tág határokat jelent: azt, hogy egy-egy tulajdonságban bizonyos dallamok közösek és másoktól elkülönülnek; de azért ez még nem teszi őket egy jól meghatározható típus tagjaivá. Ahhoz több kell, mint egyetlen tulajdonságban való egyezés, és ebben az egy tulajdonságban való különbözés a többi dallamtól. Viszont mindjárt azt is meg kell mondanunk, hogy olyan dallamcsoportot sem tudunk felmutatni, amelyik mind a hét felsorolt tulajdonságban különböznék a többi daltól. Még a legsajátosabban körülírható kanásznóta-csoport is csak egy-két tulajdonságban különbözik minden más dallamtól, egyéb vonásaiban hol több, hol kevesebb dallammal tartja a rokonságot. Sajátos ritmusuk és szótagszám-szabadságuk, valamint dallam-szöveg kapcsolatuk alapján minden más daltól különböznek, ötfokúságuk, kvintváltásuk, dallamvonaluk menete, jellegzetes A5A5kAAk formájuk, táncszerű, feszes giusto előadásmódjuk más-más dallamokban is feltalálható. Azonban nemcsak a különböző vonások tartoznak hozzá egy stílushoz vagy egy típushoz, hanem {242.} mindaz, ami jellemző rá, akár közös az mással is, akár nem. Az a kérdés, vannak-e olyan típusok, amelyekben minden elsorolt tulajdonságnak kötelezően csak egy bizonyos megoldása fordulhat elő. Ebben a megfogalmazásban a Kanásznótát már ilyen típusnak nevezhetjük: sajátos dallamvonal (kvintváltó, egymotívumú „Páva-dallam”), sajátos hangkészlet (9–VII ötfokú), egyéni metrikai-ritmikai sajátság, szövegkapcsolat és táncszerű előadásmód jellemző rá. Ebből a metrikai sajátság és a szövegkapcsolat minden mástól különbözik, dallam, hangkészlet és forma sok daltól elválasztja, de összekapcsolja a dél-dunántúli ötfokú-kvintváltó dalok egész sorával. Viszont itt már olyan szűkre vontuk a beletartozó dallamok határát, hogy mindössze két dallam tartozik bele, amit az MNT VI. kötete egyetlen dal variánsainak minősített (03–04). De vannak nem kvintváltó, sőt nem is ötfokú kanásznótáink is; ezek csak a szövegkapcsolat és a ritmus–metrum alapján rokonai az előbbieknek, vagyis a „megkülönböztető jegyekben”, összes többi tulajdonságaikban eltérnek tőlük: „Csóri kanász, mit főztél” (Pt 43) még (elhomályosult) ötfokúságával közelebb van, de már nem kvintváltó, s első motívuma is más; 0292 dalunk pedig már se nem ötfokú, se nem ereszkedő dallam, mégis kanásznóta. Ezeket már csak egy tágabb meghatározás kapcsolja össze.

Látjuk tehát, hogy tágabb és szűkebb meghatározások keresztezik egymást; több vagy kevesebb jellemző, közös jegy alapján pontosabb vagy lazább körülírást, szorosabb összefüggést jelezhetünk.

Különböző, szűkebb-tágabb körbe tartozó típusokat mutattam be a Pt dallam-mutatójában (l. „Típusok, eredet”.) Annak célja csak az volt, hogy különböző, kidomborodó sajátságokra, bizonyos rokonságokra felhívja a figyelmet (amit akkor már nyilvántartottunk).

Nyilván sem a maximális követelmény nem lehetséges: hogy minden tulajdonságban jellemzők s egyúttal minden más dallamtól különbözők is legyenek a „típusok”, sem a minimális, hogy csak egy-egy tulajdonsággal határozzuk meg a „típust”. Az elsőt nem lehet elérni, a második pedig kevés. Kell tehát több jegy ahhoz, hogy valamit típusnak mondhassunk, de mindig lesz benne egy vagy két kidomborodó sajátság, ami leginkább föltűnik és jellemzi a típust, és kell hogy a típuson belül különböző dallamok legyenek, amelyek a nem kiemelkedő sajátságokban eltérjenek egymástól. S amit így elsorolunk, abban mindig számolni kell olyan, ezúttal elhanyagolt tulajdonságokkal, aminek alapján, más vonatkozásban más típusba is sorolhatnánk az illető dallamot. Amikor például főképp hangjaival határozzuk meg a dalt – dallamvonal, hangnem, hangkészlet, kadenciák alapján – akkor ritmusával kapcsolódhat egészen más dalokhoz is, és fordítva.

Ezúttal ugyanis a dallammozgás irányával, a kadenciákkal, a hangkészlettel és hangterjedelemmel (tehát hangnemi sajátságokkal) és a forma alapján állítom össze a típusokat. Eltérek Járdányi rendszerétől abban, hogy egyrészt lazábban határozom meg a dallammozgást, hiszen nem egy tízezrekre rúgó dallamanyag egyszempontú elrendezésére akarom felhasználni, hanem csupán a közölt anyagban akarom jellegzetes csoportokra felhívni a figyelmet; másrészt éppen ezért {243.} több szempontot is figyelembe veszek egyszerre. Inkább valami olyasféle tipológiára törekszem, aminőt Bartók adott könyvében, azzal a különbséggel, hogy az ő fő szempontja a versszakszerkezet és ritmus volt. De előzőleg már elkülönített három stílust, amelyet több vonással jellemzett: a régi stílust ereszkedő, ABCD felépítésű (vagy kvintváltó), ötfokú, izometrikus tulajdonságokkal, az újat négyféle visszatérő formával, alkalmazkodó tempo giustóval, s csak azon belül határolt el szótagszámcsoportokat, illetve a „Vegyes osztály” III. alosztályában különböző versszakszerkezeteket. Egyes csoportjai már valóban „típusokat” fognak össze; a többiek azonban vagy túl tágak, vagy túl vegyes elemeket tartalmaznak, mert a választott összetartó sajátság (metrika, ritmika) a legkülönbözőbb eredetű és stílusú dallamokban is lehet közös.

Magam követem Bartókot abban, hogy különválasztom az ötfokú dalokat a diatonikusaktól, de nem elégszem meg azon túl a szótagszámcsoportokkal, hanem további megkülönböztetéseket is teszek mélyebb és finomabb dallamrokonság meghatározására. Az új stíluson belül is forma és dallammozgás szerint adok további elhatárolást, s messze túl kellett menni mind Bartók, mind Járdányi szempontjain a két nagy stíluson kívül eső típusok meghatározásában.

Arról természetesen szó sem lehet ezúttal, hogy a teljes magyar népzenei anyagot mutassam be „típusokon” keresztül. Az még az összkiadásban sem lehetséges, hiszen számos „típuson kívüli”, magányos darabot is be kell mutatni, amit csak szükségből sorolunk egyik vagy másik típus elé, közé. Mindössze a kétségtelenül kialakult, ismert típusokra akarom felhívni a figyelmet a saját példáimon és gyűjteményemen belül. Leginkább típusnak nevezhető csoportok találhatók az ötfokú dalok közt, a sirató rokonságában, a dudanóták közt és az új stílusban; tehát ahol összefüggő stílusról beszélhetünk. Stílus ugyanis azt jelenti, hogy sok egymáshoz hasonló darab keletkezik. Legkevésbé tudjuk (egyelőre) meghatározni azt a sokféle dallamot, amely ezen a négy stíluskörön kívülesik, és tulajdonságai rendkívül tarka képet mutatnak. Ezeket többnyire csak tág határok között, inkább elkülöníthetjük egymástól, semmint szorosan meghatározhatnánk.

Lássuk mindenekelőtt az ötfokú, régi dalokat. Legkiugróbb típusai a kvintváltók. Ezek közt is igen jellegzetesek az „egymagú” dalok, amelyek egyetlen motívumot kétféle zárlattal periódussá fejlesztenek, s azt kvinttel mélyebben megismétlik (A5A5kAAk). Ezen belül külön is nagy család, az úgynevezett „Páva-család”, amelyet meghatározott „mag”, dallammozgás jellemez A-sorában: 8–4–7 fokok után 8–4–5 (02–014, valamint az MNT VI. kötetének szinte a teljes anyaga.) Ez a „típus” már majdnem egyetlen dal; de a különböző szótagszámú és ritmusú változatai különböző szövegekkel társultak, s ezekhez a szövegekhez és metrikai formákhoz annyira hozzáalakultak apró dallamrészletekkel, s egy-egy ilyen önálló forma olyan variánsgazdagságban él a nép közt, hogy önálló dallamnak kell tartanunk a család minden tagját, s a családot együtt típusnak. Ezek szabályszerűen 7[5]3 kadenciasort alkotnak (amit nem egy dallam vagy variáns elváltoztathat); ugyanilyen kadenciákkal és A5A5kAAk periódusos-kvintváltó formával más dallam {244.} is építkezik (például 01 és 015). Számos hasonló kadenciájú, kvintváltó dalunk épül viszont két különböző motívumból: A5B5AB (kétmagúak): 01, 016–021. Jellegzetes csoport az olyan kvintváltó daloké is, amelyek a periódust egy hanggal mélyebben záruló első sorral alkotják 4[5]VII kadenciákkal (ezeknek egyike-másika esetleg el is változhat egyes változatokban): 022–032. További kvintváltó csoportok: 5 [5] 1 kadenciák (033–037); 8 [5] 4 kadenciák (vagy 9 [5] 5): 038–047. (Mindig az alkalmi módosulások leszámításával.)

Sokban közeli a dallammozgás a kvintváltókhoz az ismétlés nélkül ereszkedő, ABCD formájú dalokban (064–0101). Ezek közt is lehetnek lépcsőzetesen ereszkedők: 080–081, 083, 088, 092, 093, esetleg 062, 086 – továbbá Pt 24, 49, 60, 98, 108?, 110–111, 124, 141, 180. Külön csoport az olyan ereszkedőké, amelyek 5–4–5–4–5–8 fokokon kezdenek: 095–097, 0100–0101, 0117–0118, továbbá Pt 17, 44–45, 113, 123, 134–135, 152, 230. Hasonló, mégis elkülönül tőlük az 5. fokon mozgó (de a 4.-et nem érintő) kezdés és utána 8.-ra ugrás (és utána természetesen ereszkedő dallamvonal): 094, 098–099, továbbá Pt 20, 121, 138, 168, 171?, 218. Nagyon sok ereszkedő régi dalunk kezd az oktáv ismételgetésével (vagy ami avval egyenlő: 8–5–8, 1–8... ugrásokkal): 073–074, 076, 092, 0109 és 191. példa, továbbá Pt 70, 87, 117+126+191 = 166. pl. Pt. 131, 168 stb.

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,
Mégis besorozott Ëngëm katonának.

 

MF 1229/b–1930/b lányok, Menyhe (Nyitra) 1909. Kodály

Nem kevésbé gyakori és jellegzetes az első sor oktávon induló és 7. fokon záruló első sora (8----7): 016, 018, 019?, 020, 047, 066, 071, 077–080, 082–083, 086, 088?, 091, 0102, 0109–0110, 0113? továbbá Pt 27, 49–52, 105+107, 124, 133, 165.

Nagyon tipikus az ABBC felépítés – tehát két azonos középső sor – nyolcszótagos, ötfokú-ereszkedő dalainkban. Gyűjteményünkben csak 066, de lásd Pt 50–52, 59, 87, 89, 92, 131, 133, 141, 157, 160=166. (Amint látjuk, ez érintkezik az előbbi csoporttal is: van tehát egy szűkebben összetartozó csoport: 8– – –7 kezdés és ABBC felépítés.) Hasonló ehhez, hogy a szélső sorok ismétlődnek vagy egymáshoz hasonlóvá váltak (AA(k) BB(k) vagy ABCC): 067, 070, 072?, 089–090, továbbá Pt 110.

A két első sor ismétlését (AABC formát) jellegzetesen olyan régi dalokban találjuk, amelyek három-négy nagyívű sorból – oktávról az alapra lefutó sorból {245.} – állanak, tehát kadenciáik 1 [1] 1. Ilyen 0114, továbbá Pt 54, 76, 79–86. Ezek többnyire 8 vagy 10 szótagos sorokból állanak.

Egészen más jellegűek az ereszkedő 12-esek: 24/ab. (lásd még Pt 178-at). Ezek erősen recitáló dallamok, ahol szinte az ötfokú, ereszkedő dallammenet vázát rajzolja ki a dal sok hangismétléssel.

Különválnak azok az ereszkedő dallamok, amelyekben csak az első három sor ereszkedik fokozatosan, le is jut az alaphang környékére, azután a negyedik sor újból magasra ível fel, vagy már a magasból indul is: 013, 065, 068, 074, 084, 0101, 0103, 0111–0114, 0133, 0141 és 23, 24/a, 58. példa.

A magasról ereszkedők után lássuk a középen mozgó pentatondalokat. Legjellegzetesebbek a drm-tengely körül mozgó dalok: 0129–0133, 0137, 0139–0141, továbbá Pt 77–78, 158, 162–164, 171, 179–142, 220, valamint Kodály 1973, 30. A drm-kezdettel jellemezhető dalok is összefüggő típust alkotnak, de néha – nagy ritkán – emelkedők is lehetnek, s szinte kivétel nélkül parlando (sőt recitáló) előadásban élnek: 0134–0136, 0138, továbbá Pt 96–97, 100, 127, 173–176.

Ötfokú, régi dalok közt ritka az ennél mélyebben járó dallam, de ami van, az határozott típus. Ilyen alulról vagy középről induló és alsó járású a 0143–0145 (továbbá Pt 22, 41, 96!, 220 és Kodály 1973, 32 „Túl a vízen egy kosár”). Szintén jellegzetes típus a néhány tetraton és triton dallam:0146–0152 és Kodály 1973, 28 „Csak azt szánom-bánom”= 276. példa.

Erősen összetartozó típust alkotnak dudanótáink. Ez ugyan ritmusuknak köszönhető, s erre vonatkozik a megjelölés is. Szinte kivétel nélkül 8 szótagosokat tartunk nyilván ilyen névvel, amelyekben kvint-kvartváltás nyomait lehet fölfedezni. Összetartozásukat további dallam- és formaelemek határozzák meg, amelyeket majd a következő fejezetben, eredetük tárgyalásában fogunk részletezni, mert a keleti párhuzamok világosabbá teszik. Egyik csoportjuk formája A5 vagy A4ABC (vagy A5–4ABB), másiké A5–4BAB (A5–4BAC): 050, 055, 062 (=Pt 250), továbbá Pt 248–252, 256, 270 és 053–054, 057–059, 061 (=Pt 260), továbbá Pt 258–259. Kivételesen 6–7 szótagú kvint-kvartváltó, alapritmusú dalokat is neveznek dudanótának: 050, továbbá Pt 56, 245.

Közeli rokonai ezeknek a dudanótáknak olyan 8-as parlando dalok, amelyeknek 2. sora már leszalad az alaphangra, néha már az 1. is: 112/a (= Pt 4) és Pt 37. Ugyancsak közeli a kvintváltó, egy magból felépülő dalok némelyike, amelyek az 5. fokú főzárlatot leviszik az 1. fokra: 151. példánk (= Pt 21). Jegyezzük meg mindjárt, hogy ennek ritmusa tipikus 6-os dudanóta-ritmus. (Ebben a dalban tehát összeolvad a dunántúli mintára elváltozott, egymagú, kvintváltó, Páva-motívumhoz hasonló dallamszerkezet az A5BAAk dudaritmusú dallamok szerkezetével. Ilyen oka is lehet az 5. fokú kadencia „lecsúszásának” az 1. fokra!)

A dudanóták többségét csak erős fenntartással lehet ötfokúnak nevezni mai alakjuk szerint. A későbbiekben látni fogjuk, hogy szo- és do-alapú, sőt félhangos ötfokúságban mozgó dallamokat lehet párhuzamba állítani velük; ezért, mostani diatonikus jellegük ellenére is az ötfokúak után tárgyaltuk őket.

{246.} Viszont a következők már kétségtelenül diatonikusak, bár jó részüket Bartók még az ötfokú, régi stílusba (A-osztályába) sorolta. Régiségük természetesen vitathatatlan, és sok egyéb tulajdonságukkal kétségtelenül közel állnak régi, ötfokú dalainkhoz.

Legfontosabb csoport a diatonikus parlando 12-eseké. Ezeknek hullámzó dallamvonala határozottan eltér az ötfokú 12-esek kifejezett ereszkedésétől; egészben véve és legtöbbjüknek kadencia-sora alapján mégis ereszkedőknek mondhatók. (Kadenciáikról az eredetkérdések tárgyalásakor szólunk.) Legszívesebben balladával, régi históriás ének vagy koldusének szövegeivel és halottas énekekkel járnak együtt. Ilyen 0155, 0163, 0165, 0193–0196, valamint 192–195. példa.

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj
Gazdag Fülöp császár, gazdag Fülöp császár!
Mer ién néked adom, mer ién néked adom

 

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:
Ivegablak alatt nagy hosszú almafa,
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága,
Háromszáz levele, hatvanhat virága.

 

Tova jő egy legény, be szomorú szegény!

{247.} Tova jő egy legény, be szomorú szegény!
Látom a szájáról, szállást kérne szegény.
S adnék neki szállást, a lovának állást,
Nekie pediglen csendes lenyugvást.

 

Az öreg Dancia magát siratgassa:

Az öreg Dancia magát siratgassa:
Istenem, Istenem, Kilenc lyányom közül,
Kilenc lyányom közül még egy fiam sincsen!
Istenen, istenem, ki váltson fel ingem,
Ki váltson fel ingem katonarabságból!

 

192) MF 2491/a 36 é. férfi, Trunk (Moldva) 1930 Véress S.; 193) Kallós 1970 108; 194) MF 1320/d asszony, Székelyvaja (Maros-Torda) 1914 Bartók = Pt 348 más szöveggel; 195) Pusztina (Moldva) 47 é. vak férfi, 1951 Kallós.

Hasonlóan ereszkedő-diatonikus, de nem annyira recitáló, mint a 12-esek, egy sor 8-as és 11-es 5[4]3 kadenciás (esetleg lassú táncritmusú) dallam: 0181–0184, valamint 5[4]2, 5[4]1 és hasonló kadenciákkal lépcsőzetesen leszálló 6-os vagy 8-as: 0166, 0164, 0188, 0194. Rokon ezekkel néhány oktávról, hetedik vagy hatodik fokról ereszkedő dallam 2. és 1. fokú kadenciákkal: 0161, továbbá 196–197. példa.

Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?

{248.} Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?
Talán az édesëm A lókeresőbe?

 

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,
Mér nem hagytál békit Én árva fejemnek?

 

196) MF 522/a (Maros-Torda) Vikár?; 197) Bánffyhunyad (Kolozs) 1908 Bartók.

Ezekhez hasonlók kadenciákban, de dallamvonaluk domború (dúr- vagy mollterccel, mint az előzők is):

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.
Hull a fődre, hull előmbe, Hull a gyászos kebelembe.

 

Magyari császárnak Lázár fia vala,

Magyari császárnak Lázár fia vala,
Mestere Mánónak es egy lyánya vala.

 

198) Sz. Nd 32 sz. 56 é. asszony, Nyárádköszvényes (Maros-Torda) 1914 Bartók; 199) Kallós 1970 5. sz.

{249.} Hasonló típusokat táncdalok közt is nyilvántartunk: 5[4]2 (vagy 2 helyett 4, 4,1) kadenciákat erősen kihangsúlyozó, fokozatosan ereszkedő dallamokat: 0167–0171, 0187, továbbá 146. és 200. példa.

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!
Akin az a kilenc betyár elindult, Pápai úr udvarába befordult.

 

Derzstomaj (Jász-Nagykun-Szolnok) 82 é. férfi, 1939 Vargyas = Vargyas 1954 93 sz.

További rokontípusok az oktávról ereszkedő, vagy alulról domborúan induló dallamok 2., 1. vagy X [2] X [1] kadenciákkal: 218., 220–221., 222. példa, valamint az utolsónak hangszeres változatai: 145/a–g példa.

Egészen más világot jelentenek a dúr-kvintváltók. Ezek is, mint az ötfokúak, nagyívű, ereszkedő dallamok, de kifejezett dúr hangzásuk elválasztja tőlük: 0205–0206, valamint 201–202. példa.

Rákóci hajdanában danában...

Rákóci hajdanában danában...

 

Gyújtottam gyertyát...

Gyújtottam gyertyát...

 

201) MNT III. 563; 202) MNT III. 649.

{250.} Ezekkel már meg is kezdtük Bartók „C) osztályának”, vagyis sem a régi stílusokba, sem az új stílusba nem tartozó dallamoknak a csoportjait. A dúr-kvintváltók határozott körvonalú típust alkotnak. Már a további csoportok inkább csak „elkülönítést” fognak jelenteni: a dúr-ereszkedők (ritkák): 83. példa, valamint a mixolíd-ereszkedők: 0208–0214. Inkább nevezhető típusnak a néhány lépcsőzetesen ereszkedő moll-dallam: 0218, 0220, 0224, valamint hipo-skálákban fogant, ereszkedő dallamok: 0240–0244.

Ismét csak tág elhatárolással foghatjuk egy körbe az ereszkedő moll-dallamokat (ha ugyanis nem tartoznak az előbbi csoportok egyikébe sem): 0215–0225, 0230–0233. Ezek közt már inkább típus néhány „új-szaffikus” formájú, moll, ereszkedő dallam: 0227–0229. És nagyon határozottan összetartozik, egyúttal minden más dalunktól elkülönül néhány tipikus fríg dallam, amelynek 6-ról ereszkedő vagy induló dallama a moll-szexten kívül a 4., 3 és 2 főhangokra épül: 0255, 267/ab. példa, valamint a következő:

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.
Haragszik rám az Isten is, Lehajlik hezzám az ég is, taj-laj-laj-laj laj-laj-laj.

 

Csikvacsárcsi (Csík) 1907 Bartók.

(Lásd még Pt 334–338, 347-et.) És hasonlóan jellegzetesen elválik a magyar dalok nagy tömegétől néhány alacsony járású fríg dallam, különösen a szokásdalok között: 0290/a, 149/a példa.

Csak nagy általánosságban jelent elválasztó – nem összekötő – határvonalat a következő néhány dallamirány-meghatározás. Ereszkedő, majd újra emelkedő dalok: 0241, 0277, továbbá Pt 99, 170, 206–207, 231, 242, 327. Középen mozgó dallamok: 0298 (továbbá Pt 182, 185, 208, 223, 227, 246, 269–270, 281, 285, 333, 347.) Középről fölfelé induló dalok: 0254, 0262 és 204–205. példa.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.
Nemcsak meghült, meg is hidegedett. Mert már engem régen elfelejtett.

 

Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!

{251.} Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!
Kilenc esztendeje, Mőte már rab vagyok, Mőte már rab vagyok

 

204) Kiskunhalas (Bács-Bodrog) 78 é. férfi 1939 Vargyas = Vargyas 1954 32 sz.; 205) Ghymes (Nyitra) 1906 Kodály.
(Lásd még Pt 146–147, 183, 192, 196, 241, 307, 320, 325, 332, 347.)

Elütnek a magyar dalok nagy tömegének dallamvonalától az alulról emelkedő és domború ívet leíró, (de nem ismétléses formájú, tehát nem új stílusú) dalok: 0268, 0273–0274, 0300, valamint a 247–249. példacsoport dallamai (továbbá Pt 101–121, 185–187, 210, 236, 238, 262, 273, 316, 329=468, 368, 370, 372, 471, 480 és a 249. példacsoportunkban szereplő Pt 494–495).

Még elütőbbek az alulról csak az 5. fokig emelkedő, alsó járású dallamok: 0297, 0299, továbbá Pt 46–47, 88, 204, 216, 284, 286, 288, 297?, 317–319, 370. Ezeket a magyar népzenén belül már „típusnak” is tarthatjuk a többitől való nagy távolságuk alapján.

Ugyancsak típust alkotnak az úgynevezett „Jaj-nóták”. Ezeket kizárólag formai sajátságuk alapján érezzük összetartozónak, de ez a formai sajátság nagyon szembeszökő, akár az egyes dalt tekintjük, akár egy egész összetartozó dallamcsaládot. (Leírásukat már láttuk a Forma fejezetben példákkal.) Akár a jellegzetes szövegtoldásokat vesszük tekintetbe, akár a dallamcsaládon belül tapasztalható sorszámszaporodást vagy -fogyást mindenképpen valami hasonlót, közöset kell látnunk az ilyen dalokban, függetlenül attól, milyen jellegű volt az eredeti négysoros, 8 szótagos dal: ötfokú, régi, ereszkedő, vagy dúr plagális, újszerű ének. Ilyen ötfokúak közt 077 és 085, egyéb dalok közt 0247–0254, valamint 124–127 példa.

Egy sor kis hangterjedelmű dalunk szeptim nélküli dúr-hangsorát egyáltalán nem a modern harmonikus érzék szerint alkalmazza: ezeket csakis a régi elmélet ión-skálájával jellemezhetjük. Ilyen ión-pentachord-hexachord dal 0303–0308. Külön összetartozik közöttük a refrénes, esetleg háromsoros fajta is. (Lásd Kodály 1973, 78–79. lapján közölteket.) Viszont egészen más jellegű, de a magyar népdalok közt szintén idegenszerű az 1–6(+8) fok közt mozgó, tehát dúr-hexachord dallamvilág: betlehemes dalaink nagy része és a regösénekek tartoznak ide, valamint néhány dúr-dudanóta és egy nagy tömegű párosító dalcsalád: 0201 és 44–45., 50–54., 152, 160/a példa. Ezek közt a szaffikusok (44–45. példa) igen sok dalból álló jellegzetes típust alkotnak.

A magyar dalok túlnyomó nagy többsége autentikus elhelyezkedésű (vagyis {252.} egész dallamvonala a záróhang fölött helyezkedik el – nem számítva a szubtonika –VII. fok – érintését a végső lezárás előtt). Ehhez képest néhány szórványos plagális (tehát a záróhang felett és alatt egyaránt mozgó) dallamunk még ilyen tág meghatározással is típusnak tekinthető. Az ismert plagális dalokon belül megkülönböztethetünk nagy hangterjedelmű, nagyívű dúr dalokat: 0311, 0314–0315 (továbbá Pt 201, 204, 205, 318), mollokat: 0312–0313, 0318. Külön típus néhány háromsoros, refrénes, plagális dal – a népszerűsítő füzetek révén ezek gyorsan elterjedtek: Pt 474–478. Végül a funkciós dúr-hangnem annyira ritka népdalaink közt, annyira jellegzetes hangzást jelent, s annyira idegen is, hogy jól felismerhető és elhatárolódó típusnak nevezhetjük: 0316–0317 és Pt 200.

Ezek után vegyük sorra új dalaink típusait. Először a legegyszerűbbet, amely szintén egyetlen motívumból van fölépítve, mint a régi dalok első, kvintváltó csoportja: AA5A5(k)A(v). Az ilyen formájú dalok közt igen jellemző a 8 és 11 szótagosok csoportja. A nyolcasok közt csak domború motívumot ismerek, 1–5 (6)–1 vonallal: 0323–0324. A 10–11-esek közt 5.-ről 1.-re ereszkedőt is: 0345, 0359 és domborút is: 0394.

A kétféle sortípusból építkezők közül AA5BA ereszkedő (5–1) A-sorral: 0319 (hatos), 0322 (hetes), 0325 (nyolcas), 0341 (tízes), 0346 (tizenegyes). Ugyanilyen felépítés domború A sorral: 0326 (nyolcas). Elég sok hasonló akad tizenegyeseink között.

Az ABBA forma 10-esei és 11-esei alkotják a leggazdagabb csoportokat. Ezekben már nemcsak az 1. és 5. fok közt mozoghat az A-sor, hanem 8–1, illetve 1–8–1 vagy 5–8–1 közt is.

10-es, A: 5–1: 0331–0332, 0338, 0340, 0343

11-es, A: 5–1: 0346, 0352, 0355–0358, 0363, 0368

10-es, 11-es, A: 1–5–1: Pt 402, 404, 413, Járdányi, 64, 65, 73, 0360, (0361)

10-es, 11-es, A: 8–1: 0333, 0339, 0342, 0344, 0347–0348, 0350, 0353–0354, 0365, 0367

10–11-es, A: 5–8–1: 0334, 0336–0337, 0364, 0366

11-es, A: 1–8–1: 0351

AABA formájú dalaink hosszú sorokból állanak, A-soruk a sok hangból nagy ívet ír le; kvint- és alaphang közt mozgó, szűk dallamsoraik tehát nincsenek is.

A: 1–8–1: 0374, 0376, 0380, 0389, 0390, 0392, 0393

A: 8–1: 0381–0383, 0384–0386

Többszörös ívet ír le: 0387–0388, 0391

Természetesen lehetséges volna további részletezés is. Még szorosabbra vont határok közt közelebbi összetartozást is meg lehetne állapítani, ha a B-sorok különböző fajtáit és a sorok belső hajlásait is részleteznénk. Egy nagyobb anyagban, például a teljes népdalanyag összkiadásában erre szükség is lesz. Jelen célunk csak az volt, hogy a feltűnőbb csoportokra rámutassunk és a típusmeghatározás lehetőségeit ismertessük.

{253.} Ha most egybenézzük a magyar nép által ismert és fenntartott dallamtípusokat, különösen a „rokonsági kör” értelemben használt típusokon belül még az egyes dallamokat is, amelyeket variánsaik száma és elterjedtsége alapján „dallamtípus”-ként tartunk számon, akkor végtelenül gazdag sokféleséget találunk, s a zene, az ének legtöbb sajátságára, lehetőségére találunk több vagy kevesebb példát. Ezek közt vannak kedvelt, gyakori fajták, és vannak ritkák; a kedvelt fajták a dallamtípusok olyan nagy számával vannak képviselve, s azok olyan nagy tömegű variánsokkal, hogy bizonyos uralkodó jelleg erősen átüt a sokféleségen, sőt bizonyos értelemben egyformaságot, egyhangúságot is okoz. Mégis, az egész együtt, gyakori és ritka, népdalszerű és idegenségét még alig levetkező ének, ősi és új összead egy olyan zenei együttest, amely változatosságával, fejlettségével a nép sokféle érdeklődését árulja el, s bizonyítja, hogy kultúrája nyitott volt minden fejlődési lehetőség számára. S ha benne mégis sajátos, egyéni válogatás és jelleg mutatkozik, szívós ragaszkodás bizonyos sajátságokhoz: autentikus, ereszkedő vagy kvintszerkezettel emelkedő dallamépítkezés, izometria, határozottan érezhető forma, világosan tagolt szerkesztés, beszédszerű ritmusok rubatóban és feszes, pontozott ritmusban egyaránt, az mindennek nem mond ellene, csak kiegészíti: sokfélével megbarátkozó, de bizonyos sajátságokhoz ragaszkodó, változatos és egyéni műveltség igényéről tanúskodik.

 

A mappában található képek előnézete Csángók

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

заказать продающий сайт

(SeogradGauby, 2019.05.27 10:56)

будьте вежливыСначала чем надеяться от Инстаграма продаж и клиентов, проанализируйте частный бизнес, определите, который и как вы будете транслировать своей аудитории, изучите конкурентов: 1) дабы знать, что работает, 2) чтобы придумать, ровно от них отличаться. И не забывайте разлагать свои действия на каждом этапе, испытывать, ведут ли они вас к желаемому или же вы выбрали некорректные маркеры эффективности.В первом случае рекламная система будет списывать определенную сумму ежедневный (каждый сутки по 500 рублей), а во втором – распределит имеющиеся бумажка на нужный срок (3 000 рублей на неделю). Сколько выбрать? Разгадывать вам. Зависит через личных предпочтений.
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/kontakty.html>заказать сайт Волгоград веб</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/landing.html]заказать landing page[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/vizitka.html - создание сайта визитки

Особенности платформы:ХЛАДНОКРОВНЫЙ ОБЗВОН: КОРРЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ• ссылки на другие страницы, пометки в тексте и файлы.Какие выгоды демонстрировать?Другой сановитый момент – это формат объявлений. Вследствие добавление дозволено возбуждать рекламу исключительно на уже опубликованные посты. То затрапезничать создать показание с нуля у вас не получится.

продвижение сайта в топ

(SeoomskFlers, 2019.05.27 09:57)

Возможные форматы ради объявлений в ленте:продуктамСтоимость продвижения в социальных сетях зависит от того, какие результаты вы хотите получить и после какое время. Главное разобрать, что не любой индивидуальность может гореть SMM-продвижением. Ради этого нужны специальные знания, навыки и опыт.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама омск[/url]
https://omsk.skgroups.ru/context.html - реклама яндекс директ

6 Объявление сайта в интернет.Если очень хочется небольшой красивый домен с ключевым словом, но он занят, для разум приходит добавить к названию который ни будь, получается не страшно красивое, только часто рабочее слово:Тимати и «Тантум Верде Форте»Разбор эффективности контента (коль смотрели в динамике и заметили, что конкуренты для анализируют – нет изменений около действия пользователей – анализируем и вносим чтобы бы минимально возможные).SEOKlub Произведение сайтов Программирование и верстка сайта

создание сайтов Самара

(SeosamarRer, 2019.05.27 08:00)

мифы о SMM про возраст подписчиковСдерживать приманка творческие порывы следует быть создании коллажа. Он не должен становиться «визуальным шумом», гнездиться аляповатым и загруженным. Сколько дозволительно удачно показать для коллаже? Формулу «прежде» и «после» сиречь, скажем, «облик спереди» и «личина сзади».7 Раскрутка и развитие сайта с нуля.
<a href=https://samara.skgroups.ru/calls.html>холодные звонки</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]разработка сайтов[/url]
https://samara.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов

Как исполнять cobweb сайт. Этапы создания веб сайтов.Тренинги бывают двух видов: выездные и корпоративные.IGTV. Пусть это и относительно новая занятие, однако если ее используют ваши конкуренты, то и вам надо. Что желание чтобы того, для ваши подписчики видели слово вашего профиля (конец контакта дополнительная). Смотрим, сколько выкладывают, естественно.Текст и визуал должны трудолюбивый в тандеме, а не лежать разнородными элементами. Обыгрывайте фото текстом, делайте цельную публикацию, и исключительно тогда она будет работать. В случае с Инстаграмом рисунок цепляет забота, но удерживает пользователя именно текст.Вот, примерно, живет себе служащий Ваня и ведет аскетический лик жизни. Живет себе и не знает, который вся страна поет «Для лабутенах... и в штанах» группы «Ленинград». И вот Ваня решает смахнуть пылинка со своего аккаунта в ВКонтакте и, как только он открывает ленту, то приходит в много: отдельный другой репостнул себе то клип «Лабутенов», то шуточку об этой песне.

реклама яндекс директ

(Goshaufaviste, 2019.05.27 07:04)

Не советую никому пользоваться действительно элементы, будто бегущая строка, подчеркивание сверху и подобное. Страница в этом случае будет не понятной и не удобной. А ведь главным свойством хорошего дизайна является комфорт просмотра страниц. Также не советую пользоваться скрипты вроде JavaScript (о них я расскажу в следующих статьях). Позволительно использовать такие скрипты, вестимо, только нельзя переусердствовать.Снятие временного ограничения сообразно доступу к информации компании. Интернет офис 24 часаБудто вы лодку назовете, так она и поплывет, чтобы интернет проектов это чистая правда. Без сомнения — через названия сайта и домена в большой степени зависит успех будущего сайта. Мы долгое период занимаемся продвижением сайтов и выработали некоторые рекомендации по подбору названия, не в стиле «красиво / не красиво», рассмотрим варианты ровно правильно назвать сайт, сколько желание он стал успешным.Контент. Учитываем изрядно показателей:Проработаны ли индикаторы KPI?
<a href=https://ufa.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентов по базе стоимость</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/resheniay.html]купить сайт[/url]
https://ufa.skgroups.ru/calls.html - холодный обзвон

Чистый успевать роста кликабельности4. Верстка.Выпускники этих учебных заведений становились призерами крупных международных конкурсов. Перо обучения довольно рознится со столичным, упор делается для практику, моделирование, проектирование и плотную работу студентов и преподавателей.Доступ к большому количеству плагинов и платным шаблонам.Вашу маму и там, и тогда показывают! Изучаем Инстаграм TV

создание сайта визитки

(ChelyabGralk, 2019.05.27 06:01)

5 Названия доменов которые не стоит использоватьБуде запрещать – смотрим другие каналы продвижения и паразитируем (в хорошем смысле этого слова) для чужих профилях. Например, реклама у блогеров.Чем сложнее сайт, тем дороже его достоинство и больше времени затрачиваемом для разработку. Сумма сайта зависит через количества страниц, дизайна и наполнения сайта. Простой создать сайт недостаточно, нуждаться для его видели как дозволено больше людей. Информация, размещенная для сайте, требует рекламы и продвижения. Продвижения сайтов – это изделие сообразно достижению либо увеличению потока посетителей, которые заинтересованы в вашем товаре или услуге. Стоимость продвижения сайта складывается из: расходов на внутреннюю оптимизацию ресурса, затрат на внешнее продвижение, оплаты работы специалистов.
https://chelyabinsk.skgroups.ru/vizitka.html - заказать корпоративный сайт
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/ecomerce.html]стоимость изготовления сайта интернет магазина[/url]
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/portfol-razrab.html>создание сайта портфолио</a>

Правила, которые надо соблюдать, чтоб исполнять взрачный сайт:2) Открой свой сайт (буде отрицание своего сайта – возьми тот, для котором часто бываешь);В прошлых статьях я рассказывал о технологиях создания сайтов и дизайне страниц, только ныне возникает дилемма: а подобно постоянно задумки воплотить в жизнь? Днесь я хочу немного рассказать вам о языках веб-программирования и «скриптах». Подробно я оглашать не буду, по каждому из таких языков тож скриптов имеется большое число специальных книг, по которым и вы сможете научиться веб-программированию. Вероятно, самым распространенным теперь таким языком создания веб-страниц является HTML. Также с недавних пор репутация получил стиль PHP скриптов. Менее популярными, но не менее хорошими являются ASP, GGI, Perl, SSI, ASP. XML, XHTML и DHTML к языкам веб-программирования не относятся, однако служат хорошими дополнениями к ним. Среди скриптов могу выделить чуть JavaScript и VBScript, этот говор скриптов был когда-то больно популярен, но теперь мне кажется, его используют реже. Нынче постараюсь рассказать о каждом отдельно.Информация, размещенная для сайте, требует постоянного обновления, добавления и корректировки. Обновление информации на сайте является важным инструментом привлечения новых посетителей и возможность их заинтересовать, а также возвышение числа постоянных посетителей сайта.Так уж сложилось, что существует несколько стандартов шрифтов. Наиболее популярны шрифты корпорации Adobe Systems, разработавшей стандарт Paradigm 1, и Microsoft Corp., создавшей величина TrueType. Пара стандарта имеют приманка достоинства и недостатки, сколько привело к их параллельному сосуществованию.

заказать сайт визитку

(Artemreera, 2019.05.27 05:01)

1. Перейдите в раздел «Реклама», что находится около левым меню (когда вы уже пользовались этой настройкой, она будет отображаться откровенный в данном меню).Фон. Новички почасту думают, точно поле — это единая цельная картинка почти страницу. Очевидно, беспричинно тоже можно делать, только зачем? Она будет скорее удалять от содержимого, чем помогать. А вот узенькая цветная полоска во всю ширину экрана может сильно помочь, отделив список, сделав ненавязчивую переливчатую подложку и беспричинно далее. При этом пользователь не будет вас упрекать за многомегабайтную страницу — такая строка занимает обыкновенно 3-4К.• напишите блоггерам, человек в главный своей массе отзывчивые, посмотрят на Вашу страницу в ход 5-10 секунд.
<a href=https://spb.skgroups.ru/calls.html>холодные звонки</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/kontakty.html]веб студия СПБ[/url]
https://spb.skgroups.ru/calls.html - менеджер по холодным звонкам

Хладнокровный обзвон: анализ количественных показателейТочно слышно меня, привычка: проводим прямые эфиры в ИнстаграмеДля этом всё. Жмем кнопку «Подтвердить» в правом нижнем углу и отправляем рекламу на модерацию. Только правило, проверка занимает не более одного дня. Если модераторов всегда устроит, вы получите извещение о часть, который реклама одобрена и запущена. В противном случае тоже придет соответствующее извещение с указанием причины отклонения.Выдумка первый. Соцсети созданы только ради общенияНазвание

dramto.imwmalt.be

(dramto.imwmalt.be, 2019.05.27 03:25)


Your style is so unique in comparison to other people I have read stuff from. Thank you for posting when you've got the opportunity, Guess I'll just bookmark this site.
dramto.imwmalt.be

сео портфолио

(SeopermHus, 2019.05.27 03:05)

Продвижение в социальных сетях требует четких целей, продуманной стратегии, тестирования различных подходов, глубокого анализа статистики и результатов. Однако обо всем по порядку.Стоимость разработки сайтов дозволительно представить наподобие достоинство сам изготовления сайтов, т.е. создания дизайна сайтов, веб-программирования, верстки, плюс цена поддержки и раскрутки сайтов быть необходимости. Быть этом сумма и функциональность будущего сайта оказывают непосредственное влияние для цена его создания. Стоимость работы веб программиста составляет через ~2.5$ в час прежде ~10$ в час, на произведение сайта в среднем уходит 1-3 недели. Буде взять в среднем 2 недели — это 80 рабочих часов, отсюда следует, сколько зарплата программиста изза один сайт составит 200$. И это без учета работы дизайнера-верстальщика, менеджера по продажам, затраты для домен и хостинг и т. д. Исходя из этих расчетов, достоинство разработки сайта составляет ~300$. Но для сайт понадобятся паки статьи, картинки и другие материалы, а это уже другая фракция расходов.17 декабря 2018 SMM и SMO 473 7 мин. 0
<a href=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>стоимость разработки сайта</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]сайт под ключ пермь[/url]
https://perm.skgroups.ru/vizitka.html - заказать корпоративный сайт

Вы отродясь не найдете для рынке труда готовые кадры, которые смогут общаться с вашей ЦА. Воеже разговор завершился успешно, коммерсанты учатся общаться с потребителями для тренинге.Vichy и Зомби-бойцели рекламы в фейсбукеКурс вопроса4. Подтверждение концепции внешнго вида — макета главной действие остальных уникальных страниц дизайна.

раскрутка сайтов

(Artembib, 2019.05.27 02:07)

Господство сайтом? Сколько же это значит? Исполнять сайт не самое важное, после того, как он довольно сделан и опубликован за ним необходимо замечать, раскручивать и обновлять его. Вот тут-то и настает нужда в управлении сайтом. Нуждаться прибавлять для сайт что-нибудь новость, изменять его и администрировать в нем. Самым простым и легким способом является, наверно, FTP доступ к сайту. Это, если, отредактировав страницу, с через какой-либо специальной программы выгружаешь ее на сервер. Это занимает донельзя скудно времени и вельми удобно. Также позволительно загружать страницы сайта вручную. То есть вы заходите для сайт сервера и загружаете туда страницы из своего компьютера. А совместно со страницами присутствие этом вам должен будет выгрузить и все дополнительные элементы вроде картинок, скриптов (элементы, создающие какие либо эффекты для странице), при этом надо разместить все в определенных местах ради того, чтобы безвыездно правильно отображалось. Ужинать и другие способы загрузки файлов на сервер, однако они менее популярны ныне и я не буду окружать их все.Статьи о раскрутке в социальных сетях помогут вам получить новую информацию сообразно этой теме и закрепить знания, которые у вас уже завтракать, а также облегчат приговор проблемных вопросов.Хотите узнать ответ? Записывайтесь для выше онлайн-курс «Инстаграм PRO-КАЧ». Только два дня занятий, и вы станете гуру Инстаграма, начинать или хотя бы узнаете, только прокачать частный профиль, научиться делать качественный контент, настроить таргетированную рекламу и начать отпускать через модную соцсеть. Просмотреть программу и записаться на цена вы можете на этой странице.Подписки. Здесь постоянно очевидно: вы посмотрите то, сколько залили для канал человек, для которых вы подписаны.Только не прекращайте из-за этого продвижение своего проекта. Наедаться и другие инструменты интернет-маркетинга, которые помогут развить ваш бизнес. О часть, вдруг их извлекать ради вывода интернет-магазина в лидеры — мы расскажем в следующей статье.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентской базы</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/smm.html]таргетированная реклама в инстаграм[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/landing.html - заказать лендинг пейдж

Линии, стрелки, направленный градиент, бегущая линия, ритм вызывают устойчивое направляющее, указывающее воздействие. Но, используя их, избегайте ситуации, если приходится просматривать композицию «противу шерсти». Это вызывает дискомфорт на уровне подсознания, подспудное хотение встречать его причину.Беспричинно который имейте в виду: не непременно обретаться мастодонтом на рынке товаров и услуг. Довольно отличной идеи, которая по-доброму посмеется над нашей обыденностью, поведением, чтобы летать и виральный охват, и, соответственно, продажи.Сайт, шириной в 760 пикселей может смотреться станет неприглядно (чрезмерно узко) для мониторах с большим разрешением экрана;Хладнокровный обзвон во многих бизнесах является основным каналом лидогенерации. Следовательно, чем больше менеджеры делают звонков, тем шире вход в вашу воронку продаж и тем больше шансов увеличить день сделок для выходе из нее. Расскажем, наравне добиться от сотрудников максимальных количественных показателей в работе с холодной базой.Кнопка. Чтобы исполнять кнопку, довольно внутри гиперссылки указать не текст, а картинку (и установить ей border=»0?). Не забудьте в параметре alt поставить функцию кнопки (возьмем, «В происхождение»). В сайтах строгого дизайна часто обходятся текстом на цветном фоне — получается вполне приемлемая, хотя, быть может, и не самая красивая кнопка. Лупить и специальные функции кнопок, только их применение — вопрос частный и не для этой статьи.

создание сайтов под ключ

(RobertLix, 2019.05.27 01:08)

Применение этого решения позволит вам снизить стоимость раскрутки сайта и получить быть этом лучшие результаты. А конверсия ваших посетителей увеличится. А потому выбор адаптивного дизайна – это грамотная инвестиция в развитие вашего сайта, которая непременно окупится.Have to have приложение чтобы аккаунтов магазинов. С его помощью вы сможете наложить на фото стильный значок со стоимостью. Убедитесь сами – он не портит фотографии и делает снимки более информативными, что, предполагать по секрету, больно важно для всех клиентов. Кроме момент, почему стоит подписывать цены, вы можете узнать в одной из прошлых статей.Ради такого типа бизнеса отлично подходит визуальная проработка оформления профиля. Именно здесь дозволено отработать стилистические элементы: мозаику, столбики, чередование и т.д. Главное – сделайте распивочно привлекательно каждую картинку и соберите их в единую систему, используя несколько изображений.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама google</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html]услуги контекстная реклама[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/resheniay.html - купить готовый сайт

Некоторый ходят на такие курсы точно на хобби, либо чтобы повышения квалификации, чтобы освоения новой области на базе полного высшего образования. Выбирайте курсы с умом, для не попасть в контору, где вам изза ваши кровные монета будут полгода разглашать про панель инструментов в Photoshop.Заранее только, нуждаться запомнить узаконение: предварительно тем, точно платить любые изменения для ваш сайт, должна заключаться создана и сохранена «в облаке» тож на вашем диске резервная копия сайта и базы данных. Однако даже если вы этого не сделали, вовек можно запросить копию сайта из бэкапа от вашего хостера.Нелегальные методы раскруткиНавигация является основой обеспечения простоты использования web-сайта. Дело создания навигационных схем довольно зависеть через работы, которую вы выполнили во дата планирования и разработки архитектуры сайта. Самое главное — отобрать основные возможности и функции вашего сайта и разместить их в логическом порядке.2. Заполните поля во всплывающем окне: «Слово», около которым пиксель довольно отображаться в списке, «Домен» (адрес сайта) и «Тематику», относящуюся к нужной категории. Нажмите кнопку «Создать»;

купить сайт екатеринбург

(Artemekbmails, 2019.05.27 00:09)

Стоимость продвижения в социальных сетях зависит от того, какие результаты вы хотите получить и за какое время. Главное соображать, сколько не всякий человек может гореть SMM-продвижением. Чтобы этого нужны специальные знания, навыки и опыт.Нужны ли сторис бизнес-аккаунту, и который в них добавлятьБольшие и мощные редакторы Веб-страниц очень отличаются от простых и понятных. Такие программы скорее предназначены знающим и имеющим опыт людям. Даже сам интерфейс будет непонятен начинающему, однако зато колоссально удобен знающему. Однако о них я не буду повторять, беспричинно наподобие здесь мы рассматриваем начинающего Веб-мастера.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание и продвижение веб сайтов</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/landing.html]разработка одностраничного сайта[/url]
https://ekb.skgroups.ru/portfol-razrab.html - разработка сайта пример

Дозволительно таргетировать как на жителей целой страны, так и на короткий место в конкретном городе, для этого используется карта. Выбирайте всех людей, находящихся для указанной территории, тож токмо местных жителей, а также путешественников и тех, кто побывал в точке недавно.Первенствующий источником существования сайта в интернете являются его посетители, комната ресурса. Аудитория может попадаться самой разной и около создании сайта нуждаться опираться на какую-либо группу людей, группу людей, которых заинтересует тематика ресурса. Вот, предположим, эта часть довольно интересна людям, интересующимся в «сайтостроительстве», интересующихся в технологиях и интернете, значит, эта часть предназначена чтобы определенной аудитории и именно чтобы них она и писалась.Только ради этого нуждаться постоянное саморазвитие, умозрительный величина, чтобы хранить такую огромную аудиторию в напряжении и неугасающем интересе к себе. Временно мы будем начинать с малого — построим Частный коммерческий мини-сайт, что разместит на своих страницах электронную книгу еще же собственного изготовления.

раскрутка сайта цена

(Robertfuh, 2019.05.26 23:10)

3. Укажите формат. Ради начала дозволительно выбрать любой, предположим, «Фигура и текст».Это количество площадки, для которой размещается знамение (каракуля). Величина кегля определяется в пунктах. В основу измерений шрифтов положена учение Дидо, распространенная в Европе и принятая в России, и так называемая система Пика (англо-американская). В любом случае, основной единицей измерения является часть, одинаковый в системе Дидо 0,376 мм, а в системе Пика — 0,352 мм.Существует 4 вида хэштегов:
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/kontakty.html>разработка и продвижение сайтов</a>
[url=https://voronezh.skgroups.ru/smm.html]сколько стоит реклама в инстаграм[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов ключ

1. Рассматривайте каждую страницу сайта как цветовые пятна (текст тоже считается цветным объектом)Соцсети… Наподобие много в этом слове для сердца нашего слилось, подобно много в нем отозвалось. Истинно простит меня гениальный Александр Сергеевич ради столь вольное перефразирование его стихов, но представить свою долгоденствие без социальных сетей мы уже не можем.2. Настройка аудиторий и бюджета

веб студия портфолио в москве

(ThomasCrich, 2019.05.26 22:08)

Высокая уникальность, лишение грамматических ошибок, релевантность поисковым запросам.Басня седьмой. Чем больше подписчиков, тем чаще вы мелькаете в лентедемонстрация продукции в “Актуальном”1. Выбор ключевых словНаличность по типу контента (поймете, который контент настоящий известный, к чему комната привыкла уже).
<a href=https://moskow.skgroups.ru/context.html>реклама яндекс директ</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/portfol-razrab.html]веб студия портфолио в москве[/url]
https://moskow.skgroups.ru - раскрутка сайта цена

Термин «шрифт» заранее означал более узкое мнение — коллекция символов определенной гарнитуры, размера и начертания. Гарнитура — это совокупность шрифтов, объединенных общими стилевыми признаками, отличными через других шрифтов. Но в настоящее время термины «украшение» и «шрифт» многократно употребляются как синонимы.Готово. :) Получите вот такой результат:ГоворНам, несомненно, не сложно, однако настройки у популярных соцсетей отличаются наперсник от друга. Например, UTM-метки, проставляемые для странице «ВКонтакте», мочь будет пользоваться в Facebook. Сколько быстро говорить о системе аналитики? А будто вы понимаете, без отслеживания результатов грош валюта такому SMM. Явствует, ради раскрутку группы в противоположный соцсети придется доплатить. А понять, который работа выполнена хорошо и показатели растут, вам поможет наша статья.> 1. Звоните много. Будто минимум, цифры должны гармонировать стандартам отрасли сиречь превосходить их.

заказать создание сайта

(Williamfarne, 2019.05.26 19:42)

Настройка таргетинга в ВКонтактеЕсли же вы настроены для максимально эффективное и результативное привлечение подписчиков и готовы следовать это воздавать, без раздумий и сомнений настраивайте таргетированную рекламу.Чем больше звонков сделают коммерсанты – тем лучше. Беспричинно помощник сможет быть опыта и получить большее день «теплых» контактов. Продолжительность зависит от специфики. Длинные разговоры обычно не имеют смысла, а чрезмерно короткие не приносят результата, ведь покупатель даже не успел осознать, что именно ему предлагают. Нужно правильно начать. Первые минуты диалога определят развитие событий.
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/>создание и продвижение сайтов</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/calls.html]менеджер по холодным звонкам[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/landing.html - заказать лендинг

PicsArtДругая категория бизнесменов считает, который Фейсбук не ради них, так словно там перевелись целевой аудитории. В этом, очевидно, логики больше. Вдруг предполагать, сколько в данной соцсети (сообразно к России), сосредоточена аудитория 30+, с высшим образованием, со средним месячным доходом и выше среднего. Коль брать срез сообразно интересам и роду деятельности, то позволительно выделить маркетологов, предпринимателей, журналистов, преподавателей вузов, политиков и т.п. Эдакая современная интеллигенция. Вписывается ваша ЦА в эти рамки? Вероятно, вам в ФБ тротуар открыта.Для главной страницы интернет-магазина:Итак, у вас употреблять бизнес, какой вы хотите воспитывать и объяснять в интернете. Ради начала определитесь, каких целей вы желаете достичь с помощью социальных сетей. Они могут обретаться различны:Следующий шаг в работе – это таргетирование, т.е. поиск пользователей, которым будете показывать приманка объявления. У ФБ в этом смысле довольно много различных возможностей. Вдруг отметим, сколько парсинг по подписчикам других страниц не работает (в награда через ВК), поэтому берем в плата только возможности рекламного кабинета.

разработка landing page в Волгограде

(SeogradGauby, 2019.05.26 18:41)

Ради этих страниц рекомендуется записывать слово товара (учитывая запрос клиента), информацию о цене, где уместно – имя категории, бренд/название магазина.Критиковать беседа лучше однозначно: сотрудник либо поздоровался, либо перевелись, либо отработал данное протест, либо нет. Третьего не дано. Поэтому мы рекомендуем отныривать сложных оценочных систем сообразно 5 иначе 10-балльной шкале, используйте оценку «0» и «1». Применяйте данную технологию будто ради исходящих, беспричинно и чтобы входящих звонков.— простое добавление и редактирование страниц, мочь массового импорта статей;
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/context.html>заказать контекстную рекламу</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/context.html]заказать контекстную рекламу[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/resheniay.html - создание сайта по шаблону

Покупатели приходят в компанию разными путями. Контролировать ситуацию проще, если торговец один инициирует звонок. Поступающий требование может находить менеджера врасплох. Скрипты переговоров составляются ради каждого вида отдельно.Ретаргетинг ВКонтакте – это доступная технология возврата покупателей для сайт: целевая аудитория будет быть из пользователей, взаимодействовавших с ресурсом, который позволяет доставать потенциальных клиентов, уже заинтересованных в Вашем предложении. Ежедневно сайт посещает большое цифра людей, кто-то из них совершает целевое осуществление, только большинство уходит. Разве пользователи, которые ушли «ни с чем», трапезничать в социальной узы ВКонтакте, можно настроить ретаргетинг и вознаграждать данную аудиторию на сайт.Слово «шрифт» заранее означал более узкое мысль — набор символов определенной гарнитуры, размера и начертания. Украшение — это совокупность шрифтов, объединенных общими стилевыми признаками, отличными от других шрифтов. Но в настоящее время термины «украшение» и «шрифт» многократно употребляются чистый синонимы.Принципы работы ретаргетинга по пикселю и файлуАвтоматизация бизнес процессов, улучшение качества и повышение скорости обслуживания

продвижение сайтов

(SeoomskFlers, 2019.05.26 17:43)

Веб-страницы бывают статические и динамические. Статические страницы создаются присутствие помощи простейших языков html и CSS. Полно зачастую используются Java-скрипты. Чаще только это главные страницы сайтов или маленькие сайты с ограниченным объемом информации. В сущности, это и не языки программирования, а ухватка разметки текста: шрифт, поле, колонки. Скрипты – это уже маленькие программы, которые выполняются быть наведении мыши для урочный объект (выпадающее меню, к примеру). Совершенно эти языки понимает браузер компьютера, они не требуют никакого специального программного обеспечения. Однако и возможности их невелики.оформление имени и имени пользователяпроизносить для позитивном языке;
<a href=https://omsk.skgroups.ru/portfol-seo.html>сео портфолио</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]разработка сайтов[/url]
https://omsk.skgroups.ru/context.html - реклама яндекс директ

сторис со ссылкой для сайт• Клиентов нужно осторожный упрашивать и ни около каких обстоятельствах не обременять на них.Беспричинно сколько имейте в виду: не непременно быть мастодонтом на рынке товаров и услуг. Достаточно отличной идеи, которая по-доброму посмеется над нашей обыденностью, поведением, для поднять и виральный охват, и, соответственно, продажи.Участники сообществ.Настройка таргетинга в ВКонтакте

стоимость изготовления сайта интернет магазина

(Olegbep, 2019.05.26 16:47)

В том случае, когда Вы создаете макет сайта для листе бумаги, то лучше всего используйте мирской карандаш. Ведь Вам что-то может не понравиться в Вашем макете, а заводить варганить макет снова – довольно адски сложным делом. Только заготовку для вашего макета жрать возможность употреблять распечатанный скриншот чистой веб странички в браузере. Надо напечатать загодя десяток подобных листов. Вам довольно удобно создавать на листе бумаги со скриншотом, поскольку Вам будет проще представить, чистый довольно смотреться ваш сайт в браузере. Созданные макеты смогут применяться точно образцы для страниц Вашего сайта. Именно поэтому не забудьте придумать названия Вашим будущим страничкам.В данном случае мы основываемся на книга, как пользователи ведут себя в соцсетях. Дозволено таргетироваться на путешественников (неоднократно заходят в ФБ из других стран/городов), для тех, кто пользуется продукцией Apple, или на тех, который нередко делает покупки онлайн и т.д. Также изучайте возможности внимательно, беспричинно наравне их ряд, только не все актуальны чтобы России.Страницы подрубрик: 1 000 – 2 000 символов.
<a href=https://kazan.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама сайта</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]заказать создание сайта[/url]
https://kazan.skgroups.ru/ecomerce.html - разработка интернет магазина цена в Казани

Примерное сумма публикаций в ленту (ориентируемся для среднее и делаем столько же или больше).Следовательно, HTML, также его называют языком гипертекстов, — это наречие логической разметки документа № 1 в мире. С этим языком донельзя удобно и легко делать, возможно, именно поэтому в основном предпочитают его. Быть использовании HTML отдельный текст, картинка, эффект, скрипт, положение элемента записывается в безраздельно документ, какой не содержит ничего исключая текста, браузер же читает сей грамота и формирует веб-страницу беспричинно, наподобие и приказывать в этом самом документе. Каждая подробность отделяется отдельным тегом и расположением для странице. HTML используется совместно с CSS (стили визуального оформления) и скриптами, типа JavaScript и VBScript. Могу отметить, который программированию для этом языке может выучить каждый, так будто легче простой не бывает. Коли начать с самых низов дозволительно добиться многого. По этому языку существует пропасть книг, наподобие электронных, так и изданных.Магазин уже создан, наполнен товарами, в нем совершенно исправно работает. Ныне необходимо исполнять беспричинно, чтобы о нем узнали человек – потенциальные клиенты.Большое количество встроенного функционала, его обычно довольно чтобы грамотной работы интернет-магазина.• Клиентов нуждаться осторожно убеждать и ни быть каких обстоятельствах не сжимать на них.

сайт под ключ

(SeosamarRer, 2019.05.26 15:51)

Плюс профессионального тренинга в «настройке» обзвона потенциальных потребителей в книга, сколько человек «со стороны» лучше видит имеющиеся недочеты. Гуру, работающий с разными направлениями бизнеса, знает слабые стороны именно вашей ниши и может сопоставить имеющийся эксперимент с реальным положением вещей. Специалисты, продающие пластиковые окна, услуги сообразно подключению интернета разве другие продукты, совершают типовые ошибки, общаясь с потребителями в зачинщик раз. Но хозяин бизнеса не ввек может их выговаривать из-за рутинности работы.характер оплаты в рекламеПиксели не влияют для комфорт пользования сайтом и никоим образом не мешают посетителям, поэтому рекомендуется настроить их залпом потом создания ресурса. Даже буде вы не планируете возвращать посетителей на сайт и хвалить свое речь сейчас, информация сохранится в системе, и воспользоваться ею дозволительно посредством порядочно месяцев иначе лет.
<a href=https://samara.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/kontakty.html]веб студиЯ самара[/url]
https://samara.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов

Это твоя кока-колаТеперь вспомним, что на сайте должны обязательно присутствовать следующие элементы:В этой статье мне бы хотелось осветить проблему хостинга сайта (места на сервере), а также выбора доменного имени (адреса вашего сайта). О том, ровно сортировать хостинг, о платном и бесплатном хостинге, о критериях выбора хостинга, а также о доменных именах второго и третьего уровня и их выборе вы сможете прочитать в данной статье. Итак, во-первых, необходимо выяснить, сколько же такое хостинг и зачем он нужен. Хост — сервер, для котором довольно храниться ваш сайт и этот сервер выдает страницы быть запросе их пользователем. Свои услуги хостинга предлагают некоторый компании сегодня. Только хостом может стоить любой компьютер, подключенный в сети. Только в этом случае безвыездно зависит от того, каким образом ваш компьютер подключен к всемирной паутине и какая при этом прыть передачи. В то же пора ваш компьютер принужден лежать вечно включен и подключен к сети. Такой способ «самохостинга» донельзя тяжелый и доставляет дождь хлопот. И именно для того, дабы облегчить деление сайтов существуют хостинг-провайдеры. Отдельный хостинг-провайдер имеет приманка базы данных, в которых хранятся материалы сайтов, которыми они предоставляют приманка услуги. В зависимости от способа хранения сервера бывают хорошие и не очень.басня о SMM про цифра подписчиков7. Регистрация сайта в почтовых и платежных системах, однако это уже относится к раскрутке, а это каждый беседа и другая страница…

продвижение сайта в интернете

(Goshaufaviste, 2019.05.26 14:51)

Наравне сверстать принадлежащий принадлежащий сайт.В соответствии с принципом адаптивного web-дизайна разработан пошлый макет ради всех 5 разрешений. Прежде настоящего момента лучшей практикой считалась разработка ряда решений, исходя из разрешения экрана или методов ввода. Сиречь правило, создавалось только две версии сайта – ради широкого разрешения (персональный компьютер или ноутбук) и ради мобильных устройств (телефона иначе смартфона).Который решил, который он следовать формат «Сделай самоуправно» – поехали...кнопка призыва к действиюWeb-сайт — это основная и самая дорогая «недвижимость» в современном Интернете. Огромное состав денег тратится для дисковом «пространстве», которое не занимает и одного квадратного метра площади. Информативность и довольство корпоративного Web-сайта приобретают более важное значение, поскольку потенциальные клиенты всегда чаще знакомятся в первую очередь с электронным представительством компании и уже единственно потом решают, стоит ли пользоваться с ней дело. При этом не гордо, практикует компания продажи сквозь Интернет сиречь нет.
<a href=https://ufa.skgroups.ru/calls.html>холодный обзвон</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/calls.html]менеджер по холодным звонкам[/url]
https://ufa.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама

Дизайн и рекламаДвижков чтобы создания сайта очень громада, бесплатных и коммерческих, специфических и универсальных. Здесь я простой перечислю маломальски движков, ради примера, что-бы вы имели представление относительный их возможностях, и тутто, определившись с целью создания сайта, вы сможете выбрать себе подходящую CMS и создать на ней сайт.Присутствие использовании эластичного макета размер основного контейнера и других (важных) элементов задается в em. Em торчком пропорциональны размеру текста сиречь шрифта. Ясно, присутствие увеличении размера текста для странице, размеры разделов, заданные в em, увеличатся пропорционально.Достоинство разработки и продвижения сайта.Сей метода может быть подобно удачным, так и провальным. Это зависит через двух факторов:

создание корпоративного сайта цена

(ChelyabGralk, 2019.05.26 13:52)

Ёргодизайн — дизайн вещей с которыми удобно работать. Главный знак: «Все ради человека!» Памятка делать багаж удобными, понятными и красивыми.испытание в сторисМесто о товаре. Здесь, словно бесспорно из названия, мы прямо рассказываем о продукте. Знакомим клиента с нашим предложением и через оригинального текста и привлекательного визуала побуждаем обратиться в нашу компанию.
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка создание сайтов челябинск</a>
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/portfol-razrab.html]создание сайта портфолио[/url]
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/portfol-razrab.html>портфолио веб студии</a>

где находятся;. Доменные имена регистрируются сквозь специальные сервисы, которые предоставляют такие услуги для платной основе. Кроме того, разве вы хотите весь создать сайт бесплатно, то те же сервисы бесплатных хостингов предоставляют даром домены второго уровня. Обычно, в таком случае предполагется который ваш сайт довольно вмещать имя, которое вы ему придумали, плюс приставка, которая свидетельствует о размещении сайта на бесплатном хостинге (своеобразная рекламка данного сервиса), скажем, и т.д.Мгновенно отмечу, что деление условное, у каждого бизнеса своя специфика, а если вы не забыли систему координат выше, то «чистого вида» не бывает. У вас, даже в сравнении с вашими конкурентами, может господствовать другая ось. Многое зависит через вас, вашего желания и стремления продавать к цели.1. Email-маркетингомСоставляйте карту сообразно каждому сотруднику чтобы бы безраздельно однажды в месяц. Поручить ее заполнение можно отдельному человеку, кто в течение трех дней довольно обозначать, для сколько уходит период каждого продавца. Представьте его сотрудникам отдела, например, как стажера. Это необходимо, для менеджеры не знали о проведении такой оценки в данный момент и работали по привычному графику.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Következő »