Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje

......................

NÉPDALTÍPUSOK

A variálás állandó folyamatában az új meg új formák alakulásának szövevényes folyamatában, kevéssé sikerült vagy életre nem való kísérletek és sikerült, de el nem terjedt, vagy kiveszőben lévő egyedi darabok tengeréből emelkednek ki mint szigetek vagy nagy szárazföldek, a típusok: egy-egy dallamelgondolásnak, formai alakulatnak folytonos újraalkotásából keletkező változattömbök. Egy-egy ilyen, felismerhetően azonos dallam összetartozó változatait is szokták típusnak nevezni: így nevezi például Járdányi a Magyar népdaltípusok c. kiadványában az egyes dallamokat, amelyek szélesebb területen, több változatban ismeretesek. Ugyanígy használja a típus fogalmat az MNT VI. kötete. Ezek a „típusok” tulajdonképpen „a dallamok”, amelyeknek a műzenében egy-egy alkotás felel meg. Mindössze az a különbség, hogy a műzenei alkotás egyszeri és megmásíthatatlan, a néphagyományban viszont egy alkotás sok változatban él – mintha a zeneszerző művét csupán számos vázlatából ismernék. Éppen ezért helyesebb a típus szót tágabb értelemben venni: több önálló „alkotást” – vagyis változatokban élő dallamot – összefoglalóan nevezni közös típusnak aszerint, hogy több vagy kevesebb vonásban hasonlók egymáshoz. Rokon dallamokat és nem azonos dallamokat nevezek tehát a továbbiakban típusnak. Az a kérdés, milyen rokonság alapján nevezhetünk így különböző dallamokat.

Legtágabb a rokonság akkor, ha a dalok egyetlen meghatározó sajátsága alapján húzzuk meg a rokonság határait. Tulajdonképpen az eddigi fejezetekben tárgyalt összes tulajdonság szerint lehet „tipikus” egy dallam, s tartozhat ilyen vagy olyan típusba: van dallamvonal szerint típus, hangkészlet szerint (sőt hangnem is tehet dallamot tipikussá), van ritmus-, illetve szótagszámtípus, formatípus, sőt dallam–szöveg kapcsolat is lehet jellemző néhány szorosan összetartozó dallamra, végül, de nem utolsó sorban az előadásmód is foghat össze „típust”. Vegyük sorba ezeket a lehetőségeket.

Nem kell bizonygatni, hogy a dallamvonal, illetve egy összetettebb dallamfelépítés lehet tipikus, és sokféle eltérő megoldásban jelentkezhet. Legtágabb határok közt beszélhetünk ereszkedő (01–094), helyben topogó (0129–0141 és 0280–0302), emelkedő (0256–0275), kupolás dallamokról (0319–0393), kétrészes – például kvintváltó (01–049) vagy kvinttel magasabban ismétlő (0323–0324, 0335, 0345, 0359), mély járású (16/e, 46, 0137, 0143–0152, 0176–0179, 0293–0302, 0311–0318), magas járású (01–049+0234–0244), tág ívű (022, 039, 0219, 0369–0393) és szűk menetű dallamokról (0146–0152, 0308–0309), s ezek bizonyos {240.} vonatkozásban valóban közelebbről vagy távolabbról rokonok. A dallamnak még a tagolása is lehet igen tipikus: a kadenciái. Bizonyos kadencia-sorozatok is összekötnek dallamokat egymással, például 7 [5] 3, 4[5] VII, ezek többnyire kvintváltók: 5[4]3, 5[4]2 históriás jellegű vagy táncnóták a „sirató rokonság” jellegzetes példái; 1[5]4 az új stílusra jellemző és így tovább. A hangkészlet néha igen jellemző egy-egy dallamstílusra, különösen a fejlődés korai fokozataiban, de még olyan fejlett parasztzenében is, mint a bolgároké. A magyar népzenében is más-más jellege van a dúr pentachord dallamoknak (0303–0309), mondjuk a Zobor vidéki lakodalmas énekeknek (0303, 0307) vagy a hexachord (+oktáv) hangkészletnek, mondjuk a regösénekeknek, betlehemesnek és dudazenének (201., 42–45., 50–54., 152., 256. pl.), mint az oktávterjedelmű ötfokú daloknak. Ötfokú dallamok: ez a tág hangkészlet-meghatározás is, minden tág volta ellenére is, jelent bizonyos rokonvonást, ami határozottan elkülöníti más dallamoktól. Igen sok dallamot meghatároz a fríg hangnem, ha ugyanis annak fő hangjaira épül fel a dallamvonal (0178, 0255, 0282, 0284, 0290/a). Egészen különválnak hangnemi-hangkészleti sajátságaikkal azok a dalok, amelyeknek egész dallammenetük az „akusztikus skála” hangjaira épül, s annak jellemző hangjait lényeges dallamhelyen építik be a dallamvonalba (69, 0278). Funkciós dúr-dalok (0317), hipo-skálákban mozgók (0240–0244) mind külön rokonsági körbe tartoznak. Ismét határozott típust jelentenek a drm-n recitálgató dallamok (0129–0141).

A magyar népdalban (a népköltészethez hasonlóan) igen nagy jelentősége van a szótagszámnak: egy-egy szótagszámcsoport vagy különösen egy-egy sajátos versszakképlet összekapcsol sok, egyébként különböző dallamot. Az olyan ritka sor, mint az ötszótagú, különösen ha a versszak mind a négy sora ilyen, annyira különválik a magyar dalok többségétől, hogy ez már típussá is avatja (e tekintetben legalábbis). De igen jellegzetes csoportot alkotnak a 6-os, 8-as, 12-es izometrikus dallamok is – ezek többnyire a régi parlando-rubato dalok főcsoportjai; a 12-esek pedig a régi stílusban szinte kivétel nélkül az úgynevezett „recitálók” csoportjába tartoznak. Ellenben a 7 és 11 szótagúak a régi stílusban kivétel nélkül táncdallamok, a 6+5 tagolású 11-es pedig szinte egyetlen dallamot jelent: a „Hol jártál az éjjel cinegemadár” szövegű kanásztáncot (04). 13–14 szótagszám egy dallamon belül a kanásztánc legjellemzőbb típusait jelenti. Új dalaink között a 10-es és 11-es szótagszám jelent igen tipikus dallamcsaládot, az új stílus legnagyobb tömegű, legjellegzetesebb darabjait; 16-os szótagszám a közép-erdélyi új dallamokat, s ennél hosszabb sorok már csakis az új stílus AABA formájú dalaira jellemzők, tehát ismét egy szűkebben körülírható dallamfajtát határoznak meg.

Még közelebbi rokonságot jelenthet egy-egy sajátos ritmusforma. A mazurka-ritmus igen erős hasonlóságot tud éreztetni még nagy dallamkülönbség ellenére is.

ritmus 4–5 dalunkra jellemző, amelyeket ezért egymás közeli rokonainak érzünk.

{241.} Talán még erősebb a típusalkotó ereje a formának. AA5A5A dallamainkat szinte mind egy típusnak lehet érezni. Nem kevésbé a fordítottját: A5A5AA-t. Még jellegzetesebb, egyéni arculatot tud adni egy dalnak a szaffikus forma magyar változata. A 118–119. és 160. példában több változattal is bemutatott dallamcsaládot például szinte semmi más tulajdonság alapján nem lehetne egyetlen variánscsoportba sem összehozni, csakis a forma alapján: dallamiránya hol fölfelé tartó egészen az oktávig, hol a kvintről lefelé mozog, hol meg a kvint körül marad; hangnem-hangkészlete alapján lehetne dúr pentachordtól oktáv terjedelmű dúr, akusztikus, fríg, hipo-ión, eol dallam; szótagszáma és ritmusa a 3–4. sorban nagy különbségek között ingadozik, tehát mint „heterometrikus versszak” is különböző helyen szerepelnének változatai akár egy ritmusrendben, akár a szótagszám szigorú rendszerében. Ami mindben közös, az egyedül a forma: AAb+bc, a késői szaffikus jellegzetes formája; ennek megfelelően a nép is egyetlen dalnak ismerte és mindig ugyanarra a szövegre énekelte. (Pontosabban: ugyanazt a dallamot ugyanazzal a szöveggel variálta ilyen különböző formában, ahol minden megváltozhatott a dallamban, egyedül a forma nem.)

Még a dallam–szöveg kapcsolat is lehet típusalkotó elem: kanásznótáink, dudanótáink sajátos szövegeknek sajátos ritmussajátságokkal való együttjárását jelentik, különböző dallamokban. „Jaj-nótáknak” pedig azokat nevezzük, amelyek sajátos szövegkezelésükben gyakran toldják ki a szöveget: jaj, jaj, jaj (csuhajja, la-la-la) féle szótagokkal a dallam kitolódott sorvégein vagy páratlan sorain. A „virágénekek” is elég jellegzetes csoportot jelentenek: virágot emlegető refrénszövegükről nevezzük így, a legjellegzetesebbek a háromsoros, refrénes dúr-pentachord dallamok.

Végül az előadásmód is jelölhet típust: „recitálók” kivétel nélkül 12-es parlando, ötfokú drm-kezdetű dalok; s az 5/8-os előadás a régi stílusú 11-esekben tapasztalható, ahol a 4/8-ot váltja fel a kissé fellazított, nagyobb érzelmi töltésű, kiszélesített ritmus.

Mindaz, amit eddig elmondtunk, többnyire elég tág határokat jelent: azt, hogy egy-egy tulajdonságban bizonyos dallamok közösek és másoktól elkülönülnek; de azért ez még nem teszi őket egy jól meghatározható típus tagjaivá. Ahhoz több kell, mint egyetlen tulajdonságban való egyezés, és ebben az egy tulajdonságban való különbözés a többi dallamtól. Viszont mindjárt azt is meg kell mondanunk, hogy olyan dallamcsoportot sem tudunk felmutatni, amelyik mind a hét felsorolt tulajdonságban különböznék a többi daltól. Még a legsajátosabban körülírható kanásznóta-csoport is csak egy-két tulajdonságban különbözik minden más dallamtól, egyéb vonásaiban hol több, hol kevesebb dallammal tartja a rokonságot. Sajátos ritmusuk és szótagszám-szabadságuk, valamint dallam-szöveg kapcsolatuk alapján minden más daltól különböznek, ötfokúságuk, kvintváltásuk, dallamvonaluk menete, jellegzetes A5A5kAAk formájuk, táncszerű, feszes giusto előadásmódjuk más-más dallamokban is feltalálható. Azonban nemcsak a különböző vonások tartoznak hozzá egy stílushoz vagy egy típushoz, hanem {242.} mindaz, ami jellemző rá, akár közös az mással is, akár nem. Az a kérdés, vannak-e olyan típusok, amelyekben minden elsorolt tulajdonságnak kötelezően csak egy bizonyos megoldása fordulhat elő. Ebben a megfogalmazásban a Kanásznótát már ilyen típusnak nevezhetjük: sajátos dallamvonal (kvintváltó, egymotívumú „Páva-dallam”), sajátos hangkészlet (9–VII ötfokú), egyéni metrikai-ritmikai sajátság, szövegkapcsolat és táncszerű előadásmód jellemző rá. Ebből a metrikai sajátság és a szövegkapcsolat minden mástól különbözik, dallam, hangkészlet és forma sok daltól elválasztja, de összekapcsolja a dél-dunántúli ötfokú-kvintváltó dalok egész sorával. Viszont itt már olyan szűkre vontuk a beletartozó dallamok határát, hogy mindössze két dallam tartozik bele, amit az MNT VI. kötete egyetlen dal variánsainak minősített (03–04). De vannak nem kvintváltó, sőt nem is ötfokú kanásznótáink is; ezek csak a szövegkapcsolat és a ritmus–metrum alapján rokonai az előbbieknek, vagyis a „megkülönböztető jegyekben”, összes többi tulajdonságaikban eltérnek tőlük: „Csóri kanász, mit főztél” (Pt 43) még (elhomályosult) ötfokúságával közelebb van, de már nem kvintváltó, s első motívuma is más; 0292 dalunk pedig már se nem ötfokú, se nem ereszkedő dallam, mégis kanásznóta. Ezeket már csak egy tágabb meghatározás kapcsolja össze.

Látjuk tehát, hogy tágabb és szűkebb meghatározások keresztezik egymást; több vagy kevesebb jellemző, közös jegy alapján pontosabb vagy lazább körülírást, szorosabb összefüggést jelezhetünk.

Különböző, szűkebb-tágabb körbe tartozó típusokat mutattam be a Pt dallam-mutatójában (l. „Típusok, eredet”.) Annak célja csak az volt, hogy különböző, kidomborodó sajátságokra, bizonyos rokonságokra felhívja a figyelmet (amit akkor már nyilvántartottunk).

Nyilván sem a maximális követelmény nem lehetséges: hogy minden tulajdonságban jellemzők s egyúttal minden más dallamtól különbözők is legyenek a „típusok”, sem a minimális, hogy csak egy-egy tulajdonsággal határozzuk meg a „típust”. Az elsőt nem lehet elérni, a második pedig kevés. Kell tehát több jegy ahhoz, hogy valamit típusnak mondhassunk, de mindig lesz benne egy vagy két kidomborodó sajátság, ami leginkább föltűnik és jellemzi a típust, és kell hogy a típuson belül különböző dallamok legyenek, amelyek a nem kiemelkedő sajátságokban eltérjenek egymástól. S amit így elsorolunk, abban mindig számolni kell olyan, ezúttal elhanyagolt tulajdonságokkal, aminek alapján, más vonatkozásban más típusba is sorolhatnánk az illető dallamot. Amikor például főképp hangjaival határozzuk meg a dalt – dallamvonal, hangnem, hangkészlet, kadenciák alapján – akkor ritmusával kapcsolódhat egészen más dalokhoz is, és fordítva.

Ezúttal ugyanis a dallammozgás irányával, a kadenciákkal, a hangkészlettel és hangterjedelemmel (tehát hangnemi sajátságokkal) és a forma alapján állítom össze a típusokat. Eltérek Járdányi rendszerétől abban, hogy egyrészt lazábban határozom meg a dallammozgást, hiszen nem egy tízezrekre rúgó dallamanyag egyszempontú elrendezésére akarom felhasználni, hanem csupán a közölt anyagban akarom jellegzetes csoportokra felhívni a figyelmet; másrészt éppen ezért {243.} több szempontot is figyelembe veszek egyszerre. Inkább valami olyasféle tipológiára törekszem, aminőt Bartók adott könyvében, azzal a különbséggel, hogy az ő fő szempontja a versszakszerkezet és ritmus volt. De előzőleg már elkülönített három stílust, amelyet több vonással jellemzett: a régi stílust ereszkedő, ABCD felépítésű (vagy kvintváltó), ötfokú, izometrikus tulajdonságokkal, az újat négyféle visszatérő formával, alkalmazkodó tempo giustóval, s csak azon belül határolt el szótagszámcsoportokat, illetve a „Vegyes osztály” III. alosztályában különböző versszakszerkezeteket. Egyes csoportjai már valóban „típusokat” fognak össze; a többiek azonban vagy túl tágak, vagy túl vegyes elemeket tartalmaznak, mert a választott összetartó sajátság (metrika, ritmika) a legkülönbözőbb eredetű és stílusú dallamokban is lehet közös.

Magam követem Bartókot abban, hogy különválasztom az ötfokú dalokat a diatonikusaktól, de nem elégszem meg azon túl a szótagszámcsoportokkal, hanem további megkülönböztetéseket is teszek mélyebb és finomabb dallamrokonság meghatározására. Az új stíluson belül is forma és dallammozgás szerint adok további elhatárolást, s messze túl kellett menni mind Bartók, mind Járdányi szempontjain a két nagy stíluson kívül eső típusok meghatározásában.

Arról természetesen szó sem lehet ezúttal, hogy a teljes magyar népzenei anyagot mutassam be „típusokon” keresztül. Az még az összkiadásban sem lehetséges, hiszen számos „típuson kívüli”, magányos darabot is be kell mutatni, amit csak szükségből sorolunk egyik vagy másik típus elé, közé. Mindössze a kétségtelenül kialakult, ismert típusokra akarom felhívni a figyelmet a saját példáimon és gyűjteményemen belül. Leginkább típusnak nevezhető csoportok találhatók az ötfokú dalok közt, a sirató rokonságában, a dudanóták közt és az új stílusban; tehát ahol összefüggő stílusról beszélhetünk. Stílus ugyanis azt jelenti, hogy sok egymáshoz hasonló darab keletkezik. Legkevésbé tudjuk (egyelőre) meghatározni azt a sokféle dallamot, amely ezen a négy stíluskörön kívülesik, és tulajdonságai rendkívül tarka képet mutatnak. Ezeket többnyire csak tág határok között, inkább elkülöníthetjük egymástól, semmint szorosan meghatározhatnánk.

Lássuk mindenekelőtt az ötfokú, régi dalokat. Legkiugróbb típusai a kvintváltók. Ezek közt is igen jellegzetesek az „egymagú” dalok, amelyek egyetlen motívumot kétféle zárlattal periódussá fejlesztenek, s azt kvinttel mélyebben megismétlik (A5A5kAAk). Ezen belül külön is nagy család, az úgynevezett „Páva-család”, amelyet meghatározott „mag”, dallammozgás jellemez A-sorában: 8–4–7 fokok után 8–4–5 (02–014, valamint az MNT VI. kötetének szinte a teljes anyaga.) Ez a „típus” már majdnem egyetlen dal; de a különböző szótagszámú és ritmusú változatai különböző szövegekkel társultak, s ezekhez a szövegekhez és metrikai formákhoz annyira hozzáalakultak apró dallamrészletekkel, s egy-egy ilyen önálló forma olyan variánsgazdagságban él a nép közt, hogy önálló dallamnak kell tartanunk a család minden tagját, s a családot együtt típusnak. Ezek szabályszerűen 7[5]3 kadenciasort alkotnak (amit nem egy dallam vagy variáns elváltoztathat); ugyanilyen kadenciákkal és A5A5kAAk periódusos-kvintváltó formával más dallam {244.} is építkezik (például 01 és 015). Számos hasonló kadenciájú, kvintváltó dalunk épül viszont két különböző motívumból: A5B5AB (kétmagúak): 01, 016–021. Jellegzetes csoport az olyan kvintváltó daloké is, amelyek a periódust egy hanggal mélyebben záruló első sorral alkotják 4[5]VII kadenciákkal (ezeknek egyike-másika esetleg el is változhat egyes változatokban): 022–032. További kvintváltó csoportok: 5 [5] 1 kadenciák (033–037); 8 [5] 4 kadenciák (vagy 9 [5] 5): 038–047. (Mindig az alkalmi módosulások leszámításával.)

Sokban közeli a dallammozgás a kvintváltókhoz az ismétlés nélkül ereszkedő, ABCD formájú dalokban (064–0101). Ezek közt is lehetnek lépcsőzetesen ereszkedők: 080–081, 083, 088, 092, 093, esetleg 062, 086 – továbbá Pt 24, 49, 60, 98, 108?, 110–111, 124, 141, 180. Külön csoport az olyan ereszkedőké, amelyek 5–4–5–4–5–8 fokokon kezdenek: 095–097, 0100–0101, 0117–0118, továbbá Pt 17, 44–45, 113, 123, 134–135, 152, 230. Hasonló, mégis elkülönül tőlük az 5. fokon mozgó (de a 4.-et nem érintő) kezdés és utána 8.-ra ugrás (és utána természetesen ereszkedő dallamvonal): 094, 098–099, továbbá Pt 20, 121, 138, 168, 171?, 218. Nagyon sok ereszkedő régi dalunk kezd az oktáv ismételgetésével (vagy ami avval egyenlő: 8–5–8, 1–8... ugrásokkal): 073–074, 076, 092, 0109 és 191. példa, továbbá Pt 70, 87, 117+126+191 = 166. pl. Pt. 131, 168 stb.

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,

1. Semmit se vétëttem Nyitra városának,
Mégis besorozott Ëngëm katonának.

 

MF 1229/b–1930/b lányok, Menyhe (Nyitra) 1909. Kodály

Nem kevésbé gyakori és jellegzetes az első sor oktávon induló és 7. fokon záruló első sora (8----7): 016, 018, 019?, 020, 047, 066, 071, 077–080, 082–083, 086, 088?, 091, 0102, 0109–0110, 0113? továbbá Pt 27, 49–52, 105+107, 124, 133, 165.

Nagyon tipikus az ABBC felépítés – tehát két azonos középső sor – nyolcszótagos, ötfokú-ereszkedő dalainkban. Gyűjteményünkben csak 066, de lásd Pt 50–52, 59, 87, 89, 92, 131, 133, 141, 157, 160=166. (Amint látjuk, ez érintkezik az előbbi csoporttal is: van tehát egy szűkebben összetartozó csoport: 8– – –7 kezdés és ABBC felépítés.) Hasonló ehhez, hogy a szélső sorok ismétlődnek vagy egymáshoz hasonlóvá váltak (AA(k) BB(k) vagy ABCC): 067, 070, 072?, 089–090, továbbá Pt 110.

A két első sor ismétlését (AABC formát) jellegzetesen olyan régi dalokban találjuk, amelyek három-négy nagyívű sorból – oktávról az alapra lefutó sorból {245.} – állanak, tehát kadenciáik 1 [1] 1. Ilyen 0114, továbbá Pt 54, 76, 79–86. Ezek többnyire 8 vagy 10 szótagos sorokból állanak.

Egészen más jellegűek az ereszkedő 12-esek: 24/ab. (lásd még Pt 178-at). Ezek erősen recitáló dallamok, ahol szinte az ötfokú, ereszkedő dallammenet vázát rajzolja ki a dal sok hangismétléssel.

Különválnak azok az ereszkedő dallamok, amelyekben csak az első három sor ereszkedik fokozatosan, le is jut az alaphang környékére, azután a negyedik sor újból magasra ível fel, vagy már a magasból indul is: 013, 065, 068, 074, 084, 0101, 0103, 0111–0114, 0133, 0141 és 23, 24/a, 58. példa.

A magasról ereszkedők után lássuk a középen mozgó pentatondalokat. Legjellegzetesebbek a drm-tengely körül mozgó dalok: 0129–0133, 0137, 0139–0141, továbbá Pt 77–78, 158, 162–164, 171, 179–142, 220, valamint Kodály 1973, 30. A drm-kezdettel jellemezhető dalok is összefüggő típust alkotnak, de néha – nagy ritkán – emelkedők is lehetnek, s szinte kivétel nélkül parlando (sőt recitáló) előadásban élnek: 0134–0136, 0138, továbbá Pt 96–97, 100, 127, 173–176.

Ötfokú, régi dalok közt ritka az ennél mélyebben járó dallam, de ami van, az határozott típus. Ilyen alulról vagy középről induló és alsó járású a 0143–0145 (továbbá Pt 22, 41, 96!, 220 és Kodály 1973, 32 „Túl a vízen egy kosár”). Szintén jellegzetes típus a néhány tetraton és triton dallam:0146–0152 és Kodály 1973, 28 „Csak azt szánom-bánom”= 276. példa.

Erősen összetartozó típust alkotnak dudanótáink. Ez ugyan ritmusuknak köszönhető, s erre vonatkozik a megjelölés is. Szinte kivétel nélkül 8 szótagosokat tartunk nyilván ilyen névvel, amelyekben kvint-kvartváltás nyomait lehet fölfedezni. Összetartozásukat további dallam- és formaelemek határozzák meg, amelyeket majd a következő fejezetben, eredetük tárgyalásában fogunk részletezni, mert a keleti párhuzamok világosabbá teszik. Egyik csoportjuk formája A5 vagy A4ABC (vagy A5–4ABB), másiké A5–4BAB (A5–4BAC): 050, 055, 062 (=Pt 250), továbbá Pt 248–252, 256, 270 és 053–054, 057–059, 061 (=Pt 260), továbbá Pt 258–259. Kivételesen 6–7 szótagú kvint-kvartváltó, alapritmusú dalokat is neveznek dudanótának: 050, továbbá Pt 56, 245.

Közeli rokonai ezeknek a dudanótáknak olyan 8-as parlando dalok, amelyeknek 2. sora már leszalad az alaphangra, néha már az 1. is: 112/a (= Pt 4) és Pt 37. Ugyancsak közeli a kvintváltó, egy magból felépülő dalok némelyike, amelyek az 5. fokú főzárlatot leviszik az 1. fokra: 151. példánk (= Pt 21). Jegyezzük meg mindjárt, hogy ennek ritmusa tipikus 6-os dudanóta-ritmus. (Ebben a dalban tehát összeolvad a dunántúli mintára elváltozott, egymagú, kvintváltó, Páva-motívumhoz hasonló dallamszerkezet az A5BAAk dudaritmusú dallamok szerkezetével. Ilyen oka is lehet az 5. fokú kadencia „lecsúszásának” az 1. fokra!)

A dudanóták többségét csak erős fenntartással lehet ötfokúnak nevezni mai alakjuk szerint. A későbbiekben látni fogjuk, hogy szo- és do-alapú, sőt félhangos ötfokúságban mozgó dallamokat lehet párhuzamba állítani velük; ezért, mostani diatonikus jellegük ellenére is az ötfokúak után tárgyaltuk őket.

{246.} Viszont a következők már kétségtelenül diatonikusak, bár jó részüket Bartók még az ötfokú, régi stílusba (A-osztályába) sorolta. Régiségük természetesen vitathatatlan, és sok egyéb tulajdonságukkal kétségtelenül közel állnak régi, ötfokú dalainkhoz.

Legfontosabb csoport a diatonikus parlando 12-eseké. Ezeknek hullámzó dallamvonala határozottan eltér az ötfokú 12-esek kifejezett ereszkedésétől; egészben véve és legtöbbjüknek kadencia-sora alapján mégis ereszkedőknek mondhatók. (Kadenciáikról az eredetkérdések tárgyalásakor szólunk.) Legszívesebben balladával, régi históriás ének vagy koldusének szövegeivel és halottas énekekkel járnak együtt. Ilyen 0155, 0163, 0165, 0193–0196, valamint 192–195. példa.

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj
Gazdag Fülöp császár, gazdag Fülöp császár!
Mer ién néked adom, mer ién néked adom

 

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:

Ifjú Mátyás király ullyan álmot látott:
Ivegablak alatt nagy hosszú almafa,
Nagy hosszú almának tizenkét szép ága,
Háromszáz levele, hatvanhat virága.

 

Tova jő egy legény, be szomorú szegény!

{247.} Tova jő egy legény, be szomorú szegény!
Látom a szájáról, szállást kérne szegény.
S adnék neki szállást, a lovának állást,
Nekie pediglen csendes lenyugvást.

 

Az öreg Dancia magát siratgassa:

Az öreg Dancia magát siratgassa:
Istenem, Istenem, Kilenc lyányom közül,
Kilenc lyányom közül még egy fiam sincsen!
Istenen, istenem, ki váltson fel ingem,
Ki váltson fel ingem katonarabságból!

 

192) MF 2491/a 36 é. férfi, Trunk (Moldva) 1930 Véress S.; 193) Kallós 1970 108; 194) MF 1320/d asszony, Székelyvaja (Maros-Torda) 1914 Bartók = Pt 348 más szöveggel; 195) Pusztina (Moldva) 47 é. vak férfi, 1951 Kallós.

Hasonlóan ereszkedő-diatonikus, de nem annyira recitáló, mint a 12-esek, egy sor 8-as és 11-es 5[4]3 kadenciás (esetleg lassú táncritmusú) dallam: 0181–0184, valamint 5[4]2, 5[4]1 és hasonló kadenciákkal lépcsőzetesen leszálló 6-os vagy 8-as: 0166, 0164, 0188, 0194. Rokon ezekkel néhány oktávról, hetedik vagy hatodik fokról ereszkedő dallam 2. és 1. fokú kadenciákkal: 0161, továbbá 196–197. példa.

Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?

{248.} Vajjon ki csattogtat Ebbe zöld erdőbe?
Talán az édesëm A lókeresőbe?

 

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,

Ha tudtad határát Rövid szerelmednek,
Mér nem hagytál békit Én árva fejemnek?

 

196) MF 522/a (Maros-Torda) Vikár?; 197) Bánffyhunyad (Kolozs) 1908 Bartók.

Ezekhez hasonlók kadenciákban, de dallamvonaluk domború (dúr- vagy mollterccel, mint az előzők is):

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.

Olyan nap nem jő az égre, Könyvem ne hulljon a fődre.
Hull a fődre, hull előmbe, Hull a gyászos kebelembe.

 

Magyari császárnak Lázár fia vala,

Magyari császárnak Lázár fia vala,
Mestere Mánónak es egy lyánya vala.

 

198) Sz. Nd 32 sz. 56 é. asszony, Nyárádköszvényes (Maros-Torda) 1914 Bartók; 199) Kallós 1970 5. sz.

{249.} Hasonló típusokat táncdalok közt is nyilvántartunk: 5[4]2 (vagy 2 helyett 4, 4,1) kadenciákat erősen kihangsúlyozó, fokozatosan ereszkedő dallamokat: 0167–0171, 0187, továbbá 146. és 200. példa.

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!

1. Jaj de széles, jaj de hosszú az az út, Akin az a kilenc betyár elindult!
Akin az a kilenc betyár elindult, Pápai úr udvarába befordult.

 

Derzstomaj (Jász-Nagykun-Szolnok) 82 é. férfi, 1939 Vargyas = Vargyas 1954 93 sz.

További rokontípusok az oktávról ereszkedő, vagy alulról domborúan induló dallamok 2., 1. vagy X [2] X [1] kadenciákkal: 218., 220–221., 222. példa, valamint az utolsónak hangszeres változatai: 145/a–g példa.

Egészen más világot jelentenek a dúr-kvintváltók. Ezek is, mint az ötfokúak, nagyívű, ereszkedő dallamok, de kifejezett dúr hangzásuk elválasztja tőlük: 0205–0206, valamint 201–202. példa.

Rákóci hajdanában danában...

Rákóci hajdanában danában...

 

Gyújtottam gyertyát...

Gyújtottam gyertyát...

 

201) MNT III. 563; 202) MNT III. 649.

{250.} Ezekkel már meg is kezdtük Bartók „C) osztályának”, vagyis sem a régi stílusokba, sem az új stílusba nem tartozó dallamoknak a csoportjait. A dúr-kvintváltók határozott körvonalú típust alkotnak. Már a további csoportok inkább csak „elkülönítést” fognak jelenteni: a dúr-ereszkedők (ritkák): 83. példa, valamint a mixolíd-ereszkedők: 0208–0214. Inkább nevezhető típusnak a néhány lépcsőzetesen ereszkedő moll-dallam: 0218, 0220, 0224, valamint hipo-skálákban fogant, ereszkedő dallamok: 0240–0244.

Ismét csak tág elhatárolással foghatjuk egy körbe az ereszkedő moll-dallamokat (ha ugyanis nem tartoznak az előbbi csoportok egyikébe sem): 0215–0225, 0230–0233. Ezek közt már inkább típus néhány „új-szaffikus” formájú, moll, ereszkedő dallam: 0227–0229. És nagyon határozottan összetartozik, egyúttal minden más dalunktól elkülönül néhány tipikus fríg dallam, amelynek 6-ról ereszkedő vagy induló dallama a moll-szexten kívül a 4., 3 és 2 főhangokra épül: 0255, 267/ab. példa, valamint a következő:

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.

Az ég alatt, a föld színén Nincsen olyan árva, mint én, taj laj-laj-laj laj laj laj.
Haragszik rám az Isten is, Lehajlik hezzám az ég is, taj-laj-laj-laj laj-laj-laj.

 

Csikvacsárcsi (Csík) 1907 Bartók.

(Lásd még Pt 334–338, 347-et.) És hasonlóan jellegzetesen elválik a magyar dalok nagy tömegétől néhány alacsony járású fríg dallam, különösen a szokásdalok között: 0290/a, 149/a példa.

Csak nagy általánosságban jelent elválasztó – nem összekötő – határvonalat a következő néhány dallamirány-meghatározás. Ereszkedő, majd újra emelkedő dalok: 0241, 0277, továbbá Pt 99, 170, 206–207, 231, 242, 327. Középen mozgó dallamok: 0298 (továbbá Pt 182, 185, 208, 223, 227, 246, 269–270, 281, 285, 333, 347.) Középről fölfelé induló dalok: 0254, 0262 és 204–205. példa.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.

1. Kék a kökény, zöld a petrezselyem. A rózsámnál meghült a szerelem.
Nemcsak meghült, meg is hidegedett. Mert már engem régen elfelejtett.

 

Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!

{251.} Ne csudáld galambom, Hogy én sárga vagyok!
Kilenc esztendeje, Mőte már rab vagyok, Mőte már rab vagyok

 

204) Kiskunhalas (Bács-Bodrog) 78 é. férfi 1939 Vargyas = Vargyas 1954 32 sz.; 205) Ghymes (Nyitra) 1906 Kodály.
(Lásd még Pt 146–147, 183, 192, 196, 241, 307, 320, 325, 332, 347.)

Elütnek a magyar dalok nagy tömegének dallamvonalától az alulról emelkedő és domború ívet leíró, (de nem ismétléses formájú, tehát nem új stílusú) dalok: 0268, 0273–0274, 0300, valamint a 247–249. példacsoport dallamai (továbbá Pt 101–121, 185–187, 210, 236, 238, 262, 273, 316, 329=468, 368, 370, 372, 471, 480 és a 249. példacsoportunkban szereplő Pt 494–495).

Még elütőbbek az alulról csak az 5. fokig emelkedő, alsó járású dallamok: 0297, 0299, továbbá Pt 46–47, 88, 204, 216, 284, 286, 288, 297?, 317–319, 370. Ezeket a magyar népzenén belül már „típusnak” is tarthatjuk a többitől való nagy távolságuk alapján.

Ugyancsak típust alkotnak az úgynevezett „Jaj-nóták”. Ezeket kizárólag formai sajátságuk alapján érezzük összetartozónak, de ez a formai sajátság nagyon szembeszökő, akár az egyes dalt tekintjük, akár egy egész összetartozó dallamcsaládot. (Leírásukat már láttuk a Forma fejezetben példákkal.) Akár a jellegzetes szövegtoldásokat vesszük tekintetbe, akár a dallamcsaládon belül tapasztalható sorszámszaporodást vagy -fogyást mindenképpen valami hasonlót, közöset kell látnunk az ilyen dalokban, függetlenül attól, milyen jellegű volt az eredeti négysoros, 8 szótagos dal: ötfokú, régi, ereszkedő, vagy dúr plagális, újszerű ének. Ilyen ötfokúak közt 077 és 085, egyéb dalok közt 0247–0254, valamint 124–127 példa.

Egy sor kis hangterjedelmű dalunk szeptim nélküli dúr-hangsorát egyáltalán nem a modern harmonikus érzék szerint alkalmazza: ezeket csakis a régi elmélet ión-skálájával jellemezhetjük. Ilyen ión-pentachord-hexachord dal 0303–0308. Külön összetartozik közöttük a refrénes, esetleg háromsoros fajta is. (Lásd Kodály 1973, 78–79. lapján közölteket.) Viszont egészen más jellegű, de a magyar népdalok közt szintén idegenszerű az 1–6(+8) fok közt mozgó, tehát dúr-hexachord dallamvilág: betlehemes dalaink nagy része és a regösénekek tartoznak ide, valamint néhány dúr-dudanóta és egy nagy tömegű párosító dalcsalád: 0201 és 44–45., 50–54., 152, 160/a példa. Ezek közt a szaffikusok (44–45. példa) igen sok dalból álló jellegzetes típust alkotnak.

A magyar dalok túlnyomó nagy többsége autentikus elhelyezkedésű (vagyis {252.} egész dallamvonala a záróhang fölött helyezkedik el – nem számítva a szubtonika –VII. fok – érintését a végső lezárás előtt). Ehhez képest néhány szórványos plagális (tehát a záróhang felett és alatt egyaránt mozgó) dallamunk még ilyen tág meghatározással is típusnak tekinthető. Az ismert plagális dalokon belül megkülönböztethetünk nagy hangterjedelmű, nagyívű dúr dalokat: 0311, 0314–0315 (továbbá Pt 201, 204, 205, 318), mollokat: 0312–0313, 0318. Külön típus néhány háromsoros, refrénes, plagális dal – a népszerűsítő füzetek révén ezek gyorsan elterjedtek: Pt 474–478. Végül a funkciós dúr-hangnem annyira ritka népdalaink közt, annyira jellegzetes hangzást jelent, s annyira idegen is, hogy jól felismerhető és elhatárolódó típusnak nevezhetjük: 0316–0317 és Pt 200.

Ezek után vegyük sorra új dalaink típusait. Először a legegyszerűbbet, amely szintén egyetlen motívumból van fölépítve, mint a régi dalok első, kvintváltó csoportja: AA5A5(k)A(v). Az ilyen formájú dalok közt igen jellemző a 8 és 11 szótagosok csoportja. A nyolcasok közt csak domború motívumot ismerek, 1–5 (6)–1 vonallal: 0323–0324. A 10–11-esek közt 5.-ről 1.-re ereszkedőt is: 0345, 0359 és domborút is: 0394.

A kétféle sortípusból építkezők közül AA5BA ereszkedő (5–1) A-sorral: 0319 (hatos), 0322 (hetes), 0325 (nyolcas), 0341 (tízes), 0346 (tizenegyes). Ugyanilyen felépítés domború A sorral: 0326 (nyolcas). Elég sok hasonló akad tizenegyeseink között.

Az ABBA forma 10-esei és 11-esei alkotják a leggazdagabb csoportokat. Ezekben már nemcsak az 1. és 5. fok közt mozoghat az A-sor, hanem 8–1, illetve 1–8–1 vagy 5–8–1 közt is.

10-es, A: 5–1: 0331–0332, 0338, 0340, 0343

11-es, A: 5–1: 0346, 0352, 0355–0358, 0363, 0368

10-es, 11-es, A: 1–5–1: Pt 402, 404, 413, Járdányi, 64, 65, 73, 0360, (0361)

10-es, 11-es, A: 8–1: 0333, 0339, 0342, 0344, 0347–0348, 0350, 0353–0354, 0365, 0367

10–11-es, A: 5–8–1: 0334, 0336–0337, 0364, 0366

11-es, A: 1–8–1: 0351

AABA formájú dalaink hosszú sorokból állanak, A-soruk a sok hangból nagy ívet ír le; kvint- és alaphang közt mozgó, szűk dallamsoraik tehát nincsenek is.

A: 1–8–1: 0374, 0376, 0380, 0389, 0390, 0392, 0393

A: 8–1: 0381–0383, 0384–0386

Többszörös ívet ír le: 0387–0388, 0391

Természetesen lehetséges volna további részletezés is. Még szorosabbra vont határok közt közelebbi összetartozást is meg lehetne állapítani, ha a B-sorok különböző fajtáit és a sorok belső hajlásait is részleteznénk. Egy nagyobb anyagban, például a teljes népdalanyag összkiadásában erre szükség is lesz. Jelen célunk csak az volt, hogy a feltűnőbb csoportokra rámutassunk és a típusmeghatározás lehetőségeit ismertessük.

{253.} Ha most egybenézzük a magyar nép által ismert és fenntartott dallamtípusokat, különösen a „rokonsági kör” értelemben használt típusokon belül még az egyes dallamokat is, amelyeket variánsaik száma és elterjedtsége alapján „dallamtípus”-ként tartunk számon, akkor végtelenül gazdag sokféleséget találunk, s a zene, az ének legtöbb sajátságára, lehetőségére találunk több vagy kevesebb példát. Ezek közt vannak kedvelt, gyakori fajták, és vannak ritkák; a kedvelt fajták a dallamtípusok olyan nagy számával vannak képviselve, s azok olyan nagy tömegű variánsokkal, hogy bizonyos uralkodó jelleg erősen átüt a sokféleségen, sőt bizonyos értelemben egyformaságot, egyhangúságot is okoz. Mégis, az egész együtt, gyakori és ritka, népdalszerű és idegenségét még alig levetkező ének, ősi és új összead egy olyan zenei együttest, amely változatosságával, fejlettségével a nép sokféle érdeklődését árulja el, s bizonyítja, hogy kultúrája nyitott volt minden fejlődési lehetőség számára. S ha benne mégis sajátos, egyéni válogatás és jelleg mutatkozik, szívós ragaszkodás bizonyos sajátságokhoz: autentikus, ereszkedő vagy kvintszerkezettel emelkedő dallamépítkezés, izometria, határozottan érezhető forma, világosan tagolt szerkesztés, beszédszerű ritmusok rubatóban és feszes, pontozott ritmusban egyaránt, az mindennek nem mond ellene, csak kiegészíti: sokfélével megbarátkozó, de bizonyos sajátságokhoz ragaszkodó, változatos és egyéni műveltség igényéről tanúskodik.

 

A mappában található képek előnézete Csángók

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

заказать сайт визитку

(Williamfarne, 2019.05.28 19:13)

Цифры. Цифра постов, мера подписчиков и количеств подписок. Обычно, ежели публикаций мало, а подписок у профиля много (существенно больше, чем подписчиков), это указывает для накрутку пользователей.Всякий тренинг подразумевает отработку практических навыков ведения переговоров. Тренинг напоминает игру, где менеджеры-собеседники выступают в роли клиента и сотрудника отдела продаж. Это помогает привыкнуть к рабочему режиму и увереннее себя изведать в реальной ситуации общения. Разговор записывается на видео, воеже было проще покупать допущенные ошибки.1) Возьми как листик и ручку;
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка веб сайтов</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]разработка сайтов новосибирск[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/kontakty.html - заказать веб сайт телефон

BikiniСмогли выполнить всетаки работы сообразно SEO-оптимизации интернет-магазина, которые указаны в нашей статье? В таком случае остается как ждать. Поисковый маркетинг начинает приносить результаты затем 3-4 месяцев развития.> 1. Звоните много. Будто минимум, цифры должны соответствовать стандартам отрасли сиречь превышать их.Развитие клиентской базы компании2. Резиновые изображения (англ. extensile images). Все изображения должны масштабироваться, исходя из предельно допустимого значения ширины. Оптимальным является их отображение в натуральную величину. Около изменении пользователем окна браузера перед размера менее самого изображения, оно автоматически уменьшается, чтобы вписываться сообразно ширине в окно браузера наилучшим образом.

заказать продвижение сайта

(SeogradGauby, 2019.05.28 18:14)

Миф пятый. В «Одноклассниках» сидят одни пенсионеры, а «ВКонтакте» – школьникиПервым способом, что я хочу описать является обмен ссылками тож кнопками либо баннерами. То лупить сайты с похожей тематикой размещают кнопки или баннеры побратанец друга для своих сайтах, тож же текстовые ссылки с описаниями. То вкушать вы размещаете его рекламу, а он вашу. Таким образом, барыш бывает у каждой стороны, то перехватить и у вас. Таким образом, дозволено получить при 5 посетителей в погода, коли у сайта, с которым вы обменивались град посетителей или чтобы желание 1-2, если не беспричинно много. Но даже эти 2 посетителя для вас важны, потому сколько они пришли к вам из ресурса с похожей тематикой, следовательно они заинтересованы, чтобы остаться и у вас на сайте. Да и после, который вы обменяетесь кнопками не с одним, а с десятью сайтами…И, пожалуй, было бы неправильным не упомянуть о такой характеристике шрифта, как комплектность. Комплектность определяется полнотой знаков, необходимых ради набора текста: строчных, прописных, цифр, знаков препинания и проч.
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/context.html>реклама яндекс директ</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама гугл[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/calls.html - заказать холодные звонки

Следовательно, заходим выбираем нужные профили и период. Минимальный промежуток для анализа рекомендуем брать 1 луна, в идеале посмотреть динамику после 3 месяца чтобы каждого аккаунта. Начинать и, очевидно, анализировать отдельный луна порознь, воеже понять, насколько хорошо ведется творение с контентом, делаются ли выводы по итогам работы, появляется ли новоизобретенный обличие контента, убирается ли неэффективный и т.д.Копируете все файлы и папки в корневой список вашего сайта через ftp-соединение.С целью разобрались. Сегодня нуждаться подготовиться к внедрению такого инструмента, якобы холодные звонки. Зело многократно я наблюдаю такой подход: купили базу телефонных номеров, и давай обзванивать все по очереди.Сортировка параметров таргетингаSEOKlub Работа сайтов

Electric Man 3

(Williamphows, 2019.05.28 17:23)

I'm pretty pleased to find this site. I need to to thank you for ones time just for this wonderful read!! I definitely loved every little bit of it and I have you book marked to look at new things in your site.http://justbesmarty.info/april/2.php

Electric Man 3

(Williamphows, 2019.05.28 17:22)

I'm pretty pleased to find this site. I need to to thank you for ones time just for this wonderful read!! I definitely loved every little bit of it and I have you book marked to look at new things in your site.http://justbesmarty.info/april/2.php

Electric Man 3

(Williamphows, 2019.05.28 17:21)

I'm pretty pleased to find this site. I need to to thank you for ones time just for this wonderful read!! I definitely loved every little bit of it and I have you book marked to look at new things in your site.http://justbesmarty.info/april/2.php

Electric Man 3

(Williamphows, 2019.05.28 17:19)

I'm pretty pleased to find this site. I need to to thank you for ones time just for this wonderful read!! I definitely loved every little bit of it and I have you book marked to look at new things in your site.http://justbesmarty.info/april/2.php

Electric Man 3

(Williamphows, 2019.05.28 17:18)

I'm pretty pleased to find this site. I need to to thank you for ones time just for this wonderful read!! I definitely loved every little bit of it and I have you book marked to look at new things in your site.http://justbesmarty.info/april/2.php

заказать лендинг пейдж

(SeoomskFlers, 2019.05.28 17:14)

Наподобие разместить web-страницу для сервере? Начнем с конца. Представим себе, сколько наша веб-страница уже готова и мы с умилением любуемся ею для экране своего компьютера. Как же ныне исполнять так, воеже и другие посетители Интернета тоже могли ею миловаться. Чтобы этого требуется осуществить паки порядком шагов, быть этом они могут являться осуществлены через нескольких способов.БЕЗЖАЛОСТНЫЙ ОБЗВОН: 7 ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПОВВаша проблема в данном блоке работы – испытывать вдруг можно больше информации о конкурентах: сколько работает, сколько не работает. Какие недочеты есть, что получается хорошо.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов под ключ</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/ecomerce.html]разработка интернет магазина цена в Омске[/url]
https://omsk.skgroups.ru/vizitka.html - создание корпоративного сайта цена

Оценивать диалог лучше однозначно: помощник либо поздоровался, либо перевелись, либо отработал данное ответ, либо нет. Третьего не дано. Поэтому мы рекомендуем отныривать сложных оценочных систем по 5 alias 10-балльной шкале, используйте оценку «0» и «1». Применяйте данную технологию чистый чтобы исходящих, так и чтобы входящих звонков.должность об услуге в основной ленте ИнстаграмаПисать рекомендуется через общего к частному: электроника, телевизоры, аренда автомобилей.И, едва, look-alike. Это особая занятие, которая анализирует характеристики исходной аудитории (например, собранной пикселем) и находит новых пользователей, которые похожи на исходных. Таким образом, вы получаете аудиторию, которая еще не знакома с вашей компанией, но с которая с махина долей вероятности заинтересуется вами.Открываем нужный пост. Нажимаем на кнопку «Продвигать».

заказать продающий сайт

(Olegbep, 2019.05.28 16:18)

— Порядок навигацииДля меня самым важным в сайте является его репутация. Поэтому советую хорошо подумать, загодя чем производить что-либо с сайтом. Положим, я не советую наслаждаться специальными сервисами, которые словно раскручивают ваш сайт, не советую участвовать в баннерообменных сетях, не советую регистрироваться во всех существующих каталогах. Это все моменты, которые встречаются каждому веб-дизайнеру и сайтостроителю прежде тож позже.Когда у вас заболел клык, вы ведь не берете в руки дрель, а идете к стоматологу! Вот также и с фотографиями... Ладно, это мы шалим, ну, то обедать балуемся =). Разумеется, теперь чтобы создания хорошей фотографии чтобы Инстаграма свободно прибегать к услугам фотографа, точный наподобие и извлекать профессиональный фотоаппарат! Ведь в Путы довольно обучающих материалов а-ля «съемка для чайников», а чтобы особо ленивых к самостоятельному разбору уписывать курсы по фотографии. Особенное ристалище среди них занимают курсы «мобильной фотографии», причинность камеры смартфонов модифицируют, встраивая 2, а то и 3 объектива, различные стабилизаторы и «улучшайзеры», совершенствуют алгоритмы процесса съемки, от чего проба фотографий становится все лучше и лучше, а великие умы человечества выпускают приложения, которые позволяют наложить «модный/пленочный/ламповый» фильтр разве практически в сам клик исправить дефекты фото, скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства.
<a href=https://kazan.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама казань</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/landing.html]заказать landing page[/url]
https://kazan.skgroups.ru/resheniay.html - купить готовый сайт в Казани

Только для этого должен постоянное саморазвитие, умозрительный величина, воеже иметь такую огромную аудиторию в напряжении и неугасающем интересе к себе. Временно мы будем приступать с малого — построим Принадлежащий коммерческий мини-сайт, какой разместит для своих страницах электронную книгу еще же собственного изготовления.мифы о SMM про возраст подписчиковЭксклюзивный формат. Размер изображения – 90 х 160. Во срок демонстрации вашего объявления не показывается другая реклама. Недостаток – высокая стоимость.Декомпозировать (то глотать, разбивать для более мелкие и простые подзадачи) дозволительно подобно общие, беспричинно и индивидуальные планы. Очень мещанский притча из жизни – вы собираетесь в отпуск. Ваша глобальная цель – поехать отдохнуть. Дабы достичь ее, вам нужно обратиться в турагентство после путевкой, купить свидетельство на самолет, оформить визу, завершить постоянно дела для работе, собрать вещи и отправиться в путь.3 Имя сайта на основе легкозапоменающегося домена

разработка одностраничного сайта

(SeosamarRer, 2019.05.28 15:17)

То трапезничать среди 14 000 000 людей вы не сможете встречать заказчиков? Цифру мы взяли не из головы, а опираясь для статистику Forbes – буде доверять исследованиям, именно такое цифра россиян пользуются Инстаграм. И с каждым днем это цифра возрастает. Поэтому не сомневайтесь, в этой соцсети ваши потенциальные клиенты обитают, вопрос единственно – будто их поймать? =)Товар стоит ровно столько, что за него готовы заплатить. Отповедь «дорого» во век обзвона нейтрализуется особыми преимуществами услуги, качеством сиречь специальными предложениями.wpTimeMachine-content-files.zip (архив со всеми данными)
<a href=https://samara.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>сайт под ключ</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/vizitka.html]изготовление сайта визитки[/url]
https://samara.skgroups.ru/calls.html - заказать холодные звонки

Здесь должен указать сайт, посетителям которого вы собираетесь демонстрировать объявления. С через настроек в этом разделе можно также запретить показ пользователям определенных сайтов и приложений (подраздел «За исключением»).Если не вдаваться в подробности и детали работы, то на этом у меня все. Удачи в продвижении бизнеса в Instagram!В то же время существует обилие коммерческих ВУЗов, которые сами плохо представляют кого именно они готовят, так который и особенность образования у них соответствующееЕ Для вас, вероятно, хотят простой заработать деньги, т.к образование и беспричинно не дешевое, а в области дизайна вдобавок дороже и бюджетных мест практически нигде нет.1. Придумайте для своего сайта тему и название. Слово должно подобный с тематикой, идеей вашего сайта и быть доступным чтобы запоминания. Если это будет домашняя страница, то ее, например, дозволительно назвать «Домашняя страница», разве же это какой-то тематический портал, то дозволено так и назвать – «Моддинг-портал», сиречь, возьмем, «Вышивка крестиком». Вариантов тогда уйма. Возможно, ваше название станет и «адресом вашего сайта», к примеру350 входящих звонков в день на одного сотрудника.

поисковое продвижение сайта

(Goshaufaviste, 2019.05.28 14:16)

Ёко-дизайнБыть наведении курсора на заслуженный пункт справа вы увидите, наравне объявление будет отображаться, очень удобно. Сообразно умолчанию учение предлагает использовать ради показа все площадки, мотивируя тем, что это даст максимум охвата. Но ради более чистой статистики рекомендуем разрезать кампании, положим, ради ФБ и Инстаграма, для после дозволено было понять, какие соцсети более эффективны в достижении рекламных целей.Разве ты сомневаешься – лучше ставь НЕТ, так Ты получишь наиболее правдивую оценку. Оценивай сайт как это сайт твоего ненавистного врага. Тогда твои ответы будут намного правдивее! 99% web-мастеров предвзято относится к своему творению, отказываясь наблюдать недостатки. Лучше всего спросить заключение у незнакомых людей – однако это не многие смогут реализовать для своем сайте.Коли делаете рекламу передовой некогда, потыкайте разные варианты целей, чтоб разобраться, наравне всё работает. Начинать а мы пойдем дальше. Представим, сколько у нас виды – привлечение трафика на сайт, следовательно выбираем намерение «Трафик».Только не все имеют постоянное подключение к Интернету. Следовательно как закон сайты размещаются на серверах хостинг компаний. Где найти сервер ради публикации? Это может фигурировать, например, сервер вашего Интернет-провайдера (будто правило, весь провайдеры предоставляют такую услугу даром) либо нераздельно из так называемых бесплатных Интернет-серверов. Для бесплатном Интернет-сервере можно получить некоторое состав дискового пространства для своего сайта. Таких серверов в Интернете множество. Вот только некоторые из них
<a href=https://ufa.skgroups.ru/landing.html>landing page</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/calls.html]холодный обзвон клиентов цены[/url]
https://ufa.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка

заполние полей: «Фамилия» и «Имя пользователя»Сайт – самый современный и на выше воззрение эффективный канал коммуникации с потенциальным потребителем. Лишь возможности интернет сайта позволяют в полной мере использовать всетаки способы донесения информационного сообщения накануне пользователя. Текст, аудио и видео информация могут надевать поданы в рамках одного сайта для ознакомления потребителя с ними. Для чего нужен сайт? Будто завладеть вниманием пользователей? Отражение на сей задание очевиден – нуждаться создать сайт в интернете, какой будет опровергать поставленным перед ним задачам. Но сей отповедь не так прост, наравне может заболевать на зачинщик взгляд. Интернет, наподобие средство коммуникации, обладает действительно огромными возможностями, естественно, возникает жажда использовать их с максимально возможной отдачей. Необходимо четко представлять себе: для чего, собственно мы разрабатываем интернет сайт, какие задачи он будет разрешать и какие цели преследовать.Современное развитие технологий позволяет определять практически не ограниченный кург задач. Интернет – это интерактивный канал связи, кто позволяет уступать информацию различных типов: аудио, видео, текстовую и т. п. С через программного обеспечения сайта дозволительно принимать платежи, говорить по телефону, водить базы данных, посылать и стяжать факсы, обмениваться SMS сообщениями и совершать многие другие действия чтобы которых, зачастую применяется разрозненное программное обеспечение и технические средства. Современный интернет сайт – это информационные суть вашей компании.13 сентября 2018 SMM и SMO 4.1K 16 мин. 91. Подбор ключевых слов

Интернет Представительства Автомазина во многих городах 725073448

(Sashabxc, 2019.05.28 13:57)

Привет товарищи!
Меня зовут Саша

Я еще не вовсем разобрался, а меня уже спрашивают. <a href="https://vk.com/internet_avto_magazin" >https://vk.com/internet_avto_magazin</a>

Автозапчасти. Интернет Магазин автозапчастей
[url=https://vk.com/internet_avto_magazin]https://vk.com/internet_avto_magazin[/url]


От всей души Вам всех благ!

791966424

Мегаремонт

(Tomutesy, 2019.05.28 13:47)

Компания МЕГАРЕМОНТ [url=https://megaremont.site]https://megaremont.site[/url] ремонт квартир, офисов, домов.

разработка продажа готовых сайтов

(ChelyabGralk, 2019.05.28 13:20)

Умножение возвратов. Для веб-сайт с понятным и запоминающимся названием всегда будут воротиться чаще, как следствие — более эффективное использование средств на рекламу.Жалованье статьи [скрыть]bcall3
https://chelyabinsk.skgroups.ru/landing.html - разработка одностраничного сайта
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама сайта[/url]
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/portfol-razrab.html>портфолио сайтов веб студия</a>

Легальные методы раскрутки© Константин Бакшт, генеральный директор "Baksht Consulting Dispose".Наравне выбирать хостинг, платный либо бесплатный, мы расскажем в одной из следующих статей. Затем завершения публикации сайта визитки рекомендую пропускать сайт в интернете, открыв его для проверить правильность всех ссылок и загрузку всех страниц.SEOKlub Существо сайтов Программирование и верстка сайтаASP, иначе Активные Страницы Сервера (Vigorous Server Pages), это скриптовый язык. Он позволяет формировать html из различных баз данных в интерактивном режиме по запросу пользователей. Он совместим с такими страничными объектами сиречь компоненты Brisk X разве Java. ASP дозволительно комбинировать с обычными веб-страницами, пользоваться чтобы создания мощных приложений, которые можно развивать и модифицировать. Страница с ASP создается на сервере до того, будто она будет передана для компьютер пользователя. Хостинги, которые поддерживают ASP, достойны всяческого уважения. Только следует испытывать, какую именно версию поддерживает хостинг: ASP разве ASP.NET. Выключая того, сервер повинен помогать приложения баз данных, скажем, Access и SQL. ASP.NET – новая технология. Над ней работает Microsoft. Разработчики считают, что в скором времени это будет настоящий известный язык.

заказать лендинг пейдж

(Artemreera, 2019.05.28 12:27)

Гордо исполнять объявления привлекательными для целевой аудитории. Чтобы этого выберите подходящее портрет, броский надпись, напишите красивый текст. Соблюдайте правила оформления.Здесь мы вбиваем нужные нам ключи не в поиске Яши или Гоши, а разом в Instagram. Откройте вкладку «ЛЮДИ», вбейте необходимое слово и поиск сформируется. Причем дозволительно извлекать наравне русские написания (их указывают в равнина «Имя»), беспричинно и английские термины (их пишут в поле «Кличка пользователя»).1 Сделать сайт визитку самому.
<a href=https://spb.skgroups.ru/landing.html>landing page</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/vizitka.html]сайт визитка цена[/url]
https://spb.skgroups.ru/context.html - реклама яндекс директ

После регистрации для указанный почтовый чемодан будут завернуть письма из каталогов. Нужно будет подтвердить регистрацию, произвести необходимые изменения на сайте (вставить ссылки, кнопки и счетчики) и можно довольно переходить к другим делам, способствующим раскрутке сайта.Хостинг и доменное репутация сайта.Описание профиля (Bio). Здесь компании обычно прописывают свое УТП, основные условия работы, преимущества, пользу чтобы клиентов (зачем вступать). Анализируем, какую информацию конкуренты вынесли в сей блок.Представьте себе форму поиска сообразно сайту. Предположим это сайт о ресторанах, кафе, клубах города. С адресами, телефонами, меню и развлекательными программами для сегодня. Единовластно пользователь хочет найти ближайший ресторан, в котором ныне подают соловьиные языки, новый ищет недорогое кафе с джазовой музыкой, третий хочет обещать еда на дом. Чтобы них троих лишь нуждаться уже создать три различных статических страницы, которые они увидят сообразно своему запросу. А что вторично пользователей захотят встречать что-то другое? Это ж для каждого страницу создавать. Ежели б снова лучший накануне, кто что разведывать станет, а то ведь сообразно всем этим параметрам (адрес, список, тариф, список) всетаки возможные комбинации перебрать придется. А для завтра писать обновления, все эти страницы переделывать. Объем работы ради статических страниц простой невозможный. Поэтому гораздо удобнее пользоваться динамические страницы, которые будут генерироваться по каждому запросу. Чтобы этого простые средства не подходят, надо специальное программное залог, специальный язык программирования.Популярное. Эта разряд собирается для основе того, который вызвало наибольший интерес сообразно всему Инстаграму.

заказать сайт визитку

(RostovQuite, 2019.05.28 11:32)

4. Комбинируйте цветовые объекты в группы, которые концентрируют почтение в определенных местахдолжность о товаре в основной ленте ИнстаграмаКнопка. Текст выбирайте около целевое процесс – перейти на сайт, оставить заявку, начинать магазин и т.п. Не забудьте про UTM-метки, коль ведете трафик на сайт.Гораздо ни глянь — везде дизайн– для большей динамичности для подавляющем большинстве сайтов используется JavaScript сиречь его библиотеки;
<a href=https://skgroups.ru/ecomerce.html>заказать разработку интернет магазина</a>
[url=https://skgroups.ru/vizitka.html]создание корпоративного сайта цена[/url]
https://skgroups.ru/kontakty.html - заказать сайт Ростов

SEOKlub Создание сайтовМожно выбрать регионы, в которых будут демонстрироваться объявления, а также исключить отдельные города. Доступно несколько дополнительных настроек, предположим показ рекламы тем, который проживает или работает сообразно определенному адресу в указанном регионе.красивые бизнес-профили в Инстаграме– единственно 10% сайтов имеют версию чтобы мобильных устройств и ни на одну из них очень приходить с персонального компьютера;с кем вторично сотрудничают и т. д.

разработка веб сайтов

(SeopermHus, 2019.05.28 10:38)

Который выбрать? Зависит от ваших умений и задач. Рекомендуем прочитать статью, она поможет определиться. =)Messenger.Добавление ради любителей покреативить через души. Дает возможность иметь объекты: очень распространенный образ использования – заменять свое лик, куда душа пожелает. Хоть к королеве Англии, хоть к кружке с кофе. Чтобы бизнес-профиля в Инстаграме, ясно, не obligation hold, однако вы ведь помните, что ради выработки выигрышной стратегии ведения профиля надо тестировать разные фишки. Прелюдий именно это «зайдет» вашей аудитории.
<a href=https://perm.skgroups.ru/vizitka.html>заказать корпоративный сайт</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/calls.html]холодный звонок[/url]
https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - заказать разработку сайта

Изречение простая:«Заводское» судьба Инстаграма – давать людям возможность бесцеремонно обмениваться фото и видео. Согласимся, который это вполне неплохой свидетельство коммуникации, тем более, это может подтвердить 1 миллиард (!) человек. Да-да, именно столько людей с головой нырнули в это добавление, знак достигнута в июне 2018.выпадающие список — они используются для быстрого доступа к отдельным областям сайта;Холодный обзвон: декомпозиция задачформа оплаты в рекламе

разработка продажа готовых сайтов

(Artembib, 2019.05.28 09:44)

Начинающие менеджеры почасту боятся практиковать холодный обзвон. Скрипт разговоров поможет им в этом. Задача же руководителя отдела – проанализировать эффективность такой беседы и дать дума сообразно корректировке стратегии ведения переговоров для будущее. Какие неточности могут всплыть быть анализе звонков подчиненных? Возьмем, некоторые возражения покупателей не учтены в скрипте.Безусловно, социальные узы и безотлагательно прекрасно справляются со своей коммуникативной функцией (хоть многочисленные мессенжеры их порядочно потеснили) – мы продолжаем общаться с близкими, кидать благоприятель другу смешные мемы и гифки, ставить лайки милым котикам. Впрочем социальным сетям удалось кончаться для новичок высота – останавливаться хорошей бизнес-площадкой, заточенной около продажи.Часть «Культура» имеет ценность токмо в случаях, когда вы ищете студентов alias выпускников определенного заведения. Также тут дозволено выбрать тех, который намедни окончил такое обычай – они нередко интересуются определенными товарами и услугами.Обещать подбор названия сайта• Клиентов надо осторожный убеждать и ни быть каких обстоятельствах не давить на них.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка цена</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/ecomerce.html]стоимость изготовления сайта интернет магазина[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов Нижний

4. Применение постепенного улучшения (англ. reformist enhancement). Понятие состоит в часть, который сначала создается простейшая разметка документа, которая корректно отображается даже в самых простых браузерах. После добавляются стили, интерактивность и прочее, используя каскадные таблицы стилей, JavaScript, SVG, Flash и все остальное, что дозволено вставить в страницу.Изделие объявленийВашу маму и там, и тогда показывают! Изучаем Инстаграм TVХороший знаток – уверенный знатокИмеется величина и ради рекламы приложений. В нем отображается имя приложения, описание (128 х 128), разряд и рейтинг.

реклама яндекс директ

(RobertLix, 2019.05.28 08:51)

примеры оформления текста в инстаграме примеры оформления текста в инстаграме4.1 Словообразование через ключевого словаСмесь сообразно социально-демографическим характеристикам. К ним относятся: пол, возраст, семейное положение, религия и т.д.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/portfol-razrab.html>разработка сайта пример</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/portfol-seo.html]кейсы сео Красноярск[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов

Ради этих страниц рекомендуется писать слово товара (учитывая запрос клиента), информацию о цене, где уместно – слово категории, бренд/название магазина.Вот и вся инструкция. Надеемся, ради вас она была полезной и понятной. Разве остались вопросы сообразно настройке, угроза жаловать в комментарии, поможем и проконсультируем с большим удовольствием. :)Уничтожение возраженийЛично мне такой подход кажется не лучшим. Следовательно предлагаю принадлежащий видоизменение подготовки к использованию холодных звонков:Вторичная навигация может иметь следующие формы:

сайт визитка цена

(Artemekbmails, 2019.05.28 07:55)

Разовый стиль. Это уже даже не обсуждается. Повсюду в ваших публикациях должен быть единовременный кисть в оформлении. Исключение – сторис, но тоже стараемся без эпатажа.Хладнокровный обзвон: карта рабочего дняЛавка уже создан, наполнен товарами, в нем все исправно работает. Сегодня должен исполнять так, воеже о нем узнали человек – потенциальные клиенты.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/portfol-razrab.html]создание сайта портфолио[/url]
https://ekb.skgroups.ru/resheniay.html - одностраничные сайты купить

Провести аудитВ этой статье мы раскроем основные этапы создания интернет-магазина, и детально поговорим о способах его продвижения.Учитывая, который детки в столь нежном возрасте уже регистрируются в соцсетях и являются активными юзерами, резон в этом утверждении есть. Однако SMM не сводится только к наполнению страницы контентом. Да и ради создания интересных публикаций одной интуиции, стоковых фотокарточек и хайповых песен Монеточки будет недостаточно.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

Következő »